PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 2 Teknisten palvelujen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle Poikkeamislupahakemus / Ulla Hansmann 10 4 Teknisen lautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen 12 5 Teknisen lautakunnan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle Teknisten palvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset vuonna Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitämi nen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna Tiedoksi saatettavat asiat 17

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Osallistujat Pitkonen Jukka puheenjohtaja Ikonen Arvo varapuheenjohtaja Hupli Heikki jäsen Hämäläinen Niko jäsen Kiljunen Liisa jäsen Lasaroff Sirpa jäsen Lipo-Lempiäinen Tiina jäsen Pasanen Unto kh:n puh.joht. Korhonen Minna kh:n edustaja Hagman Kimmo pöytäkirjanpitäjä Virta Heikki rak.tarkastaja 1 käsittelyn ajan Poissa Hilden Matias kunnanjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Hupli ja Sirpa Lasaroff. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Käsitellyt asiat :t 1-8 Allekirjoitukset Jukka Pitkonen puheenjohtaja Kimmo Hagman pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Heikki Hupli Sirpa Lasaroff Pöytäkirjan nähtävänäolo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhaku ohje, pi detään ylei ses ti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä tiistaina klo Kimmo Hagman

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 2/10/03/00/00/2014 TEKN.LTK Puumalan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja tullut voimaan Ympäristövalvonnan talousarvion 2014 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu rakennusjärjestyksen päivittäminen. Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 (MRL) Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakenta misen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elin ympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kan nalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa ol la maanomistajalle tai muul le oikeuden haltijalle kohtuuttomia. (MRL 14) Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoit tumista, rakennuksen sopeutumista ympäris töön, rakentamistapaa, istu tuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesi huollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koske via seikkoja. (MRL 14) Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, ase makaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asia toisin määrätty. (MRL 14) Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 :ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 :ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjär jestyksen laatimisesta säädetään tarkemmin asetuksella. (MRL 15) (Valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Rakennusjärjestyksen uusimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite nro 1. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää aloittaa ra kennusjärjestyksen uusimi sen ja hyväksyy sille liitteen mukaisen osallistu misja arviointisuunnitel man.

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tiedoksi: Rakennusvalvonta TEKN.LTK Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen luonnos on valmisteltu virkamiestyöryh mäs sä. Työ ryh mään on kuulunut tekninen johtaja, maanmittausteknikko, ympä ristö sih teeri ja rakennustarkastaja. Rakennusjärjestyksellä kunta voi antaa kaavoja ja valtakunnallisia säädöksiä täy dentäviä kuntakohtaisia määräyksiä rakentamisesta. Rakennusjärjestys on aina toissijainen edellä mainuttihin nähden. Jos asiasta on valtakunnallinen säädös tai kaavamääräys, niitä sovelletaan rakennusjärjestyksen sijasta. Rakennusjärjestysluonnos laitetaan yleisesti nähtäville osallistumis- ja arviointi suunnitelman mukaisesti. (Valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Rakennusjärjestysluonnos liite no 14. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, uusi rakennusjärjestys luonnos laitetaan yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja pyydetään Ete lä-sa von ELY-kes kuk sen lausunto rakennusjärjestysluonnoksesta. Toimenpiteet: Tiedoksi: Rakennusvalvonta Etelä-Savon ELY-keskus TEKN.LTK Rakennusjärjestysluonnoksesta on pyydetty Etelä-Savon Ely-keskuksen lausunto. Ra ken nusjärjestysluonnos on jäänyt yhteensattumien johdosta laittamatta ylei sesti nähtäville. Luonnosta tarkistetaan vielä kokouksessa, minkä jälkeen se ase te taan nähtäville. (Valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tarkistettu raken nusjärjestysluonnos asetetaan 30 päivän ajaksi yleisesti nähtäville. Luoons rakennusjärjestykseksi liitteenä no 15. Toimenpiteet: Rakennusvalvonta

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ TEKN.LTK Rakennusjärjestysluonnos on ollut yleisesti nähtävillä tekni ses sä toimistossa. Määräaikaan mennessä on tullut yksi muistutus. Muistutuksessa pidetään 35 k-m2:n vierasmajan kokorajoitusta liian rajoittavana. Muistutuksessa "Ehdotamme harkittavaksi, että rakennusjärjestyksessä vieras majan enimmäiskooksi määriteltäisiin k-m2. Ehdottamamme enimmäis koko toisi vierasmajojen rakennuttajille hieman joustoa kullekin soveltuvien tilo jen suunnitteluun k-m2 koko vastaa myös markkinoilla tarjolla olevia val miita rakennuspaketteja em. tarkoitukseen." Vierasmaja on talousrakennus ja talousrakennuksen tulee olla massaltaan ja pin ta-alaltaan pienempi kuin päärakennus. Vierasmajan koko 35 k-m2 on riittävä jo hon saa sijoi tettua sallittavat vierasmajan tilat. Rakennusjärjestysehdotuksen 5.3 rakentamisen sijoittuminen kohtaan muu tos eh do tus. Ve ne va ja, jo ka sijaitsee vesirajassa, tulee sijoittaa maisemaltaan so pi vaan ja mah dolli sim man huomaamattomaan paikkaan. Harjan suun nan tu lee ol la koh tisuorassa rantaan nähden ja ve ne va jan harjan korkeu den so pu suh tainen maise maan nähden. Rakennusjärjestysehdotus liite no 16. (Valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että rakennusjärjestys ehdotus asetetaan 30 päivän ajaksi yleisesti nähtäville. Rakennusjärjestysehdo tuksesta pyydetään lausunnot naa purikunnilta sekä Etelä-Savon ELY:ltä ja Ete lä-savon maakuntaliitolta. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Toimenpiteet: Tekninen toimiala TEKN.LTK 1 Rakennusjärjestysehdotus on ollut yleisesti nähtävillä teknises sä toimistossa. Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydetty lausunnot naapuri kunnilta sekä Etelä-Savon ELY:ltä että Etelä-Savon maakuntaliitolta. Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole kommentoitavaa lausunnolla olevasta ehdo tuksesta kunnan uudeksi raken nusjärjestykseksi. Ruokolahden kunnalla ei ole huomautettavaa Puumalan kun nan uusittavaan rakennusjärjestykseen. Etelä-Sa von ELY-keskuksen lausunto on kokonaisuudessaan kokouspöytäkirjan liitteenä. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa olevista kohdista. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusimisesta on hyväksytty

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma teknisessä lautakunnassa. Rakennusjärjestysehdotuksessa olevista kohdista esitetään seuraavia muutoksia. 5.1 Rantaan rajoittuvan uuden pysyvän asumisen rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 5000 m2 ja lo ma-asunnon rakennuspaikan pinta-ala vähintään 3000 m2. Vesistön rannalla olevan uuden rakennuspaikan vesistöön tai vesijättöalueeseen rajoittuvan pituuden tulee ol la vähintään 50 metriä. Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään sekä maisemalli sesti tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan ra kennuksen käyttötarkoitukseen riittävä. 5.2 Ranta-alueella olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden, yk siasuntoisen enintään kaksiker roksisen asuinrakennuksen tai loma-asunnon. Li säksi saa rakentaa rakennuspai kan käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuk sia enintään 4 rakennusta, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Kaikkien raken nusten tulee sijaita samassa piha piirissä. Rakennuspaikan sijaitessa saaressa on rakennuslupaa haettaessa annettava selvi tys käytettävästä auto- ja ve nepaikasta mantereella. 5.3 Alin suositeltava rakennuskorkeus, jonka alapuolelle ei ole syytä sijoittaa vet tymisestä vahinkoa kärsiviä rakenteita, on 1 metri ylävesirajaa korkeammalla (HW 1/100). HW 1/100-arvo on kerran 100 vuodessa esiintyvä tulvakorkeus. Jos vesistön mitattua ylävesirajaa ei ole tiedossa, niin alimman vettymisestä vahin koa kärsivän rakenteen on oltava 1,5 m keskiveden korkeuden yläpuolella. 6.2 Talousrakennusten tulee kate- ja seinämateriaaleiltaan sekä väritykseltään so peutua päärakennuksen ratkaisuihin. 8.2 Tarvittaessa hakijan on liitettävä rakennuslupahakemukseen melu- ja tärinä tarkastelu sekä selvitys haitto jen ehkäisemiseksi. 8.4 Kaivettaessa on jätettävä pohjaveden ylimmän pinnan ja maapinnan välille vähintään kahden metrin suoja kerros. Täyttöjä tehtäessä on varmistettava, että täyt tö ainekset ovat laadultaan täyttöön soveltuvia maa-aineksia. Pohjavesialu eelle ra kennettaessa rakennuslupahakemukseen on tarvittaessa liitettävä selvitys ra kentamisen vaikutuksista pohjaveden laatuun ja pohjavesipinnan tasoon sekä lii tettävä tämä selvitys lupa hakemukseen. Rakennusjärjestys liite nro 1. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto rakennusjärjestysehdotuksesta liite no 2. (valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Rakennusjärjestyksen kohtia muutetaan edellä maini tuin muutoksin. Tekninen lau takunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hy väksyy liitteen nro 1 mukaisen Puumalan kunnan uuden rakennusjärjestyksen.

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin Toimenpiteet: Tiedoksi: Kunnanhallitus Etelä-Savon ELY-keskus

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2015 TEKN.LTK 2 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan talousarvion vuodelle 2015 ja vuosien taloussuunnitelman. Teknisten pal ve lujen toimialan määrärahat tulosaluetasolla ovat seuraavat: Tekninen lautakunta Yhdyskuntapalvelut Pelastuspalvelut Kiinteistöpalvelut Ympäristövalvonta Kaavoitus Maa- ja metsätilat Asumispalvelut Ruokapalvelut Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Lautakunnat hyväksyvät osaltaan talousarvioon perustuvat käyt tösuunnitelmat. Valtuusto on hyväksynyt teknisten palvelujen toimialan talousarvion lautakunnan tekemän esityksen mukaisena. Käsittelyn jäl keen

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ on vakuutusmaksuihin tullut kauttaaltaan n. 25 % korotus vakuutus menoihin. Investointiosaan on lautakuntakäsittelyn jälkeen lisätty jätehuollon oh jelmiston ja aluekeräysastioiden hankkimiseen Vuoden 2015 käyttösuunnitelma teknisten palvelujen toimialan osalta talous ar vion tu los yk sik kö 1-tasolla perusteluineen liit tee nä. Liite nro 3. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukai sen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2015.

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus / Ulla Hansmann 45/10/03/00/01/2014 TEKN.LTK 3 Ulla Hanssman hakee poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiselle vanhan lo ma-asunnon paikalle Puumalan Kyllölän kylässä Lepoluoto 3:234 tilalle. Kiinteis tötunnus , pinta-ala 11,83 ha ja osoite Ristiinantie 838. Poikkemis ta haetaan Hurissalon osayleiskaavan RA-1 loma-asuntopaikalle. Hakemuksen mu kaisen loma-asunnon kerrosala on n. 69 k-m2. Rakennuspaikalla on 42 k-m2 suu ruinen loma-asunto, rantasauna 12 k-m2 ja aitta 6 k-m2 sekä grillikatos. Ra ken nusten yhteenlaskettu kerrosala on 60 k-m2. Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishake muksesta. Puu ma lan Hu rissa lon osa yleis kaa van mu kai nen RA-1 (lo ma-asuntoalue, raken nus paikka on maise malli sesti aralla alu eella ja ra kennus ten sijoittelussa ja väriva lin noissa tulee mai semal liset tekijät ot taa eri tyi sesti huomi oon.) rakennuspaikka on mer kitty ole massa olevan lo ma-asun non kohdalle. RA-1 rakennuspaikalle (yli 4000 m2) saa rakentaa 200 k-m2. Ranta-alueella olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen tai loma-asunnon se kä lisäksi saa rakentaa rakennuspaikan käyttötarkoitukseen liittyviä talousraken nuksia enintään 4 rakennusta, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Vanha loma-asunto on tar koi tus pur kaa kos teus vau rioi den ja nää dän aiheut ta mien tuhojen takia. Kyseisessä kaa van mu kai ses sa ra ken nus paikassa ei ole ole mas sa mui ta vaih to eh toja ra ken nuk sen si joit ta mi seksi kuin ny kyisen lo ma-asun non paikka. Uusi lo ma-asun to n. 69 k-m2 tulisi 15 m pää hän keskiveden korkeu den mukaises ta rantaviivasta. Uuden loma-asunnon rakentamisen jälkeen raken nuspaikan yhteenlaskettu kerrosala on 87 k-m2. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kerrosalaltaan alle 120 k-m2 suuruisen loma-asunnon etäi syyden keskiveden korkeuden mukaisesta rantavii vasta tulee olla vähintään 25 m. Rakennusjärjestyksen kohdan 10 mukaisesti Tekninen lautakunta tai rakennus tarkastaja, milloin asian ratkaisu hänelle kuuluu, voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tämän rakennusjär jestyksen määräyksistä, jollei se merkitse mää räysten tavoitteiden olennaista syrjäyttämistä. Rakennustarkastaja on suorittanut paikan päällä katselmuksen. Uuden loma-asunnon muotoon ja väritykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Loma-asunnon väritys tulee olla maastoon sopiva. Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuspaikalla on hyvä suojapuusto, ei kä rakennuksen sijainti alle 25 m etäisyydellä rannasta aiheuta merkittävää hait taa. Poikkeamisluvan myöntäminen ei ai heu ta haittaa kaa van to teut ta mi sel le ei kä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa na pureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle. (valmistelija rakennus tarkastaja Heik ki Virta, puh ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää Ulla Hansman nille poikkeamisluvan uuden loma-asunnon rakentamiselle 15 metrin päähän ran takasvillisuuden rajasta Puu ma lan kun nan Kyllö län kylässä tilalla Lepoluoto 3:234 ra ken nus pai kan maas to-olo suh teiden perusteella ja esittelytekstissä maini tuin perusteluin. Tämä päätös on voimassa vuoden, missä ajassa hankkeelle on haettava raken nuslupa. Toimenpiteet: Tiedoksi: Ulla Hansmann Etelä-Savon ELY-keskus Rakennusvalvonta

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen TEKN.LTK 4 Puumalan kunnan hallintosäännön 22 :n mukaan lautakunta pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Puumalan kunnan hallintosäännön 23 :n mukaan lautakunnan kutsuu koolle pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettavakokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey dessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai velvolli suus, lautakunnan päättämällä tavalla. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että kokoukset pidetään vuonna 2015 tarvittaessa torstaisin alkaen klo pääsääntöisesti kunnantalol la kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouskutsut esityslistoineen lähetetään kokousta edeltävän viikon keskiviikko na, mikäli aikaan nähden ei ilmene esteitä, varsinaisille jäsenille, kunnanhallituk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja esitteli jälle. Esityslista ilman liitteitä lähetetään teknisten palvelujen toimialan vastuu henkilöille ja lauta kunnan varajäsenille. Tiedoksi: Hallintopalvelut

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle 2015 TEKN.LTK 5 Vuoden 2015 talousarvion mukaan hallintokuntien on vuosit tain nimettä vä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden lasku ja ja muita ositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa tai vä hintään tu losyksikkötasosta vastuussa olevia. Laskun ja ositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja vas taa myös siitä, että maksun suorittamiseen on olemassa määräraha. Laskussa on hyväksymisen lisäksi oltava tarkastusmerkinnät ja tilimerkinnät. Laskujen nopeaan kiertoon on kiinnitettävä huomiota, jotta vältytään mahdollisilta viivästyskoroilta. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina. Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka tekee asiantarkastusmerkinnän laskuun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknis ten palvelujen toimialan laskujen ja ositteiden hyväksyjät vuodeksi 2015 seuraavasti: Vastuualue/toimiala Tekninen lautakunta Yhdyskuntapalvelut Pelastuspalvelut Kiinteistöpalvelut Hyväksyjä Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Tekninen johtaja Kimmo Hagman, jätehuollon osalta ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, yksityistieasioiden osalta maanmittausteknikko MerjaTuomainen. Kimmo Hagmanin poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa Heikki Virta. Siivouspalvelujen osalta ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen, kiinteistöjen lämpö- sähkö- ja vesilaskujen osalta työnjohtaja Keijo Montonen,heidän poissa ollessa Kimmo Hagman

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ruokapalvelut Ympäristövalvonta Kaavoitus Maa- ja metsätilat Asumispalvelut Ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen, hänen poissa ollessa tekninen johtaja Kimmo Hagman Rakennusvalvonnan osalta rakennustarkastaja Heikki Virta, hänen poissa ollessa Kimmo Hagman, ympäristönsuojelun osalta ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, hänen poissa ollessa Heikki Virta Kaavoituksen osalta tekninen johta ja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa Heikki Virta. Mittaustoimen osalta maanmittausteknikko Merja Tuomainen, hänen poissa ollessa Kimmo Hagman Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Edellä olevan lisäksi teknisellä johtajalla Kimmo Hagmanilla on oikeus hyväksyä kaikki teknisten palvelujen toimialan laskut. Vastaava oikeus on teknisen johtajan poissa ollessa kunnanjohtaja Matias Hildenillä, joka myös hyväksyy teknisen johtajan Kimmo Hagmanin laskut. Tiedoksi: Laskujen hyväksyjät Talouspalvelut T

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset vuonna 2015 TEKN.LTK 6 Vastuuhenkilöiden poissa ollessa, vuosilomien ja virkavapaiden ajaksi, tarvitaan sisaisjärjestelyjä. Vastuuhenkilöiden osalta on tarkoituksenmukaista määritellä si jaiset koko vuoden ajaksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että teknisen johtajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Teknisten palvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset muilta osin järjes tetään seuraavasti: Viran / toimenhaltija rakennustarkastaja Heikki Virta ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen Sijainen tekninen johtaja Kimmo Hagman Ruokapalveluiden osalta keittäjä Pirjo Korppinen siivoustoimen osalta tilahuoltaja Anne Rantalainen (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa vuodelle 2015 vastuuhenkilöiden sijaisjärjestelyt esittelytekstin mukaisesti. Tiedoksi: Vastuuhenkilöt Vastuuhenkilöiden sijaiset Tekninen johtaja

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2015 TEKN.LTK 7 Puumalan kunnan hallintosäännön 34 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kuntalain 63 :n mukaan "valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkir ja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineenpidetään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi." (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakun nan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöy täkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan erikseen sovittuna ajankohtana kui tenkin ennen sen nähtävänä pitoa. Pöytäkirjat ovat nähtävänä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, yhteispalvelupis teessä seitsemän päivän päästä kokouksesta klo välisenä aikana. Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen jäljennökset ovat nähtävänä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, ao. viranhaltijalla kunkin kuu kausen 1. ja 15 päivänä klo tai näiden päivien sattuessa toimipistei den kiinniolopäiviksi, näitä päiviä seuraavana aukiolopäivänä. Tiedoksi: Hallintopalvelut

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat TEKN.LTK 8 1. Viranhaltijapäätökset Rakennuslupatilasto v Jätevesilaitoksen tarkkailunäytteet ja Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

18 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai muun lainsää dännön perusteet mukaan ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: 1,8 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (kuntalaki 89 ): Pykälät: 2,4,5.6 ja 7 valitusaika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Oikaisuvaati musaika: Puumalan tekninen lautakunta 14 päi vää PL 20, PUUMALA Faksi (015) Oikaisuvaatimusaika luetaan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. HANKINTA-ASIAT Oikaisuohje Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 1 mukaisesti ja valitusosoitus Pykälät: (yleinen) Oikaisuohje Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 2 mukaisesti ja valitusosoitus Pykälät: (erityisalat) Kansallisen Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 3 mukaisesti kynnysarvon alittavat Pykälät: hankinnat VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (kuntalaki 90 ). Oikai suvaatimuksen joh dosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus: Hankinta-asiat: Hallintovalitus: Pykälät: Pykälät: Pykälät: Hallintovalitus: Pykälät: 3 Valitusviranomainen: Valitusviranomainen: Valitusviranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus Markkinaoikeus Vaasan hallinto-oikeus Puijonkatu 29, A, 2krs Radanrakentajantie 5 Korsholmanpuistikko 43 PL 1744, KUOPIO HELSINKI PL 204, VAASA Faksi Faksi Faksi Valitusaika: 30 päivää Valitusaika: 14 päivää Valitusaika: 30 päi-

19 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ vää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lail linen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tä män nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos kevat il moi tukset oikaisuvaati muksen tekijälle/ valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistet tuna jäl jen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 3 Teknisen lautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2016

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 3 Teknisen lautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2016 Puumala Pöytäkirja 1/2016 1 (18) Aika 21.01.2016, klo 17:00-17:47 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot