ILMAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Ilmajoen kunta, teknisen osaston kokoushuone, llkantie 17 Päätöksentekijät llmajoki: Kari J. Knuuttila, puheenjohtaja Alavus: Paula Perälampi Jalasjärvi: Marja-Liisa Vettenranta,vj., saapui 15 aikana Kihniö: Erja Silvennoinen Kuortane: Rauno Laitila Kurikka: Man Mikkola Seinäjoki: Mauno Hietamäki Juha Poutanen Ahtäri: Mikko Annala Poissa Jalasjärvi: Timo Samppala Lapua: Carita Liljamo, vpj. Seinäjoki: Pirkko Ekoluoma Muut läsnäolijat Jäteasiamies Jenni Laitila Sihteeri Tanja Saranpää Kokouksen laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Annata ja Rauno Laitila. valinta Asiat :t Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan ~ Kari J. Knuuttila puheenjohtaja Tari~a Saranpää pöytäkirjanpitäjä Mikko A nnala Rauno Laitila Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä , virka-aikana Tanja Saranpää jätelautakunnan toimistosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Lakeuden jätelautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA nro 3 sivu 2 Käsitellyt asiat Pykälä JLK15 1 JLK16 JLK17 JLK18 Pöytäkirjan IHtteet Asia JÄTEHUOLTOMÄARÄYSTEN MUUTTAMINEN VIRANHALTIJAN TEKEMÄT PAATÖKSET TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT SEURAAVA KOKOUS Sivu

3 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämä~rä Sivu Lakeudenjätelautakunta JLK 15 JÄTEHUOLTOMMRÄYSTEN MUUTTAMINEN YHT 281/2015/ Jätehuoltomääräykset koskevat Alavuden, Ilmajoen, Jalasjärven, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan (pois lukien Jurvan alue), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kuntia. Nykyiset määräykset ovat olleet voi massa alkaen. Uusien määräyksien on tarkoitus astua voimaan Jätelainsäädännön sekä alueella tapahtuneiden toiminnan muu toksien vuoksi jätehuoltomääräyksien päivitys nähtiin tarpeellisek si. Uudistamistyössä jätehuoltomääräysten rungon mallina on käytetty Kuntalflton vuonna 2014 julkistamaa opasta jätehuolto määräysten laatimisesta. Yksi päämääristä oli myös tehdä jäte huoltomääräyksistä helpommin luettavat siten, että asiat löytyisi vät helpommin määräyksistä ja asiat ovat esitetty selkeästi. Jätelautakunnan johtosäännön 6 mukaisesti jäteasiamies on valmistellut luonnosta yhteistyössä alueensa kuntien ympäristön suojeluviranomaisen ja jäteyhtiön kanssa. Jätehuoltoviranomaista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ovat saaneet luonnoksen jo valmisteluvaiheessa nähtäville. Asian tiimoilta jä teasiamies kutsui alueen ympäristönsuojeluviranomaiset, jäteyhti än edustajat sekä elinkeino,- liikenne,- ja ympäristökeskuksen edustajan Ilmajoen tekniselle osastolle. Yhteistyöpa laverissa käytiin jätehuoltomääräykset läpi kokonaisuudessaan ja luonnokseen sai esittää muutoksia. Puheenjohtajana toimi jäte lautakunnan puheenjohtaja Kari J. Knuuttila. Virallinen luonnos yleisistä jätehuoltomääräyksistä on lähetetty lausunnolle Hallintolain 41 :n mukaisesti niille, joi den elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisul la voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Lausuntopyyntö on julkaistu kuulutusmuo dossa Ilkassa ja Pohjalaisessa. Kuulutuksessa viitat tiin kotisivuilla saatavissa olemaan materiaaliin; lausuntopyyntöön sekä jätehuoltomääräykshn. Mate riaalit ovat olleet kotisivuilla lähtien. Lausuntopyyntö on liitteenä 1. Lausuntoaikaa on annettu klo saakka. Jätelain (646/2011) 92 mukaisesti Ennen kunnan jätehuolto määräysten antamista kunnan on varattava asianomaiselle elin keino, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen.. Kirjallinen lau suntopyyntö on lähetetty seuraaville tahoille: Lakeuden jätelauta kunnan toimialueen kunnat, Lakeuden jätelautakunnan toimialu Pöytäkirjantarkistajien nimet ~~~rita Hallitus Valtuusto

4 ILMAJOEN KUNTA KoRouspäiv~måär~ Sivu Lakeuden jätelautakunta een kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, Lakeuden jätelauta kunnan toimialueen kuntien terveydensuojeluviranomaiset, La keuden Etappi Oy, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ete lä-pohjanmaan ELY keskus, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA; Olli Venelampi, Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK Etelä Pohjanmaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Ympäristöministeriö, Suomen Kuntalfltto, Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy, Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP ry, JLY Jätelaitosyhdistys ry, Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry sekä Westenergy. Lausuntopyynnön mukaisesti merkittävimmät muutokset jätehuol tomääräysluonnoksessa ovat: -asumislietteiden omatoimisen käsittelyn laajentuminen (jätelain 41 muutoksen mahdollistamana) koskemaan aktflviviljelijän oman kunteistön lisäksi myös yhtä muuta khnteistöä -lajitteluvelvoite lasille ja metallille on aiemmin koskenut vähintään 21 huoneiston asuirjkflnteistöä. Lajitteluvelvoite on laajennettu koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkflnteistöjä -biojätteiden lajitteluvelvoite on aiemmin koskenut vähintään 10 huoneiston asuinkunteistöä ja nyt velvoite on laajennettu koske maan vähintään viiden (5) asuinhuoneiston khnteistöä -vapaa-ajan asuntojen pakollista keräyskautta omalla jäteastialla on lyhennetty aiemman väliseltä ajalta väliselle ajalle -vapaa-ajan asuntojen kimppajäteastioiden etäisyysvaatimuksen muuttaminen 10 km:ksi aiemman 1 km tai 3 km sijasta. Saapuneiden lausuntojen perusteella jätehuoltomääräykshn on tehty muutosehdotuksia, jätehuoltomääräysluonnos liitteenä 2. Oheismateriaalina on väriversio jätehuoltomääräysluonno~ses~a josta löytyvät mm. lausuntojen perusteella tehdyt muutokset. Lausuntojen perusteella tehdyt mahdolliset muutosehdotukset määräykshn on kerätty alta löytyvun lausuntokohtaisiin vastine kohtiin. Lausunnot Saapuneet lausunnot ja vastineet on esitetty aakkosjärjestykses sä. Alavuden kaupunki, Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

5 ILMAJOEN KUNTA Kokousp~ivämäärä Sivu Lakeudenjätelautakunta Lausunto toteaa, että jätehuoltomääräysten päivittäminen on erit täin tärkeää alati muuttuvan jätelainsäädännön vuoksi ja määrä yksien tulee olla jo hallinnon hyvien käytäntöjen edellyttämänä selkeät ja helposti luettavat. Kaupunginhallitus näkee tärkeänä sen, että lajittelu tehostuu lajitteluvelvollisuuden laajenemisen myötä. Pienimuotoinen omatoimikäsittelyn mahdollistaminen kä sittämään myös naapurikiinteistön jätejakeet (asumisessa syntyvä liete) nähdään ympäristön kannalta oikeaksi vaihtoehdoksi. Lausunnossa muutosehdotuksia esitetään seuraaviin kohtiin: 14 :ssä todetaan, että jätehuoltoviranomaisella on oikeus määrä tä maksu yhteiselle jäteyhtiön hallinnoimalle vastaanottopisteelle määräysten vastaisesti jätetystä jätteestä. Pykälässä tulisi olla erikseen mainittuna, että maksu perustuu vastaanottopisteen vää rinkäytön seurauksena syntyvistä kustannuksista. 15 :n mukaan puhdas kierrätyskelpoinen muovipakkausjäte tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, mikäli se sijaitsee kohtuullisen matkan päässä khnteistöltä. Kohtuullinen matka on ilmaisu, jon ka käyttöä tulisi pyrkiä välttämään määräyksissä, koska sen val vonta ei ole yksiselitteinen. 27 :ssä khnteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysvälien poikke ustapauksissa on määräykseksi esitetty, että syväkeräyssäiliöiden tai koneellisella jäähdytyksellä varustettujen biojätesäiliöiden ke räysaika voisi talvikaudella olla 4 viikon välein. Koneel lisesti jäähdytettyjen säiliöiden osalta tyhjennysväli voisi olla pi dempi ympärivuotisesti. 31 ja 40 :ssä jäteastian sijoittamista ja jätevesien lietteiden tyh jennystapahtumaa koskevissa määräyksissä edellytettäishn, että kflnteistölle johtavan / sijaitsevan. ajoväylän tulee kantaa tielflken nelain sallimat ajoneuvojen painot. Kaupunginhallitus toteaa, että jätehuoltomääräyksissä ei voida antaa suoraan tällaista määräys tä jätelain perusteella. Tielflkennelain mukaan ko. lakia ei sovelle ta pihateillä tai muuten yksityisillä pihoilla. Määräyksessä voidaan todeta, että mikäli kunteistöllä oleva ajoväylä ei kanna ko. ajoneuvojen painoa, jäteastia tulee siirtää paikkaan (esim. pihatien päähän), jonne tyhjäysajoneuvolla pääsee. Jätevesilietteiden tyhjennyksestä tulee kiinteistön omistajan jäteyhtiön kanssa sopia niin, että tyhjäys suoritetaan kevyemmällä kalustolla. 34 :ssä esitetään, että jäteyhtiön tulee tiedottaa poikkeavista jä teastioiden tyhjennyspäivistä vähintään verkkosivuillaan. Koska tiedottaminen koskee laajaa asukasjoukkoa, joiden ei voida edel lyttää omistavan tietokonetta internet-yhteyksin tai muuten voida edellyttää internetin käyttöä, tulee tiedottamisen tapahtua myös Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautaku Hallitus valtuusto

6 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta muita kanavia käyttäen esim. ilmoittamalla paikallislehdissä. Pe rusteluina kaupunginhallitus toteaa, että tiedotusta tulee verrata muihin kunnan lakisääteisun palveluihin, kuten esimerkiksi tervey denhuoltoon, jonka toiminnasta vastuussa oleva taho ilmoittaa omakustanteisesti toiminta-alueillaan paikallislehtien ilmoituksilla. Täten ei ole kohtuutonta edellyttää, että mikäli jätehuollossa ta pahtuu muutoksia mm. arkipyhien johdosta, tästä ilmoitetaan alu een asukkaille paikallislehdessä. 34 :ssä todetaan edelleen, että Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Mää räystä tulee tarkentaa siten, että tilapäinen keräys koskee esim. yksityisen kunteistön (omakoti- tai muu kiinteistö) omien jätteiden keräystä esim. remontin yhteydessä, tai rekisteröityjen yhdistysten järjestämää tilapäistä keräystä. Muusta jätteen keräyksestä tulee tehdä jätelain 100 :n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuo jeluviranomaiselle, tai keräykselle / välikuormausasemalle tulee hakea ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa. 39 :ssä jätelain muutoksen 410/2014 johdosta on mahdollistettu eräiden jätejakeitten pienimuotoinen omatoiminen käsittely omalla kunteistöllä, yhdessä lähinaapurin kanssa. Jätelain 41 :n mukai nen sanamuoto kuuluu: Jätteen haltija voi myös itse käsitellä 1 momentissa tarkoitetun jätteen kbnteistöllään tai luovuttaa asumi sessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen rinnastetta van muun jätteen käsiteltäväksi naapurikflnteistöllä tai muulla lä hellä sijaitsevalla kflnteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsit tely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuol to- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Määräysehdotuksessa esitetään, että toinen kiinteistö tulee sijaita enintäänlo km päässä aktuviviljelijän kunteistöstä tai peltolohkosta, jonne liete levitetään. Sekä jätelain 41 :n että hallituksen esityksen 16/2014 yksityis kohtaisissa perusteluissa mainitaan nimenomaisesti yhteiskäsitte ly naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Perusteluissa todetaan seuraavasti: Käytännössä tämä tarkoit taisi muutamalla lähikflnteistöllä syntyvän jätteen yhteiskäsittelyä. Edellä olevaan perustuen kaupunginhallitus katsoo, että kiinteistö jen välinen 10 km etäisyys ei ole jätelain tarkoittama lähietäisyys. Kaupunginhallitus esittää, että harkittaisfln etäisyyden lyhentämis tä alempaan kilometrimäärään. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA Eviralla ei ole huomautettavaa yleisiin jätehuoltomääräyksun esi tettyihin muutoksiin. Evira huomauttaa, että MMM asetukset koskien asumislietteiden kalkkistabilointia ovat tällä hetkellä lausunnolla. Lausunnolla ovat Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautak ta Hallitus valtuusto

7 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäiv~mäarä Sivu Lakeuden jätelautakunta asetukset 11/12 muutos sekä asetuksen 24/11 muutos. MMM asetuksen 24/11 luonnoksessa on esitetty, että jätevesilietteen käyttö nurmelle sallittaisiin ilman suojaviljaa sellaisessa tapauk sessa, jossa rehu korjataan vasta levitystä seuraavana vuonna. Etelä-Pohjanmaan elinkeino,- liikenne-ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat Elinkeino- liikenne-ja ympäristökeskuksella ei ole lisättävää jäte huoltomääräysten muutoksiin. Etelä-Pohjanmaan yrittäjät Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ottavat lausunnossaan kantaa pääosin jätelain 33 :n mukaiseen kunnan toissijaiseen velvollisuuteen jär jestää jätehuolto. Lausunnon mukaan jätelautakunnan on muistet tava selkeä pääsääntö, etteivät elinkeinotoiminnan jätteet kuulu kunnan järjestämisvelvollisuuden pflriin. Jätelain 33 :n mukaan kunnan toissijainen velvollisuus järjestää jätehuolto on tarkoitettu toissijaiseksi järjestelyksi ja käytettäväksi ainoastaan tilanteissa, joissa yksityistä jätehuoltopalvelua ei ole saatavilla. Kunnalla on lausunnon mukaan velvollisuus aidosti selvittää yksityisen jäte huoltopalveluiden tarjonnan olemassaolo. Lisäksi kunnan toissi jainen velvollisuus järjestää jätehuolto ei saisi tarpeettomasti vai keuttaa alueen yksityisen elinkeinotoiminnan kehittymistä. Lau sunnossa otetaan kantaa seuraaviin luonnoksen pykäliin: 2 Määritelmät Myös tämän kohdan osalta korostamme 33 :n kriteerejä. Pelkkä jätteen haltijan pyyntö ei ole riittävä kriteeri kyseisen säännöksen soveltamiselle. Sen lisäksi palvelutarjonnan on oltava selvästi puutteellista tai sitä ei ole lainkaan saatavilla kyseisellä alueella. Kunnalla on velvollisuus aidosti selvittää yksityisen jätehuoltopal veluiden tarjonnan olemassaoloa ja saatavuutta kohtuullisin eh d oi n. 5 Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella Myös tässä pykälässä vflttaamme jätelain 33 :n kriteereihin. 16 Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kun teistöillä syntyvien hyödynnettävien jätteiden lajittelu- ja erilliske räysvelvoitteet. Tässä kohdassa vuttaamme jälleen jätelain 32 :n säännökseen. Tässä yhteydessä haluamme huomauttaa kehuoneistojen tuottaman jätteen kuulumisesta kunnan jär jestämisvelvollisuuden piiriin vain poikkeustapauksissa. Isännöintipalvelu Momenta Oy Isännöintipalvelu Momenta Oy toteaa lausunnossaan taloyhtiö As Oy Ruukinkiven puolesta, että lajitteluvelvollisuuden laajentami Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

8 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta nen lasi- ja metallijakeille ei onnistu tonteilla, joissa tila on pieni ja uusia jäteastioita ei saada mahtumaan lajittelukatokseen. Lisäksi taloyhtiön tontti rajoittuu Lakeuden Etappi Oy:n ekopisteeseen, jonne jakeet voidaan kuljettaa. Samassa lausunnossa haetaan vapautusta kyseiseen lajitteluvelvollisuuteen, mikäli jätehuolto määräykset astuvat voimaan laajennetulla lajitteluvelvollisuudella. Jalasjärven kunta, Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon mukaan jätehuol tomääräyksien päivittäminen nähdään tärkeäksi alati muuttuvan lainsäädännön vuoksi sekä määräysten luettavuuden selkeyttä miseksi kuntalaisten kannalta. Lausunnossa pidetään hyvänä sitä, että lajitteluvelvollisuus laajentuu. Pienimuotoisen omatoimisen käsittelyn laajentaminen naapurikhnteistölle nähdään myös ympä ristön kannalta parempana vaihtoehtona (asumisessa syntyvät lietteet). Erilliset pykäläkohtaiset huomiot ovat seuraavat: 14 : Pykälässä määrätään, että jätehuoltoviranomaisella on oi keus määrätä maksu yhteiselle jäteyhtiön hallinnoimalle vastaan ottopisteelle määräysten vastaisesti jätetystä jätteestä. Pykälässä tulisi olla mainittuna, että maksu perustuu vastaanottopisteen vää rinkäytön seurauksena syntyvistä kustannuksista. 15 : Määräyksen mukaan puhdas kierrätyskelpoinen muovipak kausjäte tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, mikäli se sijaitsee kohtuullisen matkan päässä kflnteistöltä. Kohtuullinen matka on ilmaisu, jonka käyttöä tulisi pyrkiä välttämään määräyksissä, kos ka sen valvonta ei ole yksiselitteinen. 27 : KUnteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysvälien poikkeustapauksissa on määräykseksi esitetty, että syväkeräyssäiliöiden tai koneellisella jäähdytyksellä varustettujen biojätesäiliöiden ke räysaika voisi talvikaudella olla 4 viikon välein. Koneel lisesti jäähdytettyjen säiliöiden osalta tyhjennysväli voisi olla pi dempi ympärivuotisesti. 31 ja 40 : Jäteastian sijoittamista ja jätevesien lietteiden tyh jennystapahtumaa koskevissa määräyksissä edellytettäisiin, että khnteistölle johtavan /sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tielflken nelain sallimat ajoneuvojen painot. Lautakunta toteaa, että jäte huoltomääräyksissä ei voida suoraan tällaista määräystä jätelain perusteella. Tielflkennelain mukaan ko. lakia ei sovelleta pihateillä tai muuten yksityisiltä pihoihla. Määräyksessä voidaan todeta, että mikäli kflnteistöllä oleva ajoväylä ei kanna ko. ajoneuvojen painoa, jäteastia tulee siirtää paikkaan (esim. tien päähän), jonne tyhjäys ajoneuvolla pääsee. Jätevesilietteen tyhjäyksestä tulee kflnteistön omistajan jäteyhtiön kanssa sopia niin, että tyhjäys suoritetaan kevyemmällä kalustolla. Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus valtuusto

9 -~ ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämä~rä Sivu Lakeuden jätelautakunta : Määräyksessä esitetään, että jäteyhtiön tulee tiedottaa poik keavista jäteastioiden tyhjennyspäivistä vähintään verkkosivuil laan. Koska tiedottaminen koskee laajaa asukasjoukkoa, joiden ei voida edellyttää omistavan tietokonetta internet-yhteyksin tai muu ten voida edellyttää internetin käyttöä, tulee tiedottamisen olla laa jempi. Tiedotus tulee tapahtua myös ilmoittamalla paikallislehdis sä. Perustelujna lautakunta toteaa, että tiedotusta tulee verrata muihin kunnan lakisääteisfln palveluihin, kuten esimerkiksi tervey denhuoltoon, jonka toiminnasta vastuussa oleva taho ilmoittaa omakustanteisesti toiminta-alueillaan paikallislehtien ilmoituksilla, Täten ei ole kohtuutonta edellyttää, että mikäli jätehuollossa ta pahtuu muutoksia mm. arkipyhien johdosta, tästä ilmoitetaan alu een asukkaille paikallislehdessä. Pykälässä edelleen todetaan, että Tilapäinen jätteiden kokoami nen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusväli neen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomist~an lupa. Määräystä tulee tarkentaa siten, että tilapäinen keräys koskee esim, yksityisen kunteistön (omakoti- tai muu kiinteistö) omien jät teiden keräystä esim. remontin yhteydessä, tai rekisteröityjen yh distysten lärjestämää tilapäistä keräystä. Muusta jätteen keräyk sestä tulee tehdä jätelain 100 :n mukainen ilmoitus kunnan ym päristönsuojeluviranomaiselle, tai keräykselle /välikuormausasemalle tulee hakea ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa. 39 : Jätelain muutoksen 410/2014 johdosta on mahdollistettu eräitten jätejakeitten pienimuotoinen omatoiminen käsittely omalla kiinteistöllä, yhdessä lähinaapurin kanssa. Jätelain 41 :n niukai nen sanamuoto kuuluu: Jätteen haltija voi myös itse käsitellä 1 momentissa tarkoitetun jätteen khnteistöllään tai luovuttaa asumi sessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen rinnastetta van muun jätteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lä hellä sijaitsevalla kiinteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsit tely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuol to- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Määräysehdotuksessa esitetään, että toinen kiinteistö tulee sijaita enintään 10 km päässä akthviviljelijän kunteistöstä tai peltolohkos ta, jonne liete levitetään. Sekä jätelain 41 että hallituksen esityksen 16/2014 yksityiskoh taisissa perusteluissa mainitaan nimenomaisesti yhteiskäsittely naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Pe rusteluissa todetaan: Käytännössä tämä tarkoittaisi muutamalla lähikiinteistöllä syntyvän jätteen yhteiskäsittelyä. Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

10 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta Edellä olevaan perustuen lautakunta on sitä mieltä, että kiinteistö jen 10 km etäisyys ei ole jätelain tarkoittama lähietäisyys. Lauta kunta esittää, että etäisyys rajattaisiin kahteen (2) kilometrhn. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toivoo, että jätehuoltomääräys ten valmistelussa jatkossa seurataan parasta mahdollista käyttö kelpoista tekniikkaa (esim. jätesäiliöiden täyttymismittaus) ja huomioi sen määräysten antamisessa. JLY Jätelaitosyhdistys ry Jätelaitosyhdistyksellä ei ole sisällöllisesti huomautettavaa jäte huoltomääräysluonnokseen. Lausunnossa pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota termi puoleen selkeyden säilyttämiseksi Uätteen haltija»cjätteen tuotta ja, jäteyhtiö><lakeuden Etappi Oy) ja oikeaoppiseen vflttaukseen, kun käytetään pykälöintiä. Lakeuden Etappi Oy Toimialueen jäteyhtiön lausunnossa todetaan, että määräysluon nos ottaa hyvin huomioon tulevan pakkausjätteiden tuottajavas tuun alaiset asiat. Lasin ja metallin lajitteluvelvollisuuden laajene minen vähintään 10 asuinhuoneiston kbnteistöön pidetään erittäin toivottavana, sillä muutos vaikuttaa poltettavan jätteen laatuun positflvisesti. Vapaa-ajan asuntojen keräyskauden lyhentäminen toukokuulta vasta kesäkuulla alkavaksi koetaan hyväksi, sillä asi akkaan kannalta toukokuussa alkava kausi on ollut usein liian ai kainen. Toukokuu on myös kelirikkoaikaa, joka on vaikeuttanut jätteenkuljettajien ajoa. Vapaa-ajan asukkaiden kohdalla määrä ysluonnoksen yhteisen jäteastian etäisyysvaatimus on muutettu 10 kilometriksi aiemman 1 km tai 3 km sijaan. Tätä pidetään myönteisenä asiana, sillä asiakkaat ovat usein ottaneet asiassa yhteyttä jäteyhtiöön. Asumislietteiden omatoimisen käsittelyn laa jentuminen koetaan asiakkaan kannalta hyvänä ratkaisuna, sillä usein aktuviviljelijän oman kflnteistön lisäksi toisella kflnteistöllä on eläkkeelle jäänyt vanhempi. Jäteyhtiö esittää seuraavia muutoksia määräysluonnokseen; Sivulla kohdassa on mainittuna muovipakkausjätteen ke räykseen liittyvää ohjeistusta: Mikäli tuottajien järjestämä muovi pakkausjätteen keräyspiste sijaitsee kohtuullisen matkan päässä kunteistöltä, tulee kierrätyskelpoinen puhdas muovipakkausjäte toimittaa tähän vastaanottopaikkaan tuottajien lajitteluohjeiden mukaisesti. Kierrätyskelvoton tai likainen yhdyskuntajätteen muo vijäte sijoitetaan poltettavan jätteen jäteastiaan. Lakeuden Etappi Oy esittää, että kartonkipakkausjätteer, keräyksessä noudatetaan samaa ohjeistusta ja se tulisi mainita jätehuoltomääräyksissä. Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

11 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta Sivulla 13 8 kohdassa käsitellään yhteisen jäteastian käyttöä. Lakeuden Etappi Oy esittää, että jätehuoltomääräyksiin lisätään esim. seuraavanlainen yhteistä jäteastian käyttöä koskeva kohta: Mikäli khnteistön haltija maksaa aluekeräyspisteen vuosimaksua ja saman haltijan vapaa-ajan kunteistön osalta jätehuoltomääräys ten mukaiset enimmäisetäisyydet ahttuvat, voidaan aluekeräyspis te hyväksyä kiinteistöjen yhteisastiaksi. Lakeuden Ympäristähuolto Oy Lakeuden Ympäristöhuollon lausunnossa todetaan seuraavaa koskien jätehuoltomääräysten yleistä osaa: Kohta 1.2 Jätehuollon toimijat- kohdassa täytyy olla listaus alueen ympäristöluvan ja jäterekisteriotteen omaavista toimijoista, listaus tulee olla myös jätelautakunnan sivuilla. Jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy on mainittuna nimeltä useasti ja jäteyhtiö toimii samoilla vapailla markkinoilla muiden yksityisten yritysten kanssa harjoitta en markkinaehtoista toimintaa. Kohta 1.3 Yhdyskuntajätehuollon järjestämistapa ja kohta 1.6 Tuottajavastuu jätehuollossa: kohdissa viitataan vastaanottopaik koihin jäteyhtiön kotisivuilla ja osoitteessa kierratys.info. Lausun non mukaan tuottajayhteisöjen viralliset vastaanottoterminaalit on oltava listattuna tasapuolisesti jätelautakunnan ja jäteyhtiön ko tisivuilla. Kohta 1.5 Elinkeinotoiminnan jätehuolto: Lausunnon mukaan jäte lautakunnan on oltava selvillä ajantasaisesta palveluntarjonnasta alueella ja tehdä yleinen päätös, että alueella on palvelutarjontaa ruttävästi. Yksityiset kohteet on poistettava kunnallisen jätehuolto yhtiön listoilta jätelautakunnan päätöksen mukaisesti, koska pal velutarjontaa alueella on yrityksille saatavilla. Lisäksi kohta Tä män vuoksi jäteyhtiö täydentää pakkausjätteiden keräystä omilla ekopisteillään, joista pakkaukset ohjataan tuottajille ehdotetaan korvattavan: Tämän vuoksi jäteyhtiö ja yksityiset toimijat täyden tävät pakkausjätteiden keräystä omilla ekopisteillään, joista pak kaukset ohjataan tuottajille.. Jätehuoltomääräyksien määräystekstissä lausunto ottaa kantaa seuraaviin asioihin: 2 : Kohta Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluva jäte. Kyseessä on lausunnon mukaan elin keinotoiminnan jätettä, jonka haltija on hakenut jätelautakunnalta liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muu palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Jätelautakunnan on selvitettävä ennen elinkeinotoiminnan harjoittajan hakemuksen hyväksymistä muun palvelutarjonnan puutteen todenmukaisuus, koska alueella on jätelauta Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

12 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta kunnan yleisen päätöksen mukaan palvelutarjontaa riittävästi. Hy väksytyn hakemuksen kohteena oleva jäte on pystyttävä käsitte lemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. 3 :ää koskien lausunnossa huomautetaan: Sosiaali- ja terveys palveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallintoja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajät teen sekä sen lukehuoneistoissa syntyvän yhdyskuntajätteen osalta, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa, jätelautakunta antaa poikkeusluvan jätteen haltijan ha kemuksesta käyttää yksityisen yrityksen jätehuoltopalveluita, mi käli etusijajärjestys toteutuu vähintään yhtä hyvin tai paremmin kuin kunnallisessa järjestelmässä. 5 :ssä lausunnon mukaan: Jätelautakunnan on oltava selvillä ajantasaisesta palveluntarjonnasta alueella ja tehdä yleinen pää tös, että alueella on palvelutarjontaa riittävästi. Yksityiset kohteet on poistettava kunnallisen jätehuoltoyhtiön listoilta jätelautakun nan päätöksen mukaisesti, koska palvelutarjontaa alueella on yri tyksille saatavilla. 8 :ssä ehdotetaan lisättäväksi tieto siitä, että mikäli kimppajä teastian sijainti ei sovellu jäteyhtiön kuljetuksen reitteihin ja jäteyh tiö hylkää kimppailmoituksen, voisi kiinteistöjen haltiat halutes saan tehdä sopimuksen kimppa-astian tyhjennyksestä valitse mansa yksityisen jätehuoltoyrityksen kanssa. 11 :n ehdotetaan lisättäväksi kohta: Mikäli kiinteistöllä todistetta vasti lajitellaan kaikki jätelajit, eikä poltettavan jätteen astiaan tule jätettä, voi kflnteistön haltija hakea vapautusta poltettavan jätteen astian pidosta. 11 :n kohta Kflnteistöllä erilliskerättyä hyödynnettävää jätettä ei saa luovuttaa jäteyhtiön tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toi mijoille tai muuhun paikkaan, eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kun teistöiltä. ehdotetaan korvattavan seuraavalla ehdotuksella: Kunnalflsen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kflnteistöiltä erilliskerättyä hyödynnettävää jätettä saa luovuttaa tai toimittaa vain ympäristöluvan omaaville toimijoille. Tuottajavastuun alaiset materiaalit toimitetaan tuottajien järjestämään keräykseen. 15 :n ehdotetaan lisäystä pientaloalueen hyödynnettävienjättei den noutoon siten, että kohtaan Pientaloalueilla on mahdollista liittyä hyödynnettävien jätteiden kunnan järjestämään kunteistöit täiseen kuljetukseen, mikäli alue sijaitsee logistisesti hyödynnet tävien jätteiden ajoreittien läheisyydessä. Asiasta sovitaan jäteyh tiön kanssa. lisätään tekstin jälkeen lause Mikäli astian sijainti ei Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus valtuusto

13 1LIVIMJULtIN luin 1 A Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta sovellu kunnan järjestämään hyödynnettävien jätteiden kuljetuk sen reitteihin, voi kiinteistön haltija halutessaan tehdä sopimuksen hyödynnettävien jätteiden astian tyhjennyksestä valitsemansa yk sityisen jäteyhtiön kanssa. 16 :n kohtaan Pakkausjätteet tulee kuljettaa jäteyhtiön väliva rastoon tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään ehdotetaan korvattavan lauseella Pakkausjätteet tulee kuuettaa tuottajan jätehuol tojärjestelmään.. 18 :ssä lausunnossa ehdotetaan rakennusjätteicjen vastaanottopaikkoihin lisättäväksi myös viralliset ympäristöluvan omaavat jät teidenkäsittelylaitokset. 37 :n ehdotetaan lisättäväksi jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin hyödynnettävien jätteiden osalta myös ympäristöluvan omaavat käsittelylaitokset jäteyhtiön kotisivujen osoittamien vas taanottopaikkojen lisäksi sekä tuottajien pakkausjätteiden osoit tamien vastaanottopaikkojen lisäksi. 50 :n ehdotetaan myös lisättävän sallittuihin jätteiden vastaanot topaikkoihin muu ympäristöluvan omaava käsittelypaikka. Lapuan kaupunki, Ympäristöosasto Lausunnon ottaa kantaa erityisesti vapaa-ajan asukkaiden jäte huoltoon. 7 :ää koskien lausunnossa on esitetty: Ehdotuksen 7 :n mukaan jätehuollon velvoite koskee asuntoja, joilla on keittoja yöpymismahdollisuus. Keitto- ja yöpymismahdollisuus olisi hyvä selvyyden vuoksi määritellä jätehuoltomääräysten määritelmiä koskevassa kohdassa (~ 2). Lisäksi ko. pykälää tulisi selventää. Pykälässä tulisi selkeästi esittää, että onko peruslähtökohtana, et tä vapaa-ajan asunnoilla on oma kunteistökohtainen jäteastia tai naapurin kanssa yhteinen jäteastia välisenä aikana ja aluekeräyspisteitä voidaan käyttää vain jätelautakunnan erikseen määräämillä alueilla. Lisäksi tulisi selventää, mitä nämä erikseen määräämät alueet ovat tai millä kriteereillä muodostetaan alueke räysalueita. Pykälässä on annettu mahdollisuus käyttää jä teasemia aluekeräyspisteiden sijaan, jos kunnassa ei ole käytet tävissä aluekeräyspistettä, joten onko tämä mahdollisuus kaikkien jätelautakunnan alueen kuntien vapaa-ajan asuntojen käytettävis sä? Vapaa-ajan asuntojen omistajilla tulisi olla nykyistä jousta vampi tapa hoitaa kiinteistöittäinen jätehuolto ja tämä voitaisiin mahdollistaa tällä jäteasemien joustavalla käytöllä vapaa-ajan asunnon jätteiden osalta. Todellisuudessa Etelä-Pohjanmaalla on paljon vapaa-ajan asuntoja, joita käytetään vain muutama viikko kesän aikana. 4/ Pöytäkirjantarkistajien nimet Lau a unta, Hallitus valtuusto

14 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta Lausunnon mukaan Ehdotuksen 20 :n mukaan sellaiset risut, oksat, haravointijätteetja paine-ja pintakäsittelemätön puutavara, jota ei käsitellä omatoimisesti :n mukaisesti, tulee toimit taa jäteasemalle. Pykälien mukaan kyse on kompostoinriis ta ja polttamisesta. Risuja, oksia ja puutavaraa tulee olla mahdol lista myös hakettaaja käyttää esim. puutarhassa katemateriaali n a.. Lausunnossa huomautetaan, että 22 :ssä ei käy ilmi, mitä tarkoi tetaan jätteen poltolla, johon on saatu ympäristölupa. Koskeeko asia esim. käytöstä poistettujen rakennuksien polttamista, sillä yksittäisen rakennuksen polttaminen ei lausunnon mukaan vaadi ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa. Lausunnossa huomautetaan, että luonnoksen 27 :ssä viitataan voimassa olevien kaava-alueiden olevan nähtävillä kunnanviras toissa. Lapualla kaava-alueet eivät ole nähtävillä, mutta niitä voi tiedustella kaavoitus- ja mittausosastolta. Vähäiseen käyttöön viitataan 39 :ssä. Lausunnon mukaan vä häisen käytön kohde tulee määritellä tarkemmin. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon alue koskee seu raavia kuntia: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuorta ne, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ahtäri. Lau sunnon mukaan jätehuoltomääräysten muuttamiselle ei ole ter veydensuojelullista estettä. Kuitenkin biojätteiden ja vapaa-ajan asuntojen kimppajäteastioiden osalta tulee huolehtia sutä, että jä teastioita on riittävästi ja jäteastiat tyhjennetään riittävän usein. Seinäjoen kaupunki, Ympäristölautakunta Lausunnon mukaan jätehuoltomääräyksien suurin muutostarve johtuu tuottajavastuusta. Asia on monimutkainen ja tämän vuoksi muutamia kohtia esitetään muutettavaksi: Yleisessä osassa s. 4 tai 5 kaivataan lyhyttä selitystä Lakeuden jätelautakunnasta, esim. Jätelain 26 :n (Jätehuollon viranomais tehtävien järjestäminen kunnassa) mukaisesti. Jätehuoltomääräykset: 2 Määritelmiin kaivataan tarkennuksia seuraavien määritelmi en osalta: Hyödynnettävät jätteet - määritelmässä voi olla esi merkkejä, mitä ne ovat. Tuottajavastuun alaiset hyödynnettävät jätteet määritelmässä voi olla tarkempi lista mitä ovat tuottajavas tuun alaiset tuotteet. Vaikka tuottajavastuun alaiset jätteet on lue teltu yleisessä osassa, ne voivat silti olla määritelmissä. Jos Pöytäkirjantarkistajien nimet ~ ~ Lau~~a Hallitus Valtuusto

15 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta luetteloa ei laiteta määritelmiin, määritelmistä voi viitata Yleisen osan kohtaan 1.6. ~ 8 Kflnteistöjen yhteiset jäteastiat: Voisiko vapaa-ajan asunnon ja kimppa-jäteastian etäisyys olla noin 10 km tai kimppa-astia hy väksyttäisun myös, jo se olisi saman kunnan alueella kuin vapaaajan asunto. Vakituisessa asumisessa lyhyet välimatkat ovat jär keviä. ~ 9: Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jät teiden kuljettaminen: Voiko tässä mainita esimerkkeinä esim. sohvat, patjat, huonekalut ja kodinkoneet, joita usein jätetään jä teastioiden viereen. 11 : Erikseen lajiteltavatjätelajit: ymmärrettävyyden vuoksi voisi luetella esimerkkejä, mitä nämä jätelajit ovat, koska termiä ei ole määritelmissä. Onko siis sama kuin hyödynnettävät jätteet? Pykä Iässä on sekaisin tuottajavastuun alaiset jätteet ja muut hyödyn nettävät jätteet ja pakkausjätteet, joten koko määräys on hankalasti ymmärrettävä. Voiko esimerkeillä selventää? Esim. nyt kappale: Kflnteistöllä erilliskerättyä hyödynnettävää jätettä ei saa luovuttaa jäteyhtiön tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan, eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kunteistöiltä on epäselvä esim. keräyspaperin osalta? Voiko myös tässä kohdassa olla maininta muovista, joka kuulunee poltettavan jät teen sekaan, mikäli lähistöllä ei ole muuta keräystä? Muovi on kuitenkin pakkausjäte. Viimeisessä kappaleessa s. 15 voi olla maininta, mistä nämä tuottajayhteisön järjestämät keräyspaikat löytyvät, esim. nettisivut. ~ 12 KUnteistöiltä kerättävä poltettavajäte: kohtaan 6) käymäläjä te sanan lisäksi lietepusseja (ei sisälly sanaan käymäläjäte), tai lietepussit omaksi kohdaksi. 20 : Muut erikseen kerättävät jätteet: Kohtaan tuottajavastuun alaiset jätteet voisi lisätä nettisivut, joista vastaanottopaikat löyty vät. ~ 25: Jäteastioiden täyttäminen: voisi olla maininta että ylimää räisistä säkeistä menee hinnaston mukainen maksu. Kirjoitusvir he: toinen kappale: käsin sbrrettävätjäteastiatsaavatjätteineen painaa enintään 60 kg. ~ 32: Jätekatokset ja huoneet sekä jätetilojen tai kflnteistölle johtavan portin lukitseminen: Viimeiseksi kappaleeksi voisi jättää nykyisistä jätehuoltomääräyksistä seuraavan lauseen: Jätekatok Pöytäkirjantarkistajien nimet Laut nta Hallitus Valtuusto

16 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäiv~määrä Sivu Lakeuden jätelautakunta sen sijoittamisessa on otettava huomioon rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen antamat ohjeet ja määräykset. ~ 33: Aluekeräyspisteet, jäteasemat, jätehuoltokeskus sekä eko pisteet: Kolmannessa kappaleessa kerrottaan, että alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava kera yspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta, tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaan tumista. Voisiko kohdassa korostaa, että keräyspaikasta vastaa van tahon on huolehdittava alueen suvoamisesta, jos roskaantu minen on selvästi keräyspaikasta aiheutuvaa. ~ 38: Tyhjennysvälit: lietepusseista on hyvä olla maininta ja tyh jennys /tai vaihtaminen tarvittaessa. 12. LUKU 8: s. 26: voiko jossakin määräyksessä kertoa selvästi, mitä erityisille jätteille, kuten lietepusseille, fosforinpoistokaivon massoille ja maasuodatinkentänhiekoille tulee tehdä. Asian voi sanoa tarkemmin, kuin :ssä 39. Lietepusseista on jotain mainin taa perusteluissa, mutta asian olisi hyvä olla myös varsinaisessa määräyksessä. ~ 39: kirjoitusvirhe toisessa kappaleessa: Toisen kunteistön tulee sijaita enintään 10 km päässä. ~ 38: Asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen ja tyhjennyk sen keskeytys: molemmissa perusteluissa sanasta Vaatii puuttuu i-kirjain. Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry SKAL ry haluaa kiittää jätelautakuntaa sfltä, että heille on lähetetty lausuntopyyntö ja näin annetaan mahdollisuus esittää lausunto jä tehuoltomääräysten muuttamisesta. SKAL ry esittää seuraavat huomiot: 2 Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden toissijaisesti kuuluvalla jätteellä- kohtaan ei ehdoteta määräyksun muutosta. Kuitenkin SKAL ry esittää, että jätelautakunta tekisi erillisen pää töksen siitä, millä alueilla ei ole saatavissa yksityistä jätehuollon palvelua. Jäteyhtiö tulkitsee SKAL ry:n mukaan Inhouse säädösten vastaisesti jätelain kohtaa asiassa ja haalu näin itsel leen yritysjätteitä. Samassa yhteydessä viitataan hallituksen esi tyksen perusteluissa jätelaiksi. Esityksessä todetaan Yksittäis tapauksessa kunnan järjestämisvelvollisuuden edellytyksenä olisi ensinnäkin se, että jätteen haltua pyytää kunnalta jätehuoltopalveluja, koska yksityinen palveluntarjonta on puutteel lista. Ennen suostumustaan kunnan tulisi arvioida, ettei muutajä tehuoltopalvelua ole kohtuullisesti saatavilla. SKAL ry muistuttaa, Pöytäkirjantarkistajien nimet - Lau unta Hallitus valtuusto

17 ILMAJOEN KUNTA Kokousp~ivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta ettei jätelautakunta ole käsitellyt tätä asiaa. Lausunnon mukaan toimialueella on tarjolla kattavasti yksityistä palvelutoimintaa. 4 :n ja 11 :n kohdalla lausunto viittaa jätelautakunnan teke mään asumislietteiden kuljetuspäätökseen Lau sunnon mukaan kuljetusjärjestelmäpäätös on tehty hallintolain 34 :n vastaisesti. Päätöksenteon yhteydessä tulisi kuulla alueen kuntalaisia ja yrityksiä. Lisäksi päätös on SKAL ry:n mukaan tehty nopeassa aikataulussa. Tämän lisäksi SKAL ry muistuttaa, että Kihniö on liittynyt jätelautakunnan jäseneksi kuljetusjärjestelmä päätöksen jälkeen. 16 :n lausutaan: Muistutamme, että Lakeuden jätelautakunnan alueella on tuottajavastuun alaisten jätteiden kuljetuksessa useis sa jätelain 32 :n mukaisissa khnteistäissä käytössä kflnteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätelaissa on määritelty hyvin laajat velvoitteet tuottajayhteisölle hoitaa tuottajavastuulle kuulu van jätteen jätehuollosta. Tuottajilla on siis yksinomainen oikeus ja lakisääteinen velvollisuus huolehtia tuottajavastuun alaisen jät teen jätehuollosta. Lakeuden jätelautakunnalla ei ole oikeutta säätää kovin yksityiskohtaisesti esimerkiksi paperin, pakkausten, renkaiden, sähkö-ja elektronhkkalaitteiden, paristojen ja akkujen tai autojen jätehuollosta, eikä varsinkaan siihen lflttyvästä kulje tusjärjestelmästä. Lisäksi 1&~:n kohdassa huomautetaan, että yleisimmät yhdistykset ovat muita kuin julkisoikeudellisia yhdistyk siä. Kunnan jätehuollon vastuulla ovat vain julkisoikeudelliset yh distykset. 16 :stä tulisi sekaannuksien välttämiseksi poistettava ensimmäisen kappaleen määritelmäosio, koska sitä ei ole aiem min ollut mainittuja jätehuoltomääräyksissä ja määritelmää on muokattu varsin vapaasti. Määritelmänä voisi olla suoraan jätelain 32 :ä ja tähän lisätä muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla khnteistöillä, kuin asuinkunteistöillä. 27 :ään lausunto ottaa kantaa tyhjennysväleihin. 12 viikon tyh jennysväli on useilla jätelautakunnilla maksimityhjennysvälinä kotitalouden jäteastialle. Myös biojätteiden kannustavan keräyksen takia biojätteen tyhjennysväli tulisi olla 2 viikkoa. Pidemmät tyh jennysvälit tulisi ottaa käyttöön. Tämän lisäksi velvollisuudet il moitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi. Tämän vuoksi tyhjennysvälit tulisi olla tarpeeksi pit kät. Viranomaisten työpanos tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin eikä kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden il moituksilla ja anomuksilla. Suomen Kuntaliitto ry KuntalUtto ei ole lausuntonsa mukaan tarkastellut jätehuoltomää räysluonnosta yksityiskohtaisesti kohta kohdalta. Lausunto toteaa kokonaisuudesta, ettei Kuntaliitolla ole huomauttamista jätelauta Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautak nta Hallitus valtuusto

18 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta kunnan esittämiin jätehuoltomääräyksiiri. Luonnoksessa on pää osin noudatettu KuntalUton jätehuoltomääräysten laatimisoppaan suosituksia sovellettuna paikallisiin olosuhteisiin. Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy (ent PYR Oy) RINKI Oy:n lausunnossa ovat edustettuna myös Suomen Kuitu kierrätys Oy:n, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n, Mepak-Kierrätys Oy:n ja Suomen Uusiomuovi Oy:n kannat. Lausunnon mukaan on hyvä, että määräysluonnos on tehty KuntalUton ohjeistuksen mu kaisesti, jonka myötä saadaan yhteneväisemmät jätehuoltomää räykset eri kunthn ja alueille. Lausunnon mukaan 2 :n määritelmiin olisi hyvä lisätä pakkaus muovi, koska se kuuluu lasin, metallin ja kuitupakkauksien ohella pakkausjätteisiin. Kohdassa 2 olisi lisäksi suotavaa ohjata kulut tajat lajittelemaan pakkausjätteiden keräysastioihin vain tuottajien lajitteluohjeiden mukaista pakkausmateriaalia, ellei muusta ole kir jallisesti sovittu erikseen tuottajayhteisön kanssa. Pakkausmateri aalien kierrätyksen onnistuminen riippuu kerättävän materiaalin puhtaudesta, joten lajitteluohjeiden tulee olla tuottajayhteisöjen hyväksymiä ja koko maassa yhteneviä. Lajitteluohjeet löytyvät ja ne on jaettu JLY:lle ja viestintäjaostolle. 11 ja 13 :ssä on lausunnon mukaan hyvä, että kunta kerää kiinteistökohtaisesti erilliskerättyjä pakkausjätteitä ja järjestää näi den kuljetuksen. Kuitenkin olisi hyvä mainita, että kunta käyttää oikeuttaan kunteistökohtaiseen pakkausjätteiden keräykseen, koska tuottajat eivät järjestä keräystä kunteistöillä. 15 :n ehdotetaan kuidulle omaa rajaa erilliskeräysvelvoitteisfln, esimerkiksi 10 huoneistoa. 26 :ssä olisi hyvä mainita myös jäteastioiden tunnusvärien käy tästä. Tunnusvärit eivät kuitenkaan saa koskettaa pakkausjätettä. Tuottajien keräyksessä tulee olemaan käytössä selkeät valtakun nalliset tunnusvärit, joita ei tule säädellä paikallisilla jätehuolto määräyksillä. Lausunnon mukana olisi hyvä, että Kuntaliiton suo sittamia tun nusvärejä käytettäisiin koko maassa kuntakeräykses sä. Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP ry YTP ry edustaa lähes seitsemääkymmentä jätehuollon osaamista ja palvelua tarjoavaa yksityistä yritystä, joiden toimintaan kuntien antamat jätehuoltomääräykset vaikuttavat. Lajitteluvelvoitteiden kiristyminen koetaan tervetulleena muutoksena, koska EU ohjaa vahvasti kohti tehokasta kierrätystä ja jo nyt yhdyskuntajätteen kierrätystä koskee 50 %:n kierrätystavoite. Yksi etusijajärjestystä tukeva ja kierrätyksen kannalta keskeinen toimi koetaan olevan Pöytäkirjantarkistajieri nimet Hallitus Valtuusto

19 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta biojätteen pysyminen erillään muista jätteistä tehokkaan synty paikkalajittelun myötä. Tätä tukee ehdotuksessa oleva biojättei den erilliskeräyksen laajentuminen. Luonnoksessa on lausunnon mukaan huomioitu kuntalaisten tarpeet kimppa-astioiden etäi syyksien määrittelyssä sekä vapaa-ajan asuntojen jätehuollon jär jestämisessä. YTP haluaa kiinnittää jätelautakunnan huomion seuraaviin seik koihin: Yleinen osa: Jätehuoltomääräyksien tulee olla informathviset. Jä tehuoltomääräysten yleinen osa on selkeä, mutta YTP ry toivoo siihen lisättävän omaa kappalettaan etusijajärjestyksen edistämi sestä. Elinkeinoelämän vastuuta koskien etusijajärjestyksen to teutumista tulisi tässä kohdassa korostaa, sillä lajittelu- ja erilliske räysvelvoitteet määräysosiossa koskevat vain yhdyskuntajätettä. Lausunnon mukaan yleisen osan kappaleessa 1.3 tulisi poistaa lause Muita yhdyskuntajätteen tuottajia ovat jätelain 32 :n mu kaan mm. virastot, oppilaitokset, lflkehuoneistot, sosiaali-ja terve yspalvelujen tuottajat sekä seurakunnat. Erityisesti lukehuoneis toja ei voi näin vapaasti liittää määräysosiossa kunnan vastuulle kuuluviksi. Lause tulisi korvata jätelain 32 :n luettelolla. Lukua 1.5 tulisi tarkentaa. Kappaleessa tulee tuoda esille, että elinkeinotoiminnan harjoittaja sopfl jätehuollon järjestämisestä yk sityisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Vain tarjonnan puute voi joh taa kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden käyt töön. Määräysosion 2 :n ja 5 :n kohdalla koskien kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutta ei lausunnon mukaan tuoda esille sitä, että kunnan tulee arvioida palvelutarjonnan puute. YT korostaa, että Lakeuden jätelautakunnan toimialueella on tarjolla yksityistä palvelutarjontaa myös jätteen käsittelyyn. YTP ry haluaa myös lausunnossaan muistuttaa, että tuottajien ke räyksen täydentäminen edellyttää jätelautakunnalta erillistä hallin topäätöstäjätelain 35.1 :n nojalla. Lausunnon mukaan pakkaus jätteiden luovuttaminen yksityisille toimijoille on tietyin ehdoin sal littua. Lausunto antaa seuraavat korjausehdotukset 15 3 mo mentti: Pientaloalueilla on mahdollista liittyä hyödynnettävien jät teiden khnteistöittäiseen kuljetukseen tekemällä siitä sopimuksen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. sekä momentthn: Sellai set kunteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoit teet eivät koske, voivat liittyä hyödynnettävien jätteiden kiinteistöit täiseen kuljetukseen tekemällä siitä sopimuksen jätteenkulje tusyrityksen kanssa.. Lausunnon mukaan korjausehdotukset pe Pöytäkiriantarkistajien nimet L~~a Hallitus Valtuusto

20 ILMAJOEN KUNTA Kokousp~iv~määrä Sivu Lakeuden jätelautakunta rustuvatjätelain 41 :n 3. momenttiin, jonka nojalla tapahtuva ke räys ei edellytä kunnan päätöstä tai suostumista. Pakkausjätteet tulee tällöinkin toimittaa tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanot topaikkoihin. Ähtärin kaupunki, kaupunginhallitus Lausunnon mukaan ehdotus jätehuoltomääräyksistä on ajanmu kainen, selkeä ja vastaa nykytilanteen asettambn vaatimuksiin. Ähtärin kaupungilla ei ole asiassa muuta lausuttavaa. Westenergy Oy Lausunnon mukaan lajitteluvelvollisuuden laajeneminen lasin, metallin ja biojätteen osalta tulee näkymään jätteenpolttolaitoksel le toimitettavan jätteen laadussa ja näin polttoon menisi jatkossa entistä vähemmän laitokseen kuulumatonta tavaraa. Wes tenenergy Oy:n lausunnossa pyydetään ottamaan huomioon seu raavat kaksi asiaa jätehuoltomääräysluonnoksessa: 2 määritelmfln tulee korjata poltettavan jätteen kohdalle, että jä te hyödynnetään energiana jätteenpolttolaitoksessa, ei jätevoima lassa. 45 :ssä toivotaan tarkennusta energiansäästölamppujen oikeaan lajitteluun. Lamput ovat vaarallista jätettä elohopean vuoksi, joten niitä ei tule sijoittaa poltettavan jätteen joukkoon toisin kuin hehku la m p p uj a. Vastine annettuihin lausuntoihin Vastineissa käsitellään mahdolliset samat asiat vain kertaalleen. Alavuden kaupunki, Kaupunginhallitus Alavuden kaupunginhallituksen lausunto on otettu luonnoksessa kokonaisuudessaan huomioon seuraavasti: 14 :n on selvennetty, että maksu perästuu vastaanottopisteen väärinkäytön seurauksena syntyvistä kustannuksista. Kuitenkin yksityiskohtaiset maksujen perusteet löytyvät aina erillisestä asia kirjasta, jätemaksutaksasta. 15 :n Kohtuullinen matka jäi luonnokseen sellaisenaan. Tällä hetkellä on edelleen epäselvää, kuinka monta pakkausjätemuovin keräyspistettä Lakeuden jätelautakunnan toimialueella tulee ole maan vuodesta 2016 alkaen. Näin ollen jätehuoltomääräyksnn on vaikea tässä tilanteessa määritellä esimerkiksi tarkkaa kilometriin perustuvaa etäisyyttä. Pöytäkirjantarkistajien nimet Laytåi9inta Hallitus Valtuusto

21 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeudenjätelautakunta :ssä kflnteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysvälien poikke ustapauksissa on määräykseksi esitetty, että koneellisella jäähdy tyksellä varustettujen biojätesäiliöiden keräysaika voisi talvikau della olla 4 viikon välein. Jäteyhtiön tekniikan asian tuntuoiden konsultoinnin jälkeen muutettu määräysluonnokseen ehdotettu neljä viikkoa sillä poikkeamalla, että ne syväkeräyssäili öt, jotka käyttävät kompostoituvaa sisäsäkkiä ovat edelleen 2 vii kon tyhjennysvälin purissä. Kompostoituva sisäsäkki ei kestäne neljän viikon tyhjennysväliä. Tämän lisäksi sana koneellineri jääh dytys on korvattu hajunpoistoteknukalla. Myös otsonointi on teho kas tapa poistaa hajuja ja jäte on edelleen neljän viikon jälkeen soveltuvaa biokaasulaitoksen prosessiin. Jätehuoltomääräysluon noksen teksti muutettu: biojätteen syväkeräyssäiliön (lukuun ot tamatta kompostoituvalla suojasäkillä varustettu syväkeräyssäiliö) tai hajunpoistoteknflkalla varustetun säiliön tyhjennysväli voidaan harventaa 4 viikon välein tapahtuvaksi edellyttäen) että tyhjennys välin pidentämisestä ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydel le, ja että biojätteet eivät jäädy säiliöön kflnni. Asiasta tehdään il moitus jäteyhtiölle.. 31 määräävä lause on muutettu muodosta Kiinteistöllä suaitse van ajoväylän tulee kantaa tielflkennelain sallimat ajoneuvojen painot muotoon Jos kbnteistöllä sijaitseva ajoväylä ei kanna tie Iflkennelain sallimia ajoneuvojen painoja, tulee jäteastia siirtää kantavan tien varteen. 40 koskien asumisessa syntyvien liettei den tyhjennyksiä on korjattu muotoon Jos khnteistölle johtava ajoväylä tai piha ei kanna tielukennelain sallimia ajoneuvojen pai noja, tulee tästä ilmoittaa jäteyhtiölle. Tällöin kohteelle järjeste tään vaihtoehtoinen kalusto. 34 :ää koskien esitetään pyhäpäivistä johtuvaa jäteastian tyh jennyspäivien muuttumisten ilmoittamista esimerkiksi paikallisleh dissä. Jäteyhtiö vastaa tiedotuksesta. Tällä hetkellä pyhäpäivistä johtuvat muutokset koskien jätteenkuljetuksia ilmoitetaan lehdistö tiedotteilla sekä jäteyhtiön kotisivuilla. Lehdistötiedote tarkoittaa sitä, että lehti päättää itse, julkaiseeko se tiedotteen vai ei. Jäteyhtiö ilmoitta~ maksullisin ilmoituksin tällä hetkellä omasta toiminnasta aiheutuvat muutokset, esim. urakoitsijavaihdokset. Valtakunnallisesti määrätyt pyhäpäivät eivät ole jäteyhtiön toimin nasta johtuvia. Muut jäteyhtiöt eivät ilmoita maksullisesti pyhäpäi vistä ja vain osa ilmoittaa urakoitsijanvaihdoksista. Tasapuolisuu den nimissä asia tulisi ilmoittaa kaikissa paikallislehdissä, joita on yli 10. Ilmoitus maksaa lehdestä ja ilmoituksen koosta riippuen n /kpl. Suomalaisessa kalenterissa on vuosittaisia viralli sia pyhäpäiviä yhteensä 13 kappaletta (sis. 3 sunnuntaipyhää) Jos tyhjennysmuutoksista ilmoitetaan maksullisesti 10 lehdessä 10 pyhäpäivän tyhjennykset, kustantaa tämä halvimmillaan Pöytäkirjantarkistajien nimet ~ Lau~~, Hallitus valtuusto

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 15.11.2011, kello 18.00 19.20 Kokouspaikka Ilmajoen kunta, kunnanhallituksen kokoushuone, Ilkantie 18 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 7.9.2011, kello 18.00 19.15 Kokouspaikka Ilmajoen kunta, teknisen osaston kokoushuone, Ilkantie 17 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA PERUSTELUMUISTIO 1 (11) ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yleinen osa Laitilan kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Saarijärven seudun jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN

Saarijärven seudun jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN Saarijärven seudun jätelautakunta 52 17.11.2015 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN JÄTELTK 52 1 Jätehuoltomääräysten uudistamisen yleiset perusteet Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 26.7.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 16.8.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen kehittämisinsinööri Tuulia Innala projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Hankkeen tausta eli miksi jätehuoltomääräysohjeet vaativat tarkistamista?

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1/2015 Suupohjan jätelautakunta sivu 1 Kokousaika keskiviikko 18.2.2015 klo 18.30 19.50 Kokouspaikka Otto Syreenin talo, kokoushuone Tähti Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Laitamäki,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellinen jätelautakunta

Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellinen jätelautakunta 12 22.04.2015 Joensuun alueellinen jätelautakunta 19 04.06.2015 Pakkausjätteiden täydentävän keräyksen järjestäminen 5602/14.06.00/2015 JATELK 22.04.2015 12 Pakkausjätteen

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset 0 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi Yleiset jätehuoltomääräykset 1 Hyväksytty Järviseudun jätelautakunnassa 12.5.2016. Voimassa 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori)

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Aika ja paikka: 5.2.2015 klo 17.00-18.25, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät: Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj. Vihti Ingrid

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pakkausten tuottajavastuuseen liittyvien jätelain eräiden velvoitteiden

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 11.1.2017 Kokoustiedot Aika Tiistai 31.1.2017 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnalliset jätehuoltomääräykset Savo-Pielisen jätelautakunta Hyv. 23.11.2016 22 Voimaantulo 1.1.2017 Sisällys 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 19.1.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.1.2011 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot