Psykodynaaminen näkökulma -auttaako kehitysvammaista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykodynaaminen näkökulma -auttaako kehitysvammaista?"

Transkriptio

1 Psykodynaaminen näkökulma -auttaako kehitysvammaista? Kehitysvammapsykiatriaa -koulutustapahtuma Ruissalossa Suomen kehitysvammalääkärit ry. Esko Pulkkinen, -psykiatrian ylilääkäri, Päihde- ja mielenterveyden yksikkö, Pieksämäen terveystoimi

2 Dynaaminen; määritelmä voimia koskeva, voimaa sisältävä, liikkeeseen pyrkivä, dynamiikkaan liittyvä dynamiikka (fysiikka): voimasuhteita ja ja kappaleiden liikkeitä koskeva dynamiikan ala (dynaaminen näkökulma) -vaihtuvat voimat antavat yhteisvaikutukseltaan vaihtuvia resultantteja

3 Lähtökohtia ja perusperiaatteita psykodynaaminen (psykoanalyyttinen) psykoterapia perustuu psykoanalyyttiseen teoriaan ja sovellus siitä psykoanalyyttisen tiedon pohjalta yhtenäinen teoria, jota voi soveltaa kaikkiin häiriintyneen ja pysähtyneen psyykkisen kehitykssen tasoihin; ns vaihespesifinen lähestymistapa

4 Peruslähtökohtia näkemys ihmismielestä kokonaan subjektiivisena ja kokemuksellisena kaikki mieleen liittyvä edustettu (representoitu) jollain kokemisen tasolla, oli se sitten eriytynyttä tai eriytymätöntä.

5 Peruslähtökohtia (jatkoa) terapeutin (analyytikon) mieli ainoa tiedon lähde terapeutin potilasta koskeva ymmärrys kokonaan riippuvainen hänen kyvystään käyttää informatiivisesti ja integratiivisesti omia emotionaalisia ja rationaalisia vasteitaan potilaaseen ja hänen viesteihinsä

6 Peruslähtökohtia (jatkoa) kehityksellisten ja dynaamisten näkökohtien jatkuva huomioonottaminen arvioitaessa, ymmärrettäessä ja lähestyttäessä analyyttisesti toista yksilöä

7 Perusprinsiippejä psykopatologia on tulosta pysähtymisistä ja vääristymisistä kasvavan yksilön rakennetta luovissa vuorovaikutuksissa vaihespesifisten objektien kanssa psyykkisen kehityksen eri vaiheissa?

8 analyyttiseen teoriaan pohjautuva hoito nähdään yrityksenä käynnistää uudelleen potilaan pysähtynyt kehitys ja tämän auttamisen etenemisenä niin pitkälle kuin se potilaan persoonallisuuden rajoissa on mahdollista, terapeutin edustaessa hänelle uutta kehityksellistä objektia

9 Mielen rakentumisesta mieleen alkaa kokemuksien myötä syntyä muistijälkiä, jotka alkuun eriytymättömiä, mutta myöhemmin niistä eriytyy itse- ja objektimielikuvat, jotka päätyvät parhaassa tapauksessa itse- ja objektikonstanssiin (konstanssi = pysyvyys)

10 Kuusi näkökohtaa geneettinen topografinen dynaaminen ekonominen; -kaikki käytös kuluttaa psyykkistä energiaa ja on riippuvainen energian laadusta ja jakautumisesta persoonallisuuden piirissä strukturaalinen adaptiivinen

11 Vietit ja niiden kehitys libido, aggressio oraalinen, anaalinen, fallinen, oidipaalinen,latenssi, genitaalinen vaihe infantiili seksualiteetti fiksaatio, regressio

12 Informatiiviset vasteet rationaaliset ja affektiiviset vasteet täydentävät tunnereaktiot,, vaste kunkin hetkisiin objektiodotuksiin empatia,, vaste kuinka potilas kulloinkin kokee itsensä ja tilanteensa vastatransferenssi merkitsee informatiivisten lähteiden puuttumista ja häiritsee ymmärrystä

13 Potilaan ja terapeutin erilaiset roolit ja funktiot toistensa objekteina terapeutti potilaalleen nykyinen, mennyt ja uusi kehitysobjekti potilas terapeutilleen nykyhetken objekti vastatransferenssiobjekti ja lapsi -transferenssilapsi ja kehittyvä lapsi Ym. erilaisten roolien kunkin hetkinen ymmärtäminen on olennaista vaihespesifisessä kohtaamisessa

14 Psykopatologian päätasot ja mikä vaihespesifisesti auttaa Psykoosi (sirpaleista kokemista): -eriytymisen palauttaminen keinona symbioosi ja epäsuora tyydytys, tuleminen hyväksi objektiksi potilaan mieleen - saavutetun eriytymisen suojaaminen - uudelleen käynnistynyt strukturoitumis- prosessi vaihespesifisten samaistumisprosessien avulla

15 Rajatilapotilaan vaihespesifisestä hoidosta rajatilapatologia heijastaa kehityspysähtymiä ja vääristymiä rakenteita luovissa sisäistysprosesseissa separaatio - individuaation aikana ei ole saavuttanut itse- ja objektikonstanssia, ei myöskään yksilöityneitä representaatioita itsestään ja objekteista puuttuu itseä säätelevät ja viettijännitystä säätelevät funktiot

16 Rajatilapotilaan vaihespes. hoidosta olisi saatava käynnistymään rakenteita muodostavat samaistumisprosessit suhteessa terapeuttiin empaattinen kuvaus potilaan kunkinhetkisestä tavasta kokea itsensä luo rakenteita

17 Neuroottisen patologian hoito torjuttujen ristiriitojen patologiaa neuroottinen oire on kompromissi tehdä tiedostamaton tietoiseksi torjuttu oidipaalivaihe mutta myös torjutut kahdenkeskiset konfliktit ensimmäisten ideaaliobjektien kanssa tulkinta

18 Intensiivinen/supportiivinen vaatii väh 2 kertaa viikossa tapaamisen lapsenomaisia tarpeita ei tyydytetä (terapeutin neutraali asenne) vaihespesifinen ajattelu tuonut uutta rajatilapatologian hoitoon alussa tapaamiset tiheämpiä, myöh. harvemmin perustuu positiiviseen transferenssiin, potilas kokee saavansa terapeutilta, mitä hän tiedostamattomasti odottaa negat. transferessin ilmauksiin puututtava vahvistetaan ja stabiloidaan defensiivisiä ja adaptiivisia mahdollisuuksia tarjoutumalla ego- ja superegosamaistusten kohteeksi

19 Terapeuttiset toimenpiteet puhuminen (puhumisella on jo terapeuttista merkitystä) Kuunteleminen - täydentävät tunneraktiot -empatia - kuunteleminen kolmannella korvalla -nonvebaalinen viesti

20 Terapeuttiset toimenpiteet Aktiivinen puuttuminen potilaan elämään ohjauksen, neuvojen, rajoitusten ja joskus pakkotoimenpiteiden, erilaisten uudelleen järjestelyjen muodossa tulee kyseeseen tietyissä supportiivisissa hoitosuhteissa ja kaikkein vaikeimmissa häiriöissä

21 Terapeuttiset toimenpiteet ohjeet neuvot jne, yleensä tehokkaita vain jos potilas transferensisuhteessaa kokee terapeutin uutena painoksena kaikkivoivasta ja idealisoivasta vanhemmasta vaarana potilaan asettaminen lapsen asemaan (vielä helpommin kehitysv. kohdalla)

22 Terapeuttiset toimenpiteet, suggestio ei juurikaan nojaa rationaalisiin tekijöihin teho riippuu transferenssisuhteen voimakkuudesta aina mukana jossain määrin kaikissa terapeuttisissa tapahtumissa

23 Terapeuttiset toimenpiteet katarssi eli tunteiden purkaminen Terapeutin/hoitajan container funktio manipulaatio -asetetaan tietoisesti alttiiksi tietyille kokemuksille, joiden toivotaan toimivan terapeuttisesti tai teknisenä keinona hoidon lopullisia päämääriä ajatellen -korjaava emotionaalinen kokemus (voi seurata jo arvostavasta asenteesta, tavasta toimia toisin)

24 Selvittävät toimenpiteet informaatio (psykoedukaatio?) osoittaminen klarifikaatio tulkinta

25 Muuta terapiaprosessista kaikessa terapiassa varmasti tärkeää, että potilas itse löytää vastauksia mahdollisimman paljon Arvostava asenne Terapiassa/vuorovaikutuksessa luodaan tavallaan uusi potentiaalinen tila psyykkiselle kasvulle

26 Kehitysvammainen ja terapia kognitiiviset puutteet ja niiden vaikutus kykyyn tarkastella omaa mieltä ja ulkoista todellisuutta kuinka kehitysvammainen voi muodostaa symboleita ja hyödyntää lapsen ja äidin välillä olevaa potentiaalista tilaa? osa kehitysvammaisista pystyy kuvaamaan itseään ja oman mielensä sisältöjä

27 Millainen terapia sopii? kehitysvammaisen mieli kehittyy varmaankin samojen perusmekanismien mukaisesti lukuunottamatta yksilöllisen vamman aiheuttamia rajoitteita (kehitysvammaisuuden aste, kommunikaatiotaidot, autistiset piirteet, aistivammat, behavioraalinen fenotyyppi) otettava huomioon yleiset psykot:n indikaatiot intensiiviset terapiat vaativat kohtuullisen hyvää kykyä mielen sisäiseen tarkasteluun, lienee kehitysvammaiselle useimmiten liian vaativaa)

28 Kehitysvammainen ja psykoterapia supportiivinen lähestymistapa yhdistettynä tarkempaan tietämykseen ja kokemukseen kehitysvammaisuudesta? keskimäärin oltava konkreettisemmin läsnä, rinnalla kulkijana, holding, kehitysvammaisen ohjaus, koulutus, kuntoutus, ryhmätoiminnat myös rakentaa mieltä strukturointi mm. avuksi adaptaatioon, elämän sujumiseen kehitysvammaisenkin mieli rakentuu samaistuksien kautta Autismiin kehitetty spesifejä menetelmiä häiriöön liittyvien ominaispiirteiden vuoksi

29 Kehitysvammainen ja psykodynaaminen psykoterapia dynaamisten tekijöiden ymmärtämisen merkitys myös tärkeää kehitysvammaisen kohdalla Tarpeen yhdistää spesifiä kehitysvamma-alaan liittyvää kokemusta ja tietoa -riittävän yksinkertainen kieli -ymmärryksen varmistaminen -syy seuraussuhteet -visuaalinen reitti, sosiaaliset tarinat

30 Kehitysvammaisen psykodynaaminen psykoterapia, tutkimus vähän tutkimuksia, erityisesti puuttuvat RCT:t ei tiedetä, mitkä terapian osatekijät auttaa ei myöskään tietoa kuinka terapia olisi räätälöitävä enemmän tutkimuksia kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta, mutta myös psykodynaaminen on tuloksekasta kritiikkiä EBM:n käyttämä tutkimusmetodiikkaa kohtaan ylipäätään psykoterapiatutkimuksessa ( Keinänen kirjassa Nuoren aikuisen psykodynaaminen psykoterapia)

31 Psykosemioottisesta mallista Kreikan kielen symbolon tarkoittaa merkkiä Symbolien eli merkkien muodot: -indeksi eli osoitin -ikoni eli kuva -varsinainen eli sovittu symboli esim kieli ja eleet

32 Symboleihin liittyvät kokemisen muodot indeksikaalinen kokemus, suora jatkuvuussuhde fyysiseen kokemukseen ; edustaa kokonaisvaltaisen mielihyvän tai -pahan kokemukset, eriytymätöntä kokemista ikoninen kokeminen, visuaalista tai auditiivistakin, unikuvat, edustaa itseä ja toista, silta itsen ja toisen välille

33 Psykosemioottisesta mallista verbaalisymbolit merkki (sanat), jota käytetään kuvaamaan tiettyä ilmiötä vaihtelee verbaalisen symbolin synty edellyttää yksilön kykyä irrottautua välittömästä tarpeesta, tarpeen määräämästä ikonisesta kokemisesta negaaatiota käyttäen, kyettävä sanomaan ei

34 Psykosemioottisesta mallista edellä mainitut kolme tasoa muodostavat yhdessä kokonaisrepresentaation eli mielikuvavastaavuuden itsestä ja toisista Itse- ja objektirepresentaatiot muodostavat mielensisäiset objektisuhteet eli itsen ja toisen väliset vuorovaikutussuhteet

35 Psykosemioottisesta mallista mieli on kehittynyt niin, että vuorovaikutussuhteita voidaan tarkastella empaattisesti näin on ymmärrettävissä egon reflektoiva eli tarkasteleva toiminto, voi tarkastella omaa mieltään ja ulkoista todellisuutta, toista ihmistä reflektiivis - integratiivinen toiminto symbolisaatio lisää itsesäätelykykyä

36 Kirjallisuutta Psykoterapian perusteet, Veikko Tähkä Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen hoitaminen; Veikko Tähkä Nuoren aikuisen psykodynaaminen psykoterapia, Matti Keinänen - Päivikki Engblom

Mielen hengitys paniikkihäiriön psykodynamiikassa ja psykoterapiassa

Mielen hengitys paniikkihäiriön psykodynamiikassa ja psykoterapiassa Matti Keinänen ja Minna Martin Mielen hengitys paniikkihäiriön psykodynamiikassa ja psykoterapiassa Hengityksemme heijastelee fyysisen elimistömme tilan lisäksi sekä sisäisiä mielentilojamme että kulloisenkin

Lisätiedot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot PSYKOANALYYSISTÄ 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot 3 * Tiedostamaton 3 * Varhaislapsuuden kokemukset 3 * Psykoseksuaalinen

Lisätiedot

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia ARTIKKELIT 3 Erja Tuompo-Johansson & Anitta Toivanen Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia Lapsi elää perheessään, päiväkodissaan, koulussaan ja harrastuksissaan erilaisissa ryhmissä. Niinpä aikuisten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatuspsykologian koulutus Tekijä Huumonen Henri Työn nimi Masennus miesten kokemana Pääaine Kasvatuspsykologia

Lisätiedot

Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi. (Martti Siirala, 1966)

Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi. (Martti Siirala, 1966) SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY Nuorisopsykiatrian päivät 3. 4.4.2014 HYY/DOMUS, Hietaniemenkatu 14. A. Helsinki Ylisukupolvisuus ja traumatisoituminen - nuoren oire paljastaa vanhemman traumahistorian

Lisätiedot

Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281)

Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281) 1 Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281) Ahdistus sairauden oire vai perusvirittyneisyys elämään? Ahdistus on elämyksellinen tunnetila, johon ihmisen on vaikea muodostaa luontevaa

Lisätiedot

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ Oulun Yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Iida Kylmänen Marisa Rakennuskoski

Lisätiedot

Menetykseen liittyvän merkityksen uudelleenrakentaminen. Pirjo Haapasalmi, Marjaana Laakso & Iinu Rönkkä

Menetykseen liittyvän merkityksen uudelleenrakentaminen. Pirjo Haapasalmi, Marjaana Laakso & Iinu Rönkkä Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2009, 6, (1), 3-39. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Menetykseen liittyvän merkityksen uudelleenrakentaminen Pirjo Haapasalmi, Marjaana Laakso & Iinu Rönkkä

Lisätiedot

Sinikka Ojanen. Taustaa

Sinikka Ojanen. Taustaa SINIKKA OJANEN Sinikka Ojanen Ovatko teoria ja käytäntö jo yhdistyneet opetusharjoittelussa? Taustaa Tutkinnonuudistus suuntasi opettajankoulutuksen kehittämistä 1970- ja 1980-luvulla, kun opettajaseminaareista

Lisätiedot

Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito päiväsairaalassa. Sisällysluettelo

Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito päiväsairaalassa. Sisällysluettelo Copyright by Jorma Tähkä 2003 ja 2006. Verkkojulkaisu, uusittu 28.08.2006 Päivitetty 14.04.09: Kappale: Hoidon tuloksellisuus s.47, sekä lisätty kappale Hoidon taloudellisuus s.55. Sivulle 25 lisätty arvio

Lisätiedot

Intensiteetin säätely kompleksisesti traumatisoituneen potilaan hoidossa psykodraamaterapiassa

Intensiteetin säätely kompleksisesti traumatisoituneen potilaan hoidossa psykodraamaterapiassa Intensiteetin säätely kompleksisesti traumatisoituneen potilaan hoidossa psykodraamaterapiassa Kriisi- ja traumapsykoterapiakoulutuksen lopputyö Suomen Mielenterveysseura, Koulutuskeskus Jari Vainio 21.6.2006

Lisätiedot

PUUTTEEN PSYYKKISEN REPRESENTOITUMISEN ONGELMASTA *)

PUUTTEEN PSYYKKISEN REPRESENTOITUMISEN ONGELMASTA *) Pekka Sakki: PUUTTEEN PSYYKKISEN REPRESENTOITUMISEN ONGELMASTA *) TIIVISTELMÄ Artikkelissa on tarkasteltu puutteen psyykkisen representoitumisen ongelmia psykoanalyyttisen kehityspsykologian näkökulmasta.

Lisätiedot

Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia. Jari Jakola

Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia. Jari Jakola Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2005, 2, (2), 94-112. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia Jari Jakola Tiivistelmä Artikkelissa esitellään häpeäongelman

Lisätiedot

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä:

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä: Artikkeli on julkaistu kirjassa: Tensing, M & Totro T. (toim) Vallaton strategia. Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti 2010. IHMISMIELEN TOIMINTAA YMMÄRTÄVÄ STRATEGIA

Lisätiedot

IHMISMIELEN TOIMINTAA YMMÄRTÄVÄ STRATEGIA. Psykodynaaminen, systeeminen ja kokemuksellinen oppimisen teoria henkilöstön työhyvinvoinnin palveluksessa

IHMISMIELEN TOIMINTAA YMMÄRTÄVÄ STRATEGIA. Psykodynaaminen, systeeminen ja kokemuksellinen oppimisen teoria henkilöstön työhyvinvoinnin palveluksessa Artikkeli on julkaistu kirjassa: Tensing, M & Totro T. (toim) Vallaton strategia. Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti 2010. IHMISMIELEN TOIMINTAA YMMÄRTÄVÄ STRATEGIA

Lisätiedot

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2004, 1, (1), 3-23. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Marja-Riitta Laukkarinen Tiina Mäkelä Sirkka Rouru En jaksa

Lisätiedot

Tiuraniemi, J. 2005. Vuorovaikutusilmiöt työnohjauksessa. Aikuiskasvatus, 25, (2), 110-120.

Tiuraniemi, J. 2005. Vuorovaikutusilmiöt työnohjauksessa. Aikuiskasvatus, 25, (2), 110-120. Juhani Tiuraniemi Psykologian tohtori, kouluttajaterapeutti Turun yliopiston psykologian laitos 20014 Turun yliopisto juhtiur@utu.fi p. 3335424 Tiuraniemi, J. 2005. Vuorovaikutusilmiöt työnohjauksessa.

Lisätiedot

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3/2007 sain sitä tukea ja luotin koko ajan siihen, että paranisin MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus

Lisätiedot

Ambivalenssi anoreksiaa sairastavan nuoren kognitiivisessa psykoterapiassa

Ambivalenssi anoreksiaa sairastavan nuoren kognitiivisessa psykoterapiassa Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2009, 6, (2), 181-212. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Ambivalenssi anoreksiaa sairastavan nuoren kognitiivisessa psykoterapiassa Dimitroff Sirja & Eroma

Lisätiedot

Kevät 2004 Pro gradu tutkielma Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Kevät 2004 Pro gradu tutkielma Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta MAASSA MAAN TAVALLA LAADULLINEN TUTKIMUS LÄHETYSLASTEN AKKULTURAATIOSTA JA ETNISEN IDENTITEETIN MUUTTUMISESTA AKKULTURAATION AIKANA Tiinamari Niskanen Kevät 2004 Pro gradu tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

psykoterapia Penttinen, Henna Psykoterapeuttinen muutosprosessi - yksilöitymistä vai minähahmoja?

psykoterapia Penttinen, Henna Psykoterapeuttinen muutosprosessi - yksilöitymistä vai minähahmoja? Kognitiivinen psykoterapia Numero 9 Syksy 2012 Penttinen, Henna Psykoterapeuttinen muutosprosessi - yksilöitymistä vai minähahmoja? Saarenpää, Sari Allianssikatkosten esiintyminen ja käsittely bulimia-asiakkaan

Lisätiedot

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Miksi Sigmund Freud on yhä ajankohtainen? 1. Sigmund Freud

Miksi Sigmund Freud on yhä ajankohtainen? 1. Sigmund Freud Jo heti Sigmund Freudista lähtien ovat kirjallisuus, draama, kuvataiteet ja uskonto olleet psykoanalyytikkojen mielenkiinnon kohteina. Mielenkiinto psykologiaa kohtaan voi nousta tarpeesta selittää historiallista

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Älykäs itsensä johtaminen Miten pitää hyvää huolta yksilön ja organisaation hyvinvoinnista

Älykäs itsensä johtaminen Miten pitää hyvää huolta yksilön ja organisaation hyvinvoinnista Pentti sydänmaanlakka Filosofian tohtori Pentti Sydänmaanlakka on johtamisen pitkän linjan ammattilainen. Hän on työskennellyt muun muassa Nixdorfin, Siemensin, Koneen ja Nokian palveluksessa. Vuodesta

Lisätiedot

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS TOIMIVA VUOROVAIKUTUS Kuva: Pekka Elomaa Vuorovaikutukseen tarvitaan kaksi ihmistä, joilla molemmilla on oma merkittävä roolinsa. Näillä sivuilla kerrotaan vuorovaikutuksen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Lisätiedot