Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki. Tiesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki. Tiesuunnitelma"

Transkriptio

1 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki

2

3 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki

4

5 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki 5 Sisältö I KANTATIE 67 JOUPIN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMA 7 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun Nykytila ja ongelmat Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristö Pinta- ja pohjasuhteet Hankkeelle asetetut tavoitteet 12 2 SUUNNITTELUPROSESSI 13 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt Mitoitus ja tekniset ratkaisut Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Haittojen torjumis- ja lieventämiskeinot Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit Massatalous ja läjitysalueet 18 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT 18 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Meluvaikutukset Vaikutukset ilmanlaatuun Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Vaikutukset luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Kiinteistövaikutukset Yhteiskuntatalous Rakentamisen aikaiset vaikutukset 25 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 25 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET 25

6 6 Julkaisun nimi 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI 26 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT LIITTEET 28

7 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 7 I KANTATIE 67 JOUPIN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMA 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT n tarkoituksena on parantaa Joupin liikealueen kehittämistä koko Seinäjoen markkina-aluetta palvelevaksi seudulliseksi kaupan keskittymäksi. Alueelle on tulossa kaupallista toimintaa käsittävää, mittavaa lisärakentamista. Liikealueen saavutettavuuden ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi eritasoliittymän rakentaminen on välttämätöntä. Eritasoliittymä sijainnista on sovittu Vaasan tiepiirin ja Seinäjoen kaupungin kesken. Eritasoliittymä rakennetaan kantatielle 67 Prunttimäen kohdalle. Se liittää kantatien kaupungin katuverkkoon. on laadittu Seinäjoen kaupungin toimeksiannosta. Kaupunki ja Tiehallinnon Vaasan tiepiiri ovat solmineet asiaa koskevan suunnittelusopimuksen. Suunnittelukohde Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti tienumerokartalla.

8 8 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Kantatiellä 67 on tällä hetkellä 100 km/h nopeusrajoitus. Tien poikkileikkaus on 12,5/7,5 m. Vuonna 2008 kantatien liikennemäärä (KVL) Joupin liikealueen kohdalla oli 6100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 9 %. Ennustevuonna 2024 KVL on nyt suunniteltavan eritasoliittymän itäpuolella ja länsipuolella ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on 9 % (Strafica Oy ). Viimeisen viiden vuoden aikana ( ) on suunnittelualueella tapahtunut kaksi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista molemmat ovat johtaneet henkilövahinkoihin. Onnettomuuksista toinen on ollut hirvieläin ja toinen kohtaamis onnettomuus. Suunnittelukohde Kuva 2. Suunnittelukohteen sijainti Seinäjoen kaupungin opaskartalla 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun Tiesuunnittelu liittyy kiinteästi vireillä olevaan asemakaavan muutokseen. Kaavamuutos koskee Seinäjoen kaupungin Joupin (13) kaupunginosan kortteleita 10-12, ja sekä virkistys-, erityis-, katu-, rautatie- ja yleisen tien aluetta. Kaavamuutos noudattaa tämän tiesuunnitelman mukaisia ratkaisuja. Tiesuunnittelun aikana on pidetty useita kokouksia Seinäjoen kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaupunki suunnittelee kaavamuutoksen mukaiset katujärjestelyt. 1.2 Nykytila ja ongelmat

9 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 9 Kantatiellä ei ole tällä hetkellä liittymää Joupin liikealueelle. Alueen kehittäminen seudulliseksi kaupan keskittymäksi sisältäen noin k-m 2 uutta liiketilaa ja 1500 k-m 2 liikenneaseman edellyttää alueen kytkemistä katuverkon lisäksi eritasoliittymän kautta päätieverkkoon, jotta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus voidaan taata myös ennustetilanteen liikennemäärillä. 1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Eritasoliittymästä ei ole aikaisempia suunnitelmia. Seinäjoen kaupunki ja Tiehallinnon Vaasan tiepiiri ovat solmineet eritasoliittymän suunnittelua koskevan sopimuksen toukokuussa Maankäyttö ja kaavoitus Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Se on vahvistettu Ympäristöministeriössä Kaavassa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen/maakuntakeskuksen alueeksi ja se rajautuu pohjoisessa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Kantatie 67 on maakuntakaavassa nykyisellä paikallaan, mutta nyt suunniteltavaa eritasoliittymää ei kaavaan ole merkitty. Suunnittelukohde Kuva 3. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta.

10 10 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Seinäjoen oikeusvaikutteettomassa yleiskaavassa 1994 kantatien eteläpuoliset alueet on osoitettu pääosin yksityisten palveluiden ja hallinnon alueiksi (PK) ja jonkin verran myös teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Kaavassa Joupin liikealueelta ei ole yhteyttä kantatielle. Suunnittelukohde Suunnittelukohde Kuva 4. Ote Seinäjoen oikeusvaikutteettomasta yleiskaavasta 1994 Suunnittelualueen asemakaavaa ollaan parhaillaan muuttamassa. Voimassa olevassa asemakaavassa Joupin liikealueelta ei ole yhteyttä kantatielle 67. Kuva 5. Ote asemakaavastakauppilankatu.

11 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Ympäristö Alue koostuu viljelykäytössä olevista pelloista, pienialaisista rehevistä niityistä, lehtipuupensastoista, pienteollisuus- ja kauppatonteista ja muutamista vanhoista omakotitalojen pihapiireistä. Alueen pohjoisosat rajautuvat kantatiehen ja rataan. Valtakunnallisesti arvokas Kyrönjoen kulttuurimaisema-alue rajautuu eteläosastaan suunnittelualueeseen. Kulttuurimaisema-alueen rajaus on kuvassa 3 (maakuntakaavaote). Kuva 6. Ilmakuva (Seinäjoen kaupunki) suunnittelualueesta. Joupin eritasoliittymän paikka kantatiellä 67 on merkitty kuvaan mustalla ympyrällä. Suunnittelualueen luontoarvoja on selvitetty asemakaavan muutosta varten maastoinventoinnin avulla kesällä 2009 Selvitys esitetty kohdassa 16.2T. Joupin kaava-alueella ei ole suojelualueita tai suojeluohjelma-alueita. Siellä ei esiinny myöskään: 1) luonnonsuojelulain 1096/ luvun 29 mukaisia luontotyyppejä 2) metsälain 1093/ luvun 10 mukaisia tärkeitä elinympäristöjä 3) vesilain 1961/264 1 luvun 15a, 17a mukaisia luonnontilaisina säilytettäviä kohteita 4) uhanalaisluokituksen (Rassi ym.2000) mukaisia lajeja 5) luontodirektiivin 92/43/ETY liitteen IV (a) mukaisia lajeja 6) lintudirektiivin 79/409/ETY liitteen I mukaisia lajeja Suunnittelualueen melutilanne nykytilanteessa on selvitetty melulaskennoin. Meluselvityksen tarkastelualue käsittää kantatielle 67 suunnitellun eritasoliittymän läheisen alueen. Melulaskennassa on käytetty Novapoint Noise melunlaskentaohjelmaa. Ohjelma käyttää laskentoihin pohjoismaista melunlaskentanormia sekä Quadri-tietomallissa olevaa 3D-maastoaineistoa. Melulaskennan tulosten mukaan yleisten ohjearvojen mukaiset päivän ja yön keskiäänitasot (55 db ja 45 db) eivät ylity nykytilanteessa tarkastelualueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen kohdilla tai niiden oleskelupihoilla. Suunnittelualueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueella ei ole pilaantuneita maita.

12 12 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 1.6 Pinta- ja pohjasuhteet Siltapaikalla ja ramppien sekä kantatie 67:n uuden linjauksen kohdalla on tehty yhteensä 54 painokairausta ja otettu häiriintyneet maanäytteet seitsemästä sekä häiriintymättömät maanäytteet yhdestä pisteestä. Lisäksi suunnitellun sillan ja kiertoliittymän läheisyydessä on tehty kuusi heijarikairausta, kuusi siipikairausta sekä neljä porakonekairausta ja on asennettu yksi pohjavesiputki. Suunniteltu Joupin risteyssilta sijaitsee laaja-alaisella, pinnaltaan suhteellisen tasaisella peltoalueella. Maanpinta laskee hyvin loivasti suunnitellun sillan ja kiertoliittymän kohdalta sekä itään että länteen päin, maanpinnan korkeuden ollessa noin tasoilla +39,20 +40,50. Tulevan kiertoliittymän kaakkoispuolella maanpinta on rakennuksen pihamaalla peltoaluetta korkeammalla, noin tasolla +42,20. Nykyisen kantatie 67 penkereen korkeus vaihtelee maanpinnan mukaisesti tasoilla +40,20 +40,95. Tien pohjoispuolella kulkee Seinäjoki-Kaskinenrata, jonka penger on noin tasolla +41,0. Rautatien pohjoispuolella on yksityistie. Nykyisen tiepenkereen kohdalla on noin 1 m paksuiset rakennekerrokset. Tien ja radan rakennekerrosten alla sekä penkereiden ulkopuolella maanpinnassa on 0,5 1,5 m paksuinen kuivakuorikerros. Suunnitellun sillan ja kiertoliittymän kohdalla on kuivakuorikerroksen alapuolella noin 0,2 3,0 m paksu pehmeä savikerros, jonka leikkauslujuus on siipikairausten perusteella alimmillaan 10 kpa, vesipitoisuuden vaihdellessa %. Savikerroksen alla on 0,2 1,6 m paksu siltti- tai hiekkakerros, jonka vesipitoisuus on noin %. Tämän alla on tiivis moreenikerros, jonka yläpinta vaihtelee tasoilla +30,0 +38,9. Moreenikerros kulkee luode kaakko -suunnassa korkeampana harjanteena nousten siltapaikalla lähelle maanpintaa. Pohjavesiputkesta mitattu vesipinta oli tasolla +38,9 eli noin 1 m syvyydellä maanpinnasta. Kairaukset on ulotettu moreeniin, tasoille +21,7 +37,9 eli 4,4 18,0 m syvyyteen maanpinnasta. Siltapaikan itä- ja länsipuolella kuivakuorikerroksen alapuolinen pehmeä savikerros on noin 3,0 18,0 m paksu, vesipitoisuuden vaihdellessa %. Savikerroksen alla on 0,4 6,8 metrin paksuinen siltti- tai hiekkakerros, jonka vesipitoisuus on %. Näiden alapuolella on tiivis moreenikerros, jonka yläpinnan taso vaihtelee +19,6 +32,4. Kairaukset on päätetty moreeniin tasoilla +15,0 +27,8 eli 11,4 24,4 metrin syvyyteen maanpinnasta. 1.7 Hankkeelle asetetut tavoitteet Hankkeen ensisijaisena tavoitteena ovat sujuvat ja turvalliset yhteydet kantatien 67 ja Suupohjantien välillä niin, että Joupin liikealueen saavutettavuus paranee. Kun eritasoliittymän rakentamisen jälkeen on kauppakeskusalueelle kulkeville käytössä vaihtoehtoisia reittejä, jakautuu liikenne kuormitus useaan eri liittymään ja usealle eri väylälle ja riski liikenneverkon ruuhkautumisesta pienenee. Tällöin eritasoliittymä sekä siihen liittyvä asemakaavan mukainen kauppakeskusalueen kiertävä katuverkko yhdessä parantavat myös kaupunginosien yhteyksiä päätieverkolle. Hankkeella tuetaan kaupungin ja

13 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki SUUNNITTELUPROSESSI 13 koko kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, koska se mahdollistaa kaupallisten palveluiden laajentamisen tiiviin, olemassa olevan rakenteen sisällä. Eritasoliittymän suunnittelussa ja mitoituksessa noudatetaan Tiehallinnon ohjearvoja. Liittymän kohdalla mitoitusnopeutena pidetään nykyistä 100 km/h nopeusrajoitusta. Eritasoliittymän sillassa varaudutaan kantatien 67 toisen ajoradan rakentamiseen. Joupin liikealueen puoleisissa rampeissa varaudutaan myös toiseen ajorataan. Suunnittelukohde ei varsinaisesti ole valtakunnallisesti arvokkaalla Kyrönjoen kulttuurimaisema-alueella, mutta on sen rajauksen eteläreunan tuntumassa. Hankkeen suunnittelussa otetaan huomioon alueen luonnon, maiseman sekä kulttuuriympäristön arvo ja erityispiirteet. Ihmisiin kohdistuvat haitat pyritään (melu, päästöt, estevaikutus) minimoimaan. 2 SUUNNITTELUPROSESSI n laatimista on ohjannut hankeryhmä, jossa on ollut edustus Seinäjoen kaupungilta, Tiehallinnon Vaasan tiepiiristä, YIT Rakennus Oy:stä ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. Hankeryhmä on kokoontunut työn aikana yhteensä viisi kertaa. Ratahallintokeskuksen edustaja on kutsuttu tarvittaessa hankeryhmän kokouksiin. Suunnittelun aloittamisesta ja yleisötilaisuudesta on ollut kuulutus Etelä- Pohjanmaa -lehdessä (1.6T). Tiesuunnittelun yhteydessä on laadittu Joupin aluetta koskevat asemaakaavan muutokset. Eritasoliittymää ja asemakaavoitusta koskevien suunnitelmien esittelytilaisuus pidettiin Seinäjoen kaupungintalolla valtuustosalissa keskiviikkona klo 17:00 alkaen. Suunnittelualueella on Elisan, TeliaSoneran, Anvian, Seinäjoen Veden ja Seinäjoen Energian johtoja ja kaapeleita. Hankkeen vuoksi tehtävät siirrot on suunniteltu tämän työn yhteydessä.

14 14 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt Kantatien parantaminen alkaa lännessä Aittomäen risteyssillasta ja päättyy idässä Prunttimäen risteyssiltaan. Risteyssiltojen välisellä alueella kantatien linjaus siirtyy 30 metriä nykyistä etelämmäksi, Suupohjantielle päin. Tien tasaus on noin 3 m nykyisen maanpinnan tason alapuolella. Suunnittelussa on varauduttu kantatien 67 toiselle ajoradalle. Liikennöitsijöiden kanssa on keskusteltu joukkoliikenteen pysäkeistä. Tällä hetkellä Suupohjan suunnasta Seinäjoelle tulevista linja-autoista vakiovuorot käyttävät Suupohjantietä ja pikavuorot kantatietä. Eritasoliittymäalueelle ei ole suunniteltu pysäkkejä, koska turvallisten jalankulkuyhteyksien järjestäminen pysäkeille on vaikeaa ja suunnitellun kauppakeskuksen pääsisäänkäynti tulee Suupohjantien suuntaan. Eritasoliittymän valmistumisen jälkeen pikavuorot voisivat niin halutessaan ajaa eritasoliittymän ja uusien kiertoliittymien kautta keskustaan. Kantatielle ei kuitenkaan pysäkkiä tarvita, vaan katuverkon pysäkit palvelevat joukkoliikenteen käyttäjiä parhaiten. Kaupunki määrittää, mikä katuverkon pysäkki on pikavuoropysäkki. Pysäkit ja niiden paikat suunnitellaan katujen suunnittelun yhteydessä. Nykytilanteessa kantatiellä ei suunnittelualueella ole kevyen liikenteen väylää eikä risteämisiä ajoneuvoliikenteen kanssa. Kantatie ja rata muodostavat voimakkaan esteen kevyelle liikenteelle ja niiden takana pohjoispuolella on lähinnä vain peltoa. Tarvetta kevyen liikenteen yhteyksille kantatien yli ei eritasoliittymän rakentamisen vuoksi synny. Kaavoituksen ja katusuunnittelun yhteydessä kauppakeskuksen takaa menevien katujen varteen ei suunnitella kevyenliikenteen väyliä. Reitit kevyelle liikenteelle suunnitellaan kauppakeskusalueen lävitse. Teiden hallinnolliset järjestelyt on esitetty piirustuksessa 2.1T. Kantatie 67 ja rampit ovat yleistä tietä, muut järjestelyt ovat kaupungin katuja. 3.2 Mitoitus ja tekniset ratkaisut Mitoitusnopeus ja tien leveys Suunnittelualueella kantatien 67 mitoitusnopeus on 100 km/h. Joupin eritasoliittymän rampeilla mitoitusnopeus on 60 km/h. Kantatien leveys on 10.5/7.5 m ja ramppien leveys on 6.5/4.5 m. Katujen poikkileikkaukset on esitetty piirustuksissa 6.1T 6.3T.. Kiertoliittymä on halkaisijaltaan 50 m ja kiertotilan leveys on 6.5 m.

15 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY 15 Liittymät, liikenteenohjaus ja päällyste Liittymät on mitoitettu modulirekalle. Liikenteenohjauksen viitoitussuunnitelma on esitetty piirustuksessa 12T. Kaikkien väylien päällyste on AB. Valaistavat tiet, kadut ja alueet Kantatie 67 valaistaan väliltä pl ja lisäksi suunnittelualueen ulkopuolella Prunttimäen risteyssillalta itään n. 560m nykyinen puupylväsvalaistus uusitaan metallipylväillä. Nykyistä valaistusta puretaan yhteensä n. 2010m. Kt67:n rampit R1-R4 valaistaan kokonaisuudessaan. Kiertoliittymä valaistaan kokonaan. Katu K1 joka liittyy ramppeihin R3 ja R4 valaistaan kokonaan. Kadut K2 ja K3 valaistaan suunnitelman alueelta. Valaistusasennukset Suunnittelualueella käytetään yksipuolista reunasijoitusta paitsi Kt 67 liittymäramppien kohdalla jossa pylväät sijoitetaan vastakkain kaksipuolisesti. Kt 67 ja siihen liittyvien ramppien R1-R4 ja K1 valaistus toteutetaan törmäyksessä myötäävillä pylväillä sekä maakaapelilla. Kiertoliittymässä ja kaduilla K2-K3 käytetään jäykkiä pylväitä. Valaistuksenohjaus Tievalaistus liitetään Tiehallinnon valaistuksen ohjausjärjestelmään. Valaisimien tehoa pudotetaan hiljaisen liikenteen aikana n. 35%. Kaksitehoisten valaisimien tehonohjaus toteutetaan valaistuskeskukselta. Katuvalaistus liitetään Seinäjoen kaupungin valaistukseen. Sillat ja tukimuurit Hankkeeseen sisältyy yksi uusi risteyssilta. Joupin risteyssilta S1 sijaitsee kantatien paalulla n Siltatyyppi on teräsbetoninen ulokepalkkisilta. Sillan alikulkukorkeus on 5,0 m ja aukon leveys 2 x 10,5 m. Sillan hyötyleveys vaihtelee 8,5 m 16,6 m välillä. Silta on perustettu maanvaraisesti. Sillan yleispiirustus on esitetty osan C piirustuksessa 7.2T. Silta on tavanomainen ja kuuluu siltapaikkaluokkaan IV.

16 16 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY Kuivatuksen periaatteet Suunnittelualueen teiden ja ramppien kuivatus hoidetaan pääsääntöisesti avo-ojin ja rummuin. Nykyiset laskuojajärjestelyt säilytetään ja ojat perataan tarvittaessa. Joupin risteyssillan yhteyteen rakennetaan sadevesipumppaamo, josta vedet pumpataan radan alittavaan rumpuun. Kuivatuksen periaatteet on esitetty suunnitelmakartalla 3T. Johdot ja laitteet Suunnittelualueella on kantatien läheisyydessä Seinäjoen Energian, Anvian, Elisan ja TeliaSoneran johtoja ja kaapeleita, joita joudutaan siirtämään. Seinäjoen Vedellä ei ole suunnittelualueella johtoja. Lähimmät johdot kulkevat radan pohjoispuolella sekä nykyisten alikulkujen läheisyydessä. Johtojen ja laitteiden likimääräiset sijainnit on esitetty suunnitelmakartalla 6.4T. Perustamis- ja pohjanvahvistustoimenpiteet Koska maapohja koostuu lujuudeltaan pehmeistä ja voimakkaasti kokoonpuristuvista, pääosin paksuista savikerroksista, on suunnittelualueen teiden ja väylien pohjilla tehtävä vakavuutta varmentavia ja painumia pienentäviä pohjanvahvistustoimenpiteitä. Suunnitellut pohjanvahvistustoimenpiteet on esitetty pohjanvahvistuskartalla (piir.nro 13T). Kantatien 67 tieleikkauksen ja pohjoispuolisten ramppien R3 ja R4 penkereiden vakavuuden varmistamiseksi tehdään syvästabilointi kantatien 67 paaluväleillä ja Samalla varmennetaan pohjoispuolella sijaitsevan Seinäjoki-Kaskinen -radan vakavuus. Syvästabilointi toteutetaan väylien poikkisuunnassa yhtenäisiksi seinämiksi tehtävillä pilareilla Joupin risteyssillan tulopenkereillä, kadulla K1 ja sillan eteläpuolisessa kiertoliittymässä sekä rampin R2 plv:llä 0 90 ja kadun K3 plv:llä voidaan maapohjan kantavuus varmistaa savikerroksen ohuuden vuoksi kantavaan kerrokseen ulottuvalla massanvaihdolla. Katuun K1 liittyvillä rampeilla R3 ja R4 tehdään massanvaihto radan vieressä kahdessa vaiheessa siten, että massanvaihto toteutetaan radan puoleisella reunalla ensin kapeana ja nopeasti tehtävänä suojatäyttönä, minkä jälkeen massanvaihto ulotetaan koko poikkileikkausta koskevaksi. Kiertoliittymään liittyvien ramppien R1 plv:llä ja R2 plv:llä sekä katujen K2 plv:llä ja K3 plv:llä penkereiden vakavuus varmistetaan sekä em. massanvaihdon ja maanvaraisten jaksojen väliset painumaerot hallitaan vahvistamalla pehmeät savikerrokset syvästabiloinnilla, mikä toteutetaan erillisillä pilareilla. Rampin R1 stabilointi on pohjanvahvistuskartan mukaisesti ulotettava pohjoisen suuntaan leveämmälle työnaikaisen kiertotien vaatiman lisätilan vuoksi. Nykyinen kt 67:n tiepenger on painunut kymmenien vuosien ajan, mistä syystä uusi kt 67:n linjaus ja rampit R1 ja R2 liitetään vanhaan tierakentee-

17 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY 17 seen esikuormitetulla maapohjalla tarkoituksena pienentää uuden ja vanhan rakenteen painumaeroja. Esikuormitus tehdään nykyisen tien vierellä ylipengertä käyttäen ja aloittaen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakentamista, jotta sille voidaan varata painuma-aikaa vähintään puoli vuotta. Esikuormituspenkereet rakennetaan kt 67:n paaluväleille ja siten, että ramppien R1 ja R2 kautta kulkeva työnaikainen kiertotie liittyy kt 67:een paaluilla 380 ja Joupin risteyssilta voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin moreenin ja sen päälle rakennetun massanvaihdon varaan. Sillan tulopenkereillä tehdään em. massanvaihdot. 3.3 Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Tieympäristösuunnitelman toimenpiteillä korjataan rakentamisesta aiheutuvia vaurioita. Ympäristösuunnitelman toimenpiteillä parannetaan myös tien soveltumista pohjoispuolen avaraan peltomaisemaan ja eteläpuolen taajamaympäristöön. Kiertoympyrästä muotoillaan keskeltä kupera ja verhoillaan massapensailla. Keskelle on lisäksi mahdollista sijoittaa korkeampi, maamerkinomainen ympäristötaideteos. Kiertoympyrän reunaosat katetaan kivimurskeella, jossa värierot luovat hillityn kuvioinnin. Ramppien ilmettä tiivistetään lehtikuusiryhmillä, muuten liittymäympäristö säilytetään avoimena ja hoidetaan nurmipintaisena. Keski- ym saarekkeet katetaan betonikiveyksillä. Tieympäristöön kohdistuvat toimenpiteet on esitetty suunnitelmakartalla 7.1T. 3.4 Haittojen torjumis- ja lieventämiskeinot an ei sisälly ympäristösuunnittelun lisäksi erityisiä haittojen torjumis- tai lieventämiskeinoja. Suunnittelukohde ei sijaitse pohjavesialueella. Kohteesta tehdyt melulaskennat osoittavat, että alueen asuinkiinteistöjen piha-alueilla melutaso ei ylitä ennustetilanteessa (vuosi 2024) ohjearvoja (päivä 55 db, yö 45 db). Nykytilanteessa kantatiellä 67 ei Joupin liikealueen kohdalla ole kevyen liikenteen yli- tai alikulkuja, koska kantatien pohjoispuoliset alueet ovat pääsääntoisesti maatalouskäytössä. Tältä osin tilanne säilyy entisellään. 3.5 Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit Kantatie 67 ei ole Joupin liikealueen kohdalla erikoiskuljetusreitti. Erikoiskuljetukset käyttävät Suupohjantietä. Kantatietä käytetään vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Suupohjantien tulevaisuus erikoiskuljetusten reittinä on uhattuna, joten eritasoliittymän kohdalla kuljetukset pystytään hoitamaan ramppien R3 ja R4 kautta.

18 18 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TUTKITUT VAIHTOEHDOT Seinäjoen seudun liikennejärjestelmätyön yhteydessä vuonna 2003 on selvitetty vaarallisten aineiden kuljetuksia valtakunnallisen tavaraliikennematriisin pohjalta (Tilastokeskuksen aineistot vuosilta ). Matriisin mukaan Seinäjoen sisääntuloteillä on vaarallisten aineiden kuljetuksia 37 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ne jakaantuvat suunnittain seuraavasti: Valtatie 19 etelään (Jalasjärvi) 11 kuljetusta Valtatie 19 pohjoiseen (Lapua) 12 kuljetusta Valtatie 18 länteen (Ylistaro) 7 kuljetusta Valtatie 18 itään (Kuortane / Alavus) 3 kuljetusta Kantatie 67 länteen (Ilmajoki) 4 kuljetusta Näistä ongelmallisin on valtatie 19 etelään, sillä reitti kulkee Seinäjoen keskustan ja Törnävän halki katuverkkoa pitkin. Kantatien 67 merkitys vaarallisten aineiden kuljetusreittinä kasvaa, mikäli Seinäjoen kaupungin katuverkolla päädytään käyttämään vaarallisten aineiden reittirajoituksia ennen Seinäjoen itäisen ohikulkutien valmistumista. 3.6 Massatalous ja läjitysalueet Suunnitelmassa ei ole esitetty varattavaksi erillisiä alueita tierakenteeseen kelpaamattomien maa-ainesten läjittämiseen. Rakentamisen yhteydessä näitä massoja tulee noin m 3 ktr. 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Työn kuluessa tutkittiin viisi ja nelihaaraista kiertoliittymävaihtoehtoa. Viisihaaraisessa liittymässä katuyhteydet hajautetaan kauppakeskusalueen molemmille puolille, nelihaaraisessa katuyhteys kulkee kauppakeskusalueen poikki. Tarkastelut on esitetty raportissa Kauppajoupin etl:n tarkastelut , Strafica Oy). Tiesuunnittelun pohjaksi valittiin viisihaarainen kiertoliittyvävaihtoehto. Raportit on esitetty liitteissä 1.8T ja 1.9T. 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Joupin eritasoliittymän rakentamisella on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Seuraavissa luvuissa on esitelty hankkeen vaikutukset teemoittain. 5.1 Vaikutukset liikenteeseen Nykytilanteessa (v. 2008) kantatie 67 on yksiajoratainen väylä, jolla ei ole tarkasteluosuudella liittymiä. Ennustetilanteessa (v. 2024) kantatiellä on tiesuunnitelman mukainen eritasoliittymä, josta on uusi yhteys Joupin uudelle kauppakeskusalueelle. Nykytilanteen liikennemäärät perustuvat Tiehallinnon tierekisteritietoihin (KVL 2008). Vuoden 2024 liikenne-ennuste perustuu Itäisen ohikulkutien

19 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki 19 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET suunnittelun yhteydessä päivitettyyn Seinäjoen liikennemalliin, jossa on otettu huomioon Kauppajoupin kauppakeskuksen maankäyttösuunnitelmat (Seinäjoen Joupin alueen KVL-tarkastelut, Strafica Oy ). Liikennemäärien, raskaan liikenteen osuuksien ja nopeusrajoitusten muutokset on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Liikennemäärien (KVL) ja raskaan liikenteen osuuksien muutokset. Väylä KVL 2008 KVL 2024 Raskaan liikenteen osuus (%) Nopeus-rajoitus (km/h) Kantatie 67, eritasoliittymän länsipuoli Kantatie 67, eritasoliittymän itäpuoli Kantatie 67, eritasoliittymän ramppien väli Eritasoliittymä, R Eritasoliittymä, R Eritasoliittymä, R Eritasoliittymä, R Kuva 7. Iltahuipputunnin liikennemäärät ennustetilanteessa ns. Kauppa-Joupin kiertoliittymässä (Strafica Oy). Kiertoliittymälle on tehty toimivuustarkastelut kiertoliittymien toimivuus- ja välityskykytarkasteluihin tarkoitetulla DanKap 2.3 -ohjelmalla. Palvelutasoluokat on määritelty ajoneuvon keskimääräisen viivytyksen mukaan HCM2000:n mukaisesti. Toimivuutta on tarkasteltu suunnitelman mukaisessa yksikaistaisessa, viisihaaraisessa kiertoliittymässä. Toimivuutta on lisäksi tarkasteltu järjestelyillä, joissa kaakkoiselta eli kauppakeskuksen tulosuunnalta on vapaa oikea - järjestely eritasoliittymän itäiselle rampille. Kiertoliittymä toimii ennustetilanteen liikennemäärillä ilman vapaa oikea - järjestelyä palvelutasolla C eli tyydyttävä ja vapaa oikea -järjestelyn kanssa palvelutasolla B eli hyvä. Vapaa oikea -järjestelyllä kiertoliittymä toimii palvelutasolla D eli välttävä vielä 25 % ennustetilannetta suuremmilla liikennemäärillä.

20 20 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Kiertoliittymän palvelutasoluokat ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärillä tulosuunnittain on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Yksikaistaisen kiertoliittymän palvelutasoluokat tulosuunnittain ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärillä. Yksikaistainen kiertoliittymä Yksikaistainen kiertoliittymä ja vapaa oikea Läntinen ramppi B B K2, katu Suupohjantieltä A A K3, katu kauppakeskukselta C A Itäinen ramppi - - K1, pohjoiset rampit A A Taulukko 3. Valo-ohjaamattoman liittymän ohjausviiveeseen perustuvat palvelutasoluokat (HCM 2000). Palvelutaso Ohjausviive / ajon. (s) A Erittäin hyvä 10 B Hyvä 15 C Tyydyttävä 25 D Välttävä 35 E Huono 50 F Erittäin huono > 50 Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyjen toimivuuteen ja turvallisuuteen suunnittelualueella. Laadittujen liikenne-ennusteiden (Strafica Oy ) mukaan eritasoliittymän ja kaavan mukaisten katujen rakentaminen ei aiheuta käyttösuhteiden perusteella ongelmia kaupungin katuverkolla laajemmallakaan alueella.

21 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 21 Kuva 8. KVL 2024 ja käyttösuhteet (Strafica Oy ). 5.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Eritasoliittymän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta Joupin alueella. Kantatien suuntaisen kadun (Suupohjantie) tasoliittymien sekä suunnitellusta eritasoliittymästä itään olevan Itikan eritasoliittymän kuormitukset kevenevät kulkuyhteyksien parantuessa Joupin kauppa-alueelle. 5.3 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Kauppajoupin eritasoliittymän rakentaminen mahdollistaa Joupin liikealueen kehittämisen laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on noin k-m2:n liikealan lisärakentaminen ja 1500 k-m2:n liikenneaseman toteuttaminen. Hankkeen yhteydessä on tehty asemakaavan muutos, joka koskee Seinäjoen kaupungin Joupin (13) kaupunginosan kortteleita 10-12, ja sekä virkistys-, erityis-, katu-, rautatie- ja yleisen tien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Joupin (13) kaupunginosan korttelit 10-12, 14, 80, 81 ja 85 sekä virkistys-, katu-, rautatie- ja yleisen tien alueet.

22 22 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 5.4 Meluvaikutukset Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (VNp 993/92). Ohjearvoja sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvoja sovelletaan eri liikennemuotojen melukysymyksiin ja melutasoja verrataan ohjearvoihin melulähderyhmittäin. Seuraavassa taulukossa on esitetty valtioneuvoston antamat melun ohjearvot ulkona ja sisällä. Taulukko 4. Melutason yleiset ohjearvot ulkona ja sisällä. MELUTASON YLEISET OHJEARVOT (Vn, päätös 993/92) Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq, enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo db db 1) 45 db 40 db 3) Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Nyky- ja ennustetilanteiden meluvyöhykkeet päivällä klo 7-22 ja yöllä klo 22-7 ilman meluntorjuntatoimenpiteitä on esitetty kohdassa 16.1T. Kantatietä 67 lähimpänä sijaitsevat asuinrakennukset ovat kantatien eteläpuolella, tarkastelualueen länsipäässä, reilun 200 metrin päässä tielinjasta. Rakennusten pohjoisjulkisivujen kohdalla keskiäänitaso on nykytilanteessa päiväaikaan alle 50 db ja yöllä selvästi alle 45 db. Ennustetilanteessa päivän keskiäänitaso pohjoisjulkisivujen kohdalla ei ylitä 50 desibeliä ja yöajan keskiäänitaso jää selvästi alle 45 desibelin. Rakennusten sisäpihoilla päästään päiväaikanakin alle 45 desibelin. Tarkastelualueen itäpäässä, kantatien eteläpuolella sijaitsevat rakennukset ovat kauempana tielinjasta, eikä niidenkään pihoilla ylity melun ohjearvot.

23 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 23 Yleisten ohjearvojen mukaiset päivän ja yön keskiäänitasot eivät ylity nykytai ennustetilanteessa tarkastelualueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen kohdilla tai niiden oleskelupihoilla eli meluntorjuntatoimenpiteitä ei tarvita. 55 db:n meluvyöhyke ei myöskään ulotu kauppakeskusalueelle asti. Tähän vaikuttaa osaltaan kantatien 67 tasauksen lasku nykytilanteesta. 5.5 Vaikutukset ilmanlaatuun Liikennemäärien kasvu lisää liikenteen päästöjä, mutta ajoneuvotekniikan kehittyminen puolestaan vähentää niitä. Liikenteen kasvu ei johdu suoranaisesti eritasoliittymän rakentamisesta, vaan pääasiassa alueelle suunnitellusta uudesta maankäytöstä. Liikenteen jäljet -julkaisussa (YTV, 2002) on kuvattu liikenteen päästöjen aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia. Siinä on todettu mm., että ajoneuvon vuorokautisella liikennemäärällä suositusetäisyys, jolle asuntoja tai muita herkkiä kohteita ei tulisi sijoittaa, on 28 metriä. Tällä etäisyydellä pääsääntöisesti alitetaan nykyiset ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Suunnittelualueella kantatien 67 liikennemäärä ennustetilanteessa oli maksimissaan alle ajoneuvoa vuorokaudessa. Lähimmät asuinrakennukset eritasoliittymän rakentamisen jälkeen sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä kantatiestä. Kantatien eteläpuolisen alueen tuleva maankäyttö suunnittelualueella on asemakaavan mukaan kauppaa ja palveluita. 5.6 Tärinävaikutukset Hankkeella ei ole tärinää lisääviä vaikutuksia 5.7 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Länsi-Suomen ympäristökeskukselta lausuntoa tulvakorkeudesta ja alimmasta rakentamiskorkeudesta Joupin liikealueella asemakaavan muutosta varten. Lausunnossa ( LSU L-1761) todetaan, että kantatie 67 on kerran 100 (N ,85 m) ja 250 (N ,25 m) vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa osittain veden peitossa. Tällaisessa tilanteessa liikenne tulee kyetä ohjaamaan muulle reitille. Lausunto on esitetty suunnitelman osassa C (16.3T).

24 24 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Kt 67 Joupin etl Suupohjantie Kuva ). Tulvauhan alainen alue (Lähde: Länsi-Suomen ympäristökeskus Nykytilanteessa kantatie on noin tasolla mpy. Eritasoliittymän rakentamisen myötä kantatien tasaus laskee eritasoliittymän kohdalla noin 3 m. Kantatien pohjoispuolinen ratapenkere sekä eritasoliittymien rampit toimivat osittain tulvapenkereenä kantatiehen päin ja vesi pääsee kantatielle vain ratapenkereen rumpujen ja alikulkujen kautta. Jos kantatie poikkeuksellisen pahassa tulvassa jää veden alle, on liikenne eritasoliittymän kohdalla mahdollista hoitaa ramppien kautta tai ohjata kantatien koko liikenne Suupohjantien kautta. 5.8 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön. Suunnittelukohteessa tehdyn luontoselvityksen perusteella alueella ei ole mainittavia ympäristöarvoja. Merkittävin vaikutus syntyy, kun tierakenteiden alle jää pysyvästi peltomaata. 5.9 Vaikutukset luonnonvaroihin Tien rakentamisella ei ole suurta vaikutusta luonnonvaropihin. Rakentamiseen tarvittava materiaali tuodaan jo käytössä olevilta maa-aineksen ottoalueilta Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan Hankkeen sijoittuminen arvokkaan maisema-aluerajauksen lähituntumaan on huomioitu suunnittelussa laskemalla kantatien tasausta noin kolmella metrillä nykyisestä. Tästä johtuen risteyssilta nousee vain noin 3 metriä nykyisen maanpinnan tason yläpuolelle ollen lähellä vieressä kulkevan ratapenkereen tasoa. Silta ramppeineen ei näin muodosta muuten tasaisessa maastossa kauas näkyvää uutta maisemaelementtiä.

25 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Eritasoliittymän rakentamisella ei sinällään ole merkittäviä vaikutuksia lähialueen ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Kaavan mahdollistaman liikekeskuksen rakentaminen sen sijaan tuo muassaan muutoksia, joita on käsitelty kaavan laatimisen yhteydessä Kiinteistövaikutukset Hankkeen vuoksi lunastetaan yksi ulkorakennus Yhteiskuntatalous Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 5.86 M Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tien rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat väliaikaisia. Merkittävimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat liikenteelle aiheutuvat haitat sekä olemassa olevalle maankäytölle ja asumiselle aiheutuvat melu-, pöly- ja tärinähaitat. Rakentamisen aikana joudutaan myös siirtämään ja uusimaan putkia ja johtoja, mikä saattaa ajoittain häiritä alueen veden ja sähkön jakelua. Väliaikaiset liikennejärjestelyt, kiertotiet ja muutokset tieyhteyksissä hidastavat liikennettä. Myös liikenneturvallisuuden kannalta muuttuvat järjestelyt ovat haitallisia. 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Hankkeen yhteydessä toteutetaan kadut K1, K2 ja K3 sekä niihin liittyvä kiertoliittymä. Katujärjestelyt on esitetty suunnitelmakartalla 3T. Katusuunnitelmat hyväksyy Seinäjoen kaupunki. Suunnittelualueella on kantatien läheisyydessä Elisan, Soneran, Anvian ja Seinäjoen Energian johtoja ja kaapeleita, joita joudutaan siirtämään. Pääsääntö on, että johdot ja kaapelit siirretään kantatien uuden linjauksen viereen. 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET Hankkeen toteuttaminen ei vaadi lupia.

26 26 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Suunnittelutyön aikana on pyydetty ja saatu Ratahallintokeskuksen lausunto ( ). Siinä on todettu muun muassa, että hankkeesta vastaavan on selvitettävä hankkeen vaikutukset radan stabiliteettiin, mittaussuunnitelma on hyväksytettävä isännöitsijällä, mittauksessa on noudatettava rataturvallisuusmääräyksiä ja radan läheisyydessä rakentamiselle on haettava työlupa. Lausunto on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 1. sta on neuvoteltu ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa Kokouksessa ympäristö ja luonnonvarat vastuualueella ei ollut huomauttamista suunnitelmaratkaisuun tiedossa olevien asioiden perusteella. Kokousmuistio on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 2. Y-vastuualueen biologeille suunnitelma esiteltiin Biologien kannanotto on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 3. 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Seinäjoen kaupunki esittää hyväksyttäväksi tiesuunnitelman Kantatie 67 Joupin eritasoliittymä seuraavasti: Maantiet Tie- ja paaluväli Pituus (km) Poikkileikkaus ja päällyste Kantatie 67 K67 plv , /7.5 Ab Kantatien korkeusasema on esitetty piirustuksessa 5.1T. Joupin eritasoliittymän rampit R1 plv , /4.5 Ab R2 plv , /4.5 Ab R3 plv , /4.5 Ab R4 plv , /4.5 Ab Rampit on esitetty suunnitelmakartalla 3T ja niiden korkeusasema piirustuksissa 5.2T 5.5T. Tiejärjestelyt sijaitsevat asemakaava-alueella. Asemakaava-alueella liikennealueeksi merkitty ja asemakaavan käsittelyn yhteydessä hyväksytettävä alue otetaan haltuun.

27 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT 27 Laskuoja- ja laskujohtoalueet Työnaikainen rasite laskuojien kunnostamiseen syntyy seuraavasti: Nro Leveys Rek.nro Tilan nimi 1 6 m 3:461 Savikko II 2 m 2:248 Seinänsuu 4 m 2:835 Ojala 2 4 m 3:493 Keskisenmaa 2 m 3:426 Ylijouppila Sillat S1 Joupin risteyssilta: S1 sijaitsee kantatien paalulla n Sillan alikulkukorkeus on 5,0 m ja aukon leveys 2 x 10,5 m. Sillan hyötyleveys vaihtelee 8,5 m 16,6 m välillä. 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Suunnitelmaa koskevat ratkaisut on käsitelty hankeryhmässä, johon ovat kuuluneet: Markku Kujanpää Seinäjoen kaupunki Kari Havunen Seinäjoen kaupunki Jyrki Kuusinen Seinäjoen kaupunki Keijo Kaistila Seinäjoen kaupunki Ari Perttu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jarmo Kuusela YIT Rakennus Oy Suunnitelman on laatinut A-Insinöörit Suunnittelu Oy Seinäjoen kaupungin toimeksiannosta. Pohjatutkimukset on tehnyt Oy KS-Geokonsult Ab ja laboratoriotutkimukset Aluetekniikka Oy. A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n vastuuhenkilöt: - Projektipäällikkö, tie- ja rakennustekniikka, ins. Jukka Levä - Geotekniikka, DI Jari Nousiainen - Ympäristösuunnittelu, Maisema-arkkitehti, arkkitehti Tapani Vuorinen - Sillat, ins. Kari Niemi Lisätietoja suunnitelmasta antaa Kari Havunen Seinäjoen kaupungilta, Kirkkokatu 6, Seinäjoki, puh. (06) Tampereella Seinäjoen kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kari Havunen Kaupungininsinööri Jukka Levä Insinööri

28 28 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki LIITTEET 10 LIITTEET Liite 1: RHK:n lausunto Liite 2: Muistio neuvottelusta ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueen kanssa Liite 3: Y-vastuualueen biologien kannanotto

29

30 KOKOUSMUISTIO 1 (2) Kt 67 Joupin etl tiesuunnitelma Suunnittelukokous Aika , klo Paikka ELY-keskus Vaasa Läsnä Ari Perttu ELY-keskus Hannele Wilhelms-Holmsten ELY-keskus Keijo Kaistila Seinäjoen kaupunki Jukka Levä A-Insinöörit Suunnittelu Oy 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Suunnitelman esittely Ari Perttu avasi kokouksen. Sovittiin, että Ari Perttu toimii puheenjohtajana ja Jukka Levä sihteerinä. Konsultti esitteli tiesuunnitelman. Eritasoliittymän korkeusasema on suunniteltu mahdollisimman matalalle, ettei eritasoliittymästä tule maisemallisesti liian hallitsevaa. Kantatien tasaus alittaa tulvakorkeuden eritasoliittymän kohdalla, mutta rampit ovat tulvakorkeuden yläpuolella. Liittymäalueelle ei ohjata kevyttä liikennettä. Joukkoliikenne käyttää muita reittejä. Tehtyjen selvitysten mukaan alueelta ei ole löytynyt ympäristön kannalta suojeltavia kohteita. Viereinen rautatien takainen alue on maakuntakaavassa esitetty tärkeänä maisemaalueena. Suunnittelualue sijaitsee nykyisellä asemakaava-alueella. Asemakaavamuutos on käynnissä. Ennustetuilla liikennemäärillä melun raja-arvot eivät ylity läheisillä asuinalueilla. 3. Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen kannanotto Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue on tutustunut suunnitelmaan ennalta. Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueella ei ole huomauttamista suunnitelmaratkaisuun tiedossa olevien asioiden perusteella. luonnos esitellään vielä Y-vastuualueen biologeille. Tästä toimitetaan täydennys kannanottoon mennessä. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Y-tunnus Kotipaikka Tampere ESPOO Harakantie 18 A Espoo Puh Fax TAMPERE Satakunnankatu 23 A Tampere Puh Fax

31 2 (2) 4. Muut asiat Ei muita asioita. 5. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Hannele Wilhelms-Holmsten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Y-vastuualue Ari Perttu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus L-vastuualue JAKELU Seinäjoen kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Y-vastuualue

32 Liite 3 Lähettäjä: Wilhelms-Holmsten Hannele Lähetetty: 23. huhtikuuta :00 Vastaanottaja: Perttu Ari Aihe: VS: Kt 67 Joupin eritasoliittymä, Y-vastuualueen kannanotot LUONTO OK Hei Kävin äskeisen miitingin jälkeen meidän luonnonsuojeluyksikössämme, siellä päällikkö Rinkineva Kantola delegoi Joupin eritasoliittymän asian Matti Kyröläiselle joka selvitti sen saman tien. Hän tutustui Hannu Tuomiston tekemään luontoselvitykseen ja piti sitä riittävänä, joten näillä näkymin ei ole tiedossa luontoon liittyviä erityisiä näkökohtia jotka vaikeuttaisivat tai estäisivät tiehankkeen eteenpäin viemistä. Siis pöytäkirjan kohdassa 3. mainittu Y vastuualueen biologin kuuleminen on tehty. Ystävällisin terveisin Hannele Wilhelms-Holmsten Ylitarkastaja/Överinspektör Etelä Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus; ympäristövastuualue Närings, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten; ansvarsområdet för miljö och naturresurser Pl/Pb 262 Vaasa/ Vasa Puh / Tel , hannele.wilhelms keskus.fi

33

34

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Huhtikuu 2013 ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Päivämäärä 2.4.2013 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.1.2012 ALKUSANAT Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie-

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447), Tampere Meluselvitys 2.5.2013 Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447),Tampere Rakennustoimisto Pohjola Oy Meluselvitys

Lisätiedot

HONKIMÄEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN LAPUA Tiesuunnitelma

HONKIMÄEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN LAPUA Tiesuunnitelma HONKIMÄEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN LAPUA 16T 30.9.2016 Honkimäen eritasoliittymän parantaminen 16T Destia Oy Infrasuunnittelu Tampere 30.9.2016 ESIPUHE Tämä meluselvitys on tehty osana Destian laatimaa

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

Leinelän asemakaava Vantaa

Leinelän asemakaava Vantaa Ramboll Finland Oy Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Ympäristömeluselvitys 10.3.2008 Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Meluselvitys 10.3.2008 Viite 82120185 Versio 1 Pvm 10.3.2008 Hyväksynyt

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

LIITE 4. Hankekortit

LIITE 4. Hankekortit LIITE 4 Hankekortit Hankekortti, kohde 1 Rajatorpantie välillä Viisaritie-Köysikuja 5.3.2013 Nykytilanne Melulähde KVL 2012 Nopeus km/h Katuluokka Huom. KAVL 2030 Rajatorpantie 12 880 50 2 18 900 Vihdintie

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Härmälänranta 2, Tampere, asemakaavamuutos

Härmälänranta 2, Tampere, asemakaavamuutos Härmälänranta 2, Tampere, asemakaavamuutos (kaava-nro 8388) MELUSELITYS Skanska Oy ID-numero 622164 2 (7) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan Härmälänranta 2 -asemakaavamuutostyötä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAK-alueen meluselvitys Veromiehen asemakaava-alueella

LAK-alueen meluselvitys Veromiehen asemakaava-alueella KALA 4.4.2011, Asia 53,, Liite 2.7a NCC Property Development Oy LAK-alueen meluselvitys Veromiehen asemakaava-alueella Jussi Jääoja, Jarno Kokkonen ja Anne Määttä Sito Oy marraskuu 2008 Kannen kuva: Sito

Lisätiedot

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293 Pornaisten kunta Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla LASKELMASELOSTUS Geotekniset laskelmat ja päällysrakenteen mitoitus 22.2.2016 PROJEKTINRO 5293 Sipti Infra Oy Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 10108 SKOL jäsen ROUTIONKAAREN ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 08.06.2010 Liitteenä 2 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot