Diovan (valsartaani) , Versio 6.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diovan (valsartaani) 25.06.2013, Versio 6.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO"

Transkriptio

1 Diovan (valsartaani) , Versio 6.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Korkeaa verenpainetta sairastavien lasten ja nuorten määrä on suurentunut useiden vuosikymmenien ajan. Kun vuotta sitten korkeaa verenpainetta ilmeni noin 0,3 1,2 %:lla lapsista, nykyään määrä on joillakin alueilla maailmassa suurentunut suunnilleen 3 5 %:iin tai enemmän. Lasten lihavuus on myös yleistynyt. Ylipainoisista lapsista %:lla saattaa olla myös korkea verenpaine. Korkean verenpaineen sukurasite näyttää suurentavan lapsen tai nuoren korkean verenpaineen riskiä samalla tavoin kuin aikuisella. Korkean verenpaineen esiintyvyys saattaa lisääntyä iän myötä ja näyttää olevan hieman suurempi pojilla kuin tytöillä. Esiintyvyys näyttää myös olevan hieman suurempi afroamerikkalaista tai latinalaisamerikkalaista alkuperää olevilla lapsilla verrattuna valkoihoisiin tai aasialaisiin lapsiin. Aikuisilla tietyt sairaudet, kuten sepelvaltimotauti, aivohalvaus ja munuaisvaurio saattavat kehittyä ja kuolleisuus lisääntyä korkean verenpaineen seurauksena. Korkean verenpaineen mahdollisista vaikutuksista lasten terveyteen on kuitenkin saatavilla vain vähän tietoa. Elintapamuutosten (kuten liikapainon laihduttamisen, liikunnan lisäämisen, terveellisen ruokavalion jne.) lisäksi lasten ja nuorten korkean verenpaineen hoitoon saatetaan tarvita verenpainetta alentavaa lääkehoitoa. VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä Vähintään 6-vuotiailla lapsilla toteutetut valsartaanitutkimukset. Kaksi kliinistä tutkimusta on toteutettu, joista toiseen osallistui 261 ja toiseen 300 korkeaa verenpainetta sairastavaa 6 18-vuotiasta lasta. Tutkimustulokset osoittivat, että valsartaani oli yhtä tehokas lasten (vähintään 6-vuotiaiden) kuin aikuisten hoidossa. Tulokset osoittivat myös, että valsartaani on turvallinen ja helppokäyttöinen. Valsartaani auttoi pitämään verenpaineen tasapainossa, kun sitä annettin vähintään 6- vuotiaille lapsille yksin tai yhdessä muiden lääkkeiden, kuten hydroklooritiatsidin, kanssa. Potilasryhmän ominaispiirteet, kuten ikä, sukupuoli, rotu, maantieteellinen alue ja Tanner-luokituksen mukainen kehitysaste (lasten, nuorten ja aikuisten fyysistä kehitystä kuvaava asteikko) ei vaikuttanut valsartaanin kykyyn alentaa verenpainetta. VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta Kaksi aiempaa annos-vastetutkimusta ei kyennyt osoittamaan annoksen ja vasteen välistä suhdetta ja siksi aloitettiin VALK2306-tutkimus, joka on parhaillaan käynnissä. Se on 6 viikkoa kestävä satunnaistettu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan valsartaaniliuoksen annos-vastesuhdetta verenpaineen alentamisen osalta 1 5-vuotiailla korkeaa verenpainetta sairastavilla lapsilla, joilla on tai ei ole kroonista munuaissairautta. Tutkimukseen kuuluu 20 viikon pituinen avoin jatkovaihe, jossa on valinnainen annoksen titrausjakso. VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista Tärkeät tunnistetut riskit

2 Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys Veren suurentunut kaliumpitoisuus (hyperkalemia) Matala verenpaine (hypotensio) Tärkeät mahdolliset riskit Riski Seuraavat lääkkeet ja sairaudet saattavat vaikuttaa mahdolliseen kaliumpitoisuuden suurentumiseen valsartaanihoidon aikana: munuaissairaus aiemmin tehty munuaisensiirto kaliumlisä nesteenpoistolääkkeet (diureetit), jotka eivät poista kaliumia elimistöstä verenohennuslääkkeet, kuten hepariini aliskireeni tai ACE:n estäjien luokkaan kuuluvat lääkkeet Oireinen tai oireeton matala verenpaine voi ilmetä elimistön suolanmenetyksen tai nestehukan seurauksena. Mitä tiedetään Kyllä, tarkistamalla veren kaliumpitoisuus lääkärin arvioiman tarpeen mukaan Kyllä, välttämällä runsasta nestehukkaa (dehydraatiota). Korkeat maksa-arvot verikokeissa (kohonneet arvot maksan toimintakokeissa) Munuaisten toimintahäiriö (munuaisten vajaatoiminta) Allergiset reaktiot, mahdollinen nielun ja kasvojen turvotus mukaan lukien (yliherkkyys mukaan lukien angioedeema ja seerumitauti) Lääkitysvirhe mukaan lukien yliannostus Puuttuvat tiedot Riski Lääkkeiden käyttö lasten sydämen vajaatoiminnan hoitoon (lasten sydämen vajaatoiminnan kliininen hoito ja lääkitys) Lääkkeiden käyttö äskettäin sydäninfarktin saaneiden lasten hoitoon (sydäninfarktin äskettäin saaneiden lasten kliininen hoito ja lääkitys) Lääkkeiden käyttö lasten hoitoon, kun potilaalla on korkea verenpaine ja munuaisten toimintahäiriöitä (munuaisten Jos potilaalla on lievä tai keskivaikea maksasairaus, voidaan käyttää enintään 80 mg:n annosta. Valsartaania ei tule käyttää, jos potilaalla on vaikea maksasairaus, kuten kirroosi. Tällä hetkellä kokemuksia ei ole turvallisesta käytöstä lapsille, joilla on vakavia munuaisten toimintahäiriöitä, munuaissiirre tai jotka saavat dialyysihoitoa, ja siksi valsartaanin käyttöä näiden potilaiden hoitoon ei suositella. Jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta, munuaisten toimintaa ja veren kaliumpitoisuutta on seurattava valsartaanihoidon aikana. Tämän tyyppisiä reaktioita on havaittu valsartaanin kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä. Valsartaanihoito on lopetettava heti, jos potilaalle ilmenee vakava allerginen reaktio, mahdollinen nielun ja kasvojen turvotus mukaan lukien. Valsartaania käyttävien lasten osalta ei tällä hetkellä ole kokemusta lääkitysvirheistä, yliannostus mukaan lukien. Mitä tiedetään Valsartaanin käyttöä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten sydämen vajaatoiminnan hoitoon ei suositella, koska tietoja turvallisuudesta ja tehosta on vähän. Valsartaanin käyttöä äskettäin sydäninfarktin saaneiden lasten hoitoon ei suositella. Tämä koskee alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, koska tietoja turvallisuudesta ja tehosta tämän käyttöaiheen osalta on vähän. Tällä hetkellä kokemuksia ei ole turvallisesta käytöstä lapsille, joilla on vakavia munuaisten toimintahäiriöitä, munuaissiirre tai jotka saavat dialyysihoitoa, ja siksi valsartaanin käyttöä näiden potilaiden hoitoon ei suositella. Näiden potilaiden munuaisten toimintaa ja veren

3 Riski vajaatoimintaa (GFR < 30 ml/min) sairastavien lasten korkean verenpaineen kliininen hoito ja lääkitys) Lääkkeiden käyttö lapsille, joilla on maksan toimintahäiriöitä (lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien lasten korkean verenpaineen kliininen hoito ja lääkitys) Alle 6-vuotiaiden lasten korkean verenpaineen lääkehoidon hyödyt verrattuna haittoihin (osoitettu lääkehoidon hyöty-haittasuhde alle 6-vuotiaiden lasten korkean verenpaineen hoidossa) Mitä tiedetään kaliumpitoisuutta on seurattava valsartaanihoidon aikana. Valsartaania ei tule käyttää lapsille, joilla on vaikea maksasairaus, kuten kirroosi. Enimmäisannos on 80 mg, jos lapsella on lievä tai keskivaikea maksasairaus. Alle 6-vuotiaiden lasten korkean verenpaineen hoidon hyötyjä hoidosta aiheutuviin haittoihin nähden ei ole täysin osoitettu. VI.2.5 Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi Kaikista lääkevalmisteista laaditaan valmisteyhteenveto, joka sisältää lääkäreille, apteekkihenkilökunnalle ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua yksityiskohtaista tietoa lääkkeen käytöstä, riskeistä ja suosituksista riskien minimoimiseksi. Pakkausselosteessa kerrotaan valmisteyhteenvedon tiedot lyhyesti maallikkokielellä. Valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa mainitut toimet ovat tavanomaisia riskienminimointitoimia. Lääkkeen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat saatavissa Fimean verkkosivujen kautta Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi. VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen Luettelo kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksista Tutkimus (tutkimuksen numero) VALK2306 / Vaihe III Tavoitteet Ensisijainen tavoite: Arvioida tapahtuuko annosriippuvaista keskimääräisen systolisen verenpaineen (mean systolic blood pressure, MSBP) laskua vertaamalla 6 viikon ajan käytettävää kahta valsartaaniliuoksen annosta (0.25 mg/kg ja 4 mg/kg) hoidettaessa 1 5- vuotiaita korkeaa verenpainetta Käsiteltävät turvallisuuteen tai tehoon liittyvät seikat Arvioidaan tapahtuuko annoksesta riippuvaista laskua. Tila Aloitettu Väli- ja loppuraporttien aikataulu Suunniteltu: ensimmäinen vuosineljännes 2016

4 CVAL489K2305- tutkimus Avoin 18 kuukauden pituinen monikeskustutkimus, jossa arvioidaan valsartaanin pitkän aikavälin turvallisuutta ja siedettävyyttä hoidettaessa vuotiaita lapsia, joilla on korkea verenpaine ja on tai ei ole kroonista munuaissairautta (MSBP iän, sukupuolen ja pituuden 95- persentiili) sairastavia lapsia, joilla on tai ei ole kroonista munuaissairautta. CVAL489K2305- tutkimus Avoin 18 kuukauden pituinen monikeskustutkimus, jossa arvioidaan valsartaanin pitkän aikavälin turvallisuutta ja siedettävyyttä hoidettaessa vuotiaita lapsia, joilla on korkea verenpaine ja on tai ei ole kroonista munuaissairautta Ei merkityksellinen - kyseessä on pitkän aikavälin turvallisuustutkimus Käynnissä Toinen vuosineljännes 2015 Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset Mikään edellä mainituista tutkimuksista ei ole myyntiluvan edellytys. VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä Merkittävät riskienhallintasuunnitelman päivitykset Version numero Päivämäärä Turvallisuustiedot Kommentti Tunnistetut riskit: Hyperkalemia Hypotensio Mahdolliset riskit: Maksan toimintakoearvojen suureneminen Munuaisten vajaatoiminta Yliherkkyys mukaan lukien angioedeema ja seerumitauti Hemoglobiiniarvojen ja/tai hematokriitin aleneminen Lääkitysvirhe mukaan lukien yliannostus Puuttuvat tiedot: Lasten sydämen vajaatoiminnan kliininen hoito ja lääkitys Sydäninfarktin äskettäin saaneiden lasten kliininen hoito ja lääkitys Munuaisten Ensimmäinen hyväksytty versio.

5 vajaatoimintaa (GFR < 30) sairastavien lasten korkean verenpaineen kliininen hoito ja lääkitys. Lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien lasten korkean verenpaineen kliininen hoito ja lääkitys. Osoitettu lääkehoidon hyöty-haittasuhde alle 6-vuotiaiden lasten korkean verenpaineen hoidossa Ei muutoksia riskeihin tai tärkeisiin puuttuviin tietoihin Ei muutoksia riskeihin tai tärkeisiin puuttuviin tietoihin Tärkeä mahdollinen riski "hemoglobiini- ja/tai veren punasoluarvon aleneminen" poistettiin.

6 Diovan (valsartan) , version 6.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Under de senaste årtiondena har antalet barn och ungdomar som lider av högt blodtryck stigit. För år sedan förekom högt blodtryck hos cirka 0,3 1,2 % av barnen, men nu har andelen ökat till ca 3 5 % eller mera i vissa delar av världen. Fetma hos barn har också ökat % av överviktiga barn kan också ha högt blodtryck. Högt blodtryck i släkten verkar höja barnens och ungas risk att utveckla högt blodtryck på samma sätt som hos vuxna. Förekomsten av högt blodtryck kan öka med åldern och verkar vara lite högre hos pojkar än flickor. Förekomsten verkar också vara lite högre hos afroamerikanska och latinamerikanska barn jämfört med vita och asiatiska barn. Hos vuxna kan högt blodtryck leda till utveckling av vissa sjukdomar såsom koronarartärsjukdom, stroke och njurskador samt till ökad dödlighet. Emellertid finns det begränsad mängd tillgängliga data om hur högt blodtryck eventuellt påverkar barnens hälsa. Förutom förändringar i livstilen (såsom viktminskning hos överviktiga, ökad fysisk aktivitet, hälsosam kost o.s.v.) kan blodtryckssänkande läkemedel behövas för att behandla denna sjukdom hos barn och ungdomar. VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen Slutförda prövningar med valsartan hos barn som är 6 år eller äldre. Två kliniska prövningar med 261 respektive 300 deltagare utfördes på barn med högt blodtryck i åldern 6 18 år. Prövningsresultaten visade att valsartan var lika effektivt hos barn (6 år eller äldre) som hos vuxna. Resultaten visade även att valsartan var säkert och lätt att använda. Det hjälpte att kontrollera blodtrycket hos barn som var 6 år eller äldre när det användes ensamt eller tillsammans med andra läkemedel såsom hydroklortiazid. Den blodtrycksänkande effekten hos valsartan påverkades inte av patientgruppens egenskaper såsom ålder, kön, ras, geografiskt område och stadium enligt Tannerskalan (skala för fysisk utveckling hos barn, unga och vuxna). VI.2.3 Okända faktorer för nyttan av behandlingen Två tidigare dos-responsstudier kunde inte visa ett samband mellan dos och behandlingssvar och därför påbörjades prövningen VALK2306 som pågår som bäst. Prövningen är en 6 veckor lång randomiserad, dubbelblind multicenterprövning med avsikt att utvärdera dos-responssambandet för valsartanlösning med avseende på blodtrycksänkning hos barn i åldern 1 5 år med högt blodtryck som har eller inte har en kronisk njursjukdom. Detta följs av en 20 veckor lång öppen fas med en valfri dostitreringsperiod. VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor Viktiga kända risker Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter Hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi) Följande läkemedel eller tillstånd kan bidra till risken för höga kaliumnivåer under behandling Ja, genom att kontrollera kaliumnivån i blodet enligt läkarens bedömning

7 Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter Lågt blodtryck (hypotension) Viktiga eventuella risker Risk med valsartan: njursjukdom genomgången njurtransplantation kaliumtillägg diuretika (vätskedrivande läkemedel) som inte avlägsnar kalium från kroppen blodförtunnande läkemedel t.ex. heparin aliskiren eller läkemedel som hör till läkemedelsgruppen ACE-hämmare Lågt blodtryck med eller utan symtom kan förekomma vid saltbrist eller vid för låg vätskevolym i kroppen. Vad är känt Ja, genom att undvika för stor vätskeförlust (dehydrering, uttorkning). Höga levervärden (förhöjda leverfunktionsvärden) Problem med njurfunktionen (nedsatt njurfunktion) Allergisk reaktion inklusive eventuell svullnad av svalg och ansikte (överkänslighet inklusive angioödem och serumsjuka) Medicineringsfel inklusive överdosering Hos patienter med mild eller måttlig leversjukdom ska dosen inte överstiga 80 mg. Valsartan ska inte användas till patienter med svår leversjukdom såsom cirros. Det finns för närvarande inte någon erfarenhet av säker användning hos barn som har svåra njurfunktionsproblem, genomgått njurtransplantation eller får dialys. Användning av valsartan rekommenderas därför inte till dessa patienter. Njurfunktion och kaliumnivåer ska följas under behandling med valsartan hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa typer av reaktioner har observerats vid användning av läkemedel som liknar valsartan. Behandlingen med valsartan ska avbrytas omedelbart om patienten får en allvarlig allergisk reaktion inklusive eventuell svullnad av svalg och ansikte. Det finns för närvarande inte någon erfarenhet av medicineringsfel inklusive överdosering hos barn som får behandling med valsartan. Återstående information Risk Användning av läkemedel vid behandling av barn med hjärtsvikt (klinisk vård och läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt hos barn) Användning av läkemedel vid behandling av barn som nyligen haft en hjärtattack (klinisk vård och läkemedelsbehandling vid nyligen genomgången hjärtinfarkt hos barn) Användning av läkemedel vid behandling av barn med högt blodtryck och Vad är känt Valsartan rekommenderas inte för behandling av hjärtsvikt hos barn och ungdomar under 18 år på grund av begränsade data avseende säkerhet och effekt. Valsartan rekommenderas inte för behandling av barn som nyligen haft en hjärtattack. Detta gäller barn och ungdomar under 18 år eftersom data avseende säkerhet och effekt i detta användningsområde är begränsade. Det finns för närvarande inte någon erfarenhet av säker användning hos barn som har svåra njurfunktionsproblem, genomgått njurtransplantation eller får dialys. Valsartan rekommenderas därför

8 Risk njurfunktionsproblem (klinisk vård och läkemedelsbehandling vid högt blodtryck hos barn med nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min)) Användning av läkemedel vid behandling av barn med leverfunktionsproblem (klinisk vård och läkemedelsbehandling vid högt blodtryck hos barn med milt till måttligt nedsatt leverfunktion) Nyttan av läkemedelsbehandling av högt blodtryck i förhållande till riskerna hos barn under 6 år (fastställt nytta-riskförhållande för läkemedelsbehandling hos barn under 6 år med högt blodtryck) Vad är känt inte i denna patientgrupp. Njurfunktion och kaliumnivåer ska följas under behandling med valsartan hos dessa patienter. Valsartan ska inte användas till barn med svår leversjukdom såsom cirros. Dosen ska inte överstiga 80 mg hos barn med mild till måttlig leversjukdom. Nyttan i förhållande till riskerna med läkemedelsbehandling hos barn under 6 år med högt blodtryck har inte fullständigt fastställts. VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- och sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande användning och rekommendationer för minimering av dem. En allmänspråklig kortversion av produktresumén finns i form av bipackssedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipackssedeln är rutinmässiga riskminimeringsåtgärder. Produktresumén och bipackssedeln kan hittas på Fimeas webbplats Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder. VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning Förteckning över studier i utvecklingsplan Studie (studienummer) VALK2306 / Fas III Mål Primärt mål: att bedöma om en dosberoende minskning i genomsnittligt systoliskt blodtryck (mean systolic blood pressure, MSBP) sker när man jämför två olika doser av valsartanlösning (0,25 mg/kg och 4 mg/kg) under en period på 6 veckor hos barn i åldern 1 5 år med högt Identifierade frågeställningar gällande säkerhet/effekt Bedöma om en dosberoende minskning sker. Status Påbörjad Planerat datum för interimsoch slutresultat Planerat: första kvartalet 2016

9 Prövning CVAL489K2305, en 18 månader lång öppen multicenterprövning för att bedöma långtidssäkerheten och tolerabiliteten av valsartan hos barn i åldern 6 17 år med högt blodtryck som har eller inte har en kronisk njursjukdom blodtryck (MSBP 95-percentil med avseende på ålder, kön och längd) som har eller inte har en kronisk njursjukdom. Prövning CVAL489K2305, en 18 månader lång öppen multicenterprövning för att bedöma långtidssäkerheten och tolerabiliteten av valsartan hos barn i åldern 6 17 år med högt blodtryck som har eller inte har en kronisk njursjukdom Ej relevant denna studie är en långtidssäkerhetsstudie Pågående Andra kvartalet 2015 Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning Ingen av ovannämnda studier är ett villkor för godkännandet för försäljning. VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan Avsevärda uppdateringar i riskhanteringsplan Versionnummer Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning Kända risker: Hyperkalemi Hypotension Eventuella risker: Förhöjda leverfunktionsvärden Nedsatt njurfunktion Överkänslighet inklusive angioödem och serumsjuka Minskning av hemoglobin och/eller hematokrit Medicineringsfel inklusive överdosering Återstående information: Klinisk vård och läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt hos barn Klinisk vård och läkemedelsbehandling vid nyligen genomgången hjärtinfarkt hos barn Klinisk vård och läkemedelsbehandling Första godkända versionen

10 vid högt blodtryck hos barn med nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min) Klinisk vård och läkemedelsbehandling vid högt blodtryck hos barn med milt till måttligt nedsatt leverfunktion Fastställt nyttariskförhållande för läkemedelsbehandling hos barn under 6 år med högt blodtryck Inga ändringar till risker eller viktig återstående information Inga ändringar till risker eller viktig återstående information Viktig eventuell risk minskning av hemoglobin och/eller erytrocytvolymfraktion ströks

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani PAKKAUSSELOSTE Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO MOMETASONE ORION 50 MIKROG/ANNOS NENÄSUMUTE, SUSPENSIO ORION OYJ PÄIVÄMÄÄRÄ:12-08-2014, VERSIO 1.

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO MOMETASONE ORION 50 MIKROG/ANNOS NENÄSUMUTE, SUSPENSIO ORION OYJ PÄIVÄMÄÄRÄ:12-08-2014, VERSIO 1. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO MOMETASONE ORION 50 MIKROG/ANNOS NENÄSUMUTE, SUSPENSIO ORION OYJ PÄIVÄMÄÄRÄ:12-08-2014, VERSIO 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Candesartan Orion 4 mg tabletit Candesartan Orion 8 mg tabletit Candesartan Orion 16 mg tabletit Candesartan Orion 32 mg tabletit Kandesartaanisileksitiili Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/25 mg päällystetyt tabletit. telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/25 mg päällystetyt tabletit. telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 40 mg/12,5 mg päällystetyt tabletit Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/12,5 mg päällystetyt tabletit Telmisartan/Hydrochlorothiazide

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti Tarkoitettu vähintään 20 kg painavien (noin 6-vuotiaiden) lasten, nuorten ja aikuisten hoitoon

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Micardis 40 mg tabletit telmisartaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Micardis 40 mg tabletit telmisartaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Micardis 40 mg tabletit telmisartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Sandoz 5 mg, tabletit Enalapril Sandoz 10 mg, tabletit Enalapril Sandoz 20 mg, tabletit. Enalapriilimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Sandoz 5 mg, tabletit Enalapril Sandoz 10 mg, tabletit Enalapril Sandoz 20 mg, tabletit. Enalapriilimaleaatti PAKKAUSSELOSTE Enalapril Sandoz 5 mg, tabletit Enalapril Sandoz 10 mg, tabletit Enalapril Sandoz 20 mg, tabletit Enalapriilimaleaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni 1 PAKKAUSSELOSTE 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Perindopril Bluefish 4 mg kalvopäällysteiset tabletit Perindopril Bluefish 8 mg kalvopäällysteiset tabletit

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Perindopril Bluefish 4 mg kalvopäällysteiset tabletit Perindopril Bluefish 8 mg kalvopäällysteiset tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Perindopril Bluefish 4 mg kalvopäällysteiset tabletit Perindopril Bluefish 8 mg kalvopäällysteiset tabletit Perindopriili-tert-butyyliamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Magnevist 0,5 mmol/ml -injektioneste, liuos gadopentetaattidimeglumiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Magnevist 0,5 mmol/ml -injektioneste, liuos gadopentetaattidimeglumiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Magnevist 0,5 mmol/ml -injektioneste, liuos gadopentetaattidimeglumiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Ohjeita käyttäjälle. Nicachet 4 mg jauhe suuonteloon, pussi Nikotiini

Pakkausseloste: Ohjeita käyttäjälle. Nicachet 4 mg jauhe suuonteloon, pussi Nikotiini Pakkausseloste: Ohjeita käyttäjälle Nicachet 4 mg jauhe suuonteloon, pussi Nikotiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni 1 PAKKAUSSELOSTE Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Bosentan Accord 125 mg kalvopäällysteiset tabletit. bosentaani

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Bosentan Accord 125 mg kalvopäällysteiset tabletit. bosentaani PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Bosentan Accord 62,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Bosentan Accord 125 mg kalvopäällysteiset tabletit bosentaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105

PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105 PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105 Pakkausseloste: tietoa potilaalle Coversyl Novum 10 mg kalvopäällysteiset tabletit perindopriiliarginiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 22 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen agomelatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo Pakkausseloste ASA-ratiopharm 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Meloxicam Actavis 7,5 mg ja 15 mg tabletit. Meloksikaami

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Meloxicam Actavis 7,5 mg ja 15 mg tabletit. Meloksikaami Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Meloxicam Actavis 7,5 mg ja 15 mg tabletit Meloksikaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO PROTELOS

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO PROTELOS LIITE I VALMISTEYHTEENVETO PROTELOS 23.6.2014 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ventavis 10 mikrog/ml sumutinliuos iloprosti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ventavis 10 mikrog/ml sumutinliuos iloprosti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Ventavis 10 mikrog/ml sumutinliuos iloprosti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Celecoxib Krka 100 mg kapseli, kova Celecoxib Krka 200 mg kapseli, kova selekoksibi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Celecoxib Krka 100 mg kapseli, kova Celecoxib Krka 200 mg kapseli, kova selekoksibi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Celecoxib Krka 100 mg kapseli, kova Celecoxib Krka 200 mg kapseli, kova selekoksibi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit felodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/10 mg tabletit. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/5 mg tabletit

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/10 mg tabletit. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/5 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Perindopril/Amlodipin ratiopharm 5 mg/5 mg tabletit Perindopril/Amlodipin ratiopharm 5 mg/10 mg tabletit Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/5 mg tabletit Perindopril/Amlodipin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Amlodipin Krka 5 mg tabletti Amlodipin Krka 10 mg tabletti. amlodipiinibesilaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Amlodipin Krka 5 mg tabletti Amlodipin Krka 10 mg tabletti. amlodipiinibesilaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Amlodipin Krka 5 mg tabletti Amlodipin Krka 10 mg tabletti amlodipiinibesilaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Felodipin Hexal 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Felodipin Hexal 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Felodipin Hexal 5 mg ja 10 mg depottabletit felodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot