Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 3 Kokouksen työjärjestys 7 4 Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka vuonna Kunnanhallituksen kokousten koollekutsumistapa vuonna Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 8 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen 9 Kunnanvaltuuston pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuonna Kunnanhallituksen vaali vuosiksi Yhtenäiskoulun johtokunnan vaali vuosiksi Hallintosäännön muuttaminen Teknisen johtajan viran täyttäminen Nuorisotakuun toteutuminen kunnassa Kaavoituskatsaus Keskushallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden antaminen Vuoden 2015 aikana syntyvien vauvojen muistaminen Jäsenen nimeäminen Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokuntaan

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitukseen poikkeamispäätöksestä Sivistystoimen täyttöluvat / Yhtenäiskoulu Kahden lähihoitajan toimen täyttölupaesitykset Päijännekotiin Terveysaseman tehostetun palveluasumisen vuokrat alkaen Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen eteneminen Vuokrasopimuksen irtisanominen / Koneilma Oy Eduskuntavaalit / Vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen Eduskuntavaalit / Yleisen ennakkoäänestyspaikan määrääminen Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kuhmoisten ja Padasjoen kuntien välisen sopimuksen hyväksyminen rakennusvalvonnan järjestämisestä Muut asiat 40

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Luukkanen Sanna hallintojohtaja Poissa Launonen Kari kvalt:n II varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Muu Kyrö Mika va. rakennusmestari Terho Pertti sivistystoimenjohtaja Hartus Jaana rehtori Kummala Arto kehittämisasiamies Käsitellyt asiat 1-31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin Veikko Mattila Sanna Luukkanen puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 8, 10 Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2015 Silmu Sarvala pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Sumioinen pöytäkirjan tarkastaja

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 1 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 2 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Silmu Sarvalan ja Jarkko Sumioisen.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 3 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Kokouskutsussa mainittujen asioiden lisäksi otettiin yksimielisesti kä sit te lyyn seuraavat lisäasiat: 30 Rakennusvalvonnan jär jes tä minen vuonna 2015 ja 31 Muut asiat. Kokouksen alussa kuultiin esityslistan asioihin liittyen seuraavia henki löi tä: va. ra ken nus mes ta ri Mika Kyrö, sivistystoimenjohtaja Pertti Ter ho, yh te näis kou lun rehtori Jaana Hartus, kehittämisasiamies Ar to Kum ma la.

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka vuonna 2015 Khall 4 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hallintosäännön 38 :ssä todetaan: Kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä ko kouk sessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemista kunnassa on voimassa. Muiden toimielinten kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoi na. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh tajal le esityksen sen pitämisestä. Vuonna 2014 kunnanhallituksen määräaikaiset kokoukset on pääsään töi ses ti pidetty joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena ar ki maa nan tai na ja mikäli näiksi päiviksi on sattunut pyhäpäivä, seuraa va na arkipäivänä. Kokoukset on pääsääntöisesti aloitettu klo Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pitää varsinaiset ko kouksen sa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä ja tarvittaessa kol man te na ar ki maa nan tai na alkaen klo Mikäli näiksi päiviksi sat tuu py hä päi vä, kokous pidetään seuraavana arkipäivänä. Kokouk set pi de tään, mikäli ei toisin päätetä, Kuntalassa val tuus to sa lissa. Var si nais ten kokousten lisäksi kunnanhallitus pitää iltakouluja tar vit taes sa.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten koollekutsumistapa vuonna 2015 Khall 5 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hallintosäännön 39 :ssä todetaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa vara pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikä li mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lä he tetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä taval la. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kokouskutsu ja esityslista postitetaan vähintään 4 päivää ennen varsinaista kokous ta tai toimitetaan muutoin perille vähintään 3 päivää ennen varsi nais ta kokousta. Kunnanhallitus päättää, että jäsenet huo leh ti vat va ra jä se nen kutsumisesta kokoukseen ollessaan estyneitä saa pumaan kokoukseen. Varajäsenille toimitetaan esityslista liit tei neen. Päätös: Hallintojohtaja muutti keskustelun tuloksena päätösesitystä seu raa vas ti: Kokouskutsu ja esityslista postitetaan tai toimitetaan säh köi ses ti vähintään 4 päivää ennen varsinaista kokousta tai toi mite taan muutoin perille vähintään 3 päivää ennen varsinaista ko kousta. Kunnanhallitus päättää, että jäsenet huolehtivat varajäsenen kutsu mi ses ta kokoukseen ollessaan estyneitä saapumaan kokoukseen. Va ra jä se nil le toimitetaan esityslista liitteineen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna 2015 Khall 6 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 63 :n mukaan on valtuuston, kunnanhallituksen ja lau takun nan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va litus osoi tuk si neen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti näh tä vänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöy täkir ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran omai nen katsoo sen tarpeelliseksi. Vuonna 2014 on kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastettu kahden kul la kin kerralla erikseen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöy tä kir ja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnan virastotalon hal linto toi mis tos sa sen aukioloaikoina aina kokouspäivää seuraavan viikon torstaina tai jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjat tar kas te taan pääsääntöisesti kahden kullakin kerralla erikseen va litun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti näh tä vä nä kunnan virastotalon hallintotoimistossa sen aukioloaikana ai na kokouspäivää seuraavan viikon torstaina tai jos se on py hä päivä, seuraavana arkipäivänä.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täy tän töönpa no kel poi suu den toteaminen Khall 7 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail lises sa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi ei vät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen Khall 8 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen on vähintään 6 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kul le kin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja/tai pu he oi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tie to julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on il moitet ta va kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen kä si tel tä vis tä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lä hetet tä vä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Val tuus to voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi mi te taan. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikas ta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa val tuus to on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1. valtuusto päätettäisiin kutsua koolle vuonna 2015 valtuuston työjär jes tyk sen mukaisesti, 2. kokouksen aika, paikka ja asialista ilmoitetaan Kuhmoisten Sa nomis sa ja että 3. esityslistat postitetaan myös kunkin valtuustoryhmän en sim mäisel le ja toiselle varavaltuutetulle. Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Malin ja valtuuston 1. va ra puheen joh ta ja Ossi Simola totesivat itsensä yhteisöjääviksi ja pois tuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen va ra puheen joh ta ja Veikko Mattila toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pöytäkirjojen tarkastamistapa ja nähtävilläpito vuonna 2015 Khall 9 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 63 :n mukaan on valtuuston, kunnanhallituksen ja lau takun nan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va litus osoi tuk si neen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti näh tä vänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöy täkir ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran omai nen katsoo sen tarpeelliseksi. Vuonna 2014 on valtuuston pöytäkirjat tarkastettu kahden kullakin ker ral la erikseen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöytäkirjan tar kas ta jat on valittu aakkosjärjestyksessä. Valtuustoryhmät ovat huo leh ti neet siitä, etteivät valitut tarkastajat ole esteellisiä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä valtuuston kokousta seuraavana viiden te nä työpäivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1. Valtuuston pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kahden kul lakin kerralla erikseen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöy täkir jan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Valtuustoryhmät huo leh ti vat siitä, etteivät valitut tarkastajat ole esteellisiä. 2. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan virastotalon hal linto toi mis tos sa valtuuston kokousta seuraavana viidentenä työ päi vänä.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuonna 2015 Khall 10 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 64 :ssä seuraavaa: Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päät tä mäl lä tavalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää 1. todeta, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä pääsääntöisesti Kuhmois ten Sanomissa ja 2. että kunnan ilmoitusten saattaminen muulla tavoin tiedoksi on asian omai sen toimielimen harkinnassa niin, että otetaan huomioon il moi tuk sen laadusta riippuva tarkoituksenmukaisin ja taloudellisin ilmoi tus ta pa. Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Malin ja valtuuston 1. va ra puheen joh ta ja Ossi Simola totesivat itsensä yhteisöjääviksi ja pois tuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen va ra puheen joh ta ja Veikko Mattila toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen vaali vuosiksi / /2015 Khall 11 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan hallintosäännön 7 :n mukaan kun nan hal li tukses sa on 7 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hal lin tosään nön 8 :n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää myös puheenjohtajan ja va ra pu heen johta jat. Hallintosäännön 9 :n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa tai päättyy valtuutettujen toi mi kauden vaihtuessa. Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toi mielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeel li sen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaali toi mi tuk ses sa. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö, 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit te lijä nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tu levien asioiden valmistelusta, eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi elimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har joit tavas sa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kun nan hal li tuk ses sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkai su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve luk ses sa olevia henkilöitä. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee lisäksi tasa-arvolain 4.2, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erik seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus hä nen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa maa sukupuolta. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa kunnanhallituksen vaalin vuosiksi ja va litsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä I ja II va ra pu heen joh tajan.

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Yhtenäiskoulun johtokunnan vaali vuosiksi / /2015 Khall 12 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan hallintosäännön 18 :n mukaan yhtenäiskoulun toi min taa edistää sivistyslautakunnan alainen 8-jäseninen joh to kunta, joka voi tarvittaessa jakaantua jaostoihin. Valtuusto valitsee kahdek si vuodeksi kerrallaan kunkin kouluasteen oppilaiden huoltajista joh to kun nan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan. Johtokunnan jäsenet valitaan niin, että nämä mah dol li sim man tasapuolisesti edustavat yhtenäiskoulun oppilaiden huol ta jia. Johtokunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua johtokunta kool le tarvittaessa. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee lisäksi tasa-arvolain 4.2, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erik seen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hä nen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla sa maa sukupuolta. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa vuosiksi nimettävän yhtenäiskoulun joh tokun nan vaalin sekä määrää valituista puheenjohtajan ja yhden va rapu heen joh ta jan.

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Hallintosäännön muuttaminen Khall 13 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Teknisen johtajan viranhakua varten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouk ses saan muu tok set teknisen johtajan ja ra kennus mes ta rin virkoihin: Teknisen toimen osas to pääl lik kö nä toimii tekni nen johtaja. Viran tehtävänkuvaa muu tet tiin siten, että hänelle kuulu vat osastopäällikön tehtävät myös tek ni sen lautakunnan alaisten asioi den osalta. Rakennustarkastajan teh tä vät poistetaan teh tä vänku vas ta. Kunnanvaltuusto hyväksyi, että vir ka voidaan julistaa hakuun em. muu tok sin välittömästi ja hallintosääntöön tehdään myöhemmin tarvit ta vat muutokset teknisen johtajan ja rakennustarkastajan virkoja kos kien. Hallintosääntöön on laadittu tarvittavat muutokset teknisen toimen osal ta teknisen johtajan ja rakennustarkastajan virkojen sisältöä ja nii hin liittyvää lautakuntatyöskentelyä koskien. Samalla hal lin to sääntöä on tarkasteltu 10 :n, 15 :n, 19 :n, 33 :n ja liitteen 1 osalta uu del leen. Hallintosäännön muutokset ovat erillisenä liitteenä. Hallintosääntöön laa di tut lisäykset on merkitty punaisella värillä ja poistetut osat yli viivauk sin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä se 1. hyväksyy hallintosääntöön tehtävät muutokset liitteen mukaisesti 2. päättää, että muutokset tulevat voimaan alkaen.

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Teknisen johtajan viran täyttäminen 12/ /2015 Khall 14 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan muu tokset teknisen johtajan ja rakennusmestarin virkoihin: Teknisen toimen osas to pääl lik kö nä toimii tekninen johtaja. Viran tehtävänkuvaa muutet tiin siten, että hänelle kuuluvat osastopäällikön tehtävät myös tekni sen lautakunnan alaisten asioiden osalta. Rakennustarkastajan teh tä vät poistetaan tehtävänkuvasta. Kunnanvaltuusto hyväksyi, että vir ka voidaan julistaa hakuun em. muutoksin välittömästi. Hakuilmoitus julkaistiin seuraavasti: Aamulehti, Jämsän Seutu, Kuhmois ten Sanomat, Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Kunta leh ti, ilmoitustaulu, kunnan kotisivut ja työvoimahallinnon www-sivut. Kunnanhallitus nimesi hakuprosessia hoitamaan työryhmän: Anne Heu sa la, Sanna Luukkanen, Kimmo Malin, Eero Ikonen, Jarkko Sumi oi nen ja Silmu Sarvala. Virka oli haettavana klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät: Heiskanen Pasi insinööri Nurmijärvi Ikonen Jorma insinööri Padasjoki Kerkelä Martti dipl.insinööri Lappeenranta Kortesmaa Timo teknikko Jämsä Kyrö Mika teknikko Jämsä Paakkinen Otso insinööri Pertunmaa Tuomi Petteri insinööri Muurame (poistettu hakija) Virka julkistettiin uudelleen haettavaksi klo mennes sä. Aiemmat hakemukset otettiin haussa huomioon. Yksi ensimmäisen kierroksen hakijoista pyysi, että hänen nimeään ei julkaista jatkokäsittelyissä. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät: Brandtell Markku insinööri Nastola Konivuori Jaana insinööri Kuhmoinen Koskela Vesa insinööri Asikkala Koukka Salla insinööri Padasjoki Kumpulainen Lasse rakennusmestari Kajaani Maunula Katriina insinööri Tampere

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Rantanen Tapio teknikko Padasjoki Salila Juha teknikko Hollola Saukkonen Ilpo rakennusmestari Liperi Soukka Ilkka insinööri Rovaniemi Yksi hakemus saapui määräajan jälkeen. Työryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Maunula Kat rii na, Brandtell Markku, Rantanen Tapio ja Kyrö Mika. Työryhmä ja kunnanhallitus sekä valtuuston puheenjohtajisto haastat te li vat hakijat Haastattelujen jälkeen päätettiin, että virkaa hakeneista Tapio Rantanen sekä Mika Kyrö pyydetään esit täyty mään valtuustolle järjestettävään tilaisuuteen Kunnanvaltuusto käsittelee teknisen johtajan virkavaalia ko kouk sessaan Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Hallintojohtajan ehdotus: Keskustelujen tuloksena hallintojohtaja teki seu raa van päätösehdotuksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, et tä se suorittaa teknisen johtajan virkavaalin kokouksessaan

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Nuorisotakuun toteutuminen kunnassa Sivltk 81 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Se tarjoaa jokaiselle al le 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukau den kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuun toteutukseen ovat sitoutuneet kaikkien ministeriöden li säk si työmarkkinajärjestöt, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Nuo ri soyh teis työ Allianssi ry. Nuorisotakuusta ei ole olemassa yhtä erillistä la kia vaan sen toimeenpano perustuu hallinnonalojen väliseen yhteis työ hön. Takuun toteutumisen keinoja ovat koulutustakuun toimet, mukaan lu kien oppisopimuskoulutus, nuorten aikuisten osaamisohjelma, nuor ten TE-palvelut mukaan lukien sanssi-kortti eli nuorten palk ka tuki, kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja ter veys palve lut sekä muut nuorten yksilölliset palvelut, kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Sivistystoimi on järjestänyt etsivää nuorisotyötä Kuhmoisissa vuodes ta 2012 alkaen ostopalveluna Työvalmennussäätiö Avitukselta. Sans si-kor til la on palkattu vapaa-aikatoimeen ohjaaja sekä liikuntapaikkojen hoitamiseen avustaja Yhtenäiskoululla oli kaksi lyhytaikaista koulunkäynnin avus ta jaa sanssi-kortilla lukuvuonna Lisäksi kunnan muil le toimialoille on palkattu vuonna 2014 kaksi sanssikorttilaista met sän rai vaa jik si, atk-tukihenkilö sekä oma työnsuunnittelija. Oppisopimuskoulutukseen on mahdollista saada sanssi-kortin mukais ta palkkatukea ja oppisopimuskorvausta. Päivähoidossa on ollut op pi so pi mus kou lu tet ta va hoitokauden Nuorisotakuun ehdot täyttävän, ammattitaitoa vailla olevan nuoren kou lut ta mi sek si sivistystoimen talousarvioon 2015 on varattu mää rära haa noin euroa liikuntapaikkojen hoitajan op pi so pi mus koulu tus ta varten. Sopimus koulutettavan kanssa tehdään kahdeksi vuo dek si, mikäli koulutuksen yksityiskohdat saadaan sovittua op piso pi mus toi mis ton kanssa ja mikäli valtuusto on hyväksynyt si vis tystoi men talousarvion vuodelle Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon sa saatetuksi nuorisotakuun toimenpiteet ja antaa ne edelleen tie dok si kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Khall 15 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee nuorisotakuun toi men pi teet tiedokseen ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.

23 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 2015 Tela 147 Valmistelija: vs.rakennusmestari, puh Kuhmoisten kaavoituskatsaus 2015 on valmistunut. Maankäyttö- ja ra ken nus lain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laa tia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähi ai koi na vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole mer ki tyk seltään vähäisiä. Kuhmoisten kaavoituskatsaus 2015 on käsitelty maankäytön oh jausryh män kokouksessa Kuhmoisten kaavoituskatsauksessa käsitellään maakuntakaavan lisäk si seuraavat hankkeet: - Kuhmoisten keskustan osayleiskaava - Aurinkorinteen asemakaavamuutos - Koskenpartaan asemakaava - Satamarinteen asemakaavamuutos - Toritien asemakaavamuutos Kaavoituskatsaus on liitteenä 2. Vs. rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hy väksyä Kuhmoisten kaavoituskatsauksen 2015 kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle hyväksyttäväksi. Khall 16 Kaavoituskatsaus on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa kaavoituskatsauksen val tuus tol le hyväksyttäväksi.

24 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Keskushallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2015 Khall 17 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 63 :n mukaan muun kuin valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Keskushallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on pidetty ylei sesti nähtävänä vuonna 2014 päätöstä seuraavan viikon keskiviikkona tai jos ko. päivä on pyhäpäivä seuraavana arkipäivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Keskushallinnon viranhaltijoiden pää töspöy tä kir jat pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavan viikon kes ki viik ko na tai jos ko. päivä on pyhäpäivä seuraavana ar ki päi vänä. Samalla kunnanhallitus esittää muille hallintokunnille, että ne päät täi si vät asettaa viranhaltijapäätökset samalla tavalla nähtäviksi.

25 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden antaminen Khall 18 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuoteen 2017 ulottuvan taloussuunnitelman. Kun ta lain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta lou denhoi dos ta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy tän töön pa nosta ja laillisuuden valvonnasta. Taloudenhoidosta annetaan tar kempia määräyksiä valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toi mi elimel le tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, mää rära hat ja tuloarviot. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val tuus tol le hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. Kun nan hal litus ja lautakunnat hyväksyvät organisaatioon sopeutuvat käyt tösuun ni tel mat, joilla tulosalueen määräraha- ja tuloarvio jaetaan tulos yk si köi hin ja kohteisiin sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulos yk si köit täin ja kohteittain. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä 1 olevat talous ar vion täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille ja kehottaa hal linto kun tia tarkoin noudattamaan annettuja ohjeita. Liitteet Liite 1 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Jakelu Toimialat

26 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 aikana syntyvien vauvojen muistaminen Khall 19 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunta on vuodesta 1992 lähtien muistanut uusia kuntalaisia kun nanhal li tuk sen vuosittaisten päätösten edellyttämin tavoin. Vuonna 2014 uusia kuhmoislaisia on muistettu euron shekillä ja Muotosorvaus Seppo Nieminen Oy:n valmistamalla kaula- tai tasku kel lol la, jotka lastenneuvolan terveydenhoitaja on toimittanut kotei hin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää muistaa vuoden 2015 aikana syntyviä kuhmoislaisia vauvoja samalla tavalla kuin vuon na Päätös: Hallintojohtaja teki keskustelun tuloksena seuraavan muu tetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää muistaa vuoden 2015 aikana syntyviä kuhmoislaisia vauvoja euron shekillä ja elin kei no työ ryh män myöhemmin päättämällä tuotelahjalla. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Jakelu Neuvola

27 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Jäsenen nimeäminen Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokuntaan 9/ /2015 Khall 20 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Jämsän seudun alueellinen jätehuolto on järjestetty kunnallisen lii kelai tos mal lin mukaisesti alkaen. Liikelaitoksen nimi on Jämsän Jätehuolto liikelaitos. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt jä te huollon yhteistoiminta-alueen perustamista ja toimintaa koskevan so pimuk sen ja Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtosäännön ko koukses saan Johtosäännön mukaan (2 ): Jämsän Jätehuolto Liikelaitoksen toimin taa johtaa johtokunta, johon kuuluu viisi (5) jäsentä, joilla on henki lö koh tai set varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäse net ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Kau pun ginhal li tus nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra puheen joh ta jak si. Yksi johtokunnan jäsen ja varajäsen nimetään Kuhmois ten kunnan ehdotuksesta. Johtokunnan jäsenenä on toiminut vuosina Ulla Salmi (va ra jä sen Esa Pohjola). Jämsän kaupunginhallitus käsittelee johtokunnan nimeämistä kokouk ses saan Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja hänelle hen ki lö koh tai sen varajäsenen Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johto kun taan. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Jämsän Jä tehuol lon liikelaitoksen johtokuntaan jäseneksi Ulla Salmen ja hen ki lökoh tai sek si varajäseneksi Henna Hellsténin.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot