LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 )"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI ympäristötoimi Suensaarenkatu Tornio puh PÄÄTÖSESITYS (15) ympäristölupapäätös 2/2010 dnro 56/55.983/2010 YMPP , 30 YMPÄRISTÖLUPA JUSSI VÄLIMAAN ELÄINSUOJALLE Päätös annetaan julkipanon jälkeen KERTOELMAOSA (YSA 18 ) ASIA Jussi Välimaa on toimittanut Tornion kaupungin ympäris tölautakunnalle eläinsuojan laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen [1-3]. LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ [1, s. 1] Jussi Välimaa Isosaarentie Tornio puh liike- ja yhteisötunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Laajennettuna eläinsuoja on tarkoitettu 35 lypsylehmälle, 21 eläi melle yli kahdeksankuukautista nuorkarjaa, 4 eläimelle 6 8 -kuu kautista nuorkarjaa ja 12 eläimelle alle kuusikuukautista nuorkarjaa [1: s. 2; 4]. Nykyään, ennen laajennusta, eläinsuojassa on 30 lypsy lehmää, 20 hiehoa ja 8 eläintä alle kuusikuukautista nuorkarjaa [1: s. 2]. Karjarakennus sijaitsee Torniossa osoitteessa Isosaarentie 11, kiinteis töllä [1: s. 1]. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa (YSL 28 ). Tällaista toimintaa on eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmää vastaavalle eläinmäärälle [YSA 1 11) a); 8: s. 246; 9: s. 1, liite 1]. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 ) Ympäristölupaviranomaisena kunnassa toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Torniossa tämä viranomainen on ympäristölau takunta: se ratkaisee ympäristöluvan Tornioon sijoitettavalle eläin suojalle, joka on tarkoitettu eläinmäärälle, joka vastaa vähintään 30 lypsylehmää, mutta alle 75 lypsylehmää. [YSA 7 11) a)]. ASIAN VIREILLETULO (YSL 35 ) Asia on tullut vireille Jussi Välimaan allekirjoittamalla ympä ristölupahakemuksella [1], joka on toimitettu Tornion kaupungin ympäristötoimelle

2 2(15) TOIMINTAA KOSKEVA MUU LU PA Navetan laajentamiselle on rakennuslupa [5]. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Länsi-Lapin seutukaavassa [10] eläinsuojan sijaintipaikka on merkitty kuuluvaksi maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen M Mer kinnällä osoitetaan niitä Tornion alueita, joita ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin: ne ovat pääasiassa maa- ja metsätalouskäyt töön tarkoitettuja alueita [7: s. 96], joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Vuoden 2010 alussa seutukaava on muuttunut maakuntakaavaksi. Oikeusvaikutuksettomassa Tornion yleiskaava 2000:ssa [11] eläin suojan sijaintipaikka on vastaavasti merkitty kuuluvaksi maa- ja met sätalousvaltaiseen alueeseen. Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden aluetta koskevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan [6], jossa eläinsuojan sijaintipaikka on kyläaluetta (AT-3) ja alueen pääkäyttötarkoituksen ohella sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle. Tämä yleiskaava ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen. Tornion kaupunginhallitus on ( 57) päättänyt, että tämä kaava tulee voimaan lukuun ottamatta aluetta (Kyläjoella), jonka osalta kaavapäätöksestä on valitettu. Ei ole estettä uuden yleiskaavan [6] voimaantulolle niillä alueilla, joita ympäristölupahakemus [1] ja tämä ympäristölupa koskevat. SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ Eläinsuojan lähiympäristössä 200 metrin säteellä sijaitsee seuraavaa [12]: alue on valtaosaltaan metsäistä, myös metsäistä suota; neljän naapurikiinteistön asuintalot, lähin naapurin asuintalo sijaitsee noin sadan metrin etäisyydellä eläinsuojasta; vähäisessä määrin peltoa; Arpela Sihtuuna -tie nro 9271 noin 110 metrin etäisyydellä, tältä tieltä neljälle lähiasuinkiinteistölle johtava Isosaarentie noin 50 metrin etäisyydellä; Kaisajoen kylään johtava paikallinen sähkölinja n. 30 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Sijaintipaikka ei ole luokiteltua pohjavesialuetta [13]. Pellotkaan, joille lantaa levitetään, eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialu eella [2, 3, 13]. YLEISKUVAUS LAITOKSEN TOIMINNASTA Maatila on keskittynyt maidontuotantoon. Tilan pellot sijaitsevat 3 ki lometrin säteellä eläinsuojasta [2, 3, 14]. Tila on liittynyt ympäristötuki järjestelmään vuonna 2007 alkaneeksi sopimuskaudeksi [1: s. 2]. Eläinsuojan laajennus on suunniteltu rakennettavan [1: s. 1].

3 3(15) Kaikkia eläimiä laidunnetaan 12 hehtaarin laidunalalla 4 kk vuo dessa. Laidunkaudella lehmät ovat öisin sisällä. Laidun ei rajoitu vesistöön. [1: s. 3] Eläinten juottaminen laitumella on järjestetty juomakärryllä keskellä laidunta. Juomakärryn paikka on vaihdettavissa, jotta pis tekuormitus ei kasva. Laitumella ei ole pysyvää ruokintapaikkaa. Laitumen kiertävän ruokintapaikan käyttöaika on 30 vrk kesässä, 2 vrk kerralla. [1: s. 3] Säilörehua varastoidaan muovipohjaisessa aumassa esikuivattuna noin 500 t/a ja pyöröpaalattuna noin 40 t/a. Jos puristenestettä tulee, se johdetaan lietesäiliöön ja levitetään lietteen mukana peltoon. [1: s. 4] Maitoauto käy tilalla 3 4 kertaa viikossa, rehua toimitetaan noin kerran kuukaudessa ja eläimiä haetaan noin 10 kertaa vuodessa. Tilan pitäjien omaa liikennettä on noin 4 6 kertaa viikossa. Lisäksi on lannan levitykseen liittyvää liikennettä. [1: s. 5] TUOTTEET Tilalla tuotetaan maitoa noin kg vuodessa [1: s. 2]. RAAKA-AINEET, POLTTOAINEET JA MUUT KEMIKAALIT Tilalla on entuudestaan 999 l:n 1-vaippainen polttoainesäi liö, jolla ei ole suoja-allasta eikä katosta eikä lukitusta eikä yli täytönestintä [1: s. 4]. Tilalla säilytetään muita öljytuotteita tynnyrissä enin tään 200 l [1: s. 4]. JÄTTEET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY SEKÄ PÄÄSTÖT Lanta käsitellään lietelantana [1: s. 2]. Eläinsuojan käyttöön rakennetaan uusi kuminen 1000 m 3 :n avolietesäiliö [1: s. 2, 16,17]. Lisäksi eläinsuojan käyttössä on vanhastaan katetut betoniset 255 m 3 :n ja 345 m 3 :n lietesäiliöt [1: s. 2, 4, 16, 17]. Lietesäiliöt täytetään alta päin [1: s. 2]. Eläinsuojaan liittyvien vanhojen ja uusien lietekuilujen tilavuudet ovat yhteensä 75 m 3 [1: s. 2]. Lietelantaa levitetään toiminnanhar joittajan käytössä oleville pelloille pääosin toukokuun loppupuolen ja heinäkuun välisenä aikana [1: s. 4]. Lisäksi lietelantaa levitetään pelloille syksyllä viimeistään mennessä [1: s. 4; NitrA 5 ]. Lietelantaa ei kuitenkaan levitetä lumipeitteiseen eikä routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan (NitrA 5 ). Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala on 52 ha [1: s. 4]. Uusittavat pellot kynnetään heti lannan levityksen jälkeen [1: s. 5]. Maitohuoneen jätevedet n. 200 m 3 /a, mikä sisältää myös eläinsuojan muut pesuvedet, johdetaan lietesäiliöön [1: s. 4; 4]. Eläinsuojan WC ei ole käytössä [1: s. 4].

4 4(15) Muut muodostuvat jätteet on esitetty seuraavassa taulukossa [1: s. 5]: Jätenimike Määrä vuodessa Toimituspaikka kuolleet eläimet n. 3 kpl osoitettu hautauspaikka muovit 300 kg luvallinen keräysauto tai -piste metalliromut n. 100 kg metallinkerääjälle jäteöljyt n. 50 l luvallinen öljynkeräyspaikka tai -auto jäteakut n. 1 kpl luvallinen ongelmajätekeräyspiste esim. jätekeskus Jäkälässä loisteputket n. 5 kpl luvallinen ongelmajätekeräyspiste Toiminnasta aiheutuu lievää hajua karjanlannan levitysaikaan sekä mm. ammoniakkipäästöjä ilmaan. RISKINARVIOINTI Toiminnasta on maaperän ja pohjaveden ja pintaveden pilaantumisriski vahinko- tai muussa häiriötilanteessa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydentäminen (YSL 35 ; YSA 9, 10 ; HL 22 ) Jussi Välimaa täydensi lupahakemustaan lannan levitykseen käytettäviä peltoja koskevilla karttaliitteillä [2, 3]. Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 37, 38 ; YSA 16 ) Lupahakemuksesta on kuulutettu Tornion kaupungin ilmoitustaululla ja Internetissä Tornion kaupungin sivulla Hake muksesta on ilmoitettu Uusi Torniolainen -kaupunkilehdessä Hakemuk sesta on annettu erikseen tieto kirjeitse sijoituspaikkatilan naapuritilo jen omistajille ja asukkaille (Juha ja Pia Jänkälä, Juha Vaara, Lasse ja Margit Keränen ja Väinö Juuso, Jorma ja Arja Puljujärvi) [18]. Nämä 2 lk:n kirjeet postitettiin Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla Tarkastus tilalla (YSA 18 ; HL 39 ) Ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen teki tilalla tarkastuksen Läsnä oli myös Jussi Välimaa. Tarkastuksessa käytiin läpi navetan ja lantalan laajennusten sekä uuden lietelantasäiliön sijoituspaikkoja sekä tilan polttoöljyn ja muiden öljyjen varastointipaikat. Lisäksi Jussi Välimaan esittämää laidunaluetta tarkasteltiin peruslohkoilmakuvan perusteella. Lausunnot ja muistutukset (YSL 36, YSA 17 ) Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä siitä ole jätetty muistu tuksia. Niinpä niiden johdosta ei ole tarpeen kuulla hakijaa (HL 34 ).

5 5(15) RATKAISUOSA (YSA 19 ) VIRANOMAISEN RATKAISU Ratkaisu (YSL 6, 41, 42 ; NaapL 17 ) Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen. Lautakunta myöntää Jussi Välimaalle ympäristöluvan hakemuksen mukaiselle eläinsuojal le tässä päätöksessä annetuin määräyksin. Toiminta on järjestettävä tarpeellisin osin toisin kuin hakemuksessa on esitetty, jotta määräyk set saadaan täytettyä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Eläinmäärä 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 35 lypsylehmää, 21 yli 8 kk:n ikäistä hiehoa, 4 eläintä 6-8 kk:n ikäistä nuorkarjaa ja 12 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa [1: s. 2; 4]. Eläinmääriä voidaan muuttaa, kunhan eläimistä tulevan lannan ja virtsan määrä ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien mukaista lannan ja virtsan tuottoa. (YSL 4, 42, 43 ; NitrA 4 ; JL 4 ) Lannan, virtsan ym. varastointi 2. Lannan, virtsan ja puristenesteen varastointitilojen on oltava tila vuudeltaan riittävät, jotta niihin voidaan varastoida vuoden aikana toiminnassa kertyvät lanta, virtsa ja puristeneste, samoin pesu-, huuhtelu- ja sadevedet siinä määrin kuin niitä lantaloihin johdetaan tai pääsee. Kun vanhat lietelantasäiliöt on katettu ja uusi lietelantasäiliö (1000 m 3, 462 m 2 ) on avonainen, niin lantaloiden ja lietekuilujen yhteenlasketun hyötytilavuuden on oltava vähintään 1620 m 3. Lietelannan varastointitilat on tyhjennettävä vuosit tain. [20: ss. 11, 12] (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; NitrA 4, 7 ; JL 4, 6, 12 ; JA 5, 8 ) Haitallisten päästöjen maaperään, vesiin tai muualle ympäristöön es täminen 3. Tilalla on oltava lietelannan levitykseen luvan mukaisella eläin määrällä vähintään 30 ha peltoa. Valtaojien ja vesistöjen varsille on jätettävä vähintään 10 metrin suojavyöhykkeet, jotta lannoitteet eivät pääse valumaan ympäristön vesiin. Suojavyöhykkeitä ei lasketa edellä mainittuun peltoalaan mukaan. (JL 6 ; YSL 4, 42, 43 ; NitrA: 7, liite 3, kohta 2) 4. Karjaa laidunnettaessa on huolehdittava siitä, että sallitut lannoitustasot eivät ylity eli eläinmäärä laitumen pinta-alaa kohti ei ole liian suuri. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ) 5. Lannan, virtsan ja puristenesteen käsittelyyn, joh tamiseen ja säilyttämiseen käytettävien varusteiden on oltava tiiviitä, niin että niistä ei pääse valumia maaperään tai pohjaveteen. Lietelannan ja puristenesteen käsittely ja kuljetukset on hoidet tava niin, että niitä ei päädy ympäristöön muualle kuin alueille, joiden lannoittaminen on säännösten mukaan hyväksyttävää. Paikka, jossa säilörehupaaleja hajotetaan, on varustettava puris tenesteen talteenotolla.

6 6(15) Puristenesteen johtamiseen ja säilyttämi seen käytettävien varusteiden on kestettävä puristenesteen syövyttä vää vaikutusta. [24: s. 116] (JL 6, 12 ; YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; NitrA 4, 7 ; JA 8 ;) 6. Öljysäiliön ja mahdollisen muun vaarallisen kemi kaalin säiliön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava tiivii seen ja kestävään vallitilaan, joka vastaa vähintään vallitilassa ole van suurimman säiliön tilavuutta. Vallin rakenneaineen on kestettävä tilassa varastoitavien kemikaalien vai kutuksia. Vallitilan on oltava katettu. Vallin reunan on oltava riittävän kaukana säiliöstä, jotta mahdollinen roiskuminen säiliöstä tai sen yh teestä jää vallitilaan. Muut kemikaaliastiat on säilytettävä tiivispohjaisessa sisävarastossa, josta kemikaalia ei pääse valumaan maaperään, vaikka astiaan tulisi vuoto, tai edellä mainitun kaltaisessa vallitilassa. Jos öljyä tai vastaavaa palavaa nestettä varastoidaan sisävarastossa yli 200 l, on varmistettava, että varastointi on paloturvallisuutta koskevien säädösten mukaista. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; KemL 15 ) 7. Polttoaineen varastosäiliön tankkausyhteessä on oltava laponesto. Säiliössä on oltava lukitus polttoainevarkauksien ja niiden yhteydessä usein tapahtuvien polttoainevuotojen estämiseksi. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on käytettävä toimivaa yli täytönestintä ja otettava huomioon lämpölaajenemisen mahdolli suus, niin että säiliöistä ei tapahdu ylivuotoa. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ) 8. Öljyä tai muuta kemikaalia sisältävien työkoneiden huoltoa ja säi lytystä varten käytettävän tilan on oltava tiivispohjainen. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ) 9. Öljyä tai muuta haitallista ainetta vuotavien työkoneiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 7, 42, 43 ; JL 6 ) 10. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan, virtsan, puriste nesteen ja kemikaalien käsittelyyn liittyvien tekniikoiden ja muiden toimialaansa liit tyvien tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyt töön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 4, 43 ) 11. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos toiminnasta tehdään perusteltavissa olevia huomautuksia Tor nion kaupungin ympäristötoimelle, niin toiminnanharjoittajan on te hostettava huomautuksen kohteena olleiden seikkojen seurantaa toi minnassaan ja varmistettava, että ympäristölle ei aiheudu kohtuuton ta rasitusta. Tornion kaupungin ympäristötoimi voi viranhaltijapäätöksellä antaa määräyksiä, kuinka huomautuksen alaisia seikkoja on seurattava ja rasitusta ym päristöön vähennettävä. (YSL 4, 5, 21, 42, 43, 83, 84 ; NaapL 17 ; HallS 16 ) Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 12. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiis teyttä eikä haittaa ympäristölle, kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hyötykäyttökelpoiset jätteet (mm. jäteöljyt ja metalliromu) on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödyn nettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikalle voidaan toimit taa vain jätteet, joita ei voida toimittaa hyötykäyttöön ja jotka eivät ole ongelmajätteitä. Rehupaalimuovit ja muut muovit tulee toimittaa muovinkeräykseen, jos se on järjestetty. Muovijätettä ei

7 7(15) saa polttaa. (JL 3, 4, 6, 7, 12, 15, 17, 19, 51 ; JA 5 ; JHM; YSL 4, 7, 42, 43, 45 ; TSL 22 ; TSA 12 ; VNp 659/ ; ÖJHp 2 5 ; YMA 1129/2001) 13. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet, akut, loisteputket sekä muut on gelmajätteet on kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiivii seen astiaansa. Kaikkien ongelmajätteiden välivarastointi on tehtävä tiiviisti allastetussa varastossa, erillään muista jätteistä. Ongelmajät teeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri ongelmajätelaatuja saa sekoittaa keskenään. Ongelmajätteet on toimitettava käsittelylu van saaneelle vastaanottajalle. (TSL 22 ; TSA 12 ; JL 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 51 ; JA 5, 6 ; VNp 659/ ; JHM 17-20, 27 ; YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45 ; ÖJHp 2 5 ; YMA 1129/2001; KemL 15 ) 14. Kuolleet eläimet on toimitettava paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä, tai MMMA:n 1374/2004 mukaises ti haudattava ja ilmoitettava ja pidettävä kirjaa hautaamisesta. (TSL 22 ; JL 4, 6, 7, 12, 15, 19 ; YSL 4, 8, 42, 43, 45 ; MMMA 1374/2004 3, 5, 7 9 ) Torjunta-aineiden käsittely 15. Torjunta-aineiden käsittelyssä sekä siitä jäävien jätteiden käsitte lyssä on noudatettava aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita. Torjunta-ainetta sisältävät jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi. Niiden käsittelyssä on noudatettava ongelmajätteitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45 ; JL 4, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 51 ; JA 3 a, 5, 6 ; VNp 659/1996; JHM ; YMA 1129/2001; TSL 22 ; TSA 12 ) Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 16. Öljyvuodon, muun kemikaalivuodon, lietelantasäiliövuodon tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan tapahtuman sattuessa on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaan tumisen leviämisestä saadaan poistettua. Jos toiminnanharjoittaja ei itse tällöin varmuudella kykene tarvittaviin torjuntatoimiin, jotka estä vät sekä maaperän että muun ympäristön pilaantumisen, sen on hälytettä vä pelastuslaitos apuun. Mahdollisimman pian, eli viimeistään kiireis ten torjuntatoimien jälkeen, häiriötilanteesta on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle. Maaperän saastumisesta öljyllä tai muulla kemikaalilla on ilmoitettava myös Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojelu-yksikölle. Saastuneen maan kemikaalipitoisuus on määritettävä niin, että sen perusteella voidaan tarpeen mukaan määrittää pilaantuneen maan puhdistamistarvetta ja sen asianmukaista käsittelyä. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 62, 75, 76, 83 ; YSA 30 ; JL 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51, 52 ; JA 5 ) 17. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on häiriöstä joh tuvia päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä heti ja häiriö korjat tava ennen toiminnan jatkamista. Mahdollisimman pian on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle määrältään tai laadultaan poik keuksellisista päästöistä ja ympäristön kannalta merkittävistä häiriö tilanteista. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 62, 76, 83 ; YSA 30 ; JL 4, 6, 52 ) 18. Toiminnanharjoittajan on säilytettävä puhelinnumerot pelastuslaitokselle ja

8 8(15) ympäristöviranomaisille niin että nopea tiedottaminen näille onnistuu. (YSL 4, 5, 43, 62, 76 ; YSA 30 ) 19. Öljyjen käsittelypaikoilla on varauduttava letkurikkojen ja ylitäyttö jen varalta. On oltava riittävästi käytettävissä turvetta tai muuta imeyttämisainetta sekä pienten öljymäärien talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. Vuotona ympäristöön päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Imeytetty öljy on toimitettava hyväksyttyyn ongelmajätteen vastaan ottoon. (YSL 4, 7, 8, 42, 43, 45, 46, 75 ; JL 3, 4, 6, 9, 12, 15, 19 ; JA 5 ; ÖJHp 2 4 ) 20. Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on kunkin öljy säiliön läheisyydessä oltava sammutin, jonka toiminta on varmistettu. (YSL 4, 42, 43 ) 21. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneiden tapahtumien johdosta on mahdollisimman pian suunniteltava ja to teutettava korjaavat toimet, joilla samanlaisten tapahtumien toistumi nen pyritään estämään. Mahdollisimman pian tällaisen tapahtuman jälkeen ja viimeistään 30 päivän kuluttua Tornion kaupungin ympäris tötoimelle on ilmoitettava, miten ja milloin korjaavat toimet on tarkoi tus toteuttaa. (YSL 4, 5, 43, 46, 83 ) Tarkkailu- ja raportointimääräykset 22. Uusien lantavarastojen valmistumisesta on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle alkutarkastusta varten, ennen kuin ne otetaan käyttöön. (YSL 43, 83 ) 23. Öljyn ja muiden kemikaalien säiliöiden ja niiden vallitilan, lietelantasäiliöiden ja muiden lannan ja kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laitteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti, vähintään kuukausittain. Jos rakenteissa tai laitteissa on vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, ne on korjattava välittömästi. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 46 ; ÖJHp 4 ; NitrA 4 ; JL 4, 6 ; JA 8 ) 24. Kirjaa on pidettävä: - kemikaalien ja lietelannan varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laittei den tarkkailuista ja kunnostuksista ja muista ympäristönäkökohtiin liittyvistä tarkkailuista ja kunnostuksista, - ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneista tapahtu mista (mm. määräyksissä 16, 17, 19 ja 20 mainituista) ja niiden torjuntatoi mista sekä kor jaavista toimista, joilla pyritään estämään samanlaisen tilanteen tois tuminen, - syntyvistä ongelmajätteistä, niin että kirjanpidosta ilmenee jätteen määrä, laatu, toimituspaikka ja kuljetuspäivämäärä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun ja muun toimen ajankohta ja suorittaja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Tiedot, joista on edellytetty kirjanpitoa, on säilytettävä vähin tään 10 vuotta ja toimitettava pyydettäessä Tornion kaupungin ympä ristötoi melle. (YSL 5, 43, 46, 83 ; JL 51, 52 ; ÖJHp 9 ) 25. Tiedot lannan levitysalojen ja lannan vastaanottosopimusten muutoksista on toimitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle mahdollisimman pian, viimeistään 8 päivän kuluessa muutoksesta. (YSL 43, 83 ; JL 51, 52 )

9 9(15) 26. Jos toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. muutetaan ti lan eläinmäärää tai tuotannon laatua tai lannan varastointitapaa tai varastoitavien aineiden määrää tai laatua), tästä on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle hyvissä ajoin ennen muutostoimeen ryhtymistä. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään, kun se ilmenee. (YSL 43, 46, 81, 83 ; YSA 30 ; ÖJHp 9 ; JL 52 ) Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 27. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toi minnan lopettamista esitettävä Tornion kaupungin ympäristötoimelle suunnitelma maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Alue, jolla toimintaa on harjoitettu, on siistittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. (YSL 4, 7, 42, 43, 45 ; JL 6 ja 19 ) 28. Toiminnanharjoittajan on sovittava Tornion kaupungin ympäristötoimen kanssa siitä, että toiminnan lopettami sen jälkeen pidetään lopputarkastus. (YSL 43 ja 83 ) MUITA TOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Öljyjen ja muiden palavien nesteiden säilytyksessä ja muussa käsit telyssä on noudatettava, mitä KTMp palavista nesteistä määrää. (KTMp 313/1985 (mm. luku 5); YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; KemL 15 ) RATKAISUN PERUSTELUT (YSA 19 ) Lupaharkinnan perusteet (YSL 41 ) Jos toiminnassa käytettävät laitteet toimivat tarkoitetulla tavalla ja lupamääräyksiä noudatetaan, katsoo ympäristölautakunta tämän hetki sen tiedon mukaan, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jä telain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja toimin nassa voidaan noudattaa, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa myönnetään. Luvan myöntämisen edellytykset (YSL 42 ) Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupa määräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjave den tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonon tumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalu eella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoi tettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja et tä pilaantumista voidaan ehkäistä. Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntä misen edellytykset täyttyvät.

10 10(15)

11 11(15) Lupamääräysten perustelut (YSL 52 ) Päästöjen rajoittamiseksi annetut määräykset Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai merkittä vää ympäristön pilaantumisen vaaraa ja ympäristön pilaantumisvaa raa on ehkäistävä mahdollisimman tehokkaasti. (YSL :t 4, 42, 43) (määräykset 1 17, 19, 20, 27) Lannoitteet on hyödynnettävä niin, että ei aiheudu vältettävissä ole vaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Lannoitteet eivät saa päätyä paikkaan, josta niiden ravinteet päätyvät ympäristön vesiin, eikä ra vinnehuuhtoumaa saa tapahtua ylilannoituksen tai virheelliseen ai kaan tehdyn lannoituksen takia. (määräykset 2-5, 10 12, 16, 17, 27) Lannan varastointitilojen on syytä olla tilavuudeltaan 12 kk:ksi riittävät (NitrA liite 3). Lantavarastojen perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen ja mahdollistetaan niiden rakenteiden tar kastaminen vaurioiden havaitsemiseksi. (määräykset 1 ja 2) Lupahakemuksessa on esitetty, että eläimiä laidunnetaan neljä kuukautta vuodessa (35 lehmää, 21 kpl yli 8 kk:n ikäistä hiehoa, 4 kpl 6 8 kk:n ikäisiä vasikoita ja 12 alle ½-vuotiasta vasikkaa) [1:s. 3; 4]. Näiden eläimien lannan sisältämä fosforimäärä on yhteensä noin 810 kg/a. (35 * 18 kg/a + 21 * 7 kg/a + 4 * 4 kg/a + 12 * 1,5 kg/a) [15: s. 21; 20: s. 19; 9: liite 1]. Niinpä laitumelle jäänee neljän kuukauden laidunnuksessa fosforia yhteensä noin 270 kg. Fosforilannoituksen enimmäistaso on noin 20 kg/a kasveille käyttökelpoista fosforia (noin 75 % kokonaisfosforista) [20: s. 18, 19]. Tällöin lupahakemuksen mukainen laidunnus edellyttää vähintään reilun 10 hehtaarin laidunalaa. Laidunala lienee siis riittävä, mutta lupamääräyksellä 4 halutaan kuitenkin varmistaa, että laidunalan riittävyyteen suhteessa eläinmäärään kiinnitetään huomiota. Säilörehupaalien sisälle voi muodostua puristenestettä: paalien ha jottamisen yhteydessä ulos valuva puristeneste on kerättävä talteen [24: s. 116]. (määräys 12) Koneiden ja laitteiden on toimittava ja ne on huollettava ja työmene telmien on oltava riittävän huolellisia niin, että voidaan olla varmoja, että ympäristöön ei päädy haitallisessa määrin öljyä, lannoitteita tai muita aineita. (määräykset 2-11, 21) Kemikaalisäiliöiden kaksivaippaisuus tai vallitila niiden ympärillä on tarpeen estämään maaperän pilaantumista mahdollisen säiliövuodon sattuessa [25: s. 8] (määräys 6). Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille tai muille kohtuu tonta viihtyvyyteen kohdistuvaa rasitusta. (määräykset 5, 10, 11, 17) Jätteiden vähentämiseksi ja asianmukaisen käsittelyn varmistami seksi annetut määräykset Mm. seuraavassa mainittujen jätelain määräysten perusteella hyöty käyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi: mm. muovit on toimitettava hyötykäyttöön,

12 12(15) jos muovijätteen keräys on järjestetty. Jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuutonta lisäkustannusta. Ensisijaisesti on pyrittävä hyö dyntä mään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä ener gia. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ter vey delle tai ympäristölle eikä ympäristön roskaantumista eikä koh tuu tonta hajuhaittaa. Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudelli sesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätettä ei saa hylätä tai käsi tellä hallitsemattomasti. Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle ai heutuvan haitan ehkäisemisen taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. (JL 6, 19 ) (määräykset 2, 3, 5, 10, 12 15, 27) Jätelain 3 :n mukaan ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jäteluettelon (YMA 1129/2001) tarkoittamia ongelmajätteitä ovat muun muassa öl jyä tai torjunta-ainetta sisältävät jätteet tai raskasmetalleja sisältävät jätteet (esim. akut, loisteputket). Ongelmajätteiden hyödyntäminen tai hävittäminen on tehtävä laitoksessa, jolla on siihen lupa. (mää räykset 12, 13, 15, 19) Jäteasetuksen 6 :n mukaan ongelmajätteen pakkaukseen on mer kittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuol lon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoi tukset. (määräykset 13, 15) Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan estämiseksi on riittävästi huolehdittava laitosalueen ja lannoitteita kuljettavien ajo neuvojen siisteydestä. (määräykset 5, 9, 12-14, 16, 17, 19, 27) Raatojen asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollis ten eläintautien leviämistä. (määräys 14) Kemikaalien huolellisen käsittelyn varmistamiseksi annetut määräyk set Määräyksillä 6 10, 12-13, 15, 21, 23 ja 24 pyritään osaltaan var mistamaan kemikaalien huolellista käsittelyä ja korostetaan ongel majätteiden ja muiden ympäristölle haitallisten kemikaalien tunnista misen ja huolellisen käsittelyn merkitystä ympäristöhaittojen ehkäise misen kannalta. Määräykset tarkkailusta, raportoinnista ja häiriötilanteisiin varautumi sesta Tarkkailua ja häiriötilanteita koskevat määräykset on annettu ympä ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen vähimmäistämiseksi. Häiriötilanteiden mahdolli simman nopea korjaaminen on tarpeen ympäristö- ja terveyshaitto jen estämiseksi. (määräykset 16 21, 23) Tiedoille, joista edellytetään kirjanpitoa, on määrätty pitkähkö säily tysaika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huoma taan toiminnan aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida (määräys 24).

13 13(15) Häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista ja niiden korjaami sesta ja ehkäisemisestä ilmoittaminen valvontaviranomaisille ja niistä kirjanpito on tarpeen, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiriöis tä johtuviin valituksiin. (määräykset 16-18, 21, 24) Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta toiminnanharjoit taja ja viranomainen pystyvät olemaan selvillä siitä, että toimintaan liittyvät laitteet toimivat, kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä toimin nan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vaaroista ja toiminnassa syntyneistä ongelmajätteistä sekä säädösten noudattamisesta (YSL 46 ). (määräykset 14, 16 18, 21-28) Toiminnan olennainen muuttaminen voi edellyttää luvan tarkistamis ta. Toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyvät ympä ristöriskit ja varastoidut jätteet poistetaan. Toiminnan muutoksia kos kevilla määräyksillä varmistetaan, että viranomainen voi valvoa sää dösten noudattamista, jos toimintaa muutetaan olennaisesti. (mää räykset 25-28) Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelu (YSL 55 ) Lupaviranomainen varaa mahdollisuuden lupaehtojen tarkistamiseen tämän päätöksen kohdan Lupamääräysten tarkistaminen mukai sesti. Tarkistamismahdollisuus on tarpeen, koska lupapäätöksessä ei voida ennakoida kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia eikä siten voida kattavasti asettaa ehtoja toiminnalle. Lupamääräysten tarkista mista koskevan määräyksen perusteella lupa voidaan myöntää tois taiseksi voimassa olevana ilman, että on tarpeen määrätä tiettyä ai kaa, johon mennessä on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkista miseksi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI NEN Päätöksen voimassaolo (YSL 52, 55 ) Tämä lupa on voimassa toistaiseksi, kunnes toiminnalle mahdollises ti annetaan uusi lupapäätös ja se on tullut lainvoimaiseksi. Lupamääräysten tarkistaminen (YSL 4, 42, 43, 46, 55, 58 ) Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamää räysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa ter veydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta näihin rin nastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkai lemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huoma taan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan riittävästi es tettyä väljemminkin ehdoin. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen (YSL 56 ; JL 17, 74, 75 ) Säädöksin voidaan asettaa lupaehtoja ankarampia määräyksiä, joita on noudatettava. Lupamääräysten lisäksi on noudatettava myös mui ta voimassa olevia säädöksiä.

14 14(15) KÄSITTELYMAKSU (YSL 105, YsvoT 1 3, 5, 11, 13, 14 ) Tämän ympäristöluvan käsittely aika on ollut tavanomaista eläinsuojan ympäristöluvan käsittelyaikaa vähäisempi, mm. koska hakemukseen ei ollut tarpeen pyytää lisäselvitystä. Niinpä ei sovelleta taksan (YsvoT) maksutaulukon mukaista maksua (1417 ), vaan luvan käsittelymaksuksi määrätään käsittely ajan perusteella: 22 h 54,5 /h = 1199 (YsvoT 2, 5 ). LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 54 ) Päätös Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle postiennakolla ja Lapin ELY-keskusen ympäristönsuojeluyksikölle tavallisena kirjeenä. Tornion kaupunki pitää päätök sen nähtävillä. Ainakin valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä Tor nion kaupungin sivulla ilman liitteitä. Tieto päätöksestä (YSL 53, 54 ) Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle julki pantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse tilan naapureille (Juha ja Pia Jänkälä, Juha Vaara, Lasse ja Margit Keränen ja Väinö Juuso, Jorma ja Arja Puljujärvi). Ilmoituksissa mainitaan mm., missä päätös on nähtävillä, ja päätöksen valitusaika. MUUTOKSENHAKU (YSL 96, HLL 14 ) Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Päätökseen liitetään valitusosoitus. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET YSA = ympäristönsuojeluasetus (169/2000): 1, 7-10, 16 19, 30, 37 ; YSL = ympäristönsuojelulaki (86/2000): 2 8, 21, 23, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41 43, 45, 46, 52-56, 58, 62, 75, 76, 81, 83, 84, 96, 105 ; HL = hallintolaki (434/2003): 2, 5 9, 16, 20, 22 24, 31-34, 36, 37, 39, 41, 42 45, 47, ; NaapL = laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ; JL = jätelaki (1072/1993): 2-4, 6-9, 12, 15, 17, 19, 51, 52, 74, 75 ; JA = jäteasetus (1390/1993): 3 a, 5, 6, 8 ; ÖJHp = valtioneuvoston päätös (VNp) öljyjätehuollosta (101/1997): 2 5, 9 ; VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996); JHM = Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset jätehuoltomääräykset ( ); MMMA = maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saata vien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuol leiden lemmikkieläinten hävittämisestä (1374/2004) :t 3 5, 7 9; YMA = Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongel majätteiden luettelosta (1129/2001); NitrA = valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nit raattien vesiin

15 15(15) pääsyn rajoittamisesta (931/2000): 4, 5, 7, liite 3; KTMp = kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 313/1985; KemL = kemikaalilaki (744/1989) 2, 15 ; TSL = terveydensuojelulaki (763/1994) 22 ; TSA = terveydensuojeluasetus (1280/1994) 12 ; YsvoT = Tornion kaupungin kunnallinen sääntökokoelma, ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (yltk ) :t 1 3, 5, 11, 13, 14; HLL = hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 ; HallS = Tornion kaupungin hallintosääntö 16 (kaupungivaltuusto ); VIITATTU VALMISTELUAINEISTO: 1. Jussi Välimaa, Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, , 6 s. + 9 liitettä (mm. [4, 16, 17]), dnro 56/55.983/ Mavi, peruslohkokartat 2008, peruslohkot , , , , , , , , , , Affecto, tulostettu Maa- ja metsätalousministeriö, peruslohkokartat, peruslohkonimet Rantamaa 1 ja 2, tulostettu Olavi Jestilä, Karjarakennus, pohjapiirustus, Rakennussuunnittelu Olavi Jestilä Ky, , Työ No 80923, Juoks.No 2/5, [1]:n liite. 5. Jorma Halonen; Päätös; Rakennuslupa ; Tornio, Raken nusvalvonta; ; Pykälä 10 jh; 3 s. 6. Riitta Yrjänheikki, Tornion yleiskaava 2021, KV , Tornion kaupunki, Airix Ympäristö. 7. Lapin liitto, Länsi-Lapin seutukaava, Kemi, Ke minmaa, Pello, Si mo, Tervola, Tornio, Ylitornio, Kaavaselostus, Jul kaisu C1/2003, 129 s., ISBN Toim. Vesa Mutalahti, Ympäristönsuojelulaki perustelui neen, Oy Edita Ab, Helsinki 2000, 261 s., ISBN X. 9. Heikki Latostenmaa, Pekka Jalkanen, Kotieläinsuojia kos keva ym päristölupa, Ympäristöministeriö, , 6 s. + 4 liitettä YM4/401/ Timo E. Korva, Esko Lotvonen, Länsi-Lapin seutukaava, Lapin liitto, Rovaniemi Oiva Kurkela, Marjut Huvinen Tornion yleiskaava 2000 osa II, Tornion kaupunki, Tekninen virasto, kaavoitusosasto, kaupun ginval tuusto , Maanmittauslaitos, KTJ-selaintietopalvelu, 13. Tornion kaupunginvaltuusto, Rakennusjärjestyksen liite n:o 2, Maanmittauslaitos, Maastokartta, SP-paino Oy, Hyvinkää 2002, , ISBN Soile Hänninen, Markus Isotalo, Anna Mäki-Punto, Lannan fosfori- ja typpisisältö peltoalaa kohden Varsinais-Suomen kunnissa, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Vesiensuojeluosasto, Turku 2008, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2008, ISBN , 34 s. 16. Olavi Jestilä, Karjarakennus, asemapiirustus, Rakennussuunnittelu Olavi Jestilä Ky, , Työ No 80923, Juoks.No 1/5, [1]:n liite. 17. Olavi Jestilä, Lietesäiliö, pohjapiirustus, leikkauspiirustus, Rakennussuunnittelu Olavi Jestilä Ky, , Työ No 80923, Juoks.No 5/5, [1]:n liite. 18. Kai Virtanen; Jussi Välimaan eläinsuojan ympäristölupahakemus; naapurien kuuleminen, Tornion kaupunki, Tek niset palvelut, ympäristönsuojelu; ; dnro 56/55.983/2010; 1 s.

16 16(15) 20. Ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta , Ympäris töministeriö, Helsinki, 27 s. 24. Hannu Mikkola, Maarit Puumala, Marja Kallioniemi, Juha Grön roos, Antero Nikander, Markku Holma, Paras käytettävissä oleva tek niikka kotieläintaloudessa, Suomen ympäristökeskus, Edita Prima Oy, Helsinki 2002, Suomen ympäristö 564, ISBN X, ISSN , 166 s. 25. Heikki Salonen, Seppo Tuominen, Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointi, Turvatekniikan keskus, , TUKES-ohje K5-2002, 15 s.

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

vs. ympäristöpäällikkö /2015

vs. ympäristöpäällikkö /2015 1(5) TORNION KAUPUNKI Ympäristönsuojelu Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 etunimi.sukunimi@tornio.fi VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Dnro 422/11.03.01/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 2.7.2015

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

Seppo Niva on toimittanut Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojan ympäristölupa hakemuksen [1].

Seppo Niva on toimittanut Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojan ympäristölupa hakemuksen [1]. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 7703239 / * (016) 43211 Ympäristölupapäätös 7/2013 1(20) annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2013. dnro 678/55.983/2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

REIJO JA SARI KORKATIN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLÄ 851-416-5-10, TORNIO

REIJO JA SARI KORKATIN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLÄ 851-416-5-10, TORNIO Meri-Lapin ympäristölautakunta Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Annetaan julkipanon jälkeen 29.9.2015 4/2015 dnro 410/11.01.00/2015 REIJO JA SARI KORKATIN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLÄ 851-416-5-10,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi 1 RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie 2 58900 Rantasalmi Päätös 4.10.2016 XX Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2016 YMPÄRISTÖLUVAN TUOTANTOSUUNNAN OSITTAINEN MUUTTAMINEN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YLEISEHDOT MURSKAAMOILLE, LOUHINNALLE JA ASFALT- TIASEMILLE. Päästöjen maaperään estäminen

YLEISEHDOT MURSKAAMOILLE, LOUHINNALLE JA ASFALT- TIASEMILLE. Päästöjen maaperään estäminen YLEISEHDOT MURSKAAMOILLE, LOUHINNALLE JA ASFALTTIASEMILLE YMPP 11 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: Tornion kaupungin ympäristötoimen soveltamat louhintaa, murskausta ja asfalttiasemia

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle/ Hartikainen Antti/Lastukoskentie 99/ Nilsiä, Vuotjärvi, Sikako 81:2 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 50 Asianro 2213/11.01.00/2017 Ympäristölupapäätös eläinsuojalle, tila Anttila, 297-440-0001-0036-F, Mäentie 40, Vartiala Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 Hevostallien ympärist ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 YSL 4 yleiset periaatteet 1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 18.8.2015 Dnro 90/2015 Ympltk 12.8.2015 93, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot