Pampalon kaivoksen vireillä olevan ympäristöluvan tarkistushakemuksen täydennys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pampalon kaivoksen vireillä olevan ympäristöluvan tarkistushakemuksen täydennys"

Transkriptio

1 Endomines Oy Pampalon kaivoksen vireillä olevan ympäristöluvan tarkistushakemuksen täydennys Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Luvan hakijan tiedot Tiedot toiminnan sijaintipaikasta Ympäristöolosuhteet ja ympäristön laatu Hakemuksen mukainen toiminta Ympäristökuormitus ja sen vähentäminen sekä ympäristövaikutukset Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Tarkkailu Vahinkoarvio Vakuudet Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 ) Allekirjoitus... 7 LIITTEET 1. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

3 1. Johdanto Endomines Oy:llä on Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä hakemus (Dnro ISAVI18/04.08/2012) Pampalon kultakaivoksen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi ja muuttamiseksi. Hakemus on tullut Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireille Endomines Oy:llä on meneillään ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Karjalan kultalinjan seitsemän satelliittilouhoksen avaamisesta, joista yksi on Rämepuron satelliittilouhos. Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Endomines Oy:lle koetoimintaluvan (Nro 57/2013/1, Dnro ISAVI/36/04.08/2013), joka koskee Rämepuron kaivospiirin alueella tehtävää koelouhintaa. Koelouhinnan tarkoituksena on selvittää kultaesiintymän hyödyntämismahdollisuus tehdasmittakaavassa sekä määrittää rikastuksessa muodostuvan rikastushiekan ominaisuudet. Endomines Oy täydentää Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevaa ympäristölupahakemuksen tarkistushakemustaan tällä ympäristölupahakemuksen täydennyksellä, joka koskee Rämepuron satelliittilouhoksen malmin rikastamista Pampalon rikastamolla. 2. Luvan hakijan tiedot Endomines Oy Hatuntie Hattu Yhteyshenkilö Anne Simanainen, ympäristöinsinööri puh Tiedot toiminnan sijaintipaikasta Tiedot Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen sijaintipaikasta, rajanaapureista ja muista asianosaisista sekä kaavoituksesta on esitetty vireille tulleessa ympäristöluvan tarkistushakemuksessa. Ko. tietoihin ei ole tullut muutoksia hakemuksen jättämisen jälkeen. 4. Ympäristöolosuhteet ja ympäristön laatu Tiedot Pampalon kaivoksen ympäristöolosuhteista ja ympäristön laadusta on esitetty vireille tulleessa hakemuksessa sekä sen täydennyksissä. Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

4 5. Hakemuksen mukainen toiminta 5.1 Yleiskuvaus Endomines Oy:n Pampalon kaivos sijaitsee Ilomantsin Hattuvaarassa, Hattuvaaran kylä sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä kaivokselta etelään. Pampalon kaivoksen toiminta käsittää nykyisin Pampalon maanalaisesta kaivoksesta ja avolouhoksesta louhittavan kultamalmin rikastamisen Pampalon rikastamolla ja kultarikasteen tuotannon. Pampalon kaivoksen tuotannossa muodostuva rikastushiekka (rikastusjäte) johdetaan rikastushiekka-altaaseen. Tarvittaessa Pampalon kaivospiirin alueelta louhitaan myös tarvekiveä, joka murskataan ja käytetään esimerkiksi teiden rakentamiseen. Maanalaisen kaivoksen lisäksi alueella on avolouhos, jonka louhinta on päättynyt vuonna Olemassa olevaa avolouhosta on laajennettu (Pampalo East ja Pampalo North malmiot). Pampalon kaivospiirin pinta-ala on nykyisin 300,44 ha. Endomines Oy:llä on meneillään ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Karjalan kultalinjan seitsemän satelliittilouhoksen avaamisesta, joista Rämepuro on yksi. Rämepuron satelliittikaivokselta louhittavan malmin rikastamiselle Pampalon rikastamolla haetaan ympäristölupaa. Koelouhintoja ja myös tuotantolouhintaa tullaan jatkossa tekemään myös Karjalan kultalinjan muilla suunnitelluilla satelliittilouhoksilla ja malmi on tarkoitus kuljettaa rikastettavaksi Pampalon kaivoksen rikastamolle. Rämepuron esiintymä sijaitsee noin 10 km etelään Pampalon kaivokselta. Nykyisin Pampalon kaivoksella louhitaan ja rikastetaan kultamalmia noin tonnia vuodessa. Vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisesti louhintamäärää ja rikastamon kapasiteettia on suunniteltu nostettavan maksimissaan tonniin malmia vuodessa. Suunniteltu kapasiteetin nosto sisältää nykyisen maanalaisen louhinnan, Pampalon avolouhoksen laajennuksen sekä Rämepuron malmin rikastuksen. Pampalon kaivospiirin malmin louhinta ja rikastus jatkuvan nykytietämyksen mukaan vuoteen 2017 saakka, minkä jälkeen rikastamolla rikastetaan Karjalan kultalinjan muista esiintymistä louhittavaa malmia. 5.2 Toiminnan ajankohta Rämepuron satelliittimalmin koerikastus Pampalon rikastamolla aloitetaan vuonna 2013, jolloin rikastettavan malmin määrä on tonnia. Tälle toiminnalle Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt koetoimintaluvan (Nro 57/2013/1, Dnro ISAVI/36/04.08/2013). Mikäli koerikastus onnistuu, on toimintaa tarkoitus jatkaa vuosina Laitoksen kapasiteetti ja rikastettavan malmin määrä Pampalon rikastamon kapasiteettia on vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaan suunniteltu nostettavan tasolle t/a. Rämepuron malmin rikastaminen ei muuta laitoksen suunniteltua maksimikapasiteettia, eli Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla sisältyy suunniteltuun kapasiteetin nostoon. Rämepuron malmia on tämän hetkisen käsityksen mukaan tarkoitus louhia ja edelleen rikastaa Pampalon rikastamolla n tonnia. Louhinta- ja rikastusmäärät vaihtelevat vuosittain muiden esiintymien tuotantotilanteen mukaan. Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

5 5.4 Prosessin kuvaus Rämepuron kaivokselta louhittava malmi kuljetetaan Rämepuron kaivokselta Pampalon rikastamolle kuorma-autoilla. Malmi vastaanotetaan Pampalossa murskaamon vieressä olevalle kentälle tai kipataan suoraan murskaamoprosessiin. Pampalon kaivoksella toteutettavan murskaukseen ja rikastukseen liittyvä toiminta on kuvattu vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. Rämepuron malmi sekoitetaan Pampalon malmiin tai rikastetaan erillisesti. Rikastamon rikastusmenetelmiä ei muuteta Rämepuron malmin rikastamisen seurauksena. Rämepuron malmin rikastaminen vaikuttaa rikastamolla muodostuvan rikastushiekan (rikastusjätteen) laatuun ja määrään. 5.5 Vesien johtaminen ja käsittely Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla ei aiheuta muutoksia Pampalon kaivoksen vesien johtamiseen tai käsittelyyn. Vesien johtaminen ja käsittely on esitetty vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. 5.6 Raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet Rämepuron satelliittimalmio on orogeeninen kultaesiintymä arkeeisella Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeellä. Esiintymä koostuu kultapitoisista kvartsiturmaliinijuonista intermediäärisessä metavulkaniitissa ja metagrauvakassa sekä niitä leikkaavassa maasälpäporfyyrissä, lähellä pohjois-etelä suuntaista ruhjevyöhykettä. Kulta esiintyy pääasiassa omina rakeina yhdessä sulfidien, vismutin ja telluridien kanssa. Osa kullasta esiintyy sulkeumina pyriitissä ja magneettikiisussa. Rämepuron kultamalmi poikkeaa Pampalon kultamalmista korkean vismuttipitoisuuden takia. Pampalossa kulta on puolestaan tasaisemmin jakaantunutta. Rämepuron ja Pampalon esiintymien isäntäkivet ovat myös erityyppisiä. Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla ei aiheuta muutoksia Pampalon kaivoksella käytettävien kemikaalien tai polttoaineiden laatuun tai määrään, jotka on kuvattu vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. 5.7 Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla ei muuta Pampalon kaivoksen energian käyttöä. Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta on esitetty vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. 5.8 Liikenne ja liikennejärjestelyt Rämepuron malmi kuljetetaan Pampalon rikastamolle kuorma-autoilla n. 40 tonnin kuormissa. Pampalon kaivoksen raskaan liikenteen määrä lisääntyy Rämepuron malmin rikastamisen johdosta vaihdellen eri vuosina autokuorman välillä. Rämepuron kaivoksen ja Pampalon kaivoksen etäisyys on n. 10 km, josta pääosa on yleistä tietä. 6. Ympäristökuormitus ja sen vähentäminen sekä ympäristövaikutukset Rämepuron malmin rikastamisella Pampalon rikastamolla ei aiheuta muutoksia Pampalon kaivoksen vaikutuksiin pintavesiin, maaperään, pohjavesiin, ilmanlaatuun, luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin, meluun, tärinään, maisemaan tai kulttuuriympäristöön, ihmisten terveyteen tai yleiseen viihtyisyyteen. Em. vaikutukset on kuvattu vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

6 6.1 Muodostuvat jätteet Rämepuron malmin rikastaminen vaikuttaa Pampalon rikastamolla muodostuvan rikastushiekan laatuun ja määrään. Rämepuron malmin rikastuksessa muodostuva rikastushiekka on tutkimusten mukaan laadultaan ympäristökelpoisempaa kuin Pampalon kaivoksella nykyisin muodostuva rikastushiekka. Koerikastuksen aikana tutkitaan rikastuksessa syntyvän rikastushiekan laatua. Pampalon kaivoksen päivitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteessä 1, jossa on kuvattu tarkemmin muodostuvien jätteiden määrää ja ominaisuuksia. 6.2 Liikenne Raskaan liikenteen (kuten rikaste- ja polttoainekuljetukset) määrä on nykyisin maksimissaan kpl viikossa (eli n kpl/vuosi). Henkilöautoliikenteen määrä on nykyisin noin ajoneuvoa päivässä (eli n kpl/vuosi). Toiminnan laajentuessa vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisesti, lisääntyy kokonaisliikennesuorite n. 10 %. Raskaan liikenteen määrä on siis toiminnan laajentamisen jälkeen n kpl/vuosi. Pampalon kaivokselle suuntautuvan raskaan liikenteen määrä lisääntyy Rämepuron malmin rikastamisen johdosta Rämepuron ja Pampalon välillä. Rämepuron satelliittilouhoksen avaaminen lisää Hatuntien liikennettä noin %. 7. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä ympäristön kannalta parhaan käytännön osalta on esitetty vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. Rämepuron malmin rikastamisella ei ole näihin vaikutusta. 8. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen on esitetty ympäristölupahakemuksessa. Rämepuron malmin rikastamisella ei ole vaikutusta laadittuun poikkeustilasuunnitelmaan. 9. Tarkkailu Vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa on esitetty Pampalon kaivoksen tarkkailusuunnitelma. Rämepuron malmin rikastaminen ei aiheuta muutoksia tarkkailusuunnitelmaan. 10. Vahinkoarvio Rämepuron malmin rikastaminen ei ennalta arvioiden aiheuta vesistö- tai muita korvattavia vahinkoja. Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

7 11. Vakuudet Kaivannaisjätealueen vakuus on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (VNA 717/2009) mukaisesti vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. Rämepuron rikastushiekka on tutkimusten mukaan laadultaan ympäristökelpoisempaa kuin Pampalon kaivoksella nykyisin muodostuva rikastushiekka, eikä suunniteltuja jälkihoitotoimenpiteitä tarvitse Rämepuron malmin rikastuksessa muodostuvan rikastushiekan sijoittamisen vuoksi muuttaa. Näin ollen kaivannaisjätealueen vakuuden tarkistamiselle ei ole tarvetta. 12. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 ) Ympäristönsuojelulain (86/2000, YSL) 101 :n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Endomines Oy hakee lupaa aloittaa Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla tämän ympäristölupahakemuksen täydennyksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Rämepuron malmin rikastaminen Pampalon rikastamolla ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Rämepuron malmin rikastamiselle on tuotannollinen tarve ja sen käyttöönotto on myös taloudellisesti tärkeää. Mahdollinen muutoksenhaku voi pitkittää Rämepuron malmin rikastamisen aloitusta pahimmillaan useammalla vuodella. Rämepuron malmin rikastamisella ei ennalta arvioiden ole haitallisia ympäristövaikutuksia hakemuksessa esitettyjen perusteiden ja tehtyjen tutkimusten perusteella. Rämepuron malmin rikastamisessa muodostuva rikastushiekka on laadultaan ympäristökelpoisempaa kuin Pampalon rikastamolla nykyisin muodostuva rikastushiekka. Rämepuron malmin rikastamisen YSL 101 :n mukaiseksi vakuudeksi esitetään , jolla saadaan palautettua alueelle välivarastoitu malmi (maksimissaan t) Rämepuron kaivokselle. 13. Allekirjoitus Ilomantsissa, 2. heinäkuuta 2013 Endomines Oy Markus Ekberg Toimitusjohtaja Endomines Oy Y-tunnus Puhelin Faxi Sähköposti Pampalontie FI HATTU, Finland

8 Vastaanottaja Endomines Oy Asiakirjatyyppi Jätehuoltosuunnitelma Päivämäärä Kesäkuu 2013 ENDOMINES OY PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄ- TEHUOLTOSUUNNITELMA

9 ENDOMINES OY PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Heli Uimarihuhta Niko Karjalainen Endomines Oy Viite Ramboll Kiviharjuntie OULU P F

10 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Johdanto Lainsäädäntö Lupatilanne Suunnitelman sisältö 2 2. Toiminnan kuvaus Yleiskuvaus Esiintymät Kaivos- ja rikastustoiminta Louhinta Malmin murskaus ja rikastus Käytettävät kemikaalit Muodostuvat kaivannaisjätteet Rikastushiekka-alue Sivukiven ja maa-ainesten läjitys Vesienhallinta Veden käyttö Vesien viemäröinti Toiminnan lopettaminen ja jälkihoitosuunnitelma Maa- ja kiviainesten läjitysalueet Rikastushiekka- ja selkeytysaltaat Läjitys- ja louhosalueiden vesienjohtamis- ja käsittelysuunnitelma Ympäristöolosuhteet Maankäyttö Maaperä Moreenin taustapitoisuuksista Pohjavesi Pintavedet ja vesistöt Ilmanlaatu Suojeltavat kohteet Kaivannaisjätteet ja niiden ominaisuudet Pintamaa Muodostuminen, määrät ja käyttö Kemiallinen koostumus Ympäristökelpoisuus Sivukivi Muodostuminen, määrät ja käyttö Kemiallinen koostumus Ympäristökelpoisuus Rikastushiekka Muodostuminen, määrät ja käyttö Kemiallinen koostumus Ympäristökelpoisuus Tulosten epävarmuudet Kaivannaisjätteiden ja jätealueiden luokittelu Kaivannaisjätteiden luokittelu Kaivannaisjätealueiden luokittelu 20

11 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 6. Ympäristövaikutukset Päästöt ja vaikutukset maaperään ja pohjavesiin Päästöt ja vaikutukset pintavesiin Päästöt ja vaikutukset ilmaan Tarkkailu Toiminnan aikainen tarkkailu Tarkkailu toiminnan päätyttyä Vakuus Jätehuoltosuunnitelman päivittäminen Lähteet 25 LIITTEET Liite 1 Endomines Oy, Pampalon kaivoksen aluekartta Liite 2 Karlsson, Teemu. Endomines Oy, Pampalon kaivos, Pampalon kaivoksen rikastushiekan karakterisointi ja ympäristökelpoisuus. Geologian tutkimuskeskus, M6K Liite 3 Karlsson, Teemu. Endomines Oy, Pampalon kaivos, Rämepuron satelliittimalmin rikastushiekan karakterisointi ja ympäristökelpoisuus. Geologian tutkimuskeskus, M143K Liite 4 Lapin Vesitutkimus Oy, Testausseloste 5448,

12 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1 1. JOHDANTO Endomines Oy:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on päivittänyt Pampalon kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman kaivannaisjäteasetuksen (VNA 190/2013) mukaisesti. Edellinen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on päivätty (Linnunmaa Oy: Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, Pampalon kaivos, Endomines Oy, projektinumero 11218). Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on päivitetty, sillä Endomines Oy hakee ympäristölupaa yhtiön Rämepuron satelliittimalmion malmin rikastamiselle Pampalon rikastamolla. Rämepuron malmin rikastaminen vaikuttaa muodostuvan rikastushiekan (rikastusjätteen) laatuun ja määrään. Tässä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa esitetään Pampalon kaivoksen ja rikastamon kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ympäristölupahakemuksen mukaiselle toiminnalle ja kuvataan päivittyneet tiedot. 1.1 Lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000, YSL) 28 :n 1 momentin ja 2 momentin 4 kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000, YSA) 1 :n mukaan kaivostoiminnalla ja valtioneuvoston kaivannaisjätteistä antamassa asetuksessa (190/2013, kaivannaisjäteasetus) tarkoitetulla kaivannaisjätteen jätealueella on oltava ympäristölupa. YSL 103 a :n mukaisesti ympäristöluvanvaraisesta kaivostoiminnasta, jossa syntyy kaivannaisjätettä, on tehtävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. YSL 103 a :n 2 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava siten, että ehkäistään kaivannaisjätteen syntyä ja vähennetään sen haitallisuutta sekä edistetään jätteen hyödyntämistä ja turvallista käsittelyä. Jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä tiedot alueen ympäristöstä, kaivannaisjätteestä, kaivannaisjätteen hyödyntämisestä, kaivannaisjätteen jätealueista, vaikutuksista ympäristöön, toimista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan tarkkailusta ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Jätehuoltosuunnitelman sisällöstä ja tavoitteista on säädetty tarkemmin kaivannaisjäteasetuksella. 1.2 Lupatilanne Seuraavassa on esitetty Endomines Oy:n Pampalon kaivosta koskevat voimassa olevat luvat, lausunnot ja vireillä olevat luvat. Kaivosoikeudet Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä kaivoskirja (kaivosrekisterinumero n:o 4847/1a). Kauppa- ja teollisuusministeriön antama määräys kaivospiirin laajentamiseksi (kaivosrekisterinumero 4847/1b). Kaivospiiriin on haettu uutta laajennusta toimitetulla hakemuksella. Ympäristö- ja vesiluvat sekä lausunnot Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama päätös (Nro 79/00/3, Dnro 2000/24(Hp)), joka koskee Pampalon kaivosalueen vesien johtamista metsäojastoa pitkin Sivakkojokeen ja edelleen Hattujärveen sekä kaivoksen vedenotto ym. Päätöksen lupamääräyksiä 2 ja 7 (Lietojanlammen padon vahvistaminen) on muutettu Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 23/08/2. Itä-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa (Nro 23/08/2, ISY Y-271), joka mahdollistaa kaivos- ja rikastamotoiminnan ja kaivannaisjätteiden sekä kivi- ja maa-ainesten läjittämisen Pampalon kaivospiirissä. Ympäristöluvasta on Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös (Nro 09/0080/1, Dnro 00925/08/5105), jossa kalatalousmaksua koskeva yksityishenkilöiden tekemä valitus hylättiin. Lupapäätös on lainvoimainen ja voimassa toistaiseksi. Itä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös (Nro 63/10/2, Dnro ISA- VI/123/04.08/2010), joka koskee veden johtamista ensisijaisesti Sivakkojoesta ja toissijaisesti Hattujärvestä yhtiön rakenteilla olevan rikastamon tarvetta varten ja tarvittavien rakenteiden sijoittaminen vesistöön sekä sitä koskeva töidenaloittamislupa.

13 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2 Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut lausunnon (Dnro POKELY/29/07.00/2010), joka koskee syanidijätteen neutralointia Pampalon kaivoksella. Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä lupa (Nro 7/2012/2, Dnro ISA- VI/78/04.09/2011), joka koskee Pampalon kaivoksen alueella sijaitsevan Lietojanlammen kuivattamista ja töidenaloittamislupa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on päivätyllä kirjeellään (Dnro POKE- LY/29/07.00/2010) hyväksynyt Endomines Oy:n toimittaman suunnitelman koskien Pampalon kaivoksen rikastushiekka-altaan ylitevesien vesienkäsittelyä. Itä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös (Nro 57/2013/1, Dnro ISA- VI/36/04.08/2013), joka koskee Rämepuron kaivospiirin alueella tehtävää koelouhintaa. Koelouhinnan tarkoituksena on selvittää kultaesiintymän hyödyntämismahdollisuus tehdasmittakaavassa sekä määrittää rikastuksessa muodostuvan rikastushiekan ominaisuudet. Itä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä hakemus Pampalon kaivoksen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan (Nro 23/08/2, Dnro ISY-2004-Y-271) tarkistamiseksi ja muuttamiseksi. Hakemus on tullut vireille (Dnro ISAVI/18/04.08/2012). Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut lausunnon (Dnro POKELY/29/07.00/2010), joka koskee Pampalon rikastamolla vuosittain käsiteltävää malmimäärää. ELY-keskus on katsonut, että Pampalon rikastamolla vuosittain käsiteltävää malmimäärää voidaan nostaa ilmoitetun mukaisesti noin tonniin vuodessa jo ennen käsiteltävänä olevaa ympäristölupahakemusta koskevan päätöksen antamista. Ilmoitus on tehty, sillä Endomines Oy on ottanut käyttöön uuden jauhinmyllyn sekä lisännyt vaahdotuskennokapasiteettia malminkäsittelykapasiteetin nostamiseksi. Pampalon kaivoksen jätehuoltosuunnitelman aikaisemmat versiot Linnunmaa Oy: Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, , Pampalon kaivos, Endomines Oy. 1.3 Suunnitelman sisältö Tässä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa esitetään Pampalon kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kaivannaisjäteasetuksen mukaisesti. Suunnitelma on laadittu Endomines Oy:n vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisessa tilanteessa, jossa Pampalon rikastamolla rikastetaan myös yhtiön Rämepuron satelliittikaivoksen malmi. Suunnitelman laadinnassa on huomioitu ajantasainen lainsäädäntö, aiempi jätehuoltosuunnitelma sekä kaivoksen muut kaivannaisjätteisiin liittyvät selvitykset ja kaivoksen toimintaa koskevat lupapäätökset. Tämä jätehuoltosuunnitelma on laadittu ympäristölupahakemuksen mukaiselle louhinta- ja rikastusmäärälle t/a. Hakemuksen mukainen määrä sisältää nykyisen Pampalon kaivoksen maanalaisen louhinnan, Pampalon avolouhoksen laajennuksen sekä Rämepuron malmin rikastuksen. 2. TOIMINNAN KUVAUS 2.1 Yleiskuvaus Endomines Oy:n Pampalon kaivos sijaitsee Ilomantsin Hattuvaarassa, Hattuvaaran kylä sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä kaivokselta etelään. Pampalon kaivoksen toiminta käsittää nykyisin Pampalon maanalaisesta kaivoksesta louhittavan kultamalmin rikastamisen Pampalon rikastamolla ja kultarikasteen tuotannon. Pampalon kaivoksen tuotannossa muodostuva rikastushiekka (rikastusjäte) johdetaan rikastushiekka-altaaseen. Tarvittaessa Pampalon kaivospiirin alueelta louhitaan myös tarvekiveä, joka murskataan ja käytetään esimerkiksi teiden rakentamiseen. Maanalaisen kaivoksen lisäksi alueella on avolouhos, jonka louhinta on päättynyt vuonna Olemassa olevan avolouhoksen laajentaminen itä- ja pohjoissuuntaan on käynnissä (Pampalo East ja Pampalo North malmiot). (Endomines Oy, 2012a) Pampalon kaivospiirin pinta-ala on nykyisin 300,44 ha (Linnunmaa Oy, 2012). Pampalon kaivoksen aluekartta on esitetty liitteessä 1. Endomines Oy:llä on meneillään ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Karjalan kultalinjan seitsemän satelliittilouhoksen avaamisesta, joista Rämepuro on yksi. Rämepuron satelliittimalmiosta louhittavan malmin rikastamiselle Pampalon rikastamolla haetaan ympäristölupaa. Koelouhintoja

14 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 3 ja myös tuotantolouhintaa tullaan jatkossa tekemään myös Karjalan kultalinjan muilla suunnitelluilla satelliittilouhoksilla ja malmi on tarkoitus kuljettaa rikastettavaksi Pampalon kaivoksen rikastamolle. (Endomines Oy, 2012a) Rämepuron satelliittimalmio sijaitsee noin 10 km etelään Pampalon kaivoksesta. Pampalon kaivoksen sekä satelliittimalmien sijainti on esitetty kuvassa 2-1. Kuva 2-1. Pampalon kaivoksen sekä satelliittimalmien sijainti (Karlsson, 2012a). 2.2 Esiintymät Pampalon kaivos ja sen satelliittimalmit sijaitsevat yli miljoonaa vuotta vanhassa Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeeseen kuuluvassa Hatun liuskejaksossa. Suomen puolella noin 80 km pitkä ja suurimmillaan noin 5 km leveä vyöhyke koostuu useasta kapeasta ja haaroittuvasta liuskejaksosta. Vihreäkivivyöhykkeen vallitsevina kivilajeina ovat veteen kerrostuneet sedimenttikivet sekä happamat ja intermediääriset pyroklastiitit ja vulkaniitit. (Karlsson, 2012a) Pampalon esiintymässä kulta esiintyy pääasiassa (90 %) hienoina rakeina. Isäntäkivinä toimivat intermediäärinen metatuffiitti, felsinen porfyyri ja metakomatiitti. (Endomines Oy, 2012a). Pam-

15 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 4 palon malmimuodostuman pääelementtien keskimääräiset prosenttiosuudet on esitetty taulukossa 2-1 ja alkuainepitoisuudet taulukossa 2-2. Taulukko 2-1. Pampalon malmin keskimääräinen koostumus (Endomines Oy, 2012a). Komponentti Osuus (%) SiO 2 53,8 Al 2 O 3 14,9 Fe 2 O 3 6,9 CaO 5,4 MgO 3,2 Na 2 O 3,7 K 2 O 6,4 MnO 0,14 Cr 2 O 3 0,025 LOI (hehkutushäviö) 4,4 C 1,1 S 1,3 Taulukko 2-2. Pampalon malmin keskimääräiset alkuainepitoisuudet (Endomines Oy, 2012a). Alkuaine Yksikkö Keskiarvo As ppm 11 Bi ppm 2,7 Cd ppm 0,5 Hg ppb 95 Sb ppm 2,0 Se ppm 1,5 Te ppm 10 U ppm 8,5 F % 0,27 Ag ppm 1,7 Co ppm 21 Cu ppm 224 Mo ppm 14 Ni ppm 69 Pb ppm 100 Tl ppm 0,8 Zn ppm 148 Rämepuron satelliittimalmio on orogeeninen kultaesiintymä arkeeisella Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeellä. Esiintymä koostuu kultapitoisista kvartsiturmaliinijuonista intermediäärisessä metavulkaniitissa ja metagrauvakassa sekä niitä leikkaavassa maasälpäporfyyrissä, lähellä pohjoisetelä suuntaista ruhjevyöhykettä. Kulta esiintyy pääasiassa omina rakeina yhdessä sulfidien, vismutin ja telluridien kanssa. Osa kullasta esiintyy sulkeumina pyriitissä ja magneettikiisussa. Rämepuron kultamalmi poikkeaa Pampalon kultamalmista korkean vismuttipitoisuuden takia. Pampalossa kulta on puolestaan tasaisemmin jakaantunutta. Rämepuron ja Pampalon esiintymien isäntäkivet ovat myös erityyppisiä. (Endomines Oy, 2013) 2.3 Kaivos- ja rikastustoiminta Nykyisin Pampalon kaivoksen tuotanto on maanalaisessa kaivoksessa, jossa varsinaiset louhintatyöt on aloitettu maaliskuussa Maanalaisen kaivoksen lisäksi alueella on avolouhos. Olemassa olevan avolouhoksen laajennus itä- ja pohjoissuuntaan on käynnissä (Pampalo East ja Pampalo North malmiot). Pampalon rikastamolla tullaan rikastamaan myös Rämepuron satelliittimalmion malmia. Koelouhintoja ja myös tuotantolouhintaa tullaan jatkossa tekemään myös Karjalan kultalinjan muilla suunnitelluilla satelliittilouhoksilla ja malmi on tarkoitus kuljettaa rikastettavaksi Pampalon kaivoksen rikastamolle. (Endomines Oy, 2012a) Nykyisin Pampalon kaivoksella louhitaan ja rikastetaan kultamalmia noin tonnia vuodessa. Louhintamäärää ja rikastamon kapasiteettia on suunniteltu nostettavan maksimissaan

16 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA tonniin malmia vuodessa. Suunniteltu kapasiteetin nosto sisältää nykyisen maanalaisen louhinnan, Pampalon avolouhoksen laajennuksen sekä Rämepuron malmin rikastuksen. Pampalon kaivospiirin malmin louhinta ja rikastus jatkuvan nykytietämyksen mukaan vuoteen 2017 saakka, minkä jälkeen rikastamolla rikastetaan Karjalan kultalinjan muista esiintymistä louhittavaa malmia. (Endomines Oy, 2012a) Rämepuron satelliittimalmin koerikastus Pampalon rikastamolla aloitetaan vuonna 2013, jolloin rikastettavan malmin määrä on tonnia. Tälle toiminnalle Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt koetoimintaluvan (Nro 57/2013/1, Dnro ISAVI/36/04.08/2013). Mikäli koerikastus onnistuu, on toimintaa tarkoitus jatkaa vuosina Rämepuron malmia on tämän hetkisen käsityksen mukaan tarkoitus louhia ja edelleen rikastaa Pampalon rikastamolla n tonnia. Louhinta- ja rikastusmäärät vaihtelevat vuosittain muiden esiintymien tuotantotilanteen mukaan Louhinta Maanalaisen kaivoksen kulkuyhteytenä on vinotunneli, jonka pituus on tällä hetkellä n m. Vinotunnelista louhitaan malmioon kulkuyhteyksiä tuotantotasoille n. 20 metrin tasovälein. Malmiossa ns. tasoperät louhitaan malmia seuraavina tunneleina. Louhosten leveys vaihtelee välillä 3-10 m ja sen pituus voi olla useita kymmeniä metrejä. Louhinta tapahtuu ns. yläkätisellä täyttölouhinnalla. Malmia louhitaan myös alakätisesti poraamalla. Räjäytetty malmi lastataan aikaisemmin porausperänä toimineesta tasoperästä. Malmi kuljetetaan kuorma-autoilla vinotien kautta maanpinnalla sijaitsevan murskaamon varastoon. Sivukivi kuljetetaan välivarastoon avolouhoksen pohjalle tai sivukivikasaan, mistä se kuljetetaan myöhemmin takaisin louhostäytteeksi. (Endomines Oy, 2012a) Avolouhoksissa louhintamenetelmänä on pengerlouhinta. Suunnitelmien mukaan avolouhoksen laajennus on maksimissaan nykyisen avolouhoksen kokoinen, jonka pinta-ala on 2,4 ha ja syvyys 45 m. Avolouhoksesta malmi kuljetetaan rikastamolle joko suoraan rikastettavaksi tai malmin välivarastoalueelle. Avolouhoksen päältä poistettavat pintamaat sekä sivukivi läjitetään nykyisille sivukiven ja pintamaiden läjitysalueille. (Endomines Oy, 2012a) Malmin murskaus ja rikastus Pampalon kaivoksen tuote on malmista erotettava kultarikaste, jonka tuotantomäärä on nykyisin noin t/a. Louhinnan ja rikastuskapasiteetin noston myötä rikasteen tuotanto on t/a. Malmi välivarastoidaan tarvittaessa murskaamon vieressä olevalle kentälle tai kipataan suoraan murskaamoprosessiin. Murskauksessa malmi pienennetään kolmivaiheisella murskauksella alle 13 mm:n kokoon. Murske johdetaan välivarastoon ja edelleen kuljettimilla myllyssä tapahtuvaan jauhatukseen, jossa murske pyritään hienontamaan alle 0,1 mm:n raekokoon. Jauhatuksessa käytetään rautakuulia jauhinkappaleina ja vettä väliaineena. (Endomines Oy, 2012a) Myllyssä hienonnettu kiviaines- ja prosessivesiseos johdetaan luokittimien kautta hiukkaskoon mukaan jakautuen painovoimaerotukseen ja vaahdotusprosessiin. Vaahdotusprosessissa ja rikasteen sakeutuksessa käytetään apuna prosessikemikaaleja. Lievästi emäksisen malmin ansiosta veden ph:n nostoon ei tarvita kemikaaleja. Vaahdotuskennoissa ilmakuplat nostavat kemikaalien avulla kultarikasteen vaahdon mukana kennojen yläosaan, josta ne valuvat ylivuotona rikasteränneihin. Vaahdotuskennoissa ränneihin erotettu rikastevesiliete pumpataan edelleen sakeuttimeen, josta se siirretään suodatuslaitteistoon veden erottamiseksi rikasteesta. Veden erotuksen jälkeen kultarikaste siirretään hihnakuljettimella rikastevarastoon, josta se lähetetään muualle jatkokäsittelyyn. (Endomines Oy, 2012a) Malmin sisältämät sulfidit, joista pääosa on rikkikiisua, nousevat kultarikasteeseen ja menevät sen mukana jatkojalostukseen. Rikastushiekkaan arvioidaan jäävän enintään 10 % malmissa olleista sulfideista. Rikastusprosessin jäte eli rikastushiekka pumpataan veden mukana rikastushiekka-altaaseen. (Endomines Oy, 2012a) 2.4 Käytettävät kemikaalit Pampalon kaivoksella käytettävien rikastus- ja louhintakemikaalien käyttötarkoitukset sekä maksimituotannon mukaiset määrät on esitetty taulukossa 2-3.

17 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 6 Taulukko 2-3. Pampalon kaivoksella käytettävät rikastus- ja louhintakemikaalit, niiden käyttötarkoitukset sekä maksimituotannon mukaiset käyttömäärät. Kemikaali Käyttötarkoitus Maksimikäyttömäärä (t/a) Rikastuskemikaalit Kaliumamyyliksantaatti Kokooja 10 Natrium-di-isobutyyli-ditiofosfaatti Apukokooja 22 2-Metyyli-2-pentanoni Vaahdote 20 Karboksimetyyliselluloosa Talkin painaja 200 Kuparisulfaatti Sulfidien aktivointi 15 Vesilasi (ei käytössä tällä hetkellä) Dispergoija rikastuksessa 45 Louhintakemikaalit Polttoöljyammoniumnitraattiräjähde Louhintaräjähdysaine 370 Cyclotrimetyylitrinitramiinipohjainen Louhintaräjähde 1,7 räjähdysaine Ammoniumnitraattiemulsioräjähdysaine Louhintaräjähde 100 Heksogeeni (RDX) ja pentriitti Ei sähköinen räjäytysnalli 0,1 (PETN) räjäytysnalli PETN (pentaerytritolitetranitraatti, Sytytysväline 0,03 pentriitti) pohjainen rä- jähdysaine Natriumnitriitti, natriumtiosyaniittteen Kaasutusliuos, emulsioräjäh- 6 herkistin Vesi-öljy ammoniumnitraatti Emulsioräjähteen välivalmiste 150 Sementti Vesilasi Ruiskubetonin kiihdytin 3 Epoksihartsi Kalliopulttien juotusaine 10 Urea Pakokaasujen puhdistus 6,5 Happikaasu Hitsauskaasu 0,12 Asetyleenikaasu Hitsauskaasu 0,17 Argon (kaasu) Hitsauskaasu 0, Muodostuvat kaivannaisjätteet Pampalon kaivoksella muodostuvia kaivannaisjätteitä ovat pintamaat, sivukivi sekä rikastusjäte (rikastushiekka). Pampalon kaivostoiminnassa muodostuvien pintamaiden maksimimääräksi on arvioitu t/a, sivukiven t/a sekä rikastushiekan määräksi t/a. Tarkemmat tiedot kaivannaisjätteistä on esitetty kappaleessa Rikastushiekka-alue Rikastusprosessissa muodostuva rikastushiekkaliete pumpataan veden mukana rikastushiekkaaltaaseen, missä rikastushiekka erotetaan vedestä laskeuttamalla. Rikastushiekkaa muodostuu maksimissaan n t/a kapasiteetin noston jälkeen, määrään sisältyy myös Rämepuron malmin rikastuksessa syntyvä rikastushiekka. (Endomines Oy, 2012a ja Linnunmaa Oy, 2012) Rikastamon laboratoriossa geologisten näytteiden syanidiliuotuksessa syntyy syanidipitoisuudeltaan n. 500 mg/l olevaa liuosjätettä noin 2 m 3 /kk. Nestemäinen, hiekkasakkaa sisältävä jäte on tähän saakka toimitettu vaarallisen jätteen (aikaisemmin ongelmajäte) käsittelyyn, mutta jatkossa se on tarkoitus johtaa neutraloituna rikastushiekka-altaalle yhdessä rikastushiekkalietteen kanssa. Neutralointi tapahtuu panosprosessina kahdessa 800 litran pumpulla ja sekoittimella varustetussa säiliössä, joita täytetään ja tyhjennetään vuorotellen. Säiliön täytön jälkeen liuosjätteen joukkoon lisätään natriumpolysulfidia, joka reagoi nopeasti vapaan ja metalleihin sitoutuneen syanidin kanssa neutraloiden syanidin ja saostaen raskasmetallit sulfidina. Syanidipitoisuus tarkistetaan jokaisen neutralointiprosessin jälkeen ja menetelmää toistetaan niin kauan, kunnes säiliössä saavutetaan alle 5 mg/l syanidipitoisuus. Kun haluttu syanidipitoisuus on saavutettu,

18 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 7 tyhjennetään säiliö pumppaamalla se rikastushiekkajätteen pumppukaivoon ja edelleen yhdessä rikastushiekkalietteen kanssa rikastushiekka-altaalle. (Endomines Oy, 2012a) Rikastushiekka-altaan pinta-ala on n. 22,5 ha ja sen täyttötilavuus HW-tasossa +206 m on n m 3. Rikastushiekka-altaan rikastushiekan vesipinnan korkeus on nykyisin noin tasolla +205 m (+205,2 +205,7 m) ja patojen korkeus on noin tasolla +208 m. Rikastushiekka-altaan jäljellä oleva täyttötilavuus riittää noin vuoteen 2016 saakka. Rikastushiekka-altaan patoa on suunniteltu korotettavan rikastushiekalla tasoon +214 m. Korotus toteutetaan altaan sisäpuolelta kaivettavalla rikastushiekalla. Korotusmenetelmänä on suunniteltu käytettävän ns. vastavirtaan täyttöä. (Endomines Oy, 2012a) Korotuksen jälkeen täyttötilavuus korotetun altaan HW-tasoon (+212 m) on m 3 (Linnunmaa Oy, 2012). Ennen rikastushiekka-altaan rakentamista tehtyjen maaperätutkimusten perusteella rikastushiekka-altaan pohjois-, itä- ja eteläreunoilla maalajina on moreeni. Altaan keskiosassa, turpeen alla on ohut lieju- ja silttikerros sekä paikoin laihaa savea. Näiden alla on moreenia. Altaan länsiosan suoalueella turpeen paksuus on 1-2 m. Koko alueella pohjamoreenin vedenläpäisevyyden k- arvo on 1x10-7 m/s. Kaikissa alueella tehdyissä koekuopissa moreenikerroksen paksuus oli yli 2 m. (Endomines Oy, 2012a) Rikastushiekka-altaan pohjalta ei ole poistettu pintamaita, vaan mm. alueen turvekerrokset on pyritty jättämään mahdollisimman yhtenäiseksi, tiiviiksi pohjarakenteeksi. Rikastushiekka-altaan patorakenteiden alta kasvillisuus ja humus on poistettu. Patopenkereet on rakennettu moreenista kerrospengerryksenä. Padon suodatin- ja verhoilukerroksissa on käytetty suodatinkangasta. Padon harjalle on rakennettu kantava kerros pienlouheesta sekä verhous/eroosiosuojaus murskeesta. (Endomines Oy, 2012a) Rikastushiekka-altaalta vesi johdetaan selkeytysaltaaseen, jonka pinta-ala on 3,6 ha ja täyttötilavuus m 3. Selkeytysaltaan pintamaalajina on hiekka ja siltti. Selkeytysaltaan ja patojen kohdalta on rakentamisen yhteydessä poistettu pintamaat. Selkeytysaltaan reunapadon harja on samalla tasolla rikastushiekka-altaan patojen kanssa, eli tasolla +208 m. (Endomines Oy, 2012a). Selkeytysaltaalta juoksutetaan tarpeen mukaan vettä jälkiselkeytysaltaalle ja edelleen pintavalutuskentän kautta Riitaojaan. Rikastushiekka- ja selkeytysaltaalta suotautuva vesi kerätään altaita ympäröiviin suotovesiojiin ja johdetaan sieltä purkuojaa pitkin Riitasuolle ja edelleen Riitaojan kautta Sivakkojokeen ja Hattujärveen. (Endomines Oy, 2012a) 2.7 Sivukiven ja maa-ainesten läjitys Maa- ja kiviainesten varastoalue sijaitsee louhosalueen länsi- ja luoteispuolella. Läjitysalueelle on varastoituna tutkimustoiminnassa muodostunutta sivukiveä n m 3 ktd, josta arviolta puolet on hyvälaatuista rakennusmateriaaliksi kelpaavaa ja puolet heikkolaatuista, läjitettävää kiveä. Aiemmin läjitettynä ollut avolouhoksen sivukivi on sijoitettu kaivoksen infran rakenteisiin ja kaivoksen täyttöön. Nykyisin maanalaisesta kaivoksesta ei tuoda sivukiveä läjitysalueelle läjitettäväksi, vaan sivukivi käytetään suoraan louhostäyttöön. Mikäli maan alla ei ole varastointitilaa, voidaan sivukivilouhetta tuoda tilapäisesti varastoon avolouhoksen pohjalle. Avolouhoksen laajentamisessa syntyvät sivukivi ja heikkopitoinen malmi läjitetään pääosin nykyiselle läjitysalueelle. Sivukivi käytetään myöhemmin maanalaisen louhoksen täyttöön. Lopullisesti läjitettäväksi arvioidaan jäävän vain vähäisiä määriä sivukiveä. Sivukivialueen arvioitu lopullinen korkeus on maksimissaan +220 m, läjitysalueen alkuperäisen maanpinnan tason ollessa n. tasolla +202 m. Varastoituna ollut heikkopitoinen malmi on rikastettu Pampalon rikastamolla. (Endomines Oy, 2012a) Sivukivialueelta suotautuvat vedet johdetaan rikastushiekka-altaaseen (Linnunmaa Oy, 2012). Maa- ja kiviainesten läjitysalueelle on varastoituna tutkimustoiminnassa ja vuosien kaivostoiminnassa muodostunutta moreenia n m 3 ktd. Lisäksi rikastushiekka-altaan ympärillä oleviin kahteen pintamaakasaan on läjitetty vuosina toteutetuista maanrakennustöistä peräisin olevia maa-aineksia m 3 ktd. Maa-ainekset ovat pääasiassa rikastushiekka-altaan patojen kohdalta poistettuja pintamaita. Avolouhoksen laajentamisessa syntyvät pin-

19 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 8 tamaat läjitetään pääosin nykyiselle läjitysalueelle. Pintamaat hyödynnetään myöhemmin alueen maisemoinnissa. (Endomines Oy, 2012a) Maa- ja kiviainesten läjitysalueiden sijainti on esitetty liitteen 1 aluekartassa sekä kuvassa 2-3. Maa- ja kiviaineisten läjitysalueiden lopulliseksi pinta-alaksi on arvioitu n. 6,8 ha (Linnunmaa Oy, 2012). Kuva 2-2. Maa- ja kiviainesten läjitysalueiden sijainti. 2.8 Vesienhallinta Veden käyttö Toiminnassa käytetään vettä rikastamon prosessivetenä (jauhatus ja rikastus vesilietteessä), pumppujen tiivistevetenä, kemikaalien valmistuksessa, huuhtelu- ja pesuvetenä sekä talousvetenä. Kaivoksella porauksessa käytettävä vesi on pääosin kaivoksen valumavesiä. Rikastamon prosessivetenä käytetään pääasiassa kierrätysvettä, joka pumpataan rikastamolle selkeytysaltaalta. Kaivoksen kuivatusvesiä ja toiminta-alueen pintavesiä käytetään korvaamaan vesikierrossa syntyvää hävikkiä. Rikastamon pumppujen tiivistevetenä ja kemikaalien valmistuksessa käytetään alueen ns. prosessivesikaivosta otettavaa tuorevettä. Talousvesi ja laboratoriossa käytettävä vesi otetaan ns. talousvesikaivosta. (Endomines Oy, 2012a) Vuonna 2011 rikastamolle otettiin vettä n m 3 selkeytysaltaasta ja n m 3 tuorevettä prosessivesikaivosta. Sisäisen vedenkierrätyksen osuus oli siis n. 96 %. (Endomines Oy, 2012a) Vuonna 2012 rikastamolle on pumpattu prosessivettä jälkiselkeytysaltaalta m 3, tuorevettä prosessivesikaivosta m 3, juoksutettu m 3,rikastushiekkalietettä johdettu rikastushiekka-altaalle m 3 ja kaivoksen selkeytysaltaiden vettä johdettu rikastushiekka-altaalle m 3. Sisäisen vedenkierrätyksen osuus vuonna 2012 oli siis n. 98 %. Vuoden 2013 tammi-toukokuun aikana prosessivettä on pumpattu rikastamolle rikastushiekka-altaalta m 3, tuorevettä prosessivesikaivosta m 3, juoksutettu m 3, rikastushiekkalietettä johdettu rikastushiekka-altaalle m 3 ja kaivoksen selkeytysaltaiden vettä johdettu rikastushiekka-altaalle m 3 Sisäisen vedenkierrätyksen osuus tammi-toukokuussa 2013 oli siis n. 99 % Vesien viemäröinti Toiminnassa syntyvät merkittävimmät jätevedet ovat rikastamon prosessijätevesi, kaivoksen ja louhoksen kuivanapitovesi sekä saniteettijätevesi. Prosessijätevesien määräksi on arvioitu maksimituotannolla t/a m 3 /a, maanalaisen kaivoksen ja avolouhoksen kuivatus-

20 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 9 veden määräksi m 3 /a ja saniteettijäteveden määräksi m 3 /a. (Endomines Oy, 2012a) Rikastamolla syntyvän prosessijäteveden määrä kasvaa samassa suhteessa tuotantomäärän kanssa. Rikastusprosessissa syntyvät jätevedet sisältävät jäämiä malmimineraaleista ja rikastuskemikaaleista. Rikastusprosessin vedet johdetaan rikastushiekan kanssa rikastushiekka-altaaseen ja sitä seuraavaan selkeytysaltaaseen, jossa kiintoaines erottuu vesistä laskeutumalla. Selkeytysaltaalta vesi palautetaan prosessiin tai johdetaan altaan täyttyessä ylijuoksutuksena vesistöön. (Endomines Oy, 2012a) Maanalaisesta kaivoksesta pumpataan maanpinnalle pohjavettä sekä sinne valuvaa pintavettä kaivoksen pitämiseksi kuivana louhintaa varten. Avolouhoksesta vedet johtuvat/pumpataan kaivosveden ensimmäiselle selkeytysaltaalle. Maanalaisen kaivoksen vedet johdetaan kaivosveden pumppausasemalta kaivosveden selkeytysaltaille. Selkeytyksen jälkeen vesi johdetaan mahdollisesti tulevaisuudessa Lietojaan. Osa vedestä pumpataan tarvittaessa rikastushiekka-altaalle tai rikastamon selkeytysaltaalle ja käytetään rikastamon prosessivetenä. Nykyisin kaikki kuivatusvedet johdetaan rikastushiekka-altaalle ja sieltä edelleen rikastamon selkeytysaltaan kautta prosessiin. (Endomines Oy, 2012a) Rikastamon ja toimistorakennuksen sosiaalijätevesille on rakennettu erillinen jätevedenpuhdistamo, joka on ns. kemiallinen pienpuhdistamo. Puhdistuksen jälkeen vedet johdetaan rikastushiekka-altaalle kaivoksen selkeytysaltaiden kautta. (Endomines Oy, 2012a) Jatkossa puhdistuksen jälkeen vedet mahdollisesti imeytetään maahan. 2.9 Toiminnan lopettaminen ja jälkihoitosuunnitelma Pampalon kaivoksen jälkihoidon periaatteena on saattaa alue yleisen turvallisuuden edellyttämään tilaan ja sopeuttaa se mahdollisuuksien mukaan ympäristöön. Tavoitteiden saavuttamiseksi maanalaisen kaivoksen ja avolouhoksen annetaan täyttyä vedellä. (Endomines Oy, 2012a) Maa- ja kiviainesten läjitysalueet Läjitysalueen pohjoispäähän varastoitua moreenia ja erilleen varastoitua orgaanista ainesta käytetään louhos- ja läjitysalueiden maisemointiin. Jäljelle jäävä moreenialue kasvittuu ajan mittaan. Rikastushiekka-altaan patojen rakentamisen yhteydessä muodostuneet pintamaat on läjitetty rikastushiekka-altaan läheisyyteen kahdelle alueelle. Kaivostoiminnan loppuessa pintamaat käytetään rikastushiekka-alueen ja sivukivialueen verhoiluun. Mahdollisesti pilaantuneet pintamaat käsitellään viranomaisten määräysten mukaisesti. (Endomines Oy, 2012b) Rakentamis- ja tuotantovaiheessa louhittavaa kiveä ja huomattava osa jo läjitetystä kiviaineksesta käytetään hyödyksi mm. louhittujen tilojen täytössä ja rikastushiekka-altaiden rakentamisessa. Sivukiveä käytetään kaivostoiminnan aikana myös muussa maanrakentamisessa. Mikäli tunnelissa törmätään sulfidipitoiseen rautamuodostumaan, se jätetään maan alle louhostäyttöön. Toiminnan aikaisella hyödyntämisellä vähennetään alueelle pysyvästi jäävän maa- ja kiviaineksen määrää. Jos toiminta kaivoksella päättyisi lähiaikoina, sivukivi jäisi läjitysalueelle aiheuttaen maisemallisen muutoksen ympäristöön. Maisemavaikutuksia vähennetään muotoilemalla ja peittämällä alue. Luiskat loivennetaan kaltevuuteen 1:3 ja laki tehdään jo läjityksen aikana kaltevuuteen 1:20. Maisemointiin käytetään turvetta ja avolouhoksen alueelta poistettuja pintamaita. Suunnitelluilla jälkihoitotoimilla alueet saatetaan sellaiseen kuntoon, että niille voi vähitellen kehittyä luontainen kasvusto. (Endomines Oy, 2012b) Rikastushiekka- ja selkeytysaltaat Toiminnan päätyttyä kaivoksen vesienkäsittelyaltaat puhdistetaan. Pohjalle laskeutunut aines siirretään maanalaiseen kaivokseen. Altaat täytetään ja seinämät muotoillaan ja istutetaan. (Endomines Oy, 2012b) Rikastushiekka-altaan pinta muotoillaan ja peitetään hapettumisen, veden suotautumisen ja pölyämisen minimoimiseksi. Padon stabiliteetti ja toiminta sekä mahdolliset vauriokohteet määritetään geoteknisten tutkimusten avulla rikastushiekka-altaan sulkemisen jälkeen. Rikastamon selkeytys- ja jälkiselkeytysaltaat tyhjennetään ja mahdollinen metallia sisältävä sedimentti sijoite-

21 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 10 taan rikastushiekka-alueelle. Altaat peitetään 0,2 m paksulla maa-aineskerroksella. Lisäksi alueelle istutetaan kasvillisuutta. (Endomines Oy, 2012b) Läjitys- ja louhosalueiden vesienjohtamis- ja käsittelysuunnitelma Toiminnan päätyttyä veden pumppaaminen louhoksista selkeytysaltaisiin lopetetaan. Maanalaiset louhostilat ja avolouhos täyttyvät pohja- ja pintavedellä. Myös kaivosalueella sijaitsevan moreeniharjanteen itäreunan vedet kerätään toiminnan loputtua kaivettavilla eristysojilla avolouhokseen. Mahdollinen avolouhoksesta ylipurkautuva vesi kulkeutuu luontaisesti kaakkoissuuntaan Lietojan ja Alajoen kautta kohti Koitajokea. Pintavesien pumppaus selkeytysaltailta lopetetaan sen jälkeen, kun sivukivialueet on peitetty ja alueet siistitty. Selkeytysaltaat tyhjennetään ja puhdistetaan ja vesi johdetaan avolouhokseen. Selkeytys- ja jälkiselkeytysaltaiden vedet johdetaan toiminnan loputtua Jorhonjoen valuma-alueella sijaitseviin ojiin ja allas jätetään paikoilleen muotoiltuna ja maisemoituna. (Endomines Oy, 2012b) Lietojanlampi kuivataan toiminnan aikana sen alla olevan malmiesiintymän hyödyntämiseksi. Kuivaaminen toteutetaan patoamalla lampeen laskevat suo-ojat ja johtamalla niistä virtaava vesi kokoomaojan avulla suoraan lammen laskuojaan (Lietoja) sekä pumppaamalla Lietojanlampeen jäävä vesi rikastushiekka-altaaseen. Tarvittaessa veden virtaus voidaan toiminnan jälkeen palauttaa ennalleen, jolloin Lietojanlampi täyttyy nopeammin nykyiseen tilaansa. Tarkempi suunnitelma tehdään lopullisen jälkihoitosuunnitelman yhteydessä. (Endomines Oy, 2012b) 3. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 3.1 Maankäyttö Pampalon kaivoksen alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan 1. ja 2. vaihemaakuntakaava ja laadittavana on Pohjois-Karjalan 3. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavassa Pampalon kaivos on merkitty kaivostoimintojen alueeksi. (Endomines Oy, 2012a) Toiminta sijaitsee harvaanasutulla seudulla Ilomantsin Hattuvaarassa. Noin kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta sijaitsee kolme vakituista asuntoa. Lähimpään Hattuvaaran kylään on matkaa n. 6 km. Lähimmät häiriintyvät kohteet, kuten Hattuvaaran koulu, sijaitsee yli viiden kilometrin etäisyydellä. (Endomines Oy, 2012a) 3.2 Maaperä Rikastushiekka-allas ja sen padot sijoittuvat pääasiassa moreenialueelle, jossa esiintyy paikoin pinnassa lajittuneita tai karkearakeisia pintakerroksia (hiekka ja sorainen hiekkamoreeni) sekä turvetta. Pintamaat on poistettu patojen kohdalta ennen niiden rakentamista, mutta altaiden pohjalta pintamaita ei ole poistettu. (Endomines Oy, 2012a) Maa- ja kiviainesten läjitys-/varastoalue sijoittuu pääosin moreenialueelle, ainoastaan länsireuna on paikoin suolla. Moreeni on pintakerroksiltaan kolmen metrin syvyyteen hiekkamoreenia ja syvemmältä silttistä hiekkamoreenia. Suolla turpeen alla on yleensä silttikerros. (Endomines Oy, 2012a) Moreenin taustapitoisuuksista Pampalon kaivoksen ympäristössä on otettu lukuisia moreeninäytteitä sekä koekuopista että kairaamalla. Endomines Oy:n laatimassa selvityksessä, joka koskee Pampalon kaivoksen moreenigeokemian taustapitoisuuksia, on käytetty kahta aineistoa. Aineiston 1 näytteet (yhteensä 737 kappaletta) on otettu karttalehdiltä (vrt. kuva 3-1). Näytteistä on analysoitu arseenin, antimonin, vismutin, boorin, kullan, telluurin, lantaanin, raudan, kromin, nikkelin, kuparin ja alumiinin pitoisuuksia. Aineiston 2 näytteet on otettu karttalehdeltä (Poikopää). Aineiston 2 näytteistä on analysoitu vanadiinin ja koboltin pitoisuuksia. (Endomines Oy, 2012c)

22 PAMPALON KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 11 Kuva 3-1. Karttalehdet Pampalon kaivoksen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä. (Endomines Oy, 2012c) Taulukossa 3-1 on esitetty näytteiden jakautuminen karttalehdille sekä arseenin, kromin ja nikkelin taustapitoisuuksien keskiarvot karttalehdittäin. Taulukko 3-1. Näytepisteiden jakautuminen karttalehdille sekä arseenin, kromin ja nikkelin taustapitoisuuksien keskiarvot karttalehdittäin (Endomines Oy, 2012c). Karttalehti Näytteiden määrä Arseeni ka. (mg/kg) Kromi ka. (mg/kg) Nikkeli ka. (mg/kg) ,67 130,15 70, ,14 140,86 62, ,85 183,85 95, ,23 129,08 67, ,83 92,57 34,97 Yhteensä 737 Taulukon 3-1 mukaisesti moreeninäytteiden arseenin, kromin ja nikkelin pitoisuuksien keskiarvoissa ei ole havaittavissa suuria vaihteluita eri karttalehtien välillä, lukuun ottamatta karttalehden näytteitä. Alueen näytteiden keskiarvopitoisuudet ovat arseenin, kromin ja nikkelin osalta muita alueita alhaisemmat. (Endomines Oy, 2012c) Alueellisessa moreenigeokemiassa ainoastaan karttalehdellä sijaitsevan kolmen näytteen arseenin, kromin ja nikkelin keskiarvopitoisuudet alittavat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (VNA 214/2007, PIMA-asetus) mukaiset kynnysarvot (As 5 mg/kg, Cr 100 mg/kg, Ni 50 mg/kg). Muilla karttalehdillä arseenin ja

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Kylylahti Copper Oy Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu

Kylylahti Copper Oy Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu Perustietoa hankkeesta on australialaisen Altona Mining Limitedin tytäryhtiö Suomessa. Yhtiöllä on Kylylahden kaivos Polvijärvellä, mistä louhittava malmi kuljetetaan rikastettavaksi yhtiön Kaavin kunnan

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan X Suunnitelma liittyy ympäristölupaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 79/10/1 Dnro PSAVI/201/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro 79/10/1 Dnro PSAVI/201/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 79/10/1 Dnro PSAVI/201/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2010 ASIA Kevitsan kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 46/09/1 lupamääräyksen muuttaminen ja toiminnan

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen, Kontiolahti

Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen, Kontiolahti PÄÄTÖS Nro 102/2014/1 Dnro ISAVI/45/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen, Kontiolahti HAKIJA Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 37/07/2 Dnro Psy-2007-y-4 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 37/07/2 Dnro Psy-2007-y-4 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 37/07/2 Dnro Psy-2007-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Toiminnan aloittaminen Niemelän ja Heponiemen kaivosalueilla muutoksenhausta huolimatta, Paltamo Juuan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera. Kevät Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu

Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera. Kevät Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera Kevät 2014- Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu Talvivaaran/Terrafamen avolouhos ja web-kameran kuvakulma (

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintakasaa koskevan päätöksen määrääminen raukeamaan Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-.

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-. eologian tutkimuskeskus r-- srh.!'-.-.-.... -. -. -7 _1 d. 11,.-. nestutkimukset 1./1.3 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013.

Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013. PÄÄTÖS 1 (5) Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 OULU Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013. Kohde ja sen sijainti sekä toiminnan kuvaus Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivosalue

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pampalon kultakaivosta ja rikastamoa koskeva ympäristölupa ja Lietojanlammen padon vahvistaminen

Pampalon kultakaivosta ja rikastamoa koskeva ympäristölupa ja Lietojanlammen padon vahvistaminen PÄÄTÖS Nro 23/08/2 Dnro ISY-2004-Y-271 Annettu julkipanon jälkeen 21.2.2008 ASIA Pampalon kultakaivosta ja rikastamoa koskeva ympäristölupa ja Lietojanlammen padon vahvistaminen LUVAN HAKIJA Endomines

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA Tutkimuksen tiiaaja: Tutkimuksen tekija: E ~auharn:ki/ktr Esko Hänninen O U T O K U M P U Oy Malminetsinta Aulis

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 13/10/1 Dnro PSAVI/42/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 13/10/1 Dnro PSAVI/42/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 13/10/1 Dnro PSAVI/42/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Pahtavaaran kaivoksen ympäristölupapäätöksen vesien kierrätyksen aloittamista koskevan määräajan

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2007 ASIA Turun jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen jättämiselle asetetun määräajan

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. 1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 12/10/1 Dnro ISAVI/58/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

LAUEZRIT AVOLOUHINTAMA.LMIEN OW geoi 7/76 MAARA- JA LAATUARVIO. 3 /76 6/76 RA t

LAUEZRIT AVOLOUHINTAMA.LMIEN OW geoi 7/76 MAARA- JA LAATUARVIO. 3 /76 6/76 RA t RfiUTARUUKECI OY KAIUOSRYHMÄ N: o LAUEZRIT AVOLOUHINTAMA.LMIEN OW geoi 7/76 MAARA- JA LAATUARVIO, Laatija Ole Lindholm ' Pvm 26,!1.76 : l Iiyv. && - Vertaa '. OU geol 3 /76 6/76 RA t 1412.37 Jakelu OU

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma 2011

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma 2011 Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma 2011 Ilomantsissa 12.11.2010 Juha Reinikainen 1 Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma 2011 1. Johdanto

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot