Vähänkyrön tuulivoimapuiston OYK, palauteraportti. Kaavaluonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "82124444 Vähänkyrön tuulivoimapuiston OYK, palauteraportti. Kaavaluonnos 7.12.2011 5.1.2012"

Transkriptio

1 Vähänkyrön tuulivoimapuiston OYK, palauteraportti Vähänkyrön tuulivoimapuiston osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Kaavaluonnos VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue (liikennejärjestelmäpäällikkö Markku Järvelä, tienpidon asiantuntija Eeva Kopposela) Etelä-Pohjanmaan ELY-L toteaa, että sen mielestä yleiskaavavaiheessa tulee tehdä liikenteelliset selvitykset MRL:n 9 ja 39 :n mukaisesti. Liikenteellisissä selvityksissä tulisi tuoda esille vaihtoehtoiset kuljetusreitit sekä niiden reittien kriittiset kohdat, jotta kuljetukset on mahdollista saada toimitettua rakennuspaikalle. Myös rakentamisaikaisten kuljetusten liikennemäärät ja kuljetusten enimmäispainot/tuulivoimala tai tuulivoimapuisto tulee arvioida. Kaavoitusprosessin aikana tulee myös ratkaista tieyhteys maantieltä 717 tuulivoimapuiston alueelle. Hankkeen suunnittelun aikana on laadittu esiselvitys koskien kolmen eri voimalatyypin kuljetuksia. Nykytiedon perusteella ei havaittu kuljetuksiin liittyviä tiestöä koskevia erityisiä ongelmia. Liikenteellisten vaikutusten arviointia täydennetään jatkosuunnittelun yhteydessä rakentamisen aikaisten erikoiskuljetusreittien osalta. EPV Tuulivoima on teettänyt jokaiselle tuulivoimapuistolle liikenneselvityksen Wasalogisticsilla. Selvityksessä on piirretty kuljetukselle ja eri komponenteille mahdolliset eri reittivaihtoehdot. Liikenneselvitys on alustava ja lopullinen selvityksen tarkentaminen tehdään tuulivoimapuiston investointipäätöksen jälkeen, kun on tiedossa voimaloiden määrä, valittu voimalatoimittaja, sekä turbiinityyppi ja siten tiedetään komponenttien kuljetuskoot sekä -painot. Tyypillisesti tuulivoimapuistoon liittyvät kuljetukset keskittyvät rakentamisaikaan, perustusmateriaalien ja voimalakomponenttien kuljetusten takia. Tuulivoimakuljetuksia on kaavaluonnoksen näyhtävillä olon jälkeen selvitetty Pohjanmaan ELY-keskuksen tilaamassa Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset - selvityksessä. Kaavaehdotuksessa esitetään tieyhteytenä tuulivoimaalueelle kaavaluonnoksessa esitetyistä itäisempi linjaus. 2) Finavia Oyj (apulaisjohtaja Matti Koskivaara) Lausunnossa todetaan, että lähin Finavian pitämä lentoasema (Vaasa) sijaitsee noin 12 km etäisyydellä kaavan länsipuolella. Finavialta ei ole aiemmin pyydetty lausuntoa ja jatkossa edellytetään, Finaviaa pidetään osallisena kaavoitusprosessissa. Lausunnossa todetaan, että kaavatyössä on jätetty vaikutukset lentoliikenteeseen lähes kokonaan huomioon ottamatta. Selostuksen kohdassa 6.3. viittaus ilmailuasetukseen vuodelta 1996 pitäisi olla ilmailulaki (1194/2009) ja sen 165, jonka mukaan jokaiselle laissa tarkemmin kuvatulle kohteelle on haettava lentoestelupa. Kaavamääräystä 1tv tulisi täydentää. Määräykseen "Tuulivoimalan tornin korkeus on enintään 160 metriä ja roottorin halkaisija enintään 130 metriä" tulee lisätä "edellyttäen, että tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei ylitä ilmailuviranomaisen lentoesteluvassa asettamia korkeusrajoituksia. Ennen kunkin tuulivoimalayksikön rakentamista on Finavia antoi lentoestelausunnon, minkä jälkeen EPV-Tuulivoima on hakenut Trafilta lupaa 230 m korkeudelle ulottuville voimaloille. Finavialta pyydetään lausunto nähtäville asetettavasta kaavaehdotuksesta ja kutsutaan tarpeen mukaan järjestettävään viranomaisneuvotteluun. Kaavamerkintöihin ja määräyksiin sekä muihin lentoestelupaa käsitteleviin kaavaselostuksen kohtiin tehdään lausunnon mukaiset täydennykset ja korjaukset. Suunnittelun lähtötietoihin ja kaavan vaikutusten arviointiin lisätään korkeusrajoituksiin liittyvät tiedot. 1(10)

2 haettava ilmailulain (1194/2009) 165 mukainen lentoestelupa." Lausunnossa epäillään esitettyjen metrimäärien (kok.korkeus n. 225 m) olevan liian suuret, mutta asia selviää tarkemmin lentoestelupamenettelyssä. Lausunnossa todetaan, että selostuksen kohdassa lentoturvallisuus on kuitattu lyhyellä maininnalla ilmailulle ja lentoliikenteelle aiheutuvista riskeistä. Lausunnon mukaan riskin kannalta oleellisin näkökohta, eli tuulivoimalan korkeus merenpinnasta on kuitenkin jätetty huomioimatta. Korkeusrajoituksista saa lisätietoa esim. Finavian internet-sivuilta 3) Fingrid Oyj, Verkkopalvelu/Maankäyttö ja ympäristö (projektipäällikkö Mika Penttilä) Lausunnossa todetaan, että tuulivoimapuisto on suunniteltu liitettäväksi rakennettavaan EPV Energia Oy:n omistukseen tulevaan uuteen 110 kv voimajohtoon Tuovila-Höysälä, joka liitetään kantaverkkoon Fingridin Tuovilan sähköasemalla. Fingridin Seinäjoen ja Tuovilan välinen kv voimajohto valmistui vuonna 2011 ja EPV Energian voimajohdot tulevat sijoittumaan niiden rinnalle. Fingrid on lausunut Vähäkyrön tuulipuiston YVAselostuksesta, että siinä olisi ollut hyvä käsitellä em. uuden 110 kv:n voimajohdon ympäristövaikutuksia, sillä liittymisjohdot ovat olennainen osa tuulivoimapuistoa ja sen toteuttamismahdollisuuksia. Kaavaselostuksen sivulla 35 todetaan, että siirtolinjan tarkka sijainti määritellään erillisten selvitysten perusteella. Lausunnossa todetaan lisäksi, että Fingridin voimajohdot ovat MRL (132/199) 22 tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingridin voimajohtojen osalta tulee pyytää erillinen lausunto niiden omistajilta. Fingrid toivoo saavansa tietoa kaavan etenemisestä (yhteystiedot lausunnossa). 4) Hiirikosken Energia Oy (Toni Ahola) Energiamarkkinavirasto on myöntänyt 110 kv voimajohdolle, jonka Laihian ja Vähäkyrön kunnat ovat hyväksyneet, rakentamisluvan. Lausunnon johdosta kaavaselostukseen lisätään tiivistelmä liityntävoimajohtoa koskevan ympäristöselvityksen (Ramboll Finland Oy 2011) tuloksista ja 110 kv voimajohdon ympäristöselvitys lisätään osayleiskaavan liiteaineistoon. Voimajohdon läheisyydessä sijaitsevat mahdolliset puhelin-, vesi- ja viemärilinjat selvitetään yleissuunnittelun yhteydessä ja otetaan tarvittaessa huomioon pylväspaikkamäärittelyssä. Lausunnossa todetaan, että Hiirikosken Energia Oy omistaa tuulipuiston sisääntulotien kohdalla Saraluhdassa 110 kv:n voimajohdon Saraluhdan erotinasemalta Torkkolan sähköasemalle. Lausunnossa edellytetään, että sisääntulotien mahdolliseen levennyksen tms. vaikutukset olemassa olevaan 110 kv:n voimajohtoon tai sen muutoksiin tehdään tuulivoimapuiston rakentajan kustannuksella. Lausunnossa edellytetään myös, että tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisen liikenteen vaatimat sähköjohtojen nostot yms. on aikataulutettava Hiirikosken Energia Oy:n kanssa ja nostot tehdään tuulivoimapuiston rakentajan kustannuksella. Lausunnon johdosta suunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Olemassa olevaan voimajohtoverkkoon kohdistuvat vaikutukset (mahd. siirrot, nostot tai muut rakentamisen aikaiset toimenpiteet) suunnitellaan ja niistä sovitaan erikseen johtojen omistajien kanssa. Hankkeen yksityiskohtainen toteutussuunnittelu aloitetaan vasta kaavan voimaantulon jälkeen. 5) Ilmavoimien esikunta (Operaatiopäällikkö, eversti Ossi Sivén) Lausunnossa todetaan, että osayleiskaavaluonnoksessa on otettu huomioon Ilmavoimien kannalta oleelliset asiat. Jatkossa Ilmavoimat varaa mahdollisuuden osallistua mahdollisiin viranomaisneuvotteluihin, joihin edustajan asettaa Satakunnan Lennos- Lausunnon johdosta suunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Ilmavoimat kutsutaan osallisena tarpeen mukaan järjestettävään kaavan ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluun. Kaavaehdotusta koskevat lausuntopyynnöt osoitetaan Pääesikunnalle. Rakennuslupavaihees- 2 (10)

3 Vähänkyrön tuulivoimapuiston OYK, palauteraportti to. Lausuntopynnöt osoitetaan Pääesikunnalle, joka kokoaa ja antaa Puolustusvoimien kootun virallisen lausunnon tuulivoimahankkeisiin liittyen (yhteystiedot lausunnossa). Kaavoituksen ja rakennuslupaprosessin edetessä tulee huomioida tutkavaikutusten selvittämistarpeesta Energiateollisuus ry:lle annettu Pääesikunnan lausunto. Viimeistään rakennuslupavaiheessa tulee pyytää lausunto Pääesikunnalta suunnitellun tuulivoimapuiston muista mahdollisista vaikutuksista Puolustusvoimien toimintaan. Suunniteluilla tuulivoimaloilla ei ole lentoestevaikutusta sotilasilmailulle. sa edellytettävästä Puolustusvoimien lausunnosta määrätään kaavan yleismääräyksissä. 6) Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry (Hannu Lehtiö), kirje + liiteartikkelit 2 kpl Lausunnossa todetaan, että kaavasuunnitelma näyttää suhteellisen hyvin tehdyltä. Pääkysymys tulisi lausunnon mukaan olla tuulivoimaloiden sovittaminen luontoon eikä luonnon sopeuttaminen hankkeeseen. Liito-oravien vuoksi OYK-luonnoksen tuulivoimalaa nro 14 tulisi siirtää enemmän itään ja varmistaa, ettei synny törmäyksiä. Kartasta ei saa tarkkaa etäisyyttä selville. Muiden myllyjen sijainnit vaikuttavat liito-oravan kannalta hyviltä. Lepakoiden esiintymistä alueella pidetään lausunnossa ongelmallisena, sillä vaikka niitä olisi vähän, niiden elämää ei direktiivilajina saa vaarantaa. Lausunnossa epäillään, ettei lepakkoinventoinnissa ole ollut riittävää asiantuntemusta ja todetaan, että lepakkojen esiintymisen tutkimusta tulee parantaa. Lausunnossa edellytetään lisäksi, että päivä- ja yöpetolintujen reviirit selvitetään paremmin. Lausunnon antaja toivoo, että lausunnossa esitetyt vaatimukset otetaan vakavasti ja alueesta tehdään malliesimerkki hyvästä tuulivoima-alueesta. Tuulivoimala 14 ei sijoitu liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueelle vaan sen ulkopuolelle metsänuudistusalueelle. Alimmillaan vähintään 50 metrin korkeudessa pyörivät tuulivoimaloiden lavat eivät aiheuta liito-oraville törmäysriskiä. Tuulivoimala 14 ei heikennä eikä hävitä liitooravan lisääntymis- tai levähdysaluetta. Kaavaehdotuksessa tarkastellaan tuulivoimalan siirtämistä hieman itään. Alueella ei todettu luonnonsuojelulain mukaisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueita eikä siten aseta estettä tuulivoimaloiden toteuttamiselle. Tuulivoimaloiden roottorin lavat sijaitsevat vähintään 50 metrin korkeudella, mikä on alueella havaituille lepakkolajeille epätodennäköinen lentokorkeus. Lepakkoselvityksen laadinnassa on noudatettu Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeita. Selvityksen laatinut yhtiö on toteuttanut vuodesta 2006 lähtien useita kymmeniä lepakkoselvityksiä. YVA-vaiheessa 2009 alue on kierretty kokonaisuudessaan myös yöaikana, jotta saataisiin selville alueella mahdollisesti pesivät pöllölajit sekä yölaulajat. Suunnittelualue ei ole yöpetolintujen merkittävää pesimäaluetta. Pöllöjen tyypillinen lentokorkeus on tuulivoimaloiden roottorien alapuolella. YVAssa yhdeksi mahdollisille elinympäristömuutoksille ja häiriövaikutuksille altteimmaksi lajiksi todettiin kanahaukka. Yleiskaavaluonnoksen laatimisen aikana on poistettu tiedossa olevaa kanahaukan pesää lähimmät tuulivoimalat. Linnustoselvityksien laatijoilla on pitkäaikainen kokemus selvityksien laadinnasta ja alueella esiintyvästä lajistosta. 7) Liikennevirasto (ylitarkastaja Otso Kärkkäinen), lausunto + liite: Tuulivoimalan etäisyys maanteistä ja rautateistä sekä vesiväyliä koskeva ohjeistus Lausunnossa todetaan, että Liikennevirasto on antanut ohjeen tuulivoimaloiden etäisyydestä maanteihin ja rautateihin sekä vesiväyliä koskevan ohjeistuksen. Ohje on toimitettu lausunnon liitteenä ja sen mukaan valta- ja kantateillä sekä maanteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan etäisyyden maantien tiealueesta tulee olla vähintään 500 m. Muilla maanteillä tuulivoimalan pienin sallittu etäisyys maantiestä on maantien suoja-alueen leveys lisättynä voimalan kokonaiskorkeudella (torni + lapa). Liikenneviraston lausunnon jälkeen virasto on antanut uudet ohjeet tuulivoimaloiden etäisyydestä liikenneväyliin. Lausunnon johdosta suunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Kaikki tuulivoimaloiden rakentamiseen varatut alueet sijoittuvat yli kilometrin etäisyydelle yleisistä teistä, eikä Liikenneviraston ohjeessa mainituista vähimmäisetäisyyksistä ole tarpeen poiketa. 3(10)

4 8) Pohjanmaan liitto (kaavoitusjohtaja Saini Heikkuri-Alborzi ja suunnitteluinsinööri Pirjo Niemi) Lausunnossa todetaan, että uusiutuvia energiamuotoja ja niiden sijoittumista Pohjanmaalla käsittelevä 2. vaihemaakuntakaava on luonnosvaiheessa ja asetetaan nähtäville väliseksi ajaksi. Torkkolan tuulivoima-alue sisältyy vaihemaakuntakaavaluonnokseen, joten se on maakuntakaavan mukainen. Myös 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluun liittyvän selvityksen "Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla" tulokset tukevat tuulivoimapuiston sijoittamista Torkkolan alueelle. Lausunnossa pidetään hyvänä, että tuulivoimaloita ei ole osayleiskaavaluonnoksessa sijoitettu valtakunnallisesti arvokkaalle Kyrönjoen kulttuurimaisema-alueelle. Liitto näkee ristiriitaa kaavaluonnoksessa muutamien kaavavarausten ja määräysten vastaavuudessa. Mm. tuulivoimaloiden alueen merkintää koskevassa määräyksessä sanotaan, että voimaloiden tulee sijoittua kokonaisuudessaan tv-alueen sisäpuolelle. Kaavakartalla ohjeellisen tuulivoimalan alueen merkinnässä roottorin lavat ylittävät tuulivoimaloiden alueen lähes kaikilla tuulivoimaloiden alueilla. Myös kaavaselostuksessa kohdassa 6.5 Muut kaavamerkinnät ja määräykset on ko. merkinnän osalta vielä eri versio. Osayleiskaavan jatkovalmistelussa kaava-asiakirjat tulee saattaa vastaamaan toisiaan. Osayleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointia liitto pitää hyvänä. Tuulivoimaloiden ja Torkkolan osayleiskaava-alueen sijoittuminen suhteessa maakuntakaavaluonnoksen tuulivoima-alueeseen on esitetty alla olevassa kuvassa. Tuulivoimaloiden sijaintia ja kaavan tv-aluerajauksia tarkistetaan yleiskaavaehdotuksen laatimisen aikana siten, että mahtuvat kokonaisuudessaan tv-alueen sisäpuolelle Suoraan rakentamista ohjaavia kaavamääräyksiä tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä mm. voimaloiden sijoittelun (tv-alueet) sekä lausunto- ja lentoestelupamenettelyiden osalta. Tavoitteena on, että kaavan tulkinta on yksiselitteistä ja voimaloiden sijoittelun reunaehdot tulevat selkeämmin ilmaistuiksi. Kaavakartasta poikkeava kaavaselostuksen sanamuoto (siivet/lavat) korjataan kaavakartan mukaiseksi. 9) Pohjanmaan museo (vt. museotoimenjohtaja Katarina Andersson ja maakunta-arkeologi Pentti Risla) Lausunnossa todetaan, että suunnittelualueella on havaittavissa tavanomaisia maa- ja metsätaloustoimintaan liittyvä maisemamuutoksia. Voimaloiden elinkaari huomioon ottaen jää niiden paikoin kaukomaisemaan näkyvä vaikutus verraten lyhytaikaiseksi. Pysyvien muutosten oletetaan kohdistuvan alueen sisälle ja lähimaisemaan. Pohjanmaan museo ei näe voimaloiden vaikutusta maisemaan merkittävänä haittana suunnittelualueen itä- ja länsipuolella sijaitseville RKY2009-alueille. Arkeologisen kulttuuriperinnön kohteet on selvitetty jo YVA-vaiheessa ja otettu huomioon kaavaluonnoksessa. Ehdotettu kaavamääräys velvoittaa selvittämään muinaismuiston laajuuden ennen ympäristöön merkittävästi vaikuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Merkittävä ympäristöön kohdistuva vaikutus todetaan lausunnossa tulkinnanvaraiseksi toimintaohjeeksi. Lisäksi lausunnossa todetaan, että suunnittelualueen muinaismuistot ovat pienialaisia ja Museovirasto on muinaisjäännösrekisterissä rajannut niille suojaalueen. Lausunnossa todetaan, että muinaismuistojäännökset tulisi merkitä kaavaan suojelusta vas- Lausunnon johdosta kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevaa kaavamääräystä muokataan esimerkkiä vastaavaan muotoon. Lisäksi kaavamerkintään lisätään kohteiden yksilöintiä helpottava numeroindeksi ja selite. Suunnittelualueelle sijoittuvat kiinteät muinaisjäännökset ovat suoja-alueineenkin jonkin verran kaavaluonnoksessa käytettyä kohdemerkintää pienialaisempia. Tästä johtuen sillä, osoitetaanko muinaisjäännökset kohdemerkinnällä vai itsenäisinä muinaismuistoalueina, ei ole suojelun toteutumisen kannalta merkitystä. Yleiskaavatasolla laajat, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävät muinaisjäännösalueet merkitään aluevarauksina, jolloin alueen pääkäyttötarkoitus on muinaisjäännös. Myös kohdemerkinnällä merkityt muinaisjäännökset voivat olla pinta-alaltaan laajoja, mutta tunnusomaisesti ne sijaitsevat alueella, jonka pääkäyttötarkoitus on jokin muu. Kohdemerkintää käytettäessä tulee kaavamääräyksessä tai selostuksessa olla maininta siitä, että muinaisjäännöksen laajuus tulee selvittää museoviranomaiselta. Lisäksi kohdemerkinnän yhteydessä suositellaan käytettäväksi numeroindeksiä, joka viittaa kaavakartan tai selostuksen kohdeluetteloon. 4 (10)

5 Vähänkyrön tuulivoimapuiston OYK, palauteraportti taavan viranomaisen tekemän rauhoituksen rajauksen mukaisina muinaismuistoalueina eikä kohteina. Lausunnossa muistutetaan, että muinaisjäännösten kohdalla vallitsevan maankäytön muuttaminen edellyttää arkeologin arviota vaikutuksista suojelukohteeseen ja todetaan, että olisi selkeämpää painottaa maankäyttötavan muutosta selvitysvelvollisuuden perustana. Lausunnossa esitetään, että kaavamääräys muutetaan esimerkiksi seuraavaan muotoon: "Muinaismuistoalue. Alue, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/63) suojeltu kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevissa toimenpiteissä ja suunnitelmissa menetellään, kuten muinaismuistolaissa on säädetty. Aluetta koskevista toimenpiteistä tai suunnitelmista tai ympäristön maankäyttötavan muuttuessa on hyvissä ajoin etukäteen kuultava Museovirastoa tai maakuntamuseota." 10) Pohjanmaan pelastuslaitos (johtava palotarkastaja Jörgen Lang) Pohjanmaan pelastuslaitos ilmoitti, ettei heillä ole aihetta antaa erillistä lausuntoa. - 11) Vaasan kaupunki, kaupunginhallituksen suunnittelujaosto Lausunnossa todetaan, että Vähänkyrön tuulivoimapuisto sijaitsee alueella, joka on Pohjanmaan liiton maakuntakaavan vaihekaavan 2 luonnoksen "Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla" selvityksissä todettu suositeltavaksi tuulivoima-alueeksi. Osayleiskaavaluonnos luo mahdollisuuden kehittää Vaasan seudulle uusiutuvia energiamuotoja. Yhteiskuntarakenteellisesti kyseinen alue sijaitsee energiatehokkuuden kannalta katsottuna riittävän lähellä olemassa olevaa sähköverkostoa kuitenkin siten, että nykyistä kylärakennetta on tulevaisuudessa tuulivoimalapuiston mahdollisen toteutuksen jälkeenkin mahdollista täydentää. Lausunnon johdosta suunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia. 12) Vähänkyrön Metsästysseura ry (johtokunnan puolesta pj Alpo Luhtanen ja sihteeri Mika Marttila) Vähänkyrön Metsästysseura ry:llä ei ollut huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta. Lausunnon johdosta suunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia. 13) Vähänkyrön kunta, tekninen lautakunta Lautakunnalla ei ole huomauttamista varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen suhteen. Jatkovalmistelussa tulee selvittää ja huomioida erityisesti rakentamisvaiheen liikenteen vaatimukset ja vaikutukset yleisillä liikenneväylillä. Yksityisteiden mahdollisen käyttämisen vaatimat toimenpiteet on kaavaselostuksessa huomioitu riittävästi. Liikenteellisten vaikutusten arviointia täydennetään jatkosuunnittelun yhteydessä rakentamisen aikaisten erikoiskuljetusreittien osalta. Lopullinen liikenneselvityksen tarkentaminen tehdään tuulivoimapuiston investointipäätöksen jälkeen, kun on tiedossa voimaloiden määrä, valittu voimalatoimittaja, sekä turbiinityyppi ja siten tiedetään komponenttien kuljetuskoot sekä -painot. Tyypillisesti tuulivoimapuistoon liittyvät kuljetukset keskittyvät rakentamisaikaan, perustusmateriaalien ja voimalakomponenttien kuljetusten takia. Tuulivoimakuljetuksia on kaavaluonnoksen näyhtävillä olon jälkeen selvitetty Pohjanmaan ELY-keskuksen tilaamassa Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset - selvityksessä. Kaavaehdotuksessa esitetään tieyhteytenä tuulivoimaalueelle kaavaluonnoksessa esitetyistä itäisempi linjaus. 5(10)

6 14) Vähänkyrön kunta, ympäristölautakunta Ympäristölautakunta toteaa, että kaavan jatkovalmistelussa tulee varmistaa tuulivoimaloiden rakentamista koskevien yleisten määräysten riittävä selkeys ja kattavuus. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota ja tehtävä tarpeellisia toimenpiteitä. Suoraan rakentamista ohjaavia kaavamääräyksiä tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä mm. voimaloiden sijoittelun (tv-alueet) sekä lausunto- ja lentoestelupamenettelyiden osalta. Osayleiskaavan tavoitteena on tukea alueen arvokkaiden luontokohteiden ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Kaavaluonnoksessa luonnonsuojelulain 49 :n mukaiset liito-oravien lisääntymis- ja levähdysalueet on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi. Liito-oravien lisäksi alueella ei ole muita tiedossa olevia luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain nojalla suojeltavia kohteita. 15) Pääesikunta (apulaisosastopäällikkö Arto-Pekka Numminen, sektorijohtaja Arto Ikonen) Pääesikunnan operatiivinen osasto edellyttää, että hankkeella pitää olla Puolustusvoimien hyväksyntä ennen rakennusluvan myöntämistä. Lausunto hyväksyttävyydestä haetaan Pääesikunnalta. Jatkosuunnittelua koskevat lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteella tai Pääesikunta, PL 919, Helsinki. Lausunnon johdosta suunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia. 16) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (alueidenkäytön ryhmäpäällikkö Matti Rantala, arkkitehti Eva Sund- Knuuttila) ELY-keskuksen lausunnon mukaan kaavoituksessa tulisi vielä tarkentaa tuulivoimaloiden sijaintia yhdyskuntarakenne, maisema ja luontoarvot huomioiden. Liikenteen osalta tulisi kaavaa täydentää vaikutusten arvioinnilla. Muutoksista ja täydennyksistä voidaan neuvotella ELY-keskuksen kanssa. Lausunnossaan ELY-keskus katsoo, että tuulivoimapuisto voi merkittävästi vaikeuttaa Merikaarron ja Vähänkyrön kirkonkylän välisen alueen yhdyskuntarakenteen tulevaa kehitystä ja kyläalueiden laajentamista. Maakuntavaihekaavaluonnoksessa esitetty tuulivoimatuotantoalueen rajaus eroaa osayleiskaavaluonnoksen rajauksesta. ELY-keskus katsoo, että tuulivoimapuiston rajauksen tulee noudattaa vaihekaavan rajausta. Osayleiskaavoitusvaiheessa on tehtävä liikenteelliset selvitykset, johon sisältyvät vaihtoehtoiset kuljetusreitit ja niihin kohdistuvat vaikutukset, rakentamisaikaisten kuljetusten liikennemäärät sekä kuljetusten enimmäispainot. Näitä selvityksiä ei voida lykätä lupavalmistelujen yhteyteen. Vaikutusten arviointiin tulisi lisätä kuljetusreitteihin kohdistuvat kustannukset. Ohjeellisten tulotieyhteyksien kaavamerkinnästä tulisi käydä ilmi, että kyseessä on vaihtoehtoisia linjauksia. Lentoliikenteen aiheuttamat rajoitukset ja puolustusvoimien toimintaan kohdistuvat vaikutukset tulisi huomioida mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa, eli lausunnot tulisi pyytää osayleiskaavoituksen puitteessa. Yksi voimaloista on sijoitettu Laihian kunnan rajaan kiinni. Koska voimalan melu-, välke- ja maisema- Merikaarron kylän ja Vähänkyrön keskustaajaman välisellä alueella ei ole vireillä nykyistä taajamarakennetta voimakkaasti etelän tai lännen suuntaan laajentavia hankkeita. Taajamarakenteen ulkopuolelle sijoittuvan tuulivoimapuiston alueella muutoinkaan ei ole tarpeen varata alueita asumiselle tai muulle nykyisestä poikkeavalle maankäytölle. Lausunnon mukaista haittaa yhdyskuntarakenteen tulevalle kehitykselle ei näin ollen voida osoittaa syntyvän. Tuulivoimalat sijoittuvat pääosin maakuntakaavaluonnoksen mukaiselle tuulivoimatuotantoalueen alueelle. Tuulivoimaloista neljä sijoittuu maakuntakaavaluonnoksen tuulivoimatuotantoalueen ulkopuolelle sen rajan lähelle eikä siten merkittävästi eroa maakuntakaavaluonnoksesta. Tuulivoimaloita ei sijoitu voimassa olevan maakuntakaavan arvokkaalle maisema-alueelle. Vaihekaavoitukseen liittyvää vaikutusarviointia täydennetään osayleiskaavan ehdotusvaiheessa. Kaavan lähtötietoja ja liikenteellisten vaikutusten arviointia täydennetään jatkosuunnittelun yhteydessä Pohjanmaan ELY-keskuksen tilaaman tuulivoimaloiden erikoiskuljetusselvityksen perusteella. Kaavaehdotuksessa esitetään yksi tulotieyhteys, joka on kaavaluonnoksessa esitetyistä itäinen vaihtoehto. Kaavamerkintöihin ja määräyksiin sekä muihin lentoestelupaa käsitteleviin kaavaselostuksen kohtiin tehdään Finavian ja muiden asiaa käsittelevien lausuntojen yhteydessä esitetyt täydennykset ja korjaukset. Suunnittelun lähtötietoihin ja kaavan vaikutusten arviointiin lisätään korkeusrajoituksiin liittyvät tiedot. Finavia on antanut lentoestekorkeutta koskevan lausunnon ja EPV- Tuulivoima on sen jälkeen hakenut Trafilta lentoestelupaa. Laihian kunta on ollut osallisena kaavaprosessissa koko hankkeen valmistelun ajan. Kunta ei ole antanut kaavan aloitus- tai luonnosvaiheessa lausuntoa, eikä muissakaan 6 (10)

7 Vähänkyrön tuulivoimapuiston OYK, palauteraportti vaikutukset ulottuvat kauas, ELY-keskus katsoo, ettei ole hyvien kaavoitustapojen mukaista sijoittaa tuulivoimalaa toisen kunnan rajaan kiinni jättämättä puskurivyöhykettä. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) ei suoraan sovellu tuulivoimamelun arviointiin, vaan suositellaan alempia ohjearvoja. Melumallinnuskartalta ja varjostusanalyysikartalta ilmi, että kolme vapaa-ajan asuntoa jäisi sellaisen vyöhykkeen sisäpuolelle, missä sekä melu että välke on häiritsevää. M-alueelle on annettu määräys, jonka mukaan suunnittelussa on huomioitava valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista, mikäli alueelle suunnitellaan sijoitettavaksi uusia melulle herkkiä toimintoja. Määräyksestä tulisi käydä ilmi, että alue on valtioneuvoston päätöksen mukaista melualuetta. Selvityksissä tulisi tutkia mitkä ovat tuulivoimaloiden visuaaliset vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaalle jokivarsiasutukselle (Sausolannurkka). Laihian suunnasta otettua kuvasovitetta C olisi hyvä täydentää liityntävoimajohdon tiedoilla. Oleellista on myös selvittää erikoiskuljetusten vaikutuksia Merikaarrontien maisema-arvoihin. Koska kaava mahdollistaa suorat rakennusluvat, tulisi tuulivoimaloiden alueet ja sijainnit määritellä tarkemmin huomioiden MRL 77 b, kohta 1. Roottoreiden lavat tulisi kokonaan mahtua tuulivoimaloiden alueiden sisäpuolelle. Kaavamääräyksiin tulisi lisätä rakentamismääräyksenä velvoite käyttää tornirakennetta, joka sopeutuu maisemaan paremmin kuin ristikkorakenne. Luontoselvitykset ovat yleisesti hyvin ja riittävällä tarkkuudella tehtyjä. Selvitysten mukaan yksi voimaloista (nro 14) sijaitsee liito-oravan reviirialueella, ja tulisi siirtää sieltä pois. Lisäksi kaksi voimalaa (nrot 13 ja 14) sijaitsevat lepakoiden ruokailualueella, ja ne tulisi sen takia siirtää ruokailureitin ulkopuolelle. yhteyksissä ole tullut esille, että ELY-keskuksen esittämän puskurivyöhykkeen järjestämiselle olisi erityistä tarvetta. Tuulivoimalaa siirretään siten, että roottorin lavat eivät ulotu Laihian puolelle. Alueella sijaitsevat vapaa-ajan rakennukset eivät muodosta VNp 993/1992 tarkoittamaa loma-asumiseen käytettävää aluetta. Alueelle sijoittuvista rakennetuista kiinteistöistä vain yhtä käytetään varsinaisena vapaa-ajan asuntona. Kaavan jatkosuunnittelun yhteydessä voimaloiden sijoittelusta neuvotellaan ko. kiinteistön omistajan kanssa. Kaavan M-alueella pääkäyttömuoto on maa- ja metsätalous ja kaavamääräys mahdollistaa maa- ja metsätaloutta koskevan rakentamisen. Melua koskeva valtioneuvoston päätökseen viittaava määräys poistetaan tarpeettomana. Kaavan yleisiin määräyksiin sisällytetään, että alue on MRL 16 :n nojalla suunnittelutarvealuetta. Kaavaluonnoksen liitteenä 2 olevan maisemaanalyysikartan mukaan tuulivoimaloiden visuaalinen vaikutusalue ei ulotu Merikaarron joenvarsiasutuksen alueelle. Uuden liityntävoimajohdon korkeus on ympäröivää puustoa pienempi, eikä se näy selostuksen liitteenä olleiden kuvasovitteiden katselupisteisiin lainkaan (vrt. nykyinen voimajohto osayleiskaava-alueen eteläpuolella). Tuulivoimaloiden erikoiskuljetuksia on selvitetty Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan liiton toimeksiannosta. Selvityksen aikana koottujen tietojen perusteella Merikaarrontiellä ei ole kuljetusten tilaongelmia eivätkä tien kaarteet aiheuta ongelmia pitkillekään kuljetuksille. Ainoastaan peltoalueelle sijoittuvalla tuulivoima-alueelle johtavan yhdystien liittymän kohdalla joudutaan varmistamaan jyrkän käännöksen edellyttämä riittävä tila. Suoraan rakentamista ohjaavia kaavamääräyksiä tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä voimaloiden sijoittelun (tv-alueet) ja rakentamistavan osalta. Tavoitteena on, että kaavan tulkinta on yksiselitteistä ja voimaloiden sijoittelun reunaehdot tulevat selkeämmin ilmaistuiksi. Tuulivoimala 14 ei heikennä eikä hävitä liito-oravan lisääntymis- tai levähdysaluetta, vaan tuulivoimala sijoittuu kokonaisuudessaan metsänuudistusalueelle. Alueella ei todettu luonnonsuojelulain mukaisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueita eikä siten aseta estettä tuulivoimaloiden toteuttamiselle. Tuulivoimaloiden roottorin lavat sijaitsevat vähintään 50 metrin korkeudella, mikä on alueella havaituille lepakkolajeille epätodennäköinen lentokorkeus eivätkä tuulivoimalat siten vaikuta merkittävästi alueella liikkuviin lepakoihin. 7(10)

8 OSALLISTEN MIELIPITEET MIELIPITEEN HUOMIOON OTTAMINEN 1) Tuula Akkola (kirje) Mielipiteessä esitetään, että molemmat luonnokset tulotieyhteyksistä ja teiden risteyksistä siirretään pois allekirjoittajan omistamalta metsäkiinteistöltä Ellillä Rno 4:13, koska ne ja puuston raivaus muuttaisivat alueen metsätalouden harjoittamiselle mahdottomaksi. Mielipide pyritään ottamaan huomioon kaavan jatkosuunnittelun yhteydessä ja tarvittaessa linjauksista neuvotellaan maanomistajan kanssa. Kaavassa esitetyt Merikaarrontien ja tuulivoimaloiden väliset tielinjaukset ovat ohjeellisia, ja niitä tarkennetaan kaavan ehdotusvaiheessa sekä hankkeen toteutussuunnittelun aikana. 2) Heikki Eskelä (kirje) Mielipiteen jättäjä ei hyväksy metsä- ja peltolohkojensa läpi kulkevaa tielinjausta, koska se pilaisi pellon salaojituksen ja tuhoaisivat kasvuvaiheessa olevan metsän, tai yleensä mitään metsä- ja peltolohkoille sijoittuvaa tuulivoimaan liittyvää. Mielipide pyritään ottamaan huomioon kaavan jatkosuunnittelun yhteydessä ja tarvittaessa linjauksista neuvotellaan maanomistajan kanssa. (Mielipiteestä ei ilmene mitkä kaavaluonnoksessa esitetyistä tielinjauksista sijoittuvat mielipiteen jättäjän omistamille alueille.) Kaavassa esitetyt Merikaarrontien ja tuulivoimaloiden väliset tielinjaukset ovat ohjeellisia, ja niitä tarkennetaan kaavan ehdotusvaiheessa sekä hankkeen toteutussuunnittelun aikana. 3) Jaakko Iso-oja (kirje ja liitekartat) Mielipiteessä todetaan myllyjen 6 ja 17 olevan liian lähellä henkilön vapaa-ajan asuntoa ja harrastustoimintaa (kennel) ja erityisen haitalliseksi henkilö mainitsee huoltotien myllylle 17. Vapaa-ajan asunto sijaitsee yli 30 m korkealla ja n. 500 m päässä lähimmästä myllystä. Mielipiteessä esitetään myllyjen 6 ja 17 siirtämistä toisaalle henkilön omistamalle metsäpalstalle tai metsäpalstan ja vapaa-ajan asunnon lunastamista. Mielipide pyritään ottamaan huomioon kaavan jatkosuunnittelun yhteydessä. Vapaa-ajankiinteistön käytöstä ja voimaloiden sijoittelusta neuvotellaan maanomistajan kanssa kaavan ehdotusvaiheen nähtävillepanon yhteydessä. Mielipiteen liitteenä olevassa kartassa esitetty korvaava tuulivoimalan sijainti ei kuitenkaan ole mahdollinen mm. kulttuurimaiseman ja asutuksen läheisyyden vuoksi. 4) Antti Latvala (kirje ja liitekartat) Allekirjoittajan peltolohko (2:63) on jakautumassa neljään osaan lännenpuoleisen tulotien vuoksi, minkä vuoksi osa peltoalasta jäisi viljelemättä. Mielipiteessä Paavonmaan tulotie nähdään paremmaksi, koska siitä on suora linjaus alueella toimivaan murskeyritykseen. Kaavaluonnoksessa esitetyt Merikaarrontien ja tuulivoimaloiden väliset tielinjaukset ovat ohjeellisia ja niitä tarkennetaan kaavan ehdotusvaiheessa. Mielipide voidaan ottaa huomioon kaavan jatkosuunnittelun yhteydessä, mikäli siinä esitetyn vaihtoehdon valinnalle ei ilmene esimerkiksi alueen rakennettavuudesta tai maanomistuksesta johtuvia esteitä. 5) Murskemyynti K.Rinta Oy/Kauko Rinta (kirje ja liitekartta) Mielipiteessä pyydetään laajentamaan kaavaluonnoksessa osoitettua maa-aineksen ottoaluetta (EO) noin 12 ha suuruiseksi, jotta maa-aineksenottoa voidaan jatkaa myös nykyisen toiminta-alueen ulkopuolella. Ehdotettu uusi aluerajaus on esitetty mielipiteen liitteenä olevalla kartalla. Mielipiteen johdosta suunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Osayleiskaavaluonnoksessa esitetty EOalueen rajaus perustuu voimassa olevaan maaaineksen ottolupaan. Mielipiteessä ehdotettu laajennusalue sijoittuu naapurikiinteistöjen puolelle, jolloin osayleiskaavan EO-aluevarauksen laajentaminen edellyttäisi maanomistajien välistä sopimusta ja uuden maa-aineksen ottamisluvan hankkimista. 8 (10)

9 Vähänkyrön tuulivoimapuiston OYK, palauteraportti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Vähänkyrön ympäristölautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Saara Vuorinen) Ympäristölautakunnalla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. - 2) Laihian kunnanhallitus (kunnanjohtaja Hilkka Annola, vs. hallintojohtaja Jari Peltonen) Laihian kunnanhallituksella ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. - 3) Pohjanmaan liitto (kaavoitusjohtaja Saini Heikkuri-Alborzi, kaavoitusinsinööri Ann Holm) Pohjanmaan liiton lausunnossa todetaan, että OASissa on selostettu hyvin maakuntakaavan kehitysperiaatteet ja aluevaraukset. Liiton mielestä YVA-tarkastelu pitäisi ehdottomasti tehdä osayleiskaavan suunnittelualueen laajuiselta alueelta. Suunnittelussa on huomioitava muu maankäyttö ja negatiiviset vaikutusten on oltava mahdollisimman pieniä. Erityisesti on huomioitava valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja tuulivoimapuisto tulee suunnitella maakuntakaavan mukaisesti. Kunnan tulisi odottaa vaihekaava 2:n pohjaksi tehtävää selvitystä, joka vaikuttaa kaavan aikatauluun, mutta kaavaprosessit voivat tästä huolimatta edetä samanaikaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei oteta kantaa YVA-tarkastelun alueen laajuuteen. Kaavoituksen aikataulua on päivitetty vuoden 2011 aikana. Syyskuussa 2010 valmistuneessa vaihekaava 2:n taustaselvityksessä "Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla" on osoitettu 28 tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvaa aluetta, joihin myös Vähänkyrön tuulivoimapuisto sisältyy. 4) Tiehallinto/Vaasan tiepiiri (liikennejärjestelmäpäällikkö Markku Järvelä, tienpidon asiantuntija Eeva Kopposela) Vaasan tiepiirillä ei ollut huomautettavaa osallistumisja arviointisuunnitelmasta. Lausunnossa todetaan, että voimaloiden sijoittamisessa tulee huomioida maanteiden suoja-alueet ja mahdolliset vaaratilanteet. Kaavaprosessin aikana tulee selvittää tuulipuiston rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset tieverkkoon. _ 5) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (alueidenkäytön ryhmäpäällikkö Matti Rantala, arkkitehti Eva Sund- Knuuttila) YVA-ohjelmassa arvioidut keskeiset vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön eivät ole riittäviä selvityksiä osayleiskaavaa varten. Kaavaa laadittaessa on otettava huomioon myös mm. yhdyskuntarakenne, liikenne, elinympäristö ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset (MRL 39). Suunnittelu- ja hankealueen rajausten eroavaisuudet saattavat vaikuttaa selvitystarpeen arviointiin ja riittävän vuorovaikutuksen järjestäminen on turvattava. Kaavoituksessa on oltava valmius tutkia muitakin kuin YVAssa käsiteltäviä vaihtoehtoja. Osayleiskaavan perusteella ei voida suoraan myöntää rakennuslupia. Hankkeella on seudullista merkitystä ja osayleiskaavan aikataulu suositellaan kytkettäväksi maakunnan energiavaihekaavan aikatauluun. Kaavan laatimista koskeva sopimus tulee tehdä kunnan ja kaavaa laativan konsultin väliseksi. Kaavoituksessa on erityisesti paneuduttava maisemaselvitykseen. Kallioiden lakialueita ja selänteitä Osallistumis- ja arviointisuunnitelman arvioitavissa vaikutuksissa on mainittu vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, liikenteen järjestämisen, liikenneturvallisuuteen, työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan sekä ihmisten elinoloihin ja terveyteen. kaavaselostuksessa esitettävät tarkemmat vaikutusarvioinnit perustuvat vuonna 2010 valmistuneeseen YVA-selostukseen ja vuonna 2011 tehtyjen hankesuunnitelman muutosten yhteydessä laadittuihin täydentäviin selvityksiin. Kaavoituksen vuorovaikutus järjestetään maankäyttöja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka mahdollistaa tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen suoraan osayleiskaavan perusteella, on tullut voimaan Kaavoituksen aikataulua on päivitetty vuoden 2011 aikana. Syyskuussa 2010 valmistuneessa vaihekaava 2:n taustaselvityksessä "Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla" on osoitettu 28 tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvaa aluetta, 9(10)

10 tulee välttää voimaloiden sijoituspaikkoina. Muinaismuistot tulee inventoida ja huomioida muinaismuistolain perusteella. Luontoinventoinnissa tulee selvittää luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain mukaisten kohteiden lisäksi löytyykö alueelta vanhoja luonnonmukaisia metsiä tai metson ja teeren soidinpaikkoja. OASissa on esitetty virheellinen tulkinta yleiskaavan oikeusvaikutteisuudesta. Osallisten luetteloon tulisi päivittää vuodenvaihteessa muuttuneet viranomaisten nimet ja lisätä osallisiin Laihian kunta. joihin myös Vähänkyrön tuulivoimapuisto sisältyy. Vaihekaava 2:n laatiminen on huomattavasti alkuperäistä aikataulua jäljessä. Kunta ohjaa kaavan laatimista ja päättää sen hyväksymisestä ja muusta hallinnollisesta käsittelystä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei anneta kunnan ja kaavan suunnittelijan välisiä hankintasopimuksia koskevia määräyksiä eikä niiden sisältöä muutoinkaan käsitellä kaava-asiakirjojen yhteydessä. Tuulivoimapuiston YVA-menettelyn yhteydessä on tehty maisema-, eliöstö- ja biotooppiselvitykset, joissa on tutkittu lausunnossa mainittuja asioita. Lisäksi Pohjanmaan maakuntamuseo on päivittänyt alueen aikaisemman muinaisjäännösinventoinnin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkennettu lausunnossa edellytetyllä tavalla. OSALLISTEN MIELIPITEET MIELIPITEEN HUOMIOON OTTAMINEN 1) Asko Myntti (kirje ja liitekartta) Mielipiteessä todetaan, että rakentamisvaiheen häiriöt asutukselle tulisivat olemaan lähinnä raskaasta liikenteestä aiheutuvia ja kohdistumaan Torkkolan ja Vellimäen kyliin. Mielipiteessä ehdotetaan uuden tieosuuden sijoittamista Merikaarron ja Torkkolan väliselle peltoaukealle paikkaan, jossa se palvelisi myös alueelle sijoittuvaa kallionlouhinta-aluetta. Suunnittelun yhteydessä tulisi tutkia myös Torkkolan ja Saarensivun yksityisteiden välisen uuden tien rakentamista (vähentää Vellimäkeen kohdistuvia häiriöitä). Mielipiteessä esitetyt asiat eivät suoranaisesti koske osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöä, mutta ne pyritään ottamaan huomioon kaavan seuraavissa suunnitteluvaiheessa. 10 (10)

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 20.8.2012 204 OAS-vaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 luonnosvaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 ehdotusvaiheen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Siimes) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot