KESKEISET SEIKAT UUDEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISESSA ENERGIANTUOTANTOLAITOKSILLE. Raportti Y3/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET SEIKAT UUDEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISESSA ENERGIANTUOTANTOLAITOKSILLE. Raportti Y3/2004"

Transkriptio

1 KESKEISET SEIKAT UUDEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISESSA ENERGIANTUOTANTOLAITOKSILLE Raportti Y3/2004

2 Suomen Kaukolämpö ry 2004 ISSN (Painettu) ISSN X (Verkkojulkaisu) Sky-kansio 8/3

3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY FINERGY KESKEISET SEIKAT UUDEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISESSA ENERGIANTUOTANTOLAITOKSILLE

4 TIIVISTELMÄ Ympäristönsuojelulaki (YSL) edellyttää, että polttoaineteholtaan yli 50 MW:n polttolaitosten on haettava uutta ympäristölupa viimeistään ellei toimintaan ole sitä ennen myönnetty YSL:n mukaista lupaa. Ympäristöluvan hakuprosessissa vaaditaan entistä selvemmin huolellista ja asiantuntevaa perustelua tietyn tekniikan ja puhdistustason valintaan. Kokonaisvaltainen ympäristövaikutusten selvittäminen on keskeisessä asemassa. Ympäristönsuojeluasetuksessa vaaditaan lupahakemuksen laatijalta myös riittävää asiantuntemusta. Suomen Kaukolämpö ry on yhdessä Energia-alan Keskusliito ry Finergyn kanssa laadituttanut tämän selvityksen ympäristölupahakuprosessin keskeisistä seikoista. Tämä selvitys toimii toiminnanharjoittajien oppaana lupahakemusta suunniteltaessa ja laadittaessa, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä ja heidän työnsä kohdentamista harkittaessa sekä esitettäessä perusteluja teknisille valinnoille luvitettavassa laitoksessa. Tavoitteena on ollut, että selvitys voisi osaltaan auttaa laatimaan hakemuksen, joka voidaan käsitellä joutuisasti ja jonka käsittelyn lopputuloksena saavutetaan eri osapuolten ja ympäristön kannalta tarkoituksenmukaisimmat lupaehdot. Tätä selvitystä voidaan Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman ympäristölupahakemuslomakkeen täyttöohjeen lisäksi käyttää apuna lupahakemusta laadittaessa. Selvitys koskee olemassa olevia laitoksia ja niitä uusia kattiloita/laitoksia, jotka tulevat olemassa olevan laitoksen yhteyteen (kapasiteetin lisäys). Selvityksen pääpaino on olemassa olevissa laitoksissa. Selvityksessä on kuvattu ympäristölupamenettely ja lupahakemuksen rakenne yleisellä tasolla. Ympäristölupahakemuksen laadintaa ei ole käsitelty kaikilta osin, vaan selvityksessä on tarkasteltu seuraavia hakijan kannalta keskeisiä asioita, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota hakemusta laadittaessa: Miten paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) tuodaan hakemuksessa esille Energiankäytön tehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvien asioiden riittävä esittäminen lupahakemuksessa Ympäristövaikutusten luotettava ja riittävä selvittäminen lupahakemuksessa Poikkeus- ja häiriötilanteiden vaikutusten arvioinnin ja riskienhallinnan esittäminen lupahakemuksessa Jätehuoltoasioiden esittäminen lupahakemuksessa Käyttötarkkailun, päästöjen tarkkailun sekä ympäristövaikutusten tarkkailun esittäminen lupahakemuksessa Selvityksessä on kuvailtu näiden aihepiirien taustaa ja hyvää esittämistapaa lupahakemuksessa. Selvityksen on laatinut Electrowatt-Ekono Oy ja sen laatimista on ohjannut valvontaryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Suomen Kaukolämpö ry, Ympäristöministeriö, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Energia-alan Keskusliitto ry Finergy, Fortum Power and Heat Oy ja Pohjolan Voima Oy. 1

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO SELVITYKSEN TAVOITTEET, SISÄLTÖ, RAJAUS JA TOTEUTUSTAPA TAVOITTEET JA SISÄLTÖ SELVITYKSEN RAJAUS TOTEUTUSTAPA LUPAMENETTELY JA LUPAHAKEMUKSEN RAKENNE LUPAMENETTELY LUPAHAKEMUKSEN RAKENNE HYVÄN LUPAHAKEMUKSEN VAIKUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN LAITOKSEN TEKNIIKKA SUHTEESSA PARHAASEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAAN TEKNIIKKAAN (BAT) TAUSTAA ESITTÄMISTAPA LUPAHAKEMUKSESSA ENERGIAN KÄYTTÖ JA ENERGIATEHOKKUUS TAUSTAA ESITTÄMISTAPA LUPAHAKEMUKSESSA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN TAUSTAA MENETELMIEN VALINNASTA ESITTÄMISTAPA LUPAHAKEMUKSESSA POIKKEUS- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA TAUSTAA ESITTÄMISTAPA LUPAHAKEMUKSESSA JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO TAUSTAA ESITTÄMISTAPA LUPAHAKEMUKSESSA KÄYTTÖTARKKAILU JA PÄÄSTÖJEN TARKKAILUSUUNNITELMA TAUSTAA TARKKAILUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ LÄHTEET LIITE 1. KATSAUS YMPÄRISTÖLUPAMENETTELYYN LIITTYVÄÄN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖÖN JA SEN SOVELTAMISEEN LIITE 2. YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMINEN LIITE 3. ESIMERKKI KESKEISISTÄ ASIOISTA KAHDEN ERILAISEN LAITOKSEN HAKEMUKSISSA

6 1 JOHDANTO Ympäristönsuojelulaki (YSL) edellyttää, että polttoaineteholtaan yli 50 MW:n polttolaitosten on haettava uutta ympäristölupa viimeistään ellei toimintaan ole sitä ennen myönnetty YSL:n mukaista lupaa. Ympäristöluvan saaminen edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista kokonaisvaltaista tarkastelua sekä sitä, että hakija käyttää päästöjen hallintaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT), todellisten syntyvien ympäristövaikutusten merkittävyys ja laitoksen ikä huomioon ottaen. Ympäristöluvan hakuprosessissa vaaditaan entistä selvemmin huolellista ja asiantuntevaa perustelua tietyn tekniikan ja puhdistustason valintaan. Kokonaisvaltainen ympäristövaikutusten selvittäminen on keskeisessä asemassa. Ympäristönsuojelu- asetuksessa vaaditaan lupahakemuksen laatijalta myös riittävää asiantuntemusta. Suomen Kaukolämpö ry on yhdessä Energia-alan Keskusliito ry Finergyn kanssa laadituttanut tämän selvityksen ympäristölupahakuprosessin keskeisistä seikoista. Selvityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota tuotantolaitoksen teknologian valintaperusteisiin sekä ympäristövaikutuksiin suhteessa parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan (BAT) ja investointeihin. Selvityksen laadinnan rahoitukseen ovat osallistuneet energia-alan ympäristöpooli ja ympäristöministeriö. Selvityksen laatimista on ohjannut valvontaryhmä, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Matti Nuutila, Suomen Kaukolämpö ry Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Tapio Kovanen, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto Pia Oesch, Energia-alan Keskusliitto ry FINERGY Irma Uotila, Fortum Power and Heat Oy Petri Vesa, Pohjolan Voima Oy Selvityksen on laatinut Electrowatt-Ekono Oy, jossa työhön ovat osallistuneet Mika Pohjonen, Thomas Bonn, Jukka Jalovaara, Peter Anton ja Janne Rauhamäki. 3

7 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET, SISÄLTÖ, RAJAUS JA TOTEUTUSTAPA 2.1 Tavoitteet ja sisältö Selvityksen tavoitteena on ollut ympäristölupahakemuksen laatimisen tarkasteleminen kokonaisuutena siten, että on selvitetty hakijan kannalta keskeiset lupahakemusprosessissa edellytettävät asiat, jotka ovat osoittautuneet hankaliksi ympäristölupahakemuksia laadittaessa ja joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota ennen hakemuksen jättämistä. Ympäristölupahakemusten laatimisen keskeisiä ongelmakohtia ovat toiminnanharjoittajien kokemusten perusteella olleet mm.: Monet lainsäädännön pykälät ovat tulkinnanvaraisia Parhaan käytettävissä olevan tekniikan käsitteen soveltaminen lupaharkinnassa hakee muotoaan, asiasta on vain vähän kokemuksia Käyttötarkkailun esitystapa hakemuksessa, mm. LCP-asetuksen mukaisen tarkkailun esitystapa tilanteessa, jossa mittauslaitteistoja ei vielä ole uusittu Energiankäytön tehokkuuden esitystapa ja syvällisyys (mm. energiansäästösopimuksen olemassaolon riittävyys ympäristöluvan saamiseksi) Ympäristövaikutusten selvittämisen kattavuus ja syvällisyys, sekä tarkoituksenmukaisten arviointimenetelmien valinta Riskianalyysien tarve, mitoitus ja kohde. Tämä selvitys toimii toiminnanharjoittajien oppaana lupahakemusta suunniteltaessa ja laadittaessa, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä sekä heidän työnsä kohdentamista harkittaessa sekä esitettäessä perusteluja teknisille valinnoille luvitettavassa laitoksessa. Tavoitteena on ollut, että selvitys voisi osaltaan auttaa laatimaan hakemuksen, joka voidaan käsitellä joutuisasti ja jonka käsittelyn lopputuloksena saavutetaan eri osapuolten ja ympäristön kannalta tarkoituksenmukaisimmat lupaehdot. Keskeisten aiheiden esitystapasuositukset lupahakemuksessa on selvityksessä kuvattu periaatteellisella tasolla. 2.2 Selvityksen rajaus Selvitys rajattiin koskemaan olemassa olevia laitoksia ja niitä uusia kattiloita/laitoksia, jotka tulevat olemassa olevan laitoksen yhteyteen (kapasiteetin lisäys). Selvityksen pääpaino on olemassa olevissa laitoksissa. Selvityksessä ei ole käsitelty ympäristölupahakemusta kaikilta osin, vaan siinä on keskitytty seuraaviin osa-alueisiin: Miten paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) tuodaan hakemuksessa esille. Hakijan tulisi pystyä perustelemaan laitokseensa valitun tekniikan ja puhdistustason riittävyys ja soveltuvuus ko.laitoksen sekä sen sijaintipaikan ympäristön kannalta. Energiankäytön tehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvien asioiden riittävä esittäminen Ympäristövaikutusten luotettava ja riittävä selvittäminen lupahakemuksessa Poikkeus- ja häiriötilanteiden vaikutusten arvioinnin ja riskienhallinnan esittäminen Jätehuoltoasioiden esittäminen Käyttötarkkailun ja päästöjen tarkkailusuunnitelman esittäminen Suomen ympäristökeskus on julkaissut kattilalaitosten ympäristölupahakemuslomakkeen täyttöohjeineen (http://www.ymparisto.fi->lupa-asiat->ympäristölupa->miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet). Siinä on kuitenkin käsitelty lähinnä hake- 4

8 muslomakkeiden täyttöä, kun taas tässä raportissa selvitetään hakemuksen laadinnan tärkeimpiä kohtia asiasisällön kannalta ja laajemmin. 2.3 Toteutustapa Selvityksen laatimista valvomaan perustettiin valvontaryhmä, jossa olivat edustettuina toiminnanharjoittajat ja toiminnaharjoittajajärjestöt sekä viranomaiset. Valvontaryhmä ja konsultti kokoontuivat työn puitteissa kolme kertaa, aloituskokoukseen, käsittelemään selvityksen alustavaa runkoa ja käsittelemään selvitysluonnosta. 5

9 3 LUPAMENETTELY JA LUPAHAKEMUKSEN RAKENNE 3.1 Lupamenettely Ympäristölupahakemuksen valmisteluun neuvotteluineen kannattaa varata noin 4 6 kuukautta kalenteriaikaa. Aluksi on hyvä selvittää hakemuksen kattama kokonaisuus ja siihen suunnitteilla olevat muutokset, hakemuksen sisältö pääpiirteittäin ja tarvittavat selvitykset. Mikäli hakemuksen laatimisessa ei käytetä asiantuntijaa tai lupaprosessi on muuten tavanomaisesta poikkeava, on tämän jälkeen hyvä käydä ensimmäinen neuvottelu lupaviranomaisen kanssa, jotta edellä mainituista päälinjoista päästään yksimielisyyteen ennen kuin hakemuksen valmistelu aloitetaan. Kun hakemus on valmistunut luonnokseksi, se voidaan toimittaa etukäteen lupaviranomaiselle tutustuttavaksi ja käydä sisältö neuvottelussa läpi, jotta mahdolliset puutteet voitaisiin korjata mahdollisimman pitkälti jo ennen hakemuksen jättämistä käsittelyyn. Hakemuksen jättämisen jälkeen lupaviranomainen tarkastaa hakemuksen riittävyyden ja pyytää tarvittavat täydennykset kirjallisesti määräajassa. Kun hakemus on riittävä, lupaviranomainen asettaa sen nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa nähtävillä olosta sanomalehdissä. Mikäli hankevastaava katsoo tarpeelliseksi, se voi ajoittaa hakemusta koskevan tiedotus- ja keskustelutilaisuuden nähtävillä oloajan alkuun. Tällaisen tilaisuuden tavoitteena on vähentää väärinkäsityksistä ja tiedon puutteesta johtuvaa epävarmuutta tiedottamalla ja keskustelemalla hakemuksen sisällöstä sidosryhmien kanssa. Nähtävillä oloaikana asianosaiset ja muut osalliset voivat jättää hakemusta koskevia muistutuksia ja mielipiteitä lupaviranomaiselle. Asianosaisen käsite on nykyisessä ympäristönsuojelulaissa varsin laaja. Nähtävillä oloajan päätyttyä lupaviranomainen kokoaa muistutuksen ja lausunnot ja tavallisesti pyytää niihin hakijalta vastineen määräajassa. Kun vastine on toimitettu, lupaviranomainen valmistelee lupapäätöksen. Lupaviranomainen voi tehdä päätöksen, jos vastinetta ei jätetä määräajassa. Lupapäätös toimitetaan tiedoksi hakijalle sekä muistutuksia ja mielipiteitä jättäneille. Valitusaika lupapäätöksestä on 30 päivää ja valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus. Mikäli valituksia ei tule, saa päätös lainvoiman. Lupapäätöksen saaminen hakemuksen jättämisestä lukien kestää tavanomaisesti noin 8 12 kuukautta. Koska vuoden 2004 loppuun mennessä jätetään runsaasti siirtymäsäännösten mukaisia ympäristölupahakemuksia, olemassa olevan toiminnan lupakäsittely voi kestää hakemusruuhkan vuoksi huomattavasti pidempäänkin. Mikäli asia on toiminnanharjoittajalle kiireellinen, esimerkiksi toiminnan muutos tai uusi toiminta, on kiireellisyydestä ja sen syistä hyvä kertoa lupaviranomaiselle. Mikäli päätöksestä valitetaan, kestää käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa noin 8 12 kuukautta. Jos uudelle toiminnalle tai toiminnan muutokselle on alun perin haettu ja myönnetty aloituslupa valituksista huolimatta, se voidaan aloittaa. Muutoin on odotettava päätöksen lainvoimaa, joka siis saavutetaan hallinto-oikeuden päätöksen valitusajan (30 päivää) umpeuduttua, mikäli valituksia ei jätetä. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa käsittelyaika on 8-12 kuukautta. KHO:n päätös on lopullinen ja siitä ei voi enää valittaa. Päätös saa lainvoiman heti. 6

10 3.2 Lupahakemuksen rakenne Lupahakemus voidaan laatia käyttämällä ympäristöhallinnon vahvistamaa kaavaketta runkona ja liittämällä siihen pääkohdissa pyydettyjä tietoja liitteinä. Liitteitä voidaan yhdistellä niiden määrän vähentämiseksi ja hakemuksen luettavuuden parantamiseksi. Näin kannattaa tehdä varsinkin monimutkaisia, suurempia toimintokokonaisuuksia koskevissa hakemuksissa. Esimerkiksi perusteellinen ympäristövaikutusten selvitys ympäristön tilan kuvauksineen on nykyään niin laaja asiakirja, että sen tulokset kannattaa usein esittää erillisessä, lupahakemuksen liitteenä olevassa vaikutusselvityksessä. Hakemuksen tulee rakenteesta riippumatta sisältää noin yhden arkin mittainen, yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. 3.3 Hyvän lupahakemuksen vaikutus ympäristölupapäätökseen Hyvän ympäristölupahakemuksen avulla lupapäätös saadaan nopeammin kuin puutteellisella hakemuksella, koska viranomaiskäsittelyyn kuluva aika on todennäköisesti lyhyempi, muistutuksia tulee vähemmän ja valituskierroksilta tai ainakin niiden seurauksena tapahtuvalta päätöksen oleelliselta muuttamiselta voidaan välttyä parhaassa tapauksessa kokonaan. Hyvällä lupahakemuksella ja asianmukaisesti läpi viedyllä lupamenettelyllä saavutetaan lisäksi suurella todennäköisyydellä kaikkien osapuolten ja ympäristön kannalta tarkoituksenmukaiset lupaehdot sekä lupakauden pituus. Viranomaisella on myös lupahakemuksen käsittelystä perittävän maksun suhteen 35 % liikkumavara molempiin suuntiin; hyvän hakemuksen käsittelyyn kuluva lyhyempi aika voi näkyä jopa lupamaksun pienenemisenä. 7

11 4 LAITOKSEN TEKNIIKKA SUHTEESSA PARHAASEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAAN TEKNIIKKAAN (BAT) 4.1 Taustaa BAT:n määrittely ja arviointi Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa teknisten ratkaisujen samoin kuin päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. Sen lyhenne on BAT (Best Available Techniques) (YSL 4 ). Parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla tarkoitetaan ympäristönsuojelulaissa mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä sekä toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- ja käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. Tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin. BAT tai sen määrittely ei ole luonteeltaan sitovaa lainsäädäntöä edustava normi tai standardi, vaan se kuvaa paremminkin tekniikan valintaa, sen soveltamista ja osaamisen tasoa. BAT:n määrittely ei siis tarkoita vaatimusta käyttää tiettyä tekniikkaa, teknistä laitetta tai menettelyä. Ympäristönsuojelulain 3 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun parhaan käytettävissä olevan tekniikan sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon (YSA 37 ): 1) jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen; 2) käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita; 3) tuotannossa käytettyjen aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus; 4) muodostuvien päästöjen laatu, määrä ja vaikutus; 5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus; 6) energian käytön tehokkuus; 7) toimintaan liittyvien riskien ja onnettomuusvaarojen ennaltaehkäisy sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen; 8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöön ottamiseen liittyvä aika ja toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt; 9) kaikki vaikutukset ympäristöön; 10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantoa ja päästöjen hallintaa koskevat menetelmät; 11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys; 12) Euroopan yhteisöjen komission tai kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. 8

12 4.1.2 BAT-vertailuasiakirjat (BREF) EU-komission Ympäristöasioiden pääosasto julkaisee BAT-tietojen vaihdon tulokset niin sanottuina BAT-vertailuasiakirjoina (BREF) (http://www.ymparisto.fi->lupa-asiat- >Yritykset ja yhteisöt->paras tekniikka, BAT). BAT-vertailuasiakirjojen (BREF) tarkoituksena on muun muassa antaa yhteistä tietopohjaa lupamääräyksille (YSA 9 ). BAT-vertailuasiakirjojen tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua ja harmonisoida lupakäytäntöjä EU:ssa. BAT-vertailuasiakirjat ovat yleiseurooppalaisia, eikä niissä ole voitu ottaa huomioon kansallisia erityispiirteitä. BAT-vertailuasiakirja on eräänlainen tekniikan hyvää tasoa osoittava mittakeppi, johon eri puolilla Eurooppaa tehtävät päätökset voivat perustua ja joihin päätöksiä voidaan verrata. BAT-vertailuasiakirjoissa BAT määritellään mm. käytettyjen resurssien, kuten raaka-aineiden ja muiden resurssien käytön sekä päästöjen avulla. Ne eivät siten määritä, mitä tekniikkaa on käytettävä, että lupaehdot täyttyisivät. Vertailuasiakirjat julkaistaan internetissä Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilla (http://eippcb.jrc.es/) ja ovat vapaasti yritysten, yhteisöjen, viranomaisten ja suuren yleisön saatavissa. Niiden laajat yhteenvedot sekä BAT-vertailuasiakirjojen alkusanat ja BATin tarkoitusta selventävä osa julkaistaan kaikilla EU:n kielillä. Suurin osa BAT-vertailuasiakirjoista on toimialakohtaisia selvityksiä, joita valmistellaan IPPC-direktiivin liitteessä 1 mainituille teollisuuden toimialoille, esimerkiksi rauta- ja terästeollisuudelle, lasiteollisuudelle ja jätteenpoltolle. Suurille polttolaitoksille on valmisteilla oma toimialakohtainen selvitys, jonka toinen luonnos julkaistiin maaliskuussa Lisäksi valmistellaan ns. horisontaalisia BAT-vertailuasiakirjoja, jotka ovat yhteisiä useille toimialoille, kuten päästöjen tarkkailua, jäähdytysjärjestelmiä ja energiatehokkuutta koskevat BAT-vertailuasiakirjat. Suomeen perustetaan tarpeen mukaan eri toimialoille kansallisia BAT-toimialaryhmiä, mm. LCP-toimialaryhmä, jotka ovat vastuussa Suomen kannanottojen valmistelusta, kansallisen tiedon keräämisestä sekä raporttien laatimisesta ja toimittamisesta EU:n toimielimille. Suomessa kansallisten toimialaryhmien työtä koordinoi BAT-johtoryhmä, jossa edustettuina ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE), ympäristöministeriö (YM), kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM), TEKES, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT), Suomen luonnonsuojeluliitto ja alueelliset ympäristökeskukset. BAT-johtoryhmän puheenjohtajana toimii BAT-asioihin perehtynyt SYKEn edustaja. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on BAT-informaation vaihdon kansallinen yhteyskeskus (National Focal Point) (http://www.ymparisto.fi->lupa-asiat->yritykset ja yhteisöt->paras tekniikka, BAT). Suomessa on tehty kansallinen asiantuntijaraportti Paras käyttökelpoinen tekniikka yli 50 MW:n polttolaitoksissa. Lisäksi on selvitetty mitä voisi olla paras käyttökelpoinen tekniikka 5-50 MW:n polttolaitoksissa (Jalovaara ym. 2003). 4.2 Esittämistapa lupahakemuksessa Ympäristönsuojelulaki velvoittaa toiminnaharjoittajan olemaan tietoinen parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta. Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan lupahakemuksen on mm. sisällettävä arvio parhaan käytettävissä olevan tekniikan vaatimusten täyttämisestä. 9

13 Suomen ympäristökeskuksen laatimassa ympäristölupahakemusten täyttöohjeessa todetaan seuraavaa: Ympäristölupahakemuksessa toiminnanharjoittajan on esitettävä toiminnan luonne ja arvio BAT-tekniikan soveltamisesta omassa toiminnassaan. Toiminnanharjoittajan ei tarvitse noudattaa BAT-vertailuasiakirjassa kuvattuja teknisiä keinoja. Hän voi valita ne tekniset ratkaisut, joilla pystytään täyttämään lupaehdot ja niissä määritetyt raja-arvot. Ympäristöluvasta päätettäessä tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, taloudelliset edellytykset ja laitoksen ikä. BAT-vertailuasiakirja on siis vain yksi ohjenuora lupaviranomaisille, referenssidokumentti, johon he voivat tukeutua arvioidessaan luvitettavassa laitoksessa käytetyn tekniikan tasoa. Lupahakemuksessa tulee siis hakijan omaan arvioon parhaan käyttökelpoisen tekniikan tasosta perustuen kuvata laitoksen keskeisimmät ympäristönsuojeluratkaisut (esim. sähkösuodatin, rikinpoistolaitos, Low-NOx-tekniikka jne.), tuoda esiin mahdollisia ongelmakohtia ja arvioida erilaisten lisä- tai muutostoimenpiteiden vaikutuksia kustannusmielessä, teknisesti sekä saavutettavissa olevien ympäristöhyötyjen kannalta. BAT-harkinnan merkitystä yli 50 MW:n polttoainetehoisten polttolaitosten lupamenettelyissä voi kuitenkin vähentää se, että savukaasupäästöjä säädellään täsmällisin päästörajoin varsin uudessa LCP-asetuksessa. Näistä asetuksen päästörajoista lupamääräys voi tämän hetkisen lainsäädännön mukaan poiketa vain tietyin ympäristönsuojelulain 51 :ssä säädetyin edellytyksin: 1) luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi (ks. YSL 42); 2) asetuksella annetun ympäristön laatuvaatimuksen turvaamiseksi; tai 3) vesien suojelemiseksi. Keskeisten päästöjen puhdistusteknologioiden lisäksi BAT-vaatimus koskee lähes kaikkea muutakin voimalaitoksen toimintaa: polttoaineen käsittelyä, päästöjen tarkkailua, häiriötilanteiden hallintaa jne. Lupahakemuksen BAT-osiossa ei kuitenkaan ole perusteltua toistaa kaikkea, mitä muualla lupahakemuksessa on todettu. Joissain kohden BAT-tarkastelu voi olla tarpeen tehdä yleisluonteista kuvailua tarkemmin. Näin on erityisesti niiltä osin, kun eri osapuolten näkemykset tulevien lupamääräysten tasosta poikkeavat todennäköisesti toisistaan. Tällöin lupahakemuksen BATtarkastelu on näiltä osin syytä tehdä syvällisemmin, jolloin selvityksessä on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: Laitoksen ikä ja käyttötapa (huippu- tai varalaitos/peruskuormalaitos) sekä jäljellä oleva käyttöaika. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käsitteeseen sisältyy laitoksen iän huomioon ottaminen, ts. vanhemmalta laitokselta ei voida useinkaan edellyttää samaa tasoa olevia teknisiä ratkaisuja kuin uudemmalta. Käyttötapaa taas on hyvä kuvata ympäristövaikutusten kannalta, esimerkiksi vähän käyvän laitoksen kuormitus on pienempi kuin peruskuormalaitoksen. Jäljellä olevalla käyttöajalla on merkitystä sekä investointien kannattavuuden että joiltain osin myös laitosta koskevan lainsäädännön soveltamisen kannalta. 10

14 Laitoksen sijainti ja aiheuttamien ympäristövaikutusten merkittävyys: jos ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, ei välttämättä ole perusteltua investoida uudempaan tekniikkaan. On huomattava paikallisten olosuhteiden merkitys: samalla kuormituksella tai melulla voi olla erilainen vaikutus eri sijoituspaikkojen ympäristössä. Selvitettävä, miten laitoksella on sovellettu parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Tässä voidaan käyttää hyväksi BAT-vertailuasiakirjaa ym. muita lähteitä ja selvityksiä, joista voidaan selvittää mikä olisi BATia tällaisessa laitoksessa. Soveltamista arvioitaessa otetaan huomioon laitoksen ikä, sen aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa tietyn ajan kuluessa mahdollisia muutoksia. BAT:in soveltamisesta esiin tulevien teknisten muutosten soveltuvuus, asentamisen kustannusvaikutusten merkitys laitoksen kannattavuudelle ja tulevalle energiantuotannolle, saavutettavien ympäristöhyötyjen merkitys. 11

15 5 ENERGIAN KÄYTTÖ JA ENERGIATEHOKKUUS 5.1 Taustaa Ympäristönsuojelulain (43 ) mukaan lupamääräyksiä annettaessa on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus. Uuden, polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksen tai kaasuturbiinin lupamääräyksiä annettaessa on lisäksi otettava huomioon mahdollisuus sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jos se on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Ympäristönsuojelulainsäädännön uudistamiseksi tehdyssä hallituksen esityksessä (84/1999) todetaan 43 :n perusteluissa mm. seuraavaa: "energiatehokkuus voitaisiin selvittää esimerkiksi vapaaehtoisten energiakatselmusten perusteella. Liittyminen kauppa- ja teollisuusministeriön ja eri toimialojen välillä solmittuun energiasäästösopimukseen edellyttää sekä energiatehokkuuden selvittämistä että seurantajärjestelmää. Järjestelmästä voitaisiin tuottaa myös lupaviranomaisten tarvitsevat tiedot, eikä erillistä lupaan perustuvaa seurantaa tällöin tarvittaisi. Luvassa voitaisiin kuitenkin tarvittaessa asettaa erityisiä selvitysmääräyksiä energiatehokkuuden parantamisesta tai energian talteenottomahdollisuuksista." Tärkein energiatehokkuutta edistävä paras käytettävissä oleva tekniikka on suurten polttolaitosten BAT-vertailuasiakirjaluonnoksen mukaan sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) uusissa polttolaitoksissa. Energiatehokkuutta käsittelevän BAT-vertailuasiakirjan (BREF) laatiminen on aloitettu vuonna Julkaisussa Energiatehokkuus ympäristöluvissa (Lindström ym. 2003) esitellään 11 EUmaan kokemuksia energiatehokkuuden huomioimisessa suurten teollisuuslaitosten (ns. IPPC-laitosten) ympäristöluvissa. Lisäksi siinä käsitellään hyviä käytäntöjä energiatehokkuuteen liittyvien lupamääräysten käsittelemisen avuksi. Ympäristöministeriö on teettänyt taustaselvityksen energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä (Siitonen ym. 2001). Tässä selvityksessä energiatehokkuuden arviointia on käsitelty lähinnä jo toiminnassa olevien laitosten kannalta ja annettu tausta-aineistoa itse arviointiin. 5.2 Esittämistapa lupahakemuksessa Energiatehokkuuden käsittelyllä ympäristölupamenettelyssä pyritään ympäristönsuojelun tason edistämiseen ja sitä tarkastellaan ympäristövaikutusten kannalta. Tämän vuoksi energiatehokkuuden yksityiskohtaista, esimerkiksi energiakatselmusraportin tasoista teknis-taloudellista selvittämistä lupahakemuksessa ei voida pitää perusteltuna. Lisäksi ympäristölupa-asiakirjat ovat julkisia, mikä on hyvä pitää mielessä hakemuksen teknis-taloudellista yksityiskohtaisuutta harkittaessa. Energiatehokkuuden kuvaamiseen lupahakemuksessa tarvitaan sekä numerotietoa että sanallinen kuvaus. Tietojen tulisi olla sellaisessa muodossa, että niistä selviää kokonaisenergiankäyttö ja sen jakautuminen tarvittaessa eri yksiköille, jos se on tarpeen kokonaisuuden hahmottamiseksi. Ympäristöinvestointien vaikutukset energiankäyttöön tulisi myös eritellä kokonaisuuden arvioimiseksi; jos esimerkiksi savukaasujen puhdistuksen tehostaminen on lisännyt energiankäyttöä, ympäristövaikutus kokonaisuutena on kuitenkin positiivinen. Energiatehokkuuden kehittymistä voi kuvata myös laitos- tai toimialakohtaisella indeksillä, jos sellainen on kehitetty. 12

16 Mikäli hakija on liittynyt Energia-alan Keskusliitto ry Finergyn, Suomen Kaukolämpö Sky ry:n, Senerin ja KTM:n välille solmittuihin voimalaitos- tai kaukolämpöalan energiansäästösopimuksiin, on tämän maininta lupahakemuksen energiantehokkuutta käsittelevän osan lähtökohta. Lisäksi hakemuksessa on syytä luetella lyhyesti, mitä energiatehokkuuden tehostamismahdollisuuksia on löydetty, mitä toteutettu ja mitä päätetty toteuttaa tulevaisuudessa. Mikäli nämä toimet on kirjattu energiansäästösuunnitelmaksi, joka päivitetään ajoittain esimerkiksi osana ympäristöjohtamisjärjestelmää, se kannattaa niinikään tuoda esiin lupahakemuksessa, koska se osoittaa sitoutumista energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi ympäristölupahakemuksen energiatehokkuusosaan voi sisällyttää seuraavia asioita: maininta siitä, että kyseessä on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos (CHP), jos näin on laitoksen ja sen osaprosessien hyötysuhde sekä tekninen, käyttötavasta johtuva tai muu selitys todelliselle maksimihyötysuhteelle mahdolliset muut suunnitelmat energiatehokkuuden parantamiseksi energiatehokkuuteen liittyvä koulutus, johon henkilöstö on osallistunut, tai muu käyttöhenkilökunnan energiasäästötietoisuuden lisääminen. Mikäli hakija ei ole liittynyt energiansäästösopimukseen, voi edellä lueteltuja seikkoja käyttää runkona siten, että hakemuksessa esitetään ne vapaamuotoisesti siltä osin kuin hakija on niitä selvittänyt tai ne soveltuvat omaan toimintaan. Tehtyjä säästöselvityksiä kuvailtaessa kannattaa selostaa milloin selvitys on tehty, mitä menetelmiä on käytetty (mm. käyttöhenkilökunnan ym. haastattelut, laitoksen läpikäynti paikan päällä, energiansäästölaskelmat, taselaskentaohjelmien käyttö, mittaukset), mitä suosituksia jatkotoimenpiteiksi on annettu ja miten näitä on noudatettu. Esimerkkejä selvitettävistä säästökohdekokonaisuuksista ovat laitoksen omakäyttöenergia ja kaukolämmön pumppausenergia. Energiansäästösuunnitelmaa kuvailtaessa kannattaa kertoa, mitä identifioituja potentiaalisia säästökohteita on sisällytetty suunnitelmaan ja sen toimenpiteiksi sellaisenaan ja mitä säästökohteita on suunniteltu selvitettävän jatkossa lisää. Myös mahdollinen käyttöhenkilökunnan energiansäästötietoisuuden lisääminen, kuten koulutus laitosten säätöjen ja muun toiminnan tarkempaan tuntemukseen, kannattaa mainita. Lisäksi voi esittää tavoitteiden seurantatavan, tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittiset tekijät ja mahdolliset vastuuhenkilöt. Saavutetun energiansäästön kvantitatiivinen toteaminen sen sijaan on usein vaikeaa, koska polttolaitosten vuotuisen omakäyttöenergian määrä riippuu polttoaineitten kulutuksesta sekä tuotetun sähkön ja kaukolämmön suhteesta. 13

17 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN 6.1 Taustaa Ympäristövaikutusten riittävä ja luotettava selvittäminen ja esittäminen ympäristölupahakemuksessa antaa pohjan lupaharkinnalle ja laitoksen todellisiin ympäristöllisiin tai terveydellisiin vaikutuksiin nähden tarkoituksenmukaisten lupamääräysten muotoilulle. Lisäksi selvitys antaa asianosaisille tietoa luvitettavasta laitoksesta ja sen ympäristövaikutuksista. Toisaalta monet ympäristövaikutusten selvittämiseen nykyisin käytettävät menetelmät, erityisesti erilaiset mallit ja runsaasti mittauksia vaativat selvitykset, voivat olla kustannuksiltaan varsin suuria suhteessa lupahakemuksen kohteena olevan toiminnan vaikutuksiin ja taloudelliseen kokoon. Menetelmiä valittaessa onkin löydettävä tapauskohtaisesti tasapaino selvitysten riittävyyden ja niiden kustannustason välillä. 6.2 Menetelmien valinnasta Ympäristövaikutusten selvittämismenetelmien valintaperusteita ovat: tavoiteltava tarkkuus- tai luotettavuustaso vaikutusten ennalta selvitetty absoluuttinen ja suhteellinen merkittävyys olemassa olevan tiedon määrä, saatavuus ja soveltuvuus havainnollisuus Luvitettavan laitoksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia voidaan selvittää kolmeen eri ryhmään kuuluvilla menetelmillä: 1) ympäristökuormitustietojen ja näiden muutosten esittäminen ( tekninen arvio ) 2) asiantuntija-arviointi tekniset muutostiedot synteesi olemassaolevasta tiedosta kokemukseen perustuva arvio asiantuntijavuorovaikutukseen perustuva arvio 3) päästöjen (savukaasu, melu, jätevesi jne) leviämistä ja vaikutuksia kuvaavat matemaattiset mallit Ympäristökuormitustietojen ja niissä tapahtuvien muutosten esittäminen ilman niiden merkittävyyden selvittämistä ympäristön kannalta ei nykyään pääsääntöisesti riitä laitoksen ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Vaikutusten selvittämiseksi tarvitaan käytännössä aina vähintään asiantuntijan arvio, minkälaisia vaikutuksia laitoksen aiheuttamalla ympäristökuormituksella todennäköisesti on tai tulee olemaan. Ympäristövaikutusten selvittämiseen saattaa olla tarpeen käyttää tähän tarvittavan koulutuksen ja kokemuksen omaavia asiantuntijoita selvityksen riittävyyden takaamiseksi ja uskottavuusongelmien välttämiseksi. Ympäristönsuojeluasetuksen 8 edellyttää riittävän asiantuntemuksen käyttämistä lupahakemusta laadittaessa. Mitä tarkemmalle ympäristövaikutusten selvittämisen tasolle mennään, sitä suuremmat ovat selvittämisen aiheuttamat kustannukset. 14

18 Optimaalisen menetelmävalikoiman löytäminen lupahakemuksen laadintavaiheen alussa on keskeisessä asemassa kustannustehokkaan, mutta samalla luotettavan ympäristövaikutusten selvittämisen suorittamiselle. Tähän kannattaa hakemuksen laadintaa suunniteltaessa paneutua huolellisesti ja käyttää tarvittaessa asiantuntijoiden apua. Kun lähestymistapa on pääpiirteissään selvillä, siitä kannattaa keskustella myös lupaviranomaisen kanssa. 6.3 Esittämistapa lupahakemuksessa Ympäristövaikutukset käsittävät sekä elolliseen ja elottomaan luonnonympäristöön että ihmisiin ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Kaikki ympäristön osaalueet on hyvä käsitellä lupahakemuksessa, vaikka näihin ei kohdistuisikaan laitoksen aiheuttamia vaikutuksia. Näin voidaan osoittaa, että ympäristövaikutusten selvittäminen on kattava ja ettei mikään ympäristön osa-alue ole unohtunut selvittämisessä. Ympäristövaikutuksia on tarkasteltava riittävän laajalla alueella. Käytännössä ympäristövaikutusten kokonaistarkastelualue määräytyy melkein aina savukaasujen ilmanlaatuvaikutusten tarkastelualueen mukaan. Tarkastelualueen säde on tällöin usein 5 10 kilometriä. Myös mahdolliset vesistövaikutukset, esimerkiksi jäähdytysvesien purkamisen vaikutukset jäätilanteeseen, voivat ulottua kilometrien päähän vesistön alajuoksulle päin. Laitoksen tarvitsemien kuljetusten reittien tarkastelu kokonaisuudessaan ei kuitenkaan ole perusteltua. Käytännössä kuljetuksia kannattaa tarkastella laitokselta niin suurille liikenneväylille, että niiden osuus liikennevirrasta putoaa muutamiin prosentteihin. Vaikutusselvityksessä on esitettävä lähimpien vaikutuksille erityisen herkkien kohteiden sijainti suhteessa luvitettavaan laitokseen. Tällaisia kohteita ovat mm. koulut, päiväkodit, vanhainkodit, terveysasemat, uimarannat ja elintarvikkeiden tuotantolaitokset. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin eräitä keskeisimpiä vaikutusselvityksiä, joiden suhteen on esiintynyt puutteita ja erimielisyyksiä energiantuotantolaitosten ympäristölupahakemuksissa tai jotka ovat osoittautuneet hankaliksi lupahakemusta laadittaessa. Savukaasupäästöjen ympäristövaikutusten selvittäminen Lämpökeskuksen tai muun energiantuotantolaitoksen kannalta keskeisessä asemassa on usein laitoksen savukaasupäästöjen ympäristövaikutusten selvittäminen. Tällaisia vaikutuksia ovat ilman epäpuhtauspitoisuuksien muutokset sekä epäpuhtauksien laskeuma maahan tai vesistöön. Tapauksessa, jossa luvitetaan olemassa olevaa laitosta, jonka päästöt eivät oleellisesti muutu aiemmasta, jonka ympäristön ilmanlaatu tunnetaan mittausten ja muun seurannan perusteella ja jonka ympäristössä ei ole todettu aiheutuneen haitallisia vaikutuksia, voidaan vaikutusten hyväksyttävyys mahdollisesti perustella pelkästään nämä seikat selvittämällä. Erityisesti kaupunkiympäristöissä ilmanlaatua seurataan jatkuvasti mittauksin, jolloin käytettävissä on mittaustietoa, jota raportoitaessa on useimmiten arvioitu myös eri päästölähteiden merkitystä kokonaisilmanlaadun kannalta. Tarkemmin savukaasupäästöjen vaikutuksia voidaan arvioida matemaattisilla leviämismalleilla, jotka perustuvat mm. kyseisen alueen ilmastotietoihin ja laitoksen savukaasujen ominaisuuksiin, päästömääriin ja päästökorkeuteen. Mallilla arvioituja savukaasupäästöjen aiheuttamia epäpuhtauspitoisuuksia (erityisesti SO 2, NO x ja hiukkaset) verrataan vastaaviin, viranomaispäätöksin annettuihin ohje- ja raja-arvoihin. Myös laskeumaa 15

19 voidaan tarkastella, jolloin sitä verrataan paikkakunnalla vallitsevaan laskeumatasoon, nk. kriittiseen kuormitukseen ja rikkilaskeuman osalta myös kansalliseen tavoiteohjearvoon. Muille epäpuhtauksille ei ole asetettu laskeuman tavoitearvoja. Tällaisilla leviämismalleilla saadaan parhaassa tapauksessa erittäin luotettavaa tietoa olemassa olevan tai tulevan laitoksen aiheuttamista tarkasteltavien epäpuhtauksien pitoisuuksista päästölähteen ympäristössä. Leviämismallein toteutettava tarkastelu ja selvittäminen maksaa noin euroa ja on siten huomattava kustannustekijä ympäristölupahakemuksen kokonaiskustannuksiin nähden. Savukaasupäästöjen leviämismallinnukset voivat olla hyödyllisiä esimerkiksi tapauksissa, joissa tiheään asutuille alueille suunnitellaan uutta laitosta tai olemassa olevan laitoksen laajentamista, tai jos laitoksen lähettyvillä sijaitsee erityisesti huomioon otettavia kohteita kuten kouluja, päiväkoteja tai kasvillisuudeltaan erityisen arvokkaita luontokohteita. Olemassa olevan laitoksen tapauksessa, jossa päästöt eivät oleellisesti muutu, voidaan mahdollisesti hyödyntää laitoksesta aiemmin, esimerkiksi edelliseen lupahakemukseen, tehtyä mallia, vaikka siinä käytetyt lähtötiedot poikkeaisivatkin nykytilanteesta. Tällöin mallin antamia tulosten merkitystä nykytilanteessa arvioidaan uusien päästötietojen ja olemassa olevan ilmanlaatutiedon avulla. Esimerkiksi, jos rikkipäästöt ovat puolittuneet, mutta savukaasuparametrit muuttuneet vain vähän, voidaan arvioida, että myös mallin antamat pitoisuudet ovat pienentyneet, vaikkakaan eivät välttämättä suorassa suhteessa päästöihin. Toinen menetelmä, joka saattaa olla käyttökelpoinen, on vertailulaitokselle tehdyn mallin tulosten hyödyntäminen. Tällöin vertailulaitoksen tulee olla mahdollisimman samantyyppinen ja kokoinen. Sen tulee tekniikaltaan, polttoaineteholtaan ja käyttötavaltaan olla mahdollisimman samankaltainen: mieluiten sama pääpolttoaine, mahdollisimman samankorkuinen savupiippu, samankaltaiset savukaasuarvot (lämpötila, nousunopeus) sekä samaa luokkaa olevat päästömäärät (SO 2, NO x, hiukkaset) tarkasteltavissa aikayksiköissä (tunti-, vuorokausi-, kuukausi- ja vuositasolla). Mikäli mallinnetun vertailulaitoksen aiheuttamien epäpuhtauspitoisuuksien on todettu olevan selvästi alle ohje- ja raja-arvojen, niin kuin tilanne useimmiten on, voidaan usein perustellusti todeta, että myös luvitettavan laitoksen aiheuttamat pitoisuudet jäävät alle ohje- ja raja-arvojen. Tällöin on kuitenkin tarkasteltava kriittisesti vertailtavien laitosten eroavaisuuksia ja näiden aiheuttamia mahdollisia epävarmuustekijöitä vertailussa. Tällainen tarkastelu edellyttää runsaasti kokemusta energiantuotantolaitosten ilmanlaatuvaikutusten selvittämisestä. Savukaasupäästöjen vaikutusten arviointimenetelmistä kannattaa keskustella lupaviranomaisen kanssa heti lupahakemuksen laadinnan alkuvaiheessa. Tällöin on hyvä lähtökohdaksi keskustelulle ehdottaa lupaviranomaiselle omasta mielestä järkevä ja riittävä tarkastelun taso. Melun vaikutusten selvittäminen Melun vaikutuksia selvitetään vertaamalla laitoksen aiheuttamaa melua valtioneuvoston päätöksessä 993/92 annettuihin ympäristön melutason ohjearvoihin. Eri tyyppisille alueille on annettu erilaiset päivä- ja yöohjearvot. Energiantuotantolaitoksen aiheuttama ääni on usein em. päätöksen tarkoittamalla tavalla kapeakaistaista, joten useissa tapauk- 16

20 sissa ohjearvoja tiukennetaan ylimääräiset 5 db(a). Erityisesti laitoksen aiheuttama melutaso lähimmän asutuksen kohdalla on keskeinen tarkasteltava asia. Olemassa olevien laitosten osalta on usein käytettävissä melumittauksia, joiden tuloksiin kannattaa viitata lupahakemuksessa. Uusien laitosten ympäristölupahakemuksessa meluasia kannattaa kirjata niin, että suunnittelussa lähdetään siitä, että teknisin keinoin taataan, etteivät päivä- ja yöohjearvot laitoksen toiminnan johdosta ylity lähimmän asutuksen kohdalla. Tällöin lupaviranomainen lupapäätöksessään todennäköisesti edellyttää tämän todentamista mittauksin, kun laitos on käynnissä. Melumittausten kustannukset ovat toistokertojen lukumäärästä riippuen joitakin tuhansia euroja. Laitoksen aiheuttaman melun leviämistä ympäristöön on myös mahdollista mallintaa. Lupaviranomainen voi edellyttää tällaista mallinnusta erityisesti luvitettaessa suuria laitoksia tiheään rakennetuilla alueilla. Melumittauksiin perustuva melumallinnus on havainnollinen tapa esittää omasta toiminnasta aiheutuvat meluvaikutukset. Myös melumallinnuksen kustannukset ovat leviämismallinnnuksen tavoin suhteellisen korkeat. Melukysymyksissä hakijan on huomattava, että ohjearvot on annettu tietyllä paikalla vallitsevalle kokonaismelulle. Hakija voi kuitenkin vaikuttaa vain omaan meluemissioonsa, ei esimerkiksi läheisen liikenneväylän meluemissioon, jolle ei tarvita ympäristölupaa. Ympäristölupahakemusta koskevissa keskusteluissa onkin pyrittävä sellaiseen ratkaisuun, että toimija, jonka melusta voidaan määrätä ympäristöluvassa, ei joudu kohtuuttomaan asemaan muiden melunlähteiden vuoksi. Oman meluemission luotettava todentaminen mittauksin kokonaismelusta ei aina käytännössä ole kovin helppo tehtävä. Natura-arviointi Suomen Natura 2000 suojelualueverkostoehdotukseen sisältyviin alueisiin (tai siihen ehdotettuihin alueisiin) kohdistuvien vaikutusten arviointi on nykyään tärkeä osa ympäristövaikutusten selvittämistä. Olemassa olevien, jo ennen Natura verkostoehdotuksen muodostamista toiminnassa olleiden laitosten vaikutukset Naturaalueisiin ovat lähtökohtaisesti hyväksyttäviä ilman erillistä arviointia edellyttäen, että näiden laitosten toiminnassa ei tapahdu ympäristökuormitusta merkittävästi lisääviä muutoksia. Myös olemassa olevien, Natura alueen läheisyydessä sijaitsevien laitosten lupahakemukseen on kuitenkin syytä sisällyttää toiminnaharjoittajan perusteltu näkemys Natura-arvioinnin tarpeesta lupaviranomaisen suorittaman tarveharkinnan pohjaksi, vaikka näiden laitosten toimintaan ei olisikaan odotettavissa muutoksia. Jos luvitettavan laitoksen läheisyydessä (< 5 km) ei sijaitse Natura 2000 alueita (mikä on mainittava hakemuksessa) eikä merkittäviä ilmanlaatu-, vesistö- tai meluvaikutuksia ole odotettavissa (tämä on arvioitava luotettavasti), riittää Natura-arvioinnin tarpeen käsittelyksi usein viittaaminen näihin vähäisiin vaikutuksiin. Lähimpien Natura-alueiden etäisyys luvitettavasta laitoksesta, yleiskuvaus ja kuvaus Natura-verkostoehdotukseen sisällyttämisen perusteena olevista luontotyypeistä ja/tai lajeista on aina syytä esittää hakemuksessa. Erityisesti uusien laitosten tai toiminnan laajennusten ympäristölupahakemukseen on hyvä sisällyttää perusteltu näkemys Natura-arvioinnin tarpeesta erityisesti, jos luvitettava laitos sijaitsee lähellä Natura aluetta tai alueita. Tällöin voi joissain tapauksissa olla hyvä osoittaa, että kasvillisuuden suojelemiseksi annetut rikkidioksidin ja typenoksidien vuosikeskiarvona annetut raja-arvot eivät toiminnan johdosta ylity. Tä- 17

21 män perustellun näkemyksen ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella lupaviranomainen harkitsee, onko varsinaisen luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen Natura-arvion tekeminen tarpeellista. Arviointi on tarpeen, jos luvitettava laitos todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 alueiden niitä luonnonarvoja, joiden perusteella Natura-alueet on muodostettu. Ellei tällaista näkemystä Natura-arvioinnin tarpeesta esitetä lupahakemuksessa, lupaviranomainen joko pyytää hakemuksen täydentämistä tältä osin tai ratkaisee asian muun käytettävissä olevan tiedon perusteella. Jos lupa-asian ratkaisemiseksi vaaditaan luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Naturaarviointi, lupa-asian käsittely pitkittyy vähintään useilla kuukausilla. Jos luvitettava toiminta Natura-arvioinnin tulosten perusteella yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueiden luonnonarvoihin, ympäristölupaa ei voida lainkaan myöntää. Varsinaiselle luonnonsuojelulain 65 :n mukaiselle Natura-arvioinnille asetetaan suuret laatuvaatimukset ja laji- ja luontotyyppitasolle menevän arvioinnin suorittaminen edellyttää käytännössä luonnontieteellistä koulutusta sekä aiempaa kokemusta Natura-arvioinneista. 18

22 7 POIKKEUS- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA 7.1 Taustaa Ympäristölupahakemuksessa tulee esittää arvio luvitettavaan toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa (YSA 9 ). 7.2 Esittämistapa lupahakemuksessa Lupahakemuksessa on esitettävä tiivis selvitys siitä, mitä ympäristöriskejä luvitettavassa toiminnassa voi syntyä, miten nämä on otettu toiminnassa huomioon, mitä vaikutuksia riskien toteutumisesta voi syntyä ja miten nämä vaikutukset hallitaan. Savukaasujen puhdistuslaitteiden häiriötilanteista sekä häiriöistä polttoaineen saatavuudessa yli 50 MW:n polttolaitoksilla säädetään LCP-asetuksen (1017/2002) :ssä. Näiden pykälien tulkinnasta oman laitoksen lupamenettelyssä kannattaa keskustella lupaviranomaisen kanssa lupahakemuksen valmisteluvaiheessa. Muita polttolaitoksen tapauksessa esiintyviä ympäristöriskejä voivat olla lähinnä vaarallisten nesteiden (hapot, emäkset, öljyt) vuodot ympäristöön kuljetusvälineistä, putkistoista tai säiliöistä erilaisten onnettomuuksien tai virheiden seurauksena. Hakemuksessa kuvataan laitoksella käytettävät ja säilytettävät ympäristölle vaaralliset aineet, sekä näiden aineiden käsittelyn ja varastoinnin toimet ja varojärjestelmät, jotka tähtäävät ympäristöön pääsemisen riskin minimoimiseen. Tällaisia järjestelmiä ovat esim. suojaaltaat, neutralointialtaat, viemäröinti, hälytys- ja sammutusjärjestelmät, kaukokäytön valvontajärjestelmät, laitostontin aitaus, suljettavat portit, hälytyslaitteiden säännöllinen tarkastus, palokunnan hyökkäystiet, palopostien sijainnin merkitseminen, kevytrakenteiset seinät paineiskutapausta varten ym. Hakemuksessa kannattaa erityisen tarkasti kuvata, miten mahdolliset vuodot saadaan kiinni suoja-altaisiin, lietteen- tai öljynerotuskaivoihin tai neutralointialtaaseen. Maininta henkilökunnan mahdollisesta koulutuksesta, jossa on kiinnitetty huomiota kemikaalien aiheuttamien työturvallisuus- ja ympäristöriskien minimointiin, on paikallaan. Samoin on hyvä todeta, että kemikaalien kuljetuksissa noudatetaan niitä koskevia turvallisuusohjeita ja määräyksiä. Hälytysautomatiikka ja valvontaohjeet on mainittava, kuten se, että näiden avulla varmistutaan, ettei hallitsematonta ja havaitsematonta vuotoa pääse syntymään missään vaiheessa. Samoin kannattaa selvittää, miten polttoainekuljetukset ohjataan laitosalueella törmäysriskien vähentämiseksi. Perusteltu arvio poikkeus- ja häiriötilanteiden todennäköisyydestä sekä ainakin laadullinen arvio ympäristövaikutuksista on myös hyvä esittää. Muita kuvailtavia asioita ovat pelastussuunnitelmat, ympäristöjärjestelmät ja näiden yhteys turvallisuusasioihin, henkilökunnan koulutus ja toimintaohjeet ympäristöriskien hallinnassa, öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat, riskikartoitukset ja vaaran arviointi painelaiteturvallisuudesta annetun päätöksen mukaisesti. Lupaviranomaiselta kannattaa hakemuksen sisällöstä keskusteltaessa pyytää mielipide mahdollisten muissa yhteyksissä kuin ympäristölupaa varten tehtyjen riskikartoitusten ja öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmien liittämisestä lupahakemukseen. 19

23 8 JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO 8.1 Taustaa Ympäristölupahakemuksessa tulee esittää tiedot syntyvistä jätteistä sekä niiden ominaisuuksista ja määrästä sekä selvitys toimista jätteiden määrän tai niiden haitallisuuden vähentämisestä, jätteiden hyödyntämisestä, jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta sekä siitä, mihin jätteet on tarkoitus toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi (YSA 9 ). 8.2 Esittämistapa lupahakemuksessa Lupahakemuksessa esitetään syntyvät jätejakeet, näiden jätelain mukainen tunnusnumero, perusteltu arvio tulevaisuudessa syntyvistä määristä ja jätejakeiden käsittelytapa. Käsittelytapoja ovat mm. luovuttaminen asianmukaiset luvat omaavalle jätehuoltoyritykselle, hyödyntäminen materiaalina tai luovuttaminen hyödynnettäväksi materiaalina, hyödyntäminen energiana tai luovuttaminen hyödynnettäväksi energiana, sijoittaminen omalle tai muulle kaatopaikalle jne. Polttolaitosten lupahakemuksissa on hyvä erityisesti selvittää tuhkan ominaisuuksia ja hyötykäyttömahdollisuuksia sekä loppusijoittamistapaa ja -paikkaa. Kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä tulee arvio kaatopaikkakelpoisuudesta. On kuitenkin hyvä huomata, että varsinaista jätteen sijoittamis- tai hyötykäyttötoimintaa varten tarvitaan useimmiten oma ympäristölupansa. Mikäli luvitettavalla laitoksella poltetaan laitoksen omia tai muita jätteenpolttoasetuksen soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, tulee ottaa huomioon, että jätteenpolttoasetuksen vaatimukset astuvat voimaan myös olemassa olevien laitosten osalta. Hakemuksessa on esitettävä miten tällöin toimitaan, ts. muutetaanko laitos vastaamaan jätteenpolttoasetuksen vaatimuksia vai lopetetaanko näiden jakeiden polttaminen. 20

24 9 KÄYTTÖTARKKAILU JA PÄÄSTÖJEN TARKKAILUSUUNNITELMA 9.1 Taustaa Tarkkailusuunnitelma Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Lisäksi toiminnanharjoittaja voidaan määrätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Ympäristölupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan käyttötarkkailusta ja valvonnasta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja -laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta (YSA 9 ). Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa esittämään lupaviranomaisen tai sen määräämän viranomaisen hyväksyttäväksi tarkkailusuunnitelma niin ajoissa, että tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. YSL 43 :n 1 momentin 3 kohdassa säädetään määräysten antamisesta toimille myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Toiminnanharjoittajan on oltava jatkuvasti selvillä laitoksen päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön. Tarkkailulta vaadittava taso määräytyy laitoksen koon, päästöjen, laitoksen sijainnin ja päästöjen vähennystoimien perusteella. Tarkkailun laajuudesta ja siten myös siitä aiheutuvien kustannusten kohtuullisuus ratkaistaan tarkkailusta päätettäessä. Tarkkailusuunnitelman hyväksyjän on edellytettävä luvan hakijalta riittävän yksityiskohtaista ja kattavaa tarkkailusuunnitelmaa, jotta sitä noudattamalla on mahdollisuus tuottaa myös valvontaa varten lupamääräyksiin verrattavia tietoja. Luvanhakuvaiheessa edellytetään niin yksityiskohtaista tarkkailusuunnitelmaa, että siitä voidaan päättää luvan yhteydessä. Tarkkailumääräyksiä ja hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta. Valvontaviranomaisen pääasiallinen valvonta kohdistuu sen toteamiseen, että toiminta on luvan mukaista. Valvonnan onnistuminen ja tehokkuus edellyttävät yksiselitteisiä ja selkeitä lupamääräyksiä sekä hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa. Jotta lupamääräyksiin verrattavat ja muuhun tarkoitukseen raportoitavat tiedot olisivat jäljitettävissä, on tiedon keräämisestä, sen yhdistämisestä ja päästötietojen laskemisesta annettava tarvittavat lupamääräykset Muuta Päästöjen tarkkailulle on laadittu BAT-vertailuasiakirja (BREF), joka valmistui heinäkuussa Päästöjen tarkkailun BAT-vertailuasiakirjassa käsitellään päästöjen seurannan järjestämistä, kuvaillaan eri lähestymistapoja seurannassa, seurantamenetelmien pääpiirteitä sekä seurannan tulosten tulkintaa ja raportointia. Päästöjen tarkkailun BAT-vertailuasiakirja hahmottelee tarkkailun yleisiä periaatteita, mutta ei määrittele tarkkailua yksityiskohtaisella tasolla. 21

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 23. -24.8.2016 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Ajankohtaista päästösääntelyssä suuret ja pienet

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013

Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013 Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013 Yritysten on hyvä huomioida ympäristölupahakemuksissa uudistuva ympäristönsuojelulaki jo nyt Ympäristölupapäätökset

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset Ympäristövaliokunta 16.11.2017 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE liittyy niin sanotun MCP-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon MCP - direktiivi koskee keskisuurista

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 10.11.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDI- OKSIDI-,

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY Aluefoorumi 25.5.2016, Hotelli Lasaretti, Oulu Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle Viranomaiseen kannattaa ottaa

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-252. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-252. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-252 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2005 ASIA HAKIJA Fortum Power and Heat Oy:n hakemus Kauttuan voimalaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP)

Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP) Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP) Toimintasuunnitelman tulee sisältää seuraavat osiot (yleissopimuksen 5 Artikla kohta a): (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) nykyisten ja suunniteltujen päästöjen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Millainen on hyvä lupahakemus?

Millainen on hyvä lupahakemus? Millainen on hyvä lupahakemus? Aluefoorumit 2016: Koulutus ympäristölupahakemuksen tekemiseen Martti Häikiö, Itä-Suomen aluehallintovirasto Esityksen sisältö Mitä ympäristölupaan sisältyy? Monilupainen

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Millainen on hyvä lupahakemus

Millainen on hyvä lupahakemus Millainen on hyvä lupahakemus Aluefoorumit 2015: Koulutus ympäristölupahakemuksen tekemiseen 4.12.2015 Ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen, Etelä- Suomen aluehallintovirasto Esityksen sisältö Lainsäädäntö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2004 ASIA HAKIJA Kemijärven Sellu Oy:n ympäristölupapäätöksen muuttaminen, Kemijärvi Kemijärven Sellu Oy, PL 100, 98101 Kemijärvi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset. Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.

Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset. Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9. Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Suurten polttolaitosten päästöjen rajoittaminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN UUDISTUS

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN UUDISTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN UUDISTUS Lahti 12.3.2013 Ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Esityksen lähtökohdat Esitys perustuu pääosin ympäristöneuvos Oili Rahnaston

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE)

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE) Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE) 1 MIKSI BAT-PÄÄTELMÄT OVAT TÄRKEITÄ JUURI NYT? Suuria polttolaitoksia (LCP) koskeva sääntely uudistui, päätelmät hyväksyttiin 28.4.2017

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Direktiivilaitosten luvat käytävä läpi, kun laitoksen pääasiallisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA OMG Kokkola Chemicals Oy:n ympäristöluvan (LSY-2007-Y-60) mukaiselle teknis-taloudelliselle

Lisätiedot

Mitä suurten polttolaitosten BATvertailuasiakirjalle. Heidi Lettojärvi,

Mitä suurten polttolaitosten BATvertailuasiakirjalle. Heidi Lettojärvi, Mitä suurten polttolaitosten BATvertailuasiakirjalle kuuluu? Heidi Lettojärvi, Sisältö Missä vaiheessa ollaan? Kokemuksia ja kommentteja prosessista Mitä tulossa? Mitä vaikutuksia? Seuraavaksi 2 2011 Sevilla-prosessi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa Ympäristölupien käsittely Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa 18.9.2014 1 Esityksen sisältö Laitosluettelo ja siihen tehdyt muutokset Toimivaltainen lupaviranomainen Lupamenettelyt Lupaharkinta

Lisätiedot

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO PÄÄTÖS 25.9.2017 POSELY/2217/2015 Pohjois-Savo ASIA SAAJA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:n Linnankadun voimalaitos Linnankatu Turku

Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:n Linnankadun voimalaitos Linnankatu Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 252/2013/1 Dnro ESAVI/409/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2013 ASIA Vaasan Hallinto-oikeuden palauttama asia, koskien Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:n Linnankadun voimalaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Turvetuotannon sijoittaminen

Turvetuotannon sijoittaminen Turvetuotannon sijoittaminen Turvelupa workshop 7.2.2017 Seinäjoki Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Muutoksia turvetuotannon sääntelyyn YSL 13 Turvetuotannon sijoittaminen YSL

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen - lainsäädännölliset linjaukset jatkovalmisteluun

Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen - lainsäädännölliset linjaukset jatkovalmisteluun Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen - lainsäädännölliset linjaukset jatkovalmisteluun Hallitusneuvos Satu Sundberg, YM Kuulemistilaisuus 8.5.2017 Tavoitteet Asiakkaan saama neuvonta paranee

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Valtuuston 11.11.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot