Kivilouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkastaminen, Morenia Oy, Luolakankaan kallioalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kivilouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkastaminen, Morenia Oy, Luolakankaan kallioalue"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Kivilouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkastaminen, Morenia Oy, Luolakankaan kallioalue YMPLA 37 Dnro 1604/77.772/2014 Ympäristölupa / Morenia Oy Asia Hakija Muun kivenlouhinnan ja siirrettävän kivenmurskaamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Suomussalmen kunnassa kiinteistöllä Luolakangas RN:o sijaitsevalle Luolakankaan kallioalueelle. Morenia Oy Automaatiotie Oulunsalo Y-tunnus Hakijan yhteyshenkilö Janne Karhu Automaatiotie Oulunsalo puh Laitoksen yhteyshenkilö Jari Pyykkönen puh Kiinteistön omistaja Kiinteistön omistaa Morenia Oy Luvan hakemisen peruste Hakija hakee ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista lupaa muulle kivenlouhinnalle, siirrettävän kivenmurskaamon toiminnalle ja muualta tuotavan kiviaineksen murskaukselle sekä alueelle välivarastoitaville puhtaille leikkausmaille. Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 :n liitteen 1, taulukon 2, kohdan 7 c ja valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 :n kohtien 6a ja 6 b7 mukaisena toimintana.

2 Toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristönsuojelulain 34 :n 4 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 :n mukaan kyseinen toiminta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin. Asian vireille tulo Hakemus on jätetty Suomussalmen kunnan ympäristölautakunnalle , jolloin se on tullut vireille. Selvitys toimintaa koskevista luvista ja kaavoitustilanne Lupatilanne Alueella on voimassa Suomussalmen kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa, missä on ilmoituttu lupapäätöksen olevan sidonnainen siellä voimassa olevaan maa-aineslupaan. Maa-aineslupa päättyi ja alueelle haetaan maa-aineslupaa samanaikaisesti ympäristölupamääräysten tarkistamisen lisäksi. Kyseessä on annetun ympäristölupapäätöksen mukainen hakemus. Alueen kaavoitustilanne Alueella ei ole kaavaa. Toiminnan sijaintipaikan ympäristön tila, laatu ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutusta Toiminta-alue sijaitsee Suomussalmen kunnan itäosassa, noin 42 km Suomussalmen keskustasta kaakkoon, tien Nro 912, Suomussalmi Kuhmo itäpuolella, 6,4 km:n kohdalta Malahviantieltä pohjoiseen erkanevan metsäautotieverkoston varrella Kivi-Kevättijärven kaakkoispuolella. Lähin vesistö, Kivi-Kevättijärvi sijaitsee noin 250 m toiminta-alueesta länteen. Lähin suojeltava kohde, Malahvian Natura-alue, sijaitsee noin toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä. Alueen suojeluperuste on pienvedet.

3 Lähin häiriintyvä vakituisen asutuksen kohde sijaitsee Palojärven rannalla noin 3,8 km etäisyydellä ottamisalueen reunasta itään (Siirtola). Lähimpään vapaa-ajan asutukseen on matkaa noin 1,8 km etelään. Ottamisalueen pinta-ala on 1,11 hehtaaria. Samanaikaisesti vireillä olevassa maa-aineslain mukaisessa lupahakemuksessa haetaan lupaa m³:lle. Alue ei ole pohjavesialuetta. Toiminnan laajuus ja muut toimintatiedot Maa-ainestenotto ja murskaus Hakemuksen mukaan kalliomursketta tuotetaan enintään tonnia vuodessa. Arvioitu keskiarvo on tonnia vuodessa. Kokonaistoiminta-aika 10 vuoden aikana on yhteensä n. 2 7 kk, tuotantojakson kestäessä n. 2 4 viikkoa kerrallaan. Tuotantojaksot painottuvat pääosin kesä-ajalle aikavälille toukokuu syyskuu. Murskaamista tehdään arkipäivisin klo ja viikonloppuisin klo Luohintaräjäytykset arkipäivisin klo Poraus ja rikotus arkipäivisin klo Lastaus ja kuljetus arkipäivisin ja viikonloppuisin klo Tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla. Varastointi alueella Alueella säilytetään murskeita tuotannon välisinä aikoina vaihtelevia määriä. Varastointiaika on keskimäärin 1 2 vuotta. Puhtaita ylijäämämaita välivarastoidaan maksimissaan 5000 tonnia/vuosi. Polttoaineet säilytetään hyväksytyissä kaksoisvaippasäiliöissä. Alueella suoritettavat polttoaineiden tankkaus- ja huoltotyöt tehdään niille varatulla tukitoiminta-alueella. Toimintajaksojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttoaineita. Siirrettävien murskauslaitosten polttoainesäiliöt sijaitsevat koneiden rakenteissa. Vedenhankinta Toiminnassa ei käytetä vettä. Mahdollista pölyntorjuntaa varten vesi tuodaan erillisellä säiliöllä.

4 Liikenne Arvioitu raskaan liikenteen määrä on 1 30 käyntiä vuorokaudessa toiminnan mukaan. Päästöt ja jätteet Melu Melua aiheutuu jaksoittain laitoksen toiminta-aikana. Melulähteitä ovat poraukset, räjäytykset, kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaamo, seulat ja pyöräkuormain, kaivuri ja ajoneuvot. Alueella ei ole häiriintyviä kohteita, murskaamo toimii murskausjakson aikana kahdessa vuorossa (arkisin ). Toiminnassa syntyy pölypäästöjä ainesten käsittelyssä (louhinta, murskaus, seulonta), varastoinnissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä alueella seuraavasti: - hiukkaset (sis. pöly) 0,05 0,09 t/a - typen oksidit (NOx) 0,4 0,6 t/a - rikkidioksidi (SO2) 0,005 0,009 t/a - hiilidioksidi (CO2) t/a Pölypäästöjä ehkäistään tarvittaessa materiaalin kastelulla. Jätteet Alueelle arvioidaan syntyvän talousjätettä kg/a ja jäteöljyjä kg/a. Talousjätteet kerätään jäteastioihin ja jäteöljyt konttiin tai säiliöihin. Jätevedet Toiminnasta ei aiheudu prosessijätevesipäästöjä. Kasteluun käytetty vesi imeytyy maastoon. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta. Päästöjä vähennetään koneiden ja laitteiden asianmukaisella huollolla ja kunnostuksella sekä huolehtimalla suojien ja kotelointien toimivuudesta. Maastoon jätettävä suojakannas estää pölyn leviämistä Natura-alueen suuntaan. Melupäästöjä vähennetään huolehtimalla koneiden ja laitteiden kotelointien ja suojauksien kunnosta. Maastoon jätettävä suojakannas ja -puusto vähentävät Kivi-kevättijärven ja Malahvian Natura-alueen suuntaan kantautuvaa melupäästöä.

5 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Murskauslaitoksen sijoittaminen alemmas ottoalueelle vähentää melun kantautumista työmaa-alueen ulkopuolelle. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminta-alue sijaitsee huomattavan kaukana asutuksesta, joten Vna 800/2010 ja Vnp 993/1992 määriteltyjen melutasojen raja-arvojen ylittyminen ei ole kyseisillä etäisyyksillä mahdollista. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminta-alue sijaitsee Malahvian Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. Toiminta-alueen rajausta on muutettu siten, että Natura-alueelta päin tarkasteltuna kallioisen pinnakohouman muoto säilyy ehyenä, eikä louhostoiminta ole niin selkeästi havaittavissa. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Toiminta-alue sijaitsee noin 250 m Kivi-Kevättijärven itäpuolella. Murskaustoiminnan aiheuttama melu voi olla järveltä havaittavaa, mutta edellä mainitut toimenpiteet huomioiden ei tule ylittämään Vnp 993/1992 määriteltyjä raja-arvoja. Toiminnassa ei käytetä vettä, joten murskaustoiminnalla ja kiviaineksen käsittelyllä ei ole vaikutuksia Kivi-Kevättijärven tai Malahvian Natura-alueen veden laatuun. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Toiminnan laajuus ja esiintymistiheys huomioiden ilmaan johtuvat päästöt ovat vähäiset josta ei ole haitallista vaikutusta ympäristöön. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Järjestämällä polttoaineiden käsittely asianmukaisesti ei toiminnalla vaaranneta alueen maaperää eikä läheisimpiä pintavesiä. Toimintajaksojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttoaineita. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta. Toiminnan merkittävin riski on konerikon, onnettomuuden tai ilkivallan aiheuttama polttoainevuoto maaperään. Riskin hallitsemiseksi tuotantolaitosten ja kuljetuskaluston mukana kuljetetaan aina laitteiston koko huomioiden riittävä määrä polttoaineiden imeytysmateriaalia ja keräysvälineitä.

6 Toiminnan käyttötarkkailu Tuotantoa suorittavalle urakoitsijalle laaditaan aina tuotantopaikkakohtainen ympäristö- ja laatusuunnitelma sekä turvallisuusasiakirja joissa annetaan tarkemmat ohjeet suojaustoimenpiteistä ja toimintaohjeista onnettomuuksien varalle. Ohjeistus käydään lävitse työmaan aloituskatselmuksessa. Työtapaturmien varalle urakoitsija varaa alueelle riittävät ensiapuvälineet. Kolmannelle osapuolelle aiheutuvan riskin mahdollisuus estetään varoittamalla ja estämällä alueella asiaton liikkuminen. Asian käsittely Toiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden kuntoa ja toimivuutta tarkastellaan jatkuvasti toimintajaksojen aikana. Kuuluttaminen Hakemuksesta on kuulutettu Suomussalmen kunnan virallisella ilmoitustaululla välisenä aikana ja Ylä-Kainuu lehdessä Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Suomussalmen kunnan Teknisten palveluitten aulassa. Muistutukset Hakemuksesta ei saatu muistutuksia. Tarkastukset Toiminta-alueelle tehtiin tarkastus Lausunnot Hakemuksesta ei ole pyydetty erikseen lausuntoja Ehdotus Ympäristösihteeri Jukka Korhonen: Ympäristölautakunnan ratkaisu Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhinnalle, siirrettävän kivenmurskaamon toiminnalle ja muualta tuotavan kiviaineksen murskaukselle sekä alueelle välivarastoitaville puhtaille leikkausmaille, edellyttäen, että ne toteutetaan ja ylläpidetään

7 hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset: 1. Toiminta Kiviaineksen murskaamista ja kallion poraamista saa tehdä alueella arkipäivisin maanantaista torstaihin klo ja perjantaista sunnuntaihin klo Kiviaineksen rikotusta ja räjäytystyötä saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Toiminta-alueelle saa tuoda varastoitavaksi ja hyödynnettäväksi puhdasta luonnonkiviainesta. Kiviaines on käytettävä hyödyksi murskeen valmistuksessa mahdollisimman pian. Alueelle ei saa tuoda varastoitavaksi muita jätteeksi luokiteltavia materiaaleja. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava louhinnan aloittamisesta ja murskausaseman käytön aloittamisesta ja lopettamisesta sekä aseman vastaavan hoitajan nimi yhteystietoineen Suomussalmen kunnan ympäristölautakunnalle hyvissä ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista. 2. Melu ja tärinä Louhinnasta ja murskauksesta ja toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuva päivittäinen ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää 55 db(a) lähimpien häiriintyvien kohteiden pihamaalla. Murskausasema on sijoitettava alueella siten, että melun leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Maa- ja kiviaineskasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämistä lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan. Tarvittaessa tulee käyttää muita meluesteitä. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa mitata/mittauttaa sekä porauksesta että louheen murskauksesta aiheutuvat melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melumittauksista sovitaan tarkemmin toiminnanharjoittajan ja ympäristölautakunnan kesken. Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määriteltyinä ajankohtina. 3. Ilma- ja pölypäästöt

8 Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Murskausasemien laitteet on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten, että pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieneksi. Pölyäminen tulee estää tämän lisäksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla. Aseman pölyntorjuntalaitteita on tarkkailtava päivittäin. Toiminta-alue ja kuljetukset on hoidettava siten, että toiminnasta aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölyäminen on tarvittaessa estettävä vedellä kastelemalla. Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 38/2011 annettuja raja-arvoja lähimpien häiriintyvien kiinteistöjen kohdalla. 4. Kemikaalit Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti merkityissä säiliöissä siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden tulee olla joko kaksivaippaisia tai niiden alla tulee olla suoja-allasta. Suoja-altaisiin kertynyt sadevesi on poistettava säännöllisesti. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. 5. Jätteet Toiminnassa syntyvät jätteet ja ongelmajätteet toimitetaan säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito tulee esittää pyydettäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätettä. Alue on siistittävä joka toimintajakson jälkeen. Maa-ainesten ottamisessa syntyvä jäte on hyödynnettävä alueella tai kuljetettava alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi. 6. Päästöt vesiin Alueen vesitalous tulee suunnitella ja hoitaa siten, etteivät toiminta-alueelta tulevien kastelu-, sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuvat kiintoaineet pääse suoraan ympäristön ojiin ja sitä kautta Kivi-Kevätti järveen 7. Onnettomuudet ja häiriötilanteet

9 Poikkeuksellisista häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista (kemikaalivahingoista) on viipymättä ilmoitettava Kainuun pelastuslaitokselle ja Suomussalmen ympäristölautakunnalle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Alueelle varataan turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Räjäytystöissä on noudatettava sitä huolellisuutta ja varovaisuutta, mitä räjäytystöitä koskevassa lainsäädännössä siitä erikseen säädetään. 8. Tiedottaminen Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut määräykset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille. 9. Toiminnan lopettaminen Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä ympäristölautakunnalle toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta luvan noudattamisen kannalta. Toiminnan loputtua alue on siivottava ja maa-ainesluvassa mainitut jälkihoitotoimenpiteet suoritettava maa-ainesluvan voimassaoloaikana. 10. Kirjanpito ja raportointi Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä. Suomussalmen ympäristölautakunnalle on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavin tiedoin: - kokonaistoiminta-aika - louhitun kallion määrä ja murskeen tuotantomäärä - muulta tuodun luonnonkiviaineksen määrät - käyttötarkkailu- ja huoltotoimenpiteet - syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat Luvan voimassaolo

10 Tämä lupapäätös on voimassa saakka. Lupapäätös on sidonnainen alueen voimassa olevaan maa-aineslupaan, joka päättyy Mikäli alueelle haetaan uutta maa-aineslupaa tulee toiminnanharjoittajan tehdä hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemuksessa tulee esittää selvitys mahdollisesti tapahtuneista muutoksista toiminnassa ja ympäristössä. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen perustelut Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti ei kivenlouhintaan ja kivenmurskaukseen kuuluva toiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta ympäristönsuojelulain 49 :ssä tarkoitettua terveyshaittaa, merkittävää muuta 5 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, :ssä kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitetta kohtuutonta rasitusta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Luvassa on ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, päästöraja-arvoista, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan toiminnanharjoittaja voidaan määrätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja (määräys 10). Määräyksillä 1 ja 2 vähennetään lähimmille häiriintyville kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu- ja tärinähaittaa. Meluisammat työvaiheet tehdään arkisin kahden kesäkuukauden ulkopuolella.

11 Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 asetettuja ohjearvoja. Päiväaika alkaa klo 7 ja päättyy klo 22. Laitos on vähintään 300 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta, ja kesäaikana ei murskausta tehdä alle 500 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta. Kohtuullisen matkan päässä on vapaa-ajanasuntoja. Tämän takia on tarpeen rajoittaa toimintaa kesäkuukausina (kesä-, heinä- ja elokuussa) ja perjantai-iltaisin. Toiminnanaikaisilla melumittauksilla varmistetaan tarvittaessa, että meluraja-arvot alittuvat. Määräyksellä 3 pyritään ehkäisemään lähiympäristölle toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä ja hajuhaittoja. Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuutta koskeva määräys on annettu valtioneuvoston asetuksen 413/2014 noudattamiseksi. Hiukkaspitoisuuksista annetaan määräys sen varmistamiseksi, että pölyhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Määräyksillä 4, 5 ja 6 varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä tai pohjavettä pilata. Määräyksellä 4 ehkäistään ennakkoon kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ympäristövahinkoja. Määräyksellä 5 ohjataan jätteitä ja ongelmajätteitä asialliseen käsittelyyn. Määräyksellä 6 estetään toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten kulkeutumista sade- ja sulamisvesien mukana ympäristön ojiin ja sitä kautta pintavesiin. Määräys 7 on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminta ei saa vaarantaa toiminnan vaikutusalueella yleiseltä kannalta tien käyttömahdollisuutta. Määräyksellä 8 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä. Määräykset 9 ja 10 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta. Lisäksi määräyksellä 9 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja maa-ainesluvassa mainitut jälkihuoltotoimenpiteet suoritetaan.

12 Uusi annettu valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) on tullut voimaan Asetus säätelee toiminnan vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksen 3 :n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta. Em. asetuksen mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. Asetuksen 800/ :n mukaan, jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä eikä kuormauksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan: 1) murskaaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7 22 välisenä aikana; 2) poraaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7 21 välisenä aikana; 3) rikotus on tehtävä arkipäivisin klo 8 18 välisenä aikana; 4) räjäytykset on tehtävä arkipäivisin klo 8 18 välisenä aikana; ja 5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin klo 6 22 välisenä aikana. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 527/2014: 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 27, 34, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 71, 84, 85, 87, 123, 190, 191, 198 ja 205 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014: 2, 3, 4, 11, 14, ja 15 Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920: 17, 18. Jätelaki 646/2011: 13, 15, 28, 29, 72, 118, 119, 120, 122,. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992

13 Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta 413/2014 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 Ympäristölupamaksutaksa Tästä ympäristölupapäätöksestä peritään Suomussalmen kunnan ympäristölautakunnan :ssä hyväksymän taksan mukaisesti seuraavaa: - Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus 650,00 Yht. 650,00 Muutoksenhaku Päätöksen antaminen Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa julkipanosta julkipanopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Antopäivä on Päätöksen tiedoksi antaminen Päätös Tiedoksi Hakijalle Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Tieto päätöksestä julkaistaan Suomussalmen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Ylä-Kainuu lehdessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy Ympäristölautakunta 24 31.03.2015 Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90310 OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen Miljönämnden 105 11.06.2014 Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen 1086/11.01.00/2014 Miljönämnden 105 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä 53100 LAPPEENRANTA 19.12.2012 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL 76 03101

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot