TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA :30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KUNTALAISALOITTEET VUONNA EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA EDUSKUNTAVAALIEN 2015 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 18 HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTON TOTEUTUMA VUODELTA POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / TILALLE MARTIKAINEN RN:o 8:24 20 KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT 22 ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA :30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uitto Tauno PJ Rusila Tiia VPJ Huurre Elina J Karppinen Hannele J Mällinen Seija J Ojala Timo J Partanen Marko J Saarela Esa J Salmenhaara Anne J MUU Matinlauri Minna Kvalt Pj. Ikonen Leila Kvalt 1. Vpj. Ylitalo Jussi Kvalt 2. Vpj. Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Marttinen Tuula Talousjohtaja, ptk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tauno Uitto Tuula Marttinen Marjukka Manninen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä ( 20) KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Elina Huurre Pöytäkirjantarkastaja Timo Ojala Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Heli Pöllänen Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KHALL 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus on kokouksessaan päät tä nyt, et tä pöy tä kir ja tarkastetaan kahden kunnanhalli tuksen jäse nen toi mesta välittömästi sen laadinnan jälkeen ja pide tään yleisesti näh tävänä viidentenä päivänä kokouk sen jäl keen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Huurre ja Timo Ojala.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNTALAISALOITTEET VUONNA 2014 KHALL 15 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kuntalain 28 1 mom. mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asiois sa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suo ri te tut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähin tään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet saapuneet kuntalaisaloitteet, jotka on loppuun käsitelty: - Maarit Kauppisen kuntalaisaloite terveyskeskuksen il ta vastaan otos ta Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy ( ) johta van lääkärin esityksen, että Tyrnävän terveyskeskuksessa ei ole tarpeen järjestää iltavastaanottotoimintaa saapuneet kuntalaisaloitteet, jotka on loppuun käsitelty: - Kalevi Sarsila ehdottaa muistomerkkiä Similä JK:lle. Myöhem min ilmoittaa peruuttavan aloitteensa. - Aloite kotona selviytymistä tukevat palvelut rin ta ma tun nuksen omaaville ja veteraaneille Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ( ), että Tyr nä vän rintamaveteraanien käyttöön varattu määräraha käy te tään kotona selviytymisen tukemiseen tarveharkintaan pe rus tuen. Määräraha kohdennetaan tukipalveluihin kuten ate ria pal ve lu tai kotihoidon kotipalvelu. - Kalevi Pelkosen valtuustoaloite vuokratonttien omaksi lunas ta mi ses ta ja kuntalaisadressi vuokratonttien omaksi lunas ta mi sen mahdollisuudesta Eskolanpellon alueella Valtuusto hyväksyi ( ) teknisen lautakunnan pää tök sen, että nykyistä käytäntöä, missä maksetut tont tivuok rat hyvitetään kauppahinnassa, mikäli tontti lu nas tetaan 5 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen al le kir joi tuk sesta, ei muuteta. - Koulutien turvallisuus, kuntalaisadressi

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta ( ) toteaa, että tässä vaihees sa lautakunta ei lähde muuttamaan Tyrnävän kun nan kou lu kul je tus pe ri aat tei ta. - Tanja ja Toni Eeron aloite liikennerajoituksista Ympäristörakennusmestari Kyösti Isopahkala on kes kus tellut asiasta aloitteen tekijöiden kanssa. Yhdessä on to det tu, että asiaa ei viedä eteenpäin. - Temmeksen koulun peruskorjaustoimenpiteiden uudelleen ar vioin nis ta ja yhteistyöstä kyläyhdistyksen kanssa Kunnanhallitukselle ( ) merkittiin kun ta laisaloi te teknisenlautakunnan toimesta tiedoksi, ettei aloite aiheu ta jatkotoimenpiteitä. - Heleena Nuolioja-Saksion aloite Temmeksen Mei je ri ra kennuk sen re mon toin ti ja muutos kirjastokäyttöön. Heleena Nuolioja-Saksion ideaa tarkastellaan seuraavan talous suun ni tel man valmistelun yhteydessä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen valtuus tol le tietoon saapuneet ja lop puun kä sitel lyt kuntalaisaloitteet. Hyväksyttiin. Tiia Rusila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA 383/060/2014 KHALL 16 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kuntaliiton yleiskirjeen nro 14/80/2014 mukaan edus kun tavaa lien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaa lilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoi te ta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välit tö mään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vai kut ta van äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana voi daan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaa li huo neistoon taikka sen sisäänkäyntiin. Kunnat ratkaisevat vaalimainospaikkojen maksullisuuden. Tyr nä väl lä on muotoutunut käytäntö, minkä mukaan vaa limai nos ke hik ko jen hankkimisesta ja pystyttämisestä kunnan hal li tuk sen hyväksymille paikoille on huolehtinut kunta kus tan nuk sel laan. Kaikki ehdokkaita asettaneet ryhmät ovat voi neet varata saman määrän mainospaikkoja (käytännössä yk si kaksipuoleinen mainostila). Vaalimainospaikoiksi kunnan omistamilla alueilla on va kiintu nut Kirkonkylällä torialue, Murrossa Kauttaranta -tien var si ja Temmeksellä Temmestorin piha-alue. Vaa li mai nos paikko jen yhteyshenkilönä toimii työnjohtaja Timo Kan gas jär velä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että vaalimainonnan voi aloittaa kun nan hallitsemilla alueilla suosituksen mukaisesti ai kai sintaan Vaalimainospaikat kunnan omistamilla alueilla ovat Kir konky läl lä torialue, Murrossa Kauttaranta -tien varsi ja Temmek sel lä Temmestorin piha-alue. Kunta hankkii aikaisemman käytännön mukaisesti vaa li mainos te li neet ja pystyttää ne em. paikoille. Hyväksyttiin. Marko Partanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus EDUSKUNTAVAALIEN 2015 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 383/060/2014 KHALL 17 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina En nakko ää nes tys toimitetaan kotimaassa Vaalit toimi te taan kunnissa äänestysalueittain. Kun nanhallituksen on vaa li lain 15 :n mukaan hyvissä ajoin en nen vaa leja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä lai tok ses sa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useam pi vaalitoimikunta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va ra jä seniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten kin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaa li lau ta kun ta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jä senten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mu kaan edus taa asian omai ses sa vaalipiirissä edellisissä edus kuntavaa leissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdok kaita aset taneita puo lue re kis te riin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien poliittista edustavuutta tar kas tel laan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsi nai sis sa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja mie hiä kum pia kin vähintään 40 %. Tyrnävällä on kolme äänestysaluetta: - Kirkonkylä - Murto - Temmes. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnat Kirkonkylän, Murron ja Temmeksen äänestysalueisiin vaalilain ja tasa-arvolain edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää, että vara-

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus jäseniä kuhunkin lautakuntaan valitaan viisi. Kunnanhallitus asettaa vaalitoimikunnan vaalilain ja ta sa-arvo lain mää räys ten mukaisesti. Kunnanhallitus päättää, että va ra jä se niä vaalitoimikuntaan valitaan kymmenen. Kunnanhallitus asetti vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seu raa vas ti: Kirkonkylän vaalilautakunta: Jäsenet Ari Kauppi Marja-Leena Tuura Seija Mällinen Jatta Kipinä Timo Uusi-Illikainen Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä Arto Kaukko Terttu Lithovius Kalevi Pelkonen Vesa Huusko Marita Suomela Puheenjohtajaksi valittiin Ari Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Sei ja Mällinen. Murron vaalilautakunta Jäsenet Helena Ylikoski Paula Nieminen Riitta Matero Timo Vihavainen Lauri Sainio Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä Niina Kunnas Jukka Junes Seppo Laikari Hannu Kinnunen Marita Vihavainen Puheenjohtajaksi valittiin Helena Ylikoski ja va ra pu heen johta jak si Riitta Matero. Temmeksen vaalilautakunta Jäsenet Ismo Ansala Heidi Immonen Pekka Uusitalo Anneli Pehkonen Jukka Tuuri Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä Aimo Kortekangas Eino Pasanen Sanna Lakso Tapani Reiman Kaisa Littow

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Puheenjohtajaksi valittiin Anneli Pehkonen ja va ra pu heenjoh ta jak si Heidi Immonen. Vaalitoimikunta laitos- ja kotiäänestystä varten Jäsenet Heleena Nuolioja-Saksio Tuula Kallinen Alpo Alasuutari Varajäsenet kutsumisjärjetyksessä Johanna Linnola Marja-Leena Kauppi Kauko Matinlauri Veikko Portaankorva Satu Kokko Laura Rahko Ari Kemppainen Esa Saarela Maire Leinonen Timo Ojala. Puheenjohtajaksi valittiin Heleena Nuolioja-Saksio ja va rapu heen joh ta jak si Tuula Kallinen.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTON TOTEUTUMA VUODELTA /200/2013 KHALL 18 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Talousarvion sitovuus valtuustotasolla on tulosaluetaso. Kun nan hal li tuk seen nähden talousarvion sitovuustaso on tu losyk sik kö/kus tan nus paik ka ta so. Hallinto- ja kehittämispalvelut on valtuuston sitovuustasoon näh den pysynyt hyväksytyssä talousarviossa. Kun nan hal lituk sen sitovuustasolla on seuraavat ylitykset: Tulosalueella: Yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen Euroa Tulosyksikkö Ta Toteutuma Ylitys 1040 Kunnallisverotus ,10 354, Joukkoliikenne , ,40 Yhteensä ylitykset ovat 9 666,50 euroa, jotka katetaan muilla tulosyksiköillä tulleilla alituksilla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Hallinto- ja kehittämisosaston ylityk set yhteensä 9 666,50 euroa, jotka jakautuvat yllä esi tetyn mukaisesti kahdelle tulosyksikölle. Ylitykset katetaan tulos alu een yleishallinto- ja elinkeinojen kehittämisen muilla tu los yk si köil lä toteutuneilla alituksilla. Hallinto- ja kehittämisosastolla ei ole ylityksiä valtuuston sito vuus ta sol la. Hyväksyttiin.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / TILALLE MARTIKAINEN RN:o 8:24 459/604/2015, 459/604/2015 KHALL 19 Valmistelu: Vs. rakennustarkastaja Antti Lääkkö, p Topi Korkala hakee poikkeamislupaa uudelle ra ken nus paikal le marjatilansa maille. Topi Korkala lopettaa elinkeinon har joit ta mi sen marjatilalla eläköitymisen perusteella. Uusi ra ken nus paik ka on suunniteltu tilalle Martikainen RN:o 8:24. Ra ken nus pai kan pinta-ala on 2911 m² (määräala) ja ra kennus oi keus on riit tä vä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuuluu kulttuu ri ym pä ris tön tai maiseman kannalta valtakunnallisesti tär ke ään alu ee seen. Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää aluei den maisema-, kulttuuri-, ja luon non pe rin töar vo jen säi ly mis tä. Martikainen tila sijaitsee alueella, joka on merkitty maa kunta kaa vas sa merkinnällä A, taajamatoimintojen alue. Mer kinnäl lä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työ paik ka-aluei den ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laa jen tu mis aluei ta. Aluetta koskevat suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisessa suunnittelussa uudisrakentaminen on py rit tä vä sijoittamaan siten, että se sijoittuu palvelujen kannal ta edullisesti olevan kyläasutuksen sekä tie- ja tie to lii kenne yh teyk sien läheisyyteen. Yksityiskohtaisemmassa kaa voituk ses sa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huo miota rakentamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja ym pä ris töön, vesihuollon järjestämiseen ja hyvien pel toaluei den säilyttämiseen maatalouskäytössä. Oulun seudun yleiskaavassa tila sijaitsee maisemallisesti ar vok kaal la peltoalueella (MA-1). Alue sijaitsee maiseman kan nal ta merkittävällä viljelyalueella, jolle voidaan rakentaa maa ta lous käyt töön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alu eel le voidaan sijoittaa myös maatalouteen tai muuhun alu eel le soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuin ra kennuk sia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niis tä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Alueen suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä si joit ta maan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuin ra ken ta mi ses ta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kus tan nuk sia pitkälläkään aikavälillä.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaava: Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaavassa rakennuspaikka sijait see maatilojen talouskeskusten alueella AM. Merkinnällä on osoitettu viljelytilojen talouskeskusten alueet. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista ase makaa vaa. Rakennuspaikka sijaitsee Tyrnävän rakennusjärjestyksessä suun nit te lu tar ve alu eel la A: Valtakunnallisesti arvokas Li mingan lakeuden maisema-alue, kulttuurihistoriallisesti mer kittä vät alueet, kylät tai kyläkokonaisuudet, jokien ja järvien ran nat. Rakentaminen ei saa vaarantaa peltomaiseman säily mis tä avoimena, joten rakentaminen ohjataan olemassa ole vien rakennusten yhteyteen, metsän reunaan tai metsään. Rakentamisella ei myöskään saa muodostua hai tal lista yhdyskuntakehitystä. Rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala on enintään 10 % ra ken nus pai kan pinta-alasta. Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan: MRL:n 72 : "suunnittelutarve ranta-alueella". Poikkeamisen myön tä mis val tuus on Elinkeino-, liikenne ja ym pä ris tö keskuk sel la Naapureita (4) on kuultu henkilökohtaisesti ja heillä ei ole huo mau tet ta vaa poikkeamishakemuksen johdosta. Kiinteistö on liitettävä Tyrnävän Vesihuolto Oy:n vesi- ja viemä ri ver kos toon. Kulku aiotulle rakennuspaikalle tapahtuu Keskikyläntien kaut ta. Suunniteltu rakentaminen täyttää MRL 172 :n poik kea misel le asetetut ehdot sekä Tyrnävän rakennusjärjestyksessä mää ri tel lyt ehdot. Aluearkkitehdin lausunto on esityslistan liitteenä. Aluearkkitehti lausunnossaan toteaa mm. seuraavaa: Yksikerroksiseksi ja suorakaiteen muotoiseksi suunniteltu uu si päärakennus istuu luontevasti olevaan jokirannan nau-

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ha mai seen rakennuskantaan ja maisemaan. Se sijoittuu pel lon reunalle, puiden osittain rajaamalle alueelle. Ase mapiir rok ses sa on huolehdittu siitä, että uusi asuinrakennus tulee rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Jatkosuunnittelussa tulee huolehtia, että rantavyöhykkeen kasvillisuus säilyy, vain koh tuul li nen harventaminen on sallittua. Tyrnävän ra kennus jär jes tyk ses sä todetaan, että rantavyöhykkeelle ra kennet taes sa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten kor keus ase maan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja vä ri tykseen. Niiden avulla huolehditaan rakennusten so peut ta mises ta ympäristöönsä. Kyseisellä rakennuspaikalla pellon reu nas sa on tärkeää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan ra ken nus ten istuvuus kaukomaisemassa. Tontilla on liittymä yleiseen tiehen sekä sähköverkko ja ve sijoh to. Yleinen viemäri on välittömästi tontin läheisyydessä, jo ten rakennushankkeen toteuttamisen ehdoksi tulee asettaa, että rakennus on liitettävä yleiseen viemäriverkostoon. Rakennustarkastaja: Hakemuksen mukaan rakennustoimenpide muodostaa uuden asuinrakennuspaikan. Aluearkkitehdin lausuntoon perustuen esitän että kun nanhal li tus puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä uuden asuinra ken nuk sen (190 m²) ja talousrakennuksen (100 m²) raken ta mi sel le (MRL 172 ). Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus puoltaa poikkeamisen myöntämistä hakijalle ra ken nus tar kas ta jan päätösesityksen mukaisesti ja lähettää ha ke muk sen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sen päätettäväksi. Hyväksyttiin.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KHALL 20 Kunnanjohtaja esitteli katsauksessaan seuraavia asioita, jot ka merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi: - Tuulivoimaosayleiskaava on tulossa kh:n vireille lai tetta vak si hallitukseen. - Attendon palvelukoti, kaavamääräyksestä poikkeaminen ker ros kor keu den osalta, jossa on naapurikuuleminen me nos sa. - Alasuutarin ostotarjous: Alasuutari on uudistanut v käsitellyn ostotarjouksensa. KH kävi keskustelun asiasta ja päätti pyytää yrittäjää seuraavaan kunnanhallitukseen kuultavaksi ennen päätöksentekoa. Tuula Marttinen oli poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Marjukka Manninen toi mi sihteerinä tässä asiassa. - Nahkurin kaupasta on käyty neuvotteluja edelleen. Asia tuodaan päätöksentekoon neuvotelluin ehdoin. Anne Salmen haa ra oli poissa tämän asian käsittelyn ja pää tök senteon ajan. - Nettisivuja ol laan uudistamassa. Kunnanjohtaja esitteli uudistusta.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KHALL 21 Oheismateriaalina on luettelot käsitellyistä asioista lautakunnittain ja jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muu ta aineistoa ajankohtaisista asioista. Lautakuntien pöytäkirjat: Sosiaali- ja terveyslautakunta Sivistyslautakunta Viranhaltijapöytäkirjat: Kunnanjohtajan päätökset: Kiinteistönluovutusilmoitukset: - 2 / / Tammikuu 2015 Omakotitalon tontin kauppakirjan hyväksymispäätökset: - 3 / / Omakotitalon kauppakirjan hyväksyminen - 4 / / Omakotitalon kauppakirjan hyväksyminen Hallintojohtajan päätökset: Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset: - 1 / / Palvelusihteerin sairasloman sijaisuus. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n pe rus teel la kunnanhallituk sen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 22 Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö keskus - Poikkeamispäätös / Pekka Mällinen Pohjois-Pohjanmaan liitto - Pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia Kuntaliitto - Kunnallinen itsehallinto 150 vuotta Sosiaali- ja terveysjohtajan selvitys - Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselle las ten suo je lulain mukaisten lastensuojelutarpeen selvitysten kä sit te ly aiko jen ylitysten syistä ja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilan teen korjaamiseksi (pyydetty mennessä). Merkittiin tiedoksi.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 14-15, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle, osoi te Kun nan kuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoitteeseen Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot