SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU"

Transkriptio

1 1/ TID - AIKA klo 15:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3 Pargas Ax Oy:n vuokrasopimuksen muutos 4 Siivoussopimuksen hyväksyminen 5 Folkhögskolan kiinteistön tilojen vuokraaminen ja investointi päiväkodiksi 6 Rakentaminen osalle Kirkkosalmenrannan asuntoalueesta 7 Kolmen Kirkkosalmenrannan kaupunginosassa sijaitsevan tontin takaisin ostami nen 8 Atun osakaskunnan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen uusiminen 9 Paraisten Portti Oy:n anomus vuokrasopimusten jatkamisesta 10 Turun kaupunkiseudun rakennemalli kaupungin lausunto 11 Asemakaavan muutos Kalkholmenin (23) kaupunginosan korttelin 2 tonteille 3 ja 4 12 Asemakaavan muutos Pjukalan (13) kaupunginosan kortteleille 9, 10 ja 12 sekä liittyvälle Lumpeenkukanpolun katualueelle ja leikkipuistolle 13 Nauvon rantayleiskaavan erään osan muutos osalle tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:206 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1 Kirjaisten kylässä Nauvossa 14 Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavojen Rompudden, Stormälön satama sekä Svartholmarna-Fagervik muutos Rompuddenin ranta, Stormälössä Paraisilla 15 Mussalan kylän ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos osalle tilasta Stornäset 10:22, osalle maantiealueesta Mossalan yhdystie 1:2003 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1 Mussalan kylässä Houtskarissa 16 Anomus omavelkaisesta takauksesta, Vikom-Käldö-Vallmon yksityistien tiekunta 17 Avustusanomus, Paraisten kierrätyskeskus / Kaarinan työttömät ry 18 Hankintaoikaisuvaatimus Paraisten kaupungin kirjekuorten hankintapäätöksestä 19 Lena Nordströmin oikaisuvaatimus 20 Luottamustehtävistä vapauttaminen, Hanna Karlsson 21 Uuden henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen Marcus Lepolan tilalle sivistys lautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 22 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n vuoden 2012 varsinai seen liittokokoukseen 23 Länsi-Turunmaan terveyskeskuksen ylilääkärin viran julistaminen haettavaksi

2 1/ Kaupungin luottamushenkilöorganisaatiota arvioiva työryhmä 25 Saatavien poistaminen 26 Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13. joulukuuta 2011 tehtyjen päätösten täy täntöönpaneminen 27 Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitsemi nen 28 Ilmoitusasiat 29 Ajankohtaiset asiat Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmän hetens påseende i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä Paraisten kaupungintalolla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kuntien aluekonttoreissa Ordförande/ Puheenjohtaja: Sandra Bergqvist

3 1/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 1/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

5 1/ Pargas Ax Oy:n vuokrasopimuksen muutos Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen teollisuushallin vuokraamisesta Norrbynharjulla, Teollisuuskatu 16, kiinteistö , Pargas Ax Oy:lle. Rakennusta on kunnostettu ja on suoritettu toiminnallisia muutoksia ennen vuokrasopimuksen alkua kaupungin toimesta kustannuskertymän ollessa euroa. Vuokrasopimus on allekirjoitettu ja nyt kolme (3) ensimmäistä vuotta Pargas Ax Oy on sopimuksen mukaisesti maksanut vuokran euroa. Pargas Ax Oy on lähestynyt palvelutoimintoja, kun sopimuksen mukaisesti joulukuussa 2011 ensimmäinen (1.) lyhennyserä euroa korjauskustannuksista on langennut maksettavaksi ja todennut lyhennyserän suorittamisen tässä vaiheessa aiheuttavan liian suurta taloudellista painetta yritykselle perusteina laitehankinnat realistisen kannattavuuden takaamiseksi ja markkinatilanne, jonka arvioidaan vaikeutuvan vuoden 2012 aikana. Pargas Ax Oy:n ehdotus muuttaisi sopimuksen maksuerätaulukkoa siten, että maksuun erääntynyt lyhennyserä siirrettäisiin maksettavaksi viimeisen erän yhteydessä. Tällöin maksuerätaulukossa tapahtuneet muutokset aiheuttavat viimeisen, 13. erän, määräksi euroa. Vuokrasopimus on pituudeltaan 13 vuotta. Korjauskustannuksista aiheutuvat lyhennykset alkavat neljännen (4.) sopimusvuoden alusta vuonna Sopimuksen mukaisesti vuokralainen lunastaa rakennuksen viimeisen vuoden erän yhteydessä, jolloin toimintaa voidaan jatkaa. Lyhennyserän siirto aiheuttaa ilman korkotekijää pääoman tuoton hävikin, mutta korkotaso ja arviot sopimuskauden korkotasosta antavat kaupungin pääomalle reaalisen tuoton. Alueellisesti yhtiön toiminta takaa työpaikkoja ja tuotemerkkinä yhtiön tuotteet jatkavat perinteistä osaa Paraisten yrityshistoriassa. Liitteet Ehdotus Pargas Ax Oy:n ehdotus vuokrasopimuksen liitteeksi Nykyinen maksuerätaulukko Ehdotus uudeksi maksuerätaulukoksi hyväksyy lyhennyksen siirron osana sopimuskokonaisuutta. Päätös

6 1/ Siivoussopimuksen hyväksyminen 2948/ /2011 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Siivoustoiminnan kilpailutuksen tuloksena Paraisten kunta-alueen siivouspalvelun toimittajaksi valittiin Sodexo Oy. Tarjouspyynnön osana olleeseen sopimusluonnokseen varattiin tarkennusmahdollisuuksia hankintapäätöstä edeltäneissä neuvotteluissa. Sopimuksen kiinteä ajanjakso on ja optiomahdollisuus on 2 vuotta. Sopimuksen kes keistä sisältöä on varmistaa laatutaso reklamaatiomenettelyn avulla, minkä lopputuloksena laa tua valvotaan ja äärimmäi senä mahdollisuutena on toiminnan uudelleen or ganisointi. Sopimus määrittää siivoustoiminnan laadun työn lopputuloksena ja muut dokumentaatioissa esitetyt määrittelyt ovat menetelmiä saavuttaa työn lop putulos. Sopimus määrittelee yksilöidyt siivouksen laatutasot, siivottavat tilat ja kustannusvastuut elementteinä, joiden mukaisesti siivoustoimintaa arvioidaan lopputuloksen laadun, talou den ja suorittavan henkilöstön näkökulmasta. Liitteet Ehdotus Sopimus Paraisten kaupungin siivouspalveluista Siivouksen tarjouspyyntö Tuottajan tarjous - hinnasto Siivouksen maksuerätaulukko hy väksyy Sodexo Oy:n kanssa solmittavan siivoussopimuksen. Päätös

7 1/ Folkhögskolan kiinteistön tilojen vuokraaminen ja investointi päiväkodiksi Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Mäntyrinteen päiväkoti todettiin vuonna 2010 rakenteellisesti sopimattomaksi päiväkotikäyttöön ilman epäpuhtauksien takia. Päiväkoti ja hoitotoiminta oli toteutettu päivähoidon ulkoisena ostopalveluna ja hoitokapasiteetti oli suuruusluokkana 80 lasta. Mäntyrinteen päiväkodin kapasiteetin korvaamiseksi laadittiin suunnitelma, jossa keskeisinä osioina ovat Kirjalan koulun muuttaminen päiväkodiksi ja ulkoisena tilaratkaisuna Folkhögskolan muuttaminen osittain päiväkotikäyttöön. Folkhögskolan rakennus voidaan jakaa Skansen- ja Skolhuset-rakennuksiin, jotka on yhdistetty toisiinsa käytävällä. Molemmissa rakennuksissa on havaittu puutteita, ilmanlaatu- ja kosteusvaurio-ongelmia. Rakennukseen on tehty sisäilmatutkimus ja kattava kuntotutkimus on aloitettu viikolla 2/2012. Periaatteena tilajärjestelyssä on rakennuksen tehokas käyttö kokonaisvaltaisesti. Kaupunki vuokraa ja investoi toiminnallisiin muutoksiin osalla, joka sopii päivähoidon tarpeisiin. Vastaavasti omistajalle jää käyttöön Skolhuset-kokonaisuus, joka avaa mahdollisuuden koulutuskäyttöön yhdessä ruokasalin kanssa. Rakennuksen omistajan vastuuksi on sovittu rakennuksen ilma- kosteusvaurioiden korjaukset, mutta Paraisten kaupunki vastaa toiminnallisista muutoksista päivähoitotoiminnan edellytysten mukaisesti. Päivähoidon tilatarpeeksi on määritetty 421 m 2 ja tiloihin sijoitetaan lasta. Tilat sijaitsevat 1. kerroksessa rakennuksen keskeisellä osalla. Omistajan käyttöön jäävät Skolhusetin osalta suuret huoneet, 3. kerroksen ja ruokalan tilat. Ruokalaa päivähoitoyksikkö saa käyttää ruokailuajankohtana. Kriittisiä osioita rakennuksen käytössä ovat omistajan pääsy 3. kerroksen tiloihin ilman päivähoitotoiminnan häiriöitä ja lasten ruokailutilaan siirtyminen partaiden avulla huomioiden esteettömyysmääräykset. Kriittiset osiot voidaan poistaa absoluuttisesti rakentamalla hissi rakennukseen, mutta hissirakenteiden sijoittaminen vanhaan rakennusrunkoon on hintavaa ja epäkäy tännöllistä. Prioriteetti on anoa rakennuslupaa väliaikaisena ratkaisuna vuokra-ajan alkuun, koska edellytykset häiriöttömälle toiminnalle ovat hyvät ilman hissiratkaisua. Vuokra-ajaksi on sovittu 15 vuotta jatkuvuuden turvaamiseksi ja investoinnin euroa yksilöimiseksi.

8 1/ Vuokrasopimus määrittää kiinteistön vastuun kokonaisvuokran vastineena rakennuksen omistajalle lukuun ottamatta tilojen siivousta ja irtaimiston kunnossapitoa. Vuokranantaja esittää vuokran suuruudeksi 10,50 euroa/m 2. Vuokran tulee sisältää käyttökustannukset ja riittävä pääomavuokran osuus, joilla turvataan rakennusten tuleva elinkaari. Vuokra määritetään vuotuisena kokonaisvuokrana. Vuokranantajan esittämä vuokrataso perustuu markkinavuokraan ja ei kohdistu tilanteeseen, jossa vuokralainen investoi vieraaseen pääomaan. Liitteet Ehdotus Vuokrasopimus Pohjakuvat tiloista Annetaan kokouksessa. Päätös

9 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Rakentaminen osalle Kirkkosalmenrannan asuntoalueesta 2198/ / Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupunki myi yhteensä kahdeksan tonttia Kirkkosalmenrannan asuntoalueelta Hartela Kiinteistömyynti Oy:lle, joka osti tontit perusteilla olleen yhtiön nimiin. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on m 2 ja kauppahinta oli euroa. Kauppakirjan mukaan ostaja sitoutui rakentamaan vähintään 10 % kerrosalasta kolmen vuoden kuluessa, 50 % kerrosalasta viiden vuoden kuluessa ja koko kerrosalan kahdeksan vuoden kuluessa tonttien ostamisesta. Mikäli ostaja laiminlyö mainitun rakentamisvelvoitteensa, sopimusrikkomuksesta seuraa sopimussakko, joka vastaa puolta kauppahinnasta. Myyjä voi kuitenkin myöntää sopimussakkoon huojennusta. Tonttien ostosta on kulunut jo kolme vuotta ja sopimussakkoa voidaan siten jo vaatia. Kaupungin näkökulmasta on kuitenkin tärkeintä, että tontit rakennetaan. Tonttikaupan jälkeen on käyty useita neuvotteluja, ja ostaja on etsinyt ratkaisuja, jotka ostajan mukaan vastaisivat kysyntää pohjaratkaisujen ja rakentamistavan osalta. Kaupunki on myötävaikuttanut erilaisiin ratkaisuihin suhtautumalla joustavasti muun muassa kaavamääräyksistä poikkeamiseen. Perusperiaatteista eli suhteellisen tiiviistä puutalorakentamisesta ja yhtenäisestä kaupunkikuvasta ei kuitenkaan ole poikettu. Yhtenä ongelmana on ollut sellaisen rakennustyypin löytäminen, joka pystyy hinnallisesti kilpailemaan markkinoilla tilanteessa, jossa tonttihinta oli suhteellisen korkea ja perustuskustannukset, ennen kaikkea paalutuskustannukset, nekin ovat suhteellisen korkeat. Jos sopimussakko langetetaan täysimääräisenä, se saattaisi hintoihin lisättynä nostaa hintatasoa entisestään. Kaupungin edustajat keskustelivat asiasta Hartelan edustajien kanssa Keskustelussa kävi ilmi, että aikomuksena on ensimmäisen talon saaminen valmiiksi helmikuun 2011 aikana. Sen jälkeen taloja rakennetaan ja myydään sitä mukaa kuin ostajia ilmaantuu. Myytävä talotyyppi perustuu valmiisiin suurelementteihin ja ne voidaan toimittaa hyvin nopealla aikataululla. Vastaavanlaisia rakennuksia on jo toimitettu eräälle asuntoalueelle Uuteenkaupunkiin. Hartelan puolelta ilmoitetaan, että rakentaminen on aikomus aloittaa kävelysillan eteläpuolella sijaitsevalle tontille, Kirkkosalmen rantaan. Kaupungin puolelta rakentamisen suunnittelu ei enää tässä vaiheessa riitä, vaan on voitava odottaa, että rakennukset myös konkreettisesti pystyte-

10 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen tään. Kaupungin tulee myös kaikissa oloissa säilyttää oikeutensa täysimääräiseen sopimussakkoon sopimusrikkomuksesta. Kun rakentaminen pääsee käyntiin, voidaan ottaa kantaa siihen, onko rakentamisen aloituksen myöhästymiseen mahdollisesti ollut hyväksyttäviä syitä ja voidaanko sopimussakkosummaa huojentaa tai voidaanko siitä vapauttaa kokonaan. Liite 8: päivätty kauppakirja Ehdotus: päättää ilmoittaa Hartela Kiinteistömyynti Oy:n ostamien tonttien omistajille seuraavaa: Länsi-Turunmaan kaupunki toteaa, että oheisen, päivätyn kauppakirjan kohdan 8 mukaista rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty ja että ostaja on siten velvollinen korvaamaan kaupungille sopimusrikkomuksesta puolta kauppahinnasta vastaavan summan. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden sopimussakkoon ja päättää maaliskuun 2011 aikana jatkotoimenpiteistä kuultuaan tonttien haltijoita. Kaupunki edellyttää, että tonttien haltijat ovat viimeistään helmikuun 2011 aikana rakennuttaneet vähintään yhden ja aloittaneet vähin tään kaksi taloa alueelle ja että samanaikaisesti esitetään suunnitelma alu eelle rakentamisen etenemisestä. Kaupunki pyytää selvitystä rakentamisen myöhästyneen aloittamisen syistä ja tontinomistajien mahdollista vastinetta sopimussakkoon liittyen. Selvityksen ja vastineen on oltava kaupungilla marraskuun 2010 kuluessa. Ehdotus hyväksyttiin. Stadsstyrelsen Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Hartela Oy on ja toimittanut kaupungille selvityksen Kirkkosalmenrannan asuntoalueen rakentamisen etenemisestä. Kaupunginhallituksen asettama ehto eli, että Hartelan on helmikuun 2011 kuluessa tullut rakentaa vähintään yksi ja aloittaa vähintään kahden talon rakentaminen alueelle, on täytetty. Rakentamisen jatkamisesta ei sitä vastoin ole uskottavia suunnitelmia ja asuntojen markkinointi on ollut minimaalista. Tämä viittaa siihen, ettei Hartela Oy:llä näytä olevan riittävää kiinnostusta alueen valmiiksi saattamiseen.

11 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Liitteet 8-10: Ehdotus: päivätty kauppakirja Hartela Oy:n ja päivätyt selvitykset panee asian pöydälle. päätti panna asian pöydälle. Stadsstyrelsen Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Hartelan toimitusjohtaja Kari Mäkelä ja kaupunginjohtaja ovat keskustelleet asiasta 3.6. ja käsitelleet erilaisia etenemismahdollisuuksia molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun saavuttamiseksi. Keskustelua on käyty muun muassa kaavan ja asuntojen sopeuttamisesta vastaamaan paremmin markkinakysyntää, osan tonteista myymisestä edelleen tai ostamisesta takaisin sekä takuusummista. Hartela on ilmoittanut olevansa valmis tarkentamaan ehdotuksiaan syyskuussa. Hartelan kirje oheistetaan. Liite 18: Ehdotus: Hartelan kirje palauttaa asian neuvottelujen jatkamiseksi Hartela-yhtiöiden kanssa. Asia otetaan käsiteltäväksi uudelleen viimeistään lokakuussa Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunki on jatkanut keskusteluja Hartelan kanssa realistisen rakentamisaikataulun ja aikaisemmin Rakennus-Lundénin kanssa sovellettujen takuusumman maksamisperiaatteiden pohjalta. Takuusumma korvaa sopimussakon, josta on sovittu päivätyssä kauppakirjassa. Osapuolet ovat päässeet yhteisymmärrykseen oheisesta sopimusehdotuksesta. Kunkin tontin omistusoikeus on siirretty erilliselle yhtiölle.

12 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Tällä hetkellä tonteista on rakennettu valmiiksi yksi ja ehdotetun sopimuksen mukaan korttelissa 4 sijaitseva naapuritontti rakennetaan kuluvan vuoden aikana. Loput Hartelan alueesta on määrä olla rakennettuna valmiiksi Hartela maksaa erikseen kustakin rakentamattomasta tontista kaupungille takuusumman, joka maksetaan takaisin, jos aikataulu noudattaa sovittua aikataulua. Lisäksi ehdotetaan, että kaupunki ostaa takaisin kolme lähimpänä Kirkkokuoppaa sijaitsevaa tonttia. Kauppahinta on 80 % siitä, mitä Hartela maksoi tonteista. Ehdotettu kolmen tontin takaisin ostaminen käsitellään myös erillisessä pykälässä. Liite: Ehdotus: Ehdotus rakentamista koskevaksi sopimukseksi, kartta päättää hyväksyä oheisen Kirkkosalmenrantaan rakentamista koskevan sopimuksen solmittavaksi seuraavien yhtiöiden kanssa: Asunto Oy Ahvenranta 1 Parainen, Asunto Oy Ahvenranta 2 Parainen, Asunto Oy Ahvenranta 3 Parainen, Asunto Oy Ahvenranta 5 Parainen, Asunto Oy Kuunariranta Parainen, Asunto Oy Kutteriranta Parainen, Asunto Oy Jahtiranta Parainen ja Asunto Oy Fregattiranta Parainen.

13 1/ Kolmen Kirkkosalmenrannan kaupunginosassa sijaitsevan tontin takaisin ostaminen 2198/ /2010 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunki on neuvotellut jo pidemmän aikaa Hartelan kanssa Kirkkosalmenrannan puukaupungin rakentamisen jatkamisesta. Paraisten kaupunki myi kyseisestä kaupunginosasta suurehkon alueen, joka alun perin käsitti kahdeksan tonttia. Kauppakirjassa sovittiin rakentamisaikataulusta, jota yhtiö ei kuitenkaan ole noudattanut. Osapuolet ovat sopineet alustavasti uudesta aikataulusta ja rakentamisehdoista. Kauppakirjaan sisältyy mahdollisuus, että kaupunki vaatii sopimussakkoa täyttämättä jätetystä rakentamisvelvollisuudesta. Maakaaren mukaan tällainen ehto voi olla voimassa vain viisi vuotta kaupantekohetkestä. Uhkasakko on sen vuoksi korvattu takuusummalla, joka maksetaan ennakkoon, mutta maksetaan tietyin ehdoin takaisin. Ehdotuksen mukaan Hartelan tonttien on oltava rakennettuna käsittelee sopimuksen erillisenä asiana. Ehdotukseen sisältyy myös Kirkkosalmenrannan kaupunginosan korttelin 6 tonttien nro 1 ja 2 sekä korttelin 7 tontin nro 1 takaisin ostaminen. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 3090 m 2 ja rakennusoikeus 1225 k-m 2. Ehdotettu euron kauppahinta on 80 % Hartelan maksamasta hinnasta. Liite: Ehdotus: Kartta, sopimusehdotus päättää ostaa Asunto Oy Kutteriranta Parainen -asunto-osakeyhtiöltä tontin Kyrksundsstrand 6-1 ( ), Asunto Oy Jahtiranta Parainen -asunto-osakeyhtiöltä tontin Kyrksundsstrand 6-2 ( ) ja Asunto Oy Fregattiranta -asunto-osakeyhtiöltä tontin Kyrksundsstrand-7-1 ( ). Kauppahinta on euroa. Kauppakirja toteutuu sillä edellytyksellä, että edellä mainittu Kirkkosalmenrantaan rakentamista koskeva sopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti kaikkien Hartelan alueella olevien yhtiöiden kanssa.

14 1/ Ympäristölautakunta Atun osakaskunnan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen uusiminen 3465/ /2012 Ympäristölautakunta Valmistelija: Sopimussihteeri Johanna Harmaa, puh Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Paraisten kaupungilla on vuokralla Atun osakaskunnalta (entiseltä Atun kalastuskunnalta) noin m 2 :n suuruinen alue Paraisten Portissa sijaitsevasta yh teises tä ve sialu eesta Sopimus umpeutuu Alue muo dos taa osan aluees ta, jonka kaupunki on antanut vuokralle Paraisten Portti Oy:lle. Parais ten Portti Oy on anonut vuokrasopimuksen jatkamista 30 vuo della. Tä ten myös Atun osakaskunnan kanssa tehtyä sopimusta on jatket ta va 30 vuo della. Sopimuksen uusimisen yhteydessä vuokra-alueen kokoa tulisi tarkistaa niin, että alue vastaa Paraisten Portti Oy:n nykyisen toiminnan vaatimuksia. Tämä merkitsee sitä, että vuokra-alueen tulisi olla noin m2. Kaupunki on sopinut Atun osakaskunnan kanssa 150 euron vuotuisesta, indeksiin sidotusta vuok rasta, mikä vastaa noin 5:ttä prosenttia 0,50 euron neliöhinnasta. Liite 11: Ehdotus: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää uusia Atun osakaskunnan kanssa tehdyn, yhteisen vesialueen osaa koskevan vuokrasopimuksen. Vuokra-alueen ala on noin m 2. Vuokra-aika on 30 vuotta ja indeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 150 euroa. Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen kolmannen hallin taan on sallittua. Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite Ehdotus Kartta Kaupunginvaltuusto päättää uusia Atun osakaskunnan kanssa tehdyn, yh-

15 1/ Ympäristölautakunta Päätös teisen vesialueen osaa koskevan vuokrasopimuksen. Vuokra-alueen ala on noin m2. Vuokra-aika on 30 vuotta ja indeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 150 euroa. Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen kolmannen hallintaan on sallittua.

16 1/ Ympäristölautakunta Paraisten Portti Oy:n anomus vuokrasopimusten jatkamisesta 3235/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija: Sopimussihteeri Johanna Harmaa, puh Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Paraisten Portti Oy on vuokrannut kahdella erillisellä vuokrasopimuksella yhteensä noin m 2 :n suuruisen alueen Paraisten Portista liiketoimintaa varten. Alue muodostuu osaksi tilasta Porthamnen 1:107 ja osaksi yhteisestä vesialueesta Kaupunki on vuokrannut vesialueen Atun osakaskunnalta (entiseltä Atun kalastuskunnalta) sopimuksella, joka umpeutuu Vuokrasopimuksen jatkaminen 30 vuodella on vireillä Atun osakaskunnan kanssa. Paraisten Portti Oy:n vuokrasopimukset umpeutuvat Yhtiö on anonut sopimusten jatkamista 30 vuodella. Sopimuksen jatkaminen on tullut ajankohtaiseksi jo tässä vaiheessa, koska paikallinen yrittäjä on kiinnostunut ostamaan Paraisten Portin toiminnan ja hän on esittänyt vaatimuksenaan, että vuokrasopimukset tulee pidentää sitä ennen. Vastaavaa toimintaa koskevaa vuokrasopimusta Houtsalan kylässä Norrskatan saarella pidennettiin viime vuonna 30 vuodella ja näin pitkää sopimusta tarvitaan ottaen huomioon suunnitellut investoinnit solmittu sopimus koskee noin m 2 :n suuruista aluetta, joka anne taan vuokralle kioskitoimintaa ja polttonesteiden myyntiä varten. Vuokra on sidottu indeksiin ja se oli viime vuonna 373,09 euroa. Vuonna 1991 silloinen omis ta ja halusi laajentaa toimintaansa Paraisten Portissa ja anoi vuokralle li sä aluet ta. Noin m2:n suuruista aluetta koskeva, solmittu vuok rasopi mus antoi vuokranottajalle oikeuden rakentaa vuokra-alueelle laiturin vie rasveneitä varten sekä käymälän ja kaivon. Toiminnan laajenta misen joh dosta yrittäjä joutui tekemään niin suuria investointeja, että kaupunki päätti olla perimättä vuokraa lisäalueesta. Lisäksi vuokranottaja joutui luo vutta maan osan vuokra-alueesta, Atuntien kääntöpaikan, yleiseen käyttöön. Tä mä velvollisuus on kumottu tehdyllä sopimuksella siihen asti, kun nes aluetta tarvitaan yleisenä tienä. Vuokrasopimukset tulisi uusia niiden iän ja niiden sisältämien osittain vanhentuneiden sopimusehtojen johdosta, ja tällöin olisi tarkoituksenmukaista yhdistää molemmat vuokra-alueet ja laatia yksi uusi vuokrasopimus. Samassa yhteydessä vuokra-alueen kokoa tulisi tarkistaa käsittämään koko se vesialue, jonka Paraisten Portin toiminta nykyisellään vaatii, eli kaupungin Atun osakaskunnalta vuokraama alue kokonaisuudessaan. Tällöin vuokra-alue olisi noin m 2 :n suuruinen alue tilasta Porthamnen 1:107 ja noin 5 900

17 1/ Ympäristölautakunta m2:n suuruinen alue yhteisestä vesialueesta eli yhteensä noin m 2. Sopiva vuokra uudesta alueesta olisi 750 euroa, mikä vastaa 5:ttä prosenttia noin viiden euron neliöhinnasta noin m 2 :n suuruisen alueen osalta ja 5:ttä prosenttia 0,50 euron neliöhinnasta noin m2:n suuruisen alueen osalta. Liite 12: Ehdotus: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää uusia Paraisten Portti Oy:n kanssa tehdyt vuokrasopimukset liiketoimintaa varten sillä edellytyksellä, että Atun osakaskunnan kanssa tehtyä sopimusta jatketaan. Vuokra-alueen muodostavat noin m2:n suuruinen alue tilasta Porthamnen 1:107 ( ) ja noin m 2 :n suuruinen alue yhteisestä vesialueesta Vuokra-aika on 30 vuotta ja indeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 750 euroa. Uusi sopimus, joka kumoaa aikaisemmat ja tehdyt sopimukset, on allekirjoitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: Paraisten Portti Oy, sopimussihteeri Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite Ehdotus Kartta Kaupunginvaltuusto päättää uusia Paraisten Portti Oy:n kanssa tehdyt vuok rasopimukset liiketoimintaa varten sillä edellytyksellä, että Atun osakaskun nan kanssa tehtyä sopimusta jatketaan. Vuokra-alueen muodostavat noin m2:n suuruinen alue tilasta Porthamnen 1:107 ( ) ja noin m2:n suuruinen alue yhteisestä vesialueesta Vuokra-aika on 30 vuotta ja indeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 750 euroa. Uusi sopimus, joka kumoaa aikaisemmat ja tehdyt sopimukset, on allekirjoitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätös

18 1/ Turun kaupunkiseudun rakennemalli kaupungin lausunto 1187/ /2009 Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Heidi Saaristo-Levin, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh PARAS-johtoryhmä on pyytänyt Paraisten kaupungin lausuntoa Turun kaupunkiseudun rakennemallista Rakennemalli on jatkoa PARAS-hankkeelle ja mallin kehittämiseen osallistuu yhteensä 14 työssäkäyntialueen muodostavaa kuntaa (Aura, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Kaarina, Tarvasjoki ja Turku). Vuoteen 2035 tähtäävän rakennemallin on tarkoitus ohjata kuntien maankäyttöä yleispiirteisesti, vaikka se ei ohjaa kaavoitusta eikä rakentamista juridisesti. Tavoitteena on, että rakennemallia käytetään maakunta- ja yleiskaavoituksen pohjana. Rakennemallin on tarkoitus edistää kestävää kehitystä ja parantaa alueen vetovoimaisuutta. Kaupunkiseudulla on vahva halu saavuttaa yhteinen näkemys yhdyskuntarakenteen päälinjauksista ja rakennemalli on väline pyrkimyksessä toimia yhdessä seudun parhaaksi. Rakennemallityö on toteutettu laajana yhteistyöhankkeena, jossa prosessin kuluessa on keskusteltu tavoitteista ja tehty vaihtoehtoisia kaavoitusratkaisuja ja vaikutusten arviointeja. Kaupungilta pyydetään nyt lausuntoa loppuraportista, ja PARAS-johtoryhmä toivoo erityistä huomiota kiinnitettävän siihen, miten malli täyttää kaupunkiseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä koskevat pyrkimykset sekä miten se toteuttaa työlle aikaisemmin hyväksyttyjä tavoitteita. Lausuntopyyntöä on myöhemmin täydennetty pyynnöllä siitä, että lausunnossa otetaan huomioon myös aikaisempi loppuraporttiluonnoksesta annettu palaute. Tavoitteena on, että PARAS-johtoryhmä hyväksyy rakennemallin 2035 tammikuun 2012 lopussa, minkä jälkeen se hyväksytään kussakin kunnassa helmikuun kuluessa. Ehdotus: päättää antaa asiassa seuraavan lausunnon: Paraisten kaupunki katsoo, että rakennemalli 2035 toteuttaa pääosin suunnittelutyölle yhdessä laadittuja tavoitteita. Suunnittelu on pääosin keskittynyt ns. ydinkaupunkialueeseen, muihin keskusta-alueisiin, taajamiin ja liikenneasioihin. Mallissa on lähdetty siitä, että suunnittelualueen asukasluku kasvaa vuoteen 2035 mennessä asukkaalla jakautuen niin, että 80 % kasvusta kohdistuu Turun, Raision ja osin Kaarinan ja Naantalin muodostamalle ydinkaupunkialueelle ja 20 % muihin kuntiin. Työpaikkojen odotetaan lisääntyvän :llä. Paraisten kaupunki sijaitsee rakennemallin ydinkaupunkialueen ulkopuolella. Paraisten viisi keskusta on ryhmitelty niin, että Parainen ja

19 1/ Nauvo kuuluvat luokkaan ydinkaupunkialueesta kauempana sijaitsevat keskukset, joiden omavaraisuutta tuetaan, Korppoo on maltillisesti kasvava maaseutukeskus, kun taas Houtskari ja Iniö kuuluvat ryhmään keskukset, joiden tavoitteena on säilyttää nykyinen väkilukunsa. Koska mallissa on keskitytty juuri keskustojen ja suurempien kylien asukaslukuun ja jätetty haja-asutusalue analyysin ulkopuolelle, jakoa keskuksiin voidaan pääosin pitää perusteltuna. Paraisten keskusta on kuitenkin luokassaan selvästi suurin keskus ja ajatellen sen kokoa, maantieteellistä ja yhdyskuntarakenteellista sijaintia sekä sitä, että alue muodostaa seudun merellisen profiilin kulmakiven, Paraisten keskusta kuuluu luokkaan ydinkaupunkialueen lähialueen keskukset, jotka kasvavat edullisen sijaintinsa vuoksi esimerkiksi Liedon ja Maskun tavoin. Parainen tarjoaa jo tätä nykyä haluttuja asuinympäristöjä meren läheisyydestä hyvin joukkoliikenneyhteyksin, ja tätä seudullisella rakennemallilla pyritään vakiinnuttamaan. Paraisten kaupungissa, jossa keskustat ja kylät ovat niin erikokoisia ja -luonteisia, on tärkeää sopeuttaa kehittämistoimenpiteet niin, että pystytään hyödyntämään ja vahvistamaan taajamien erityisominaisuuksia ja tukemaan keskusta- ja kylätoimintojen kehittämistä. Yksi suurista haasteista tulee olemaan Houtskarin ja Iniön kirkonkylien nykyisen väkiluvun säilyttäminen. Esimerkiksi Iniön kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että suuntaus, jossa kyläkeskuksen väkiluku on viimeisten 30 vuoden ajan vähentynyt, on saatava pysäytettyä. Tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan ohjaamalla pysyvää asumista määrätietoisesti olemassa olevien kylätoimintojen tukemiseen. Paraisten kaupunki viittaa aikaisemmin loppuraporttiluonnoksesta annettuihin kommentteihin liittyen Kuusiston uuteen saaristotieyhteyteen ja painottaa, että tien seudullinen merkitys liikenteen välittäjänä ydinkaupunkialueen ja saariston välillä on erityisen suuri. Saariston hyvä saavutettavuus on olennaista koko seudulle, koska alue muodostaa Turun seudun merellisen imagon tärkeimmän tukipilarin. Saaristo tuo seudulle kiistatonta potentiaalia ja muodostaa erikoisuuden, joka erottaa seudun muista kaupunkiseuduista. Useimmat rakennemallin tavoitteet täyttyvät uuden tieyhteyden rakentamisen myötä ja koska myös uuden tieosuuden hyöty-kustannussuhde on erittäin hyvä, loppuraportin tekstiä tulisi tarkentaa vielä niin, että siitä käy selvästi ilmi, että tien rakentaminen on priorisoitava korkealle kaikissa seudullisissa yhteyksissä. Paraisten kaupunki on kehittänyt joukkoliikennettä aktiivisesti, minkä tuloksena linja-auton käytöstä on tullut varteenotettava vaihtoehto yksityisautoilulle. Paraisten kaupunki katsoo, että Kuusiston uudesta tieyhteydestä on tärkeää kehittää myös joukkoliikenteen pääväylä, johon sisältyy liittymispaikat suunniteltuun raitioverkkoon. Paraisten kaupunki katsoo, että rakennemallin loppuraportin hyväksymistä voidaan edellä mainittujen tarkennusten tekemisen jälkeen puoltaa.

20 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Asemakaavan muutos Kalkholmenin (23) kaupunginosan korttelin 2 tonteille 3 ja / /2010 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan , että asemakaavaa Kalkholmenin (23) kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 osalta, voidaan tutkia ja muutokseen ryhtyä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden anomuksen ja valmistelussa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Konsultti on laatinut suunnitelman ottaen huomioon kaupungin luonnosvaiheessa esittämät näkökohdat. Ehdotuksessa on esitetty tonttien 3 ja 4 yhdistämistä ja korttelialueelle käyttötarkoitukseksi AL-11, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ehdotuksen mukaan muuhun kuin asumiseen voidaan käyttää 35 % tontin rakennusoikeudesta. Tontilla sijaitsee vanhoja rakennuksia, Råtthallen sekä El-Sä:n entisiä myymälätiloja, joilla on kaupunkikuvallista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Nämä on ehdotuksessa esitetty suojeltavaksi niin, että niiden kaupunkikuvallisesti merkittävä luonne sekä tyyli säilyvät. Näihin rakennuksiin ei saa sijoittaa asuntoja. Korttelialueen rakennusoikeutta on lisätty ja tontille on suunniteltu 4-kerroksinen asuintalo tontin eteläisimmälle osalle puiston ja vierasvenesataman läheisyyteen. Korttelin kautta on avattu jalankulkutie ja se on ositettu ehdotuksessa myös yleiseen käyttöön. Tämä mahdollistaa suoran yhteyden keskustan Kauppiaskadulta ranta-alueelle ja vierasvenesatamasta keskustaan. Hakijan esittämien alustavien tontin käyttö- ja rakennussuunnitelmien mukaan jalankulkuraitin varrelle ja vanhoihin rakennuksiin on ideoitu kaupallisia palveluita ym. aktiviteettia, joilla toteutuessaan on iso merkitys keskustan ja rannan elävöittämisessä. Asemakaavan merkittävin muutos koskee käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden uudelleen määrittämistä. Muutosten laajuus edellyttää maankäyttösopimusta maanomistajan ja kaupungin välillä. Kaavanmuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu kaupungin kaavoituskatsauksessa 2010 sekä kuulutettu sanomalehdissä ja kirjeitse osallisille. Vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 6: Ehdotus: Kaavaluonnos, merkkienselitykset ja kaavaselostus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen asemakaavan muutokseksi Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonteille 3 ja 4 Paraisilla asetettavaksi julkisesti nähtäville. Esittelijä ehdotti lisäksi pykälän välitöntä tarkastamista.

21 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Till Miljönämnden / Ympäristölautakunnalle Ehdotus asemakaavanmuutokseksi oli nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana on jätetty yksi muistutus. Muistutus koskee vain vähäiseltä osaltaan ajankohtaista asemakaavanmuutosta. Muistutuksessa esitetään, että muutoksessa yksityiselle maalle osoitettu yleiselle jalankululle varattava tontin osa tulisi nimetä osaksi Kauppiaskatua ja kaavanmuutosalueen ulkopuolella aukio tulisi nimetä samoin ja Kauppiaskadun nykyinen alkupää tulisi muuttaa näin ollen jonkun muun nimiseksi. Muistutus tähtää Kauppiaskatu nimiseen kävelykatuun, joka alkaisi Kalkholmenin rannasta ja jatkuisi nykyisen Kauppiaskadun päähän Rantatielle asti samannimisenä. Suunnitelma ei ole laadittu aivan tuon ajatuksen mukaiseksi. Olennaista on se että osoitetun yhteyden myötä jää aukko rakennusten väliin, josta visuaalinen ja liikenteellinen yhteys on mahdollinen. Vaikka kaavassa varataan alue julkiselle jalankululle, on se ensisijaisesti yksityinen tontin osa. Sitä käytetään osana tontin omia liikenneyhteyksiä ja kiinteistön omistaja voi sijoittaa sen varteen omia kiinteistöä palvelevia aktiviteetteja. Alue on siis ensisijaisesti tontin omaa käyttöä varten vaikka ulkopuolisille on varattu kulkuoikeus. Nimeäminen viestisi todennäköisesti jotain muuta. Riippuen siitä mitä toimintoja suojelluiksi määrättyihin rakennuksiin tulee sijoittumaan kaduksi nimettynä suunnitelmaan sisältyvä positiivinen seikka, yhteysmahdollisuus rannan ja keskustan välillä, saattaa muodostua väärin ymmärrettynä epäkohdaksi. Muistutuksesta suurin osa ei koske kyseistä muutosta, minkä muistuttaja itsekin toteaa, vaan keskustan kaavatilannetta yleensä. Kirjoittajan tulkintaa alueen kaavoista ei voi pitää perusteltuna. Liite 6: Ehdotus: Martti Ilmosen muistutus Ympäristölautakunta toteaa, että muistutus ei aiheuta toimenpiteitä ja hyväksyy ehdotuksen asemakaavan muutokseksi Kalkholmenin kaupungin-

22 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta osan korttelin 2 tonteille 3 ja 4 Paraisila edelleen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu:, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liitteet Ehdotus Kaavakartta, kaavamerkinnät ja kaavaselostus, Martti Ilmosen muistutus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavamuutokseksi. Päätös

23 1/ Miljönämnden Asemakaavan muutos Pjukalan (13) kaupunginosan kortteleille 9, 10 ja 12 sekä liittyvälle Lumpeenkukanpolun katualueelle ja leikkipuistolle 2541/ /2011 Miljönämnden Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Till Miljönämnden / Ympäristölautakunnalle Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan , että asemakaavaa Pjukalan (13) kaupunginosan korttelien 9,10 ja 12 sekä niihin liittyvän Lumpeenkukanpolun katualeen ja leikkipuiston alueen osalta voidaan ja muutokseen ryhtyä maanomistajien ja valmistelussa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Konsultti on laatinut suunnitelman ottaen huomioon kaupungin luonnosvaiheessa esittämät näkökohdat. Ehdotuksessa on esitetty nykyisten rivitalojen ja kaksikerroksisten kerrostalojen (ARK) kortteleiden tilalle omakotitalojen kortteleita (AO). Kaavan lämpökeskus-, palvelu- ja liiketilojen tontti (AH) on nähty muutoksen yhteydessä tarpeettomaksi samoin kuin toinen autopaikkojen korttelialue (LPA). Katulinjaus on suunniteltu uudelleen. Kaavanmuutosalueen rakennusoikeus on voimassaolevassa kaavassa 7500 kem 2 ja kaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus on 6640 kem 2. Asemakaavan merkittävin muutos koskee käyttötarkoitusta. Asemakaava, joka toteutuessaan olisi tuottanut rivi- ja pienkerrostaloja, muutetaan yksittäistalojen alueeksi. Kaavanmuutoksen vireille tulosta on kuulutettu Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser sanomalehdissä ja ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivulla sekä kirjeitse osallisille Vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 1: Ehdotus: Kaavaluonnos, merkkienselitykset ja kaavaselostus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen asemakaavan muutokseksi Pjukalan (13) kaupunginosan korttelien 9-13 sekä Lumpeenkukanpolun ja Lumpeenkukankujan katualueille sekä viereiselle lähivirkistysalueelle ja puistoalueelle asemakaavaksi ja että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

24 1/ Miljönämnden Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu:, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Liitteet Ehdotus Kaavakartta, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Pjukalan (13) kaupunginosan kortteleiden 9-13, Lumpeenkukanpolun ja Lumpeenkukankujan katualueiden sekä viereisen lähivirkistysalueen ja puistoalueen asemakaavamuutokseksi. Päätös

25 1/ Ympäristölautakunta Nauvon rantayleiskaavan erään osan muutos osalle tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:206 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1 Kirjaisten kylässä Nauvossa 1951/ /2010 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Kaavoitettava alue käsittää osan tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:73 sekä osan yhteistä vesialueesta 876:1Kirjaisten kylässä Nauvossa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kaksi erillistä rantarakennuspaikkaa(ra2) alueelle, jolla voimassa olevassa kaavassa on yksi rakennuspaikka(ra1), vaikka alueelle on jo ennen voimassa olevaa kaavaa toteutunut kaksi erillistä rakennusluvanmukaista loma-asuntoa. Yleiskaavan muutoksen laatiminen aloitettiin maanomistajan aloitteesta ja toimesta vuonna Ympäristölautakunnan kokouksessa päätettiin kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Kaavasta on keskusteltu alustavasti kaavan laatijan(kaupunki) ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa palaverissa Luonnosvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä alkaen. Luonnoksen nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksen johdosta ei ole jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan yhteydessä. Vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 7: Ehdotus: Kaavaehdotus liitteineen Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Nauvon rantayleiskaavan muutta mi seksi osalle tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:73 sekä osalle yh teistä vesialuetta 876:1 Kirjaisten kylässä Nauvossa ja päät tää aset taa eh do tuk sen jul ki ses ti näh tä vil le. Ehdotus hyväksyttiin.

26 1/ Ympäristölautakunta Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusval vonta Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Liite Oheismateriaali Ehdotus Kaavakartta, kaavaselostus Kaava-alueen sijainti Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Nauvon rantayleiskaavan muutokseksi osalle Nauvossa Kirjaisten kylässä sijaitsevista tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:73 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1. Päätös

27 1/ Miljönämnden Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavojen Rompudden, Stormälön satama sekä Svartholmarna-Fagervik muutos Rompuddenin ranta, Stormälössä Paraisilla 3308/ /2011 Miljönämnden Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Till Miljönämnden / Ympäristölautakunnalle Maanomistajien toimesta on ryhdytty ranta-asemakaavojen muutokseen, joka koskee tiloja 1:55, 1:60, 1:68, 1:81 ja 1:52 Stormälön kylässä sekä samassa yhteydessä ranta-asemakaavan laadintaan, joka koskee osia yhteisvesialueista 876:1Stormälön ja 876:2 Degerbyn kylässä. Ranta-asemakaavan muutoksesta ja ranta-asemakaavasta on neuvoteltu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Kaavan vireille tulosta on konsultin toimesta ilmoitettu maanomistajille joulukuussa 2009 ja vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Rantakaavan tarkoituksena on alueella voimassa olevien ranta-asemakaavojen päivittäminen ja venesatamien vesialueen liittäminen ranta-asemakaavaan. Alueiden käyttötarkoitus ja rakennusoikeuden määrä ei muutu, Rakennusoikeus on osoitettu sijainniltaan ja käyttötarkoitukseltaan tarkemmin ja vesialueelle on osoitettu alueen osat, joille laitureiden ja muiden veneiden kiinnittämiseen tarpeellisten laitteiden sijoittaminen on sallittu. Liite 2: Ehdotus: Kaavaluonnos, merkkienselitykset ja kaavaselostus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Rompuddenin ranta nimisen ehdotuksen ranta-asemakaavojen muutoksen ja ranta-asemakaavan ja että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu:, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta

28 1/ Miljönämnden Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Liite Ehdotus Kaavakartta, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen ranta-asemakaavajoen muutokseksi ja ehdotuksen Rompuddenin rannan ranta-asemakaavaksi. Päätös

29 1/ Ympäristölautakunta Mussalan kylän ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos osalle tilasta Stornäset 10:22, osalle maantiealueesta Mossalan yhdystie 1:2003 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1 Mussalan kylässä Houtskarissa 3192/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Kaavoitettava alue käsittää osan tilasta Stornäset 10:22, osan maantiealueesta Mossalan yhdystie 1:2003 sekä osan yhteistä vesialueesta 876:1Mussa lan kylässä Houtskarissa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on leventää ja suurentaa maa- ja vesialueen tiealuetta(lt), jotta liikennesuunnitelmien mukaiset toiminnot mahtusivat kaavassa määritellylle käyttötarkoituksen mukaiselle alueelle. Osittain kaavamuutoksen tarkoitus on korjata tiealueen ja korttelialueen(kortteli 6) välinen raja vastaamaan toteutuneita olosuhteita. Voimassaolevassa kaavassa ei ole huomioitu Houtskarin kunnan valtion kanssa tekemää pitkäaikaista maa-alueen vuokrasopimusta, joka koskee rannassa olevaa lauttajonon odotuskaistaa joka sijaitsee voimassa olevassa kaavassa lomarakentamiselle varatulla korttelialueella. Lisäksi kaavamuutoksen tarkoituksena on pienentää korttelialuetta 5(RM) sekä muuttaa vähäisiltä osin korttelialueiden 5 ja 6 käyttötarkoituksia ja kerroaloja siten että alueiden pääkäyttötarkoitus(lomakylarakentaminen) ja kokonaiskerrolala eivät muutu. Kaavan tarkoituksena on laajentaa venesatama-aluetta(lv). Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen aloitettiin maanomistajan aloitteesta ja toimesta vuonna Kaavoituskatsauksessa 2010 ilmoitettiin kaavamuutoksen olevan mahdollinen ja ajankohtainen. Kaavamuutosalueen korkeuskäyrät ja vesiraja on laadittu pohjakarttaa varten uudestaan. Kaavasta on keskusteltu alustavasti maanomistajan edustajan, kaavan laatijan (arkkitehtitoimisto Ark Aboa) edustajien ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajien kanssa useissa palaverissa vuosina Viimeisin työpalaveri pidettiin ELY-keskuksessa kaavan laatijan, maanomistajan edustajan, ELY-keskuksen viranomaisten sekä kaupungin edustajan kanssa. Luonnosvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä syyskuun lopusta 2011 alkaen. Luonnoksen nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksen johdosta Houtskarin palvelulautakunta on jättänyt mielipiteen koskien satama-aluetta. Mielipiteen johdosta satama-alueelle on lisätty jäätievaraus.

30 1/ Ympäristölautakunta Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan yhteydessä. Vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 3: Ehdotus: Kaavaehdotus, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Mussalan kylän ranta-asemakaavaksi ja ranta-asemakaavann muut ta mi seksi ja päättää aset taa ehdotuk sen jul ki sesti näh tä vil le. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Liite Ehdotus Kaavakartta, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Mussalan kylän ranta-asemakaavaksi ja ranta-asemakaavan muutokseksi. Päätös

31 1/ Anomus omavelkaisesta takauksesta, Vikom-Käldö-Vallmon yksityistien tiekunta Valmistelija: Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Vikom-Käldö-Vallmon tiekunta anoo, että kaupunki antaisi takaussitoumuksen lainalle, jonka tiekunta aikoo ottaa rahoittaakseen kiinteän sillan rakentamisen korvaamaan Nauvossa Ramsön ja Vallmon saarten välinen ponttonisilta. Takaussitoumus koskee enintään euron lainaa ja 5 vuoden laina-aikaa. Kuntalain 13 :n kohdan 6 mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Mikäli kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen, kaupunki sitoutuu antamaan takauksen niin kuin omasta velastaan. Tällainen takaussitoumus tarkoittaa sitä, että kaupunki ottaa alustavan vastuun lainanottajan velasta. Tämän seurauksena tämäntyyppisen takauksen jälkeen lainanantaja voi hakea takaisinmaksua joko lainanottajalta tai takaajalta. Tiekunta on vuosikokouspäätöksellä käynnistänyt hankkeen Nauvon Ramsön ja Vallmon saarten välisen sillan uusimiseksi. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle luvan ja kaupunki on antanut toimenpideluvan tiedoksi Tiekunta on kilpailutuksella valinnut sillan rakentajaksi Destia ja hankkeen arvioitu budjetti on euroa. Sillan rakentaminen on aloitettu. 75 % hankkeen rahoituksesta tulee Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta ja tiekunta on jättänyt yhteensä euron avustushakemuksen Paraisten kaupungille. Tiekunnan edustajat ovat aikeissa täydentää kaupungille osoittamaansa avustushakemusta eikä ympäristölautakunta ole vielä ottanut kantaa hakemukseen. Jäljelle jäävät kustannukset, joita ei voida kattaa valtion tai kunnan avustuksilla, on tiekunnan suunnitelmien mukaan määrä kattaa lainalla, jonka tiekunnan tieosakkaat sitten maksavat takaisin 5 vuoden aikana. Tieosakkaat ovat kahdella vuosikokouspäätöksellään sitoutuneet hankkeeseen ja taloudelliseen vastuuseen hankkeesta. Tiekunnan sihteerin mukaan laina pitäisi voida nostaa viimeistään huhtikuussa hankkeen likviditeetin varmistamiseksi. Sillan uusiminen merkitsee tieosakkaille taloudellista sitoumusta, mutta samalla tietysti myös alueen kiinteistöjen arvon nousua. On todennäköistä, että luottolaitos vaatii takausta (esim. hallituksen jäsenten) lainan myöntämiselle. Kunnallisen takauksen myötä muuta takausta ei vaadittaisi ja tiekunta saisi luottolaitokselta paremmat lainaehdot. Kaupungilla ei ole määriteltyjä rahoitusta ja sijoituksia taikka takauksia koskevia periaatteita, jotka säätelisivät oikeutta antaa takauksia muille. Pääsääntöisesti kuntien tulisi rajata takaussitoumuksensa pääosin

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelualue, rajaus sinisellä

Suunnittelualue, rajaus sinisellä 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ ASEMAKAAVANMUUTOS Herttuankulma 25.4.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaarinumero 9515-2013 Asemakaavatunnus 27/2013 Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 Naantalin kaupunki sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 NAANTALI, ITÄTAMMISTON ASEMAKAAVAN LAATIMINEN (AK-259) Aloite Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot