NUORTEN KULUTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ VAKUUTUSTEN OSTAMISESTA JA SÄHKÖI SESTÄ VAKUUTUSPALVELUSTA Case: Fennian Magis

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORTEN KULUTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ VAKUUTUSTEN OSTAMISESTA JA SÄHKÖI SESTÄ VAKUUTUSPALVELUSTA Case: Fennian Magis"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos NUORTEN KULUTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ VAKUUTUSTEN OSTAMISESTA JA SÄHKÖI SESTÄ VAKUUTUSPALVELUSTA Case: Fennian Magis Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2008 Ohjaaja: Antti Kanto Elina Lahtinen

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos, Vakuutustiede Tekijä: LAHTINEN, ELINA Tutkielman nimi: Nuorten kuluttajien näkemyksiä vakuutusten ostamisesta ja sähköisestä vakuutuspalvelusta Case: Fennian Magis Pro gradu tutkielma: 86 sivua, 9 liitesivua Aika: Kesäkuu 2008 Avainsanat: Vakuutus, ostokäyttäytyminen, sähköiset vakuutuspalvelut, palvelun kehittäminen Vakuutuksia pidetään perinteisesti abstrakteina ja vaikeaselkoisina palveluina. Vakuutusten monimutkaisuus on myös osaltaan vaikuttanut siihen, että sähköisten vakuutuspalveluiden käyttö ei ole yleistynyt odotetusti. Kuluttajat kokevat tarvitsevansa henkilökohtaista neuvontaa etenkin vakuutuksia ostettaessa. Näin ollen internetiä käytetään lähinnä vakuutuksen hankintaan liittyvään tiedonetsintään, kun taas vakuutus ostetaan mieluummin perinteisiä palvelukanavia käyttäen. Systemaattisen palvelukehityksen avulla on kuitenkin mahdollista kehittää vakuutuspalveluita entistä kuluttajaystävällisemmiksi ja paremmin kuluttajien tarpeita vastaaviksi. Palveluiden kehittäminen on haasteellinen prosessi, jonka onnistumisen varmistamiseksi on hyvä saada kuluttajien ääni kuuluviin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella nuorten kuluttajien ostopäätösprosessia vakuutuksia ostettaessa. Vakuutusten ostamista on tutkittu vielä varsin niukasti, vaikka kuluttajakäyttäytymistä on yleisesti tutkittu jo useita vuosikymmeniä. Näin ollen tutkimuksen kautta voidaan lisätä arvokasta tietoutta kuluttajien käyttäytymisestä vakuutuspalveluiden ominaispiirteet huomioiden. Tällaista tietoutta voidaan hyödyntää vakuutusyhtiöissä, kun vakuutustuotteita ja palveluita kehitetään entistä paremmin kuluttajien toiveita vastaaviksi. Tutkimuksessa käytetään esimerkkituotteena vakuutusyhtiö Fennian tarjoamaa Magis vakuutusratkaisua. Magis on alle 30 vuotiaille, tiettyjen oppilaitosten opiskelijoille suunnattu vakuutuspaketti, joka on ostettavissa ainoastaan internetissä. Fenniassa halutaan kehittää Magis vakuutuspakettia yhä paremmin kohderyhmän tarpeita vastaavaksi, joten tutkimuksen kautta kartoitetaan myös kohderyhmän näkemyksiä Magisvakuutuspaketin sisällöstä ja myyntisivustosta. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty kyselytutkimuksella, johon vastasi yhteensä 743 opiskelijaa kolmesta tutkimukseen valitusta oppilaitoksesta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa nuorista kuluttajista haluaa paneutua vakuutusten ostamiseen huolellisesti. Vaihtoehtojen vertailuun käytetään aikaa, jotta parhaan mahdollisen vaihtoehdon löytäminen olisi mahdollista. Ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä tärkeimmiksi nousivat vakuutuksen hinta, vakuutusehtojen paremmuus muihin yhtiöihin verrattuna ja vakuutusten keskittämisen kautta saavutettavat edut. Magis vakuutuspaketin sisältö vastaa tulosten perusteella pääasiassa hyvin nuorten kuluttajien tarpeita. Myös myyntisivusto nähtiin pääosin toimivana. Kuitenkin huomattavan suuri osa vastaajista ei hankkisi vakuutuspakettia sivuston perusteella, vaan vakuutuspaketin hankintaan käytettäisiin mieluummin muita palvelukanavia. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että olennaisimmat Magis vakuutuspaketin kehityskohteet liittyvät sivuston kehittämiseen, sillä hintatiedot ovat vastaajien mukaan hankalasti löydettävissä. Lisäksi informaation esittämistapaan tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota, jotta vakuutusten ostamiseen liittyvää epävarmuutta voitaisiin pienentää. ii

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO AIHEENVALINNAN TAUSTA JA KESKEINEN KIRJALLISUUS TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN RAJAUKSET TEOREETTINEN VIITEKEHYS TUTKIMUSMENETELMÄT TUTKIMUKSEN KULKU VAKUUTUS PALVELUNA OMINAISPIIRTEET JA KULUTTAJAN NÄKÖKULMA MITÄ PALVELUT OVAT? PALVELUIDEN LUOKITTELUA VAKUUTUSPALVELUT Vakuutusten määrittelyä Vakuutus palveluna Vakuutus perinteisten palveluominaisuuksien näkökulmasta tarkasteltuna Vakuutuspalvelu kuluttajan näkökulmasta tarkasteltuna VAKUUTUSPALVELUT JA SÄHKÖINEN MYYNTIKANAVA Kuluttajan kanavavalinta finanssipalveluita ostettaessa Internet vakuutusten myyntikanavana Sähköisen vakuutuspalvelun kehittämisnäkökulmia KULUTTAJAN OSTOPÄÄTÖSPROSESSI KULUTTAJAN KÄYTTÄYTYMISEN TAUSTALLA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT KULUTTAJAN OSTOPÄÄTÖSPROSESSI Tarpeen havaitseminen Informaation etsiminen Vaihtoehtojen arviointi Ostopäätöksen tekeminen Ostopäätöksen arviointi TUTKIMUKSEN KOHDE JA TOTEUTUS TUTKIMUKSEN KOHDE: FENNIAN MAGIS VAKUUTUSPAKETTI TUTKIMUSAINEISTON KERUU JA KÄSITTELY KYSELYTUTKIMUKSEN KULKU TULOKSET JA ANALYSOINTI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastaajien sukupuoli, ikä ja opiskeluvuosi Vastaajien tämänhetkiset vakuutukset ja vakuutusyhtiövalinta Vakuutusten hankintakanava ja peruste vakuutusyhtiön valinnalle OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO VAKUUTUKSIA HANKITTAESSA Vastaajien asiantuntemus ja asenne vakuutuksia kohtaan Vakuutusten tarpeellisuus Käyttäytyminen vakuutuksia ostettaessa Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Vakuutusten ostaminen internetissä VASTAAJIEN NÄKEMYKSET MAGIS VAKUUTUSPAKETISTA Vakuutuspaketin ominaisuudet Verkkosivuston ominaisuudet Magis vakuutuspaketin tunnettuus kohderyhmän keskuudessa YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA TUTKIMUKSEN TULOSTEN ARVIOINTIA PÄÄTELMÄT TUTKIMUSONGELMIIN VASTAAMINEN JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSIA LOPUKSI...76 iii

4 LÄHTEET...77 LIITE 1 SAATEKIRJE...82 LIITE 2 KYSELYLOMAKE...83 iv

5 KUVIO JA TAULUKKOLUETTELO KUVIOT KUVIO 1 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS... 5 KUVIO 2 VAKUUTUSPALVELUN ELINKAARI (MUKAILLEN PUUSTINEN YM. 2007)...13 KUVIO 3 FINANSSIPALVELUT JA KULUTTAJAN KANAVAVALINTA (BLACK YM. 2002, 171)...18 KUVIO 4 KULUTTAJAN PÄÄTÖKSENTEKOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT (SOLOMON YM. 2006, 145)...25 KUVIO 5 OSTOPÄÄTÖSPROSESSIN PERUSMALLI (ARNOULD YM. 2002, 17)...26 KUVIO 6 MASLOWIN TARVEHIERARKIA (STATT 1997, 98)...28 KUVIO 7 PÄÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN JA TAVOITTELU KULUTTAJAN NÄKÖKULMASTA (BAGOZZI & DHOLAKIA 1999)...30 KUVIO 8 VASTAAJIEN SUKUPUOLIJAKAUMA OPPILAITOKSITTAIN...44 KUVIO 9 VASTAAJIEN JAKAUMA OPISKELUVUODEN MUKAAN...45 KUVIO 10 VASTAAJIEN VOIMASSA OLEVAT VAKUUTUKSET...46 KUVIO 11 VASTAAJIEN VAKUUTUSYHTIÖT...47 KUVIO 12 VAKUUTUSTEN PÄÄASIALLINEN HANKINTAKANAVA...48 KUVIO 13 PERUSTEET TÄMÄNHETKISEN VAKUUTUSYHTIÖN VALINNALLE...49 KUVIO 14 VASTAAJIEN VAKUUTTAMISEEN LIITTYVÄ TIETÄMYS...50 KUVIO 15 VASTAAJIEN ASENNOITUMINEN VAKUUTTAMISEEN...51 KUVIO 16 VAKUUTUSTEN TARPEELLISUUS...52 KUVIO 17 VASTAAJIEN KÄYTTÄYTYMINEN VAKUUTUKSIA OSTETTAESSA...53 KUVIO 18 OSTOPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT...55 KUVIO 19 VASTAAJIEN NÄKEMYKSET INTERNETISTÄ MYYNTIKANAVANA...56 KUVIO 20 VASTAAJIEN NÄKEMYKSET MAGIS VAKUUTUSPAKETIN SISÄLLÖSTÄ...59 KUVIO 21 VASTAAJIEN NÄKEMYKSET MAGISIN VERKKOSIVUSTOSTA...61 KUVIO 22 OSTAISIKO VASTAAJA MAGIS VAKUUTUSPAKETIN VERKKOSIVUSTON PERUSTEELLA...62 KUVIO 23 MITÄ KAUTTA VASTAAJAT OVAT SAANEET TIEDON VAKUUTUSPAKETISTA...63 KUVIO 24 VASTAAJIEN KANAVAVALINTA MAGISIN KALTAISTA VAKUUTUSPAKETTIA HANKITTAESSA...64 KUVIO 25 NUOREN KULUTTAJAN OSTOPÄÄTÖSPROSESSI VAKUUTUSTUOTETTA OSTETTAESSA...72 TAULUKOT TAULUKKO 1 MAGIS VAKUUTUSPAKETIN SISÄLTÖ...40 v

6 1 JOHDANTO 1.1 Aiheenvalinnan tausta ja keskeinen kirjallisuus Finanssialan yritykset, eli pankit ja vakuutusyhtiöt, ovat kokeneet viimeisen vuosikymmenen aikana huomattavia muutoksia, joiden seurauksena niiden toimintaympäristö on muuttunut. Toimintaympäristön muutosten lisäksi myös asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut, joten asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen on tullut entistä tärkeämmäksi. Asiakkaiden kuunteleminen on elintärkeää etenkin jatkuvasti kasvavia sähköisiä palveluita kehitettäessä. Asiakkaiden tarpeiden ja arvojen tutkiminen ja tunnistaminen lisää kuluttajien käyttäytymiseen ja finanssipalveluiden käyttöön liittyvää arvokasta tietämystä. (Laukkanen 2006) Vakuutuksia pidetään perinteisesti abstrakteina ja vaikeaselkoisina palveluina, minkä vuoksi kuluttajat eivät välttämättä osaa tai jaksa perehtyä niiden sisältöön riittävästi. Systemaattisen palvelukehityksen avulla on kuitenkin mahdollista kehittää vakuutuspalveluita entistä kuluttajaystävällisemmiksi ja paremmin kuluttajien tarpeita vastaaviksi. Palveluiden kehittäminen on haasteellinen prosessi, jonka onnistumisen varmistamiseksi on hyvä saada kuluttajien ääni kuuluviin. (Järvinen & Suomi 2007, 127) Laadukkaan palvelun aikaansaaminen edellyttääkin, että yrityksessä ymmärretään asiakkaiden käyttäytymistä ja tunnetaan heidän tarpeensa ja motiivinsa. Kuluttajien käyttämistä palvelun hankintakanavista, tietolähteistä ja palvelun valintaan vaikuttavista tekijöistä tulisi kerätä informaatiota jotta palvelutarjonta voidaan sopeuttaa paremmin kuluttajien toiveita vastaavaksi. (Ylikoski 2000, 76) Vahinkovakuutusyhtiö Fennia on tuonut markkinoille opiskelijoille suunnatun vakuutustuotteen, Magis vakuutuspaketin 1. Vakuutuspaketin voivat ostaa ainoastaan tiettyjen sopimusoppilaitosten alle 30 vuotiaat opiskelijat. Kyseessä ei siis ole tavanomainen nuorisovakuutuspaketti, joka olisi tarjolla kaikille nuorille kuluttajille. Magis vakuutuspaketti on tällä hetkellä ostettavissa ainoastaan internet sivuston kautta eli sitä ei ole mahdollista ostaa esimerkiksi vakuutusyhtiön konttorista tai puhelinpalvelusta. Kuten muidenkin vakuutusyhtiöiden, myös Fennian tavoitteena on tarjota asiakkailleen vakuutusratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan mahdollisimman hyvin. Fennian markkinointiosasto on näin ollen kiinnostunut kuulemaan, miten potentiaaliset asiakkaat näkevät Magis vakuutuspaketin kokonaisuudessaan, jotta mahdolliset puutteet voitaisiin korjata 1 Vakuutuspaketilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tuotetta, joka sisältää useita vakuutuksia. 1

7 tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on siis Fennian Magis vakuutuspakettia koskeva toimeksianto. Magis vakuutuspaketin kehittämisen lisäksi tutkimuksen kautta pyritään lisäämään tietoutta nuorten kuluttajien ostokäyttäytymisestä vakuutustuotteiden osalta. Kuluttajien ostokäyttäytymistä on tutkittu varsin paljon aina 1960 luvulta lähtien, mutta vakuutuspalveluiden ostamista on tutkittu vielä melko vähän. Tämän vuoksi tutkimuksen teoriaosuudessa käytetään lähdekirjallisuutena pääasiassa palveluiden markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen perusteoksia (ks. esim. Lovelock, Vandermerwe & Lewis 1999 ja Engel, Blackwell & Miniard 1990). Myös suomalaisten palvelututkijoiden, kuten Grönroosin ja Ylikosken, teoksia hyödynnetään teoriaosuudessa. Koska tutkimuksen kohteena on vakuutuspalvelu, on teoriaosuus pyritty luomaan vakuutuspalvelun erityispiirteet huomioiden. Vakuutusta palveluna on Suomessa tutkinut esimerkiksi Järvinen, jonka tutkimukset ovat olleet merkittävässä osassa teoriaosuuden koostamisessa. Koska varsinainen vakuutuspalveluihin liittyvä kirjallisuus on kuitenkin vielä verraten vähäistä, teoriaosuudessa on hyödynnetty lisäksi useita tieteellisiä artikkeleita, joissa tutkimuskohteena on ollut vakuutuspalvelut tai laajemmin finanssipalvelut, joihin myös vakuutukset luetaan. Koska tutkimuksen kohteena oleva vakuutustuote on ostettavissa ainoastaan sähköisen palvelukanavan kautta, tutkimuksessa on pohdittu olennaisena osana myös sähköisiin vakuutuspalveluihin liittyviä tekijöitä. Uusimpana tutkimuksena on hyödynnetty Ahosen (2007) sähköisiä vakuutuspalveluita käsittelevää väitöskirjaa From Complex to Simple. Lisäksi tutkimusalueeseen liittyen on viime vuosina tehty joitakin pro gradu tutkielmia. Esimerkiksi Puustisen (2007) pro gradu tutkielma Kuluttajat vakuutusverkkopalveluissa Verkkopalveluiden sisältö, laatu ja kuluttajien kokemukset käsittelee sähköisiä vakuutuspalveluita kuluttajan näkökulmasta. Myös Leinon (2005) pro gradu tutkielma Vakuutusyhtiön verkkopalvelut Aktiivinen asiakas tarkastelee sähköisiä vakuutuspalveluita asiakasnäkökulmasta. Muista tutkimuksista mainittakoon Peura Kapasen, Nenosen, Järvisen ja Kivistö Rahnaston (2007) kuluttajatutkimuskeskukselle tekemä tutkimus Kuluttajien arkipäivän riskit ja turvallisuus, jonka osana kartoitetaan kuluttajien näkemyksiä vakuutuksista ja niiden tarpeellisuudesta. Edellä esitellyt tutkimukset tarkastelevat vakuutuspalveluita kokonaisvaltaisesti korvauspalvelut mukaan lukien ja tutkimukset on kohdistettu koskemaan kaikenikäisiä kuluttajia. Suomessa ei ole aikaisemmin juurikaan tehty tutkimuksia, joissa keskityttäisiin tutkimaan nuorten kuluttajien vakuutuspalveluihin liittyviä näkemyksiä. Lisäksi kuluttajien ostopäätösprosessia vakuutuksia hankittaessa on tutkittu hyvin niukasti. Vakuutusyhtiöissä on tosin oletettavasti tehty eri ikäisiä kuluttajia 2

8 koskevia tutkimuksia, mutta ne eivät ole julkisia, vaan jäävät yhtiöiden omaan käyttöön. Näin ollen kuluttajien vakuutuksiin kohdistuvaa ostokäyttäytymistä tarkastelevalle tieteelliselle tutkimukselle on havaittavissa selkeä tarve. 1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat Tutkimuksen tavoitteena on tutkia nuorten kuluttajien ostopäätösprosessia vakuutuksia hankittaessa. Empiirisessä tarkastelussa käytetään esimerkkituotteena Fennian opiskelijoille suunnattua Magisvakuutuspakettia. Tavoite huomioiden tutkimukselle on asetettu seuraavat tutkimusongelmat. Pääongelma: o Mitkä tekijät korostuvat nuoren kuluttajan ostokäyttäytymisessä ja päätöksenteossa, kun hän pohtii vakuutustuotteen ostamista erityisesti sähköisessä palveluympäristössä? Alaongelmat: o Minkälaisia näkemyksiä nuorilla kuluttajilla on vakuutusten ostamisesta sekä Magisvakuutuspaketin sisällöstä ja verkkosivustosta? o Miten Magis vakuutuspakettia ja sen myyntisivustoa voidaan kehittää nuorten kuluttajien näkemysten pohjalta? Tutkimuksen pääongelmaan pyritään vastaamaan alaongelmien kautta, joita on selvitetty opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksen tarpeellisuutta voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin vakuutuspalveluiden ostamista on tutkittu kaiken kaikkiaan melko vähän, joten tieteellisestä näkökulmasta on tärkeää lisätä ostokäyttäytymiseen liittyvää tietämystä vakuutuspalveluiden osalta. Toisaalta Fennian näkökulmasta tutkimuksen kautta kartutetaan arvokasta tietoutta siitä, miten nuoret kuluttajat näkevät heille suunnatun vakuutusratkaisun, Magisvakuutuspaketin. Tutkimuksen perusteella voidaan lisäksi pohtia, onko Magis tuotteen sisällössä tai verkkosivustossa löydettävissä kehityskohteita, joihin tarttumalla vakuutuspalvelua voitaisiin kehittää entistä paremmin kuluttajien toiveita vastaavaksi. Tutkimukselle on siis nähtävissä selkeä tarve sekä käytännöllisestä että tieteellisestä näkökulmasta. 3

9 1.3 Tutkimuksen rajaukset Tutkimuksessa tarkastellaan vakuutuspalveluita kuluttajien eli yksityisasiakkaiden näkökulmasta. Näin ollen yrityksiä koskevat vakuutukset on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan nuorten kuluttajien ostokäyttäytymistä. Nuorilla kuluttajilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa alle 30 vuotiaita opiskelijoita, joten muut ikäryhmät on jätetty käsittelyn ulkopuolelle. Rajaus kyseiseen ikäryhmään on perusteltu, sillä tutkimuksen kohteena oleva vakuutustuote on tarjolla ainoastaan alle 30 vuotiaille, tiettyjen oppilaitosten opiskelijoille. Tutkimuksen kohteena on yksityisvakuutus eli sosiaalivakuutukset on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Vakuutusten ostamiseen liittyviä tekijöitä tarkastellaan vapaaehtoisten vahinko ja henkilövakuutusten osalta, sillä tutkimuksen kohteena oleva vakuutuspaketti sisältää ainoastaan vahinkovakuutuksia. Näin ollen lakisääteiset vakuutukset ja eläkevakuutukset jäävät pääasiassa tarkastelun ulkopuolelle lakisääteistä liikennevakuutusta ja vapaaehtoista eläkevakuutusta lukuun ottamatta, joita sivutaan tutkimuksen empiirisessä osassa. Tutkimuksen esimerkkituote, Magis vakuutuspaketti, on ostettavissa ainoastaan internetin kautta, joten tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kuluttajien näkemyksiä sähköisen myyntikanavan osalta. Muita palvelukanavia lähinnä sivutaan tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on löytää kehitysehdotuksia, joiden kautta vakuutuspalvelua voitaisiin tulevaisuudessa kehittää entistä paremmin kuluttajien toiveita vastaavaksi. Näin ollen vakuutuspalvelua ja sähköisen myyntikanavan ominaisuuksia tarkastellaan ensisijaisesti kuluttajan näkökulmasta. Kuitenkin vakuutuspalvelun kehittämisessä huomioidaan myös vakuutusyhtiön tarpeet, joten tutkimuksessa yhdistetään sekä kuluttajan että vakuutusyhtiön näkökulmaa. Sähköisten vakuutuspalveluiden osalta tässä tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan vakuutuksen ostopalvelua. Näin ollen korvauspalvelut ja muut sähköisesti hoidettavat vakuutusasiat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Magis vakuutuspaketin ostosivustolta ei ole mahdollista löytää informaatiota muista Fennian tuotteista tai palveluista, joten tutkimuksessa pohditaan ainoastaan Magisin internet sivustoon liittyviä näkökulmia ja kehityskohteita. Tavoitteena ei siis ole tutkia, miten sähköisiä vakuutuspalveluita voitaisiin kehittää kokonaisuudessaan, vaan tutkimuksessa keskitytään vakuutuksen ostoprosessiin liittyvien asioiden tarkasteluun. Tämän vuoksi myös teoriaosuudessa keskitytään kuluttajakäyttäytymisen osalta vain ostopäätösprosessin tarkasteluun. 4

10 1.4 Teoreettinen viitekehys Teoriaan, tutkimuskysymyksiin ja rajauksiin perustuen tutkimukselle on rakennettu viitekehys, jota havainnollistetaan kuviolla 1. Jotta vakuutuspalvelun kehittäminen paremmin asiakkaiden toiveita vastaavaksi on mahdollista, tarvitaan tietoa kuluttajien käyttäytymisestä, kun he pohtivat vakuutuksen hankkimista. Tämän tutkimuksen kohteena on internetissä myytävä vakuutustuote, joten sähköisen palveluympäristön ominaisuudet vaikuttavat kuluttajien päätöksentekoon ja toimintaan. Toisaalta myös vakuutuspalvelun erityispiirteet vaikuttavat kuluttajien päätöksentekoon. Kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavat toki myös monet muut tekijät, kuten henkilökohtaiset ominaisuudet (havaitseminen, oppiminen ym.), demografiset tekijät (ikä, koulutus, elämäntyyli ym.) sekä ulkoiset sosiaaliset tekijät (kulttuuri, sosiaaliluokka, perhe ym.). Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin vain sellaisiin tekijöihin, joihin vakuutusyhtiö voi toiminnallaan vaikuttaa eli lähinnä vakuutuspalvelun sisältöön ja myyntikanavaan. Näin ollen muut tekijät on suljettu kuviossa 1 katkoviivan sisään. Vakuutuspalvelun ominaispiirteet Sähköisen myyntikanavan ominaispiirteet Muut tekijät Kuluttajan ostopäätösprosessi Tarpeen havaitseminen Informaation etsiminen Vaihtoehtojen arviointi Ostopäätös Ostopäätöksen arviointi Kuluttajien näkemykset Vakuutuspalvelun kuluttajalähtöinen kehittäminen KUVIO 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 5

11 1.5 Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen lähestymistavat voidaan jakaa perinteisesti kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kvalitatiiviselle eli laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että siinä ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan pyritään ennemmin kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 2003, 61) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen ja kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvantitatiiviselle tutkimukselle on sitä vastoin ominaista syy seuraus suhteiden tutkiminen ja päätelmien tekeminen havaintoaineiston tilastollisen analyysin perusteella. Kerättävän tutkimusaineiston tulee näin ollen soveltua numeeriseen mittaamiseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 134) Tämän tutkimuksen lähestymistapa on pääasiassa kvantitatiivinen, sillä aineistoa käsitellään numeerisessa muodossa ja aineiston perusteella tehdään joitakin yleistyksiä silloin, kun se on mahdollista. Tutkimus ei kuitenkaan ole puhtaasti kvantitatiivinen, sillä tutkimustuloksia analysoidaan myös yksittäisten sanallisten vastausten perusteella, jolloin lähestymistapa on kvalitatiivinen. Tutkimuksessa käytettävä tutkimusote on deskriptiivinen eli kuvaileva. Kuvaileva tutkimus on empiirisen tutkimuksen perusmuoto ja se vastaa kysymyksiin mikä, kuka, millainen, missä ja milloin. Kuvailevassa tutkimusotteessa on tärkeää tulosten luotettavuus, tarkkuus ja yleistettävyys, joten se vaatii laajan aineiston. Mielipidetutkimukset ja erilaiset tilastoselvitykset ovat esimerkkejä kuvailevasta tutkimuksesta. (Heikkilä 2004, 14) Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty kyselyn avulla. Kysely tunnetaan survey tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Englanninkielinen termi survey tarkoittaa sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineisto kerätään standardoidusti. Survey tutkimuksessa aineisto kerätään kohdehenkilöiltä, jotka muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Standardoituus tarkoittaa sitä, että kysymykset kysytään kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. (Hirsjärvi ym. 2007, 188) Tässä tutkimuksessa kysely toteutettiin internetissä olleen sähköisen lomakkeen kautta, joka oli kaikille vastaajille samanlainen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineiston hankinnan ennakkosuunnittelu korostuu, sillä toisin kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, kvantitatiivisessa tutkimuksessa on usein huomattavasti pienemmät mahdollisuudet muuttaa aineistonkeruuta tutkimuksen kuluessa. Lisäksi aineiston puutteita on vaikea paikata jälkikäteen. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 45) Näin ollen on tärkeää, että tutki 6

12 muksessa käytettävä mittari suunnitellaan huolellisesti. Mittarilla tarkoitetaan testipatteristoa tai yksittäistä testiä, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa tutkittavalta alueelta. Yksinkertaisimmillaan mittari voi olla yksi ainoa kysymys, mutta useimmiten mittari kuitenkin koostuu yhdestä tai useammasta osiosta. Joissakin tapauksissa on mahdollista käyttää valmista mittaria, jonka reliabiliteetti ja validiteetti on tutkittu. Tällainen mittari on yleensä testattu laajoilla ihmismäärillä, joten mittarilla saadut tulokset ovat yleensä vertailukelpoisia muiden samalla mittarilla saatujen tulosten kanssa. Jos taas valmista mittaria ei ole, tulee tutkijan luoda oma mittari, jonka luotettavuus on täysin tutkijan itsensä varassa. (Metsämuuronen 2003, 36) Internet tutkimuksissa tutkimuksen luotettavuus ja onnistuminen riippuvat lisäksi hyvin paljon kyselyn teknisestä toteutuksesta (Heikkilä 2004, 18). 1.6 Tutkimuksen kulku Tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta. Tutkimuksen ensimmäinen pääluku käsittää johdantoosuuden, jonka tarkoituksena on johdattaa lukija tutkimuksen aihepiiriin ja antaa kokonaiskuva tutkimuksen sisällöstä. Johdannossa kerrotaan tutkimuksen taustasta ja teoriaosuudessa käytetystä kirjallisuudesta, esitellään tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat sekä pohditaan olennaisimpia rajauksia ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Johdannon jälkeen siirrytään teoreettiseen tarkasteluun. Luvussa kaksi esitellään palveluiden ominaisuuksia yleisellä tasolla sekä pureudutaan vakuutuspalveluiden erityispiirteisiin kuluttajan näkökulmasta. Myös sähköisten vakuutuspalveluiden ominaisuuksia ja kehittämistä tarkastellaan toisessa pääluvussa. Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan kuluttajan ostokäyttäytymistä ja etenkin ostopäätösprosessia teorian pohjalta. Tutkimuksen neljäs pääluku koostuu tutkimuksen kohteen esittelystä ja lisäksi kuvaillaan kyselytutkimuksen tutkimusaineistoa ja kyselytutkimuksen kulkua. Viidennessä pääluvussa siirrytään raportoimaan ja analysoimaan kyselytutkimuksen tuloksia. Myös tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä pohditaan viidennessä pääluvussa. Kuudennessa pääluvussa vastataan tutkimuskysymyksiin ja tehdään päätelmiä tutkimuksen tulosten perusteella. 7

13 2 VAKUUTUS PALVELUNA OMINAISPIIRTEET JA KULUTTAJAN NÄ KÖKULMA 2.1 Mitä palvelut ovat? Palvelu on monimutkainen ilmiö, sillä käsitteellä on monia eri merkityksiä aina henkilökohtaisesta palvelusta palveluun tuotteena. Palveluille onkin esitetty viimeisimmän 50 vuoden aikana useita eri määritelmiä, eikä lopullisesta määritelmästä ole päästy yksimielisyyteen. (Grönroos 2003, 78 79) Seuraavassa on esitelty kolme yleisesti tunnettua palvelun määritelmää, joissa on jokaisessa hieman erilainen lähestymistapa. Palveluita voi ostaa ja myydä, muttei pudottaa varpailleen. (Gummesson 1980) Palvelu on näkymätöntä toimintaa, joka toteutuu palveluyrityksen henkilökunnan, laitteiden tai systeemin ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Palveluja tarjotaan asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi. (Grönroos 1990) Palvelut ovat tekoja, prosesseja ja aikaansaannoksia. (Zeithaml, Bitner ja Gremler 2006) Edellä esitetyt määritelmät lähestyvät siis palvelun käsitettä kukin omasta näkökulmastaan. Grönroos (2003, 80) on kuitenkin todennut, että on luultavasti mahdotonta ja tarpeetontakin jatkaa keskustelua palvelun määritelmistä. Hänen mukaansa määritelmien sijasta tulisi ennemminkin tarkastella palveluiden yhteisiä piirteitä ja palveluiden kulutuksen luonnetta. Kirjallisuudessa onkin usein kuvattu palveluiden ominaispiirteiden avulla niiden erilaisuutta tavaroihin verrattuna. Palvelujen ominaispiirteistä tärkeimmät ovat: o aineettomuus o heterogeenisuus o tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus o katoavuus. (Zeithaml ym. 2006, 21 24) Palveluiden markkinoinnin kirjallisuudessa todetaan usein, että aineettomuus on palvelun tärkein ominaispiirre. Palvelut ovat luonteeltaan prosesseja, ja siksi niitä ei voida nähdä, tuntea tai koskea 8

14 samalla tavoin kuin konkreettisia tavaroita. (Zeithaml ym. 2006, 22) Kun asiakkaat kuvaavat palveluita, he käyttävät usein abstrakteja ilmaisuja, kuten kokemus, luottamus, tunne ja turvallisuus. Monissa palveluissa on luonnollisesti mukana myös konkreettisia osia, kuten ravintolassa tarjottu ruoka, mutta palvelun ytimenä on kuitenkin itse ilmiön aineettomuus. (Grönroos 2003, 83) Toisena ominaisuutena mainittu heterogeenisuus tarkoittaa puolestaan sitä, että palvelut ovat luonteeltaan vaihtelevia. Samakin palvelu voi olla seuraavalla kerralla erilainen etenkin silloin, kun palvelun tuottaminen liittyy ihmisiin. Onnistunut palvelukokemus esimerkiksi ravintolassa ei välttämättä toistu seuraavalla kerralla samanlaisena, sillä tarjoilija voi olla eri henkilö, ja toisaalta samakin tarjoilija voi käyttäytyä seuraavassa tilanteessa eri lailla. Myöskään itsepalvelutilanteet eivät aina toimi moitteettomasti, jolloin palvelu voidaan kokea erilaisena tilanteen mukaan. (Ylikoski 2000, 25) Kolmas palveluiden ominaispiirteistä on tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus. Palvelutapahtumassa on läsnä asiakkaiden lisäksi yrityksen henkilökuntaa ja palvelun tuottamisen kannalta välttämättömiä laitteita. Asiakas on osa palvelutapahtumaa, ja hän voi osaltaan vaikuttaa siihen, minkälainen palvelutapahtumasta muodostuu. (Kuusela 1998, 34) Palveluiden neljäntenä ominaispiirteenä voidaan pitää katoavuutta, eli palvelua ei voi varastoida, sillä palvelu syntyy vasta palvelutapahtumassa. Virheellisen tavaran voi virheen havaitessaan viedä takaisin kauppaan, mutta epäonnistunutta palvelua ei voi palauttaa, vaan tilanne täytyy ratkaista muilla keinoilla. (Ylikoski 2000, 26) Palveluiden tärkeimmäksi piirteeksi voidaan Grönroosin (2003) mukaan katsoa niiden prosessiluonne. Kuten edellä kerrottiin, palvelut ovat toiminnoista koostuvia prosesseja, joissa käytetään monenlaisia voimavaroja niin ihmisiä kuin muitakin voimavaroja usein suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Kun asiakkaat kuluttavat palveluita, he kokevat ainakin jollakin tasolla myös palvelun tuottamisen prosessin ja osallistuvat siihen. (Grönroos 2003, 86) Palveluiden tuottamisen prosessi sisältää siis sekä asiakkaalle näkyviä että asiakkaalle näkymättömiä osia. Asiakas kuitenkin mieltää nimenomaan tuotantoprosessin näkyvän osan, joka konkretisoituu usein esimerkiksi asiakaspalvelutilanteena palveluyrityksen edustajan kanssa. (Grönroos 2003, 82) Esimerkiksi vakuutusyhtiöissä asiakaspalvelijat sopivat osan vakuutusasioista asiakkaiden kanssa etukäteen ja vakuutuskirja toimitetaan vasta myöhemmin. Asiakkaiden on usein hankala ymmärtää näkymättömien palveluprosessien puutteiden aiheuttamia ongelmia ja heidän on lisäksi vaikea arvioida näkymättömien prosessien tehokkuutta. Näin ollen palvelun ulkoiset ominaisuudet jäävät helposti asiakkaille päällimmäisiksi mieleen, vaikka ne eivät usein olekaan palvelun olennaisin ja tärkein osa. (Kuusela 1998, 44) 9

15 2.2 Palveluiden luokittelua Palveluita voidaan luokitella monin tavoin vertaamalla palveluiden erityispiirteitä toisiinsa. Luokittelemalla palveluita voidaan havaita sekä erityyppisiä palveluorganisaatioita että erityyppisiä palvelutilanteita. Luokittelut auttavat lisäksi näkemään palvelutapahtuman asiakkaan näkökulmasta, ja siten ne lisäävät ymmärrystä asiakkaan tyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Se, millä tavalla palveluita luokitellaan, riippuu pitkälti näkökulmasta. Jokainen palvelu voidaan luokitella monella tavalla sen mukaan, mitä asiaa tarkastellaan ja painotetaan. (Ylikoski 2000, 27 28) Yksi tapa luokitella palveluita on jako tuottajakeskeisiin palveluihin (mm. vakuutus, pankki ja kirjanpitopalvelut), sosiaalipalveluihin (mm. terveydenhoito ja koulutuspalvelut), henkilökohtaisiin palveluihin (mm. hotelli, ravintola ja kauneudenhoitopalvelut) ja jakelupalveluihin (mm. kuljetus ja varastointipalvelut). (Kuusela 1998, 41 43) Kolmas tapa luokitella palveluita on jako yksinkertaisiin (simple) ja monimutkaisiin (complex) palveluihin. Devlin (1998, 1108) on luonnehtinut tutkimuksessaan yksinkertaisia ja monimutkaisia palveluita seuraavasti. o Yksinkertaiset palvelut ovat palveluita, joihin liittyviä ominaisuuksia ja hyötyjä kuluttajien on helppo ymmärtää. Näin ollen kuluttajien on mahdollista arvioida palveluita riittävästi ennen ostopäätöksen tekemistä. o Monimutkaiset palvelut ovat sen sijaan sellaisia palveluita, joita kuluttajat pitävät hämmentävinä ja mutkikkaina, minkä vuoksi palvelun ominaisuuksia ja hyötyjä on vaikea ymmärtää. Näin ollen kuluttajien on vaikea arvioida palveluita ennen ostopäätöksen tekemistä. Lisäksi monimutkaisia palveluita käytetään yleensä harvemmin kuin yksinkertaisia palveluita, mikä voi omalta osaltaan vaikeuttaa palveluiden arviointia kuluttajien näkökulmasta. Useat kuluttajat kaipaavatkin henkilökohtaista neuvontaa ostopäätöksensä tueksi, kun he pohtivat monimutkaiseksi kokemansa palvelun hankkimista. Monimutkaiset palvelut ovat myös monesti räätälöityjä, eli palvelun sisältö vaihtelee asiakkaan toiveiden mukaan. (Vroomen, Donkers, Verhoef & Franses 2003, 6) Havainnollinen esimerkki yksinkertaisesta palvelusta on asiointi hampurilaisravintolassa. Asiakkaan on helppo ymmärtää palvelun sisältö, johon kuuluu tilaaminen ja valitun hampurilaisaterian saaminen. Lisäksi asiakkaiden saama palvelu on varsin yhdenmukaista, sillä henkilökunnalle on 10

16 annettu tiukat ohjeet siitä, miten asiakkaita palvellaan. Yksinkertaisten palveluiden joukkoon voidaan myös lukea tietyt pankkipalvelut. Esimerkiksi laskujen maksaminen tai käteisen nostaminen automaatista ovat monelle rutiininomaisia ja viikoittaisia suorituksia, jolloin niitä ei pidetä monimutkaisina toimintoina. Vakuutus on puolestaan hyvä esimerkki monimutkaisesta palvelusta. (Ahonen 2007, 42 43) Vakuutuspalvelun ominaispiirteitä käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 2.3 Vakuutuspalvelut Vakuutusten määrittelyä Vakuutus on kahden osapuolen, vakuutuksenottajan (asiakas) ja vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiö) välinen juridinen sopimus, jolla vakuutuksenantaja sitoutuu vakuutusmaksua vastaan suorittamaan korvausta vakuutuksenottajalle, jos vakuutussopimuksessa edellytetty vakuutustapahtuma kohtaa vakuutettua henkilöä tai omaisuutta. (www.vakes.fi) Edellä esitetty määritelmä korostaa vakuutusta oikeudellisena sopimussuhteena, jonka todisteena on useimmiten vakuutuskirja, vaikka lain mukaan myös suullista sopimusta voidaan pitää pätevänä. Lisäksi vakuutustapahtumaan liittyy olennaisena osana sattumanvaraisuus, sillä vakuutukset koskevat tapahtumia, joiden sattumista ei voi ennalta aavistaa. (Ylikoski, Järvinen & Rosti 2006, 10) Vakuutukset voidaan jakaa Rantalan ja Pentikäisen (2003) mukaan yksityisvakuutuksiin ja sosiaalivakuutuksiin. Yksityisvakuutukset ovat yksityisten vakuutuslaitosten tarjoamia vapaaehtoisia vakuutuksia, joissa vakuutussopimuksen sisältöä ei kontrolloida lailla yleisiä määräyksiä lukuun ottamatta. Yksityisvakuutukset voidaan jakaa edelleen henkilö ja vahinkovakuutuksiin vakuutuksen kohteen mukaan. Henkilövakuutusten kohteena on aina luonnollinen henkilö. Henkilövakuutusten piiriin luetaan henkivakuutus, eläkevakuutus, tapaturmavakuutus, sairausvakuutus ja työttömyysvakuutus. Vahinkovakuutukset otetaan puolestaan esinevahingon, korvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi. Vahinkovakuutuksia ovat esimerkiksi palo, murto ja vastuuvakuutukset. Sosiaalivakuutus on puolestaan lainsäädäntöön perustuvaa tai lailla ohjattua toimintaa. Sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi työ ja kansaneläkkeet. Sosiaalivakuutuksen tavoitteena on turvata kansalaisten toimeentulo sosiaalisen riskin (vanhuus, työkyvyttömyys, työttömyys tai kuolema) toteutuessa. (Rantala & Pentikäinen, 69 72) Yksittäiset kuluttajat eivät voi ottaa itselleen 11

17 sosiaalivakuutuksia tai valita niiden ehtoja. Sosiaalivakuuttaminen on yleensä joko työnantajan tai yhteiskunnan lakisääteinen velvollisuus. (Ylikoski ym. 2006, 10) Vakuutus palveluna Edellisessä alaluvussa vakuutus määriteltiin vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan väliseksi sopimukseksi. Vakuutusta voidaan kuitenkin tarkastella myös laajemmin kuin pelkkänä sopimuksena. Vakuutuksen voidaan katsoa sisältävän myös siihen liittyvän palvelun sekä vakuuttamiseen että vahinkoihin liittyvissä asioissa. Tämä palvelu voi tapahtua erilaisten palvelukanavien kautta joko esimerkiksi vakuutusyhtiön konttorissa, puhelimitse tai sähköisesti verkon välityksellä. Laajasti vakuutuksen voidaan ajatella käsittävän siihen liittyvän asiakassuhteen kokonaisuudessaan, jolloin asiakkaan ja vakuutusyhtiön suhteen kesto voi parhaimmassa tapauksessa olla useita vuosikymmeniä. (Ylikoski ym. 2006, 10) Vakuutus on siis pitkällä aikavälillä kulutettava palvelu. Vakuutusalalla ollaankin pikku hiljaa pääsemässä eroon tuotelähtöisestä ajattelutavasta, ja sen sijaan on ymmärretty, että vakuutus on erilaisista vaiheista koostuva palvelukokonaisuus. (Puustinen, Salonen & Ahonen 2007, 108) Ives ja Mason (1990, 59) esittelevät artikkelissaan asiakaspalvelun elinkaarimallin, jossa asiakaspalvelun elinkaari on jaettu neljään vaiheeseen. Nämä vaiheet ovat seuraavat: o Tarve: Asiakas kokee tarvetta tietyn palvelun hankintaan. o Hankintavaihe: Asiakas vertailee olemassa olevia vaihtoehtoja. Kun sopivin palvelu on löytynyt, asiakas ostaa ja maksaa palvelun. o Omistusvaihe: Asiakas tutustuu palveluun ja tarkkailee palvelun sisältöä. Myös lisäpalveluiden hankkiminen on mahdollista. o Luopuminen: Asiakas lopettaa palvelun käytön kokonaan tai korvaa tarpeensa jollain muulla palvelulla. Puustisen ym. (2007) mukaan myös vakuutuspalvelu voidaan jakaa neljään vaiheeseen edellä esitellyn elinkaarimallin mukaisesti. Vakuutustarve voi herätä elämäntilanteen muutosten tai kuluttajan tekemien hankintojen vuoksi. Esimerkiksi uuden asunnon ostaminen tai avioliiton solmiminen voi herättää vakuutustarpeen. Myös perityt arvot ja asenteet voivat osaltaan vaikuttaa vakuutustarpeen syntymiseen. Esimerkiksi vanhemmilta peritty vakuutusten tulee olla kunnossa asenne voi herättää 12

18 myös lapsissa tarpeen ottaa vakuutus aikuisiällä. Lisäksi markkinointiviestintä voi osaltaan toimia tarpeen herättäjänä. Vakuutustarpeen herättyä kuluttajat etsivät vakuutuksen hankintavaiheessa tietoa erilaisista vakuutusvaihtoehdoista ja vertailevat vaihtoehtoisia ratkaisuja keskenään. Vakuutusyhtiöistä voidaan pyytää vakuutustarjouksia ja erilaisia suosituksia parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. Vakuutussopimuksen voimassaoloaikana eli omistusvaiheessa kuluttajat voivat tutustua vakuutuksensa sisältöön tarkemmin, ja he voivat hankkia tarvittaessa lisäturvaa. Lisäksi vakuutussopimuksen voimassa ollessa ilmoitetaan henkilökohtaisissa tiedoissa ja vakuutuskohteissa tapahtuneita muutoksia vakuutusyhtiöön. Omistusvaiheessa voidaan myös hakea vakuutuskorvausta vahingon sattuessa, mikä on yksi olennaisimmista vakuutuspalvelun osista. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan välttämättä joudu käyttämään korvauspalveluita vakuutuksen voimassaoloaikana, joten vakuutuspalvelu on jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen. Vakuutussopimuksen kuluttaminen päättyy, kun kuluttaja luopuu vakuutuksistaan. Vakuutuspalvelusta luopuminen voi tapahtua kuluttajasta itsestään aiheutuvasta syystä, joka voi liittyä esimerkiksi tyytymättömyyteen korvaustilanteessa. Vakuutussopimus voi myös olla määräaikainen, jolloin päättymispäivä on ennalta määrätty. Tällöin vakuutus päättyy automaattisesti ilman asiakkaan tai vakuutusyhtiön toimenpiteitä. (Puustinen ym. 2007, ) Kuviossa 2 on esitetty vakuutuspalvelun elinkaari edellä esiteltyjä näkemyksiä mukaillen. Vakuutustarve Elämäntilanteen muutos Hankinnat Arvot ja asenteet Markkinointiviestintä Vakuutuksen Hankkiminen Tiedonetsintä Vaihtoehtojen vertailu Vakuutuksesta luopuminen Irtisanominen Määräajan päättyminen Vakuutussopimuksen voimassaolo Muutoksista ilmoittaminen Lisäturvan hankkiminen Vakuutuskorvaus KUVIO 2 Vakuutuspalvelun elinkaari (mukaillen Puustinen ym. 2007) 13

19 Vakuutuspalvelua voidaan tarkastella myös monesta muusta näkökulmasta edellä esitellyn näkemyksen lisäksi. Gidhagen (2002, 57) on lähestynyt asiaa kuluttajan havaitseman vakuutuspalvelun pohjalta. Hän on esittänyt tutkimuksessaan, että kuluttajien havaitsema vakuutuspalvelu voidaan jakaa kahteen osaan, jotka ovat 1) kuluttajan kokema turvallisuudentunne sellaisen ajanjakson aikana, jolloin ei satu vahinkoja 2) korvauksenhaku ja korvauksen saaminen, kun vahinko on tapahtunut. Gidhagenin näkemyksen mukaan turvallisuudentunne on hyvin olennainen osa vakuutuspalvelun kokemista, sillä se on oikeastaan ainoa asia, jonka kuluttaja saa vastineeksi vakuutuksensa olemassaolosta silloin, kun vahinkoja ei satu. Korvauksenhakuprosessi muodostaa puolestaan kuluttajan näkökulmasta vakuutuspalvelun konkreettisen osan, sillä tällöin vuosittaisille vakuutusmaksuille saadaan vastine korvauksen muodossa. Jos taas vahinkoa ei missään vaiheessa satu, jää vakuutuksen sisältö kuluttajan näkökulmasta hyvin abstraktiksi. Kuluttaja on saanut vakuutusmaksujensa vastineeksi lupauksen korvauksesta vahinkotilanteessa, mutta jos vahinkoa ei satu, ei hänen saamansa lupaus myöskään toteudu. Tällaisessa tilanteessa ei kuitenkaan voida ajatella, että asiakas olisi maksanut turhasta, sillä hän on saanut vakuutusmaksujen vastineeksi turvan mahdollisten vahinkojen varalle. (Järvinen & Heino 2004, 10) Myös Ahonen (2007, 43) liittää turvallisuudentunteen osaksi vakuutuspalvelua. Hänen näkemyksensä mukaan vakuutuspalvelu voidaan nähdä kolmejakoisena kokonaisuutena, jossa yhdistyy vakuutuksen sopimusluonne ja toisaalta laajempi palvelunäkökulma. Ahosen mukaan vakuutuspalveluun voidaan liittää seuraavat kolme aspektia: 1) Vakuutuspalvelun olennaisena osana on antaa asiakkaalle vakuutuskirjan muodossa vakuutussopimusta koskevat ehdot, jotka on sovittu yhdessä vakuutuksenantajan kanssa. 2) Asiakkaan ostaman vakuutuksen päätarkoitus on tarjota suojaa taloudellisten vahinkojen varalta silloin, kun vakuutuskirjassa määritelty riski toteutuu. 14

20 3) Ostaessaan vakuutuksen asiakas ostaa samalla myös turvallisuudentunteen. (Esimerkiksi kotivakuutuksen ostaessaan asiakas voi luottaa siihen, että jos hänen kotinsa tuhoutuu tulipalossa, vakuutus korvaa vahingosta aiheutuvat taloudelliset menetykset.) Vakuutus perinteisten palveluominaisuuksien näkökulmasta tarkasteltuna Edellä esiteltyjen näkemysten lisäksi vakuutuspalvelua voidaan tarkastella myös kirjallisuudessa esitettyjen palveluiden ominaispiirteiden kautta. Palveluihin liitetään yleisesti neljä ominaispiirrettä, jotka ovat aineettomuus, heterogeenisuus, tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus sekä katoavuus. Järvisen ja Heinon (2004) mukaan tavanomaiset palveluominaisuudet eivät sovellu kovin hyvin vakuutuspalvelun kuvaamiseen. Vakuutuspalvelua ei nimittäin tuoteta ja kuluteta samanaikaisesti, eikä se lakkaa olemasta palvelutapahtuman loputtua. Lisäksi vakuutukset eivät yleisesti ole heterogeenisia, vaan joko pitkälle standardoituja tai ne vähintäänkin kootaan standardoiduista elementeistä. (Järvinen & Heino 2004, 10 11) Ahonen (2007) kuitenkin toteaa, että vaikka kaikki palveluominaisuudet eivät täysin toteudu vakuutuspalveluissa, vakuutuspalvelun luonnetta voidaan peilata palveluominaisuuksiin. Seuraavassa käydään läpi sitä, miten teoriassa esitetyt palveluominaisuudet ilmenevät vakuutuspalvelussa. Aineettomuus on yksi vakuutuspalvelun olennaisimmista piirteistä, sillä vakuutussopimuksen ainoana konkreettisena osana voidaan pitää vakuutuskirjaa ja muita kirjallisia dokumentteja. Järvisen ja Heinon (2004, 10) mukaan vakuutusta voidaankin pitää yhtenä aineettomimmista palveluista, sillä se perustuu lähinnä turvallisuuden tunteeseen. Vakuutuspalvelun aineettomuutta käsitellään lisää alaluvussa 2.3.4, jossa pohditaan vakuutuspalvelua kuluttajan näkökulmasta. Heterogeenisuus on toinen palveluiden ominaispiirteistä. Edellä esitettiin Järvisen ja Heinon (2004) näkemys, jonka mukaan vakuutuspalveluita ei voida lähtökohtaisesti pitää heterogeenisina. Heidän mukaansa vakuutuksiin tuo heterogeenisuutta lähinnä inhimillinen vuorovaikutus vakuutusyhtiön asiakaspalvelun muodossa. Ahonen (2007, 44) kuitenkin toteaa, että myös vakuutuksia voidaan jossain määrin pitää heterogeenisina, vaikkakin vakuutukset peruslähtökohdiltaan ovat pitkälle standardisoituja. Hän huomauttaa, että vakuutuspalvelussa useimmiten huomioidaan vakuutuksenottajan yksilölliset tarpeet, kuten koti irtaimiston tai rakennuksen arvo. Tällöin jokainen vakuutus tehdään yksilöllisesti kunkin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Näin ollen heterogeenisuuden voidaan katsoa ainakin jossain määrin olevan yksi vakuutuspalveluiden luonteenomaisista piirteistä. 15

21 Palveluiden kolmantena ominaispiirteenä pidetään tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuutta. Kuten aikaisemmin jo todettiin, vakuutuspalvelua ei yleensä tuoteta ja kuluteta samanaikaisesti. Vakuutuspalvelu syntyy palvelutilanteessa ja vakuutusturvan kulutus alkaa heti, kun vakuutus on otettu. Vakuutuspalvelu ei siis lakkaa olemasta palvelutapahtuman loputtua, vaan vakuutusturvaa kulutetaan parhaimmillaan usean vuosikymmenen ajan. (Järvinen & Heino 2004, 10) Viimeisenä palveluiden ominaispiirteenä tarkastellaan katoavuutta. Katoavuudella tarkoitetaan sitä, että palvelua ei voida varastoida, vaan se syntyy palvelutapahtuman aikana. Tämä pätee suurimmaksi osaksi myös vakuutuspalveluihin. Toisaalta asiaa voidaan lähestyä myös toisesta näkökulmasta. Kun asiakas maksaa vakuutusmaksua, hän on oikeutettu saamaan korvausta tulevista vahingoista, joiden määrää ei yleensä ole rajoitettu. Asiakas voi siis saada esimerkiksi kotivakuutuksestaan korvauksen useasta vahingosta. Näin ollen voidaan ajatella, että vakuutuspalvelua voidaan ikään kuin pitää varastossa tulevaisuudessa kohtaavien vahinkojen varalta. (Ahonen 2007, 45) Edellä esiteltyjen ominaisuuksien lisäksi vakuutuspalvelun luonteenomaisiin piirteisiin kuuluu se, että vakuutuspalvelua käytetään suhteellisen harvoin. Näin ollen useimmille asiakkaille ei kehity rutiinia vakuutusasioiden hoitamiseen, mikä voi osaltaan lisätä epävarmuutta ja monimutkaisuuden tuntua. Toisaalta voidaan myös ajatella, että asiakkaan kannalta on tarkoituksenmukaista, ettei hän joudu tekemisiin vakuutusasioiden kanssa kovinkaan usein. Yleensä yhteydenotto vakuutusyhtiöön nimittäin tarkoittaa, että jotakin negatiivista on sattunut. (Ahonen 2007, 45; ks. myös Ylikoski ym. 2006) Vakuutuspalvelu kuluttajan näkökulmasta tarkasteltuna Vakuutus on luonteeltaan aineeton palvelu, johon sisältyy vain vähän fyysisiä, aistein havaittavia tekijöitä. Vakuutussopimus sisältää lupauksen tiettyjen velvoitteiden täyttämisestä vahingon sattuessa. Asiakas täyttää oman velvoitteensa maksamalla konkreettisia euroja vakuutussopimuksen alkamishetkestä lähtien, mutta vastineeksi hän saa ainoastaan kirjallisen lupauksen vastaisuudessa tietyin edellytyksin maksettavista suorituksista. Vakuutus jää näin ollen kuluttajanäkökulmasta hyvin abstraktiksi palveluksi. (Antila, Erwe, Lohi & Salminen 2005, 384) Vakuutusta voidaankin luonnehtia monimutkaiseksi palveluksi pitkälti juuri aineettomuuden takia. Ahonen (2007) toteaa väitöskirjassaan, että useimmiten vakuutuskirja on ainoa konkreettinen asia, 16

22 jonka asiakas saa vastineeksi vakuutuspalvelun hankkimisesta. Lisäksi monen kuluttajan voi olla hankala ymmärtää vakuutuskirjalle painettuja ehtoja, mikä lisää vakuutuspalvelun monimutkaisuutta entisestään. Vakuutuspalvelun monimutkaisuus saattaa joissakin tapauksissa jopa estää vakuutuksen ottamisen. Kuluttajatutkimuskeskuksessa vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että noin joka neljäs vastaajista arvioi vakuutukset liian monimutkaisiksi tai niihin liittyvän tietämyksensä liian heikoksi. Vakuutuksen oli jättänyt hankkimatta monimutkaisuuden vuoksi 24 % vastaajista. (Peura Kapanen, Nenonen, Järvinen & Kivistö Rahnasto 2007, 50) Monimutkaisen sisällön lisäksi vakuuksiin liitetään usein epämiellyttäviä tuntemuksia, sillä useimmat vakuutukset hankitaan ei toivotun tapahtuman varalle. Tämäntyyppinen hankinta ei tuota kuluttajille mielihyvää, sillä vakuutuksen voidaan ajatella muistuttavan ikävistä tapahtumista. Esimerkiksi lasten sairastumista tai puolison kuolemaa ei haluta ajatella, vaan tällaiset ajatukset pyritään pitämään taka alalla tai ne sivuutetaan kokonaan. (Ylikoski ym. 2006, 35; ks. myös Antila ym. 2005) Yksityistalouksien valintatilanteissa vakuutukset kilpailevat monien muiden hyödykkeiden kanssa, joita pidetään enemmän mielihyvää tuottavina. Näin ollen ulkomaanmatka, kodinkoneen ostaminen tai auton vaihtaminen saatetaan katsoa tärkeämmäksi kuin vakuutuksen ottaminen. Ilman aktiivista tarjontaa vakuutus jää monelta kuluttajalta helposti ottamatta. (Rantala & Pentikäinen 2003, 87) Muun muassa edellä mainituista syistä vakuutus onkin yksi vaikeimmin markkinoitavista tuotteista tai palveluista. (Antila ym. 2005, 384) Joissakin tapauksissa kuluttajat voivat myös kokea vakuutukset turhina eli he eivät näe niille tarvetta omassa elämäntilanteessaan. Vakuutustapahtuman todennäköisyys on tilastollisesti pieni, minkä vuoksi vakuutusturvan hankkimista voidaan pitää tarpeettomana. Tällöin kuitenkin unohdetaan se, että vahingon sattuessa taloudelliset seuraamukset voivat muodostua äärimmäisen raskaiksi. (Antila ym. 2005, 384) Kuluttajilla saattaa lisäksi olla vääriä kuvitelmia siitä, minkälaista turvaa yhteiskunta takaa vahinkotilanteessa. Finanssialan keskusliiton varapuheenjohtaja Kivisaari on todennut, että ihmiset eivät aina tiedosta henkilövakuutusturvan puutteita. Hänen mukaansa tilanteeseen voivat olla ainakin osittain syynä väärät tai ylimitoitetut kuvitelmat yhteiskunnan tarjoamasta turvasta. Esimerkiksi perheen huoltajan kuollessa yhteiskunnan tarjoama turva kattaa kuitenkin ainoastaan vähimmäistoimeentulon, mikä tulee monelle yllätyksenä. Useissa tutkimuksissa onkin havaittu, että suomalaiset vakuuttavat mieluummin omaisuutensa kuin henkensä. Kotivakuutus on noin kolmella neljästä kotitaloudesta, kun taas riskihenkivakuutus on vain joka kolmannella työikäisellä kotitaloudella. (www.fkl.fi a) 17

23 2.4 Vakuutuspalvelut ja sähköinen myyntikanava Kuluttajan kanavavalinta finanssipalveluita ostettaessa Palveluiden myyntikanavat ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Kuluttajilla on nykypäivänä entistä enemmän mahdollisuuksia valita itselleen parhaiten sopiva asiointikanava useiden vaihtoehtojen joukosta. Nykypäivän kuluttajat ovat lisäksi itsenäisiä, hyvin informoituja ja vaativia sekä tarpeensa tuntevia ja esiintuovia. Monet kuluttajat ovat myös entistä mukavuudenhaluisempia ja haluavat asioida valitsemassaan paikassa ajasta riippumatta. (Pellikka 2005, 41) Vakuutusalalla kuluttajat voivat hoitaa vakuutusasioitaan useiden eri kanavien kautta, joista tärkeimmät ovat konttorit, puhelinpalvelu, internet, ja vakuutusyhtiön asiamiehet. Järvinen (2003) havaitsi tutkimuksessaan, että useiden kanavien tarjoaminen on perusteltua, sillä kuluttajien näkökulmasta jokaiselle palvelukanavalle on tarvetta. Etenkin vakuutuksia hankkiessaan kuluttajat arvostavat henkilökohtaista kontaktia, joten on vaikea kuvitella, että esimerkiksi internet voisi syrjäyttää perinteiset palvelukanavat vakuutusalalla. (Järvinen 2003, 531) Black ym. (2002) ovat tutkineet kuluttajien kanavavalintoja finanssipalveluiden näkökulmasta. He havaitsivat tutkimuksessaan, että kuluttajien kanavavalintaan vaikuttavat tekijät voidaan luokitella neljään ryhmään: kuluttajan ominaisuudet, tuotteen ominaisuudet, organisaation ominaisuudet ja kanavan ominaisuudet. Nämä neljä tekijää voidaan jakaa edelleen pienempiin osa alueisiin kuviossa 3 kuvatun mukaisesti. Kuluttaja luottamus sosiaalinen asema ja elämäntyyli etiikka Tuote monimutkaisuus havaittu riski hinta Kanava henkilökohtainen kontakti havaittu riski mukavuus kustannukset Organisaatio imago koko pitkäikäisyys palvelukanavien määrä VALINTA KUVIO 3 Finanssipalvelut ja kuluttajan kanavavalinta (Black ym. 2002, 171) 18

24 Kuluttajan henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat osaltaan siihen, minkä palvelukanavan kautta hän haluaa asioida. Kuluttajan luottamus omiin kykyihinsä palvelukanavan käyttäjänä on merkittävä kanavavalintaan vaikuttava tekijä. Suurin osa kuluttajista kokee myyntihenkilöstön kanssa asioimisen helpoksi, kun taas tekniikkaan perustuvat kanavat, kuten internet, voivat aiheuttaa hankaluuksia. Muita kanavavalintaan vaikuttavia kuluttajakohtaisia tekijöitä ovat kuluttajan sosiaalinen asema, elämäntyyli ja eettiset näkemykset. Esimerkiksi työkiireet tai muuten hektinen elämä lisäävät sellaisten kanavien käyttöä, jotka eivät ole sidoksissa tiettyyn kellonaikaan. (Black ym. 2002, ) Black ym. (2002) havaitsivat tutkimuksessaan, että tärkeimpänä kanavavalintaa määrittävänä tekijänä voidaan pitää tuotteen ominaisuuksia. Tuotteen monimutkaisuuden aste ja tuotteen hankkimiseen liittyvä riski ovat olennaisia tekijöitä, kun valitaan asiointikanavaa. Yleisesti ottaen yksinkertaiset vakuutukset sekä jokapäiväiset pankkiasioinnit soveltuvat hyvin myös internetin kautta tehtäviksi. Monimutkaisempia asioita hoidetaan puolestaan mieluummin henkilökohtaisesti asiantuntijan kanssa. Myös Howcroft, Hewer ja Hamilton (2003) havaitsivat tutkimuksessaan, että finanssipalvelun luonne vaikuttaa olennaisesti kuluttajan valitsemaan asiointikanavaan palvelua ostettaessa. Kuluttajat pyrkivät pienentämään monimutkaisen tuotteen ostamiseen liittyvää riskiä keskustelemalla asiantuntijan kanssa kasvotusten, sillä tällöin heillä on mahdollisuus saada asiantuntijan mielipide mieltään askarruttavista asioista. (Howcroft ym. 2003, 76) Monimutkaisuuden lisäksi tuotteen hinta vaikuttaa kuluttajan kanavavalintaan. Jos tuote on kallis ja taloudellisen menetyksen riski on suuri, haluavat kuluttajat mieluummin asioida henkilökohtaisesti yrityksen edustajan kanssa. (Black ym. 2002, ) Myös itse palvelukanavaan liittyvät tekijät vaikuttavat kuluttajan valintaan. Kanavan saatavuus ja käytön mukavuus ovat olennaisia valintaan vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kanavan käyttöön sisältyvä riski vaikuttaa osaltaan valintaan. Kuluttajat, joilla ei ole kokemusta tietotekniikan saralta kokevat yleensä internetin käytön riskialttiimmaksi kuin kokeneemmat kuluttajat. Neljäntenä kanavavalintaan vaikuttavana tekijänä voidaan pitää organisaatioon liittyviä tekijöitä, kuten yrityksen mainetta ja kokoa. Osa kuluttajista kokee esimerkiksi suurten yritysten tarjoamat internetpalvelut luotettavammiksi kuin tuntemattomampien yritysten vastaavat palvelut. (Black ym. 2002, ) Yritysten tulisi huomioida sekä kuluttajien tarpeet että tarjottavan palvelun ominaisuudet kanavavalintoja suunniteltaessa. Palveluntarjoajan on tärkeä ymmärtää, mitkä palvelun osat vaativat henkilökohtaista kanssakäymistä ja mitkä osat soveltuvat puolestaan itsepalvelun piiriin. Tällöin on mah 19

TUOTEKEHITYSPROSESSI VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Case: Tapiolan Toyota-vakuutus

TUOTEKEHITYSPROSESSI VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Case: Tapiolan Toyota-vakuutus TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos TUOTEKEHITYSPROSESSI VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Case: Tapiolan Toyota-vakuutus Vakuutustiede Pro Gradu -tutkielma Toukokuu 2009 Ohjaaja: Antti Kanto Tiina Niemi TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VAKUUTUSYHTIÖN PUHELINKORVAUSPALVELUUN

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VAKUUTUSYHTIÖN PUHELINKORVAUSPALVELUUN TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VAKUUTUSYHTIÖN PUHELINKORVAUSPALVELUUN Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2007 Ohjaaja: Antti Kanto Riina Kylätasku TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PETTYNYT ASIAKAS SOSIAALISESSA MEDIASSA - Tutkimus finanssiyhtiöiden Facebook-sivuista

PETTYNYT ASIAKAS SOSIAALISESSA MEDIASSA - Tutkimus finanssiyhtiöiden Facebook-sivuista TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PETTYNYT ASIAKAS SOSIAALISESSA MEDIASSA - Tutkimus finanssiyhtiöiden Facebook-sivuista Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Elokuu 2013 Ohjaaja: Olli-Pekka Ruuskanen

Lisätiedot

KULUTTAJAT VAKUUTUSVERKKOPALVELUISSA Verkkopalveluiden sisältö, laatu ja kuluttajien kokemukset

KULUTTAJAT VAKUUTUSVERKKOPALVELUISSA Verkkopalveluiden sisältö, laatu ja kuluttajien kokemukset TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos KULUTTAJAT VAKUUTUSVERKKOPALVELUISSA Verkkopalveluiden sisältö, laatu ja kuluttajien kokemukset Vakuutustiede Pro gradu Tammikuu 2007 Ohjaaja: Jaana Norio-Timonen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA JA ASIAKASPYSYVYYS

VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA JA ASIAKASPYSYVYYS VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA JA ASIAKASPYSYVYYS Suvi Nakkila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi (AMK) 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden

Lisätiedot

VAKUUTUKSENANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS TUOTEVAKUUTUSTEN KIRJALLISESSA MATERIAALISSA

VAKUUTUKSENANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS TUOTEVAKUUTUSTEN KIRJALLISESSA MATERIAALISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos VAKUUTUKSENANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS TUOTEVAKUUTUSTEN KIRJALLISESSA MATERIAALISSA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2007 Ohjaaja: Jaana Norio-Timonen

Lisätiedot

Ostopäätöksen teko verkossa

Ostopäätöksen teko verkossa Ostopäätöksen teko verkossa Puntari, Eveliina 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Ostopäätöksen teko verkossa Eveliina Puntari Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu,

Lisätiedot

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle Päivi Turkulainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

VAKUUTUSTEN RISTIINMYYNTI PANKKIKANAVASSA: HAASTEET MYYJÄN NÄKÖKULMASTA

VAKUUTUSTEN RISTIINMYYNTI PANKKIKANAVASSA: HAASTEET MYYJÄN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos VAKUUTUSTEN RISTIINMYYNTI PANKKIKANAVASSA: HAASTEET MYYJÄN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Ohjaaja: Antti Kanto Anna Kaisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VAHINKOVAKUUTUSTEN VERKKOMYYNNIN LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN NÄKYVYYS VERKKOSIVUJEN MUOTOILUSSA

VAHINKOVAKUUTUSTEN VERKKOMYYNNIN LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN NÄKYVYYS VERKKOSIVUJEN MUOTOILUSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos VAHINKOVAKUUTUSTEN VERKKOMYYNNIN LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN NÄKYVYYS VERKKOSIVUJEN MUOTOILUSSA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2006 Ohjaaja: Jaana Norio-Timonen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN VAIHTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

VAKUUTUSYHTIÖN VAIHTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Opinnäytetyö (AMK) Liikatalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta ja markkinointi 2013 Henri Grönfors VAKUUTUSYHTIÖN VAIHTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Vahinkovakuutusyhtiö Fennian asiakkaat Turun

Lisätiedot

Asiakassitoutumisen parantaminen Case: Yritys X

Asiakassitoutumisen parantaminen Case: Yritys X Asiakassitoutumisen parantaminen Case: Yritys X Kuutti, Sanna 2013 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakassitoutumisen parantaminen Case: Yritys X Kuutti, Sanna Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SÄÄSTÖPOSSUSTA PÖRSSIHAIKSI - pitkäaikaissäästämislain mukanaan tuoma eläkevakuuttamisen markkinakentän muutos

SÄÄSTÖPOSSUSTA PÖRSSIHAIKSI - pitkäaikaissäästämislain mukanaan tuoma eläkevakuuttamisen markkinakentän muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos SÄÄSTÖPOSSUSTA PÖRSSIHAIKSI - pitkäaikaissäästämislain mukanaan tuoma eläkevakuuttamisen markkinakentän muutos Vakuutustiede Pro Gradu tutkielma Toukokuu 2010

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA

PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA Liiketaloustiede, markkinoinnin progradu tutkielma Laatija: 414603 Anna-Maria Moisio-Varpela Ohjaaja: KTT Arja Lemmetyinen KTT

Lisätiedot

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tekijä:

Lisätiedot

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Eliisa Nikander 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vakuutuspalveluiden riskienhallinta kuluttajanäkökulmasta

Vakuutuspalveluiden riskienhallinta kuluttajanäkökulmasta TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 96 2006 Vakuutuspalveluiden riskienhallinta kuluttajanäkökulmasta Kirjallisuusselvitys Sanna Nenonen Kuluttajatutkimuskeskus Työselosteita ja esitelmiä 96:2006 Vakuutuspalveluiden

Lisätiedot

Kirsi Aakko & Anniina Glad NUORTEN ASIAKKAIDEN PANKKIKÄYTTÄYTYMINEN JA MIELIKUVAT HAAPAVEDEN OSUUSPANKISTA

Kirsi Aakko & Anniina Glad NUORTEN ASIAKKAIDEN PANKKIKÄYTTÄYTYMINEN JA MIELIKUVAT HAAPAVEDEN OSUUSPANKISTA Kirsi Aakko & Anniina Glad NUORTEN ASIAKKAIDEN PANKKIKÄYTTÄYTYMINEN JA MIELIKUVAT HAAPAVEDEN OSUUSPANKISTA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA IDÄN ASIAKKAIDEN ODOTUKSET JA TARPEET LÄHITAPIOLAN JA S-RYHMÄN TOIMINTOJEN YHDISTYMISESSÄ

LÄHITAPIOLA IDÄN ASIAKKAIDEN ODOTUKSET JA TARPEET LÄHITAPIOLAN JA S-RYHMÄN TOIMINTOJEN YHDISTYMISESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Piia Toivanen 1100859 LÄHITAPIOLA IDÄN ASIAKKAIDEN ODOTUKSET JA TARPEET LÄHITAPIOLAN JA S-RYHMÄN TOIMINTOJEN YHDISTYMISESSÄ Opinnäytetyö

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Olli Suvanto. Op.fi -verkkopalvelun toimivuus asiakkaiden näkökulmasta

Olli Suvanto. Op.fi -verkkopalvelun toimivuus asiakkaiden näkökulmasta 1 Olli Suvanto Op.fi -verkkopalvelun toimivuus asiakkaiden näkökulmasta Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon

Lisätiedot

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 115 2008 PIENSIJOITTAJA HAAMUOSTOKSILLA. sijoitussuositukset mysteereitä. Raija Järvinen Anna-Riitta Lehtinen

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 115 2008 PIENSIJOITTAJA HAAMUOSTOKSILLA. sijoitussuositukset mysteereitä. Raija Järvinen Anna-Riitta Lehtinen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 115 2008 PIENSIJOITTAJA HAAMUOSTOKSILLA sijoitussuositukset mysteereitä Raija Järvinen Anna-Riitta Lehtinen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 115 2008 Piensijoittaja haamuostoksilla

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Sara Kuntanen

Lisätiedot

Palvelujen automatisoinnin vaikutus asiakastyytyväisyyteen

Palvelujen automatisoinnin vaikutus asiakastyytyväisyyteen Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Palvelujen automatisoinnin vaikutus asiakastyytyväisyyteen Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Larjovaara 2014 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen Sari Eineluoto ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA SUOSITTELUKÄYTTÄYTYMINEN VAKUUTUSALALLA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

KORVAUKSEN TAKAISINPERINTÄ YKSITYISHENKILÖLTÄ AJONEUVOVAHINGOISSA

KORVAUKSEN TAKAISINPERINTÄ YKSITYISHENKILÖLTÄ AJONEUVOVAHINGOISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteen laitos KORVAUKSEN TAKAISINPERINTÄ YKSITYISHENKILÖLTÄ AJONEUVOVAHINGOISSA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2010 Ohjaaja: Antti Kanto Tiina-Liisa Nikander TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖMUOTOISTEN MIKROYRITYSTEN HENKILÖRISKIENHALLINTA HENKILÖVAKUUTUKSILLA

OSAKEYHTIÖMUOTOISTEN MIKROYRITYSTEN HENKILÖRISKIENHALLINTA HENKILÖVAKUUTUKSILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu OSAKEYHTIÖMUOTOISTEN MIKROYRITYSTEN HENKILÖRISKIENHALLINTA HENKILÖVAKUUTUKSILLA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2012 Tekijä: José-Petteri Talonen Ohjaaja:

Lisätiedot