Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 3 Kokouksen työjärjestys 7 4 Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka vuonna Kunnanhallituksen kokousten koollekutsumistapa vuonna Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 8 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen 9 Kunnanvaltuuston pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuonna Kunnanhallituksen vaali vuosiksi Yhtenäiskoulun johtokunnan vaali vuosiksi Hallintosäännön muuttaminen Teknisen johtajan viran täyttäminen Nuorisotakuun toteutuminen kunnassa Kaavoituskatsaus Keskushallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden antaminen Vuoden 2015 aikana syntyvien vauvojen muistaminen Jäsenen nimeäminen Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokuntaan

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitukseen poikkeamispäätöksestä Sivistystoimen täyttöluvat / Yhtenäiskoulu Kahden lähihoitajan toimen täyttölupaesitykset Päijännekotiin Terveysaseman tehostetun palveluasumisen vuokrat alkaen Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen eteneminen Vuokrasopimuksen irtisanominen / Koneilma Oy Eduskuntavaalit / Vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen Eduskuntavaalit / Yleisen ennakkoäänestyspaikan määrääminen Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kuhmoisten ja Padasjoen kuntien välisen sopimuksen hyväksyminen rakennusvalvonnan järjestämisestä Muut asiat 40

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Luukkanen Sanna hallintojohtaja Poissa Launonen Kari kvalt:n II varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Muu Kyrö Mika va. rakennusmestari Terho Pertti sivistystoimenjohtaja Hartus Jaana rehtori Kummala Arto kehittämisasiamies Käsitellyt asiat 1-31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin Veikko Mattila Sanna Luukkanen puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 8, 10 Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2015 Silmu Sarvala pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Sumioinen pöytäkirjan tarkastaja

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 1 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 2 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Silmu Sarvalan ja Jarkko Sumioisen.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 3 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Kokouskutsussa mainittujen asioiden lisäksi otettiin yksimielisesti kä sit te lyyn seuraavat lisäasiat: 30 Rakennusvalvonnan jär jes tä minen vuonna 2015 ja 31 Muut asiat. Kokouksen alussa kuultiin esityslistan asioihin liittyen seuraavia henki löi tä: va. ra ken nus mes ta ri Mika Kyrö, sivistystoimenjohtaja Pertti Ter ho, yh te näis kou lun rehtori Jaana Hartus, kehittämisasiamies Ar to Kum ma la.

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka vuonna 2015 Khall 4 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hallintosäännön 38 :ssä todetaan: Kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä ko kouk sessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemista kunnassa on voimassa. Muiden toimielinten kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoi na. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh tajal le esityksen sen pitämisestä. Vuonna 2014 kunnanhallituksen määräaikaiset kokoukset on pääsään töi ses ti pidetty joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena ar ki maa nan tai na ja mikäli näiksi päiviksi on sattunut pyhäpäivä, seuraa va na arkipäivänä. Kokoukset on pääsääntöisesti aloitettu klo Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pitää varsinaiset ko kouksen sa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä ja tarvittaessa kol man te na ar ki maa nan tai na alkaen klo Mikäli näiksi päiviksi sat tuu py hä päi vä, kokous pidetään seuraavana arkipäivänä. Kokouk set pi de tään, mikäli ei toisin päätetä, Kuntalassa val tuus to sa lissa. Var si nais ten kokousten lisäksi kunnanhallitus pitää iltakouluja tar vit taes sa.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten koollekutsumistapa vuonna 2015 Khall 5 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hallintosäännön 39 :ssä todetaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa vara pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikä li mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lä he tetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä taval la. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kokouskutsu ja esityslista postitetaan vähintään 4 päivää ennen varsinaista kokous ta tai toimitetaan muutoin perille vähintään 3 päivää ennen varsi nais ta kokousta. Kunnanhallitus päättää, että jäsenet huo leh ti vat va ra jä se nen kutsumisesta kokoukseen ollessaan estyneitä saa pumaan kokoukseen. Varajäsenille toimitetaan esityslista liit tei neen. Päätös: Hallintojohtaja muutti keskustelun tuloksena päätösesitystä seu raa vas ti: Kokouskutsu ja esityslista postitetaan tai toimitetaan säh köi ses ti vähintään 4 päivää ennen varsinaista kokousta tai toi mite taan muutoin perille vähintään 3 päivää ennen varsinaista ko kousta. Kunnanhallitus päättää, että jäsenet huolehtivat varajäsenen kutsu mi ses ta kokoukseen ollessaan estyneitä saapumaan kokoukseen. Va ra jä se nil le toimitetaan esityslista liitteineen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna 2015 Khall 6 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 63 :n mukaan on valtuuston, kunnanhallituksen ja lau takun nan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va litus osoi tuk si neen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti näh tä vänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöy täkir ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran omai nen katsoo sen tarpeelliseksi. Vuonna 2014 on kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastettu kahden kul la kin kerralla erikseen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöy tä kir ja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnan virastotalon hal linto toi mis tos sa sen aukioloaikoina aina kokouspäivää seuraavan viikon torstaina tai jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjat tar kas te taan pääsääntöisesti kahden kullakin kerralla erikseen va litun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti näh tä vä nä kunnan virastotalon hallintotoimistossa sen aukioloaikana ai na kokouspäivää seuraavan viikon torstaina tai jos se on py hä päivä, seuraavana arkipäivänä.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täy tän töönpa no kel poi suu den toteaminen Khall 7 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail lises sa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi ei vät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen Khall 8 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen on vähintään 6 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kul le kin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja/tai pu he oi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tie to julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on il moitet ta va kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen kä si tel tä vis tä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lä hetet tä vä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Val tuus to voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi mi te taan. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikas ta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa val tuus to on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1. valtuusto päätettäisiin kutsua koolle vuonna 2015 valtuuston työjär jes tyk sen mukaisesti, 2. kokouksen aika, paikka ja asialista ilmoitetaan Kuhmoisten Sa nomis sa ja että 3. esityslistat postitetaan myös kunkin valtuustoryhmän en sim mäisel le ja toiselle varavaltuutetulle. Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Malin ja valtuuston 1. va ra puheen joh ta ja Ossi Simola totesivat itsensä yhteisöjääviksi ja pois tuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen va ra puheen joh ta ja Veikko Mattila toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna 2015 Khall 9 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 63 :n mukaan on valtuuston, kunnanhallituksen ja lau takun nan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va litus osoi tuk si neen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti näh tä vänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöy täkir ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran omai nen katsoo sen tarpeelliseksi. Vuonna 2014 on valtuuston pöytäkirjat tarkastettu kahden kullakin ker ral la erikseen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöytäkirjan tar kas ta jat on valittu aakkosjärjestyksessä. Valtuustoryhmät ovat huo leh ti neet siitä, etteivät valitut tarkastajat ole esteellisiä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä valtuuston kokousta seuraavana viiden te nä työpäivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1. Valtuuston pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kahden kul lakin kerralla erikseen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöy täkir jan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Valtuustoryhmät huo leh ti vat siitä, etteivät valitut tarkastajat ole esteellisiä. 2. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan virastotalon hal linto toi mis tos sa valtuuston kokousta seuraavana viidentenä työ päi vänä.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuonna 2015 Khall 10 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 64 :ssä seuraavaa: Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päät tä mäl lä tavalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää 1. todeta, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä pääsääntöisesti Kuhmois ten Sanomissa ja 2. että kunnan ilmoitusten saattaminen muulla tavoin tiedoksi on asian omai sen toimielimen harkinnassa niin, että otetaan huomioon il moi tuk sen laadusta riippuva tarkoituksenmukaisin ja taloudellisin ilmoi tus ta pa. Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Malin ja valtuuston 1. va ra puheen joh ta ja Ossi Simola totesivat itsensä yhteisöjääviksi ja pois tuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen va ra puheen joh ta ja Veikko Mattila toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen vaali vuosiksi / /2015 Khall 11 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan hallintosäännön 7 :n mukaan kun nan hal li tukses sa on 7 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hal lin tosään nön 8 :n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää myös puheenjohtajan ja va ra pu heen johta jat. Hallintosäännön 9 :n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa tai päättyy valtuutettujen toi mi kauden vaihtuessa. Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toi mielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeel li sen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaali toi mi tuk ses sa. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö, 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit te lijä nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tu levien asioiden valmistelusta, eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi elimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har joit tavas sa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kun nan hal li tuk ses sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkai su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve luk ses sa olevia henkilöitä. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee lisäksi tasa-arvolain 4.2, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erik seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus hä nen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa maa sukupuolta. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa kunnanhallituksen vaalin vuosiksi ja va litsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä I ja II va ra pu heen joh tajan.

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Yhtenäiskoulun johtokunnan vaali vuosiksi / /2015 Khall 12 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan hallintosäännön 18 :n mukaan yhtenäiskoulun toi min taa edistää sivistyslautakunnan alainen 8-jäseninen joh to kunta, joka voi tarvittaessa jakaantua jaostoihin. Valtuusto valitsee kahdek si vuodeksi kerrallaan kunkin kouluasteen oppilaiden huoltajista joh to kun nan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan. Johtokunnan jäsenet valitaan niin, että nämä mah dol li sim man tasapuolisesti edustavat yhtenäiskoulun oppilaiden huol ta jia. Johtokunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua johtokunta kool le tarvittaessa. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee lisäksi tasa-arvolain 4.2, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erik seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hä nen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa maa sukupuolta. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa vuosiksi nimettävän yhtenäiskoulun joh tokun nan vaalin sekä määrää valituista puheenjohtajan ja yhden va rapu heen joh ta jan.

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Hallintosäännön muuttaminen Khall 13 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Teknisen johtajan viranhakua varten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouk ses saan muu tok set teknisen johtajan ja ra kennus mes ta rin virkoihin: Teknisen toimen osas to pääl lik kö nä toimii tekni nen johtaja. Viran tehtävänkuvaa muu tet tiin siten, että hänelle kuulu vat osastopäällikön tehtävät myös tek ni sen lautakunnan alaisten asioi den osalta. Rakennustarkastajan teh tä vät poistetaan teh tä vänku vas ta. Kunnanvaltuusto hyväksyi, että vir ka voidaan julistaa hakuun em. muu tok sin välittömästi ja hallintosääntöön tehdään myöhemmin tarvit ta vat muutokset teknisen johtajan ja rakennustarkastajan virkoja kos kien. Hallintosääntöön on laadittu tarvittavat muutokset teknisen toimen osal ta teknisen johtajan ja rakennustarkastajan virkojen sisältöä ja nii hin liittyvää lautakuntatyöskentelyä koskien. Samalla hal lin to sääntöä on tarkasteltu 10 :n, 15 :n, 19 :n, 33 :n ja liitteen 1 osalta uu del leen. Hallintosäännön muutokset ovat erillisenä liitteenä. Hallintosääntöön laa di tut lisäykset on merkitty punaisella värillä ja poistetut osat yli viivauk sin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä se 1. hyväksyy hallintosääntöön tehtävät muutokset liitteen mukaisesti 2. päättää, että muutokset tulevat voimaan alkaen.

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Teknisen johtajan viran täyttäminen 12/ /2015 Khall 14 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan muu tokset teknisen johtajan ja rakennusmestarin virkoihin: Teknisen toimen osas to pääl lik kö nä toimii tekninen johtaja. Viran tehtävänkuvaa muutet tiin siten, että hänelle kuuluvat osastopäällikön tehtävät myös tekni sen lautakunnan alaisten asioiden osalta. Rakennustarkastajan teh tä vät poistetaan tehtävänkuvasta. Kunnanvaltuusto hyväksyi, että vir ka voidaan julistaa hakuun em. muutoksin välittömästi. Hakuilmoitus julkaistiin seuraavasti: Aamulehti, Jämsän Seutu, Kuhmois ten Sanomat, Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Kunta leh ti, ilmoitustaulu, kunnan kotisivut ja työvoimahallinnon www-sivut. Kunnanhallitus nimesi hakuprosessia hoitamaan työryhmän: Anne Heu sa la, Sanna Luukkanen, Kimmo Malin, Eero Ikonen, Jarkko Sumi oi nen ja Silmu Sarvala. Virka oli haettavana klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät: Heiskanen Pasi insinööri Nurmijärvi Ikonen Jorma insinööri Padasjoki Kerkelä Martti dipl.insinööri Lappeenranta Kortesmaa Timo teknikko Jämsä Kyrö Mika teknikko Jämsä Paakkinen Otso insinööri Pertunmaa Tuomi Petteri insinööri Muurame (poistettu hakija) Virka julkistettiin uudelleen haettavaksi klo mennes sä. Aiemmat hakemukset otettiin haussa huomioon. Yksi ensimmäisen kierroksen hakijoista pyysi, että hänen nimeään ei julkaista jatkokäsittelyissä. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät: Brandtell Markku insinööri Nastola Konivuori Jaana insinööri Kuhmoinen Koskela Vesa insinööri Asikkala Koukka Salla insinööri Padasjoki Kumpulainen Lasse rakennusmestari Kajaani Maunula Katriina insinööri Tampere

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Rantanen Tapio teknikko Padasjoki Salila Juha teknikko Hollola Saukkonen Ilpo rakennusmestari Liperi Soukka Ilkka insinööri Rovaniemi Yksi hakemus saapui määräajan jälkeen. Työryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Maunula Kat rii na, Brandtell Markku, Rantanen Tapio ja Kyrö Mika. Työryhmä ja kunnanhallitus sekä valtuuston puheenjohtajisto haastat te li vat hakijat Haastattelujen jälkeen päätettiin, että virkaa hakeneista Tapio Rantanen sekä Mika Kyrö pyydetään esit täyty mään valtuustolle järjestettävään tilaisuuteen Kunnanvaltuusto käsittelee teknisen johtajan virkavaalia ko kouk sessaan Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Hallintojohtajan ehdotus: Keskustelujen tuloksena hallintojohtaja teki seu raa van päätösehdotuksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, et tä se suorittaa teknisen johtajan virkavaalin kokouksessaan

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Nuorisotakuun toteutuminen kunnassa Sivltk 81 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Se tarjoaa jokaiselle al le 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukau den kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuun toteutukseen ovat sitoutuneet kaikkien ministeriöden li säk si työmarkkinajärjestöt, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Nuo ri soyh teis työ Allianssi ry. Nuorisotakuusta ei ole olemassa yhtä erillistä la kia vaan sen toimeenpano perustuu hallinnonalojen väliseen yhteis työ hön. Takuun toteutumisen keinoja ovat koulutustakuun toimet, mukaan lu kien oppisopimuskoulutus, nuorten aikuisten osaamisohjelma, nuor ten TE-palvelut mukaan lukien sanssi-kortti eli nuorten palk ka tuki, kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja ter veys palve lut sekä muut nuorten yksilölliset palvelut, kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Sivistystoimi on järjestänyt etsivää nuorisotyötä Kuhmoisissa vuodes ta 2012 alkaen ostopalveluna Työvalmennussäätiö Avitukselta. Sans si-kor til la on palkattu vapaa-aikatoimeen ohjaaja sekä liikuntapaikkojen hoitamiseen avustaja Yhtenäiskoululla oli kaksi lyhytaikaista koulunkäynnin avus ta jaa sanssi-kortilla lukuvuonna Lisäksi kunnan muil le toimialoille on palkattu vuonna 2014 kaksi sanssikorttilaista met sän rai vaa jik si, atk-tukihenkilö sekä oma työnsuunnittelija. Oppisopimuskoulutukseen on mahdollista saada sanssi-kortin mukais ta palkkatukea ja oppisopimuskorvausta. Päivähoidossa on ollut op pi so pi mus kou lu tet ta va hoitokauden Nuorisotakuun ehdot täyttävän, ammattitaitoa vailla olevan nuoren kou lut ta mi sek si sivistystoimen talousarvioon 2015 on varattu mää rära haa noin euroa liikuntapaikkojen hoitajan op pi so pi mus koulu tus ta varten. Sopimus koulutettavan kanssa tehdään kahdeksi vuo dek si, mikäli koulutuksen yksityiskohdat saadaan sovittua op piso pi mus toi mis ton kanssa ja mikäli valtuusto on hyväksynyt si vis tystoi men talousarvion vuodelle Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon sa saatetuksi nuorisotakuun toimenpiteet ja antaa ne edelleen tie dok si kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Khall 15 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee nuorisotakuun toi men pi teet tiedokseen ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.

23 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 2015 Tela 147 Valmistelija: vs.rakennusmestari, puh Kuhmoisten kaavoituskatsaus 2015 on valmistunut. Maankäyttö- ja ra ken nus lain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laa tia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähi ai koi na vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole mer ki tyk seltään vähäisiä. Kuhmoisten kaavoituskatsaus 2015 on käsitelty maankäytön oh jausryh män kokouksessa Kuhmoisten kaavoituskatsauksessa käsitellään maakuntakaavan lisäk si seuraavat hankkeet: - Kuhmoisten keskustan osayleiskaava - Aurinkorinteen asemakaavamuutos - Koskenpartaan asemakaava - Satamarinteen asemakaavamuutos - Toritien asemakaavamuutos Kaavoituskatsaus on liitteenä 2. Vs. rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hy väksyä Kuhmoisten kaavoituskatsauksen 2015 kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle hyväksyttäväksi. Khall 16 Kaavoituskatsaus on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa kaavoituskatsauksen val tuus tol le hyväksyttäväksi.

24 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Keskushallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2015 Khall 17 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 63 :n mukaan muun kuin valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Keskushallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on pidetty ylei sesti nähtävänä vuonna 2014 päätöstä seuraavan viikon keskiviikkona tai jos ko. päivä on pyhäpäivä seuraavana arkipäivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Keskushallinnon viranhaltijoiden pää töspöy tä kir jat pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavan viikon kes ki viik ko na tai jos ko. päivä on pyhäpäivä seuraavana ar ki päi vänä. Samalla kunnanhallitus esittää muille hallintokunnille, että ne päät täi si vät asettaa viranhaltijapäätökset samalla tavalla nähtäviksi.

25 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden antaminen Khall 18 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuoteen 2017 ulottuvan taloussuunnitelman. Kun ta lain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta lou denhoi dos ta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy tän töön pa nosta ja laillisuuden valvonnasta. Taloudenhoidosta annetaan tar kempia määräyksiä valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toi mi elimel le tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, mää rära hat ja tuloarviot. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val tuus tol le hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. Kun nan hal litus ja lautakunnat hyväksyvät organisaatioon sopeutuvat käyt tösuun ni tel mat, joilla tulosalueen määräraha- ja tuloarvio jaetaan tulos yk si köi hin ja kohteisiin sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulos yk si köit täin ja kohteittain. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä 1 olevat talous ar vion täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille ja kehottaa hal linto kun tia tarkoin noudattamaan annettuja ohjeita. Liitteet Liite 1 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Jakelu Toimialat

26 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 aikana syntyvien vauvojen muistaminen Khall 19 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunta on vuodesta 1992 lähtien muistanut uusia kuntalaisia kun nanhal li tuk sen vuosittaisten päätösten edellyttämin tavoin. Vuonna 2014 uusia kuhmoislaisia on muistettu euron shekillä ja Muotosorvaus Seppo Nieminen Oy:n valmistamalla kaula- tai tasku kel lol la, jotka lastenneuvolan terveydenhoitaja on toimittanut kotei hin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää muistaa vuoden 2015 aikana syntyviä kuhmoislaisia vauvoja samalla tavalla kuin vuon na Päätös: Hallintojohtaja teki keskustelun tuloksena seuraavan muu tetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää muistaa vuoden 2015 aikana syntyviä kuhmoislaisia vauvoja euron shekillä ja elin kei no työ ryh män myöhemmin päättämällä tuotelahjalla. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Jakelu Neuvola

27 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Jäsenen nimeäminen Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokuntaan 9/ /2015 Khall 20 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Jämsän seudun alueellinen jätehuolto on järjestetty kunnallisen lii kelai tos mal lin mukaisesti alkaen. Liikelaitoksen nimi on Jämsän Jätehuolto liikelaitos. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt jä te huollon yhteistoiminta-alueen perustamista ja toimintaa koskevan so pimuk sen ja Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtosäännön ko koukses saan Johtosäännön mukaan (2 ): Jämsän Jätehuolto Liikelaitoksen toimin taa johtaa johtokunta, johon kuuluu viisi (5) jäsentä, joilla on henki lö koh tai set varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäse net ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Kau pun ginhal li tus nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra puheen joh ta jak si. Yksi johtokunnan jäsen ja varajäsen nimetään Kuhmois ten kunnan ehdotuksesta. Johtokunnan jäsenenä on toiminut vuosina Ulla Salmi (va ra jä sen Esa Pohjola). Jämsän kaupunginhallitus käsittelee johtokunnan nimeämistä kokouk ses saan Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja hänelle hen ki lö koh tai sen varajäsenen Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johto kun taan. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Jämsän Jä tehuol lon liikelaitoksen johtokuntaan jäseneksi Ulla Salmen ja hen ki lökoh tai sek si varajäseneksi Henna Hellsténin.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/2014 133 Tekninen lautakunta 25.09.2014 Aika 25.09.2014 klo 17:00-18:57 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 135 122

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvaltuusto 26.01.2015. Aika 26.01.2015 klo 18:00-18:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvaltuusto 26.01.2015. Aika 26.01.2015 klo 18:00-18:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 18:00-18:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69 Tekninen lautakunta 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 17 Maaseutulautakunta 05.04.2011 AIKA 05.04.2011 klo 19:00-19:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot