UTAJÄRVEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UTAJÄRVEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 UTAJÄRVEN KUNTA Perusopetuksen opetussuunnitelma

2 Sisällysluettelo 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Perusopetuksen arvopohja OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Oppimisympäristö Toimintakulttuuri OPISKELUN YLEINEN TUKI Kodin ja koulun välinen yhteistyö Oppimissuunnitelma Ohjauksen järjestäminen Tukiopetus Oppilashuolto Kerhotoiminta ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS Eri tukimuodot Osa-aikainen erityisopetus Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen opetus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS KIELIOHJELMA JA TUNTIKAAVIO OPPIMISTAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Äidinkieli ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli Vieraat kielet Matematiikka Ympäristo- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaiset aineet Oppilaanohjaus OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arviointi opintojen aikana Päättöarviointi Todistukset...242

3 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Perusopetuksen arvopohja ARVOPOHJA JA TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002.) Toiminta-ajatus Utajärven peruskoulu on turvallinen, aikaansa seuraava kasvuympäristö. Keskeiset tavoitteet Vahvan itsetunnon omaava, vastuuntuntoinen, erilaisuuden hyväksyvä, luontoa arvostava, rehellinen ja yhteistyökykyinen oppilas Utajärven peruskoulussa kasvatuksen arvoina korostuvat rehellisyys, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Opetuksen avulla pyritään hyvien tapojen, työnteon ja yhteistyökyvyn oppimiseen Oppilaiden tulee saada kokea oppimisen iloa, onnistumisen elämyksiä, kannustusta ja turvallisuuden tunnetta. 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen tavoitteena on, että oppilaat suorittavat oppivelvollisuutensa. Perusopetuksen tulee antaa kaikille oppilaille elämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja osaamista. Oppilaita tulee motivoida elinikäiseen oppimiseen ja monipuolisesti itsensä kehittämiseen. Oppilaiden tulee myös saada kokemuksia monipuolisista ajattelu- ja toimintatavoista sekä oppia kriittisyyttä vastaanottamaansa tietotulvaa kohtaan.

4 Kasvatuksen ja opetuksen tulee tukea oppilaan utajärvisen kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja muotoutumista. Samalla tavoitteena on myös paikallisen kulttuuriperinnön siirtäminen oppilaille sekä uuden luomiseen osallistuminen. Kuntatasolla pyritään monipuolisen yhteistyön kautta yhteisöllisyyden kokemuksiin ja sen tunteen kehittymiseen. Kasvatuksen ja opetuksen kautta tavoitteena on tukea oppilaita hyviin käytöstapoihin ja kaikki ihmiset huomioonottavaan asenteeseen. Tämä tukee myös oppilaiden terveen itsetunnon kehittymistä. Tavoitteena on myös tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen tasa-arvoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Samalla oppilaiden tulee tutustua yhteiskuntamme arvoihin ja toimintatapoihin. Tätä kautta myös oppilaiden yhteisöllisyyden kokemukset lisääntyvät ja he saavat keinoja yhteistyön tekemiseen erilaistan ihmisten ja eri tahojen kanssa. Esi- ja perusopetuksesta on rakennettava ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus, jossa otetaan huomioon aina aikaisempien vuosien antamat valmiudet. Alimmilla vuosiluokilla kehitetään valmiuksia ja luodaan pohjaa myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Vuosiluokat 8-9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on lisäksi kehittää oppilaiden edellytyksiä ja valmiuksia jatko-opintoihin sekä yhteiskunnassa ja työelämässä toimimiseen. 2.2 Oppimisympäristö Oppimisympäristö muodostuu fyysisestä ja psyykkisestä kokonaisuudesta. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun ympäristö, rakennukset, opetustilat ja -välineet. Psyykkinen ympäristö muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista. Oppimisympäristön tulee olla kaikin puolin turvallinen ja viihtyisä. 2.3 Toimintakulttuuri Fyysisen ja psyykkisen ympäristön tulee olla sellainen, että se tukee kasvatus- ja opetustyölle asetettuja tavoitteita. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat opetustilat, joissa on turvallista, terveellistä ja viihtyisää työskennellä ja ajanmukaiset opetusvälineet. Psyykkisen oppimisympäristön tulee olla avoin, rohkaiseva, kiireetön, turvallinen ja myönteinen. Tällainen toimintakulttuuri mahdollistaa tehokkaan oppimisen. Koulun oppimisympäristö ja toimintakulttuuri Ahmaksen koulu, Kirkonkylän koulu ja Sangin koulu

5 Koulun kasvatus- ja opetustehtävän tavoitteet ilmaistaan Utajärven kunnan sivistystoimen strategiassa, opetussuunnitelmassa ja koulun vuosittaisessa suunnitelmassa. Käytännössä jokaisen opettajan on työssään noudatettava asetettuja tavoitteita, ne on sisäistettävä ja siirrettävä käytäntöön omassa työssä. Saavutettuja tuloksia arvioidaan sivistystoimen arviointijärjestelmän mukaisesti. Koulussa on säännöt välitunneille, ruokailuun ja yleiseen järjestykseen. Toiminta koulussa perustuu Utajärven kunnan laatujärjestelmään ja sen noudattamiseen. Yhteinen suunnittelu ja käytännön mukainen toteuttaminen perustuu tiimitoimintamallin mukaiseen toimintaan. Koulu toimii yhteistyössä vanhempien, terveys- ja sosiaalitoimen kanssa oppilashuollollisissa asioissa. Keskuskoulu Jakso-opetus Utajärven Keskuskoululla on käytössä jakso-opetus. Lukuvuosi muodostuu kuudesta noin kuuden viikon pituisesta jaksosta. Lukujärjestys ja opiskeltavat kurssit siis vaihtuvat kuuden viikon välein. Jakson alussa oppilas asettaa tavoitteet jakson ajalle ja jakson lopussa suorittaa itsearvioinnin tavoitteiden saavuttamisestaan. Kurssimuotoinen opiskelu Jakso-opetukseen kuuluu myös se, että eri oppiaineet on jaettu kursseiksi. Pääsääntöisesti kurssin asiat opiskellaan yhden jakson aikana. Aineluokat Jokaisella oppiaineella on pääsääntöisesti oma aineluokkansa, johon on myös kerätty tämän aineen oppimateriaali. Aineenopettajat Aineenopettaja opettaa yhtä tai muutamaa oppiainetta. Luokanvalvoja Kullakin luokalla on oma luokanvalvojansa, joka on ensisijaisessa vastuussa luokkansa oppilaista. Viiden minuutin välitunnit ja toimintatunti Utajärven Keskuskoulussa on tavallisuudesta poiketen vain viiden minuutin välitunnit. Ne riittävät hyvin luokasta toiseen siirtymiseen ja niiden ansiosta keskelle päivää saadaan 45 minuutin pituinen toimintatunti.

6 Koulussa on järjestyssäännöt. 3. OPISKELUN YLEINEN TUKI Utajärven kunnan laatujärjestelmässä on kuvattu Nuorisohuoltosopimus, josta selviävät: Kouluun siirtymisen malli sekä Keskuskouluun siirtymisen malli. 3.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Koulu järjestää vähintään yhden vanhempainillan joka lukuvuosi vanhempainvartit kerran lukuvuodessa 0-6 -luokilla, keskuskoulussa 7.luokilla Yhteyttä pidetään koteihin mm. tiedotteilla ja puhelimella. Kouluilla voi toimia vapaaehtoisia vanhempaintoimikuntia 3.2 Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena on, että oppilas ottaa yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Lisäksi oppimissuunnitelman avulla annetaan huoltajille tietoa, jotta he voisivat entistä paremmin tukea oppilasta tämän opiskelussa. Oppimissuunnitelmalla voidaan myös yksilöllistää opetusta sekä auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissaan. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan, opettajien ja muiden koulun asiantuntijoiden kanssa. Perusopetuksen alkuvaiheissa laatimisen päävastuu on opettajalla, mutta valmisteluvastuu siirtyy vähitellen yhä enemmän oppilaalle itselleen. Oppimissuunnitelma sisältää oppilaan opinto-ohjelman, ja siinä kuvataan, miten opetussuunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Lisäksi siinä määritellään mahdolliset valinnaisaineet ja opiskelun erityiset painoalueet. Oppimissuunnitelmassa kuvataan myös mahdolliset tukitoimet, kuten tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus sekä siinä voidaan asettaa tavoitteet oppilaan suoritustasolle eri oppiaineissa. Oppimissuunnitelma voidaan laatia kaikille oppilaille. (Sen laatimisesta päätetään opetussuunnitelmassa). Erityistä tukea tarvitseville ja osa-aikaista erityisopetusta saaville

7 oppilaille sekä maahanmuuttajaoppilaille laaditaan oppimissuunnitelma tarvittaessa. Erityisopetukseen siirretyille tai otetuille oppilaille laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) korvaa oppimissuunnitelman. 3.3 Ohjauksen järjestäminen Ohjaustoimintaa tulee antaa oppilaalle koko perusopetuksen ajan. Kaikki ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. Oppilaan tukemiseksi opettajat tekevät yhteistyötä päivittäin neuvottelemalla tilanteissa, joissa oppilaalla on ongelmia. Oppilaan kanssa keskustellaan ja häntä pyritään auttamaan kaikkien koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien torjumisessa. Oppilaanohjaajalla on näissä tilanteissa oma roolinsa oppilaan kokonaistilanteen selvittämisessä. Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän palveluja käytetään tarvittaessa oppilaan opintojen ongelmien selvittämiseen. Koulunkäynnin nivelvaiheiden mahdollisista ongelmatilanteista selviämiseen on luotu malli, joka on kuvattu kappaleessa Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen. Opettaja antaa opetuksensa yhteydessä oppilaalle jatkuvaa palautetta hänen oppimisestaan ja ohjaa häntä selviämään oppimisvaikeuksistaan. Tukiopetusta ja osaaikaista erityisopetusta annetaan tilanteissa, joissa oppilaan menestyminen oppiaineessa on heikkoa tai oppilas on jäänyt opiskelussa jälkeen esim. runsaiden poissaolojen takia. Oppilaalla ja hänen huoltajallaan on oltava mahdollisuus saada tietoa perusopetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee selvittää ohjauksen järjestämiseen, opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluiden järjestämiseen liittyvät koulukohtaiset asiat. Huoltajalle tulee järjestää tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, oppilaanohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. Oppilaiden huoltajille tiedotetaan koulun käytännöistä ja ajankohtaisista asioista koko koulun tai tietyn luokan oppilaiden koteihin kohdennetuilla ajankohtaistiedotteilla,

8 keskuskoululla jaksoittaisella jaksotiedotteella, vanhempainiltojen yhteydessä ja ottamalla tarvittaessa suoraan yhteyttä huoltajiin. Tiedotteet kotiin menevät säännönmukaisesti keskuskouluun siirtymisen yhteydessä, valinnaisaineiden valinnan yhteydessä ja ammatinvalinnan ja jatkokoulutuspaikan valinnan yhteydessä sekä TET-jakson yhteydessä. Vanhempainiltoja järjestetään 0 6. luokilla vuosittain, keskuskoululla kuudensien, seitsemänsien, kahdeksansien ja yhdeksänsien luokkien huoltajille sekä tarvittaessa koko koulun oppilaiden huoltajille. Vanhempainilloissa keskitytään juuri kyseisen luokka-asteen oppilaiden ajankohtaisiin asioihin. Mm. vanhempainiltojen yhteydessä on huoltajilla aina mahdollisuus keskusteluun lapsensa asioista koulun henkilökunnan kanssa. Vanhempainvartti on luokkien vanhemmille vuosittain ja sama käytäntö jatkuu vielä seitsemännen luokan aikana. Ammatinvalinta- ja jatkokoulutuksen valintavaiheessa oppilaanohjaaja tekee yhteistyötä huoltajien kanssa. HOJKS:n laatimisen ja päivittämisen yhteydessä järjestetään oppilaan huoltajien kanssa yhteinen palaveri. Tarvittaessa neuvottelu järjestetään myös moniammatillisen oppilashuoltoryhmän tai sen yksittäisten jäsenten ja huoltajien sekä opettajien kesken. Koulussa toteutettavan ohjauksen tulee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Luokanopettaja, luokanvalvoja, aineenopettaja, erityisopettaja, rehtori ja oppilaanohjaaja tekevät koko perusopetuksen ajan ennaltaehkäisevää työtä oppilaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Apuna ovat myös koulun ulkopuoliset tahot, kuten esim. kunnan sosiaalija terveystoimi sekä nuorisotoimi ja seurakunta. Oppilaanohjaaja seuraa perusopetuksen päättäneiden oppilaiden sijoittumista toiselle asteelle. Tämä ns. jälkiohjaus sisältää yhteydenoton niihin oppilaisiin, joiden tiedetään jääneen jatko-opintojen ulkopuolelle tai keskeyttäneen opintonsa toisella asteella. Tässä työssä oppilaanohjaajalla on apuna kunnan sosiaalitoimi, nuorisotoimi ja työhallinto sekä muut tarvittavat tahot. Suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä Työelämään tutustumista tapahtuu koko perusopetuksen ajan eri oppiaineiden yhteydessä sekä vierailemalla työpaikoilla ja kutsumalla työpaikkojen edustajia kouluun. Järjestetty työelämään tutustuminen alkaa kuudennelta luokalta. Kevätlukukauden lopulla oppilaat tutustuvat ensisijaisesti oman vanhempansa työpaikkaan yhden päivän ajan. Luokanopettajat järjestävät päivän koulunsa tasolla oppilaanohjaajan avustuksella.

9 Työelämään tutustumisesta menee tiedote koteihin ja oppilaat saavat koulussa ohjeet päivää varten sekä kysymyslomakkeet, joihin he vastaavat päivän perusteella. Oppilaanohjaaja saa tiedon, mihin työpaikkoihin oppilaat menevät ja oppilaiden täyttämät kysymyslomakkeet. Työelämään tutustuminen eli TET jatkuu seitsemännellä luokalla, jolloin kevätlukukaudella oppilaat ovat yhden päivän ajan tutustumasssa kunnan sosiaalialan työpaikkoihin, lähinnä kehitysvammaisten ja vanhusten hoitotyöhön. Pojat voivat halutessaan valita kohteekseen päiväkodin. Tällä tavalla annetaan pojille mahdollisuus tutustua naisvaltaiseen alaan ja siten luodaan edellytyksiä ei-sukupuolen mukaiseen ammatinvalintaan. Oppilaanohjaaja antaa oppilaille ohjeet työpäivää varten ja oppilaat antavat kirjallisen palautteen TETpäivän jälkeen oppilaanohjaajalle. Kahdeksannella luokalla oppilaalla on kevätlukukaudella viikon mittainen TET-jakso valitsemassaan työpaikassa. TET järjestetään kahdella peräkkäisellä viikolla siten, että noin puolet oppilaista (käytännössä kaksi luokkaa toisella ja yksi luokka toisella viikolla) ovat yhtä aikaa työelämään tutustumisjaksolla. Oppilaanohjaaja valmentaa oppilaita työelämään tutustumistyöpaikan hankkimista ja TET-jaksolla toimimista varten. Oppilaanohjaaja lähettää tiedotteen TET-jakosta sekä oppilaan kotiin että työpaikoille. Myös kuntaan (sivistystoimenjohtajalle) tiedotetaan TET-järjestelyistä. Oppilailta kerätään palaute TET-jakson jälkeen oppilaanohjauksen tunneilla. Joinakin vuosina mahdolliset TET-työpaikat rajataan vain yrityksiin, jolla tuetaan koulun yrittäjyyskasvatusta. Yhdeksännellä luokalla oppilaalla on myös viikon mittainen TET-jakso valitsemassaan paikassa. Järjestelyt toimivat kuten kahdeksannella luokalla. Yhdeksännellä luokalla TETpaikan valinnassa oppilasta pyritään ohjaamaan valitsemaan nimenomaan jatkoopintokiinnostusten mukainen TET-paikka. 3.4 Tukiopetus Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä.

10 Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan pääsääntöisesti työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella. 3.5 Oppilashuolto Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen ja nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. 0 6 luokkien oppilashuoltotyö OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄN KOKOONPANO Ryhmään kuuluvat:

11 rehtori/vastuuopettaja luokanopettajat erityisopettaja/t kouluterveydenhoitaja psykologi (mikäli kunnassa on) sosiaalityöntekijät tarvittaessa oppilas ja huoltajat Lisäksi tarvittaessa kutsutaan muita asiantuntijoita mukaan esimerkiksi nuorisotyöntekijät, koululääkäri ym. OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄN KOKOONTUMISET Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu em. kokoonpanolla vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa; syksyllä ja keväällä, kirkonkylän koululla kerran kuukaudessa. Ryhmän koollekutsumisesta vastaa rehtori tai vastuuopettaja. Ryhmä voi kokoontua myös oppilaan huoltajan tai jonkun ryhmän jäsenen tai koulun henkilökuntaan kuuluvan aloitteesta. Tämän suuremman ryhmän kokoontumisten välillä ryhmä kokoontuu tarvittaessa pienemmällä kokoonpanolla. Oppilashuoltotyöryhmän kokoontumisista pidetään muistiota. 7 9 luokkien oppilashuoltotyö Lähtökohta on, että luokanvalvoja on ensisijainen oppilashuoltotyöntekijä oman luokkansa oppilaiden asioissa. Luokanvalvojan tukena toimii koulussa oppilashuoltoryhmä. Kaikkia oppilashuoltotyössä mukana olevia henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus (Perusopetuslaki 40 ). Ryhmän toiminta on luonteeltaan työnohjauksellista, jolloin vanhemmat ja koulun työntekijät voivat saada neuvoja, miten parhaiten voisivat tukea oppilaan koulunkäyntiä ja fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Kaikkea oppilashuoltotyötä tehtäessä pyritään hyvässä yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa tukemaan oppilasta oppivelvollisuuden suorittamisessa. Oppilashuollon toiminnasta tiedotetaan syyslukukaudella 7. luokkalaisten koteihin jaettavalla tiedotteella. Luokanvalvojan rooliin oppilashuoltotyössä kuuluu poissaolojen seuranta ja kontrolli. Kun oppilas on ollut pois huolestuttavan paljon tai on ilmennyt jotakin muuta huolta poissaolojen suhteen, luokanvalvoja keskustelee asiasta oppilaan kanssa. Hän on myös yhteydessä oppilaan huoltajiin. Kesken päivän luvatta koulusta poistuneen oppilaan

12 huoltajalle ilmoitetaan asiasta. Ensisijainen ilmoittaja on luokanvalvoja tai muu koulun työntekijä siten kuin sovitaan. Oppilashuoltoryhmää koulussa edustavat työntekijät ja rehtori saavat tiedon asiasta. Jos oppilas on ollut syyttä pois koulusta, oppilas tekee opettajan antamat tehtävät tai häntä rangaistaan jälki-istunnolla. Kun on kysymys kohtuuttomista poissaolomääristä, neuvotellaan tilanteesta huoltajien, opettajakunnan, rehtorin ja oppilashuoltoryhmän kanssa. Jos oppilaalla ilmenee käyttäytymisessä ongelmia, niistä ilmoitetaan luokanvalvojalle, joka keskustelee asiasta oppilaan ja tarvittaessa huoltajien kanssa. Yhteydenpito kotiin tapahtuu ensisijaisesti luokanvalvojan toimesta. Kun oppilas rikkoo koulun sääntöjä ja saa rangaistuksekseen jälki-istuntoa, asiasta ilmoitetaan luokanvalvojalle. Jälki-istunnon antaja kirjoittaa jälki-istuntokaavakkeen ja tiedon jälki-istuntokirjaan, jonka jälkeen luokanvalvoja allekirjoittaa jälki-istuntokaavakkeen. Luokanvalvoja myös hoitaa asiaa eteenpäin niin, että hän on tietoinen oppilaansa kokonaistilanteesta. Mikäli luokanvalvojalla ei ole tunteja jossakin jaksossa niin, että hän ei tuntiensa puitteissa tapaa oppilaitaan, hän voi sopia jonkin tapaamisajan luokkansa kanssa (esim. toimintatunnille) esim. kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Tällöin luokka ja luokanvalvoja voivat hoitaa yhteisiä asioitaan. Kaikissa asioissa luokanvalvojan tukena toimivat oppilaanohjaaja, erityisopettaja ja Kake-ryhmän jäsenet. Kiusaamistilanteita, kouluaikaista tupakointia ja kriisitilanteita (esim. tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset) varten on luotu omat mallinsa, jotka ovat opetussuunnitelman liitteinä. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä koostuu keskuskoulun laaja-alaisesta erityisopettajasta, oppilaanohjaajasta, kunnan sosiaalityöntekijöistä, kouluterveydenhoitajasta ja psykiatrisesta sairaanhoitajasta. Tarvittaessa kokoukseen kutsutaan oppilas, huoltajat, keskuskoulun rehtori, apulaisrehtori, luokanvalvoja, aineenopettaja, kunnan ja seurakunnan nuorisotyöntekijät, koululääkäri, sivistystoimenjohtaja. Mikäli kunnan tarjoama tuki ei riitä auttamaan oppilaan vaikeuksien selvittämisessä ja hoitamisessa, oppilashuoltoryhmä ohjaa oppilaan muiden asiantuntijoiden tutkittavaksi ja autettavaksi (esim. psykologin palvelut, Oulun kasvatus- ja perheneuvola, OYS, jne). Kokoontumiset ovat kerran kuussa ryhmän sopimana aikana. Ajat ilmoitetaan lukukausittain koulun ilmoitustaululla. Koollekutsujana toimii lukukauden alussa erityisopettaja tai oppilaanohjaaja. Ensimmäisessä kokoontumisessa pyritään sopimaan ryhmän kokoontumisajat koko lukukaudeksi.

13 Säännöllisten kokoontumisten välisenä aikana ryhmä voidaan kutsua koolle sovitulla kokoonpanolla koulun, oppilashuoltoryhmän tai huoltajien aloitteesta. Koululla toimii myös koulun sisäinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa. Kokoukseen osallistuvat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettajat ja oppilaanohjaaja. Tarvittaessa mukana ovat myös luokanvalvojat ja aineenopettajat. Keskuskoululla toimii ns. Kake-ryhmä (kasvatuksellinen keskustelu), johon kuuluu oppilaanohjaaja ja lukuvuosittain sovitut opettajat. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa keskustelemaan oppilaan tai oppilaan ja huoltajien kanssa. Kokoontumisessa on mukana myös oppilaan luokanvalvoja ja tarvittaessa aineenopettaja/opettajia. Ryhmän käsittelemiä asioita ovat koulun järjestyssääntöjen rikkomiset (esim. tupakointi kouluaikana), koulukiusaaminen, järjestyshäiriöt ym. Koulukiusaamis-, väkivalta- ja tappelutilanteiden selvittelyissä on mukana myös rehtori. Joka jakson loputtua lähetetään huoltajille jaksotiedote, jossa oppilas suorittaa itsearviointia kuluneesta jaksosta ja luokanvalvoja arvioi oppilaan itsearvioinnin toteutumista. Oppilas asettaa myös itselleen tavoitteen opiskelussa alkaneella jaksolla. Jaksotiedotteessa ovat oppilaan jakson aikana saamat koenumerot, siinä on myös tilaa vanhempien ja luokanvalvojan terveisille. Vanhempainiltojen teemojen suunnittelusta ja toteutuksesta huolehtivat rehtori, oppilaanohjaaja ja kyseisen luokka-asteen luokanvalvojat. Koulukyyditys Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on 5 kilometriä pitempi järjestetään koulukuljetus. Koulukuljetus järjestetään 3-5 kilometrin matkalle sivistyslautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti. Em. koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2½ tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 tai jos oppilas saa erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Kouluruokailu Kouluruokailun suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan valtakunnalliset

14 ravitsemussuositukset ja pyritään tarjoamaan koulun oppilaille ja henkilökunnalle tasapainoinen ja monipuolinen koululounas. Erityisruokavaliot huomioidaan ateriasuunnittelussa Koulukeittiön henkilökunta ja opettajat seuraavat oppilaiden osallistumista kouluruokailuun. Huolta aiheuttavissa tilanteissa (esim. oppilas ei osallistu lainkaan tai vain satunnaisesti kouluruokailuun) keskustellaan oppilaan kanssa ja ollaan yhteydessä huoltajiin tavoitteena mahdollistaa miellyttävä ruokailuhetki kaikille. Opettajat valvovat vuorollaan ruokailua ja puuttuvat tarvittaessa ruokailutapahtumaan ja ovat näin kasvattamassa oppilaita hyviin ruokailutapoihin. 3.6 Kerhotoiminta Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee tukea perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti oppilaan sosiaalista kasvua ja itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Kerhoihin osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista. Utajärven kunnan peruskoulun alaluokilla kerhoja järjestetään koulutuntien päättymisen jälkeen ja yläluokilla pääsääntöisesti oppituntien välissä olevalla toimintatunnilla. Kerhot kirjataan lukuvuoden alussa koulun toimintasuunnitelmaan. 4. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä. Erityistä tukea saattavat tarvita oppilaat, joiden kasvun, kehityksen, ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä.

15 4.1 Eri tukimuodot tukiopetus siten kuin POPS : ssä määrätään integraatio konsultoivan erityisopettajan avulla koulunkäyntiavustajan tuki osa-aikainen erityisopetus erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus 4.2 Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseen, tulee antaa osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena perusopetusryhmässä, pienryhmässä tai yksilöllisesti oppilaalle mahdollisesti laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä huoltajan, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 4.3 Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen opetus Jos oppilaalle ei voida antaa opetusta muuten, oppilas tulee ottaa tai siirtää erityisopetukseen. Silloin oppimäärät ja opetusjärjestelyt sekä tukipalvelut määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden opetus järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, siten kuin erityisopetukseen ottamista ja siirtämistä koskevassa päätöksessä on määrätty. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetuksessa oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi. Oppiainekokonaisuuksia voidaan muodostaa kaikille yhteisistä oppiaineista sekä valinnaisista aineista opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Viittomakielen opetusta voidaan järjestää äidinkielen ja kirjallisuuden oppituntien lisäksi muihin kieliin varatuilla tunneilla. Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen opetusta annetaan perusopetusryhmään

16 integroituna, pienryhmässä, pienluokassa, harjaantumisluokassa tai erityiskoulussa. 4.4 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle tulee laatia hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman tulee sisältää oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan seuraavankaltaisia tietoja: kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista, vahvuuksista ja erityistarpeista sekä näiden edellyttämistä opetus- ja oppimisympäristöjen kehittämistarpeista opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät ja luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaan opiskelu poikkeaa muun opetuksen mukaisista oppimääristä niiden oppiaineiden keskeiset tavoitteet ja sisällöt, joissa oppilaalla on yksilöllinen oppimäärä opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä erityiset apuvälineet ja oppimateriaalit kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä tai erityisopetuksen ryhmässä henkilöt, jotka osallistuvat oppilaan opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen, sekä heidän vastuualueensa oppilaan edistymisen sekä suunnitelman toimivuuden seurannan ja arvioinnin periaatteet. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Tähän suunnitelmaan kirjataan erityisesti myönteiset havainnot oppilaan edistymisestä sekä kokemukset oppilaan oppimista ja kehitystä tukevista onnistuneista opetusjärjestelyistä ja toimintatavoista. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka on asetettu hänelle henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa

17 suunnitelmassa. Jos oppilaalla ei ole enää tarvetta erityisopetukseen, hänet tulee siirtää yleisopetukseen. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen osallistuvat oppilas, hänen huoltajansa, opettajat, tarvittaessa koulun muu henkilöstö sekä muut asiantuntijat sen mukaan kuin oppilaan oppimisvaikeuksien ja -esteiden huomioon ottaminen edellyttää. Yhteistyössä tulee määritellä opetuksen ja kuntoutuksen tavoitteet ja sisällöt. Sen lisäksi tulee suunnitella oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti muun muassa opetusmenetelmät, oppilashuolto ja tukipalvelut sekä seuranta- ja arviointitoimenpiteet. 4.5 Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain Silloin kun opetusta ei voida oppilaan vaikean vammaisuuden, kehitysvammaisuuden tai vaikean sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti, se tulee järjestää toiminta-alueittain. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Toiminta-alueet tulee jakaa opetussuunnitelmassa osa-alueiksi. Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita. Kommunikaatiotaitojen oppimisen tavoitteena on orientoitumisreaktion muodostuminen ja sen pohjalle rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen. Kielen ja kommunikaation opetuksen tulee sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Osa-alueiden tulee sisältää vuorovaikutustaitoja ja itsehallinnan taitoja koskevia tavoitteita. Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja itsenäistymistään. Osaalueiden tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa koskevia tavoitteita. Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään

18 aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Osa-alueiden tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia. Muuta: Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta. Erityisopetus edellyttää opiskelupaikkaa, -tilaa, -aikaa ja eri toimintoja koskevia päätöksiä sekä resurssien varaamista niiden toteuttamiseen. Mikäli oppilaan opiskelu muun opetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus tulee järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Myös erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opetus voidaan järjestää valtioneuvoston asetuksen (1435/01) 9 :n perusteella osittain toisin kuin koulussa noudatettavassa tuntijaossa on määrätty, jos se on oppilaan oppimisedellytykset huomioon ottaen perusteltua. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellään tällöin ne oppiaineet, joissa oppilaan opinto-ohjelma poikkeaa koulun noudattamasta tuntijaosta. Oppilaan tavoitetason määritteleminen oppilaan edellytysten mukaiseksi eli oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt. Oppilaalle, joka on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, tulee järjestää muiden oppiaineiden opetusta tai ohjattua toimintaa siten, ettei hänen vuosiviikkotuntiensa määrä vähene. Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden opetus järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, siten kuin erityisopetukseen ottamista ja siirtämistä koskevassa päätöksessä on määrätty. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetuksessa oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi. Oppiainekokonaisuuksia voidaan muodostaa kaikille yhteisistä oppiaineista sekä valinnaisista aineista opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Viittomakielen opetusta voidaan järjestää äidinkielen ja kirjallisuuden oppituntien lisäksi muihin kieliin varatuilla

19 tunneilla. 5. KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksessa koulun tulee antaa oppilaille edellytykset terveen itsetunnon kehittymiselle niin, että oppilaat voivat säilyttää oman identiteettinsä, sekä edistää oman kulttuurinsa tuntemusta. Opetuksessa noudatetaan peruskoulun yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita sekä oppimissuunnitelman perusteita oppilaiden taustat, lähtökohdat ja oppimishistoria, kuten äidinkieli ja kulttuuri huomioiden. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kieli- ja kulttuuritausta. Maahanmuuttajien opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Maahanmuuttajille opetetaan äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea toisena kielenä, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Kunta voi myös järjestää maahanmuuttajille oppilaan oman äidinkielensä opetusta, mikäli yhdessä opetusryhmässä heitä on vähintään neljä. Lisäksi oppilasta tuetaan muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotouttamissuunnitelmaa. 6. KIELIOHJELMA JA TUNTIKAAVIO KIELIOHJELMA A1-kieli B1-kieli B2-kieli Englanti Ruotsi Saksa, Venäjä, Ranska Muiden kielten opintoja rehtori voi erillisellä päätöksellä hyväksyä peruskoulun oppimäärään.

20 * Keskuskoulussa 8. luokalla musiikki ja kuvataide ovat oppilaalle vaihtoehtoisia. 7. OPPIMISTAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä kokonaisuuksina ja yhdistää eri tieteenalojen ajattelua sekä korostaa yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä. Opetusta eheytettäessä perustaidot ovat yksittäisiä sisältöalueita tärkeämpiä. Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. Aihekokonaisuudet kuvataan tässä tavoitteineen ja sisältöineen sekä miten ne toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisella ja oppilaan kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet sisällytetään oppiaineisiin ja niiden tulee näkyä myös koulun toimintakulttuurissa. Tavoitteellinen opetus tulee rakentaa niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea mahdollisuuksien mukaan. Aihekokonaisuudet on kirjattu kuntakohtaiseen osioon eri oppiaineiden kohdalle. Lisäksi eri aihekokonaisuuksia voidaan toteuttaa kouluittain teemapäivien ja viikkojen

21 yhteydessä. 1. Ihmisenä kasvaminen Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen aihekokonaisuuden päämäärä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta yhteisöllisyyden kehitystä. TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana toimimaan yhteisön jäsenenä. KESKEISET SISÄLLÖT fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavat tekijät, tunteiden tunnistaminen ja käsittely oikeudenmukaisuus, tasa-arvo opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen toisten huomioonottaminen, oikeudet ja velvollisuudet ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja. Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuus tulee esille jokapäiväisessä koulutyössä eri oppiaineiden yhteydessä. Aihekokonaisuuden keskeiset sisällöt tulevat esille erityisesti biologiassa, uskonnossa, liikunnassa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Alkuopetuksessa ympäristö ja luonnontiedossa. 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteetti sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen. TAVOITTEET

22 Oppilas oppii oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä tutustuu muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä saa käsityksen kulttuuri-identiteetin osatekijöistä ja oppii ymmärtämään niiden merkityksen yksilölle ja yhteisölle. KESKEISET SISÄLLÖT Oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus muita kulttuureita ja monikulttuurisuus ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytyksiä kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa tapakulttuurien merkitys. Aihekokonaisuuden keskeiset sisällöt tulevat erityisesti esille äidinkielessä, historia -ja yhteiskuntaopissa, biologiassa, maantieteessä sekä vieraissa kielissä. Alkuopetuksessa ympäristö ja luonnontiedossa. 3. Viestintä ja mediataito Viestintä ja mediataito aihekokonaisuuden päämäärä on kehittää viestintä ja mediataitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää sekä kykyä hankkia, vertailla ja valikoida tietoa sekä vaikuttaa yhteiskunnassa. Mediataitoja tulee opiskella sekä viestien vastaanottamisessa että tuottamisessa. TAVOITTEET Oppilas oppii

23 viestinnän perustaidot ja kehittyy monipuoliseksi ja vastuulliseksi viestijäksi ja median käyttäjäksi mediakriittisyyttä ja eettisten ja esteettisten arvojen tunnistamista viestinnässä osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa viestintää viestinnän ja median välineiden käyttöä. KESKEISET SISÄLLÖT Omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa mediaviestien muoto ja sisältö sekä median ilmaisuvälineiden käyttö erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä yhteistyö paikallisen median kanssa lähdekritiikki ja tietoturva median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa sekä verkkoetiikka viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö. Aihekokonaisuuden keskeiset sisällöt tulevat erityisesti esille äidinkielen kokonaisuudessa, yhteiskuntaopissa, kuvamaataidossa, musiikissa, tietotekniikassa. 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuuden päämäärä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista, kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten

24 asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja, toimimaan pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sisäisen yrittäjyyden valmiuksia ja oppii tuntemaan yritystoimintaa. KESKEISET SISÄLLÖT Perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä työnjaosta erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja demokratiassa verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi yrittäjyys ja sen merkitys, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä yritystoimintaan tutustuminen. Aihekokonaisuuden keskeiset sisällöt tulevat esille erityisesti äidinkielessä, historia -ja yhteiskuntaopissa, biologiassa ja maantieteessä sekä tietotekniikassa. Alkuopetuksessa ympäristö ja luonnontiedossa. 5. Vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatioita toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tulee kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi

25 arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ympäristöön ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. KESKEISET SISÄLLÖT Ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisen hyvinvoinnista ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintatavoissa, tuotteen elinkaari oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. Aihekokonaisuuden sisällöt tulevat esille esim. kemiassa, fysiikassa, äidinkielessä ja historia ja yhteiskuntaopissa, biologiassa ja maantieteessä. sekä kotitaloudessa ja terveystiedossa. Alkuopetuksessa ympäristö ja luonnontiedossa. 6. Turvallisuus ja liikenne Turvallisuus ja liikenne aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden ylläpitämistä ja edistämistä sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen liikenteessä. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisesti. TAVOITTEET Oppilas oppii tunnistamaan turvallisuus ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti

26 toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen. KESKEISET SISÄLLÖT Onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus koulun terveyttä, turvallisuutta ja väkivallattomuutta edistäviä toimintamalleja väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt muut huomioon ottava liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen. Utajärven kunnassa toteutetun liikennekasvatussuunnitelman mukaan liikennekasvatusta eri vuosiluokilla. Siitä liitteenä liikennekasvatussuunnitelma. Aihekokonaisuudet liittyvät luontevasti myös biologiaan, liikuntaan, terveystietoon sekä kemiaan. Alkuopetuksessa erityisesti ympäristö ja luonnontietoon. 7. Ihminen ja teknologia Ihminen ja teknologia aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen riippuvuus nykyaikaisesta teknologiasta ja näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja saada pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksen tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä. TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan

27 liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. KESKEISET SISÄLLÖT Teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja sen rakenteissa, tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa, terveydenhoidossa ja ympäristönsuojelussa sekä paikallisessa tuotantoelämässä teknologian ja tietotekniikan kehitys eri kulttuureissa ja eri elämänalueilla eri aikakausina luonnontieteellisen tiedon, muiden tieteenalojen ja teknologian vuorovaikutus teknologian kehittäminen ja sen vaiheet teknologiaan ja tietotekniikkaan, niiden kehittämiseen ja käyttämiseen liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. Aihekokonaisuudet keskeiset sisällöt tulevat erityisesti seuraavissa: tietotekniikka, historia ja yhteiskuntaoppi sekä kemia. AIHEKOKONAISUUKSIEN TOTEUTTAMINEN 0-6 LUOKILLA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 0-2 AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Oppilas oppii käyttämään kieltä tunneilmaisuun ja viestintään toiset huomioon ottaen. Yhteistoimintataidot ja itsenäiset opiskelutaidot tukevat oppilaan itsetunnon kehittymistä. Oman lukuharrastuksen kannustaminen. Kulttuuri-identiteetti Suomalaiseen henkiseen ja aineelliseen kulttuuriperintöön tutustuminen. Suomalaisen kulttuuriperinnön arvostaminen ja ymmärtäminen. Esim. Kalevala ja kirjallisuuden merkkihenkilöiden muistopäivien huomioiminen sekä muut mahdolliset aiheeseen liittyvät teemat. Oppilaiden kokemusmaailman suhde monikulttuurisuuteen. Viestintä- ja mediataito

Kuhmoisten perusopetuksen OPS

Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1 Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1. luku Opetussuunnitelma... 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 4 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA 1 RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA 2 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA Sivistyslautakunta 14.4.2008 29 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. luku Opetussuunnitelma 1 Opetussuunnitelman laatiminen 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...3 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

RANTASALMEN PERUSOPETUKSEN OPETUSUUNNITELMA 2004

RANTASALMEN PERUSOPETUKSEN OPETUSUUNNITELMA 2004 RANTASALMEN PERUSOPETUKSEN OPETUSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma...3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...4 2.1

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3-9

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3-9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3-9 OPETUSHALLITUS 16.1.2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 2 SISÄLTÖ SIVU 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa Oikoluettu 10.6.2005 Hyväksytty Sipoon suomenkielisessä koulujaostossa 4.3.2005 2 1. 3HUXVWHHW 4 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 1.2. Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten.

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. 1 POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. Rohkeasti työhön tartumme ja vastuuta kannamme; siten suuriksi kasvamme.

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma. 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat.. 5 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelma kuvaa yksityiskohtaisemmin kunkin koulun toimintakulttuuria ja opiskeluympäristöä.

Lukuvuosisuunnitelma kuvaa yksityiskohtaisemmin kunkin koulun toimintakulttuuria ja opiskeluympäristöä. 1 TAMMISAAREN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Tämä opetuslautakunnan 30.3.2006 hyväksymä opetussuunnitelma on Tammisaaren kaupungin opettajien ja rehtorien laatima ja perustuu opetushallituksen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf SALLAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN SUOMENKIELISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

KEMIÖNSAAREN SUOMENKIELISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 KEMIÖNSAAREN SUOMENKIELISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 Yhteisen opetussuunnitelman päiväys 1.6.2009, otettu käyttöön 1.8.2009, hyväksytty suomenkielisessä koulujaostossa 16.6.2009 /

Lisätiedot

Keskuskoulun opetussuunnitelma

Keskuskoulun opetussuunnitelma Keskuskoulun opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...2 1.1 Koulun arvot...2 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet...2 1.3 Keskuskoulun tehtävä

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset

ASIKKALAN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset ASIKKALAN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset 2 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 4 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Arvot ja toiminta-ajatus 4 2.2 Perusopetuksen tehtävä 5 2.3. Perusopetuksen rakenne

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 4.9.2007 Sisällys 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 4 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 1.3 Perusopetuksen rakenne...

Lisätiedot

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 2. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 3. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 4 4. PERUSOPETUKSEN RAKENNE... 5 5. PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2.2 Perusopetuksen arvot 2.3 Perusopetuksen tehtävä

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot