MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030"

Transkriptio

1 MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030 Osayleiskaavaselostus Sastamalan kaupunki Yhdyskunta ja ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Tunnistetiedot ks. kansilehti. Selostus koskee päivättyä kaavakarttaa. Osayleiskaavan kokonaispinta-ala on noin ha ja kaava on laadittu Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa suunnittelutiimin omana työnä ja prosessin vastaavana on toiminut: Merja-Liisa Hannuksela Maankäyttöpäällikkö Sastamalan kaupunki / Maankäyttö Aarnontie 2 A, Sastamala gsm Osayleiskaavahanke on kuulutettu vireille viikolla 21 vuonna 2009, jolloin nimenä käytettiin Uotsola Häijää Salmi osayleiskaava. 1.2 Kaava-alueen sijainti Sastamala sijaitsee Länsi-Suomen läänissä ja kuuluu Pirkanmaan maakuntaan. Lounais-Pirkanmaan seutukunnan kunnat Mouhijärvi ja Äetsä sekä Vammalan kaupunki perustivat Sastamalan kaupungin Kiikoinen liittyi Sastamalaan. Osayleiskaava-alue on Sastamalan kaupungin koillisosassa vanhan Mouhijärven kunnan alueella käsittäen Mouhijärven (Uotsolan), Häijään ja Salmin alueen ja rajoittuu idässä Nokian kaupungin rajaan. Uotsolan alue on vanhan Mouhijärven kunnan kuntakeskus ja liitoksen jälkeen on päätetty nimetä vanhan kuntakeskuksen alue nimeltään Mouhijärveksi. Kaava-alueen läpi kulkee idästä länteen valtatie 11 (Tampere Pori) ja pohjoisesta etelään seututie 249 (Hämeenkyrö Keikyä).

3 3 Osayleiskaava-alue rajattu kartalle punaisella ja kuntarajat mustalla pistekatkoviivalla.

4 4 Osayleiskaava-alueen rajaus opaskartalla 1.3 Osayleiskaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Mouhijärvi Häijää Salmi oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Kaavan laadinnan alkuvaiheessa kaavan nimenä käytettiin Uotsola Häijää Salmi oikeusvaikutteinen osayleiskaava, mutta prosessin aikana Sastamalan kaupungin käsitellessä vanhojen kuntien nimiä päätti, että Uotsolasta, joka oli ennen vanhan Mouhijärven kunnan kuntakeskus, käytetään Mouhijärven nimeä. Nimipäätöksen myötä vaihdettiin myös osayleiskaavan nimeä. Osayleiskaavan tarkoituksena on Sastamalan kaupungin vanhan Mouhijärven kunnan alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Osayleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Osayleiskaava esittää kaavan muodossa kaupungin asettamat kehityksen periaatteet Mouhijärvi Häjää Salmin alueella. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta ja ranta-alueilla suoraan rakentamista. Mouhijärvi Häijää Salmi osayleiskaava toteuttaa Sastamalan kaupungin strategiaa ja vuonna 2009 valtuuston hyväksymää kaupunkirakennesuunnitelmaa, jonka tarkistus on käynnistetty strategiatyön yhteydessä vuoden 2013 alusta. Osayleiskaavalla taataan toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenteen kehitys, joka mahdollistaa Sastamalan kasvun. Häijää on pyritty huomioimaan Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelman

5 mukaisena aluekeskuksena. Kaava mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen hyödyntämällä olemassa olevia palveluja. Voimassa oleva osayleiskaava sekä vanhat rakennus- ja asemakaavat eivät vastaa nykyisellään alueen rakentamispaineisiin. Asunto-, liike-, toimi- ja teollisuustilojen rakentamistarpeisiin ei alueella ole pystytty vastaamaan viime vuosina. Kaupungilla ei ole vapaana kuin muutamia pientalotontteja Uotsolassa. Taajamien tuntumaan suunnittelutarvealueille on jatkuvasti rakennushankkeita ja tämä väistämättä johtaa sekä maisema-alueitten pirstoutumiseen että suunnittelemattomaan hajarakentamiseen ja vaikeuttaa tulevaa kaavoitusta. Yleiskaavatyön yhteydessä on selvitetty vaihtoehtoisia liikenneyhteyksiä Mouhijärven ja Häijään välillä. Kaavoituksen tarkoituksena on parantaa ongelmallisia liikenneyhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta. Kaavassa on pyritty huomioimaan sekä säilyttämään mahdollisimman hyvin luonnon monimuotoisuus sekä maisema-arvot ja huomioitu alueen kulttuuriympäristö kokonaisvaltaisesti. Osayleiskaavan tavoitteita tarkennettiin tavoitepajoissa, joihin osallistuvat Sastamalan kaupungin valtuusto, hallitus, ydinprosessit ja yhdyskuntarakenteen ohjaustiimi sekä osalliset. Tavoitepajat pidettiin (ydinprosessit) ja (osalliset). Tarkentuneet tavoitteet on esitelty selostuksen kohdassa 3.1 Osayleiskaavan tarkennetut tavoitteet ja erityistavoitteet. 5

6 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 6 Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Osayleiskaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Osayleiskaavan tiivistelmä Osayleiskaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Osayleiskaavan yleistavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelma Sastamalan kaupungin strategia Osayleiskaavan tarkennetut tavoitteet ja erityistavoitteet Asumisen alueet Rantarakentaminen Työpaikka- ja teollisuusalueet Palvelujen ja liiketoimintojen alueet Virkistysalueet ja reitit Liikennealueet Maa- ja metsätalous Maisema ja luonnonsuojelu Kulttuuriympäristöt ja muinaismuistokohteet Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Kaava-aluetta koskevat selvitykset SUUNNITTELUPROSESSI Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osayleiskaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Rakennemallit, vuorovaikutus ja vaihtoehtotarkastelut Rakennemallin valinta ja perusteet Kaavaratkaisu Kaavan suhde voimassa olevaan maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin sekä asetettuihin tavoitteisiin Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Osayleiskaavaehdotus... 75

7 5.1.1 Mitoitus Aluevaraukset Asuinrakennusten alueet Palvelualueet Työ- ja tuotanto Virkistysalueet Maa- ja metsätalousalueet Muut alueet Muut merkinnät Osayleiskaavan vaikutukset Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Osayleiskaavan oikeusvaikutukset TOTEUTUKSEN SEURANTA Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutuminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

8 8 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LIITEOSIO 1 LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 2 Osayleiskaava-alueen rantarakentamisselvitys LIITE 3 Kehityskuvavaihtoehdot LIITE 4 Yhteenveto tavoitepajoista LIITE 5 Osayleiskaavaluonnos (ollut nähtävillä ), pienennös LIITE 6 Yhteenveto ja kaavoittajan vastineraportti luonnoksesta saaduista mielipiteistä ja lausunnoista LIITE 7 Osayleiskaavaehdotus (ollut nähtävillä xx.xx.2012 xx.xx.2012), pienennös LIITE 8 Osayleiskaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset ja vastineet LIITEOSIO 2, SELVITYKSISTÄ LAADITUT ERILLISKARTAT - Kaupungin maaomaisuuskartta suunnittelualueelta - Asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueet - Taajamakartta (kartalle esitetty rasteriympyrällä ne alueet, joissa asuinrakennuksen kohdalla 250 metrin säteellä sijaitsee neljä muuta asuinrakennusta) - Kartta teitten (pääväylien) ja kevyenliikenteen pääväylien kehitystarpeista - Kartat tieliikenteen meluselvityksistä - Kartta liito-oravien esiintymisalueista - Kartta luontokohteista - Kartta maisemaselvityksen arvokohteista - Kartta maisemaselvityksen luokittelusta - Kartta esihistoriallisista, muinaisjäännöksistä, vanhoista kylä- ja talotonteista sekä rakennetun ympäristön arvokohteista, Uotsola - Kartta esihistoriallisista, muinaisjäännöksistä, vanhoista kylä- ja talotonteista sekä rakennetun ympäristön arvokohteista, Häijää - Kartta esihistoriallisista, muinaisjäännöksistä, vanhoista kylä- ja talotonteista sekä rakennetun ympäristön arvokohteista, Salmi - Kartta esihistoriallisista, muinaisjäännöksistä, vanhoista kylä- ja talotonteista sekä rakennetun ympäristön arvokohteista, Särkijärvi ja Kankari - Kartta vesijohtojen runkolinjoista - Kartta jätevesiviemärin runkolinjoista - Kartat julkisen liikenteen reiteistä - Kartat palveluliikenteen reiteistä - Kartta uusista asuinrakennuksista v Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Mouhijärven alueen arkeologinen inventointi ja täydennysinventointi - Vanhat tiet Mouhijärven itäosassa välillä Salmi Häijää - Selkee - Uotsola Häijää Salmi osayleiskaavan maisemaselvitys Uotsola Häijää Salmi liito-oravaselvitys Uotsola Häijää Salmi luontoselvitys Liikenneselvitys / Häijään ja Uotsolan välisen liikenneyhteyksien kehittäminen 2009

9 - Häijään ja Uotsolan välisten liikenneyhteyksien kehittäminen, lisätarkastelu katujärjestelyistä Liikenneselvitys mt 249 v Mouhijärvi Häijää Salmi osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön selvitys Palveluverkkoselvitys, / FCG (kaupalliset palvelut) - Häijään tiejärjestelyt, tarveselvitys ja yleissuunnitelma, Tielaitos, Hämeen tiepiiri Tiisalantien ja Teollisuustien liittymien rakentaminen valtatielle 11, Mouhijärven kunta Valtatie 11 parantaminen Häijään liittymän kohdalla ja Häijään keskustassa, Kevyen liikenteen järjestelyt maantiellä 249 Häijään kohdalla, Tiehallinto Hämeen tiepiiri Lounais-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2008, kunnat ja Tiehallinnon Hämeen tiepiiri Uotsola (itäosa) Häijää Salmi osayleiskaavan suunnittelumateriaali - Maanomistusselvitys (alueen maanomistusluettelo) - Kurvosen alueen hulevesiselvitys TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Mouhijärvi Häijää Salmin osayleiskaava otettiin vuoden 2009 kaavoitusohjelmaan ja kaavoituskatsaukseen. Kaavoituskatsauksessa todettiin, että keskeisiä kysymyksiä ovat uuden asutuksen ja elinkeinoelämän rakentamisen sijoittaminen ja liikenteelliset ratkaisut sekä Häijään asema uuden kunnan palvelujen alakeskuksena. Tekninen lautakunta päätös osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä Osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittely kaupunginhallituksessa Vireille tulokuulutukset ja OAS:n nähtäville pano viikko 21 v Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kehityskuvavaihtoehtojen nähtäville pano lokakuu 2009 Tavoitepaja valtuusto, hallitus, ydinprosessit, yhdyskuntarakenteen ohjaustiimi Tavoitepaja osalliset (asukkaat, yritykset, yhteisöt) Luonnoksen esittely kunnanhallitus, tekninen lautakunta, maankäyttötyöryhmä ja yhdyskuntarakenteen ohjaustiimi (johtoryhmä) Luonnos kh Luonnos nähtävillä Viranomaisen työneuvottelut ja Hyväksymisvaiheen viranomaisneuvottelu Ehdotus yhdyskuntarakenteen ohjaustiimi xx.xx.2013 Ehdotus kh xx.xx.2013 Ehdotus nähtävillä xx.xx.-xx.2013 Kaupunginhallituksen päätös ehdotuksen hyväksymisestä xx.xx.xxxx

10 Valtuuston päätös xx.xx.xxxx xx osayleiskaavan hyväksymisestä Osayleiskaava kuulutettu voimaan Osayleiskaavan pohjaksi ja tavoiteasettelun pohjaksi yhdyskuntasuunnittelussa laadittiin kolme vaihtoehtoista tulevaisuuden kehityskuvaa (rakennemallia), jotka laitettiin nähtäville nettiin tavoitepajojen materiaalien kanssa. Tavoitepajoja pidettiin kaksi ja Ensimmäiseen pajaan kutsuttiin lehtikuulutuksella asukkaat ja toiseen pajaan osallistuivat Sastamalan kaupungin valtuutetut, ydinprosessien edustajat sekä yhdyskuntarakenteen ohjaustiimin jäsenet. Tavoitepajoissa käytiin läpi laadittuja rakennemallia (tulevaisuuden kehityskuvia) ja arvioitiin, mihin kehityskuvaan luonnos tulisi pohjautua sekä tarkennettiin osayleiskaavan tavoitteita ja määriteltiin osayleiskaavalle erityistavoitteita Tavoitepajojen ja saatujen palautteiden perusteella luonnoksen lähtökohdaksi kehityskuvista Mouhijärven raitti otettiin kaavaluonnoksen pohjaksi Osayleiskaavan tiivistelmä Osayleiskaavassa on aluevaraukset tehty kaikkiaan kolmelletoista pientalovaltaiselle asuntoalueelle, joille on tarkoitus laatia vaiheittain vuoteen 2030 mennessä asemakaavat. Alueista seitsemän rajoittuu voimassaolevaan asemakaavaan ja ovat näin ollen kaavallisia laajennuksia. Osassa alueista on jo nykyisillään melko tiivistä rakentamista, eikä näille alueille ole enää mahdollista antaa suunnittelutarveratkaisulla rakennuslupia. Mouhijärven (Uotsolan) ja Häijään rakenteellista nauhamaista yhdistämistä on tavoiteltu Särkijärven ja Tiisalan asuntoalueilla ja rinnakkaistien yhteydellä. Mouhijärven (Uotsolan) ja Häijään välinen alue on Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelman mukainen. Häijäänmäki on osoitettu kaavassa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi pitkän aikavälin tarpeisiin. Vanhassa osayleiskaavassa on Häijään liikenneympyrästä etelään Sastamalantien länsipuolelle (Neste-Häijään ja Häijäänäijän kohdalla) kaupallisten palvelujen alue, jolle saisi maakuntakaavan ja osayleiskaavan sekä voimassaolevan asemakaavan mukaan rakentaa seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön. Suuryksikön kaavaalueella sijaitsee liikenneasema ja liikekeskus, jossa toimii päivittäistavarakauppa Häijään Äijä. Liikekeskuksen tontti on lohkottu suuryksikön kaava-alueesta. Tupurlantien eteläpuolella Sastamalantien länsipuolella on ei seudullisesti merkittävän kaupan suuryksikkö, jossa sijaitsee Häijään Säästömarket. Voimassa olevan asemakaavan mukaan alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Vähittäiskaupan suuryksikkö on alueelle muodostunut ennen uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa. Maanomistajalta (Säästömarketilta) on tullut aloite Tupurlantien pohjoispuolen alueen kaavoituksesta siten, että se mahdollistaisi nykyisen toiminnan siirtämisen sinne. Uuteen osayleiskaavaan nykyisen Säästömarketin alue on varattu työpaikka- ja asumisen alueeksi ja ei seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön aluevaraus on otettu Tupurlantien pohjoispuolelle. Lisäksi valtatien ja tämän suuryksikön väli on kaavoitettu työpaikka-alueeksi sekä kaupallisten palveluiden alueeksi, osin selvitysalueena. Sekä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön sekä tämän vähittäiskaupan suuryksikön kerrosalamäärät ja päivittäistavaroiden myyntialat sekä paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan suuryksiön kerrosalamäärät määritellään tulevissa asema-

11 kaavoissa kaupallisten palveluiden palveluverkkoselvitysten pohjalta. Koko Häijään liikenneympyrän eteläpuoli on varattu osayleiskaavassa liike- ja työpaikka-alueeksi ja palveluiden- ja asumisen alueiksi. Työpaikka-/teollisuuden aluevarauksia on lisäksi Kyröntien varressa, valtatie 11 eteläpuolella Salmin risteyksestä lähelle Nokian rajaa ja nykyistä Pynnärin teollisuusaluetta on laajennettu pohjoiseen sekä nykyistä Honpumet Oy:n aluetta on laajennettu. Työpaikan ja asumisen alueiksi on varattu nykyinen Säästömarketin alueen lisäksi Häijään rinnakkaistievarauksen ja valtatien väliin jäävä alue. Liikenteellisesti on kaavoituksessa lähdetty kehityskuvavaihtoehdosta, jossa Uotsolasta Salmintielle asti kulkee valtatien rinnakkaisväylä sekä kevyenliikenteen väylä (Mouhijärven raitti). Osayleiskaavakarttaan on merkitty kevyenliikenteen pääverkosto. Kevyenliikenteen tarve on osoitettu raitin lisäksi Sastamalantien varteen Häijäänmäen uudelta asuntoalueelta Häijään liikenneympyrään ja siitä edelleen Särkijärventien risteykseen. Tiisalan uudelta asuinalueelta on esitetty valtatien alitusta edellyttävä kevyen liikenteen yhteystarve Mouhijärven keskustaan. Lisäksi kevyenliikenteen tarve on osoitettu Huhtalankujan varteen. Isoimmat ulkoilu- ja virkistysaluevaraukset on osoitettu osayleiskaavassa Mouhijärven taajaman pohjoispuolelle, Mätikköjärven itäpuolelle, Tiisalan asuntoalueitten väliin ja Häijään kohdalla valtatien pohjoispuolelle sekä Tupurlantien eteläpuolelle ja Häijäänmäkeen. Asuntoalueitten pienemmät virkistysalueet esitetään asemakaavoituksen yhteydessä. Luontopolku on esitetty kulkemaan Mouhijärven tieltä Saikkalanjoen vartta aina Häijääseen asti. Lisäksi osayleiskaavassa on esitetty maakuntakaavan mukaiset ulkoilu- ja melontareitit. Häijäänmäen virkistysalueen sisälle on osoitettu virkistysreitti Osayleiskaavan toteuttaminen Mouhijärvi Häijää Salmin osayleiskaavan tavoitevuosi on Osayleiskaavan aluevaraukset toteutetaan vaiheittain siten, että pystytään vastaamaan asuntorakentamisen ja liike-elämän kysyntään, muttei tehdä yhdyskuntatekniikan investointeja liian aikaisessa vaiheessa. Kaupallisten palveluiden asemakaavoitus toteutetaan kaupallisten palveluiden palveluverkkoselvityksien perusteella. Osayleiskaavan maankäyttövaraukset toteutetaan asemakaavoituksen avulla. Asemakaavojen toteutumisajankohtaan vaikuttavat talouden ja asumisen kehitys sekä kaupungin maanhankinnan onnistuminen. Osa asumiseen ja työpaikkatoiminnoille varatuista alueista on jouduttu esittämään selvitysalueina, joiden toteuttaminen on tarkoitettu asemakaavaharkinnan kautta osayleiskaavassa osoitettujen muiden alueiden toteuduttua. 3 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 3.1 Osayleiskaavan yleistavoitteet Yleiskaavaa koskevat perustavoitteet määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä

12 valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Sastamalan kaupungin yleistavoitteet alueen suunnitteluun on esitetty kaavoitusohjelmassa v Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet MRL 5 :n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: 2) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista; 3) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; 4) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista; 5) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä; 6) ympäristösuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä; 7) luonnonarvojen säästeliästä käyttöä; 8) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista; 9) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta; 10) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä; 11) palvelujen saatavuutta; sekä 12) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. MRL 39 :ssä yleiskaavalle on asetettu sisältövaatimukset. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia- vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonarvojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Edellä esitetyt seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet MRL 24 :n mukaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon alueiden käytön suunnittelussa siten, että edistetään niiden toteutumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia. Sen sijaan erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja alu-

13 eidenkäytön suunnittelua koskevia velvoitteita. 13 Seuraavassa on poimittu aihepiireittäin eräitä Mouhijärvi Häijää Salmi osayleiskaavan suunnittelussa huomioon otettavia tavoitteita: Toimiva aluerakenne Yleistavoitteet Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Aluerakenteen tasapainosta kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista tuetaan hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Yleistavoitteet Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään taajamia Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asunalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet elinkeinotoiminnoille. Erityistavoitteet Alueidenkäytön suunnittelussa - uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, - vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta, - on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria, - edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. - uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa, - on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.

14 14 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Yleistavoitteet Alueidenkäytöllä edistetään - kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä, - luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä - edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä - arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta, - edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville, - vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Erityistavoitteet Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä. Toimivat yhteysverkostot ja energianhuolto Yleistavoitteet Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Parannetaan liikenneturvallisuutta. Erityistavoitteet Turvataan olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien liikenneväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet. Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle.

15 3.1.3 Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelma Kaupunginvaltuuston 2011 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on esitetty Mouhijärvi Häijää Salmi osayleiskaavalle seuraavat yleistavoitteet: Mouhijärvi Häijää Salmi osayleiskaava on maanhankintaa, asemakaavoitusta ja suunnittelutarveratkaisuja ohjaava yleiskaava. Osayleiskaavalla ratkaistaan uuden asutuksen ja elinkeinoelämän rakentamisen sijoittaminen ja liikenteelliset ratkaisut sekä Häijään asema uuden kunnan palvelujen alakeskuksena. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen ja toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa alueen asemakaavoja. Osalla alueesta (ranta-alueet) kaavaa käytetään suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena Sastamalan kaupungin strategia Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Sastamalan strategian. Visiona Kasvun Sastamala pitää sisällään aineellisen ja henkisen kasvun väestömäärän kasvun lisäksi. Sastamalan arvot ovat: Yhteinen vahva tahto Asiakasläheisyys Rohkea realismi Kestävä kehitys. Arvot ohjaavat yhteisöjä henkisinä ja eettisinä eri tilanteet ylittävinä toiminnan perusteina. Vaikeissa tilanteissa etsitään valinnoissa kiinnekohtia arvoista. Strategiset menestystekijät ovat: Ylivertainen ympäristö asukkaille, yrittäjyydelle ja elinkeinotoiminnoille Puoleensa vetävät työyhteisöt Kirjan ja kulttuurin Sastamala Lasten ja Nuorten Sastamala Monimuotoinen, elinvoimainen maaseutu ja kaupunki. Strategisilla menestystekijöillä tarkoitetaan kaupunkivaltuuston määrittelemiä kaupunkiyhteisön ominaisuuksia, joissa on onnistuttava, jotta KASVUN SASTAMALA voi toteutua. Kaupunginvaltuusto on talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille käsittelyn yhteydessä ajantasaistanut toimenpiteet Sastamalan kaupunkistrategiaan sisältyvät tavoitteet. Näissä toimenpiteissä on muun muassa Uotsola Häijää Salmi osayleiskaavatyö ja että keskustaajamassa ja Häijäässä on kaupungin omistuksessa kaavoitetut uudet teollisuusalueet sekä että tonttitarjontaa on koko Sastamalan alueella.

16 Kaupungin strategiatyö käynnistettiin v uudelleen ja siihen kuuluu olennaisesti valtuuston hyväksymä kaupunkirakennesuunnitelma, jota tarkistetaan samalla. Kaupunkirakennesuunnitelman luonnosvaihe on käynnissä ja sitä ja sen tavoitteita on esitelty strategiatyön yhteydessä muun muassa hallitukselle sekä valtuustolle Osayleiskaavan tarkennetut tavoitteet ja erityistavoitteet Osayleiskaavan pohjaksi ja tavoiteasettelun pohjaksi yhdyskuntasuunnittelussa laadittiin kolme vaihtoehtoista tulevaisuuden kehityskuvaa, jotka laitettiin nähtäville nettiin tavoitepajojen materiaalin kanssa. Tavoitepajoja pidettiin kaksi ja Ensimmäiseen pajaan kutsuttiin lehtikuulutuksella asukkaat ja toiseen pajaan osallistuivat Sastamalan kaupungin valtuutetut, ydinprosessien edustajat sekä yhdyskuntarakenteen ohjaustiimin jäsenet. Tavoitepajoissa käytiin läpi laadittuja rakennemallia (tulevaisuuden kehityskuvia) ja arvioitiin, mihin kehityskuvaan luonnos tulisi pohjautua sekä tarkennettiin osayleiskaavan tavoitteita ja määriteltiin osayleiskaavalle erityistavoitteita. Tavoitepajojen muistiot sekä yhteenveto ryhmätöistä on asemakaavaselostuksen liitteissä Asumisen alueet Tavoitepajojen ryhmätöiden ja keskustelujen pohjalta osayleiskaavassa asumisen alueitten erityistavoitteet ja tarkennetut tavoitteet ovat: Asuntoaluevaraukset tulee mitoittaa noin 1000 asukkaan kasvulle ja kaavallinen ylimitoitus tulisi olla vähintään 50 %:a. Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin. Uudet kaavoitettavat asuntoalueet tulee tukeutua nykyisiin palveluihin (palveluiden sijainteihin). Salmin alue tulee tukeutua Häijään palveluihin. Asuntoalueilta tulee olla hyvät liikenneyhteydet ja turvalliset kevyenliikenteen väylät Kaikki pellot eivät voi olla maisemallisesti arvokkaita vaan osa pelloista on osoitettava rakentamiselle. Uotsolan ja Häijään väli tulee varata rakentamiselle. Asuntoalueilta voi olla noin 5 km:n (maksimi) etäisyys peruspalveluihin Rantarakentaminen Osayleiskaavassa tutkitaan rantarakentamisen mahdollisuudet noin 200 metrin rantavyöhykkeellä niin tarkasti, että kaavan perusteella voidaan suoraan myöntää rakennuslupia. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu kaavoituksessa varmistetaan emätilatarkastelulla. Asemakaavoitettavaksi varattavia ranta-alueita ei selvitetä vaan rakennusoikeudet määritellään asemakaavoituksen yhteydessä.

17 17 Emätilatarkastelu tehdään rekisteröimistilanteen mukaisesti. Vuoden 1959 lopulla astui voimaan rakennuslaki, jonka jälkeen rantarakentamiseen on kiinnitetty eri tavalla huomiota. Rantarakentamisen mitoitus ja rakennusoikeuden määrittäminen perustuu muunnettuun rantaviivaan, jossa ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti maastonmyötäisestä rantaviivasta on vähennetty niemien ja lahtien vaikutusta. Lisäksi rakentamistehokkuuden määrittämiskriteerinä käytetään arvoluokitusta (vyöhykettä), jossa otetaan huomioon alueen luontoon, maisemaan ja kulttuurihistoriaan liittyvät arvot. Rantarakentamisen tiheytenä käytetään 7 4 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden riippuen mitoitusvyöhykeluokasta. Rantavyöhykkeellä olemassa olevat vapaa-ajan asuinrakennukset, joidenka rakennuspaikat sijaintinsa, tontin koon yms. perusteella sopivat vakituiseen asuinkäyttöön osoitetaan kaavassa vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi. Samoin mahdolliset tällaiset uudet rakennuspaikat rantavyöhykkeellä osoitetaan vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi Työpaikka- ja teollisuusalueet Tavoitepajojen ryhmätöiden ja keskustelujen pohjalta osayleiskaavassa työpaikkaalueitten sekä teollisuusalueitten erityistavoitteet ja tarkennetut tavoitteet ovat: Työpaikka- ja teollisuusaluevarauksia on osoitettava Häijääseen ja Salmintien ja valtatie 11 risteysalueelle Työpaikka-aluevarauksia tulee osoittaa Häijäässä myös valtatien pohjoispuolelle Osayleiskaavassa tulee parantaa nykyisen teollisuuden liikenneyhteyksiä ja samalla mahdollistaa maankäyttöä liikenneyhteyksillä (rinnakkaisväylä valtatielle) Uusi tieyhteysvaraus Hämeenkyröön menevältä tieltä teollisuusalueelle Palvelujen ja liiketoimintojen alueet Tavoitepajojen ryhmätöiden ja keskustelujen pohjalta osayleiskaavassa palvelujen ja liiketoimintojen alueitten erityistavoitteet ja tarkennetut tavoitteet ovat: Häijääseen (liikenneympyrän läheisyyteen) liiketiloille ja kaupallisille palveluille riittävästi aluevarauksia Julkisten palvelujen ja hallinnon alueet ovat nykyisellään riittävät niitä kehittämällä Virkistysalueet ja reitit Osayleiskaavassa on turvata riittävät virkistysmahdollisuudet koko alueen asukkaille. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että virkistykseen sopivia alueita tulisi osoittaa kaavassa nimenomaan virkistysalueina. Hyvin hoidetut metsätalousalueet tarjoavat lähes varsinaisten virkistysalueiden veroiset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Kaavoitettavaksi varattujen asuntoalueitten sisäisiä virkistysalueita osayleiskaavassa ei esitetä vaan ne osoitetaan tulevissa asemakaavoissa. Tavoitepajojen ryhmätöiden ja keskustelujen pohjalta osayleiskaavassa virkistysalueiden ja reittien osalta erityistavoitteet ja tarkennetut tavoitteet ovat:

18 18 Nykyiset uimarannat säilytettävä Saikkalanjoen varteen lähivirkistysaluetta Otamuksen alueen hyödyntäminen virkistysalueena Liikennealueet Kaava-alueen itä-länsisuunnassa kulkee valtatie 11 (Tampere-Pori). Uotsolan taajamaalue on valtatien pohjoispuolella ja Häijään taajama-alue vastaavasti suurimmaksi osaksi eteläpuolella. Taajamien välillä on runsaasti sisäistä asiointia ja liikenne tapahtuu valtatien kautta. Taajamien välillä ei ole myöskään kevyenliikenteen väylää. Uotsolan ja Häijään taajama-alueet lähiympäristöineen ovat olleet voimakkaasti kasvavia alueita ja taajamien välinen turvallinen yhteys on katsottu välttämättömäksi jo nykyisellä maankäytön rakenteella. Liikennejärjestelyitä on taajamien välillä selvitetty jo ennen kaavoitukseen ryhtymistä. Mouhijärven kunnanvaltuusto päätti vuonna 2008, että kunnan kohdentamatonta kuntaliitosavustusrahaa varataan Uotsolan ja Häijään väliseen valtatien rinnakkaisväylään sekä kevyenliikenteenväylään. Kaavoituksen yhteydessä liikennejärjestelyitä on edelleen lisäselvitetty ja osayleiskaavan aluevaraukset osittain tukeutuvatkin liikenneverkon kehittämiseen. Lähtökohtana liikenneverkon kehittämisessä on ollut saada valtatien rinnalle Uotsolan ja Häijään välille turvallinen yhteys, jota voisi sekä taloudellisista syistä että rakenteellisista syistä tuleva maankäyttö hyödyntää mahdollisimman paljon. Hyvän ja turvallisen liikenneverkon rakentamisella halutaan myös mahdollistaa taajamien välialueen maankäyttö ja rakenteellisesti yhdistää taajamat. Liikenneverkkoratkaisuvaihtoehdoissa on pyritty myös selvittämään kestävän kehityksen periaatetta pitkälle tulevaisuuteen ja ratkaisemalla samalla alueen suurimpiin työnantajiin kuuluvan teollisuusyrityksen Honpumet Oy:n liikennejärjestelyt. Kaava-alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkee seututie 249 (Hämeenkyrö Keikyä), joka jakaa Häijään osittain kahtia myös itä länsisuunnassa. Valtatien 11 risteyskohtaan Häijään kohdalla on valmistunut 2004 toimiva hyvä liikenneympyrä. Risteyskohtaan on olemassa tiehallinnolla Häijään eritasoliittymän yleissuunnitelma. Seututie 259 kulkee Mouhijärveltä Suodenniemen kautta Laviaan. Tie lähtee valtatie 11:sta Mustianojan kohdalta ja jakaa osittain Uotsolan kahtia etelä pohjoissuunnassa. Salmi on valtatien eteläpuolella. Tupurlantie muodostaa hyvän rinnakkaisyhteyden Salmin ja Häijään välille. Tien länsipään linjausta on tarkennettu osayleiskaavassa. Lähin lentokenttä on Tampere-Pirkkalan lentoasema. Häijään taajamasta Pirkkalan lentoasemalle on matkaa vajaat 40km. Porin lentoasemalle Häijäästä on vähän yli 70 km. Rautatieasemaa ei Mouhijärven alueella ole. Lähin henkilöliikenteen asema on Karkun seisake, jonne matkaa Häijäästä on noin 8 km. Toinen rautatieasema on Sastamalan keskustassa Vammalan asema, minne matkaa Häijäästä on noin 20 km. Tampereen rautatieasemalle Häijäästä on alle 40 km. Taajamajunia Tampereelta Poriin kulkee vuorokaudessa kaikkiaan kuusi klo välisenä aikana. Taajamajunat pysähtyvät sekä Karkun että Vammalan seisakkeilla. Taajamajunalla matka kestää Tampereelta Karkkuun n. 35 min ja Vammalaan n. 40 min. Uotsolasta ja Häijäästä on linjaautoyhteydet Tampereen rautatieasemalle, josta on jatkoyhteyksiä kaikkialle Suomeen junateitse. Häijäästä Tampereelle linja-autoja menee kaikkiaan 14 vuoroa

19 välisenä aikana ja toisin päin 17 vuoroa välisenä aikana. Matka linjaautolla kestää 40 minuutista tuntiin. Liikenteellisen suunnittelun tavoitteina ovat liikenteen turvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen sekä yhteyksien turvaaminen osoittamalla yleisten teiden lisäksi tärkeät yhteystiet/kokoojakadut sekä kevyenliikenteen pääväylät. Julkisen liikenteen käytön lisääminen olisi mahdollista, mikäli osa vuoroista kulkisi Salmin risteyksen kautta Tupurlantietä Häijään keskustaan ja siitä edelleen Tiisalantietä Mouhijärventielle ja edelleen siitä Uotsolantietä Mouhijärven keskustaan. Riittävän suuri asukasmäärän kasvu tulevaisuudessa saattaa mahdollistaa ko. julkisen liikenteen reitin. Tavoitepajat pitivät tärkeänä kaavallisena tavoitteena, että liikenneväyliä kehitetään tehdyn selvityksen periaatteiden mukaisesti eli valtatielle tulee tehdä rinnakkaisväylä Uotsolasta Häijääseen kevyenliikenteen väylineen. Lisäksi Kyröntieltä esitettiin tavoitteeksi tehdä uusi kokoojakatu ja kevyen liikenteen väylä Honpumet Oy:n teollisuusalueelle. Uusien yhteyksien tulee mahdollistaa samalla maankäyttöä asutukseen ja teollisuuteen Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi määritellään osayleiskaavassa alueet, joita ei rakentamistiheydeltään voida katsoa kyläalueiksi tai niitä ei varata sijaintinsa, maisemallisten arvojen perusteella tai muista syistä rakentamiseen kaavoitettaviksi alueiksi Maisema ja luonnonsuojelu Alueella sijaitsee Tuiskun kolulehdon luonnonsuojelualue. Lisäksi alueelta selvitetään yksityiset luonnonsuojelualueet ja alueet, joilla on sopimukset ympäristötuesta. Arvokkaat luontokohteet merkitään osayleiskaavaan luontoselvitysten perusteella. Vanhassa Uotsola (itäosa) Häijää Salmi osayleiskaavassa suurin osa pelloista on luokiteltu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. Osa näistä peltoalueista joudutaan rakentamispaineiden takia varaamaan asuinalueiksi. Tavoitepajoissa tavoitteeksi otettiin, että Uotsolan ja Häijään väli varataan rakentamiselle ja mahdollisuuksien mukaan Tupurlan alueen pellot jätetään rakentamisen ulkopuolelle Kulttuuriympäristöt ja muinaismuistokohteet Suuri osa osayleiskaava-alueesta on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Mouhijärven kirkonseudun ja länsipuolen sekä Tupurlanjärven ympäristön kulttuurimaisemat. Maisema-alueen rajausta tarkistetaan maakuntakaavan valmistelun yhteydessä. Mouhijärven, Häijään ja Salmin alueelle on Museoviraston ja ympäristöministeriön vuonna 1993 laatimassa julkaisussa Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt osoitettu kolme valtakunnallisesti merkittä-

20 vää aluekokonaisuutta: Mätikkö-Kirkkojärvi kulttuurimaisema, Salmin kylä ja kulttuurimaisema sekä Valkaman kylä ja Häijään kulttuurimaisema (RKY 1993). Kohdeluetteloa on tarkistettu 2009 (valtioneuvoston päätös ), ja siinä alueelle sijoittuu yksi valtakunnallisesti arvokas kohde, Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie (RKY 2009). Selvitysalueella sijaitseva Mouhijärven kirkko on kirkkolain nojalla suojeltava kohde. Osayleiskaavaan merkitään kaikki selvitysten perusteella tiedossa olevat muinaismuistokohteet Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Sastamalan kaupungin ominaispiirteitä ovat kauniit luonnonmaisemat ja runsaat vesistöt sekä useat keskukset (kuntaliitokset). Suunnittelualueeseen kuuluu vanhan Mouhijärven kunnan kuntakeskus Uotsola (nykyisin nimenä Mouhijärvi) sekä kunnan toinen taajama-alue Häijää sekä Salmin kyläalue. Mouhijärvi (Uotsola) on suunnittelualueen länsiosassa ja Salmi itäosassa, Nokian rajalla. Häijää sijoittuu Uotsolan ja Salmin väliin. Matkaa Uotsolasta Häijääseen on vajaat 6 km ja Häijäästä Salmiin on vastaava matka. Mouhijärvi (Uotsola) on vanhan Mouhijärven kunnan kuntakeskus, jossa on tarjolla hyvät julkiset palvelut kuten ala-aste, yläaste, lukio, päiväkoti, kirjasto, posti ja terveydenhoitopalvelut sekä kirkko, kirkkoherranvirasto ja hautausmaa. Julkisten palveluiden lisäksi Uotsolassa on suhteellisen hyvät kaupalliset palvelut; kaksi vähittäiskauppaa, apteekki, kukkakauppa, pankki, parturi-kampaamo, sähkötarvikeliike jne. Mouhijärvi (Uotsola) on tiiviisti rakennettua erillisten ja kytkettyjen asuinpientalojen aluetta. Uotsolantie, vanha maantie, muodostaa merkittävän kyläraitin, jonka varsi on tiiviisti rakennettua. Raitin varrella ovat julkiset ja kaupalliset rakennukset sekä osa asuinpientaloista. Mouhijärvelle (Uotsolaan) on ensimmäinen rakennuskaava vahvistettu Alueen rakennuskanta on monenikäistä. Maasto on hyvin voimakaspiirteistä ja korkeuserot ovat suuria. Häijää on teiden solmukohtaan muodostunut taajama, missä on monipuoliset kaupalliset palvelut. Rakennuskanta on monenikäistä. Monipuolisena palvelutarjonnan ja hyvän sijainnin ansiosta Häijäällä on tärkeä merkitys kaupungin kannalta. Häijäässä on ala-aste ja päiväkoti sekä paljon kaupallisia palveluita. Häijään alueelle ensimmäinen rakennuskaava on vahvistettu Kitlammin alueelle Häijään vanhaa keskustaaluetta ei ole asemakaavoitettu, mutta kaava on vireillä ja on edennyt yleiskaavatyön ohessa. Salmi on taajama-alueen ulkopuolinen kyläkeskus, minne on sallittu maaseutumaista asumista. Palveluitten osalta Salmi tukeutuu Häijäässä oleviin palveluihin. Salmin alueella ei ole asemakaavaa. Osayleiskaavan läpi länsi - itäsuunnassa kulkee valtatie 11 Tampere Pori. Salmi on valtatien eteläpuolella ja Mouhijärvi (Uotsola) vastaavasti valtatien pohjoispuolella.

21 Häijää on osittain valtatien molemmin puolin, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin eteläpuolella. Valtatie hajottaa selvästi etenkin Häijään kylän rakennetta ja miljöötä sekä vaikeuttaa huomattavasti maankäytön suunnittelua ja alueen kasvua. Valtatie on myös muuttanut kokonaan alueen maisemakuvaa ja osittain jopa turmellut sitä. Toisaalta valtatien ansiosta liikenneyhteydet alueelle ovat hyvät, ja alueen vetovoima on kasvanut ja markkina-arvo on koko ajan noussut. Häijäässä ei ole lainkaan vapaana asemakaavoitettuja tontteja. Kaava-alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkee seututie 249 (Hämeenkyrö Keikyä), joka jakaa Häijään osittain kahtia myös itä länsisuunnassa. Valtatien 11 risteyskohtaan Häijään kohdalla on valmistunut 2004 toimiva hyvä liikenneympyrä. Maakuntakaavassa risteyskohdassa on varaus uudelle eritasoliittymälle. Risteyskohtaan on olemassa tiehallinnolla Häijään eritasoliittymän yleissuunnitelma, joka on valmistunut v Tiehallinto haluaa pitää voimassa eritasoliittymävarauksen. Seututie 259 kulkee Mouhijärveltä Suodenniemen kautta Laviaan. Tie lähtee valtatie 11:sta Mustianojan kohdalta ja jakaa osittain Uotsolan kahtia etelä pohjoissuunnassa. Kaava-alueen tiestö asettaa erittäin kovat haasteet kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Suunnittelualueella on useita muinaisjäännöskohteita, joista suurin osa sijoittuu Salmi Häijään alueelle. Kaava-alueella on kaikkiaan kahdeksan järveä sekä Saikkalanjoki kulkee suunnittelualueen pohjoisosassa laskien lännestä itään. Runsaat vesistöt tuovat lisähaastetta alueen maankäytölle. Salmissa sijaitsee vedenhankintaa varten pohjavesialue, josta Salmin vesiosuuskunta ottaa veden. Kaava-alueen laajuus on noin ha, josta noin ha on vanhaa osayleiskaavaaluetta (Uotsola (itäosa) Häijää Salmi osayleiskaava). Osayleiskaava on Häijään keskusalueen osalta kaava ollut oikeusvaikutteinen ja sen ala on noin 210 ha. Asemakaavoitettua aluetta on kaikkiaan noin 200 ha ja ranta-asemakaavoja alueella on Mätikköjärven länsiosassa ja Särkijärven eteläpuolella yhteensä noin 76 ha Luonnonympäristö Osayleiskaava-alueella sijaitsee kolme arvokasta kulttuurihistoriallista ympäristöä: Mätikkö Kirkkojärven kulttuurimaisema, Valkaman kylä ja Häjään kulttuurimaisema sekä Salmin kylä ja kulttuurimaisema. Alueella on kolme arvokasta kallioaluetta: Huuhkavuori, Ryömälänvuori ja Peltokankaanvuori. Ryömälänvuori on Pirkanmaan arvokkaimpia kallioalueita maisemallisesti, geologisesti ja biologisesti. Lisäksi suunnittelualueella sijaitsee kaksi inventoitua perinnebiotooppia: Häijään laidun ja Ristivuoren haka. Häijään laidun on arvioitu vuonna 1999 maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi ja Ristivuoren haka paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

22 22 Suunnittelualueelta oli tiedossa kaksi liito-oravan esiintymisaluetta: Loilanjoen lehtomainen kuusikko ja Piikkilänlahti sekä kaksi muuta erillistä liito-oravahavaintoa. Suunnittelualueella tehtiin kevättalvella 2011 liito-oravien kartoitus, jossa löydettiin uusia esiintymispaikkoja, mutta vastaavasti Loilanojan lehtomaisesta kuusikosta eikä Piikkilänlahdelta löydetty liitto-oravasta havaintoja. Liito-oravien kartoitus on yleiskaavaselostuksen liitteenä. Alueella sijaitsee Tuiskun kolulehdon luonnonsuojelualue.

23 Rakennettu ympäristö Mouhijärven, Häijään ja Salmin alueen vanhin rakennuskanta periytyy luvuilta. Määrällisesti rakennusten iässä korostuvat erityisesti 1900-luvun vaihde sekä lukujen välinen rakentamiskausi. Ajallisen syvyyden lisäksi myös rakennustyyppien variaatio alueella on suurta. Merkittävimpiä rakennetun ympäristön kokonaisuuksia alueella muodostavat kirkolliset ja teollisuushistoriaan liittyvät rakennukset, sivistyshistoriaan ja elinkeinoihin liittyvä rakennuskanta sekä historiallisten kylänpaikkojen ympäristöön keskittynyt asutus ja vanhat tilakeskukset. Suuremmissa keskuksissa, erityisesti Mouhijärvellä (Uotsolassa) ja Häijäässä korostuu 1950-luvun ja sitä uudemman rakennuskannan osuus varhaisemman asuin- ja liikerakentamisen ohella. Asutus on sijoittunut pääosin kalliopohjaisten moreenimäkien lämpimille rinteille ja pienille kumpareille. Kyläkeskittymiä on muodostunut tärkeimpien kulkureittien varrelle ja vesistöön viettävien viljelyaukeiden reunamille. Alueen suurimpia järviä ovat Siilijärvi, Mätikkö, Särkijärvi, Kankari ja Tupurlanjärvi. Alueen halki Mätiköstä Tupurlanjärveen virtaa syvässä kanjonissa joki, joka paikoin tiivistyy lammiksi. Maiseman mäkisyyden ja jyrkkyyden vuoksi asutuksen sijoittuminen on vaihtelevaa ja samalla kylillä ja rakennusryhmillä on hyvin hallitseva asema maisemassa. Osa maisemallisesti arvokkailla ja näkyvillä paikoilla sijainneista vanhoista ryhmäkylistä on yhä näkyvissä maisemassa, vaikkakin iso- ja uusjakojen jälkeen hajaantuneempina. Rakennuskanta on vanhaa ja vaurasta. Komean, yhtenäisen rakennuskannan merkitys kulttuurimaiseman säilymiselle on erittäin suuri Maanomistus Suurin osa kaava-alueesta on yksityisten omistuksessa. Suunnittelualueella on kaikkiaan yli 1500 kiinteistöä, joista kaupungin omistuksessa on vajaat 50. Noin 400 kiinteistön omistajat asuvat Sastamalan ulkopuolella. Kaupunki omistaa alueelta maata kaikkiaan noin 241 ha. Kaupungin omistuksesta olevasta maasta 175,5 ha:a on kaavoittamatonta maata. Rakentamattomia asemakaavoitettuja pientalotontteja kaupunki omistaa suunnittelualueella kaikkiaan 14, joista 7 on rivitalotontteja. Näistä kaikki ovat Mouhijärven (Uotsolan) alueella. Häijään alueella ei ole lainkaan vapaana kaavoitettuja asuinpientalotontteja. Kunnollisia liike- ja teollisuustontteja ei alueella ole. Pynnärin alueelle on kaikkiaan 8 rakennuspaikkaa pienteollisuudelle. Jäljellä olevat pienteollisuuden rakennuspaikat ovat maastollisesti melko hankalia teollisuusrakentamiseen. Rakennuspaikat ovat joko jyrkässä rinteessä tai maapohja on pehmeää.

24 24 Kuva kaupungin maaomistuskartasta osayleiskaava-alueelta. 3.4 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Valtioneuvosto on vahvistanut Pirkanmaan 1. maakuntakaavan (KHO vahv ). Maakuntakaavan vahvistamisen yhteydessä kumottiin voimassa ollut Pirkanmaan 3. seutukaava. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Maakuntakaava on osin tavoitteiltaan vanhentunut ja sen uudistamistyö on käynnissä.

25 25 Ote maakuntakaavasta (suunnittelualue rajattu punaisella). Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu mm. seuraavia aluevarauksia: A a C km2 T V MY Taajamatoimintojen alue - Uotsolan ja Häijään taajamat Paikalliskeskus - Häijää Taajamatoimintojen alue - Uotsolan keskusta-alue Vähittäiskaupan suuryksikkö - Häijää Teollisuus ja varastoalue - Pynnärin alue Virkistysalue - Uotsolan pohjoisosa Maatalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MAm Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Mouhijärven Kirkonseudun ja länsipuolen sekä Tupurlanjärven ympäristön kulttuurimaisemat

26 26 SM Pbm Pv Muinaisjäännösalue tai kohde Selkee, kivirakenteet, röykkiöt, historiallinen Selkeen kartano, historiallinen, asuinhistoriallinen Alasarkki, asuinpaikka, kivikautinen Halla, asuinpaikka, kivikautinen Ala-Valkama, asuinpaikka, kivikautinen Pyynokka, asuinpaikka, kivikautinen Tiainen 2, asuinpaikka kivikautinen Tiainen, asuinpaikka, kivikautinen Vuorainen, kyläpaikka, historiallinen, asuinhistoriallinen Pohjola, asuinpaikka, kivikautinen Hangaslahti 2, puolustusvarustuksia, historiallinen, sotahistoriallinen Pukurinnokka, asuinpaikka, kivikautinen Ristivuori, asuinpaikka, kivikautinen Piikkilänlahti, asuinpaikka, kivikautinen Perinnemaisema, maakunnallisesti merkittävä Häijään laidun Saikkalan kallioketo Vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue Salmi SL Luonnonsuojelualue, alle 2 ha -066 Tuiskun kolulehdon luonnonsuojelualue ge2 Valtakunnallisesti arvokas kallioalue Ryömälänvuori Peltokankaanvuori Ryömälänvuori Huuhkavuori Uusi eritasoliittymä - Häijää Melontareitti Veneilyväylä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa keskukset on esitetty nelitasoisena: pääkeskus (vanhan Vammalan keskusta), aluekeskus (Häijää), paikalliskeskukset (vanhat kuntakeskukset - Suodenniemi, Uotsola, Karkku, Kiikka ja Pehula ja kyläkeskukset (Salmi, Kutala, Kärppälä, Stormi ja Keikyä). Häjään merkitys kaupungin alakeskuksena on suunniteltu vahvistumaan monipuolisena palvelutarjonnan ja hyvän sijainnin ansiosta. Uotsola on vanhan Mouhijärven kunnan kuntakeskus, jossa on tarjolla hyvät julkiset palvelut kuten ala-aste, yläaste, lukio, päiväkoti, kirjasto, posti ja terveydenhoitopalvelut sekä kaupallisia palveluita. Salmi on taajama-alueen ulkopuolinen kyläkeskus, minne kaupunkirakennesuunnitelmassa on esitetty sallittavaksi maaseutumainen asumiskeskittymä. Palveluitten osalta

27 Salmi tukeutuu Häijäässä oleviin palveluihin. Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja väestön sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden kehittymisedellytykset, infrastruktuuri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. 27 Kaupunkirakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä oikeusvaikutteinen alueiden käytön suunnitelma (kaava), jolloin sitä ei voida käyttää esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena. Ote Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmasta 2025.

28 28 Kaupunkirakennesuunnitelmaa on päätetty tarkistaa uuden strategiatyön yhteydessä. Tarkistuksen luonnosvaihe on meneillään ja sitä on käsitelty muun muassa hallituksessa ja valtuustossa. Yleiskaavat Uotsola (itäosa) Häijää Salmi osayleiskaavan on Mouhijärven kunnanvaltuusto hyväksynyt Yleiskaava on oikeusvaikutukseton paitsi Häjään kohdalla noin 210 ha:n alueella. Vaikka osayleiskaava on kymmenen vuotta vanha, ei sillä silti pystytä ohjaamaan suunnitelmallisesti maankäyttöä. Alueen kasvupaineet ovat hajauttaneet viime vuosina yhdyskuntarakennetta. Uotsola (itäosa) Häijää Salmi osayleiskaava

29 29 Asema- ja rakennuskaavat sekä ranta-asemakaavat Mouhijärven kunnan ensimmäinen rakennuskaava on vahvistettu lääninhallituksessa Ensimmäinen rakennuskaava käsittää Uotsolan taajama-alueen. Kaavaaluetta on vuosien mittaan laajennettu ja viimeiseksi Sastamalan kaupunginhallitus on hyväksynyt Mätikköjärvelle Rajalan alueen muutos- ja laajennuskaavan Häijään ensimmäinen rakennuskaava on vahvistettu Kitlammin alueelle ja viimeisin on Koivikon asemakaava, joka on hyväksytty Ranta-asemakaavoja suunnittelualueella on Särkijärven ranta-asemakaava, joka on vahvistettu 1987 ja Selkeen ranta-asemakaava, vahvistunut Osayleiskaava-alueen asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueet. Rakennusjärjestys Sastamalan kaupungin voimassaolevan rakennusjärjestyksen valtuusto on hyväksynyt Rakennusjärjestys on tullut voimaan ja se on kaupungin wwwsivuilla: Rakennuskiellot Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja.

30 3.4.2 Kaava-aluetta koskevat selvitykset Liikenne Liikenneselvityksiä ja suunnitelmia osayleiskaava-alueelle on tehty paljon etenkin Häijään kohdalle. Osayleiskaavan suunnittelussa ovat olleet käytettävissä seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: Häijään tiejärjestelyt, tarveselvitys ja yleissuunnitelma, Tielaitos, Hämeen tiepiiri 1994 Tiisalantien ja Teollisuustien liittymien rakentaminen valtatielle 11, Mouhijärven kunta 2005 Valtatie 11 parantaminen Häijään liittymän kohdalla ja Häijään keskustassa, 1998 Kevyen liikenteen järjestelyt maantiellä 249 Häijään kohdalla, Tiehallinto Hämeen tiepiiri 2007 Lounais-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2008, kunnat ja Tiehallinnon Hämeen tiepiiri 2008 Selvitys Häijään ja Uotsolan välisten liikenneyhteyksien kehittämisestä, Mouhijärven kunta 2008 (Sastamalan kaupunki 2009) Mt 249 liikenneselvitys, Sastamalan kaupunki 2013 Vuoden 1994 suunnitelmassa todettiin, että nykyisen tasoliittymän liikenneturvallisuus on erittäin huono ja että vain eritasoliittymä täyttää tavoitteet. Eritasoliittymää ei kuitenkaan ole toteutettu, vaan 2000 luvun alussa risteykseen rakennettiin kiertoliittymä, joka onkin toiminut erittäin hyvin. Eritasoliittymävaraus on kuitenkin säilytetty edelleen osayleiskaavassa, koska tiehallinto ei ole halunnut, että se poistetaan. 30 Häijään eritasoliittymän yleissuunnitelma, 1994.

31 31 Honpumet Oy:n alueen liikenteen järjestelyt ovat olleet useaan otteeseen selvityksen alla. Ongelmana on, että kaikki raskasliikenne kulkee mutkaista ja kapeaa Särkijärven yksityistietä pitkin. Vuonna 2005 Mouhijärven kunta teetti suunnitelmat Teollisuustien liittymisestä valtatie 11:sta. Tiehallinto edellytti liittymän toteuttamisessa, että vastaavasti Tiisalantien liittymä pitää sulkea. Maanomistajat eivät hyväksyneet Tiisalantien liittymän sulkemista ja Teollisuustien liittymän rakentaminen jäi toteuttamatta. Päätökseen vaikutti vastustamisen lisäksi myös liittymän rakentamiskustannukset. Teollisuusliittymän suunnitelma, Mouhijärven kunta tilasi Ramboll:lta selvityksen Häijään ja Uotsolan välisten liikenneyhteyksien kehittämisestä vuonna Selvityksessä tuli tarkastella vaihtoehtoisia ratkaisuja ja huomioida mahdollinen tuleva maankäyttö Uotsolan ja Häijään välillä. Lisäksi selvityksessä tuli esittää vaihtoehdot, miten ratkaistaan Honpumetin teollisuusalueen liikennöinti. Selvitys valmistui vasta Sastamalan kaupungin aikana Ramboll teki samanaikaisesti myös Sastamalan kaupungin kaupunkirakennesuunnitelmaa. Tavoiteverkko liikenneverkosta sekä Uotsolan ja Häijään taajamien rakenteellinen yhdistäminen, Ramboll 2009.

32 Vuonna 2010 valmistuneessa katujärjestelyiden lisätarkasteluissa päädyttiin poistamaan silloisen Laviantien nykyisen Mouhijärventien ja valtatien eritasoliittymä ja siirtämään tämä rinnakkaisväylä valtatien pohjoispuolelle kevyenliikenteen väylän viereen. Ratkaisulla pystytään paremmin hyödyntämään tulevaa mahdollista maankäyttöä sekä parantamaan nykyisen teollisuuden liikennöintiä. Selvityksen tuloksena oli ns. tavoiteverkko. Selvityksien pohjalta päätettiin laatia rinnakkaisväylän toteutussuunnitelmat. Kilpailutuksen kautta suunnitelmien tekijäksi valttiin Destia Oy. Rinnakkaisväylän suunnittelutyön yhteydessä yhdyskuntasuunnittelussa tehtiin alla olevat kuvasovitteet väylästä. 32 Rinnakkaisväylän avulla voidaan tehostaa Uotsolan ja Häijään välistä maankäyttöä. Väylä mahdollistaa Tiisalan alueen sekä Särkijärven alueen käytön asuinrakentamiselle. Lisäksi väylä parantaa Honpumetin liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta.

33 Yleiskaavan luonnoksen nähtävillä olon jälkeen Sastamalan kaupunki teetti Destia Oy:llä mt 249 liikenneselvityksen. Selvitys on toiminut yleiskaavatyön osana ja sen on tarkoitus kuvata muun muassa niitä liikenteellisiä vaikutuksia, mitä maankäytön laajentuminen valtatien pohjoispuolelle tuo. 33 Destian Oy:n tekemän liikenneselvityksen suunnittelualue. Selvityksessä huomioitiin väestönkasvuennusteet vuoteen 2030 mennessä sekä erikseen suunnitteilla olevat liikenteellisesti merkittävät maankäyttöhankkeet Kyröntien itäpuolelle suunnitteilla oleva Juustolan tuotantolaitos, myymälä ja taukopaikka sekä Tiisalantien liittymään vähittäiskaupan suuryksikkö.

34 34 Liittymien toimivuus ennustevuoden 2013 liikennemäärillä nykyisillä liittymäjärjestelyillä on esitetty alla olevassa kuvassa: Arvioidulla ennustevuoden 2030 liikennemäärillä valtatien 11 ja maantien 249 kiertoliittymässä idän suunnasta tulevan liittymähaaran palvelutaso laskee yhden tason erittäin hyvästä hyvään. Muiden liittymien osalta palvelutaso säilyy erittäin hyvänä. Alla olevassa kuvassa on esitetty liittymien toimivuus ennustevuoden 2030 tilanteessa, kun Tiisalantien liittymä on muutettu kiertoliittymäksi:

35 Palvelut Osayleiskaavan suunnittelussa ovat olleet käytettävissä seuraavat selvitykset: Häijään kauppakeskuksen vaikutusten arviointi, raportti (tark ) Sastamalan kaupungin vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys, FCG Planeko Oy 2011 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvityksessä (2011) on taulukossa 11 (arvio Sastamalassa vireillä olevista kaupan hankkeista vuosille , niiden mitoituksesta ja sisällöstä), että Häijääseen varataan tilaa vaativaa erikoiskauppaa lisää k-m2 ja muuta erikoiskauppaa lisää Selvityksen jälkeen Mouhijärvelle on Häijään Urheilutarviketta laajennettu v noin 500 k-m2 ja Pirkanmaan Osuuskauppa on v purkanut vanhan myymälärakennuksen ja rakentanut tilalle uuden. Uuden myymälän kerrosala ei ole kuitenkaan kuin 50 k-m2:ä suurempi kuin puretun liiketilan kerrosala. Muuten kaupalliset palvelut ovat samat, mitä tehdyssä selvityksessä on ollut Mouhijärven alueelle. Vireillä olevista hankkeista Sastamalan keskusta-alueella on toteutunut Hopun suuryksikkö ja Superin sektorin kaava on tullut voimaan, mutta suuryksiköiden rakentamista ei ole vielä aloitettu. Nämä on kuitenkin selvityksessä huomioitu. Osayleiskaava-aineistoon liitetään erillinen tarkastelu vähittäistavarakaupan kehittämisen edellytyksistä Häijään alueella (tekeillä). Vanhassa osayleiskaavassa on Häijään liikenneympyrästä etelään Sastamalantien länsipuolelle (Neste-Häijään ja Häijäänäijän kohdalla) kaupallisten palvelujen alue, jolle saisi maakuntakaavan ja osayleiskaavan sekä voimassaolevan asemakaavan mukaan rakentaa seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön. Suuryksikön kaavaalueella sijaitsee liikenneasema ja liikekeskus, jossa toimii päivittäistavarakauppa Häijään Äijä. Liikekeskuksen tontti on lohkottu suuryksikön kaava-alueesta. Nykyinen rakentamien ja lohkominen ei enää mahdollista kaavan eli suuryksikön toteutumista voimassaolevan osayleiskaavan ja asemakaavan mukaisesti. Mahdolliset tulevat laajennukset ja lisärakentamiset edellyttävät asemakaavallisia muutoksia. Osayleiskaavan lähtökohtana on turvata kaupallisten palvelujen kehittyminen Häijään alueella. Palvelujen tarkempi mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. 35

36 36 Asemakaavan karttakuva ja määräysosa koskien korttelia 225.

37 37 Tupurlantien eteläpuolella Sastamalantien länsipuolella on ei seudullisesti merkittävä kaupan suuryksikkö, jossa sijaitsee Häijään Säästömarket. Voimassa olevan asemakaavan mukaan alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Vähittäiskaupan suuryksikkö on alueelle muodostunut ennen uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa Asemakaavan karttakuva ja määräysosa koskien korttelin 301 osaa. Suunnittelualueella on kattava palveluverkko sekä Mouhijärven (Uotsolan) että Häijään taajamissa. Julkiset palvelut ovat kattavammat Mouhijärven taajamassa kuin Häijäässä, vastaavasti kaupalliset palvelut ovat kattavammat Häijään taajamassa.

38 38 KARTAT ALUEEN JULKISISTA PALVELUISTA 0 Urheilukenttä, 1 Yhteiskoulu, 2 Lukio, 3 Terveyskeskus, 4 Eläinlääkäri, 5 Kuntosali (kaupunki), 6 Kirjasto, 7 Ala-aste, 8 Matonpesupaikka, 9 Päiväkoti, 10 Lomatoimi, 11 Sosiaalitoimen ja rakennusvalvonnan palvelupiste, 12 Nuorisotalo, 13 Kuntorata / valaistu latu, 14 Uimaranta, 15 Venelaituri, 19 Hoitolaitos (yksityinen), 20 ja 21 Vanhusten palvelutalot (yksityinen), 27 Leikkikenttä 16 Kirkko, 17 Seurakuntatalo, 22 Palolaitos, 23 Aluejätepiste

39 39 24 Uimaranta, 25 Ala-aste, 29 Päiväkoti, 30 Urheilukenttä, 28 Leikkikenttä

40 40 KARTAT ALUEEN KAUPALLISISTA JA MUISTA PALVELUISTA 0 Kahvila/Lounas, 1 LVI, 2 Tili ja perintäpalvelut, 3 Hieroja, 4 Parturikampaamo, 5 Päivittäistavarakauppa, 6 Vakuutusliike, 7 Kukkakauppa, 8 Parturikampaamo, 9 Pesulan palvelupiste, 10 Kahvila/Lounas, 11 Päivittäistavarakauppa, 12 Pankkiautomaatti, 13 Pankki, 14 Apteekki, 15 Lääkäriasema, 16 Tili- ja isännöintipalvelu, 17 Postin palvelupiste, 18 Hieroja, 19 Jalka- ja kauneushoitola, 20 Parturikampaamo, 21 Sähkötarvike, 22 Rakennustarvike, 23 Kotiapu, 24 Kauneus- ja jalkahoitola, 25 Juhlapaikka / Pitopalvelu, 26 Kahvi/Lounas, 27 Parturi, 28 Kirpputori, 55 Kotieläinpuisto /matkailu

41 41 29 Päivittäistavaran suuryksikkö, 30 Kodinkoneet, maalit ja pienkonekorjaamo, 31 Huoltoasema, kahvi/lounas, 32 Pankkiautomaatti, 33 Päivittäistavarakauppa, 34 Parturikampaamo, 35 Lahja ja sisustus, 36 Kukka-, tuliais- ja infopiste, 37 Pankki, 38 Eläintarvike, 39 Rengasliike, 40 Autotarvikeliike, 41 Vanhan tavaran kauppa, 42 Tanssikrouvi/juhlapaikka, 43 Pubi, 44 Atk-tarvike ja palvelut, 45 Parturikampaamo, 46 Kukkakauppa, 47 Kylmäasema, 48 Kalusteiden myyntipiste, 49 Urheilutarvikeliike, 50 Koru- ja kultasepänliike, 51 Päivittäistavarakauppa, 52 Hieroja, 53 Maataloustarvikeliike, 55 Kahvila / virkistysalue (Otamussilta, ei kartalla), 56 Pesula (Perämaantiellä, ei kartalla), 57 Kotiapupalvelut (Perämaantiellä, ei kartalla)

42 42 KARTAT ALUEEN TEOLLISUUDESTA (YRITYKSISTÄ, TYÖPAIKOISTA) YMS. 0 Juustola, 1 Ravitsemus, 2 Alumiinikoneistus, 3 Kuljetus, 4 Kuljetus, 5 Hiekkapuhallus, 6 Hirsiveistämö, 7 Maanrakennus, 8 Puutarha, 9 Postin lajittelukeskus, 10 Konepaja, 11 Metalliverstas, 12 Huvimajat, 13 Alumiinikoneistus, 14 Rakennusliike, 15 Rakennusliike, 16 Kuljetus, 17 Puutarha, 18 Puutarha, 19 Alumiinikoneistus, 20 Tilausajo 21 Rakennusliike, 22 Rakennusliike, 23 Rakennusliike, 24 Hunajatarha, 25 Paja, 26 Logistiikka, 27 Keittiökalusteet, 28 Metalliteollisuus

43 Luonto, maisema ja kulttuuriympäristö Osayleiskaavan suunnittelussa ovat olleet käytettävissä seuraavat selvitykset: Rakennetun ympäristön selvitys, Maisemaselvitys, Luontoselvitys, Vammalan ja Mouhijärven kulttuuriympäristöjen maisemahoitosuunnitelma, 2000 Hyönteistutkimuksia Vammalassa ja Mouhijärvellä (Mouhijärven Saikkalanjoen varrella), Mika ja Tuomo Sillanpää 1999 Kiinteiden arkeologinen perusinventointi, Museovirasto 2003 Osayleiskaavaa varten on lisäksi tehty seuraavat selvitykset: Mouhijärven alueen arkeologinen täydennysinventointi, Mikroliitti 2009 Vanhat tiet Mouhijärven itäosassa välillä Salmi Häijää - Selkee Uotsola Häijää Salmi osayleiskaavan maisemaselvitys 2010 Uotsola Häijää Salmi liito-oravaselvitys 2011 Uotsola Häijää Salmi luontoselvitys 2011 Mouhijärvi Häijää Salmi osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön selvitys 2012, täydennetty 2013 Osayleiskaavan maisemaselvitystä täydennetään kaavaehdotukseen (tekeillä). Väestö Alla on kaaviokuvassa esitetty Sastamalan asukasluku ja tilastokeskuksen ennuste vuoteen Väkiluku Tilastokeskuksen ennusteen mukaan olisi Sastamalassa vuonna 2030 noin

44 44 Alla kaaviokuva asukasluvun kehityksestä kaupungin osa-alueilla. Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmaa ollaan päivittämässä kaupungin strategiatyön yhteydessä ja tavoitteeksi on asetettu alustavasti asukkaan väestötavoite vuoteen Kaupunkirakennesuunnitelman tavoiteasettelussa on todettu, että kehitys on ollut huomattavan erisuuntaista kunnan eri osa-alueilla ja että väestötavoitteen sisältämä kasvu suunnataan kasvaville osa-alueille eli keskustaan ja Mouhijärven alueelle. Alla on kaupunkirakennesuunnitelman päivityksessä (luonnosvaihe) esitetyt väestötavoitteet kaupungin osa-alueille.

45 45 Väestön ikäjakautumataulukko (taulukosta puuttuu Kiikoisen alue): alue 0-6 % 7-15 % % 65- % 75- % yht. 74 Sastamala , , , , , Mouhijärvi 237 7, , , , , Osayleiskaavaalue 164 8, , , , , (MHS- alue) Nykyinen asemakaava-alue 29 12, , , , , Häijää Nykyinen asemakaava-alue Uotsola 68 7, , , , ,06 921

46 46 Alla kaaviokuva väestön ikäjakautumasta kaupungin osa-alueilla (tilastokeskus). 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 0-6 v 7-14 v v v 85- v Väestön ikäjakautumataulukon perusteella voidaan todeta, että suunnittelulla osayleiskaava-alueella asuu Mouhijärven alueen väestömäärästä (3090) noin 64 %, ja että alueella on suhteessa enemmän alle kouluikäisiä sekä kouluikäisiä kuin muualla Sastamalassa. Mouhijärven alueella on vastaavasti vanhuksia (yli 64-vuotiaita) huomattavasti vähemmän kuin Sastamalan muilla osa-alueilla. Tuhannen asukkaan väestönkasvu merkitsisi vuodessa noin 50 asukasta ja vastaavalla ikäjakautumaprosenttiosuudella 0-6 v. lisäys olisi noin 6-7 vuodessa ja 7-15 v. lisäys olisi vastaavasti 7-8. Rakentaminen Vanhan Mouhijärven kunnan alueelle on vuosina haettu yhteensä 153 vakituisen asunnon asuinrakennuslupaa, joista 36 lupaa on haettu suunnitellun osayleiskaava-alueen ulkopuolelle eli vajaa neljännes. Mikäli oletetaan, että vakituisten asuinrakennusten lupamäärä pysyisi samana, tulisi uusia vakituisen asuinrakennuspaikkoja olla vuoteen 2030 mennessä alueella olla noin kappaletta. Väestönkasvu viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut vajaat 200 henkeä ja uusia pientalolupia on vastaavasti haettu suunnittelualueelle noin 120. Vastaava kehitys 1000 asukkaan lisäyksellä edellyttäisi noin 600 uuden rakennuspaikan kaavoittamista alueelle.

47 47 Suunnittelualueen länsiosan vakituisten asuinrakennusten rakennusluvat vuosina Suunnittelualueen itäosan vakituisten asuinrakennusten rakennusluvat vuosina

48 48 4 SUUNNITTELUPROSESSI 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Mouhijärvi Häijää Salmin osayleiskaavan laadinta sisältyy Sastamalan kaavoitusohjelmaan. Osayleiskaavasta pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kaupunginhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman Osayleiskaava kuulutettiin vireille kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla viikolla 21 vuonna Kaavan tavoitteista ja suunnittelun periaatteista järjestettiin tavoitepaja, johon osallistuivat Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsenet, ydinprosessit ja kaupunkirakenteen ohjausryhmä. Tilaisuudessa keskusteltiin ja tehtiin ryhmätöitä osayleiskaavalle asetettavista tavoitteista ja käsiteltiin yhdyskuntasuunnittelussa laadittuja rakennemallivaihtoehtoja. Tavoitteiden ja rakennemallien pohjalta sekä tehtyjen selvityksien pohjalta laadittiin osayleiskaavaluonnos, joka esiteltiin kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan, maankäyttötyöryhmän ja yhdyskuntarakenteen ohjaustiimin (johtoryhmän) jäsenille. Kaupunginhallitus hyväksyi laaditun osayleiskaavaluonnoksen ja asetti sen nähtäville Kaavaluonnoksesta pidettiin toukokuussa 2012 Mouhijärvellä vapaamuotoinen esittelyja keskustelutilaisuus, johon osallisia oli saapunut yli 50. Vuorovaikutustilaisuudessa käytiin vilkas keskustelutilaisuus, jossa suunnittelutiimin edustajilta sai vapaasti kysellä kaavaan liittyviä asioita. Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella laadittu kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa xx.xx.2013 nähtävillä pitoa varten. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä xx.xx. - xx.xx Osallistuminen ja yhteistyö Kaavan vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osayleiskaavan vireille tulosta tiedotettiin lehtikuulutuksella ja osallisia varten järjestettiin tavoitepaja , jossa käytiin läpi rakennemalleja ja kaavan tavoitteita vapaasti keskustellen. Osayleiskaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa Mouhijärvellä toukokuussa Osayleiskaava-alueen ulkopaikkakuntalaisille kiinteistöjen omistajille lähetettiin luonnoksen nähtävillä olosta kirje.

49 Osayleiskaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Rakennemallit, vuorovaikutus ja vaihtoehtotarkastelut Osayleiskaava-alueelle laadittiin kolme kehityskuva-vaihtoehtoa, jotka olivat: 1) Mouhijärvenraitti 2) Taajama 3) Tienvarsi Mouhijärven raitti Mouhijärven raitin lähtökohtana on yhdistää Mouhijärven (Uotsolan) ja Häijään taajamat yhteen nauhamaisella rakenteella. Nauhamainen rakenne jatkuisi edelleen Häijäästä Salmiin, mutta ei yhtä tiiviinä, koska Tupurlan alueen peltomaisemat säilytettäisiin mahdollisimman hyvin. Nauhamainen rakenne muodostuisi raitilla, joka alkaisi Uotsolasta ja päättyisi Salmiin. Raittina toimisi lännestä lähtevä vanha Uotsolan tie jatkuen Mouhijärventietä eritasoliittymän kautta Tiisalan alueen läpi Tiisalantielle ja siitä Kylänraittia pitkin Tupurlantielle. Raitin linjauksen lähtökohtana on, että sillä pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin maankäyttöä. Särkijärven ja valtatien väli varataan vaihtoehdossa kokonaisuudessaan teollisuudelle. Ratkaisu mahdollistaisi silloin uuden teollisuustien rakentamisen Honpumetin alueelta Kyröntielle. Kyröntien varteen varattaisiin jonkin verran työpaikka-aluetta, mutta suurin työpaikka-alue varataan Salmin ja valtatien risteysalueelle.

50 Taajama Taajamamallin lähtökohtana on, että aluevaraukset sijoittuvat noin kilometrin etäisyydellä Uotsolan ja Häijään palvelupisteistä ja aluevarauksien lisärajauksina toimivat myös vesistöt. Taajamavaihtoehdossa teollisuus- ja työpaikka-alueet ovat muutoin samoin kuin Mouhijärvenraitissa, mutta teollisuudelle on aluevaraus myös Sastamalantien varressa Saikkalanjoen sillan eteläpuolella. 50 Tienvarsi Tienvarsivaihtoehdossa hyödynnetään olemassa olevat tiet ja uusia tiestövarauksia ei ole. Uudet kaavoitettavaksi varattavat asutusalueet keskittyvät Uotsolassa Jokimyllyntien varteen ja Häijäässä Tiisalan-, Tupurlan-, Rienilän-, Perämaantien ja Huhtalankujan varteen. Lisäksi kaavoitettavaa asutusaluetta on Särkijärventien varressa. Kylämainen asutus sijoittuisi Lampistentien, Kellokiventien sekä Tupurlantien ja Salmintien varteen. Työpaikka-aluevaraukset ovat lähes samat kuin muissakin vaihtoehdoissa. Teollisuudelle vaihtoehdossa on varattu iso alue Sastamalantien varrelta sekä jonkin verran Särkijärventien varrelta.

51 Rakennemallin valinta ja perusteet Tavoitepajojen ja saatujen palautteiden perusteella luonnoksen lähtökohdaksi kehityskuvista otettiin kaavaluonnoksen pohjaksi Mouhijärven raitti. Mouhijärven raitti katsottiin parhaiten vastaavan osayleiskaavalle asetettuihin tavoitteisiin, koska se yhdistää Uotsolan ja Häijään yhdyskuntarakenteen, eheyttää yhdyskuntarakennetta, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää päästöjä, on Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelman mukainen Kaavaratkaisu Yleistä Osayleiskaavaratkaisun perustana on ollut valittu rakenteen periaatemalli Mouhijärven raitti. Muista rakennemalleista on haettu tavoitepajoissa esiin tulleet hyvät puolet. Ratkaisussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin tehdyt selvitykset. Maisemaselvityksen mukaiset herkät alueet sekä maisemallisesti arvokkaat kohteet on jätetty suurimmaksi osaksi rakentamisen ulkopuolelle. Liikennemelualueet on pyritty jättämään asuntorakentamisalueiden ulkopuolelle. Luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä lisäselvitysten jälkeen tehtiin aluevarauksissa jonkin verran muutok-

52 sia ja täydennyksiä. Häijäänmäki ja Kellokiven varsi päätettiin ottaa kaavaan pientalovaltaisen asuntoalueen laajentumisalueeksi pitkän aikavälin tarpeisiin. Särkijärven ja valtatien väliä ei varata teollisuudelle lähinnä maisemallisista syistä. 52 Uudet asuntoalueet (kaavoitettavaksi varatut alueet) Uotsolan laajennus l Mouhijärven (Uotsolan) länsiosaan on Uotsolantien pohjoispuolelle otettu pintaalaltaan noin 13 hehtaarin asuntoaluevaraus. Alueen halki kulkee eteläpohjoissuunnassa Jokimyllyntie. Jokimyllyntien länsipuoli on peltoaluetta ja rajoittuu lännessä urheilukenttään. Itäpuoleinen alue on tienvarressa viljeltyä tai kesannolla olevaa peltoaluetta ja siitä Siilinjärvelle päin metsäaluetta, joka on suurimmaksi osaksi hiljakkoin hakattua. Siilinjärven rantavyöhyke on jätetty kaavoitettavaksi varatun alueen ulkopuolelle. Alue rajoittuu pohjoisessa osayleiskaavassa M-alueiseen ja etelässä Uotsolan asemakaava-alueeseen. Uotsolan laajennus 2 on noin 4 ha. Kaavoitettavaksi varatuilla alueilla on nykyisellään 5 asuinrakennusta ja vuoden 2011 lopussa alueilla oli 9 vakituista asukasta. Varatut alueet ovat yhdyskuntarakenteen kannalta hyvällä paikalla kiinni taajamavyöhykkeessä, alueet ovat helposti liitettävissä kunnallistekniikkaan ja päätiestö (Jokimyllyntie ja Uotsolantie) ovat valmiina. Kaikki peruspalvelut ovat lähellä vanhan Mouhijärven kuntakeskuksessa.

53 53 Kuva Uotsolan laajennusalueesta. Kuva otettu Urheilukentän tontilta Siilinjärven suuntaan. Oikealla näkyy Uotsolantie ja Uotsolantien varressa kulkeva kevyenliikenteen väylä. Rakennusten edessä kulkee Jokimyllyntie. Mätikön laajennus ja Mätikön ranta Mätikön kaava-alue on Mätikköjärven pohjoispuolella Mouhijärventien (entinen Laviantie) ja järven välissä. Osayleiskaavaan on varattu Mätikön laajennusalue, joka sijaitsee kaavoitettujen alueitten välissä. Laajennusalue rajoittuu lännessä uimaranta-alueeseen ja idässä Mätikön asuinalueeseen. Alue on peltoaluetta ja rantavyöhykkeellä kasvaa jonkin verran puustoa ja pensaita. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin m2 ja alueella ei ole nykyisellään rakennuksia. Varattu alue on yhdyskuntarakenteen kannalta hyvällä paikalla kiinni taajamavyöhykkeessä, ja alue on helposti liitettävissä kun-

54 nallistekniikkaan ja tiestöön. Viereisen alueen kaavoituksessa ja kunnallistekniikan toteutuksessa on huomioitu jo kaavan laajentuminen. Kaikki peruspalvelut ovat lähellä kävelymatkan päässä. Mätikön ranta sijaitsee Mätikköjärven itäosassa. Ranta-alue on jätetty aikoinaan vahvistamatta yläosan rakennuskaavan yhteydessä. Alue on otettu osayleiskaavaan mukaan, jotta ranta-alueen käyttö ja rakentamisoikeudet tutkitaan tarkemmin asemakaavassa, johon liittyy mahdollisesti myös alueen ja Mouhijärventien välin asemakaavamuutos. Nykyisellään kiinteistöt ulottuvat rantaan asti ja ranta-alueella on muutamia rakennuksia. Osayleiskaavaan tämä alue on merkitty kuitenkin umpeen väritetyllä AP merkinnällä. Samaa merkintää on käytetty lännempänä kaavoitetusta Mätikön rantavyöhykkeestä, jotta kyseisten alueitten asemakaavoituksessa tai asemakaavan muutoksessa tutkittaisiin rantavyöhyke tarkemmin ja sen virkistyskäyttömahdollisuudet, huomioiden kuitenkin olemassa olevat rakennukset. 54 Kuva Mätikön laajennusalueesta. Kuva otettu Lähdevainiontien reunasta etelään. Päivärinteen laajennus

55 Alue sijaitsee vanhan Mouhijärven kuntakeskuksen pohjoispuolella ja rajoittuu etelässä Uotsolan asemakaava-alueeseen ja pohjoisessa ja idässä laajaan V-alueeseen. Alue on metsäaluetta ja kokonaan rakentamatonta. Kaavoitettavaksi varatun alueen pintaala on noin 5 ha. Asuinalueeksi varattu alue on yhdyskuntarakenteen kannalta hyvällä paikalla. Se on kiinni taajamassa ja alue on helposti liitettävissä kunnallistekniikkaan ja tiestöön. Alueen kaavoituksen myötä voidaan Siilintien liikennettä vähentää, kun Päivärinteentietä jatketaan Sorsalammintiehen asti. Tällöin alueelta pääsee kahta kautta Uotsolan taajamaan. Viereisen alueen kaavoituksessa ja kunnallistekniikan toteutuksessa on huomioitu jo kaavan laajentuminen. Kaikki peruspalvelut ovat lähellä kävelymatkan päässä. Juntunsuolta Siilinjärveen laskee osin luonnontilainen noro järven itäpuolella, joka tulee tarkemmin selvittää ja huomioida alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Mustianoja ja Moisio 55 Mustijanojan alue sijaitsee Mouhijärventien pohjoispuolella. Alue rajoittuu lännessä kaavoitettuun asuinalueeseen ja pohjoisessa ja idässä kaavoitettuun teollisuusalueeseen. Alue on osittain rakennettua ja osa asuinrakennuksista ei ole kaupungin viemäriverkostossa. Asemakaavoituksella alueen maankäyttöä pystyttäisiin tiivistämään ja liittämään nykyinen rakennuskanta kokonaisuudessaan viemäriverkostoon. Alueelta on peruspalveluihin noin 1,5 2,5 kilometriä. Alue on kokonaisuudessaan noin 18 ha ja alueella on vakituisia asukkaita 20.

56 56 Kuva alueen eteläosasta, joka rajoittuu Mouhijärventiehen. Kuva on otettu Mouhijärventieltä pohjoiseen. Moision alue sijoittuu Särkijärventien länsipäähän. Alue rajoittuu lännessä Pynnärin teollisuusalueeseen. Uotsolan ja Häijään liikenneverkon kehittämisselvityksen perusteella on päädytty rakentamaan valtatielle rinnakkaisväylä, joka linjattaisiin kyseisen alueen kohdalla Särkijärventielle. Rinnakkaisväylä parantaisi huomattavasti Moision alueen maankäyttömahdollisuuksia. Alueelta on Mouhijärven palveluihin noin 2,5 3,5 km ja Häijään alueen palveluihin rinnakkaisväylän kautta noin 2,2 3,5 km. Alueen kaavoituksella edistetään Mouhijärven ja Häijään taajamien rakenteellista yhdistämistä. Alue on osittain rakennettua ja siellä asuu tällä hetkellä 30 asukasta. Sekä Mustianojan alueen että Moision alueen kaavoitusta vaikeuttaa sekava olemassa oleva kiinteistöjako sekä vanha pirstoutunut rakennuskanta. Alueen kaavatehokkuus tulee tätä myöten olemaan kokonaisuudessaan melko väliä. Alueella on seuraavia rakennetun ympäristön selvityksessä inventoituja kohteita (numero viittaa kohteen numeroon selvityksessä): - Isotiisala (11) - Junttu (16) - Ojala (20)

57 Särkijärvi 57 Särkijärven alueet, jotka osayleiskaavassa on varattu kaavoitettaviksi asuntoalueiksi, sijaitsevat valtatien ja Särkijärven välissä. Alueet ovat suurimmaksi osaksi rakentamattomia, osaksi peltoa ja osaksi metsää. Alueitten välissä sijaitsee luontoselvityksen mukaan lehtokuvio Särkijärven eteläpuolella peltojen ja rantapuuston välissä. Lehtokuvio on tuoretta keskiravinteista käenkaali-oravanmarjatyyppistä lehtoa. Lehto on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Lehdossa suositellaan vain varovaista metsänhoitoa. Alueen rantaosassa on ranta-asemakaava, joka on tarkoitus kumota asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavaa laadittaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää alueen maisemakuvaan. Alueilla asuu tällä hetkellä 13 asukasta ja alueet ovat yhteensä noin 39 ha. Länsipuolisen alueen varaamisen asuinkäyttöön mahdollistaa rinnakkaisväylä, jonka kautta sekä Mouhijärven että Häijään palveluiden saatavuus on hyvä. Alueelta on rinnakkaisväylän kautta Häijään palveluihin noin 1,2 2,5 km ja Mouhijärven palveluihin 3,5 5,0 km. Itäpuolisen alueen liikennöinti on ajateltu menevän suoraan Kyröntien kautta. Maankäytön edetessä on mahdollisuus rakentaa myös alueelta 1 yhteys Kyrönkankaan tielle. Särkijärven asuntoalueet edistävät Mouhijärven ja Häijään taajamien rakenteellista yhdistämistä. Rakennemalleissa alue on osoitettu teollisuuden käyttöön, mutta selvitysten perusteella lähinnä maisemallisten arvojen vuoksi ja toisaalta vastarannan ollessa rakennettua loma-asutusta, on päädytty osayleiskaavaratkaisuun, jossa alue on varattu pientalovaltaiseen asumiseen. Alueella on seuraava rakennetun ympäristön selvityksessä inventoitu kohde (numero viittaa kohteen numeroon selvityksessä): - Rantanen (62)

58 58 Kuva, joka on otettu alueen keskivaiheelta Kaislarannantieltä etelään (valtatielle päin) Särkijärven alueelta. Kuvassa näkyy metsäalue, joka on muutama vuosi sitten hakattu sekä peltoa. Tiisala, Koivikko ja Kurvonen Tiisalan, Koivikon laajennuksen ja Kurvosen asuntoalueet ovat valtatien eteläpuolella, Sastamalantiestä länteen. Tiisalan alue on rakentamaton lukuun ottamatta Tiisalantien päässä sijaitsevaa Vähä-Tiisalan maatilakeskusta, joka on otettu asemakaavoitettavaan alueeseen mahdollisen suojelun takia. Tiisalan alue rajoittuu etelässä Saikkalanjokeen. Tiisalan ja Koivikon laajennuksen välissä on osayleiskaavaan varattu alue virkistyskäyttöön, jolla on sekä luonnon monimuotoisuuden että elinympäristön kannalta merkittäviä arvoja. Lisäksi Saikkalanjoen varteen osayleiskaavassa on varattu virkistyskäyttöön luontopolku, joka alkaisi Mätikköjärven länsipäästä ja päättyisi Tiisalan-

59 tiehen. Rinnakkaisväylä mahdollistaa alueen käytön asumiseen. Alueelta on Häijään palveluihin noin 2-3 km ja Uotsolan palveluihin rinnakkaisväylää pitkin 4-5 km. Koivikon laajennusalueella sekä Kurvosen alueella on muutamia asuinrakennuksia, joissa asuu yhteensä 24 henkeä. Koivikon laajennusalue on suurimmaksi osaksi peltoa ja metsää. Metsäalueet sijoittuvat alueen eteläosiin. Lisäksi peltoalueilla on pieniä metsäsaarekkeita. Alue on kiinni Häijään taajamassa ja Häijään palveluiden saatavuus on hyvä. Alueen keskiosassa on Kairiston länsipuolella noro (luontoselvitys, kuvio 51), joka saa alkunsa pelto-ojasta ja laskee jyrkkää rinnettä pitkin Saikkalanjokeen. Lehdot ja norot ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Vesilain mukaan noroa ei saa muuttaa niin, että sen luonnontilaisuus vaarantuu. Kuvio tulee huomioida alueen asemakaavoituksessa. Alueitten varaaminen asuntorakentamiselle edistää Mouhijärven ja Häijään taajamien rakenteellista yhdistymistä. Vesi- ja viemärilinja kulkee Tiisalantien varressa. Koivikon kaavoituksen yhteydessä on varauduttu alueen laajentumiseen sekä Kurvosen alueen asemakaavoitukseen. Alueella on seuraavia rakennetun ympäristön selvityksessä inventoituja kohteita (numero viittaa kohteen numeroon selvityksessä): - Vähä-Tiisala (12) 59 Kuva Tiisalan alueesta. Kuva otettu Särkijärventieltä ja Tiisalan alue on valtatien toisella puolella. Valtatien reuna on melualuetta. Valtatien ja asuinpientaloille varatun alueen väliin osayleiskaavassa on varattu M-aluetta.

60 60 Kuva Koivikon laajennusalueesta. Kuva otettu Niskalantieltä. Kyläraitti, Välimaan laajennus ja Rieniläntie

61 Välimaan laajennus, Kyläraitti ja Rieniläntie ovat osittain vanhaa Häijään ja Saikkalan kylien keskustaa. Alueet ovat osittain rakennettuja ja asukkaita alueella on yhteensä 28. Kyläraitti on noin 1,3 ha, Välimaan laajennus on noin 11 ha ja Rieniläntie on noin 6 ha. Ala-aste, päiväkoti ja ruokatavarakauppa ovat aivan vieressä. Haasteena asemakaavoitukselle on vanha rakennettu ympäristö. Alueen halki kulkee valtakunnallisesti arvokkaasti luokiteltu vanha tie. Alueella on seuraavia rakennetun ympäristön selvityksessä inventoituja kohteita (numero viittaa kohteen numeroon selvityksessä): - Häijään mylly (28) - Saikkala (33) - Rauhala (34) - Ihantola / Hiikkon saha (35) - Kuusisto (50) - Kiviniitty (51) - Kiviniemi (52) - Korvenmäki (59) - Nurmela (60) 61 Kuva Rieniläntieltä Tupurlantien suuntaan.

62 Tupurlantie länsiosa 62 Tupurlantien länsiosan alue on noin 12,5 ha ja asukkaita alueella on 22. Alue sijaitsee heti vanhan Häijään taajaman itäpuolella Tampereen suunnassa. Alueen tulevalle kaavoitukselle on haasteena alueen rakennettu ympäristö. Alue rajoittuu pohjoisessa ja idässä maisemallisesti arvokkaaseen peltoon. Etelässä alue rajoittuu MA- ja MYalueisiin. Alueella on seuraava rakennetun ympäristön selvityksessä inventoitu kohde (numero viittaa kohteen numeroon selvityksessä): - Rouhu (32) Kuva Tupurlantieltä Salmin suuntaan.

63 Tupurlantien itäosa 63 Tupurlantien itäosa sijaitsee vanhan Häijään kyläkeskuksesta noin 2 km Salmiin päin valtatien ja Tupurlantien välissä. Alue on noin 79 ha ja alueella asuu 30 henkeä. Alueelle on kohdistunut viime vuosina erittäin paljon rakentamispaineita. Alueesta onkin muodostumassa selkeä taajamavyöhyke, joka vaatii tarkempaa kaavallista tarkistelua. Alue rajoittuu idässä osayleiskaavassa maisemallisesti arvokkaaseen peltoalueeseen ja valtatien ja kaavoitettavaksi varatun alueen väliin on varattu M-aluetta. Alueen keskellä on MY-alue ja Tupurlantieltä järveen ulottuva V-alue, jonka keskellä kulkee Karpaliston joki (oja). Alueella on seuraavia rakennetun ympäristön selvityksessä inventoituja kohteita (numero viittaa kohteen numeroon selvityksessä): - Tomi (36) - Vähä-Tiainen (37) - Neka (38)

64 Huhtalankuja 64 Huhtalankujan alue on valtatien pohjoispuolella ja osittain melko tiiviistikin rakennettua. Peruspalvelut ovat hyvin lähellä ja alueelta on valtatien ali kevyenliikenteen alikulku vanhan Häijään taajaman keskustaan. Alue rajoittuu idässä peltoalueeseen, jolla on maisemallisia erityisarvoja. Valtatien ja asuntoalueen välinen alue on osayleiskaavassa varattu virkistysalueeksi. Pohjoisessa alue rajoittuu maa- ja metsätalousalueeseen ja lännessä on pienehkö työpaikka-alue Hämeenkyröön johtavan tien varrella. Huhtalankujan viereen osayleiskaavassa on kevyenliikenteenväylän varaus. Alueella on seuraavia rakennetun ympäristön selvityksessä inventoituja kohteita (numero viittaa kohteen numeroon selvityksessä): - Yli-Sarkki (44) - Kantola (45)

65 Häijäänmäki 65 Häijäänmäen alue on Häijäästä etelään Sastamalantien itäpuolella. Häijäänmäen alue on kaikkiaan noin 105 ha ja asukkaita alueella on tällä hetkellä 29. Alueen asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää liikennemelu ja mahdollinen melusuojaus. Alue on vielä hiukan irti yhdyskuntarakenteessa ja tähtää myöhempään aikaan ja edistää Karkun ja Häijään rakenteelliseen yhdistymiseen, joka on Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelman mukainen. Osayleiskaavassa on varaus kevyenliikenteen väylästä Sastamalantien varteen sekä Kellokiventien ja Rieniläntien varteen. Alueelta on Häijään palveluihin noin 1,5km 3 km. Häijäänmäen länsiosassa Sastamalantien itäpuolella on tuore runsasravinteinen vuohenputkityyppinen lehtolaikku, jonka keskellä kulkee noro (luontoselvitys kuvio 44). Lisäksi Saikkalanjoen eteläpuolella ja Rieniläntien länsipuolella on lehtokuvio (luontoselvitys kuvio 46). Kuviot tulee huomioida alueen asemakaavoituksessa. Alueella on seuraavia rakennetun ympäristön selvityksessä inventoituja kohteita (numero viittaa kohteen numeroon selvityksessä): - Kyrölä (13) - Koivumäki (49)

66 Yhteenveto uusista kaavoitettavista asuntoalueista 66 NIMI ALA (m2) TALA(%) TALA(m2) TMÄÄRÄ VÄESTÖ NVÄESTÖ LVÄESTÖ Uotsolan1 ja Mätikkö Päivärinne Mustianoja Moisio (Marttila) Särkijärvi 1 ja Tiisala Koivikko Kurvonen (Rajala) Välimaa Kyläraitti Rienilantie 1 ja Tupurlantie länsi Tupulantie itä Huhtalankuja YHT Asemakaavoitettavaksi varattavaa pientalovaltaista asuntoaluetta on osayleiskaavassa kaikkiaan noin ha. Laskennallisesti tälle alueelle on saatu noin 550 rakennuspaikkaa ja väestön lisäykseksi noin Nykyisellään näillä alueilla asuu yhteensä 206 henkeä. Lähtökohtana oli noin 1000 asukkaan väestönkasvumahdollisuus ja kaavallisen ylimitoituksen tuli olla 50 %:a. Osayleiskaava-alueelle on osoitettu asuntoaluevaraus pitkän aikavälin tarpeisiin Häijäänmäkeen ja Kellokiventien varteen. Alueet ovat yhteensä noin 110 ha ja laskennollisesti alueelle saadaan yli 200 rakennuspaikkaa eli noin 600 asukasta, jolloin valtuuston asettama tavoite toteutuu. Kyläalueet Kyläalueitten määrittelyn lähtökohtana on ollut olemassa olevat asuinrakennukset. Paikkatieto-ohjelman avulla on osayleiskaava-alueelta haettu kaikki ne alueet, joissa on asuinrakennuksesta 250 metrin säteellä vähintään 4 muuta asuinrakennusta. Näistä aluista osayleiskaavaan on merkitty kyläalueet, joille voidaan jonkin verran uudisrakentamista edistää. Näille alueille voi sijoittua asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja ja työtiloja. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen takia uusia kyläalueita ei ole osayleiskaavassa esitetty. Uudisrakentamista edistetään olemassa oleviin kyläalueisiin ja niiden laajennusalueisiin. Määrittelyn perusteella haetut alueet on tutkittu, miten alue sijoittuu palveluihin, tiestöön, kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon nähden. Lisäksi on tarkasteltu, minkälainen on alueen rakennettu ympäristö, maasto, maisema ja luonto. Mikäli on todettu, että alue on näiden suhteen uudisrakentamiselle suhteellisen hyvää aluetta, on kyläaluetta laajennettu. Kyläalueelle yleensä rakentamisen edellytykset on selvitettävä suunnittelutarveratkaisulla. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille sallitaan vähäistä täydennysrakentamista, jossa tulee huomioida alueen arvojen säilyminen.

67 67 Kartta, jossa esitetty rasteriympyrällä ne alueet, joissa asuinrakennuksen kohdalta 250 metrin säteellä sijaitsee neljä muuta asuinrakennusta. Edellä esitetyn määrittelyn kautta osayleiskaava-alueella on olemassa olevia kyläalueita, joita ei ole esitetty varattavaksi kaavoitettaviksi alueiksi, Iirolassa, Lampistentien itäpäässä, Särkijärventien itäpäässä, Perämaantien Häijään päässä, Linnuksentien varressa, Perämaantien länsipäässä, Hermalantien varressa Levolan ja Koivuniemen kohdalla sekä Rieniläntien varressa Ollilan kohdalla sekä Salmin alueella. Näistä alueista kyläalueiksi kaavakarttaan on otettu vain Iirolan alue, Lampisentien itäpään alue, Ollilan alue, Salmin alue sekä Särkijärventien länsipäästä Peramääantien vartta Häijään päässä. Kyläalueista muut on katsottu yhdyskuntarakenteen kannalta huonoiksi laajennusalueiksi. Rantarakentaminen Rantarakentamisesta on tehty erillisselvitys, joka on osayleiskaavaselostuksen liitteenä. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi rantarakentamisessa on laskentamenetelmänä käytetty emätilaperiaatetta. Emätilaperiaatteessa on huomioitu ns. hyödynnetty rakentamisoikeus eli tiloista jo ennen kaavoitusta lohkottujen rakennuspaikkojen määrä. Mitoitusperusteet ilmaisevat, kuinka monta rakennuspaikkaa voidaan enintään muodostaa emätilaa kohti. Emätilatarkastelu on tehty rekisteröimistilanteen mukaisesti. Emätilakohtainen kokonaisrakennusoikeus jaetaan siitä muodostettujen tilojen kesken vuoden 2011 alussa vallinneen kiinteistöjaotuksen mukaan. Rantarakennusoikeus muodostuu kunkin tilan muunnetun rantaviivan eli mitoitusrantaviivan pituudesta. Muunnetun rantaviivan eli mitoitusrantaviivan määrittämiseksi rantaviivan pituus on mitattu maanmittauslaitoksen peruskartalta ns. karttarantaviivan pituutena huomioiden rantaviivan muoto (liuskaisuus). Yleiskaava-alueen ranta-alueet on jaettu luonnon, maiseman, sijainnin (yhdyskuntarakenteen), rakennetun ympäristön ominaisuuksien ym. perusteella mitoitusvyöhykkei-

68 siin. Sijainniltaan kaikki ko. alueet (rannat) ovat melko lähellä taajamia tai asemakaavoitettuja alueita ja asemakaavoitettavaksi varattuja alueita. Palveluiden saatavuus on suhteellisen hyvä kaikilta alueilta ja kulkuyhteydet ovat melko hyvät. Tarkempaa edullisuusvyöhyketarkastelua ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä. Ranta-alueen mitoitusvyöhykkeinä selvityksessä on käytetty 4 vyöhykettä (luokkaa). Lähtökohdaksi on otettu I mitoitusvyöhyke, johon sallitaan Sastamalassa yleisesti käytössä ollut rantarakentamispaikkojen määrä, joka on ollut 7 rakennuspaikkaa mitoitusrantaviivakilometriä kohden. Selvityksen mukaan olemassa olevia rakennuspaikkoja on tällä hetkellä kaikkiaan 192 kpl ja uusia rakennuspaikkoja selvityksen perusteella on saatu kaikkiaan 19 kpl. Uudet kaavoitettavat työpaikka- ja teollisuusalueet Työpaikka-aluevarauksella osoitetaan osayleiskaavassa monipuoliset työpaikkaalueet, joissa voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Teollisuusaluevarausmerkinnällä esitetyt alueet on pääasiassa tarkoitettu vain teollisuus- ja varastokäyttöön. Osayleiskaavassa työpaikka- ja teollisuusalueiksi varatut alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Asemakaavoissa tulee antaa tarpeelliset määräykset rakentamisesta ja toimintojen sijoittamisesta. Työpaikka- ja teollisuusalueet on osayleiskaavaan esitetty hyville liikenneyhteyspaikoille ja yhdyskuntarakenteen kannalta mahdollisimman hyville paikoille. Lisäksi alueet ovat paikoilla, joissa ei ole merkittäviä maisema-, luonto- ja rakennetun ympäristön arvoja. Pynnärin ja Särkijärventien teollisuusalueet 68 Pynnärin teollisuusalue on 2,8 ha:n laajennusalue voimassa olevalle teollisuusaluekaavalle. Särkijärven teollisuusalue on lähinnä olemassa olevien yritysten laajentumista varten. Alueella sijaitsee Honpumet Oy, joka on vanhan Mouhijärven kunnan suurimpia työnantajia.

69 Häijää 69 Häijään alueella on suuria rakentamispaineita sekä liike-, teollisuus- että asuntotuotantoon. Kyröntien varteen on varattu yhteensä noin 7 ha työpaikka-aluetta. Alueet ovat hyvällä paikalla. Vesi- ja viemärilinja kulkee Kyröntien varressa ja Huhtalankujan varteen on osayleiskaavassa varauduttu kevyenliikenteen väylään. Huhtalankujan itäpäässä on kevyenliikenteen alikulku Häijään kylätaajamaan. Lisäksi liikenneympyrästä Särkijärventielle asti on osayleiskaavassa varattu kevyenliikenteen väylä. Valtatien ja Sastamalantien länsikulmaukseen on työpaikka-alueeksi varattu noin 5,2 ha. Salmi

70 Salmin työpaikka-alue sijoittuu valtatien pohjoispuolelle Salmintien molemmin puolin. Alueella on jo nykyisin logistiikka-alan sekä keittiökalustealan yrityksien toimitilat. Alun perin Salmintien länsipuoleinen työpaikka-alue oli yhtenäinen, mutta luontoselvityksen perusteella alueen väliin on jätetty Tupurlantien ja Salmintien kulmaan MY-aluetta, koska siitä laskee Tupurlanjärveen luonnontilainen Siltalanojan noro (luontoselvitys kuvio 40). Noro ja sitä reunustava lehtoalue ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Noro ja sitä ympäröivä lehtoalue tulisi jättää käsittelemättä, jotta puron suojaisa ja kostea ilmasto säilyisi. Alue on rajattu pois TP-alueesta. Salmin alueen työpaikka-aluevaraus on kaikkiaan noin 32 ha. 70 Yhteenveto työpaikka- ja teollisuusalueista NIMI ALA (ha) TALA(%) TALA(ha) TMÄÄRÄ UUDET TYÖPAIKAT Pynnäri 1 2,8 80 2, Särkijärventie 6,4 80 5, Kyröntie itä 4,0 80 3,2 3 9 Kyröntie länsi 2,8 80 2,2 2 6 Häijää 5,2 80 4, Salmi 1 ja 2 32, , YHT. 53,6 42,8 38, Työpaikka- ja teollisuusaluetta osayleiskaava-alueelle on varattu noin 54 ha. Yhteenvetotaulukossa on arvioitu, että noin 80 % alasta voidaan kaavoituksessa käyttää tontteihin ja noin 20 % on varattu julkisiin alueisiin. Tonttien määrät on arvioitu ja tonttien koot vaihtelevat paikoittain. Pienimmäksi tonttikooksi on arvioitu 0,5 ha. Uusien työpaikkojen määräksi on arvion perusteella saatu noin 178 työpaikkaa. Työpaikkojen määrän arviointi on todellisuudessa lähes mahdoton, koska vasta asemakaavoituksen yhteydessä voidaan tarkemmin selvittää tonttien käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet. Laskennallinen työpaikkamäärä on kuitenkin suhteellisen hyvä verrattuna tavoitteelliseen väestönkasvuun. Osayleiskaavaan on sisällytetty kolme yhdistettyä työpaikka ja asumisen aluetta. Alueet sijaitsevat Pynnärin ja valtatien välissä ja Häijäässä (nykyinen Säästömarketin alue) sekä Kyläraitin eteläpuolella oleva nykyisen rengasliikkeen alue. Alueet ovat melko pieniä ja osaksi rakennettu ja kaavoitettuja. Uudet kaavoitettavat palvelu ja liiketoimintojen sekä asuin- ja liiketoiminnan alueet Osayleiskaavassa on esitetty varattavaksi palvelu- ja liiketoiminta-alueita nykyisten alueiden lisäksi vain Mouhijärventien ja valtatien kulmaukseen. Asuin- ja liiketilanalueeksi on varattu Kyläraitin pohjoispuoli, joka on myös lähes kokonaan rakennettua aluetta sekä Uotsolantien ja Mouhijärventien kulmaus. Mouhijärventien ja valtatien väli on peltoaluetta joka viettää valtatielle päin. Alue on liikennemelualueella eikä näin sovellu asuntotuotantoon ilman melusuojausta. Häijääseen Sastamalan tien itäpuolelle on varattu seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan alue, joka on maakuntakaavan sekä voimassaolevan asemakaavan mukainen.

71 Tiisalantien eteläpuolella on voimassaolevassa asemakaavassa vähittäiskaupan suuryksikön kaava, jossa toimii Häijään Säästömarket. Säästömarketin kanssa kaupunki on tehnyt maankäyttösopimuksen, jonka tarkoituksena on, että heidän toimintansa voisi siirtyä Tiisalantien pohjoispuolelle. Säästömarketin toimija on todennut neuvotteluissa, että nykyinen kaupparakennus ei vastaa nykyajan vaatimuksia. Maa- ja metsätalousalueet Suurin yhtenäinen M-alue sijaitsee Häijäästä Nokialle päin valtatien pohjoispuolella. Muut suurimmat M-alueet sijoittuvat osayleiskaava-alueen reuna-alueille. Maisemallisesti arvokkaita peltoalueita on osayleiskaavassa osoitettu Salmin kylä- ja kulttuurimaisema-alueelle sekä Valkaman kylään ja Häijään kulttuurimaisema-alueelle. Alueet olivat museoviraston vuonna 1993 laaditussa kulttuuriympäristöjen inventoinnissa arvioitu valtakunnallisesti merkittäviksi (RKY 1993). Vanhassa osayleiskaavassa maisemallisesti arvokkaita peltoalueita oli myös Häijään ja Uotsolan välialueella valtatien varressa. Osa näistä peltoalueista on osoitettu edelleen MA-alueiksi ja osalle on osoitettu asuntorakentamiselle. Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja, on säilytetty pääosin vanhan osayleiskaavan mukaisina. Niitä on osin laajennettu luontokohteiden takia. Iirolassa on luontoselvityksen perusteella Lääkärivuoren alue otettu MYalueeksi. Lääkärivuorella on kolme kalliojyrkännettä ja kallionlakialuetta. Kalliojyrkänteistä länteen kulkee noro, joka saa alkunsa pelto-ojista, jotka laskevat Porintien alitse Mätikköön. Lääkärinvuoren itäpuolella peltojen väliin työntyy metsäkaistale, joka on joskus ollut laitumena. Lehto kuuluu metsälain tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja myös liito-oravan esiintyminen alueella rajoittaa metsän hakkuita. Lisäksi MY-alueeksi on merkitty Myllyojan varsi ja Selkeen kartanon ympäristö. Liikenne Liikenteellisiä selvityksiä on tehty jo vanhan Mouhijärven kunnan aikana uutta osayleiskaavaa varten. Selvitysten perusteella osayleiskaavaan on varattu rinnakkaisväylä valtatielle. Rinnakkaisväylä mahdollistaa samalla Särkijärven ja Tiisalan asumisalueet sekä parantaa olemassa olevan Särkijärven länsipäässä olevan teollisuuden toimintaedellytyksiä huomattavasti. Rinnakkaisväylän avulla saadaan suuri osa paikallisliikennettä pois valtatieltä. Kevyenliikenteen varauksia on Mouhijärventien varressa, rinnakkaistien varressa, Tiisalantien varressa, Tupurlantien varressa, Sastamalantien ja Kyröntien varressa, Huhtalankujan varressa sekä Särkijärven länsipäästä Kyröntielle. Osayleiskaavaan on varattu uutta tietä noin 4 km ja kevyenliikenteenväylää noin 15,2 km ja vanhojen teitten perusparannusta yhteensä noin 7,2 km. 71

72 72 NO VÄLI (lähtöpiste - päätepiste) UUSI TIE (km) PARANNUS (km) Uotsolantie - Uotsolantie 1,7 Mouhijärventie - Rusthollinkuja 0,7 0,7 Rusthollinkuja - Tiisalantie Tiisalantie - Sastamalantie 1,4 1,4 1,2 1,2 Särkijärventie - Kyröntie 1,6 1,6 Tiisalantie - Särkijärven AP Tiisalantie - Tiisalan AP 0,7 0,2 Maakunnantie - Kyläraitti 2,4 Häijään ympyrä - Särkijärventie 0,8 Kyröntie - Peramaantie 0,9 0,9 Rieniläntie - Tupurlantie 0,3 0,3 Tupurlantie - Salmintie 4,2 4,2 yht. 4,0 7,2 15,2 UUSI KE- VYTVÄYLÄ (km) HUOM. Mouhijärventien ylitykset Särkijärventie (tuleva Tiisalantie) valtatien alikulku, Tiisalantien kivisillan saneeraus ja rumpu kevyenliikenteenväylälle mahd. alikulku kevyenliikenteelle tai liikenneympyrä Sastamalantielle Kaislarannantien perusparannus (kaava-alueen "rajalle") Kaupungin omistamalle tilalle asti sillan levitys tai uusi silta kevytväylälle Huhtalankuja Tien oikaisu

73 Virkistysalueet ja reitit Osayleiskaava-alueelle on varattu suurimmat virkistysalueet Mouhijärven taajaman pohjoispuolelle, Tiisalantien ja Saikkalanjoen väliin, Häijäänmäkeen Sastamalantien ja Kellokiventien väliin, Häijääseen Huhtalankujan ja valtatien väliin sekä Tupurlantien ja Tupurlanjärven väliin sekä Mätikköjärven itäpäähän. Kaavoitettavaksi varattujen asuntoalueitten pienempiä virkistysalueita ei osayleiskaavaan ole merkitty vaan ne tulee huomioida asemakaavoituksen yhteydessä. Mouhijärven taajaman pohjoispuolella oleva suuri virkistysalue on maakuntakaavan mukainen. Alueella on olemassa oleva valaistu latu ja pururata, jotka on merkitty myös kaavakarttaan. Tiisalantien ja Saikkalanjoen väliin varattu virkistysalue on luonteeltaan mahdollisimman luonnontilassa säilytettävää aluetta, jolla ei tule tehdä metsänhoitotoimenpiteitä ja lehtopuut tulisi jättää metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta (luontoselvitys, kuvio 50). Alueen läpi on esitetty osayleiskaavassa luonto/virkistyspolku, joka lähtee Tiisalantieltä ja kulkee virkistysalueen kautta Saikkalanjoen varteen ja siitä Mätikköjärven rantaa pitkin Mätikköjärven länsipäähän. Häijäänmäen virkistysalueelle on esitetty kaavakartassa latu- ja pururatatarve. Häijään pohjoispuolella valtatien varressa olevalle virkistysalueelle on tarkoitus laatia yksityiskohtainen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Alueen luonteeseen sopiva, virkistystoimintoja palveleva vähäinen rakentaminen olisi sallittua. Tupurlan virkistysalueen läpi kulkee laskupuro (oja) Tupurlanjärveen ja se tulee huomioida alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Maiseman- ja luonnonsuojelu Osayleiskaava-alueelta on tehty maisemaselvitys ja luontoselvitys. Maisemaselvityksessä herkiksi alueiksi esitettyjä alueita ei ole osoitettu kaavassa rakentamiselle varatuiksi alueiksi kuin pieniltä osin. Luontoselvityksessä luontokohteet on merkitty kaavakarttaan luontoaluemerkintöineen. Liito-oravaselvitys on huomioitu kaavaratkaisussa. Osayleiskaava-alueella on luonnonsuojelualuetta Saikkalanjoentien länsipäässä sekä kolme aluetta Kankarijärven itäpuolella. Liitekartat: - kartta liito-oravien esiintymisalueista - kartta luontokohteista - kartta maisemaselvityksen arvokohteista - kartta maisemaselvityksen luokittelukartasta Kulttuuriympäristöt ja muinaismuistokohteet Kaavakartalle on merkitty kaikki tiedossa olevat muinaismuistolain rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset. Numerointi viittaa selostuksen liitteenä olevaan muinaismuistoja koskevaan kohdeluetteloon. Selostuksen liitteenä on erilliskartta muinaismuistokohteista kohdeluetteloineen. Kaavakartalle on lisäksi merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet (selvityksen perusteella) ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet, joilla yhdistyvät arkeologiset, historialliset ja rakennetun ympäristön arvot sekä maisemalliset arvot. Arvokkaat alueet sijoittuvat vanhojen kyläympäristöjen yhteyteen. Historiallisina tielinjoina on merkitty valtakunnallisesti arvokkaat tielinjat. 73

74 4.3.4 Kaavan suhde voimassa olevaan maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin sekä asetettuihin tavoitteisiin Valtioneuvosto on vahvistanut Pirkanmaan 1. maakuntakaavan keväällä Maakuntakaavan vahvistamisen jälkeen on Mouhijärven kunta, Vammalan kaupunki ja Äetsän kunta muodostaneet Sastamalan kaupungin, jolloin maakuntakaavan mukainen kuntarakenne on muuttunut. Pirkanmaan uuden maakuntakaavan selvitysvaihe on meneillään. Kaava vastaa kaupungin tavoitteita ja täyttää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja on pääosiltaan maakuntakaavan mukainen. Osayleiskaavassa on osoitettu taajamatoimintoja maakuntakaavaa laajemmin yhdistäen Uotsolan (vanhan Mouhijärven kuntakeskuksen) ja Häijään taajamat toisiinsa asuntoaluevarauksin ja liikenneyhteystarpein. Osayleiskaavaehdotuksessa on merkitty selvitysalueina ne alueet, joiden osalta voimassa oleva maakuntakaava ei ohjaa riittävästi kaavaratkaisuja Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Vaihe Päiväys OAS:n hyväksyminen Tekla OAS kaupunginhallitus Vireilletulokuulukset ja vko OAS nahtäville Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kehityskuvavaihtoehdot 10/2009 nähtäville Tavoitepaja valtuusto, hallitus, ydinprosessit ja johtoryhmä Tavoitepaja osalliset (asukkaat, yritykset, yhteisöt) Luonnos yhdyskuntarakenteen ohj.tiimi (johtoryhmä), kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, maankäyttötyöryhmä Luonnos Kaupunginahllitus x Osallisten vuorovaikutuspaja Osalliset Luonnos nähtäville Työneuvottelu luonnoksen Maakuntamuseo, Pirkanmaan mielipiteistä ja lau- sunnoista ja muutoksista liitto, Ely-keskus Luonnos ehdotuksesta kaupunginhallitus Työneuvottelu Pirkanmaan maakuntamuseo Työneuvottelu Ely-keskus Hyväksymisvaiheen viranomaisneuvottelu xx.xx.201x

75 75 Mouhijärvi Häijää Salmi oikeusvaikutteinen osayleiskaava Ehdotus xx.xx.2013 Ehdotus xx.xx.2013 Ehdotus xx.xx.2013 nähtäville Ehdotuksen hyväksyminen Ehdotuksen hyväksyminen Osayleiskaavan kuulutus voimaantulosta yhd.kuntarakenteen ohjaustiimi (johtoryhmä) kaupunginhallitus xx.xx.201x kaupunginhallitus xx.xx.201x xx kaupungin valtuusto xx.xx.201x xx 5 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 5.1 Osayleiskaavaehdotus xx.xx.201x xx xx.xx. xx.xx.201x xx.xx.201x xx

strateginen yleiskaava

strateginen yleiskaava strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.5.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Kirkonkylä-Vaala- ranta osayleiskaava ja keskustaajaman osayleiskaavan muutos.

UTAJÄRVI. Kirkonkylä-Vaala- ranta osayleiskaava ja keskustaajaman osayleiskaavan muutos. UTAJÄRVI Kirkonkylä-Vaala- ranta osayleiskaava ja keskustaajaman osayleiskaavan muutos. Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanvaltuustossa..201x Sweco Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus Kaava Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Valmisteluaineiston selostus Kate 14.8.2013 65 Kate om Kh 27.8.2012 143 Kh liite 1 Ympa 11.10.2011 Ympa 21.8.2012 50 Ympa liite om Ympa 20.3.2012

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.11.2012 12.11.2012 2 (36) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus (luonnosvaihe) Päivämäärä KAAVALUONNOS 1.10.2014 Hyväksyminen - KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Laatija

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 19.06.2012 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORIN KAUPUNKI Noormarkun-Toukarin osayleiskaava Oikeusvaikutteinen Tavoitevuosi 2025 Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0160P11420 Kaavaselostus 1 (46)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA Y-tunnus: 2046295-8 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Utsjoen kunta KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Muutos koskee kortteleita 1-40, 42-47, 49-51, 55, 60-61 sekä virkistys-, maa- ja

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun Perusselvitykset ja tavoitteet Ympa 21.8.2012 51 Ympa om Kh 27.8.2012 144 Kh liite 2 ASIA 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tarja Johansson, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavalla

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 Kaavaselostus, joka koskee 5.2.2013 päivättyä kaavakarttaa 19.12.2012 2 (56) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot