TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto xx.x.2014 xx

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Kunnanvaltuusto xx.x.2014 xx"

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto xx.x.2014 xx

2 JOHDANTO TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tasekirja Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus vuodesta Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Seurantaa koskeva sääntely Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3 5.1 Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset ja ohjeet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Sumu-poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Rahoitustuotot ja kulut Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernituloslaskelman liitetiedot Konsernitaseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitosten erillistilinpäätökset Liikelaitoksen toimintakertomus Liikelaitosten tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Johtokunnan hyväksymä liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu Liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Tytäryhtiöiden tilinpäätökset ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

4 JOHDANTO Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan toiminnasta ja taloudesta. Näkyvin muutos tilinpäätöksessä ovat uudet tilinpäätöslaskelmat: tuloslaskelma ja tase sekä rahoituslaskelma. Tuloslaskelma on kokonaan uusi laskelma kunnallisessa tilinpäätöksessä. Taseen nimikkeet ja esitysjärjestys on muutettu kokonaisuudessaan. Rahoituslaskelma on rakenteeltaan ja sisällöltään aikaisempaa selkeämmin tilikauden rahan lähteitä ja rahan käyttöä kuvaava laskelma. Tuloslaskelmaa ja tasetta täydentävien liitetietojen antaminen on pakollista. Talousarvion toteutumisvertailu säilyy edelleen itsenäisenä, tilinpäätökseen sisältyvänä laskelmana, jonka tehtävänä on talousarviositovuuden noudattamisen seuranta. Muita olennaisesti tilinpäätösinformaatiota parantavia muutoksia ovat sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta, suunnitelmien mukaisten poistojen esittäminen, vaatimus vastaisten menojen ja menetysten huomioon ottamisesta pakollisena varauksena sekä konsernitaseen ja sen liitetietojen sisällyttäminen tilinpäätökseen. 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 ). Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityislain asemassa. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia (KPL 8:5 ). Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 67 ). Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KuntaL 68 a ). Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KuntaL 68.2 ). Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan konsernitilinpäätöksen laatimista ohjeistetaan tarkemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Tilinpäätöstä laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä on noudatettava ns. yleisiä tilinpäätösperiaatteita (KPL 3:3 ). Säännös sisältää kuusi eri tilinpäätösperiaatetta ja yhden tilinavausperiaatteen. - Oletus toiminnan jatkuvuudesta - Johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen - Sisältöpainotteisuus - Varovaisuuden periaate - Tasejatkuvuuden periaate - Suoriteperusteisuus - Erillisarvostusta koskeva periaate 4

5 Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava päättyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös ja luovutettava tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KuntaL 73.1, 75.1 ). Jos tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, tarkastuslautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kunnanhallituksen lausunnon. Tarkastuslautakunta antaa arvionsa tehdyistä muistutuksista, siihen annetuista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta (KuntaL 75.2 ja 3 ). Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä (KuntaL 68 ). 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 2.1 Tasekirja Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, luettelot ja selvitykset sekä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernitase. Konsernitase laaditaan, jos kunnalla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa. 2.2 Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase erittelyt ja liitetietojen erittelyt (KPL 3:13 ). Ne sidotaan tasekirjasta erikseen omaksi asiakirjakseen, mikäli ne laaditaan paperitulosteena. 3 TOIMINTAKERTOMUS 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL 68 ). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista (KuntaL 68 ). Talousarvion toteutumisvertailu on siten olennainen osa toimintakertomusta. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 3.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus vuodesta 2013 Uudet luottamusmiehet aloittivat tehtävissään vuoden alussa. Järjestäytymiset sujuivat sutjakkaasti ja toiminta käynnistyi nopeasti. Kuntatalouden ja kuntarakenteen haasteet odottivat uusia päättäjiä. Valtion ennakkoon antamat linjaukset halvaannutti kuntien toimintaa. Uusien kehittämis- ja yhteistyötoimien käynnistyminen pysähtyi epävarman tulevaisuuden kuvan puutteesta. Erityisen harmillisena iskuna Toholammille tuli Kokkolan kaupungin ilmoitus pidättäytyä taloushallintoyhteistyöstä kuntarakenneselvitystyön 5

6 ajaksi. Moni muukin kunta-alan erikoistuminen vaatisi nopeasti laajaa yhteistyötä mutta asiat eivät etene vaan odottavat valtion linjauksia. Valtion linjaukset energiapolitiikassa vuorastaan ovat saaneet tuulivoimayhtiöt liikenteeseen. WPD Finland on saanut tehtyä lukuisia maanvuokrasopimuksia Toholammin kunnan alueella ja on käynnistänyt mittavan tuulivoimapuistoyleiskaavojen suunnittelun Lestijoen molemmille puolille. Tavoitteena on rakentaa yli sata tuulivoimalaa. Jossain määrin yllätyksenä on tullut, että näinkin syvällä sisämaassa tuulee riittävästi tuulivoimaloiden pyörittämiseen. Suomenselän maaston muodolla lienee vaikutusta ilmavirtauksiin. Tuulivoimaloilla arvioidaan olevan sekä suoria että epäsuoria liike- ja kuntataloudellisia vaikutuksia kunnalle. Kunnan talouden tiukan taloudenhoidon merkeissä tehtiin uusia avauksia. Kunta päätti lähteä yhdessä yksityisten metsäomistajien kanssa perustamaan yhteismetsää. Kunnan kannalta ulkopaikkakuntalaisten omistamien metsistä tulevat verotulot tulevat jatkossa yhteismetsän kotipaikkakunnalle. Samoin kunnan yhteismetsään luovuttamat metsät pääsevät valtion tukitoimenpiteiden piiriin. Kunnan poistaessa avustukset kulttuuri- ja liikuntatoimiin, päätettiin korvaavana toimintana perustaa kulttuuri- ja liikunta rahasto. Rahastoon otetaan vastaan yksityisten ja liike-elämän lahjoituksia. Ensimmäisen vuoden kokemukset rahastosta olivat todella myönteisiä. Toholammin kunnan pääosin omistaman Energia Oy:n lämpölaitoksen käynnistäminen alkoi keväällä muutamia kuukausia myöhässä aikataulustaan. Toimintakuvio laitoksella on hieno mutta innovatiivisesta erikoisuudestaan johtuen laitoksen käynnistäminen vaatii paljon viimeistelyä ja harjoittelua. Säätämistä ja muuttamista näyttää riittävän vielä edelleenkin. Ammattilaiset kertovat uuden laitoksen vaativan aina säätämistä ennen toiminnan vakiintumista. Vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätösten alijäämä on keskusteluttanut koko vuoden ajan. Koulutoimen ja sote puolen osalle asetettiin kovia vaatimuksia. Kouluverkon rakenteesta käytiin erityisesti sivistyslautakunnassa paljon keskustelua. Sote puolella vuorostaan keskusteltiin paljon ympärivuorokautisen hoidon ja vuodeosaton paikkojen määristä. Vuodeosaston osalta asetettiin tavoitteeksi asteittainen sulkeminen tulevina vuosina. Henkilökunta kuitenkin reagoi jaloillaan ja Jyta sulki vuodeosaston kesällä hoitohenkilökunnan puutteesta johtuen. Useat kuntalaiset ovat olleet pahoillaan vuodeosastotoiminnan loppumisesta. Sotepalvelujen supistaminen on tuonut säästöjä. Kunnan hallinto-osasto on ollut pitkään erilaisista syistä johtuen ylikuormitettuna. Kuormitusta purettiin palkkaamalla ensin määräaikainen hallintotyöntekijä ja perustamalla sitten talouspäällikön virka. Taloutta tasapainotettiin kunnanjohtajan siirtymisellä osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Ratkaisun toivotaan tasaavan toimintaa vuoden 2014 aikana. Koko vuosi elettiin tappiollisen tilinpäätösodotuksen vallassa. Pettymyksiä koettiin kielteisen harkinnanvaraisen valtionapupäätöksen saapuessa. Kuntalaisten lukuisat suulliset ja kirjalliset valitukset kuormittivat niin henkisesti kuin fyysisesti työntekijöitä. Kuntarakenneuudistuksen myötä tuntui kuin koko kunta loppuisi. Vuoden vaihtuessa yllättävän suuret verotulojen kertymät käänsivät tilinpäätöksen ylijäämäiseksi. Kaiken kaikkiaan vuoden päättyessä alkoi tuntua kuin elämä jatkuisi sittenkin. Jari Kangasvieri kunnanjohtaja 6

7 3.2.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Toholammin kunta on perustettu vuonna 1865 ja se sijaitsee Lestijoen keskijuoksulla, Keski-Pohjanmaalla. Naapurikaupunki lännessä on Kannus ja naapurikuntia ovat idässä Lestijärvi, pohjoisessa Sievi ja etelässä Kokkola. Toholammin kunta kuuluu maakunnallisesti Keski- Pohjanmaahan. Seudullisesti kunta kuuluu vuonna 1993 perustettuun Kaustisen seutukuntaan yhdessä Kaustisen, Vetelin, Perhon, Lestijärven ja Halsuan kuntien kanssa. Toholammin kunta Perustamisvuosi 1865 Pinta-ala 626,36 km ² Vesipinta-ala 6,54 km ² Maapinta-ala 619,82 km² Peltopinta-ala n 7956 ha Metsäpinta-ala n ha Kaavoitettu alue 265,66 ha Väestöntiheys 5,9 as./km² KUNNANVALTUUSTO Toholammin kunnanvaltuuston voimasuhteet KESK 14 SDP 3 KOK 1 VAS - PS 2 KD 1 Yhteensä 21 Kunnan hallinto rakentuu edustuksellisen demokratian pohjalle. Kunnan päätösvaltaa käyttää ensisijaisesti kunnanvaltuusto, jonka kuntalaiset vaaleilla valitsevat neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tämä valtuustokausi kestää vuoden loppuun saakka. Syksyllä 2012 järjestettiin uudet vaalit ja uudet valtuutetut aloittivat työnsä Toholammin kunnanvaltuustossa on 21 jäsentä ja valtuuston vuoden 2013 voimasuhteet viereisessä kuvassa. Kunnanvaltuuston varsinaisena puheenjohtajana toimikaudella toimii Anna-Maija Syri, I varapuheenjohtajana Jouko Isosaari, II varapuheenjohtajana Ulla-Riitta Harju ja III varapuheenjohtajana Jukka Rimpioja. Kunnanvaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 7 kertaa ja käsitteli yhteensä 84 asiaa. KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, valmistelee kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanosta. Sen tehtäviin kuuluu myös kunnan etujen valvominen, kunnan edustaminen ja lausuntojen antaminen kunnan puolesta. Sopimusten ja oikeustoimien tekeminen kuuluu kunnanhallitukselle, jollei niitä ole ohje- tai johtosäännöillä siirretty muille sen alaisille hallintokunnille. Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, puheenjohtajana toimi Ilkka Piispanen ja varapuheenjohtajana Marja Hylkilä. Kunnanhallitus kokoontui 18 kertaa ja käsitteli 265 asiaa. Kunnanhallituksen apuna ja sen valvonnan alaisina toimivat lauta- ja johtokunnat sekä eri viranhaltijat. Kunnanhallituksen johtavina viranhaltijoina toimivat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Kunnanjohtaja esittelee hallituksen käsittelemät asiat ja hänen ollessaan estyneenä ja esteellisenä hallintojohtaja. Asuntoasiat esittelee asuntosihteeri. Kunnanvaltuusto päätti , että tilivelvolliseksi voidaan katsoa seuraavat henkilöt: Kunnassa luottamushenkilöistä tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja tulosalueiden esimiehet sekä lautakuntien esittelijät. Eri projektien projektivastaavat ovat tilivelvollisia kunnan hallinnoimien projektien osalta. 7

8 3.2.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Suomen työttömyysaste 2013 oli keskimäärin 11,3 % (7,7 % 2012). Toholammilla työttömyysasteen vuoden keskiarvo oli 6,5 % (6,8 % 2012) eli varsin alhainen. Keski-Pohjanmaan työttömyysaste alitti koko maan työttömyysasteen ollen 9,0 % (8,4 % 2012). KOROT EKP:n ohjauskorko oli tammi-huhtikuussa 0,75 %. Toukokuussa korko laskettiin 0,50 %:iin. Marraskuussa korko laskettiin edelleen 0,25 %:iin. Euriborkorot 12/ / kk 3 kk 12 kk 0,556 0,620 Peruskorko : 0,75 %, : 0,50 % Viivästyskorko : 8,00 %, : 7,50 % KUNTATALOUDEN KEHITYS Alueiden kehityksessä on havaittavissa pitkän ajan muutostrendejä, muutamien vuosien jaksoissa tapahtuvia suhdannevaihteluita ja lyhyen ajan heilahteluita. Peräkkäisten vuosien erot voivat olla suuria ja vastakkaisia. Alueen pieni koko ja yksipuolinen tuotantorakenne lisäävät vaihteluherkkyyttä. Tämän päivän ikääntynyt väestö asuu maaseudulla. Tulevaisuuden suurimpia kysymyksiä on, millaisia asuinpaikkoja, harrastuksia, liikkumista, vapaa-aikaa ja muita valintoja nopeasti kasvava seniorikansalaisten joukko tekee. Peruspalvelut toteutetaan kunnissa, joko järjestämällä ja tuottamalla ne itse, kuntien välisenä yhteistyönä, seudullisesti, kuntayhtymissä tai ostaa ne yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Pääosa opetus-, ja kulttuurisekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista) on tuotettu kunnissa tai kuntayhtymissä. Lähitulevaisuudessa ei ole ennakoitavissa sellaisia merkkejä, joilla näiden palvelujen järjestämiseen tarvittavat voimavarat (raharesurssit) lisääntyisivät oleellisesti. Tämän vuoksi kunta-alan palvelut on tuotettava niin tehokkaasti kuin se on mahdollista. Tehokkuuden lisäksi on huomioitava muut palvelutavoitteet kuten vaikuttavuus, tasapuolisuus palvelujen saatavuudessa tietyllä etäisyydellä ja kuntalaisten todelliset tarpeet. OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Kaustisen seutukunnan palvelutarpeen arviointi (Toholammin kunta): Toholammin palvelutarpeen kannalta haasteet ovat palvelurakenteen muutostarpeessa ja työikäisen väestön merkittävästä vähenemisestä väestöennusteiden mukaan. Keskeiset johtopäätökset palvelutarpeen muutoksista vuosiin 2015 ja 2025 mennessä 1) Väestön ikääntymisen seurauksena vanhusväestölle suunnattujen palvelujen tarve kasvaa. 8

9 2) Lasten päivähoidon osalta palvelutarpeen ennakoidaan vähenevän lapsimäärän vähentyessä, ellei kunnallisen päivähoidon piirissä olevien lasten osuus tuntuvasti nouse nykyisestä 3) Perusopetuksen palvelutarve vähenee oppilasmäärien vähenemisen seurauksena 4) Väestömäärän väheneminen vaikuttaa sekä kunnan tulopohjaan että muihinkin kuin edellä mainittujen. Väestö ja elinolot Toholammin kunnan väestökehitys asukasluku = 3428 asukasluku = 3385 ELINKEINORAKENNE 2011 Toholammin kunnan elinkeinorakenne: Alkutuotanto 24,4 %, Palvelut 53,0 %, Jalostus 21,5 % ja Tuntematon 1,2 %. 9

10 Työpaikat toimialoittain Aluejako 2010 Lähde: Tilastokeskus - Työssäkäyntitilasto Molemman sukupuolet yhteensä Keski- Pohjanmaa Kaustisen sk Toholampi Kokkolan sk Kaikki toimialat yhteensä A Maatalous, metsätalous ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden 0ja palve U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta X Toimiala tuntematon Työpaikat Työpaikkaomavaraisuus % 82,4 83,5 87,4 87,6 Huoltosuhde 66,9 65,6 63,6 62,4 Koko väestö 15-64v Työllinen työvoima Työllisyysaste 65,20 % 65,10 % 65,40 % 67,20 % Yritykset Maatilat TYÖTTÖMYYSASTE Toholammin kunnan työttömyysaste vuonna 2013 oli keskimäärin 6,5 %, korkeimmillaan työttömyysaste oli joulukuussa, 7,9 %. Työttömiä kuukausittain keskimäärin 97 henkeä. 10

11 VEROTUS Tuloveroprosentti 21,00 Kiinteistöveroprosentit yleinen veroprosentti 0,80 % - vakituiset asuinrakennukset 0,45 % - muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,90 % - rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 2,10% - yleishyödyllisen yhdistyksen kiinteistöveroprosentti 0,00 % 11

12 Toholammin kunnan lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 19,5 milj. euroa, kun se edellisen vuoden lopussa oli 17,6 milj euroa. Kuntakonsernin lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 34,4 milj euroa, kun se edellisen vuoden lopussa oli 32,2 milj euroa. Vuonna 2013 lainoja oli kunnalla 5774 / asukas ja suhteellinen velkaantuneisuus 75,9 % Vuonna 2012 lainoja oli kunnalla 5138 / asukas ja suhteellinen velkaantuneisuus 72,0 % Vuonna 2013 lainoja oli koko kuntakonsernilla / asukas ja suhteellinen velkaantuneisuus 97,17 %. Vuonna 2012 lainoja oli koko kuntakonsernilla 9379 / asukas ja suhteellinen velkaantuneisuus 97,17 % Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toholammin kunnan maksuvalmiuteen vaikuttaa tilikauden investoinnit. Rahoitus on hoidettu sekä lyhytaikaisilla kuntatodistuksilla että pitkäaikaisille kiinteäkorkoisilla lainoilla. Lainojen korkotaso on ollut poikkeuksellisen matala Kunnan henkilöstö Palkat ja palkkiot yhteensä , ,64 Henkilöstömäärä Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Riskienhallinnan järjestäminen Riskien hallintaa on kuvattu Konsernivalvontaohjeessa, Tietoturvapolitiikassa ja Turvallisuussuunnitelmassa. Tapaturmariskien kartoitus on suoritettu työterveyshuollon toimesta vuonna Kunnan riskien arviointia ja hallintaa suoritetaan johtoryhmän toimesta. Kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2013 Novum Oy:n vakuutusmeklarin toimesta. Vakuuttaminen on toteutettu riittävällä tavalla vahinkoriskien rajaamiseksi. Muutoksenhaut kunnan toimielinten päätöksistä (päättyneet ja vireillä olevat): Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus: - Kokkolan kaupungin valitus Vaasan hallinto-oikeudelle Toholammin kunnanvaltuuston päätöksestä koskien Korpelan Voima ky:n perussopimuksen muuttamista (Kalajoen omistusosuuden lisääminen Korpelan Voima ky:ssä). - Kunnanhallituksen päätöksellä valtuutettiin asianajaja käymään Kokkolan kaupungin kanssa neuvotteluja tavasta ratkaista Korpelan Voima ky:ään liittyvä erimielisyys. - Kunnanhallituksen lausunto Vaasan HAO:lle valituksen johdosta. - Vaasan HAO:n selityspyyntö Toholammin kunnalle Kokkolan kaupungin hakemuksen johdosta hallintoriita-asiassa II (hakijana Kokkolan kaupunki ja vastapuolina Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi). - Kunnanhallituksen lausunto Vaasan HAO:lle hallintoriita-asiassa / Kokkolan kaupungin 12

13 jäsenyys Korpelan voima kuntayhtymässä. - Vaasan HAO:n tiedoksi lähettämä Kokkolan kaupungin vastaselitys hallintoriitaasiassa. - Vaasan HAO:n selvityspyyntö korvattavaksi vaadittujen oikeudenkäyntikulujen määristä (sekä valitusasian että hallintoriita-asian osalta) mennessä. - Toholammin kunnan selvitys oikeudenkäyntikuluista Vaasan HAO:lle. - Vaasan HAO:n lausumapyyntö koskien oikeudenkäyntikuluista annettuja selvityksiä mennessä (Kokkolan kaupungin lausuma ja selvitys oikeudenkäyntikuluista). - Toholammin kunnan lausuma Vaasan HAO:lle Kokkolan kaupungin oikeudenkäyntikuluista. - Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö Kokkolan kaupungin Korpelan voima kuntayhtymän jäsenyysasiasta tekemän valituksen johdosta. - Toholammin kunnanhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle. - Asia on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Toholammin kunnan jäsenyys Ylivieskan kaupungin jätelautakunnassa: - Toholammin kunnanvaltuuston päätös hyväksyä sopimus yhteisen jätelautakunnan perustamisesta Ylivieskan kaupungin organisaatioon ja Toholammin jäsenyyden alkamisesta lautakunnassa alkaen. - Ylivieskan kaupunginhallituksen päätös , jossa se on päättänyt, ettei Toholammin kunta voi osallistua Ylivieskan jätelautakunnan toimintaan lukien, koska Toholammin kunta ei ole hyväksynyt yhtäpitävää sopimusta muiden osakaskuntien kanssa. - Toholammin kunnanhallituksen hakemus Oulun hallinto-oikeudelle Toholammin kunnan jäsenyyden vahvistamiseksi Ylivieskan aluejätelautakunnassa. - Toholammin kunnanhallituksen oikaisuvaatimus (kh ) Ylivieskan kaupunginhallitukselle, kaupunginhallituksen päätöksestä. - Oulun hallinto-oikeus on pyytänyt vastineet Toholammin kunnanhallitukselta ja Ylivieskan kaupunginhallitukselta. - Oulun hallinto-oikeuden päätös (nro 13/0483/1), jolla se hylkää Toholammin kunnan hakemuksen (hallintoriita) jäsenyyden vahvistamiseksi Ylivieskan aluejätelautakunnassa sekä päätös (nro 13/0484/1), jolla hallinto-oikeus poistaen Ylivieskan kaupunginhallituksen päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen hylkää Toholammin kunnan kunnallisvalituksen. - Toholammin kunnanvaltuuston päätös hyväksyä sopimus yhteisen jätelautakunnan perustamisesta ja liittyä Ylivieskan kaupungin organisaatioon perustetun yhteisen Jokilaaksojen Jätelautakunnan jäseneksi. - Ylivieskan kaupunginhallitus on merkinnyt em. kunnanvaltuuston päätöksen tiedokseen

14 Toholammin kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille : - Eero Halmetojan kunnallisvalitus Toholammin kunnanvaltuuston päätöksestä siltä osin kuin se koskee Keski-Pohjanmaan konservatoriolle maksettavaa kuntaosuutta ja valtuutetun esteellisyyttä asian käsittelyyn. - Juhani Ahosen, Airi Kentalan ja Seppo Kuljun kunnallisvalitus, jolla he vaativat samaisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin se koskee etälukioyhteistyön lopettamista. - Vaasan hallinto-oikeuden päätös , jolla se poistaen kunnanvaltuuston päätökseen liitetyn valitusosoituksen jättää em. henkilöiden valitukset tutkimatta. Toholammin kunnan vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma : - Eero Halmetojan valitus Vaasan hallinto-oikeudelle (vastaanotettu HAO:ssa ) Toholammin kunnanvaltuuston päätöksestä hyväksyä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä sen yhteydessä tehty päätös kansalaisopiston ja konservatorion toiminnan jatkamisesta. - Kunnanhallituksen lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta. - Asia on Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Ympäristövastuiden osalta todetaan seuraavaa: Toholammin kunnalla ei ole tiedossa olevia ympäristövastuita. 14

15 3.3. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteon taustaa Arvioinnin ja valvonnan suorittaminen Selvityksen perusteena on Toholammin kunnan sisäisen valvonnan ohjeistus. Riskien hallintaa sekä muihin toiminnan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyviä asioita on käsitelty Konsernivalvontaohjeessa, Tietoturvapolitiikassa ja Turvallisuussuunnitelmassa. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätöskertomus kuvaavat osaltaan sisäisen valvonnan järjestämistä. Arvioinnin ja valvonnan suorittaminen Talousarvion ja -suunnitelman mukaisten taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuukausittain johtoryhmässä sekä raportoidaan hallitukselle. Raportoinnin yhteydessä selvitetään toimintaympäristön muutoksia, ja niiden vaikutuksia kunnan toimintaan. Kunnassa on edelleen meneillään sopeutuminen taloushallinnon siirtymisestä sairaanhoitopiirin toiminnaksi, siihen liittyvien käytäntöjen ja ohjelmistojen aiheuttamaan muutokseen. Sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen alueelliseksi toiminnaksi ja lomatoimen toiminta-alueen laajentuminen ovat tuoneet muutoksia valvontaan. Osastopäälliköt ovat raportoineet osavuosikatsauksessa toiminnan ja talouden kehityksestä ja oleellisista poikkeamisista tavoitteeseen ja edellisen vuoden tilanteeseen nähden. Toiminnan tarkastelu on toteutettu kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden välisillä tilannekatsauksilla ja vapaamuotoisilla kehittämiskeskusteluilla. Sisäisen valvonnan ohje ja konserniohje on uusittu vastaamaan muuttunutta tilannetta. Sisäisen tarkastuksen organisointi 2013 Sisäinen tarkastus on osittain ulkoistettu. Valtuustokaudella tilintarkastusyhteisönä on toiminut Oy Audiator Ab. Tarkastuksessa todennetaan voimassa olevat sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta valvotaan jatkuvasti muun tarkastuksen yhteydessä sekä erikseen valituilla painopistealueilla. Tavoitteena on toteuttaa Oy Audiator Ab:n lanseeraama sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kysymyssapluunan mukainen arviointi. Työpaikkahäirinnän ohjeistus on voimassa myös kunnan tytäryhtiöissä. Viranhaltijat ovat omalta osaltaan suorittaneet sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti tarkastusta ja valvontaa ja raportoineet siitä esimiehilleen. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lautakuntien alaisten viranhaltijoiden päätökset tuotiin lautakunnille tiedoksi lautakuntien kokouksissa. Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset tuotiin kunnanhallitukselle tiedoksi kunnanhallituksen kokouksissa. Päätökset mainittiin esityslistalla ja päätösluettelot toimitettiin esityslistan mukana. 15

16 Päätösten valmistelussa pyrittiin erityiseen tarkkuuteen lakien ja säännösten noudattamisessa ja tarvittaessa jo valmisteluvaiheessa käytettiin lakimiesten ja tilintarkastajan asiantuntemusta. Hallintosääntö määrittelee aukottomasti päätösvallan ja sitä noudatettiin toiminnassa. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut menetyksiä eikä niissä ole jouduttu korvaus- tai muihin oikeudellisiin vastuisiin. Irtaimesta omaisuudesta on kalustoluettelot. Sopimustoiminta Voimassaolevilla sopimuksilla ei ole ollut kunnalle negatiivisia seurauksia. Sopimusten noudattaminen ja niiden vanhentumisajan seuraaminen kuuluu kunkin hallintokunnan vastuulliselle viranhaltijalle. Sopimusten järjestelmällisestä seuraamisesta ja vastuuhenkilön nimeämisestä on syytä muistuttaa hallintokuntia vuoden 2013 aikana. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäiseen tarkastukseen ei ole osoitettu erillisiä omia resursseja eikä palveluja hankita ulkopuolelta. Kunnanhallituksen valitsemat tarkastajat tarkastavat kunnan käteiskassat vuosittain. Edellisessä tarkastuksessa ei havaittu virheitä käteiskassoissa. 3.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmalla ja siitä laskettavilla tunnusluvuilla. Tunnusluvut on laskettu kunnan ulkoisesta tuloslaskelmasta, josta kunnan sisäiset erät on eliminoitu. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys tilikaudelle jaksotettuihin menoihin, jotka laskelmassa on esitetty määrätyssä etuoikeusjärjestyksessä. Tulorahoituksen riittävyys arvioidaan toiminta-, käyttö- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelman toimintakate ilmoittaa, kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tuloslaskelmassa on mukana viemäriliikelaitos. 16

17 TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,0 Valmistus omaan käyttöön 7,6 14,3 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,4 Verotulot 9 883, ,8 Valtionosuudet 9 389, ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 32,7 36,9 Muut rahoitustuotot 9,9 20,3 Korkokulut -385,1-307,4 Muut rahoituskulut -6,9-5,2 Vuosikate 1 132,1 93,8 Poistot ja arvonalentumiset -908,2-842,7 Tilikauden tulos 223,9-748,9 Tilinpäätössiirrot 17,7 17,7 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 241,6-731,2 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut,% 36,36 % 36,26 % Vuosikate/Poistot,% 124,65 % 11,13 % Vuosikate, euroa/asukas ,36 Asukasmäärä Toholammin kunnan toimintakate tilinpäätöksessä 2013 on ,42 euroa. Toimintakate on 3,24 % eli ,00 euroa parempi kuin vuonna Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Toimintakate on erilainen eri kunnissa ja siihen vaikuttavat mm. kunnan oman toiminnan määrä (lukio, terveyskeskus). Alkuperäinen talousarvio tilikaudelle 2013 oli budjetoitu euroa alijäämäiseksi (kunta euroa ja viemäriliikelaitos euroa). Tilikauden aikana kunnanhallitus hyväksyi investointiosaan määrärahamuutoksen ,00 euroa energiansäästöhankkeesta Sykäräisen koulurakennuksen LVI-muutostöihin, mikä saatettiin kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi investointiosaan määrärahamuutoksen ,00 euroa kaavateiden rakentamisesta ja ,00 euroa energiansäästöhankkeesta kiinteistöjen korjausrahaan Sykäräisen koulurakennuksen, Asunto Oy Kerttulanrivin sekä Männistön ja terveyskeskuksen kunnostamiseen. Kunnanvaltuusto myönsi lainaa Sykäräisen nuorisoseura ry:lle ,00 euroa. 17

18 Toimintatuloja kertyi ,96 euroa vähemmän kuin vuonna 2012 ja toimintamenoja oli ,85 euroa vähemmän kuin vuonna Toimintatuloista eniten vähenivät myyntitulot ,65 euroa. Vastaavasti toimintamenoista vähenivät eniten palvelujen ostot ,32 euroa. Suurin säästö palvelujen ostoissa tuli erikoissairaanhoidosta. Myös henkilöstökulut vähenivät vuodesta ,75 euroa eli 2,28 %. Henkilöstösäästöt tulivat valtion täysin korvaaman lomitushenkilöstön käytön vähenemisestä. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku, joka arvioi rahoituksen riittävyyttä. Perusolettamus on, että terveessä taloudessa sen on katettava poistot. Vuoden 2013 vuosikate on positiivinen ja kattaa poistot. Toholammin kunnan vuosikate on ,19 euroa ja 334,43 euroa/asukas. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöksessä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Toholammin kunnan tilikauden tulos on ylijäämäinen ,42 euroa Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista on 36,37 %. Tunnusluku osoittaa kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Jos tilannetta tarkastellaan toisin päin 63,63 % toiminnasta rahoitetaan verorahoituksella. Vuosikate prosentteina poistoista kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä. Luku on 124,65 %. Vuosikate euroa/asukas tunnusluvulla arvioidaan tulorahoituksen riittävyyttä. Keskimääräistä kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei ole voitu asettaa, koska mm. kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi sekä kuntien erilaiset veroprosentit vaikuttavat vuosikatetavoitteen asettamiseen kunnassa. Toholammin kunnan vuosikate on 334,43 euroa/asukas. 18

19 3.4.2 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä saatavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelma sisältää viemäriliikelaitoksen. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 132,0 93,8 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -5,6-4,5 Investointien rahavirta Investointimenot , ,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin 188,1 216,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 16,4 4,5 Toiminnan ja investointien rahavirta 148, ,1 Rahoitutuksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 5,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 441,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -67,4-11,1 Lyhtyaikaisten lainojen muutos 2 000, ,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 3,6-3,5 Vaihto-omaisuuden muutos 6,7 8,5 Saamisten muutos ,0 166,9 Korottomien velkojen muutos -643,3 54,4 Rahoituksen rahavirta -167, ,5 Rahavarojen muutos -19, ,6 Kassavarat ,4 910,6 Kassavarat , ,2 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus, % 113,81 2,46 Lainanhoitokate 3,35 1,26 Kassan riittävyys, pv 11,00 10,00 Asukasmäärä

20 Investointien tulorahoitus % kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai toimintapääomalla. Toholammin kunnan investointien tulorahoitusprosentti on 113,81 %. Pääomamenojen tulorahoitus % on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Pääomamenojen tulorahoitusprosentti on 106,58 %. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tunnusluvun laskennassa on käytetty todellisia lyhennyksiä. Kunnan tunnusluku on 3,35. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvon 1 tai suurempi. Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1 2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kassan riittävyys kuvaa kunnan maksuvalmiutta. Tunnusluku 11,00 ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Tuloslaskelmaan merkittyjen tulojen tulisi kattaa tuloslaskelmaan merkityt menot. Rahoitusnäkökulmasta arvioiden vuosikatetta suhteutetaan investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Tulorahoituksen riittävyydestä voidaan tehdä johtopäätöksiä onko kunnan talous tasapainossa vai ei. Tilikauden vuosikate on positiivinen ja tulos riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen ja valtakunnallisen arviointitavan mukaan kohdistuu luukkuun 2. 1 Ylijäämäinen tai vahva talous Vuosikate riittää sekä korvausinvestointeihin että toteutettujen investointien rahoittamiseen otettujen lainojen takaisinmaksuun. 2 Tasapainossa oleva talous Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Sumupoistojen tulisi vastata vuotuisia korvausinvestointeja. 3 Heikko talous Vuosikate on positiivinen, tilikauden tulos negatiivinen. 4 Kriisitalous Vuosikate on negatiivinen. 3.5 Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Taseen tunnusluvut ovat ylijäämää lukuun ottamatta heikentyneet edellisestä vuodesta, mikä osoittaa että kunnan talous ei ole pysyvästi tasapainossa. Seuraavalla sivulla on Toholammin kunnan tase tuhansina euroina vuosilta sekä taseen tunnusluvut. Tase sisältää viemäriliikelaitoksen. 20

21 TASE (1000 ) JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 9 335, ,3 Aineettomat oikeudet 13,9 24,2 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 590, ,2 Muut pitkävaikutteiset menot 58,4 44,2 Tilikauden yli-/alijäämä 241,6-731,2 Aineettomat hyödykkeet yht. 72,3 68,4 Oma pääoma yhteensä , ,3 Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Maa- ja vesialueet 1 724, ,5 Poistoero 474,4 492,1 Rakennukset , ,2 Poistoero ja vapaaeht. var.yht. 474,4 492,1 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 117, ,3 PAKOLLISET VARAUKSET Koneet ja kalusto 537,7 631,0 Muut pakolliset varaukset 235,0 235,0 Muut aineelliset hyödykkeeet 15,4 15,4 Pakolliset varaukset yht. 235,0 235,0 Ennakkomaksut ja kesken- TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT eräiset hankinnat 770, ,9 Valtion toimeksiannot 5,4 9,1 Aineelliset hyödykkeet yht , ,3 Lahjoitusrahastojen pääomat 20,4 16,7 Sijoitukset Toimeksiantojen pääomat yht. 25,8 25,8 Osakkeet ja osuudet 4 549, ,0 VIERAS PÄÄOMA Muut lainasaamiset 777,2 777,2 Pitkäaikainen Sijoitukset yht , ,2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,9 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,9 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 124,4 97,2 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Pitkäaik.vieras pääoma yht , ,1 Valtion toimeksiannot 5,4 9,1 Lyhytaikainen Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1,0 1,0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 534, ,1 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT. 6,4 10,1 Saadut ennakot 63,2 111,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 618, ,9 Vaihto-omaisuus Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 266,2 249,7 Aineet ja tarvikkeet 7,6 14,3 Siirtovelat 1 803, ,1 Vaihto-omaisuus yht. 7,6 14,3 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , ,2 Saamiset Vieras pääoma yhteensä , ,3 Lyhytaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,5 Myyntisaamiset 369,8 381,2 Lainasaamiset 1 385,7 450,0 TASEEN TUNNUSLUVUT: Muut saamiset 905,9 368,0 Omavaraisuusaste, % 31,99 % 32,86 % Siirtosaamsiet 9,1 4,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 75,93 % 72,00 % Lyhytaikaiset saamiset yht , ,6 Kertynyt yli-/alijäämä Saamiset yht , ,6 Kertynyt yli-/alijäämä /asukas Rahat ja pankkisaamiset 891,4 910,6 Lainakanta VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,5 Lainakanta /as Lainasaamiset, Asukasmäärä

22 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Toholammin kunnan omavaraisuusaste on 31,99 %. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Toholammin kunnan käyttötuloista 75,93 % tarvittaisiin velkojen takaisinmaksuun. Tästä voi seurata kuinka hyvin kunta voi maksaa velkansa pelkästään tulorahoituksella. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kunnan lainakanta on lisääntynyt edellisestä vuodesta 11,0 % eli 571 euroa/asukas. Lainat ovat vuoden 2013 lopussa euroa asukasta kohden. Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 3.6 Kokonaistulot ja menot KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT v TULOT euroa % MENOT euroa % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,75 32,11 Toimintakulut ,19 94,48 Verotulot ,96 31,19 - Valmistus omaan käyttöön ,02-0,03 Valtionosuudet ,00 29,63 Korkotuotot ,57 0,10 Korkokulut ,23 1,30 Muut rahoitustuotot 9 857,70 0,03 Muut rahoituskulut 6 918,39 0,02 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien - toteutumaton investointi menoksi hyödykkeiden luovutusvoitot ,49-0,02 Investoinnit - käyttöomaisuuden myyntitappiot ,00 0,00 Rahoitusosuudet investointeihin ,70 0,59 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,00 0,05 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,15 4,00 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,00 0,23 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 6,31 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistuotot yhteensä ,19 100,00 Kokonaismenot yhteensä ,94 100,00 22

23 3.7 Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistelty Ei yhdistelty Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 KOY Toholammin Vuokratalot As Oy Kerttulanrivi Muut yhtiöt 2 Toholammin Energia Oy Toholammin kehitys Oy Kuntayhtymät 4 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvalu ky, Kiuru Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan Liitto ky Korpelan Voima ky Osakkuusyhteidöt 1 As Oy Kultavieri Konsernin toiminnan ohjaus Toholammin kunnan konserniohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa Konserniohje antaa konsernitason toimintaohjeet ja määrittelee konsernitason toimintaperiaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen asemaa konsernin johtajana. Konserniohje sisältää konsernin johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyviä asioita sekä määrittelee, minkälaista yhteistyötä konsernitasolla tehdään esimerkiksi rahoituksessa, sijoitustoiminnassa, riskien hallinnassa ja henkilöstöasioissa Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kuluneen tilikauden tärkeimpiin päätöksiin kuuluivat kirkonkylän teollisuusalueen kylmän varastohallin rakennuttaminen Pramia Plastic Oy:n käyttöön. ORC-voimalaitos otettiin käyttöön Kokonaiskustannukset olivat 9,8 milj., viimeinen TEM:n avustus erä saatiin tammikuussa Voimalaitoksen kuumaöljypumput rikkoutuivat lokakuun alussa ja laitos seisoi n. 2 kk. Vakuutusyhtiöltä on haettu korvausta tuotannon keskeytyksestä, lähinnä kotimaisen polttoaineen ja polttoöljyn välisestä erosta syntyneisiin kustannuksiin Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernivalvontaa on suoritettu kunnan talouskatsausten yhteydessä. 23

24 3.7.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA (1000 ) Toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,1 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 98,6 75,2 Toimintakate , ,1 Verotulot 9 843, ,4 Valtionosuudet 9 389, ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 157,9 156,7 Muut rahoitustuotot 42,6 209,6 Korkokulut -609,7-572,2 Muut rahoituskulut -7,3-9,3 Vuosikate 2 918, ,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Satunnaiset erät Tilikauden tulos 688,6-75,2 Poistoeron lis(-)/väh(+) 105,9 73,2 Vähemmistöosuudet -0,9 0,0 Tilikauden ylijäämä 793,6-2,0 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut,% 60,37 59,81 Vuosikate/Poistot,% 130,88 96,05 Vuosikate, euro/asukas 862,12 534,10 Asukasmäärä

25 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut KONSERNIRAHOITUSLASKELMA (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 918, ,9 Satunnaiset erät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 11, ,9-22, ,0 Investointien rahavirta Investointimenot , ,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin 937, ,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -13, ,8 23, ,3 Toiminnan ja investointien rahavirta -948, ,3 Rahoitutuksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -16,8 Antolainasaamisten vähennykset -16,8 5,0 5,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 816, ,2 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -950, ,5 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 027, , , ,0 Oman pääoman muutokset 6,8 6,8 970,0 970,0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 18,3-122,1 Vaihto-omaisuuden muutos -34,8-254,8 Saamisten muutos -972,5 231,5 Korottomien velkojen muutos -621, ,5 232,8 87,4 Rahoituksen rahavirta 272, ,4 Rahavarojen muutos -676, ,9 Kassavarat , ,8 Kassavarat ,8-676, , ,9 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 75,49 19,24 Pääomamenojen tulorahoitus, % 60,38 15,92 Lainanhoitokate 2,26 0,94 Kassan riittävyys, pv 38,62 36,40 Asukasmäärä

26 Konsernitase ja sen tunnusluvut KONSERNITASE (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 9 335, ,3 Aineettomat oikeudet 131,0 129,9 Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot 64,2 51,5 Muut omat rahastot 1 445, ,5 Ennakkomaksut 63,8 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 049, ,6 259,0 181,4 Tilikauden yli-/alijäämä 793,6-2,4 Aineelliset hyödykkeet , ,0 Maa- ja vesialueet 2 354, ,8 Rakennukset , ,7 VÄHEMMISTÖOSUUDET 99,9 105,6 Kiinteät rakenteet ja laitteet 5 312, ,4 Koneet ja kalusto 7 013, ,2 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Muut aineelliset hyödykkeet 621,9 213,9 VARAUKSET Ennakkomaksut ja kesken- Poistoero 877,8 863,3 eräiset hankinnat 1 429, ,2 Vapaaehtoiset varaukset 87,8 208, , ,2 965, ,0 Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet 1 877, ,8 Muut pakolliset varaukset 376,1 347,7 Osakkeet ja osuudet 417,0 388,4 376,1 347,7 Muut lainasaamiset 24,0 24,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset 1 386, ,5 Valtion toimeksiannot 244,6 249, , ,7 Lahjoitusrahastojen pääomat 20,4 16,7 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen pääomat 27,0 15,4 Valtion toimeksiannot 32,6 18,7 292,0 281,8 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1,0 1,0 VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat 10,7 10,9 Pitkäaikainen 44,3 30,6 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä 834,9 914,9 Vaihto-omaisuus Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 3 168, ,0 Aineet ja tarvikkeet 170,2 156, , ,3 Keskeneräiset tuotteet 57,2 41,9 Lyhytaikainen Valmiit tuotteet 158,7 121,9 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 653, ,2 Muu vaihto-omaisuus 51,7 31,3 Lainat julkisyhteisöiltä 71,5 68,6 Ennakkomaksut 90,8 142,2 Lainat muilta luotonantajilta 528,6 493,9 Saadut ennakot 119,8 138,7 Saamiset Ostovelat 1 496, ,9 Pitkäaikaiset saamiset Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 714,0 682,4 Myyntisaamiset 11,1 11,1 Siirtovelat 2 968, ,3 Muut saamiset 9, , ,1 21,0 11,1 Vieras pääoma yht , ,4 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 567, ,7 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,5 Lainasaamiset 24,0 0,1 Muut saamiset 1 264,7 752,2 TASEEN TUNNUSLUVUT: Siirtosaamsiet 867,4 307,8 Omavaraisuusaste, % 29,13 28, , ,8 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 97,17 94,29 Rahoitusarvopaperit Kertynyt yli-/alijäämä Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 46,8 65,6 Kertynyt yli-/alijäämä /asukas Muut arvopaperit 96,2 299,8 Lainakanta ,0 365,4 Lainakanta /as Rahat ja pankkisaamiset 4 803, ,4 Lainasaamiset, VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,5 Asukasmäärä

27 Konsernin henkilöstömäärä on seuraava: Toholammin Energia Oy Vt. toimitusjohtaja (osa-aikainen) ja toimistovirkailija (osa-aikainen) ostopalveluna kunnalta. Lisäksi vakituinen laitosmies sekä määräaikainen projektityöntekijä. Päivystykset on hoidettu osittain ostopalveluna. Kiinteistöosakeyhtiö Toholammin Vuokratalot Isännöintipalvelu ja hallinnointi ostetaan ostopalveluna kunnalta, n. 1 henkilötyövuosi. Talonmiespalvelut ostopalveluna. Toholammin Kehitys Oy Toimitusjohtaja oto. ostetaan ostopalveluna kunnalta. Yritysasiamies, jonka palvelua kunta ostaa 3 5 pv/ viikko erillisellä sopimuksella alkaen. Sopimus on uusittu Tilikaudella 2013 yhtiössä on ollut 1 työntekijä. 3.8 Keskeiset liitetiedot 3.9. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ja taloussuunnitelmakaudella (KuntaL 69 ) Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Tilikauden tuloksen käsittely Kunta Liikelaitos Yhteensä Tilikauden tulos ennen varausja rahastosiirtoja , , ,81 Lisätään poistoeron vähennys , ,61 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,42 Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa , , ,07 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,42 Ylijäämä yhteensä , , , Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman. Kuntalain edellyttämää talouden tasapainottamisohjelmaa ei olisi lain mukaan tarvinnut tehdä koska kunnan tase on ylijäämäinen. 27

28 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 4.1 Seurantaa koskeva sääntely Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (KuntaL65.5 ). Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. 4.2 Tavoitteiden toteutuminen Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelmatalousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan (KuntaL 65.4 ). Samaa rakennetta noudatetaan toimintakertomukseen otettavassa talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoksi tilikaudelle vahvistettiin osasto netto sis. erät mukaan lukien. Toteutumisvertailussa sitovat luvut ovat harmaalla taustalla Hyväksyttäessä talousarviota on valtuusto määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet osastojen ja vastuuhenkilöiden sitovasti noudatettavaksi. Talousarvion vastuuhenkilöt on Toholammin kunnassa määritelty voimaan tulleessa hallintosäännössä. 4.3 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen HALLINTO-OSASTO Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Hallintopalvelut sisältävät asuntotoimen ja kunnan yhteispalvelujen järjestämisen. Yhteispalveluihin kuuluvat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymältä ostetut talous- ja henkilöstöpalvelut, omana toimintona tuotetut neuvonta-, posti-, puhelin-, toimistotarvike-, tulostus-, kopiointi- ja kahviopalvelut ja yhteistoimintana tuotetut valtionhallinnon palvelut. Kunnanjohtaja vastaa elinkeinopalveluista ja yhteistoiminta-alueelle siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omistajaohjauksesta. 28

29 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Uusien yritysten lisääntyminen Uusia yrityksiä 12 ja uusia työpaikkoja 7 Kunnan talouden seuranta Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kk:ssa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kunnanhallitukselle pidetty varsinaisia talouskatsauksia 6 kpl, lisäksi taloustilannetta käsitelty n. 3 kertaa tasapainottamisohjelman, tilinpäätöksen ja talousarvion yhteydessä. Valtuustolle tiedotettu joka kokouksessa. Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen Toiminnallisia muutoksia ei ole syntynyt, jotka alentaisivat kustannuksia HENKILÖSTÖ TP2012 TA2013 TP2013 Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset Määräaikaiset työsuhteiset 0,25 Muut tilapäiset Yhteensä 5 5 5,25 29

30 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TA2013 Muutos TA + muutos TOT2013 Poikkeama ur ur ur ur ur HALLINTO-OSASTO MYYNTITUOTOT , ,95 TUET JA AVUSTUKSET , ,91 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,74 Tulot yht , ,70 PALKAT JA PALKKIOT , ,82 HENKILÖSIVUKULUT , ,30 HENKILÖSTÖKORVAUKSET , ,64 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,83 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,39 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,63 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , ,00 VUOKRAT ,94 789,06 MUUT TOIMINTAKULUT , ,05 Menot yht , ,48 Netto ennen poistoja , ,22 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , ,64 Poistot yht , ,64 Netto , ,86 30

31 LOMATOIMEN OASTO Vastuuhenkilö: Lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut - vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana - sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua Toteutuneet lomitukset - siirtyviä vuosilomapäiviä enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin v siirtyviä vuosilomapäiviä 7,5 % myönnetyistä päivistä - Tuettua maksullista käytettiin h, joka on 676 h enemmän kuin v palvelusuunnitelmat tehdään suunnitelman mukaan Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat - vuodelle 2013 suunnitellut tilakäynnit tehty - palvelusuunnitelmia tehty 152 kpl. Tavoitteesta jäätiin 32 tilaa. - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijais-apujen ja vuosilomien toteutumiseen Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) sairauspoissaolo % Lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 - lomittajien ammattitaito vl-lomitus 4,3 sa-lomitus 4,2 - lomahallinnon asiakaspalvelu 4,3 tavoitettavuus 4,0 tiedonsaannin riittävyys 4,0 - alle vuoden 2012 tason - sairauspoissaoloja oli pv, joka on pv vähemmän kuin v suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v perehdytyksiin osallistunut 12 lomittajaa, perehdytyspäiviä 41 pv - tavoite: 20 lomittajaa, 52 pv 31

32 - lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti Lomitusaika min/ky - lomitusaika min/ky poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - tietoa ei ole vielä saatavilla, koska Melasta ei ole vielä toimitettu v tilastotietoja - vertailutietoa ei ole saatavilla ennen kuin vuoden 2013 valtionkorvaustilitykset on käsitelty Melassa - Lomitusnetin hyödyntämistä asiakaspalveluissa lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Lomitusnetin käyttö Mobiilijärjestelmän käyttö - vähintään 30 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 40 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä - 16 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - 49 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - 98 % vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä Suoritteet TP 2012 TA 2013 TP2013 Toteutuneet maatalousyrittäjien lomapäivät Nettopäiväkustannus e/pv 165,10 161,48 155,72 Lomaanoikeutettuja maatalousyrittäjiä Lomaaoikeutetut turkistilat Lomaanoikeutetut turkistuottajat Toteutuneet turkistarhaajien lomapäivät (vl 451 pv, lisävap h) yht. 522 pv vuosiloma 350 pv lisävapaa 850 h (vl 389 pv, lisävap h) yht. 550 pv Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TP 2013 Vakituiset viranhaltijat 1,9 1,9 1,0 Määräaikaiset viranhaltijat 0,9 Vakinaiset työsuhteiset 109 hlöä hlöä Määräaikaiset 26 hlöä hlöä Tilapäiset 31 n. 250** 53* *Tilapäisiä maatalouslomittajia työsuhteessa **Tilapäisiä maatalouslomittajia vuoden aikana n Luku ilmoitettu henkilöinä ei henkilötyövuosina. 32

33 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TA2013 Muutos TA + muutos TOT2013 Poikkeama ur ur ur ur ur LOMATOIMEN OSASTO MYYNTITUOTOT , ,52 MAKSUTUOTOT , ,38 TUET JA AVUSTUKSET , ,69 MUUT TOIMINTATUOTOT ,82 360,82 Tulot yht , ,63 PALKAT JA PALKKIOT , ,65 HENKILÖSIVUKULUT , ,83 HENKILÖSTÖKORVAUKSET , ,54 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,70 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,54 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,13 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE , ,95 VUOKRAT ,15-203,15 MUUT TOIMINTAKULUT , ,46 Menot yht , ,09 Netto ennen poistoja , ,46 Netto , ,46 33

34 TEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivous- toimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET 2013 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Palveluiden turvaaminen eri hallintokunnille ja kuntalaisille Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys ei kirjattuja palautteita Palveluiden oikeaaikaisuus Palveluiden kustannusten seurannan kehittäminen Aikataulu Poikkeama +/- 10 % ei palautteita Prosentti Kustannusarviossa pysyminen +/- 10 % kehittämistä jatketaan TUNNUSLUVUT 2013 HENKILÖSTÖ TP2012 TA2013 TP2013 Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset 30 31,5 34 Määräaikaiset työsuhteiset 10,5 8 6 Muut tilapäiset Yhteensä 46,5 44,

35 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TA2013 Muutos TA + muutos TOT2013 Poikkeama ur ur ur ur ur TEKNINEN OSASTO MYYNTITUOTOT , ,37 MAKSUTUOTOT , ,15 TUET JA AVUSTUKSET , ,82 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,48 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS , ,02 Tulot yht , ,84 PALKAT JA PALKKIOT , ,94 HENKILÖSIVUKULUT , ,60 HENKILÖSTÖKORVAUKSET , ,59 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,36 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,25 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,47 VUOKRAT , ,90 MUUT TOIMINTAKULUT , ,01 Menot yht , ,52 Netto ennen poistoja , ,32 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , ,69 Poistot yht , ,69 Netto , ,01 35

36 SIVISTYSOSASTO Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaaaikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITE 2013 MITTARI MITTARIN TAVOITEAR- VO Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, Aamupäivätoiminta kerhoja päiväkodissa esikoulu- laisten päivähoitoryhmän kanssa, yksi iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa avustus- Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Oppilaanohjauksen henkilöstö Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Useampia hankkeita toteutunut Työryhmä asetettu ja toiminta jatkuu. Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstösuunnitelma vuoteen 2020 Sykäräisen kirjastopalvelun sisällöllinen kehittäminen Erityislastentarhanopet-tajan ennaltaehkäisevä työ ja yhteistyö neuvo-lan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä Laadittu henkilöstösuunnitelma Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä Uudistunut kokoelma koulun oppilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin määrärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Verkko-opetus vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy. Tavoite 1 2 hanketta Työryhmä (stj, siv.ltk:n jäsenet, kh:n edustus) asetettu ja toiminnassa. Vanhentunut aineisto poistettu, pääkirjaston aineisto kiertää Sykäräiseen Toteutunut Toteutunut Toimi julistettiin avoimeksi, ei yhtään haki-jaa. Ei toteutunut. Toteutunut Laatiminen kesken Toimeenpano kesken Toteutunut 36

37 Opetussuunnitelmien uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen Liikunta-alueiden kunnossapito Facebook-sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötetty-jen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijä-tilastot Paikallisten opetussuunnitelmien uudista-minen Opetussuunnitelmatyöryhmät asetettu ja työskentely alkanut Luotu kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keski- Pohjanmaan menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti VESO-koulutus työn aloittamiseksi toteu-tunut. Päätökset laatimistavasta maakunnas-sa avoinna. Toteutunut. Tapahtumista tiedottaminen ja verkko-sivujen päivitys jatku-vaa. Osallistuttu 97 kulttuuritilaisuuden, 8 muun tilaisuuden ja neljän näyttelyn järjestämi-seen. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti % Urheiluhallin päiväkäyttö koulun osalta ja iltavuorot klo varaukset 100 % Kuntosalille myyty 119 kulkulätkää vuonna 2013 Jaetut avustukset 100 % Ei toteutunut. Tuettu ja autettu hakemaan avustusta Ely / KepLi Toimivuus + henkilöstöresurssi 100 % Toteutunut. Oppisopimustyöntekijä ½ hlötyövuotta ollut käytössä. TUNNUSLUVUT Suorite TP2012 TA2013 TP2013 Päivähoitopaikat ,5 Esikoulun oppilaat Aamu- ja iltapäivätoiminta lk oppilaat Pikku Hermanni lk oppilaat Perusopetus yhteensä Päivälukion oppilaat Etälukion oppilaat Kulttuuritilaisuudet

38 HENKILÖSTÖ TP 2012 TA 2013 TP 2013 Vakinaiset viranhaltijat 51,8 51,8 51,8 Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset 27,8 27,2 25,3 Määräaikaiset työsuhteiset 2 2 2,8 Muut tilapäiset Yhteensä 83, ,9 HUOM! Henkilöstö laskettu vuoden 2011 tilinpäätösohjeen mukaan: Henkilökunnan määrä kuvaa kunnan käytössä olevaa työpanosta tilinpäätösvuoden lopussa. Määrään lasketaan kokoaikaiset, osa-aikaiset ja työllistetyt työntekijät, jotka ovat vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa kuntaan. Myös osaaikaiset harjoittelijat ja oppisopimustyöntekijät lasketaan mukaan. Henkilöitä, jotka eivät ole työoikeudellisessa palvelussuhteessa kuntaan, ei lasketa mukaan. Osa-aikainen henkilöstö vuoden lopun tilanteessa muutetaan kokoaikaisiksi osa-aikojen suhteellisten osuuksien yhteismäärän perusteella taikka ilmoittamalla erikseen osa-aikaisen henkilöstön määrän. Muut: työllistetyt, harjoittelijat ym. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TA2013 Muutos TA + muutos TOT2013 Poikkeama ur ur ur ur ur SIVISTYSOSASTO MYYNTITUOTOT , ,95 MAKSUTUOTOT , ,10 TUET JA AVUSTUKSET , ,89 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,64 Tulot yht , ,58 PALKAT JA PALKKIOT , ,28 HENKILÖSIVUKULUT , ,09 HENKILÖSTÖKORVAUKSET , ,15 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,57 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,42 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,14 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE , ,62 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE ,00 0,00 VUOKRAT , ,25 MUUT TOIMINTAKULUT , ,22 Menot yht , ,16 Netto ennen poistoja , ,74 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , ,02 Poistot yht , ,02 Netto , ,72 38

39 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA2013 Muutos TA + muutos TOT2013 Poikkeama ur ur ur ur ur KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ MYYNTITUOTOT , ,25 MAKSUTUOTOT , ,63 TUET JA AVUSTUKSET , ,49 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,80 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS , ,02 Tulot yht , ,91 PALKAT JA PALKKIOT , ,17 HENKILÖSIVUKULUT , ,56 HENKILÖSTÖKORVAUKSET , ,92 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,32 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,60 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,57 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE ,33-196,33 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , ,00 VUOKRAT , ,74 MUUT TOIMINTAKULUT , ,72 Menot yht , ,21 Netto ennen poistoja , ,30 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , ,97 Poistot yht , ,97 Netto , ,33 39

40 4.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (ilman liikelaitosta) TULOSLASKELMA TA2013 ur Muutos ur TA + muutos ur TOT2013 ur Poikkeama ur TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,50 Maksutuotot , ,63 Tuet ja avustukset , ,49 Muut toimintatuotot , , , ,51 Valmistus omaan käyttöön , ,02 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,81 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,87 Muut henkilösivukulut , ,43 Palvelujen ostot , ,80 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,20 Avustukset , ,33 Muut toimintakulut , , , ,79 TOIMINTAKATE , ,30 Verotulot , ,96 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,92 530,92 Muut rahoitustuotot , ,47 Korkokulut , ,64 Muut rahoituskulut , , , ,00 VUOSIKATE , ,26 Suunn.mukaiset poistot , ,97 TILIKAUDEN TULOS , ,29 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,61 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,90 40

41 VEROTULOJEN ERITTELY VEROTULOJEN ERITTELY TA2013 TA+mutos TOT2013 Poikkeama Kunnallisvero , ,68 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,81 Kiinteistövero , ,09 Verotulot yhteensä , ,96 Verovuosi Tulovero-% Verotettava tulo Muutos ed. vuoteen , ,07 % , ,50 % , ,41 % , ,71 % , ,22 % ,95 % , ,57 % Luvut perustuvat verohallinnon antamiin verotustietoihin. Verotus 2013 valmistuu syksyllä VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY TA2013 TA+mutos TOT2013 Poikkeama Kunnan peruspalvelujen (ns. yhden putken) valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä

42 4.3.3 Investointien toteutuminen Toholammin kunta INVESTOINNIT TA2013 Muutos TA + muutos TOT2013 Poikkeama HALLINTO 703 Maa-alueet , ,00 Myynnit yht , ,00 Investoinnit netto , , Osakkeet ja osuudet Käyttöomaisuuden osto , ,00 Myynnit yht ,00 100,00 Investoinnit netto , ,00 TEKNINEN 717 Teollisuusalueen tiet Investointihankinnat yht , ,04 Rahoitusosuudet yht , ,19 Investoinnit netto , , Pajatie ja kevyen väylä , , Kunnantalo peruskorjaus Investointihankinnat yht , ,60 Rahoitusosuudet yht , ,00 Investoinnit netto , , ATK-investoinnit tekninen , , Terminaali , , Hautakankaan kaatopaikka ,60 301, Moottoriruisku, palotoimi , , Kiinteistöjen korjaukset MR Kuusiston kiint korjaus , , Kleemolan koulukiint korjaus , , Herman O:n koulun korjaus , , Päiväkodin kiint korjaus ,97-242, Sykäräisen koulukiinteisön korjaus , , Paloaseman korjaus , , Terveyskeskus , , Kunnantalon asunto , , Männistö 2013 ensihoito , , Kerttulanrivin remontti , ,90 Korjaukset yht , , Energiansäästöohjelma , , EH Herman Ojalan koulu , , EH Kuusiston koulu , , EH Toimintakeskus , , EH Päiväkoti ,37-320, EH Terveyskeskus , ,68 Energiansäästöohj yht , ,67 SIVISTYS 746 Monitoimi-/liikuntahalli , , Kerttulan kentän kunnostaminen ,73-338,73 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointihankinnat yht , ,08 Rahoitusosuudet yht , ,19 Myynnit yht , ,00 Investoinnit netto , ,27 42

43 4.3.4 Rahoitusosan toteutuminen (ilman liikelaitosta) RAHOITUSLASKELMA TA2013 ur Muutos ur TA + muutos ur TOT2013 ur Poikkeama ur Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,26 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,77 Investointien rahavirta Investointimenot , ,08 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,19 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,27 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,04 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut , ,82 Vaihto-omaisuuden muutos , ,67 Saamisten muutos , ,15 Korottomien velkojen muutos , , , ,83 Rahoituksen rahavirta , ,83 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,21 43

44 4.3.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Käyttötalous TA2013 Eur Muutos Eur TA + muutos Eur TOT2013 Eur Poikkeama Eur HALLINTO-OSASTO Tulot yht , ,70 Menot yht , ,48 Netto , ,22 LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht , ,63 Menot yht , ,09 Netto , ,46 TEKNINEN OSASTO Tulot yht , ,84 Menot yht , ,52 Netto , ,32 SIVISTYSOSASTO Tulot yht , ,58 Menot yht , ,16 Netto , ,74 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot yht Menot yht Netto , ,30 TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,96 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot ,92 530,92 Muut rahoitustuotot , ,47 Korkokulut , ,64 Muut rahoitusmenot , ,03 INVESTOINTIOSA Investointihankinnat , ,08 Rahoitusosuudet inv.menoihin , ,19 Pysyvien vast.hyödykk luovutustulot , ,00 RAHOITUS Antolainauksen muutokset Antolainsaamisten lisäykset 0,00 Antolainasaamisten vähennyks , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys , ,00 Pitkäaik.lainojen vähennys , ,00 Lyhytaik.lainojen muutos , ,00 Yhteensä , ,53 44

45 5 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 5.1 Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset ja ohjeet Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernitase. Tilinpäätöslaskelmien laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja asetusta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden ja laskelmakaavojen mukaisesti. Tuloslaskelmassa on ilmoitettava tuotto- ja kuluerät erikseen niitä toisistaan vähentämättä, jollei tuoton ja kulun yhdistäminen yhdeksi eräksi ole perusteltua oikean ja riittävän kuvan antamiseksi (KPA 1: 10.1 ). Tuloslaskelma ja tase laaditaan sentin tarkkuudella. Rahoituslaskelma ja konsernitase voidaan esittää myös tuhansin euroin. 5.2 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA (sis. Viemäriliikelaitos) Toimintatuotot Myyntitulot , ,41 Maksutulot , ,99 Tuet ja avustukset , ,35 Muut tulot , , , ,71 Valmistus omaan käyttöön 7 582, ,69 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,64 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , ,74 Palvelujen ostot , ,93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,71 Avustukset , ,21 Muut toimintakulut , , , ,04 Toimintakate , ,64 Verotulot , ,83 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,25 Muut rahoitustuotot 9 857, ,97 Korkokulut , ,68 Muut rahoituskulut , , , ,43 Vuosikate , ,76 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,14 Tilikauden tulos , ,38 Poistoeron lis(-)/väh(+) , ,01 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) , ,37 45

46 5.3 Rahoituslaskelma TOHOLAMMIN KUNTA RAHOITUSLASKELMA (sis. Viemäriliikelaitos) Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,76 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,76 Investointien rahavirta Investointimenot , ,82 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,62 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,20 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,44 Rahoitutuksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 5 000, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhtyaikaisten lainojen muutos , , , ,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 3 637, ,33 Vaihto-omaisuuden muutos 6 718, ,16 Saamisten muutos , ,81 Korottomien velkojen muutos , , , ,59 Rahoituksen rahavirta , ,59 Rahavarojen muutos , ,85 Kassavarat , ,02 Kassavarat , , , ,85 46

47 5.4 Tase TASE (sis. Viemäriliikelaitos) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,72 Aineettomat oikeudet , ,69 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,44 Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 Tilikauden yli-/alijäämä , ,37 Aineettomat hyödykkeet yht , ,67 Oma pääoma yhteensä , ,79 Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Maa- ja vesialueet , ,11 Poistoero , ,87 Rakennukset , ,27 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht , ,87 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,20 PAKOLLISET VARAUKSET Koneet ja kalusto , ,44 Muut pakolliset varaukset , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,21 Pakolliset varaukset yht , ,00 Ennakkomaksut ja keskener. hank , ,71 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Aineelliset hyödykkeet yht , ,94 Valtion toimeksiannot 5 375, ,98 Sijoitukset Lahjoitusrahastojen pääomat , ,65 Osakkeet ja osuudet , ,53 Toimeksiantojen pääomat yht , ,63 Muut lainasaamiset , ,32 VIERAS PÄÄOMA Sijoitukset yht , ,85 Pitkäaikainen TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Valtion toimeksiannot 5 375, ,98 Muut velat/liittymismaksut , ,42 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 985,08 983,69 Pitkäaikainen vieras pääoma yht , ,42 Toimeksiantojen varat yht , ,67 Lyhytaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Vaihto-omaisuus 7 582, ,69 Saadut ennakot , ,68 Saamiset Ostovelat , ,48 Lyhytaikaiset saamiset Muut velat/liittymismaksut , ,84 Myyntisaamiset , ,21 Siirtovelat , ,37 Lainasaamiset , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , ,37 Muut saamiset , ,08 Vieras pääoma yhteensä , ,79 Siirtosaamsiet 9 149, ,95 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 Lyhytaikaiset saamiset yht , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 47

48 5.5 Konsernilaskelmat KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,47 Toimintakulut , ,15 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta , ,15 Toimintakate , ,53 Verotulot , ,45 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,63 Muut rahoitustuotot , ,91 Korkokulut , ,37 Muut rahoituskulut , ,07 Vuosikate , ,02 Poistot ja arvonalentumiset , ,50 Satunnaiset erät Tilikauden tulos , ,48 Poistoeron lis(-)/väh(+) , ,67 Vähemmistöosuudet -924,95-410,82 Tilikauden ylijäämä , ,63 48

49 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,03 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,49 Investointien rahavirta Investointimenot , ,94 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,22 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,80 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,31 Rahoitutuksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset , , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,91 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,75 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,86 Oman pääoman muutokset 6 761, , , ,35 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,27 Vaihto-omaisuuden muutos , ,21 Saamisten muutos , ,24 Korottomien velkojen muutos , , , ,59 Rahoituksen rahavirta , ,80 Rahavarojen muutos , ,51 Kassavarat , ,05 Kassavarat , , , ,51 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 75,49 19,24 Pääomamenojen tulorahoitus, % 60,38 15,92 Lainanhoitokate 2,26 0,94 Kassan riittävyys, pv 38,62 36,40 Asukasmäärä

50 KONSERNITASE KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,72 Aineettomat oikeudet , ,51 Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot , ,32 Muut omat rahastot , ,96 Ennakkomaksut ,49 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , , ,83 Tilikauden yli-/alijäämä , ,63 Aineelliset hyödykkeet , ,24 Maa- ja vesialueet , ,38 Rakennukset , ,42 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,03 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,16 Koneet ja kalusto , ,74 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Muut aineelliset hyödykkeet , ,30 VARAUKSET Ennakkomaksut ja kesken- Poistoero , ,23 eräiset hankinnat , ,75 Vapaaehtoiset varaukset , , , , , ,92 Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet , ,43 Muut pakolliset varaukset , ,67 Osakkeet ja osuudet , , , ,67 Muut lainasaamiset , ,73 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset , ,19 Valtion toimeksiannot , , , ,69 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,65 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen pääomat , ,96 Valtion toimeksiannot , , , ,47 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 985,08 983,69 VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat , ,91 Pitkäaikainen , ,66 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä , ,43 Vaihto-omaisuus Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,98 Aineet ja tarvikkeet , ,73 Siirtovelat Keskeneräiset tuotteet , , , ,95 Valmiit tuotteet , ,24 Lyhytaikainen Muu vaihto-omaisuus , ,67 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,09 Ennakkomaksut , ,14 Lainat julkisyhteisöiltä , , , ,68 Lainat muilta luotonantajilta Saamiset Saadut ennakot , ,51 Pitkäaikaiset saamiset Ostovelat , ,53 Myyntisaamiset , ,41 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,77 Muut saamiset 9 875,25 Siirtovelat , , , , , ,54 Lyhytaikaiset saamiset Vieras pääoma yht , ,49 Myyntisaamiset , ,04 Lainasaamiset ,11 110,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 Muut saamiset , ,27 Siirtosaamsiet , , , ,75 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,46 Muut arvopaperit , , , ,90 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 50

51 6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 6.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet sekä sijoitusluontoiset erät on merkitty taseessa hankintamenon arvoon. Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintahintaan. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 6.2 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Hallinto-osasto , ,41 Lomatoimen osasto , ,90 Tekninen osasto , ,48 Sivistysosasto , ,01 Viemäriliikelaitos , ,48 Yhteensä , , Verotulojen erittely Verotulojen erittely Kunnallisvero , ,51 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,89 Kiinteistövero , ,43 Verotulot yhteensä , , Valtionosuuksien erittely Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja sivistystoimen valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä

52 6.2.4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kunnanvaltuuston vahvistamaa poistosuunnitelmaa. Poistomenetelmäksi on vahvistettu tasapoisto ja poistoajat ovat: Ennen vuotta 2013 valmistuneet 2013 ja sen jälkeen valmistuneet Aineettomat hyödykkeet 5 vuotta 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 2 vuotta Rakennukset Asuinrakennukset 50 vuotta 30 uotta Hallinto- ja laitosrakennukset 50 vuotta 20 vuotta Tehdas- ja tuotanto- sekä vapaa-ajanrakennukset 30 vuotta 20 vuotta Talousrakennukset 20 vuotta 10 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Viemäriverkko 40 vuotta 30 vuotta Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 20 vuotta 15 vuotta Kadut, tiet, torit, puistot ym. maa- ja vesirakenteet 15 vuotta 15 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 15 vuotta 10 vuotta Koneet ja kalusto Sairaala-, terv.huolto- yms. Laitteet 10 vuotta 5 vuotta Atk-laitteet 10 vuotta 3 vuotta Muut laitteet ja kalusteet 10 vuotta 3 vuotta Kunnanvaltuusto on vahvistanut poistosuunnitelmaan pienhankintarajaksi euroa. Pienet käyttökustannushankkeet, joiden hankinta-arvo on alle euroa, kirjataan vuosikuluksi. Vuosikulut on koottu omaksi luetteloksi. Mikäli hankinta-arvon alittava hanke on osa suurempaa kokonaisuutta, on se kirjattu käyttöomaisuuteen Sumu-poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Kunnan keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenojen vastaavuudet poikkeavat olennaisesti toisistaan. Olennaisena poikkeamana pidetään 10 % tai sitä suurempaa erotusta. Iso poikkeama -47,37 % johtuu isoista investoinneista. Vuosina : Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot ,10 Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno ,64 Ero euroina ,54 Ero % -47,37 % 52

53 6.2.6 Pakollisten varausten muutokset Kirkonkylän suljetun kaatopaikan lakisääteistä jälkihoitotyötä varten on taseessa pakollista varausta euroa. Varaus on kirjattu täysimääräiseksi tilikaudella 2005 alkuperäisen jälkihoitosuunnitelman kustannusarvion mukaan. Kuluneella tilikaudella ei ole muutoksia Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Muut toimintatuotot Kiinteistöjen myyntivoitto 6 559, eur eur Muut myyntivoitot 4 500,00 Muut toimintakulut Kiinteistöjen myyntitappiot 1 003, Rahoitustuotot ja kulut eur eur Osinkotuotot 2 038, , Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rakenteet Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset työt Aineelliset hyödykkeet yhteensä Kalusto TOHOLAMMIN KUNTA Poistamaton hankintameno , , , , , , , , , ,78 Lisäykset tilikaudella , , , , , , ,02 Rahoitusosuudet tilikaudella , , ,19 Vähennykset tilikaudella , ,00 Siirrot erien välillä , , ,04 0,00 Luov.kert. sumupoisto Tilikauden poisto , , , , , , ,97 Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , ,64 Osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet tytäryhteisöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakket ja osuudet Osakkeet ja osuudet yhteensä Saamiset tytäryhteisöiltä Saamiset muilta Muut lainasaamiset yhteensä TOHOLAMMIN KUNTA Poistamaton hankintameno , , , , , , ,32 Lisäykset tilikaudella 320,00 320,00 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikaudella -83,51 0,00 Siirrot erien välillä Luov.kert. sumupoisto Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo , , , , , , ,32 53

54 Kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tasearvo Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tasearvo Keski-Pohjanmaan Liitto ky , ,03 Korpelan Voima ky 4 875, ,77 K-P:n Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä , ,48 K-P:n Koulutuskuntayhtymä , , ,32 0,00 0, , Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Tytäryhteisöt Kotipaikka Kunnan omistusosuus % Konsernin omistuosuus % Toholammin Energia Oy Toholampi 96,66 % 96,66 % KOY Toholammin Vuokratalot Toholampi 100 % 100 % As. Oy Kerttulanrivi Toholampi 59,04 % 59,04 % Toholammin kehitys Oy Toholampi 100,00 % 100 % Kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan Erikoissairaanhoito- ja peruspalvalu ky, Kiuru Kokkola 4,08 % 4,08 % Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kokkola 4,53 % 4,53 % Keski-Pohjanmaan Liitto ky Kokkola 4,45 % 4,45 % Korpelan Voima ky Kannus 13,18 % 13,18 % Yhdistelemätön osakkuusyhteisö As Oy Kultavieri Toholampi 27 % 54

55 Saamisiin sisältyvät olennaiset erät Myyntisaamiset , ,21 Lainasaamiset , ,00 Muissa saamisissa: Arvonlisäverosaatava , ,15 KELAn korvaus työterveydenhuollosta , ,00 K-P Liitto avustus teollisuusalueen infra , ,00 Avustukset käyttötaloushankkeisiin , ,21 Kiuru/Erikoissairaanhoidon palautus ,41 JYTA/Perusturvapalvelujen 2013 palautus ,51 Avustukset investointihankkeisiin MELAn lomituskorvaus , ,51 Pelastustoimen maksuosuus , ,26 Jätesvesisaatavat 10-12/ , ,56 Siirtosaamisissa: Siirtyvät korot 237,43 182,56 Palkkasivukulujen saatavia 8 520, ,92 Muita saamisia , ,85 Saamiset yhteensä , , Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma eur eur Peruspääoma , ,72 Muutokset tilikaudella , ,72 Muut omat rahastot Pääoma 1.1. Muutos tilikaudella Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä , ,46 Kirjaukset tilikaudella , ,02 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,44 Tilikauden yli-/alijäämä , ,37 Oma pääoma yhteensä , ,79 Pakolliset varaukset Kaatopaikan maisemointi , ,00 Eläkevaraukset 55

56 Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiset lainat, jotka erääntyvät tai sen jälkeen Kuntarahoitus Oy , ,00 Kuntarahoitus Oy, liikelaitos , ,00 Yhteensä , ,00 Muut velat Liittymismaksut , ,42 Lyhytaikainen vieras pääoma Luotollinen shekkitili Toholammin Osuuspankki limiitti ,00 euroa, ei ole ollut käytössä vuodenvaihteessa Danske Bank Oyj limiittitili ,00 euroa, ei ole ollut käytössä vuodenvaihteessa S-Pankki Oy:n yritysluotto 153,38 euroa, käyttötarkoitus tekninen ja liikuntatoimi, polttoaineostot, on ollut käytössä vuodenvaihteessa Velat tytäryhteisöille Ostovelat , ,41 Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä Ostovelat , ,75 Siirtovelat Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,64 Sosiaalikulujen siirtovelat , ,95 Korkojaksotukset , ,75 Ennakkotulot , ,68 56

57 6.3.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Vastuusitoumukset Samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma , ,00 Jäljellä oleva pääoma , ,00 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma , ,50 Jäljellä oleva pääoma , ,93 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takausvastuista , ,45 Kunnan osuus kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , ,33 Leasingvastuut Yhteismäärä , , Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä Hallinto-osasto 5,3 5,0 Lomatoimen osasto 178,9 167,9 Tekninen osasto 45,0 46,5 Sivistysosasto 81,9 83,6 Viemäriliikelaitos 1,5 1,0 Yhteensä 312,6 304,0 57

58 6.4.2 Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 - pv.rahakorvaukset , ,34 - jaksotetut palkat -442, ,87 Eläkekulut , ,34 - jaksotukset 8 550, ,64 Muut henkilösivukulut , ,56 - jaksotukset 1 142, ,18 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,36 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,71 Henkilöstökulut yhteensä , , Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Yhdistellyissä yhteisöissä ei ole poikkeavia arvostus- ja jaksotusperiaatteita ja menetelmiä. Keskinäisten omistusten eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat Konserniyhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistaminen kuntayhtymien taseisiin merkityt olennaiset keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Tuloslaskelman tuotoista ja kuluista on eliminoitu keskinäiset erät siinä laajuudessa mitä eri yhteisöiltä on saatu tietoja. Konsernirahoituslaskelma on johdettu konsernituloslaskelmasta ja tietoja on kerätty yhteisöjen lähettämistä materiaaleista. Vähemmistöosuudet Energia Oy:n ja As Oy Kerttulanrivin vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta. Suunnitelmapoistojen oikaisu 58

59 Kiinteistötytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu kunnan suunnitelmapoistojen mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisöjen oman pääoman erään edellisten tilikausien ylijäämää(alijäämää) vastaan. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikaudet ovat keskenään vertailukelpoisia. Tilikausien välillä ei ole merkittäviä eroavaisuuksia Konsernituloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot eur eur Toholammin kunta , ,61 Koy Toholammin Vuokratalot , ,49 Toholammin kehitys Oy , ,93 Toholammin Energia Oy , ,33 As Oy Kerttulanrivi 9 154, ,45 K-P:n Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu ky , ,44 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä , ,14 Keski-Pohjanmaan Liitto ky , ,66 Korpelan Voima ky , ,42 Yhteensä , ,47 Toimintakulut Toholammin kunta , ,89 Koy Toholammin Vuokratalot , ,98 Toholammin kehitys Oy , ,78 Toholammin Energia Oy , ,29 As Oy Kerttulanrivi , ,09 K-P:n Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu ky , ,30 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä , ,17 Keski-Pohjanmaan Liitto ky , ,48 Korpelan Voima ky , ,17 Yhteensä , ,15 59

60 6.5.3 Konsernitaseen liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,72 Muutokset tilikaudella , ,72 Muut omat rahastot Pääoma , ,18 Muutos tilikaudella , ,22 Muut omat rahastot , ,96 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,09 Kirjaukset tilikaudella , ,90 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,19 Tilikauden yli-/alijäämä , ,63 Oma pääoma yhteensä , ,24 Oman pääoman jatkuvuuden selvitys tase-erittelyissä. Pakolliset varaukset Pakolliset varaukset , ,67 Pitkäaikaiset lainat, jotka erääntyvät tai sen jälkeen Yhteensä , ,78 Muut velat Liittymismaksut , ,88 Siirtovelat Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,57 Korkojaksotukset , ,81 Ennakkotulot , ,51 60

61 6.5.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Vastuusitoumukset Samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma , ,69 Jäljellä oleva pääoma , ,49 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma , ,90 Jäljellä oleva pääoma , ,46 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takausvastuista , ,45 Kunnan osuus kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , ,33 Leasingvastuut Yhteismäärä , ,01 Arvonlisäveron palautusvastuu , ,66 61

62 7 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 7.1 Liikelaitosten erillistilinpäätökset VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Sisko Kleemola Viemäriliikelaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti Liikelaitoksen toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2013 Toimintaa on pyöritetty poikkeuksellisesti yhdellä määräaikaisella työntekijällä. Vakituisen puhdistamonhoitajan palvelua on myyty Toholammin Energia Oy:lle. Toimitusjohtajan ja toimistopalvelun kustannukset kohdennetaan Toholammin kunnalta Toholammin Viemäriliikelaitokselle. Päivystys hoidetaan Toholammin Energia Oy:n ja Toholammin Viemäriliikelaitoksen yhteisellä päivystysringillä. Vuoden aikana keskityttiin lähinnä verkoston vuotovesien vähentämiseen sekä saneeratun jätevedenpuhdistamon toiminnan optimointiin. Laitokselle tulevien jätevesien määrä vähentyi noin m³. Vuotovedet vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 33,8 %. Vuotoveden vähentymisen vaikutusta kustannuksiin ei vielä nyt voida esittää euroina, mutta kustannusten selvittäminen on kuitenkin meneillään. Liikelaitoksen talous ja toteutuminen Liikelaitoksen suunniteltuun tulokseen ei ole päästy. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneerauksesta tulevat poistot ja korot vaikuttavat olennaisesti tulokseen. Pienen kunnallisen liikelaitoksen on vaikea nostaa riittävästi tulotasoa nopeasti. Teollisuuslaitosten jätevesimäärä väheni vuonna 2013 noin m³, minkä vaikutus tuloihin oli noin , lisäksi vuonna 2012 kirjanpidosta poistettuja luottotappiota kirjattiin vuodelle ,82. Liikelaitoksen tuleva kehitys Laitoksen uhkana on teollisuuslaitosten kehitys ja paikkakunnalla pysyminen. VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMA Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Jätevesipuhdistamon toiminta täyttää lupaehdot < 0,4 mg/l > 95 % 1/4a ka Fosforin määrä puhdistetussa jätevedessä BOD 7atu (orgaaninen aine) NH4-N Kok-N < 10 mg/l > 95 % 1/4a ka 62 KK:n puhdistamo saavutti lupaehdot lukuun ottamatta fosforin jäännöspitoisuutta toisella vuosineljänneksellä

63 COD Cr (kemiallinen hapen kulutus) Kiintoaine < 6 mg/l 1/1a ka > 60 % 1/1a ka < 80 mg/l > 85 % 1/4a ka Korvaus kunnan sijoittamalle peruspääomalle Vuotovesien vähentäminen < 35 mg/l > 90% Vna 888/2006 prosentti 2,5 % maksettu prosentti vähennetään 30 % vuotovesien määrästä vuotovedet vähenivät 33,8 % edelliseen vuoteen verrattuna HENKILÖSTÖ TP 2012 TA2013 TP2013 Vakinaiset työsuhteiset 1 1 0,5 Määräaikaiset työsuhteiset 0 0 1,0 Yhteensä 1 1 1,5 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Viemäriliikelaitoksella ei ole omaa sisäisen valvonnan suunnitelmaa. Sisäisessä valvonnassa noudatetaan Viemäriliikelaitoksen puolella soveltuvin osin, mitä Toholammin kunnassa on voimassaolevaa ohjeistusta ja käytäntöä. Lakeja ja säännöksiä sekä hyviä hallinto- ja johtamistapoja tulee noudattaa. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Toholammin viemäriliikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä ,48 siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään. Viemäriliikelaitos Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tulos ennen varausja rahastosiirtoja ,48 Lisätään poistoeron vähennys Tilikauden alijäämä ,48 Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa ,62 Tilikauden alijäämä ,48 Alijäämä yhteensä ,10 63

64 7.1.2 Liikelaitosten tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut VIEMÄRILIIKELAITOS Tuloslaskelma Liikevaihto , ,48 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,17 Palvelujen ostot , , , ,55 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,08 Muut henkilösivukulut , , , ,06 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,34 Liiketoiminnan muut kulut ,22-477,82 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,29 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 146, ,57 Muut rahoitustuotot 42,74 12,00 Muille maksetut korkokulut , ,70 Korvaus peruspääomasta , ,51 Muut rahoituskulut -150, ,35-98, ,72 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) , ,01 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,74-5,40 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -32,89-12,42 Voitto, % -42,15-21,00 64

65 VIEMÄRILIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,29 Poistot ja arvonalentumiset , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,72 926,33 Investointien rahavirta Investointimenot , ,47 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,47 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,14 Rahoitutuksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle , ,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos , ,70 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,93 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,48 Rahoituksen rahavirta , ,52 Rahavarojen muutos , ,62 Kassavarat , , , ,62 Kassavarat , ,24 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 527,01-0,07 Lainanhoitokate 0,19 0,98 Kassan riittävyys, pv Quick ratio=maksuvalmiussuhde 0,64 1,04 Current ratio 0,64 1,04 65

66 VIEMÄRILIIKELAITOS TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,41 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,04 Keskeneräiset hankinnat 5 551, ,71 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,13 Muut saamiset , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , ,62 VASTATTAVAA , ,84 Oma pääoma Peruspääoma , ,59 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,61 Tilikauden yli-/alijäämä , ,01 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , ,42 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,09 Muut velat , ,14 Siirtovelat , , , ,84 Omavaraisuusaste, % 11,42 16,09 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 634,35 660,38 Kertynyt yli-/alijäämä ,53-209,02 Lainakanta

67 VIEMÄRILIIKELAITOS KOKONAISTULOT JA MENOT v TULOT euroa % MENOT euroa % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,87 97,27 Toimintakulut ,59 72,80 - Valmistus omaan käyttöön 0,00 Korkokulut ,87 10,31 Korkotuotot 146,65 0,03 Korvaus peruspääomasta 19012,51 3,43 Muut rahoitustuotot 42,74 0,01 Muut rahoituskulut 150,36 0,03 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien - toteutumaton investointi menoksi hyödykkeiden luovutusvoitot 0,00 Investoinnit - käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,00 Rahoitusosuudet investointeihin ,51 2,69 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,23 3,42 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,00 10,01 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistuotot yhteensä ,77 100,00 Kokonaismenot yhteensä ,56 100, Johtokunnan hyväksymä liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu Talousarvion toteutuminen TA2013 Muutos TA + TOT2013 Poikkeama Eur Eur muutos Eur Eur Eur VIEMÄRILIIKELAITOS KÄYTTÖTALOUS 0 TUOTOT , ,87 KULUT , ,59 Netto ennen poistoja , ,72 Poistot yht , ,59 Netto , ,13 TULOSLASKELMAOSA Rahoitus- ja korkotuotot 189,39 189,39 Rahoitus- ja korkokulut , ,26 TULOSLASKELMAOSA NETTO , ,65 INVESTOINTIOSA Investointihankinnat , ,77 Rahoitusosuudet investointeihin , ,51 Investoinnit netto , ,28 RAHOITUS Lainojen lisäys 0 0,00 Lainojen lyhennys , ,00 Rahoitus netto , ,00 Yhteensä , ,21 67

68 7.1.4 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN TA2013 toteutuminen Eliminoinnit Kunta + Kunta liikelaitos Kunta liikelaitos liikelaitos Toimintatulot Myyntitulot,ulkoiset , , , ,76 Maksutuotot , ,63 Tuet ja avustukset , ,49 Muut tulot , ,87 Valmistus omaan käyttöön 7 582, ,02 Toimintamenot Henkilöstömenot , , ,61 Palvelujen ostot , , , ,61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,57 Avustukset , ,33 Muut toimintakulut , , ,07 Toimintakate , , , , ,42 Verotulot , ,96 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot, sisäiset Korkotulot, ulkoiset ,92 146, ,57 Muut rahoitustulot ,47 42, , ,70 Korkomenot, ulkoiset , , ,23 Korkomenot, sisäiset 0,00 Korvaus peruspääomasta , ,51 0,00 Muut rahoituskulut ,03-150, ,39 Vuosikate , , , , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,38 Poistoeron lis(-)/väh(+) , ,61 Tilikauden tulos , , , , ,42 68

69 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN TA2013 toteutuminen Eliminoinnit Kunta + Kunta liikelaitos Kunta liikelaitos liikelaitos Tulorahoitus Vuosikate , , , , ,19 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , , , , ,70 Investointien rahavirta Investointimenot , , ,15 Rahoitusosuudet investointimenoihin , , ,70 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot , ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , , , , ,25 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys (sis) 0,00 Antolainasaamisten vahennys (sis) 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 3 637, ,82 Vaihto-omaisuuden muutos 6 718, ,67 Saamisten muutos , , , ,79 Korottomien velkojen muutos , , , ,02 Yhdystili rahavaroissa kunnalla , ,17 Vaikutus maksuvalmiuteen , , , , , Liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet sekä sijoitusluontoiset erät on merkitty taseessa hankintamenon arvoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 69

70 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kunnanvaltuuston vahvistamaa poistosuunnitelmaa ja tarkistettua poistosuunnitelmaa. Tarkistetun poistosuunnitelman mukaan vuonna 2013 ja sen jälkeen valmistuneisiin hyödykkeisiin sovelletaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen 2011 liitteen 1 mukaisia poistoaikojen alarajoja. Poistomenetelmäksi on vahvistettu tasapoisto ja poistoajat ovat: Kunnanvaltuusto on vahvistanut poistosuunnitelmaan pienhankintarajaksi euroa. Pienet käyttökustannushankkeet, joiden hankinta-arvo on alle euroa, kirjataan vuosikuluksi. Mikäli hankintaarvon alittava hanke on osa suurempaa kokonaisuutta, on se kirjattu käyttöomaisuuteen Sumu-poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Viemäriliikelaitoksen keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenojen vastaavuudet poikkeavat olennaisesti toisistaan. Olennaisena poikkeamana pidetään 10 %:a tai sitä suurempaa erotusta. Iso poikkeama -49,78 % johtuu tilikausille ajoittuvista investoinneista. Vuosina : Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot ,35 Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno ,34 Ero euroina ,99 Ero % -49,78 % 70

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2012. Kunnanhallitus 25.3.2013 50. Kunnanvaltuusto

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2012. Kunnanhallitus 25.3.2013 50. Kunnanvaltuusto TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 50 Kunnanvaltuusto JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja... 5 2.2 Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat...

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot