Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtiöiden puolivuotisraportit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtiöiden puolivuotisraportit"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtiöiden puolivuotisraportit 6481/ /2015 KH 364 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun gin hal lituk sen ohjauksessa ovat seuraavat yhteisöt: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Joensuun Kodit Oy Joensuun Pysäköinti Oy Puhas Oy Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli Senioripiha Oy Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Yhtiöt ovat toimittaneet raportit alkuvuoden 2015 toiminnasta ja taloudesta. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminta on ollut lähes tavoitteiden mu kaista. Uuden rahoituslain keskeisillä mittareilla (amk-tutkinnot) tavoitteet tullaan lä hes saavuttamaan (685) ja yli 55 opintopisteen suorituksilla lähestytään ta voitet ta (1550). Tulosta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. Avoimien am mat ti korkea kou lu pis tei den tavoite jää saavuttamatta. Tilanne on jossakin määrin huo lestut ta va ja sen vuoksi ammattikorkeakoulussa on käynnistetty ke hi tys toi men pitei tä avoimen koulutustarjonnan lisäämiseksi ja siten tulosten pa ran ta mi sek si. Ylem mis sä amk-tutkinnoissa lähestytään tavoitetta (65). Ulkopuolinen T&K -rahoi tus ei toteutune aivan tavoitteiden mukaisesti. Tähän vaikutti mm. han ke kausien nivelvaihe. Budjetoitu tulos on ja tilikauden tuloksen ennustetaan olevan lähellä bud je toi tua. Joensuun Kodit Oy:llä oli vuoden puolivälissä asuntojonossa ruokakuntaa (edel li sen vuoden vastaavaan aikaan 1 470). Hakijoista erittäin kiireellisessä tai kii reel li ses sä asunnontarpeessa oli 197 ruokakuntaa. Hakijoista yli 730 ruo ka kuntaa haki pienasuntoa. Uusia hakemuksia jätettiin kesäkuussa 349 kpl. Vapaana oli 54 (162) asuntoa, joista maaseututaajamissa 24 (107) asuntoa. Määrän pienenemiseen ovat vaikuttaneet mm. valintaprosessin kehittyminen sekä asun to kan nan purku- ja realisointitoimet. Vuoden alkupuoliskolla tehtiin 462 (438) asukasvalintaa, joista asunnottomille 65 (61). Asuntojen vaihtuvuus oli noin 20 % (25 %). Keväällä aloitettiin kohteen Suvikatu 12, 35 asuntoa, rakentaminen. Jo ra ken teil-

2 la olevat kohteet ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Useissa kohteissa on tehty mittavia huolto- ja ylläpitokorjauksia sekä läm mi tysjär jes tel miin liittyviä muutostöitä. Huolto- ja ylläpitokorjauk-siin on käytetty vuoden puoliväliin mennessä noin 1,791 (1,545) milj. euroa. Alkuvuoden liikevaihto oli 14,460 (14,214) milj. euroa. Taloudellisesti toiminta on edennyt lähes talousarvion mukaisesti. Rahoi tus tuotto jen ja -kulujen toteutuminen oli 50,47 %. Hoitokulujen toteutumisaste oli 44,88 %. Vuokrasaatavat olivat euroa, jossa nousua vuoden alusta kolmannes (vuo si sitten vastaavaan aikaan ). Luottotappioita kirjattiin alkuvuoden ai ka na euroa (44 843) euroa. Saatavien nousu edellyttää perintätoimien edel leen tehostamista. Käyttöaste oli 98,73 % (98,58 %), käyttökate 44,93 % (47,11 %), liiketulos 22,54 % (23,81 %) ja maksuvalmius 1,40 (0,97 ). Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rahoi tus meno jen odotetaan pysyvän vakaana syksyn ja tulevan vuoden ajan. Joensuun Pysäköinti Oy:n päätoimialana on autojen maksullinen py säköin ti toimin ta ja keskitetyn autopaikoitusjärjestelmän hoitaminen. Taloudellinen taan tuma on vaikuttanut yhtiön toimintaan. Liikevaihto ei ole enää kasvanut ver rat tu na edelliseen vuoteen. Yhtiö on alkaen operoinut myös Joensuun kaupungin maksullisen kadun var si- ja aluepysäköinnin järjestelyt. Yhtiön toimialaan kuuluvat myös Marjalan alueella autopaikoituksen ja tek nis ten tilojen hallinta kortteleissa 2202 ja Näissä kortteleissa kauttakulkuna las kute taan kiinteistöiltä lämmön, veden, jätehuollon, ulkoalueiden kiin teis tön hoi don, yms. kustannukset. Maksullisen pysäköinnin tulokehitys ei ole kasvanut, mutta kustannukset ovat hie man lisääntyneet. Koulukadulla olevien kolmen autopaikoitusalueen käyttöaste on tyydyttävä. Paras käyttöaste on Niskakadun ja Koulukadun kulmauksen tontilla ja vähäisin Suvan to ka dun ja Koulukadun kulmauksen tontilla. Kadunvarsipysäköinnin tulot ovat pienentyneet 5,0 % edelliseen vuoden vas taavaan tilanteeseen nähden. Mm. Yläsatamakadun rakennustöiden johdosta poistui maksullisia autopaikkoja 47 kpl. Yleispysäköintikorttien ja huol to ajo kort tien yh teis myyn ti ei myöskään ole kasvanut. Joensuun kaupungille on maksettu vuokraa kadunvarsiautopaikoista (v )

3 Joensuun rautatieaseman autopaikoituksen operointi, 74 autopaikkaa, toteutui v alusta. Se on mahdollistanut matkailijoille vapaata paikoitustilaa alu eel la. Autopaikoituksen tuotto jaetaan VR Yhtymä Oy:n kanssa. Toiminta on tois taisek si ollut enemmän palveluvaruste kuin tuottokohde. Uusin pysäköintialue on Pötkän autopaikoitusalue, joka vuokrattiin Joensuun kau pun gil ta alkaen alkaen alue tuli maksulliseksi au to pai koitus alu eek si. Alueella on 40 autopaikkaa. Alue korvaa Kanavarannan au to pai koitus aluet ta (62 kpl), joka siirtyi PKO:n hallintaan. Vuosikäyttäjien määrä ei ole kasvanut Torikatu 29b pysäköintitalossa. Kes ki määrin käyntikertoja on yli kpl kuukaudessa. Autoilija viipyy py sä köin ti ta los sa keskimäärin 1,5 tuntia. Käyttöaste on ollut parhaimmillaan yli 60 %. Lii ke vaihtoon on pienentynyt 8,9 %. Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti uusien lait teiden asennuksen aikainen tulojen menetys kolmelta viikolta. Laitteiden uu si misen kustannukset olivat ja lisäksi tulee vielä kaapeloinnin kus tan nuk sia (alv 0 %). Autolämmityspaikkoja on 107 kpl, josta 73:lle on jo va rauk set talvikaudelle. Hallitie 2 pysäköintitalon liikevaihdon kasvu ollut 10 %, joka on johtunut Tie depuis ton uusista vuokralaisista. Pysäköintijärjestelmän laitteiden päivitys ja rfid-lu ki joi den hankinnan kustannukset olivat (alv 0 %). Hallitie 2 py säköin ti ta lon käyttö on suurtapahtumien yhteydessä toteutunut hyvin yhdessä tapah tu ma jär jes tä jien kanssa. Mm. tänä kesänä oli Ilosaarirockin aikana py sä köinti ta los sa yli 100 autoa pysäköityinä perjantaista sunnuntaihin. Samoin Far ma ri maa ta lous näyt te lyn ja Kuninkuusravien kanssa on tehty yhteistyötä. Yhtiö on vuokrannut v Joensuun kaupungilta Kenttämiehentien au to paikoi tus alu een. Sen toiminta on jatkunut vakaana ja se on toiminut myös suur tapah tu mien autopaikoitusalueena. Kadunvarsi- ja maantasopysäköintialueiden mobiilimaksaminen otettiin käyttöön maaliskuun puolivälissä EasyParkin järjestelmällä ja heinäkuussa Park Ma nin järjestelmällä. Yhtiö on sitoutunut Rautatieaseman alueen kehittämiseen ja autopaikkojen toteut ta mi seen. Joensuun kaupunkikeskustan kehittämisen yhteydessä au to paikoi tuk sen toimintojen uudelleenjärjestäminen voi myös tuoda yhtiölle sekä haastei ta että mahdollisuuksia. Rasitepaikkojen (Joensuun Tiedepuisto Oy:n IV-vaihe) tulo ,87 (alv 0 %) on rahastosijoitus, eikä rasita enää poistovarantoamme. Yh-teenvetona au to paikoi tuk sen tulojen ja menojen arvioidaan pysyvän lähes talousarvion puitteissa. Yhtiön tuloksen kuluvalta vuodelta arvioidaan olevan hieman ylijäämäinen suunni tel man mukaisten poistojen jälkeen. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvät.

4 Puhas Oy:n liikevaihto on kuluvana vuonna noin 8,7 milj.. Kontiosuon jätekeskuksella ja jäteasemalla toiminta jätteiden vastaanoton ja käsit te lyn osalta jatkui normaalisti. Pienkuormien lajittelukentällä vas taan otet tavien henkilö- ja pakettiautojen jätteistä saatiin hyötykäyttöön 82 %. La jit te luken tän lajitteluvalikoimaa kasvatettiin bitumikatteella, kipsilevyllä ja pos lii nil la. Jätekeskusalueelle rakennettiin siirtokuormausasema/rakennusjätteen la jit te luhal li. Halli otettiin käyttöön alkukesästä. Halliin siirrettiin peräkentältä ra ken nusjät tei den koneellinen lajittelu ja biojätteiden siirtokuormaus. Kaatopaikkakaasujen toimittaminen Fortum Power & Heat Oy:n voi malai tok sel le jatkui sopimuksen mukaan. Biojäte toimitettiin käsittelyyn BioKymppi Oy:lle Kiteel le. Rakennusjätteistä lajiteltiin hyöty- ja energiakäyttöön menevät jä te la jit. Energiajäte lähti hyötykäyttöön Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle, me tal li Ka jaanin Romu Oy:lle, kestopuu Demolite Oy:lle ja puuhake Kainuun Voima Oy:lle. Seka- ja biojätteiden kuljetukset hoiti Polvijärven kunnan osalta Kuljetusliike Ket tu nen Oy ja Joensuun, Kontiolahden ja Liperin kunnissa HFT Network Oy. Hyö ty jät tei den kuljetukset ekopisteiltä hoiti HFT Network Oy. Vaarallisten jät teiden ja jäteöljyjen kuljetukset on hoitanut Ekokem Oy Ab. Vaaralliseksi jät teek si luettavan kyllästetyn puun asianmukaisesta jatkokäsittelystä vastasi De mo li te Oy. Sähkölaitteiden kuljetukset tuottajayhteisöjen sopimusten mu kai seen käsittelyyn hoiti Lassila & Tikanoja Oyj. Uusi jäteneuvoja palkattiin määräaikaiseen kahden vuoden työsuhteeseen vies timään jätteiden materiaali- ja energiahyödyntämisen sekä lainsäädännön tuomien muutosten vaikutuksista jätteiden lajitteluun. Erilaisia jä te neu von ta ti laisuuk sia järjestettiin mm. erilaisissa tapahtumissa. Kompostointineuvontaa annet tiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa osakaskuntien eri ti laisuuk sis sa. Biojätteiden kimppakeräystä ja kompostointia edistävä kampanja aloitettiin 1.6. Kam pan ja jatkuu saakka. Ekovoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2014 ja ne ovat edenneet ai ka tau lun mukaisesti. Vuoden 2015 loppuun mennessä toteutuvat investoinnit: Ilomantsin jäteasema siirtokuormausaseman/rakennusjätteiden lajitteluhalli (ko ko nais in ves toin ti , josta toteutui vuonna 2014 loput) ekovoimalaitos vaaka ja vaakarakennus (kokonaisinvestointi , jos ta toteutuu vuonna 2016 loput) lisäksi vuoden aikana tehdään pieniä investointeja koneisiin ja laittei siin. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n toiminta-alue on Joen-suun seudun seitsemän kuntaa. Omistajakuntien vahvistaman elinkeino-ohjelman mu kai-

5 ses ti JOSEKin päätehtävä on seudun kuntien elinkeinopolitiikan ke hit tä mi nen ja koordinointi. Yhtiön palveluksessa on 26 henkilöä, joista hanketoiminnassa, määräaikaisessa työ suh tees sa olevia on 12 henkilöä. Vuoden ensimmäisenä puoliskona JOSEK Oy:n palveluja on käyttänyt 1231 (Joen suus sa 558) asiakasta, joiden kanssa on ollut tapaamisia yms. yhteensä 2692 (Joensuussa1216) kappaletta. Yritystoimintaa suunnittelevia on ollut neuvon nas sa 311 (Joensuussa 191) henkilöä. Neuvonta on keskittynyt yritysten ke hitys tar pei siin ja niiden edistämiseen. Yrityskaupat ja omistajanvaihdokset ovat neu von nal li ses ti seuraavaksi suurin asiakasryhmä. Uusia yrityksiä on perustettu 243 (Joensuussa 155) kappaletta ja 138 (Joensuussa 85) yritystä on lopettanut toimintansa. Nettolisäystä on siis 105 (Joensuussa 70) kap pa let ta. Vuoteen 2014 verrattuna yritysten perustanta ja lopettaminen ovat li ki main samalla tasolla. Vuonna 2014 käynnistyneen, JOSEK Oy:n hallinnoiman Hankintatoiminnasta stra te gi nen menestystekijä -projektin resursseilla laadittiin Joensuun kau pun gil le hankintaohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa Han kin taoh jel man toimialakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat toteutettiin al ku vuo des ta JOSEK avasi alkuvuodesta Businessjoensuu.fi nettisivuston teemalla Vihreä Kasvu ja sijoittuminen Joensuun seudulle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla JOSEK osallistui rekrytointiteemalla yhdessä PKSSK:n ja Joensuun kaupungin kanssa Sairaanhoitajapäiville Helsingissä sekä Poh jo lan lääkäripäiville Oulussa. Tammikuussa JOSEK otti osaa ensimmäistä kertaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston järjestämään Duu ni day-ta pah tu maan, jossa esiteltiin kuuden yrityksen diplomityöpaikkoja sekä ke sä työ paik ko ja. Invest in Itä-Suomi -hanke päättyi kesäkuussa. Hankkeen puitteissa järjestettiin yri tyk sil le koulutusohjelma sijoittajien saamiseksi seudulle. Lisäksi toukokuussa teh tiin kaupunki-isku Kuopion seudulle, jonka johdosta yhteydenpitoa jat ke taan useam man yrityksen kanssa. Joensuun kaupungin ja Karelia Expert matkailupalvelun kanssa yhteistyössä tehty video on saanut jatko-osia suurtapahtumiin liittyen. JOSEK oli aktiivisesti muka na alueen suurtapahtumissa ja niiden valmisteluissa. Syksyn Alihankintamessuja on suunniteltu ja niillä ollaan mukana Joensuun seu tu -osastolla. Raportointikaudella oli toteutuksessa sekä vanhan EU-ohjelmakauden että uusia käyn nis sä olevan EU-ohjelmakauden hankkeita. JOSEK Oy hallinnoi ja toteutti itse raportointikaudella yhdeksää kehittämishanketta, joista viisi oli EU-osa ra hoittei sia ja neljä kansallisesti rahoitettuja. Lisäksi JOSEK Oy oli osa to teut ta ja na kolmes sa EU-osarahoitteisessa kehittämishankkeessa. JOSEK Oy osarahoitti em.

6 kehittämishankkeiden lisäksi noin 25 muiden organisaatioiden hallinnoimaa ja toteuttamaa hanketta. Elinkeino-ohjelmakauden hankesalkun ko konaisvo lyy mi oli kesäkuun 2015 lopussa laskennallisesti noin 28 miljoonaa eu roa, josta JOSEK:n kuntarahoituksen osuus oli noin 4,1 miljoonaa euroa eli noin 14,4 prosenttia. Vipukerroin oli siten noin 7. JOSEK Oy:n hallinnoimat ja itse toteuttamat EU-osarahoitteiset hankkeet liit tyivät kunnille laadittavien hankintaohjelmien / strategioiden laadintaan (Joen suu ja Juuka) ja yritysten kannustamiseen osallistumaan tarjouskilpailuihin, luo vien alo jen monialaiseen kehittämiseen sekä kaivannaisalan kehittämiseen. Ra portoin ti jak sol la päättyneet kaksi vanhan ohjelmakauden EU-hanketta liittyivät yritys ten Venäjälle suun-tautuvan liiketoiminnan edistämiseen ja tähän liittyvän osaa mi sen kehittämiseen yrityksissä sekä jäsenhakemuksen valmisteluun euroop pa-lai seen Geopark-verkostoon. Kansallisella rahoituksella toteutetut merkit tä vim mät hankkeet liittyivät hankinta-asiamiestoimintaan, Ve näjä-pal ve luiden kehittämiseen sekä tekstiili-investoinnin taustakartoitukseen. Osatoteuttajana JOSEK oli Joensuun Tiedepuiston hallinnoimassa teollisten ja tuo tan nol lis ten yritysten kehittämishankkeessa, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n hallinnoimassa matkailun kasvuohjelmassa sekä Metlan hallinnoimassa suo ma lai sen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian Venäjälle suuntautuvassa hank kees sa. Keskeiset muissa organisaatioissa toteutettavat, JOSEK:n osarahoittamat hankkeet liittyivät yrityshautomotoimintaan, Joensuun seudun kasvustrategian toteu tuk seen, pelialaan, Venäjälle suuntautuvaan vientiin, Kaukoidän mark ki noi hin sekä vihreän kasvun avainteknologioihin, joita kaikkia hallinnoi Joensuun Tie depuis to Oy. Itä-Suomen yliopiston toteuttamat tärkeät hankkeet keskittyivät julkisten hankin to jen strategiseen osaamiseen sekä liiketoimintamahdollisuuksien ke hit tä miseen, palveluliiketoiminnan kehittämiseen, fotoniikan sovellukset ja kau pal lis tami nen professuuriin sekä digitoinnin edistämiseen maaseudulla. Joensuun Popmuusikot ovat hallinnoineet musiikkialan kehittämiseen ja GTK kai vos aluei den malminetsintäkonseptien ja teknologian kehittämiseen kes kit tyviä hankkeita. Karelia ammattikorkeakoulu käynnisti puolestaan yritysten, työ elä mäor ga ni saatioi den ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen lisäämisen tähtäävän hankkeen. Joensuun Yrittäjillä käynnistyi JOSEKin osarahoittamana pienyrittäjien työ hy vin vointiin keskittyvä hanke. Lisäksi JOSEK osarahoitti 2015 suurtapahtumiin liit ty viä kehittämishankkeita eli ampuma-hiihdon MM-kilpailuja, FAR MA RI-näyt te lyä, Kuninkuusraveja sekä Ilosaarirock-tapahtumaa. Yhtiön vuosibudjetti on 4 milj.. Toiminta on budjetin mukaista ja koko vuoden ta lou del li nen tulos tulee olemaan Joensuun Tiedepuisto Oy:n liikevaihto oli 4.2 M ja tilikauden tulos 147 t ai kavä lil lä 1-6/2015. Tulos oli budjetoitua ja edellisvuotta parempi. Hyvään tulokseen

7 vai kut ti vat erityisesti ennustettua alhaisemmat kustannukset. Tämänhetkisen tie don mukaan vuoden 2015 tuloksesta muodostuu budjetoitua parempi. Yleises tä tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tilojen kysyntä on pysynyt suh teel li sen vakaalla tasolla. Kunnossapito-, korjaus- ja parannusinvestointeja on toteutettu alkuvuonna suunnitellusti. Asiantuntijapalveluihin liittyvää hanketoimintaa saatiin käyntiin suunnitellussa laa juu des sa alkuvuoden 2015 aikana. Merkittävin tulevaisuuteen vaikuttava muu tos on uuden hallituksen päätös vastakäynnistyneen INKA-ohjelman alasajos ta. Tämän vuoksi onkin käynnistetty suunnittelu ja ryhdytty toimenpiteisiin, joil la INKA-ohjelman Joensuulle mukanaan tuomaa kansallista biotalousstatusta pys tyt täi siin ylläpitämään myös jatkossa. Yhtiössä on myös käynnistetty strateginen suunnittelu, jolla varaudutaan viimeis tään vuoden 2020 jälkeiseen toiminnan rahoitusmahdollisuuksissa ta pah tuviin oletettuihin muutoksiin. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa 2015 oli 24. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toiminta on ollut talousarvion ja toimin ta suunni tel man mukaista aikajaksolla Liikevaihto toteutui ta lousar vion mukaisesti varsin hyvin, sillä liikevaihdon toteutumaprosentti puolelta vuo del ta oli 48,8 %. Liikevaihto oli vajaat 2,2 milj., suunnitelman mukaiset poistot noin 0,8 milj., mi kä on 45,8 % budjetoiduista koko vuoden poistoista. Taseen loppusumma oli 29.e milj.. Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Maailmanlaajuinen taloustilanne on edelleen erittäin epävarma. Ukrainan kriisi jat kuu ehkä pitkään ja Venäjän ja länsimaiden kauppasuhteissa on suuria on gelmia. Yleinen epävarmuus vaikuttaa teollisuuden investointeihin siten, että yri tykset ovat investoinneissaan varovaisia. Tämä puolestaan vaikuttaa mm. uu sien toimitilojen kysyntään varovaisten investointien takia uusia toimitiloja ky sytään vähän. Yleinen taloustilanne on aiheuttanut liikevaihdon vähenemistä ja siten kiristyvää taloutta joillekin asiakasyrityksillemme. Joidenkin asia kas yri tys ten vuokranmaksukyky on alentunut. Yleisen taloustilanteen vaikeuksista huolimatta on toimitilojen vuokrausaste hyvä. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle valmistui suuri teollisuushallin ra kennus työ maa suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö rakensi uuden GreenPark 2-hallin Pent ti län kaupunginosaan lähelle John Deere Fo-restry Oy:n Joensuun tehdasta. Uu si teollisuushalli on rakenteeltaan sellainen, että sen sisätilat ovat helposti muun nel ta via eri yritysten tilatarpeisiin. Hallin sisätilat valmistuvat ja ti lois ta on jo tehty vuokrasopimukset neliömetristä, joka on 72 % vuok ratta vas ta pinta-alasta (4.323 m2). Halli-investoinnin kokonaisarvo on 5.6 milj.. Nyt rakennettujen hallien lisäksi samalle alueelle on tavoitteena rakentaa vä hitel len laaja, hyvin nykyaikainen yrityspuisto GreenPark, jossa tulisi toimimaan

8 mo nia vuokralaisyrityksiä. GreenPark Yrityspuiston toteuttamista varten tehdään laaja, alueellinen kokonaissuunnitelma. Suunnitelman tekeminen on kil pailu tet tu ja tilattu ja sen loppuraportti valmistuu mennessä. GreenPark yri tys puis to han ke on saanut avustusta ELY-keskukselta. Tilikauden voitto ensimmäisen puolen vuoden aikana oli euroa, mikä on pa rem pi kuin talousarviossa arvioitu tulos (talousarviossa koko vuoden tulos on euroa). Kiinteistöjen kuluissa on noudatettu säästäväisyyttä ja kiinteistöjen hoitokulut oli vat alkuvuonna pienemmät kuin talousarviossa. Kiinteistöjen korjauskulut olivat myös alle talousarvion, kiinteistöjen ennakkohuolto on kuitenkin sellaisella ta sol la, ettei kiinteistöille muodostuisi korjausvelkaa. Kiinteistöjen korjaus- ja hoi to ku lu ja ei ole budjetoitu liian korkeiksi, vaan budjetoinnissa on varauduttu yllä tyk siin, joita ei voi ennakoida. Ankara talvi lisää kiinteistönhoitokuluja mer kittä väs ti, samoin yllättävät kiinteistönhoidon konejärjestelmien rikkoutumiset. Yhtiön hallitus on pitänyt viisi kokousta tarkasteluajanjaksolla. Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin henkilökunnan määrä on vähentynyt kolmel la henkilöllä edellisen vuoden keskimääräisestä henkilövahvuudesta. Tämä joh tuu Joensuun Kotien isännöintitoiminnan vakiintumisesta ja Joensuun Py säköin nin isännöintisopimuksen päättymisestä. Loppuvuodesta henkilökunnan mää rä säilyy ennallaan 33 henkilötyövuodessa.. Tarkasteluajanjaksolla jätettiin (ed. vuonna 2.243) asuntohakemusta, lukuun sisältyvät asunnonvaihtajat ja vaihto-opiskelijat. Kesäkuun lopussa asun toja jonotti 298 (338) perhettä ja (1.660) yksinhakijaa. Yksinhakijoista (1.089) jonotti yksiöön, lukuihin sisältyvät asunnonvaihtoa hakevat. Al ku vuo den ai ka na solmittiin kaikkiaan 635 (605) vuokrasuhdetta, joista vaih to-opis ke li joi ta oli 216 (226). Käyttöaste oli alkuvuonna 97,2 % (97,4 %). Vuodelle 2015 on budjetoitu 97,0 %:n käyt tö as tet ta. Vuokria ei ole korotettu vuoden 2015 aikana. Kalevankatu 26b rakennustyöt ovat aikataulussa ja kohde valmistuu men nes sä. Asuntoja Kalevankadulle tulee 39. Länsikatu 18:sta on vireillä kaa vamuu tos, joka mahdollistaisi noin 65 uuden asunnon rakentamisen keskustaan. Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Loppuvuonna ei ole odotet ta vis sa poikkeamia tehtyyn talousarvioon. Senioripiha Oy on Joensuun kaupungin yksin perustama ja se on merkitty kauppa re kis te riin Matti - talon välivuokrasopimus allekirjoitettiin Rakennus valmistui aika tau lun mukaisesti ja otettiin käyttöön maaliskuun alussa 2015.

9 Matti -taloon muutti lähinnä Kotilahden sairaalasta yhteensä 112 asukasta, jois ta kerrosten 2 4 asukkaat ovat tehostetun hoivan asukkaita (48 henkeä) ja ker rosten 5 6 asukkaat (64 henkeä) ovat laitoshoidon piirissä. Laitosasumiseen on lupa rakennuksen rahoittajalta ARA:lta kunnes Siilaisen sairaalan uudisrakennus on valmis. Pysäköintihallin rakennuttaminen alkoi keväällä 2015 ja rakennus valmistuu lo kakuun toisella viikolla Pysäköintipaikkoja rakennukseen tulee kolmeen tasoon yhteensä 65 ja avopaikkoja kortteliin kaikkiaan 64 eli yhteensä 129. Isäntä emäntä -hanke loppui keväällä Sen aikana kehitettiin käytännön apua, tukea ja tekemistä sekä terveyttä edistävää ja osallistavaa yhteistyötä asuk kai den ja kumppaneiden kesken Senioripiha kortteliin. Hanke osoittautui tär keäk si ja hyödylliseksi niin asukkaille kuin muillekin alueen toimijoille. Rakennustoimisto K. Tervo Oy osti Rantakadun varteen rakennettavan va paa rahoit tei sen asuinrakennuksen (Martta talo) tontin. Kauppakirja allekirjoitettiin Martta -talon urakointi alkoi keväällä Rakennukseen on suunniteltu yhteen sä 85 asuntoa, joista 39 on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoa ja loput 46 omis tus asun to ja. Lisäksi pohjakerrokseen rakennetaan kaupungin kotihoidon tilat. Aikataulun mukaan rakennus valmistuu joulukuussa Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n vuoden 2015 ensimmäiset kuusi kuukautta ovat sujuneet perinteisellä tavalla. Opetusta on haitannut omien si sä lii kun ta ti lojen puuttuminen, mutta opetuksen tasosta ei ole tarvinnut tinkiä. Toiminta Tiede puis ton vuokratiloissa on lisännyt huomattavasti toimitilakuluja, vaikka ny kyiset tilat ovat aikaisempia tiloja oleellisesti pienemmät. Koulutustoiminta on jatkunut valtionosuuksien turvin samoin kuin aikai sem pinakin vuosina vapaan sivistystyön koulutuksena ja aikuisten ammatillisena li sä koulu tuk se na. Vapaan sivistystyön koulutustoimintaan on saatu hieman edel lis vuotta pienempää valtionosuutta ja vastaavasti aikuisten ammatilliseen li sä kou lu tukseen edellisvuotta suurempaa valtionosuutta. Kaksi mittavaa ulkopuolisen rahoituksen turvin toteutettua hanketta päättyi vuo den 2014 lopussa, joten keväällä 2015 toteutettiin ainoastaan hankkeiden lop pu ra por toin ti. Valmennuskeskuksen toiminnan kehittämistä jatkettiin. Valmennuskeskus tu lee käy tän nös sä toimimaan eri toimijoiden yhteistyöverkostona. Val men nus kes kus tar joaa lajiliitoille sekä seuroille leirimahdollisuuksia, testauspalveluita se kä koulu tus ta. Valmennuskeskus toimii kiinteässä yhteistyössä Joensuun Ur hei lu aka temian kanssa. Hostelin toiminta on ollut vilkasta ja ensimmäisen kuuden kuukauden käyttöaste hy vä (60,5 %). Majoitusvuorokausien lukumäärä oli Toiminta on ollut myös taloudellisesti kannattavaa. Hostelin alakertaan entisen hie ron ta po li kli ni kan tiloihin remontoitiin pieni keittiö ja aamiaishuone hostelin asiakkaille. Sa mois sa

10 tiloissa tarjotaan iltapäiväkerhon lapsille välipala. vuokrattiin Pitopalvelu Pata ja Pullalle. Aamiaishuone ja keit tiö Vapaan sivistystyön kurssipäivätoteuma oli kesäkuun loppuun mennessä kurs si päi vää. Toteuma on hyvä. Yhteistyötä alueen urheiluseurojen, lajiliittojen, Pohjois-Karjalan Liikunnan, Kansa lais opis ton, yksityisten liikunta-alan yrittäjien ja muiden yhteisöjen kanssa on jatkettu edelleen. Myös opiston oma juoksukoulu on toiminut edelleen ak tii vises ti. Hallitus kokoontui raportointijaksolla neljä kertaa. Taloushallintopalvelut ostetaan Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskukselta. Valtionosuutta aikuisten ammatilliseen lisäkoulutukseen ja vapaan sivistystyön kou lu tuk seen puolivuotisjaksolla saatiin euroa. Tulosennuste vuodelle 2015 on ensimmäisen puolen vuoden toteuman pe rusteel la noin euroa. Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien yhtiöiden al kuvuo den 2015 raportit. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit Kaupunginhallitus 414 29.09.2014 Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit 4215/00.01.02/2014 KH 414 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 30/2015 1. Sivu 361 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 362 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 30/2015 1. Sivu 361 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 362 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 30/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 28.09.2015 klo 14:00-14:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 361 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2. Kaupunginhallitus 64 17.02.2014 Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon 80/11.03.00.00/2014 KH 64 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.2014: SEUYMPLA

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun Tekninen lautakunta 9 26.02.2015 Tekninen lautakunta 20 15.04.2015 Tekninen lautakunta 33 08.10.2015 Tekninen lautakunta 68 13.10.2016 Tekninen lautakunta 8 16.02.2017 Vanhus- ja vammaisneuvosto 15 21.04.2017

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot