TYÖNTEKIJÖIDEN SITOUTTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖNTEKIJÖIDEN SITOUTTAMINEN"

Transkriptio

1 TYÖNTEKIJÖIDEN SITOUTTAMINEN Kaisa Jokela TIIVISTELMÄ Uudenlaisen hyvinvointiteknologian ja sitä myötä uuden työmenetelmän käyttöönotto vaatii panostusta sekä alkuvaiheen käytön opettelussa että toiminnan juurruttamisen varmistamisessa. Pysyvän työkäytännön muutoksen aikaan saaminen edellyttää paljon työtä ja henkilöstön perehdyttämistä. Toiminnan suunnittelu, käyttökohteiden kehittäminen, hyötyjen havainnointi sekä hyvien ja huonojen puolien avoin pohdinta yhdessä loppukäyttäjien kanssa (tässä artikkelissa: ikäihmisten parissa työskentelevä hoitohenkilökunta) edistävät teknologian juurtumista arjen työvälineeksi. Yleisesti hyvinvointiteknologian käyttöönotossa näyttää korostuvan seuraavat kolme tekijää, jotka kaikki täytyy ottaa huomioon samanaikaisesti: teknologian täytyy olla helppokäyttöistä, selkeästi käyttäjien tarpeeseen suunnattua ja hyödyllistä; johdon, esimiestason ja käyttöönottoa toteuttavien henkilöiden täytyy huolella valmistella organisaatiota lähestyviin muutoksiin; työntekijöillä täytyy olla mahdollisuus kehittää taitojaan, hyödyntää omaa ammattitaitoaan ja olla mukana kehittämässä uutta toimintamallia käyttöönoton edetessä. Artikkelissa kuvaillaan loppukäyttäjien sitoutumisja muutosprosessin vaiheita, kerrotaan tapauskohtaisesti Naantalin kokemuksia uuden työvälineen käyttöönotosta, ja lopuksi kootaan käyttöönoton ja henkilökunnan sitouttamisen muistilista lähdekirjallisuuden ja omien kokemusten perusteella.

2 1. TEKNOLOGIA, TYÖNTEKIJÄT JA SOSIAALINEN JÄRJESTELMÄ Uusien innovatiivisten ratkaisuiden käyttöönoton vaihe on kaikkein tärkein ja toisaalta myös hankalin askel uusien työkäytäntöjen omaksumisessa. Hyvästä ja helppokäyttöisestä hyvinvointiteknologiasta ei ole mitään hyötyä, jos sitä ei käytetä tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Teknologian omaksuminen ja käyttöön sitoutuminen on keskeinen osa muutosprosessissa, jonka uudenlainen teknologia väistämättä synnyttää loppukäyttäjissä (tässä artikkelissa loppukäyttäjällä viitataan pääosin ikäihmisten parissa työskentelevään hoitohenkilökuntaan). Henkilökunnalle pitää antaa tarpeeksi aikaa oppia uutta ja mahdollisuuksia arvioida mitä he ovat oppineet. Muutos kohti uudenlaista työtapaa vaatii sekä perusteellista valmistautumista että vankkaa tukea esimiestasolta. Uusi menetelmä pakottaa hoitohenkilökunnan muuttamaan tuttuja perinteisiä työrooleja ja työnteon käytäntöjä. Alun perin henkilökunta kun on valinnut työskentelevänsä ihmisten, ei teknologian kanssa. Hyvinvointiteknologian ja etäpalveluiden käyttöönotto on monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista etukäteissuunnittelua. Käyttöönotossa tulee huomioida monet teknologiaan, työntekijöihin ja sosiaaliseen järjestelmään liittyvät tekijät. (Vuononvirta et al. 2009, 281.) Teknologian aiheuttamia työntekijöihin kohdistuvia vaikutuksia on monenlaisia. Nämä vaikutukset voivat kohdistua esimerkiksi yhteisöön, ajankäyttöön, tiedonkulkuun, asenteisiin ja ristiriitoihin, osallisuuteen, työn mielekkyyteen ja koulutustarpeisiin sekä palveluihin ja taloustilanteeseen. Lisäksi teknologialla saattaa olla vaikutuksia työpaikan imagoon. (Melkas et al. 2007b, 59.) Uudenlaisen hyvinvointiteknologiaa hyödyntävän toimintamallin käyttöönotto vaatii onnistumista sekä yksilöön, teknologiaan että sosiaaliseen järjestelmään liittyvien muuttujien kohdalla. Vuononvirran et al. (2009, 272) tutkimuksessa tutkittiin terveyskeskustyöntekijöiden kokemuksia etäterveydenhuollon käyttöönotosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keskeisimpiä etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä sekä käyttöönottoon liittyviä hyötyjä terveyskeskustyöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksessa etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttavista seikoista useimmin mainittiin toimintamalliin liittyvistä tekijöistä helppokäyttöisyys, hyöty ja tarve

3 käytölle. Työntekijään liittyvistä tekijöistä useimmin mainittiin asenteet ja sosiaaliseen järjestelmään liittyvistä tekijöistä ajan puute. (Vuononvirta et al. 2009, 275.) Kansten (2011) mukaan yksi merkittävä tekijä hoitohenkilöstön myönteisten työasenteiden muodostumiseen on onnistunut johtajuus. Yleisesti hyvinvointiteknologian käyttöönotossa näyttää korostuvan kolme päätekijää. Kaikki nämä tekijät täytyy ottaa huomioon samanaikaisesti: teknologian täytyy olla helppokäyttöistä, selkeästi käyttäjien tarpeeseen suunnattua ja hyödyllistä; johdon, esimiestason ja käyttöönottoa toteuttavien henkilöiden täytyy huolella valmistella organisaatiota lähestyviin muutoksiin; työntekijöillä täytyy olla mahdollisuus kehittää taitojaan, hyödyntää omaa ammattitaitoaan ja olla mukana kehittämässä uutta toimintamallia käyttöönoton edetessä. 2. KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI Rogersin (2003, 20) mukaan uusien innovatiivisten menetelmien käyttöönoton prosessin pituuteen vaikuttavat monet tekijät, joita ovat muun muassa uuden innovaation mukanaan tuoma etu vanhaan käytänteeseen verrattuna ja yhteensopivuus käyttöönottajien olemassa olevien arvojen, kokemusten ja tarpeiden kanssa. Mikäli uusi menetelmä ei ole yhteensopiva näiden kanssa, on käyttöönotto hidasta. Muita käyttöönottoon vaikuttavia asioita ovat uuden menetelmän monimutkaisuus sekä tulosten konkreettisuus. Käyttöönottoa tukee testausmahdollisuus sekä käyttöönoton jälkeen suhteellisen nopeasti ja konkreettisesti nähtävissä olevat tulokset. Myös Mahoneyn (2010, 78) ja Vuononvirran et al. (2009, 280) mukaan uuden teknologian omaksumiselle tärkeää on loppukäyttäjän kyky havaita sen käyttöarvo suhteessa omiin toiveisiin sen hyödyistä, ja käyttöönoton perusteluissa kannattaakin painottaa siitä koituvia hyötyjä. Perustana hyvinvointiteknologian järkevälle käytölle on sen vaikutusten huomioon ottaminen ennakolta sekä perehdytyksen hoitaminen asiallisesti ja kärsivällisesti (Melkas et al. 2007b, 60). Jo uusien hankkeiden suunnitteluvaiheessa pitäisi ottaa mukaan varsinaiset ratkaisun loppukäyttäjät. Osallistaminen, yhdessä suunnittelu ja kaikkien näkökulmat huomioiva tekeminen ovat hyvä keino ehkäistä myös muutosvastarintaa. Vuononvirran et

4 al. (2009, 280) mukaan työntekijöillä on keskeinen merkitys uusien teknologiaratkaisujen käyttöönotossa, ja siksi tulevien hankkeiden suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon monet työntekijöiden näkökulmasta käyttöönottoon vaikuttavat tekijät. Myös aiempien tutkimusten mukaan näyttää siltä, että henkilökunnan edustajat todennäköisesti suhtautuvat uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin positiivisesti, mikäli he ovat olleet mukana käyttöönotettavan prosessin suunnittelussa (Huryk 2010, 610). Sitoutumista muutokseen voidaan parhaiten tukea osallistavalla suunnittelulla, jossa työntekijät osallistuvat tarpeiden, ratkaisuvaihtoehtojen ja ratkaisujen määrittelyyn (Valkeakari & Hyppönen 2009, 6). Koulutuksen ja tiedotuksen suunnittelu, muutosvastarinnan ennakointi ja sen ehkäisy ovat oleellinen osa käyttöönoton suunnittelua. Muutoksen ankkuroiminen suunnitteluvaiheesta asti kiinteästi olevassa olevaan toimintaan ja organisaation toimintakulttuuriin on pääroolissa vastarinnan hallitsemiseksi. (Hyppönen & Niska 2008, 50.) Kansten (2011) mukaan johtajuudella on tärkeä merkitys teknologian käyttöön otossa. Esimiehen sitoutuneisuus, mukana olo ja innostuneisuus saavat myös henkilökunnan sitoutumaan teknologian kokeiluun ja käyttöön. Käytön omaksumista osaksi omaa työtään edesauttaa myös, jos henkilökunnan joukossa on muutosagentti, joka vie asiaa työyhteisössä eteenpäin perehdyttäen ja kannustaen muita mukaan. Kuten jo aiemmin on todettu, merkittävä yksittäistä työntekijää motivoiva tekijä uusien menetelmien käyttöönotossa on hänen itsensä saama hyöty. Teknologian vaikutukset ovat usein välillisiä ja vaikeasti havaittavia (Melkas et al. 2007b, 56). Sähköisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian käyttöönotossa ei perinteinen käyttöönotto riitä, vaan muutokset on tehtävä ennen kaikkea organisaation sisäisiin työprosesseihin. Jotta innovaatioiden käyttöönoton edellyttämää aitoa toiminnan kehittämistä tapahtuu, vaatii se loppukäyttäjiltä aitoa paneutumista ja heidän vastuunsa laajenemista pelkästä käyttämisestä kehittämisen suuntaan. (Valkeakari & Hyppönen 2009, 24.) Kaiken kaikkiaan uuden teknologian käyttöön perehdyttäminen ennen varsinaista käytön aloittamista on asia, josta ei kannata tinkiä. Melkaksen et a. (2007b, 58) mukaan on tärkeää huolehtia kokonaisvaltaisesta, jatkuvasta perehdyttämisestä teknologian käyttöön sekä arvioida teknologian käytön vaikutuksia ennakkoon ja käytön aikana. Perehdyttäminen ei pääty siihen, kun teknologia on otettu käyttöön ja tarvittavat tiedot opittu. Muutokseen valmentautumisen ja perehdyttämisen lisäksi teknologian käyttöönottoon liittyviä osa-alueita ja sen mukanaan

5 tuomia hyötyjä pitää arvioida. Vaikutusten arvioinnilla voidaan helpottaa tavoitetta osallistaa eri ihmiset työpaikalla tapahtuviin muutoksiin (Melkas et al. 2007a, 5-6). Tärkeää on arvioida uudelleen kulloinenkin nykytila suhteessa menneeseen. Näin myös pystytään paremmin arvioimaan tarpeisiin vastaamattomat teknologiasovellukset. (Melkas et al. 2007a, 41.) 3. CASE NAANTALI Uuden työmenetelmän käyttöönotto vaatii organisaatiolta resursseja käytön opetteluun ja toiminnan juurruttamisen miettimiseen. Muutoksen aikaan saaminen vaatii paljon työtä ja henkilöstön perehdyttämistä. Pääasiassa kyse on ennakkoluulojen voittamisesta. Toiminnan suunnittelu, käyttökohteiden kehittäminen, hyötyjen havainnointi sekä hyvien ja huonojen puolien avoin pohdinta yhdessä työntekijöiden kanssa edistävät teknologian juurtumista arjen työvälineeksi. Naantalissa hankkeessa mukana oleva hoitohenkilökunta käytti VIRTU-kanavaa erilaisiin tarkoituksiin. Osa kotihoidon henkilökunnasta käytti kanavaa asiakkaiden voinnin varmistamiseen, kun taas palvelukeskusten ja vanhainkotien henkilökunta järjesti kanavan kautta säännöllisesti erilaisia lähetyksiä tai koordinoi esimerkiksi laitteen kautta tapahtuvia lääkärikäyntejä asiakkaille. Palautetta ja kokemuksia kanavan käytöstä on saatu sekä epävirallisesti erilaisten tapaamis- ja palautteenantamistilaisuuksien että opinnäytetyötä varten tehtyjen haastatteluiden kautta. Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyötä (Lindvall et al. 2012) varten tehtyjen Naantalin hoitohenkilökunnan haastatteluiden mukaan henkilökunta oli lähtenyt hankkeeseen kokeilumielellä ilman varsinaista uuden työvälineen tarvetta. Näin ollen etenkin hankkeen alkuvaiheessa jokainen käytti laitteistoa lähinnä oman mieltymyksensä ja motivaationsa mukaan. Työntekijöiden ennakkoasenteisiin vaikutti epätietoisuus kanavan käyttömahdollisuuksista ja sen mahdollisista hyödyistä. Työntekijät pelkäsivät kanavan käytön lisäävän työmäärää kohtuuttomasti ja hankaloittavan muiden työtehtävien suorittamista. (Lindvall et al. 2012, 22.)

6 Naantalissa VIRTU-kanavan käyttöönottoprosessin alussa pidettiin perehdyttämistuokioita projektihenkilöstön toimesta. Lisäksi asennushetkellä annettiin opastusta laitteen käyttöön. Jälkeenpäin todettiin, että alkuvaiheessa ei käytetty tarpeeksi aikaa teknisen käyttöönoton lisäksi sen pohtimiseen, miten, missä ja kenelle uutta hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään. Myös järjestelmällinen yhdessä suunnittelu ja mahdollisuuksien kartoittaminen jäi vähäiseksi. Saatujen palautteiden perusteella huomattiin, että uuden teknologian kanssa olisi ollut syytä ensin järjestää oma sisäinen teknologian testaamista ja käyttömahdollisuuksien kartoittamista sisältävä käyttöönotto, jonka aikana henkilökunta olisi voinut olla yhteydessä toisiinsa ja harjoitella laitteen käyttöä juuri omaa työtä hyödyntäviin tarkoituksiin. Vasta tämän jälkeen uusi toiminta olisi voitu julkistaa ja ottaa käyttöön kaikkien ulkopuolisten toimijoiden ja asiakkaiden kesken. Sisäisen käyttöönoton vaiheella olisi vältytty laitteiden käyttömahdollisuuksiin liittyvältä epätietoisuudelta sekä kyvyttömyydeltä markkinoida laitteen käyttöä asiakkaille. Koska alkuvaiheessa laite oli vieras, myös asiakaskriteerien määrittely ja asiakkaiden valintaprosessi olisi pitänyt tehdä selkeämmäksi. Henkilökunnan oli vaikea arvioida omien käyttökokemusten puutteen vuoksi kenelle tämän kaltainen laite olisi sopiva, ja kuitenkin motivoituneiden asiakkaiden löytäminen on tärkeä edellytys laitteen kunnollisen hyödyntämisen kannalta. Kaiken kaikkiaan yksi suurimmista haasteista koettiin olevan oikean kohderyhmän kartoittaminen ja innokkaiden käyttäjien löytäminen. Myöhemmässä vaiheessa laitteen tultua tutuksi, henkilökunta osasi hyvin hyödyntää valinnanvapauttaan asiakasvalintojen ja laitteen käyttötapojen kanssa. Projektin toimesta hankkeen aikana järjestettiin säännöllisiä tapaamisia sekä paikan päällä pilotointikohteissa että koko pilotointiin osallistuvan henkilökunnan kesken. Osassa tapaamisia hyödynnettiin etäyhteyttä VIRTU-hankkeen laitteiden kautta. Naantalin henkilökuntaa sitoutettiin mukaan hankkeeseen näiden yhteisten tapaamisten, erilaisten palautehetkien, arviointien sekä toiveiden toteuttamisen keinoin. Jokaisesta pilotointikohteesta (kaksi kotihoidon aluetta sekä kaksi palvelutaloa) valittiin vastuuhenkilö, joka toimi ensisijaisena yhteyshenkilönä VIRTU-kanavaan liittyvissä asioissa sekä tiedon välittäjinä muutostilanteissa. Lisäksi vastuuhenkilöt rohkaisivat ja kannustivat muita työntekijöitä laitteen käyttöön. Naantalin alueen kotihoidon

7 osastonhoitaja toimi aktiivisesti ja kannusti henkilökuntaa käyttämään laitetta suunnitellusti ja säännöllisesti esimerkiksi kotihoidon tarkistuskäyntien apuna tiettyjen asiakkaiden kohdalla. Myös hanketta koordinoivan tahon, Turun ammattikorkeakoulun, sisältä kuntayhteistyön ja asiakasyhteistyön vastuuhenkilön valitseminen oli laitteiden hyödyntämistä tukeva keino. VIRTU-hankkeen kuluessa nämä vastuualueet keskitettiin yhdelle ihmiselle, jolloin tieto asiakkaiden ja henkilökunnan laitteiden käyttöön liittyvistä tilanteista oli kootusti yhdellä ihmisellä. Vaikka hankkeessa pyrittiin siihen, että henkilökunta on ongelmatilanteissa yhteydessä suoraan laitetoimittajaan, toimi hankkeen vastuuhenkilö tarvittaessa myös teknisenä välikätenä molempiin suuntiin. Kaiken kaikkiaan Turun ammattikorkeakoulu pyrki aktivoimaan henkilökuntaa miettimään kehittämisideoita ja antamaan palautetta nykytilasta. Henkilökunnan palautteen perusteella jatkossa vastaavissa tilanteissa osataan ottaa huomioon esimerkiksi käyttöönottovaiheen perehdyttämisen ja sisäisen testaamisen merkitys. Useimmat henkilökunnan edustajista olivat halukkaita jatkamaan kanavan käyttöä ja kehittämistä myös hankkeen jälkeen. Työntekijät kokivat, että VIRTU-hankkeeseen osallistumisessa oli oma vaivansa, mutta hankkeessa mukana oleminen koettiin ainutlaatuisena ja hienona mahdollisuutena olla osana uuden teknologian kehittämistä hoitotyön avuksi. VIRTU-kanavan käyttö on vaatinut henkilökunnalta paljon totuttelua, koska VIRTU-kanava nähdään uutena ja erilaisena työvälineenä, eikä vastaavanlaista tekniikkaa ole aiemmin hyödynnetty hoitotyössä. Uudenlaisen työvälineen omaksumista vaikeuttivat myös laitteiden tekniset ongelmat, jotka etenkin alkuvaiheessa aiheuttivat turhautumista. (Lindvall et al. 2012, 22.) Naantalin asiantuntijat näkevät jatkossa VIRTU-kanavalla olevan monia käyttömahdollisuuksia kotona selviytymistä tukevana toimintamuotona: virtuaaliset kotihoidon käynnit, erilaiset ohjatut ryhmätoiminnot, ammattilaisten välinen konsultaatio, asiakkaiden vertaisryhmät, yhteydenpito omaisiin sekä interaktiivinen kuntoutustoiminta. Ehdottoman positiivisena asiana koetaan myös ikäihmisten vuorovaikutusmahdollisuuksien ja sosiaalisen osallistumisen lisääntyminen sekä yksin

8 asuvien tavoitettavuuden helpottuminen. Opinnäytetyötä varten tehdyissä palautehaastatteluissa haastateltavat uskoivat VIRTU-kanavan vähentävän asiakkaiden yksinäisyyttä, jonka lisäksi he kokivat kuvayhteyden helpottavan asiakkaan voinnin kyselyä ja arviointia (Lindvall et al. 2012, 23). 4. KÄYTTÖÖNOTON MUISTILISTA Naantalin kokemusten ja lähdekirjallisuudesta esiin nousseiden tekijöiden pohjalta taulukossa 1 on koottuna lista asioista, jotka on otettava huomioon uuden hyvinvointiteknologian ja uusien innovatiivisten menetelmien käyttöönotossa. Huomioon otettavat asiat on taulukossa jaettu kolmeen eri vaiheeseen: hankittava teknologia ja organisaatioon liittyvät tekijät, orientoitumisprosessi sekä käyttöönotto ja juurruttaminen. Aikataulullisesti näitä vaiheita toteutetaan osittain myös päällekkäin.

9 KÄYTTÖÖNOTTO JA JUURRUTTAMINEN ORIENTOITUMISPROSES SI HANKITTAVA TEKNOLOGIA JA ORGANISAATIOON LIITTYVÄT TEKIJÄT Määritellään tarve: mitä tavoitellaan, mille kohderyhmälle, mistä saadaan (kustannus)hyödyt, minkä toiminnan tueksi teknologiaa halutaan Toteutetaan hankintaprosessi: markkinoiden kartoitus, hankinnan suunnittelu, määrittely, toteutus, aikataulutus, arviointi Otetaan huomioon eri loppukäyttäjäryhmien näkökulmat, tarpeet ja käytettävyysasiat Mietitään miten organisaatio tukee uuden menetelmän käyttöönottoa Liitetään mukaan imagoasiat ja ulkoinen verkosto Selvitetään henkilökunnan tarpeet muutoksen tukemisessa: muutosvalmennus jo ennen varsinaista käyttöönottoa Kehitetään ja suunnitellaan yhdessä, mietitään haasteita ja ratkaisuja Annetaan kaikille käyttäjille mahdollisuus vaikuttaa käyttöönottoon, lisätään tällä tavoin sitoutumista Tehdään prosessikuvaukset työn jaosta sekä nykyisistä ja tulevista toimintamalleista Ankkuroidaan uusi menetelmä olemassa olevaan toimintaan Käydään läpi aiempia kokemuksia ja otetaan esiin arveluttavat asiat Nimetään käyttöönoton vastuuhenkilöt Suunnitellaan ja toteutetaan käyttöönotto hyvin, jotta henkilökunnan on helpompi orientoitua muutokseen Heti kun hankittava teknologia on selvillä, tavataan tulevien loppukäyttäjien, esimiestason ja hanketta toteuttavan henkilöstön kanssa Etsitään hyötyjä jokaisen oman työn näkökulmasta Määritellään toimenpiteet ja tehdään konkreettinen käyttöönottosuunnitelma yhdessä. Mietitään esim. seuraavia asioita: Aikataulutus: koska, mitä, kenelle Asiakasvalinnat: kriteerit, kuka valitsee ja miten, tiedottaminen, alkukartoitus, perehdyttäminen, yhteydenpito ongelmatilanteissa, rohkaisu, omaiset Käyttötarkoitukset: korvataanko vai lisätäänkö jotakin, millä aloitetaan ja miten jatketaan, kuka vastaa mistäkin osa-alueesta Arviointi: kuka vastaa ja miten toteutetaan, saadaanko esiin tulosten konkreettisuus ja hyöty Tehdään käyttöönotto- ja etenemissuunnitelma jaoteltuna esim. 4 kk jaksoihin Pidetään tekninen käyttökoulutus Toteutetaan tarvittaessa sisäinen koekäyttöönotto ennen varsinaista käyttöönottoa Sovitaan säännöllisiä tapaamisia käytön etenemisen ja jatkon suunnittelun varmistamiseksi Tehdään näkyviksi tulosten konkreettisuus ja hyöty Arvioidaan ja hylätään toimimattomia ratkaisuja Taulukko 1 Käyttöönoton muistilista

10 LÄHTEET Huryk, L Factors influencing nurses attitudes towards healthcare information technology. Journal of nursing management. Vol. 18, No. 5, Hyppönen, H. & Niska, A Kohti kansalaisen sähköisten terveyspalvelujen rakentamisen hyvää käytäntöä. Stakesin raportteja 9/2008. Helsinki: Stakes. Kanste, O Johtajuuden yhteys hoitohenkilöstön työasenteisiin ja työhyvinvointiin. Tutkiva Hoitotyö. Sairaanhoitajaliiton koulutus ja kustannusyhtiö. Vol. 9, No 2, Lindvall, S.; Luukkonen, S. & Tamminen, T Hoitohenkilökunnan kokemuksia VIRTU-kanavan käytöstä. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Mahoney, D. F An Evidence-Based Adoption of Tehchnology Model for Remote Monitoring of Elders Daily Activities. LLC. Ageing Int (2011). Vol. 36, Published online: 23 Sept 2010 Springer Science+ Business Media. Melkas, H.; Raappana, A.; Rauma, M. & Toikkanen, T. 2007a. Teknologian vaikutusten arviointi vanhuspalveluiden työpaikoilla. Tykes, Helsinki. Melkas, H.; Raappana, A.; Rauma, M. & Toikkanen, T. 2007b. Teknologian käytön sudenkuopat sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Teoksessa Suhonen, L. & Siikanen, T. (toim.) Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla - hyöty vai haitta? Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, osa 26, Lahti. Rogers, E Diffusion of innovations. New York: Free press. Vuononvirta, T.; Kanste, O.; Timonen M.; Keinänen-Kiukaanniemi, S.; Timonen, O.; Ylitalo K. & Taanila, A Terveyskeskustyöntekijöiden kokemuksia etäterveydenhuollon käyttöönotosta. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. No. 46,

11 Valkeakari, S. & Hyppönen, H Muutosvalmennus terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöönoton tukena, Case Oulu omahoito. Raportti 34/2009. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS OPINNÄYTETYÖ Jani-Jukka Mård Antti Pesonen 2013 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin Hanna Halme, Katriina Kippo, Kai Lahtonen, Pauli Saarenketo Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Mikkeli muutoksessa. Muutosohjelman arviointi. Tuula Siljanen, Ulla Keto

Mikkeli muutoksessa. Muutosohjelman arviointi. Tuula Siljanen, Ulla Keto Mikkeli muutoksessa Muutosohjelman arviointi 1 Tuula Siljanen, Ulla Keto SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KEHITTÄMISTOIMINNAN ARVIOINTI... 3 2.1 Muutoksen johtamisen näkökulmia... 3 2.2 Kehittämishankkeiden arviointi...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INNOVAATIOIDEN OMAKSUMINEN JA OMAKSUMISTA EDISTÄVÄT TEKIJÄT KOTIHOIDOSSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INNOVAATIOIDEN OMAKSUMINEN JA OMAKSUMISTA EDISTÄVÄT TEKIJÄT KOTIHOIDOSSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INNOVAATIOIDEN OMAKSUMINEN JA OMAKSUMISTA EDISTÄVÄT TEKIJÄT KOTIHOIDOSSA Johanna Laitila Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Pirjo Hartikainen (toim.) HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 61 MIKKELIN

Lisätiedot

YHTEISTYÖN HAASTEET SAMPOLAN KAMPUKSELLA Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen loppuraportti

YHTEISTYÖN HAASTEET SAMPOLAN KAMPUKSELLA Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen loppuraportti YHTEISTYÖN HAASTEET SAMPOLAN KAMPUKSELLA Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen loppuraportti 2013 Yhteistyön haasteet Sampolan kampuksella Mika Nieminen, Johanna Leväsluoto, Nina

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

AHDISTAAKO AVOIMUUS - wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä

AHDISTAAKO AVOIMUUS - wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä 1/72 AHDISTAAKO AVOIMUUS - wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä 1. Johdanto... 2 2. Tutkimuskohde... 5 2.1 Web 2.0, sosiaalinen media ja wiki... 8 2.1.1 Web 2.0... 9 2.1.2 Sosiaalinen

Lisätiedot

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Eija Karman Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle Roope Hauhio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 18.5.2015 Tekijä(t) Roope Hauhio Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA

TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 197 TUTKIMUKSIA Maija-Liisa Aronpää, Hannele Lampo & Petri Vähäkangas (toim.) TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA Pumppu-hanke,

Lisätiedot

Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA. Muutosohjelman arviointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports

Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA. Muutosohjelman arviointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA Muutosohjelman arviointi Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 64 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2011 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena

KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena Loppuraportti LyhDeKe-projekti 2005-2007 projektipäällikkö Jaana Sulanen projektityöntekijä Jaana Paasonen SISÄLLYS 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa

Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa Helsinki University of Technology Department of Industrial Engineering and Management Report 2008/1 Espoo 2008 Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa

Lisätiedot

Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke

Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke Lokakuu 2011 Minna-Kaisa Järvinen, arviointikoordinaattori Sisällysluettelo 1. Arvioinnin toteutus 3 2. Yhteistyö hankkeessa 8 2.1. Yhteistyö hanketyöntekijöiden

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot