Esa Heikkinen OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esa Heikkinen OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANTA"

Transkriptio

1 Esa Heikkinen OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANTA AiHe-projektin tuloksia 2006

2 Opetushallitus ja tekijät Kansi: Studio Viiva Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN (pdf) Hakapaino Oy, Helsinki 2006

3 Saatteeksi ø Andragogiikassa on kiinnitetty huomiota viime vuosikymmeninä aikuisten oppimiseen ja asiakaslähtöiseen oppimisen tukemiseen. Samaan aikaan on kiinnostuttu tarkastelemaan aikuisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jossa Suomea voitaneen pitää yhtenä edellä kävijänä maailmassa. Nämä uudet lähestymistavat ovat haastaneet kehittämään ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä järjestelmätasoa että toimintatasoa. AiHe-projekti on keskittynyt näyttötutkintotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Tässä raportissa keskitytään tarkastelemaan ohjauksen ajankäyttöä henkilökohtaistetussa näyttötutkintotoiminnassa. Selvitykseen osallistuivat AiHe-hakkeet henkilökohtaistamisen pilotoinnin yhteydessä. Projektisuunnittelija Esa Heikkinen koordinoi ajankäytön seurantaa ja kirjoitti raportin. AiHe-projektissa ohjauksen kytkeminen näyttötutkintotoimintaan on ollut yksi kehittämisen ydinkohta. Haluttiin saada tietoa ohjauksen ajankäytön tarpeista henkilökohtaistetussa näyttötutkintotoiminnassa. Ohjauksen ajankäytön seurannan tulokset ovat näytteeseen perustuvia ja niitä voidaan pitää henkilökohtaistetun näyttötutkintotoiminnan tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehitystyössä suuntaa antavina. Merkillepantavaa on se, että AiHe-projektissa henkilökohtaistamisen kehittämistyö generoitui prosessin aikana omista kehittämistyön välituloksistaan. Tähän vaikutti monet tekijät esim. innostuneet kehittäjät, projektin tukirakenteet, keskeneräisen työn jakaminen sekä vuorovaikutteinen ja ohjaava työtapa. Ohjauksen ajankäytön seurannassakin lähdettiin liikkeelle aikaisemmista, yhteisistä kehittämistyön tuloksista. Henkilökohtaistamisen jäsennys hakeutumiseen, tutkinnon suorittamiseen ja tarvittavaan

4 ammattitaidon hankkimiseen tuotettiin AiHe-projektin alkuvuosina. Ohjauksen ajankäytön selvityksessä mielenkiinto kohdistettiin siihen, miten paljon ohjausaikaa tarvitaan ja miten ohjausajantarve jakautuu henkilökohtaistamisen kolmeen vaiheeseen. On huomattava, että tuloksiin vaikuttaa se, että kysymyksessä oli henkilökohtaistamisen pilotointi eikä esim. jo vakiintunut ohjauskäytäntö. Ohjauksen ajankäytön määrällisiin tuloksiin liitettiin myös laadullinen elementti, jotta seurannassa saataisiin esiin myös asiakastilanteista nousevat ohjaukselliset vaatimukset ja niiden vaikutukset tutkinto- ja opiskeluprosessiin ja myös laajemmin ohjaukseen ja opetukseen. Laadulliset tarkastelut tuovat lukijalle mielenkiintoisia näkökulmia esim. tutkinnon suorittajan keskeyttämisestä ja sen yhteiskunnallisista vaikuttavuuspohdinnoista. Ohjauksen ajankäytön seurannan laadullinen tarkastelu osoittaa myös henkilökohtaistamisen haasteellisuuden ja inhimillisen toiminnan ulottuvuuden. Tarkka lukija löytää siitä heijastumia opettamis- ja ohjaustaitojen kehittämistarpeisiin. Tämän raportin sisällön toivomme innostavan ohjaajia ja opettajia tunnistamaan aikuisen ohjaustarpeita henkilökohtaistetussa näyttötutkintotoiminnassa. Raportti voi toimia katalysaattorina lukijan omien ohjaustaitojen ja menettelytapojen kehittämisessä. Toivomme myös raportin sisällön hyödyttävän koulutuksen- ja tutkinnonjärjestäjän verkostoituvien tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittämistä. Helsingissä Risto Hakkarainen AiHe-ohjausryhmän puheenjohtaja Aino Rikkinen projektipäällikkö ohjauksen ajankäytön seuranta

5 Sisällys ø PÄÄTULOSTEN TIIVISTELMÄ 7 1 OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANNAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet Selvityksen lähtökohdista Tutkimusmenetelmät 16 2 HENKILÖKOHTAISTAMISEN KOLMIVAIHEINEN MALLI JA OHJAUS Henkilökohtaistamisen kolmivaiheisen prosessin sisällön kuvaus Ohjauksen määrittely Ohjauksen kokonaisuus kenelle ohjaustehtävä kuuluu? 24 3 OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANNAN TULOKSET HENKILÖKOHTAISTAMISEN KOLMESSA VAIHEESSA Opettajien ohjauksen ajankäyttö Ohjauksen osuus opettajien kokonaistyöajasta Opettajien taustan vaikutus annetun ohjauksen määrään Ohjauksen ajankäytön kohdentuminen ohjausmuodoittain Ohjauksen ajankäyttö ohjauksen tehtävissä Ohjauksen kesto tutkinnon suorittajien vastauksissa Tutkinnon suorittajien taustan vaikutus saadun ohjauksen kestoon Tutkinnon suorittajan saaman ohjauksen kesto ohjausmuodoittain ja ohjauspaikan mukaan Tutkinnon suorittajan saaman ohjauksen kesto tutkintotyypeittäin Tutkinnon suorittajan saaman ohjauksen kesto koulutustyypeittäin Työpaikkaohjaajien ja arvioijien ohjauksen ajankäyttö Ohjauksen edellytysten kehittäminen Tutkinnon suorittamisen keskeyttäminen Oppilaitoskohtainen laadullinen raportointi 48

6 4 YHTEENVETO 51 I SELVITYKSEN TOTEUTUS JA LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU 53 1 Selvityksen lähestymistapa 53 2 Selvitysprosessin kuvaus 54 3 Henkilökohtaistamisen vaiheiden ja sisältöjen jaksottuminen 55 4 a Informanttien määrällisen ajankäytön seurannan toteutus 55 4 b Informanttien laadullisen oppilaitoskohtaisen raportoinnin toteutus 56 5 Selvityksen luotettavuus 57 6 Tulosten yleistettävyys 61 LÄHDELUETTELO 63 LIITTEET LIITETAULUKKO 1. Ohjauksen ajankäytön seuranan tutkinnon suorittajien määrät koulutusaloittain ja tutkinnoittain. 64 LIITETAULUKKO 2. Opettajien ohjauksen ajankäyttö ohjausmuodoittain. 65 LIITETAULUKKO 3. Tutkinon suorittajien ohjauksen kestot ohjausmuodon ja -paikan mukaan. 66 LIITE 1. Ohjauksen ajankäytön seurantaan osallistuneiden opettajien taustatiedot. 68 LIITE 2. Ohjauksen ajankäytön seurantaa osallistuneiden tutkinnon suorittajan taustatiedot. 70 LIITE A. Näyttötutkintotoiminan henkilökohtaistamisen kolmen vaiheen ajankäytön seurannan ohje. 71 LIITE B. Henkilökohtaistamisen sisältö eri informanttien näkökulmista. 74 LIITE C. Esimerkki web-lomakkeista: opettajat. 84 LIITE D. Ohjauksen ajankäytön seurannan oppilaitoskohtaisen raportoinnin ohje. 89 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1a. Ohjauksen ajankäytön seurantaan osallistuneet koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja tutkintojen määrät. 13 Taulukko 1b. Tutkinnot ja tutkinnon suorittajien määrä. 14 Taulukko 2. Tutkinnon suorittajien määrät tutkintotyypeittäin. 15 Taulukko 3. Tutkinnon suorittajien määrät koulutustyypeittäin. 15 Taulukko 4. Ohjauksen ajankäytön seurannan informanttien määrät. 16 Taulukko 5. Ohjauksen osuus opettajien kokonaistyöajasta henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa. 26 Taulukko 6. Opettajien tehtäväalueet näyttötutkintotoiminnassa. 28 Taulukko 7. Opettajien ohjauksen ajankäyttö eri tehtävissä. 29 Taulukko 8. Opettajien ohjauksen ajankäyttö ohjausmuodoittain. 31 Taulukko 9. Opettajien ohjauksen ajankäyttö tehtävittäin hakeutumisessa. 33 Taulukko 10. Opettajien ohjauksen ajankäyttö tehtävittäin tutkinnon suorittamisessa. 34 Taulukko 11. Opettajien ohjauksen ajankäyttö tehtävittäin tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. 35 Taulukko 12. Ohjauksen kokonaismäärän ja yksilöohjauksen kestojen sukupuolivertailu. 36 Taulukko 13. Tutkinnon suorittajien ohjauksen kestojen vertailu koulutustaustan mukaan. 37 Taulukko 14a. Tutkinnon suorittajan ohjauksen kokonaiskesto ohjausmuodoittain ja ohjauspaikan mukaan. 38 Taulukko 14b. Tutkinnon suorittajan ohjauksen kestojen vertailu ohjausmuodoittain ja ohjauksen paikan mukaan. 39 Taulukko 15. Tutkinnon suorittajien ohjauksen kestojen vertailu tutkintotyypeittäin. 40 Taulukko 16. Tutkinnon suorittajien ohjauksen kestojen vertailu perus- ja ammattitutkinnoissa. 41 Taulukko 17. Tutkinnon suorittajien ohjauksen kestojen vertailu koulutustyypeittäin. 43 Taulukko 18. Työpaikkaohjaajien ja arvioijien määrä ja ohjauksen aika. 44 Taulukko 19. Opettajien henkilökohtaistamisen edellytyksiin käyttämä aika. 45 Taulukko 20. Keskeyttäneiden määrä ja keskeyttämisen syy. 47 Taulukko 21. Vastaajien määrät ja vastausprosentti ohjauksen ajankäytön seuranta

7 PÄÄTULOSTEN TIIVISTELMÄ ø Ohjaukseen käytettyä aikaa seurattiin henkilökohtaistamisen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Seuranta toteutettiin 13 AiHe-oppilaitoksessa, joissa noin 400 tutkinnon suorittajan ohjaukseen, opastukseen ja neuvontaan käytettyä aikaa seurattiin yhteensä 24 tutkinnossa, ja niiden eri tutkinto- ja koulutustyypeissä. Selvityksen tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset perustuvat 95 opettajan ja 240 tutkinnon suorittajan vastauksiin. Näytteessä edustettuina olivat etupäässä sosiaali- ja terveysalan, majoitus-, ravitsemisja talousalan, kaupan ja hallinnon alan tutkintoja sekä joitakin yksittäisiä tutkintoja muilta aloilta. Opettajien vastausprosentti oli 65 % ja tutkinnon suorittajien vastaava luku oli 66 %. Vastausaktiivisuutta voidaan pitää hyvänä ottaen huomioon seurannan pitkän keston. Työpaikkaohjaajien ja arvioijien vastauksia saatiin kuudesta oppilaitoksesta yhteensä 209. Muun opastusta ja neuvontaa antavan henkilöstön osalta tietoja saatiin niukasti. Ohjauksen ajankäytön määrällinen seuranta-aineisto kerättiin ajalla 8/ /2005. Ohjauksen ajankäytön seurannasta tehtävät johtopäätökset ja suositukset Tulosten perusteella voidaan todeta seuraavaa: 1. Henkilökohtaistamisen kolme vaihetta on jäsentänyt ohjauspalveluja asiakaslähtöiseksi Ohjauksen ajankäytön seurannasta saatujen tulosten ja kokemusten perusteella voidaan suositella eri koulutusmuodoille ja eri koulutusaloille asiakaslähtöisten ohjauspalvelujen kehittämisessä käytettäväksi henkilökohtaistamisen kolmen vaiheen sisällöllistä erittelyä. päätulosten tiivistelmä 7

8 2. Ohjauksen resurssit kohdennetaan aikaisempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin Ohjauksen ajankäytön seurannasta saatujen tulosten perusteella voidaan suositella ohjausresurssien kohdentamista hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheisiin tehostamaan yksilön kokonaisprosessin kulkua ja vähentämään keskeyttämisiä tai aikaistamaan prosessin keskeyttämistä. Resurssien kohdentamista voidaan suositella käytettäväksi esim. eri koulutusmuotojen hankintaprosesseissa, ohjauspalvelujen kehittämisessä ja johtamisen välineenä näyttötutkintotoiminnassa. 3. Ajankäytön seuranta on kehittämisen työväline Ohjauksen ajankäytön seurannasta saatujen kokemusten perusteella seurannassa käytettyä verkkotyövälinettä edelleen kehitettynä voidaan suositella henkilökohtaistamiseen ohjauspalvelujen kehittämisen välineeksi. Määrällisen aineiston keskeiset tulokset: Ohjaustyön osuus opettajan kokonaistyöajassa on merkittävä mutta ei kaikilta osin vielä riittävä. Henkilökohtaistamisen kolmeen vaiheeseen on voitu kohdentaa uudella tavalla ohjausresursseja. Ohjauksen osuus opettajien (n=70) kokonaistyöajasta henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa oli yhteensä 11,5 %. Hakeutumisessa ohjauksen osuus oli 7,7 % (n=29), tutkinnon suorittamisessa 11,8 % (n=41) ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa 13,5 % (n=57). Tutkinnon suorittamisen ajat ovat lyhentyneet. Henkilökohtaistettujen tutkintopolkujen raportoitiin lisääntyneen ja tutkinnon suorittamisen aikojen lyhentyneen verrattuna kyseisten oppilaitosten aikaisempiin saman tutkinnon suorittaneisiin. Mahdollisuus monivaiheiseen yksilölliseen tutkinnon suorittamiseen lisääntyi kaikissa tutkinto- ja koulutustyypeissä. Perustutkinnoissa henkilökohtaistaminen tapahtui muita tutkintotyyppejä useammin rintamaopetuksen sisällä ryhmän kanssa laadittujen aikataulujen mukaisesti. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa valmistumisajat olivat lyhyempiä. Perustutkintoja suorittavien ryhmässä ohjaukseen käytettiin eniten aikaa. Tutkinnon suorittajien vastauksia (n = 240) vertailtaessa ilmeni että perustutkinnoissa ohjaukseen käytetään aikaa n. 47 tuntia (n = 103). Ammattitutkinnoissa ohjaukseen käytetään n. 32 tuntia (n = 132) ja eri- 8 ohjauksen ajankäytön seuranta

9 koisammattitutkinnoissa n. 28 tuntia (n = 5). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa henkilökohtaistetut tutkintopolut toteutuivat luontevammin kuin perustutkinnoissa. Henkilökohtaistamisen periaatteet eivät vielä toteudu eri koulutustyypeissä täysimittaisesti. Työvoimapoliittisessa- (n = 81, 47 tuntia) ja oppisopimuskoulutuksessa (n = 35, 42 tuntia) tutkinnon suorittajat kokivat saaneensa ohjausta henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa enemmän kuin tutkinnon suorittajat omaehtoisessa koulutuksessa (n = 124, 34 tuntia). Hakeutumisessa tehdään yhteistyötä sidosryhmien edustajien kanssa mutta tutkinnon suorittajien osaamisen tunnistamisesta ei tehdä tarvittavaa johtopäätöstä ja kansalaiset ohjataan valmistavaan koulutukseen. Henkilökohtaistaminen edistää sitoutumista tutkinnon suorittamiseen mutta ei estä keskeyttämisiä täysin. Keskeyttäneiden määrä oli 52 (13 %) (n = 402). Keskeyttämisten ilmoitettiin selvästi vähentyneen verrattuna samojen tutkintojen aikaisempaan rintamaopetuksena toteutettuun koulutukseen (eräässä oppilaitoksessa 20 %). Henkilökohtaistamisen todettiin edistävän tutkinnon suorittajan sitoutumista ja vastuun ottamista opiskelustaan. Keskeyttämisten todettiin myös tapahtuvan aikaisempaa aikaisemmin. Hakeutumisvaiheessa ohjaukseen satsaamisella pyritään vähentämään tarpeettomien keskeyttämisten määrää ja kohdentamaan resursseja taloudellisesti. Keskeyttämisen tärkein syy oli työllistyminen tai määräaikaisen työsuhteen jatkuminen 12 tapauksessa. Yleisin syy olivat erilaiset henkilökohtaiset syyt (erittelemätön n = 21). Ohjauksen määrään eniten vaikuttavat tutkinnon suorittajien ohjaustarpeet. Henkilökohtaista ohjauspalvelua käytettiin runsaasti. Kaikesta ohjauksesta yksilöohjauksen osuus oli 58 %, ryhmäohjauksen osuus oli 32 %, sähköpostiohjauksen osuus oli 8 % ja verkko-ohjauksen osuus oli 2 %. Yksilöohjauksen osuus oli suurin tutkinnon suorittamisessa 79 %, jossa näyttösuunnitelman opastamiseen ja ohjaamiseen käytettiin eniten aikaa. Vastaavasti ryhmäohjauksen määrä oli suurin tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa 41 %. Verkko-ohjauksen tarjonta oli vähäistä. Verkko-ohjausta antoi vain 6 12 % opettajista eri vaiheissa käytetyn ajan osuuden ollessa vain 2 % kaikesta ohjauksesta. Sähköpostiohjausta antoi 42 % opettajista. Tutkinnon suorittajien henkilökohtaisten ohjaustarpeiden erilaisuus yllätti ohjaajat, osa tutkinnon suorittajista käytti runsaasti ja usein ohjauspalveluja ja osa harvoin ja vähän. päätulosten tiivistelmä 9

10 Jokaista tutkinnon suorittajaa ohjattiin keskimäärin 39 tuntia henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa (n = 236). Koulutustaustaltaan peruskoulun käyneiden ohjaukseen käytettiin selvästi eniten aikaa (48 tuntia, n = 67), ylioppilaiden ohjaukseen käytettiin 31 tuntia (n = 47), 2.asteen ammatillisen koulutuksen käyneiden ohjaukseen käytettiin 35 tuntia (n = 99) ja muun koulutuksen omaavia ohjattiin 41 tuntia (n = 23). Tilastollisesti merkitsevä ero ohjausajan keskiarvojen vertailussa oli ylioppilaiden ja peruskoululaisten välillä tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Hajonta ryhmien sisällä oli kuitenkin suuri. Joukossa oli paljon ohjausta saaneita kuin myös niitä, jotka hyödynsivät vain vähän ohjauspalveluja. Ohjaustyö jakautuu epätasaisesti opettajien kesken. Kaikki opettajat eivät anna ohjausta henkilökohtaistamisen kaikissa vaiheissa. Kolmessa vaiheessa ohjausta antoi 16 opettajaa (n=95, 23 %), kahdessa vaiheessa ohjausta antoi 20 (28 %) opettajaa ja vain yhdessä vaiheessa ohjausta antoi 34 (49 %) opettajaa. Opettajien antaman ohjauksen määrä vaihteli myös opettajan roolin mukaan. Vastuu kouluttajien rooli tutkinnon suorittajien koko tutkinnon suorittamisen prosessin ohjaajina korostui ja he antoivat enemmän ohjausta kuin muut kouluttajat. Opinto-ohjaajien ohjaustoiminta keskittyi hakeutumisen vaiheeseen ja sen tehtäviin. Heidän antamastaan ohjauksesta 73 % tapahtui kolutukseen hakeutumisessa. Tutkinto osista vastaavien ammattiaineiden opettajat osallistuivat ohjaukseen hakeutumisessa, ja erityisesti tutkinnon suorittamisessa heidän roolinsa korostui. Ammatillisten aineiden opettajien ohjaustyö tapahtui etupäässä tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa 85 %, tutkinnon suorittamisessa 60 % ja 20 % ohjauksesta tapahtui hakeutumisessa. Opettajien työstä kuluu aikaa myös henkilökohtaistamisen edellytysten kehittämiseen. Aikatietoja tallensi 61/95 vastaajasta (64 %). Suurin osa ajasta käytettiin yhteistyöhön työpaikkojen edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyö on käsittänyt työpaikkakäyntejä, puhelinkeskusteluita ja sähköpostiviestejä, joissa on sovittu esimerkiksi harjoittelupaikoista ja näyttötutkinnon suorittamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja näyttöympäristöistä. Erityisen tärkeällä sijalla ovat olleet työpaikkaohjaajien ja arvioijien perehdyttäminen tehtäviinsä ja informaation välittäminen näyttötutkintotoiminnasta työpaikoilla. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen laadun kehittäminen koettiin monessa oppilaitoksessa tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi. Kehittämistyön painopisteenä on ollut asiakaslähtöisten opetus- ja oppimismenetelmien, -tehtävien ja kurssitarjottimien suunnittelu ja toteuttaminen. 10 ohjauksen ajankäytön seuranta

11 1 OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANNAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ø 1.1 Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet Tarkoituksena on selvittää tutkinnon suorittajien ohjaukseen käytettyä aikaa henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa. Ohjaukseen käytettyä aikaa tarkastellaan eri vastaajaryhmien näkökulmista. Seurannassa mukana olleet oppilaitokset odottivat ohjauksen ajankäytön seurannalta tukea omaan kehittämistyöhönsä sekä käytännön ratkaisuja ohjauksen toteuttamiseksi ja ohjausresurssien tarkoituksenmukaiselle kohdentamiselle eri vaiheissa. Myös ohjauksen kehittäminen verkostossa, alueellisesti eri toimijoiden kanssa, oli haaste. Ohjauksen ajankäytön määrällisellä selvityksellä vastataan seuraaviin tutkimusongelmiin: 1. Kuinka paljon opettajat käyttävät kokonaistyöajastaan aikaa tutkinnon suorittajien ohjaukseen koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa? 2. Kuinka paljon opettajien tausta ja tehtävät vaikuttavat annetun ohjauksen määrään? 3. Kuinka paljon on a) opettajien ohjauksen määrä eri ohjausmuodoissa ja b) ohjauksen ajankäyttö tehtävittäin henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa? 4. Kuinka paljon tutkinnon suorittajan tausta vaikuttaa saadun ohjauksen kestoon? 5. Kuinka paljon on tutkinnon suorittajan saaman ohjauksen kesto ohjausmuodon ja -paikan mukaan? 6. Kuinka paljon tutkinnon suorittajien saaman ohjauksen kesto eroaa eri a) tutkintotyypeissä (pt, at ja eat) ja b) eri koulutustyypeissä? (omaehtoinen, oppisopimuskoulutus, työvoimapoliittinen koulutus)? 7. Kuinka paljon on työpaikkaohjaajien ja arvioijien tutkinnonsuorittajien ohjaukseen käyttämä aika? ohjauksen ajankäytön seurannan lähtökohdat ja tavoitteet 11

12 8. Kuinka paljon aikaa on käytetty henkilökohtaistamisen edellytysten kehittämiseen? 9. Kuinka paljon keskeyttäneitä on ja mitkä ovat keskeyttämisen syyt? Pilottioppilaitokset työstivät seurannan päätyttyä laadullisen raportin, joka antoi lisätietoa mm. ohjauksen ajankäytön seurannan oppilaitoskohtaisista tavoitteista, onnistumisista ja haasteista sekä ohjauksellisen työotteen vaikuttavuudesta opettajan työhön ja tutkinnon suorittajan tutkinnon suorittamiseen. 1.2 Selvityksen lähtökohdista Selvityksen asetelmaa pohdittaessa AiHe-projektin ohjausryhmä piti tärkeänä saada tietoa erityisesti opettajien ohjaukseen käyttämästä työajasta henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa ja niiden sisällöissä. Myös haluttiin selvittää miten tutkintojen joustavoittaminen vaikuttaa opintojen keskeyttämisiin (ks. Spangar 2004, s ). Työpaikkaohjaajien ja arvioijien osuutta ohjauksen toteuttamisessa haluttiin myös tehdä näkyväksi. Kokonaisuuden hahmottamiseksi ohjauksen ajankäytön seurantaan päätettiin ottaa mukaan tutkinnon suorittajat ja muuta ohjausta, opastusta ja neuvontaa antavat henkilöstö. Ohjausryhmässä tähdennettiin, että ohjauksen ajankäytön seuraaminen ja siitä johtuvien järjestelyiden tulisi kuormittaa eri vastaajia mahdollisimman vähän. Selvityksen asetelma Selvityksen tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset perustuvat: määrälliseen dataan oppilaitoskohtaisiin laadullisiin raportteihin. Ohjauksen ajankäytön seurantaan osallistuneet oppilaitokset. Ohjauksen ajankäytön seurannan toteutti kolmetoista (26 %) 50:stä AiHe-oppilaitoksesta. Osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen, minkäänlaista harkintaa otoksen suhteen ei tehty, jolloin kysymys ei ole tilastollisesta satunnaisotoksesta vaan näytteestä. Oppilaitokset lukeutuivat isoihin koulutuskuntayhtymien monialayksikköihin, mutta mukana oli myös pieniä yhden koulutusalan oppilaitoksia. Oppilaitoksista yhdeksän lukeutui ammatillisiin oppilaitoksiin, joissa järjestetään sekä nuorten ammatillista koulutusta että aikuisten näyttötutkintoja. Oppilaitoksista kaksi oli aikuiskoulutuskeskuksia, yksi kansalaisopisto sekä yksi liikunta-alan erityisoppilaitos. 12 ohjauksen ajankäytön seuranta

13 Taulukossa 1a esitetään ohjauksen ajankäytön seurantaan osallistuneet koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja tutkintojen määrä. Taulukossa 1b esitetään surantaan osallistuneet tutkinnot ja tutkinnon suorittajien määrä. Taulukko 1a. Ohjauksen ajankäytön seurantaan osallistuneet koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja tutkintojen määrät. Koulutuksen järjestäjä Oppilaitoksen nimi Tutkintoja (24) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoon seudun ammattiopisto, liiketalous- ja hallinto 1 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoon seudun ammattiopisto, sosiaali- ja terveysala 6 Hyvinkään kaupunki Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitos 1 Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni/koulutuskeskus Salpaus Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Jyväskylän aikuisopisto Karkun ja Nurmeksen evankelinen opisto Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Lahden ravitsemis- ja matkailualan oppilaitos Hengitysliitto Heli ry. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus/aikuiskoulutus Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö 3 Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö 2 Porin aikuiskoulutussäätiö Porin Aikuiskoulutuskeskus 1 Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö Suomen urheiluopisto 1 ohjauksen ajankäytön seurannan lähtökohdat ja tavoitteet 13

14 Taulukko 1b. Tutkinnot ja tutkinnon suorittajien määrä. Tutkinnon nimi: Tutkinnon suorittajien määrä Catering alan perustutkinto 15 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto 7 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 15 Jalkojenhoidon ammattitutkinto 20 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 29 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 24 Liiketalouden perustutkinto 18 Liikunnan ammattitutkinto 20 Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 17 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 14 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 20 Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto 19 Ravintolakokin ammattitutkinto 10 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 115 Taloushallinnon ammattitutkinto 31 Tarjoilijan ammattitutkinto 6 Vanhustyön erikoisammattitutkinto 22 Yhteensä 402 Ohjauksen ajankäytön seurantaan osallistuneet koulutusalat. Ohjauksen ajankäyttöä seurattiin 5 koulutusalalla ja 17 eri tutkinnossa yhteensä 24:ssä eri koulutus- ja tutkintotyypeissä. Tutkinnoista sosiaali- ja terveysalan tutkinnot olivat suurin edustettu koulutusala, jossa noin 61 % ohjattavista tutkinnon suorittajista opiskeli; matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta tuli 18 % tutkinnon suorittajista, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta 16 %. Tekniikan ja liikenteen- ja luonnonvara-aloilta näytteeseen osallistui vain kaksi tutkintoa ja 5 % tutkinnon suorittajista. (ks. liitetaulukko 1) Seuranta aloitettiin kaikissa tutkinnoissa tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen hakeutumisesta. Tätä edeltävää markkinointiin ja koulutussuunnitteluun käytettyä aikaa ei ole mitattu tässä selvityksessä. 14 ohjauksen ajankäytön seuranta

15 Hakeutuminen on lähtenyt liikkeelle tutkinnon suorittajien ja hakijoiden yhteydenotosta joko opettajiin tai yhteistyönä tehtyihin valintatilanteisiin kouluttajien, oppisopimuskoulutuksen edustajien ja työvoimahallinnon edustajien kanssa. Hakeutumisen vaiheen tutkinnon suorittajien absoluuttinen lukumäärä ei ole tiedossamme, koska hakijoista osa ei aloittanut tutkinnon suorittamista tai heidät ohjattiin muuhun koulutukseen. Taulukoissa 2 ja 3 esitetään ohjaustoimenpiteiden kohteina olleiden tutkinnon suorittajien määrät tutkinto- ja koulutustyypeittäin. Taulukko 2. Tutkinnon suorittajien määrät tutkintotyypeittäin. Tutkinnontyyppi n % perustutkinto (7) ammattitutkinto (13) erikoisammattitutkinto (3) Yhteensä Tutkinnon suorittajista suurin osa osallistui omaehtoiseen koulutukseen. NOSTE-ohjelman koulutuksessa tässä näytteessä oli vain 1 tutkinnon suorittajaa sekä muutama yksityisopiskelija. Taulukko 3. Tutkinnon suorittajien määrät koulutustyypeittäin. Koulutustyyppi n % Työvoimapoliittinen koulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus NOSTE-ohjelman koulutus 1 0,2 Yksityisopiskelija 4 0,8 Yhteensä ohjauksen ajankäytön seurannan lähtökohdat ja tavoitteet 15

16 Ohjauksen ajankäytön seurannan vastanneiden informanttien lukumäärä: Ohjauksen ajankäytön seurannan vastaajina on ollut opettajia tutkinnon suorittajia työpaikkaohjaajia ja arvioijia. Myös muuta ohjausta, opastusta ja neuvontaa antavia henkilöitä oli vastaajina, mutta heidän määränsä jäi pieneksi eikä tuloksia tässä esitetä heidän osaltaan. Tutkinnon suorittajien vastauksista saadaan epäsuorasti tietoa muun ohjauksen määrästä henkilökohtaistamisen eri vaiheissa. Taulukko 4. Ohjauksen ajankäytön seurannan informanttien määrät. Henkilökohtaistamisen kolme vaihetta Opettajat Tutkinnon suorittajat Työpaikkaohjaajat Yhteensä Hakeutuminen Tutkinnon suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Arvioijat 1.3 Tutkimusmenetelmät Suunnittelun toimeksianto oli selkeä. Ohjauksen aikatietojen seurannan välineen tulisi olla sellainen, että sillä voitaisiin luotettavasti ja taloudellisesti kerätä tietoa ohjauksen ajankäytöstä eri vastaajaryhmiltä. Välineen tulisi olla lisäksi helppokäyttöinen ja ymmärrettävä, niin että, kaikki informantit osaisivat helposti ja vaivatta tallentaa ohjauksen minuutit oikeisiin kohtiin. Kaikki Informantit seurasivat ohjauksen aikaa mutta tallensivat tietoja hieman eri tavoin. Opettajat tallensivat aikatietoja muita ryhmiä eritellymmin. Lähtökohtana oli: taloudellisuus ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys luotettavuus 16 ohjauksen ajankäytön seuranta

17 Miten aikatiedot tulisi kerätä? Alussa mietittiin vaihtoehtoa, jossa ohjauksen aikaa seurattaisiin kalenteripohjaisella tietojenkeräysalustalla. Vastaajat olisivat voineet tallentaa ohjauksen aikatiedot päivittäin ja saamansa / antamansa ohjauksen muodon mukaan. Näin olisi myös ohjauskertojen lukumääristä saatu tietoa. Kalenteripohjaisen erillisen ohjelmiston tai selainlaajennuksen rakentaminen osoittautui kuitenkin liian kalliiksi ja aikaa vieväksi toteuttaa. Näin päädyttiin kokonaistaloudellisesti parhaaseen vaihtoehtoon sähköiseen access-pohjaiseen tietokanta toteutukseen. Teknisestä toteutuksesta vastasi Opetushallitus. Ohjauksen aikatiedot tallennettiin Opetushallituksen ylläpitämille web-sivuille. Tekninen ohjeistus, ym. tarpeelliset ohjeet olivat helposti saatavilla ja tulostettavissa paperiversioina opettajien web-sivuilta. Toteutukseen sisältyi myös projektisuunnittelijan antama puhelintuki ja tietojen tallentamisen seuranta. Jokaisella käyttäjällä oli henkilökohtainen ja oppilaitoskohtaisen käyttäjätunnus. Ohjauksen aikatietojen tallentaminen edellytti taustatietolomakkeen täyttämistä. Liite A: Näyttötutkintotoiminnan henkilökohtaistamisen kolmen vaiheen ajankäytön seurannan ohje informantit seurasivat ohjauksen aikaa hieman eri tavoin: Opettajat seurasivat ohjauksen aikaa kolmessa vaiheessa ohjauksen tehtävien mukaan eriteltynä ohjausmuodoittain ohjauspaikan mukaan Tutkinnon suorittajat seurasivat saamansa ohjaksen kestoa kolmessa vaiheessa ohjausmuodoittain ohjauspaikan mukaan Työpaikkaohjaajat ja arvioijat seurasivat ohjaukseen käyttämäänsä aikaa ohjausmuodoittain Ohjausmuodon muuttujat olivat: Yksilöohjaus: kasvokkain / puhelinohjaus Sähköpostiohjaus Ryhmäohjaus Verkko-ohjaus Ohjauspaikan muuttujat: Oppilaitos Työpaikka Ohjaus muualla ohjauksen ajankäytön seurannan lähtökohdat ja tavoitteet 17

18 Ohjauspaikka voi olla joko oppilaitos, työpaikka tai milloin ohjaus tapahtuu muualla tarkoitetaan muun kuin opettajan, työpaikkaohjaajan ja arvioijan antamaa ohjausta. Muun ohjauksen asiantuntijoita ovat olleet erityisopettaja, logopedi, psykologi jne. Muun ohjauksen määrä ilmenee ainoastaa epäsuorasti tutkinnon suorittajien vastauksista. Liite B: Kuvaus henkilökohtaistamisen kolmesta vaiheesta eri informanttien näkökulmista ja Liite C: Esimerkki web-lomakkeista: opettajat. Seurannan päätyttyä oppilaitoksissa koottiin laadullinen raportti. Määrälliset aikatiedot eivät kerro, onko annettu tai saatu ohjaus ollut riittävää, oikea-aikaista ja vaikuttavaa. Tätä tarkoitusta varten seurannassa olleet raportoivat kokemuksistaan. Oppilaitoksissa laaditut laadulliset raportit käsittivät 11 puolistrukturoitua kysymystä ja yhden avokysymyksen. Aineisto kerättiin kevään 2006 aikana. Liite D. Oppilaitoskohtaisen raportoinnin ohje. Selvityksen prosessikuvaus ja luotettavuuden arviointi esitetään luvussa I. Tulokset (luku 3) esitetään taulukoissa, joissa ohjauksen aika esitetään: tunteina keskiarvoina (Ka.) keskihajontoina mediaaneina (md) vaihteluvälinä Joidenkin taulukossa esitettyjen arvojen kymmenyksissä esiintyy pieniä eroja, joka johtuu lukujen pyöristämisestä. 18 ohjauksen ajankäytön seuranta

19 2 HENKILÖKOHTAISTAMISEN KOLMIVAIHEINEN MALLI JA OHJAUS ø 2.1 Henkilökohtaistamisen kolmivaiheisen prosessin sisällön kuvaus Henkilökohtaistamisella tuetaan ja autetaan tutkinnon suorittajaa selviytymään tutkinnon suorittamisen polullaan eteenpäin tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti. Henkilökohtaistaminen alkaa tutkinnon suorittajan ensimmäisestä yhteydenotosta ja päättyy tutkinnon tai sen osan valmistuttua. Henkilökohtaistaminen pitää sisällään tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjauksen-, neuvonnan-, opetuksen- ja tukitoimien asiakaslähtöisen suunnittelun ja toteuttamisen. Henkilökohtaistaminen on sosiaalista toimintaa ja ilmenee sosiaalisena toimintana ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa neuvontana, ohjauksena ja myötäelämisenä. Henkilökohtaistaminen toimintana tapahtuu tutkinnon suorittamiseen tai koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Hakeutumisen henkilökohtaistaminen Ohjauksen avulla selvitetään tutkinnon suorittajaksi aikovan lähtötilanne, tavoiteltu tutkinto, aikaisempi osaaminen ja erityistuen tarve. Henkilökohtaistamissuunnitelma on dokumentti, jonka tutkinnon suorittaja, opettaja ja työelämän edustaja allekirjoittavat. Suunnitelmaan kirjataan henkilön aikaisemmin osoitettu osaaminen (tutkintotodistukset ym.) ja saavutettu osaaminen (työkokemus, harrastukset). Osaamista verrataan tavoitellun tutkinnon tutkinnonperusteissa vaadittuihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä ammattitaidon osoittamisen tapoihin. Osaamisesta tehdään johtopäätös, joka kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelma on alustava ja sitä tarkennetaan prosessin kuluessa. On mahdollista, että henkilön aikaisemmin osoitettu osaaminen voi sellaisenaan käydä jonkun tutkinnon osan suoritukseksi tai henkilö henkilökohtaistamisen kolmivaiheinen malli ja ohjaus 19

20 ohjataan aikaisemmin saavuttamansa osaamisen perusteella suoraan tutkinnon osan suoritukseen. tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun arvioijat antavat päätöksen tutkinnon suorittajan aikaisemman osaamisen tunnustamiseksi. Tämän jälkeen tutkinnon suorittajaa, ohjataan ja neuvotaan tutkintoprosessin etenemisessä. Huomioidaan mahdollinen erityistuentarve tutkintojärjestelyissä. tarvittavan ammattitaidon henkilökohtaistaminen Jos tutkinnon suorittajalla ei ole aikaisempaa tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista, tutkinnon suorittajaa ohjataan hankkimaan tarvittava ammattitaito. Henkilökohtaistamisen kolme vaihetta, ja niiden järjestys on harkittu. Ohjauksen ajankäytön seurannan sisällöt noudattavat seuraavaa kuvausta: HAKEUTUMINEN Selvitetään hakijan lähtötilanne: tavoiteltu tutkinto tai -osa, elämäntilanne, koulutustarpeet ja -toiveet. Selvitetään hakijan aikaisemmin osoitettu osaaminen. Selvitetään aikaisemmin saavutettu osaaminen ja ohjataan näyttöön. Tehdään johtopäätös ja esitys näyttötutkinnon arvioijille. Tarvittaessa ohjataan tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Maahanmuuttajat arvioidaan erikseen. Arvioidaan tarvittavan ohjauksen ja tukitoimien tarve. TUTKINNON SUORITTAMINEN Päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. Suunnitellaan tutkinnon suorittajan kanssa hänelle soveltuvat tutkintosuoritusten järjestelyt, neuvotaan ja ohjataan tutkinnon suorittajaa tutkintosuoritusten suunnittelussa, otetaan huomioon tutkinnon suorittajan erityistarpeet ja lähtökohdat tutkintosuoritusten järjestelyissä, otetaan huomioon mahdolliset kieli- ja kulttuuritaustasta johtuvat erityisjärjestelyt, tarkennetaan tarvittaessa henkilökohtaistamissuunnitelmaa. 20 ohjauksen ajankäytön seuranta

21 TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Perehdytetään opiskelija itseensä oppijana. Tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia monipuolisia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja oppimisjärjestelyjä. Ohjataan opiskelijaa hänelle soveltuvien joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa ja opiskeluvalinnoissa. Ohjataan opiskelua, neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös tarvittaessa muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin. Seurannassa ei selvitetä henkilökohtaistamisen vaiheiden pituutta, koska tutkinnon suorittajat etenevät oman henkilökohtaistamissuunnitelmansa mukaan. Selvityksen pääpaino on ollut ohjauksen keston selvittäminen opettajan työssä hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. 2.2 Ohjauksen määrittely Edellisessä luvussa tuotiin esille henkilökohtaistamisen prosessi ja sisällöt, jotka toimivat myös ohjauspalveluiden viitekehyksenä. Henkilökohtaistamisen sisällöt määrittävät tutkinnon suorittajan tutkintopolun ohjauksen keskeiset tavoitteet ja tehtävät. AiHe-projektissa mukana olleet opettajat ja hankkeiden kanssa tekemisissä olleet työelämän edustajat ja muut sidosryhmien edustajat ovat projektin kuluessa joutuneet miettimään, miten henkilökohtaistaminen toiminnan tasolla toteutetaan kolmessa vaiheessa ja miten ohjaus kytkeytyy siihen. Tämän osaamisen perustalle myös ohjauksen ajankäytön seurannan toteuttaminen henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa oli mahdollista rakentaa. Henkilökoihtaistamisen työväline on ohjaus. Ohjauksen kokonaisuuden kannalta keskeistä on ollut selvittää eri toimijoiden roolit ja työnjako sekä miten tutkinnon suorittajaa ohjataan ja miten sisällöltään laadukas ohjauksen asiantuntijuus varmistetaan eri tilanteissa niin oppilaitoksessa kuin työpaikoilla. Opetushallituksessa pidettiin elokuussa 2004 kaksi orientaatiotilaisuutta, joissa ohjauksen ajankäytön seurannan toteuttamiseen tutustuttiin. Orientaatiotilaisuuksissa määriteltiin keskeiset ohjaukseen liittyvät käsitteet ja tutustuttiin ohjauksen tekniseen ajankäytön seurannan välineeseen. henkilökohtaistamisen kolmivaiheinen malli ja ohjaus 21

22 Orientaatiotilaisuuksissa otettiin lähtökohdaksi viime vuosina yleistynyt konstruktivistiseen lähestymistapaan perustuva käsitys ohjauksesta ja opettamisesta. Sen myötä myös opettaminen ymmärretään entistä enemmän ohjauksellisia elementtejä sisältäväksi. Erotukseksi ohjauksesta, opetuksella tavoitellaan ennen kaikkea ammatillisten oppisisältöjen tiedollista ja taidollista haltuunottoa. Näin tapahtuva ohjaus, opastus ja opetus eivät ole tämän selvityksen ajankäytön seurannan kohteina. Tässä seurannassa henkilökohtaistamisen kolmen vaiheen sisällöt ja tutkinnon suorittajien ohjaustarpeet määrittivät ohjaustehtävää. Ohjaus on vuorovaikutteista ja siinä käytetään neuvottelevaa työotetta. Sen avulla kehitetään ja tuetaan asiakkaan itsetuntemusta, emotionaalista kasvua ja persoonallisuuden voimavaroja. Ohjaus voi koskea kohtaamista, itsetuntemuksen kehittämistä, tunteiden ja sisäisten konfliktien työstämistä tai ihmissuhteiden parantamista. Ohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta kysymystensä työstämisessä ja ratkaisemisessa kunnioittaen asiakkaan arvoja, voimavaroja ja kykyä tehdä valintoja kulttuurisista lähtökohdistaan käsin. (British Association for Counselling). Henkilökohtaistamisen näkökulmasta ohjauksella pyritään tutkinnon suorittajan kannalta miellkkäiden valintojen tekemiseen ja merkitykselliseen ohjaustoimintaan. Tämä edellyttää ohjauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa niin opiskelijan oman osaamishistorian, tämän hetken ja tulevaisuuden huomioonottamista (Ihanainen 2004). Ohjaus ei ole opetuksen lisäksi terapiaa, jossa ohjaaja yrittää diagnosoida tutkinnon suorittajan käyttäytymistä. Ohjauksen tulisi kuitenkin olla henkilökohtaista ja tunteiden pitäisi saada olla siinä mukana. Ohjauskeskusteluissa voidaan kuitenkin puhua tuskasta, kipeistä asioista, menetyksistä ja ahdistuksesta samoin kuin ongelmanratkaisun käytännön kysymyksistä. (R. Vance Peavy: Sosiodynaaminen näkökulma käytännössä, teoksessa Onnismaa, Pasanen ja Spangar 2004, 21). Edellä sanotun lisäksi ohjaus määriteltiin ajan, huomion ja kunnioituksen antamiseksi tutkinnon suorittajan tai koulutukseen hakeutuvan opiskelijan opiskelu- ja oppimiprosessille, ammatilliselle kehittymiselle ja tuon vaiheen elämäntapahtumien käsittelylle. Ohjauksessa kohdistetaan mielenkiinto opiskelijan toimintaan niin, että he tulevat kuulluiksi opiskeluaan, oppimistaan ja ammatillista kehittymistään koskevissa asioissa. Ohjaajan rooli on kuunnella, tukea ja kannustaa asiakastaan löytämään hänen tilanteeseensa ja hänelle luontevin tapa osoittaa ammatillinen osaamisensa. (Gunnar ym. 2004). Ohjauksen keinoja ovat yleinen ohjaus, 22 ohjauksen ajankäytön seuranta

23 henkilökohtainen ohjaus tai erityisohjaus. Yleinen ohjaus sisältää myös opastamista, neuvontaa ja tiedottamista. Ohjaus on yleisesti omaksutun käsityksen mukaan asiakkaan tarpeista lähtevä, joko yksilöllinen tai ryhmässä tapahtuva vuorvovaikutusprosessi. Ohjauksen ajankäytössä seurattiin aikaa seuraavissa ohjausmuodoissa: Henkilökohtainen/yksilöllinen ohjaus on prosessi, joka etenee koko aikuisoppijan henkilökohtaistetun näyttötutkintopolun ajan. Ohjauksen tavoitteena on tukea oppijaa löytämään hänelle itselleen sopivin näyttötutkintopolku erilaisia oppimisympäristöjä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen. Ohjaajan ammattitaitoa on valita kuhunkin ohjaustilanteeseen sopivat työskentelyotteet ja -menetelmät, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan ja tutkintoprosessi etenee. Esimerkiksi Osaan.fi on väline, jonka avulla tutkinnon suorittaja voi perehtyä ja arvioida osaamistaan suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Henkilökohtainen ohjauksen aika määriteltiin kasvokkain, puhelimessa, sähköpostitse tai verkossa tapahtuvaksi. Ryhmäohjaus. Ryhmäohjauksella tarkoitetaan ohjattua, tavoitteellista ryhmää, jolla on alku ja loppu. Ryhmän yleisiä tunnusmerkkejä ovat tietty koko, tarkoitus, säännöt, vuorovaikutus, työnjako ja roolit sekä johtajuus. Ryhmän tuki tutkinnon suorittamisessa ja ammatillisen identiteetin kehittymisessä on keskeinen. Vaikka osallistujat ovat hankkineet osaamistaan hyvinkin erilaisilla tavoilla ja erilaisten elämänkokemusten kautta ja kulkevat henkilökohtaista oppimispolkuaan, kaikilla on yhteinen tavoite: tutkinnon suorittaminen. (Gunnar ym. 2004). Ryhmäohjauksella tarkoitetaan yleensä opiskelutilassa tapahtuvaa ohjausta. Verkko-ohjaus. Verkko-ohjaus on aina välineellistä sekä teknisesti- että ihimillisesti vuorovaikutuksellista. Teknisesti vuorovaikutuksellinen ohjaus voi olla esimerkiksi erilaisia itseohjautuvia testejä, jotka sisältävät palautteessaan toimintaa ohjaavaa informaatiota. Verkossa inhimillinen vuorovaikutus on välittynyttä ja se toimii verkon kommunikaatiivisen luonteen asettamassa viitekehyksessä. Verkossa inhimillinen vuorovaikutus toteutuu virtuaalisesti. (Ihanainen ym. 2004). Verkossa voi ohjata sekä ryhmää että yksilöä. henkilökohtaistamisen kolmivaiheinen malli ja ohjaus 23

24 2.3 Ohjauksen kokonaisuus kenelle ohjaustehtävä kuuluu? Ohjauksen ajankäytön seurannassa ohjaustehtävän, opastuksen, neuvonnan ja tiedottamisennähtiin kuuluvan, ei vain ohjauksen ammattilaisille vaan myös opettajille ja muulle oppilaitoksen henkilöstölle. Ohjauksen ajankäytön seuranta haastaa jokaista toimijaa miettimään omaa rooliaan henkilökohtaistamisessa. Kaikkien ei tarvitse ohjauksen asiantuntijoita, tärkeintä on se, että ohjauksen rakenteet ja asiantuntijoiden työnjako ovat eri toimijoille selvillä ja asiakas saa laadukasta ohjausta oikea-aikaisesti ja tarpeidensa mukaisesti. Kumppanuus. Ohjauksen kehittäminen verkostossa edellyttää että selvitetään opettajien, työpaikkaohjaajien, vastuukouluttajien, ohjaavien kouluttajien ja muiden sidosryhmien asiantuntijoiden roolit ja tehtävät, jotta päällekkäisistä ja epätarkoituksenmukaisista käytännöistä voitaisiin luopua. Ohjauksen kokonaisuuden kehittämisessä on kysymys verkostoituvan työtavan kehittämisestä ja johtamisesta. Verkostossa on mietittävä minkälaista ohjausta, kenen kanssa ja missä tutkinnon suorittajan tulisi ohjausta saada. Verkostoituva työtapa edellyttää avoimuutta kumppaneiden välillä ja toistensa asiantuntijuuden hyväksyvää ja kunnioittavaa työskentelytapaa. Henkilökohtaistamisen edellytyksenä on eri toimijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen perustuvan asiakaslähtöisen näyttötutkintotoiminnan periaatteiden tuntemus. Myös markkinoinnissa, tiedottamisessa ja opastuksessa tulee ilmetä henkilökohtaistamisen periaatteet. 24 ohjauksen ajankäytön seuranta

25 3 OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANNAN TULOKSET HENKILÖKOHTAISTAMISEN KOLMESSA VAIHEESSA ø Tulokset ja tehdyt johtopäätökset perustuvat oppilaitoskohtaisiin määrällisiin tietoihin sekä laadullisiin raportteihin. Seuranta toteutettiin 8/ /2005. Seuranta-ajan kuluessa koko tutkinnon suoritti 96 tutkinnon suorittajaa (24 %, n = 402), keskeyttäneiden määrä oli 52 (13 %) ja vain valmistavaan koulutukseen osallistui 20 (5 %). Osatutkinnon suorituksia oli 230:llä tutkinnon suorittajalla, jotka olivat ilmoittaneet jatkavansa tutkinnon suorittamistaan vielä keväällä Tällä joukolla oli arvion mukaan noin 25 % tutkinnosta suorittamatta seurannan päättyessä. Seurannan päättyessä 213 tutkinnon suorittajaa on oppilaitoksissa edelleen kirjoilla ja jatkavat tutkinnon suorittamistaan. Tuloksista osa esitetään kattavammin liitetaulukoissa, joiden tarkastelussa esitetään vain keskeisimmät tulokset. Tulokset esitetään tutkimusongelmittain: A. Ohjauksen ajankäyttö numeroina B. Kommentit 3.1 Opettajien ohjauksen ajankäyttö Ohjauksen osuus opettajien kokonaistyöajasta 1 Kuinka paljon opettajat käyttävät tutkinnon suorittajien ohjaukseen aikaa kokonaistyöajastaan: hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa? ohjauksen ajankäytön seurannan tulokset henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa 25

26 Tässä luvussa tarkastellaan opettajan ohjaukseen käyttämän ajan osuutta opettajan kokonaistyöajasta. Kokonaistyöaika muodostuu opettajien opetus- ja ohjausajasta, muusta työajasta ja edellytysten kehittämiseen käytetystä työajasta. Ohjauksen aika käsittää kaiken ohjauksen ajankäytön, jonka opettajat ovat käyttäneet tutkinnon suorittajan henkilökohtaiseen ja ryhmäohjaukseen henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa. Taulukossa 5 esitetyt luvut edustavat näytettä, jossa oli mukana opettajia (n = 70) 17:sta eri tutkinnosta sekä kaikista tutkinto- ja koulutustyypeistä. Ohjauksen osuus opettajien kokonaistyöajasta kaikissa vaiheissa oli yhteensä 11,5 %, mikä tarkoittaa keskimäärin 4 ohjaustuntia viikossa/opettaja. Oppilaitoskohtaisessa tarkastelussa ohjauksen osuus opettajan kokonaistyössä vaihteli 1,4 10,9 %:iin hakeutumisen vaiheessa, muissa vaiheissa vaihtelu oli pienempää. Vaihtelu hakeutumisen vaiheessa selittyy osittain sillä, että ohjausta antavat myös oppisopimustarkastajat ja mm. työvoimaneuvojat eri koulutustyypeissä. Opintoalojen vertailussa opettajien ohjauksen keston prosentuaalinen osuus työajasta oli samaa tasoa sosiaali- ja terveysalalla, majoitus-, ravitsemis- ja talousalalla sekä kaupan ja hallinnon aloilla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen tutkinnoissa opettajien ohjaukseen käytetyn ajan ja kokonaistyöajan suhde oli hakeutumisessa 9,8 %, tutkinnon suorittamisessa 13,1 % ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa 17,5 % ja ohjauksen osuus kokonaisuudessaan oli 13,8 %. Keskiarvon vaihtelut tässä näytteessä selittyvät ensisijaisesti koulutustyypeistä johtuvilla seikoilla. Taulukko 5. Ohjauksen osuus opettajien kokonaistyöajasta henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa (tuntia). Henkilökohtaistamisen vaiheet Kokonaistyöaika Ohjauksen aika Ohjauksen osuus työajasta n Yhteensä Ka. Yhteensä Ka. % Hakeutuminen ,7 Tutkinnon suorittaminen ,7 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ,7 Yhteensä 70* ,5 * Sama henkilö voi antaa ohjausta monessa vaiheessa. Huom! Taulukon opettajien määrä n = 70 poikkeaa muualla esitettyjen opettajia koskevien talutkoiden laskelmien pohjana käytetystä määrästä n = ohjauksen ajankäytön seuranta

27 Kommentit. Opettajat raportoivat, että ohjaukseen käytetty aika ei ollut vielä riittävää ohjauksen laadukkaalle henkilökohtaistamisen tehtävien mukaiselle toteuttamiselle. Oppilaitoksissa onnistuttiin kuitenkin kohdentamaan resursseja uudella tavalla henkilökohtaistamisen kolmeen vaiheeseen. Ajankäytön seuranta oli tuntuman hakemista asiakaslähtöiseen toimintaan, henkilökohtaistamisen tehtävien edellyttämään toimintaan nähden resurssit olivat vielä monessa paikassa alimitoitettuja. Arviot ohjauksen osuudesta opettajan työssä ennen seurannan alkamista vaihtelivat noin %. Ohjauksen resurssit kohdentuivat henkilökohtaistamiseen eri tavoin koulutustyypeissä. Valtionosuusrahoitteisissa koulutuksissa korostui oppilaitoksissa tehtävä ohjaustyö. Esimerkiksi eräässä oppilaitoksessa resurssien kohdentamisessa hyödynnettiin kokonaistyöajassa olevaa henkilökuntaa, koulutusjohtajaa, ryhmävastaavaa ja opintosihteereitä. Ennen tutkinnon suorittajaksi valintaa nämä henkilöt vastasivat puhelin- ja sähköpostitiedusteluihin ja antaneet myös henkilökohtaista ohjausta silloin, kun siihen oli tarvetta. Hakeutumisessa pidettiin infotilaisuuksia, joissa kerrottiin näyttötutkintojen suorittamisesta. Näitä tilaisuuksia vetivät koulutusjohtaja ja opinto-ohjaaja. Tutkinnosta tai tutkinnon tasosta riippuen on tehty soveltuvuuskokeita, joihin esimerkiksi ammattitaineiden opettajille on resursoitu aikaa työtunteina. Ammattitutkinnossa valintahaastattelut ovat tehneet koulutusjohtaja ja ryhmäohjaaja. Tutkinnon suorittajaksi valinnan jälkeen ryhmäohjaajalle on resursoitu ohjaustunteja, jotka ovat kohdentuneet henkilökohtaistamissuunnitelmien laatimiseen. Muissa vaiheissa opettajille on resursoitu yksilö- ja ryhmäohjaukseen tunteja. Oppisopimus- ja työvoimahallinnon rahoittamissa koulutuksissa ohjauspalveluita tarjoavat ja antavat koulutustarkastajat ja työvoimaneuvojat, jolloin resursseja koulutusorganisaation näkökulmasta säästyy erityisesti hakeutumisen vaiheessa. Verkostoituminen edellyttää kuitenkin selkeätä työnjakoa ja tehtävistä sopimista henkilökohtaistamisen periaatteita noudattaen, muutoin vaarana on tutkinnon suorittamiseen hakeutuvan ohjaaminen valmistavaan koulutukseen ilman että hänen osaamisestaan on tehty johtopäätöstä. Eräs opettaja raportoi: Pilotti oli työvoimapoliittista koulutusta, eikä opiskelijalla tai oppilaitoksella näin ollen ole intressiä nopeuttaa tutkinnon suorittamista tai lyhentää myös opiskelun kestoa. Oppisopimuskoulutuksissa resurssien käyttöä voisi myös tehostaa. Osaamisen tunnistamista tehdään mutta osaamisesta ei tehdä yhteenvetoa suhteessa tutkinnon perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin, vaan kansalaiset ohjataan valmistavaan koulutukseen. ohjauksen ajankäytön seurannan tulokset henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa 27

28 3.1.2 Opettajien taustan vaikutus annetun ohjauksen määrään 2 Kuinka paljon opettajien tausta ja tehtävä vaikuttavat annetun ohjauksen määrään? Ohjauksen ajankäytön seurantaan osallistuneista opettajista miehiä oli viidesosa ja naisia oli 70 (74 %). Sukupuolten välillä ohjausaikojen keskiarvojen vertailu osoitti pientä vaihtelua, joka ei ollut tilastollisesti merkitsevää. Ohjaajan iällä, koulutuksella tai sillä toimiko hän eri tutkinto- tai koulutustyypeissä ei ollut merkitystä annetun ohjauksen määrään (Anova, t-testi). Liitteessä 1 on yhteenveto mukana olleiden opettajien taustamuuttujista. Ohjaustyö jakautuu opettajien kesken epätasaisesti. Taulukossa 6 on viisi tehtäväaluetta, joista opettajia pyydettiin valitsemaan tehtäviinsä sopivimmat vaihtoehdot. Vastanneista 85 %:lla tehtäväalue näyttötutkintotoiminnassa oli tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Suurin osa opettajista toimi useammalla kuin yhdellä tehtäväalueella. Vain yhdessä tehtävässä opettajista ilmoitti toimivansa 36 (38 %), näistä 30 tutkintoon valmistavassa koulutuksessa, yksi pelkästään näyttöjen arvioinnissa, neljä ohjaajana ja yksi työpaikkaohjaajana. Opettajista 21 (22 %) ilmoitti toimivansa kahdessa eri tehtävässä, näistä vastaajista 11 toimi tutkintoon valmistavassa koulutuksessa kouluttajana ja näyttöjen arvioijana, loput 10 erilaisten tehtävien kombinaatioissa. Opettajista 14 (15 %) ilmoitti toimivansa kolmella tehtäväalueella, näistä 11 tutkintoon Taulukko 6. Opettajien tehtäväalueet näyttötutkintotoiminnassa. Näyttötutkintotoiminnan tehtäväalueet n % tutkintoon valmistavassa koulutuksessa näyttötutkintojen järjestämisessä näyttöjen arvioijana ohjaajana työssä oppimisen ohjaajana Yhteensä ohjauksen ajankäytön seuranta

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan Aikuisopistossa 1.6.2007 alkaen HENKILÖKOHTAISTETTU NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI HAKEUTUMISVAIHE NÄYTTÖTUTKINNON SUORITUKSESSA

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA 1. Koulutusjärjestelmä 2. Lainsäädäntö 3. Henkilökohtaistamista ohjaava määräys 4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1 1. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen 20.9.2007 Tehokkuutta ja joustavuutta periaatteena toiminnan joustavuus ja luotettavuus aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiakkaalle

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Sisältö Sivu 1. Tutkinnon suorittajan yhteystiedot 3 2. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen 3 3. Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä HDO, Helsinki 21.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

KULJETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (8244) NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS

KULJETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (8244) NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS Tutkintotoimikunnalle järjestämissopimusasiakirjan liitteenä esitettävä näyttöjen järjestämissuunnitelma tulee laatia tutkinnon

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot