PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 2 Teknisten palvelujen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle Poikkeamislupahakemus / Ulla Hansmann 10 4 Teknisen lautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen 12 5 Teknisen lautakunnan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle Teknisten palvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset vuonna Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitämi nen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna Tiedoksi saatettavat asiat 17

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Osallistujat Pitkonen Jukka puheenjohtaja Ikonen Arvo varapuheenjohtaja Hupli Heikki jäsen Hämäläinen Niko jäsen Kiljunen Liisa jäsen Lasaroff Sirpa jäsen Lipo-Lempiäinen Tiina jäsen Pasanen Unto kh:n puh.joht. Korhonen Minna kh:n edustaja Hagman Kimmo pöytäkirjanpitäjä Virta Heikki rak.tarkastaja 1 käsittelyn ajan Poissa Hilden Matias kunnanjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Hupli ja Sirpa Lasaroff. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Käsitellyt asiat :t 1-8 Allekirjoitukset Jukka Pitkonen puheenjohtaja Kimmo Hagman pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Heikki Hupli Sirpa Lasaroff Pöytäkirjan nähtävänäolo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhaku ohje, pi detään ylei ses ti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä tiistaina klo Kimmo Hagman

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 2/10/03/00/00/2014 TEKN.LTK Puumalan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja tullut voimaan Ympäristövalvonnan talousarvion 2014 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu rakennusjärjestyksen päivittäminen. Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 (MRL) Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakenta misen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elin ympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kan nalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa ol la maanomistajalle tai muul le oikeuden haltijalle kohtuuttomia. (MRL 14) Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoit tumista, rakennuksen sopeutumista ympäris töön, rakentamistapaa, istu tuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesi huollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koske via seikkoja. (MRL 14) Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, ase makaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asia toisin määrätty. (MRL 14) Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 :ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 :ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjär jestyksen laatimisesta säädetään tarkemmin asetuksella. (MRL 15) (Valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Rakennusjärjestyksen uusimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite nro 1. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää aloittaa ra kennusjärjestyksen uusimi sen ja hyväksyy sille liitteen mukaisen osallistu misja arviointisuunnitel man.

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tiedoksi: Rakennusvalvonta TEKN.LTK Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen luonnos on valmisteltu virkamiestyöryh mäs sä. Työ ryh mään on kuulunut tekninen johtaja, maanmittausteknikko, ympä ristö sih teeri ja rakennustarkastaja. Rakennusjärjestyksellä kunta voi antaa kaavoja ja valtakunnallisia säädöksiä täy dentäviä kuntakohtaisia määräyksiä rakentamisesta. Rakennusjärjestys on aina toissijainen edellä mainuttihin nähden. Jos asiasta on valtakunnallinen säädös tai kaavamääräys, niitä sovelletaan rakennusjärjestyksen sijasta. Rakennusjärjestysluonnos laitetaan yleisesti nähtäville osallistumis- ja arviointi suunnitelman mukaisesti. (Valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Rakennusjärjestysluonnos liite no 14. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, uusi rakennusjärjestys luonnos laitetaan yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja pyydetään Ete lä-sa von ELY-kes kuk sen lausunto rakennusjärjestysluonnoksesta. Toimenpiteet: Tiedoksi: Rakennusvalvonta Etelä-Savon ELY-keskus TEKN.LTK Rakennusjärjestysluonnoksesta on pyydetty Etelä-Savon Ely-keskuksen lausunto. Ra ken nusjärjestysluonnos on jäänyt yhteensattumien johdosta laittamatta ylei sesti nähtäville. Luonnosta tarkistetaan vielä kokouksessa, minkä jälkeen se ase te taan nähtäville. (Valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tarkistettu raken nusjärjestysluonnos asetetaan 30 päivän ajaksi yleisesti nähtäville. Luoons rakennusjärjestykseksi liitteenä no 15. Toimenpiteet: Rakennusvalvonta

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ TEKN.LTK Rakennusjärjestysluonnos on ollut yleisesti nähtävillä tekni ses sä toimistossa. Määräaikaan mennessä on tullut yksi muistutus. Muistutuksessa pidetään 35 k-m2:n vierasmajan kokorajoitusta liian rajoittavana. Muistutuksessa "Ehdotamme harkittavaksi, että rakennusjärjestyksessä vieras majan enimmäiskooksi määriteltäisiin k-m2. Ehdottamamme enimmäis koko toisi vierasmajojen rakennuttajille hieman joustoa kullekin soveltuvien tilo jen suunnitteluun k-m2 koko vastaa myös markkinoilla tarjolla olevia val miita rakennuspaketteja em. tarkoitukseen." Vierasmaja on talousrakennus ja talousrakennuksen tulee olla massaltaan ja pin ta-alaltaan pienempi kuin päärakennus. Vierasmajan koko 35 k-m2 on riittävä jo hon saa sijoi tettua sallittavat vierasmajan tilat. Rakennusjärjestysehdotuksen 5.3 rakentamisen sijoittuminen kohtaan muu tos eh do tus. Ve ne va ja, jo ka sijaitsee vesirajassa, tulee sijoittaa maisemaltaan so pi vaan ja mah dolli sim man huomaamattomaan paikkaan. Harjan suun nan tu lee ol la koh tisuorassa rantaan nähden ja ve ne va jan harjan korkeu den so pu suh tainen maise maan nähden. Rakennusjärjestysehdotus liite no 16. (Valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että rakennusjärjestys ehdotus asetetaan 30 päivän ajaksi yleisesti nähtäville. Rakennusjärjestysehdo tuksesta pyydetään lausunnot naa purikunnilta sekä Etelä-Savon ELY:ltä ja Ete lä-savon maakuntaliitolta. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Toimenpiteet: Tekninen toimiala TEKN.LTK 1 Rakennusjärjestysehdotus on ollut yleisesti nähtävillä teknises sä toimistossa. Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydetty lausunnot naapuri kunnilta sekä Etelä-Savon ELY:ltä että Etelä-Savon maakuntaliitolta. Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole kommentoitavaa lausunnolla olevasta ehdo tuksesta kunnan uudeksi raken nusjärjestykseksi. Ruokolahden kunnalla ei ole huomautettavaa Puumalan kun nan uusittavaan rakennusjärjestykseen. Etelä-Sa von ELY-keskuksen lausunto on kokonaisuudessaan kokouspöytäkirjan liitteenä. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa olevista kohdista. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusimisesta on hyväksytty

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma teknisessä lautakunnassa. Rakennusjärjestysehdotuksessa olevista kohdista esitetään seuraavia muutoksia. 5.1 Rantaan rajoittuvan uuden pysyvän asumisen rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 5000 m2 ja lo ma-asunnon rakennuspaikan pinta-ala vähintään 3000 m2. Vesistön rannalla olevan uuden rakennuspaikan vesistöön tai vesijättöalueeseen rajoittuvan pituuden tulee ol la vähintään 50 metriä. Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään sekä maisemalli sesti tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan ra kennuksen käyttötarkoitukseen riittävä. 5.2 Ranta-alueella olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden, yk siasuntoisen enintään kaksiker roksisen asuinrakennuksen tai loma-asunnon. Li säksi saa rakentaa rakennuspai kan käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuk sia enintään 4 rakennusta, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Kaikkien raken nusten tulee sijaita samassa piha piirissä. Rakennuspaikan sijaitessa saaressa on rakennuslupaa haettaessa annettava selvi tys käytettävästä auto- ja ve nepaikasta mantereella. 5.3 Alin suositeltava rakennuskorkeus, jonka alapuolelle ei ole syytä sijoittaa vet tymisestä vahinkoa kärsiviä rakenteita, on 1 metri ylävesirajaa korkeammalla (HW 1/100). HW 1/100-arvo on kerran 100 vuodessa esiintyvä tulvakorkeus. Jos vesistön mitattua ylävesirajaa ei ole tiedossa, niin alimman vettymisestä vahin koa kärsivän rakenteen on oltava 1,5 m keskiveden korkeuden yläpuolella. 6.2 Talousrakennusten tulee kate- ja seinämateriaaleiltaan sekä väritykseltään so peutua päärakennuksen ratkaisuihin. 8.2 Tarvittaessa hakijan on liitettävä rakennuslupahakemukseen melu- ja tärinä tarkastelu sekä selvitys haitto jen ehkäisemiseksi. 8.4 Kaivettaessa on jätettävä pohjaveden ylimmän pinnan ja maapinnan välille vähintään kahden metrin suoja kerros. Täyttöjä tehtäessä on varmistettava, että täyt tö ainekset ovat laadultaan täyttöön soveltuvia maa-aineksia. Pohjavesialu eelle ra kennettaessa rakennuslupahakemukseen on tarvittaessa liitettävä selvitys ra kentamisen vaikutuksista pohjaveden laatuun ja pohjavesipinnan tasoon sekä lii tettävä tämä selvitys lupa hakemukseen. Rakennusjärjestys liite nro 1. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto rakennusjärjestysehdotuksesta liite no 2. (valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Rakennusjärjestyksen kohtia muutetaan edellä maini tuin muutoksin. Tekninen lau takunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hy väksyy liitteen nro 1 mukaisen Puumalan kunnan uuden rakennusjärjestyksen.

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin Toimenpiteet: Tiedoksi: Kunnanhallitus Etelä-Savon ELY-keskus

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2015 TEKN.LTK 2 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan talousarvion vuodelle 2015 ja vuosien taloussuunnitelman. Teknisten pal ve lujen toimialan määrärahat tulosaluetasolla ovat seuraavat: Tekninen lautakunta Yhdyskuntapalvelut Pelastuspalvelut Kiinteistöpalvelut Ympäristövalvonta Kaavoitus Maa- ja metsätilat Asumispalvelut Ruokapalvelut Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Lautakunnat hyväksyvät osaltaan talousarvioon perustuvat käyt tösuunnitelmat. Valtuusto on hyväksynyt teknisten palvelujen toimialan talousarvion lautakunnan tekemän esityksen mukaisena. Käsittelyn jäl keen

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ on vakuutusmaksuihin tullut kauttaaltaan n. 25 % korotus vakuutus menoihin. Investointiosaan on lautakuntakäsittelyn jälkeen lisätty jätehuollon oh jelmiston ja aluekeräysastioiden hankkimiseen Vuoden 2015 käyttösuunnitelma teknisten palvelujen toimialan osalta talous ar vion tu los yk sik kö 1-tasolla perusteluineen liit tee nä. Liite nro 3. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukai sen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2015.

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus / Ulla Hansmann 45/10/03/00/01/2014 TEKN.LTK 3 Ulla Hanssman hakee poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiselle vanhan lo ma-asunnon paikalle Puumalan Kyllölän kylässä Lepoluoto 3:234 tilalle. Kiinteis tötunnus , pinta-ala 11,83 ha ja osoite Ristiinantie 838. Poikkemis ta haetaan Hurissalon osayleiskaavan RA-1 loma-asuntopaikalle. Hakemuksen mu kaisen loma-asunnon kerrosala on n. 69 k-m2. Rakennuspaikalla on 42 k-m2 suu ruinen loma-asunto, rantasauna 12 k-m2 ja aitta 6 k-m2 sekä grillikatos. Ra ken nusten yhteenlaskettu kerrosala on 60 k-m2. Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishake muksesta. Puu ma lan Hu rissa lon osa yleis kaa van mu kai nen RA-1 (lo ma-asuntoalue, raken nus paikka on maise malli sesti aralla alu eella ja ra kennus ten sijoittelussa ja väriva lin noissa tulee mai semal liset tekijät ot taa eri tyi sesti huomi oon.) rakennuspaikka on mer kitty ole massa olevan lo ma-asun non kohdalle. RA-1 rakennuspaikalle (yli 4000 m2) saa rakentaa 200 k-m2. Ranta-alueella olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen tai loma-asunnon se kä lisäksi saa rakentaa rakennuspaikan käyttötarkoitukseen liittyviä talousraken nuksia enintään 4 rakennusta, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Vanha loma-asunto on tar koi tus pur kaa kos teus vau rioi den ja nää dän aiheut ta mien tuhojen takia. Kyseisessä kaa van mu kai ses sa ra ken nus paikassa ei ole ole mas sa mui ta vaih to eh toja ra ken nuk sen si joit ta mi seksi kuin ny kyisen lo ma-asun non paikka. Uusi lo ma-asun to n. 69 k-m2 tulisi 15 m pää hän keskiveden korkeu den mukaises ta rantaviivasta. Uuden loma-asunnon rakentamisen jälkeen raken nuspaikan yhteenlaskettu kerrosala on 87 k-m2. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kerrosalaltaan alle 120 k-m2 suuruisen loma-asunnon etäi syyden keskiveden korkeuden mukaisesta rantavii vasta tulee olla vähintään 25 m. Rakennusjärjestyksen kohdan 10 mukaisesti Tekninen lautakunta tai rakennus tarkastaja, milloin asian ratkaisu hänelle kuuluu, voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tämän rakennusjär jestyksen määräyksistä, jollei se merkitse mää räysten tavoitteiden olennaista syrjäyttämistä. Rakennustarkastaja on suorittanut paikan päällä katselmuksen. Uuden loma-asunnon muotoon ja väritykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Loma-asunnon väritys tulee olla maastoon sopiva. Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuspaikalla on hyvä suojapuusto, ei kä rakennuksen sijainti alle 25 m etäisyydellä rannasta aiheuta merkittävää hait taa. Poikkeamisluvan myöntäminen ei ai heu ta haittaa kaa van to teut ta mi sel le ei kä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa na pureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle. (valmistelija rakennus tarkastaja Heik ki Virta, puh ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää Ulla Hansman nille poikkeamisluvan uuden loma-asunnon rakentamiselle 15 metrin päähän ran takasvillisuuden rajasta Puu ma lan kun nan Kyllö län kylässä tilalla Lepoluoto 3:234 ra ken nus pai kan maas to-olo suh teiden perusteella ja esittelytekstissä maini tuin perusteluin. Tämä päätös on voimassa vuoden, missä ajassa hankkeelle on haettava raken nuslupa. Toimenpiteet: Tiedoksi: Ulla Hansmann Etelä-Savon ELY-keskus Rakennusvalvonta

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen TEKN.LTK 4 Puumalan kunnan hallintosäännön 22 :n mukaan lautakunta pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Puumalan kunnan hallintosäännön 23 :n mukaan lautakunnan kutsuu koolle pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettavakokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey dessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai velvolli suus, lautakunnan päättämällä tavalla. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että kokoukset pidetään vuonna 2015 tarvittaessa torstaisin alkaen klo pääsääntöisesti kunnantalol la kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouskutsut esityslistoineen lähetetään kokousta edeltävän viikon keskiviikko na, mikäli aikaan nähden ei ilmene esteitä, varsinaisille jäsenille, kunnanhallituk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja esitteli jälle. Esityslista ilman liitteitä lähetetään teknisten palvelujen toimialan vastuu henkilöille ja lauta kunnan varajäsenille. Tiedoksi: Hallintopalvelut

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle 2015 TEKN.LTK 5 Vuoden 2015 talousarvion mukaan hallintokuntien on vuosit tain nimettä vä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden lasku ja ja muita ositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa tai vä hintään tu losyksikkötasosta vastuussa olevia. Laskun ja ositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja vas taa myös siitä, että maksun suorittamiseen on olemassa määräraha. Laskussa on hyväksymisen lisäksi oltava tarkastusmerkinnät ja tilimerkinnät. Laskujen nopeaan kiertoon on kiinnitettävä huomiota, jotta vältytään mahdollisilta viivästyskoroilta. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina. Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka tekee asiantarkastusmerkinnän laskuun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan. (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknis ten palvelujen toimialan laskujen ja ositteiden hyväksyjät vuodeksi 2015 seuraavasti: Vastuualue/toimiala Tekninen lautakunta Yhdyskuntapalvelut Pelastuspalvelut Kiinteistöpalvelut Hyväksyjä Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Tekninen johtaja Kimmo Hagman, jätehuollon osalta ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, yksityistieasioiden osalta maanmittausteknikko MerjaTuomainen. Kimmo Hagmanin poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa Heikki Virta. Siivouspalvelujen osalta ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen, kiinteistöjen lämpö- sähkö- ja vesilaskujen osalta työnjohtaja Keijo Montonen,heidän poissa ollessa Kimmo Hagman

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ruokapalvelut Ympäristövalvonta Kaavoitus Maa- ja metsätilat Asumispalvelut Ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen, hänen poissa ollessa tekninen johtaja Kimmo Hagman Rakennusvalvonnan osalta rakennustarkastaja Heikki Virta, hänen poissa ollessa Kimmo Hagman, ympäristönsuojelun osalta ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, hänen poissa ollessa Heikki Virta Kaavoituksen osalta tekninen johta ja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa Heikki Virta. Mittaustoimen osalta maanmittausteknikko Merja Tuomainen, hänen poissa ollessa Kimmo Hagman Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Heikki Virta Edellä olevan lisäksi teknisellä johtajalla Kimmo Hagmanilla on oikeus hyväksyä kaikki teknisten palvelujen toimialan laskut. Vastaava oikeus on teknisen johtajan poissa ollessa kunnanjohtaja Matias Hildenillä, joka myös hyväksyy teknisen johtajan Kimmo Hagmanin laskut. Tiedoksi: Laskujen hyväksyjät Talouspalvelut T

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset vuonna 2015 TEKN.LTK 6 Vastuuhenkilöiden poissa ollessa, vuosilomien ja virkavapaiden ajaksi, tarvitaan sisaisjärjestelyjä. Vastuuhenkilöiden osalta on tarkoituksenmukaista määritellä si jaiset koko vuoden ajaksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että teknisen johtajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Teknisten palvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset muilta osin järjes tetään seuraavasti: Viran / toimenhaltija rakennustarkastaja Heikki Virta ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen Sijainen tekninen johtaja Kimmo Hagman Ruokapalveluiden osalta keittäjä Pirjo Korppinen siivoustoimen osalta tilahuoltaja Anne Rantalainen (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa vuodelle 2015 vastuuhenkilöiden sijaisjärjestelyt esittelytekstin mukaisesti. Tiedoksi: Vastuuhenkilöt Vastuuhenkilöiden sijaiset Tekninen johtaja

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2015 TEKN.LTK 7 Puumalan kunnan hallintosäännön 34 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kuntalain 63 :n mukaan "valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkir ja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineenpidetään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi." (Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Hagman, p ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakun nan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöy täkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan erikseen sovittuna ajankohtana kui tenkin ennen sen nähtävänä pitoa. Pöytäkirjat ovat nähtävänä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, yhteispalvelupis teessä seitsemän päivän päästä kokouksesta klo välisenä aikana. Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen jäljennökset ovat nähtävänä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, ao. viranhaltijalla kunkin kuu kausen 1. ja 15 päivänä klo tai näiden päivien sattuessa toimipistei den kiinniolopäiviksi, näitä päiviä seuraavana aukiolopäivänä. Tiedoksi: Hallintopalvelut

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat TEKN.LTK 8 1. Viranhaltijapäätökset Rakennuslupatilasto v Jätevesilaitoksen tarkkailunäytteet ja Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

18 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai muun lainsää dännön perusteet mukaan ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: 1,8 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (kuntalaki 89 ): Pykälät: 2,4,5.6 ja 7 valitusaika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Oikaisuvaati musaika: Puumalan tekninen lautakunta 14 päi vää PL 20, PUUMALA Faksi (015) Oikaisuvaatimusaika luetaan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. HANKINTA-ASIAT Oikaisuohje Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 1 mukaisesti ja valitusosoitus Pykälät: (yleinen) Oikaisuohje Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 2 mukaisesti ja valitusosoitus Pykälät: (erityisalat) Kansallisen Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta liitteen 3 mukaisesti kynnysarvon alittavat Pykälät: hankinnat VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (kuntalaki 90 ). Oikai suvaatimuksen joh dosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus: Hankinta-asiat: Hallintovalitus: Pykälät: Pykälät: Pykälät: Hallintovalitus: Pykälät: 3 Valitusviranomainen: Valitusviranomainen: Valitusviranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus Markkinaoikeus Vaasan hallinto-oikeus Puijonkatu 29, A, 2krs Radanrakentajantie 5 Korsholmanpuistikko 43 PL 1744, KUOPIO HELSINKI PL 204, VAASA Faksi Faksi Faksi Valitusaika: 30 päivää Valitusaika: 14 päivää Valitusaika: 30 päi-

19 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ vää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lail linen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tä män nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos kevat il moi tukset oikaisuvaati muksen tekijälle/ valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistet tuna jäl jen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot