SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU"

Transkriptio

1 1/ TID - AIKA klo 15:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3 Pargas Ax Oy:n vuokrasopimuksen muutos 4 Siivoussopimuksen hyväksyminen 5 Folkhögskolan kiinteistön tilojen vuokraaminen ja investointi päiväkodiksi 6 Rakentaminen osalle Kirkkosalmenrannan asuntoalueesta 7 Kolmen Kirkkosalmenrannan kaupunginosassa sijaitsevan tontin takaisin ostami nen 8 Atun osakaskunnan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen uusiminen 9 Paraisten Portti Oy:n anomus vuokrasopimusten jatkamisesta 10 Turun kaupunkiseudun rakennemalli kaupungin lausunto 11 Asemakaavan muutos Kalkholmenin (23) kaupunginosan korttelin 2 tonteille 3 ja 4 12 Asemakaavan muutos Pjukalan (13) kaupunginosan kortteleille 9, 10 ja 12 sekä liittyvälle Lumpeenkukanpolun katualueelle ja leikkipuistolle 13 Nauvon rantayleiskaavan erään osan muutos osalle tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:206 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1 Kirjaisten kylässä Nauvossa 14 Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavojen Rompudden, Stormälön satama sekä Svartholmarna-Fagervik muutos Rompuddenin ranta, Stormälössä Paraisilla 15 Mussalan kylän ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos osalle tilasta Stornäset 10:22, osalle maantiealueesta Mossalan yhdystie 1:2003 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1 Mussalan kylässä Houtskarissa 16 Anomus omavelkaisesta takauksesta, Vikom-Käldö-Vallmon yksityistien tiekunta 17 Avustusanomus, Paraisten kierrätyskeskus / Kaarinan työttömät ry 18 Hankintaoikaisuvaatimus Paraisten kaupungin kirjekuorten hankintapäätöksestä 19 Lena Nordströmin oikaisuvaatimus 20 Luottamustehtävistä vapauttaminen, Hanna Karlsson 21 Uuden henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen Marcus Lepolan tilalle sivistys lautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 22 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n vuoden 2012 varsinai seen liittokokoukseen 23 Länsi-Turunmaan terveyskeskuksen ylilääkärin viran julistaminen haettavaksi

2 1/ Kaupungin luottamushenkilöorganisaatiota arvioiva työryhmä 25 Saatavien poistaminen 26 Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13. joulukuuta 2011 tehtyjen päätösten täy täntöönpaneminen 27 Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitsemi nen 28 Ilmoitusasiat 29 Ajankohtaiset asiat Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmän hetens påseende i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä Paraisten kaupungintalolla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kuntien aluekonttoreissa Ordförande/ Puheenjohtaja: Sandra Bergqvist

3 1/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 1/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

5 1/ Pargas Ax Oy:n vuokrasopimuksen muutos Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen teollisuushallin vuokraamisesta Norrbynharjulla, Teollisuuskatu 16, kiinteistö , Pargas Ax Oy:lle. Rakennusta on kunnostettu ja on suoritettu toiminnallisia muutoksia ennen vuokrasopimuksen alkua kaupungin toimesta kustannuskertymän ollessa euroa. Vuokrasopimus on allekirjoitettu ja nyt kolme (3) ensimmäistä vuotta Pargas Ax Oy on sopimuksen mukaisesti maksanut vuokran euroa. Pargas Ax Oy on lähestynyt palvelutoimintoja, kun sopimuksen mukaisesti joulukuussa 2011 ensimmäinen (1.) lyhennyserä euroa korjauskustannuksista on langennut maksettavaksi ja todennut lyhennyserän suorittamisen tässä vaiheessa aiheuttavan liian suurta taloudellista painetta yritykselle perusteina laitehankinnat realistisen kannattavuuden takaamiseksi ja markkinatilanne, jonka arvioidaan vaikeutuvan vuoden 2012 aikana. Pargas Ax Oy:n ehdotus muuttaisi sopimuksen maksuerätaulukkoa siten, että maksuun erääntynyt lyhennyserä siirrettäisiin maksettavaksi viimeisen erän yhteydessä. Tällöin maksuerätaulukossa tapahtuneet muutokset aiheuttavat viimeisen, 13. erän, määräksi euroa. Vuokrasopimus on pituudeltaan 13 vuotta. Korjauskustannuksista aiheutuvat lyhennykset alkavat neljännen (4.) sopimusvuoden alusta vuonna Sopimuksen mukaisesti vuokralainen lunastaa rakennuksen viimeisen vuoden erän yhteydessä, jolloin toimintaa voidaan jatkaa. Lyhennyserän siirto aiheuttaa ilman korkotekijää pääoman tuoton hävikin, mutta korkotaso ja arviot sopimuskauden korkotasosta antavat kaupungin pääomalle reaalisen tuoton. Alueellisesti yhtiön toiminta takaa työpaikkoja ja tuotemerkkinä yhtiön tuotteet jatkavat perinteistä osaa Paraisten yrityshistoriassa. Liitteet Ehdotus Pargas Ax Oy:n ehdotus vuokrasopimuksen liitteeksi Nykyinen maksuerätaulukko Ehdotus uudeksi maksuerätaulukoksi hyväksyy lyhennyksen siirron osana sopimuskokonaisuutta. Päätös

6 1/ Siivoussopimuksen hyväksyminen 2948/ /2011 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Siivoustoiminnan kilpailutuksen tuloksena Paraisten kunta-alueen siivouspalvelun toimittajaksi valittiin Sodexo Oy. Tarjouspyynnön osana olleeseen sopimusluonnokseen varattiin tarkennusmahdollisuuksia hankintapäätöstä edeltäneissä neuvotteluissa. Sopimuksen kiinteä ajanjakso on ja optiomahdollisuus on 2 vuotta. Sopimuksen kes keistä sisältöä on varmistaa laatutaso reklamaatiomenettelyn avulla, minkä lopputuloksena laa tua valvotaan ja äärimmäi senä mahdollisuutena on toiminnan uudelleen or ganisointi. Sopimus määrittää siivoustoiminnan laadun työn lopputuloksena ja muut dokumentaatioissa esitetyt määrittelyt ovat menetelmiä saavuttaa työn lop putulos. Sopimus määrittelee yksilöidyt siivouksen laatutasot, siivottavat tilat ja kustannusvastuut elementteinä, joiden mukaisesti siivoustoimintaa arvioidaan lopputuloksen laadun, talou den ja suorittavan henkilöstön näkökulmasta. Liitteet Ehdotus Sopimus Paraisten kaupungin siivouspalveluista Siivouksen tarjouspyyntö Tuottajan tarjous - hinnasto Siivouksen maksuerätaulukko hy väksyy Sodexo Oy:n kanssa solmittavan siivoussopimuksen. Päätös

7 1/ Folkhögskolan kiinteistön tilojen vuokraaminen ja investointi päiväkodiksi Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Mäntyrinteen päiväkoti todettiin vuonna 2010 rakenteellisesti sopimattomaksi päiväkotikäyttöön ilman epäpuhtauksien takia. Päiväkoti ja hoitotoiminta oli toteutettu päivähoidon ulkoisena ostopalveluna ja hoitokapasiteetti oli suuruusluokkana 80 lasta. Mäntyrinteen päiväkodin kapasiteetin korvaamiseksi laadittiin suunnitelma, jossa keskeisinä osioina ovat Kirjalan koulun muuttaminen päiväkodiksi ja ulkoisena tilaratkaisuna Folkhögskolan muuttaminen osittain päiväkotikäyttöön. Folkhögskolan rakennus voidaan jakaa Skansen- ja Skolhuset-rakennuksiin, jotka on yhdistetty toisiinsa käytävällä. Molemmissa rakennuksissa on havaittu puutteita, ilmanlaatu- ja kosteusvaurio-ongelmia. Rakennukseen on tehty sisäilmatutkimus ja kattava kuntotutkimus on aloitettu viikolla 2/2012. Periaatteena tilajärjestelyssä on rakennuksen tehokas käyttö kokonaisvaltaisesti. Kaupunki vuokraa ja investoi toiminnallisiin muutoksiin osalla, joka sopii päivähoidon tarpeisiin. Vastaavasti omistajalle jää käyttöön Skolhuset-kokonaisuus, joka avaa mahdollisuuden koulutuskäyttöön yhdessä ruokasalin kanssa. Rakennuksen omistajan vastuuksi on sovittu rakennuksen ilma- kosteusvaurioiden korjaukset, mutta Paraisten kaupunki vastaa toiminnallisista muutoksista päivähoitotoiminnan edellytysten mukaisesti. Päivähoidon tilatarpeeksi on määritetty 421 m 2 ja tiloihin sijoitetaan lasta. Tilat sijaitsevat 1. kerroksessa rakennuksen keskeisellä osalla. Omistajan käyttöön jäävät Skolhusetin osalta suuret huoneet, 3. kerroksen ja ruokalan tilat. Ruokalaa päivähoitoyksikkö saa käyttää ruokailuajankohtana. Kriittisiä osioita rakennuksen käytössä ovat omistajan pääsy 3. kerroksen tiloihin ilman päivähoitotoiminnan häiriöitä ja lasten ruokailutilaan siirtyminen partaiden avulla huomioiden esteettömyysmääräykset. Kriittiset osiot voidaan poistaa absoluuttisesti rakentamalla hissi rakennukseen, mutta hissirakenteiden sijoittaminen vanhaan rakennusrunkoon on hintavaa ja epäkäy tännöllistä. Prioriteetti on anoa rakennuslupaa väliaikaisena ratkaisuna vuokra-ajan alkuun, koska edellytykset häiriöttömälle toiminnalle ovat hyvät ilman hissiratkaisua. Vuokra-ajaksi on sovittu 15 vuotta jatkuvuuden turvaamiseksi ja investoinnin euroa yksilöimiseksi.

8 1/ Vuokrasopimus määrittää kiinteistön vastuun kokonaisvuokran vastineena rakennuksen omistajalle lukuun ottamatta tilojen siivousta ja irtaimiston kunnossapitoa. Vuokranantaja esittää vuokran suuruudeksi 10,50 euroa/m 2. Vuokran tulee sisältää käyttökustannukset ja riittävä pääomavuokran osuus, joilla turvataan rakennusten tuleva elinkaari. Vuokra määritetään vuotuisena kokonaisvuokrana. Vuokranantajan esittämä vuokrataso perustuu markkinavuokraan ja ei kohdistu tilanteeseen, jossa vuokralainen investoi vieraaseen pääomaan. Liitteet Ehdotus Vuokrasopimus Pohjakuvat tiloista Annetaan kokouksessa. Päätös

9 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Rakentaminen osalle Kirkkosalmenrannan asuntoalueesta 2198/ / Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupunki myi yhteensä kahdeksan tonttia Kirkkosalmenrannan asuntoalueelta Hartela Kiinteistömyynti Oy:lle, joka osti tontit perusteilla olleen yhtiön nimiin. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on m 2 ja kauppahinta oli euroa. Kauppakirjan mukaan ostaja sitoutui rakentamaan vähintään 10 % kerrosalasta kolmen vuoden kuluessa, 50 % kerrosalasta viiden vuoden kuluessa ja koko kerrosalan kahdeksan vuoden kuluessa tonttien ostamisesta. Mikäli ostaja laiminlyö mainitun rakentamisvelvoitteensa, sopimusrikkomuksesta seuraa sopimussakko, joka vastaa puolta kauppahinnasta. Myyjä voi kuitenkin myöntää sopimussakkoon huojennusta. Tonttien ostosta on kulunut jo kolme vuotta ja sopimussakkoa voidaan siten jo vaatia. Kaupungin näkökulmasta on kuitenkin tärkeintä, että tontit rakennetaan. Tonttikaupan jälkeen on käyty useita neuvotteluja, ja ostaja on etsinyt ratkaisuja, jotka ostajan mukaan vastaisivat kysyntää pohjaratkaisujen ja rakentamistavan osalta. Kaupunki on myötävaikuttanut erilaisiin ratkaisuihin suhtautumalla joustavasti muun muassa kaavamääräyksistä poikkeamiseen. Perusperiaatteista eli suhteellisen tiiviistä puutalorakentamisesta ja yhtenäisestä kaupunkikuvasta ei kuitenkaan ole poikettu. Yhtenä ongelmana on ollut sellaisen rakennustyypin löytäminen, joka pystyy hinnallisesti kilpailemaan markkinoilla tilanteessa, jossa tonttihinta oli suhteellisen korkea ja perustuskustannukset, ennen kaikkea paalutuskustannukset, nekin ovat suhteellisen korkeat. Jos sopimussakko langetetaan täysimääräisenä, se saattaisi hintoihin lisättynä nostaa hintatasoa entisestään. Kaupungin edustajat keskustelivat asiasta Hartelan edustajien kanssa Keskustelussa kävi ilmi, että aikomuksena on ensimmäisen talon saaminen valmiiksi helmikuun 2011 aikana. Sen jälkeen taloja rakennetaan ja myydään sitä mukaa kuin ostajia ilmaantuu. Myytävä talotyyppi perustuu valmiisiin suurelementteihin ja ne voidaan toimittaa hyvin nopealla aikataululla. Vastaavanlaisia rakennuksia on jo toimitettu eräälle asuntoalueelle Uuteenkaupunkiin. Hartelan puolelta ilmoitetaan, että rakentaminen on aikomus aloittaa kävelysillan eteläpuolella sijaitsevalle tontille, Kirkkosalmen rantaan. Kaupungin puolelta rakentamisen suunnittelu ei enää tässä vaiheessa riitä, vaan on voitava odottaa, että rakennukset myös konkreettisesti pystyte-

10 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen tään. Kaupungin tulee myös kaikissa oloissa säilyttää oikeutensa täysimääräiseen sopimussakkoon sopimusrikkomuksesta. Kun rakentaminen pääsee käyntiin, voidaan ottaa kantaa siihen, onko rakentamisen aloituksen myöhästymiseen mahdollisesti ollut hyväksyttäviä syitä ja voidaanko sopimussakkosummaa huojentaa tai voidaanko siitä vapauttaa kokonaan. Liite 8: päivätty kauppakirja Ehdotus: päättää ilmoittaa Hartela Kiinteistömyynti Oy:n ostamien tonttien omistajille seuraavaa: Länsi-Turunmaan kaupunki toteaa, että oheisen, päivätyn kauppakirjan kohdan 8 mukaista rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty ja että ostaja on siten velvollinen korvaamaan kaupungille sopimusrikkomuksesta puolta kauppahinnasta vastaavan summan. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden sopimussakkoon ja päättää maaliskuun 2011 aikana jatkotoimenpiteistä kuultuaan tonttien haltijoita. Kaupunki edellyttää, että tonttien haltijat ovat viimeistään helmikuun 2011 aikana rakennuttaneet vähintään yhden ja aloittaneet vähin tään kaksi taloa alueelle ja että samanaikaisesti esitetään suunnitelma alu eelle rakentamisen etenemisestä. Kaupunki pyytää selvitystä rakentamisen myöhästyneen aloittamisen syistä ja tontinomistajien mahdollista vastinetta sopimussakkoon liittyen. Selvityksen ja vastineen on oltava kaupungilla marraskuun 2010 kuluessa. Ehdotus hyväksyttiin. Stadsstyrelsen Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Hartela Oy on ja toimittanut kaupungille selvityksen Kirkkosalmenrannan asuntoalueen rakentamisen etenemisestä. Kaupunginhallituksen asettama ehto eli, että Hartelan on helmikuun 2011 kuluessa tullut rakentaa vähintään yksi ja aloittaa vähintään kahden talon rakentaminen alueelle, on täytetty. Rakentamisen jatkamisesta ei sitä vastoin ole uskottavia suunnitelmia ja asuntojen markkinointi on ollut minimaalista. Tämä viittaa siihen, ettei Hartela Oy:llä näytä olevan riittävää kiinnostusta alueen valmiiksi saattamiseen.

11 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Liitteet 8-10: Ehdotus: päivätty kauppakirja Hartela Oy:n ja päivätyt selvitykset panee asian pöydälle. päätti panna asian pöydälle. Stadsstyrelsen Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Hartelan toimitusjohtaja Kari Mäkelä ja kaupunginjohtaja ovat keskustelleet asiasta 3.6. ja käsitelleet erilaisia etenemismahdollisuuksia molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun saavuttamiseksi. Keskustelua on käyty muun muassa kaavan ja asuntojen sopeuttamisesta vastaamaan paremmin markkinakysyntää, osan tonteista myymisestä edelleen tai ostamisesta takaisin sekä takuusummista. Hartela on ilmoittanut olevansa valmis tarkentamaan ehdotuksiaan syyskuussa. Hartelan kirje oheistetaan. Liite 18: Ehdotus: Hartelan kirje palauttaa asian neuvottelujen jatkamiseksi Hartela-yhtiöiden kanssa. Asia otetaan käsiteltäväksi uudelleen viimeistään lokakuussa Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunki on jatkanut keskusteluja Hartelan kanssa realistisen rakentamisaikataulun ja aikaisemmin Rakennus-Lundénin kanssa sovellettujen takuusumman maksamisperiaatteiden pohjalta. Takuusumma korvaa sopimussakon, josta on sovittu päivätyssä kauppakirjassa. Osapuolet ovat päässeet yhteisymmärrykseen oheisesta sopimusehdotuksesta. Kunkin tontin omistusoikeus on siirretty erilliselle yhtiölle.

12 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Tällä hetkellä tonteista on rakennettu valmiiksi yksi ja ehdotetun sopimuksen mukaan korttelissa 4 sijaitseva naapuritontti rakennetaan kuluvan vuoden aikana. Loput Hartelan alueesta on määrä olla rakennettuna valmiiksi Hartela maksaa erikseen kustakin rakentamattomasta tontista kaupungille takuusumman, joka maksetaan takaisin, jos aikataulu noudattaa sovittua aikataulua. Lisäksi ehdotetaan, että kaupunki ostaa takaisin kolme lähimpänä Kirkkokuoppaa sijaitsevaa tonttia. Kauppahinta on 80 % siitä, mitä Hartela maksoi tonteista. Ehdotettu kolmen tontin takaisin ostaminen käsitellään myös erillisessä pykälässä. Liite: Ehdotus: Ehdotus rakentamista koskevaksi sopimukseksi, kartta päättää hyväksyä oheisen Kirkkosalmenrantaan rakentamista koskevan sopimuksen solmittavaksi seuraavien yhtiöiden kanssa: Asunto Oy Ahvenranta 1 Parainen, Asunto Oy Ahvenranta 2 Parainen, Asunto Oy Ahvenranta 3 Parainen, Asunto Oy Ahvenranta 5 Parainen, Asunto Oy Kuunariranta Parainen, Asunto Oy Kutteriranta Parainen, Asunto Oy Jahtiranta Parainen ja Asunto Oy Fregattiranta Parainen.

13 1/ Kolmen Kirkkosalmenrannan kaupunginosassa sijaitsevan tontin takaisin ostaminen 2198/ /2010 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunki on neuvotellut jo pidemmän aikaa Hartelan kanssa Kirkkosalmenrannan puukaupungin rakentamisen jatkamisesta. Paraisten kaupunki myi kyseisestä kaupunginosasta suurehkon alueen, joka alun perin käsitti kahdeksan tonttia. Kauppakirjassa sovittiin rakentamisaikataulusta, jota yhtiö ei kuitenkaan ole noudattanut. Osapuolet ovat sopineet alustavasti uudesta aikataulusta ja rakentamisehdoista. Kauppakirjaan sisältyy mahdollisuus, että kaupunki vaatii sopimussakkoa täyttämättä jätetystä rakentamisvelvollisuudesta. Maakaaren mukaan tällainen ehto voi olla voimassa vain viisi vuotta kaupantekohetkestä. Uhkasakko on sen vuoksi korvattu takuusummalla, joka maksetaan ennakkoon, mutta maksetaan tietyin ehdoin takaisin. Ehdotuksen mukaan Hartelan tonttien on oltava rakennettuna käsittelee sopimuksen erillisenä asiana. Ehdotukseen sisältyy myös Kirkkosalmenrannan kaupunginosan korttelin 6 tonttien nro 1 ja 2 sekä korttelin 7 tontin nro 1 takaisin ostaminen. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 3090 m 2 ja rakennusoikeus 1225 k-m 2. Ehdotettu euron kauppahinta on 80 % Hartelan maksamasta hinnasta. Liite: Ehdotus: Kartta, sopimusehdotus päättää ostaa Asunto Oy Kutteriranta Parainen -asunto-osakeyhtiöltä tontin Kyrksundsstrand 6-1 ( ), Asunto Oy Jahtiranta Parainen -asunto-osakeyhtiöltä tontin Kyrksundsstrand 6-2 ( ) ja Asunto Oy Fregattiranta -asunto-osakeyhtiöltä tontin Kyrksundsstrand-7-1 ( ). Kauppahinta on euroa. Kauppakirja toteutuu sillä edellytyksellä, että edellä mainittu Kirkkosalmenrantaan rakentamista koskeva sopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti kaikkien Hartelan alueella olevien yhtiöiden kanssa.

14 1/ Ympäristölautakunta Atun osakaskunnan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen uusiminen 3465/ /2012 Ympäristölautakunta Valmistelija: Sopimussihteeri Johanna Harmaa, puh Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Paraisten kaupungilla on vuokralla Atun osakaskunnalta (entiseltä Atun kalastuskunnalta) noin m 2 :n suuruinen alue Paraisten Portissa sijaitsevasta yh teises tä ve sialu eesta Sopimus umpeutuu Alue muo dos taa osan aluees ta, jonka kaupunki on antanut vuokralle Paraisten Portti Oy:lle. Parais ten Portti Oy on anonut vuokrasopimuksen jatkamista 30 vuo della. Tä ten myös Atun osakaskunnan kanssa tehtyä sopimusta on jatket ta va 30 vuo della. Sopimuksen uusimisen yhteydessä vuokra-alueen kokoa tulisi tarkistaa niin, että alue vastaa Paraisten Portti Oy:n nykyisen toiminnan vaatimuksia. Tämä merkitsee sitä, että vuokra-alueen tulisi olla noin m2. Kaupunki on sopinut Atun osakaskunnan kanssa 150 euron vuotuisesta, indeksiin sidotusta vuok rasta, mikä vastaa noin 5:ttä prosenttia 0,50 euron neliöhinnasta. Liite 11: Ehdotus: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää uusia Atun osakaskunnan kanssa tehdyn, yhteisen vesialueen osaa koskevan vuokrasopimuksen. Vuokra-alueen ala on noin m 2. Vuokra-aika on 30 vuotta ja indeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 150 euroa. Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen kolmannen hallin taan on sallittua. Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite Ehdotus Kartta Kaupunginvaltuusto päättää uusia Atun osakaskunnan kanssa tehdyn, yh-

15 1/ Ympäristölautakunta Päätös teisen vesialueen osaa koskevan vuokrasopimuksen. Vuokra-alueen ala on noin m2. Vuokra-aika on 30 vuotta ja indeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 150 euroa. Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen kolmannen hallintaan on sallittua.

16 1/ Ympäristölautakunta Paraisten Portti Oy:n anomus vuokrasopimusten jatkamisesta 3235/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija: Sopimussihteeri Johanna Harmaa, puh Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Paraisten Portti Oy on vuokrannut kahdella erillisellä vuokrasopimuksella yhteensä noin m 2 :n suuruisen alueen Paraisten Portista liiketoimintaa varten. Alue muodostuu osaksi tilasta Porthamnen 1:107 ja osaksi yhteisestä vesialueesta Kaupunki on vuokrannut vesialueen Atun osakaskunnalta (entiseltä Atun kalastuskunnalta) sopimuksella, joka umpeutuu Vuokrasopimuksen jatkaminen 30 vuodella on vireillä Atun osakaskunnan kanssa. Paraisten Portti Oy:n vuokrasopimukset umpeutuvat Yhtiö on anonut sopimusten jatkamista 30 vuodella. Sopimuksen jatkaminen on tullut ajankohtaiseksi jo tässä vaiheessa, koska paikallinen yrittäjä on kiinnostunut ostamaan Paraisten Portin toiminnan ja hän on esittänyt vaatimuksenaan, että vuokrasopimukset tulee pidentää sitä ennen. Vastaavaa toimintaa koskevaa vuokrasopimusta Houtsalan kylässä Norrskatan saarella pidennettiin viime vuonna 30 vuodella ja näin pitkää sopimusta tarvitaan ottaen huomioon suunnitellut investoinnit solmittu sopimus koskee noin m 2 :n suuruista aluetta, joka anne taan vuokralle kioskitoimintaa ja polttonesteiden myyntiä varten. Vuokra on sidottu indeksiin ja se oli viime vuonna 373,09 euroa. Vuonna 1991 silloinen omis ta ja halusi laajentaa toimintaansa Paraisten Portissa ja anoi vuokralle li sä aluet ta. Noin m2:n suuruista aluetta koskeva, solmittu vuok rasopi mus antoi vuokranottajalle oikeuden rakentaa vuokra-alueelle laiturin vie rasveneitä varten sekä käymälän ja kaivon. Toiminnan laajenta misen joh dosta yrittäjä joutui tekemään niin suuria investointeja, että kaupunki päätti olla perimättä vuokraa lisäalueesta. Lisäksi vuokranottaja joutui luo vutta maan osan vuokra-alueesta, Atuntien kääntöpaikan, yleiseen käyttöön. Tä mä velvollisuus on kumottu tehdyllä sopimuksella siihen asti, kun nes aluetta tarvitaan yleisenä tienä. Vuokrasopimukset tulisi uusia niiden iän ja niiden sisältämien osittain vanhentuneiden sopimusehtojen johdosta, ja tällöin olisi tarkoituksenmukaista yhdistää molemmat vuokra-alueet ja laatia yksi uusi vuokrasopimus. Samassa yhteydessä vuokra-alueen kokoa tulisi tarkistaa käsittämään koko se vesialue, jonka Paraisten Portin toiminta nykyisellään vaatii, eli kaupungin Atun osakaskunnalta vuokraama alue kokonaisuudessaan. Tällöin vuokra-alue olisi noin m 2 :n suuruinen alue tilasta Porthamnen 1:107 ja noin 5 900

17 1/ Ympäristölautakunta m2:n suuruinen alue yhteisestä vesialueesta eli yhteensä noin m 2. Sopiva vuokra uudesta alueesta olisi 750 euroa, mikä vastaa 5:ttä prosenttia noin viiden euron neliöhinnasta noin m 2 :n suuruisen alueen osalta ja 5:ttä prosenttia 0,50 euron neliöhinnasta noin m2:n suuruisen alueen osalta. Liite 12: Ehdotus: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää uusia Paraisten Portti Oy:n kanssa tehdyt vuokrasopimukset liiketoimintaa varten sillä edellytyksellä, että Atun osakaskunnan kanssa tehtyä sopimusta jatketaan. Vuokra-alueen muodostavat noin m2:n suuruinen alue tilasta Porthamnen 1:107 ( ) ja noin m 2 :n suuruinen alue yhteisestä vesialueesta Vuokra-aika on 30 vuotta ja indeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 750 euroa. Uusi sopimus, joka kumoaa aikaisemmat ja tehdyt sopimukset, on allekirjoitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: Paraisten Portti Oy, sopimussihteeri Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite Ehdotus Kartta Kaupunginvaltuusto päättää uusia Paraisten Portti Oy:n kanssa tehdyt vuok rasopimukset liiketoimintaa varten sillä edellytyksellä, että Atun osakaskun nan kanssa tehtyä sopimusta jatketaan. Vuokra-alueen muodostavat noin m2:n suuruinen alue tilasta Porthamnen 1:107 ( ) ja noin m2:n suuruinen alue yhteisestä vesialueesta Vuokra-aika on 30 vuotta ja indeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 750 euroa. Uusi sopimus, joka kumoaa aikaisemmat ja tehdyt sopimukset, on allekirjoitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätös

18 1/ Turun kaupunkiseudun rakennemalli kaupungin lausunto 1187/ /2009 Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Heidi Saaristo-Levin, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh PARAS-johtoryhmä on pyytänyt Paraisten kaupungin lausuntoa Turun kaupunkiseudun rakennemallista Rakennemalli on jatkoa PARAS-hankkeelle ja mallin kehittämiseen osallistuu yhteensä 14 työssäkäyntialueen muodostavaa kuntaa (Aura, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Kaarina, Tarvasjoki ja Turku). Vuoteen 2035 tähtäävän rakennemallin on tarkoitus ohjata kuntien maankäyttöä yleispiirteisesti, vaikka se ei ohjaa kaavoitusta eikä rakentamista juridisesti. Tavoitteena on, että rakennemallia käytetään maakunta- ja yleiskaavoituksen pohjana. Rakennemallin on tarkoitus edistää kestävää kehitystä ja parantaa alueen vetovoimaisuutta. Kaupunkiseudulla on vahva halu saavuttaa yhteinen näkemys yhdyskuntarakenteen päälinjauksista ja rakennemalli on väline pyrkimyksessä toimia yhdessä seudun parhaaksi. Rakennemallityö on toteutettu laajana yhteistyöhankkeena, jossa prosessin kuluessa on keskusteltu tavoitteista ja tehty vaihtoehtoisia kaavoitusratkaisuja ja vaikutusten arviointeja. Kaupungilta pyydetään nyt lausuntoa loppuraportista, ja PARAS-johtoryhmä toivoo erityistä huomiota kiinnitettävän siihen, miten malli täyttää kaupunkiseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä koskevat pyrkimykset sekä miten se toteuttaa työlle aikaisemmin hyväksyttyjä tavoitteita. Lausuntopyyntöä on myöhemmin täydennetty pyynnöllä siitä, että lausunnossa otetaan huomioon myös aikaisempi loppuraporttiluonnoksesta annettu palaute. Tavoitteena on, että PARAS-johtoryhmä hyväksyy rakennemallin 2035 tammikuun 2012 lopussa, minkä jälkeen se hyväksytään kussakin kunnassa helmikuun kuluessa. Ehdotus: päättää antaa asiassa seuraavan lausunnon: Paraisten kaupunki katsoo, että rakennemalli 2035 toteuttaa pääosin suunnittelutyölle yhdessä laadittuja tavoitteita. Suunnittelu on pääosin keskittynyt ns. ydinkaupunkialueeseen, muihin keskusta-alueisiin, taajamiin ja liikenneasioihin. Mallissa on lähdetty siitä, että suunnittelualueen asukasluku kasvaa vuoteen 2035 mennessä asukkaalla jakautuen niin, että 80 % kasvusta kohdistuu Turun, Raision ja osin Kaarinan ja Naantalin muodostamalle ydinkaupunkialueelle ja 20 % muihin kuntiin. Työpaikkojen odotetaan lisääntyvän :llä. Paraisten kaupunki sijaitsee rakennemallin ydinkaupunkialueen ulkopuolella. Paraisten viisi keskusta on ryhmitelty niin, että Parainen ja

19 1/ Nauvo kuuluvat luokkaan ydinkaupunkialueesta kauempana sijaitsevat keskukset, joiden omavaraisuutta tuetaan, Korppoo on maltillisesti kasvava maaseutukeskus, kun taas Houtskari ja Iniö kuuluvat ryhmään keskukset, joiden tavoitteena on säilyttää nykyinen väkilukunsa. Koska mallissa on keskitytty juuri keskustojen ja suurempien kylien asukaslukuun ja jätetty haja-asutusalue analyysin ulkopuolelle, jakoa keskuksiin voidaan pääosin pitää perusteltuna. Paraisten keskusta on kuitenkin luokassaan selvästi suurin keskus ja ajatellen sen kokoa, maantieteellistä ja yhdyskuntarakenteellista sijaintia sekä sitä, että alue muodostaa seudun merellisen profiilin kulmakiven, Paraisten keskusta kuuluu luokkaan ydinkaupunkialueen lähialueen keskukset, jotka kasvavat edullisen sijaintinsa vuoksi esimerkiksi Liedon ja Maskun tavoin. Parainen tarjoaa jo tätä nykyä haluttuja asuinympäristöjä meren läheisyydestä hyvin joukkoliikenneyhteyksin, ja tätä seudullisella rakennemallilla pyritään vakiinnuttamaan. Paraisten kaupungissa, jossa keskustat ja kylät ovat niin erikokoisia ja -luonteisia, on tärkeää sopeuttaa kehittämistoimenpiteet niin, että pystytään hyödyntämään ja vahvistamaan taajamien erityisominaisuuksia ja tukemaan keskusta- ja kylätoimintojen kehittämistä. Yksi suurista haasteista tulee olemaan Houtskarin ja Iniön kirkonkylien nykyisen väkiluvun säilyttäminen. Esimerkiksi Iniön kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että suuntaus, jossa kyläkeskuksen väkiluku on viimeisten 30 vuoden ajan vähentynyt, on saatava pysäytettyä. Tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan ohjaamalla pysyvää asumista määrätietoisesti olemassa olevien kylätoimintojen tukemiseen. Paraisten kaupunki viittaa aikaisemmin loppuraporttiluonnoksesta annettuihin kommentteihin liittyen Kuusiston uuteen saaristotieyhteyteen ja painottaa, että tien seudullinen merkitys liikenteen välittäjänä ydinkaupunkialueen ja saariston välillä on erityisen suuri. Saariston hyvä saavutettavuus on olennaista koko seudulle, koska alue muodostaa Turun seudun merellisen imagon tärkeimmän tukipilarin. Saaristo tuo seudulle kiistatonta potentiaalia ja muodostaa erikoisuuden, joka erottaa seudun muista kaupunkiseuduista. Useimmat rakennemallin tavoitteet täyttyvät uuden tieyhteyden rakentamisen myötä ja koska myös uuden tieosuuden hyöty-kustannussuhde on erittäin hyvä, loppuraportin tekstiä tulisi tarkentaa vielä niin, että siitä käy selvästi ilmi, että tien rakentaminen on priorisoitava korkealle kaikissa seudullisissa yhteyksissä. Paraisten kaupunki on kehittänyt joukkoliikennettä aktiivisesti, minkä tuloksena linja-auton käytöstä on tullut varteenotettava vaihtoehto yksityisautoilulle. Paraisten kaupunki katsoo, että Kuusiston uudesta tieyhteydestä on tärkeää kehittää myös joukkoliikenteen pääväylä, johon sisältyy liittymispaikat suunniteltuun raitioverkkoon. Paraisten kaupunki katsoo, että rakennemallin loppuraportin hyväksymistä voidaan edellä mainittujen tarkennusten tekemisen jälkeen puoltaa.

20 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Asemakaavan muutos Kalkholmenin (23) kaupunginosan korttelin 2 tonteille 3 ja / /2010 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan , että asemakaavaa Kalkholmenin (23) kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 osalta, voidaan tutkia ja muutokseen ryhtyä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden anomuksen ja valmistelussa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Konsultti on laatinut suunnitelman ottaen huomioon kaupungin luonnosvaiheessa esittämät näkökohdat. Ehdotuksessa on esitetty tonttien 3 ja 4 yhdistämistä ja korttelialueelle käyttötarkoitukseksi AL-11, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ehdotuksen mukaan muuhun kuin asumiseen voidaan käyttää 35 % tontin rakennusoikeudesta. Tontilla sijaitsee vanhoja rakennuksia, Råtthallen sekä El-Sä:n entisiä myymälätiloja, joilla on kaupunkikuvallista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Nämä on ehdotuksessa esitetty suojeltavaksi niin, että niiden kaupunkikuvallisesti merkittävä luonne sekä tyyli säilyvät. Näihin rakennuksiin ei saa sijoittaa asuntoja. Korttelialueen rakennusoikeutta on lisätty ja tontille on suunniteltu 4-kerroksinen asuintalo tontin eteläisimmälle osalle puiston ja vierasvenesataman läheisyyteen. Korttelin kautta on avattu jalankulkutie ja se on ositettu ehdotuksessa myös yleiseen käyttöön. Tämä mahdollistaa suoran yhteyden keskustan Kauppiaskadulta ranta-alueelle ja vierasvenesatamasta keskustaan. Hakijan esittämien alustavien tontin käyttö- ja rakennussuunnitelmien mukaan jalankulkuraitin varrelle ja vanhoihin rakennuksiin on ideoitu kaupallisia palveluita ym. aktiviteettia, joilla toteutuessaan on iso merkitys keskustan ja rannan elävöittämisessä. Asemakaavan merkittävin muutos koskee käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden uudelleen määrittämistä. Muutosten laajuus edellyttää maankäyttösopimusta maanomistajan ja kaupungin välillä. Kaavanmuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu kaupungin kaavoituskatsauksessa 2010 sekä kuulutettu sanomalehdissä ja kirjeitse osallisille. Vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 6: Ehdotus: Kaavaluonnos, merkkienselitykset ja kaavaselostus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen asemakaavan muutokseksi Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonteille 3 ja 4 Paraisilla asetettavaksi julkisesti nähtäville. Esittelijä ehdotti lisäksi pykälän välitöntä tarkastamista.

21 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Till Miljönämnden / Ympäristölautakunnalle Ehdotus asemakaavanmuutokseksi oli nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana on jätetty yksi muistutus. Muistutus koskee vain vähäiseltä osaltaan ajankohtaista asemakaavanmuutosta. Muistutuksessa esitetään, että muutoksessa yksityiselle maalle osoitettu yleiselle jalankululle varattava tontin osa tulisi nimetä osaksi Kauppiaskatua ja kaavanmuutosalueen ulkopuolella aukio tulisi nimetä samoin ja Kauppiaskadun nykyinen alkupää tulisi muuttaa näin ollen jonkun muun nimiseksi. Muistutus tähtää Kauppiaskatu nimiseen kävelykatuun, joka alkaisi Kalkholmenin rannasta ja jatkuisi nykyisen Kauppiaskadun päähän Rantatielle asti samannimisenä. Suunnitelma ei ole laadittu aivan tuon ajatuksen mukaiseksi. Olennaista on se että osoitetun yhteyden myötä jää aukko rakennusten väliin, josta visuaalinen ja liikenteellinen yhteys on mahdollinen. Vaikka kaavassa varataan alue julkiselle jalankululle, on se ensisijaisesti yksityinen tontin osa. Sitä käytetään osana tontin omia liikenneyhteyksiä ja kiinteistön omistaja voi sijoittaa sen varteen omia kiinteistöä palvelevia aktiviteetteja. Alue on siis ensisijaisesti tontin omaa käyttöä varten vaikka ulkopuolisille on varattu kulkuoikeus. Nimeäminen viestisi todennäköisesti jotain muuta. Riippuen siitä mitä toimintoja suojelluiksi määrättyihin rakennuksiin tulee sijoittumaan kaduksi nimettynä suunnitelmaan sisältyvä positiivinen seikka, yhteysmahdollisuus rannan ja keskustan välillä, saattaa muodostua väärin ymmärrettynä epäkohdaksi. Muistutuksesta suurin osa ei koske kyseistä muutosta, minkä muistuttaja itsekin toteaa, vaan keskustan kaavatilannetta yleensä. Kirjoittajan tulkintaa alueen kaavoista ei voi pitää perusteltuna. Liite 6: Ehdotus: Martti Ilmosen muistutus Ympäristölautakunta toteaa, että muistutus ei aiheuta toimenpiteitä ja hyväksyy ehdotuksen asemakaavan muutokseksi Kalkholmenin kaupungin-

22 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta osan korttelin 2 tonteille 3 ja 4 Paraisila edelleen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu:, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liitteet Ehdotus Kaavakartta, kaavamerkinnät ja kaavaselostus, Martti Ilmosen muistutus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavamuutokseksi. Päätös

23 1/ Miljönämnden Asemakaavan muutos Pjukalan (13) kaupunginosan kortteleille 9, 10 ja 12 sekä liittyvälle Lumpeenkukanpolun katualueelle ja leikkipuistolle 2541/ /2011 Miljönämnden Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Till Miljönämnden / Ympäristölautakunnalle Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan , että asemakaavaa Pjukalan (13) kaupunginosan korttelien 9,10 ja 12 sekä niihin liittyvän Lumpeenkukanpolun katualeen ja leikkipuiston alueen osalta voidaan ja muutokseen ryhtyä maanomistajien ja valmistelussa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Konsultti on laatinut suunnitelman ottaen huomioon kaupungin luonnosvaiheessa esittämät näkökohdat. Ehdotuksessa on esitetty nykyisten rivitalojen ja kaksikerroksisten kerrostalojen (ARK) kortteleiden tilalle omakotitalojen kortteleita (AO). Kaavan lämpökeskus-, palvelu- ja liiketilojen tontti (AH) on nähty muutoksen yhteydessä tarpeettomaksi samoin kuin toinen autopaikkojen korttelialue (LPA). Katulinjaus on suunniteltu uudelleen. Kaavanmuutosalueen rakennusoikeus on voimassaolevassa kaavassa 7500 kem 2 ja kaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus on 6640 kem 2. Asemakaavan merkittävin muutos koskee käyttötarkoitusta. Asemakaava, joka toteutuessaan olisi tuottanut rivi- ja pienkerrostaloja, muutetaan yksittäistalojen alueeksi. Kaavanmuutoksen vireille tulosta on kuulutettu Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser sanomalehdissä ja ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivulla sekä kirjeitse osallisille Vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 1: Ehdotus: Kaavaluonnos, merkkienselitykset ja kaavaselostus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen asemakaavan muutokseksi Pjukalan (13) kaupunginosan korttelien 9-13 sekä Lumpeenkukanpolun ja Lumpeenkukankujan katualueille sekä viereiselle lähivirkistysalueelle ja puistoalueelle asemakaavaksi ja että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

24 1/ Miljönämnden Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu:, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Liitteet Ehdotus Kaavakartta, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Pjukalan (13) kaupunginosan kortteleiden 9-13, Lumpeenkukanpolun ja Lumpeenkukankujan katualueiden sekä viereisen lähivirkistysalueen ja puistoalueen asemakaavamuutokseksi. Päätös

25 1/ Ympäristölautakunta Nauvon rantayleiskaavan erään osan muutos osalle tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:206 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1 Kirjaisten kylässä Nauvossa 1951/ /2010 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Kaavoitettava alue käsittää osan tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:73 sekä osan yhteistä vesialueesta 876:1Kirjaisten kylässä Nauvossa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kaksi erillistä rantarakennuspaikkaa(ra2) alueelle, jolla voimassa olevassa kaavassa on yksi rakennuspaikka(ra1), vaikka alueelle on jo ennen voimassa olevaa kaavaa toteutunut kaksi erillistä rakennusluvanmukaista loma-asuntoa. Yleiskaavan muutoksen laatiminen aloitettiin maanomistajan aloitteesta ja toimesta vuonna Ympäristölautakunnan kokouksessa päätettiin kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Kaavasta on keskusteltu alustavasti kaavan laatijan(kaupunki) ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa palaverissa Luonnosvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä alkaen. Luonnoksen nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksen johdosta ei ole jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan yhteydessä. Vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 7: Ehdotus: Kaavaehdotus liitteineen Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Nauvon rantayleiskaavan muutta mi seksi osalle tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:73 sekä osalle yh teistä vesialuetta 876:1 Kirjaisten kylässä Nauvossa ja päät tää aset taa eh do tuk sen jul ki ses ti näh tä vil le. Ehdotus hyväksyttiin.

26 1/ Ympäristölautakunta Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusval vonta Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Liite Oheismateriaali Ehdotus Kaavakartta, kaavaselostus Kaava-alueen sijainti Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Nauvon rantayleiskaavan muutokseksi osalle Nauvossa Kirjaisten kylässä sijaitsevista tiloista Kummelholm I 1:72 ja Kummelholm II 1:73 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1. Päätös

27 1/ Miljönämnden Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavojen Rompudden, Stormälön satama sekä Svartholmarna-Fagervik muutos Rompuddenin ranta, Stormälössä Paraisilla 3308/ /2011 Miljönämnden Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Till Miljönämnden / Ympäristölautakunnalle Maanomistajien toimesta on ryhdytty ranta-asemakaavojen muutokseen, joka koskee tiloja 1:55, 1:60, 1:68, 1:81 ja 1:52 Stormälön kylässä sekä samassa yhteydessä ranta-asemakaavan laadintaan, joka koskee osia yhteisvesialueista 876:1Stormälön ja 876:2 Degerbyn kylässä. Ranta-asemakaavan muutoksesta ja ranta-asemakaavasta on neuvoteltu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Kaavan vireille tulosta on konsultin toimesta ilmoitettu maanomistajille joulukuussa 2009 ja vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Rantakaavan tarkoituksena on alueella voimassa olevien ranta-asemakaavojen päivittäminen ja venesatamien vesialueen liittäminen ranta-asemakaavaan. Alueiden käyttötarkoitus ja rakennusoikeuden määrä ei muutu, Rakennusoikeus on osoitettu sijainniltaan ja käyttötarkoitukseltaan tarkemmin ja vesialueelle on osoitettu alueen osat, joille laitureiden ja muiden veneiden kiinnittämiseen tarpeellisten laitteiden sijoittaminen on sallittu. Liite 2: Ehdotus: Kaavaluonnos, merkkienselitykset ja kaavaselostus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Rompuddenin ranta nimisen ehdotuksen ranta-asemakaavojen muutoksen ja ranta-asemakaavan ja että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu:, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta

28 1/ Miljönämnden Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Liite Ehdotus Kaavakartta, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen ranta-asemakaavajoen muutokseksi ja ehdotuksen Rompuddenin rannan ranta-asemakaavaksi. Päätös

29 1/ Ympäristölautakunta Mussalan kylän ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos osalle tilasta Stornäset 10:22, osalle maantiealueesta Mossalan yhdystie 1:2003 sekä osalle yhteistä vesialuetta 876:1 Mussalan kylässä Houtskarissa 3192/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Kaavoitettava alue käsittää osan tilasta Stornäset 10:22, osan maantiealueesta Mossalan yhdystie 1:2003 sekä osan yhteistä vesialueesta 876:1Mussa lan kylässä Houtskarissa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on leventää ja suurentaa maa- ja vesialueen tiealuetta(lt), jotta liikennesuunnitelmien mukaiset toiminnot mahtusivat kaavassa määritellylle käyttötarkoituksen mukaiselle alueelle. Osittain kaavamuutoksen tarkoitus on korjata tiealueen ja korttelialueen(kortteli 6) välinen raja vastaamaan toteutuneita olosuhteita. Voimassaolevassa kaavassa ei ole huomioitu Houtskarin kunnan valtion kanssa tekemää pitkäaikaista maa-alueen vuokrasopimusta, joka koskee rannassa olevaa lauttajonon odotuskaistaa joka sijaitsee voimassa olevassa kaavassa lomarakentamiselle varatulla korttelialueella. Lisäksi kaavamuutoksen tarkoituksena on pienentää korttelialuetta 5(RM) sekä muuttaa vähäisiltä osin korttelialueiden 5 ja 6 käyttötarkoituksia ja kerroaloja siten että alueiden pääkäyttötarkoitus(lomakylarakentaminen) ja kokonaiskerrolala eivät muutu. Kaavan tarkoituksena on laajentaa venesatama-aluetta(lv). Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen aloitettiin maanomistajan aloitteesta ja toimesta vuonna Kaavoituskatsauksessa 2010 ilmoitettiin kaavamuutoksen olevan mahdollinen ja ajankohtainen. Kaavamuutosalueen korkeuskäyrät ja vesiraja on laadittu pohjakarttaa varten uudestaan. Kaavasta on keskusteltu alustavasti maanomistajan edustajan, kaavan laatijan (arkkitehtitoimisto Ark Aboa) edustajien ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajien kanssa useissa palaverissa vuosina Viimeisin työpalaveri pidettiin ELY-keskuksessa kaavan laatijan, maanomistajan edustajan, ELY-keskuksen viranomaisten sekä kaupungin edustajan kanssa. Luonnosvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä syyskuun lopusta 2011 alkaen. Luonnoksen nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksen johdosta Houtskarin palvelulautakunta on jättänyt mielipiteen koskien satama-aluetta. Mielipiteen johdosta satama-alueelle on lisätty jäätievaraus.

30 1/ Ympäristölautakunta Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan yhteydessä. Vuorovaikutus on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 3: Ehdotus: Kaavaehdotus, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Mussalan kylän ranta-asemakaavaksi ja ranta-asemakaavann muut ta mi seksi ja päättää aset taa ehdotuk sen jul ki sesti näh tä vil le. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Liite Ehdotus Kaavakartta, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Mussalan kylän ranta-asemakaavaksi ja ranta-asemakaavan muutokseksi. Päätös

31 1/ Anomus omavelkaisesta takauksesta, Vikom-Käldö-Vallmon yksityistien tiekunta Valmistelija: Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Vikom-Käldö-Vallmon tiekunta anoo, että kaupunki antaisi takaussitoumuksen lainalle, jonka tiekunta aikoo ottaa rahoittaakseen kiinteän sillan rakentamisen korvaamaan Nauvossa Ramsön ja Vallmon saarten välinen ponttonisilta. Takaussitoumus koskee enintään euron lainaa ja 5 vuoden laina-aikaa. Kuntalain 13 :n kohdan 6 mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Mikäli kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen, kaupunki sitoutuu antamaan takauksen niin kuin omasta velastaan. Tällainen takaussitoumus tarkoittaa sitä, että kaupunki ottaa alustavan vastuun lainanottajan velasta. Tämän seurauksena tämäntyyppisen takauksen jälkeen lainanantaja voi hakea takaisinmaksua joko lainanottajalta tai takaajalta. Tiekunta on vuosikokouspäätöksellä käynnistänyt hankkeen Nauvon Ramsön ja Vallmon saarten välisen sillan uusimiseksi. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle luvan ja kaupunki on antanut toimenpideluvan tiedoksi Tiekunta on kilpailutuksella valinnut sillan rakentajaksi Destia ja hankkeen arvioitu budjetti on euroa. Sillan rakentaminen on aloitettu. 75 % hankkeen rahoituksesta tulee Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta ja tiekunta on jättänyt yhteensä euron avustushakemuksen Paraisten kaupungille. Tiekunnan edustajat ovat aikeissa täydentää kaupungille osoittamaansa avustushakemusta eikä ympäristölautakunta ole vielä ottanut kantaa hakemukseen. Jäljelle jäävät kustannukset, joita ei voida kattaa valtion tai kunnan avustuksilla, on tiekunnan suunnitelmien mukaan määrä kattaa lainalla, jonka tiekunnan tieosakkaat sitten maksavat takaisin 5 vuoden aikana. Tieosakkaat ovat kahdella vuosikokouspäätöksellään sitoutuneet hankkeeseen ja taloudelliseen vastuuseen hankkeesta. Tiekunnan sihteerin mukaan laina pitäisi voida nostaa viimeistään huhtikuussa hankkeen likviditeetin varmistamiseksi. Sillan uusiminen merkitsee tieosakkaille taloudellista sitoumusta, mutta samalla tietysti myös alueen kiinteistöjen arvon nousua. On todennäköistä, että luottolaitos vaatii takausta (esim. hallituksen jäsenten) lainan myöntämiselle. Kunnallisen takauksen myötä muuta takausta ei vaadittaisi ja tiekunta saisi luottolaitokselta paremmat lainaehdot. Kaupungilla ei ole määriteltyjä rahoitusta ja sijoituksia taikka takauksia koskevia periaatteita, jotka säätelisivät oikeutta antaa takauksia muille. Pääsääntöisesti kuntien tulisi rajata takaussitoumuksensa pääosin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 177 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 369. 178 Esityslistan hyväksyminen 370

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 177 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 369. 178 Esityslistan hyväksyminen 370 9/2014 366 Ympäristölautakunta TID - AIKA 12.11.2014 kl./klo 16:00-19:05 PLATS - PAIKKA Houtskarin aluekonttori 177 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 369 178 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632 17/2013 628 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2013 kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631 300 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 53 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 18.03.2008 klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 57 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226 6/2015 223 Kaupunginhallitus TID - AIKA 20.04.2015 kl./klo 15:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2015 1 Kaupunginhallitus TID - AIKA 12.01.2015 kl./klo 14:00-17:10 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai klo 17.00-21.15 Vretantie 19, 25700 Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist Börje Ström Brita Drugge Gustaf Ekholm Veronica Heikkilä Kristian Lindroos Tony

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 2/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.30-21.35 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/05 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 18.00 - Läsnä Jäsenet Augustuson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3. 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan teollisuusalueella

Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3. 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan teollisuusalueella Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 4/2008 135 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 04.06.2008 klo 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 139 42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 13/2008 378 Kaupunginhallitus TID - AIKA 24.06.2008 klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 382 154 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot