Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 3 Kokouksen työjärjestys 7 4 Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka vuonna Kunnanhallituksen kokousten koollekutsumistapa vuonna Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 8 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen 9 Kunnanvaltuuston pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuonna Kunnanhallituksen vaali vuosiksi Yhtenäiskoulun johtokunnan vaali vuosiksi Hallintosäännön muuttaminen Teknisen johtajan viran täyttäminen Nuorisotakuun toteutuminen kunnassa Kaavoituskatsaus Keskushallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden antaminen Vuoden 2015 aikana syntyvien vauvojen muistaminen Jäsenen nimeäminen Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokuntaan

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitukseen poikkeamispäätöksestä Sivistystoimen täyttöluvat / Yhtenäiskoulu Kahden lähihoitajan toimen täyttölupaesitykset Päijännekotiin Terveysaseman tehostetun palveluasumisen vuokrat alkaen Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen eteneminen Vuokrasopimuksen irtisanominen / Koneilma Oy Eduskuntavaalit / Vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen Eduskuntavaalit / Yleisen ennakkoäänestyspaikan määrääminen Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kuhmoisten ja Padasjoen kuntien välisen sopimuksen hyväksyminen rakennusvalvonnan järjestämisestä Muut asiat 40

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Luukkanen Sanna hallintojohtaja Poissa Launonen Kari kvalt:n II varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Muu Kyrö Mika va. rakennusmestari Terho Pertti sivistystoimenjohtaja Hartus Jaana rehtori Kummala Arto kehittämisasiamies Käsitellyt asiat 1-31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin Veikko Mattila Sanna Luukkanen puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 8, 10 Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2015 Silmu Sarvala pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Sumioinen pöytäkirjan tarkastaja

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 1 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 2 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Silmu Sarvalan ja Jarkko Sumioisen.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 3 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Kokouskutsussa mainittujen asioiden lisäksi otettiin yksimielisesti kä sit te lyyn seuraavat lisäasiat: 30 Rakennusvalvonnan jär jes tä minen vuonna 2015 ja 31 Muut asiat. Kokouksen alussa kuultiin esityslistan asioihin liittyen seuraavia henki löi tä: va. ra ken nus mes ta ri Mika Kyrö, sivistystoimenjohtaja Pertti Ter ho, yh te näis kou lun rehtori Jaana Hartus, kehittämisasiamies Ar to Kum ma la.

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka vuonna 2015 Khall 4 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hallintosäännön 38 :ssä todetaan: Kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä ko kouk sessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemista kunnassa on voimassa. Muiden toimielinten kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoi na. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh tajal le esityksen sen pitämisestä. Vuonna 2014 kunnanhallituksen määräaikaiset kokoukset on pääsään töi ses ti pidetty joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena ar ki maa nan tai na ja mikäli näiksi päiviksi on sattunut pyhäpäivä, seuraa va na arkipäivänä. Kokoukset on pääsääntöisesti aloitettu klo Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pitää varsinaiset ko kouksen sa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä ja tarvittaessa kol man te na ar ki maa nan tai na alkaen klo Mikäli näiksi päiviksi sat tuu py hä päi vä, kokous pidetään seuraavana arkipäivänä. Kokouk set pi de tään, mikäli ei toisin päätetä, Kuntalassa val tuus to sa lissa. Var si nais ten kokousten lisäksi kunnanhallitus pitää iltakouluja tar vit taes sa.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten koollekutsumistapa vuonna 2015 Khall 5 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hallintosäännön 39 :ssä todetaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa vara pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikä li mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lä he tetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä taval la. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kokouskutsu ja esityslista postitetaan vähintään 4 päivää ennen varsinaista kokous ta tai toimitetaan muutoin perille vähintään 3 päivää ennen varsi nais ta kokousta. Kunnanhallitus päättää, että jäsenet huo leh ti vat va ra jä se nen kutsumisesta kokoukseen ollessaan estyneitä saa pumaan kokoukseen. Varajäsenille toimitetaan esityslista liit tei neen. Päätös: Hallintojohtaja muutti keskustelun tuloksena päätösesitystä seu raa vas ti: Kokouskutsu ja esityslista postitetaan tai toimitetaan säh köi ses ti vähintään 4 päivää ennen varsinaista kokousta tai toi mite taan muutoin perille vähintään 3 päivää ennen varsinaista ko kousta. Kunnanhallitus päättää, että jäsenet huolehtivat varajäsenen kutsu mi ses ta kokoukseen ollessaan estyneitä saapumaan kokoukseen. Va ra jä se nil le toimitetaan esityslista liitteineen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna 2015 Khall 6 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 63 :n mukaan on valtuuston, kunnanhallituksen ja lau takun nan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va litus osoi tuk si neen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti näh tä vänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöy täkir ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran omai nen katsoo sen tarpeelliseksi. Vuonna 2014 on kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastettu kahden kul la kin kerralla erikseen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöy tä kir ja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnan virastotalon hal linto toi mis tos sa sen aukioloaikoina aina kokouspäivää seuraavan viikon torstaina tai jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjat tar kas te taan pääsääntöisesti kahden kullakin kerralla erikseen va litun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti näh tä vä nä kunnan virastotalon hallintotoimistossa sen aukioloaikana ai na kokouspäivää seuraavan viikon torstaina tai jos se on py hä päivä, seuraavana arkipäivänä.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täy tän töönpa no kel poi suu den toteaminen Khall 7 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail lises sa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi ei vät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen Khall 8 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen on vähintään 6 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kul le kin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja/tai pu he oi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tie to julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on il moitet ta va kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen kä si tel tä vis tä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lä hetet tä vä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Val tuus to voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi mi te taan. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikas ta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa val tuus to on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1. valtuusto päätettäisiin kutsua koolle vuonna 2015 valtuuston työjär jes tyk sen mukaisesti, 2. kokouksen aika, paikka ja asialista ilmoitetaan Kuhmoisten Sa nomis sa ja että 3. esityslistat postitetaan myös kunkin valtuustoryhmän en sim mäisel le ja toiselle varavaltuutetulle. Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Malin ja valtuuston 1. va ra puheen joh ta ja Ossi Simola totesivat itsensä yhteisöjääviksi ja pois tuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen va ra puheen joh ta ja Veikko Mattila toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna 2015 Khall 9 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 63 :n mukaan on valtuuston, kunnanhallituksen ja lau takun nan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va litus osoi tuk si neen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti näh tä vänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöy täkir ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran omai nen katsoo sen tarpeelliseksi. Vuonna 2014 on valtuuston pöytäkirjat tarkastettu kahden kullakin ker ral la erikseen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöytäkirjan tar kas ta jat on valittu aakkosjärjestyksessä. Valtuustoryhmät ovat huo leh ti neet siitä, etteivät valitut tarkastajat ole esteellisiä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä valtuuston kokousta seuraavana viiden te nä työpäivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1. Valtuuston pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kahden kul lakin kerralla erikseen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöy täkir jan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Valtuustoryhmät huo leh ti vat siitä, etteivät valitut tarkastajat ole esteellisiä. 2. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan virastotalon hal linto toi mis tos sa valtuuston kokousta seuraavana viidentenä työ päi vänä.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuonna 2015 Khall 10 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 64 :ssä seuraavaa: Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päät tä mäl lä tavalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää 1. todeta, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä pääsääntöisesti Kuhmois ten Sanomissa ja 2. että kunnan ilmoitusten saattaminen muulla tavoin tiedoksi on asian omai sen toimielimen harkinnassa niin, että otetaan huomioon il moi tuk sen laadusta riippuva tarkoituksenmukaisin ja taloudellisin ilmoi tus ta pa. Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Malin ja valtuuston 1. va ra puheen joh ta ja Ossi Simola totesivat itsensä yhteisöjääviksi ja pois tuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen va ra puheen joh ta ja Veikko Mattila toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen vaali vuosiksi / /2015 Khall 11 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan hallintosäännön 7 :n mukaan kun nan hal li tukses sa on 7 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hal lin tosään nön 8 :n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää myös puheenjohtajan ja va ra pu heen johta jat. Hallintosäännön 9 :n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa tai päättyy valtuutettujen toi mi kauden vaihtuessa. Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toi mielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeel li sen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaali toi mi tuk ses sa. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö, 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit te lijä nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tu levien asioiden valmistelusta, eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi elimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har joit tavas sa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kun nan hal li tuk ses sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkai su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve luk ses sa olevia henkilöitä. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee lisäksi tasa-arvolain 4.2, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erik seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus hä nen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa maa sukupuolta. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa kunnanhallituksen vaalin vuosiksi ja va litsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä I ja II va ra pu heen joh tajan.

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Yhtenäiskoulun johtokunnan vaali vuosiksi / /2015 Khall 12 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan hallintosäännön 18 :n mukaan yhtenäiskoulun toi min taa edistää sivistyslautakunnan alainen 8-jäseninen joh to kunta, joka voi tarvittaessa jakaantua jaostoihin. Valtuusto valitsee kahdek si vuodeksi kerrallaan kunkin kouluasteen oppilaiden huoltajista joh to kun nan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan. Johtokunnan jäsenet valitaan niin, että nämä mah dol li sim man tasapuolisesti edustavat yhtenäiskoulun oppilaiden huol ta jia. Johtokunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua johtokunta kool le tarvittaessa. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee lisäksi tasa-arvolain 4.2, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erik seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hä nen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa maa sukupuolta. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa vuosiksi nimettävän yhtenäiskoulun joh tokun nan vaalin sekä määrää valituista puheenjohtajan ja yhden va rapu heen joh ta jan.

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Hallintosäännön muuttaminen Khall 13 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Teknisen johtajan viranhakua varten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouk ses saan muu tok set teknisen johtajan ja ra kennus mes ta rin virkoihin: Teknisen toimen osas to pääl lik kö nä toimii tekni nen johtaja. Viran tehtävänkuvaa muu tet tiin siten, että hänelle kuulu vat osastopäällikön tehtävät myös tek ni sen lautakunnan alaisten asioi den osalta. Rakennustarkastajan teh tä vät poistetaan teh tä vänku vas ta. Kunnanvaltuusto hyväksyi, että vir ka voidaan julistaa hakuun em. muu tok sin välittömästi ja hallintosääntöön tehdään myöhemmin tarvit ta vat muutokset teknisen johtajan ja rakennustarkastajan virkoja kos kien. Hallintosääntöön on laadittu tarvittavat muutokset teknisen toimen osal ta teknisen johtajan ja rakennustarkastajan virkojen sisältöä ja nii hin liittyvää lautakuntatyöskentelyä koskien. Samalla hal lin to sääntöä on tarkasteltu 10 :n, 15 :n, 19 :n, 33 :n ja liitteen 1 osalta uu del leen. Hallintosäännön muutokset ovat erillisenä liitteenä. Hallintosääntöön laa di tut lisäykset on merkitty punaisella värillä ja poistetut osat yli viivauk sin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä se 1. hyväksyy hallintosääntöön tehtävät muutokset liitteen mukaisesti 2. päättää, että muutokset tulevat voimaan alkaen.

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Teknisen johtajan viran täyttäminen 12/ /2015 Khall 14 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan muu tokset teknisen johtajan ja rakennusmestarin virkoihin: Teknisen toimen osas to pääl lik kö nä toimii tekninen johtaja. Viran tehtävänkuvaa muutet tiin siten, että hänelle kuuluvat osastopäällikön tehtävät myös tekni sen lautakunnan alaisten asioiden osalta. Rakennustarkastajan teh tä vät poistetaan tehtävänkuvasta. Kunnanvaltuusto hyväksyi, että vir ka voidaan julistaa hakuun em. muutoksin välittömästi. Hakuilmoitus julkaistiin seuraavasti: Aamulehti, Jämsän Seutu, Kuhmois ten Sanomat, Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Kunta leh ti, ilmoitustaulu, kunnan kotisivut ja työvoimahallinnon www-sivut. Kunnanhallitus nimesi hakuprosessia hoitamaan työryhmän: Anne Heu sa la, Sanna Luukkanen, Kimmo Malin, Eero Ikonen, Jarkko Sumi oi nen ja Silmu Sarvala. Virka oli haettavana klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät: Heiskanen Pasi insinööri Nurmijärvi Ikonen Jorma insinööri Padasjoki Kerkelä Martti dipl.insinööri Lappeenranta Kortesmaa Timo teknikko Jämsä Kyrö Mika teknikko Jämsä Paakkinen Otso insinööri Pertunmaa Tuomi Petteri insinööri Muurame (poistettu hakija) Virka julkistettiin uudelleen haettavaksi klo mennes sä. Aiemmat hakemukset otettiin haussa huomioon. Yksi ensimmäisen kierroksen hakijoista pyysi, että hänen nimeään ei julkaista jatkokäsittelyissä. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät: Brandtell Markku insinööri Nastola Konivuori Jaana insinööri Kuhmoinen Koskela Vesa insinööri Asikkala Koukka Salla insinööri Padasjoki Kumpulainen Lasse rakennusmestari Kajaani Maunula Katriina insinööri Tampere

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Rantanen Tapio teknikko Padasjoki Salila Juha teknikko Hollola Saukkonen Ilpo rakennusmestari Liperi Soukka Ilkka insinööri Rovaniemi Yksi hakemus saapui määräajan jälkeen. Työryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Maunula Kat rii na, Brandtell Markku, Rantanen Tapio ja Kyrö Mika. Työryhmä ja kunnanhallitus sekä valtuuston puheenjohtajisto haastat te li vat hakijat Haastattelujen jälkeen päätettiin, että virkaa hakeneista Tapio Rantanen sekä Mika Kyrö pyydetään esit täyty mään valtuustolle järjestettävään tilaisuuteen Kunnanvaltuusto käsittelee teknisen johtajan virkavaalia ko kouk sessaan Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Hallintojohtajan ehdotus: Keskustelujen tuloksena hallintojohtaja teki seu raa van päätösehdotuksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, et tä se suorittaa teknisen johtajan virkavaalin kokouksessaan

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Nuorisotakuun toteutuminen kunnassa Sivltk 81 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Se tarjoaa jokaiselle al le 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukau den kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuun toteutukseen ovat sitoutuneet kaikkien ministeriöden li säk si työmarkkinajärjestöt, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Nuo ri soyh teis työ Allianssi ry. Nuorisotakuusta ei ole olemassa yhtä erillistä la kia vaan sen toimeenpano perustuu hallinnonalojen väliseen yhteis työ hön. Takuun toteutumisen keinoja ovat koulutustakuun toimet, mukaan lu kien oppisopimuskoulutus, nuorten aikuisten osaamisohjelma, nuor ten TE-palvelut mukaan lukien sanssi-kortti eli nuorten palk ka tuki, kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja ter veys palve lut sekä muut nuorten yksilölliset palvelut, kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Sivistystoimi on järjestänyt etsivää nuorisotyötä Kuhmoisissa vuodes ta 2012 alkaen ostopalveluna Työvalmennussäätiö Avitukselta. Sans si-kor til la on palkattu vapaa-aikatoimeen ohjaaja sekä liikuntapaikkojen hoitamiseen avustaja Yhtenäiskoululla oli kaksi lyhytaikaista koulunkäynnin avus ta jaa sanssi-kortilla lukuvuonna Lisäksi kunnan muil le toimialoille on palkattu vuonna 2014 kaksi sanssikorttilaista met sän rai vaa jik si, atk-tukihenkilö sekä oma työnsuunnittelija. Oppisopimuskoulutukseen on mahdollista saada sanssi-kortin mukais ta palkkatukea ja oppisopimuskorvausta. Päivähoidossa on ollut op pi so pi mus kou lu tet ta va hoitokauden Nuorisotakuun ehdot täyttävän, ammattitaitoa vailla olevan nuoren kou lut ta mi sek si sivistystoimen talousarvioon 2015 on varattu mää rära haa noin euroa liikuntapaikkojen hoitajan op pi so pi mus koulu tus ta varten. Sopimus koulutettavan kanssa tehdään kahdeksi vuo dek si, mikäli koulutuksen yksityiskohdat saadaan sovittua op piso pi mus toi mis ton kanssa ja mikäli valtuusto on hyväksynyt si vis tystoi men talousarvion vuodelle Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon sa saatetuksi nuorisotakuun toimenpiteet ja antaa ne edelleen tie dok si kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Khall 15 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee nuorisotakuun toi men pi teet tiedokseen ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.

23 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 2015 Tela 147 Valmistelija: vs.rakennusmestari, puh Kuhmoisten kaavoituskatsaus 2015 on valmistunut. Maankäyttö- ja ra ken nus lain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laa tia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähi ai koi na vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole mer ki tyk seltään vähäisiä. Kuhmoisten kaavoituskatsaus 2015 on käsitelty maankäytön oh jausryh män kokouksessa Kuhmoisten kaavoituskatsauksessa käsitellään maakuntakaavan lisäk si seuraavat hankkeet: - Kuhmoisten keskustan osayleiskaava - Aurinkorinteen asemakaavamuutos - Koskenpartaan asemakaava - Satamarinteen asemakaavamuutos - Toritien asemakaavamuutos Kaavoituskatsaus on liitteenä 2. Vs. rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hy väksyä Kuhmoisten kaavoituskatsauksen 2015 kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle hyväksyttäväksi. Khall 16 Kaavoituskatsaus on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa kaavoituskatsauksen val tuus tol le hyväksyttäväksi.

24 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Keskushallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2015 Khall 17 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 63 :n mukaan muun kuin valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Keskushallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on pidetty ylei sesti nähtävänä vuonna 2014 päätöstä seuraavan viikon keskiviikkona tai jos ko. päivä on pyhäpäivä seuraavana arkipäivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Keskushallinnon viranhaltijoiden pää töspöy tä kir jat pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavan viikon kes ki viik ko na tai jos ko. päivä on pyhäpäivä seuraavana ar ki päi vänä. Samalla kunnanhallitus esittää muille hallintokunnille, että ne päät täi si vät asettaa viranhaltijapäätökset samalla tavalla nähtäviksi.

25 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden antaminen Khall 18 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuoteen 2017 ulottuvan taloussuunnitelman. Kun ta lain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta lou denhoi dos ta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy tän töön pa nosta ja laillisuuden valvonnasta. Taloudenhoidosta annetaan tar kempia määräyksiä valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toi mi elimel le tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, mää rära hat ja tuloarviot. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val tuus tol le hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. Kun nan hal litus ja lautakunnat hyväksyvät organisaatioon sopeutuvat käyt tösuun ni tel mat, joilla tulosalueen määräraha- ja tuloarvio jaetaan tulos yk si köi hin ja kohteisiin sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulos yk si köit täin ja kohteittain. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä 1 olevat talous ar vion täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille ja kehottaa hal linto kun tia tarkoin noudattamaan annettuja ohjeita. Liitteet Liite 1 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Jakelu Toimialat

26 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 aikana syntyvien vauvojen muistaminen Khall 19 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunta on vuodesta 1992 lähtien muistanut uusia kuntalaisia kun nanhal li tuk sen vuosittaisten päätösten edellyttämin tavoin. Vuonna 2014 uusia kuhmoislaisia on muistettu euron shekillä ja Muotosorvaus Seppo Nieminen Oy:n valmistamalla kaula- tai tasku kel lol la, jotka lastenneuvolan terveydenhoitaja on toimittanut kotei hin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää muistaa vuoden 2015 aikana syntyviä kuhmoislaisia vauvoja samalla tavalla kuin vuon na Päätös: Hallintojohtaja teki keskustelun tuloksena seuraavan muu tetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää muistaa vuoden 2015 aikana syntyviä kuhmoislaisia vauvoja euron shekillä ja elin kei no työ ryh män myöhemmin päättämällä tuotelahjalla. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Jakelu Neuvola

27 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Jäsenen nimeäminen Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokuntaan 9/ /2015 Khall 20 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Jämsän seudun alueellinen jätehuolto on järjestetty kunnallisen lii kelai tos mal lin mukaisesti alkaen. Liikelaitoksen nimi on Jämsän Jätehuolto liikelaitos. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt jä te huollon yhteistoiminta-alueen perustamista ja toimintaa koskevan so pimuk sen ja Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtosäännön ko koukses saan Johtosäännön mukaan (2 ): Jämsän Jätehuolto Liikelaitoksen toimin taa johtaa johtokunta, johon kuuluu viisi (5) jäsentä, joilla on henki lö koh tai set varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäse net ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Kau pun ginhal li tus nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra puheen joh ta jak si. Yksi johtokunnan jäsen ja varajäsen nimetään Kuhmois ten kunnan ehdotuksesta. Johtokunnan jäsenenä on toiminut vuosina Ulla Salmi (va ra jä sen Esa Pohjola). Jämsän kaupunginhallitus käsittelee johtokunnan nimeämistä kokouk ses saan Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja hänelle hen ki lö koh tai sen varajäsenen Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johto kun taan. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Jämsän Jä tehuol lon liikelaitoksen johtokuntaan jäseneksi Ulla Salmen ja hen ki lökoh tai sek si varajäseneksi Henna Hellsténin.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/2014 133 Tekninen lautakunta 25.09.2014 Aika 25.09.2014 klo 17:00-18:57 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 135 122

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343 Kunnanhallitus 28.09.2015 Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvaltuusto 26.01.2015. Aika 26.01.2015 klo 18:00-18:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvaltuusto 26.01.2015. Aika 26.01.2015 klo 18:00-18:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 18:00-18:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300 Kunnanhallitus 31.08.2015 Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 189 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen KOKOUSAIKA Ma 30.1.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69 Tekninen lautakunta 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 62 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 AIKA 09.04.2017 klo 17:04-20:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot