Johdanto Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty Kelan palvelut TE-toimiston palvelut... 25

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25"

Transkriptio

1 MAST

2 SISÄLTÖ Johdanto Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen... 6 Ammatilliset oppilaitokset... 6 Ammatilliset erityisoppilaitokset... 6 Kun sopivaa toisen asteen tutkintoon johtavaa koulutuspaikkaa ei ole, tai nuori ei ole kykenevä aloittamaan opintoja... 7 KELA:n palvelut... 7 TE-toimiston palvelut Kunnan palvelut Palvelut ja mahdollisuudet toisella asteella KELAN palvelut Muut mahdollisuudet oppilaitoksen normaalien tukipalveluiden käydessä riittämättömiksi TE-toimiston palvelut Kunnan tukipalvelut Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty Kelan palvelut TE-toimiston palvelut Oppaaseen liittyvien palveluntarjoajien yhteystietoja

3 Johdanto Tämä opas on tehty helpottamaan nuoren ohjausta silloin, kun yleiset ohjaustoimenpiteet ja tukitoimet eivät ole riittäviä. Nuori voi tarvita erityistä tukea, kun hän on siirtymässä toisen asteen koulutukseen, työelämään tai hän on vaarassa keskeyttää opintonsa tai on jo keskeyttänyt ne. Ohjaus erityisiin tukitoimiin voi olla tarpeen myös silloin, jos nuori ei ole päässyt koulutukseen taikka työhön tai hänellä ei ole niihin edellytyksiä kyseisellä hetkellä. Erityistuen tarve saattaa johtua nuoren erilaisista henkilökohtaisista ominaisuuksista, elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta. Valintoja ja päätöksiä ohjaavat nuoren omat toiveet, henkilökohtaiset vahvuudet, tuen tarve, terveydelliset rajoitukset sekä mahdollisuudet työllistyä tavoitteena olevaan työtehtävään tai ammattiin. 3

4 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin Koulukokeilut Koulukokeilu on yleensä perusasteen päättävien opiskelijoiden mahdollisuus tutustua toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Kokeilu kestää päivästä viiteen päivään ja ne toteutetaan yleensä perusasteen ja toisen asteen koulun opinto-ohjaajien yhteistyönä. Koulukokeilujen avulla saadaan kaikille osapuolille tärkeää tietoa oikeiden päätösten ja valintojen tekemiseen. Tämä tieto tukee nuorta hänen tehdessään yhteisvalinnassa jatko-opintovalintojaan. Lisätietoja koulukokeilusta saa peruskoulun oppilaanohjaajilta tai toisen asteen opinto-ohjaajilta. Kelan kustantamat koulutuskokeilut Koulutuskokeilu on tarkoitettu vaikeavammaisille nuorille tai muille koulutusalan valinnassa erityisiä vaikeuksia kokeville nuorille. Heidän työkykynsä ja ansiomahdollisuutensa ovat olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman johdosta tai uhkana on työkyvyttömyys. Ammatilliset erityisoppilaitokset järjestävät 3-5 päivän mittaisia koulutuskokeilujaksoja, joiden tavoitteena on selkiyttää erityistä tukea tarvitsevan henkilön uravalintaa, arvioida koulutusmahdollisuuksia ja valmiuksia ammatilliseen opiskeluun. Nuorelle annetaan kirjallinen kuntoutuspäätös koulutuskokeilusta, Koulutuskokeilut ovat maksullisia. Kela maksaa koulutuskokeilun järjestävälle oppilaitokselle kohtuulliset kustannukset koulutuskokeilusta kuntoutuspäätöksen perusteella. Koulutuskokeiluhakemusta varten tarvitaan lääkärinlausunto, josta ilmenee, että henkilön mahdollisuus valita ammatti on sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentynyt ja siksi tarvitaan tehostettua arviointia kuntoutumisen varmistamiseksi sekä opiskelun ja työllistymisen edistämiseksi. Koulutuskokeilusta kirjoitetaan lausunto. Lisätietoja koulutuskokeilusta saa ammatillisten erityisoppilaitosten opintoneuvojilta sekä Kelan toimistoista. Vammaispalvelun tukitoimet Kunnan on järjestettävä vaikeavammaisille henkilöille henkilökohtaista apua, jos henkilö vamman tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: 4

5 päivittäisissä toimissa työssä ja opiskelussa harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä Avustajapalvelu: Avustajapalvelu on palkkioperusteinen toimeksiantosuhde. Avustamisesta ei tehdä työsopimusta. Vammaispalvelutoimisto maksaa avustamisesta päätöksen mukaisesti palkkion suoraan avustajalle ja huolehtii myös palkkioon liittyvien lisäkulujen maksamisesta. Korvaus suoritetaan toteutuneiden avustustuntien osalta. Avustajapalvelu sopii parhaiten tilanteisiin, jolloin kyseessä on pienet viikoittaiset tuntimäärät. Lisätietoja avustajapalveluista saa vammaispalvelutoimistosta. 5

6 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen Ammatilliset oppilaitokset Yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa erityistä tukea tarvitseville nuorille annetaan ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta. Yleisissä ammattioppilaitoksissa ammatilliset opinnot suoritetaan lähes aina integroituna perusryhmään. Oppilaitoksesta tai koulutusalasta riippuen opetusta voidaan tarjota myös pienryhmäopetuksena. Ammatillisten opintojen järjestämisen tueksi opiskelijalle voidaan tarvittaessa tehdä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Lisätietoja oppilaitosten tarjoamista koulutuksista saa oppilaitosten omilta nettisivuilta tai opintoohjaajilta. Ammatilliset erityisoppilaitokset Ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat erityistä tukea tarvitseville nuorille ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta pienryhmissä, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (Valmentava 1) ja työhön itsenäiseen elämään valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (Valmentava 2). Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskelijalle laaditaan aina HOJKS. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta on oppilaitoksissa suunnattu eri kohderyhmien tarpeiden mukaan. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, kontakti- ja kommunikaatiohäiriöisille sekä kehitysvammaisille nuorille on tarjolla omia koulutusvaihtoehtoja. Koulutus voi olla myös tietylle ammattialalle suuntaavaa. Lisätietoa ammatillisten erityisoppilaitosten koulutusvaihtoehdoista ja mahdollisuuksista saa oppilaitoksista. Turun alueella toimiva ammatillinen erityisoppilaitos on Bovallius-ammattiopisto. Muita lähialueella toimivia erityisammattioppilaitoksia ovat Helsingin Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto. 6

7 Kun sopivaa toisen asteen tutkintoon johtavaa koulutuspaikkaa ei ole, tai nuori ei ole kykenevä aloittamaan opintoja KELA:n palvelut Ammatillinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työssä käyvälle tai työelämään siirtyvälle henkilölle, jonka työkyky on jo heikentynyt tai jota uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina. Ammatillista kuntoutusta voi saada esimerkiksi henkilö, joka on siirtymässä työelämään vajaakuntoisuudesta huolimatta. Millaista kuntoutusta? Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittäviä tutkimuksia työ- ja koulutuskokeiluja ammatillista koulutusta ammatillisen koulutuksen vuoksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta työhönvalmennusta työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta (Tyk) ammatillisia kuntoutuskursseja vaikeavammaisille teknisesti vaativia apuvälineitä työhön ja opiskeluun muuta opiskelun tai työn takia välttämätöntä kuntoutusta elinkeinotukea yritystoimintaan. Miten edetä, kun nuori tarvitsee Kelan kuntoutusta? 1. Lääkäriin Kun nuori tarvitsee kuntoutusta, otetaan yhteys häntä hoitavaan lääkäriin. Lääkäri tutkii, onko kuntoutuksesta apua sairauteen tai vammaan, ja antaa asiasta lausunnon. Lääkäri voi myös ehdottaa kuntoutusta. Lääkärinlausunnosta tulee ilmetä, mikä sairaus tai vamma nuorella on ja mitä kuntoutusta lääkäri siihen suosittaa, sekä perustelut, miksi kuntoutus on nuorelle tarpeellista ja mitkä ovat kuntoutuksen tavoitteet. Lisäksi lausunnosta tulee ilmetä nuoren työ- ja toimintakyky, sen rajoitukset sekä sairauden tai vamman todennäköinen kehitys. Vaikeavammaisen lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan lisäksi kuntoutussuunnitelma, joka tehdään lomakkeelle Ku 207, tai B-lääkärinlausuntoon, mikäli siitä käyvät ilmi vastaavat tiedot. 7

8 2. Kuntoutuksen hakeminen Kelasta Lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman) saamisen jälkeen nuorelle voidaan hakea kuntoutusta Kelasta. Kelan tarjoamat kuntoutuskurssit löytyvät kurssihausta. Esimerkiksi jos nuori hakee kuntoutustai sopeutumisvalmennuskurssille, hakemukseen merkitään kurssi, jolle haetaan. Kelan toimistosta saa tietoa eri kuntoutusmahdollisuuksista. Toimistossa voidaan selvittää nuorelle sopiva kuntoutusmuoto, määritellä kuntoutuksen tavoitteet ja auttaa hakemuksen täyttämisessä. Kuntoutuksen suunnitteluun voivat osallistua lisäksi kuntoutuksen asiantuntijat ja työterveyshuolto tai työpaikka. Kuntoutushakemus pitää täyttää ja toimittaa Kelaan ennen kuntoutuksen alkamista. Jos kuntoutus on jo alkanut (esim. koulutus), voidaan kuntoutus myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Hakemus käsitellään Kelassa ja siitä saa kirjallisen päätöksen. Työelämässä olevien ja pidempään työskennelleiden (n. 5 vuotta) vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisena järjestäjänä ovat työeläkelaitokset. Jos kuntoutus kuuluu työeläkelaitoksen vastuulle, Kela siirtää kuntoutusasian käsittelyn työeläkelaitokselle. Työeläkelaitos tekee asiasta lopullisen päätöksen ja ilmoittaa siitä asianomaiselle. 3. Kuntoutuksen harkinta ja myöntäminen Kelassa harkitaan nuoren kuntoutustarve hakemuksen ja lääkärinlausunnon perusteella. Kelan asiantuntijalääkäri osallistuu tarpeenmukaisesti kuntoutusasian käsittelyyn. Hakemuksen käsittelytilannetta voi seurata Kelan asiointipalvelussa verkossa, jonne kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Kirjallinen kuntoutuspäätös lähetetään asianosaiselle postitse ja päätöksen näkee myös Kelan asiointipalvelussa. Sairauden pitkittyessä Kela selvittää tarvittaessa nuoren kuntoutustarpeen, kun nuorelle on maksettu sairauspäivärahaa vähintään 60 arkipäivää eli noin 80 kalenteripäivää. Nuori tarvitsee kuitenkin myös kuntoutusta varten tehdyn lääkärintodistuksen, ennen kuin Kela voi käsitellä kuntoutushakemuksen. Kelan tarjoamia vaihtoehtoja: Koulutuskokeilut: Koulutuskokeilulla voidaan selvittää koulutusmahdollisuuksia. Kokeilun tarkoituksena on saada kuva koulutuksen asettamista vaatimuksista ja selvittää, mitä ammattiala vaatii. Lisäksi voidaan arvioida nuoren kiinnostusta alaan ja tarjotaan hänelle mahdollisuus tutustua opintoihin/ kouluelämään. 8

9 Työkokeilut: Työkokeilulla voidaan selvittää nuoren soveltuvuutta erilaisiin ammatteihin tai selviytymistä erilaisissa työtehtävissä työpaikoilla, työklinikoissa tai muissa Kelan hyväksymissä kuntoutusyksiköissä. Työhönvalmennus: Työhönvalmennuksessa harjoitellaan käytännön työtä joko työpaikalla, työklinikassa tai muussa Kelan hyväksymässä kuntoutusyksikössä. Sillä pyritään parantamaan yleisiä työstä selviytymisen taitoja sekä sopeutumista työelämään tai uuteen työpaikkaan. Tavoitteena on, että sen avulla henkilö pääsee suoraan työhön esim. pitkän työelämästä poissaolon jälkeen tai sillä pystytään selvittämään sopiva koulutusvaihtoehto. Nuorten ammatilliset kuntoutuskurssit: Nuorten ammatillisten kuntoutuskurssien tavoitteena on auttaa nuorta pääsemään työelämään joko suoraan työharjoittelun kautta tai etsimällä nuorelle sopiva koulutus- tai ammattiala työharjoittelussa. Nuorten ammatillisten kuntoutuskurssien tavoitteena on myös omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, elämänhallinnan sekä sosiaalisten taitojen ja aktiivisuuden lisääminen, ammatillisten valmiuksien parantaminen ja toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle. Nuorten ammatilliset kurssit on tarkoitettu vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden uhkan tai joiden työkyky on alentunut siinä määrin, että kuntoutustoimenpiteet ovat ammatillisen tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Sairauden lisäksi työhön tai koulutukseen sitoutumisen esteenä voivat olla myös elämänhallinnan puute ja syrjäytyminen. Kursseille valittavat kuntoutujat ovat koulutusta vailla olevia tai koulutuksen keskeyttäneitä nuoria tai ammattiin valmistuneita nuoria, joiden on vaikea työllistyä. Nuorella tulee olla realistiset mahdollisuudet työllistyä ja hänellä tulee olla motivaatiota ja kykyä käsitellä ongelmiaan ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Nuorella tulee olla hoitosuhde terveydenhuoltoon. Nuori valitaan kurssille esivalinnan kautta. Esivalinta tehdään kuntoutushakemuksen, mahdollisen kuntoutujan haastattelun sekä B-lääkärinlausunnon tai kuntoutussuunnitelman perusteella. Tällä voidaan varmistaa kuntoutuksen oikea-aikaisuus sairauden kannalta sekä hakijoiden soveltuvuus ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Nuorten ammatilliset kuntoutuskurssit toteutetaan aina avomuotoisina, jolloin kurssi siihen liittyvine työharjoitteluineen muistuttaa normaalia työssäkäyntiä. Kurssiin sisältyy aina ryhmämuotoinen avojakso, työharjoittelu sekä yksilölliset seurantapäivät. Kurssikokonaisuuden kesto on 125 vuorokautta (ryhmämuotoiset jaksot yhteensä 40 vrk +yöharjoittelujakso 80 vrk + yksilölliset seurantapäivät 5 vrk). Kurssipaikkoja on rajoitetusti. 9

10 Kuntoutustarveselvitys: Tavoitteena on selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nuoren kuntoutuksen tarve ja kuntoutumisen mahdollisuudet sekä saada aikaan tiivistetty suunnitelma suositeltavista jatkotoimenpiteistä. Kuntoutuslaitoksen moniammatillinen henkilöstö selvittää yhdessä nuoren kanssa hänen fyysistä ja psyykkistä terveydentilaansa ja työ- ja toimintakykyään työelämän vaatimusten kannalta. Lisäksi kuntoutustarveselvitykseen kuuluu sosiaalisen elämäntilanteen ja työtilanteen selvittely. Kuntoutustutkimus: Palveluntuottajan tekemässä tutkimuksessa arvioidaan kuntoutujan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa sekä toiminta- ja työkykyä. Kuntoutujan tilannetta arvioidaan suhteessa hänen terveydellisiin edellytyksiinsä sekä ikään, koulutukseen ja ammattitaitoon. Lisäksi käydään kuntoutumismahdollisuuksien näkökulmasta läpi kuntoutujan sosiaalinen ja taloudellinen elämäntilanne. Terveydentilan ja yksilöllisen elämäntilanteen perusteella arvioidaan yhdessä nuoren kanssa hänen ammatillisia kuntoutumismahdollisuuksiaan, motivaatiota ammatilliseen kuntoutukseen sekä kuntoutuksen tarpeen ja toteutuksen oikea-aikaisuutta. Tutkimuksessa selvitetään tarvittaessa (kuntoutujan) nuoren jatko-opintomahdollisuuksia työkyvyn pitkäaikaisen turvaamisen näkökulmasta. Nuorille suunnitelma jatkokoulutuksesta ja koulutuksen toteutumisen turvaamisesta on usein kuntoutussuunnitelman keskeinen näkökulma. Kuntoutustutkimuksen kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti ja on enintään 15 tutkimuspäivää ja 1-3 seurantapäivää. Kuntoutustutkimus tehdään kuntoutuslaitoksessa ja se toteutetaan aina avomuotoisena. Myös Tyks tekee kuntoutustutkimuksia Tyksin kuntoutustutkimuskeskuksessa terveydenhuollon toimenpiteenä. Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta ja muista koulutukseen ja työelämään siirtymistä tukevista palveluista saa numerosta ja Kelan nettisivuilta osoitteesta Nuoren kuntoutusraha alle 20-vuotiaalle: vuotias voi saada nuoren kuntoutusrahaa, jos työkyky tai mahdollisuus valita ammatti ovat sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet ja nuori tarvitsee tehostettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusta. Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on ammatillisen kuntoutumisen varmistaminen ja työllistymisen edistäminen. Kuntoutusrahan saamiseksi tulee olla kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma (KHOPS). Suunnitelmasta tulee ilmetä tiedot nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja tavoitteista sekä suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta. Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen enintään sen kuukauden loppuun, jolloin nuori täyttää 20 vuotta. Jos silloin on meneillään kuntoutusjakso, esim. koulutus, kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutusjakson tai koulutuksen päättymiseen asti. 10

11 Kuntoutusraha: Kuntoutusrahaa voi saada vuotias, jos kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta. Työkyvyttömyyseläke: Jos nuoren kuntoutusraha sairauden vuoksi päättyy tuloksettomana, nuori voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutusrahaa maksetaan eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun saakka, kuitenkin enintään kolmelta kuukaudelta sen jälkeen, kun kuntoutus katsotaan keskeytyneeksi tai päättyneeksi. 11

12 TE-toimiston palvelut Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut TE-toimiston palvelut on pääosin suunnattu 17 vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille, mutta TEtoimistojen ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluihin voi hakeutua myös koululaisia etsimään ratkaisuja ammatinvalintaan, työhön tai koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelun käyttäminen ei edellytä ilmoittautumista TE-toimistoon työnhakijaksi. Palvelun tavoitteena on selvittää asiakkaan edellytyksiä, tavoitteita ja vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä sekä auttaa häntä tekemään tilanteeseensa sopiva urasuunnitelma. Asiakas määrittelee omat tavoitteensa ja psykologi tukee ratkaisujen löytämistä ammatin ja koulutuksen valinnassa. Tarvittaessa urasuunnitelmaa laadittaessa käytetään esim. soveltuvuustestejä, työ- ja koulutuskokeiluja tai terveydentilan tutkimuksia. Edellä luetellut toimenpiteet liittyvät aina ammatinvalinnan ohjausprosessiin, yksittäiseen toimenpiteeseen ei voi hakeutua. Työttömyysetuutta ei voi saada alle 17-vuotiaana (tarkemmin kohdassa Palvelut ja mahdollisuudet toisella asteella, jos nuoren opinnot eivät etene/työ- ja elinkeinotoimiston palvelut), mutta jos alle 17- vuotiaan urasuunnitelman laatimiseen liittyy esim. koulutuskokeilu voidaan siitä aiheutuvat matkat korvata 0,21snt/km. Työkokeiluajalta voidaan maksaa ylläpitokorvausta 9 osallistumispäiviltä. Palveluun on noin kolmen kuukauden jono. Omatoimisen urasuunnittelun tueksi on kehitetty myös erilaisia verkkopalveluja. Niiden avulla asiakas voi hankkia tietoa koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksista sekä arvioida omia kiinnostuksiaan ja tavoitteitaan. Verkkopalvelut löytyvät osoitteesta: koulutus ja ammatinvalinta -> ammatinvalinta ja urasuunnittelu. Tietoa ja neuvontaa koulutuksesta ja työelämästä saa myös työ- ja elinkeinotoimiston koulutus- ja ammattitietopalvelusta. Myös valtakunnallinen puhelinpalvelu Koulutusneuvonta neuvoo numerossa koulutukseen, opintojen rahoitukseen, ammatteihin ja aloihin liittyvissä asioissa. Voit myös lähettää kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen: 12

13 Kunnan palvelut Kunnan järjestämä työtoiminta Sosiaali- ja terveystoimen työllistymispalveluyksikkö toimii yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston ja Kelan kanssa muodostaen työvoiman palvelukeskuksen. Toiminnan ideana on ns. yhden luukun toimintaperiaate työttömille turkulaisille. Keskeisiä palveluja ovat: työnhakuvalmennus ja työnhaun jatkosuunnitelmat työhönvalmennus (työnetsintä, tuettu työllistyminen) koulutus- ja urasuunnittelu ammatinvalinnanohjaus valmentava ammatillinen työvoimakoulutus työkokeilu, työharjoittelu ja työelämävalmennus tukityöllistäminen terveydentilan ja työkyvyn selvittäminen kuntoutussuunnittelu ja kuntoutustutkimukset elämänhallinta-, kuntoutus- ja urasuunnitteluryhmät kuntouttava työtoiminta eläke-edellytysten selvittäminen ja eläkehakemukset talous- ja velkaneuvonta Tuetun työllistämisen työhönvalmennus Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset tekevät palkkatyötä tavallisilla työpaikoilla työhönvalmentajan tuella. Työsuhde räätälöidään sellaiseksi, että työntekijän kyvyt kohtaavat työnantajan tarpeet. Työhönvalmentaja tukee työntekijää työnhaussa, työsuhdeneuvotteluissa, työtehtävien oppimisessa ja työyhteisöön tutustumisessa sekä toimii linkkinä työntekijän ja työnantajan välillä. Työtoiminta työ- ja toimintakeskuksissa Kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille järjestetään työtoimintaa kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella työ- ja toimintakeskuksissa. Työtoimintana tehty työ ei ole työsuhteista vaan huoltosuhteista. Työtoiminta on yleensä tekstiili- ja puutyötä sekä yrityksille alihankintana tehtävää kokoonpanoa ja pakkaustyötä. Työkeskusten sisäisiä toimintoja, kuten keittiötöitä, kiinteistönhuollon tehtäviä ja siivoustehtäviä hoidetaan myös työtoimintana. Työtoiminnan työaika ja työpäivien pituudet määritellään yksilöllisesti. 13

14 Tuettu työtoiminta Tuettu työtoiminta on tavallisilla työpaikoilla toteutettavaa työtoimintaa, jota järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella. Tuettuun työtoimintaan osallistuvat työskentelevät erilaisissa avustavissa tehtävissä muun muassa keittiö- ja siivoustöissä, kaupan ja kiinteistönhuollon tehtävissä sekä päiväkodeissa ja vanhustenhuollossa. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan sosiaali- ja terveystoimi maksaa tuettuun työtoimintaan osallistuville työosuusrahaa. Työssäkäynnin aikana arvioidaan työntekijän mahdollisuuksia ns. tuettuun työllistymiseen. Tuetun työllistymisen tavoitteena on työntekijän sijoittuminen työsuhteeseen perustuvaan palkkatyöhön. 14

15 3. Palvelut ja mahdollisuudet toisella asteella KELAN palvelut Koulutus kuntoutuksena Nuori voi saada kuntoutuksena yleissivistävää koulutusta esimerkiksi lukiossa tai kansanopistossa, kun se on välttämätöntä ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillisesti valmentavaa koulutusta, jossa hän voi kouluttautua sopivaan ammattiin, jos hänellä on sairaus, joka rajoittaa ammatinvalintaa ammatillista uudelleen- ja jatkokoulutusta, joissa hän voi saada itsellesi uuden ammatin, jos ei enää selviydy ammatissasi sairauden tai vamman vuoksi. Nuoren tulee hankkia koulutuspaikka itse. Kelan kuntoutusta voi hakea vasta, kun on tullut hyväksytyksi koulutukseen ja on lääkärintodistus kuntoutustarpeesta ja koulutuksen sopivuudesta. Muita Kelan tarjoamia palveluita Työhönvalmennus: Työhönvalmennuksessa harjoitellaan käytännön työtä joko työpaikalla, työklinikassa tai muussa Kelan hyväksymässä kuntoutusyksikössä. Sillä pyritään parantamaan yleisiä työstä selviytymisen taitoja sekä sopeutumista työelämään tai uuteen työpaikkaan. Tavoitteena on, että sen avulla henkilö pääsee suoraan työhön esim. pitkän työelämästä poissaolon jälkeen tai sillä pystytään selvittämään sopiva koulutusvaihtoehto. Nuorten ammatilliset kuntoutuskurssit: Nuorten ammatillisten kuntoutuskurssien tavoitteena on auttaa nuorta pääsemään työelämään joko suoraan työharjoittelun kautta tai etsimällä nuorelle sopiva koulutus- tai ammattiala työharjoittelussa. Nuorten ammatillisten kuntoutuskurssien tavoitteena on myös omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, elämänhallinnan sekä sosiaalisten taitojen ja aktiivisuuden lisääminen, ammatillisten valmiuksien parantaminen ja toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle. Nuorten ammatilliset kurssit on tarkoitettu vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden uhkan tai joiden työkyky on alentunut siinä määrin, että kuntoutustoimenpiteet ovat ammatillisen tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Sairauden lisäksi työhön tai koulutukseen sitoutumisen esteenä voivat olla myös elämänhallinnan puute ja syrjäytyminen. Kursseille valittavat kuntoutujat ovat koulutusta vailla olevia tai koulutuksen keskeyttäneitä nuoria 15

16 tai ammattiin valmistuneita nuoria, joiden on vaikea työllistyä. Nuorella tulee olla realistiset mahdollisuudet työllistyä ja hänellä tulee olla motivaatiota ja kykyä käsitellä ongelmiaan ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Nuorella tulee olla hoitosuhde terveydenhuoltoon. Nuori valitaan kurssille esivalinnan kautta. Esivalinta tehdään kuntoutushakemuksen, mahdollisen kuntoutujan haastattelun sekä B-lääkärinlausunnon tai kuntoutussuunnitelman perusteella. Tällä voidaan varmistaa kuntoutuksen oikea-aikaisuus sairauden kannalta sekä hakijoiden soveltuvuus ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Nuorten ammatilliset kuntoutuskurssit toteutetaan aina avomuotoisina, jolloin kurssi siihen liittyvine työharjoitteluineen muistuttaa normaalia työssäkäyntiä. Kurssiin sisältyy aina ryhmämuotoinen avojakso, työharjoittelu sekä yksilölliset seurantapäivät. Kurssikokonaisuuden kesto on 125 vuorokautta (ryhmämuotoiset jaksot yhteensä 40 vrk +yöharjoittelujakso 80 vrk + yksilölliset seurantapäivät 5 vrk). Kurssipaikkoja on rajoitetusti. Kts. kurssitiedot: >Kuntoutus>Kuntoutuskurssihaku. Kuntoutustutkimus Palveluntuottajan tekemässä tutkimuksessa arvioidaan kuntoutujan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa sekä toiminta- ja työkykyä. Kuntoutujan tilannetta arvioidaan suhteessa hänen terveydellisiin edellytyksiinsä sekä ikään, koulutukseen ja ammattitaitoon. Lisäksi käydään kuntoutumismahdollisuuksien näkökulmasta läpi kuntoutujan sosiaalinen ja taloudellinen elämäntilanne. Terveydentilan ja yksilöllisen elämäntilanteen perusteella arvioidaan yhdessä nuoren kanssa hänen ammatillisia kuntoutumismahdollisuuksiaan, motivaatiota ammatilliseen kuntoutukseen sekä kuntoutuksen tarpeen ja toteutuksen oikea-aikaisuutta. Tutkimuksessa selvitetään tarvittaessa (kuntoutujan) nuoren jatko-opintomahdollisuuksia työkyvyn pitkäaikaisen turvaamisen näkökulmasta. Nuorille suunnitelma jatkokoulutuksesta ja koulutuksen toteutumisen turvaamisesta on usein kuntoutussuunnitelman keskeinen näkökulma. Kuntoutustutkimuksen kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti ja on enintään 15 tutkimuspäivää ja 1-3 seurantapäivää. Kuntoutustutkimus tehdään kuntoutuslaitoksessa ja se toteutetaan aina avomuotoisena. Työkykyneuvoja Kelassa alkaa keväällä 2012 työkykyneuvojan palvelut. Kysymyksessä on KYKY-hanke eli työkykyprosessin kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on tukea asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta terveyteen ja työ- ja toimintakykyyn liittyvissä etuusprosesseissa. Tarkoituksena on saada aikaan prosessit, joiden avulla estetään työkyvyttömyyden pitkittyminen ja edistetään sairauspäivärahaa saavan asiakkaan työhön paluuta ajoissa toteutuneella ja vaikuttavalla 16

17 kuntoutuksella sekä työhön paluuta tukevilla toimilla ja ohjauksella yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Apuvälineitä työhön ja opiskeluun: Kela voi korvata ammatillisena kuntoutuksena työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarpeelliset kalliit ja vaativat apuvälineet vakuutetulle, joka sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi ei suoriudu opiskelusta tai työstä ilman niitä taikka jonka suoriutuminen ilman niitä olisi kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa. Kela voi korvata myös apuvälineiden huollosta, korjauksesta ja käytön opastuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kela voi tarvittaessa selvittää myös apuvälinetarvetta. Elinkeinotuki yritystoimintaan: Elinkeinotuella voidaan työllistää tai tukea kuntoutujan selviytymistä yrittäjänä. Elinkeinotuen tarkoitus on tukea sairaan tai vammaisen yrittäjän tai ammatinharjoittajan työn aloittamista sekä työvälineiden hankintaa. Jos kuntoutujalla on jo toiminnassa oleva yritys, voi saada tukea työvälineiden hankintaan, jos ne tulevat henkilökohtaiseen käyttöön ja ovat sairauden tai vamman takia tarpeellisia työn suorittamisessa. 17

18 Muut mahdollisuudet oppilaitoksen normaalien tukipalveluiden käydessä riittämättömiksi Laajennettu työssäoppiminen Kun opinnot eivät etene suunnitellusti koulussa, opiskelija voi suorittaa osan opinnoista työpaikalla laajennettuna työssäoppimisena, opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Pajaopinnot opiskelijoille - jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja - joiden ammatilliset perustutkinto-opinnot toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ovat vaarassa keskeytyä Työpajaopintoihin osallistuvan opiskelijan tulee aina olla oppilaitoksen kirjoilla, joka oikeuttaa opiskelijalle normaalit oikeudet opintososiaalisiin etuuksiin. Tämä edellyttää opiskelijalta opintojen etenemistä. Lisätietoja pajaopinnoista saa oppilaitoksen opinto-ohjaajilta, urasuunnittelijoilta tai muilta ohjauksesta vastaavilta.. Sairasloma / opintojen keskeyttäminen Kun opiskelijalla on pitkä sairasloma, tai hän ei ole opiskelukuntoinen, voidaan opinnot keskeyttää. Tällä toimenpiteellä säästetään opiskeluajan kulumista. Opintososiaalisten etujen loppuessa, opiskelija voi olla oikeutettu Kelan tai sosiaalitoimiston myöntämiin tukiin. Opiskelijalla on oikeus palata oppilaitokseen suorittamaan opinnot loppuun, kun se on mahdollista. Jos opinnot keskeytyvät, nuorella saattaa olla oikeus muiden kuten esimerkiksi Kelan tai TE-toimiston palveluihin. Nämä palvelut kannattaa kartoittaa vielä siinä vaiheessa, kun nuori on vielä oppilaitoksessa. Osa palveluista on mahdollisia jopa opintojen aikana. 18

19 TE-toimiston palvelut Nuori voi jo opintojen aikana halutessaan ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Hän saa TEtoimistosta ja työhallinnon ylläpitämästä sähköisestä palvelusta (www.mol.fi) opastusta työnhakuun ja tietoa työpaikoista. Jos ammatinvalinta ei ole vielä selvä ja nuori tarvitsee siihen tukea, hän voi hakeutua ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluihin (ks. palvelut peruskoulun lähestyessä loppua/työ- ja elinkeinotoimiston palvelut). Jos nuori on lopettanut opinnot ja hän on täyttänyt 17-vuotta sekä on lisäksi työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä ja työtön, voi hän yllä mainitun lisäksi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TEtoimistoon. Työnhakijaksi voi ilmoittautua sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta - > Ilmoittaudu työnhakijaksi. Jos nuorella on käytössä verkkopankkitunnisteet, valitaan lomakkeesta linkki pankkitunnuksilla. Jos ei, valitaan ilman pankkitunnuksia. Sähköisen lomakkeen täyttämisen jälkeen nuoren on mentävä TE-toimistoon. Työ- ja elinkeinotoimiston netti- ja muita tietopalveluja voit käyttää ilman ilmoittautumistakin. Nuoren kanssa laaditaan noin 2 viikon kuluessa ilmoittautumisesta työllistymissuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan nuoren tarpeiden mukaan osaamista, työmarkkinavalmiuksia ja toimintakykyä parantavista palveluista, työkyvyn tai terveyden tilan selvittämiseen liittyvistä toimenpiteistä tai muista työ- ja elinkeinotoimiston palveluista. Nuorten yhteiskuntatakuun mukaisesti TE-toimiston tulee tarjota alle 25- vuotiaalle työttömälle viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työtä, koulutusta, työharjoittelua, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja. Työllistymissuunnitelman tavoitteena on rakentaa TE-toimiston palveluja apuna käyttäen nuorelle yksilöllinen polku avoimille työmarkkinoille. TE-toimiston virkailija seuraa ja päivittää työllistymissuunnitelmaa yhdessä nuoren kanssa. Työllistymissuunnitelmaan voi sisältyä erilaisia palveluita mm.: Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut (ks. palvelut peruskoulun lähestyessä loppua/työ- ja elinkeinotoimiston palvelut). Työnhakuvalmennus, jossa käydään läpi työnhaun eri osa-alueita, työmarkkinoiden tilannetta ja työnantajien odotuksia sekä tutustutaan työnhaun sähköisiin kanaviin ja välineisiin. työnhakuvalmennus kestää 5-20 päivää. Työharjoittelu, joka on tarkoitettu ammatillista koulutusta vailla oleville alle 25-vuotiaille. Työharjoittelun tavoitteena on perehtyä työelämään ja edistää nuoren sijoittumista työhön. Työharjoittelussa voi olla enintään 12 kuukautta, josta samalla työnantajalla voi olla enintään 6 kuukautta. Uuden 12 kuukauden harjoittelujakson voi aloittaa aikaisintaan oltuaan 3 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä. 19

20 Työhönvalmennuksen tavoite on hankkia yhdessä asiakkaan kanssa työ-, tukityö-, työkokeilu-, työharjoittelu- tai työelämävalmennuspaikka asiakkaalle. Työpaikan löytymisen jälkeen työhönvalmentaja voi tukea asiakasta työtehtäviin perehtymisessä ja työyhteisöön sopeutumisessa. Työhönvalmentajan palveluita voidaan hankkia asiakkaalle kaikkiaan 60 päivää. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää nuoren ammatillista suunnittelua, kehittymistä, työllistymistä ja työssä pysymistä. Ammatillisen kuntoutuksen palveluita voidaan sisällyttää työllistymissuunnitelmaan, jos nuoren työllistymisen esteenä on asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma: terveydentilaa ja soveltuvuutta selvittäviä tutkimuksia tutustumiskäynti ammattioppilaitoksessa enintään 3 päivää koulutuskokeilu ammatilliseen oppilaitokseen enintään 10 päivää yhdistetty työ- ja koulutuskokeilu enintään 40 päivää työkokeilu työklinikalla enintään 40 päivää työkokeilu työpaikalla enintään 6 kk samalla työnantajalla vajaakuntoisen työllistymistä ja työssä pysymistä voidaan tukea työnantajalle myönnettävällä työolosuhteiden järjestelytuella. Yllä lueteltuja palveluita voi sisältyä myös ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluihin. Näihin palveluihin osallistuvan oikeus työmarkkinatukeen määräytyy alla esitetyn mukaisesti. Sen lisäksi esim. koulutuskokeilussa voidaan siitä aiheutuvat matkat korvata 0,21snt/km. Työkokeiluajalta voidaan maksaa ylläpitokorvausta 9 osallistumispäiviltä. TE-toimiston palvelut muodostavat palveluprosessin, josta sovitaan työllistymissuunnitelmassa. Yksittäiseen TE-toimiston palveluun ei voi hakeutua suoraan, vaan palveluihin ohjaudutaan työllistymissuunnitelman kautta. Työmarkkinatuki ja alle 25-vuotiaat nuoret Ammattikouluttamattomalle työttömälle työnhakijalle maksetaan työmarkkinatukea vasta 5 kk odotusajan jälkeen. Nuoren on oltava joko 5 kuukautta työttömänä työnhakijana TE-toimistossa työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen tai hän on ollut työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautumista edeltävän kahden vuoden aikana yhteensä viisi kuukautta työssäoloehdon täyttävässä työssä, yrittäjänä, työttömänä työnhakijana tai työhallinnon toimenpiteessä (koulutus, työharjoittelu ym). Alle 25-vuotiaita ammattikouluttamattomia työnhakijoita koskevat säännökset: Alle 17-vuotiaalla henkilöllä ei ole oikeutta työmarkkinatukeen Jos 17-vuotiaalla ei ole ammatillista koulutusta, hänelle voidaan maksaa työmarkkinatukea vain siltä ajalta, kun hän on työvoimapoliittisessa toimenpiteessä, esimerkiksi työvoimakoulutuksessa, työharjoittelussa tai työhallinnon järjestämässä kuntoutuksessa. 20

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi ALKUSANAT Mitä peruskoulun jälkeen? opas on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kehitysvammaisten peruskoulun jälkeistä aikaa. Opas esittelee lyhyesti kehitysvammaisille tarkoitettuja toisen asteen

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot