On luovan toiminnan aika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "On luovan toiminnan aika"

Transkriptio

1 On luovan toiminnan aika Luovan toimialan kehittäminen KeskiSuomeen esiselvityksen loppuraportti KeskiSuomen liitto Julkaisu B 127, Jyväskylä 2003 ISBN X, ISBN (sähk.) ISSN

2 KESKISUOMEN SUOMEN LIITTO JULKAISU B127 On luovan toiminnan aika Luovan toimialan kehittäminen KeskiSuomeen esiselvityksen loppuraportti Jyväskylä 2003

3 Julkaisutilaukset KeskiSuomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä Liisa Suonpää Puhelin (014) Telekopio (014) Lisätietoja Mikko Kankainen Puhelin (014) ja Hannu Ikonen Puhelin Julkaisija KeskiSuomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä Puhelin (014) /vaihde Julkaisun avainsanat Kulttuuri Luovuus Taide Toimiala Yrittäjyys Julkaisu B 127 ISSN ISBN X ISBN (sähköinen versio) Painos: 300 kpl Kansi: Hanna Korhonen Taitto: Hanna Korhonen Painopaikka: Kopijyvä Oy 2

4 Esipuhe Esipuhe Vuonna 2002 hyväksytyssä KeskiSuomen maakuntasuunnitelmassa pidetään taidetta, kulttuuria ja liikuntaa merkittävänä innovaatioympäristön osana ja menestystekijänä. Maakuntasuunnitelman linjauksen mukaan varmistetaan edellytykset luovan toiminnan toimialalle ja sen yritystoiminnan kasvulle ja verkottumiselle. Luovan toiminnan toimialan jatkotyön pohjaksi katsottiin tarpeelliseksi käynnistää esiselvitys, jossa arvioitaisiin luovan toiminnan suhdetta muihin kehittämisen kohteena oleviin toimialoihin ja valmisteltaisiin jatkohankkeita. Luovan toiminnan toimialan esiselvityksen ovat rahoittaneet KeskiSuomen liitto, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulu valitsi esiselvityksen tekijäksi yhteiskuntatieteiden tohtori Jari Hoffrénin (EleMentori). Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut koulutusalajohtaja Hannu Ikonen ja sen työskentelyyn ovat osallistuneet viestintäpäällikkö Virpi Viertola ja toimialajohtaja Risto Kinnunen Jykes Oy:stä sekä kehittämispäällikkö Tapani Mattila ja tutkimusjohtaja Mikko Kankainen KeskiSuomen liitosta. Työn kuluessa on kuultu kymmeniä luovan toiminnan ja muiden toimialojen yrittäjiä ja asiantuntijoita. Luovan toiminnan toimialatyön yhtenä pontimena oli opetusministeriön valmistelema taide ja taiteilijapoliittinen ohjelma, jonka toteuttamiseen valtio ei kuitenkaan ole vielä osoittanut tarvittavia resursseja. KeskiSuomella on mahdollisuus kehittää luovaa toimialaa osana EUohjelmien toteuttamista. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa on varauduttu tähän. Miten toimintaa rahoitetaan nykyisen EUohjelmakauden jälkeen, jää nähtäväksi. Luova toiminta ei hahmotu kovin selkeästi toimialaksi. Toimialatyö on yritysvetoista työtä, johon osallistuvat kasvuhakuiset, verkostoituneeseen yhteistoimintaan pystyvät pienet ja keskisuuret yritykset. Luovassa toiminnassa toimialatyö kohtaa monia erityisiä haasteita, kenttä ei hevin jäsenny kasvuhakuisiksi yrityksiksi. Rikas kulttuuri, taiteen ammattilaiset ja kulttuurikentän toimijat ovat elävä, mutta samalla varsin kirjava ja moniääninen joukko, josta pitäisi löytää sellaiset toimijat, jotka haluavat yhdessä kasvattaa ammattitaidon ohella myös alan liiketoimintaa. Esiselvityksellä on haluttu edetä tällä tiellä. Luovan toiminnan toimialan jatkokehittämiseksi esiselvityksessä on jäsennetty kolme hanketta, jotka kaikki ovat tarpeellisia. Toivomme, että jatkohankkeet voidaan käynnistää mahdollisimman pian ja että luovan toiminnan kehittämisestä keskustellaan maakunnassa laajasti. Samalla kiitämme kaikkia esiselvitystä edesauttaneita ja erityisesti Jari Hoffrénia, joka on tehnyt varsinaisen työn ja kirjoittanut loppuraportin. Julkaisun ulkoasun ja taiton on tehnyt Hanna Korhonen KeskiSuomen liitosta. Jyväskylässä Aleksis Kiven päivänä 2003 Hannu Ikonen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kulttuurialan koulutusalajohtaja Mikko Kankainen KeskiSuomen liiton tutkimusjohtaja 3

5 Tiivistelmä Tiivistelmä Esiselvityksen tavoitteena on ollut luovan toiminnan toimialan kehittämisen edellytysten tarkastelu KeskiSuomessa sekä kehittämistoimenpiteiden suosittelu pilottihankekokonaisuuden muodossa. Luovalla toiminnalla tarkoitetaan usein, mutta ei poissulkevasti, kulttuurin, taiteen, sisältötuotannon ja tapahtumaosaamisen sekä käsi ja taideteollisuuden, valokuvauksen, muotoilun aloilla tapahtuvaa toimintaa. Luova toimiala jäsentyy KeskiSuomessa suhteessa jo olemassa oleviin toimialoihin. Kehittämisen konkreettiset lähtökohdat käyvät ilmi hankekokonaisuudesta, jonka lähtökohtana ovat olleet 1) toimijalähtöisyys 2) kattavuus ja 3) kehittämistyön pitkäjänteisyys. Hankekokonaisuus vastaa kysymykseen keitä ja millaisia osaajia luovan alan toimijat ovat esittää kuinka luovan alan verkostoitumista ja näkyvyyttä voidaan kehittää osoittaa luovan alan ammatinharjoittamisen ja yritystoiminnan pullonkaulat ja räätälöidyn kouluttamisen suunnat liiketoimintaosaamisen alueella painottaa kärkiyritysten kasvukynnysten hallitun ylittämisen merkitystä jäsentää luovaa toimintaa niin välineellisen kuin itseisarvoisenkin toiminnan näkökulmasta Hankekokonaisuuteen kuuluvat toimijakenttää kokoava ja toimintaa sähköisessä ympäristössä edustava foorumihanke, ammatinharjoittajia yrittäjiksi kouliva liiketoimintaosaamishanke sekä yrityksiä edelleen kehittävä kärkiyrityshanke. Foorumi jäsentää sitä luovan toiminnan laajaa kenttää, josta yritysmäinen toimintatapa kehittyy ja jalostuu alansa huippuosaamisena. 4

6 Sisällys Sisällys Esipuhe...3 Tiivistelmä Kehittämistyön taustoja Luovan toiminnan ja kulttuurin merkityksestä ja asemasta KeskiSuomen liitto: toimialamalli ja luova toiminta Toimialamalli Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Luova toimiala? Esiselvityksen kuvaus ja toimintamalli Toimeksiannon kuvaus Esiselvityksen toimintamalli Verkostoitumisen toteuttaminen Luovan toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia Analyysin keskeisiä löydöksiä Johtopäätöksiä Pilottihankekokonaisuuden taustoitus Kulttuuripolitiikkaa vai elinkeinopolitiikkaa? Yksi kulttuuri vai kulttuurien moneus? Kehittämistyö laatu ja arvopohjien ristipaineissa Kehittämistyön sekäettä: autonominen kulttuuri, kulttuuripolitiikka ja elinkeinopolitiikka Luovan toimialan hankekokonaisuus Osahankkeiden perustelut Luovan toiminnan kantava perusta: luovan foorumin osahanke Taidosta ammatiksi ja yrittäjyyteen: liiketoimintaosaamisen osahanke Osaamisen kantava jatkaminen: Kärkiyritysten kasvun osahanke Arvio osahankkeiden kustannuksista...27 Lähdeaineistoa...28 Liitteet Liite 1 Kontakteja 5

7 1 Kehittämistyön taustoja 1 Kehittämistyön taustoja 1.1 Luovan toiminnan ja kulttuurin merkityksestä ja asemasta Keskustelu taiteesta, luovuudesta ja kulttuurista aluekehityksen yhteydessä on viime vuosina noussut esiin osin uusin teemoin. Kun vielä kaksikymmentä vuotta sitten keskusteltiin taiteesta, kulttuurista ja luovuudesta palveluiden parantamisen ja monipuolistamisen näkökulmasta, kymmenen vuotta sitten suuntauduttiin alueiden houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Silloin luovuutta ja kulttuuria alettiin arvioida strategisesta näkökulmasta aikaisemman, aktiivisen roolin sijaan. (Sokka & Haajanen 2002; Heiskanen ym. 2002) Tämän päivän teemaksi nostetaan usein innovatiivisuus, kulttuurinen moninaisuus ja muutokset taloutta koskevassa ajattelussa. Tapa keskustella taiteesta, kulttuurista ja luovuudesta vaihtelee keskustelijan mukaan. Suomalainen kulttuuritoiminnan ja elämän hallinnointi ei ole yksiäänistä, minkä osoittaa erityisen hyvin taloudellisen ajattelun ja argumenttien tunkeutumiseksi koettu yleistyminen taiteen, luovan toiminnan ja kulttuurin kentillä. Taustalla ovat suuremmat muutokset niin kulttuurin sisäisen järjestelmän kuin laajempienkin kehitysideologioiden kehityksessä. Tämä tarkoittaa ulkoa päin sekä valtiollisen että alueellisen kulttuuripoliittisen ohjausjärjestelmän (taidetoimikunnat, kulttuuritoimi) että aluekehitysjärjestelmän (maakuntaliitot) muutoksia. Sisältä päin kyse on muutoksista taiteen ja kulttuurin osaajien ja toimijoiden toimintaympäristössä, työn arjessa. Tiivistäen: vuosikymmeniä sitten laajemmin yleishyödylliseksi ajatellun taiteen, kulttuurin ja luovuuden roolia on ryhdytty tarkastelemaan jäsentyneemmin ja paikoin vaativammin yhteiskuntakehityksellisestä, kansalaisyhteiskunnallisesta ja elinkeinollisesta näkökulmasta. Julkisen päätöksenteon ja hallinnon roolia koskevat muutokset tiivistyvät ajatukseen yhteishallinnasta (governance). Yhteishallintaajattelun mukaan yhteiskuntaa ei ohjaa vain julkinen valta ja verotuksen kautta koottuja varoja käyttävä valtio, alueellinen ja paikallinen itsehallinto sekä näiden valtuuttamat julkisyhteisöt. Hallintaan osallistuvat myös markkinasektori ja vapaaehtoistoimintaa jäsentävä kolmas sektori omine lainsäädäntö ja organisatorisine perustoineen. (Heiskanen ym. 2002, 16) Vakiintuneen käsityksen mukaan kulttuurihallinnon järjestelmässä valtio toisaalta, alueet ja kunnat toisaalta ovat vastanneet suunnilleen yhtä suurilla panostuksilla kulttuurin julkisesta rahoituksesta. Suuntaus näyttää nyttemmin olevan, että valtion rooli suurempana rahoittajana on väistymässä ja kuntien sekä alueiden myös yksityisen rahoituksen muodossa suhteellinen panos on lisääntymässä. Kunnat ovat paikallistasolla keskeisessä asemassa kulttuuripalveluiden ylläpitäjinä valtionosuuksien tukemana (valtionosuusuudistus 1993). KeskiSuomessa valtionosuudet olivat vuonna 2002 yhteensä 7 M (kirjastotoimi 4 M, museot ja teatterit kumpikin 1 M, orkesterit 0,5 M ja kulttuuritoimi 0,3 M ). Euroopan unionin toiminnan alueellinen jalkautuminen on nostanut valtionosuusjärjestelmän rinnalle myös hankkeistamisen ja projektien tien. Valtio eli lähinnä Opetusministeriö ja sen alaiset, itsenäistä päätäntävaltaa käyttävät taidetoimikunnat sekä lääninhallitukset ovat perinteisesti keskittyneet melko korkeakulttuurisesti kulttuuriinstituutioiden ylläpitoon ja perustoimintaedellytysten luontiin. Viime vuosina näköalat ovat laajenneet kulttuuritoiminnan, yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan suhteisiin sekä erityisesti kulttuuriteollisuuteen. Maakunnan liittojen rooli on kasvanut vuoden 1994 jälkeen niiden ryhdyttyä vastaamaan aluekehityksestä. Roolissa on keskeistä itsenäisen toiminnan edellytysten kehittäminen. KeskiSuomen liiton näkökulmasta tärkein erityispiirre on viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut ns. toimialamalli. Siinä aluekehitystyötä on kanavoitu elinkeinotoiminnallisin painotuksin keskeisiksi tunnistettujen toimialojen pariin. Taiteen, kulttuurin ja luovuuden sijoittuminen tä 6

8 hän toimialakenttään on jäänyt useissa tapauksissa epäselväksi. Tilanteen selkiyttämiseksi liitto on yhdessä joidenkin koulutus ja kehitystoimijoiden kanssa ryhtynyt laatimaan omaa luovuuden ja kulttuurin strategiaa. Tehtävä ei ole (ollut) helppo. Taiteen, kulttuurin ja luovuuden kentillä on oma historiansa, erilaisten toimijoiden vaihtelevia näkemyksiä, ohjaus ja hallintokulttuurien toisistaan poikkeavia painotuksia siis aidosti jännitteisiä arvopohjia, intressejä ja näkemyksiä. Näiden tulisi kuitenkin vain luonnehtia toimintatilannetta, ei kuvata toiminnan poistettavia esteitä tai toiminnan mahdottomuutta. Taidetta, kulttuuria ja luovuutta sivuavia linjauksia on saatu joka tapauksessa jäsennettyyn muotoon. Rajapinnoilla mm. matkailun alalla on tehty selvityksiä ja suunnitelmia. Liitto on laatinut kulttuurin kehittämisohjelmia, ja vuonna 2002 ilmestyi ensimmäinen toimeksiannosta laadittu laajempi liiton linjauksia koskeva tarkastelu Avoin kulttuurikoodi Avauksia KeskiSuomen liiton kulttuurilinjauksiin (KeskiSuomen liiton julkaisu B 120). Raporttia edelsi ensimmäinen laajempi taiteen, kulttuurin ja luovuuden toimijakentän haastatteleva läpikäynti, joka tiivistyi liiton kulttuuriseminaariin toukokuussa Ensimmäinen maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma sisältävät kulttuuria koskevia linjauksia pitkälle tulevaisuuteen. Pohjaa konkreettisten toimenpiteiden suuntaan on siis jo luotu. Käsillä olevan esiselvitysraportin kuvaamassa selvitystyössä aikaisemmin luotu pohja on ollut tärkeä lähtökohta. Taiteen, kulttuurin ja luovuuden roolia ja merkitystä on arvioitu myös muissa maakunnissa ja hallintotoimijoiden parissa, erityisesti opetusministeriössä. Valtioneuvosto julkaisi taide ja taiteilijapoliittisen ohjelman. Myös akateeminen kulttuuripoliittinen tutkimus on ehättänyt arvioimaan nykytilannetta. Lisäksi on ilmestynyt joukko taiteen, kulttuurin ja luovuuden ja elinkeinoelämän yhteyksiä kartoittavia tarkasteluja. Käsillä olevan raportin kuvaama esiselvitystyö on pyrkinyt maisemallistamaan myös näitä kartoituksia KeskiSuomen alueellisesta näkökulmasta (ks. lähteet ja kirjallisuus). 1.2 KeskiSuomen liitto: toimialamalli ja luova toiminta Toimialamalli Liiton toimialamallissa visiotasolla Keski Suomi on tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta. Käytännön tasolla yritystoimintaa pyritään kehittämään maakunnalle keskeisten kuuden toimialan kautta; toimialoiksi valikoituivat elektroniikkateollisuus, metalliteollisuus, graafinen ala, mekaaninen puu, matkailu sekä käsi ja pienteollisuus. Kulttuuria on liiton toiminnassa tähän saakka tuettu EU:n rakennerahastojen sekä oman maakunnallisen kehittämisrahaston kautta. Toimialamallin käyttöönoton alkuvaiheessa kulttuurin osuus on kuitenkin jäänyt itsenäisenä toimialana jäsentymättä; kulttuuri ja sen harjoittajat ovat tähän saakka, jos ovat, toimialatyössä löytäneet tilaa valittujen toimialojen sisältä. Kulttuurin sisällön ja tavoitteiden on täytynyt taipua aluekehittämisohjelmien mukaan, ja näitä ei ole luotu kulttuurin perinteisistä lähtökohdista käsin. Toisaalta liiton tehtävänä ei ole kehittää mitä tahansa toimintaa, vaan keskittyä nimenomaisesti omavaraisuutta tavoittelevan toiminnan edistämiseen. Kulttuuria ei ole tavoitteissa nähty niinkään itseisarvona, vaan sen kautta täytyy ennen kaikkea syntyä lisäarvoa kehittämistyöhön. Lisäksi kulttuurikentän hajanaisuus on vaikeuttanut hankkeiden suunnittelua sekä mm. omarahoituksen hankkimista. Myös valtion taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien, kuntien kulttuuritoimen, kehitysyhtiöiden ja muiden alueellisten kehittäjien työnjako kulttuurin alalla on ollut kirjavaa ja pääosin jäsentämättä Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Nyttemmin kulttuuri on osa uutta KeskiSuomen maakuntasuunnitelmaa, pitkän aikavälin (20 30 vuotta) linjakokonaisuutta. Maakuntasuunnitelmaa täsmentää v laadittu maakuntaohjelma, joka sovittaa yhteen ja suuntaa maakuntasuunnitelman linjausten mukaisesti EU:n, valtion ja maakunnan kehittämisohjelmat ja resurssit 35 vuodeksi. 7

9 Maakuntasuunnitelman mukaan taide, kulttuuri ja liikunta ovat maakunnan hyvinvoinnin ja elämänlaadun perustekijöitä, jotka voivat yhdessä kasvattaa merkittävällä tavalla maakunnan sosiaalista ja taloudellista pääomaa; edelleen taiteella on uudessa globaalissa taloudessa innovatiivinen rooli taide on sekä mahdollisuus että voimavara. Täsmentävässä maakuntaohjelmassa on aineksia kulttuurin sekä itseisarvoiseen että välineelliseen arvottamiseen. Kehittämisen kohteena on erityisesti luovan toiminnan ja kulttuurin alalla itseisarvoinen ja samalla omavaraisuuteen pyrkivä toiminta. Maakuntaohjelmassa tavoitteena on nähdä ja oivaltaa kulttuuri ja taide innovaatioiden lähteenä ja tärkeänä menestystekijänä. Kulttuuri, taide ja liikunta rakentavat keskeisesti maakunnan itseymmärrystä ja vetovoimaisuutta. Kulttuuri, hyvinvointi, luovuus ja innovatiivisuus merkitsevät vahvaa sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma muodostaa niin yksittäisille asukkaille kuin elinkeinoelämällekin virikkeellisen elin ja toimintaympäristön. Maakuntaohjelma jäsentää taiteen, kulttuurin ja luovuuden kenttiä erilaisten toimijoiden kautta. Toimijoiksi tunnistetaan yksittäiset toimijat (esimerkiksi taiteilijat), erilaiset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja instituutiot (esimerkiksi festivaaliyhdistykset) sekä kulttuurin uusintamisesta, peruspalveluista ja toimintaedellytyksistä huolehtivat tahot (esimerkiksi kulttuuritoimi ja alueellinen taidetoimikunta sekä alan koulutusorganisaatiot). Nykytilanteessa mukaan on huomioitu myös kaupalliset luovan toiminnan harjoittajat ja organisaatiot sekä ohjaavat kehitysorganisaatiot. Ajatus on, että elinkeinollinen näkökulma laajentaa taiteen, kulttuurin ja luovuuden mahdollisuuksia (eikä toimi niinkään uutena, yksinomaisena mallina): kulttuuripohjainen yrittäjyys kanavoi ja tehostaa luovan toimialatyön muodossa sekä itseisarvoisesti kulttuuristen että taloudellisesti hyödynnettävien innovaatioiden ja merkitysten tuottamista Luova toimiala? Liiton kehitystyötä linjattaessa on siis arvioitu, että KeskiSuomella on edellytyksiä lähteä kehittämään luovan toiminnan toimialaa, jonka määrittelyssä ja kehittämistoiminnan painopisteitä asetettaessa otetaan huomioon maakunnan vahvuudet ja mahdollisuudet. Alkuvaiheessa tällaisiksi on katsottu digitaalinen sisällöntuotanto, taiteen substanssiosaaminen ja tapahtumaosaaminen. Yleisenä ajatuksena on ollut, että taiteellinen luovuus ja digitaalinen osaaminen on mahdollista yhdistää maakunnan menestystekijäksi. Lisäksi yliopiston tutkimustoiminta ja opetus on erityinen vahvuus yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän teknisen ammattioppilaitoksen kulttuurin ja viestinnän koulutuksen uusien avausten kanssa. Näiden pohjalle rakentuvana visiona voisikin olla käsitys monipuolisesta, kannattavasta ja työllistävästä toimialasta, joka tunnetaan laadustaan ja erityisosaamisestaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi toimiala tarjoaa luontevat ja houkuttelevat mahdollisuudet laadukkaan keskisuomalaisen koulutuksen läpikäyneiden työllistämiseen juuri KeskiSuomessa. Toimiala konkretisoituu esimerkiksi ohjelmapalveluiden, showbisneksen, tapahtumien, musiikkiesitysten, valokuvauksen, käsi ja taideteollisuuden jne. aloilla. Käsitteellisemmin maakuntaohjelmassa luovalla toimialalla tarkoitetaan merkityksiä ja innovaatioita tuottavaa, usein (mutta ei poissulkevasti) kulttuuri ja taidepohjaista yritystoimintaa. Sitä kutsutaan myös kulttuuriteollisuudeksi, jossa kaupankäynnin kohteena ovat kulttuuriset sisällöt. Tällöin palveluiden ja tuotteiden arvo ja erottautuminen perustuvat kulttuurisiin merkityksiin. [ ] Digitaalisen sisällöntuotannon, taideosaamisen ja tapahtumaosaamisen kentillä on lupaavia voimavaroja, joita voidaan toimialatyön kautta kanavoida tehostetummin ammatinharjoittamisen ja kannattavan yritystoiminnan suunnissa. Lisäksi kulttuuriyrittäjyyden kaltaista toimintaa harjoitetaan käsi ja pienteollisuuden, käsija taideteollisuuden sekä graafisen alan ja viestinnän toimialoilla. Taiteen ja kulttuurin harjoittajien ammattitaito ja kokemukset ovat lisäksi liitettävissä alueellisen kehittämisen ja virikkeisen yritysympäristön luomiseen. Tämä edellyttää, että taiteen, kulttuurin ja luovuuden kentät luova klusteri ymmärretään avoimena kokonaisuutena. Laajaa ja monipuolista perustaa täydentävät luovaa toimialaa edustavat yrityskärjet sekä keskusteleva, erilaisille osapuolille avoin ohjaus ja kehitysfoorumi. Luovan alan kokonaisuutta luonnehtii kuvio 1 maakuntakukan, päivänkakkaran, muodossa. Maakuntaohjelman mukaan taiteen, kulttuurin ja luovuuden merkitys voidaan tiivistää seuraavasti: 8

10 Kulttuuri, taide, luovuus ja liikunta sosiaalisena pääomana: innovatiivisuuden ja itseymmärryksen lähteenä Kulttuuri, taide, luovuus ja liikunta (hyvinvointi) vetovoimatekijänä Luova toimijakenttä verkostoituneena kokonaisuutena, jossa leveä perusta, kattava koulutustarjonta ja hyvin toimivat yrityskärjet Luova toimiala kulttuuriteollisuutena Digitaalinen sisällöntuotanto, taideosaaminen ja tapahtumaosaaminen kulttuuriteollisuuden ytimenä LUOVA A TOIMIALA Harrastajat TAIDEOSAAMINEN Ammatinharjoittajat RAJAPINNAT ICT Käsi ja pien/taideteollisuus Graafinen ja viestintä Matkailu Valokuvaus Päätoimiset yrittäjät Luova yrittävä ydin Digitaalinen sisältötuotanto Ohjelmapalvelut Showbusiness TAP APAHTUMA AHTUMA OSAAMINEN Julkisrahoitteinen tapahtumaosaaminen LUOVUUS MUILLA TOIMIAL OIMIALOILLA OILLA KeskiSuomen maakuntakukka päivänkakkara Kuvio 1. Luovan toimialan rakenne ja rajapinnat KeskiSuomessa

11 2 Esiselvityksen kuvaus ja toimintamalli 2 Esiselvityksen kuvaus ja toimintamalli 2.1 Toimeksiannon kuvaus Esiselvityksen tavoitteiksi asetettiin luovan toimialan kehittäminen ja luovan toimialan pilottihankkeen edellytysten luominen KeskiSuomessa. Täsmentäen tarkoituksena on ollut hahmottaa kulttuurityötä ja toimintaa hankerahoitteisesti tuetun ja/tai projektiluonteisen toiminnan ja/tai kulttuuriteollisuuden sijaan luovuuden pysyvänä, kannattavana ja työllistävänä toimialana. Näkökulma on liiton toimialamallin mukaisesti vahvasti elinkeinopoliittinen, ja siksi esiselvityksen rahoittamiseen on osallistunut myös aluekehitysyhtiö JYKES Oy. Koulutusalan edustajana ja toteuttamisvastuun kantajana selvitystyötä on rahoittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy. Selvitystyö tehtiin ja jaettiin kolmeen jaksoon. Selvitystyö alkoi verkostoitumisvaiheella eli toimijoiden kartoituksella. Kartoituksessa katsottiin, että verkostot kattavat mahdollisimman laajasti ymmärretyn toimijatason sen ytimessä ovat kulttuurin itseisarvoista, kulttuurista merkitystä ylläpitävät toimijuudet, sosiaalisten hyötyjen kautta kulttuuria merkityksellistävät toimijuudet sekä kulttuuritoiminnan kautta taloudellista lisäarvoa tavoittelevat toimijat KeskiSuomen maakunnan alueelta. Siinä arvioitiin KeskiSuomessa menestyksellisesti toteutetun, mutta kulttuurityötä sektoreihinsa sirotelleen toimialamallin menestystekijöitä nimenomaisesti itsenäisen kulttuurin toimialan luonnostelua ja pilottihanketta varten. Keskeisesti tuli arvioida toimialamallin mahdollisia heikkouksia ja kulttuuriyrittäjyyden ristiriitoja. Tällaisia ovat esimerkiksi rahoituskäytäntöjen sisältämät vinoutumat. SWOT arvion motoksi asetettiin taide ja taiteilijapoliittisen ohjelman toteamus, jonka mukaan luovan osaamisen kaupallistamisessa ei ole aina kysymys laajasta liiketoiminnasta vaan edellytysten ja toimintaympäristön luomisesta ammatinharjoittamiselle, verkostoyrittämiselle tai mikroyrittämiselle. Näiden eri toimintatapojen hyväksyminen ja verkottaminen tuottaa lopputuloksena uusia toimintamuotoja ja kannattavaa työtä. Toimialamallin jäsentäminen myös monikulttuurisuuden näkökulmasta määriteltiin tärkeäksi. Esiselvityksen kolmanneksi vaiheeksi asetettiin pilottihankkeen projektisuunnitelman hahmottaminen. Kynnykseksi asetettiin, että pilottiprojekti käynnistyy mikäli tämän esiselvityksen tuotoksena syntyvä projektisuunnitelma antaa siihen riittävät elinkeino, kulttuuri ja taidepoliittiset perusteet ja mikäli rahoitus, yhteistyöverkosto ja muut edellytykset varsinaiselle pilottihankkeelle varmistuvat. Varsinaisen pilottiprojektin kesto lienee 36 kk (I/04XII/06). Tavoitteena on ollut vakiinnuttaa kulttuuri alueen kriittisenä menestystekijänä luovan toimialatyön kokeilun kautta. Taide, kulttuuri ja luovuus määriteltiin siten, että verkostojen rakentamisen yhteydessä tarkastellaan kulttuuritoimintaa infrastruktuuriltaan laajana ja tavoitteiltaan itsenäisenä, mutta suppeammin ymmärrettynä kulttuuriyrittäjyytenä eli luovuuden toimialana, siis sisältöjen tuottamisen laatua ja merkitystä aikaansaavana toimintana. Keskimmäisenä osana selvitystyötä toteutettiin toimialamallin vahvuuksia ja heikkouksia kartoittava SWOT analyysi. 10

12 2.2 Esiselvityksen toimintamalli Esiselvitys on hanke, joka tähtää varsinaisen pilottihankkeen avulla laajempien tavoitteiden toteuttamiseen. Esiselvitys on myös itse esimerkki luovasta prosessista, jossa prosessin kulku täsmentää itse työn etenemistä. Toimintamalli on siis prosessin kuluessa muuttuva, evolutiivinen. Esiselvitystä suuntaavia näkökohtia: a) visiona luovan toimialan kehittämiselle on käsitys toimialasta infrastruktuuriltaan monipuolisena ja laajapohjaisena, ytimeltään kannattavana ja työllistävänä alana, joka tunnetaan laadustaan ja erityisosaamisestaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimiala konkretisoituu esimerkiksi laadukkaan taiteellisen työn, ohjelmapalveluiden, showbisneksen, tapahtumien, musiikkiesitysten, digitaalisen sisältötuotannon, valokuvauksen, käsija taideteollisuuden parissa. Olennainen kysymys on, kuinka luovaa toimintaa jäsennetään elinkeinoperusteisesti ylläpitäen samalla käsitystä kulttuurin itseisarvoisesta luonteesta. Kuinka siis ymmärtää kulttuuri (keskeisenä muttei ainoana luovana työnä) laajana ja perustavana voimavarana, joka muotoutuu ja uudistuu niin perus, harrastus, innovaatiokuin elinkeinovetoisenkin työn kautta ja avulla? Esiselvityksessä on määriteltävä, mistä ja miten puhutaan, jotta voitaisiin määritellä, mitä on tehtävä. Esiselvitys hyödyntää ohjaavaa kehikkoa, jonka asiakirjat (esimerkiksi KeskiSuomen maakuntasuunnitelma ja ohjelma sekä Taide ja taitelijapoliittinen ohjelma) täsmentävät tavoitteita yhdenmukaistaen. Esiselvitys pyrkii selventämään myös luovan toiminnan yhteydessä usein ristiriitaisesti ja häilyvästi käytettyä käsitteistöä ja tuottamaan osaltaan yhdenmukaisuutta niin esiselvityksen, pilottihankkeen kuin kehkeytyvän toimialankin terminologiaan. Keskeisiä käsitteitä ovat ensinnäkin taide, kulttuuripalvelut ja kulttuuriteollisuus ja edelleen luova teollisuus (creative industries), viihdeteollisuus (entertainment industries) tai sisältötuotanto (content industries). b) vertailuaineistojen mukaan yleisesti käytetty tapa hahmottaa luovaa toimialaa on arvoketjun, arvoympyrän tai arvospiraalin mukainen hahmottamistapa. Arvospiraalin ajatuksen voi liittää myös mielikuvaan liikenneympyrän tai oikeammin kiertoliittymän rakentamisesta. Ensimmäisestä suunnasta tulee sisältöjen, osaamisen ja taitojen virtaa, toisesta hankeohjelmien ja kehittämislogiikoiden virtaa ja kolmannesta suunnasta erilaisia (ja jännitteisiä) muita kulttuuriohjauksen virtoja (kulttuuripolitiikka). Arvospiraali kuvaa ja perustelee luovaa toimintaa myös kulttuuripoliittisen yhteishallinnan ajatuksen kautta. Valtion ohjausmonopolin sijaan kulttuuripoliittisia operaatioita jäsennetään myös markkinatoimijoiden ja ns. kolmannen sektorin tavoitteista ja intresseistä käsin. Esiselvityksessä kartoitetaan ensin otoksina toimijakentän olemassa olevia käsityksiä toimintamuodoista ja toimintaedellytyksistä. Sitten kartoitetaan kulttuuriohjauksen käsityksiä sekä toimintamuodoista ja toimintaedellytyksistä että kulttuuriohjauksen perusteista. Näin syntyvät käsitykset kohtautetaan erilaisten kehittämislogiikoiden ja mahdollisuuksien kanssa. Arvoketjuajattelussa luova toiminta jäsennetään sisällön luomisen (sisältöidean keksiminen ja toteutus) sisällön kehittämisen (sisällön jatkojalostus) sisällön paketoinnin (sisältökokonaisuuksien teko) sisällön markkinoinnin (kohdeyleisön tavoittaminen) jakelun ja loppukäyttäjien tavoittamisen vaiheisiin. Arvospiraalia esiselvitysvaiheen ja pilottihankkeen avulla konkretisoitaessa on kysyttävä 1) mitä ovat toimialan todelliset ja realistiset vahvuudet KeskiSuomessa (esimerkiksi kulttuuri ja digitaalisen sisältötuotannon, taiteen substanssiosaamisen ja tapahtumaosaamisen sekä koulutuksen konkreettisina sisältöinä) siis mikä on todellinen erottava tekijä, differentia spesifica? Tämä edellyttää käsityksen saamista koko laajan toimijakentän vahvuuksista ja heikkouksista, mikä edellyttää riittävän vankan tutkimustiedon hankkimista myös jatkossa (esimerkiksi yritysrekisterit ja luovuusbarometri). Esiselvitys voi esittää alustavia arvioita tiedontarpeesta ja tiedonhankinnan toteuttamisesta. Esiselvi 11

13 2) 3) tys tekee ehdotuksia oman tiedonhankintaaineistonsa perusteella. millä tavoin elinkeinopoliittisesti jäsentyvä vahvuus tai vahvuuspotentiaali saadaan alusta alkaen sovitettua liiketoiminnallisesti realistisiin puitteisiin siis projekteista pysyvämpään taloudellisesti kannattavaan muotoon? Tämä edellyttää arvoketjun heikkojen lenkkien tunnistamista ja kehittämistoimenpiteiden tarkkaa kohdentamista niihin tilanteessa, jossa tavoitteena on siirtyä hankkeistamisesta tuotteistamiseen. Esiselvitys kartoittaa heikkoja lenkkejä ja pyrkii jäsentämään mahdollisuuksia niiden vahvistamiseen. millainen olisi kulttuurihallinnoinnin ja kehitystyön eri osapuolten keskinäinen vuorovaikutus ja työnjako, joka takaisi reunaehtoina ja olosuhteina parhaat mahdollisuudet monipuoliselle kulttuurielämälle KeskiSuomen alueella, ja sen yhtenä osana myös elinkeinovetoiselle toimialatyölle? Olisiko KeskiSuomen alueella laadittavissa niin hallintoa kuin toimijoitakin koskeva, kaikkien osapuolten toimintaa suuntaava kulttuurisopimus, joka toimisi käytännössä yhteishallinnan laatumonopolia tavoittelevana luovan alan foorumina? 2) 3) mitä tulisi tehdä juuri nyt, että luova toimiala menestyisi pidemmällä tähtäimellä (maakuntasuunnitelman perspektiivi)? Millainen hanke eli toimenpidekokonaisuus olisi kaikkein tarkoituksenmukaisin sekä kestävien vaikutusten aikaansaamiseksi että hyvän, välittömämmän impulssivaikutuksen aikaansaamiseksi luovan työn parissa? Millainen hankkeen toteuttamismuoto olisi em. tavoitteiden kannalta paras? Esimerkkitoimija, jota voitaisiin levittää menestystarinana? Useampien toimijoiden verkostoiminen arvoketjun läpikulkevaksi kokeiluksi, jota voitaisiin jatkossa hyödyntää? Olosuhteiden kehittämiseen, toimintaympäristöön ja tukipalveluihin liittyvä hanke, joka yhdistää resursointia, hallinnollisia toimenpiteitä ja koulutusta? Näiden muodostama, toimintatavoiksi vakiintuva kokonaisuus? Esiselvitys valikoi sekä kestäviä vaikutuksia tavoittelevan että luovan toimialan kehittämistä tarkoituksenmukaisesti käynnistävän hankkeen toteuttamismuodon ja laatii siitä projektisuunnitelman. Esiselvitys etsii laatutekijöitä ja ottaa huomioon myös strategisen kulttuurihallinnollisen työnjaon. KeskiSuomella voisi olla laatumonopoli luovassa toiminnassa myös kokonaisvaltaisen, alueellisen yhtenäisstrategian muodossa. Siinä kulttuuriin kohdennettavat hallinto ja kehittämistoimenpiteet synkronoitaisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti luovalle toiminnalle myönteisiksi reunaehdoiksi ja edellytyksiksi. Näin ylläpidettäisiin erilaisia kulttuurisen toiminnan käsityksiä (realismi) pyrkimättä vain yhteen, kulttuuria, taidetta ja luovuutta hegemonisesti määrittelevään näkemykseen tai ajautumatta voimavaroja tuhlaavaan hegemoniakamppailuun. Esiselvityksen konkreettisin tavoite on pilottihankkeen projektisuunnitelman laatiminen. Se edellyttää toimialamallin SWOTanalyysin ja edelleen jatkuvan verkostoitumisen lisäksi pilottistrategiaa. Keskeiset kysymykset ovat 1) 12

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi Kulttuuripolitiikan pro gradu tutkielma Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU Toim. Henna Liiri, Niina Hattunen ja Maria Kahreman POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU 1 C:48 Julkaisusarja C:48 Vastaava toimittaja Toimittajat Graafinen suunnittelu, sivuntaitto Kansikuva YTT, dos.

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ?

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Pekka Kaunismaa (toim.) YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista Pekka Kaunismaa (toim.)

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot