KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö"

Transkriptio

1 MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus 2013

2 Kasvatustieteiden tiedekunta Varhaiskasvatuksen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Mehtälä Ulla Työn nimi Esiopetuksen tiedonsiirtomalli eri toimijoiden kokemana Pääaine Kasvatustiede Työn laji (KM) pro-gradu-tutkielma Aika 09/2013 Sivumäärä 106 Tiivistelmä Tutkimus kohdentui Pohjois-Pohjanmaalla toteutettuun Lapsen hyvä arki hankkeen toimesta esiopetukseen siirtymisen vaiheeseen kehitettyyn tiedonsiirtomalliin. Tavoitteena on ollut kehittää sekä tiedonsiirtoa esiopetukseen tulevista lapsista että yhteistyötä eri hallintokuntien ja toimijoiden välillä. Erityisesti tavoitteena on ollut kohdentaa huomio vanhempien osallisuuteen sekä aktiivisuuteen tiedon siirtämisessä omasta lapsesta. Tiedonsiirtomallin keskeiset osat ovat olleet tammi-helmikuussa vanhemmille järjestettävä informatiivinen ilta esiopetuksen tehtävistä ja siihen liittyvistä käytänteistä, vanhempien täyttämä tiedonsiirtokaavake omasta lapsestaan esiopetukseen sekä lapselle ja vanhemmille keväällä järjestettävä esiopetukseen tutustumispäivä. Tutkimustehtävän tarkoituksena oli saada esiin tiedonsiirtomallissa mukana olleiden kokemuksia ja kokemusten merkityksiä kyseistä prosessista ja sen osa-alueista. Tutkimus on laadullinen ja metodologisena lähestymistapana tutkimuksessa on fenomenologia. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelulla. Haastattelussa on ollut mukana tiedonsiirtomallia omassa työssään toteuttaneita sekä koulun että päivähoidon hallinnossa työskennelleitä esimiehiä, terveydenhoitaja ja esiopettajia. Aineisto on analysoitu Perttulan (1995) fenomenologisen psykologian analyysimenetelmää soveltaen ja tulokset on esitetty yleisen merkitysverkoston kuvauksena. Tutkimuksen aineistonkeruuta ja teoreettista tarkastelua ovat olleet ohjaamassa sekä kyseisen hankkeen ensimmäisen vaiheen raportista, toisen vaiheen kehittämissuunnitelmasta, aihepiirin tutkimuskirjallisuudesta että aineistosta nousseet teemat. Tarkasteltavia teemoja ovat olleet kasvatusvuorovaikutuksen ja toimintakulttuurin, lapsen uuteen kasvuympäristöön siirtymisen, kasvatuskumppanuuden ja moniammatillisuuden näkökulmat. Tiedonsiirtomallia on tutkimuksessa tarkasteltu myös jaettavan tiedon kautta, lapsikäsityksen, pedagogiikan ja erityisen tuen näkökulmista. Tutkimuksessa mukana olleet olivat kokeneet, että kyseinen malli oli selkiyttänyt esiopetukseen siirtymisen prosessia ja käytänteitä. Se tukee tiedon välitystä, yhteistyötä, suunnittelutyötä sekä toimintalinjojen muotoutumista. Kehitetyn tiedonsiirtomallin taustalla on ollut tarve saada erityisesti kotoa esiopetukseen siirtyvistä lapsista tietoa. Tiedonsiirtomallista saatavilla oleva tieto tasavertaistaa esiopetukseen siirtyviä lapsia. Positiivisena ja yhtenä suurimpana muutoksena koettiin se, että vanhemmat ovat ne, jotka tuottavat tiedon lapsista. Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää tietoa välitetään myös neuvolasta ja päivähoidosta esiopetuksen järjestäjätaholle vanhempien suostumuksella. Kasvatuskumppanuus lähtee rakentumaan aiempaa käytäntöä varhemmin. Tiedonsiirto esiopetuksen siirtymävaiheessa on molemminpuolista, tietoa jaetaan myös esiopetuksesta ja sen käytänteistä vanhemmille aiempaa enemmän. Lapsista saatava tieto helpottaa lapsiryhmien muodostamista keväällä ja nopeuttaa toiminnan aloittamista syksyllä. Lapsesta saatu tieto ohjaa opettajan käsityksen muodostumisesta lapsesta. Se ohjaa myös opettajan pedagogista toimintaa, erityisesti esiopetuksen alkaessa. Vanhemmat ovat antaneet tiedonsiirtokaavakkeen kautta myös kasvatuksellisia ideoita ja lapsen oppimiseen liittyvää tietoa. Tämä tieto nopeuttaa syksyllä aloitettavaa esiopetustyötä. Tällaista tietoa esiopettajilla ei ole ollut aiemmin saatavilla esiopetuksen alkaessa. Tiedonsiirtomalli tuo näkyville aiempaa käytännettä nopeammin sen, missä lapsi on kehityksessään menossa, onko lapsella erityisen tuen tarpeita, millaisia tukitoimia hän on saanut ja millä tavalla tukitoimet toteutuvat. Kokemusten mukaan, tällä hetkellä ei kohtaa kaikilta osin se tieto mitä jo keväällä saadaan lapsesta esiopetuksen järjestäjätaholle ja se, millaista tukea esiopetusvuoden aikana lapselle järjestetään. Lapsen esiopetuksen tutustumispäivä on tällä hetkellä ainoa kontakti lapselle esiopetuksen toimintaympäristöön ennen esiopetuksen alkua. Se koetaan lapsen kannalta hyvin lyhyenä ja pienenä kosketuksena lapsen uuteen kasvuympäristöön siirtyessä. Tutkimuksen luotettavuutta tukevat erityisesti tutkimuksen kulun tarkka raportointi, tutkimuksen aihepiirin tarkastelu usean eri teeman kautta sekä usean eri toimijan kokemana. Kehittämisen kohteena ollut tiedonsiirtomalli on ainutkertainen sekä sen myötä tutkimustulokset ovat ainutkertaisia. Kuitenkin tutkimuksestani sekä kehitetystä tiedonsiirtomallista on sovellettavaksi ja keskustelun herättäjäksi niin vanhemmille, alan ammattilaisille kuin päättäjille erityisesti lapsen siirtymävaiheisiin kasvuympäristöstä toiseen, läpi koulupolun, aina varhaiskasvatuksesta toiseen kouluasteeseen saakka. Lisäksi tutkimukseni avaa näkökulmia erityisen tuen toteutumisen, kasvatuskumppanuuden ja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen. Asiasanat Erityinen tuki, esiopetus, jaettava tieto, kasvatuskumppanuus, kasvatusvuorovaikutus, lapsen uuteen kasvuympäristöön siirtyminen, moniammatillisuus, toimintakulttuuri

3 Sisällys JOHDANTO 1. LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE OSANA KASTE-OHJELMAA Lapsen hyvä arki 2 hanke Lapsen hyvä arki 2 hankkeen kehittämissuunnitelma esiopetuksen siirtymävaiheelle ja tiedonsiirron mallille Tiedonsiirtomallin kuvaus TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA ONGELMA TIEDONSIIRTOMALLIN TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA Tiedonsiirtomallin tarkastelua Bronfenbrennerin ekologisen teorian pohjalta Tiedonsiirtomalli osana toimintakulttuurin muodostumista Varhaiskasvatuksen, päivähoidon ja esiopetuksen tehtävät Lapsikäsitys Lapsen siirtyminen uuteen kasvuympäristöön Kasvatuskumppanuus Moniammatillisuus ja moniasiantuntijuus Pedagoginen toiminta Erityinen tuki TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Fenomenologia tutkimusotteena Empirian ja teorian suhde fenomenologisessa tutkimuksessa Kokemuksen tutkimuksen empiirinen osa Tutkimusjoukon kuvaus Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä ANALYYSIMENETELMÄ Yksilökohtaisen merkitysverkoston analyysi Yleisen merkitysverkoston analyysi TUTKIMUKSEN TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

4 JOHDANTO Lasteni vanhempana ja etenkin varhaiskasvatustieteen opintojeni aikana olen saanut kosketusta siihen, kuinka varhaiskasvatuksen parissa tehdään äärimmäisen tärkeää ja hyvää työtä lasten ja perheiden eteen. Yhtä aikaa olen saanut nähdä kuitenkin myös monenlaisia kehittämisen tarpeita ja haasteita. Niin julkisuudessa kuin alan asiantuntijoiden kesken käydään keskustelua siitä, miten varhaiskasvatus määritellään, mitä tehtäviä se sisältää ja millaisia vaatimuksia sen tehtäviin kohdistetaan. Lisäksi keskustelun kohteina ovat myös teemat siitä, miten palveluita tulisi järjestää, edelleen kehittää ja parantaa niin lapsen, vanhempien kuin johtamisen ja työntekijöiden näkökulmasta. (Nivalainen, 2007, s. 9; Yle, 2013; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012). Opintojeni myötä olen saanut havahtua myös siihen, kuinka varhaiskasvatukseen liittyvät palvelutarpeet ja niihin liittyvät haasteet ovat hyvin moninaiset niin lapsilla, perheillä kuin palvelun tuottajilla. Palvelut tuotetaan monin tavoin eri kunnissa ja eri alueilla Suomessa, näin ollen myös kehittämistarpeet ja kehittämisen osa-alueet kentällä voivat olla hyvinkin erilaiset. Näitä haasteita kuvaavat osaltaan mielenkiintoisella tavalla muun muassa Pohjoisen alueen Kaste, PaKaste II jatkohankkeen kehittämissuunnitelma sekä Lapsen hyvä arki 1-hankkeen loppuraportti. (Pohjoisen alueen Kaste, PaKaste II, 2010; Vähärautio, 2011). Edellä mainitsemani ajatukset olivat ohjaamassa itseäni myös maisterivaiheen opintoihin liittyvän harjoitteluun, alalla tehtävän kehittämistyön pariin. Keskeisenä mielenkiinnon kohteena itselläni tuolloin oli se, millä tavoin käytännössä toimintaa ja palveluita kehitetään ja millaisilla konkreettisilla menetelmillä sekä toimenpiteillä pyritään vastaamaan erilaisiin kehittämistarpeisiin. Harjoittelupaikakseni valikoitui Lapsen hyvä arki 2-hanke. Kyseinen hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Pohjois-Suomen Kaste-ohjelman toteutumista. Hankkeen tavoitteena on ollut lapsen hyvän edistäminen arjen käytännöissä ja toiminnoissa lasten erilaisissa kasvuympäristöissä. Tavoitteeksi ja kehittämistyön lähtökohdaksi hankkeessa on nostettu se, että kehittämistyö perustuu paikallisiin tarpeisiin. Tavoitteena on ollut myös laaja moniammatillinen ja monitoimijainen verkostoituminen sekä kyseisten käytänteiden kehittäminen varhaiskasvatuspalveluissa. (Puroila, 2011, 7; Vähärautio, s. 2011, 6.) Hanketta on toteutettu Pohjois-Suomessa Koillismaan kunnissa sekä Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymien alueella. (Sosiaalikollega, 2012). Harjoitteluni myötä syven-

5 2 nyin yhteen kehittämiskohteena olleeseen varhaiskasvatuksen palveluprosessin osaalueeseen, jolla on haluttu parantaa yhteistyötä niin perheiden kuin eri toimijatahojen välillä lapsen siirtymävaiheessa kotoa tai päivähoidosta esiopetukseen. Tästä tehtävästä muotoutui myös pro gradu-tutkimukseni aihe. Lapsen hyvä arki - hankkeen toimesta on pilotoitu Kallion peruspalvelukuntayhtymien kunnissa esiopetukseen liittyviä, lasten kasvuympäristöjen välisiä yhteistyöprosesseja. Tutkimukseni kohteena olleen prosessin tavoitteena on ollut kehittää sekä tiedonsiirtoa esiopetukseen tulevista lapsista että yhteistyötä eri hallintokuntien ja toimijoiden välillä. Erityisesti tavoitteena on ollut kohdentaa huomio vanhempien osallisuuteen sekä aktiivisuuteen tiedon siirtämisessä omasta lapsesta. (Hietamäki & Korpi, 2011, s. 66.) Kyseisiä seikkoja kuten vanhempien kuulemista, tukemista ja osallisuuden lisäämistä ohjaavat Laki lasten päivähoidosta (1973), Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2010), joihin käytännön tasolla on mielestäni mielenkiintoisella tavalla lähdetty myös kyseisen tiedonsiirron mallinnus-prosessin kautta. Kyseinen prosessi on osaltaan tukemassa myös kyseisistä asiakirjoista esiin nousevaa tavoitetta lapsen eheästä kasvunpolusta osana elinikäistä kasvua ja oppimista (Karikoski & Tiilikka, 2011, s. 77). Tutkimukseni keskiössä ovat tiedonsiirtomalli-prosessissa mukana olleiden, eri toimijoiden kokemukset ja se, millaisia merkityksiä he liittävät kyseiseen prosessiin ja sen osaalueisiin. Tutkimukseni on laadullinen ja metodologisena lähestymistapana tutkimuksessani on fenomenologia. Tutkimusaineiston olen kerännyt teemahaastattelun avulla. Tutkimuksen aineistonkeruuta ja teoreettista tarkastelua ovat olleet ohjaamassa hankkeen ensimmäisen vaiheen raportista, hankkeen toisen vaiheen kehittämissuunnitelmasta ja aihepiirin tutkimuskirjallisuudesta sekä myös aineistosta nousseet teemat. Tutkimuksen teoreettinen osuus on rakentunut kolmessa eri vaiheessa, alustava teoreettinen viitekehys ennen aineiston keruuta harjoittelun aikana, seuraavaksi laajentaessani arviointitehtävän pro gradu tutkimukseksi sekä lopullinen aineiston keruun ja analyysin jälkeen. Tarkastelen lapsen esiopetukseen siirtymävaihetta ja tiedonsiirron mallia Bronfenbrennerin ekologisen teorian valossa. Tarkastelen tiedonsiirtomallia myös sekä teoriasta että aineistosta nousseiden teemojen kautta. Näitä teemoja ovat toimintakulttuuri, kasvatusvuorovaikutus, lapsikäsitys, lapsesta saatu tieto, uuteen kasvuympäristöön siirtyminen, kasvatuskumppanuus, moniammatillisuus ja moniasiantuntijuus sekä pedagogiikka ja erityinen tuki. Kuvaan seuraavaksi tutkimuksessani mukana olevan tiedonsiirtomallin taustalla olevaa Kaste-

6 3 ohjelmaa sekä sen osa-ohjelmaa Lapsen hyvä arki hanketta ja tiedonsiirtomalli-prosessin kehittymistä. Tämän jälkeen luvussa kaksi kuvaan tutkimukseni tutkimustehtävän ja ongelman sekä luvussa kolme tutkimukseni teoreettista viitekehystä. Luvussa neljä etenen metodologisiin ratkaisuihin. Luku viisi käsittelee aineiston analyysiprosessin kuvausta. Tutkimuksen tulokset esitän luvussa kuusi ja luvussa seitsemän avaan johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen luotettavuutta käyn läpi luvussa kahdeksan. Luvussa yhdeksän pohdin jatkotutkimuksen aiheita sekä tiedonsiirtomallin kehittämisen mahdollisuuksia.

7 4 1. LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE OSANA KASTE-OHJELMAA Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Kaste-ohjelma rakentuu kuudesta osaohjelmasta sekä niihin liittyvistä säädösuudistuksista ja suosituksista. Tutkimukseni pohjaa Kasteohjelmaan liittyvään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita koskevaan osaohjelmaan. Osaohjelman tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina jo edellisellä Kaste-ohjelmakaudella luotujen hyvien käytäntöjen mukaisesti. YK:n lapsen oikeuksien sopimusta (1991) pidetään osaohjelman yhtenä lähtökohtana. Keskeisinä tavoitteina on vahvistaa hyvinvointia tukevaa ja ongelmia ehkäisevää toimintaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä palvelujen kustannusvaikuttavuutta. Erityiseksi tavoitteeksi nostetaan eriarvoisuuden vähentäminen, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen sekä huostaanottojen tarpeen vähentäminen. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden, opetustoimen sekä nuorisotyön kesken pyritään lisäämään. Tällä tavoitellaan osaltaan hajanaisten palveluiden yhteensovittamista. Tavoitteena on myös vahvistaa järjestö-, seurakunta- ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia. Yhdeksi toimenpiteeksi on Kaste-ohjelmaan kirjattuna: Kehitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuksia ja otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia. (Sosiaaali- ja terveysministeriö, 2012, s. 22.) 1.1. Lapsen hyvä arki 2 hanke Lapsen hyvä arki 2-hanke on osa Pakaste 2 eli Pohjoisen alueen Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavaa Kaste-ohjelmaa. Pakaste-hankkeessa toimitaan alueellisesti Lapin, Keski- Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Jokaiselle edellä mainitulle alueelle on rakennettu ja kehitetty omat hankekokonaisuudet sisällöllisten kehittämistarpeiden osalta. PaKaste 2:n tavoitteena on juurruttaa ja jalkauttaa PaKaste I:n aikana kehitettyä toimintaa. Pakaste 2-hankkeen toimintakausi on (Sosiaalikollega, 2012.) Pohjois-Pohjanmaan Lapsen hyvä arki 2-hankekokonaisuuteen osallistuu kolme kuntaryhmää Pohjois-Pohjanmaalta: Koillismaalta mukana ovat Kuusamo, Posio ja Taivalkoski sekä Oulun eteläisistä kunnista Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon (Ylivieska, Nivala, Sievi, Alavieska) ja Selänteeseen (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Reisjärvi) kuuluvat kun-

8 5 nat. Lapsen hyvä arki-hankkeessa hallinnoijana toimii peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Lisäksi kumppaneina toimivat Oulun hiippakunta, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri sekä keskeiset ammatilliset oppilaitokset ja alueen ammattikorkeakoulut. (Pohjoisen alueen Kaste, PaKaste II, 2010, s. 6, 38.) Lapsen hyvä arki 2-hankkeessa on kehitetty erityisesti varhaislapsuuden kasvuympäristöihin liittyviä varhaisen tuen ja osallisuuden sekä syrjäytymisen ehkäisyyn liitettäviä työmenetelmiä monialaisissa sekä -toimijaisissa verkostoissa. Tehtävä työ on kohdentunut pääasiallisesti varhaiskasvatuspalveluiden, neuvolatyön sekä monialaisen perhetyön kehittämiseen. Lasten ja vanhempien kehitysympäristöihin liittyvät nivelvaiheet kuten vanhemmaksi kasvaminen, kotoa päivähoitoon sekä kotoa ja päivähoidosta esiopetukseen liittyvät siirtymävaiheet ovat olleet erityisen huomion kohteena. Kehittämistyöhön on osallistunut julkisen sektorin palveluiden lisäksi myös kolmannen sektorin toimijoita muun muassa seurakuntia ja järjestöjä. Kehittämistyössä heidän kanssaan on toteutettu palvelukokonaisuuksia sekä uusia matalan kynnyksen toimintamalleja. Tavoitteena on ollut juurruttaa ja levittää näitä malleja. Tässä yhteistyössä ovat olleet mukana myös hankkeen tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Tavoitteena on, että malleja otettaisiin käyttöön kunnissa, sekä niitä kehitettäisiin edelleen kuntien tarpeiden pohjalta. Kunnilla on ollut mahdollisuus päättää, mitä toimintamalleja otetaan käyttöön sekä millä tavoin niitä kehitetään ja arvioidaan edelleen. (Pohjoisen alueen Kaste, PaKaste II, 2010, s. 21, 22.) Lapsen hyvä arki 1-hankkeen päätulokset ovat muodostaneet kyseisen jatkohankkeen kehittämisprosessien perustan. Nämä päätulokset on jaoteltu rakenteellisiin, palveluprosessitasoisiin sekä työntekijä- ja työyksikkötasoisiin tuloksiin. Pro gradu-tutkimukseni aihepiiri kuuluu palveluprosessitasoiseen jaotteluun ja on ollut yksi viidestä alueen kunnissa juurrutettavista, levitettävistä ja edelleen syvennettävistä kehittämisen prosesseista (Lapsen hyvä arki 2 hanke, 2011, s. 5.) Seuraavaksi kuvaan Lapsen hyvä arki 2- hankkeen kehittämissuunnitelman tavoitteet kyseiselle tutkimukseni kohteena olleelle tiedonsiirron mallinnukselle sekä avaan kyseisen toimintaympäristön taustoja.

9 Lapsen hyvä arki 2 hankkeen kehittämissuunnitelma esiopetuksen siirtymävaiheelle ja tiedonsiirron mallille Pilotoidun tiedonsiirtomallin toimintaympäristö sijoittuu Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueelle. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, ympäristöterveydenhuollon sekä huolehtii väestön erityistason sairaanhoidosta ja palveluista. Varhaiskasvatus ja päivähoito on järjestetty osana hyvinvointipalveluiden palvelujärjestelmää. Esiopetuksen järjestäytyminen on jakautunut kuntien sisällä joko Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tai kyseisten kuntien opetustoimen alaisuuteen, riippuen siitä onko esiopetus järjestetty perusopetuksen vai päiväkotien yhteydessä. (Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, 2012, s. 2, 18; Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Perussopimus, 2012, s. 1.) Ominaista tutkimukseni viitekehykseen liittyvissä Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymien kunnissa on lapsirikkaus. Alle kouluikäisten osuus alueen asukasluvusta on 9,6 %. Alueella on paljon myös monilapsisia perheitä. Kyseisillä alueilla on tunnistettu ylisukupolvien siirtyvien ongelmien kasautumista. Haasteena pidetään riskioloissa kasvavien lasten tunnistamista sekä oikea-aikaisen ja oikean tyyppisen tuen tarjoamista. Avointen palveluiden kehittämistä yhdessä neuvolapalveluiden kanssa pidetään merkittävässä asemassa varhaisen tuen palveluiden kehittämisessä. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan alueella lähinnä järjestötoimijoiden, seurakunnan lapsityön sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton toimesta. Asiakkaiden osallisuutta peruspalveluiden kehittämisessä sekä omista voimavaroista huolehtimista pidetään tulevaisuuden suuntana. (Pohjoisen alueen Kaste, PaKaste II, 2010, s. 8.) Lapsen hyvä arki 2 hankkeen kehittämissuunnitelmassa on kuvattuna tavoitteet esiopetuksen siirtymävaiheelle ja tiedonsiirron mallille. Kehittämistyön sisällöksi kuvataan tiedonsiirron mallinnus siirryttäessä kotoa tai päivähoidosta esiopetukseen. Sen tavoitteeksi on asetettu Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymien kuntien käyttöön esiopetuksen siirtymiseen luotava tiedonsiirron malli, pohjana käytetään Lapsen hyvä arki 1 hankkeessa pilotoitua mallia. Tavoitteena on moniammatillinen ja monitoimijainen prosessi yhteistyössä perheiden kanssa. Mallin toteutuksesta vastaamaan on perustettu kuntakohtaiset moniammatilliset ja monitoimijaiset kehittäjäryhmät. Kehittäjäryhmiin on kutsuttu esiopettajia, koulun rehtoreita, Kallion ja Selänteen varhaiskasvatuksen päivähoidon edustajia, erityislastentarhanopettajia, neuvolan, sosiaalitoimen, evankelisluterilaisten seurakuntien sekä asiakkaiden edustus. Tavoitteena on, että kehittäjäryhmät vastaavat tiedonsiirron mal-

10 7 lin kehittämisestä yhteistyössä kehittämiskoordinaattorin sekä asiakasperheiden kanssa. Tavoitteeksi on asetettu myös, että malli olisi käytössä kaikissa alueen kunnissa keväällä (Lapsen hyvä arki-2, 2011, s. 11, 15, 16.) Tutkimukseni lähteissä käytetään kahta käsitettä kyseisestä prosessista, sekä tiedonsiirron-mallinnusta että tiedonsiirronmallia. Tulen käyttämään tutkimuksessani pääsääntöisesti tiedonsiirronmalli-käsitettä, koska mallinnus-vaihe on ollut Lapsen hyvä arki 1 hankevaiheen työtä. Kyseisessä vaiheessa on yhden kunnan alueella tehty aihepiiristä pilotointityötä ja saatu aikaiseksi malli, jota on lähdetty jalkauttamaan myös muihin hanke-alueen kuntiin. Oma tutkimusaineistoni kohdentuu kahden eri kunnan alueelle. Seuraavassa luvussa käyn läpi keskeiset pilotoidun tiedonsiirtomalli-prosessin vaiheet ja sen osa-alueet Tiedonsiirtomallin kuvaus Kyseisissä Kallion peruspalvelukuntayhtymän kunnissa, joissa tiedonsiirtomallia on pilotoitu ja joista tutkimusaineistoni on kerätty, päivähoitopalvelut tuottaa peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja esiopetuksen järjestää puolestaan kuntien koulutoimi. Näiden kahden toimijan välillä ei ole aiemmin ollut virallista mallia tiedonsiirron osalta. Tiedonsiirto on koettu tärkeäksi lapsen siirtyessä päivähoidosta tai kotoa esiopetukseen. Saatavilla olevan tiedon ansiosta lapselle on voitu järjestää hänen mahdollisesti esiopetuksen yhteydessä tarvitsemansa tukitoimet. Tiedonsiirron yhteydessä korostuu eri hallintokuntien ja viranhaltijoiden välinen yhteistyö. Lisäksi siinä korostuu perheiden tietoisuus ja osallisuus heidän lapsensa asioiden käsittelyssä. (Hietamäki & Korpi, 2011, s. 66.) Haasteena mukana olevissa kunnissa on voitu pitää lasten esiopetukseen siirtymisen vaiheessa sitä, että suurin osa lapsista tulee esiopetukseen suoraan kotiympäristöstä. Kyseisessä tilanteessa korostuvat vanhempien ja esikoulunopettajien välinen yhteistyö ja uuteen kasvuympäristöön ennalta perehtyminen. (Karikoski, 2011, s. 65.) Tiedonsiirtomalli-prosessi on koskettanut ja läpäisee useita lapsen kanssa tekemisissä olleita sekä saman että myös yli sektorirajat ylittäviä tahoja. Tiedonsiirtomalli on yksi osa kunnan monista palveluprosesseista. Kyseisessä tiedonsiirtomalli-prosessissa ovat olleet osallisena niin lapsi, vanhemmat, esikoulunopettaja, erityisesiluokanopettaja, päivähoidon sekä koulutoimen esimiestaso, hallinnon edustajia, neuvolan ja sosiaali- ja terveystoimen muita lasten parissa työskenteleviä asiantuntijoita sekä muun muassa seurakunnan lastenohjaajia. Tiedonsiirtomallin kehittämisessä on ollut mukana monitoimijatahoinen työryhmä, joka on kokoontunut suunnittelemaan ja arvioimaan tulevan vuoden esiopetukseen liittyviä käytän-

11 8 teitä ja tarpeita. He ovat olleet järjestämässä ja informoimassa yhtenä tiedonsiirtomallin osana olevasta tammi-helmikuussa vanhemmille järjestettävästä 1) tiedonsiirtoillasta. Tiedonsiirtoillassa on jaettu monitoimijatahoisesti tarvittava esiopetukseen käytäntöihin liittyvä tieto muun muassa esiopetukseen hakemisesta, oppilaskuljetuksista ja aamu- ja iltapäivähoidosta, palvelumaksuista, yhteistyötahoista, esiopetuksen tehtävästä, esiopetuspäivästä sekä 2) tiedonsiirtolomake vanhemmille täytettäväksi tarvittavan tiedon saamiseksi lapsesta esiopetukseen. Kyseisten lomakkeiden kautta tullut tieto on ollut keskeisesti ohjaamassa lasten esiopetusryhmiin jakamista. Keväällä on järjestetty lapsille ja vanhemmille lisäksi 3) esiopetukseen tutustumispäivä. Tiedonsiirtomalli on rakentunut vastavuoroiseksi prosessiksi, jossa tietoa on jaettu lapsesta esiopetuksen tarpeisiin ja esiopetuksesta vanhemmille ja lapsille. Se on rakentunut myös ajallisesti prosessiksi, alkaen alkuvuodesta tammi- tai helmikuussa jatkuen aina kevääseen, toukokuulle saakka ks. alla (Kuvio 1). Tietoa lapsesta on siirretty myös päivähoidosta sekä neuvolasta esiopetuksen järjestäjätaholle vanhempien suostumuksella ks. kuvio seuraavalla sivulla (Kuvio 2). 1. tiedonsiirtoilta vanhemmille; tietoa esiopetuksesta vanhemmille -> 2. tiedonsiirtolomake; vanhemmilta tietoa lapsesta esiopetukseen -> 3. esiopetukseen tutustumispäivä; lapsi tutustuu vanhempiensa kanssa esiopetusympäristöön Kuvio 1. Tiedonsiirtomallin prosessi

12 9 Tiedonsiirto lapsesta esiopetukseen koti päivähoito neuvola seurakunta Vanhemmat lapsi Esiopetus hallinto-> varhaiskasvatus/ opetustoimi erityislastentarhanopettaja erityisopettaja esiopettajat Tiedonsiirto esiopetuksesta vanhemmille ja lapselle Kuvio 2. Vastavuoroinen prosessi: tiedonsiirto lapsesta esiopetukseen ja esiopetuksesta vanhemmille ja lapselle

13 10 2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA ONGELMA Keskeiseksi mielenkiinnon kohteeksi tutkimuksessani nousi juuri kyseisestä Lapsen hyvä arki hankkeen kautta lapsen esiopetukseen siirtymävaiheeseen kehitetystä tiedonsiirronmallista syntyneet kokemukset ja niiden merkitykset. Tutkimustehtäväni tarkoituksena oli saada esiin tiedonsiirtomalli-prosessissa mukana olleiden kokemuksia ja kokemusten merkityksiä kyseistä prosessista ja sen osa-alueista. Tutkimukseni pääongelmaksi muotoutui kysymys: Mitä tiedonsiirtomalli on tiedonsiirtomalli-prosessissa mukana olleiden eri toimijoiden kokemana? Tutkimukseni alaongelmat muotoutuivat tiedonsiirtomalli prosessiin rakennettujen osa alueiden sekä Lapsen hyvä arki1-hankeraportista, Lapsen hyvä arki2-kehittämissuunnitelmasta että aihepiirin tutkimuskirjallisuudesta nousseiden teemojen kautta seuraaviksi: Millaisia merkityksiä haastateltavat antavat tiedonsiirtomalli-prosessista; 1) kotoa esiopetukseen siirtyvien lasten 2) päivähoidosta esiopetukseen siirtyvien lasten 3) vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön, kasvatuskumppanuuden 4) moniammatillisen yhteistyön 5) pedagogiikan sekä 6) toimintakulttuurin näkökulmasta?

14 11 3. TIEDONSIIRTOMALLIN TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA Tiedonsiirtomalliin tutustuessani lähdin tarkastelemaan aihealuetta ja sen heijasteita varhaiskasvatuksen, päivähoidon ja esiopetuksen tehtävien sekä toimintaa ohjaavien asiakirjojen ja lainsäädännön, kasvatuskumppanuuden ja moniammatillisuuden jakamisen, lapsen uuteen kasvuympäristöön siirtymisen kautta sekä toteutettavan pedagogiikan näkökulmista. Näiden teemojen pohjalta ovat rakentuneet tutkimukseni ensimmäisen vaiheen, harjoittelun aikana tekemäni teemahaastattelukysymykset. Kyseisen tehtävän laajentuessa alkuperäisestä harjoitteluni arviointitehtävästä pro gradu-tutkimukseksi laajeni teoreettinen viitekehykseni ja tarkastelin tiedonsiirtomallia myös lapsikäsityksen, lapsesta tuotetun tiedon sekä rakentuvan kasvatusvuorovaikutuksen ja toimintakulttuurin näkökulmista. Myös teemat haastatteluissa laajenivat keväällä 2013 tekemissäni haastatteluissa. Lopullinen teoreettinen viitekehys tarkentui ja rakentui vasta haastatteluaineiston analyysiprosessin jälkeen, johon liitin vielä erityisen tuen näkökulman. Keskeiseksi teoriaksi tutkimuksessani nousee Bronfenbrennerin ekologinen teoria (1979), jonka kautta tarkastelen tutkimukseni muita keskeisiä teemoja. Avaan seuraavassa Bronfenbrennerin ekologista teoriaa ja tarkastelen tiedonsiirtomallia ja sen osa-alueita kyseisen teorian kautta Tiedonsiirtomallin tarkastelua Bronfenbrennerin ekologisen teorian pohjalta Ihmisen kehityksen ekologiassa tutkimuksen kohteena on koko elinajan tapahtuva aktiivisen, kasvavan ihmisen ja hänen välittömien elinympäristöjensä muuttuvien ominaisuuksien välinen, asteittainen ja keskinäinen sopeutuminen. Sopeutumiseen ovat vaikuttamassa myös näiden ympäristöjen väliset suhteet sekä laajemmat kyseisiin ympäristöihin sisältyvät kontekstit. (Bronfenbrenner, 2002, s. 222.) Tiedonsiirtomallin tarkastelua kyseisen teorian valossa ohjaa se, millä tavoin tiedonsiirtomalli käytänteineen tukee esiopetukseen siirtyvän lapsen sopeutumista uuteen kasvuympäristöön vanhempien ja lapsen kanssa yhteistyötä tekevien tahojen yhteistyön lisäämisen kautta. Bronfenbrenner tarkastelee teoriassaan kehitystä yksilön ja ympäristön välisenä funktiona. Ihmisen kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Hänen teoriansa taustalla on Kurt Lewinsin (1935) käyttäytymisen teoria, jonka mukaan käyttäytyminen muodostuu

15 12 yksilön ja ympäristön funktiona. Bronfenbrenner tiivistää kehityksen kolmen väittämän ympärille. Ensimmäiseksi, kehittyvä persoona ei ole vain tyhjä taulu, tabula rasa, johon ympäristö vaikuttaa. Kehittyvä, kasvava persoona on dynaaminen kokonaisuus, joka myös kasvavassa määrin muokkaa ja uudelleen rakentaa ympäristöään, jossa hän elää. Toiseksi, vuorovaikutus kehittyvän persoonan ja ympäristön välillä on molemminpuolista. Kolmanneksi, merkityksellisen ympäristön määrittely kehitysprosesseissa ei rajoitu pelkästään yhteen, välittömään lähiympäristöön, vaan se laajennetaan käsittämään lähiympäristöjen välisiin suhteisiin sekä laajempiin ulkopuolelta tuleviin, vaikuttaviin ympäristöihin. (Bronfenbrenner, 1979, s. 3, 16, 21, 22.) Kyseisiä ympäristöjä Bronfenbrenner kuvaa neljän sisäkkäin rakentuneen tason avulla. Näitä ympäristöjä hän kutsuu mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemeiksi. Mikrosysteemi on toimintojen, roolien ja ihmisten välisten suhteiden rakennelma, jonka kehittyvä persoona kokee tietyssä ympäristössä, ja joka pitää sisällään fyysiset ja aineelliset ominaisuudet. (Bronfenbrenner, 1979, s. 22.) Kyseisessä ympäristössä kehittyvä persoona on itse vuorovaikutuksessa aktiivisena osapuolena. Tyypillisiä mikrosysteemejä lapselle ovat koti, päivähoitopaikka, koulu sekä ystäväpiiri. Olennainen kysymys mikrosysteemin määritelmän mukaan on se, millä tavoin yksilöt kokevat lähiympäristönsä. Tärkeää on huomioida, että kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ei voi kuvata ainoastaan objektiivisten, havaittavien ympäristötekijöiden kautta, vaan tärkeimpiä kasvun ja kehityksen näkökulmasta ovat yksilöiden tilanteille sekä olosuhteille antamat merkitykset. (Puroila & Karila, 2001, s. 208.) Tärkeimmäksi mikrosysteemiseksi vaikuttajaksi voidaan nostaa perhe, joka luo erityisen yhteyden ja siteen kehittyvän persoonan ja hänen lähimpien ihmisten välille. Nämä ihmissuhteet ja kiintymyssuhde kyseisiin ihmisiin jatkuvat yleensä läpi elämän tarjoten malleja vuorovaikutussuhteille ja niiden syntymiselle. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 49.) Tiedonsiirtomallissa mikrosysteemin näkökulmasta tarkasteltuna keskiössä on kehittyvä persoona eli esiopetukseen siirtyvä lapsi ja tärkein vaikuttaja lapselle on hänen perheensä. Muita mikrosysteemeitä tiedonsiirtomallissa ovat esiopetuksen siirtymävaiheeseen liittyvät päivähoito, esiopetus, neuvola, seurakunta toimintoineen ja henkilökuntineen. Keskeistä on huomioida millä tavoin ja millaisia merkityksiä esiopetukseen siirtymisen vaiheessa annetaan kyseisestä siirtymävaiheesta kussakin mikrosysteemissä. Mikrosysteemisellä tasolla tarkasteltuna keskeistä on kasvatuksellinen vuorovaikutus, sen laatu sekä vuorovaikutuksessa mukana olevien henkilökohtaiset ominaisuudet. Mikrosysteemeissä tapahtuva kasvatus ja sen vakiintuminen tietynlaisiksi käytänteiksi merkitsee tietynlaisen kasvatuskulttuurin muodostumista mikrosysteemeihin. (Puroila & Karila, 2001, s. 222, 223.) Tiedonsiir-

16 13 tomalli osaltaan toimintamallina ja käytänteineen vaikuttaa mikrosysteemeissä kehittyvään ja kasvavaan lapseen, vanhempiin sekä muihin mikrosysteemin toimijoihin sekä muovaa kyseistä kulttuuria. Mesosyteemi käsittää kahden tai useamman ympäristön välisen vuorovaikutuksen, johon kehittyvä persoona aktiivisesti osallistuu. Lapselle näitä voivat olla koti, päivähoito, koulu, naapurusto tai aikuiselle perhe, työ ja sosiaalinen elämä. (Bronfenbrenner, 1979, s. 25.) Mesosysteemi muodostuu, kun kehittyvä yksilö kohtaa toisen mikrosysteemin, esimerkiksi, kun lapsi aloittaa esiopetuksen. (Puroila & Karila, 2001, s. 208.) Bronfenbrenner kutsuu kyseisiä siirtymiä ekologisiksi siirtymiksi, ja mainitsee, että näitä siirtymiä tapahtuu ihmiselle läpi eliniän. (Bronfenbrenner, 1979, s. 6). Lapsen sopeutuminen esiopetukseen ei ole riippuvainen pelkästään esimerkiksi esiopetuksesta, vaan siihen vaikuttaa vahvasti myös se, millä tavalla esiopetukseen liittyvät asiat ovat esillä, kun lapsi on vanhempiensa kanssa. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 49). Lapsi on kosketuksissa tiedonsiirtomallissa mesosysteemiin tutustuessaan esiopetusympäristöön tutustumispäivänä. Vanhemmat ovat kosketuksissa tiedonsiirtomallissa siihen, millä tavoin kasvatuskumppanuus lähtee rakentumaan heidän ja esiopettajien välille. Vanhempiin on kytköksissä myös se, millä tavoin lasten kanssa kosketuksissa olevat tahot esimerkiksi neuvola, seurakunta tai päivähoito tukee vanhempia jakamaan ja tuottamaan tietoa lapsestaan. Esiopetuksen järjestäjätaho on kosketuksissa puolestaan vanhemmilta ennalta saatuun tietoon. Lapsen esiopetukseen siirtymisen prosessissa vuorovaikutusta tapahtuu mesotasolla myös moniammatillisesti yli sektorirajojen mm. neuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen järjestäjien tai muiden esimerkiksi lapsen tuen tarpeisiin liittyvien asioiden parissa työskentelevien toimesta. Tämä kaikki yhteistyö ja vuorovaikutus puolestaan vaikuttaa siihen, millä tavoin vanhemmat valmistavat lasta esiopetukseen. Mesosysteemisessä tarkastelussa keskiöön nousee se, millä tavoin kasvatukseen ja siihen liittyvään toimintaan samanaikaisesti osallistuvien mikrosysteemien kasvatuskulttuurit keskenään kohtaavat (Puroila & Karila, 2001, s. 223). Eksosysteemi tarkoittaa yhtä tai useampaa ympäristöä, joka ei sisällä kehittyvää persoonaa aktiivisena osallistujana, mutta joissa tapahtuu asioita, jotka vaikuttavat kehittyvän persoonan välittömässä ympäristössä tapahtuviin asioihin. (Bronfenbrenner, 1979, s. 25). Nämä ympäristöt ovat kehittyvän persoonan kannalta tärkeitä, ja vaikuttavat yksilön kehitykseen välillisesti. Esimerkkinä voidaan nostaa lapsen näkökulmasta vanhempien työelämä tai muodolliset organisaatiot sekä instituutiot kuten kunnallinen opetus- ja varhaiskasvatustoimi, joissa esiopetukseen järjestämiseen liittyviä asioita suunnitellaan ja päätetään. (Pu-

17 14 roila & Karila, 2001, s. 209; Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 49.) Kasvatuksen eksosysteemin tarkastelussa keskeiseksi tarkastelun kohteeksi nousee kasvatukseen välillisesti vaikuttavien ympäristöjen kasvatukselle antama joko negatiivinen tai positiivinen voimavara ja tuki. (Puroila & Karila, 2001, s. 223). Esiopetukseen siirtymävaiheessa ja esiopetuksen toteuttamisessa tämä tarkoittaa sitä, millä tavoin vanhemmat järjestävät työnsä lapsen siirtyessä esiopetukseen. Lisäksi se on kytköksissä siihen, millaista tukea ja resursseja jaetaan esiopettajille sekä muuhun esiopetuksen parissa työskentelevien käytännön työhön esiopetuksen siirtymävaiheessa ja esiopetuksen arjessa esimiestasolta ja hallinnosta. Tähän vaikuttaa myös se, millä tavoin esimiestaso ja muu hallinto saavat tietoa esiopetuksen arjesta sekä lapsista. Keskeisenä tiedonsiirtomallin osalta eksosysteemissä on myös se, millainen toimintafilosofia ohjaa esiopetuksen toimintaa. Se perustuu pitkälti aikuisten näkemyksiin lapsista, lasten tarpeista, kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta. Nämä vaikuttavat puolestaan lapsen asemaan esiopetuksessa, muovaten lapsen arkipäivää, toimintamahdollisuuksia ja sitä kautta lapsen kuvaa itsestä. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala, 2007, s. 25.) Keskeistä tiedonsiirron näkökulmasta on se, millaista tietoa esiopetuksesta jaetaan vanhemmille sekä millaista tietoa vanhemmat jakavat esiopetukseen, millaiset näkemykset ohjaavat tiedon jakamista ja keräämistä. Kaikki arkipäivän toiminnot mikrosysteemeissä muovaavat ja rakentavat eksosysteemiä (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala, 2007, s. 25.) Makrosysteemi viittaa samankaltaisuuksiin, joita mikro-, meso- ja eksosysteemien muodoissa ja sisällöissä on olemassa tai voisi olla. Se viittaa myös samankaltaisuuksiin taustalla olevissa uskomusjärjestelmissä ja ideologioissa. (Bronfenbrenner, 1979, s. 26.) Makrosysteemeillä ei tarkoiteta mitään tiettyä fyysistä ympäristöä, vaan se pitää sisällään näkymättömän ympäristön, esimerkiksi kulttuuriarvot, lainsäädännön, toimintatavat, resurssit sekä rajoitukset. Se millä tavoin yhteiskunta tai yhteisö arvottaa kehittyvän persoonan, lapsen tai aikuisen tarpeita, heijastaa siihen, millaista tukea he saavat yllä mainituilla muilla systeemisillä tasoilla. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 50.) Tiedonsiirtomalli kytkeytyy myös makrotasoon. Esiopetuksen järjestämistä ohjaa laajemmin yhteiskunnastamme ja kulttuuristamme nousevat käsitykset varhaiskasvatuksesta, päivähoidosta, esiopetuksesta, lapsesta sekä lapsen tarpeista. Niitä ohjaavat osaltaan lainsäädäntö ja alan asiakirjat sekä paikalliset tarpeet. Myös siirrettävää ja jaettavaa tietoa, sitä millaista tietoa ja kenelle tietoa voidaan jakaa määrittää osaltaan lainsäädäntö. Keskeistä lainsäädäntöä ja lainsäädännön asetuksia sekä toimintaa ohjaavia asiakirjoja tiedonsiirtomallin osalta ovat Laki lasten päivähoidosta (1973/36; 1999/1290), Terveydenhuoltolaki (2010/1326), Perusopetuslaki (1998/628; 1998/852; 1999/1288; 2003/1136) Laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista

18 15 (2000/812) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2010). Makrosysteemissä laaditut asiakirjat ja lainsäädäntö muodostavat pohjan niin eksosysteemissä, päivähoidon ja esiopetuksen hallinnossa kuin mikrosysteemeissä, päivähoidon, esiopetuksen kuin kotien arjessa toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja ovat osaltaan määrittämässä toiminnan laatua ja suuntaa. Näillä on vaikutuksensa tutkimukseni viitekehykseen sijoittuvassa nivelvaiheessa, lapsen siirtyessä kasvuympäristöstä toiseen. Bronfenbrennerin ekologisen teorian sovellusarvona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kentällä pidetään teorian ekologisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Se huomioi kehittyvän yksilön vuorovaikutuksen erilaisten kasvuympäristöjen kanssa. Kasvatuksen näkökulmasta tarkasteltuna kyseinen vuorovaikutus pitää sisällään kasvatuksellisia tapahtumia, jotka toteutuvat kehittyvän, kasvavan ja kasvatettavan yksilön sekä kasvattajien tai yhteisöjen välillä. Teoria tukee analysoimaan ja ymmärtämään erilaisten ympäristötasojen merkitystä kehityksen kuin myös kasvatuksen prosesseissa. Eri ympäristötasojen tarkastelun ohella, tärkeää on kiinnittää huomio myös siihen prosessiin, joka kehityksessä ja kasvatuksessa tapahtuu kyseisten ympäristötasojen muodostamassa kontekstissa. Huomio tulee suunnata sekä yksilöiden, ympäristön että myös eri ympäristötasojen vuorovaikutusta välittäviin prosesseihin. Kasvatus ja kehitys tapahtuvat ja toteutuvat toisiinsa nivoutuvissa, erilaisissa ja eritasoisissa systeemeissä. (Puroila & Karila, 2001, s. 204, 205.) Ekologinen teoria korostaa tällöin kehityksen perustana sekä välittömiä ympäristötekijöitä, kuten perhettä, ystäviä, naapureita, päivähoitopaikkoja, kouluja ja työpaikkoja että myös laajempaa yhteisön tai yhteiskunnan merkitystä, kuten arvoja tai asenteita. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 48). Tiedonsiirtomalli läpäisee kaikkia Bronfenbrennerin ekologisen teorian ympäristötasoja, mutta erityisesti huomio kiinnittyy mesosysteemiin kahden eri mikrotason väliseen vuorovaikutukseen, tässä kodin ja esiopetuksen järjestäjätahojen, erityisesti kodin ja esiopetuksen väliseen kasvatusvuorovaikutukseen sekä lisäksi myös yli sektorirajat ylittyvään moniammatilliseen yhteistyöhön esiopetukseen siirtymävaiheessa. Tiedonsiirtomallia keskeisesti ohjaa myös eksosysteemissä muodostuneet näkemykset tarvittavasta ja jaettavasta tiedosta niin lapsesta kuin esiopetuksesta. Jaettu tieto heijastuu mikrosysteemeihin, niiden kasvatusvuorovaikutukseen ja toimintakulttuureihin sekä lapsen rooliin ja asemaan esiopetuksen siirtymävaiheessa ja esiopetuksessa. Seuraavalla sivulla on taulukoituna (Taulukko

19 16 1.) kuvaus tiedonsiirtomallista ja sen kytköksistä Bronfenbrennerin ekologisen teorian systeemitasoille. Taulukko 1. Tiedonsiirtomalli Bronfenbrennerin ekologisen teorian systeemitasoilla tarkasteltuna Mikrosysteemi - koti: esiopetukseen siirtyvä lapsi, perhe, vanhemmat - päivähoito: päivähoidon henkilöstö - esiopetus: esiopettajat ja muu henkilökunta - neuvola: terveydenhoitaja - seurakunta: lastenohjaajat kasvatusvuorovaikutus ja toimintakulttuuri, pedagogiikka, erityinen tuki, moniammatillinen yhteistyö Mesosysteemi - lapsen siirtyminen esiopetukseen - kasvatuskumppanuus - yli sektorirajat ylittävä moniammatillinen yhteistyö - moniasiantuntijuus vuorovaikutus mikrosysteemien välillä Eksosysteemi - lapsen esiopetuksen järjestämiseen ja laatuun liittyvät yhteydet ja resurssointi - esiopetuksesta ja lapsesta jaettava tieto - vanhempien työssäkäynti - esimies- ja muu hallinnollinen työ toimintafilosofia Makrosysteemi - esiopetuksen järjestämistä ohjaavat käsitykset ja arvot - lait, asetukset ja asiakirjat

20 17 Alla olevaan kuvioon 3 (Kuvio 3) olen avannut käsittelemäni teoreettiset teemat tiedonsiirtomalli-prosessista. Kuvion jälkeisissä luvuissa siirryn avaamaan kyseisiä teemoja. toimintakulttuuri, kasvatusvuorovaikutus lapsen uuteen kasvuympäristöön siirtyminen lapsikäsitys varhaiskasvatus, päivähoito lainsäädäntö, asetukset jaettava tieto esiopetus tiedonsiirtomalli prosessi erityinen tuki kasvatuskumppanuus moniammatillinen yhteistyö pedagogiikka moniasiantuntijuus Kuvio 3. Tiedonsiirtomalli-prosessi 3.2. Tiedonsiirtomalli osana toimintakulttuurin muodostumista Tarkastelen tiedonsiirtomallia ja sen käytänteitä osana kasvatusvuorovaikutusta ja muodostuvaa toimintakulttuuria. Kasvatusvuorovaikutus ja sen toiminnan käytänteet toteutuvat tiedonsiirtomallissa sekä mikro- että mesosysteemeissä. Mikrosysteemeissä tapahtuva kasvatus ja sen käytänteet merkitsevät tietynlaisen kasvatuskulttuurin muodostumista mikrosysteemeihin. Mesosysteemisessä tarkastelussa keskiöön nousee se, millä tavoin kasvatukseen ja kasvatukseen liittyvään toimintaan samanaikaisesti osallistuvien mikrosysteemien kulttuurit keskenään kohtaavat (Puroila & Karila, 2001, s. 222, 223.) Makrosysteemistä välittyvät toimintakulttuuriin päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisen reunaehdot lainsäädännön kautta sekä eksosysteemistä puolestaan vanhempien työssäkäyntiin liittyvien asioiden, esiopetukseen määritellyn toimintafilosofian sekä esiopetukseen tarjottavien re-

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen. Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa. Sovellettavina photovoice- ja sarjakuvapiirtämismenetelmä

Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen. Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa. Sovellettavina photovoice- ja sarjakuvapiirtämismenetelmä Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa Sovellettavina photovoice- ja sarjakuvapiirtämismenetelmä Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA Marita Saarinen Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kevät 2008

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot