Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki. Tiesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki. Tiesuunnitelma"

Transkriptio

1 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki

2

3 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki

4

5 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki 5 Sisältö I KANTATIE 67 JOUPIN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMA 7 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun Nykytila ja ongelmat Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristö Pinta- ja pohjasuhteet Hankkeelle asetetut tavoitteet 12 2 SUUNNITTELUPROSESSI 13 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt Mitoitus ja tekniset ratkaisut Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Haittojen torjumis- ja lieventämiskeinot Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit Massatalous ja läjitysalueet 18 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT 18 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Meluvaikutukset Vaikutukset ilmanlaatuun Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Vaikutukset luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Kiinteistövaikutukset Yhteiskuntatalous Rakentamisen aikaiset vaikutukset 25 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 25 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET 25

6 6 Julkaisun nimi 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI 26 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT LIITTEET 28

7 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 7 I KANTATIE 67 JOUPIN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMA 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT n tarkoituksena on parantaa Joupin liikealueen kehittämistä koko Seinäjoen markkina-aluetta palvelevaksi seudulliseksi kaupan keskittymäksi. Alueelle on tulossa kaupallista toimintaa käsittävää, mittavaa lisärakentamista. Liikealueen saavutettavuuden ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi eritasoliittymän rakentaminen on välttämätöntä. Eritasoliittymä sijainnista on sovittu Vaasan tiepiirin ja Seinäjoen kaupungin kesken. Eritasoliittymä rakennetaan kantatielle 67 Prunttimäen kohdalle. Se liittää kantatien kaupungin katuverkkoon. on laadittu Seinäjoen kaupungin toimeksiannosta. Kaupunki ja Tiehallinnon Vaasan tiepiiri ovat solmineet asiaa koskevan suunnittelusopimuksen. Suunnittelukohde Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti tienumerokartalla.

8 8 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Kantatiellä 67 on tällä hetkellä 100 km/h nopeusrajoitus. Tien poikkileikkaus on 12,5/7,5 m. Vuonna 2008 kantatien liikennemäärä (KVL) Joupin liikealueen kohdalla oli 6100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 9 %. Ennustevuonna 2024 KVL on nyt suunniteltavan eritasoliittymän itäpuolella ja länsipuolella ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on 9 % (Strafica Oy ). Viimeisen viiden vuoden aikana ( ) on suunnittelualueella tapahtunut kaksi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista molemmat ovat johtaneet henkilövahinkoihin. Onnettomuuksista toinen on ollut hirvieläin ja toinen kohtaamis onnettomuus. Suunnittelukohde Kuva 2. Suunnittelukohteen sijainti Seinäjoen kaupungin opaskartalla 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun Tiesuunnittelu liittyy kiinteästi vireillä olevaan asemakaavan muutokseen. Kaavamuutos koskee Seinäjoen kaupungin Joupin (13) kaupunginosan kortteleita 10-12, ja sekä virkistys-, erityis-, katu-, rautatie- ja yleisen tien aluetta. Kaavamuutos noudattaa tämän tiesuunnitelman mukaisia ratkaisuja. Tiesuunnittelun aikana on pidetty useita kokouksia Seinäjoen kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaupunki suunnittelee kaavamuutoksen mukaiset katujärjestelyt. 1.2 Nykytila ja ongelmat

9 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 9 Kantatiellä ei ole tällä hetkellä liittymää Joupin liikealueelle. Alueen kehittäminen seudulliseksi kaupan keskittymäksi sisältäen noin k-m 2 uutta liiketilaa ja 1500 k-m 2 liikenneaseman edellyttää alueen kytkemistä katuverkon lisäksi eritasoliittymän kautta päätieverkkoon, jotta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus voidaan taata myös ennustetilanteen liikennemäärillä. 1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Eritasoliittymästä ei ole aikaisempia suunnitelmia. Seinäjoen kaupunki ja Tiehallinnon Vaasan tiepiiri ovat solmineet eritasoliittymän suunnittelua koskevan sopimuksen toukokuussa Maankäyttö ja kaavoitus Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Se on vahvistettu Ympäristöministeriössä Kaavassa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen/maakuntakeskuksen alueeksi ja se rajautuu pohjoisessa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Kantatie 67 on maakuntakaavassa nykyisellä paikallaan, mutta nyt suunniteltavaa eritasoliittymää ei kaavaan ole merkitty. Suunnittelukohde Kuva 3. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta.

10 10 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Seinäjoen oikeusvaikutteettomassa yleiskaavassa 1994 kantatien eteläpuoliset alueet on osoitettu pääosin yksityisten palveluiden ja hallinnon alueiksi (PK) ja jonkin verran myös teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Kaavassa Joupin liikealueelta ei ole yhteyttä kantatielle. Suunnittelukohde Suunnittelukohde Kuva 4. Ote Seinäjoen oikeusvaikutteettomasta yleiskaavasta 1994 Suunnittelualueen asemakaavaa ollaan parhaillaan muuttamassa. Voimassa olevassa asemakaavassa Joupin liikealueelta ei ole yhteyttä kantatielle 67. Kuva 5. Ote asemakaavastakauppilankatu.

11 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Ympäristö Alue koostuu viljelykäytössä olevista pelloista, pienialaisista rehevistä niityistä, lehtipuupensastoista, pienteollisuus- ja kauppatonteista ja muutamista vanhoista omakotitalojen pihapiireistä. Alueen pohjoisosat rajautuvat kantatiehen ja rataan. Valtakunnallisesti arvokas Kyrönjoen kulttuurimaisema-alue rajautuu eteläosastaan suunnittelualueeseen. Kulttuurimaisema-alueen rajaus on kuvassa 3 (maakuntakaavaote). Kuva 6. Ilmakuva (Seinäjoen kaupunki) suunnittelualueesta. Joupin eritasoliittymän paikka kantatiellä 67 on merkitty kuvaan mustalla ympyrällä. Suunnittelualueen luontoarvoja on selvitetty asemakaavan muutosta varten maastoinventoinnin avulla kesällä 2009 Selvitys esitetty kohdassa 16.2T. Joupin kaava-alueella ei ole suojelualueita tai suojeluohjelma-alueita. Siellä ei esiinny myöskään: 1) luonnonsuojelulain 1096/ luvun 29 mukaisia luontotyyppejä 2) metsälain 1093/ luvun 10 mukaisia tärkeitä elinympäristöjä 3) vesilain 1961/264 1 luvun 15a, 17a mukaisia luonnontilaisina säilytettäviä kohteita 4) uhanalaisluokituksen (Rassi ym.2000) mukaisia lajeja 5) luontodirektiivin 92/43/ETY liitteen IV (a) mukaisia lajeja 6) lintudirektiivin 79/409/ETY liitteen I mukaisia lajeja Suunnittelualueen melutilanne nykytilanteessa on selvitetty melulaskennoin. Meluselvityksen tarkastelualue käsittää kantatielle 67 suunnitellun eritasoliittymän läheisen alueen. Melulaskennassa on käytetty Novapoint Noise melunlaskentaohjelmaa. Ohjelma käyttää laskentoihin pohjoismaista melunlaskentanormia sekä Quadri-tietomallissa olevaa 3D-maastoaineistoa. Melulaskennan tulosten mukaan yleisten ohjearvojen mukaiset päivän ja yön keskiäänitasot (55 db ja 45 db) eivät ylity nykytilanteessa tarkastelualueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen kohdilla tai niiden oleskelupihoilla. Suunnittelualueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueella ei ole pilaantuneita maita.

12 12 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 1.6 Pinta- ja pohjasuhteet Siltapaikalla ja ramppien sekä kantatie 67:n uuden linjauksen kohdalla on tehty yhteensä 54 painokairausta ja otettu häiriintyneet maanäytteet seitsemästä sekä häiriintymättömät maanäytteet yhdestä pisteestä. Lisäksi suunnitellun sillan ja kiertoliittymän läheisyydessä on tehty kuusi heijarikairausta, kuusi siipikairausta sekä neljä porakonekairausta ja on asennettu yksi pohjavesiputki. Suunniteltu Joupin risteyssilta sijaitsee laaja-alaisella, pinnaltaan suhteellisen tasaisella peltoalueella. Maanpinta laskee hyvin loivasti suunnitellun sillan ja kiertoliittymän kohdalta sekä itään että länteen päin, maanpinnan korkeuden ollessa noin tasoilla +39,20 +40,50. Tulevan kiertoliittymän kaakkoispuolella maanpinta on rakennuksen pihamaalla peltoaluetta korkeammalla, noin tasolla +42,20. Nykyisen kantatie 67 penkereen korkeus vaihtelee maanpinnan mukaisesti tasoilla +40,20 +40,95. Tien pohjoispuolella kulkee Seinäjoki-Kaskinenrata, jonka penger on noin tasolla +41,0. Rautatien pohjoispuolella on yksityistie. Nykyisen tiepenkereen kohdalla on noin 1 m paksuiset rakennekerrokset. Tien ja radan rakennekerrosten alla sekä penkereiden ulkopuolella maanpinnassa on 0,5 1,5 m paksuinen kuivakuorikerros. Suunnitellun sillan ja kiertoliittymän kohdalla on kuivakuorikerroksen alapuolella noin 0,2 3,0 m paksu pehmeä savikerros, jonka leikkauslujuus on siipikairausten perusteella alimmillaan 10 kpa, vesipitoisuuden vaihdellessa %. Savikerroksen alla on 0,2 1,6 m paksu siltti- tai hiekkakerros, jonka vesipitoisuus on noin %. Tämän alla on tiivis moreenikerros, jonka yläpinta vaihtelee tasoilla +30,0 +38,9. Moreenikerros kulkee luode kaakko -suunnassa korkeampana harjanteena nousten siltapaikalla lähelle maanpintaa. Pohjavesiputkesta mitattu vesipinta oli tasolla +38,9 eli noin 1 m syvyydellä maanpinnasta. Kairaukset on ulotettu moreeniin, tasoille +21,7 +37,9 eli 4,4 18,0 m syvyyteen maanpinnasta. Siltapaikan itä- ja länsipuolella kuivakuorikerroksen alapuolinen pehmeä savikerros on noin 3,0 18,0 m paksu, vesipitoisuuden vaihdellessa %. Savikerroksen alla on 0,4 6,8 metrin paksuinen siltti- tai hiekkakerros, jonka vesipitoisuus on %. Näiden alapuolella on tiivis moreenikerros, jonka yläpinnan taso vaihtelee +19,6 +32,4. Kairaukset on päätetty moreeniin tasoilla +15,0 +27,8 eli 11,4 24,4 metrin syvyyteen maanpinnasta. 1.7 Hankkeelle asetetut tavoitteet Hankkeen ensisijaisena tavoitteena ovat sujuvat ja turvalliset yhteydet kantatien 67 ja Suupohjantien välillä niin, että Joupin liikealueen saavutettavuus paranee. Kun eritasoliittymän rakentamisen jälkeen on kauppakeskusalueelle kulkeville käytössä vaihtoehtoisia reittejä, jakautuu liikenne kuormitus useaan eri liittymään ja usealle eri väylälle ja riski liikenneverkon ruuhkautumisesta pienenee. Tällöin eritasoliittymä sekä siihen liittyvä asemakaavan mukainen kauppakeskusalueen kiertävä katuverkko yhdessä parantavat myös kaupunginosien yhteyksiä päätieverkolle. Hankkeella tuetaan kaupungin ja

13 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki SUUNNITTELUPROSESSI 13 koko kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, koska se mahdollistaa kaupallisten palveluiden laajentamisen tiiviin, olemassa olevan rakenteen sisällä. Eritasoliittymän suunnittelussa ja mitoituksessa noudatetaan Tiehallinnon ohjearvoja. Liittymän kohdalla mitoitusnopeutena pidetään nykyistä 100 km/h nopeusrajoitusta. Eritasoliittymän sillassa varaudutaan kantatien 67 toisen ajoradan rakentamiseen. Joupin liikealueen puoleisissa rampeissa varaudutaan myös toiseen ajorataan. Suunnittelukohde ei varsinaisesti ole valtakunnallisesti arvokkaalla Kyrönjoen kulttuurimaisema-alueella, mutta on sen rajauksen eteläreunan tuntumassa. Hankkeen suunnittelussa otetaan huomioon alueen luonnon, maiseman sekä kulttuuriympäristön arvo ja erityispiirteet. Ihmisiin kohdistuvat haitat pyritään (melu, päästöt, estevaikutus) minimoimaan. 2 SUUNNITTELUPROSESSI n laatimista on ohjannut hankeryhmä, jossa on ollut edustus Seinäjoen kaupungilta, Tiehallinnon Vaasan tiepiiristä, YIT Rakennus Oy:stä ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. Hankeryhmä on kokoontunut työn aikana yhteensä viisi kertaa. Ratahallintokeskuksen edustaja on kutsuttu tarvittaessa hankeryhmän kokouksiin. Suunnittelun aloittamisesta ja yleisötilaisuudesta on ollut kuulutus Etelä- Pohjanmaa -lehdessä (1.6T). Tiesuunnittelun yhteydessä on laadittu Joupin aluetta koskevat asemaakaavan muutokset. Eritasoliittymää ja asemakaavoitusta koskevien suunnitelmien esittelytilaisuus pidettiin Seinäjoen kaupungintalolla valtuustosalissa keskiviikkona klo 17:00 alkaen. Suunnittelualueella on Elisan, TeliaSoneran, Anvian, Seinäjoen Veden ja Seinäjoen Energian johtoja ja kaapeleita. Hankkeen vuoksi tehtävät siirrot on suunniteltu tämän työn yhteydessä.

14 14 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt Kantatien parantaminen alkaa lännessä Aittomäen risteyssillasta ja päättyy idässä Prunttimäen risteyssiltaan. Risteyssiltojen välisellä alueella kantatien linjaus siirtyy 30 metriä nykyistä etelämmäksi, Suupohjantielle päin. Tien tasaus on noin 3 m nykyisen maanpinnan tason alapuolella. Suunnittelussa on varauduttu kantatien 67 toiselle ajoradalle. Liikennöitsijöiden kanssa on keskusteltu joukkoliikenteen pysäkeistä. Tällä hetkellä Suupohjan suunnasta Seinäjoelle tulevista linja-autoista vakiovuorot käyttävät Suupohjantietä ja pikavuorot kantatietä. Eritasoliittymäalueelle ei ole suunniteltu pysäkkejä, koska turvallisten jalankulkuyhteyksien järjestäminen pysäkeille on vaikeaa ja suunnitellun kauppakeskuksen pääsisäänkäynti tulee Suupohjantien suuntaan. Eritasoliittymän valmistumisen jälkeen pikavuorot voisivat niin halutessaan ajaa eritasoliittymän ja uusien kiertoliittymien kautta keskustaan. Kantatielle ei kuitenkaan pysäkkiä tarvita, vaan katuverkon pysäkit palvelevat joukkoliikenteen käyttäjiä parhaiten. Kaupunki määrittää, mikä katuverkon pysäkki on pikavuoropysäkki. Pysäkit ja niiden paikat suunnitellaan katujen suunnittelun yhteydessä. Nykytilanteessa kantatiellä ei suunnittelualueella ole kevyen liikenteen väylää eikä risteämisiä ajoneuvoliikenteen kanssa. Kantatie ja rata muodostavat voimakkaan esteen kevyelle liikenteelle ja niiden takana pohjoispuolella on lähinnä vain peltoa. Tarvetta kevyen liikenteen yhteyksille kantatien yli ei eritasoliittymän rakentamisen vuoksi synny. Kaavoituksen ja katusuunnittelun yhteydessä kauppakeskuksen takaa menevien katujen varteen ei suunnitella kevyenliikenteen väyliä. Reitit kevyelle liikenteelle suunnitellaan kauppakeskusalueen lävitse. Teiden hallinnolliset järjestelyt on esitetty piirustuksessa 2.1T. Kantatie 67 ja rampit ovat yleistä tietä, muut järjestelyt ovat kaupungin katuja. 3.2 Mitoitus ja tekniset ratkaisut Mitoitusnopeus ja tien leveys Suunnittelualueella kantatien 67 mitoitusnopeus on 100 km/h. Joupin eritasoliittymän rampeilla mitoitusnopeus on 60 km/h. Kantatien leveys on 10.5/7.5 m ja ramppien leveys on 6.5/4.5 m. Katujen poikkileikkaukset on esitetty piirustuksissa 6.1T 6.3T.. Kiertoliittymä on halkaisijaltaan 50 m ja kiertotilan leveys on 6.5 m.

15 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY 15 Liittymät, liikenteenohjaus ja päällyste Liittymät on mitoitettu modulirekalle. Liikenteenohjauksen viitoitussuunnitelma on esitetty piirustuksessa 12T. Kaikkien väylien päällyste on AB. Valaistavat tiet, kadut ja alueet Kantatie 67 valaistaan väliltä pl ja lisäksi suunnittelualueen ulkopuolella Prunttimäen risteyssillalta itään n. 560m nykyinen puupylväsvalaistus uusitaan metallipylväillä. Nykyistä valaistusta puretaan yhteensä n. 2010m. Kt67:n rampit R1-R4 valaistaan kokonaisuudessaan. Kiertoliittymä valaistaan kokonaan. Katu K1 joka liittyy ramppeihin R3 ja R4 valaistaan kokonaan. Kadut K2 ja K3 valaistaan suunnitelman alueelta. Valaistusasennukset Suunnittelualueella käytetään yksipuolista reunasijoitusta paitsi Kt 67 liittymäramppien kohdalla jossa pylväät sijoitetaan vastakkain kaksipuolisesti. Kt 67 ja siihen liittyvien ramppien R1-R4 ja K1 valaistus toteutetaan törmäyksessä myötäävillä pylväillä sekä maakaapelilla. Kiertoliittymässä ja kaduilla K2-K3 käytetään jäykkiä pylväitä. Valaistuksenohjaus Tievalaistus liitetään Tiehallinnon valaistuksen ohjausjärjestelmään. Valaisimien tehoa pudotetaan hiljaisen liikenteen aikana n. 35%. Kaksitehoisten valaisimien tehonohjaus toteutetaan valaistuskeskukselta. Katuvalaistus liitetään Seinäjoen kaupungin valaistukseen. Sillat ja tukimuurit Hankkeeseen sisältyy yksi uusi risteyssilta. Joupin risteyssilta S1 sijaitsee kantatien paalulla n Siltatyyppi on teräsbetoninen ulokepalkkisilta. Sillan alikulkukorkeus on 5,0 m ja aukon leveys 2 x 10,5 m. Sillan hyötyleveys vaihtelee 8,5 m 16,6 m välillä. Silta on perustettu maanvaraisesti. Sillan yleispiirustus on esitetty osan C piirustuksessa 7.2T. Silta on tavanomainen ja kuuluu siltapaikkaluokkaan IV.

16 16 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY Kuivatuksen periaatteet Suunnittelualueen teiden ja ramppien kuivatus hoidetaan pääsääntöisesti avo-ojin ja rummuin. Nykyiset laskuojajärjestelyt säilytetään ja ojat perataan tarvittaessa. Joupin risteyssillan yhteyteen rakennetaan sadevesipumppaamo, josta vedet pumpataan radan alittavaan rumpuun. Kuivatuksen periaatteet on esitetty suunnitelmakartalla 3T. Johdot ja laitteet Suunnittelualueella on kantatien läheisyydessä Seinäjoen Energian, Anvian, Elisan ja TeliaSoneran johtoja ja kaapeleita, joita joudutaan siirtämään. Seinäjoen Vedellä ei ole suunnittelualueella johtoja. Lähimmät johdot kulkevat radan pohjoispuolella sekä nykyisten alikulkujen läheisyydessä. Johtojen ja laitteiden likimääräiset sijainnit on esitetty suunnitelmakartalla 6.4T. Perustamis- ja pohjanvahvistustoimenpiteet Koska maapohja koostuu lujuudeltaan pehmeistä ja voimakkaasti kokoonpuristuvista, pääosin paksuista savikerroksista, on suunnittelualueen teiden ja väylien pohjilla tehtävä vakavuutta varmentavia ja painumia pienentäviä pohjanvahvistustoimenpiteitä. Suunnitellut pohjanvahvistustoimenpiteet on esitetty pohjanvahvistuskartalla (piir.nro 13T). Kantatien 67 tieleikkauksen ja pohjoispuolisten ramppien R3 ja R4 penkereiden vakavuuden varmistamiseksi tehdään syvästabilointi kantatien 67 paaluväleillä ja Samalla varmennetaan pohjoispuolella sijaitsevan Seinäjoki-Kaskinen -radan vakavuus. Syvästabilointi toteutetaan väylien poikkisuunnassa yhtenäisiksi seinämiksi tehtävillä pilareilla Joupin risteyssillan tulopenkereillä, kadulla K1 ja sillan eteläpuolisessa kiertoliittymässä sekä rampin R2 plv:llä 0 90 ja kadun K3 plv:llä voidaan maapohjan kantavuus varmistaa savikerroksen ohuuden vuoksi kantavaan kerrokseen ulottuvalla massanvaihdolla. Katuun K1 liittyvillä rampeilla R3 ja R4 tehdään massanvaihto radan vieressä kahdessa vaiheessa siten, että massanvaihto toteutetaan radan puoleisella reunalla ensin kapeana ja nopeasti tehtävänä suojatäyttönä, minkä jälkeen massanvaihto ulotetaan koko poikkileikkausta koskevaksi. Kiertoliittymään liittyvien ramppien R1 plv:llä ja R2 plv:llä sekä katujen K2 plv:llä ja K3 plv:llä penkereiden vakavuus varmistetaan sekä em. massanvaihdon ja maanvaraisten jaksojen väliset painumaerot hallitaan vahvistamalla pehmeät savikerrokset syvästabiloinnilla, mikä toteutetaan erillisillä pilareilla. Rampin R1 stabilointi on pohjanvahvistuskartan mukaisesti ulotettava pohjoisen suuntaan leveämmälle työnaikaisen kiertotien vaatiman lisätilan vuoksi. Nykyinen kt 67:n tiepenger on painunut kymmenien vuosien ajan, mistä syystä uusi kt 67:n linjaus ja rampit R1 ja R2 liitetään vanhaan tierakentee-

17 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY 17 seen esikuormitetulla maapohjalla tarkoituksena pienentää uuden ja vanhan rakenteen painumaeroja. Esikuormitus tehdään nykyisen tien vierellä ylipengertä käyttäen ja aloittaen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakentamista, jotta sille voidaan varata painuma-aikaa vähintään puoli vuotta. Esikuormituspenkereet rakennetaan kt 67:n paaluväleille ja siten, että ramppien R1 ja R2 kautta kulkeva työnaikainen kiertotie liittyy kt 67:een paaluilla 380 ja Joupin risteyssilta voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin moreenin ja sen päälle rakennetun massanvaihdon varaan. Sillan tulopenkereillä tehdään em. massanvaihdot. 3.3 Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Tieympäristösuunnitelman toimenpiteillä korjataan rakentamisesta aiheutuvia vaurioita. Ympäristösuunnitelman toimenpiteillä parannetaan myös tien soveltumista pohjoispuolen avaraan peltomaisemaan ja eteläpuolen taajamaympäristöön. Kiertoympyrästä muotoillaan keskeltä kupera ja verhoillaan massapensailla. Keskelle on lisäksi mahdollista sijoittaa korkeampi, maamerkinomainen ympäristötaideteos. Kiertoympyrän reunaosat katetaan kivimurskeella, jossa värierot luovat hillityn kuvioinnin. Ramppien ilmettä tiivistetään lehtikuusiryhmillä, muuten liittymäympäristö säilytetään avoimena ja hoidetaan nurmipintaisena. Keski- ym saarekkeet katetaan betonikiveyksillä. Tieympäristöön kohdistuvat toimenpiteet on esitetty suunnitelmakartalla 7.1T. 3.4 Haittojen torjumis- ja lieventämiskeinot an ei sisälly ympäristösuunnittelun lisäksi erityisiä haittojen torjumis- tai lieventämiskeinoja. Suunnittelukohde ei sijaitse pohjavesialueella. Kohteesta tehdyt melulaskennat osoittavat, että alueen asuinkiinteistöjen piha-alueilla melutaso ei ylitä ennustetilanteessa (vuosi 2024) ohjearvoja (päivä 55 db, yö 45 db). Nykytilanteessa kantatiellä 67 ei Joupin liikealueen kohdalla ole kevyen liikenteen yli- tai alikulkuja, koska kantatien pohjoispuoliset alueet ovat pääsääntoisesti maatalouskäytössä. Tältä osin tilanne säilyy entisellään. 3.5 Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit Kantatie 67 ei ole Joupin liikealueen kohdalla erikoiskuljetusreitti. Erikoiskuljetukset käyttävät Suupohjantietä. Kantatietä käytetään vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Suupohjantien tulevaisuus erikoiskuljetusten reittinä on uhattuna, joten eritasoliittymän kohdalla kuljetukset pystytään hoitamaan ramppien R3 ja R4 kautta.

18 18 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TUTKITUT VAIHTOEHDOT Seinäjoen seudun liikennejärjestelmätyön yhteydessä vuonna 2003 on selvitetty vaarallisten aineiden kuljetuksia valtakunnallisen tavaraliikennematriisin pohjalta (Tilastokeskuksen aineistot vuosilta ). Matriisin mukaan Seinäjoen sisääntuloteillä on vaarallisten aineiden kuljetuksia 37 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ne jakaantuvat suunnittain seuraavasti: Valtatie 19 etelään (Jalasjärvi) 11 kuljetusta Valtatie 19 pohjoiseen (Lapua) 12 kuljetusta Valtatie 18 länteen (Ylistaro) 7 kuljetusta Valtatie 18 itään (Kuortane / Alavus) 3 kuljetusta Kantatie 67 länteen (Ilmajoki) 4 kuljetusta Näistä ongelmallisin on valtatie 19 etelään, sillä reitti kulkee Seinäjoen keskustan ja Törnävän halki katuverkkoa pitkin. Kantatien 67 merkitys vaarallisten aineiden kuljetusreittinä kasvaa, mikäli Seinäjoen kaupungin katuverkolla päädytään käyttämään vaarallisten aineiden reittirajoituksia ennen Seinäjoen itäisen ohikulkutien valmistumista. 3.6 Massatalous ja läjitysalueet Suunnitelmassa ei ole esitetty varattavaksi erillisiä alueita tierakenteeseen kelpaamattomien maa-ainesten läjittämiseen. Rakentamisen yhteydessä näitä massoja tulee noin m 3 ktr. 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Työn kuluessa tutkittiin viisi ja nelihaaraista kiertoliittymävaihtoehtoa. Viisihaaraisessa liittymässä katuyhteydet hajautetaan kauppakeskusalueen molemmille puolille, nelihaaraisessa katuyhteys kulkee kauppakeskusalueen poikki. Tarkastelut on esitetty raportissa Kauppajoupin etl:n tarkastelut , Strafica Oy). Tiesuunnittelun pohjaksi valittiin viisihaarainen kiertoliittyvävaihtoehto. Raportit on esitetty liitteissä 1.8T ja 1.9T. 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Joupin eritasoliittymän rakentamisella on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Seuraavissa luvuissa on esitelty hankkeen vaikutukset teemoittain. 5.1 Vaikutukset liikenteeseen Nykytilanteessa (v. 2008) kantatie 67 on yksiajoratainen väylä, jolla ei ole tarkasteluosuudella liittymiä. Ennustetilanteessa (v. 2024) kantatiellä on tiesuunnitelman mukainen eritasoliittymä, josta on uusi yhteys Joupin uudelle kauppakeskusalueelle. Nykytilanteen liikennemäärät perustuvat Tiehallinnon tierekisteritietoihin (KVL 2008). Vuoden 2024 liikenne-ennuste perustuu Itäisen ohikulkutien

19 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki 19 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET suunnittelun yhteydessä päivitettyyn Seinäjoen liikennemalliin, jossa on otettu huomioon Kauppajoupin kauppakeskuksen maankäyttösuunnitelmat (Seinäjoen Joupin alueen KVL-tarkastelut, Strafica Oy ). Liikennemäärien, raskaan liikenteen osuuksien ja nopeusrajoitusten muutokset on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Liikennemäärien (KVL) ja raskaan liikenteen osuuksien muutokset. Väylä KVL 2008 KVL 2024 Raskaan liikenteen osuus (%) Nopeus-rajoitus (km/h) Kantatie 67, eritasoliittymän länsipuoli Kantatie 67, eritasoliittymän itäpuoli Kantatie 67, eritasoliittymän ramppien väli Eritasoliittymä, R Eritasoliittymä, R Eritasoliittymä, R Eritasoliittymä, R Kuva 7. Iltahuipputunnin liikennemäärät ennustetilanteessa ns. Kauppa-Joupin kiertoliittymässä (Strafica Oy). Kiertoliittymälle on tehty toimivuustarkastelut kiertoliittymien toimivuus- ja välityskykytarkasteluihin tarkoitetulla DanKap 2.3 -ohjelmalla. Palvelutasoluokat on määritelty ajoneuvon keskimääräisen viivytyksen mukaan HCM2000:n mukaisesti. Toimivuutta on tarkasteltu suunnitelman mukaisessa yksikaistaisessa, viisihaaraisessa kiertoliittymässä. Toimivuutta on lisäksi tarkasteltu järjestelyillä, joissa kaakkoiselta eli kauppakeskuksen tulosuunnalta on vapaa oikea - järjestely eritasoliittymän itäiselle rampille. Kiertoliittymä toimii ennustetilanteen liikennemäärillä ilman vapaa oikea - järjestelyä palvelutasolla C eli tyydyttävä ja vapaa oikea -järjestelyn kanssa palvelutasolla B eli hyvä. Vapaa oikea -järjestelyllä kiertoliittymä toimii palvelutasolla D eli välttävä vielä 25 % ennustetilannetta suuremmilla liikennemäärillä.

20 20 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Kiertoliittymän palvelutasoluokat ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärillä tulosuunnittain on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Yksikaistaisen kiertoliittymän palvelutasoluokat tulosuunnittain ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärillä. Yksikaistainen kiertoliittymä Yksikaistainen kiertoliittymä ja vapaa oikea Läntinen ramppi B B K2, katu Suupohjantieltä A A K3, katu kauppakeskukselta C A Itäinen ramppi - - K1, pohjoiset rampit A A Taulukko 3. Valo-ohjaamattoman liittymän ohjausviiveeseen perustuvat palvelutasoluokat (HCM 2000). Palvelutaso Ohjausviive / ajon. (s) A Erittäin hyvä 10 B Hyvä 15 C Tyydyttävä 25 D Välttävä 35 E Huono 50 F Erittäin huono > 50 Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyjen toimivuuteen ja turvallisuuteen suunnittelualueella. Laadittujen liikenne-ennusteiden (Strafica Oy ) mukaan eritasoliittymän ja kaavan mukaisten katujen rakentaminen ei aiheuta käyttösuhteiden perusteella ongelmia kaupungin katuverkolla laajemmallakaan alueella.

21 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 21 Kuva 8. KVL 2024 ja käyttösuhteet (Strafica Oy ). 5.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Eritasoliittymän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta Joupin alueella. Kantatien suuntaisen kadun (Suupohjantie) tasoliittymien sekä suunnitellusta eritasoliittymästä itään olevan Itikan eritasoliittymän kuormitukset kevenevät kulkuyhteyksien parantuessa Joupin kauppa-alueelle. 5.3 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Kauppajoupin eritasoliittymän rakentaminen mahdollistaa Joupin liikealueen kehittämisen laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on noin k-m2:n liikealan lisärakentaminen ja 1500 k-m2:n liikenneaseman toteuttaminen. Hankkeen yhteydessä on tehty asemakaavan muutos, joka koskee Seinäjoen kaupungin Joupin (13) kaupunginosan kortteleita 10-12, ja sekä virkistys-, erityis-, katu-, rautatie- ja yleisen tien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Joupin (13) kaupunginosan korttelit 10-12, 14, 80, 81 ja 85 sekä virkistys-, katu-, rautatie- ja yleisen tien alueet.

22 22 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 5.4 Meluvaikutukset Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (VNp 993/92). Ohjearvoja sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvoja sovelletaan eri liikennemuotojen melukysymyksiin ja melutasoja verrataan ohjearvoihin melulähderyhmittäin. Seuraavassa taulukossa on esitetty valtioneuvoston antamat melun ohjearvot ulkona ja sisällä. Taulukko 4. Melutason yleiset ohjearvot ulkona ja sisällä. MELUTASON YLEISET OHJEARVOT (Vn, päätös 993/92) Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq, enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo db db 1) 45 db 40 db 3) Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Nyky- ja ennustetilanteiden meluvyöhykkeet päivällä klo 7-22 ja yöllä klo 22-7 ilman meluntorjuntatoimenpiteitä on esitetty kohdassa 16.1T. Kantatietä 67 lähimpänä sijaitsevat asuinrakennukset ovat kantatien eteläpuolella, tarkastelualueen länsipäässä, reilun 200 metrin päässä tielinjasta. Rakennusten pohjoisjulkisivujen kohdalla keskiäänitaso on nykytilanteessa päiväaikaan alle 50 db ja yöllä selvästi alle 45 db. Ennustetilanteessa päivän keskiäänitaso pohjoisjulkisivujen kohdalla ei ylitä 50 desibeliä ja yöajan keskiäänitaso jää selvästi alle 45 desibelin. Rakennusten sisäpihoilla päästään päiväaikanakin alle 45 desibelin. Tarkastelualueen itäpäässä, kantatien eteläpuolella sijaitsevat rakennukset ovat kauempana tielinjasta, eikä niidenkään pihoilla ylity melun ohjearvot.

23 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 23 Yleisten ohjearvojen mukaiset päivän ja yön keskiäänitasot eivät ylity nykytai ennustetilanteessa tarkastelualueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen kohdilla tai niiden oleskelupihoilla eli meluntorjuntatoimenpiteitä ei tarvita. 55 db:n meluvyöhyke ei myöskään ulotu kauppakeskusalueelle asti. Tähän vaikuttaa osaltaan kantatien 67 tasauksen lasku nykytilanteesta. 5.5 Vaikutukset ilmanlaatuun Liikennemäärien kasvu lisää liikenteen päästöjä, mutta ajoneuvotekniikan kehittyminen puolestaan vähentää niitä. Liikenteen kasvu ei johdu suoranaisesti eritasoliittymän rakentamisesta, vaan pääasiassa alueelle suunnitellusta uudesta maankäytöstä. Liikenteen jäljet -julkaisussa (YTV, 2002) on kuvattu liikenteen päästöjen aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia. Siinä on todettu mm., että ajoneuvon vuorokautisella liikennemäärällä suositusetäisyys, jolle asuntoja tai muita herkkiä kohteita ei tulisi sijoittaa, on 28 metriä. Tällä etäisyydellä pääsääntöisesti alitetaan nykyiset ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Suunnittelualueella kantatien 67 liikennemäärä ennustetilanteessa oli maksimissaan alle ajoneuvoa vuorokaudessa. Lähimmät asuinrakennukset eritasoliittymän rakentamisen jälkeen sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä kantatiestä. Kantatien eteläpuolisen alueen tuleva maankäyttö suunnittelualueella on asemakaavan mukaan kauppaa ja palveluita. 5.6 Tärinävaikutukset Hankkeella ei ole tärinää lisääviä vaikutuksia 5.7 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Länsi-Suomen ympäristökeskukselta lausuntoa tulvakorkeudesta ja alimmasta rakentamiskorkeudesta Joupin liikealueella asemakaavan muutosta varten. Lausunnossa ( LSU L-1761) todetaan, että kantatie 67 on kerran 100 (N ,85 m) ja 250 (N ,25 m) vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa osittain veden peitossa. Tällaisessa tilanteessa liikenne tulee kyetä ohjaamaan muulle reitille. Lausunto on esitetty suunnitelman osassa C (16.3T).

24 24 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Kt 67 Joupin etl Suupohjantie Kuva ). Tulvauhan alainen alue (Lähde: Länsi-Suomen ympäristökeskus Nykytilanteessa kantatie on noin tasolla mpy. Eritasoliittymän rakentamisen myötä kantatien tasaus laskee eritasoliittymän kohdalla noin 3 m. Kantatien pohjoispuolinen ratapenkere sekä eritasoliittymien rampit toimivat osittain tulvapenkereenä kantatiehen päin ja vesi pääsee kantatielle vain ratapenkereen rumpujen ja alikulkujen kautta. Jos kantatie poikkeuksellisen pahassa tulvassa jää veden alle, on liikenne eritasoliittymän kohdalla mahdollista hoitaa ramppien kautta tai ohjata kantatien koko liikenne Suupohjantien kautta. 5.8 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön. Suunnittelukohteessa tehdyn luontoselvityksen perusteella alueella ei ole mainittavia ympäristöarvoja. Merkittävin vaikutus syntyy, kun tierakenteiden alle jää pysyvästi peltomaata. 5.9 Vaikutukset luonnonvaroihin Tien rakentamisella ei ole suurta vaikutusta luonnonvaropihin. Rakentamiseen tarvittava materiaali tuodaan jo käytössä olevilta maa-aineksen ottoalueilta Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan Hankkeen sijoittuminen arvokkaan maisema-aluerajauksen lähituntumaan on huomioitu suunnittelussa laskemalla kantatien tasausta noin kolmella metrillä nykyisestä. Tästä johtuen risteyssilta nousee vain noin 3 metriä nykyisen maanpinnan tason yläpuolelle ollen lähellä vieressä kulkevan ratapenkereen tasoa. Silta ramppeineen ei näin muodosta muuten tasaisessa maastossa kauas näkyvää uutta maisemaelementtiä.

25 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Eritasoliittymän rakentamisella ei sinällään ole merkittäviä vaikutuksia lähialueen ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Kaavan mahdollistaman liikekeskuksen rakentaminen sen sijaan tuo muassaan muutoksia, joita on käsitelty kaavan laatimisen yhteydessä Kiinteistövaikutukset Hankkeen vuoksi lunastetaan yksi ulkorakennus Yhteiskuntatalous Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 5.86 M Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tien rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat väliaikaisia. Merkittävimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat liikenteelle aiheutuvat haitat sekä olemassa olevalle maankäytölle ja asumiselle aiheutuvat melu-, pöly- ja tärinähaitat. Rakentamisen aikana joudutaan myös siirtämään ja uusimaan putkia ja johtoja, mikä saattaa ajoittain häiritä alueen veden ja sähkön jakelua. Väliaikaiset liikennejärjestelyt, kiertotiet ja muutokset tieyhteyksissä hidastavat liikennettä. Myös liikenneturvallisuuden kannalta muuttuvat järjestelyt ovat haitallisia. 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Hankkeen yhteydessä toteutetaan kadut K1, K2 ja K3 sekä niihin liittyvä kiertoliittymä. Katujärjestelyt on esitetty suunnitelmakartalla 3T. Katusuunnitelmat hyväksyy Seinäjoen kaupunki. Suunnittelualueella on kantatien läheisyydessä Elisan, Soneran, Anvian ja Seinäjoen Energian johtoja ja kaapeleita, joita joudutaan siirtämään. Pääsääntö on, että johdot ja kaapelit siirretään kantatien uuden linjauksen viereen. 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET Hankkeen toteuttaminen ei vaadi lupia.

26 26 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Suunnittelutyön aikana on pyydetty ja saatu Ratahallintokeskuksen lausunto ( ). Siinä on todettu muun muassa, että hankkeesta vastaavan on selvitettävä hankkeen vaikutukset radan stabiliteettiin, mittaussuunnitelma on hyväksytettävä isännöitsijällä, mittauksessa on noudatettava rataturvallisuusmääräyksiä ja radan läheisyydessä rakentamiselle on haettava työlupa. Lausunto on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 1. sta on neuvoteltu ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa Kokouksessa ympäristö ja luonnonvarat vastuualueella ei ollut huomauttamista suunnitelmaratkaisuun tiedossa olevien asioiden perusteella. Kokousmuistio on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 2. Y-vastuualueen biologeille suunnitelma esiteltiin Biologien kannanotto on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 3. 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Seinäjoen kaupunki esittää hyväksyttäväksi tiesuunnitelman Kantatie 67 Joupin eritasoliittymä seuraavasti: Maantiet Tie- ja paaluväli Pituus (km) Poikkileikkaus ja päällyste Kantatie 67 K67 plv , /7.5 Ab Kantatien korkeusasema on esitetty piirustuksessa 5.1T. Joupin eritasoliittymän rampit R1 plv , /4.5 Ab R2 plv , /4.5 Ab R3 plv , /4.5 Ab R4 plv , /4.5 Ab Rampit on esitetty suunnitelmakartalla 3T ja niiden korkeusasema piirustuksissa 5.2T 5.5T. Tiejärjestelyt sijaitsevat asemakaava-alueella. Asemakaava-alueella liikennealueeksi merkitty ja asemakaavan käsittelyn yhteydessä hyväksytettävä alue otetaan haltuun.

27 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT 27 Laskuoja- ja laskujohtoalueet Työnaikainen rasite laskuojien kunnostamiseen syntyy seuraavasti: Nro Leveys Rek.nro Tilan nimi 1 6 m 3:461 Savikko II 2 m 2:248 Seinänsuu 4 m 2:835 Ojala 2 4 m 3:493 Keskisenmaa 2 m 3:426 Ylijouppila Sillat S1 Joupin risteyssilta: S1 sijaitsee kantatien paalulla n Sillan alikulkukorkeus on 5,0 m ja aukon leveys 2 x 10,5 m. Sillan hyötyleveys vaihtelee 8,5 m 16,6 m välillä. 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Suunnitelmaa koskevat ratkaisut on käsitelty hankeryhmässä, johon ovat kuuluneet: Markku Kujanpää Seinäjoen kaupunki Kari Havunen Seinäjoen kaupunki Jyrki Kuusinen Seinäjoen kaupunki Keijo Kaistila Seinäjoen kaupunki Ari Perttu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jarmo Kuusela YIT Rakennus Oy Suunnitelman on laatinut A-Insinöörit Suunnittelu Oy Seinäjoen kaupungin toimeksiannosta. Pohjatutkimukset on tehnyt Oy KS-Geokonsult Ab ja laboratoriotutkimukset Aluetekniikka Oy. A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n vastuuhenkilöt: - Projektipäällikkö, tie- ja rakennustekniikka, ins. Jukka Levä - Geotekniikka, DI Jari Nousiainen - Ympäristösuunnittelu, Maisema-arkkitehti, arkkitehti Tapani Vuorinen - Sillat, ins. Kari Niemi Lisätietoja suunnitelmasta antaa Kari Havunen Seinäjoen kaupungilta, Kirkkokatu 6, Seinäjoki, puh. (06) Tampereella Seinäjoen kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kari Havunen Kaupungininsinööri Jukka Levä Insinööri

28 28 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki LIITTEET 10 LIITTEET Liite 1: RHK:n lausunto Liite 2: Muistio neuvottelusta ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueen kanssa Liite 3: Y-vastuualueen biologien kannanotto

29

30 KOKOUSMUISTIO 1 (2) Kt 67 Joupin etl tiesuunnitelma Suunnittelukokous Aika , klo Paikka ELY-keskus Vaasa Läsnä Ari Perttu ELY-keskus Hannele Wilhelms-Holmsten ELY-keskus Keijo Kaistila Seinäjoen kaupunki Jukka Levä A-Insinöörit Suunnittelu Oy 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Suunnitelman esittely Ari Perttu avasi kokouksen. Sovittiin, että Ari Perttu toimii puheenjohtajana ja Jukka Levä sihteerinä. Konsultti esitteli tiesuunnitelman. Eritasoliittymän korkeusasema on suunniteltu mahdollisimman matalalle, ettei eritasoliittymästä tule maisemallisesti liian hallitsevaa. Kantatien tasaus alittaa tulvakorkeuden eritasoliittymän kohdalla, mutta rampit ovat tulvakorkeuden yläpuolella. Liittymäalueelle ei ohjata kevyttä liikennettä. Joukkoliikenne käyttää muita reittejä. Tehtyjen selvitysten mukaan alueelta ei ole löytynyt ympäristön kannalta suojeltavia kohteita. Viereinen rautatien takainen alue on maakuntakaavassa esitetty tärkeänä maisemaalueena. Suunnittelualue sijaitsee nykyisellä asemakaava-alueella. Asemakaavamuutos on käynnissä. Ennustetuilla liikennemäärillä melun raja-arvot eivät ylity läheisillä asuinalueilla. 3. Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen kannanotto Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue on tutustunut suunnitelmaan ennalta. Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueella ei ole huomauttamista suunnitelmaratkaisuun tiedossa olevien asioiden perusteella. luonnos esitellään vielä Y-vastuualueen biologeille. Tästä toimitetaan täydennys kannanottoon mennessä. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Y-tunnus Kotipaikka Tampere ESPOO Harakantie 18 A Espoo Puh Fax TAMPERE Satakunnankatu 23 A Tampere Puh Fax

31 2 (2) 4. Muut asiat Ei muita asioita. 5. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Hannele Wilhelms-Holmsten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Y-vastuualue Ari Perttu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus L-vastuualue JAKELU Seinäjoen kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Y-vastuualue

32 Liite 3 Lähettäjä: Wilhelms-Holmsten Hannele Lähetetty: 23. huhtikuuta :00 Vastaanottaja: Perttu Ari Aihe: VS: Kt 67 Joupin eritasoliittymä, Y-vastuualueen kannanotot LUONTO OK Hei Kävin äskeisen miitingin jälkeen meidän luonnonsuojeluyksikössämme, siellä päällikkö Rinkineva Kantola delegoi Joupin eritasoliittymän asian Matti Kyröläiselle joka selvitti sen saman tien. Hän tutustui Hannu Tuomiston tekemään luontoselvitykseen ja piti sitä riittävänä, joten näillä näkymin ei ole tiedossa luontoon liittyviä erityisiä näkökohtia jotka vaikeuttaisivat tai estäisivät tiehankkeen eteenpäin viemistä. Siis pöytäkirjan kohdassa 3. mainittu Y vastuualueen biologin kuuleminen on tehty. Ystävällisin terveisin Hannele Wilhelms-Holmsten Ylitarkastaja/Överinspektör Etelä Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus; ympäristövastuualue Närings, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten; ansvarsområdet för miljö och naturresurser Pl/Pb 262 Vaasa/ Vasa Puh / Tel , hannele.wilhelms keskus.fi

33

34

Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, tiesuunnitelma 1.2 T. Tiesuunnitelmaselostus

Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, tiesuunnitelma 1.2 T. Tiesuunnitelmaselostus Tiesuunnitelmaselostus 1 Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, tiesuunnitelma 1.2 T Tiesuunnitelmaselostus luonnos 12.3.2015 Tiesuunnitelmaselostus 2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta, lähtökohdat

Lisätiedot

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä (Hyrylän itäinen ohikulkutie),

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevarausssuunnitelma Tiehallinto Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Lähtökohdat Valtatie

Lisätiedot

1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS

1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T-1 1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 3 1.1 Hankealueen sijainti 3 1.2 Hankkeen liittyminen muuhun alueen suunnitteluun 3 1.3 Tien nykytilanne

Lisätiedot

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 2011 Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla Lähtökohtien tarkistus 14.11.2011 Sito Oy Helsinki 2011 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Raportteja 114 2013 Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Raportteja 114 2013 Valtatien 4

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Raportteja 45 2015 Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma sito oy Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS 28.6.2006 2 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS LIIKENNEVERKKO JA TEKNISEN HUOLLON ESISUUNNITELMA Esipuhe Hakunilan kauppakeskuksen liikenneverkon ja teknisen huollon esisuunnitelman

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.6.2015

ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.6.2015 ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.6.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET. 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009

SEINÄJOKI. Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET. 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009 SEINÄJOKI Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009 SEINÄJOEN KAUPUNKI TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Kirkkokatu 6 PL 215, 60101 SEINÄJOKI

Lisätiedot

Meluntorjunta ja lisäkaistat

Meluntorjunta ja lisäkaistat Meluntorjunta ja lisäkaistat Valtatien 5 välillä Kellolahdentie-Päiväranta, Kuopio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2011 Meluntorjunta ja lisäkaistat valtatien 5 välillä

Lisätiedot

Päivämäärä 1.10.2014. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS

Päivämäärä 1.10.2014. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS Päivämäärä 1.10.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS VT18 OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 1.10.2014 Tarkastus 1.10.2014 Laatija Jenny Jungar

Lisätiedot

Pääteiden E8 ja E18 tiesuunnitelman laatiminen Raision keskustan kohdalla Suunnitteluperusteet LUONNOS VERSIO 1

Pääteiden E8 ja E18 tiesuunnitelman laatiminen Raision keskustan kohdalla Suunnitteluperusteet LUONNOS VERSIO 1 1 Pääteiden E8 ja E18 tiesuunnitelman laatiminen Raision keskustan kohdalla Suunnitteluperusteet LUONNOS VERSIO 1 Varsinais-Suomen ELY-keskus 2014 Liite 14g 2 SUUNNITTELUPERUSTEET SISÄLTÖ 1. Hankkeen kuvaus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS OJALANMÄKI I F ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 18. päivänä kesäkuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa Ojalanmäki

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS 67090597SP Pöyry Finland Oy 4.11.2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS Asemakaavaehdotus Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI VIERUMÄEN RISTEYSSILLAN

LAITILAN KAUPUNKI VIERUMÄEN RISTEYSSILLAN VIERUMÄEN RISTEYSSILLAN ASEMAKAAVAMUUTOS Suunnittelualue Vastaa 30.9.2013 päivättyä kaavaehdotuskarttaa Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu Y- 2045140-7 Sammatintie 6 8 D 33, 00550 Helsinki, tel. 045-110

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Läntisen yhdystien kehittämisselvitys

Hyvinkään kaupunki. Läntisen yhdystien kehittämisselvitys Hyvinkään kaupunki Läntisen yhdystien kehittämisselvitys LÄNTISEN YHDYSTIEN LIIKENNETURVALLISUUS- JA TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Läntinen yhdystie on Hyvinkään keskustan tärkein sisääntuloväylä. Kadun

Lisätiedot