IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218"

Transkriptio

1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Aika klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tiedoksiannot lautakunnalle Aluehallintoviraston selvityspyyntö suun terveydenhuollon määräaikaisista tarkastuksista 96 Asiakasmaksut Ruokapalvelujen asiakasmaksut Lautakunnan edustajan nimeäminen Lasten parlamenttiin Vammaisten lasten ja nuorten tilapäinen hoito Eksotessa ja Imatran kaupungissa 100 Vammaisten asumispalveluiden kehittäminen ja uusi 21 -paikkainen ryhmäkoti 101 Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään Saapuneet kirjeet Viranhaltijapäätökset

2 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Aika klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Osallistujat Läsnä Poskiparta Sinikka puheenjohtaja Siitonen Arto varapuheenjohtaja Kuikka Tuija jäsen Kuvaja-Kukkonen Marjut jäsen poistui klo Marsio Liisa jäsen Peltonen Pentti jäsen Seppälä Matti jäsen Viskari Markku jäsen Juha Jormakka varajäsen Petri Kallasmaa varajäsen Poissa Johansson Jarmo jäsen Kainulainen Toni jäsen Kauhanen Sonja jäsen ei varajäsentä Husu Sinna nuorisovaltuuston edustaja ei varajäsentä Muut osallistujat Tanninen Heikki kaupunginhallituksen edustaja Kirmanen Tiina toimialajohtaja Peltola Jaana tilaajajohtaja Salovuori Tuula talousjohtaja Saastamoinen Kaija sihteeri Allekirjoitukset Sinikka Poskiparta puheenjohtaja Kaija Saastamoinen sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tuija Kuikka Pentti Peltonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä klo Kaupungintalo asiakaspalvelupiste

3 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TTELTK 92 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta TTELTK 93 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Kuikka ja Pentti Peltonen.

5 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tiedoksiannot lautakunnalle TTELTK Aluehallintovirasto Päätös ESAVI/9585/ /2014.Asia:Yksityisten tervey den huol lon palvelujen an ta mis ta koskevan luvan muuttaminen. Pal ve lu jen tuot ta ja:ham mas vel hot Oy Helsinki. Palveluja tuottava toi mi paik ka:ham mas lää kä riase ma Hammasvelho Imatra. Tuo tet tavat pal ve lut:ham mas lää kä ri pal ve lut, kuvantamistutkimukset. Pal veluis ta vastaava:ali Sah ra ra vand. 2. Valvira Ilmoitus ja päätös Dnro 8406/ /2014. Lupa yk si tyi sen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palvelujen tuotta ja:osuus kun ta Daxos Tampere. Palveluista vastaava:anu Kristiina Vi lan der. Päätös Dnro 5835/ /2014. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Pal velu jen tuottaja:suomen Terveystalo Oy c/o Terveystalo Lap peen ranta. Palvelualojen laajennus:lääkäripalvelut avohoidossa; lääkärin koti käyn nit Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien alueella. Ilmoitus Dnro 8835/ /2014. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen:hoivanet Oy Tampereen toimintayksikkö ja Turun toimintayksikkö. Lo pet tamis päi vä Päätös Dnro 9606/ /2014. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Pal velu jen tuottaja:ema Group Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Ter veysta lo Lappeenranta. Palveluista vastaava:tuomas Juhani Hiltunen. Ilmoitus Dnro 8291/ /2014. Yksityisten so siaa li pal ve lu jen ilmoituksenvaraisen toiminnan rekisteröinti. Palvelujen tuot ta ja:kvps Tukena Oy Tampere/Poutapilven palvelukoti Imatra. Toi min ta yk si kön vastuuhenkilö:mervi Shemeikka. Tuotettavat pal velut:il moi tuk sen va rai set palvelut/muut rekisteröitävät pal ve lut/ryh mäti la päis hoi to-ke hi tys vam mai set. Päätös Dnro 9476/ /2014. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Pal velu jen tuottaja:valmius Hyvinvointiin Group Oy. Palveluja tuottava toimi paik ka:val mi us Hyvinvointiin Group Oy. Tuotettavat pal ve lut: Työter veys huol to lain mukaiset palvelut, fysioterapeuttinen toiminta. Toimin ta kun nat:kaik ki Suomen kunnat. Palveluista vastaava:riikka Hele na Pahkajärvi.

6 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 4/2014. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Liite. 4. Selvityspyyntö hoitoon pääsystä ja AVOHilmon käyt töön otosta Imatran kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun ter veyden huol los sa. Liite. 5. Sote-uudistuksen tilannekatsaus. Tiina Kirmanen esittelee asiaa kokouksessa. 6. Selvitys kotihoidon kustannuksista Tilaajajohtaja ja talousjohtaja esittelevät asian kokouksessa. 7. Raportti palvelutuotannon kehittämistoimenpiteiden to teu tumi ses ta. Oheismateriaali. on päättäessään lautakunnan ja hyvinvointipalveluiden pal ve lu tuo tannon välisiä vuosisopimuksia, valinnut palvelutuotannolle kolme ke hittä mis koh det ta vuodelle 2014, jotka ovat: 1. Omaishoidon ja omaishoitajien toimintaedellytysten parantaminen 2. kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Toimialan tulee laatia palveluiden kehittämiseksi ja pitkän aikavälin toimenpideohjelmat, aikataulut, vastuuyksiköt ja vastuuhenkilöt. Lautakunta hyväksyi kokouksessa palveutuotantoon kohden tu vat kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteet on kerrottu tii vis te tys ti liitteessä, jossa kuvataan kehittämistoimenpide, toi men piteen toteutustapa, toimenpiteen vaikutusta asiakkaisiin ja talouteen se kä sen toteutuminen. Toimenpiteille on nimetty vastuuhenkilöt tai yksiköt. 8. Tilaajajohtaja kertoi erikoissairaanhoitoon liittyvän asian. Kalliin hoidon tasausraja on Tämän ylimenevältä osalta kun nal le jää maksettavaksi asuakaslukua vastaava osuus. Toisaalta kun nal le tulee maksettavaksi muilta jäsenkunnilta vastaavien tapaus ten osalta asukaslukua vastava osuus. 9. edistämisen lautakunnan seu raava kokous pidetään tiistaina klo Kokouksessa so vi taan vuoden 2015 muut kokousajat.

7 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Liitteet Kuntainfo 4 /2014. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Imatran kaupunginhallituksen selvitys hoitoon pää sys tä ja AvoHilmon käyttöönotosta Imatran kaupungin perus- ja suun ter vey den huol los sa. Oheismateriaali Taulukko prosessien ja rakenteiden kehittämisen toteutumisesta Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Aluehallintoviraston selvityspyyntö suun terveydenhuollon määräaikaisista tarkastuksista 1138/05.00/2014 TTELTK 95 Valmistelija: Jaana Peltola Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val von ta vi rasto Valvira ovat valmistelleet Valtioneuvoston asetuksen 338/2011 poh jal ta valtakunnallisen val von ta oh jel man lasten ja nuorten eh käise vil le terveyspalveluille. Val von nan painopisteinä v ovat opiske lu ter vey den huol to ja eh käi se vä suun terveydenhuolto. Aluehallintovirastot selvittävät asetuksen 338/2011 toimeenpanon tilan net ta kunnissa valvontaohjelman painopisteiden mukaisesti syksyl lä Toiminnan järjestämistä selvitetään erityisesti niissä terveys kes kuk sis sa, joilla on todettu puutteita opis ke lu ter vey den huollon ja suun terveydenhuollon järjestämisessä tai jotka eivät ole vastan neet kyselyn tämän vuoden painopisteitä koskeviin kysymyksiin tai vastaus on epäselvä. Aluehallintovirasto pyytää Imatran kaupungilta selvitystä seuraavista asiois ta: 1.Toteutuvatko alle kouluikäisten lasten määräaikaiset suun ter veystar kas tuk set? Jos eivät toteudu, miksi eivät ja mihin toimenpiteisiin ter veys kes kuk ses sa on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi? - Määräaikaiset tarkastukset toteutuvat. Kaksi-vuotiaat oh jau tu vat ter vey den hoi ta jal ta tarkastukseen ja neljä ja kuusi-vuotiaat kut sutaan tarkastukseen. Vuonna 2014 on alle kouluikäisiä lapsia käynyt 485 ja käyntejä on ollut tähän mennessä Toteutuvatko kouluikäisten lasten määräaikaiset suun ter veys tarkas tuk set? Jos eivät toteudu, miksi eivät ja mihin toimenpiteisiin terveys kes kuk ses sa on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi? - Määräaikaiset tarkastukset toteutuvat. Tarkastukseen kutsutaan ja 8. luokalla ja näiden välillä yksilöllisen hoidontarpeen ja hoi tosuun ni tel man mukaan. Vuoden 2014 aikana on 6-17 vuotiaita lapsia ja nuoria käynyt suun terveydenhuollossa 2093 ja käyntejä on ollut yhteensä Toteutuvatko opiskelijaterveydenhuollossa määräaikaiset suun terveys tar kas tuk set? Jos eivät toteudu, miksi eivät ja mihin toi men pi teisiin ter veys kes kuk ses sa on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi?

9 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Toimialajohtajan ehdotus: - Opiskelijoita on informoitu opiskelijaterveydenhuollon kautta suun ter veys tar kas tuk ses ta ja kaikki opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuulu vat pää se vät tarkastukseen. Terveyden- ja toimintakyvyn antaa edellä ole van selvityksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja lähettää asian tiedoksi Imatran kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin.

10 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Asiakasmaksut / /2014 TTELTK 96 Valmistelija: Tuula Salovuori vahvistaa vuosittain seuraavan vuoden asiakasmaksut. Suurin osa vahvistettavista maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Säädökset määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärän, joista kunta voi poiketa vain alaspäin. Kunta voi päättää joistakin maksuista, mutta niissäkään maksu ei voi olla tuotantokustannuksia suurempi. Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta lukien. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta. Asetusmuutoksen taustalla on päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden leikkauksesta. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Liite Psykososiaalisten palvelujen ja hoito- ja hoivapalvelujen asiakasmaksut Oheismateriaali Vertailutaulukko asiakasmaksuista Toimialajohtajan ehdotus: lautakunta päättää hyväksyä psykososiaalisten palvelujen ja hoito- ja hoivapalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

11 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Ruokapalvelujen asiakasmaksut 1173/ /2014 TTELTK 97 Valmistelija: Tuula Salovuori Ruokapalvelut on siirtynyt hyvinvointipalveluiden palvelutuotantoon hoito- ja hoivapalveluiden palvelujohtajan alaisuuteen lukien teknisen toimen organisaatiomuutoksen yhteydessä. Ruokapalveluiden toimipaikoissa kouluilla, päiväkodeissa, Honkaharjun sairaalassa ja Kukkurilassa on mahdollisuus lounasruokailuun. Lounaan hinta on määritelty erikseen kouluille ja päiväkodeille sekä hoitolaitoksille, koska kouluilla ja päiväkodeissa ateria on suppeampi. Liite Ruokapalveluiden lounashinnat 2015 Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta päättää ruokapalveluiden asiakasmaksuista liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

12 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Lautakunnan edustajan nimeäminen Lasten parlamenttiin 970/ /2014 TTELTK 98 Valmistelija: Jaana Peltola Toimialajohtajan ehdotus: valitsee edus tajan sa Lasten parlamenttiin. valitsee edus tajan Lasten parlamenttiin. Varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Petri Kallasmaa ja varajäseneksi Pentti Peltonen.

13 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Vammaisten lasten ja nuorten tilapäinen hoito Eksotessa ja Imatran kaupungissa 1065/ /2014 TTELTK 99 Valmistelija: Jaana Peltola Lautakunnalle tiedoksi esiteltävän asian valmisteluun on osallistunut pal ve lu joh ta ja Anne Korhonen. Kyseessä on palvelutuotannon yksittäisille asiakkaille ostama palvelu, jonka koh tee na on vammaisten lasten ja nuorten tilapäisen hoidon palvelujen han kin ta. Tilapäisellä hoidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä omais hoi don tukilain (2005/937) mukaista kuukausittaista kolmen vuo ro kau den tilapäishoitoa sekä muuta vammaispalvelulain (1987/380) ja ke hi tysvam mais ten erityishuoltolain (2977/519) mukaista ti la päis hoi toa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja Imatran kaupunki kil pai lut tivat edellisen kerran lokakuussa 2010 pienten kehitysvammaisten las ten tilapäishoidon ostopalvelut Etelä-Karjalassa. Nykyisestä so pimuk ses ta on meneillään optiokausi, joka päättyy Vammaisten lasten ja nuorten tilapäisen hoidon palvelujen hankinta to teu te taan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa yh teis kil pai lu tuk se na. Kyseessä on palvelutuotannon hallinnoima kilpailutus. Imatran kaupungilta hankinnan valmisteluun ovat osal listu neet palveluesimies Leena Luukka, hankinta-asiantuntija Anu Varjo nen ja palvelujohtaja Anne Korhonen. Tilapäisen hoidon palvelujen hankinta on tarkoitus jatkossa koh dentaa koskemaan pienten kehitysvammaisten tilapäisen hoidon lisäksi myös muita alle 18-vuotiaita vammaisia lapsia ja nuoria, joilla on ti lapäi sen hoidon palvelujen tarve. Tilapäisen hoidon käyttäminen on per he koh tai nen ratkaisu ja käytettävän palvelun määrä vaihtelee. Ny ky ti lan tees sa palvelujen käyttäjiä on Eksoten alueella 57 ja Imatral la 12. Hankinnan arvioitu arvo on noin vuodessa, josta Imat ran osuus noin /vuosi. Hankinnan voimassaoloaika on ja siihen sisältyy lisähankintamahdollisuus (1 + 1 vuotta). Kaupunginvaltuuston ( , päivitetty ) hy väksy män hallintosäännön 53 mukaisesti palvelujohtajan rat kai su valtaan kuuluvat sellaiset kaupunkiorganisaation ul ko puo li sen tahon kans sa tehtävät sopimukset, sitoumukset hankinnat, joi den ta lou delli nen merkitys on enintään euroa.

14 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Vammaisten asumispalveluiden kehittäminen ja uusi 21 -paikkainen ryhmäkoti 1161/ /2014 TTELTK 100 Valmistelija: Jaana Peltola Asian valmisteluun ovat osallistuneet palvelutuotannosta pal ve lu johta ja Anne Korhonen ja palveluesimies Leena Luukka. Imatran kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on järjestää kunta pal ve lut asukkaille taloudellisesti, tehokkaasti ja asukasmäärään ja väes tö ra ken tee seen mitoittaen. Imatran kaupunkikonsernin pal ve luoh jel mas sa 2030 linjataan, että vaikeavammaisten henkilöiden it senäi nen elämä turvataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja asu mi nen turvataan järjestämällä tarvittaessa joustava tuki asukkaan kotiin. Sijoituksia kunnan ulkopuolelle tehdään yksilöllisistä ja eri tyi sen perustelluista syistä. Ympärivuorokautisen asumisen nykytilanne: Vaikeavammaisten asuminen Imatran kaupungilla on oma vaikeavammaisten asumisyksikkö Tammi har ju. Tammiharjun toiminta on jakautunut kahteen erilliseen taloon, joista yövalvotussa Tammiharjussa on 7 pitkäaikaista asu mispaik kaa ja vain päivisin miehitetyssä Tammelassa 5 pitkäaikaista asu mis paik kaa. Yksikössä on lisäksi 3 lyhytaikaisen hoidon paikkaa. Vai kea vam mais ten henkilöiden asumispalveluiden tarve kohdistuu pää asias sa ympärivuorokautiseen hoitoon ja Tammelan palveluita ei pys ty tä täysimääräisesti hyödyntämään. Tammelaan ei voi sijoittaa asiak kai ta, jotka tarvitsevat kahden hoitajan avustamista ja ym pä rivuo ro kau tis ta valvontaa. Tammiharjuun oli suunniteltu peruskorjaus 2013, mutta tilojen huonon peruskunnon vuoksi mittavaa remonttia ei ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa. Imatran YH -Rakennuttaja Oy:n tekemä kustannusarvio Tammiharjun pe rus kor jaukses ta oli Ympärivuorokautista asumista vaikeavammaisille tarjotaan os to palve lui na vähän Etelä-Karjalan alueella (lähinnä Satakieli Lap peen ranta). Ko. asumispalveluille on tarvetta myös tulevaisuudessa sekä Imat ral la että Eksoten alueella täydentämään kotona asumista tu kevia palveluja. Selvityksessä huomioidaan Eksoten kanssa tehtävä yh teis työ.

16 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kehitysvammaisten asuminen Imatran kaupungilla ei ole omaa kehitysvammaisille suunnattua ympä ri vuo ro kau tis ta asumispalvelua. Palvelutuotanto käyttää ke hi tysvam mais ten tehostetun palveluasumisen ja laitosasumisen ostoon ta lous suun ni tel man 2015 mukaan 3,46 Miljoonaa euroa (52 pit kä aikai sen asumisen asiakasta). Ostopalvelujen kustannukset ja ym pä rivuo ro kau ti sen asumisen tarve ovat olleet viime vuosina kasvussa. Asu mis pal ve lui den tarvetta kehitysvammahuollossa lisää nuorten itse näis ty mi nen, iäkkäiden vanhempien luona asuvien ke hi tys vammais ten henkilöiden asumistarpeet sekä Suomen sitoutuminen ke hitys vam mais ten laitoshoidon purkamiseen vuoteen 2020 mennessä. Ympärivuorokautisen asumisen kehittäminen/ Uusi 21-paik kainen ryhmäkoti Hyvinvointipalveluissa on tarkasteltu vaihtoehtoja asiakas-, pro sessi-, talous- ja henkilöstönäkökulmasta. Kansallisen vammaispolitiikan lähtökohtana on, että ke hi tys vammais ten asuminen järjestetään lähtökohtaisesti henkilön kotiseudulla hä nen yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti (Valvira valvontaohjelma ). Imatralla runsaasti tukea tarvitsevien henkilöiden asumi sen tarpeisiin ei pystytä vastaamaan kokonaisuudessaan lä hi alueel la riittämättömän palvelutarjonnan takia. Ko. henkilöiden pal ve lujen tarpeisiin vastataan tällä hetkellä kokonaisuudessaan os to pal velui na. Lähtökohtaisesti merkittävin ero palvelujen tuottamistavoissa muodos tuu kaupungin vaikutusmahdollisuuksista prosessikustannuksiin. Oman palvelutuotannon puute vaikeuttaa asiakkaiden si joi tus proses sin joustavuutta erityisesti asiakkaiden asumistarpeiden muuttues sa. Kaupungin mahdollisuudet ohjata ostopalvelutoimintaa kustan nus te hok kaas ti ovat kokemusten mukaan aika vähäiset huo li matta hyvästäkin sopimusohjauksesta. Runsaasti tukea tarvitsevien asiak kai den palveluiden yksikkökohtainen hinta on noussut 15,7 % vuo des ta 2012 vuoteen 2014 verrattuna (keskimääräinen nousu 49 /vrk). Vaihtoehtona ostopalveluille on oman palvelutuotannon li säämi nen, joka tukisi myös alueen työllisyyttä. Tavoitteena on selvittää: 1) miten Tammiharjun asumisyksikön asukkaiden palvelut jär jes tetään 2) miten vastataan lisääntyvään ympärivuorokautisen pal ve lu asu misen tarpeisiin 3)miten vastataan Imatran ulkopuolelle sijoitettujen ke hi tys vam maisten henkilöiden asumistarpeisiin lähipalveluna

17 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Toimialajohtajan ehdotus: Toteuttamistapavaihtoehtona on perustaa oma 21-paikkainen asumis yk sik kö, joka koostuu kahdesta erillisestä ryhmäkodista. Kiinteis töön siirtyisi Tammiharjun vai kea vam mais ten asumisyksiköstä asuk kai ta ja henkilöstö. Samalla luovuttaisiin Tammiharjun kiin teistös tä. Toiseen ryhmäkotiin sijoittuisivat 10 kehitysvammaista runsaas ti tukea tarvitsevaa asiakasta ja kau tuen kahteen erilliseen soluun sekä 1-2 tilapäishoidon paikka. Yksikön perustaminen vaatii soveltuvaa kiinteistöä: uuden ra ken tamis ta tai olemassa olevan kiinteistön peruskorjausta. Kiinteistössä olen nais ta on esteettömät ja tarkoituksenmukaiset tilat, kohtuullinen vuok ra ta so ja vammaisille henkilöille soveltuvat huonetilat. Suun nitel lun 21-paikkaisen ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön kus tan nuk set on suunniteltu katettavaksi kustannusneutraalisti siten, et tä nykyisiä ostopalvelujen ja asumispalvelujen resursseja koh denne taan uudelleen. Tulevien asiakkaiden palvelujen nykyiset vuo sittai set kustannukset ovat tällä hetkellä n. 1,7 miljoonaa euroa. Suunni tel lus sa mallissa vuosikustannus on n. 1,53-1,68 miljoonaa euroa riip puen investointikustannuksista. YH- rakennuttaja on ar vioi nut inves toin ti kus tan nus ten asettuvan uudisrakennuksen osalta n. 3 M :n ta sol le. Esimerkiksi Koivulan kiinteistön kunnostaminen vammaisten asu mis pal ve lua varten tulisi olemaan kustannuksiltaan sa maa tasoa. Asia on esitelty vammaisneuvostossa Vammaisneuvosto kes kus te li asiasta ja totesi tarpeelliseksi toteuttaa esitellyn sel vi tyksen. Suunnittelussa tulee huomioida vammaisten henkilöiden eri tyistar peet. Terveyden- ja toimintakyvyn käynnistää selvi tyk sen uuden 21-paikkaisen vaikeavammaisten ja ke hi tys vammais ten ryhmäkodin perustamisesta kaupungin omana toimintana. Toimialajohtajan kokouksessa tekemä uusi ehdotus: käynnistää selvityksen Tammiharjun ja Tammelan korvaavien tilojen perustamisesta ja kehitysvammaisten asumispalveluiden tulevaisuuden selvittämisestä. Toimialajohtajan uusi ehdotus hyväksyttiin.

18 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään 1185/14.07/2014 TTELTK 101 Valmistelija: Jaana Peltola Imatran kaupunki on hakenut terveyden edistämisen määrärahaa Vai keas ti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään - hankkee seen vuosille Kehittämishanke kohdistuu työikäisten, erityisesti työttömien sekä ma ta las ti koulutettujen henkilöiden, terveiden elämäntapojen vah vista mi seen ja tukemiseen. Toiminta toteutetaan ennaltaehkäisevällä mie len ter veys- ja päihdetyöllä sekä moniammatillisella neuvonta- ja oh jaus työl lä. Hanke tähtää sekä ennaltaehkäisevään työhön että kuntouttavan toi min nan toimintamallinen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on työl li syy den lisääminen ja työttömien syrjäytymisen ja mielenterveysja päihdeongelmien ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen ka ven ta mi nen. Tavoitteena on, että vaikeasti työllistettävien työt tömien määrä pienenee. Tavoitteet ovat Imatran kaupunkikonsernin pal ve lu oh jel man 2030 mukaisia. Hankkeelle asetetut tavoitteet: - havaita varhaisessa vaiheessa alkoholin riskikäyttö ja aloittaa alkoholihaittojen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet - parantaa työttömien tavoitettavuutta terveystarkastuksiin ja kehittää neuvontapalveluita tuomalla palveluja työttömien lähelle - lisätä moniammatillista yhteistyötä, jakaa osaamista palveluiden ja toimintamallien suunnittelussa ja osallistaa työttömät mukaan hankkeen suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen - kehittää kunnan ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä palvelujen järjestämisessä Imatra on hakenut hankerahoitusta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitok sel ta (THL) Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön kä sit te lys sä ja se on edennyt ministeriössä esitettyjen hankkeiden jouk koon. Hankerahoituksella palkataan yksi kokoaikainen työn te kijä, joka työskentelee yhteistyössä kaupungin työl li syys koor di naat torin, muun kaupungin henkilöstön sekä kolmannen sektorin toi mi joiden kanssa. Omarahoitusosuus kahdelle vuodelle on Oma ra hoi tus osuus koostuu kaupungin henkilöstön työpanoksesta, ta lou den raportoinnista, ohjausryhmän kokoontumisista ja työl li syyskoor di naat to rin työpanoksesta.

19 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Toimialajohtajan ehdotus: Terveyden- ja toimintakyvyn esittää edelleen kau pun gin hal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle, että Imatran kaupun ki osallistuu Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työ elä mään -hankkeeseen, mikäli hanke saa myönteisen ra hoi tuspää tök sen. Hyväksyttiin.

20 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Saapuneet kirjeet TTELTK Vanhusneuvoston pöytäkirjat ja jaettu lautakunnan jä se nil le oheismateriaalina 3. Nuorisovaltuuston pöytäkirja jaettu lautakunan jäsenille oheismateriaalina 3. Vammaisneuvoston pöytäkirja jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina Oheismateriaalit Vanhusneuvoston pöytäkirjat ja Nuorisovaltuuston pöytäkirja Vammaisneuvoston pöytäkirja Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Viranhaltijapäätökset TTELTK 103 Tilaajajohtaja Toimialajohtajan ehdotus: : Lausunto yksityisen sosiaalipalvelun tuottajasta/debora Oy : Yksityisen, ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelun, kotipalvelun tukipalvelun tuottaja/toiminimi Piha ja Polku Lautakunta hyväksyy viranhaltijapäätökset todeten, ettei käytä otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin.

22 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite lautakunta / hallitus Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoitteet: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde), Faksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintaviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot