Pampalon kaivoksen vireillä olevan ympäristöluvan tarkistushakemuksen täydennys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pampalon kaivoksen vireillä olevan ympäristöluvan tarkistushakemuksen täydennys"

Transkriptio

1 Endomines Oy Pampalon kaivoksen vireillä olevan ympäristöluvan tarkistushakemuksen täydennys Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Luvan hakijan tiedot Tiedot toiminnan sijaintipaikasta Ympäristöolosuhteet ja ympäristön laatu Hakemuksen mukainen toiminta Ympäristökuormitus ja sen vähentäminen sekä ympäristövaikutukset Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Tarkkailu Vahinkoarvio Vakuudet Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 ) Allekirjoitus... 7 LIITTEET 1. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

3 1. Johdanto Endomines Oy:llä on Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä hakemus (Dnro ISAVI18/04.08/2012) Pampalon kultakaivoksen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi ja muuttamiseksi. Hakemus on tullut Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireille Endomines Oy:llä on meneillään ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Karjalan kultalinjan seitsemän satelliittilouhoksen avaamisesta, joista yksi on Rämepuron satelliittilouhos. Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Endomines Oy:lle koetoimintaluvan (Nro 57/2013/1, Dnro ISAVI/36/04.08/2013), joka koskee Rämepuron kaivospiirin alueella tehtävää koelouhintaa. Koelouhinnan tarkoituksena on selvittää kultaesiintymän hyödyntämismahdollisuus tehdasmittakaavassa sekä määrittää rikastuksessa muodostuvan rikastushiekan ominaisuudet. Endomines Oy täydentää Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevaa ympäristölupahakemuksen tarkistushakemustaan tällä ympäristölupahakemuksen täydennyksellä, joka koskee Rämepuron satelliittilouhoksen malmin rikastamista Pampalon rikastamolla. 2. Luvan hakijan tiedot Endomines Oy Hatuntie Hattu Yhteyshenkilö Anne Simanainen, ympäristöinsinööri puh Tiedot toiminnan sijaintipaikasta Tiedot Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen sijaintipaikasta, rajanaapureista ja muista asianosaisista sekä kaavoituksesta on esitetty vireille tulleessa ympäristöluvan tarkistushakemuksessa. Ko. tietoihin ei ole tullut muutoksia hakemuksen jättämisen jälkeen. 4. Ympäristöolosuhteet ja ympäristön laatu Tiedot Pampalon kaivoksen ympäristöolosuhteista ja ympäristön laadusta on esitetty vireille tulleessa hakemuksessa sekä sen täydennyksissä. Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

4 5. Hakemuksen mukainen toiminta 5.1 Yleiskuvaus Endomines Oy:n Pampalon kaivos sijaitsee Ilomantsin Hattuvaarassa, Hattuvaaran kylä sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä kaivokselta etelään. Pampalon kaivoksen toiminta käsittää nykyisin Pampalon maanalaisesta kaivoksesta ja avolouhoksesta louhittavan kultamalmin rikastamisen Pampalon rikastamolla ja kultarikasteen tuotannon. Pampalon kaivoksen tuotannossa muodostuva rikastushiekka (rikastusjäte) johdetaan rikastushiekka-altaaseen. Tarvittaessa Pampalon kaivospiirin alueelta louhitaan myös tarvekiveä, joka murskataan ja käytetään esimerkiksi teiden rakentamiseen. Maanalaisen kaivoksen lisäksi alueella on avolouhos, jonka louhinta on päättynyt vuonna Olemassa olevaa avolouhosta on laajennettu (Pampalo East ja Pampalo North malmiot). Pampalon kaivospiirin pinta-ala on nykyisin 300,44 ha. Endomines Oy:llä on meneillään ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Karjalan kultalinjan seitsemän satelliittilouhoksen avaamisesta, joista Rämepuro on yksi. Rämepuron satelliittikaivokselta louhittavan malmin rikastamiselle Pampalon rikastamolla haetaan ympäristölupaa. Koelouhintoja ja myös tuotantolouhintaa tullaan jatkossa tekemään myös Karjalan kultalinjan muilla suunnitelluilla satelliittilouhoksilla ja malmi on tarkoitus kuljettaa rikastettavaksi Pampalon kaivoksen rikastamolle. Rämepuron esiintymä sijaitsee noin 10 km etelään Pampalon kaivokselta. Nykyisin Pampalon kaivoksella louhitaan ja rikastetaan kultamalmia noin tonnia vuodessa. Vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisesti louhintamäärää ja rikastamon kapasiteettia on suunniteltu nostettavan maksimissaan tonniin malmia vuodessa. Suunniteltu kapasiteetin nosto sisältää nykyisen maanalaisen louhinnan, Pampalon avolouhoksen laajennuksen sekä Rämepuron malmin rikastuksen. Pampalon kaivospiirin malmin louhinta ja rikastus jatkuvan nykytietämyksen mukaan vuoteen 2017 saakka, minkä jälkeen rikastamolla rikastetaan Karjalan kultalinjan muista esiintymistä louhittavaa malmia. 5.2 Toiminnan ajankohta Rämepuron satelliittimalmin koerikastus Pampalon rikastamolla aloitetaan vuonna 2013, jolloin rikastettavan malmin määrä on tonnia. Tälle toiminnalle Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt koetoimintaluvan (Nro 57/2013/1, Dnro ISAVI/36/04.08/2013). Mikäli koerikastus onnistuu, on toimintaa tarkoitus jatkaa vuosina Laitoksen kapasiteetti ja rikastettavan malmin määrä Pampalon rikastamon kapasiteettia on vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaan suunniteltu nostettavan tasolle t/a. Rämepuron malmin rikastaminen ei muuta laitoksen suunniteltua maksimikapasiteettia, eli Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla sisältyy suunniteltuun kapasiteetin nostoon. Rämepuron malmia on tämän hetkisen käsityksen mukaan tarkoitus louhia ja edelleen rikastaa Pampalon rikastamolla n tonnia. Louhinta- ja rikastusmäärät vaihtelevat vuosittain muiden esiintymien tuotantotilanteen mukaan. Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

5 5.4 Prosessin kuvaus Rämepuron kaivokselta louhittava malmi kuljetetaan Rämepuron kaivokselta Pampalon rikastamolle kuorma-autoilla. Malmi vastaanotetaan Pampalossa murskaamon vieressä olevalle kentälle tai kipataan suoraan murskaamoprosessiin. Pampalon kaivoksella toteutettavan murskaukseen ja rikastukseen liittyvä toiminta on kuvattu vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. Rämepuron malmi sekoitetaan Pampalon malmiin tai rikastetaan erillisesti. Rikastamon rikastusmenetelmiä ei muuteta Rämepuron malmin rikastamisen seurauksena. Rämepuron malmin rikastaminen vaikuttaa rikastamolla muodostuvan rikastushiekan (rikastusjätteen) laatuun ja määrään. 5.5 Vesien johtaminen ja käsittely Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla ei aiheuta muutoksia Pampalon kaivoksen vesien johtamiseen tai käsittelyyn. Vesien johtaminen ja käsittely on esitetty vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. 5.6 Raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet Rämepuron satelliittimalmio on orogeeninen kultaesiintymä arkeeisella Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeellä. Esiintymä koostuu kultapitoisista kvartsiturmaliinijuonista intermediäärisessä metavulkaniitissa ja metagrauvakassa sekä niitä leikkaavassa maasälpäporfyyrissä, lähellä pohjois-etelä suuntaista ruhjevyöhykettä. Kulta esiintyy pääasiassa omina rakeina yhdessä sulfidien, vismutin ja telluridien kanssa. Osa kullasta esiintyy sulkeumina pyriitissä ja magneettikiisussa. Rämepuron kultamalmi poikkeaa Pampalon kultamalmista korkean vismuttipitoisuuden takia. Pampalossa kulta on puolestaan tasaisemmin jakaantunutta. Rämepuron ja Pampalon esiintymien isäntäkivet ovat myös erityyppisiä. Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla ei aiheuta muutoksia Pampalon kaivoksella käytettävien kemikaalien tai polttoaineiden laatuun tai määrään, jotka on kuvattu vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. 5.7 Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla ei muuta Pampalon kaivoksen energian käyttöä. Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta on esitetty vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. 5.8 Liikenne ja liikennejärjestelyt Rämepuron malmi kuljetetaan Pampalon rikastamolle kuorma-autoilla n. 40 tonnin kuormissa. Pampalon kaivoksen raskaan liikenteen määrä lisääntyy Rämepuron malmin rikastamisen johdosta vaihdellen eri vuosina autokuorman välillä. Rämepuron kaivoksen ja Pampalon kaivoksen etäisyys on n. 10 km, josta pääosa on yleistä tietä. 6. Ympäristökuormitus ja sen vähentäminen sekä ympäristövaikutukset Rämepuron malmin rikastamisella Pampalon rikastamolla ei aiheuta muutoksia Pampalon kaivoksen vaikutuksiin pintavesiin, maaperään, pohjavesiin, ilmanlaatuun, luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin, meluun, tärinään, maisemaan tai kulttuuriympäristöön, ihmisten terveyteen tai yleiseen viihtyisyyteen. Em. vaikutukset on kuvattu vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

6 6.1 Muodostuvat jätteet Rämepuron malmin rikastaminen vaikuttaa Pampalon rikastamolla muodostuvan rikastushiekan laatuun ja määrään. Rämepuron malmin rikastuksessa muodostuva rikastushiekka on tutkimusten mukaan laadultaan ympäristökelpoisempaa kuin Pampalon kaivoksella nykyisin muodostuva rikastushiekka. Koerikastuksen aikana tutkitaan rikastuksessa syntyvän rikastushiekan laatua. Pampalon kaivoksen päivitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteessä 1, jossa on kuvattu tarkemmin muodostuvien jätteiden määrää ja ominaisuuksia. 6.2 Liikenne Raskaan liikenteen (kuten rikaste- ja polttoainekuljetukset) määrä on nykyisin maksimissaan kpl viikossa (eli n kpl/vuosi). Henkilöautoliikenteen määrä on nykyisin noin ajoneuvoa päivässä (eli n kpl/vuosi). Toiminnan laajentuessa vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisesti, lisääntyy kokonaisliikennesuorite n. 10 %. Raskaan liikenteen määrä on siis toiminnan laajentamisen jälkeen n kpl/vuosi. Pampalon kaivokselle suuntautuvan raskaan liikenteen määrä lisääntyy Rämepuron malmin rikastamisen johdosta Rämepuron ja Pampalon välillä. Rämepuron satelliittilouhoksen avaaminen lisää Hatuntien liikennettä noin %. 7. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä ympäristön kannalta parhaan käytännön osalta on esitetty vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. Rämepuron malmin rikastamisella ei ole näihin vaikutusta. 8. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen on esitetty ympäristölupahakemuksessa. Rämepuron malmin rikastamisella ei ole vaikutusta laadittuun poikkeustilasuunnitelmaan. 9. Tarkkailu Vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa on esitetty Pampalon kaivoksen tarkkailusuunnitelma. Rämepuron malmin rikastaminen ei aiheuta muutoksia tarkkailusuunnitelmaan. 10. Vahinkoarvio Rämepuron malmin rikastaminen ei ennalta arvioiden aiheuta vesistö- tai muita korvattavia vahinkoja. Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

7 11. Vakuudet Kaivannaisjätealueen vakuus on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (VNA 717/2009) mukaisesti vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. Rämepuron rikastushiekka on tutkimusten mukaan laadultaan ympäristökelpoisempaa kuin Pampalon kaivoksella nykyisin muodostuva rikastushiekka, eikä suunniteltuja jälkihoitotoimenpiteitä tarvitse Rämepuron malmin rikastuksessa muodostuvan rikastushiekan sijoittamisen vuoksi muuttaa. Näin ollen kaivannaisjätealueen vakuuden tarkistamiselle ei ole tarvetta. 12. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 ) Ympäristönsuojelulain (86/2000, YSL) 101 :n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Endomines Oy hakee lupaa aloittaa Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla tämän ympäristölupahakemuksen täydennyksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Rämepuron malmin rikastamiselle on tuotannollinen tarve ja sen käyttöönotto on myös taloudellisesti tärkeää. Mahdollinen muutoksenhaku voi pitkittää Rämepuron malmin rikastamisen aloitusta pahimmillaan useammalla vuodella. Rämepuron malmin rikastamisella ei ennalta arvioiden ole haitallisia ympäristövaikutuksia hakemuksessa esitettyjen perusteiden ja tehtyjen tutkimusten perusteella. Rämepuron malmin rikastamisessa muodostuva rikastushiekka on laadultaan ympäristökelpoisempaa kuin Pampalon rikastamolla nykyisin muodostuva rikastushiekka. Rämepuron malmin rikastamisen YSL 101 :n mukaiseksi vakuudeksi esitetään , jolla saadaan palautettua alueelle välivarastoitu malmi (maksimissaan t) Rämepuron kaivokselle. 13. Allekirjoitus Ilomantsissa, 2. heinäkuuta 2013 Endomines Oy Markus Ekberg Toimitusjohtaja Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

8 Vastaanottaja Endomines Oy Asiakirjatyyppi Jätehuoltosuunnitelma Päivämäärä Kesäkuu 2013 ENDOMINES OY PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄ- TEHUOLTOSUUNNITELMA

9 ENDOMINES OY PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Heli Uimarihuhta Niko Karjalainen Endomines Oy Viite Ramboll Kiviharjuntie OULU P F

10 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Johdanto Lainsäädäntö Lupatilanne Suunnitelman sisältö 2 2. Toiminnan kuvaus Yleiskuvaus Esiintymät Kaivos- ja rikastustoiminta Louhinta Malmin murskaus ja rikastus Käytettävät kemikaalit Muodostuvat kaivannaisjätteet Rikastushiekka-alue Sivukiven ja maa-ainesten läjitys Vesienhallinta Veden käyttö Vesien viemäröinti Toiminnan lopettaminen ja jälkihoitosuunnitelma Maa- ja kiviainesten läjitysalueet Rikastushiekka- ja selkeytysaltaat Läjitys- ja louhosalueiden vesienjohtamis- ja käsittelysuunnitelma Ympäristöolosuhteet Maankäyttö Maaperä Moreenin taustapitoisuuksista Pohjavesi Pintavedet ja vesistöt Ilmanlaatu Suojeltavat kohteet Kaivannaisjätteet ja niiden ominaisuudet Pintamaa Muodostuminen, määrät ja käyttö Kemiallinen koostumus Ympäristökelpoisuus Sivukivi Muodostuminen, määrät ja käyttö Kemiallinen koostumus Ympäristökelpoisuus Rikastushiekka Muodostuminen, määrät ja käyttö Kemiallinen koostumus Ympäristökelpoisuus Tulosten epävarmuudet Kaivannaisjätteiden ja jätealueiden luokittelu Kaivannaisjätteiden luokittelu Kaivannaisjätealueiden luokittelu 20

11 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 6. Ympäristövaikutukset Päästöt ja vaikutukset maaperään ja pohjavesiin Päästöt ja vaikutukset pintavesiin Päästöt ja vaikutukset ilmaan Tarkkailu Toiminnan aikainen tarkkailu Tarkkailu toiminnan päätyttyä Vakuus Jätehuoltosuunnitelman päivittäminen Lähteet 25 LIITTEET Liite 1 Endomines Oy, Pampalon kaivoksen aluekartta Liite 2 Karlsson, Teemu. Endomines Oy, Pampalon kaivos, Pampalon kaivoksen rikastushiekan karakterisointi ja ympäristökelpoisuus. Geologian tutkimuskeskus, M6K Liite 3 Karlsson, Teemu. Endomines Oy, Pampalon kaivos, Rämepuron satelliittimalmin rikastushiekan karakterisointi ja ympäristökelpoisuus. Geologian tutkimuskeskus, M143K Liite 4 Lapin Vesitutkimus Oy, Testausseloste 5448,

12 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1 1. JOHDANTO Endomines Oy:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on päivittänyt Pampalon kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman kaivannaisjäteasetuksen (VNA 190/2013) mukaisesti. Edellinen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on päivätty (Linnunmaa Oy: Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, Pampalon kaivos, Endomines Oy, projektinumero 11218). Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on päivitetty, sillä Endomines Oy hakee ympäristölupaa yhtiön Rämepuron satelliittimalmion malmin rikastamiselle Pampalon rikastamolla. Rämepuron malmin rikastaminen vaikuttaa muodostuvan rikastushiekan (rikastusjätteen) laatuun ja määrään. Tässä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa esitetään Pampalon kaivoksen ja rikastamon kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ympäristölupahakemuksen mukaiselle toiminnalle ja kuvataan päivittyneet tiedot. 1.1 Lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000, YSL) 28 :n 1 momentin ja 2 momentin 4 kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000, YSA) 1 :n mukaan kaivostoiminnalla ja valtioneuvoston kaivannaisjätteistä antamassa asetuksessa (190/2013, kaivannaisjäteasetus) tarkoitetulla kaivannaisjätteen jätealueella on oltava ympäristölupa. YSL 103 a :n mukaisesti ympäristöluvanvaraisesta kaivostoiminnasta, jossa syntyy kaivannaisjätettä, on tehtävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. YSL 103 a :n 2 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava siten, että ehkäistään kaivannaisjätteen syntyä ja vähennetään sen haitallisuutta sekä edistetään jätteen hyödyntämistä ja turvallista käsittelyä. Jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä tiedot alueen ympäristöstä, kaivannaisjätteestä, kaivannaisjätteen hyödyntämisestä, kaivannaisjätteen jätealueista, vaikutuksista ympäristöön, toimista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan tarkkailusta ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Jätehuoltosuunnitelman sisällöstä ja tavoitteista on säädetty tarkemmin kaivannaisjäteasetuksella. 1.2 Lupatilanne Seuraavassa on esitetty Endomines Oy:n Pampalon kaivosta koskevat voimassa olevat luvat, lausunnot ja vireillä olevat luvat. Kaivosoikeudet Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä kaivoskirja (kaivosrekisterinumero n:o 4847/1a). Kauppa- ja teollisuusministeriön antama määräys kaivospiirin laajentamiseksi (kaivosrekisterinumero 4847/1b). Kaivospiiriin on haettu uutta laajennusta toimitetulla hakemuksella. Ympäristö- ja vesiluvat sekä lausunnot Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama päätös (Nro 79/00/3, Dnro 2000/24(Hp)), joka koskee Pampalon kaivosalueen vesien johtamista metsäojastoa pitkin Sivakkojokeen ja edelleen Hattujärveen sekä kaivoksen vedenotto ym. Päätöksen lupamääräyksiä 2 ja 7 (Lietojanlammen padon vahvistaminen) on muutettu Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 23/08/2. Itä-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa (Nro 23/08/2, ISY Y-271), joka mahdollistaa kaivos- ja rikastamotoiminnan ja kaivannaisjätteiden sekä kivi- ja maa-ainesten läjittämisen Pampalon kaivospiirissä. Ympäristöluvasta on Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös (Nro 09/0080/1, Dnro 00925/08/5105), jossa kalatalousmaksua koskeva yksityishenkilöiden tekemä valitus hylättiin. Lupapäätös on lainvoimainen ja voimassa toistaiseksi. Itä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös (Nro 63/10/2, Dnro ISA- VI/123/04.08/2010), joka koskee veden johtamista ensisijaisesti Sivakkojoesta ja toissijaisesti Hattujärvestä yhtiön rakenteilla olevan rikastamon tarvetta varten ja tarvittavien rakenteiden sijoittaminen vesistöön sekä sitä koskeva töidenaloittamislupa.

13 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2 Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut lausunnon (Dnro POKELY/29/07.00/2010), joka koskee syanidijätteen neutralointia Pampalon kaivoksella. Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä lupa (Nro 7/2012/2, Dnro ISA- VI/78/04.09/2011), joka koskee Pampalon kaivoksen alueella sijaitsevan Lietojanlammen kuivattamista ja töidenaloittamislupa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on päivätyllä kirjeellään (Dnro POKE- LY/29/07.00/2010) hyväksynyt Endomines Oy:n toimittaman suunnitelman koskien Pampalon kaivoksen rikastushiekka-altaan ylitevesien vesienkäsittelyä. Itä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös (Nro 57/2013/1, Dnro ISA- VI/36/04.08/2013), joka koskee Rämepuron kaivospiirin alueella tehtävää koelouhintaa. Koelouhinnan tarkoituksena on selvittää kultaesiintymän hyödyntämismahdollisuus tehdasmittakaavassa sekä määrittää rikastuksessa muodostuvan rikastushiekan ominaisuudet. Itä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä hakemus Pampalon kaivoksen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan (Nro 23/08/2, Dnro ISY-2004-Y-271) tarkistamiseksi ja muuttamiseksi. Hakemus on tullut vireille (Dnro ISAVI/18/04.08/2012). Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut lausunnon (Dnro POKELY/29/07.00/2010), joka koskee Pampalon rikastamolla vuosittain käsiteltävää malmimäärää. ELY-keskus on katsonut, että Pampalon rikastamolla vuosittain käsiteltävää malmimäärää voidaan nostaa ilmoitetun mukaisesti noin tonniin vuodessa jo ennen käsiteltävänä olevaa ympäristölupahakemusta koskevan päätöksen antamista. Ilmoitus on tehty, sillä Endomines Oy on ottanut käyttöön uuden jauhinmyllyn sekä lisännyt vaahdotuskennokapasiteettia malminkäsittelykapasiteetin nostamiseksi. Pampalon kaivoksen jätehuoltosuunnitelman aikaisemmat versiot Linnunmaa Oy: Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, , Pampalon kaivos, Endomines Oy. 1.3 Suunnitelman sisältö Tässä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa esitetään Pampalon kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kaivannaisjäteasetuksen mukaisesti. Suunnitelma on laadittu Endomines Oy:n vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisessa tilanteessa, jossa Pampalon rikastamolla rikastetaan myös yhtiön Rämepuron satelliittikaivoksen malmi. Suunnitelman laadinnassa on huomioitu ajantasainen lainsäädäntö, aiempi jätehuoltosuunnitelma sekä kaivoksen muut kaivannaisjätteisiin liittyvät selvitykset ja kaivoksen toimintaa koskevat lupapäätökset. Tämä jätehuoltosuunnitelma on laadittu ympäristölupahakemuksen mukaiselle louhinta- ja rikastusmäärälle t/a. Hakemuksen mukainen määrä sisältää nykyisen Pampalon kaivoksen maanalaisen louhinnan, Pampalon avolouhoksen laajennuksen sekä Rämepuron malmin rikastuksen. 2. TOIMINNAN KUVAUS 2.1 Yleiskuvaus Endomines Oy:n Pampalon kaivos sijaitsee Ilomantsin Hattuvaarassa, Hattuvaaran kylä sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä kaivokselta etelään. Pampalon kaivoksen toiminta käsittää nykyisin Pampalon maanalaisesta kaivoksesta louhittavan kultamalmin rikastamisen Pampalon rikastamolla ja kultarikasteen tuotannon. Pampalon kaivoksen tuotannossa muodostuva rikastushiekka (rikastusjäte) johdetaan rikastushiekka-altaaseen. Tarvittaessa Pampalon kaivospiirin alueelta louhitaan myös tarvekiveä, joka murskataan ja käytetään esimerkiksi teiden rakentamiseen. Maanalaisen kaivoksen lisäksi alueella on avolouhos, jonka louhinta on päättynyt vuonna Olemassa olevan avolouhoksen laajentaminen itä- ja pohjoissuuntaan on käynnissä (Pampalo East ja Pampalo North malmiot). (Endomines Oy, 2012a) Pampalon kaivospiirin pinta-ala on nykyisin 300,44 ha (Linnunmaa Oy, 2012). Pampalon kaivoksen aluekartta on esitetty liitteessä 1. Endomines Oy:llä on meneillään ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Karjalan kultalinjan seitsemän satelliittilouhoksen avaamisesta, joista Rämepuro on yksi. Rämepuron satelliittimalmiosta louhittavan malmin rikastamiselle Pampalon rikastamolla haetaan ympäristölupaa. Koelouhintoja

14 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 3 ja myös tuotantolouhintaa tullaan jatkossa tekemään myös Karjalan kultalinjan muilla suunnitelluilla satelliittilouhoksilla ja malmi on tarkoitus kuljettaa rikastettavaksi Pampalon kaivoksen rikastamolle. (Endomines Oy, 2012a) Rämepuron satelliittimalmio sijaitsee noin 10 km etelään Pampalon kaivoksesta. Pampalon kaivoksen sekä satelliittimalmien sijainti on esitetty kuvassa 2-1. Kuva 2-1. Pampalon kaivoksen sekä satelliittimalmien sijainti (Karlsson, 2012a). 2.2 Esiintymät Pampalon kaivos ja sen satelliittimalmit sijaitsevat yli miljoonaa vuotta vanhassa Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeeseen kuuluvassa Hatun liuskejaksossa. Suomen puolella noin 80 km pitkä ja suurimmillaan noin 5 km leveä vyöhyke koostuu useasta kapeasta ja haaroittuvasta liuskejaksosta. Vihreäkivivyöhykkeen vallitsevina kivilajeina ovat veteen kerrostuneet sedimenttikivet sekä happamat ja intermediääriset pyroklastiitit ja vulkaniitit. (Karlsson, 2012a) Pampalon esiintymässä kulta esiintyy pääasiassa (90 %) hienoina rakeina. Isäntäkivinä toimivat intermediäärinen metatuffiitti, felsinen porfyyri ja metakomatiitti. (Endomines Oy, 2012a). Pam-

15 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 4 palon malmimuodostuman pääelementtien keskimääräiset prosenttiosuudet on esitetty taulukossa 2-1 ja alkuainepitoisuudet taulukossa 2-2. Taulukko 2-1. Pampalon malmin keskimääräinen koostumus (Endomines Oy, 2012a). Komponentti Osuus (%) SiO 2 53,8 Al 2 O 3 14,9 Fe 2 O 3 6,9 CaO 5,4 MgO 3,2 Na 2 O 3,7 K 2 O 6,4 MnO 0,14 Cr 2 O 3 0,025 LOI (hehkutushäviö) 4,4 C 1,1 S 1,3 Taulukko 2-2. Pampalon malmin keskimääräiset alkuainepitoisuudet (Endomines Oy, 2012a). Alkuaine Yksikkö Keskiarvo As ppm 11 Bi ppm 2,7 Cd ppm 0,5 Hg ppb 95 Sb ppm 2,0 Se ppm 1,5 Te ppm 10 U ppm 8,5 F % 0,27 Ag ppm 1,7 Co ppm 21 Cu ppm 224 Mo ppm 14 Ni ppm 69 Pb ppm 100 Tl ppm 0,8 Zn ppm 148 Rämepuron satelliittimalmio on orogeeninen kultaesiintymä arkeeisella Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeellä. Esiintymä koostuu kultapitoisista kvartsiturmaliinijuonista intermediäärisessä metavulkaniitissa ja metagrauvakassa sekä niitä leikkaavassa maasälpäporfyyrissä, lähellä pohjoisetelä suuntaista ruhjevyöhykettä. Kulta esiintyy pääasiassa omina rakeina yhdessä sulfidien, vismutin ja telluridien kanssa. Osa kullasta esiintyy sulkeumina pyriitissä ja magneettikiisussa. Rämepuron kultamalmi poikkeaa Pampalon kultamalmista korkean vismuttipitoisuuden takia. Pampalossa kulta on puolestaan tasaisemmin jakaantunutta. Rämepuron ja Pampalon esiintymien isäntäkivet ovat myös erityyppisiä. (Endomines Oy, 2013) 2.3 Kaivos- ja rikastustoiminta Nykyisin Pampalon kaivoksen tuotanto on maanalaisessa kaivoksessa, jossa varsinaiset louhintatyöt on aloitettu maaliskuussa Maanalaisen kaivoksen lisäksi alueella on avolouhos. Olemassa olevan avolouhoksen laajennus itä- ja pohjoissuuntaan on käynnissä (Pampalo East ja Pampalo North malmiot). Pampalon rikastamolla tullaan rikastamaan myös Rämepuron satelliittimalmion malmia. Koelouhintoja ja myös tuotantolouhintaa tullaan jatkossa tekemään myös Karjalan kultalinjan muilla suunnitelluilla satelliittilouhoksilla ja malmi on tarkoitus kuljettaa rikastettavaksi Pampalon kaivoksen rikastamolle. (Endomines Oy, 2012a) Nykyisin Pampalon kaivoksella louhitaan ja rikastetaan kultamalmia noin tonnia vuodessa. Louhintamäärää ja rikastamon kapasiteettia on suunniteltu nostettavan maksimissaan

16 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA tonniin malmia vuodessa. Suunniteltu kapasiteetin nosto sisältää nykyisen maanalaisen louhinnan, Pampalon avolouhoksen laajennuksen sekä Rämepuron malmin rikastuksen. Pampalon kaivospiirin malmin louhinta ja rikastus jatkuvan nykytietämyksen mukaan vuoteen 2017 saakka, minkä jälkeen rikastamolla rikastetaan Karjalan kultalinjan muista esiintymistä louhittavaa malmia. (Endomines Oy, 2012a) Rämepuron satelliittimalmin koerikastus Pampalon rikastamolla aloitetaan vuonna 2013, jolloin rikastettavan malmin määrä on tonnia. Tälle toiminnalle Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt koetoimintaluvan (Nro 57/2013/1, Dnro ISAVI/36/04.08/2013). Mikäli koerikastus onnistuu, on toimintaa tarkoitus jatkaa vuosina Rämepuron malmia on tämän hetkisen käsityksen mukaan tarkoitus louhia ja edelleen rikastaa Pampalon rikastamolla n tonnia. Louhinta- ja rikastusmäärät vaihtelevat vuosittain muiden esiintymien tuotantotilanteen mukaan Louhinta Maanalaisen kaivoksen kulkuyhteytenä on vinotunneli, jonka pituus on tällä hetkellä n m. Vinotunnelista louhitaan malmioon kulkuyhteyksiä tuotantotasoille n. 20 metrin tasovälein. Malmiossa ns. tasoperät louhitaan malmia seuraavina tunneleina. Louhosten leveys vaihtelee välillä 3-10 m ja sen pituus voi olla useita kymmeniä metrejä. Louhinta tapahtuu ns. yläkätisellä täyttölouhinnalla. Malmia louhitaan myös alakätisesti poraamalla. Räjäytetty malmi lastataan aikaisemmin porausperänä toimineesta tasoperästä. Malmi kuljetetaan kuorma-autoilla vinotien kautta maanpinnalla sijaitsevan murskaamon varastoon. Sivukivi kuljetetaan välivarastoon avolouhoksen pohjalle tai sivukivikasaan, mistä se kuljetetaan myöhemmin takaisin louhostäytteeksi. (Endomines Oy, 2012a) Avolouhoksissa louhintamenetelmänä on pengerlouhinta. Suunnitelmien mukaan avolouhoksen laajennus on maksimissaan nykyisen avolouhoksen kokoinen, jonka pinta-ala on 2,4 ha ja syvyys 45 m. Avolouhoksesta malmi kuljetetaan rikastamolle joko suoraan rikastettavaksi tai malmin välivarastoalueelle. Avolouhoksen päältä poistettavat pintamaat sekä sivukivi läjitetään nykyisille sivukiven ja pintamaiden läjitysalueille. (Endomines Oy, 2012a) Malmin murskaus ja rikastus Pampalon kaivoksen tuote on malmista erotettava kultarikaste, jonka tuotantomäärä on nykyisin noin t/a. Louhinnan ja rikastuskapasiteetin noston myötä rikasteen tuotanto on t/a. Malmi välivarastoidaan tarvittaessa murskaamon vieressä olevalle kentälle tai kipataan suoraan murskaamoprosessiin. Murskauksessa malmi pienennetään kolmivaiheisella murskauksella alle 13 mm:n kokoon. Murske johdetaan välivarastoon ja edelleen kuljettimilla myllyssä tapahtuvaan jauhatukseen, jossa murske pyritään hienontamaan alle 0,1 mm:n raekokoon. Jauhatuksessa käytetään rautakuulia jauhinkappaleina ja vettä väliaineena. (Endomines Oy, 2012a) Myllyssä hienonnettu kiviaines- ja prosessivesiseos johdetaan luokittimien kautta hiukkaskoon mukaan jakautuen painovoimaerotukseen ja vaahdotusprosessiin. Vaahdotusprosessissa ja rikasteen sakeutuksessa käytetään apuna prosessikemikaaleja. Lievästi emäksisen malmin ansiosta veden ph:n nostoon ei tarvita kemikaaleja. Vaahdotuskennoissa ilmakuplat nostavat kemikaalien avulla kultarikasteen vaahdon mukana kennojen yläosaan, josta ne valuvat ylivuotona rikasteränneihin. Vaahdotuskennoissa ränneihin erotettu rikastevesiliete pumpataan edelleen sakeuttimeen, josta se siirretään suodatuslaitteistoon veden erottamiseksi rikasteesta. Veden erotuksen jälkeen kultarikaste siirretään hihnakuljettimella rikastevarastoon, josta se lähetetään muualle jatkokäsittelyyn. (Endomines Oy, 2012a) Malmin sisältämät sulfidit, joista pääosa on rikkikiisua, nousevat kultarikasteeseen ja menevät sen mukana jatkojalostukseen. Rikastushiekkaan arvioidaan jäävän enintään 10 % malmissa olleista sulfideista. Rikastusprosessin jäte eli rikastushiekka pumpataan veden mukana rikastushiekka-altaaseen. (Endomines Oy, 2012a) 2.4 Käytettävät kemikaalit Pampalon kaivoksella käytettävien rikastus- ja louhintakemikaalien käyttötarkoitukset sekä maksimituotannon mukaiset määrät on esitetty taulukossa 2-3.

17 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 6 Taulukko 2-3. Pampalon kaivoksella käytettävät rikastus- ja louhintakemikaalit, niiden käyttötarkoitukset sekä maksimituotannon mukaiset käyttömäärät. Kemikaali Käyttötarkoitus Maksimikäyttömäärä (t/a) Rikastuskemikaalit Kaliumamyyliksantaatti Kokooja 10 Natrium-di-isobutyyli-ditiofosfaatti Apukokooja 22 2-Metyyli-2-pentanoni Vaahdote 20 Karboksimetyyliselluloosa Talkin painaja 200 Kuparisulfaatti Sulfidien aktivointi 15 Vesilasi (ei käytössä tällä hetkellä) Dispergoija rikastuksessa 45 Louhintakemikaalit Polttoöljyammoniumnitraattiräjähde Louhintaräjähdysaine 370 Cyclotrimetyylitrinitramiinipohjainen Louhintaräjähde 1,7 räjähdysaine Ammoniumnitraattiemulsioräjähdysaine Louhintaräjähde 100 Heksogeeni (RDX) ja pentriitti Ei sähköinen räjäytysnalli 0,1 (PETN) räjäytysnalli PETN (pentaerytritolitetranitraatti, Sytytysväline 0,03 pentriitti) pohjainen rä- jähdysaine Natriumnitriitti, natriumtiosyaniittteen Kaasutusliuos, emulsioräjäh- 6 herkistin Vesi-öljy ammoniumnitraatti Emulsioräjähteen välivalmiste 150 Sementti Vesilasi Ruiskubetonin kiihdytin 3 Epoksihartsi Kalliopulttien juotusaine 10 Urea Pakokaasujen puhdistus 6,5 Happikaasu Hitsauskaasu 0,12 Asetyleenikaasu Hitsauskaasu 0,17 Argon (kaasu) Hitsauskaasu 0, Muodostuvat kaivannaisjätteet Pampalon kaivoksella muodostuvia kaivannaisjätteitä ovat pintamaat, sivukivi sekä rikastusjäte (rikastushiekka). Pampalon kaivostoiminnassa muodostuvien pintamaiden maksimimääräksi on arvioitu t/a, sivukiven t/a sekä rikastushiekan määräksi t/a. Tarkemmat tiedot kaivannaisjätteistä on esitetty kappaleessa Rikastushiekka-alue Rikastusprosessissa muodostuva rikastushiekkaliete pumpataan veden mukana rikastushiekkaaltaaseen, missä rikastushiekka erotetaan vedestä laskeuttamalla. Rikastushiekkaa muodostuu maksimissaan n t/a kapasiteetin noston jälkeen, määrään sisältyy myös Rämepuron malmin rikastuksessa syntyvä rikastushiekka. (Endomines Oy, 2012a ja Linnunmaa Oy, 2012) Rikastamon laboratoriossa geologisten näytteiden syanidiliuotuksessa syntyy syanidipitoisuudeltaan n. 500 mg/l olevaa liuosjätettä noin 2 m 3 /kk. Nestemäinen, hiekkasakkaa sisältävä jäte on tähän saakka toimitettu vaarallisen jätteen (aikaisemmin ongelmajäte) käsittelyyn, mutta jatkossa se on tarkoitus johtaa neutraloituna rikastushiekka-altaalle yhdessä rikastushiekkalietteen kanssa. Neutralointi tapahtuu panosprosessina kahdessa 800 litran pumpulla ja sekoittimella varustetussa säiliössä, joita täytetään ja tyhjennetään vuorotellen. Säiliön täytön jälkeen liuosjätteen joukkoon lisätään natriumpolysulfidia, joka reagoi nopeasti vapaan ja metalleihin sitoutuneen syanidin kanssa neutraloiden syanidin ja saostaen raskasmetallit sulfidina. Syanidipitoisuus tarkistetaan jokaisen neutralointiprosessin jälkeen ja menetelmää toistetaan niin kauan, kunnes säiliössä saavutetaan alle 5 mg/l syanidipitoisuus. Kun haluttu syanidipitoisuus on saavutettu,

18 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 7 tyhjennetään säiliö pumppaamalla se rikastushiekkajätteen pumppukaivoon ja edelleen yhdessä rikastushiekkalietteen kanssa rikastushiekka-altaalle. (Endomines Oy, 2012a) Rikastushiekka-altaan pinta-ala on n. 22,5 ha ja sen täyttötilavuus HW-tasossa +206 m on n m 3. Rikastushiekka-altaan rikastushiekan vesipinnan korkeus on nykyisin noin tasolla +205 m (+205,2 +205,7 m) ja patojen korkeus on noin tasolla +208 m. Rikastushiekka-altaan jäljellä oleva täyttötilavuus riittää noin vuoteen 2016 saakka. Rikastushiekka-altaan patoa on suunniteltu korotettavan rikastushiekalla tasoon +214 m. Korotus toteutetaan altaan sisäpuolelta kaivettavalla rikastushiekalla. Korotusmenetelmänä on suunniteltu käytettävän ns. vastavirtaan täyttöä. (Endomines Oy, 2012a) Korotuksen jälkeen täyttötilavuus korotetun altaan HW-tasoon (+212 m) on m 3 (Linnunmaa Oy, 2012). Ennen rikastushiekka-altaan rakentamista tehtyjen maaperätutkimusten perusteella rikastushiekka-altaan pohjois-, itä- ja eteläreunoilla maalajina on moreeni. Altaan keskiosassa, turpeen alla on ohut lieju- ja silttikerros sekä paikoin laihaa savea. Näiden alla on moreenia. Altaan länsiosan suoalueella turpeen paksuus on 1-2 m. Koko alueella pohjamoreenin vedenläpäisevyyden k- arvo on 1x10-7 m/s. Kaikissa alueella tehdyissä koekuopissa moreenikerroksen paksuus oli yli 2 m. (Endomines Oy, 2012a) Rikastushiekka-altaan pohjalta ei ole poistettu pintamaita, vaan mm. alueen turvekerrokset on pyritty jättämään mahdollisimman yhtenäiseksi, tiiviiksi pohjarakenteeksi. Rikastushiekka-altaan patorakenteiden alta kasvillisuus ja humus on poistettu. Patopenkereet on rakennettu moreenista kerrospengerryksenä. Padon suodatin- ja verhoilukerroksissa on käytetty suodatinkangasta. Padon harjalle on rakennettu kantava kerros pienlouheesta sekä verhous/eroosiosuojaus murskeesta. (Endomines Oy, 2012a) Rikastushiekka-altaalta vesi johdetaan selkeytysaltaaseen, jonka pinta-ala on 3,6 ha ja täyttötilavuus m 3. Selkeytysaltaan pintamaalajina on hiekka ja siltti. Selkeytysaltaan ja patojen kohdalta on rakentamisen yhteydessä poistettu pintamaat. Selkeytysaltaan reunapadon harja on samalla tasolla rikastushiekka-altaan patojen kanssa, eli tasolla +208 m. (Endomines Oy, 2012a). Selkeytysaltaalta juoksutetaan tarpeen mukaan vettä jälkiselkeytysaltaalle ja edelleen pintavalutuskentän kautta Riitaojaan. Rikastushiekka- ja selkeytysaltaalta suotautuva vesi kerätään altaita ympäröiviin suotovesiojiin ja johdetaan sieltä purkuojaa pitkin Riitasuolle ja edelleen Riitaojan kautta Sivakkojokeen ja Hattujärveen. (Endomines Oy, 2012a) 2.7 Sivukiven ja maa-ainesten läjitys Maa- ja kiviainesten varastoalue sijaitsee louhosalueen länsi- ja luoteispuolella. Läjitysalueelle on varastoituna tutkimustoiminnassa muodostunutta sivukiveä n m 3 ktd, josta arviolta puolet on hyvälaatuista rakennusmateriaaliksi kelpaavaa ja puolet heikkolaatuista, läjitettävää kiveä. Aiemmin läjitettynä ollut avolouhoksen sivukivi on sijoitettu kaivoksen infran rakenteisiin ja kaivoksen täyttöön. Nykyisin maanalaisesta kaivoksesta ei tuoda sivukiveä läjitysalueelle läjitettäväksi, vaan sivukivi käytetään suoraan louhostäyttöön. Mikäli maan alla ei ole varastointitilaa, voidaan sivukivilouhetta tuoda tilapäisesti varastoon avolouhoksen pohjalle. Avolouhoksen laajentamisessa syntyvät sivukivi ja heikkopitoinen malmi läjitetään pääosin nykyiselle läjitysalueelle. Sivukivi käytetään myöhemmin maanalaisen louhoksen täyttöön. Lopullisesti läjitettäväksi arvioidaan jäävän vain vähäisiä määriä sivukiveä. Sivukivialueen arvioitu lopullinen korkeus on maksimissaan +220 m, läjitysalueen alkuperäisen maanpinnan tason ollessa n. tasolla +202 m. Varastoituna ollut heikkopitoinen malmi on rikastettu Pampalon rikastamolla. (Endomines Oy, 2012a) Sivukivialueelta suotautuvat vedet johdetaan rikastushiekka-altaaseen (Linnunmaa Oy, 2012). Maa- ja kiviainesten läjitysalueelle on varastoituna tutkimustoiminnassa ja vuosien kaivostoiminnassa muodostunutta moreenia n m 3 ktd. Lisäksi rikastushiekka-altaan ympärillä oleviin kahteen pintamaakasaan on läjitetty vuosina toteutetuista maanrakennustöistä peräisin olevia maa-aineksia m 3 ktd. Maa-ainekset ovat pääasiassa rikastushiekka-altaan patojen kohdalta poistettuja pintamaita. Avolouhoksen laajentamisessa syntyvät pin-

19 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 8 tamaat läjitetään pääosin nykyiselle läjitysalueelle. Pintamaat hyödynnetään myöhemmin alueen maisemoinnissa. (Endomines Oy, 2012a) Maa- ja kiviainesten läjitysalueiden sijainti on esitetty liitteen 1 aluekartassa sekä kuvassa 2-3. Maa- ja kiviaineisten läjitysalueiden lopulliseksi pinta-alaksi on arvioitu n. 6,8 ha (Linnunmaa Oy, 2012). Kuva 2-2. Maa- ja kiviainesten läjitysalueiden sijainti. 2.8 Vesienhallinta Veden käyttö Toiminnassa käytetään vettä rikastamon prosessivetenä (jauhatus ja rikastus vesilietteessä), pumppujen tiivistevetenä, kemikaalien valmistuksessa, huuhtelu- ja pesuvetenä sekä talousvetenä. Kaivoksella porauksessa käytettävä vesi on pääosin kaivoksen valumavesiä. Rikastamon prosessivetenä käytetään pääasiassa kierrätysvettä, joka pumpataan rikastamolle selkeytysaltaalta. Kaivoksen kuivatusvesiä ja toiminta-alueen pintavesiä käytetään korvaamaan vesikierrossa syntyvää hävikkiä. Rikastamon pumppujen tiivistevetenä ja kemikaalien valmistuksessa käytetään alueen ns. prosessivesikaivosta otettavaa tuorevettä. Talousvesi ja laboratoriossa käytettävä vesi otetaan ns. talousvesikaivosta. (Endomines Oy, 2012a) Vuonna 2011 rikastamolle otettiin vettä n m 3 selkeytysaltaasta ja n m 3 tuorevettä prosessivesikaivosta. Sisäisen vedenkierrätyksen osuus oli siis n. 96 %. (Endomines Oy, 2012a) Vuonna 2012 rikastamolle on pumpattu prosessivettä jälkiselkeytysaltaalta m 3, tuorevettä prosessivesikaivosta m 3, juoksutettu m 3,rikastushiekkalietettä johdettu rikastushiekka-altaalle m 3 ja kaivoksen selkeytysaltaiden vettä johdettu rikastushiekka-altaalle m 3. Sisäisen vedenkierrätyksen osuus vuonna 2012 oli siis n. 98 %. Vuoden 2013 tammi-toukokuun aikana prosessivettä on pumpattu rikastamolle rikastushiekka-altaalta m 3, tuorevettä prosessivesikaivosta m 3, juoksutettu m 3, rikastushiekkalietettä johdettu rikastushiekka-altaalle m 3 ja kaivoksen selkeytysaltaiden vettä johdettu rikastushiekka-altaalle m 3 Sisäisen vedenkierrätyksen osuus tammi-toukokuussa 2013 oli siis n. 99 % Vesien viemäröinti Toiminnassa syntyvät merkittävimmät jätevedet ovat rikastamon prosessijätevesi, kaivoksen ja louhoksen kuivanapitovesi sekä saniteettijätevesi. Prosessijätevesien määräksi on arvioitu maksimituotannolla t/a m 3 /a, maanalaisen kaivoksen ja avolouhoksen kuivatus-

20 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 9 veden määräksi m 3 /a ja saniteettijäteveden määräksi m 3 /a. (Endomines Oy, 2012a) Rikastamolla syntyvän prosessijäteveden määrä kasvaa samassa suhteessa tuotantomäärän kanssa. Rikastusprosessissa syntyvät jätevedet sisältävät jäämiä malmimineraaleista ja rikastuskemikaaleista. Rikastusprosessin vedet johdetaan rikastushiekan kanssa rikastushiekka-altaaseen ja sitä seuraavaan selkeytysaltaaseen, jossa kiintoaines erottuu vesistä laskeutumalla. Selkeytysaltaalta vesi palautetaan prosessiin tai johdetaan altaan täyttyessä ylijuoksutuksena vesistöön. (Endomines Oy, 2012a) Maanalaisesta kaivoksesta pumpataan maanpinnalle pohjavettä sekä sinne valuvaa pintavettä kaivoksen pitämiseksi kuivana louhintaa varten. Avolouhoksesta vedet johtuvat/pumpataan kaivosveden ensimmäiselle selkeytysaltaalle. Maanalaisen kaivoksen vedet johdetaan kaivosveden pumppausasemalta kaivosveden selkeytysaltaille. Selkeytyksen jälkeen vesi johdetaan mahdollisesti tulevaisuudessa Lietojaan. Osa vedestä pumpataan tarvittaessa rikastushiekka-altaalle tai rikastamon selkeytysaltaalle ja käytetään rikastamon prosessivetenä. Nykyisin kaikki kuivatusvedet johdetaan rikastushiekka-altaalle ja sieltä edelleen rikastamon selkeytysaltaan kautta prosessiin. (Endomines Oy, 2012a) Rikastamon ja toimistorakennuksen sosiaalijätevesille on rakennettu erillinen jätevedenpuhdistamo, joka on ns. kemiallinen pienpuhdistamo. Puhdistuksen jälkeen vedet johdetaan rikastushiekka-altaalle kaivoksen selkeytysaltaiden kautta. (Endomines Oy, 2012a) Jatkossa puhdistuksen jälkeen vedet mahdollisesti imeytetään maahan. 2.9 Toiminnan lopettaminen ja jälkihoitosuunnitelma Pampalon kaivoksen jälkihoidon periaatteena on saattaa alue yleisen turvallisuuden edellyttämään tilaan ja sopeuttaa se mahdollisuuksien mukaan ympäristöön. Tavoitteiden saavuttamiseksi maanalaisen kaivoksen ja avolouhoksen annetaan täyttyä vedellä. (Endomines Oy, 2012a) Maa- ja kiviainesten läjitysalueet Läjitysalueen pohjoispäähän varastoitua moreenia ja erilleen varastoitua orgaanista ainesta käytetään louhos- ja läjitysalueiden maisemointiin. Jäljelle jäävä moreenialue kasvittuu ajan mittaan. Rikastushiekka-altaan patojen rakentamisen yhteydessä muodostuneet pintamaat on läjitetty rikastushiekka-altaan läheisyyteen kahdelle alueelle. Kaivostoiminnan loppuessa pintamaat käytetään rikastushiekka-alueen ja sivukivialueen verhoiluun. Mahdollisesti pilaantuneet pintamaat käsitellään viranomaisten määräysten mukaisesti. (Endomines Oy, 2012b) Rakentamis- ja tuotantovaiheessa louhittavaa kiveä ja huomattava osa jo läjitetystä kiviaineksesta käytetään hyödyksi mm. louhittujen tilojen täytössä ja rikastushiekka-altaiden rakentamisessa. Sivukiveä käytetään kaivostoiminnan aikana myös muussa maanrakentamisessa. Mikäli tunnelissa törmätään sulfidipitoiseen rautamuodostumaan, se jätetään maan alle louhostäyttöön. Toiminnan aikaisella hyödyntämisellä vähennetään alueelle pysyvästi jäävän maa- ja kiviaineksen määrää. Jos toiminta kaivoksella päättyisi lähiaikoina, sivukivi jäisi läjitysalueelle aiheuttaen maisemallisen muutoksen ympäristöön. Maisemavaikutuksia vähennetään muotoilemalla ja peittämällä alue. Luiskat loivennetaan kaltevuuteen 1:3 ja laki tehdään jo läjityksen aikana kaltevuuteen 1:20. Maisemointiin käytetään turvetta ja avolouhoksen alueelta poistettuja pintamaita. Suunnitelluilla jälkihoitotoimilla alueet saatetaan sellaiseen kuntoon, että niille voi vähitellen kehittyä luontainen kasvusto. (Endomines Oy, 2012b) Rikastushiekka- ja selkeytysaltaat Toiminnan päätyttyä kaivoksen vesienkäsittelyaltaat puhdistetaan. Pohjalle laskeutunut aines siirretään maanalaiseen kaivokseen. Altaat täytetään ja seinämät muotoillaan ja istutetaan. (Endomines Oy, 2012b) Rikastushiekka-altaan pinta muotoillaan ja peitetään hapettumisen, veden suotautumisen ja pölyämisen minimoimiseksi. Padon stabiliteetti ja toiminta sekä mahdolliset vauriokohteet määritetään geoteknisten tutkimusten avulla rikastushiekka-altaan sulkemisen jälkeen. Rikastamon selkeytys- ja jälkiselkeytysaltaat tyhjennetään ja mahdollinen metallia sisältävä sedimentti sijoite-

21 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 10 taan rikastushiekka-alueelle. Altaat peitetään 0,2 m paksulla maa-aineskerroksella. Lisäksi alueelle istutetaan kasvillisuutta. (Endomines Oy, 2012b) Läjitys- ja louhosalueiden vesienjohtamis- ja käsittelysuunnitelma Toiminnan päätyttyä veden pumppaaminen louhoksista selkeytysaltaisiin lopetetaan. Maanalaiset louhostilat ja avolouhos täyttyvät pohja- ja pintavedellä. Myös kaivosalueella sijaitsevan moreeniharjanteen itäreunan vedet kerätään toiminnan loputtua kaivettavilla eristysojilla avolouhokseen. Mahdollinen avolouhoksesta ylipurkautuva vesi kulkeutuu luontaisesti kaakkoissuuntaan Lietojan ja Alajoen kautta kohti Koitajokea. Pintavesien pumppaus selkeytysaltailta lopetetaan sen jälkeen, kun sivukivialueet on peitetty ja alueet siistitty. Selkeytysaltaat tyhjennetään ja puhdistetaan ja vesi johdetaan avolouhokseen. Selkeytys- ja jälkiselkeytysaltaiden vedet johdetaan toiminnan loputtua Jorhonjoen valuma-alueella sijaitseviin ojiin ja allas jätetään paikoilleen muotoiltuna ja maisemoituna. (Endomines Oy, 2012b) Lietojanlampi kuivataan toiminnan aikana sen alla olevan malmiesiintymän hyödyntämiseksi. Kuivaaminen toteutetaan patoamalla lampeen laskevat suo-ojat ja johtamalla niistä virtaava vesi kokoomaojan avulla suoraan lammen laskuojaan (Lietoja) sekä pumppaamalla Lietojanlampeen jäävä vesi rikastushiekka-altaaseen. Tarvittaessa veden virtaus voidaan toiminnan jälkeen palauttaa ennalleen, jolloin Lietojanlampi täyttyy nopeammin nykyiseen tilaansa. Tarkempi suunnitelma tehdään lopullisen jälkihoitosuunnitelman yhteydessä. (Endomines Oy, 2012b) 3. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 3.1 Maankäyttö Pampalon kaivoksen alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan 1. ja 2. vaihemaakuntakaava ja laadittavana on Pohjois-Karjalan 3. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavassa Pampalon kaivos on merkitty kaivostoimintojen alueeksi. (Endomines Oy, 2012a) Toiminta sijaitsee harvaanasutulla seudulla Ilomantsin Hattuvaarassa. Noin kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta sijaitsee kolme vakituista asuntoa. Lähimpään Hattuvaaran kylään on matkaa n. 6 km. Lähimmät häiriintyvät kohteet, kuten Hattuvaaran koulu, sijaitsee yli viiden kilometrin etäisyydellä. (Endomines Oy, 2012a) 3.2 Maaperä Rikastushiekka-allas ja sen padot sijoittuvat pääasiassa moreenialueelle, jossa esiintyy paikoin pinnassa lajittuneita tai karkearakeisia pintakerroksia (hiekka ja sorainen hiekkamoreeni) sekä turvetta. Pintamaat on poistettu patojen kohdalta ennen niiden rakentamista, mutta altaiden pohjalta pintamaita ei ole poistettu. (Endomines Oy, 2012a) Maa- ja kiviainesten läjitys-/varastoalue sijoittuu pääosin moreenialueelle, ainoastaan länsireuna on paikoin suolla. Moreeni on pintakerroksiltaan kolmen metrin syvyyteen hiekkamoreenia ja syvemmältä silttistä hiekkamoreenia. Suolla turpeen alla on yleensä silttikerros. (Endomines Oy, 2012a) Moreenin taustapitoisuuksista Pampalon kaivoksen ympäristössä on otettu lukuisia moreeninäytteitä sekä koekuopista että kairaamalla. Endomines Oy:n laatimassa selvityksessä, joka koskee Pampalon kaivoksen moreenigeokemian taustapitoisuuksia, on käytetty kahta aineistoa. Aineiston 1 näytteet (yhteensä 737 kappaletta) on otettu karttalehdiltä (vrt. kuva 3-1). Näytteistä on analysoitu arseenin, antimonin, vismutin, boorin, kullan, telluurin, lantaanin, raudan, kromin, nikkelin, kuparin ja alumiinin pitoisuuksia. Aineiston 2 näytteet on otettu karttalehdeltä (Poikopää). Aineiston 2 näytteistä on analysoitu vanadiinin ja koboltin pitoisuuksia. (Endomines Oy, 2012c)

22 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 11 Kuva 3-1. Karttalehdet Pampalon kaivoksen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä. (Endomines Oy, 2012c) Taulukossa 3-1 on esitetty näytteiden jakautuminen karttalehdille sekä arseenin, kromin ja nikkelin taustapitoisuuksien keskiarvot karttalehdittäin. Taulukko 3-1. Näytepisteiden jakautuminen karttalehdille sekä arseenin, kromin ja nikkelin taustapitoisuuksien keskiarvot karttalehdittäin (Endomines Oy, 2012c). Karttalehti Näytteiden määrä Arseeni ka. (mg/kg) Kromi ka. (mg/kg) Nikkeli ka. (mg/kg) ,67 130,15 70, ,14 140,86 62, ,85 183,85 95, ,23 129,08 67, ,83 92,57 34,97 Yhteensä 737 Taulukon 3-1 mukaisesti moreeninäytteiden arseenin, kromin ja nikkelin pitoisuuksien keskiarvoissa ei ole havaittavissa suuria vaihteluita eri karttalehtien välillä, lukuun ottamatta karttalehden näytteitä. Alueen näytteiden keskiarvopitoisuudet ovat arseenin, kromin ja nikkelin osalta muita alueita alhaisemmat. (Endomines Oy, 2012c) Alueellisessa moreenigeokemiassa ainoastaan karttalehdellä sijaitsevan kolmen näytteen arseenin, kromin ja nikkelin keskiarvopitoisuudet alittavat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (VNA 214/2007, PIMA-asetus) mukaiset kynnysarvot (As 5 mg/kg, Cr 100 mg/kg, Ni 50 mg/kg). Muilla karttalehdillä arseenin ja

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus LIITE 4. Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa

Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus LIITE 4. Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus Endomines Oy Hoskon kaivospiirihakemus Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa 1 Kaivoksen päätoimintojen sijoittaminen Hankealueelle perustetaan avolouhos

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

Pampalon kaivoksen ja rikastamon ympäristölupa ja toiminnan aloituslupa, Ilomantsi ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

Pampalon kaivoksen ja rikastamon ympäristölupa ja toiminnan aloituslupa, Ilomantsi ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN PÄÄTÖS Nro 22/2015/1 Dnro ISAVI/18/04.08/2012 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2015 ASIA Pampalon kaivoksen ja rikastamon ympäristölupa ja toiminnan aloituslupa, Ilomantsi HAKIJA Endomines Oy

Lisätiedot

ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ

ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ Päätös LAPELY/13/07.04/2013 07.04.02.00 12.11.2013 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ HANKKEESTA VASTAAVA HAKEMUS Agnico Eagle Finland

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan lausunto Pampalon kaivoksen ja rikastamon ympäristölupa- ja toiminnan aloistuslupa-asioissa

Ympäristölautakunnan lausunto Pampalon kaivoksen ja rikastamon ympäristölupa- ja toiminnan aloistuslupa-asioissa Ympäristölautakunta 37 13.11.2012 Ympäristölautakunnan lausunto Pampalon kaivoksen ja rikastamon ympäristölupa- ja toiminnan aloistuslupa-asioissa Ympäristölautakunta 37 Endomines Oy hakee voimassa olevan

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT Suomen teollisen ekologian foorumi Ekotehokkuus teollisuudessa KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT tiina.harma@oulu.fi Esitys sisältää Tutkimuksen taustaa Yleistä kaivostoiminnasta Kaivostoiminnan historia

Lisätiedot

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 1 PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Koetoimintailmoitus Pahtavaaran kaivoksen Länsimalmin rikastettavuuden selvittämisestä, Sodankylä ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma 1 Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma Päivitetty 3.8.2015 Henna Mutanen 2 Johdanto Pampalon kaivos aloitti tuotantolouhinnan v. 2010 ja rikastamon tuotanto saatiin käyntiin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

Kylylahti Copper Oy Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu

Kylylahti Copper Oy Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu Perustietoa hankkeesta on australialaisen Altona Mining Limitedin tytäryhtiö Suomessa. Yhtiöllä on Kylylahden kaivos Polvijärvellä, mistä louhittava malmi kuljetetaan rikastettavaksi yhtiön Kaavin kunnan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pampalon kultakaivokselle myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus

Pampalon kultakaivokselle myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus PÄÄTÖS Nro 49/08/2 Dnro ISY-2008-Y-99 Annettu julkipanon jälkeen 14.5.2008 ASIA Pampalon kultakaivokselle 21.12.2008 myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus LUVAN HAKIJA Endomines

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M A N K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhmä: Tanila/OKHI, Pihko/OK, Erkkila/OK~ OKME: Rouhunkoski,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan X Suunnitelma liittyy ympäristölupaan

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

Endomines Oy. Rämepuron kaivos. Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma

Endomines Oy. Rämepuron kaivos. Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma 1 Endomines Oy Rämepuron kaivos Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN YLEISKUVAUS... 3 3 TARKKAILUALUE... 4 4 KÄYTTÖTARKKAILU... 6 4.1 Kaivos... 6 4.2 Sivukivien

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä.

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä. Hituran kaivoksen rikastushiekka-alueiden YVA, Sosiaalisten vaikutusten arviointi KYSELY Hituran kaivos harjoittaa nikkelipitoisen sulfidimalmin louhintaa ja rikastusta. Rikastuksessa muodostuu tavanomaiseksi

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 79/10/1 Dnro PSAVI/201/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro 79/10/1 Dnro PSAVI/201/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 79/10/1 Dnro PSAVI/201/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2010 ASIA Kevitsan kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 46/09/1 lupamääräyksen muuttaminen ja toiminnan

Lisätiedot

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Kaisa Martikainen, MUTKU-päivät 2017 Pro Gradu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen

Lisätiedot

Hakemus malminetsintälupaa varten

Hakemus malminetsintälupaa varten Hakemus malminetsintälupaa varten TUKES/Kaivosasiat 15.12.2011 PL66 Ilomantsi 00521 HELSINKI Endomines Oy hakee kaivoslain 621/2011 mukaista malminetsintälupaa Ilomantsin Sivakkovaarassa karttalehdellä

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Viurusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa sekä toiminnan- ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 68/12/2 Dnro PSAVI/14/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 68/12/2 Dnro PSAVI/14/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 68/12/2 Dnro PSAVI/14/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 1 ASIA Rautuvaara-Hannukaisen kaivosalueen jälkihoitosuunnitelman määräajan jatkaminen, Kolari LUVAN HAKIJA Rautaruukki

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Yara Suomi Oy on tehnyt asiakohdassa mainitun koetoimintailmoituksen, joka on toimitettu 7.3.2011 Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Yara Suomi Oy on tehnyt asiakohdassa mainitun koetoimintailmoituksen, joka on toimitettu 7.3.2011 Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 44/2011/1 Dnro ISAVI/23/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2011 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Yara Suomi Oy PO BOX 20 71801 Siilinjärvi ASIA Saarisen koelouhintailmoitus,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 37/07/2 Dnro Psy-2007-y-4 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 37/07/2 Dnro Psy-2007-y-4 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 37/07/2 Dnro Psy-2007-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Toiminnan aloittaminen Niemelän ja Heponiemen kaivosalueilla muutoksenhausta huolimatta, Paltamo Juuan

Lisätiedot

Sotkamo Silver AB. Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver AB. Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy Sotkamo Silver AB Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy Katsaus Taivaljärven kaivoshankkeen nykytilaan Kestävä kaivostoiminta seminaari Kajaani Ilkka Tuokko 19.1.2012

Lisätiedot

Pampalon kultakaivosta ja rikastamoa koskeva ympäristölupa ja Lietojanlammen padon vahvistaminen

Pampalon kultakaivosta ja rikastamoa koskeva ympäristölupa ja Lietojanlammen padon vahvistaminen PÄÄTÖS Nro 23/08/2 Dnro ISY-2004-Y-271 Annettu julkipanon jälkeen 21.2.2008 ASIA Pampalon kultakaivosta ja rikastamoa koskeva ympäristölupa ja Lietojanlammen padon vahvistaminen LUVAN HAKIJA Endomines

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn'

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M X N A L U S T A V A K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhma: Tanila/OKH~,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen, Kontiolahti

Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen, Kontiolahti PÄÄTÖS Nro 102/2014/1 Dnro ISAVI/45/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen, Kontiolahti HAKIJA Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Maa-ainespäivä, SYKE 4.5.2011 1 Tausta Hankkeen taustana on pysyvän kaivannaisjätteen määrittely kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY), komission päätöksen (2009/359/EY)

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

YVA lausuntopyyntö Finn Nickel Oy:n Hautalammen kaivoshankkeesta PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA

YVA lausuntopyyntö Finn Nickel Oy:n Hautalammen kaivoshankkeesta PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 31.3.2008 PKA 2008 R 3 Finn Nickel Oy Kaupintie 11 00440 Helsinki Viite / Hänvisning YVA lausuntopyyntö Finn Nickel Oy:n Hautalammen kaivoshankkeesta 8.2.2008 Asia / Ärende PÄÄTÖS

Lisätiedot

Kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli

Kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli Kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli Geologian tutkimuskeskus 28.11.2017 KaiHaMe Työpaja, Kuopio Lähtökohdat toimintamallille Kaivannaisjätteiden karakterisointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintakasaa koskevan päätöksen määrääminen raukeamaan Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013.

Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013. PÄÄTÖS 1 (5) Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 OULU Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013. Kohde ja sen sijainti sekä toiminnan kuvaus Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivosalue

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2013/1 Dnro ISAVI/36/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2013 ASIA Rämepuron koelouhintailmoitus, Ilomantsi ILMOITUKSEN TEKIJÄ Endomines Oy Pampalontie 1 82967 Hattu ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Hoskon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma

Hoskon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma HOSY2015-001 Hoskon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma Päivitetty 16.10.2015 Henna Mutanen 1 Johdanto Tässä tarkkailuohjelmassa esitetään Endomines Oy:n Hoskon kaivoksen toiminnan aikainen käyttö-,

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/1 Dnro ESAVI/654/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2011 ASIA Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Hakemus malminetsintälupaa varten

Hakemus malminetsintälupaa varten Hakemus malminetsintälupaa varten TUKES/Kaivosasiat 15.12.2011 PL66 Ilomantsi 00521 HELSINKI Endomines Oy hakee kaivoslain 621/2011 mukaista malminetsintälupaa Ilomantsin Sivakkovaarassa karttalehdellä

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma 2011

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma 2011 Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma 2011 Ilomantsissa 12.11.2010 Juha Reinikainen 1 Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma 2011 1. Johdanto

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat Saku Nurminen Ympäristötarkastaja

Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat Saku Nurminen Ympäristötarkastaja Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat 5.10.2017 Saku Nurminen Ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristövalvonta Sopijakunnat: Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 125/10/1 Dnro PSAVI/121/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 125/10/1 Dnro PSAVI/121/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 125/10/1 Dnro PSAVI/121/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kemin kromiittikaivoksen ja rikastamon ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan aloittamislupa,

Lisätiedot

Parhaat ympäristökäytännöt kaivannaisjätteiden sijoitukselle ja jälkihoidolle

Parhaat ympäristökäytännöt kaivannaisjätteiden sijoitukselle ja jälkihoidolle Parhaat ympäristökäytännöt kaivannaisjätteiden sijoitukselle ja jälkihoidolle Mistä kaivannaisjätteitä syntyy? Kaivannaisjätealueet ja jätetyypit Kaivannaisjätteiden hallinnan yleisperiaatteet Kaivannaisjätteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-.

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-. eologian tutkimuskeskus r-- srh.!'-.-.-.... -. -. -7 _1 d. 11,.-. nestutkimukset 1./1.3 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera. Kevät Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu

Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera. Kevät Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera Kevät 2014- Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu Talvivaaran/Terrafamen avolouhos ja web-kameran kuvakulma (

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaara alusta alkaen Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaaran lupaukset Ympäristöystävällinen uusi bioliuotus, jossa Kainuulaiset bakteerit toimivat veden kanssa Ei tule mitään päästöjä kaivospiirin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kaivosten sivuvirrat - ympäristölainsäädännön näkökulmaa

Kaivosten sivuvirrat - ympäristölainsäädännön näkökulmaa Kaivosten sivuvirrat - ympäristölainsäädännön näkökulmaa Vuokatti 13.6.2013 13.6.2013 1 Lainsäädäntöä Esityksen sisältöä Materiaalitehokkuus Kaivannaisjätteet Esimerkit tuotteisiin liittyvästä lainsäädännöstä

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 69/07/2 Dnro Psy-2007-y-43 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 69/07/2 Dnro Psy-2007-y-43 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 69/07/2 Dnro Psy-2007-y-43 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA HAKIJA Hituran kaivoksen sulkemissuunnitelman toimittamista koskevan määräajan jatkaminen, Nivala Outokumpu Mining Oy Kummuntie

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot