LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 )"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI ympäristötoimi Suensaarenkatu Tornio puh PÄÄTÖSESITYS (15) ympäristölupapäätös 2/2010 dnro 56/55.983/2010 YMPP , 30 YMPÄRISTÖLUPA JUSSI VÄLIMAAN ELÄINSUOJALLE Päätös annetaan julkipanon jälkeen KERTOELMAOSA (YSA 18 ) ASIA Jussi Välimaa on toimittanut Tornion kaupungin ympäris tölautakunnalle eläinsuojan laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen [1-3]. LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ [1, s. 1] Jussi Välimaa Isosaarentie Tornio puh liike- ja yhteisötunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Laajennettuna eläinsuoja on tarkoitettu 35 lypsylehmälle, 21 eläi melle yli kahdeksankuukautista nuorkarjaa, 4 eläimelle 6 8 -kuu kautista nuorkarjaa ja 12 eläimelle alle kuusikuukautista nuorkarjaa [1: s. 2; 4]. Nykyään, ennen laajennusta, eläinsuojassa on 30 lypsy lehmää, 20 hiehoa ja 8 eläintä alle kuusikuukautista nuorkarjaa [1: s. 2]. Karjarakennus sijaitsee Torniossa osoitteessa Isosaarentie 11, kiinteis töllä [1: s. 1]. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa (YSL 28 ). Tällaista toimintaa on eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmää vastaavalle eläinmäärälle [YSA 1 11) a); 8: s. 246; 9: s. 1, liite 1]. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 ) Ympäristölupaviranomaisena kunnassa toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Torniossa tämä viranomainen on ympäristölau takunta: se ratkaisee ympäristöluvan Tornioon sijoitettavalle eläin suojalle, joka on tarkoitettu eläinmäärälle, joka vastaa vähintään 30 lypsylehmää, mutta alle 75 lypsylehmää. [YSA 7 11) a)]. ASIAN VIREILLETULO (YSL 35 ) Asia on tullut vireille Jussi Välimaan allekirjoittamalla ympä ristölupahakemuksella [1], joka on toimitettu Tornion kaupungin ympäristötoimelle

2 2(15) TOIMINTAA KOSKEVA MUU LU PA Navetan laajentamiselle on rakennuslupa [5]. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Länsi-Lapin seutukaavassa [10] eläinsuojan sijaintipaikka on merkitty kuuluvaksi maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen M Mer kinnällä osoitetaan niitä Tornion alueita, joita ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin: ne ovat pääasiassa maa- ja metsätalouskäyt töön tarkoitettuja alueita [7: s. 96], joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Vuoden 2010 alussa seutukaava on muuttunut maakuntakaavaksi. Oikeusvaikutuksettomassa Tornion yleiskaava 2000:ssa [11] eläin suojan sijaintipaikka on vastaavasti merkitty kuuluvaksi maa- ja met sätalousvaltaiseen alueeseen. Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden aluetta koskevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan [6], jossa eläinsuojan sijaintipaikka on kyläaluetta (AT-3) ja alueen pääkäyttötarkoituksen ohella sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle. Tämä yleiskaava ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen. Tornion kaupunginhallitus on ( 57) päättänyt, että tämä kaava tulee voimaan lukuun ottamatta aluetta (Kyläjoella), jonka osalta kaavapäätöksestä on valitettu. Ei ole estettä uuden yleiskaavan [6] voimaantulolle niillä alueilla, joita ympäristölupahakemus [1] ja tämä ympäristölupa koskevat. SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ Eläinsuojan lähiympäristössä 200 metrin säteellä sijaitsee seuraavaa [12]: alue on valtaosaltaan metsäistä, myös metsäistä suota; neljän naapurikiinteistön asuintalot, lähin naapurin asuintalo sijaitsee noin sadan metrin etäisyydellä eläinsuojasta; vähäisessä määrin peltoa; Arpela Sihtuuna -tie nro 9271 noin 110 metrin etäisyydellä, tältä tieltä neljälle lähiasuinkiinteistölle johtava Isosaarentie noin 50 metrin etäisyydellä; Kaisajoen kylään johtava paikallinen sähkölinja n. 30 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Sijaintipaikka ei ole luokiteltua pohjavesialuetta [13]. Pellotkaan, joille lantaa levitetään, eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialu eella [2, 3, 13]. YLEISKUVAUS LAITOKSEN TOIMINNASTA Maatila on keskittynyt maidontuotantoon. Tilan pellot sijaitsevat 3 ki lometrin säteellä eläinsuojasta [2, 3, 14]. Tila on liittynyt ympäristötuki järjestelmään vuonna 2007 alkaneeksi sopimuskaudeksi [1: s. 2]. Eläinsuojan laajennus on suunniteltu rakennettavan [1: s. 1].

3 3(15) Kaikkia eläimiä laidunnetaan 12 hehtaarin laidunalalla 4 kk vuo dessa. Laidunkaudella lehmät ovat öisin sisällä. Laidun ei rajoitu vesistöön. [1: s. 3] Eläinten juottaminen laitumella on järjestetty juomakärryllä keskellä laidunta. Juomakärryn paikka on vaihdettavissa, jotta pis tekuormitus ei kasva. Laitumella ei ole pysyvää ruokintapaikkaa. Laitumen kiertävän ruokintapaikan käyttöaika on 30 vrk kesässä, 2 vrk kerralla. [1: s. 3] Säilörehua varastoidaan muovipohjaisessa aumassa esikuivattuna noin 500 t/a ja pyöröpaalattuna noin 40 t/a. Jos puristenestettä tulee, se johdetaan lietesäiliöön ja levitetään lietteen mukana peltoon. [1: s. 4] Maitoauto käy tilalla 3 4 kertaa viikossa, rehua toimitetaan noin kerran kuukaudessa ja eläimiä haetaan noin 10 kertaa vuodessa. Tilan pitäjien omaa liikennettä on noin 4 6 kertaa viikossa. Lisäksi on lannan levitykseen liittyvää liikennettä. [1: s. 5] TUOTTEET Tilalla tuotetaan maitoa noin kg vuodessa [1: s. 2]. RAAKA-AINEET, POLTTOAINEET JA MUUT KEMIKAALIT Tilalla on entuudestaan 999 l:n 1-vaippainen polttoainesäi liö, jolla ei ole suoja-allasta eikä katosta eikä lukitusta eikä yli täytönestintä [1: s. 4]. Tilalla säilytetään muita öljytuotteita tynnyrissä enin tään 200 l [1: s. 4]. JÄTTEET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY SEKÄ PÄÄSTÖT Lanta käsitellään lietelantana [1: s. 2]. Eläinsuojan käyttöön rakennetaan uusi kuminen 1000 m 3 :n avolietesäiliö [1: s. 2, 16,17]. Lisäksi eläinsuojan käyttössä on vanhastaan katetut betoniset 255 m 3 :n ja 345 m 3 :n lietesäiliöt [1: s. 2, 4, 16, 17]. Lietesäiliöt täytetään alta päin [1: s. 2]. Eläinsuojaan liittyvien vanhojen ja uusien lietekuilujen tilavuudet ovat yhteensä 75 m 3 [1: s. 2]. Lietelantaa levitetään toiminnanhar joittajan käytössä oleville pelloille pääosin toukokuun loppupuolen ja heinäkuun välisenä aikana [1: s. 4]. Lisäksi lietelantaa levitetään pelloille syksyllä viimeistään mennessä [1: s. 4; NitrA 5 ]. Lietelantaa ei kuitenkaan levitetä lumipeitteiseen eikä routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan (NitrA 5 ). Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala on 52 ha [1: s. 4]. Uusittavat pellot kynnetään heti lannan levityksen jälkeen [1: s. 5]. Maitohuoneen jätevedet n. 200 m 3 /a, mikä sisältää myös eläinsuojan muut pesuvedet, johdetaan lietesäiliöön [1: s. 4; 4]. Eläinsuojan WC ei ole käytössä [1: s. 4].

4 4(15) Muut muodostuvat jätteet on esitetty seuraavassa taulukossa [1: s. 5]: Jätenimike Määrä vuodessa Toimituspaikka kuolleet eläimet n. 3 kpl osoitettu hautauspaikka muovit 300 kg luvallinen keräysauto tai -piste metalliromut n. 100 kg metallinkerääjälle jäteöljyt n. 50 l luvallinen öljynkeräyspaikka tai -auto jäteakut n. 1 kpl luvallinen ongelmajätekeräyspiste esim. jätekeskus Jäkälässä loisteputket n. 5 kpl luvallinen ongelmajätekeräyspiste Toiminnasta aiheutuu lievää hajua karjanlannan levitysaikaan sekä mm. ammoniakkipäästöjä ilmaan. RISKINARVIOINTI Toiminnasta on maaperän ja pohjaveden ja pintaveden pilaantumisriski vahinko- tai muussa häiriötilanteessa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydentäminen (YSL 35 ; YSA 9, 10 ; HL 22 ) Jussi Välimaa täydensi lupahakemustaan lannan levitykseen käytettäviä peltoja koskevilla karttaliitteillä [2, 3]. Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 37, 38 ; YSA 16 ) Lupahakemuksesta on kuulutettu Tornion kaupungin ilmoitustaululla ja Internetissä Tornion kaupungin sivulla Hake muksesta on ilmoitettu Uusi Torniolainen -kaupunkilehdessä Hakemuk sesta on annettu erikseen tieto kirjeitse sijoituspaikkatilan naapuritilo jen omistajille ja asukkaille (Juha ja Pia Jänkälä, Juha Vaara, Lasse ja Margit Keränen ja Väinö Juuso, Jorma ja Arja Puljujärvi) [18]. Nämä 2 lk:n kirjeet postitettiin Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla Tarkastus tilalla (YSA 18 ; HL 39 ) Ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen teki tilalla tarkastuksen Läsnä oli myös Jussi Välimaa. Tarkastuksessa käytiin läpi navetan ja lantalan laajennusten sekä uuden lietelantasäiliön sijoituspaikkoja sekä tilan polttoöljyn ja muiden öljyjen varastointipaikat. Lisäksi Jussi Välimaan esittämää laidunaluetta tarkasteltiin peruslohkoilmakuvan perusteella. Lausunnot ja muistutukset (YSL 36, YSA 17 ) Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä siitä ole jätetty muistu tuksia. Niinpä niiden johdosta ei ole tarpeen kuulla hakijaa (HL 34 ).

5 5(15) RATKAISUOSA (YSA 19 ) VIRANOMAISEN RATKAISU Ratkaisu (YSL 6, 41, 42 ; NaapL 17 ) Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen. Lautakunta myöntää Jussi Välimaalle ympäristöluvan hakemuksen mukaiselle eläinsuojal le tässä päätöksessä annetuin määräyksin. Toiminta on järjestettävä tarpeellisin osin toisin kuin hakemuksessa on esitetty, jotta määräyk set saadaan täytettyä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Eläinmäärä 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 35 lypsylehmää, 21 yli 8 kk:n ikäistä hiehoa, 4 eläintä 6-8 kk:n ikäistä nuorkarjaa ja 12 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa [1: s. 2; 4]. Eläinmääriä voidaan muuttaa, kunhan eläimistä tulevan lannan ja virtsan määrä ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien mukaista lannan ja virtsan tuottoa. (YSL 4, 42, 43 ; NitrA 4 ; JL 4 ) Lannan, virtsan ym. varastointi 2. Lannan, virtsan ja puristenesteen varastointitilojen on oltava tila vuudeltaan riittävät, jotta niihin voidaan varastoida vuoden aikana toiminnassa kertyvät lanta, virtsa ja puristeneste, samoin pesu-, huuhtelu- ja sadevedet siinä määrin kuin niitä lantaloihin johdetaan tai pääsee. Kun vanhat lietelantasäiliöt on katettu ja uusi lietelantasäiliö (1000 m 3, 462 m 2 ) on avonainen, niin lantaloiden ja lietekuilujen yhteenlasketun hyötytilavuuden on oltava vähintään 1620 m 3. Lietelannan varastointitilat on tyhjennettävä vuosit tain. [20: ss. 11, 12] (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; NitrA 4, 7 ; JL 4, 6, 12 ; JA 5, 8 ) Haitallisten päästöjen maaperään, vesiin tai muualle ympäristöön es täminen 3. Tilalla on oltava lietelannan levitykseen luvan mukaisella eläin määrällä vähintään 30 ha peltoa. Valtaojien ja vesistöjen varsille on jätettävä vähintään 10 metrin suojavyöhykkeet, jotta lannoitteet eivät pääse valumaan ympäristön vesiin. Suojavyöhykkeitä ei lasketa edellä mainittuun peltoalaan mukaan. (JL 6 ; YSL 4, 42, 43 ; NitrA: 7, liite 3, kohta 2) 4. Karjaa laidunnettaessa on huolehdittava siitä, että sallitut lannoitustasot eivät ylity eli eläinmäärä laitumen pinta-alaa kohti ei ole liian suuri. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ) 5. Lannan, virtsan ja puristenesteen käsittelyyn, joh tamiseen ja säilyttämiseen käytettävien varusteiden on oltava tiiviitä, niin että niistä ei pääse valumia maaperään tai pohjaveteen. Lietelannan ja puristenesteen käsittely ja kuljetukset on hoidet tava niin, että niitä ei päädy ympäristöön muualle kuin alueille, joiden lannoittaminen on säännösten mukaan hyväksyttävää. Paikka, jossa säilörehupaaleja hajotetaan, on varustettava puris tenesteen talteenotolla.

6 6(15) Puristenesteen johtamiseen ja säilyttämi seen käytettävien varusteiden on kestettävä puristenesteen syövyttä vää vaikutusta. [24: s. 116] (JL 6, 12 ; YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; NitrA 4, 7 ; JA 8 ;) 6. Öljysäiliön ja mahdollisen muun vaarallisen kemi kaalin säiliön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava tiivii seen ja kestävään vallitilaan, joka vastaa vähintään vallitilassa ole van suurimman säiliön tilavuutta. Vallin rakenneaineen on kestettävä tilassa varastoitavien kemikaalien vai kutuksia. Vallitilan on oltava katettu. Vallin reunan on oltava riittävän kaukana säiliöstä, jotta mahdollinen roiskuminen säiliöstä tai sen yh teestä jää vallitilaan. Muut kemikaaliastiat on säilytettävä tiivispohjaisessa sisävarastossa, josta kemikaalia ei pääse valumaan maaperään, vaikka astiaan tulisi vuoto, tai edellä mainitun kaltaisessa vallitilassa. Jos öljyä tai vastaavaa palavaa nestettä varastoidaan sisävarastossa yli 200 l, on varmistettava, että varastointi on paloturvallisuutta koskevien säädösten mukaista. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; KemL 15 ) 7. Polttoaineen varastosäiliön tankkausyhteessä on oltava laponesto. Säiliössä on oltava lukitus polttoainevarkauksien ja niiden yhteydessä usein tapahtuvien polttoainevuotojen estämiseksi. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on käytettävä toimivaa yli täytönestintä ja otettava huomioon lämpölaajenemisen mahdolli suus, niin että säiliöistä ei tapahdu ylivuotoa. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ) 8. Öljyä tai muuta kemikaalia sisältävien työkoneiden huoltoa ja säi lytystä varten käytettävän tilan on oltava tiivispohjainen. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ) 9. Öljyä tai muuta haitallista ainetta vuotavien työkoneiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 7, 42, 43 ; JL 6 ) 10. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan, virtsan, puriste nesteen ja kemikaalien käsittelyyn liittyvien tekniikoiden ja muiden toimialaansa liit tyvien tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyt töön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 4, 43 ) 11. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos toiminnasta tehdään perusteltavissa olevia huomautuksia Tor nion kaupungin ympäristötoimelle, niin toiminnanharjoittajan on te hostettava huomautuksen kohteena olleiden seikkojen seurantaa toi minnassaan ja varmistettava, että ympäristölle ei aiheudu kohtuuton ta rasitusta. Tornion kaupungin ympäristötoimi voi viranhaltijapäätöksellä antaa määräyksiä, kuinka huomautuksen alaisia seikkoja on seurattava ja rasitusta ym päristöön vähennettävä. (YSL 4, 5, 21, 42, 43, 83, 84 ; NaapL 17 ; HallS 16 ) Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 12. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiis teyttä eikä haittaa ympäristölle, kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hyötykäyttökelpoiset jätteet (mm. jäteöljyt ja metalliromu) on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödyn nettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikalle voidaan toimit taa vain jätteet, joita ei voida toimittaa hyötykäyttöön ja jotka eivät ole ongelmajätteitä. Rehupaalimuovit ja muut muovit tulee toimittaa muovinkeräykseen, jos se on järjestetty. Muovijätettä ei

7 7(15) saa polttaa. (JL 3, 4, 6, 7, 12, 15, 17, 19, 51 ; JA 5 ; JHM; YSL 4, 7, 42, 43, 45 ; TSL 22 ; TSA 12 ; VNp 659/ ; ÖJHp 2 5 ; YMA 1129/2001) 13. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet, akut, loisteputket sekä muut on gelmajätteet on kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiivii seen astiaansa. Kaikkien ongelmajätteiden välivarastointi on tehtävä tiiviisti allastetussa varastossa, erillään muista jätteistä. Ongelmajät teeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri ongelmajätelaatuja saa sekoittaa keskenään. Ongelmajätteet on toimitettava käsittelylu van saaneelle vastaanottajalle. (TSL 22 ; TSA 12 ; JL 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 51 ; JA 5, 6 ; VNp 659/ ; JHM 17-20, 27 ; YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45 ; ÖJHp 2 5 ; YMA 1129/2001; KemL 15 ) 14. Kuolleet eläimet on toimitettava paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä, tai MMMA:n 1374/2004 mukaises ti haudattava ja ilmoitettava ja pidettävä kirjaa hautaamisesta. (TSL 22 ; JL 4, 6, 7, 12, 15, 19 ; YSL 4, 8, 42, 43, 45 ; MMMA 1374/2004 3, 5, 7 9 ) Torjunta-aineiden käsittely 15. Torjunta-aineiden käsittelyssä sekä siitä jäävien jätteiden käsitte lyssä on noudatettava aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita. Torjunta-ainetta sisältävät jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi. Niiden käsittelyssä on noudatettava ongelmajätteitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45 ; JL 4, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 51 ; JA 3 a, 5, 6 ; VNp 659/1996; JHM ; YMA 1129/2001; TSL 22 ; TSA 12 ) Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 16. Öljyvuodon, muun kemikaalivuodon, lietelantasäiliövuodon tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan tapahtuman sattuessa on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaan tumisen leviämisestä saadaan poistettua. Jos toiminnanharjoittaja ei itse tällöin varmuudella kykene tarvittaviin torjuntatoimiin, jotka estä vät sekä maaperän että muun ympäristön pilaantumisen, sen on hälytettä vä pelastuslaitos apuun. Mahdollisimman pian, eli viimeistään kiireis ten torjuntatoimien jälkeen, häiriötilanteesta on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle. Maaperän saastumisesta öljyllä tai muulla kemikaalilla on ilmoitettava myös Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojelu-yksikölle. Saastuneen maan kemikaalipitoisuus on määritettävä niin, että sen perusteella voidaan tarpeen mukaan määrittää pilaantuneen maan puhdistamistarvetta ja sen asianmukaista käsittelyä. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 62, 75, 76, 83 ; YSA 30 ; JL 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51, 52 ; JA 5 ) 17. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on häiriöstä joh tuvia päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä heti ja häiriö korjat tava ennen toiminnan jatkamista. Mahdollisimman pian on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle määrältään tai laadultaan poik keuksellisista päästöistä ja ympäristön kannalta merkittävistä häiriö tilanteista. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 62, 76, 83 ; YSA 30 ; JL 4, 6, 52 ) 18. Toiminnanharjoittajan on säilytettävä puhelinnumerot pelastuslaitokselle ja

8 8(15) ympäristöviranomaisille niin että nopea tiedottaminen näille onnistuu. (YSL 4, 5, 43, 62, 76 ; YSA 30 ) 19. Öljyjen käsittelypaikoilla on varauduttava letkurikkojen ja ylitäyttö jen varalta. On oltava riittävästi käytettävissä turvetta tai muuta imeyttämisainetta sekä pienten öljymäärien talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. Vuotona ympäristöön päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Imeytetty öljy on toimitettava hyväksyttyyn ongelmajätteen vastaan ottoon. (YSL 4, 7, 8, 42, 43, 45, 46, 75 ; JL 3, 4, 6, 9, 12, 15, 19 ; JA 5 ; ÖJHp 2 4 ) 20. Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on kunkin öljy säiliön läheisyydessä oltava sammutin, jonka toiminta on varmistettu. (YSL 4, 42, 43 ) 21. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneiden tapahtumien johdosta on mahdollisimman pian suunniteltava ja to teutettava korjaavat toimet, joilla samanlaisten tapahtumien toistumi nen pyritään estämään. Mahdollisimman pian tällaisen tapahtuman jälkeen ja viimeistään 30 päivän kuluttua Tornion kaupungin ympäris tötoimelle on ilmoitettava, miten ja milloin korjaavat toimet on tarkoi tus toteuttaa. (YSL 4, 5, 43, 46, 83 ) Tarkkailu- ja raportointimääräykset 22. Uusien lantavarastojen valmistumisesta on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle alkutarkastusta varten, ennen kuin ne otetaan käyttöön. (YSL 43, 83 ) 23. Öljyn ja muiden kemikaalien säiliöiden ja niiden vallitilan, lietelantasäiliöiden ja muiden lannan ja kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laitteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti, vähintään kuukausittain. Jos rakenteissa tai laitteissa on vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, ne on korjattava välittömästi. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 46 ; ÖJHp 4 ; NitrA 4 ; JL 4, 6 ; JA 8 ) 24. Kirjaa on pidettävä: - kemikaalien ja lietelannan varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laittei den tarkkailuista ja kunnostuksista ja muista ympäristönäkökohtiin liittyvistä tarkkailuista ja kunnostuksista, - ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneista tapahtu mista (mm. määräyksissä 16, 17, 19 ja 20 mainituista) ja niiden torjuntatoi mista sekä kor jaavista toimista, joilla pyritään estämään samanlaisen tilanteen tois tuminen, - syntyvistä ongelmajätteistä, niin että kirjanpidosta ilmenee jätteen määrä, laatu, toimituspaikka ja kuljetuspäivämäärä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun ja muun toimen ajankohta ja suorittaja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Tiedot, joista on edellytetty kirjanpitoa, on säilytettävä vähin tään 10 vuotta ja toimitettava pyydettäessä Tornion kaupungin ympä ristötoi melle. (YSL 5, 43, 46, 83 ; JL 51, 52 ; ÖJHp 9 ) 25. Tiedot lannan levitysalojen ja lannan vastaanottosopimusten muutoksista on toimitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle mahdollisimman pian, viimeistään 8 päivän kuluessa muutoksesta. (YSL 43, 83 ; JL 51, 52 )

9 9(15) 26. Jos toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. muutetaan ti lan eläinmäärää tai tuotannon laatua tai lannan varastointitapaa tai varastoitavien aineiden määrää tai laatua), tästä on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle hyvissä ajoin ennen muutostoimeen ryhtymistä. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään, kun se ilmenee. (YSL 43, 46, 81, 83 ; YSA 30 ; ÖJHp 9 ; JL 52 ) Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 27. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toi minnan lopettamista esitettävä Tornion kaupungin ympäristötoimelle suunnitelma maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Alue, jolla toimintaa on harjoitettu, on siistittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. (YSL 4, 7, 42, 43, 45 ; JL 6 ja 19 ) 28. Toiminnanharjoittajan on sovittava Tornion kaupungin ympäristötoimen kanssa siitä, että toiminnan lopettami sen jälkeen pidetään lopputarkastus. (YSL 43 ja 83 ) MUITA TOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Öljyjen ja muiden palavien nesteiden säilytyksessä ja muussa käsit telyssä on noudatettava, mitä KTMp palavista nesteistä määrää. (KTMp 313/1985 (mm. luku 5); YSL 4, 7, 8, 42, 43 ; KemL 15 ) RATKAISUN PERUSTELUT (YSA 19 ) Lupaharkinnan perusteet (YSL 41 ) Jos toiminnassa käytettävät laitteet toimivat tarkoitetulla tavalla ja lupamääräyksiä noudatetaan, katsoo ympäristölautakunta tämän hetki sen tiedon mukaan, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jä telain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja toimin nassa voidaan noudattaa, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa myönnetään. Luvan myöntämisen edellytykset (YSL 42 ) Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupa määräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjave den tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonon tumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalu eella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoi tettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja et tä pilaantumista voidaan ehkäistä. Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntä misen edellytykset täyttyvät.

10 10(15)

11 11(15) Lupamääräysten perustelut (YSL 52 ) Päästöjen rajoittamiseksi annetut määräykset Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai merkittä vää ympäristön pilaantumisen vaaraa ja ympäristön pilaantumisvaa raa on ehkäistävä mahdollisimman tehokkaasti. (YSL :t 4, 42, 43) (määräykset 1 17, 19, 20, 27) Lannoitteet on hyödynnettävä niin, että ei aiheudu vältettävissä ole vaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Lannoitteet eivät saa päätyä paikkaan, josta niiden ravinteet päätyvät ympäristön vesiin, eikä ra vinnehuuhtoumaa saa tapahtua ylilannoituksen tai virheelliseen ai kaan tehdyn lannoituksen takia. (määräykset 2-5, 10 12, 16, 17, 27) Lannan varastointitilojen on syytä olla tilavuudeltaan 12 kk:ksi riittävät (NitrA liite 3). Lantavarastojen perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen ja mahdollistetaan niiden rakenteiden tar kastaminen vaurioiden havaitsemiseksi. (määräykset 1 ja 2) Lupahakemuksessa on esitetty, että eläimiä laidunnetaan neljä kuukautta vuodessa (35 lehmää, 21 kpl yli 8 kk:n ikäistä hiehoa, 4 kpl 6 8 kk:n ikäisiä vasikoita ja 12 alle ½-vuotiasta vasikkaa) [1:s. 3; 4]. Näiden eläimien lannan sisältämä fosforimäärä on yhteensä noin 810 kg/a. (35 * 18 kg/a + 21 * 7 kg/a + 4 * 4 kg/a + 12 * 1,5 kg/a) [15: s. 21; 20: s. 19; 9: liite 1]. Niinpä laitumelle jäänee neljän kuukauden laidunnuksessa fosforia yhteensä noin 270 kg. Fosforilannoituksen enimmäistaso on noin 20 kg/a kasveille käyttökelpoista fosforia (noin 75 % kokonaisfosforista) [20: s. 18, 19]. Tällöin lupahakemuksen mukainen laidunnus edellyttää vähintään reilun 10 hehtaarin laidunalaa. Laidunala lienee siis riittävä, mutta lupamääräyksellä 4 halutaan kuitenkin varmistaa, että laidunalan riittävyyteen suhteessa eläinmäärään kiinnitetään huomiota. Säilörehupaalien sisälle voi muodostua puristenestettä: paalien ha jottamisen yhteydessä ulos valuva puristeneste on kerättävä talteen [24: s. 116]. (määräys 12) Koneiden ja laitteiden on toimittava ja ne on huollettava ja työmene telmien on oltava riittävän huolellisia niin, että voidaan olla varmoja, että ympäristöön ei päädy haitallisessa määrin öljyä, lannoitteita tai muita aineita. (määräykset 2-11, 21) Kemikaalisäiliöiden kaksivaippaisuus tai vallitila niiden ympärillä on tarpeen estämään maaperän pilaantumista mahdollisen säiliövuodon sattuessa [25: s. 8] (määräys 6). Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille tai muille kohtuu tonta viihtyvyyteen kohdistuvaa rasitusta. (määräykset 5, 10, 11, 17) Jätteiden vähentämiseksi ja asianmukaisen käsittelyn varmistami seksi annetut määräykset Mm. seuraavassa mainittujen jätelain määräysten perusteella hyöty käyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi: mm. muovit on toimitettava hyötykäyttöön,

12 12(15) jos muovijätteen keräys on järjestetty. Jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuutonta lisäkustannusta. Ensisijaisesti on pyrittävä hyö dyntä mään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä ener gia. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ter vey delle tai ympäristölle eikä ympäristön roskaantumista eikä koh tuu tonta hajuhaittaa. Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudelli sesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätettä ei saa hylätä tai käsi tellä hallitsemattomasti. Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle ai heutuvan haitan ehkäisemisen taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. (JL 6, 19 ) (määräykset 2, 3, 5, 10, 12 15, 27) Jätelain 3 :n mukaan ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jäteluettelon (YMA 1129/2001) tarkoittamia ongelmajätteitä ovat muun muassa öl jyä tai torjunta-ainetta sisältävät jätteet tai raskasmetalleja sisältävät jätteet (esim. akut, loisteputket). Ongelmajätteiden hyödyntäminen tai hävittäminen on tehtävä laitoksessa, jolla on siihen lupa. (mää räykset 12, 13, 15, 19) Jäteasetuksen 6 :n mukaan ongelmajätteen pakkaukseen on mer kittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuol lon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoi tukset. (määräykset 13, 15) Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan estämiseksi on riittävästi huolehdittava laitosalueen ja lannoitteita kuljettavien ajo neuvojen siisteydestä. (määräykset 5, 9, 12-14, 16, 17, 19, 27) Raatojen asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollis ten eläintautien leviämistä. (määräys 14) Kemikaalien huolellisen käsittelyn varmistamiseksi annetut määräyk set Määräyksillä 6 10, 12-13, 15, 21, 23 ja 24 pyritään osaltaan var mistamaan kemikaalien huolellista käsittelyä ja korostetaan ongel majätteiden ja muiden ympäristölle haitallisten kemikaalien tunnista misen ja huolellisen käsittelyn merkitystä ympäristöhaittojen ehkäise misen kannalta. Määräykset tarkkailusta, raportoinnista ja häiriötilanteisiin varautumi sesta Tarkkailua ja häiriötilanteita koskevat määräykset on annettu ympä ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen vähimmäistämiseksi. Häiriötilanteiden mahdolli simman nopea korjaaminen on tarpeen ympäristö- ja terveyshaitto jen estämiseksi. (määräykset 16 21, 23) Tiedoille, joista edellytetään kirjanpitoa, on määrätty pitkähkö säily tysaika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huoma taan toiminnan aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida (määräys 24).

13 13(15) Häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista ja niiden korjaami sesta ja ehkäisemisestä ilmoittaminen valvontaviranomaisille ja niistä kirjanpito on tarpeen, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiriöis tä johtuviin valituksiin. (määräykset 16-18, 21, 24) Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta toiminnanharjoit taja ja viranomainen pystyvät olemaan selvillä siitä, että toimintaan liittyvät laitteet toimivat, kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä toimin nan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vaaroista ja toiminnassa syntyneistä ongelmajätteistä sekä säädösten noudattamisesta (YSL 46 ). (määräykset 14, 16 18, 21-28) Toiminnan olennainen muuttaminen voi edellyttää luvan tarkistamis ta. Toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyvät ympä ristöriskit ja varastoidut jätteet poistetaan. Toiminnan muutoksia kos kevilla määräyksillä varmistetaan, että viranomainen voi valvoa sää dösten noudattamista, jos toimintaa muutetaan olennaisesti. (mää räykset 25-28) Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelu (YSL 55 ) Lupaviranomainen varaa mahdollisuuden lupaehtojen tarkistamiseen tämän päätöksen kohdan Lupamääräysten tarkistaminen mukai sesti. Tarkistamismahdollisuus on tarpeen, koska lupapäätöksessä ei voida ennakoida kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia eikä siten voida kattavasti asettaa ehtoja toiminnalle. Lupamääräysten tarkista mista koskevan määräyksen perusteella lupa voidaan myöntää tois taiseksi voimassa olevana ilman, että on tarpeen määrätä tiettyä ai kaa, johon mennessä on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkista miseksi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI NEN Päätöksen voimassaolo (YSL 52, 55 ) Tämä lupa on voimassa toistaiseksi, kunnes toiminnalle mahdollises ti annetaan uusi lupapäätös ja se on tullut lainvoimaiseksi. Lupamääräysten tarkistaminen (YSL 4, 42, 43, 46, 55, 58 ) Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamää räysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa ter veydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta näihin rin nastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkai lemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huoma taan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan riittävästi es tettyä väljemminkin ehdoin. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen (YSL 56 ; JL 17, 74, 75 ) Säädöksin voidaan asettaa lupaehtoja ankarampia määräyksiä, joita on noudatettava. Lupamääräysten lisäksi on noudatettava myös mui ta voimassa olevia säädöksiä.

14 14(15) KÄSITTELYMAKSU (YSL 105, YsvoT 1 3, 5, 11, 13, 14 ) Tämän ympäristöluvan käsittely aika on ollut tavanomaista eläinsuojan ympäristöluvan käsittelyaikaa vähäisempi, mm. koska hakemukseen ei ollut tarpeen pyytää lisäselvitystä. Niinpä ei sovelleta taksan (YsvoT) maksutaulukon mukaista maksua (1417 ), vaan luvan käsittelymaksuksi määrätään käsittely ajan perusteella: 22 h 54,5 /h = 1199 (YsvoT 2, 5 ). LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 54 ) Päätös Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle postiennakolla ja Lapin ELY-keskusen ympäristönsuojeluyksikölle tavallisena kirjeenä. Tornion kaupunki pitää päätök sen nähtävillä. Ainakin valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä Tor nion kaupungin sivulla ilman liitteitä. Tieto päätöksestä (YSL 53, 54 ) Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle julki pantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse tilan naapureille (Juha ja Pia Jänkälä, Juha Vaara, Lasse ja Margit Keränen ja Väinö Juuso, Jorma ja Arja Puljujärvi). Ilmoituksissa mainitaan mm., missä päätös on nähtävillä, ja päätöksen valitusaika. MUUTOKSENHAKU (YSL 96, HLL 14 ) Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Päätökseen liitetään valitusosoitus. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET YSA = ympäristönsuojeluasetus (169/2000): 1, 7-10, 16 19, 30, 37 ; YSL = ympäristönsuojelulaki (86/2000): 2 8, 21, 23, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41 43, 45, 46, 52-56, 58, 62, 75, 76, 81, 83, 84, 96, 105 ; HL = hallintolaki (434/2003): 2, 5 9, 16, 20, 22 24, 31-34, 36, 37, 39, 41, 42 45, 47, ; NaapL = laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ; JL = jätelaki (1072/1993): 2-4, 6-9, 12, 15, 17, 19, 51, 52, 74, 75 ; JA = jäteasetus (1390/1993): 3 a, 5, 6, 8 ; ÖJHp = valtioneuvoston päätös (VNp) öljyjätehuollosta (101/1997): 2 5, 9 ; VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996); JHM = Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset jätehuoltomääräykset ( ); MMMA = maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saata vien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuol leiden lemmikkieläinten hävittämisestä (1374/2004) :t 3 5, 7 9; YMA = Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongel majätteiden luettelosta (1129/2001); NitrA = valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nit raattien vesiin

15 15(15) pääsyn rajoittamisesta (931/2000): 4, 5, 7, liite 3; KTMp = kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 313/1985; KemL = kemikaalilaki (744/1989) 2, 15 ; TSL = terveydensuojelulaki (763/1994) 22 ; TSA = terveydensuojeluasetus (1280/1994) 12 ; YsvoT = Tornion kaupungin kunnallinen sääntökokoelma, ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (yltk ) :t 1 3, 5, 11, 13, 14; HLL = hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 ; HallS = Tornion kaupungin hallintosääntö 16 (kaupungivaltuusto ); VIITATTU VALMISTELUAINEISTO: 1. Jussi Välimaa, Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, , 6 s. + 9 liitettä (mm. [4, 16, 17]), dnro 56/55.983/ Mavi, peruslohkokartat 2008, peruslohkot , , , , , , , , , , Affecto, tulostettu Maa- ja metsätalousministeriö, peruslohkokartat, peruslohkonimet Rantamaa 1 ja 2, tulostettu Olavi Jestilä, Karjarakennus, pohjapiirustus, Rakennussuunnittelu Olavi Jestilä Ky, , Työ No 80923, Juoks.No 2/5, [1]:n liite. 5. Jorma Halonen; Päätös; Rakennuslupa ; Tornio, Raken nusvalvonta; ; Pykälä 10 jh; 3 s. 6. Riitta Yrjänheikki, Tornion yleiskaava 2021, KV , Tornion kaupunki, Airix Ympäristö. 7. Lapin liitto, Länsi-Lapin seutukaava, Kemi, Ke minmaa, Pello, Si mo, Tervola, Tornio, Ylitornio, Kaavaselostus, Jul kaisu C1/2003, 129 s., ISBN Toim. Vesa Mutalahti, Ympäristönsuojelulaki perustelui neen, Oy Edita Ab, Helsinki 2000, 261 s., ISBN X. 9. Heikki Latostenmaa, Pekka Jalkanen, Kotieläinsuojia kos keva ym päristölupa, Ympäristöministeriö, , 6 s. + 4 liitettä YM4/401/ Timo E. Korva, Esko Lotvonen, Länsi-Lapin seutukaava, Lapin liitto, Rovaniemi Oiva Kurkela, Marjut Huvinen Tornion yleiskaava 2000 osa II, Tornion kaupunki, Tekninen virasto, kaavoitusosasto, kaupun ginval tuusto , Maanmittauslaitos, KTJ-selaintietopalvelu, 13. Tornion kaupunginvaltuusto, Rakennusjärjestyksen liite n:o 2, Maanmittauslaitos, Maastokartta, SP-paino Oy, Hyvinkää 2002, , ISBN Soile Hänninen, Markus Isotalo, Anna Mäki-Punto, Lannan fosfori- ja typpisisältö peltoalaa kohden Varsinais-Suomen kunnissa, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Vesiensuojeluosasto, Turku 2008, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2008, ISBN , 34 s. 16. Olavi Jestilä, Karjarakennus, asemapiirustus, Rakennussuunnittelu Olavi Jestilä Ky, , Työ No 80923, Juoks.No 1/5, [1]:n liite. 17. Olavi Jestilä, Lietesäiliö, pohjapiirustus, leikkauspiirustus, Rakennussuunnittelu Olavi Jestilä Ky, , Työ No 80923, Juoks.No 5/5, [1]:n liite. 18. Kai Virtanen; Jussi Välimaan eläinsuojan ympäristölupahakemus; naapurien kuuleminen, Tornion kaupunki, Tek niset palvelut, ympäristönsuojelu; ; dnro 56/55.983/2010; 1 s.

16 16(15) 20. Ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta , Ympäris töministeriö, Helsinki, 27 s. 24. Hannu Mikkola, Maarit Puumala, Marja Kallioniemi, Juha Grön roos, Antero Nikander, Markku Holma, Paras käytettävissä oleva tek niikka kotieläintaloudessa, Suomen ympäristökeskus, Edita Prima Oy, Helsinki 2002, Suomen ympäristö 564, ISBN X, ISSN , 166 s. 25. Heikki Salonen, Seppo Tuominen, Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointi, Turvatekniikan keskus, , TUKES-ohje K5-2002, 15 s.

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 1(16) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Ympäristölautakunta/valvontajaosto Aika 01.03.2012 klo 14:00-14:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas

Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas Ympäristölautakunta 05.05.2014 38 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristöluvan muutos Pih ti putaan kunnan Alvajärven

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Annetaan julkipanon jälkeen 25.06.2012 95400 Tornio

Annetaan julkipanon jälkeen 25.06.2012 95400 Tornio TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 Annetaan julkipanon jälkeen 25.06.2012 95400 Tornio dnro 166/55.983/2012 puh. 040 7555891 YMP 19.06.2012 84

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 18.12.2012 11.12.2012 87

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 18.12.2012 11.12.2012 87 1(20) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 18.12.2012 11.12.2012 87 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 45/2010/3 Dnro ESAVI/511/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Hämeenlinna

Lisätiedot

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 3.11.2014 RHE-13/2014 ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi KERTOELMAOSA: LUVAN HAKIJA: Tommi Vilminko Vilmingontie 555 86460 Alpua puh: 040 7156 967 e-mail: tommi.vilminko@netti.fi

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala.

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro ESAVI/211/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Siikajoki Jaakkolan maatalousyhtymä Tuomiojantie 281

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja lihanautojen kasvatustoiminta,

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja lihanautojen kasvatustoiminta, YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 44/2013/1 Dnro LSSAVI/85/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja lihanautojen kasvatustoiminta,

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 28.10.2013 7/2013

Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 28.10.2013 7/2013 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 28.10.2013 7/2013 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 62 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 277/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 62 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot