LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 )"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI ympäristötoimi Suensaarenkatu Tornio puh PÄÄTÖSESITYS (15) ympäristölupapäätös 2/2010 dnro 56/55.983/2010 YMPP , 30 YMPÄRISTÖLUPA JUSSI VÄLIMAAN ELÄINSUOJALLE Päätös annetaan julkipanon jälkeen KERTOELMAOSA (YSA 18 ) ASIA Jussi Välimaa on toimittanut Tornion kaupungin ympäris tölautakunnalle eläinsuojan laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen [1-3]. LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ [1, s. 1] Jussi Välimaa Isosaarentie Tornio puh liike- ja yhteisötunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Laajennettuna eläinsuoja on tarkoitettu 35 lypsylehmälle, 21 eläi melle yli kahdeksankuukautista nuorkarjaa, 4 eläimelle 6 8 -kuu kautista nuorkarjaa ja 12 eläimelle alle kuusikuukautista nuorkarjaa [1: s. 2; 4]. Nykyään, ennen laajennusta, eläinsuojassa on 30 lypsy lehmää, 20 hiehoa ja 8 eläintä alle kuusikuukautista nuorkarjaa [1: s. 2]. Karjarakennus sijaitsee Torniossa osoitteessa Isosaarentie 11, kiinteis töllä [1: s. 1]. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa (YSL 28 ). Tällaista toimintaa on eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmää vastaavalle eläinmäärälle [YSA 1 11) a); 8: s. 246; 9: s. 1, liite 1]. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 ) Ympäristölupaviranomaisena kunnassa toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Torniossa tämä viranomainen on ympäristölau takunta: se ratkaisee ympäristöluvan Tornioon sijoitettavalle eläin suojalle, joka on tarkoitettu eläinmäärälle, joka vastaa vähintään 30 lypsylehmää, mutta alle 75 lypsylehmää. [YSA 7 11) a)]. ASIAN VIREILLETULO (YSL 35 ) Asia on tullut vireille Jussi Välimaan allekirjoittamalla ympä ristölupahakemuksella [1], joka on toimitettu Tornion kaupungin ympäristötoimelle

2 2(15) TOIMINTAA KOSKEVA MUU LU PA Navetan laajentamiselle on rakennuslupa [5]. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Länsi-Lapin seutukaavassa [10] eläinsuojan sijaintipaikka on merkitty kuuluvaksi maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen M Mer kinnällä osoitetaan niitä Tornion alueita, joita ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin: ne ovat pääasiassa maa- ja metsätalouskäyt töön tarkoitettuja alueita [7: s. 96], joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Vuoden 2010 alussa seutukaava on muuttunut maakuntakaavaksi. Oikeusvaikutuksettomassa Tornion yleiskaava 2000:ssa [11] eläin suojan sijaintipaikka on vastaavasti merkitty kuuluvaksi maa- ja met sätalousvaltaiseen alueeseen. Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden aluetta koskevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan [6], jossa eläinsuojan sijaintipaikka on kyläaluetta (AT-3) ja alueen pääkäyttötarkoituksen ohella sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle. Tämä yleiskaava ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen. Tornion kaupunginhallitus on ( 57) päättänyt, että tämä kaava tulee voimaan lukuun ottamatta aluetta (Kyläjoella), jonka osalta kaavapäätöksestä on valitettu. Ei ole estettä uuden yleiskaavan [6] voimaantulolle niillä alueilla, joita ympäristölupahakemus [1] ja tämä ympäristölupa koskevat. SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ Eläinsuojan lähiympäristössä 200 metrin säteellä sijaitsee seuraavaa [12]: alue on valtaosaltaan metsäistä, myös metsäistä suota; neljän naapurikiinteistön asuintalot, lähin naapurin asuintalo sijaitsee noin sadan metrin etäisyydellä eläinsuojasta; vähäisessä määrin peltoa; Arpela Sihtuuna -tie nro 9271 noin 110 metrin etäisyydellä, tältä tieltä neljälle lähiasuinkiinteistölle johtava Isosaarentie noin 50 metrin etäisyydellä; Kaisajoen kylään johtava paikallinen sähkölinja n. 30 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Sijaintipaikka ei ole luokiteltua pohjavesialuetta [13]. Pellotkaan, joille lantaa levitetään, eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialu eella [2, 3, 13]. YLEISKUVAUS LAITOKSEN TOIMINNASTA Maatila on keskittynyt maidontuotantoon. Tilan pellot sijaitsevat 3 ki lometrin säteellä eläinsuojasta [2, 3, 14]. Tila on liittynyt ympäristötuki järjestelmään vuonna 2007 alkaneeksi sopimuskaudeksi [1: s. 2]. Eläinsuojan laajennus on suunniteltu rakennettavan [1: s. 1].

3 3(15) Kaikkia eläimiä laidunnetaan 12 hehtaarin laidunalalla 4 kk vuo dessa. Laidunkaudella lehmät ovat öisin sisällä. Laidun ei rajoitu vesistöön. [1: s. 3] Eläinten juottaminen laitumella on järjestetty juomakärryllä keskellä laidunta. Juomakärryn paikka on vaihdettavissa, jotta pis tekuormitus ei kasva. Laitumella ei ole pysyvää ruokintapaikkaa. Laitumen kiertävän ruokintapaikan käyttöaika on 30 vrk kesässä, 2 vrk kerralla. [1: s. 3] Säilörehua varastoidaan muovipohjaisessa aumassa esikuivattuna noin 500 t/a ja pyöröpaalattuna noin 40 t/a. Jos puristenestettä tulee, se johdetaan lietesäiliöön ja levitetään lietteen mukana peltoon. [1: s. 4] Maitoauto käy tilalla 3 4 kertaa viikossa, rehua toimitetaan noin kerran kuukaudessa ja eläimiä haetaan noin 10 kertaa vuodessa. Tilan pitäjien omaa liikennettä on noin 4 6 kertaa viikossa. Lisäksi on lannan levitykseen liittyvää liikennettä. [1: s. 5] TUOTTEET Tilalla tuotetaan maitoa noin kg vuodessa [1: s. 2]. RAAKA-AINEET, POLTTOAINEET JA MUUT KEMIKAALIT Tilalla on entuudestaan 999 l:n 1-vaippainen polttoainesäi liö, jolla ei ole suoja-allasta eikä katosta eikä lukitusta eikä yli täytönestintä [1: s. 4]. Tilalla säilytetään muita öljytuotteita tynnyrissä enin tään 200 l [1: s. 4]. JÄTTEET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY SEKÄ PÄÄSTÖT Lanta käsitellään lietelantana [1: s. 2]. Eläinsuojan käyttöön rakennetaan uusi kuminen 1000 m 3 :n avolietesäiliö [1: s. 2, 16,17]. Lisäksi eläinsuojan käyttössä on vanhastaan katetut betoniset 255 m 3 :n ja 345 m 3 :n lietesäiliöt [1: s. 2, 4, 16, 17]. Lietesäiliöt täytetään alta päin [1: s. 2]. Eläinsuojaan liittyvien vanhojen ja uusien lietekuilujen tilavuudet ovat yhteensä 75 m 3 [1: s. 2]. Lietelantaa levitetään toiminnanhar joittajan käytössä oleville pelloille pääosin toukokuun loppupuolen ja heinäkuun välisenä aikana [1: s. 4]. Lisäksi lietelantaa levitetään pelloille syksyllä viimeistään mennessä [1: s. 4; NitrA 5 ]. Lietelantaa ei kuitenkaan levitetä lumipeitteiseen eikä routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan (NitrA 5 ). Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala on 52 ha [1: s. 4]. Uusittavat pellot kynnetään heti lannan levityksen jälkeen [1: s. 5]. Maitohuoneen jätevedet n. 200 m 3 /a, mikä sisältää myös eläinsuojan muut pesuvedet, johdetaan lietesäiliöön [1: s. 4; 4]. Eläinsuojan WC ei ole käytössä [1: s. 4].

4 4(15) Muut muodostuvat jätteet on esitetty seuraavassa taulukossa [1: s. 5]: Jätenimike Määrä vuodessa Toimituspaikka kuolleet eläimet n. 3 kpl osoitettu hautauspaikka muovit 300 kg luvallinen keräysauto tai -piste metalliromut n. 100 kg metallinkerääjälle jäteöljyt n. 50 l luvallinen öljynkeräyspaikka tai -auto jäteakut n. 1 kpl luvallinen ongelmajätekeräyspiste esim. jätekeskus Jäkälässä loisteputket n. 5 kpl luvallinen ongelmajätekeräyspiste Toiminnasta aiheutuu lievää hajua karjanlannan levitysaikaan sekä mm. ammoniakkipäästöjä ilmaan. RISKINARVIOINTI Toiminnasta on maaperän ja pohjaveden ja pintaveden pilaantumisriski vahinko- tai muussa häiriötilanteessa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydentäminen (YSL 35 ; YSA 9, 10 ; HL 22 ) Jussi Välimaa täydensi lupahakemustaan lannan levitykseen käytettäviä peltoja koskevilla karttaliitteillä [2, 3]. Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 37, 38 ; YSA 16 ) Lupahakemuksesta on kuulutettu Tornion kaupungin ilmoitustaululla ja Internetissä Tornion kaupungin sivulla Hake muksesta on ilmoitettu Uusi Torniolainen -kaupunkilehdessä Hakemuk sesta on annettu erikseen tieto kirjeitse sijoituspaikkatilan naapuritilo jen omistajille ja asukkaille (Juha ja Pia Jänkälä, Juha Vaara, Lasse ja Margit Keränen ja Väinö Juuso, Jorma ja Arja Puljujärvi) [18]. Nämä 2 lk:n kirjeet postitettiin Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla Tarkastus tilalla (YSA 18 ; HL 39 ) Ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen teki tilalla tarkastuksen Läsnä oli myös Jussi Välimaa. Tarkastuksessa käytiin läpi navetan ja lantalan laajennusten sekä uuden lietelantasäiliön sijoituspaikkoja sekä tilan polttoöljyn ja muiden öljyjen varastointipaikat. Lisäksi Jussi Välimaan esittämää laidunaluetta tarkasteltiin peruslohkoilmakuvan perusteella. Lausunnot ja muistutukset (YSL 36, YSA 17 ) Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä siitä ole jätetty muistu tuksia. Niinpä niiden johdosta ei ole tarpeen kuulla hakijaa (HL 34 ).

5 5(15) RATKAISUOSA (YSA 19 ) VIRANOMAISEN RATKAISU Ratkaisu (YSL 6, 41, 42 ; NaapL 17 ) Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen. Lautakunta myöntää Jussi Välimaalle ympäristöluvan hakemuksen mukaiselle eläinsuojal le tässä päätöksessä annetuin määräyksin. Toiminta on järjestettävä tarpeellisin osin toisin kuin hakemuksessa on esitetty, jotta määräyk set saadaan täytettyä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Eläinmäärä 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 35 lypsylehmää, 21 yli 8 kk:n ikäistä hiehoa, 4 eläintä 6-8 kk:n ikäistä nuorkarjaa ja 12 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa [1: s. 2; 4]. Eläinmääriä voidaan muuttaa, kunhan eläimistä tulevan lannan ja virtsan määrä ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien mukaista lannan ja virtsan tuottoa. (YSL 4, 42, 43 ; NitrA 4 ; JL 4 ) Lannan, virtsan ym. varastointi 2. Lannan, virtsan ja puristenesteen varastointitilojen on oltava tila vuudeltaan riittävät, jotta niihin voidaan varastoida vuoden aikana toiminnassa kertyvät lanta, virtsa ja puristeneste, samoin pesu-, huuhtelu- ja sadevedet siinä määrin kuin niitä lantaloihin johdetaan tai pääsee. Kun vanhat lietelantasäiliöt on katettu ja uusi lietelantasäiliö (1000 m 3, 462 m 2 ) on avonainen, niin lantaloiden ja lietekuilujen yhteenlasketun hyötytilavuuden on oltava vähintään 1620 m 3. Lietelannan varastointitilat on tyhjennettävä vuosit tain. [20: ss. 11, 12] (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; NitrA 4, 7 ; JL 4, 6, 12 ; JA 5, 8 ) Haitallisten päästöjen maaperään, vesiin tai muualle ympäristöön es täminen 3. Tilalla on oltava lietelannan levitykseen luvan mukaisella eläin määrällä vähintään 30 ha peltoa. Valtaojien ja vesistöjen varsille on jätettävä vähintään 10 metrin suojavyöhykkeet, jotta lannoitteet eivät pääse valumaan ympäristön vesiin. Suojavyöhykkeitä ei lasketa edellä mainittuun peltoalaan mukaan. (JL 6 ; YSL 4, 42, 43 ; NitrA: 7, liite 3, kohta 2) 4. Karjaa laidunnettaessa on huolehdittava siitä, että sallitut lannoitustasot eivät ylity eli eläinmäärä laitumen pinta-alaa kohti ei ole liian suuri. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ) 5. Lannan, virtsan ja puristenesteen käsittelyyn, joh tamiseen ja säilyttämiseen käytettävien varusteiden on oltava tiiviitä, niin että niistä ei pääse valumia maaperään tai pohjaveteen. Lietelannan ja puristenesteen käsittely ja kuljetukset on hoidet tava niin, että niitä ei päädy ympäristöön muualle kuin alueille, joiden lannoittaminen on säännösten mukaan hyväksyttävää. Paikka, jossa säilörehupaaleja hajotetaan, on varustettava puris tenesteen talteenotolla.

6 6(15) Puristenesteen johtamiseen ja säilyttämi seen käytettävien varusteiden on kestettävä puristenesteen syövyttä vää vaikutusta. [24: s. 116] (JL 6, 12 ; YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; NitrA 4, 7 ; JA 8 ;) 6. Öljysäiliön ja mahdollisen muun vaarallisen kemi kaalin säiliön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava tiivii seen ja kestävään vallitilaan, joka vastaa vähintään vallitilassa ole van suurimman säiliön tilavuutta. Vallin rakenneaineen on kestettävä tilassa varastoitavien kemikaalien vai kutuksia. Vallitilan on oltava katettu. Vallin reunan on oltava riittävän kaukana säiliöstä, jotta mahdollinen roiskuminen säiliöstä tai sen yh teestä jää vallitilaan. Muut kemikaaliastiat on säilytettävä tiivispohjaisessa sisävarastossa, josta kemikaalia ei pääse valumaan maaperään, vaikka astiaan tulisi vuoto, tai edellä mainitun kaltaisessa vallitilassa. Jos öljyä tai vastaavaa palavaa nestettä varastoidaan sisävarastossa yli 200 l, on varmistettava, että varastointi on paloturvallisuutta koskevien säädösten mukaista. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; KemL 15 ) 7. Polttoaineen varastosäiliön tankkausyhteessä on oltava laponesto. Säiliössä on oltava lukitus polttoainevarkauksien ja niiden yhteydessä usein tapahtuvien polttoainevuotojen estämiseksi. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on käytettävä toimivaa yli täytönestintä ja otettava huomioon lämpölaajenemisen mahdolli suus, niin että säiliöistä ei tapahdu ylivuotoa. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ) 8. Öljyä tai muuta kemikaalia sisältävien työkoneiden huoltoa ja säi lytystä varten käytettävän tilan on oltava tiivispohjainen. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ) 9. Öljyä tai muuta haitallista ainetta vuotavien työkoneiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 7, 42, 43 ; JL 6 ) 10. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan, virtsan, puriste nesteen ja kemikaalien käsittelyyn liittyvien tekniikoiden ja muiden toimialaansa liit tyvien tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyt töön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 4, 43 ) 11. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos toiminnasta tehdään perusteltavissa olevia huomautuksia Tor nion kaupungin ympäristötoimelle, niin toiminnanharjoittajan on te hostettava huomautuksen kohteena olleiden seikkojen seurantaa toi minnassaan ja varmistettava, että ympäristölle ei aiheudu kohtuuton ta rasitusta. Tornion kaupungin ympäristötoimi voi viranhaltijapäätöksellä antaa määräyksiä, kuinka huomautuksen alaisia seikkoja on seurattava ja rasitusta ym päristöön vähennettävä. (YSL 4, 5, 21, 42, 43, 83, 84 ; NaapL 17 ; HallS 16 ) Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 12. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiis teyttä eikä haittaa ympäristölle, kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hyötykäyttökelpoiset jätteet (mm. jäteöljyt ja metalliromu) on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödyn nettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikalle voidaan toimit taa vain jätteet, joita ei voida toimittaa hyötykäyttöön ja jotka eivät ole ongelmajätteitä. Rehupaalimuovit ja muut muovit tulee toimittaa muovinkeräykseen, jos se on järjestetty. Muovijätettä ei

7 7(15) saa polttaa. (JL 3, 4, 6, 7, 12, 15, 17, 19, 51 ; JA 5 ; JHM; YSL 4, 7, 42, 43, 45 ; TSL 22 ; TSA 12 ; VNp 659/ ; ÖJHp 2 5 ; YMA 1129/2001) 13. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet, akut, loisteputket sekä muut on gelmajätteet on kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiivii seen astiaansa. Kaikkien ongelmajätteiden välivarastointi on tehtävä tiiviisti allastetussa varastossa, erillään muista jätteistä. Ongelmajät teeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri ongelmajätelaatuja saa sekoittaa keskenään. Ongelmajätteet on toimitettava käsittelylu van saaneelle vastaanottajalle. (TSL 22 ; TSA 12 ; JL 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 51 ; JA 5, 6 ; VNp 659/ ; JHM 17-20, 27 ; YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45 ; ÖJHp 2 5 ; YMA 1129/2001; KemL 15 ) 14. Kuolleet eläimet on toimitettava paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä, tai MMMA:n 1374/2004 mukaises ti haudattava ja ilmoitettava ja pidettävä kirjaa hautaamisesta. (TSL 22 ; JL 4, 6, 7, 12, 15, 19 ; YSL 4, 8, 42, 43, 45 ; MMMA 1374/2004 3, 5, 7 9 ) Torjunta-aineiden käsittely 15. Torjunta-aineiden käsittelyssä sekä siitä jäävien jätteiden käsitte lyssä on noudatettava aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita. Torjunta-ainetta sisältävät jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi. Niiden käsittelyssä on noudatettava ongelmajätteitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45 ; JL 4, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 51 ; JA 3 a, 5, 6 ; VNp 659/1996; JHM ; YMA 1129/2001; TSL 22 ; TSA 12 ) Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 16. Öljyvuodon, muun kemikaalivuodon, lietelantasäiliövuodon tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan tapahtuman sattuessa on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaan tumisen leviämisestä saadaan poistettua. Jos toiminnanharjoittaja ei itse tällöin varmuudella kykene tarvittaviin torjuntatoimiin, jotka estä vät sekä maaperän että muun ympäristön pilaantumisen, sen on hälytettä vä pelastuslaitos apuun. Mahdollisimman pian, eli viimeistään kiireis ten torjuntatoimien jälkeen, häiriötilanteesta on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle. Maaperän saastumisesta öljyllä tai muulla kemikaalilla on ilmoitettava myös Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojelu-yksikölle. Saastuneen maan kemikaalipitoisuus on määritettävä niin, että sen perusteella voidaan tarpeen mukaan määrittää pilaantuneen maan puhdistamistarvetta ja sen asianmukaista käsittelyä. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 62, 75, 76, 83 ; YSA 30 ; JL 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51, 52 ; JA 5 ) 17. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on häiriöstä joh tuvia päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä heti ja häiriö korjat tava ennen toiminnan jatkamista. Mahdollisimman pian on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle määrältään tai laadultaan poik keuksellisista päästöistä ja ympäristön kannalta merkittävistä häiriö tilanteista. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 62, 76, 83 ; YSA 30 ; JL 4, 6, 52 ) 18. Toiminnanharjoittajan on säilytettävä puhelinnumerot pelastuslaitokselle ja

8 8(15) ympäristöviranomaisille niin että nopea tiedottaminen näille onnistuu. (YSL 4, 5, 43, 62, 76 ; YSA 30 ) 19. Öljyjen käsittelypaikoilla on varauduttava letkurikkojen ja ylitäyttö jen varalta. On oltava riittävästi käytettävissä turvetta tai muuta imeyttämisainetta sekä pienten öljymäärien talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. Vuotona ympäristöön päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Imeytetty öljy on toimitettava hyväksyttyyn ongelmajätteen vastaan ottoon. (YSL 4, 7, 8, 42, 43, 45, 46, 75 ; JL 3, 4, 6, 9, 12, 15, 19 ; JA 5 ; ÖJHp 2 4 ) 20. Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on kunkin öljy säiliön läheisyydessä oltava sammutin, jonka toiminta on varmistettu. (YSL 4, 42, 43 ) 21. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneiden tapahtumien johdosta on mahdollisimman pian suunniteltava ja to teutettava korjaavat toimet, joilla samanlaisten tapahtumien toistumi nen pyritään estämään. Mahdollisimman pian tällaisen tapahtuman jälkeen ja viimeistään 30 päivän kuluttua Tornion kaupungin ympäris tötoimelle on ilmoitettava, miten ja milloin korjaavat toimet on tarkoi tus toteuttaa. (YSL 4, 5, 43, 46, 83 ) Tarkkailu- ja raportointimääräykset 22. Uusien lantavarastojen valmistumisesta on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle alkutarkastusta varten, ennen kuin ne otetaan käyttöön. (YSL 43, 83 ) 23. Öljyn ja muiden kemikaalien säiliöiden ja niiden vallitilan, lietelantasäiliöiden ja muiden lannan ja kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laitteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti, vähintään kuukausittain. Jos rakenteissa tai laitteissa on vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, ne on korjattava välittömästi. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 46 ; ÖJHp 4 ; NitrA 4 ; JL 4, 6 ; JA 8 ) 24. Kirjaa on pidettävä: - kemikaalien ja lietelannan varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laittei den tarkkailuista ja kunnostuksista ja muista ympäristönäkökohtiin liittyvistä tarkkailuista ja kunnostuksista, - ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneista tapahtu mista (mm. määräyksissä 16, 17, 19 ja 20 mainituista) ja niiden torjuntatoi mista sekä kor jaavista toimista, joilla pyritään estämään samanlaisen tilanteen tois tuminen, - syntyvistä ongelmajätteistä, niin että kirjanpidosta ilmenee jätteen määrä, laatu, toimituspaikka ja kuljetuspäivämäärä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun ja muun toimen ajankohta ja suorittaja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Tiedot, joista on edellytetty kirjanpitoa, on säilytettävä vähin tään 10 vuotta ja toimitettava pyydettäessä Tornion kaupungin ympä ristötoi melle. (YSL 5, 43, 46, 83 ; JL 51, 52 ; ÖJHp 9 ) 25. Tiedot lannan levitysalojen ja lannan vastaanottosopimusten muutoksista on toimitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle mahdollisimman pian, viimeistään 8 päivän kuluessa muutoksesta. (YSL 43, 83 ; JL 51, 52 )

9 9(15) 26. Jos toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. muutetaan ti lan eläinmäärää tai tuotannon laatua tai lannan varastointitapaa tai varastoitavien aineiden määrää tai laatua), tästä on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle hyvissä ajoin ennen muutostoimeen ryhtymistä. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään, kun se ilmenee. (YSL 43, 46, 81, 83 ; YSA 30 ; ÖJHp 9 ; JL 52 ) Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 27. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toi minnan lopettamista esitettävä Tornion kaupungin ympäristötoimelle suunnitelma maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Alue, jolla toimintaa on harjoitettu, on siistittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. (YSL 4, 7, 42, 43, 45 ; JL 6 ja 19 ) 28. Toiminnanharjoittajan on sovittava Tornion kaupungin ympäristötoimen kanssa siitä, että toiminnan lopettami sen jälkeen pidetään lopputarkastus. (YSL 43 ja 83 ) MUITA TOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Öljyjen ja muiden palavien nesteiden säilytyksessä ja muussa käsit telyssä on noudatettava, mitä KTMp palavista nesteistä määrää. (KTMp 313/1985 (mm. luku 5); YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; KemL 15 ) RATKAISUN PERUSTELUT (YSA 19 ) Lupaharkinnan perusteet (YSL 41 ) Jos toiminnassa käytettävät laitteet toimivat tarkoitetulla tavalla ja lupamääräyksiä noudatetaan, katsoo ympäristölautakunta tämän hetki sen tiedon mukaan, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jä telain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja toimin nassa voidaan noudattaa, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa myönnetään. Luvan myöntämisen edellytykset (YSL 42 ) Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupa määräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjave den tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonon tumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalu eella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoi tettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja et tä pilaantumista voidaan ehkäistä. Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntä misen edellytykset täyttyvät.

10 10(15)

11 11(15) Lupamääräysten perustelut (YSL 52 ) Päästöjen rajoittamiseksi annetut määräykset Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai merkittä vää ympäristön pilaantumisen vaaraa ja ympäristön pilaantumisvaa raa on ehkäistävä mahdollisimman tehokkaasti. (YSL :t 4, 42, 43) (määräykset 1 17, 19, 20, 27) Lannoitteet on hyödynnettävä niin, että ei aiheudu vältettävissä ole vaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Lannoitteet eivät saa päätyä paikkaan, josta niiden ravinteet päätyvät ympäristön vesiin, eikä ra vinnehuuhtoumaa saa tapahtua ylilannoituksen tai virheelliseen ai kaan tehdyn lannoituksen takia. (määräykset 2-5, 10 12, 16, 17, 27) Lannan varastointitilojen on syytä olla tilavuudeltaan 12 kk:ksi riittävät (NitrA liite 3). Lantavarastojen perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen ja mahdollistetaan niiden rakenteiden tar kastaminen vaurioiden havaitsemiseksi. (määräykset 1 ja 2) Lupahakemuksessa on esitetty, että eläimiä laidunnetaan neljä kuukautta vuodessa (35 lehmää, 21 kpl yli 8 kk:n ikäistä hiehoa, 4 kpl 6 8 kk:n ikäisiä vasikoita ja 12 alle ½-vuotiasta vasikkaa) [1:s. 3; 4]. Näiden eläimien lannan sisältämä fosforimäärä on yhteensä noin 810 kg/a. (35 * 18 kg/a + 21 * 7 kg/a + 4 * 4 kg/a + 12 * 1,5 kg/a) [15: s. 21; 20: s. 19; 9: liite 1]. Niinpä laitumelle jäänee neljän kuukauden laidunnuksessa fosforia yhteensä noin 270 kg. Fosforilannoituksen enimmäistaso on noin 20 kg/a kasveille käyttökelpoista fosforia (noin 75 % kokonaisfosforista) [20: s. 18, 19]. Tällöin lupahakemuksen mukainen laidunnus edellyttää vähintään reilun 10 hehtaarin laidunalaa. Laidunala lienee siis riittävä, mutta lupamääräyksellä 4 halutaan kuitenkin varmistaa, että laidunalan riittävyyteen suhteessa eläinmäärään kiinnitetään huomiota. Säilörehupaalien sisälle voi muodostua puristenestettä: paalien ha jottamisen yhteydessä ulos valuva puristeneste on kerättävä talteen [24: s. 116]. (määräys 12) Koneiden ja laitteiden on toimittava ja ne on huollettava ja työmene telmien on oltava riittävän huolellisia niin, että voidaan olla varmoja, että ympäristöön ei päädy haitallisessa määrin öljyä, lannoitteita tai muita aineita. (määräykset 2-11, 21) Kemikaalisäiliöiden kaksivaippaisuus tai vallitila niiden ympärillä on tarpeen estämään maaperän pilaantumista mahdollisen säiliövuodon sattuessa [25: s. 8] (määräys 6). Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille tai muille kohtuu tonta viihtyvyyteen kohdistuvaa rasitusta. (määräykset 5, 10, 11, 17) Jätteiden vähentämiseksi ja asianmukaisen käsittelyn varmistami seksi annetut määräykset Mm. seuraavassa mainittujen jätelain määräysten perusteella hyöty käyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi: mm. muovit on toimitettava hyötykäyttöön,

12 12(15) jos muovijätteen keräys on järjestetty. Jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuutonta lisäkustannusta. Ensisijaisesti on pyrittävä hyö dyntä mään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä ener gia. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ter vey delle tai ympäristölle eikä ympäristön roskaantumista eikä koh tuu tonta hajuhaittaa. Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudelli sesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätettä ei saa hylätä tai käsi tellä hallitsemattomasti. Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle ai heutuvan haitan ehkäisemisen taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. (JL 6, 19 ) (määräykset 2, 3, 5, 10, 12 15, 27) Jätelain 3 :n mukaan ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jäteluettelon (YMA 1129/2001) tarkoittamia ongelmajätteitä ovat muun muassa öl jyä tai torjunta-ainetta sisältävät jätteet tai raskasmetalleja sisältävät jätteet (esim. akut, loisteputket). Ongelmajätteiden hyödyntäminen tai hävittäminen on tehtävä laitoksessa, jolla on siihen lupa. (mää räykset 12, 13, 15, 19) Jäteasetuksen 6 :n mukaan ongelmajätteen pakkaukseen on mer kittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuol lon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoi tukset. (määräykset 13, 15) Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan estämiseksi on riittävästi huolehdittava laitosalueen ja lannoitteita kuljettavien ajo neuvojen siisteydestä. (määräykset 5, 9, 12-14, 16, 17, 19, 27) Raatojen asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollis ten eläintautien leviämistä. (määräys 14) Kemikaalien huolellisen käsittelyn varmistamiseksi annetut määräyk set Määräyksillä 6 10, 12-13, 15, 21, 23 ja 24 pyritään osaltaan var mistamaan kemikaalien huolellista käsittelyä ja korostetaan ongel majätteiden ja muiden ympäristölle haitallisten kemikaalien tunnista misen ja huolellisen käsittelyn merkitystä ympäristöhaittojen ehkäise misen kannalta. Määräykset tarkkailusta, raportoinnista ja häiriötilanteisiin varautumi sesta Tarkkailua ja häiriötilanteita koskevat määräykset on annettu ympä ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen vähimmäistämiseksi. Häiriötilanteiden mahdolli simman nopea korjaaminen on tarpeen ympäristö- ja terveyshaitto jen estämiseksi. (määräykset 16 21, 23) Tiedoille, joista edellytetään kirjanpitoa, on määrätty pitkähkö säily tysaika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huoma taan toiminnan aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida (määräys 24).

13 13(15) Häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista ja niiden korjaami sesta ja ehkäisemisestä ilmoittaminen valvontaviranomaisille ja niistä kirjanpito on tarpeen, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiriöis tä johtuviin valituksiin. (määräykset 16-18, 21, 24) Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta toiminnanharjoit taja ja viranomainen pystyvät olemaan selvillä siitä, että toimintaan liittyvät laitteet toimivat, kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä toimin nan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vaaroista ja toiminnassa syntyneistä ongelmajätteistä sekä säädösten noudattamisesta (YSL 46 ). (määräykset 14, 16 18, 21-28) Toiminnan olennainen muuttaminen voi edellyttää luvan tarkistamis ta. Toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyvät ympä ristöriskit ja varastoidut jätteet poistetaan. Toiminnan muutoksia kos kevilla määräyksillä varmistetaan, että viranomainen voi valvoa sää dösten noudattamista, jos toimintaa muutetaan olennaisesti. (mää räykset 25-28) Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelu (YSL 55 ) Lupaviranomainen varaa mahdollisuuden lupaehtojen tarkistamiseen tämän päätöksen kohdan Lupamääräysten tarkistaminen mukai sesti. Tarkistamismahdollisuus on tarpeen, koska lupapäätöksessä ei voida ennakoida kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia eikä siten voida kattavasti asettaa ehtoja toiminnalle. Lupamääräysten tarkista mista koskevan määräyksen perusteella lupa voidaan myöntää tois taiseksi voimassa olevana ilman, että on tarpeen määrätä tiettyä ai kaa, johon mennessä on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkista miseksi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI NEN Päätöksen voimassaolo (YSL 52, 55 ) Tämä lupa on voimassa toistaiseksi, kunnes toiminnalle mahdollises ti annetaan uusi lupapäätös ja se on tullut lainvoimaiseksi. Lupamääräysten tarkistaminen (YSL 4, 42, 43, 46, 55, 58 ) Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamää räysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa ter veydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta näihin rin nastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkai lemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huoma taan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan riittävästi es tettyä väljemminkin ehdoin. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen (YSL 56 ; JL 17, 74, 75 ) Säädöksin voidaan asettaa lupaehtoja ankarampia määräyksiä, joita on noudatettava. Lupamääräysten lisäksi on noudatettava myös mui ta voimassa olevia säädöksiä.

14 14(15) KÄSITTELYMAKSU (YSL 105, YsvoT 1 3, 5, 11, 13, 14 ) Tämän ympäristöluvan käsittely aika on ollut tavanomaista eläinsuojan ympäristöluvan käsittelyaikaa vähäisempi, mm. koska hakemukseen ei ollut tarpeen pyytää lisäselvitystä. Niinpä ei sovelleta taksan (YsvoT) maksutaulukon mukaista maksua (1417 ), vaan luvan käsittelymaksuksi määrätään käsittely ajan perusteella: 22 h 54,5 /h = 1199 (YsvoT 2, 5 ). LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 54 ) Päätös Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle postiennakolla ja Lapin ELY-keskusen ympäristönsuojeluyksikölle tavallisena kirjeenä. Tornion kaupunki pitää päätök sen nähtävillä. Ainakin valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä Tor nion kaupungin sivulla ilman liitteitä. Tieto päätöksestä (YSL 53, 54 ) Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle julki pantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse tilan naapureille (Juha ja Pia Jänkälä, Juha Vaara, Lasse ja Margit Keränen ja Väinö Juuso, Jorma ja Arja Puljujärvi). Ilmoituksissa mainitaan mm., missä päätös on nähtävillä, ja päätöksen valitusaika. MUUTOKSENHAKU (YSL 96, HLL 14 ) Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Päätökseen liitetään valitusosoitus. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET YSA = ympäristönsuojeluasetus (169/2000): 1, 7-10, 16 19, 30, 37 ; YSL = ympäristönsuojelulaki (86/2000): 2 8, 21, 23, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41 43, 45, 46, 52-56, 58, 62, 75, 76, 81, 83, 84, 96, 105 ; HL = hallintolaki (434/2003): 2, 5 9, 16, 20, 22 24, 31-34, 36, 37, 39, 41, 42 45, 47, ; NaapL = laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ; JL = jätelaki (1072/1993): 2-4, 6-9, 12, 15, 17, 19, 51, 52, 74, 75 ; JA = jäteasetus (1390/1993): 3 a, 5, 6, 8 ; ÖJHp = valtioneuvoston päätös (VNp) öljyjätehuollosta (101/1997): 2 5, 9 ; VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996); JHM = Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset jätehuoltomääräykset ( ); MMMA = maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saata vien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuol leiden lemmikkieläinten hävittämisestä (1374/2004) :t 3 5, 7 9; YMA = Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongel majätteiden luettelosta (1129/2001); NitrA = valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nit raattien vesiin

15 15(15) pääsyn rajoittamisesta (931/2000): 4, 5, 7, liite 3; KTMp = kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 313/1985; KemL = kemikaalilaki (744/1989) 2, 15 ; TSL = terveydensuojelulaki (763/1994) 22 ; TSA = terveydensuojeluasetus (1280/1994) 12 ; YsvoT = Tornion kaupungin kunnallinen sääntökokoelma, ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (yltk ) :t 1 3, 5, 11, 13, 14; HLL = hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 ; HallS = Tornion kaupungin hallintosääntö 16 (kaupungivaltuusto ); VIITATTU VALMISTELUAINEISTO: 1. Jussi Välimaa, Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, , 6 s. + 9 liitettä (mm. [4, 16, 17]), dnro 56/55.983/ Mavi, peruslohkokartat 2008, peruslohkot , , , , , , , , , , Affecto, tulostettu Maa- ja metsätalousministeriö, peruslohkokartat, peruslohkonimet Rantamaa 1 ja 2, tulostettu Olavi Jestilä, Karjarakennus, pohjapiirustus, Rakennussuunnittelu Olavi Jestilä Ky, , Työ No 80923, Juoks.No 2/5, [1]:n liite. 5. Jorma Halonen; Päätös; Rakennuslupa ; Tornio, Raken nusvalvonta; ; Pykälä 10 jh; 3 s. 6. Riitta Yrjänheikki, Tornion yleiskaava 2021, KV , Tornion kaupunki, Airix Ympäristö. 7. Lapin liitto, Länsi-Lapin seutukaava, Kemi, Ke minmaa, Pello, Si mo, Tervola, Tornio, Ylitornio, Kaavaselostus, Jul kaisu C1/2003, 129 s., ISBN Toim. Vesa Mutalahti, Ympäristönsuojelulaki perustelui neen, Oy Edita Ab, Helsinki 2000, 261 s., ISBN X. 9. Heikki Latostenmaa, Pekka Jalkanen, Kotieläinsuojia kos keva ym päristölupa, Ympäristöministeriö, , 6 s. + 4 liitettä YM4/401/ Timo E. Korva, Esko Lotvonen, Länsi-Lapin seutukaava, Lapin liitto, Rovaniemi Oiva Kurkela, Marjut Huvinen Tornion yleiskaava 2000 osa II, Tornion kaupunki, Tekninen virasto, kaavoitusosasto, kaupun ginval tuusto , Maanmittauslaitos, KTJ-selaintietopalvelu, 13. Tornion kaupunginvaltuusto, Rakennusjärjestyksen liite n:o 2, Maanmittauslaitos, Maastokartta, SP-paino Oy, Hyvinkää 2002, , ISBN Soile Hänninen, Markus Isotalo, Anna Mäki-Punto, Lannan fosfori- ja typpisisältö peltoalaa kohden Varsinais-Suomen kunnissa, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Vesiensuojeluosasto, Turku 2008, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2008, ISBN , 34 s. 16. Olavi Jestilä, Karjarakennus, asemapiirustus, Rakennussuunnittelu Olavi Jestilä Ky, , Työ No 80923, Juoks.No 1/5, [1]:n liite. 17. Olavi Jestilä, Lietesäiliö, pohjapiirustus, leikkauspiirustus, Rakennussuunnittelu Olavi Jestilä Ky, , Työ No 80923, Juoks.No 5/5, [1]:n liite. 18. Kai Virtanen; Jussi Välimaan eläinsuojan ympäristölupahakemus; naapurien kuuleminen, Tornion kaupunki, Tek niset palvelut, ympäristönsuojelu; ; dnro 56/55.983/2010; 1 s.

16 16(15) 20. Ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta , Ympäris töministeriö, Helsinki, 27 s. 24. Hannu Mikkola, Maarit Puumala, Marja Kallioniemi, Juha Grön roos, Antero Nikander, Markku Holma, Paras käytettävissä oleva tek niikka kotieläintaloudessa, Suomen ympäristökeskus, Edita Prima Oy, Helsinki 2002, Suomen ympäristö 564, ISBN X, ISSN , 166 s. 25. Heikki Salonen, Seppo Tuominen, Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointi, Turvatekniikan keskus, , TUKES-ohje K5-2002, 15 s.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Seppo Niva on toimittanut Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojan ympäristölupa hakemuksen [1].

Seppo Niva on toimittanut Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojan ympäristölupa hakemuksen [1]. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 7703239 / * (016) 43211 Ympäristölupapäätös 7/2013 1(20) annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2013. dnro 678/55.983/2013

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi 1 RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie 2 58900 Rantasalmi Päätös 4.10.2016 XX Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2016 YMPÄRISTÖLUVAN TUOTANTOSUUNNAN OSITTAINEN MUUTTAMINEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

REIJO JA SARI KORKATIN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLÄ 851-416-5-10, TORNIO

REIJO JA SARI KORKATIN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLÄ 851-416-5-10, TORNIO Meri-Lapin ympäristölautakunta Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Annetaan julkipanon jälkeen 29.9.2015 4/2015 dnro 410/11.01.00/2015 REIJO JA SARI KORKATIN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLÄ 851-416-5-10,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

YLEISEHDOT MURSKAAMOILLE, LOUHINNALLE JA ASFALT- TIASEMILLE. Päästöjen maaperään estäminen

YLEISEHDOT MURSKAAMOILLE, LOUHINNALLE JA ASFALT- TIASEMILLE. Päästöjen maaperään estäminen YLEISEHDOT MURSKAAMOILLE, LOUHINNALLE JA ASFALTTIASEMILLE YMPP 11 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: Tornion kaupungin ympäristötoimen soveltamat louhintaa, murskausta ja asfalttiasemia

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 115 06.06.2013 Ympäristölupapäätös, Ahti Hyvönen 98/11.01/2013 YMPTEKLT 115 Valmistelija, ympäristötarkastaja puh. 044-750 2179 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) /11.01.

Rakennus ja ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) /11.01. JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 19.04.2017 35 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.04.2017

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta nykyinen toiminta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 25.01.2017 Ympäristölupahakemus, Kaarlo Peltomaa Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistölle 608-406-11-5,

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1002-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2005 ASIA Päätös Vehmaan Haikara Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman.

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöjaosto 56 16.06.2016 Päätös Arctic Icekarting (t:mi) maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvolla ajamiseen Kemin Mansikkanokan edustan merialueen jäällä 133/11.01.03/2016

Lisätiedot