IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218"

Transkriptio

1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Aika klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tiedoksiannot lautakunnalle Aluehallintoviraston selvityspyyntö suun terveydenhuollon määräaikaisista tarkastuksista 96 Asiakasmaksut Ruokapalvelujen asiakasmaksut Lautakunnan edustajan nimeäminen Lasten parlamenttiin Vammaisten lasten ja nuorten tilapäinen hoito Eksotessa ja Imatran kaupungissa 100 Vammaisten asumispalveluiden kehittäminen ja uusi 21 -paikkainen ryhmäkoti 101 Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään Saapuneet kirjeet Viranhaltijapäätökset

2 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Aika klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Osallistujat Läsnä Poskiparta Sinikka puheenjohtaja Siitonen Arto varapuheenjohtaja Kuikka Tuija jäsen Kuvaja-Kukkonen Marjut jäsen poistui klo Marsio Liisa jäsen Peltonen Pentti jäsen Seppälä Matti jäsen Viskari Markku jäsen Juha Jormakka varajäsen Petri Kallasmaa varajäsen Poissa Johansson Jarmo jäsen Kainulainen Toni jäsen Kauhanen Sonja jäsen ei varajäsentä Husu Sinna nuorisovaltuuston edustaja ei varajäsentä Muut osallistujat Tanninen Heikki kaupunginhallituksen edustaja Kirmanen Tiina toimialajohtaja Peltola Jaana tilaajajohtaja Salovuori Tuula talousjohtaja Saastamoinen Kaija sihteeri Allekirjoitukset Sinikka Poskiparta puheenjohtaja Kaija Saastamoinen sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tuija Kuikka Pentti Peltonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä klo Kaupungintalo asiakaspalvelupiste

3 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TTELTK 92 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta TTELTK 93 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Kuikka ja Pentti Peltonen.

5 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tiedoksiannot lautakunnalle TTELTK Aluehallintovirasto Päätös ESAVI/9585/ /2014.Asia:Yksityisten tervey den huol lon palvelujen an ta mis ta koskevan luvan muuttaminen. Pal ve lu jen tuot ta ja:ham mas vel hot Oy Helsinki. Palveluja tuottava toi mi paik ka:ham mas lää kä riase ma Hammasvelho Imatra. Tuo tet tavat pal ve lut:ham mas lää kä ri pal ve lut, kuvantamistutkimukset. Pal veluis ta vastaava:ali Sah ra ra vand. 2. Valvira Ilmoitus ja päätös Dnro 8406/ /2014. Lupa yk si tyi sen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelujen tuotta ja:osuus kun ta Daxos Tampere. Palveluista vastaava:anu Kristiina Vi lan der. Päätös Dnro 5835/ /2014. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Pal velu jen tuottaja:suomen Terveystalo Oy c/o Terveystalo Lap peen ranta. Palvelualojen laajennus:lääkäripalvelut avohoidossa; lääkärin koti käyn nit Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien alueella. Ilmoitus Dnro 8835/ /2014. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen:hoivanet Oy Tampereen toimintayksikkö ja Turun toimintayksikkö. Lo pet tamis päi vä Päätös Dnro 9606/ /2014. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Pal velu jen tuottaja:ema Group Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Ter veysta lo Lappeenranta. Palveluista vastaava:tuomas Juhani Hiltunen. Ilmoitus Dnro 8291/ /2014. Yksityisten so siaa li pal ve lu jen ilmoituksenvaraisen toiminnan rekisteröinti. Palvelujen tuot ta ja:kvps Tukena Oy Tampere/Poutapilven palvelukoti Imatra. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilö:mervi Shemeikka. Tuotettavat pal velut:il moi tuk sen va rai set palvelut/muut rekisteröitävät pal ve lut/ryh mäti la päis hoi to-ke hi tys vam mai set. Päätös Dnro 9476/ /2014. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Pal velu jen tuottaja:valmius Hyvinvointiin Group Oy. Palveluja tuottava toimi paik ka:val mi us Hyvinvointiin Group Oy. Tuotettavat pal ve lut: Työter veys huol to lain mukaiset palvelut, fysioterapeuttinen toiminta. Toimin ta kun nat:kaik ki Suomen kunnat. Palveluista vastaava:riikka Hele na Pahkajärvi.

6 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 4/2014. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Liite. 4. Selvityspyyntö hoitoon pääsystä ja AVOHilmon käyt töön otosta Imatran kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun ter veyden huol los sa. Liite. 5. Sote-uudistuksen tilannekatsaus. Tiina Kirmanen esittelee asiaa kokouksessa. 6. Selvitys kotihoidon kustannuksista Tilaajajohtaja ja talousjohtaja esittelevät asian kokouksessa. 7. Raportti palvelutuotannon kehittämistoimenpiteiden to teu tumi ses ta. Oheismateriaali. on päättäessään lautakunnan ja hyvinvointipalveluiden pal ve lu tuo tannon välisiä vuosisopimuksia, valinnut palvelutuotannolle kolme ke hittä mis koh det ta vuodelle 2014, jotka ovat: 1. Omaishoidon ja omaishoitajien toimintaedellytysten parantaminen 2. kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Toimialan tulee laatia palveluiden kehittämiseksi ja pitkän aikavälin toimenpideohjelmat, aikataulut, vastuuyksiköt ja vastuuhenkilöt. Lautakunta hyväksyi kokouksessa palveutuotantoon kohden tu vat kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteet on kerrottu tii vis te tys ti liitteessä, jossa kuvataan kehittämistoimenpide, toi men piteen toteutustapa, toimenpiteen vaikutusta asiakkaisiin ja talouteen se kä sen toteutuminen. Toimenpiteille on nimetty vastuuhenkilöt tai yksiköt. 8. Tilaajajohtaja kertoi erikoissairaanhoitoon liittyvän asian. Kalliin hoidon tasausraja on Tämän ylimenevältä osalta kun nal le jää maksettavaksi asuakaslukua vastaava osuus. Toisaalta kun nal le tulee maksettavaksi muilta jäsenkunnilta vastaavien tapaus ten osalta asukaslukua vastava osuus. 9. edistämisen lautakunnan seu raava kokous pidetään tiistaina klo Kokouksessa so vi taan vuoden 2015 muut kokousajat.

7 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Liitteet Kuntainfo 4 /2014. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Imatran kaupunginhallituksen selvitys hoitoon pää sys tä ja AvoHilmon käyttöönotosta Imatran kaupungin perus- ja suun ter vey den huol los sa. Oheismateriaali Taulukko prosessien ja rakenteiden kehittämisen toteutumisesta Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Aluehallintoviraston selvityspyyntö suun terveydenhuollon määräaikaisista tarkastuksista 1138/05.00/2014 TTELTK 95 Valmistelija: Jaana Peltola Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val von ta vi rasto Valvira ovat valmistelleet Valtioneuvoston asetuksen 338/2011 poh jal ta valtakunnallisen val von ta oh jel man lasten ja nuorten eh käise vil le terveyspalveluille. Val von nan painopisteinä v ovat opiske lu ter vey den huol to ja eh käi se vä suun terveydenhuolto. Aluehallintovirastot selvittävät asetuksen 338/2011 toimeenpanon tilan net ta kunnissa valvontaohjelman painopisteiden mukaisesti syksyl lä Toiminnan järjestämistä selvitetään erityisesti niissä terveys kes kuk sis sa, joilla on todettu puutteita opis ke lu ter vey den huollon ja suun terveydenhuollon järjestämisessä tai jotka eivät ole vastan neet kyselyn tämän vuoden painopisteitä koskeviin kysymyksiin tai vastaus on epäselvä. Aluehallintovirasto pyytää Imatran kaupungilta selvitystä seuraavista asiois ta: 1.Toteutuvatko alle kouluikäisten lasten määräaikaiset suun ter veystar kas tuk set? Jos eivät toteudu, miksi eivät ja mihin toimenpiteisiin ter veys kes kuk ses sa on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi? - Määräaikaiset tarkastukset toteutuvat. Kaksi-vuotiaat oh jau tu vat ter vey den hoi ta jal ta tarkastukseen ja neljä ja kuusi-vuotiaat kut sutaan tarkastukseen. Vuonna 2014 on alle kouluikäisiä lapsia käynyt 485 ja käyntejä on ollut tähän mennessä Toteutuvatko kouluikäisten lasten määräaikaiset suun ter veys tarkas tuk set? Jos eivät toteudu, miksi eivät ja mihin toimenpiteisiin terveys kes kuk ses sa on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi? - Määräaikaiset tarkastukset toteutuvat. Tarkastukseen kutsutaan ja 8. luokalla ja näiden välillä yksilöllisen hoidontarpeen ja hoi tosuun ni tel man mukaan. Vuoden 2014 aikana on 6-17 vuotiaita lapsia ja nuoria käynyt suun terveydenhuollossa 2093 ja käyntejä on ollut yhteensä Toteutuvatko opiskelijaterveydenhuollossa määräaikaiset suun terveys tar kas tuk set? Jos eivät toteudu, miksi eivät ja mihin toi men pi teisiin ter veys kes kuk ses sa on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi?

9 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Toimialajohtajan ehdotus: - Opiskelijoita on informoitu opiskelijaterveydenhuollon kautta suun ter veys tar kas tuk ses ta ja kaikki opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuulu vat pää se vät tarkastukseen. Terveyden- ja toimintakyvyn antaa edellä ole van selvityksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja lähettää asian tiedoksi Imatran kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin.

10 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Asiakasmaksut / /2014 TTELTK 96 Valmistelija: Tuula Salovuori vahvistaa vuosittain seuraavan vuoden asiakasmaksut. Suurin osa vahvistettavista maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Säädökset määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärän, joista kunta voi poiketa vain alaspäin. Kunta voi päättää joistakin maksuista, mutta niissäkään maksu ei voi olla tuotantokustannuksia suurempi. Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta lukien. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta. Asetusmuutoksen taustalla on päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden leikkauksesta. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Liite Psykososiaalisten palvelujen ja hoito- ja hoivapalvelujen asiakasmaksut Oheismateriaali Vertailutaulukko asiakasmaksuista Toimialajohtajan ehdotus: lautakunta päättää hyväksyä psykososiaalisten palvelujen ja hoito- ja hoivapalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

11 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Ruokapalvelujen asiakasmaksut 1173/ /2014 TTELTK 97 Valmistelija: Tuula Salovuori Ruokapalvelut on siirtynyt hyvinvointipalveluiden palvelutuotantoon hoito- ja hoivapalveluiden palvelujohtajan alaisuuteen lukien teknisen toimen organisaatiomuutoksen yhteydessä. Ruokapalveluiden toimipaikoissa kouluilla, päiväkodeissa, Honkaharjun sairaalassa ja Kukkurilassa on mahdollisuus lounasruokailuun. Lounaan hinta on määritelty erikseen kouluille ja päiväkodeille sekä hoitolaitoksille, koska kouluilla ja päiväkodeissa ateria on suppeampi. Liite Ruokapalveluiden lounashinnat 2015 Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta päättää ruokapalveluiden asiakasmaksuista liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

12 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Lautakunnan edustajan nimeäminen Lasten parlamenttiin 970/ /2014 TTELTK 98 Valmistelija: Jaana Peltola Toimialajohtajan ehdotus: valitsee edus tajan sa Lasten parlamenttiin. valitsee edus tajan Lasten parlamenttiin. Varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Petri Kallasmaa ja varajäseneksi Pentti Peltonen.

13 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Vammaisten lasten ja nuorten tilapäinen hoito Eksotessa ja Imatran kaupungissa 1065/ /2014 TTELTK 99 Valmistelija: Jaana Peltola Lautakunnalle tiedoksi esiteltävän asian valmisteluun on osallistunut pal ve lu joh ta ja Anne Korhonen. Kyseessä on palvelutuotannon yksittäisille asiakkaille ostama palvelu, jonka koh tee na on vammaisten lasten ja nuorten tilapäisen hoidon palvelujen han kin ta. Tilapäisellä hoidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä omais hoi don tukilain (2005/937) mukaista kuukausittaista kolmen vuo ro kau den tilapäishoitoa sekä muuta vammaispalvelulain (1987/380) ja ke hi tysvam mais ten erityishuoltolain (2977/519) mukaista ti la päis hoi toa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja Imatran kaupunki kil pai lut tivat edellisen kerran lokakuussa 2010 pienten kehitysvammaisten las ten tilapäishoidon ostopalvelut Etelä-Karjalassa. Nykyisestä so pimuk ses ta on meneillään optiokausi, joka päättyy Vammaisten lasten ja nuorten tilapäisen hoidon palvelujen hankinta to teu te taan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa yh teis kil pai lu tuk se na. Kyseessä on palvelutuotannon hallinnoima kilpailutus. Imatran kaupungilta hankinnan valmisteluun ovat osal listu neet palveluesimies Leena Luukka, hankinta-asiantuntija Anu Varjo nen ja palvelujohtaja Anne Korhonen. Tilapäisen hoidon palvelujen hankinta on tarkoitus jatkossa koh dentaa koskemaan pienten kehitysvammaisten tilapäisen hoidon lisäksi myös muita alle 18-vuotiaita vammaisia lapsia ja nuoria, joilla on ti lapäi sen hoidon palvelujen tarve. Tilapäisen hoidon käyttäminen on per he koh tai nen ratkaisu ja käytettävän palvelun määrä vaihtelee. Ny ky ti lan tees sa palvelujen käyttäjiä on Eksoten alueella 57 ja Imatral la 12. Hankinnan arvioitu arvo on noin vuodessa, josta Imat ran osuus noin /vuosi. Hankinnan voimassaoloaika on ja siihen sisältyy lisähankintamahdollisuus (1 + 1 vuotta). Kaupunginvaltuuston ( , päivitetty ) hy väksy män hallintosäännön 53 mukaisesti palvelujohtajan rat kai su valtaan kuuluvat sellaiset kaupunkiorganisaation ul ko puo li sen tahon kans sa tehtävät sopimukset, sitoumukset hankinnat, joi den ta lou delli nen merkitys on enintään euroa.

14 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Vammaisten asumispalveluiden kehittäminen ja uusi 21 -paikkainen ryhmäkoti 1161/ /2014 TTELTK 100 Valmistelija: Jaana Peltola Asian valmisteluun ovat osallistuneet palvelutuotannosta pal ve lu johta ja Anne Korhonen ja palveluesimies Leena Luukka. Imatran kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on järjestää kunta pal ve lut asukkaille taloudellisesti, tehokkaasti ja asukasmäärään ja väes tö ra ken tee seen mitoittaen. Imatran kaupunkikonsernin pal ve luoh jel mas sa 2030 linjataan, että vaikeavammaisten henkilöiden it senäi nen elämä turvataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja asu mi nen turvataan järjestämällä tarvittaessa joustava tuki asukkaan kotiin. Sijoituksia kunnan ulkopuolelle tehdään yksilöllisistä ja eri tyi sen perustelluista syistä. Ympärivuorokautisen asumisen nykytilanne: Vaikeavammaisten asuminen Imatran kaupungilla on oma vaikeavammaisten asumisyksikkö Tammi har ju. Tammiharjun toiminta on jakautunut kahteen erilliseen taloon, joista yövalvotussa Tammiharjussa on 7 pitkäaikaista asu mispaik kaa ja vain päivisin miehitetyssä Tammelassa 5 pitkäaikaista asu mis paik kaa. Yksikössä on lisäksi 3 lyhytaikaisen hoidon paikkaa. Vai kea vam mais ten henkilöiden asumispalveluiden tarve kohdistuu pää asias sa ympärivuorokautiseen hoitoon ja Tammelan palveluita ei pys ty tä täysimääräisesti hyödyntämään. Tammelaan ei voi sijoittaa asiak kai ta, jotka tarvitsevat kahden hoitajan avustamista ja ym pä rivuo ro kau tis ta valvontaa. Tammiharjuun oli suunniteltu peruskorjaus 2013, mutta tilojen huonon peruskunnon vuoksi mittavaa remonttia ei ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa. Imatran YH -Rakennuttaja Oy:n tekemä kustannusarvio Tammiharjun pe rus kor jaukses ta oli Ympärivuorokautista asumista vaikeavammaisille tarjotaan os to palve lui na vähän Etelä-Karjalan alueella (lähinnä Satakieli Lap peen ranta). Ko. asumispalveluille on tarvetta myös tulevaisuudessa sekä Imat ral la että Eksoten alueella täydentämään kotona asumista tu kevia palveluja. Selvityksessä huomioidaan Eksoten kanssa tehtävä yh teis työ.

16 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kehitysvammaisten asuminen Imatran kaupungilla ei ole omaa kehitysvammaisille suunnattua ympä ri vuo ro kau tis ta asumispalvelua. Palvelutuotanto käyttää ke hi tysvam mais ten tehostetun palveluasumisen ja laitosasumisen ostoon ta lous suun ni tel man 2015 mukaan 3,46 Miljoonaa euroa (52 pit kä aikai sen asumisen asiakasta). Ostopalvelujen kustannukset ja ym pä rivuo ro kau ti sen asumisen tarve ovat olleet viime vuosina kasvussa. Asu mis pal ve lui den tarvetta kehitysvammahuollossa lisää nuorten itse näis ty mi nen, iäkkäiden vanhempien luona asuvien ke hi tys vammais ten henkilöiden asumistarpeet sekä Suomen sitoutuminen ke hitys vam mais ten laitoshoidon purkamiseen vuoteen 2020 mennessä. Ympärivuorokautisen asumisen kehittäminen/ Uusi 21-paik kainen ryhmäkoti Hyvinvointipalveluissa on tarkasteltu vaihtoehtoja asiakas-, pro sessi-, talous- ja henkilöstönäkökulmasta. Kansallisen vammaispolitiikan lähtökohtana on, että ke hi tys vammais ten asuminen järjestetään lähtökohtaisesti henkilön kotiseudulla hä nen yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti (Valvira valvontaohjelma ). Imatralla runsaasti tukea tarvitsevien henkilöiden asumi sen tarpeisiin ei pystytä vastaamaan kokonaisuudessaan lä hi alueel la riittämättömän palvelutarjonnan takia. Ko. henkilöiden pal ve lujen tarpeisiin vastataan tällä hetkellä kokonaisuudessaan os to pal velui na. Lähtökohtaisesti merkittävin ero palvelujen tuottamistavoissa muodos tuu kaupungin vaikutusmahdollisuuksista prosessikustannuksiin. Oman palvelutuotannon puute vaikeuttaa asiakkaiden si joi tus proses sin joustavuutta erityisesti asiakkaiden asumistarpeiden muuttues sa. Kaupungin mahdollisuudet ohjata ostopalvelutoimintaa kustan nus te hok kaas ti ovat kokemusten mukaan aika vähäiset huo li matta hyvästäkin sopimusohjauksesta. Runsaasti tukea tarvitsevien asiak kai den palveluiden yksikkökohtainen hinta on noussut 15,7 % vuo des ta 2012 vuoteen 2014 verrattuna (keskimääräinen nousu 49 /vrk). Vaihtoehtona ostopalveluille on oman palvelutuotannon li säämi nen, joka tukisi myös alueen työllisyyttä. Tavoitteena on selvittää: 1) miten Tammiharjun asumisyksikön asukkaiden palvelut jär jes tetään 2) miten vastataan lisääntyvään ympärivuorokautisen pal ve lu asu misen tarpeisiin 3)miten vastataan Imatran ulkopuolelle sijoitettujen ke hi tys vam maisten henkilöiden asumistarpeisiin lähipalveluna

17 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Toimialajohtajan ehdotus: Toteuttamistapavaihtoehtona on perustaa oma 21-paikkainen asumis yk sik kö, joka koostuu kahdesta erillisestä ryhmäkodista. Kiinteis töön siirtyisi Tammiharjun vai kea vam mais ten asumisyksiköstä asuk kai ta ja henkilöstö. Samalla luovuttaisiin Tammiharjun kiin teistös tä. Toiseen ryhmäkotiin sijoittuisivat 10 kehitysvammaista runsaas ti tukea tarvitsevaa asiakasta ja kau tuen kahteen erilliseen soluun sekä 1-2 tilapäishoidon paikka. Yksikön perustaminen vaatii soveltuvaa kiinteistöä: uuden ra ken tamis ta tai olemassa olevan kiinteistön peruskorjausta. Kiinteistössä olen nais ta on esteettömät ja tarkoituksenmukaiset tilat, kohtuullinen vuok ra ta so ja vammaisille henkilöille soveltuvat huonetilat. Suun nitel lun 21-paikkaisen ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön kus tan nuk set on suunniteltu katettavaksi kustannusneutraalisti siten, et tä nykyisiä ostopalvelujen ja asumispalvelujen resursseja koh denne taan uudelleen. Tulevien asiakkaiden palvelujen nykyiset vuo sittai set kustannukset ovat tällä hetkellä n. 1,7 miljoonaa euroa. Suunni tel lus sa mallissa vuosikustannus on n. 1,53-1,68 miljoonaa euroa riip puen investointikustannuksista. YH- rakennuttaja on ar vioi nut inves toin ti kus tan nus ten asettuvan uudisrakennuksen osalta n. 3 M :n ta sol le. Esimerkiksi Koivulan kiinteistön kunnostaminen vammaisten asu mis pal ve lua varten tulisi olemaan kustannuksiltaan sa maa tasoa. Asia on esitelty vammaisneuvostossa Vammaisneuvosto kes kus te li asiasta ja totesi tarpeelliseksi toteuttaa esitellyn sel vi tyksen. Suunnittelussa tulee huomioida vammaisten henkilöiden eri tyistar peet. Terveyden- ja toimintakyvyn käynnistää selvi tyk sen uuden 21-paikkaisen vaikeavammaisten ja ke hi tys vammais ten ryhmäkodin perustamisesta kaupungin omana toimintana. Toimialajohtajan kokouksessa tekemä uusi ehdotus: käynnistää selvityksen Tammiharjun ja Tammelan korvaavien tilojen perustamisesta ja kehitysvammaisten asumispalveluiden tulevaisuuden selvittämisestä. Toimialajohtajan uusi ehdotus hyväksyttiin.

18 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään 1185/14.07/2014 TTELTK 101 Valmistelija: Jaana Peltola Imatran kaupunki on hakenut terveyden edistämisen määrärahaa Vai keas ti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään - hankkee seen vuosille Kehittämishanke kohdistuu työikäisten, erityisesti työttömien sekä ma ta las ti koulutettujen henkilöiden, terveiden elämäntapojen vah vista mi seen ja tukemiseen. Toiminta toteutetaan ennaltaehkäisevällä mie len ter veys- ja päihdetyöllä sekä moniammatillisella neuvonta- ja oh jaus työl lä. Hanke tähtää sekä ennaltaehkäisevään työhön että kuntouttavan toi min nan toimintamallinen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on työl li syy den lisääminen ja työttömien syrjäytymisen ja mielenterveysja päihdeongelmien ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen ka ven ta mi nen. Tavoitteena on, että vaikeasti työllistettävien työt tömien määrä pienenee. Tavoitteet ovat Imatran kaupunkikonsernin pal ve lu oh jel man 2030 mukaisia. Hankkeelle asetetut tavoitteet: - havaita varhaisessa vaiheessa alkoholin riskikäyttö ja aloittaa alkoholihaittojen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet - parantaa työttömien tavoitettavuutta terveystarkastuksiin ja kehittää neuvontapalveluita tuomalla palveluja työttömien lähelle - lisätä moniammatillista yhteistyötä, jakaa osaamista palveluiden ja toimintamallien suunnittelussa ja osallistaa työttömät mukaan hankkeen suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen - kehittää kunnan ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä palvelujen järjestämisessä Imatra on hakenut hankerahoitusta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitok sel ta (THL) Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön kä sit te lys sä ja se on edennyt ministeriössä esitettyjen hankkeiden jouk koon. Hankerahoituksella palkataan yksi kokoaikainen työn te kijä, joka työskentelee yhteistyössä kaupungin työl li syys koor di naat torin, muun kaupungin henkilöstön sekä kolmannen sektorin toi mi joiden kanssa. Omarahoitusosuus kahdelle vuodelle on Oma ra hoi tus osuus koostuu kaupungin henkilöstön työpanoksesta, ta lou den raportoinnista, ohjausryhmän kokoontumisista ja työl li syyskoor di naat to rin työpanoksesta.

19 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Toimialajohtajan ehdotus: Terveyden- ja toimintakyvyn esittää edelleen kau pun gin hal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle, että Imatran kaupun ki osallistuu Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työ elä mään -hankkeeseen, mikäli hanke saa myönteisen ra hoi tuspää tök sen. Hyväksyttiin.

20 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Saapuneet kirjeet TTELTK Vanhusneuvoston pöytäkirjat ja jaettu lautakunnan jä se nil le oheismateriaalina 3. Nuorisovaltuuston pöytäkirja jaettu lautakunan jäsenille oheismateriaalina 3. Vammaisneuvoston pöytäkirja jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina Oheismateriaalit Vanhusneuvoston pöytäkirjat ja Nuorisovaltuuston pöytäkirja Vammaisneuvoston pöytäkirja Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Viranhaltijapäätökset TTELTK 103 Tilaajajohtaja Toimialajohtajan ehdotus: : Lausunto yksityisen sosiaalipalvelun tuottajasta/debora Oy : Yksityisen, ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelun, kotipalvelun tukipalvelun tuottaja/toiminimi Piha ja Polku Lautakunta hyväksyy viranhaltijapäätökset todeten, ettei käytä otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin.

22 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite lautakunta / hallitus Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoitteet: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde), Faksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintaviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot