Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki. Tiesuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki. Tiesuunnitelma"

Transkriptio

1 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki

2

3 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki

4

5 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki 5 Sisältö I KANTATIE 67 JOUPIN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMA 7 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun Nykytila ja ongelmat Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristö Pinta- ja pohjasuhteet Hankkeelle asetetut tavoitteet 12 2 SUUNNITTELUPROSESSI 13 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt Mitoitus ja tekniset ratkaisut Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Haittojen torjumis- ja lieventämiskeinot Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit Massatalous ja läjitysalueet 18 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT 18 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Meluvaikutukset Vaikutukset ilmanlaatuun Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Vaikutukset luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Kiinteistövaikutukset Yhteiskuntatalous Rakentamisen aikaiset vaikutukset 25 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 25 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET 25

6 6 Julkaisun nimi 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI 26 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT LIITTEET 28

7 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 7 I KANTATIE 67 JOUPIN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, SEINÄJOKI, TIESUUNNITELMA 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT n tarkoituksena on parantaa Joupin liikealueen kehittämistä koko Seinäjoen markkina-aluetta palvelevaksi seudulliseksi kaupan keskittymäksi. Alueelle on tulossa kaupallista toimintaa käsittävää, mittavaa lisärakentamista. Liikealueen saavutettavuuden ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi eritasoliittymän rakentaminen on välttämätöntä. Eritasoliittymä sijainnista on sovittu Vaasan tiepiirin ja Seinäjoen kaupungin kesken. Eritasoliittymä rakennetaan kantatielle 67 Prunttimäen kohdalle. Se liittää kantatien kaupungin katuverkkoon. on laadittu Seinäjoen kaupungin toimeksiannosta. Kaupunki ja Tiehallinnon Vaasan tiepiiri ovat solmineet asiaa koskevan suunnittelusopimuksen. Suunnittelukohde Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti tienumerokartalla.

8 8 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Kantatiellä 67 on tällä hetkellä 100 km/h nopeusrajoitus. Tien poikkileikkaus on 12,5/7,5 m. Vuonna 2008 kantatien liikennemäärä (KVL) Joupin liikealueen kohdalla oli 6100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 9 %. Ennustevuonna 2024 KVL on nyt suunniteltavan eritasoliittymän itäpuolella ja länsipuolella ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on 9 % (Strafica Oy ). Viimeisen viiden vuoden aikana ( ) on suunnittelualueella tapahtunut kaksi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista molemmat ovat johtaneet henkilövahinkoihin. Onnettomuuksista toinen on ollut hirvieläin ja toinen kohtaamis onnettomuus. Suunnittelukohde Kuva 2. Suunnittelukohteen sijainti Seinäjoen kaupungin opaskartalla 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun Tiesuunnittelu liittyy kiinteästi vireillä olevaan asemakaavan muutokseen. Kaavamuutos koskee Seinäjoen kaupungin Joupin (13) kaupunginosan kortteleita 10-12, ja sekä virkistys-, erityis-, katu-, rautatie- ja yleisen tien aluetta. Kaavamuutos noudattaa tämän tiesuunnitelman mukaisia ratkaisuja. Tiesuunnittelun aikana on pidetty useita kokouksia Seinäjoen kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaupunki suunnittelee kaavamuutoksen mukaiset katujärjestelyt. 1.2 Nykytila ja ongelmat

9 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 9 Kantatiellä ei ole tällä hetkellä liittymää Joupin liikealueelle. Alueen kehittäminen seudulliseksi kaupan keskittymäksi sisältäen noin k-m 2 uutta liiketilaa ja 1500 k-m 2 liikenneaseman edellyttää alueen kytkemistä katuverkon lisäksi eritasoliittymän kautta päätieverkkoon, jotta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus voidaan taata myös ennustetilanteen liikennemäärillä. 1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Eritasoliittymästä ei ole aikaisempia suunnitelmia. Seinäjoen kaupunki ja Tiehallinnon Vaasan tiepiiri ovat solmineet eritasoliittymän suunnittelua koskevan sopimuksen toukokuussa Maankäyttö ja kaavoitus Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Se on vahvistettu Ympäristöministeriössä Kaavassa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen/maakuntakeskuksen alueeksi ja se rajautuu pohjoisessa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Kantatie 67 on maakuntakaavassa nykyisellä paikallaan, mutta nyt suunniteltavaa eritasoliittymää ei kaavaan ole merkitty. Suunnittelukohde Kuva 3. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta.

10 10 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Seinäjoen oikeusvaikutteettomassa yleiskaavassa 1994 kantatien eteläpuoliset alueet on osoitettu pääosin yksityisten palveluiden ja hallinnon alueiksi (PK) ja jonkin verran myös teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Kaavassa Joupin liikealueelta ei ole yhteyttä kantatielle. Suunnittelukohde Suunnittelukohde Kuva 4. Ote Seinäjoen oikeusvaikutteettomasta yleiskaavasta 1994 Suunnittelualueen asemakaavaa ollaan parhaillaan muuttamassa. Voimassa olevassa asemakaavassa Joupin liikealueelta ei ole yhteyttä kantatielle 67. Kuva 5. Ote asemakaavastakauppilankatu.

11 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Ympäristö Alue koostuu viljelykäytössä olevista pelloista, pienialaisista rehevistä niityistä, lehtipuupensastoista, pienteollisuus- ja kauppatonteista ja muutamista vanhoista omakotitalojen pihapiireistä. Alueen pohjoisosat rajautuvat kantatiehen ja rataan. Valtakunnallisesti arvokas Kyrönjoen kulttuurimaisema-alue rajautuu eteläosastaan suunnittelualueeseen. Kulttuurimaisema-alueen rajaus on kuvassa 3 (maakuntakaavaote). Kuva 6. Ilmakuva (Seinäjoen kaupunki) suunnittelualueesta. Joupin eritasoliittymän paikka kantatiellä 67 on merkitty kuvaan mustalla ympyrällä. Suunnittelualueen luontoarvoja on selvitetty asemakaavan muutosta varten maastoinventoinnin avulla kesällä 2009 Selvitys esitetty kohdassa 16.2T. Joupin kaava-alueella ei ole suojelualueita tai suojeluohjelma-alueita. Siellä ei esiinny myöskään: 1) luonnonsuojelulain 1096/ luvun 29 mukaisia luontotyyppejä 2) metsälain 1093/ luvun 10 mukaisia tärkeitä elinympäristöjä 3) vesilain 1961/264 1 luvun 15a, 17a mukaisia luonnontilaisina säilytettäviä kohteita 4) uhanalaisluokituksen (Rassi ym.2000) mukaisia lajeja 5) luontodirektiivin 92/43/ETY liitteen IV (a) mukaisia lajeja 6) lintudirektiivin 79/409/ETY liitteen I mukaisia lajeja Suunnittelualueen melutilanne nykytilanteessa on selvitetty melulaskennoin. Meluselvityksen tarkastelualue käsittää kantatielle 67 suunnitellun eritasoliittymän läheisen alueen. Melulaskennassa on käytetty Novapoint Noise melunlaskentaohjelmaa. Ohjelma käyttää laskentoihin pohjoismaista melunlaskentanormia sekä Quadri-tietomallissa olevaa 3D-maastoaineistoa. Melulaskennan tulosten mukaan yleisten ohjearvojen mukaiset päivän ja yön keskiäänitasot (55 db ja 45 db) eivät ylity nykytilanteessa tarkastelualueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen kohdilla tai niiden oleskelupihoilla. Suunnittelualueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueella ei ole pilaantuneita maita.

12 12 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 1.6 Pinta- ja pohjasuhteet Siltapaikalla ja ramppien sekä kantatie 67:n uuden linjauksen kohdalla on tehty yhteensä 54 painokairausta ja otettu häiriintyneet maanäytteet seitsemästä sekä häiriintymättömät maanäytteet yhdestä pisteestä. Lisäksi suunnitellun sillan ja kiertoliittymän läheisyydessä on tehty kuusi heijarikairausta, kuusi siipikairausta sekä neljä porakonekairausta ja on asennettu yksi pohjavesiputki. Suunniteltu Joupin risteyssilta sijaitsee laaja-alaisella, pinnaltaan suhteellisen tasaisella peltoalueella. Maanpinta laskee hyvin loivasti suunnitellun sillan ja kiertoliittymän kohdalta sekä itään että länteen päin, maanpinnan korkeuden ollessa noin tasoilla +39,20 +40,50. Tulevan kiertoliittymän kaakkoispuolella maanpinta on rakennuksen pihamaalla peltoaluetta korkeammalla, noin tasolla +42,20. Nykyisen kantatie 67 penkereen korkeus vaihtelee maanpinnan mukaisesti tasoilla +40,20 +40,95. Tien pohjoispuolella kulkee Seinäjoki-Kaskinenrata, jonka penger on noin tasolla +41,0. Rautatien pohjoispuolella on yksityistie. Nykyisen tiepenkereen kohdalla on noin 1 m paksuiset rakennekerrokset. Tien ja radan rakennekerrosten alla sekä penkereiden ulkopuolella maanpinnassa on 0,5 1,5 m paksuinen kuivakuorikerros. Suunnitellun sillan ja kiertoliittymän kohdalla on kuivakuorikerroksen alapuolella noin 0,2 3,0 m paksu pehmeä savikerros, jonka leikkauslujuus on siipikairausten perusteella alimmillaan 10 kpa, vesipitoisuuden vaihdellessa %. Savikerroksen alla on 0,2 1,6 m paksu siltti- tai hiekkakerros, jonka vesipitoisuus on noin %. Tämän alla on tiivis moreenikerros, jonka yläpinta vaihtelee tasoilla +30,0 +38,9. Moreenikerros kulkee luode kaakko -suunnassa korkeampana harjanteena nousten siltapaikalla lähelle maanpintaa. Pohjavesiputkesta mitattu vesipinta oli tasolla +38,9 eli noin 1 m syvyydellä maanpinnasta. Kairaukset on ulotettu moreeniin, tasoille +21,7 +37,9 eli 4,4 18,0 m syvyyteen maanpinnasta. Siltapaikan itä- ja länsipuolella kuivakuorikerroksen alapuolinen pehmeä savikerros on noin 3,0 18,0 m paksu, vesipitoisuuden vaihdellessa %. Savikerroksen alla on 0,4 6,8 metrin paksuinen siltti- tai hiekkakerros, jonka vesipitoisuus on %. Näiden alapuolella on tiivis moreenikerros, jonka yläpinnan taso vaihtelee +19,6 +32,4. Kairaukset on päätetty moreeniin tasoilla +15,0 +27,8 eli 11,4 24,4 metrin syvyyteen maanpinnasta. 1.7 Hankkeelle asetetut tavoitteet Hankkeen ensisijaisena tavoitteena ovat sujuvat ja turvalliset yhteydet kantatien 67 ja Suupohjantien välillä niin, että Joupin liikealueen saavutettavuus paranee. Kun eritasoliittymän rakentamisen jälkeen on kauppakeskusalueelle kulkeville käytössä vaihtoehtoisia reittejä, jakautuu liikenne kuormitus useaan eri liittymään ja usealle eri väylälle ja riski liikenneverkon ruuhkautumisesta pienenee. Tällöin eritasoliittymä sekä siihen liittyvä asemakaavan mukainen kauppakeskusalueen kiertävä katuverkko yhdessä parantavat myös kaupunginosien yhteyksiä päätieverkolle. Hankkeella tuetaan kaupungin ja

13 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki SUUNNITTELUPROSESSI 13 koko kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, koska se mahdollistaa kaupallisten palveluiden laajentamisen tiiviin, olemassa olevan rakenteen sisällä. Eritasoliittymän suunnittelussa ja mitoituksessa noudatetaan Tiehallinnon ohjearvoja. Liittymän kohdalla mitoitusnopeutena pidetään nykyistä 100 km/h nopeusrajoitusta. Eritasoliittymän sillassa varaudutaan kantatien 67 toisen ajoradan rakentamiseen. Joupin liikealueen puoleisissa rampeissa varaudutaan myös toiseen ajorataan. Suunnittelukohde ei varsinaisesti ole valtakunnallisesti arvokkaalla Kyrönjoen kulttuurimaisema-alueella, mutta on sen rajauksen eteläreunan tuntumassa. Hankkeen suunnittelussa otetaan huomioon alueen luonnon, maiseman sekä kulttuuriympäristön arvo ja erityispiirteet. Ihmisiin kohdistuvat haitat pyritään (melu, päästöt, estevaikutus) minimoimaan. 2 SUUNNITTELUPROSESSI n laatimista on ohjannut hankeryhmä, jossa on ollut edustus Seinäjoen kaupungilta, Tiehallinnon Vaasan tiepiiristä, YIT Rakennus Oy:stä ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. Hankeryhmä on kokoontunut työn aikana yhteensä viisi kertaa. Ratahallintokeskuksen edustaja on kutsuttu tarvittaessa hankeryhmän kokouksiin. Suunnittelun aloittamisesta ja yleisötilaisuudesta on ollut kuulutus Etelä- Pohjanmaa -lehdessä (1.6T). Tiesuunnittelun yhteydessä on laadittu Joupin aluetta koskevat asemaakaavan muutokset. Eritasoliittymää ja asemakaavoitusta koskevien suunnitelmien esittelytilaisuus pidettiin Seinäjoen kaupungintalolla valtuustosalissa keskiviikkona klo 17:00 alkaen. Suunnittelualueella on Elisan, TeliaSoneran, Anvian, Seinäjoen Veden ja Seinäjoen Energian johtoja ja kaapeleita. Hankkeen vuoksi tehtävät siirrot on suunniteltu tämän työn yhteydessä.

14 14 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt Kantatien parantaminen alkaa lännessä Aittomäen risteyssillasta ja päättyy idässä Prunttimäen risteyssiltaan. Risteyssiltojen välisellä alueella kantatien linjaus siirtyy 30 metriä nykyistä etelämmäksi, Suupohjantielle päin. Tien tasaus on noin 3 m nykyisen maanpinnan tason alapuolella. Suunnittelussa on varauduttu kantatien 67 toiselle ajoradalle. Liikennöitsijöiden kanssa on keskusteltu joukkoliikenteen pysäkeistä. Tällä hetkellä Suupohjan suunnasta Seinäjoelle tulevista linja-autoista vakiovuorot käyttävät Suupohjantietä ja pikavuorot kantatietä. Eritasoliittymäalueelle ei ole suunniteltu pysäkkejä, koska turvallisten jalankulkuyhteyksien järjestäminen pysäkeille on vaikeaa ja suunnitellun kauppakeskuksen pääsisäänkäynti tulee Suupohjantien suuntaan. Eritasoliittymän valmistumisen jälkeen pikavuorot voisivat niin halutessaan ajaa eritasoliittymän ja uusien kiertoliittymien kautta keskustaan. Kantatielle ei kuitenkaan pysäkkiä tarvita, vaan katuverkon pysäkit palvelevat joukkoliikenteen käyttäjiä parhaiten. Kaupunki määrittää, mikä katuverkon pysäkki on pikavuoropysäkki. Pysäkit ja niiden paikat suunnitellaan katujen suunnittelun yhteydessä. Nykytilanteessa kantatiellä ei suunnittelualueella ole kevyen liikenteen väylää eikä risteämisiä ajoneuvoliikenteen kanssa. Kantatie ja rata muodostavat voimakkaan esteen kevyelle liikenteelle ja niiden takana pohjoispuolella on lähinnä vain peltoa. Tarvetta kevyen liikenteen yhteyksille kantatien yli ei eritasoliittymän rakentamisen vuoksi synny. Kaavoituksen ja katusuunnittelun yhteydessä kauppakeskuksen takaa menevien katujen varteen ei suunnitella kevyenliikenteen väyliä. Reitit kevyelle liikenteelle suunnitellaan kauppakeskusalueen lävitse. Teiden hallinnolliset järjestelyt on esitetty piirustuksessa 2.1T. Kantatie 67 ja rampit ovat yleistä tietä, muut järjestelyt ovat kaupungin katuja. 3.2 Mitoitus ja tekniset ratkaisut Mitoitusnopeus ja tien leveys Suunnittelualueella kantatien 67 mitoitusnopeus on 100 km/h. Joupin eritasoliittymän rampeilla mitoitusnopeus on 60 km/h. Kantatien leveys on 10.5/7.5 m ja ramppien leveys on 6.5/4.5 m. Katujen poikkileikkaukset on esitetty piirustuksissa 6.1T 6.3T.. Kiertoliittymä on halkaisijaltaan 50 m ja kiertotilan leveys on 6.5 m.

15 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY 15 Liittymät, liikenteenohjaus ja päällyste Liittymät on mitoitettu modulirekalle. Liikenteenohjauksen viitoitussuunnitelma on esitetty piirustuksessa 12T. Kaikkien väylien päällyste on AB. Valaistavat tiet, kadut ja alueet Kantatie 67 valaistaan väliltä pl ja lisäksi suunnittelualueen ulkopuolella Prunttimäen risteyssillalta itään n. 560m nykyinen puupylväsvalaistus uusitaan metallipylväillä. Nykyistä valaistusta puretaan yhteensä n. 2010m. Kt67:n rampit R1-R4 valaistaan kokonaisuudessaan. Kiertoliittymä valaistaan kokonaan. Katu K1 joka liittyy ramppeihin R3 ja R4 valaistaan kokonaan. Kadut K2 ja K3 valaistaan suunnitelman alueelta. Valaistusasennukset Suunnittelualueella käytetään yksipuolista reunasijoitusta paitsi Kt 67 liittymäramppien kohdalla jossa pylväät sijoitetaan vastakkain kaksipuolisesti. Kt 67 ja siihen liittyvien ramppien R1-R4 ja K1 valaistus toteutetaan törmäyksessä myötäävillä pylväillä sekä maakaapelilla. Kiertoliittymässä ja kaduilla K2-K3 käytetään jäykkiä pylväitä. Valaistuksenohjaus Tievalaistus liitetään Tiehallinnon valaistuksen ohjausjärjestelmään. Valaisimien tehoa pudotetaan hiljaisen liikenteen aikana n. 35%. Kaksitehoisten valaisimien tehonohjaus toteutetaan valaistuskeskukselta. Katuvalaistus liitetään Seinäjoen kaupungin valaistukseen. Sillat ja tukimuurit Hankkeeseen sisältyy yksi uusi risteyssilta. Joupin risteyssilta S1 sijaitsee kantatien paalulla n Siltatyyppi on teräsbetoninen ulokepalkkisilta. Sillan alikulkukorkeus on 5,0 m ja aukon leveys 2 x 10,5 m. Sillan hyötyleveys vaihtelee 8,5 m 16,6 m välillä. Silta on perustettu maanvaraisesti. Sillan yleispiirustus on esitetty osan C piirustuksessa 7.2T. Silta on tavanomainen ja kuuluu siltapaikkaluokkaan IV.

16 16 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY Kuivatuksen periaatteet Suunnittelualueen teiden ja ramppien kuivatus hoidetaan pääsääntöisesti avo-ojin ja rummuin. Nykyiset laskuojajärjestelyt säilytetään ja ojat perataan tarvittaessa. Joupin risteyssillan yhteyteen rakennetaan sadevesipumppaamo, josta vedet pumpataan radan alittavaan rumpuun. Kuivatuksen periaatteet on esitetty suunnitelmakartalla 3T. Johdot ja laitteet Suunnittelualueella on kantatien läheisyydessä Seinäjoen Energian, Anvian, Elisan ja TeliaSoneran johtoja ja kaapeleita, joita joudutaan siirtämään. Seinäjoen Vedellä ei ole suunnittelualueella johtoja. Lähimmät johdot kulkevat radan pohjoispuolella sekä nykyisten alikulkujen läheisyydessä. Johtojen ja laitteiden likimääräiset sijainnit on esitetty suunnitelmakartalla 6.4T. Perustamis- ja pohjanvahvistustoimenpiteet Koska maapohja koostuu lujuudeltaan pehmeistä ja voimakkaasti kokoonpuristuvista, pääosin paksuista savikerroksista, on suunnittelualueen teiden ja väylien pohjilla tehtävä vakavuutta varmentavia ja painumia pienentäviä pohjanvahvistustoimenpiteitä. Suunnitellut pohjanvahvistustoimenpiteet on esitetty pohjanvahvistuskartalla (piir.nro 13T). Kantatien 67 tieleikkauksen ja pohjoispuolisten ramppien R3 ja R4 penkereiden vakavuuden varmistamiseksi tehdään syvästabilointi kantatien 67 paaluväleillä ja Samalla varmennetaan pohjoispuolella sijaitsevan Seinäjoki-Kaskinen -radan vakavuus. Syvästabilointi toteutetaan väylien poikkisuunnassa yhtenäisiksi seinämiksi tehtävillä pilareilla Joupin risteyssillan tulopenkereillä, kadulla K1 ja sillan eteläpuolisessa kiertoliittymässä sekä rampin R2 plv:llä 0 90 ja kadun K3 plv:llä voidaan maapohjan kantavuus varmistaa savikerroksen ohuuden vuoksi kantavaan kerrokseen ulottuvalla massanvaihdolla. Katuun K1 liittyvillä rampeilla R3 ja R4 tehdään massanvaihto radan vieressä kahdessa vaiheessa siten, että massanvaihto toteutetaan radan puoleisella reunalla ensin kapeana ja nopeasti tehtävänä suojatäyttönä, minkä jälkeen massanvaihto ulotetaan koko poikkileikkausta koskevaksi. Kiertoliittymään liittyvien ramppien R1 plv:llä ja R2 plv:llä sekä katujen K2 plv:llä ja K3 plv:llä penkereiden vakavuus varmistetaan sekä em. massanvaihdon ja maanvaraisten jaksojen väliset painumaerot hallitaan vahvistamalla pehmeät savikerrokset syvästabiloinnilla, mikä toteutetaan erillisillä pilareilla. Rampin R1 stabilointi on pohjanvahvistuskartan mukaisesti ulotettava pohjoisen suuntaan leveämmälle työnaikaisen kiertotien vaatiman lisätilan vuoksi. Nykyinen kt 67:n tiepenger on painunut kymmenien vuosien ajan, mistä syystä uusi kt 67:n linjaus ja rampit R1 ja R2 liitetään vanhaan tierakentee-

17 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN ESITTELY 17 seen esikuormitetulla maapohjalla tarkoituksena pienentää uuden ja vanhan rakenteen painumaeroja. Esikuormitus tehdään nykyisen tien vierellä ylipengertä käyttäen ja aloittaen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakentamista, jotta sille voidaan varata painuma-aikaa vähintään puoli vuotta. Esikuormituspenkereet rakennetaan kt 67:n paaluväleille ja siten, että ramppien R1 ja R2 kautta kulkeva työnaikainen kiertotie liittyy kt 67:een paaluilla 380 ja Joupin risteyssilta voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin moreenin ja sen päälle rakennetun massanvaihdon varaan. Sillan tulopenkereillä tehdään em. massanvaihdot. 3.3 Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Tieympäristösuunnitelman toimenpiteillä korjataan rakentamisesta aiheutuvia vaurioita. Ympäristösuunnitelman toimenpiteillä parannetaan myös tien soveltumista pohjoispuolen avaraan peltomaisemaan ja eteläpuolen taajamaympäristöön. Kiertoympyrästä muotoillaan keskeltä kupera ja verhoillaan massapensailla. Keskelle on lisäksi mahdollista sijoittaa korkeampi, maamerkinomainen ympäristötaideteos. Kiertoympyrän reunaosat katetaan kivimurskeella, jossa värierot luovat hillityn kuvioinnin. Ramppien ilmettä tiivistetään lehtikuusiryhmillä, muuten liittymäympäristö säilytetään avoimena ja hoidetaan nurmipintaisena. Keski- ym saarekkeet katetaan betonikiveyksillä. Tieympäristöön kohdistuvat toimenpiteet on esitetty suunnitelmakartalla 7.1T. 3.4 Haittojen torjumis- ja lieventämiskeinot an ei sisälly ympäristösuunnittelun lisäksi erityisiä haittojen torjumis- tai lieventämiskeinoja. Suunnittelukohde ei sijaitse pohjavesialueella. Kohteesta tehdyt melulaskennat osoittavat, että alueen asuinkiinteistöjen piha-alueilla melutaso ei ylitä ennustetilanteessa (vuosi 2024) ohjearvoja (päivä 55 db, yö 45 db). Nykytilanteessa kantatiellä 67 ei Joupin liikealueen kohdalla ole kevyen liikenteen yli- tai alikulkuja, koska kantatien pohjoispuoliset alueet ovat pääsääntoisesti maatalouskäytössä. Tältä osin tilanne säilyy entisellään. 3.5 Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit Kantatie 67 ei ole Joupin liikealueen kohdalla erikoiskuljetusreitti. Erikoiskuljetukset käyttävät Suupohjantietä. Kantatietä käytetään vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Suupohjantien tulevaisuus erikoiskuljetusten reittinä on uhattuna, joten eritasoliittymän kohdalla kuljetukset pystytään hoitamaan ramppien R3 ja R4 kautta.

18 18 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TUTKITUT VAIHTOEHDOT Seinäjoen seudun liikennejärjestelmätyön yhteydessä vuonna 2003 on selvitetty vaarallisten aineiden kuljetuksia valtakunnallisen tavaraliikennematriisin pohjalta (Tilastokeskuksen aineistot vuosilta ). Matriisin mukaan Seinäjoen sisääntuloteillä on vaarallisten aineiden kuljetuksia 37 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ne jakaantuvat suunnittain seuraavasti: Valtatie 19 etelään (Jalasjärvi) 11 kuljetusta Valtatie 19 pohjoiseen (Lapua) 12 kuljetusta Valtatie 18 länteen (Ylistaro) 7 kuljetusta Valtatie 18 itään (Kuortane / Alavus) 3 kuljetusta Kantatie 67 länteen (Ilmajoki) 4 kuljetusta Näistä ongelmallisin on valtatie 19 etelään, sillä reitti kulkee Seinäjoen keskustan ja Törnävän halki katuverkkoa pitkin. Kantatien 67 merkitys vaarallisten aineiden kuljetusreittinä kasvaa, mikäli Seinäjoen kaupungin katuverkolla päädytään käyttämään vaarallisten aineiden reittirajoituksia ennen Seinäjoen itäisen ohikulkutien valmistumista. 3.6 Massatalous ja läjitysalueet Suunnitelmassa ei ole esitetty varattavaksi erillisiä alueita tierakenteeseen kelpaamattomien maa-ainesten läjittämiseen. Rakentamisen yhteydessä näitä massoja tulee noin m 3 ktr. 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Työn kuluessa tutkittiin viisi ja nelihaaraista kiertoliittymävaihtoehtoa. Viisihaaraisessa liittymässä katuyhteydet hajautetaan kauppakeskusalueen molemmille puolille, nelihaaraisessa katuyhteys kulkee kauppakeskusalueen poikki. Tarkastelut on esitetty raportissa Kauppajoupin etl:n tarkastelut , Strafica Oy). Tiesuunnittelun pohjaksi valittiin viisihaarainen kiertoliittyvävaihtoehto. Raportit on esitetty liitteissä 1.8T ja 1.9T. 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Joupin eritasoliittymän rakentamisella on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Seuraavissa luvuissa on esitelty hankkeen vaikutukset teemoittain. 5.1 Vaikutukset liikenteeseen Nykytilanteessa (v. 2008) kantatie 67 on yksiajoratainen väylä, jolla ei ole tarkasteluosuudella liittymiä. Ennustetilanteessa (v. 2024) kantatiellä on tiesuunnitelman mukainen eritasoliittymä, josta on uusi yhteys Joupin uudelle kauppakeskusalueelle. Nykytilanteen liikennemäärät perustuvat Tiehallinnon tierekisteritietoihin (KVL 2008). Vuoden 2024 liikenne-ennuste perustuu Itäisen ohikulkutien

19 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki 19 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET suunnittelun yhteydessä päivitettyyn Seinäjoen liikennemalliin, jossa on otettu huomioon Kauppajoupin kauppakeskuksen maankäyttösuunnitelmat (Seinäjoen Joupin alueen KVL-tarkastelut, Strafica Oy ). Liikennemäärien, raskaan liikenteen osuuksien ja nopeusrajoitusten muutokset on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Liikennemäärien (KVL) ja raskaan liikenteen osuuksien muutokset. Väylä KVL 2008 KVL 2024 Raskaan liikenteen osuus (%) Nopeus-rajoitus (km/h) Kantatie 67, eritasoliittymän länsipuoli Kantatie 67, eritasoliittymän itäpuoli Kantatie 67, eritasoliittymän ramppien väli Eritasoliittymä, R Eritasoliittymä, R Eritasoliittymä, R Eritasoliittymä, R Kuva 7. Iltahuipputunnin liikennemäärät ennustetilanteessa ns. Kauppa-Joupin kiertoliittymässä (Strafica Oy). Kiertoliittymälle on tehty toimivuustarkastelut kiertoliittymien toimivuus- ja välityskykytarkasteluihin tarkoitetulla DanKap 2.3 -ohjelmalla. Palvelutasoluokat on määritelty ajoneuvon keskimääräisen viivytyksen mukaan HCM2000:n mukaisesti. Toimivuutta on tarkasteltu suunnitelman mukaisessa yksikaistaisessa, viisihaaraisessa kiertoliittymässä. Toimivuutta on lisäksi tarkasteltu järjestelyillä, joissa kaakkoiselta eli kauppakeskuksen tulosuunnalta on vapaa oikea - järjestely eritasoliittymän itäiselle rampille. Kiertoliittymä toimii ennustetilanteen liikennemäärillä ilman vapaa oikea - järjestelyä palvelutasolla C eli tyydyttävä ja vapaa oikea -järjestelyn kanssa palvelutasolla B eli hyvä. Vapaa oikea -järjestelyllä kiertoliittymä toimii palvelutasolla D eli välttävä vielä 25 % ennustetilannetta suuremmilla liikennemäärillä.

20 20 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Kiertoliittymän palvelutasoluokat ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärillä tulosuunnittain on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Yksikaistaisen kiertoliittymän palvelutasoluokat tulosuunnittain ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärillä. Yksikaistainen kiertoliittymä Yksikaistainen kiertoliittymä ja vapaa oikea Läntinen ramppi B B K2, katu Suupohjantieltä A A K3, katu kauppakeskukselta C A Itäinen ramppi - - K1, pohjoiset rampit A A Taulukko 3. Valo-ohjaamattoman liittymän ohjausviiveeseen perustuvat palvelutasoluokat (HCM 2000). Palvelutaso Ohjausviive / ajon. (s) A Erittäin hyvä 10 B Hyvä 15 C Tyydyttävä 25 D Välttävä 35 E Huono 50 F Erittäin huono > 50 Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyjen toimivuuteen ja turvallisuuteen suunnittelualueella. Laadittujen liikenne-ennusteiden (Strafica Oy ) mukaan eritasoliittymän ja kaavan mukaisten katujen rakentaminen ei aiheuta käyttösuhteiden perusteella ongelmia kaupungin katuverkolla laajemmallakaan alueella.

21 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 21 Kuva 8. KVL 2024 ja käyttösuhteet (Strafica Oy ). 5.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Eritasoliittymän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta Joupin alueella. Kantatien suuntaisen kadun (Suupohjantie) tasoliittymien sekä suunnitellusta eritasoliittymästä itään olevan Itikan eritasoliittymän kuormitukset kevenevät kulkuyhteyksien parantuessa Joupin kauppa-alueelle. 5.3 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Kauppajoupin eritasoliittymän rakentaminen mahdollistaa Joupin liikealueen kehittämisen laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on noin k-m2:n liikealan lisärakentaminen ja 1500 k-m2:n liikenneaseman toteuttaminen. Hankkeen yhteydessä on tehty asemakaavan muutos, joka koskee Seinäjoen kaupungin Joupin (13) kaupunginosan kortteleita 10-12, ja sekä virkistys-, erityis-, katu-, rautatie- ja yleisen tien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Joupin (13) kaupunginosan korttelit 10-12, 14, 80, 81 ja 85 sekä virkistys-, katu-, rautatie- ja yleisen tien alueet.

22 22 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 5.4 Meluvaikutukset Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (VNp 993/92). Ohjearvoja sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvoja sovelletaan eri liikennemuotojen melukysymyksiin ja melutasoja verrataan ohjearvoihin melulähderyhmittäin. Seuraavassa taulukossa on esitetty valtioneuvoston antamat melun ohjearvot ulkona ja sisällä. Taulukko 4. Melutason yleiset ohjearvot ulkona ja sisällä. MELUTASON YLEISET OHJEARVOT (Vn, päätös 993/92) Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq, enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo db db 1) 45 db 40 db 3) Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Nyky- ja ennustetilanteiden meluvyöhykkeet päivällä klo 7-22 ja yöllä klo 22-7 ilman meluntorjuntatoimenpiteitä on esitetty kohdassa 16.1T. Kantatietä 67 lähimpänä sijaitsevat asuinrakennukset ovat kantatien eteläpuolella, tarkastelualueen länsipäässä, reilun 200 metrin päässä tielinjasta. Rakennusten pohjoisjulkisivujen kohdalla keskiäänitaso on nykytilanteessa päiväaikaan alle 50 db ja yöllä selvästi alle 45 db. Ennustetilanteessa päivän keskiäänitaso pohjoisjulkisivujen kohdalla ei ylitä 50 desibeliä ja yöajan keskiäänitaso jää selvästi alle 45 desibelin. Rakennusten sisäpihoilla päästään päiväaikanakin alle 45 desibelin. Tarkastelualueen itäpäässä, kantatien eteläpuolella sijaitsevat rakennukset ovat kauempana tielinjasta, eikä niidenkään pihoilla ylity melun ohjearvot.

23 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 23 Yleisten ohjearvojen mukaiset päivän ja yön keskiäänitasot eivät ylity nykytai ennustetilanteessa tarkastelualueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen kohdilla tai niiden oleskelupihoilla eli meluntorjuntatoimenpiteitä ei tarvita. 55 db:n meluvyöhyke ei myöskään ulotu kauppakeskusalueelle asti. Tähän vaikuttaa osaltaan kantatien 67 tasauksen lasku nykytilanteesta. 5.5 Vaikutukset ilmanlaatuun Liikennemäärien kasvu lisää liikenteen päästöjä, mutta ajoneuvotekniikan kehittyminen puolestaan vähentää niitä. Liikenteen kasvu ei johdu suoranaisesti eritasoliittymän rakentamisesta, vaan pääasiassa alueelle suunnitellusta uudesta maankäytöstä. Liikenteen jäljet -julkaisussa (YTV, 2002) on kuvattu liikenteen päästöjen aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia. Siinä on todettu mm., että ajoneuvon vuorokautisella liikennemäärällä suositusetäisyys, jolle asuntoja tai muita herkkiä kohteita ei tulisi sijoittaa, on 28 metriä. Tällä etäisyydellä pääsääntöisesti alitetaan nykyiset ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Suunnittelualueella kantatien 67 liikennemäärä ennustetilanteessa oli maksimissaan alle ajoneuvoa vuorokaudessa. Lähimmät asuinrakennukset eritasoliittymän rakentamisen jälkeen sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä kantatiestä. Kantatien eteläpuolisen alueen tuleva maankäyttö suunnittelualueella on asemakaavan mukaan kauppaa ja palveluita. 5.6 Tärinävaikutukset Hankkeella ei ole tärinää lisääviä vaikutuksia 5.7 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Länsi-Suomen ympäristökeskukselta lausuntoa tulvakorkeudesta ja alimmasta rakentamiskorkeudesta Joupin liikealueella asemakaavan muutosta varten. Lausunnossa ( LSU L-1761) todetaan, että kantatie 67 on kerran 100 (N ,85 m) ja 250 (N ,25 m) vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa osittain veden peitossa. Tällaisessa tilanteessa liikenne tulee kyetä ohjaamaan muulle reitille. Lausunto on esitetty suunnitelman osassa C (16.3T).

24 24 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Kt 67 Joupin etl Suupohjantie Kuva ). Tulvauhan alainen alue (Lähde: Länsi-Suomen ympäristökeskus Nykytilanteessa kantatie on noin tasolla mpy. Eritasoliittymän rakentamisen myötä kantatien tasaus laskee eritasoliittymän kohdalla noin 3 m. Kantatien pohjoispuolinen ratapenkere sekä eritasoliittymien rampit toimivat osittain tulvapenkereenä kantatiehen päin ja vesi pääsee kantatielle vain ratapenkereen rumpujen ja alikulkujen kautta. Jos kantatie poikkeuksellisen pahassa tulvassa jää veden alle, on liikenne eritasoliittymän kohdalla mahdollista hoitaa ramppien kautta tai ohjata kantatien koko liikenne Suupohjantien kautta. 5.8 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön. Suunnittelukohteessa tehdyn luontoselvityksen perusteella alueella ei ole mainittavia ympäristöarvoja. Merkittävin vaikutus syntyy, kun tierakenteiden alle jää pysyvästi peltomaata. 5.9 Vaikutukset luonnonvaroihin Tien rakentamisella ei ole suurta vaikutusta luonnonvaropihin. Rakentamiseen tarvittava materiaali tuodaan jo käytössä olevilta maa-aineksen ottoalueilta Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan Hankkeen sijoittuminen arvokkaan maisema-aluerajauksen lähituntumaan on huomioitu suunnittelussa laskemalla kantatien tasausta noin kolmella metrillä nykyisestä. Tästä johtuen risteyssilta nousee vain noin 3 metriä nykyisen maanpinnan tason yläpuolelle ollen lähellä vieressä kulkevan ratapenkereen tasoa. Silta ramppeineen ei näin muodosta muuten tasaisessa maastossa kauas näkyvää uutta maisemaelementtiä.

25 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Eritasoliittymän rakentamisella ei sinällään ole merkittäviä vaikutuksia lähialueen ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Kaavan mahdollistaman liikekeskuksen rakentaminen sen sijaan tuo muassaan muutoksia, joita on käsitelty kaavan laatimisen yhteydessä Kiinteistövaikutukset Hankkeen vuoksi lunastetaan yksi ulkorakennus Yhteiskuntatalous Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 5.86 M Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tien rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat väliaikaisia. Merkittävimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat liikenteelle aiheutuvat haitat sekä olemassa olevalle maankäytölle ja asumiselle aiheutuvat melu-, pöly- ja tärinähaitat. Rakentamisen aikana joudutaan myös siirtämään ja uusimaan putkia ja johtoja, mikä saattaa ajoittain häiritä alueen veden ja sähkön jakelua. Väliaikaiset liikennejärjestelyt, kiertotiet ja muutokset tieyhteyksissä hidastavat liikennettä. Myös liikenneturvallisuuden kannalta muuttuvat järjestelyt ovat haitallisia. 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Hankkeen yhteydessä toteutetaan kadut K1, K2 ja K3 sekä niihin liittyvä kiertoliittymä. Katujärjestelyt on esitetty suunnitelmakartalla 3T. Katusuunnitelmat hyväksyy Seinäjoen kaupunki. Suunnittelualueella on kantatien läheisyydessä Elisan, Soneran, Anvian ja Seinäjoen Energian johtoja ja kaapeleita, joita joudutaan siirtämään. Pääsääntö on, että johdot ja kaapelit siirretään kantatien uuden linjauksen viereen. 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET Hankkeen toteuttaminen ei vaadi lupia.

26 26 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Suunnittelutyön aikana on pyydetty ja saatu Ratahallintokeskuksen lausunto ( ). Siinä on todettu muun muassa, että hankkeesta vastaavan on selvitettävä hankkeen vaikutukset radan stabiliteettiin, mittaussuunnitelma on hyväksytettävä isännöitsijällä, mittauksessa on noudatettava rataturvallisuusmääräyksiä ja radan läheisyydessä rakentamiselle on haettava työlupa. Lausunto on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 1. sta on neuvoteltu ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa Kokouksessa ympäristö ja luonnonvarat vastuualueella ei ollut huomauttamista suunnitelmaratkaisuun tiedossa olevien asioiden perusteella. Kokousmuistio on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 2. Y-vastuualueen biologeille suunnitelma esiteltiin Biologien kannanotto on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 3. 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Seinäjoen kaupunki esittää hyväksyttäväksi tiesuunnitelman Kantatie 67 Joupin eritasoliittymä seuraavasti: Maantiet Tie- ja paaluväli Pituus (km) Poikkileikkaus ja päällyste Kantatie 67 K67 plv , /7.5 Ab Kantatien korkeusasema on esitetty piirustuksessa 5.1T. Joupin eritasoliittymän rampit R1 plv , /4.5 Ab R2 plv , /4.5 Ab R3 plv , /4.5 Ab R4 plv , /4.5 Ab Rampit on esitetty suunnitelmakartalla 3T ja niiden korkeusasema piirustuksissa 5.2T 5.5T. Tiejärjestelyt sijaitsevat asemakaava-alueella. Asemakaava-alueella liikennealueeksi merkitty ja asemakaavan käsittelyn yhteydessä hyväksytettävä alue otetaan haltuun.

27 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT 27 Laskuoja- ja laskujohtoalueet Työnaikainen rasite laskuojien kunnostamiseen syntyy seuraavasti: Nro Leveys Rek.nro Tilan nimi 1 6 m 3:461 Savikko II 2 m 2:248 Seinänsuu 4 m 2:835 Ojala 2 4 m 3:493 Keskisenmaa 2 m 3:426 Ylijouppila Sillat S1 Joupin risteyssilta: S1 sijaitsee kantatien paalulla n Sillan alikulkukorkeus on 5,0 m ja aukon leveys 2 x 10,5 m. Sillan hyötyleveys vaihtelee 8,5 m 16,6 m välillä. 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Suunnitelmaa koskevat ratkaisut on käsitelty hankeryhmässä, johon ovat kuuluneet: Markku Kujanpää Seinäjoen kaupunki Kari Havunen Seinäjoen kaupunki Jyrki Kuusinen Seinäjoen kaupunki Keijo Kaistila Seinäjoen kaupunki Ari Perttu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jarmo Kuusela YIT Rakennus Oy Suunnitelman on laatinut A-Insinöörit Suunnittelu Oy Seinäjoen kaupungin toimeksiannosta. Pohjatutkimukset on tehnyt Oy KS-Geokonsult Ab ja laboratoriotutkimukset Aluetekniikka Oy. A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n vastuuhenkilöt: - Projektipäällikkö, tie- ja rakennustekniikka, ins. Jukka Levä - Geotekniikka, DI Jari Nousiainen - Ympäristösuunnittelu, Maisema-arkkitehti, arkkitehti Tapani Vuorinen - Sillat, ins. Kari Niemi Lisätietoja suunnitelmasta antaa Kari Havunen Seinäjoen kaupungilta, Kirkkokatu 6, Seinäjoki, puh. (06) Tampereella Seinäjoen kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kari Havunen Kaupungininsinööri Jukka Levä Insinööri

28 28 Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakentaminen, Seinäjoki LIITTEET 10 LIITTEET Liite 1: RHK:n lausunto Liite 2: Muistio neuvottelusta ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueen kanssa Liite 3: Y-vastuualueen biologien kannanotto

29

30 KOKOUSMUISTIO 1 (2) Kt 67 Joupin etl tiesuunnitelma Suunnittelukokous Aika , klo Paikka ELY-keskus Vaasa Läsnä Ari Perttu ELY-keskus Hannele Wilhelms-Holmsten ELY-keskus Keijo Kaistila Seinäjoen kaupunki Jukka Levä A-Insinöörit Suunnittelu Oy 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Suunnitelman esittely Ari Perttu avasi kokouksen. Sovittiin, että Ari Perttu toimii puheenjohtajana ja Jukka Levä sihteerinä. Konsultti esitteli tiesuunnitelman. Eritasoliittymän korkeusasema on suunniteltu mahdollisimman matalalle, ettei eritasoliittymästä tule maisemallisesti liian hallitsevaa. Kantatien tasaus alittaa tulvakorkeuden eritasoliittymän kohdalla, mutta rampit ovat tulvakorkeuden yläpuolella. Liittymäalueelle ei ohjata kevyttä liikennettä. Joukkoliikenne käyttää muita reittejä. Tehtyjen selvitysten mukaan alueelta ei ole löytynyt ympäristön kannalta suojeltavia kohteita. Viereinen rautatien takainen alue on maakuntakaavassa esitetty tärkeänä maisemaalueena. Suunnittelualue sijaitsee nykyisellä asemakaava-alueella. Asemakaavamuutos on käynnissä. Ennustetuilla liikennemäärillä melun raja-arvot eivät ylity läheisillä asuinalueilla. 3. Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen kannanotto Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue on tutustunut suunnitelmaan ennalta. Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueella ei ole huomauttamista suunnitelmaratkaisuun tiedossa olevien asioiden perusteella. luonnos esitellään vielä Y-vastuualueen biologeille. Tästä toimitetaan täydennys kannanottoon mennessä. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Y-tunnus Kotipaikka Tampere ESPOO Harakantie 18 A Espoo Puh Fax TAMPERE Satakunnankatu 23 A Tampere Puh Fax

31 2 (2) 4. Muut asiat Ei muita asioita. 5. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Hannele Wilhelms-Holmsten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Y-vastuualue Ari Perttu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus L-vastuualue JAKELU Seinäjoen kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Y-vastuualue

32 Liite 3 Lähettäjä: Wilhelms-Holmsten Hannele Lähetetty: 23. huhtikuuta :00 Vastaanottaja: Perttu Ari Aihe: VS: Kt 67 Joupin eritasoliittymä, Y-vastuualueen kannanotot LUONTO OK Hei Kävin äskeisen miitingin jälkeen meidän luonnonsuojeluyksikössämme, siellä päällikkö Rinkineva Kantola delegoi Joupin eritasoliittymän asian Matti Kyröläiselle joka selvitti sen saman tien. Hän tutustui Hannu Tuomiston tekemään luontoselvitykseen ja piti sitä riittävänä, joten näillä näkymin ei ole tiedossa luontoon liittyviä erityisiä näkökohtia jotka vaikeuttaisivat tai estäisivät tiehankkeen eteenpäin viemistä. Siis pöytäkirjan kohdassa 3. mainittu Y vastuualueen biologin kuuleminen on tehty. Ystävällisin terveisin Hannele Wilhelms-Holmsten Ylitarkastaja/Överinspektör Etelä Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus; ympäristövastuualue Närings, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten; ansvarsområdet för miljö och naturresurser Pl/Pb 262 Vaasa/ Vasa Puh / Tel , hannele.wilhelms keskus.fi

33

34

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma

Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS ISOKUUSI II, TAMPERE MELUSELVITYS Päivämäärä 3.12.2014 Laatija Hans

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 2/7 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 4 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 4 2.1 Meluohjearvot 4 2.2 Laskentaohjelma 4 2.3 Lähtötiedot 5 3 TULOKSET 5 3.1 Tulosten tarkastelu

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-1 Vastaanottaja Muhoksen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.7.2015 MELUSELVITYS MUHOS Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-2 1. JOHDANTO Tämä tarkastelu tehtiin Muhoksen kirkonkylän osayleiskaavan

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. Lintukankaan etl melulaskennat

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. Lintukankaan etl melulaskennat VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA Lintukankaan etl melulaskennat 28.4.217 ALKUSANAT Tämä meluselvitys on jatkoa vuonna 213 valmistuneelle

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.11.2016 ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN ISOKUUSI III, TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Lahdespohjan asemakaava

Lahdespohjan asemakaava Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Lahdespohjan asemakaava 21.10.2005 Tampereen kaupunki Lahdespohjan asemakaava Meluselvitys 21.10.2005 Viite 82110123 Versio Pvm 21.10.2005 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Versio 1.0 Matti Manninen 26.3.2008 2007 Suunnittelukohde 30.4.2008 Page 2 Melulähteet Tässä selvityksen

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.5.2016 HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys 10.6.2009 Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE Vastaanottaja NCC Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS,

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot