Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtiöiden puolivuotisraportit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtiöiden puolivuotisraportit"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtiöiden puolivuotisraportit 6481/ /2015 KH 364 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun gin hal lituk sen ohjauksessa ovat seuraavat yhteisöt: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Joensuun Kodit Oy Joensuun Pysäköinti Oy Puhas Oy Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli Senioripiha Oy Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Yhtiöt ovat toimittaneet raportit alkuvuoden 2015 toiminnasta ja taloudesta. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminta on ollut lähes tavoitteiden mu kaista. Uuden rahoituslain keskeisillä mittareilla (amk-tutkinnot) tavoitteet tullaan lä hes saavuttamaan (685) ja yli 55 opintopisteen suorituksilla lähestytään ta voitet ta (1550). Tulosta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. Avoimien am mat ti korkea kou lu pis tei den tavoite jää saavuttamatta. Tilanne on jossakin määrin huo lestut ta va ja sen vuoksi ammattikorkeakoulussa on käynnistetty ke hi tys toi men pitei tä avoimen koulutustarjonnan lisäämiseksi ja siten tulosten pa ran ta mi sek si. Ylem mis sä amk-tutkinnoissa lähestytään tavoitetta (65). Ulkopuolinen T&K -rahoi tus ei toteutune aivan tavoitteiden mukaisesti. Tähän vaikutti mm. han ke kausien nivelvaihe. Budjetoitu tulos on ja tilikauden tuloksen ennustetaan olevan lähellä bud je toi tua. Joensuun Kodit Oy:llä oli vuoden puolivälissä asuntojonossa ruokakuntaa (edel li sen vuoden vastaavaan aikaan 1 470). Hakijoista erittäin kiireellisessä tai kii reel li ses sä asunnontarpeessa oli 197 ruokakuntaa. Hakijoista yli 730 ruo ka kuntaa haki pienasuntoa. Uusia hakemuksia jätettiin kesäkuussa 349 kpl. Vapaana oli 54 (162) asuntoa, joista maaseututaajamissa 24 (107) asuntoa. Määrän pienenemiseen ovat vaikuttaneet mm. valintaprosessin kehittyminen sekä asun to kan nan purku- ja realisointitoimet. Vuoden alkupuoliskolla tehtiin 462 (438) asukasvalintaa, joista asunnottomille 65 (61). Asuntojen vaihtuvuus oli noin 20 % (25 %). Keväällä aloitettiin kohteen Suvikatu 12, 35 asuntoa, rakentaminen. Jo ra ken teil-

2 la olevat kohteet ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Useissa kohteissa on tehty mittavia huolto- ja ylläpitokorjauksia sekä läm mi tysjär jes tel miin liittyviä muutostöitä. Huolto- ja ylläpitokorjauk-siin on käytetty vuoden puoliväliin mennessä noin 1,791 (1,545) milj. euroa. Alkuvuoden liikevaihto oli 14,460 (14,214) milj. euroa. Taloudellisesti toiminta on edennyt lähes talousarvion mukaisesti. Rahoi tus tuotto jen ja -kulujen toteutuminen oli 50,47 %. Hoitokulujen toteutumisaste oli 44,88 %. Vuokrasaatavat olivat euroa, jossa nousua vuoden alusta kolmannes (vuo si sitten vastaavaan aikaan ). Luottotappioita kirjattiin alkuvuoden ai ka na euroa (44 843) euroa. Saatavien nousu edellyttää perintätoimien edel leen tehostamista. Käyttöaste oli 98,73 % (98,58 %), käyttökate 44,93 % (47,11 %), liiketulos 22,54 % (23,81 %) ja maksuvalmius 1,40 (0,97 ). Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rahoi tus meno jen odotetaan pysyvän vakaana syksyn ja tulevan vuoden ajan. Joensuun Pysäköinti Oy:n päätoimialana on autojen maksullinen py säköin ti toimin ta ja keskitetyn autopaikoitusjärjestelmän hoitaminen. Taloudellinen taan tuma on vaikuttanut yhtiön toimintaan. Liikevaihto ei ole enää kasvanut ver rat tu na edelliseen vuoteen. Yhtiö on alkaen operoinut myös Joensuun kaupungin maksullisen kadun var si- ja aluepysäköinnin järjestelyt. Yhtiön toimialaan kuuluvat myös Marjalan alueella autopaikoituksen ja tek nis ten tilojen hallinta kortteleissa 2202 ja Näissä kortteleissa kauttakulkuna las kute taan kiinteistöiltä lämmön, veden, jätehuollon, ulkoalueiden kiin teis tön hoi don, yms. kustannukset. Maksullisen pysäköinnin tulokehitys ei ole kasvanut, mutta kustannukset ovat hie man lisääntyneet. Koulukadulla olevien kolmen autopaikoitusalueen käyttöaste on tyydyttävä. Paras käyttöaste on Niskakadun ja Koulukadun kulmauksen tontilla ja vähäisin Suvan to ka dun ja Koulukadun kulmauksen tontilla. Kadunvarsipysäköinnin tulot ovat pienentyneet 5,0 % edelliseen vuoden vas taavaan tilanteeseen nähden. Mm. Yläsatamakadun rakennustöiden johdosta poistui maksullisia autopaikkoja 47 kpl. Yleispysäköintikorttien ja huol to ajo kort tien yh teis myyn ti ei myöskään ole kasvanut. Joensuun kaupungille on maksettu vuokraa kadunvarsiautopaikoista (v )

3 Joensuun rautatieaseman autopaikoituksen operointi, 74 autopaikkaa, toteutui v alusta. Se on mahdollistanut matkailijoille vapaata paikoitustilaa alu eel la. Autopaikoituksen tuotto jaetaan VR Yhtymä Oy:n kanssa. Toiminta on tois taisek si ollut enemmän palveluvaruste kuin tuottokohde. Uusin pysäköintialue on Pötkän autopaikoitusalue, joka vuokrattiin Joensuun kau pun gil ta alkaen alkaen alue tuli maksulliseksi au to pai koitus alu eek si. Alueella on 40 autopaikkaa. Alue korvaa Kanavarannan au to pai koitus aluet ta (62 kpl), joka siirtyi PKO:n hallintaan. Vuosikäyttäjien määrä ei ole kasvanut Torikatu 29b pysäköintitalossa. Kes ki määrin käyntikertoja on yli kpl kuukaudessa. Autoilija viipyy py sä köin ti ta los sa keskimäärin 1,5 tuntia. Käyttöaste on ollut parhaimmillaan yli 60 %. Lii ke vaihtoon on pienentynyt 8,9 %. Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti uusien lait teiden asennuksen aikainen tulojen menetys kolmelta viikolta. Laitteiden uu si misen kustannukset olivat ja lisäksi tulee vielä kaapeloinnin kus tan nuk sia (alv 0 %). Autolämmityspaikkoja on 107 kpl, josta 73:lle on jo va rauk set talvikaudelle. Hallitie 2 pysäköintitalon liikevaihdon kasvu ollut 10 %, joka on johtunut Tie depuis ton uusista vuokralaisista. Pysäköintijärjestelmän laitteiden päivitys ja rfid-lu ki joi den hankinnan kustannukset olivat (alv 0 %). Hallitie 2 py säköin ti ta lon käyttö on suurtapahtumien yhteydessä toteutunut hyvin yhdessä tapah tu ma jär jes tä jien kanssa. Mm. tänä kesänä oli Ilosaarirockin aikana py sä köinti ta los sa yli 100 autoa pysäköityinä perjantaista sunnuntaihin. Samoin Far ma ri maa ta lous näyt te lyn ja Kuninkuusravien kanssa on tehty yhteistyötä. Yhtiö on vuokrannut v Joensuun kaupungilta Kenttämiehentien au to paikoi tus alu een. Sen toiminta on jatkunut vakaana ja se on toiminut myös suur tapah tu mien autopaikoitusalueena. Kadunvarsi- ja maantasopysäköintialueiden mobiilimaksaminen otettiin käyttöön maaliskuun puolivälissä EasyParkin järjestelmällä ja heinäkuussa Park Ma nin järjestelmällä. Yhtiö on sitoutunut Rautatieaseman alueen kehittämiseen ja autopaikkojen toteut ta mi seen. Joensuun kaupunkikeskustan kehittämisen yhteydessä au to paikoi tuk sen toimintojen uudelleenjärjestäminen voi myös tuoda yhtiölle sekä haastei ta että mahdollisuuksia. Rasitepaikkojen (Joensuun Tiedepuisto Oy:n IV-vaihe) tulo ,87 (alv 0 %) on rahastosijoitus, eikä rasita enää poistovarantoamme. Yh-teenvetona au to paikoi tuk sen tulojen ja menojen arvioidaan pysyvän lähes talousarvion puitteissa. Yhtiön tuloksen kuluvalta vuodelta arvioidaan olevan hieman ylijäämäinen suunni tel man mukaisten poistojen jälkeen. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvät.

4 Puhas Oy:n liikevaihto on kuluvana vuonna noin 8,7 milj.. Kontiosuon jätekeskuksella ja jäteasemalla toiminta jätteiden vastaanoton ja käsit te lyn osalta jatkui normaalisti. Pienkuormien lajittelukentällä vas taan otet tavien henkilö- ja pakettiautojen jätteistä saatiin hyötykäyttöön 82 %. La jit te luken tän lajitteluvalikoimaa kasvatettiin bitumikatteella, kipsilevyllä ja pos lii nil la. Jätekeskusalueelle rakennettiin siirtokuormausasema/rakennusjätteen la jit te luhal li. Halli otettiin käyttöön alkukesästä. Halliin siirrettiin peräkentältä ra ken nusjät tei den koneellinen lajittelu ja biojätteiden siirtokuormaus. Kaatopaikkakaasujen toimittaminen Fortum Power & Heat Oy:n voi malai tok sel le jatkui sopimuksen mukaan. Biojäte toimitettiin käsittelyyn BioKymppi Oy:lle Kiteel le. Rakennusjätteistä lajiteltiin hyöty- ja energiakäyttöön menevät jä te la jit. Energiajäte lähti hyötykäyttöön Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle, me tal li Ka jaanin Romu Oy:lle, kestopuu Demolite Oy:lle ja puuhake Kainuun Voima Oy:lle. Seka- ja biojätteiden kuljetukset hoiti Polvijärven kunnan osalta Kuljetusliike Ket tu nen Oy ja Joensuun, Kontiolahden ja Liperin kunnissa HFT Network Oy. Hyö ty jät tei den kuljetukset ekopisteiltä hoiti HFT Network Oy. Vaarallisten jät teiden ja jäteöljyjen kuljetukset on hoitanut Ekokem Oy Ab. Vaaralliseksi jät teek si luettavan kyllästetyn puun asianmukaisesta jatkokäsittelystä vastasi De mo li te Oy. Sähkölaitteiden kuljetukset tuottajayhteisöjen sopimusten mu kai seen käsittelyyn hoiti Lassila & Tikanoja Oyj. Uusi jäteneuvoja palkattiin määräaikaiseen kahden vuoden työsuhteeseen vies timään jätteiden materiaali- ja energiahyödyntämisen sekä lainsäädännön tuomien muutosten vaikutuksista jätteiden lajitteluun. Erilaisia jä te neu von ta ti laisuuk sia järjestettiin mm. erilaisissa tapahtumissa. Kompostointineuvontaa annet tiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa osakaskuntien eri ti laisuuk sis sa. Biojätteiden kimppakeräystä ja kompostointia edistävä kampanja aloitettiin 1.6. Kam pan ja jatkuu saakka. Ekovoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2014 ja ne ovat edenneet ai ka tau lun mukaisesti. Vuoden 2015 loppuun mennessä toteutuvat investoinnit: Ilomantsin jäteasema siirtokuormausaseman/rakennusjätteiden lajitteluhalli (ko ko nais in ves toin ti , josta toteutui vuonna 2014 loput) ekovoimalaitos vaaka ja vaakarakennus (kokonaisinvestointi , jos ta toteutuu vuonna 2016 loput) lisäksi vuoden aikana tehdään pieniä investointeja koneisiin ja laittei siin. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n toiminta-alue on Joen-suun seudun seitsemän kuntaa. Omistajakuntien vahvistaman elinkeino-ohjelman mu kai-

5 ses ti JOSEKin päätehtävä on seudun kuntien elinkeinopolitiikan ke hit tä mi nen ja koordinointi. Yhtiön palveluksessa on 26 henkilöä, joista hanketoiminnassa, määräaikaisessa työ suh tees sa olevia on 12 henkilöä. Vuoden ensimmäisenä puoliskona JOSEK Oy:n palveluja on käyttänyt 1231 (Joen suus sa 558) asiakasta, joiden kanssa on ollut tapaamisia yms. yhteensä 2692 (Joensuussa1216) kappaletta. Yritystoimintaa suunnittelevia on ollut neuvon nas sa 311 (Joensuussa 191) henkilöä. Neuvonta on keskittynyt yritysten ke hitys tar pei siin ja niiden edistämiseen. Yrityskaupat ja omistajanvaihdokset ovat neu von nal li ses ti seuraavaksi suurin asiakasryhmä. Uusia yrityksiä on perustettu 243 (Joensuussa 155) kappaletta ja 138 (Joensuussa 85) yritystä on lopettanut toimintansa. Nettolisäystä on siis 105 (Joensuussa 70) kap pa let ta. Vuoteen 2014 verrattuna yritysten perustanta ja lopettaminen ovat li ki main samalla tasolla. Vuonna 2014 käynnistyneen, JOSEK Oy:n hallinnoiman Hankintatoiminnasta stra te gi nen menestystekijä -projektin resursseilla laadittiin Joensuun kau pun gil le hankintaohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa Han kin taoh jel man toimialakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat toteutettiin al ku vuo des ta JOSEK avasi alkuvuodesta Businessjoensuu.fi nettisivuston teemalla Vihreä Kasvu ja sijoittuminen Joensuun seudulle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla JOSEK osallistui rekrytointiteemalla yhdessä PKSSK:n ja Joensuun kaupungin kanssa Sairaanhoitajapäiville Helsingissä sekä Poh jo lan lääkäripäiville Oulussa. Tammikuussa JOSEK otti osaa ensimmäistä kertaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston järjestämään Duu ni day-ta pah tu maan, jossa esiteltiin kuuden yrityksen diplomityöpaikkoja sekä ke sä työ paik ko ja. Invest in Itä-Suomi -hanke päättyi kesäkuussa. Hankkeen puitteissa järjestettiin yri tyk sil le koulutusohjelma sijoittajien saamiseksi seudulle. Lisäksi toukokuussa teh tiin kaupunki-isku Kuopion seudulle, jonka johdosta yhteydenpitoa jat ke taan useam man yrityksen kanssa. Joensuun kaupungin ja Karelia Expert matkailupalvelun kanssa yhteistyössä tehty video on saanut jatko-osia suurtapahtumiin liittyen. JOSEK oli aktiivisesti muka na alueen suurtapahtumissa ja niiden valmisteluissa. Syksyn Alihankintamessuja on suunniteltu ja niillä ollaan mukana Joensuun seu tu -osastolla. Raportointikaudella oli toteutuksessa sekä vanhan EU-ohjelmakauden että uusia käyn nis sä olevan EU-ohjelmakauden hankkeita. JOSEK Oy hallinnoi ja toteutti itse raportointikaudella yhdeksää kehittämishanketta, joista viisi oli EU-osa ra hoittei sia ja neljä kansallisesti rahoitettuja. Lisäksi JOSEK Oy oli osa to teut ta ja na kolmes sa EU-osarahoitteisessa kehittämishankkeessa. JOSEK Oy osarahoitti em.

6 kehittämishankkeiden lisäksi noin 25 muiden organisaatioiden hallinnoimaa ja toteuttamaa hanketta. Elinkeino-ohjelmakauden hankesalkun ko konaisvo lyy mi oli kesäkuun 2015 lopussa laskennallisesti noin 28 miljoonaa eu roa, josta JOSEK:n kuntarahoituksen osuus oli noin 4,1 miljoonaa euroa eli noin 14,4 prosenttia. Vipukerroin oli siten noin 7. JOSEK Oy:n hallinnoimat ja itse toteuttamat EU-osarahoitteiset hankkeet liit tyivät kunnille laadittavien hankintaohjelmien / strategioiden laadintaan (Joen suu ja Juuka) ja yritysten kannustamiseen osallistumaan tarjouskilpailuihin, luo vien alo jen monialaiseen kehittämiseen sekä kaivannaisalan kehittämiseen. Ra portoin ti jak sol la päättyneet kaksi vanhan ohjelmakauden EU-hanketta liittyivät yritys ten Venäjälle suun-tautuvan liiketoiminnan edistämiseen ja tähän liittyvän osaa mi sen kehittämiseen yrityksissä sekä jäsenhakemuksen valmisteluun euroop pa-lai seen Geopark-verkostoon. Kansallisella rahoituksella toteutetut merkit tä vim mät hankkeet liittyivät hankinta-asiamiestoimintaan, Ve näjä-pal ve luiden kehittämiseen sekä tekstiili-investoinnin taustakartoitukseen. Osatoteuttajana JOSEK oli Joensuun Tiedepuiston hallinnoimassa teollisten ja tuo tan nol lis ten yritysten kehittämishankkeessa, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n hallinnoimassa matkailun kasvuohjelmassa sekä Metlan hallinnoimassa suo ma lai sen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian Venäjälle suuntautuvassa hank kees sa. Keskeiset muissa organisaatioissa toteutettavat, JOSEK:n osarahoittamat hankkeet liittyivät yrityshautomotoimintaan, Joensuun seudun kasvustrategian toteu tuk seen, pelialaan, Venäjälle suuntautuvaan vientiin, Kaukoidän mark ki noi hin sekä vihreän kasvun avainteknologioihin, joita kaikkia hallinnoi Joensuun Tie depuis to Oy. Itä-Suomen yliopiston toteuttamat tärkeät hankkeet keskittyivät julkisten hankin to jen strategiseen osaamiseen sekä liiketoimintamahdollisuuksien ke hit tä miseen, palveluliiketoiminnan kehittämiseen, fotoniikan sovellukset ja kau pal lis tami nen professuuriin sekä digitoinnin edistämiseen maaseudulla. Joensuun Popmuusikot ovat hallinnoineet musiikkialan kehittämiseen ja GTK kai vos aluei den malminetsintäkonseptien ja teknologian kehittämiseen kes kit tyviä hankkeita. Karelia ammattikorkeakoulu käynnisti puolestaan yritysten, työ elä mäor ga ni saatioi den ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen lisäämisen tähtäävän hankkeen. Joensuun Yrittäjillä käynnistyi JOSEKin osarahoittamana pienyrittäjien työ hy vin vointiin keskittyvä hanke. Lisäksi JOSEK osarahoitti 2015 suurtapahtumiin liit ty viä kehittämishankkeita eli ampuma-hiihdon MM-kilpailuja, FAR MA RI-näyt te lyä, Kuninkuusraveja sekä Ilosaarirock-tapahtumaa. Yhtiön vuosibudjetti on 4 milj.. Toiminta on budjetin mukaista ja koko vuoden ta lou del li nen tulos tulee olemaan Joensuun Tiedepuisto Oy:n liikevaihto oli 4.2 M ja tilikauden tulos 147 t ai kavä lil lä 1-6/2015. Tulos oli budjetoitua ja edellisvuotta parempi. Hyvään tulokseen

7 vai kut ti vat erityisesti ennustettua alhaisemmat kustannukset. Tämänhetkisen tie don mukaan vuoden 2015 tuloksesta muodostuu budjetoitua parempi. Yleises tä tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tilojen kysyntä on pysynyt suh teel li sen vakaalla tasolla. Kunnossapito-, korjaus- ja parannusinvestointeja on toteutettu alkuvuonna suunnitellusti. Asiantuntijapalveluihin liittyvää hanketoimintaa saatiin käyntiin suunnitellussa laa juu des sa alkuvuoden 2015 aikana. Merkittävin tulevaisuuteen vaikuttava muu tos on uuden hallituksen päätös vastakäynnistyneen INKA-ohjelman alasajos ta. Tämän vuoksi onkin käynnistetty suunnittelu ja ryhdytty toimenpiteisiin, joil la INKA-ohjelman Joensuulle mukanaan tuomaa kansallista biotalousstatusta pys tyt täi siin ylläpitämään myös jatkossa. Yhtiössä on myös käynnistetty strateginen suunnittelu, jolla varaudutaan viimeis tään vuoden 2020 jälkeiseen toiminnan rahoitusmahdollisuuksissa ta pah tuviin oletettuihin muutoksiin. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa 2015 oli 24. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toiminta on ollut talousarvion ja toimin ta suunni tel man mukaista aikajaksolla Liikevaihto toteutui ta lousar vion mukaisesti varsin hyvin, sillä liikevaihdon toteutumaprosentti puolelta vuo del ta oli 48,8 %. Liikevaihto oli vajaat 2,2 milj., suunnitelman mukaiset poistot noin 0,8 milj., mi kä on 45,8 % budjetoiduista koko vuoden poistoista. Taseen loppusumma oli 29.e milj.. Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Maailmanlaajuinen taloustilanne on edelleen erittäin epävarma. Ukrainan kriisi jat kuu ehkä pitkään ja Venäjän ja länsimaiden kauppasuhteissa on suuria on gelmia. Yleinen epävarmuus vaikuttaa teollisuuden investointeihin siten, että yri tykset ovat investoinneissaan varovaisia. Tämä puolestaan vaikuttaa mm. uu sien toimitilojen kysyntään varovaisten investointien takia uusia toimitiloja ky sytään vähän. Yleinen taloustilanne on aiheuttanut liikevaihdon vähenemistä ja siten kiristyvää taloutta joillekin asiakasyrityksillemme. Joidenkin asia kas yri tys ten vuokranmaksukyky on alentunut. Yleisen taloustilanteen vaikeuksista huolimatta on toimitilojen vuokrausaste hyvä. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle valmistui suuri teollisuushallin ra kennus työ maa suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö rakensi uuden GreenPark 2-hallin Pent ti län kaupunginosaan lähelle John Deere Fo-restry Oy:n Joensuun tehdasta. Uu si teollisuushalli on rakenteeltaan sellainen, että sen sisätilat ovat helposti muun nel ta via eri yritysten tilatarpeisiin. Hallin sisätilat valmistuvat ja ti lois ta on jo tehty vuokrasopimukset neliömetristä, joka on 72 % vuok ratta vas ta pinta-alasta (4.323 m2). Halli-investoinnin kokonaisarvo on 5.6 milj.. Nyt rakennettujen hallien lisäksi samalle alueelle on tavoitteena rakentaa vä hitel len laaja, hyvin nykyaikainen yrityspuisto GreenPark, jossa tulisi toimimaan

8 mo nia vuokralaisyrityksiä. GreenPark Yrityspuiston toteuttamista varten tehdään laaja, alueellinen kokonaissuunnitelma. Suunnitelman tekeminen on kil pailu tet tu ja tilattu ja sen loppuraportti valmistuu mennessä. GreenPark yri tys puis to han ke on saanut avustusta ELY-keskukselta. Tilikauden voitto ensimmäisen puolen vuoden aikana oli euroa, mikä on pa rem pi kuin talousarviossa arvioitu tulos (talousarviossa koko vuoden tulos on euroa). Kiinteistöjen kuluissa on noudatettu säästäväisyyttä ja kiinteistöjen hoitokulut oli vat alkuvuonna pienemmät kuin talousarviossa. Kiinteistöjen korjauskulut olivat myös alle talousarvion, kiinteistöjen ennakkohuolto on kuitenkin sellaisella ta sol la, ettei kiinteistöille muodostuisi korjausvelkaa. Kiinteistöjen korjaus- ja hoi to ku lu ja ei ole budjetoitu liian korkeiksi, vaan budjetoinnissa on varauduttu yllä tyk siin, joita ei voi ennakoida. Ankara talvi lisää kiinteistönhoitokuluja mer kittä väs ti, samoin yllättävät kiinteistönhoidon konejärjestelmien rikkoutumiset. Yhtiön hallitus on pitänyt viisi kokousta tarkasteluajanjaksolla. Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin henkilökunnan määrä on vähentynyt kolmel la henkilöllä edellisen vuoden keskimääräisestä henkilövahvuudesta. Tämä joh tuu Joensuun Kotien isännöintitoiminnan vakiintumisesta ja Joensuun Py säköin nin isännöintisopimuksen päättymisestä. Loppuvuodesta henkilökunnan mää rä säilyy ennallaan 33 henkilötyövuodessa.. Tarkasteluajanjaksolla jätettiin (ed. vuonna 2.243) asuntohakemusta, lukuun sisältyvät asunnonvaihtajat ja vaihto-opiskelijat. Kesäkuun lopussa asun toja jonotti 298 (338) perhettä ja (1.660) yksinhakijaa. Yksinhakijoista (1.089) jonotti yksiöön, lukuihin sisältyvät asunnonvaihtoa hakevat. Al ku vuo den ai ka na solmittiin kaikkiaan 635 (605) vuokrasuhdetta, joista vaih to-opis ke li joi ta oli 216 (226). Käyttöaste oli alkuvuonna 97,2 % (97,4 %). Vuodelle 2015 on budjetoitu 97,0 %:n käyt tö as tet ta. Vuokria ei ole korotettu vuoden 2015 aikana. Kalevankatu 26b rakennustyöt ovat aikataulussa ja kohde valmistuu men nes sä. Asuntoja Kalevankadulle tulee 39. Länsikatu 18:sta on vireillä kaa vamuu tos, joka mahdollistaisi noin 65 uuden asunnon rakentamisen keskustaan. Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Loppuvuonna ei ole odotet ta vis sa poikkeamia tehtyyn talousarvioon. Senioripiha Oy on Joensuun kaupungin yksin perustama ja se on merkitty kauppa re kis te riin Matti - talon välivuokrasopimus allekirjoitettiin Rakennus valmistui aika tau lun mukaisesti ja otettiin käyttöön maaliskuun alussa 2015.

9 Matti -taloon muutti lähinnä Kotilahden sairaalasta yhteensä 112 asukasta, jois ta kerrosten 2 4 asukkaat ovat tehostetun hoivan asukkaita (48 henkeä) ja ker rosten 5 6 asukkaat (64 henkeä) ovat laitoshoidon piirissä. Laitosasumiseen on lupa rakennuksen rahoittajalta ARA:lta kunnes Siilaisen sairaalan uudisrakennus on valmis. Pysäköintihallin rakennuttaminen alkoi keväällä 2015 ja rakennus valmistuu lo kakuun toisella viikolla Pysäköintipaikkoja rakennukseen tulee kolmeen tasoon yhteensä 65 ja avopaikkoja kortteliin kaikkiaan 64 eli yhteensä 129. Isäntä emäntä -hanke loppui keväällä Sen aikana kehitettiin käytännön apua, tukea ja tekemistä sekä terveyttä edistävää ja osallistavaa yhteistyötä asuk kai den ja kumppaneiden kesken Senioripiha kortteliin. Hanke osoittautui tär keäk si ja hyödylliseksi niin asukkaille kuin muillekin alueen toimijoille. Rakennustoimisto K. Tervo Oy osti Rantakadun varteen rakennettavan va paa rahoit tei sen asuinrakennuksen (Martta talo) tontin. Kauppakirja allekirjoitettiin Martta -talon urakointi alkoi keväällä Rakennukseen on suunniteltu yhteen sä 85 asuntoa, joista 39 on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoa ja loput 46 omis tus asun to ja. Lisäksi pohjakerrokseen rakennetaan kaupungin kotihoidon tilat. Aikataulun mukaan rakennus valmistuu joulukuussa Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n vuoden 2015 ensimmäiset kuusi kuukautta ovat sujuneet perinteisellä tavalla. Opetusta on haitannut omien si sä lii kun ta ti lojen puuttuminen, mutta opetuksen tasosta ei ole tarvinnut tinkiä. Toiminta Tiede puis ton vuokratiloissa on lisännyt huomattavasti toimitilakuluja, vaikka ny kyiset tilat ovat aikaisempia tiloja oleellisesti pienemmät. Koulutustoiminta on jatkunut valtionosuuksien turvin samoin kuin aikai sem pinakin vuosina vapaan sivistystyön koulutuksena ja aikuisten ammatillisena li sä koulu tuk se na. Vapaan sivistystyön koulutustoimintaan on saatu hieman edel lis vuotta pienempää valtionosuutta ja vastaavasti aikuisten ammatilliseen li sä kou lu tukseen edellisvuotta suurempaa valtionosuutta. Kaksi mittavaa ulkopuolisen rahoituksen turvin toteutettua hanketta päättyi vuo den 2014 lopussa, joten keväällä 2015 toteutettiin ainoastaan hankkeiden lop pu ra por toin ti. Valmennuskeskuksen toiminnan kehittämistä jatkettiin. Valmennuskeskus tu lee käy tän nös sä toimimaan eri toimijoiden yhteistyöverkostona. Val men nus kes kus tar joaa lajiliitoille sekä seuroille leirimahdollisuuksia, testauspalveluita se kä koulu tus ta. Valmennuskeskus toimii kiinteässä yhteistyössä Joensuun Ur hei lu aka temian kanssa. Hostelin toiminta on ollut vilkasta ja ensimmäisen kuuden kuukauden käyttöaste hy vä (60,5 %). Majoitusvuorokausien lukumäärä oli Toiminta on ollut myös taloudellisesti kannattavaa. Hostelin alakertaan entisen hie ron ta po li kli ni kan tiloihin remontoitiin pieni keittiö ja aamiaishuone hostelin asiakkaille. Sa mois sa

10 tiloissa tarjotaan iltapäiväkerhon lapsille välipala. vuokrattiin Pitopalvelu Pata ja Pullalle. Aamiaishuone ja keit tiö Vapaan sivistystyön kurssipäivätoteuma oli kesäkuun loppuun mennessä kurs si päi vää. Toteuma on hyvä. Yhteistyötä alueen urheiluseurojen, lajiliittojen, Pohjois-Karjalan Liikunnan, Kansa lais opis ton, yksityisten liikunta-alan yrittäjien ja muiden yhteisöjen kanssa on jatkettu edelleen. Myös opiston oma juoksukoulu on toiminut edelleen ak tii vises ti. Hallitus kokoontui raportointijaksolla neljä kertaa. Taloushallintopalvelut ostetaan Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskukselta. Valtionosuutta aikuisten ammatilliseen lisäkoulutukseen ja vapaan sivistystyön kou lu tuk seen puolivuotisjaksolla saatiin euroa. Tulosennuste vuodelle 2015 on ensimmäisen puolen vuoden toteuman pe rusteel la noin euroa. Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien yhtiöiden al kuvuo den 2015 raportit. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit Kaupunginhallitus 414 29.09.2014 Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit 4215/00.01.02/2014 KH 414 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-20:02 Paikka Kaupungintalon teatterisali, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 85 01.09.2015 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) 265/02.02.00/2015 YLK 85 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:17-18:58 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 Kortesjärven

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062

Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062 Sivistyslautakunta 132 13.11.2014 Talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2014 1690/02/2014 Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062 Talousarvion

Lisätiedot

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 254 Kaupunginvaltuusto 13.10.2014 Aika 13.10.2014 klo 17:00-20:55 tauko klo 19.00-19.10 Paikka Läsnä Kaupungintalon valtuustosali Luettelon mukaan Pykälät 73-90 Allekirjoitukset

Lisätiedot