ILMAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Ilmajoen kunta, teknisen osaston kokoushuone, llkantie 17 Päätöksentekijät llmajoki: Kari J. Knuuttila, puheenjohtaja Alavus: Paula Perälampi Jalasjärvi: Marja-Liisa Vettenranta,vj., saapui 15 aikana Kihniö: Erja Silvennoinen Kuortane: Rauno Laitila Kurikka: Man Mikkola Seinäjoki: Mauno Hietamäki Juha Poutanen Ahtäri: Mikko Annala Poissa Jalasjärvi: Timo Samppala Lapua: Carita Liljamo, vpj. Seinäjoki: Pirkko Ekoluoma Muut läsnäolijat Jäteasiamies Jenni Laitila Sihteeri Tanja Saranpää Kokouksen laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Annata ja Rauno Laitila. valinta Asiat :t Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan ~ Kari J. Knuuttila puheenjohtaja Tari~a Saranpää pöytäkirjanpitäjä Mikko A nnala Rauno Laitila Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä , virka-aikana Tanja Saranpää jätelautakunnan toimistosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Lakeuden jätelautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA nro 3 sivu 2 Käsitellyt asiat Pykälä JLK15 1 JLK16 JLK17 JLK18 Pöytäkirjan IHtteet Asia JÄTEHUOLTOMÄARÄYSTEN MUUTTAMINEN VIRANHALTIJAN TEKEMÄT PAATÖKSET TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT SEURAAVA KOKOUS Sivu

3 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämä~rä Sivu Lakeudenjätelautakunta JLK 15 JÄTEHUOLTOMMRÄYSTEN MUUTTAMINEN YHT 281/2015/ Jätehuoltomääräykset koskevat Alavuden, Ilmajoen, Jalasjärven, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan (pois lukien Jurvan alue), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kuntia. Nykyiset määräykset ovat olleet voi massa alkaen. Uusien määräyksien on tarkoitus astua voimaan Jätelainsäädännön sekä alueella tapahtuneiden toiminnan muu toksien vuoksi jätehuoltomääräyksien päivitys nähtiin tarpeellisek si. Uudistamistyössä jätehuoltomääräysten rungon mallina on käytetty Kuntalflton vuonna 2014 julkistamaa opasta jätehuolto määräysten laatimisesta. Yksi päämääristä oli myös tehdä jäte huoltomääräyksistä helpommin luettavat siten, että asiat löytyisi vät helpommin määräyksistä ja asiat ovat esitetty selkeästi. Jätelautakunnan johtosäännön 6 mukaisesti jäteasiamies on valmistellut luonnosta yhteistyössä alueensa kuntien ympäristön suojeluviranomaisen ja jäteyhtiön kanssa. Jätehuoltoviranomaista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ovat saaneet luonnoksen jo valmisteluvaiheessa nähtäville. Asian tiimoilta jä teasiamies kutsui alueen ympäristönsuojeluviranomaiset, jäteyhti än edustajat sekä elinkeino,- liikenne,- ja ympäristökeskuksen edustajan Ilmajoen tekniselle osastolle. Yhteistyöpa laverissa käytiin jätehuoltomääräykset läpi kokonaisuudessaan ja luonnokseen sai esittää muutoksia. Puheenjohtajana toimi jäte lautakunnan puheenjohtaja Kari J. Knuuttila. Virallinen luonnos yleisistä jätehuoltomääräyksistä on lähetetty lausunnolle Hallintolain 41 :n mukaisesti niille, joi den elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisul la voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Lausuntopyyntö on julkaistu kuulutusmuo dossa Ilkassa ja Pohjalaisessa. Kuulutuksessa viitat tiin kotisivuilla saatavissa olemaan materiaaliin; lausuntopyyntöön sekä jätehuoltomääräykshn. Mate riaalit ovat olleet kotisivuilla lähtien. Lausuntopyyntö on liitteenä 1. Lausuntoaikaa on annettu klo saakka. Jätelain (646/2011) 92 mukaisesti Ennen kunnan jätehuolto määräysten antamista kunnan on varattava asianomaiselle elin keino, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen.. Kirjallinen lau suntopyyntö on lähetetty seuraaville tahoille: Lakeuden jätelauta kunnan toimialueen kunnat, Lakeuden jätelautakunnan toimialu Pöytäkirjantarkistajien nimet ~~~rita Hallitus Valtuusto

4 ILMAJOEN KUNTA KoRouspäiv~måär~ Sivu Lakeuden jätelautakunta een kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, Lakeuden jätelauta kunnan toimialueen kuntien terveydensuojeluviranomaiset, La keuden Etappi Oy, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ete lä-pohjanmaan ELY keskus, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA; Olli Venelampi, Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK Etelä Pohjanmaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Ympäristöministeriö, Suomen Kuntalfltto, Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy, Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP ry, JLY Jätelaitosyhdistys ry, Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry sekä Westenergy. Lausuntopyynnön mukaisesti merkittävimmät muutokset jätehuol tomääräysluonnoksessa ovat: -asumislietteiden omatoimisen käsittelyn laajentuminen (jätelain 41 muutoksen mahdollistamana) koskemaan aktflviviljelijän oman kunteistön lisäksi myös yhtä muuta khnteistöä -lajitteluvelvoite lasille ja metallille on aiemmin koskenut vähintään 21 huoneiston asuirjkflnteistöä. Lajitteluvelvoite on laajennettu koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkflnteistöjä -biojätteiden lajitteluvelvoite on aiemmin koskenut vähintään 10 huoneiston asuinkunteistöä ja nyt velvoite on laajennettu koske maan vähintään viiden (5) asuinhuoneiston khnteistöä -vapaa-ajan asuntojen pakollista keräyskautta omalla jäteastialla on lyhennetty aiemman väliseltä ajalta väliselle ajalle -vapaa-ajan asuntojen kimppajäteastioiden etäisyysvaatimuksen muuttaminen 10 km:ksi aiemman 1 km tai 3 km sijasta. Saapuneiden lausuntojen perusteella jätehuoltomääräykshn on tehty muutosehdotuksia, jätehuoltomääräysluonnos liitteenä 2. Oheismateriaalina on väriversio jätehuoltomääräysluonno~ses~a josta löytyvät mm. lausuntojen perusteella tehdyt muutokset. Lausuntojen perusteella tehdyt mahdolliset muutosehdotukset määräykshn on kerätty alta löytyvun lausuntokohtaisiin vastine kohtiin. Lausunnot Saapuneet lausunnot ja vastineet on esitetty aakkosjärjestykses sä. Alavuden kaupunki, Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

5 ILMAJOEN KUNTA Kokousp~ivämäärä Sivu Lakeudenjätelautakunta Lausunto toteaa, että jätehuoltomääräysten päivittäminen on erit täin tärkeää alati muuttuvan jätelainsäädännön vuoksi ja määrä yksien tulee olla jo hallinnon hyvien käytäntöjen edellyttämänä selkeät ja helposti luettavat. Kaupunginhallitus näkee tärkeänä sen, että lajittelu tehostuu lajitteluvelvollisuuden laajenemisen myötä. Pienimuotoinen omatoimikäsittelyn mahdollistaminen kä sittämään myös naapurikiinteistön jätejakeet (asumisessa syntyvä liete) nähdään ympäristön kannalta oikeaksi vaihtoehdoksi. Lausunnossa muutosehdotuksia esitetään seuraaviin kohtiin: 14 :ssä todetaan, että jätehuoltoviranomaisella on oikeus määrä tä maksu yhteiselle jäteyhtiön hallinnoimalle vastaanottopisteelle määräysten vastaisesti jätetystä jätteestä. Pykälässä tulisi olla erikseen mainittuna, että maksu perustuu vastaanottopisteen vää rinkäytön seurauksena syntyvistä kustannuksista. 15 :n mukaan puhdas kierrätyskelpoinen muovipakkausjäte tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, mikäli se sijaitsee kohtuullisen matkan päässä khnteistöltä. Kohtuullinen matka on ilmaisu, jon ka käyttöä tulisi pyrkiä välttämään määräyksissä, koska sen val vonta ei ole yksiselitteinen. 27 :ssä khnteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysvälien poikke ustapauksissa on määräykseksi esitetty, että syväkeräyssäiliöiden tai koneellisella jäähdytyksellä varustettujen biojätesäiliöiden ke räysaika voisi talvikaudella olla 4 viikon välein. Koneel lisesti jäähdytettyjen säiliöiden osalta tyhjennysväli voisi olla pi dempi ympärivuotisesti. 31 ja 40 :ssä jäteastian sijoittamista ja jätevesien lietteiden tyh jennystapahtumaa koskevissa määräyksissä edellytettäishn, että kflnteistölle johtavan / sijaitsevan. ajoväylän tulee kantaa tielflken nelain sallimat ajoneuvojen painot. Kaupunginhallitus toteaa, että jätehuoltomääräyksissä ei voida antaa suoraan tällaista määräys tä jätelain perusteella. Tielflkennelain mukaan ko. lakia ei sovelle ta pihateillä tai muuten yksityisillä pihoilla. Määräyksessä voidaan todeta, että mikäli kunteistöllä oleva ajoväylä ei kanna ko. ajoneuvojen painoa, jäteastia tulee siirtää paikkaan (esim. pihatien päähän), jonne tyhjäysajoneuvolla pääsee. Jätevesilietteiden tyhjennyksestä tulee kiinteistön omistajan jäteyhtiön kanssa sopia niin, että tyhjäys suoritetaan kevyemmällä kalustolla. 34 :ssä esitetään, että jäteyhtiön tulee tiedottaa poikkeavista jä teastioiden tyhjennyspäivistä vähintään verkkosivuillaan. Koska tiedottaminen koskee laajaa asukasjoukkoa, joiden ei voida edel lyttää omistavan tietokonetta internet-yhteyksin tai muuten voida edellyttää internetin käyttöä, tulee tiedottamisen tapahtua myös Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautaku Hallitus valtuusto

6 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta muita kanavia käyttäen esim. ilmoittamalla paikallislehdissä. Pe rusteluina kaupunginhallitus toteaa, että tiedotusta tulee verrata muihin kunnan lakisääteisun palveluihin, kuten esimerkiksi tervey denhuoltoon, jonka toiminnasta vastuussa oleva taho ilmoittaa omakustanteisesti toiminta-alueillaan paikallislehtien ilmoituksilla. Täten ei ole kohtuutonta edellyttää, että mikäli jätehuollossa ta pahtuu muutoksia mm. arkipyhien johdosta, tästä ilmoitetaan alu een asukkaille paikallislehdessä. 34 :ssä todetaan edelleen, että Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Mää räystä tulee tarkentaa siten, että tilapäinen keräys koskee esim. yksityisen kunteistön (omakoti- tai muu kiinteistö) omien jätteiden keräystä esim. remontin yhteydessä, tai rekisteröityjen yhdistysten järjestämää tilapäistä keräystä. Muusta jätteen keräyksestä tulee tehdä jätelain 100 :n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuo jeluviranomaiselle, tai keräykselle / välikuormausasemalle tulee hakea ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa. 39 :ssä jätelain muutoksen 410/2014 johdosta on mahdollistettu eräiden jätejakeitten pienimuotoinen omatoiminen käsittely omalla kunteistöllä, yhdessä lähinaapurin kanssa. Jätelain 41 :n mukai nen sanamuoto kuuluu: Jätteen haltija voi myös itse käsitellä 1 momentissa tarkoitetun jätteen kbnteistöllään tai luovuttaa asumi sessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen rinnastetta van muun jätteen käsiteltäväksi naapurikflnteistöllä tai muulla lä hellä sijaitsevalla kflnteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsit tely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuol to- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Määräysehdotuksessa esitetään, että toinen kiinteistö tulee sijaita enintäänlo km päässä aktuviviljelijän kunteistöstä tai peltolohkosta, jonne liete levitetään. Sekä jätelain 41 :n että hallituksen esityksen 16/2014 yksityis kohtaisissa perusteluissa mainitaan nimenomaisesti yhteiskäsitte ly naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Perusteluissa todetaan seuraavasti: Käytännössä tämä tarkoit taisi muutamalla lähikflnteistöllä syntyvän jätteen yhteiskäsittelyä. Edellä olevaan perustuen kaupunginhallitus katsoo, että kiinteistö jen välinen 10 km etäisyys ei ole jätelain tarkoittama lähietäisyys. Kaupunginhallitus esittää, että harkittaisfln etäisyyden lyhentämis tä alempaan kilometrimäärään. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA Eviralla ei ole huomautettavaa yleisiin jätehuoltomääräyksun esi tettyihin muutoksiin. Evira huomauttaa, että MMM asetukset koskien asumislietteiden kalkkistabilointia ovat tällä hetkellä lausunnolla. Lausunnolla ovat Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautak ta Hallitus valtuusto

7 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäiv~mäarä Sivu Lakeuden jätelautakunta asetukset 11/12 muutos sekä asetuksen 24/11 muutos. MMM asetuksen 24/11 luonnoksessa on esitetty, että jätevesilietteen käyttö nurmelle sallittaisiin ilman suojaviljaa sellaisessa tapauk sessa, jossa rehu korjataan vasta levitystä seuraavana vuonna. Etelä-Pohjanmaan elinkeino,- liikenne-ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat Elinkeino- liikenne-ja ympäristökeskuksella ei ole lisättävää jäte huoltomääräysten muutoksiin. Etelä-Pohjanmaan yrittäjät Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ottavat lausunnossaan kantaa pääosin jätelain 33 :n mukaiseen kunnan toissijaiseen velvollisuuteen jär jestää jätehuolto. Lausunnon mukaan jätelautakunnan on muistet tava selkeä pääsääntö, etteivät elinkeinotoiminnan jätteet kuulu kunnan järjestämisvelvollisuuden pflriin. Jätelain 33 :n mukaan kunnan toissijainen velvollisuus järjestää jätehuolto on tarkoitettu toissijaiseksi järjestelyksi ja käytettäväksi ainoastaan tilanteissa, joissa yksityistä jätehuoltopalvelua ei ole saatavilla. Kunnalla on lausunnon mukaan velvollisuus aidosti selvittää yksityisen jäte huoltopalveluiden tarjonnan olemassaolo. Lisäksi kunnan toissi jainen velvollisuus järjestää jätehuolto ei saisi tarpeettomasti vai keuttaa alueen yksityisen elinkeinotoiminnan kehittymistä. Lau sunnossa otetaan kantaa seuraaviin luonnoksen pykäliin: 2 Määritelmät Myös tämän kohdan osalta korostamme 33 :n kriteerejä. Pelkkä jätteen haltijan pyyntö ei ole riittävä kriteeri kyseisen säännöksen soveltamiselle. Sen lisäksi palvelutarjonnan on oltava selvästi puutteellista tai sitä ei ole lainkaan saatavilla kyseisellä alueella. Kunnalla on velvollisuus aidosti selvittää yksityisen jätehuoltopal veluiden tarjonnan olemassaoloa ja saatavuutta kohtuullisin eh d oi n. 5 Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella Myös tässä pykälässä vflttaamme jätelain 33 :n kriteereihin. 16 Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kun teistöillä syntyvien hyödynnettävien jätteiden lajittelu- ja erilliske räysvelvoitteet. Tässä kohdassa vuttaamme jälleen jätelain 32 :n säännökseen. Tässä yhteydessä haluamme huomauttaa kehuoneistojen tuottaman jätteen kuulumisesta kunnan jär jestämisvelvollisuuden piiriin vain poikkeustapauksissa. Isännöintipalvelu Momenta Oy Isännöintipalvelu Momenta Oy toteaa lausunnossaan taloyhtiö As Oy Ruukinkiven puolesta, että lajitteluvelvollisuuden laajentami Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

8 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta nen lasi- ja metallijakeille ei onnistu tonteilla, joissa tila on pieni ja uusia jäteastioita ei saada mahtumaan lajittelukatokseen. Lisäksi taloyhtiön tontti rajoittuu Lakeuden Etappi Oy:n ekopisteeseen, jonne jakeet voidaan kuljettaa. Samassa lausunnossa haetaan vapautusta kyseiseen lajitteluvelvollisuuteen, mikäli jätehuolto määräykset astuvat voimaan laajennetulla lajitteluvelvollisuudella. Jalasjärven kunta, Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon mukaan jätehuol tomääräyksien päivittäminen nähdään tärkeäksi alati muuttuvan lainsäädännön vuoksi sekä määräysten luettavuuden selkeyttä miseksi kuntalaisten kannalta. Lausunnossa pidetään hyvänä sitä, että lajitteluvelvollisuus laajentuu. Pienimuotoisen omatoimisen käsittelyn laajentaminen naapurikhnteistölle nähdään myös ympä ristön kannalta parempana vaihtoehtona (asumisessa syntyvät lietteet). Erilliset pykäläkohtaiset huomiot ovat seuraavat: 14 : Pykälässä määrätään, että jätehuoltoviranomaisella on oi keus määrätä maksu yhteiselle jäteyhtiön hallinnoimalle vastaan ottopisteelle määräysten vastaisesti jätetystä jätteestä. Pykälässä tulisi olla mainittuna, että maksu perustuu vastaanottopisteen vää rinkäytön seurauksena syntyvistä kustannuksista. 15 : Määräyksen mukaan puhdas kierrätyskelpoinen muovipak kausjäte tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, mikäli se sijaitsee kohtuullisen matkan päässä kflnteistöltä. Kohtuullinen matka on ilmaisu, jonka käyttöä tulisi pyrkiä välttämään määräyksissä, kos ka sen valvonta ei ole yksiselitteinen. 27 : KUnteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysvälien poikkeustapauksissa on määräykseksi esitetty, että syväkeräyssäiliöiden tai koneellisella jäähdytyksellä varustettujen biojätesäiliöiden ke räysaika voisi talvikaudella olla 4 viikon välein. Koneel lisesti jäähdytettyjen säiliöiden osalta tyhjennysväli voisi olla pi dempi ympärivuotisesti. 31 ja 40 : Jäteastian sijoittamista ja jätevesien lietteiden tyh jennystapahtumaa koskevissa määräyksissä edellytettäisiin, että khnteistölle johtavan /sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tielflken nelain sallimat ajoneuvojen painot. Lautakunta toteaa, että jäte huoltomääräyksissä ei voida suoraan tällaista määräystä jätelain perusteella. Tielflkennelain mukaan ko. lakia ei sovelleta pihateillä tai muuten yksityisiltä pihoihla. Määräyksessä voidaan todeta, että mikäli kflnteistöllä oleva ajoväylä ei kanna ko. ajoneuvojen painoa, jäteastia tulee siirtää paikkaan (esim. tien päähän), jonne tyhjäys ajoneuvolla pääsee. Jätevesilietteen tyhjäyksestä tulee kflnteistön omistajan jäteyhtiön kanssa sopia niin, että tyhjäys suoritetaan kevyemmällä kalustolla. Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus valtuusto

9 -~ ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämä~rä Sivu Lakeuden jätelautakunta : Määräyksessä esitetään, että jäteyhtiön tulee tiedottaa poik keavista jäteastioiden tyhjennyspäivistä vähintään verkkosivuil laan. Koska tiedottaminen koskee laajaa asukasjoukkoa, joiden ei voida edellyttää omistavan tietokonetta internet-yhteyksin tai muu ten voida edellyttää internetin käyttöä, tulee tiedottamisen olla laa jempi. Tiedotus tulee tapahtua myös ilmoittamalla paikallislehdis sä. Perustelujna lautakunta toteaa, että tiedotusta tulee verrata muihin kunnan lakisääteisfln palveluihin, kuten esimerkiksi tervey denhuoltoon, jonka toiminnasta vastuussa oleva taho ilmoittaa omakustanteisesti toiminta-alueillaan paikallislehtien ilmoituksilla, Täten ei ole kohtuutonta edellyttää, että mikäli jätehuollossa ta pahtuu muutoksia mm. arkipyhien johdosta, tästä ilmoitetaan alu een asukkaille paikallislehdessä. Pykälässä edelleen todetaan, että Tilapäinen jätteiden kokoami nen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusväli neen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomist~an lupa. Määräystä tulee tarkentaa siten, että tilapäinen keräys koskee esim, yksityisen kunteistön (omakoti- tai muu kiinteistö) omien jät teiden keräystä esim. remontin yhteydessä, tai rekisteröityjen yh distysten lärjestämää tilapäistä keräystä. Muusta jätteen keräyk sestä tulee tehdä jätelain 100 :n mukainen ilmoitus kunnan ym päristönsuojeluviranomaiselle, tai keräykselle /välikuormausasemalle tulee hakea ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa. 39 : Jätelain muutoksen 410/2014 johdosta on mahdollistettu eräitten jätejakeitten pienimuotoinen omatoiminen käsittely omalla kiinteistöllä, yhdessä lähinaapurin kanssa. Jätelain 41 :n niukai nen sanamuoto kuuluu: Jätteen haltija voi myös itse käsitellä 1 momentissa tarkoitetun jätteen khnteistöllään tai luovuttaa asumi sessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen rinnastetta van muun jätteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lä hellä sijaitsevalla kiinteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsit tely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuol to- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Määräysehdotuksessa esitetään, että toinen kiinteistö tulee sijaita enintään 10 km päässä akthviviljelijän kunteistöstä tai peltolohkos ta, jonne liete levitetään. Sekä jätelain 41 että hallituksen esityksen 16/2014 yksityiskoh taisissa perusteluissa mainitaan nimenomaisesti yhteiskäsittely naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Pe rusteluissa todetaan: Käytännössä tämä tarkoittaisi muutamalla lähikiinteistöllä syntyvän jätteen yhteiskäsittelyä. Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

10 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta Edellä olevaan perustuen lautakunta on sitä mieltä, että kiinteistö jen 10 km etäisyys ei ole jätelain tarkoittama lähietäisyys. Lauta kunta esittää, että etäisyys rajattaisiin kahteen (2) kilometrhn. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toivoo, että jätehuoltomääräys ten valmistelussa jatkossa seurataan parasta mahdollista käyttö kelpoista tekniikkaa (esim. jätesäiliöiden täyttymismittaus) ja huomioi sen määräysten antamisessa. JLY Jätelaitosyhdistys ry Jätelaitosyhdistyksellä ei ole sisällöllisesti huomautettavaa jäte huoltomääräysluonnokseen. Lausunnossa pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota termi puoleen selkeyden säilyttämiseksi Uätteen haltija»cjätteen tuotta ja, jäteyhtiö><lakeuden Etappi Oy) ja oikeaoppiseen vflttaukseen, kun käytetään pykälöintiä. Lakeuden Etappi Oy Toimialueen jäteyhtiön lausunnossa todetaan, että määräysluon nos ottaa hyvin huomioon tulevan pakkausjätteiden tuottajavas tuun alaiset asiat. Lasin ja metallin lajitteluvelvollisuuden laajene minen vähintään 10 asuinhuoneiston kbnteistöön pidetään erittäin toivottavana, sillä muutos vaikuttaa poltettavan jätteen laatuun positflvisesti. Vapaa-ajan asuntojen keräyskauden lyhentäminen toukokuulta vasta kesäkuulla alkavaksi koetaan hyväksi, sillä asi akkaan kannalta toukokuussa alkava kausi on ollut usein liian ai kainen. Toukokuu on myös kelirikkoaikaa, joka on vaikeuttanut jätteenkuljettajien ajoa. Vapaa-ajan asukkaiden kohdalla määrä ysluonnoksen yhteisen jäteastian etäisyysvaatimus on muutettu 10 kilometriksi aiemman 1 km tai 3 km sijaan. Tätä pidetään myönteisenä asiana, sillä asiakkaat ovat usein ottaneet asiassa yhteyttä jäteyhtiöön. Asumislietteiden omatoimisen käsittelyn laa jentuminen koetaan asiakkaan kannalta hyvänä ratkaisuna, sillä usein aktuviviljelijän oman kflnteistön lisäksi toisella kflnteistöllä on eläkkeelle jäänyt vanhempi. Jäteyhtiö esittää seuraavia muutoksia määräysluonnokseen; Sivulla kohdassa on mainittuna muovipakkausjätteen ke räykseen liittyvää ohjeistusta: Mikäli tuottajien järjestämä muovi pakkausjätteen keräyspiste sijaitsee kohtuullisen matkan päässä kunteistöltä, tulee kierrätyskelpoinen puhdas muovipakkausjäte toimittaa tähän vastaanottopaikkaan tuottajien lajitteluohjeiden mukaisesti. Kierrätyskelvoton tai likainen yhdyskuntajätteen muo vijäte sijoitetaan poltettavan jätteen jäteastiaan. Lakeuden Etappi Oy esittää, että kartonkipakkausjätteer, keräyksessä noudatetaan samaa ohjeistusta ja se tulisi mainita jätehuoltomääräyksissä. Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

11 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta Sivulla 13 8 kohdassa käsitellään yhteisen jäteastian käyttöä. Lakeuden Etappi Oy esittää, että jätehuoltomääräyksiin lisätään esim. seuraavanlainen yhteistä jäteastian käyttöä koskeva kohta: Mikäli khnteistön haltija maksaa aluekeräyspisteen vuosimaksua ja saman haltijan vapaa-ajan kunteistön osalta jätehuoltomääräys ten mukaiset enimmäisetäisyydet ahttuvat, voidaan aluekeräyspis te hyväksyä kiinteistöjen yhteisastiaksi. Lakeuden Ympäristähuolto Oy Lakeuden Ympäristöhuollon lausunnossa todetaan seuraavaa koskien jätehuoltomääräysten yleistä osaa: Kohta 1.2 Jätehuollon toimijat- kohdassa täytyy olla listaus alueen ympäristöluvan ja jäterekisteriotteen omaavista toimijoista, listaus tulee olla myös jätelautakunnan sivuilla. Jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy on mainittuna nimeltä useasti ja jäteyhtiö toimii samoilla vapailla markkinoilla muiden yksityisten yritysten kanssa harjoitta en markkinaehtoista toimintaa. Kohta 1.3 Yhdyskuntajätehuollon järjestämistapa ja kohta 1.6 Tuottajavastuu jätehuollossa: kohdissa viitataan vastaanottopaik koihin jäteyhtiön kotisivuilla ja osoitteessa kierratys.info. Lausun non mukaan tuottajayhteisöjen viralliset vastaanottoterminaalit on oltava listattuna tasapuolisesti jätelautakunnan ja jäteyhtiön ko tisivuilla. Kohta 1.5 Elinkeinotoiminnan jätehuolto: Lausunnon mukaan jäte lautakunnan on oltava selvillä ajantasaisesta palveluntarjonnasta alueella ja tehdä yleinen päätös, että alueella on palvelutarjontaa ruttävästi. Yksityiset kohteet on poistettava kunnallisen jätehuolto yhtiön listoilta jätelautakunnan päätöksen mukaisesti, koska pal velutarjontaa alueella on yrityksille saatavilla. Lisäksi kohta Tä män vuoksi jäteyhtiö täydentää pakkausjätteiden keräystä omilla ekopisteillään, joista pakkaukset ohjataan tuottajille ehdotetaan korvattavan: Tämän vuoksi jäteyhtiö ja yksityiset toimijat täyden tävät pakkausjätteiden keräystä omilla ekopisteillään, joista pak kaukset ohjataan tuottajille.. Jätehuoltomääräyksien määräystekstissä lausunto ottaa kantaa seuraaviin asioihin: 2 : Kohta Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluva jäte. Kyseessä on lausunnon mukaan elin keinotoiminnan jätettä, jonka haltija on hakenut jätelautakunnalta liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muu palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Jätelautakunnan on selvitettävä ennen elinkeinotoiminnan harjoittajan hakemuksen hyväksymistä muun palvelutarjonnan puutteen todenmukaisuus, koska alueella on jätelauta Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

12 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta kunnan yleisen päätöksen mukaan palvelutarjontaa riittävästi. Hy väksytyn hakemuksen kohteena oleva jäte on pystyttävä käsitte lemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. 3 :ää koskien lausunnossa huomautetaan: Sosiaali- ja terveys palveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallintoja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajät teen sekä sen lukehuoneistoissa syntyvän yhdyskuntajätteen osalta, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa, jätelautakunta antaa poikkeusluvan jätteen haltijan ha kemuksesta käyttää yksityisen yrityksen jätehuoltopalveluita, mi käli etusijajärjestys toteutuu vähintään yhtä hyvin tai paremmin kuin kunnallisessa järjestelmässä. 5 :ssä lausunnon mukaan: Jätelautakunnan on oltava selvillä ajantasaisesta palveluntarjonnasta alueella ja tehdä yleinen pää tös, että alueella on palvelutarjontaa riittävästi. Yksityiset kohteet on poistettava kunnallisen jätehuoltoyhtiön listoilta jätelautakun nan päätöksen mukaisesti, koska palvelutarjontaa alueella on yri tyksille saatavilla. 8 :ssä ehdotetaan lisättäväksi tieto siitä, että mikäli kimppajä teastian sijainti ei sovellu jäteyhtiön kuljetuksen reitteihin ja jäteyh tiö hylkää kimppailmoituksen, voisi kiinteistöjen haltiat halutes saan tehdä sopimuksen kimppa-astian tyhjennyksestä valitse mansa yksityisen jätehuoltoyrityksen kanssa. 11 :n ehdotetaan lisättäväksi kohta: Mikäli kiinteistöllä todistetta vasti lajitellaan kaikki jätelajit, eikä poltettavan jätteen astiaan tule jätettä, voi kflnteistön haltija hakea vapautusta poltettavan jätteen astian pidosta. 11 :n kohta Kflnteistöllä erilliskerättyä hyödynnettävää jätettä ei saa luovuttaa jäteyhtiön tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toi mijoille tai muuhun paikkaan, eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kun teistöiltä. ehdotetaan korvattavan seuraavalla ehdotuksella: Kunnalflsen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kflnteistöiltä erilliskerättyä hyödynnettävää jätettä saa luovuttaa tai toimittaa vain ympäristöluvan omaaville toimijoille. Tuottajavastuun alaiset materiaalit toimitetaan tuottajien järjestämään keräykseen. 15 :n ehdotetaan lisäystä pientaloalueen hyödynnettävienjättei den noutoon siten, että kohtaan Pientaloalueilla on mahdollista liittyä hyödynnettävien jätteiden kunnan järjestämään kunteistöit täiseen kuljetukseen, mikäli alue sijaitsee logistisesti hyödynnet tävien jätteiden ajoreittien läheisyydessä. Asiasta sovitaan jäteyh tiön kanssa. lisätään tekstin jälkeen lause Mikäli astian sijainti ei Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautakunta Hallitus valtuusto

13 1LIVIMJULtIN luin 1 A Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta sovellu kunnan järjestämään hyödynnettävien jätteiden kuljetuk sen reitteihin, voi kiinteistön haltija halutessaan tehdä sopimuksen hyödynnettävien jätteiden astian tyhjennyksestä valitsemansa yk sityisen jäteyhtiön kanssa. 16 :n kohtaan Pakkausjätteet tulee kuljettaa jäteyhtiön väliva rastoon tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään ehdotetaan korvattavan lauseella Pakkausjätteet tulee kuuettaa tuottajan jätehuol tojärjestelmään.. 18 :ssä lausunnossa ehdotetaan rakennusjätteicjen vastaanottopaikkoihin lisättäväksi myös viralliset ympäristöluvan omaavat jät teidenkäsittelylaitokset. 37 :n ehdotetaan lisättäväksi jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin hyödynnettävien jätteiden osalta myös ympäristöluvan omaavat käsittelylaitokset jäteyhtiön kotisivujen osoittamien vas taanottopaikkojen lisäksi sekä tuottajien pakkausjätteiden osoit tamien vastaanottopaikkojen lisäksi. 50 :n ehdotetaan myös lisättävän sallittuihin jätteiden vastaanot topaikkoihin muu ympäristöluvan omaava käsittelypaikka. Lapuan kaupunki, Ympäristöosasto Lausunnon ottaa kantaa erityisesti vapaa-ajan asukkaiden jäte huoltoon. 7 :ää koskien lausunnossa on esitetty: Ehdotuksen 7 :n mukaan jätehuollon velvoite koskee asuntoja, joilla on keittoja yöpymismahdollisuus. Keitto- ja yöpymismahdollisuus olisi hyvä selvyyden vuoksi määritellä jätehuoltomääräysten määritelmiä koskevassa kohdassa (~ 2). Lisäksi ko. pykälää tulisi selventää. Pykälässä tulisi selkeästi esittää, että onko peruslähtökohtana, et tä vapaa-ajan asunnoilla on oma kunteistökohtainen jäteastia tai naapurin kanssa yhteinen jäteastia välisenä aikana ja aluekeräyspisteitä voidaan käyttää vain jätelautakunnan erikseen määräämillä alueilla. Lisäksi tulisi selventää, mitä nämä erikseen määräämät alueet ovat tai millä kriteereillä muodostetaan alueke räysalueita. Pykälässä on annettu mahdollisuus käyttää jä teasemia aluekeräyspisteiden sijaan, jos kunnassa ei ole käytet tävissä aluekeräyspistettä, joten onko tämä mahdollisuus kaikkien jätelautakunnan alueen kuntien vapaa-ajan asuntojen käytettävis sä? Vapaa-ajan asuntojen omistajilla tulisi olla nykyistä jousta vampi tapa hoitaa kiinteistöittäinen jätehuolto ja tämä voitaisiin mahdollistaa tällä jäteasemien joustavalla käytöllä vapaa-ajan asunnon jätteiden osalta. Todellisuudessa Etelä-Pohjanmaalla on paljon vapaa-ajan asuntoja, joita käytetään vain muutama viikko kesän aikana. 4/ Pöytäkirjantarkistajien nimet Lau a unta, Hallitus valtuusto

14 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta Lausunnon mukaan Ehdotuksen 20 :n mukaan sellaiset risut, oksat, haravointijätteetja paine-ja pintakäsittelemätön puutavara, jota ei käsitellä omatoimisesti :n mukaisesti, tulee toimit taa jäteasemalle. Pykälien mukaan kyse on kompostoinriis ta ja polttamisesta. Risuja, oksia ja puutavaraa tulee olla mahdol lista myös hakettaaja käyttää esim. puutarhassa katemateriaali n a.. Lausunnossa huomautetaan, että 22 :ssä ei käy ilmi, mitä tarkoi tetaan jätteen poltolla, johon on saatu ympäristölupa. Koskeeko asia esim. käytöstä poistettujen rakennuksien polttamista, sillä yksittäisen rakennuksen polttaminen ei lausunnon mukaan vaadi ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa. Lausunnossa huomautetaan, että luonnoksen 27 :ssä viitataan voimassa olevien kaava-alueiden olevan nähtävillä kunnanviras toissa. Lapualla kaava-alueet eivät ole nähtävillä, mutta niitä voi tiedustella kaavoitus- ja mittausosastolta. Vähäiseen käyttöön viitataan 39 :ssä. Lausunnon mukaan vä häisen käytön kohde tulee määritellä tarkemmin. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon alue koskee seu raavia kuntia: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuorta ne, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ahtäri. Lau sunnon mukaan jätehuoltomääräysten muuttamiselle ei ole ter veydensuojelullista estettä. Kuitenkin biojätteiden ja vapaa-ajan asuntojen kimppajäteastioiden osalta tulee huolehtia sutä, että jä teastioita on riittävästi ja jäteastiat tyhjennetään riittävän usein. Seinäjoen kaupunki, Ympäristölautakunta Lausunnon mukaan jätehuoltomääräyksien suurin muutostarve johtuu tuottajavastuusta. Asia on monimutkainen ja tämän vuoksi muutamia kohtia esitetään muutettavaksi: Yleisessä osassa s. 4 tai 5 kaivataan lyhyttä selitystä Lakeuden jätelautakunnasta, esim. Jätelain 26 :n (Jätehuollon viranomais tehtävien järjestäminen kunnassa) mukaisesti. Jätehuoltomääräykset: 2 Määritelmiin kaivataan tarkennuksia seuraavien määritelmi en osalta: Hyödynnettävät jätteet - määritelmässä voi olla esi merkkejä, mitä ne ovat. Tuottajavastuun alaiset hyödynnettävät jätteet määritelmässä voi olla tarkempi lista mitä ovat tuottajavas tuun alaiset tuotteet. Vaikka tuottajavastuun alaiset jätteet on lue teltu yleisessä osassa, ne voivat silti olla määritelmissä. Jos Pöytäkirjantarkistajien nimet ~ ~ Lau~~a Hallitus Valtuusto

15 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta luetteloa ei laiteta määritelmiin, määritelmistä voi viitata Yleisen osan kohtaan 1.6. ~ 8 Kflnteistöjen yhteiset jäteastiat: Voisiko vapaa-ajan asunnon ja kimppa-jäteastian etäisyys olla noin 10 km tai kimppa-astia hy väksyttäisun myös, jo se olisi saman kunnan alueella kuin vapaaajan asunto. Vakituisessa asumisessa lyhyet välimatkat ovat jär keviä. ~ 9: Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jät teiden kuljettaminen: Voiko tässä mainita esimerkkeinä esim. sohvat, patjat, huonekalut ja kodinkoneet, joita usein jätetään jä teastioiden viereen. 11 : Erikseen lajiteltavatjätelajit: ymmärrettävyyden vuoksi voisi luetella esimerkkejä, mitä nämä jätelajit ovat, koska termiä ei ole määritelmissä. Onko siis sama kuin hyödynnettävät jätteet? Pykä Iässä on sekaisin tuottajavastuun alaiset jätteet ja muut hyödyn nettävät jätteet ja pakkausjätteet, joten koko määräys on hankalasti ymmärrettävä. Voiko esimerkeillä selventää? Esim. nyt kappale: Kflnteistöllä erilliskerättyä hyödynnettävää jätettä ei saa luovuttaa jäteyhtiön tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan, eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kunteistöiltä on epäselvä esim. keräyspaperin osalta? Voiko myös tässä kohdassa olla maininta muovista, joka kuulunee poltettavan jät teen sekaan, mikäli lähistöllä ei ole muuta keräystä? Muovi on kuitenkin pakkausjäte. Viimeisessä kappaleessa s. 15 voi olla maininta, mistä nämä tuottajayhteisön järjestämät keräyspaikat löytyvät, esim. nettisivut. ~ 12 KUnteistöiltä kerättävä poltettavajäte: kohtaan 6) käymäläjä te sanan lisäksi lietepusseja (ei sisälly sanaan käymäläjäte), tai lietepussit omaksi kohdaksi. 20 : Muut erikseen kerättävät jätteet: Kohtaan tuottajavastuun alaiset jätteet voisi lisätä nettisivut, joista vastaanottopaikat löyty vät. ~ 25: Jäteastioiden täyttäminen: voisi olla maininta että ylimää räisistä säkeistä menee hinnaston mukainen maksu. Kirjoitusvir he: toinen kappale: käsin sbrrettävätjäteastiatsaavatjätteineen painaa enintään 60 kg. ~ 32: Jätekatokset ja huoneet sekä jätetilojen tai kflnteistölle johtavan portin lukitseminen: Viimeiseksi kappaleeksi voisi jättää nykyisistä jätehuoltomääräyksistä seuraavan lauseen: Jätekatok Pöytäkirjantarkistajien nimet Laut nta Hallitus Valtuusto

16 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäiv~määrä Sivu Lakeuden jätelautakunta sen sijoittamisessa on otettava huomioon rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen antamat ohjeet ja määräykset. ~ 33: Aluekeräyspisteet, jäteasemat, jätehuoltokeskus sekä eko pisteet: Kolmannessa kappaleessa kerrottaan, että alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava kera yspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta, tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaan tumista. Voisiko kohdassa korostaa, että keräyspaikasta vastaa van tahon on huolehdittava alueen suvoamisesta, jos roskaantu minen on selvästi keräyspaikasta aiheutuvaa. ~ 38: Tyhjennysvälit: lietepusseista on hyvä olla maininta ja tyh jennys /tai vaihtaminen tarvittaessa. 12. LUKU 8: s. 26: voiko jossakin määräyksessä kertoa selvästi, mitä erityisille jätteille, kuten lietepusseille, fosforinpoistokaivon massoille ja maasuodatinkentänhiekoille tulee tehdä. Asian voi sanoa tarkemmin, kuin :ssä 39. Lietepusseista on jotain mainin taa perusteluissa, mutta asian olisi hyvä olla myös varsinaisessa määräyksessä. ~ 39: kirjoitusvirhe toisessa kappaleessa: Toisen kunteistön tulee sijaita enintään 10 km päässä. ~ 38: Asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen ja tyhjennyk sen keskeytys: molemmissa perusteluissa sanasta Vaatii puuttuu i-kirjain. Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry SKAL ry haluaa kiittää jätelautakuntaa sfltä, että heille on lähetetty lausuntopyyntö ja näin annetaan mahdollisuus esittää lausunto jä tehuoltomääräysten muuttamisesta. SKAL ry esittää seuraavat huomiot: 2 Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden toissijaisesti kuuluvalla jätteellä- kohtaan ei ehdoteta määräyksun muutosta. Kuitenkin SKAL ry esittää, että jätelautakunta tekisi erillisen pää töksen siitä, millä alueilla ei ole saatavissa yksityistä jätehuollon palvelua. Jäteyhtiö tulkitsee SKAL ry:n mukaan Inhouse säädösten vastaisesti jätelain kohtaa asiassa ja haalu näin itsel leen yritysjätteitä. Samassa yhteydessä viitataan hallituksen esi tyksen perusteluissa jätelaiksi. Esityksessä todetaan Yksittäis tapauksessa kunnan järjestämisvelvollisuuden edellytyksenä olisi ensinnäkin se, että jätteen haltua pyytää kunnalta jätehuoltopalveluja, koska yksityinen palveluntarjonta on puutteel lista. Ennen suostumustaan kunnan tulisi arvioida, ettei muutajä tehuoltopalvelua ole kohtuullisesti saatavilla. SKAL ry muistuttaa, Pöytäkirjantarkistajien nimet - Lau unta Hallitus valtuusto

17 ILMAJOEN KUNTA Kokousp~ivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta ettei jätelautakunta ole käsitellyt tätä asiaa. Lausunnon mukaan toimialueella on tarjolla kattavasti yksityistä palvelutoimintaa. 4 :n ja 11 :n kohdalla lausunto viittaa jätelautakunnan teke mään asumislietteiden kuljetuspäätökseen Lau sunnon mukaan kuljetusjärjestelmäpäätös on tehty hallintolain 34 :n vastaisesti. Päätöksenteon yhteydessä tulisi kuulla alueen kuntalaisia ja yrityksiä. Lisäksi päätös on SKAL ry:n mukaan tehty nopeassa aikataulussa. Tämän lisäksi SKAL ry muistuttaa, että Kihniö on liittynyt jätelautakunnan jäseneksi kuljetusjärjestelmä päätöksen jälkeen. 16 :n lausutaan: Muistutamme, että Lakeuden jätelautakunnan alueella on tuottajavastuun alaisten jätteiden kuljetuksessa useis sa jätelain 32 :n mukaisissa khnteistäissä käytössä kflnteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätelaissa on määritelty hyvin laajat velvoitteet tuottajayhteisölle hoitaa tuottajavastuulle kuulu van jätteen jätehuollosta. Tuottajilla on siis yksinomainen oikeus ja lakisääteinen velvollisuus huolehtia tuottajavastuun alaisen jät teen jätehuollosta. Lakeuden jätelautakunnalla ei ole oikeutta säätää kovin yksityiskohtaisesti esimerkiksi paperin, pakkausten, renkaiden, sähkö-ja elektronhkkalaitteiden, paristojen ja akkujen tai autojen jätehuollosta, eikä varsinkaan siihen lflttyvästä kulje tusjärjestelmästä. Lisäksi 1&~:n kohdassa huomautetaan, että yleisimmät yhdistykset ovat muita kuin julkisoikeudellisia yhdistyk siä. Kunnan jätehuollon vastuulla ovat vain julkisoikeudelliset yh distykset. 16 :stä tulisi sekaannuksien välttämiseksi poistettava ensimmäisen kappaleen määritelmäosio, koska sitä ei ole aiem min ollut mainittuja jätehuoltomääräyksissä ja määritelmää on muokattu varsin vapaasti. Määritelmänä voisi olla suoraan jätelain 32 :ä ja tähän lisätä muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla khnteistöillä, kuin asuinkunteistöillä. 27 :ään lausunto ottaa kantaa tyhjennysväleihin. 12 viikon tyh jennysväli on useilla jätelautakunnilla maksimityhjennysvälinä kotitalouden jäteastialle. Myös biojätteiden kannustavan keräyksen takia biojätteen tyhjennysväli tulisi olla 2 viikkoa. Pidemmät tyh jennysvälit tulisi ottaa käyttöön. Tämän lisäksi velvollisuudet il moitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi. Tämän vuoksi tyhjennysvälit tulisi olla tarpeeksi pit kät. Viranomaisten työpanos tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin eikä kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden il moituksilla ja anomuksilla. Suomen Kuntaliitto ry KuntalUtto ei ole lausuntonsa mukaan tarkastellut jätehuoltomää räysluonnosta yksityiskohtaisesti kohta kohdalta. Lausunto toteaa kokonaisuudesta, ettei Kuntaliitolla ole huomauttamista jätelauta Pöytäkirjantarkistajien nimet Lautak nta Hallitus valtuusto

18 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta kunnan esittämiin jätehuoltomääräyksiiri. Luonnoksessa on pää osin noudatettu KuntalUton jätehuoltomääräysten laatimisoppaan suosituksia sovellettuna paikallisiin olosuhteisiin. Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy (ent PYR Oy) RINKI Oy:n lausunnossa ovat edustettuna myös Suomen Kuitu kierrätys Oy:n, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n, Mepak-Kierrätys Oy:n ja Suomen Uusiomuovi Oy:n kannat. Lausunnon mukaan on hyvä, että määräysluonnos on tehty KuntalUton ohjeistuksen mu kaisesti, jonka myötä saadaan yhteneväisemmät jätehuoltomää räykset eri kunthn ja alueille. Lausunnon mukaan 2 :n määritelmiin olisi hyvä lisätä pakkaus muovi, koska se kuuluu lasin, metallin ja kuitupakkauksien ohella pakkausjätteisiin. Kohdassa 2 olisi lisäksi suotavaa ohjata kulut tajat lajittelemaan pakkausjätteiden keräysastioihin vain tuottajien lajitteluohjeiden mukaista pakkausmateriaalia, ellei muusta ole kir jallisesti sovittu erikseen tuottajayhteisön kanssa. Pakkausmateri aalien kierrätyksen onnistuminen riippuu kerättävän materiaalin puhtaudesta, joten lajitteluohjeiden tulee olla tuottajayhteisöjen hyväksymiä ja koko maassa yhteneviä. Lajitteluohjeet löytyvät ja ne on jaettu JLY:lle ja viestintäjaostolle. 11 ja 13 :ssä on lausunnon mukaan hyvä, että kunta kerää kiinteistökohtaisesti erilliskerättyjä pakkausjätteitä ja järjestää näi den kuljetuksen. Kuitenkin olisi hyvä mainita, että kunta käyttää oikeuttaan kunteistökohtaiseen pakkausjätteiden keräykseen, koska tuottajat eivät järjestä keräystä kunteistöillä. 15 :n ehdotetaan kuidulle omaa rajaa erilliskeräysvelvoitteisfln, esimerkiksi 10 huoneistoa. 26 :ssä olisi hyvä mainita myös jäteastioiden tunnusvärien käy tästä. Tunnusvärit eivät kuitenkaan saa koskettaa pakkausjätettä. Tuottajien keräyksessä tulee olemaan käytössä selkeät valtakun nalliset tunnusvärit, joita ei tule säädellä paikallisilla jätehuolto määräyksillä. Lausunnon mukana olisi hyvä, että Kuntaliiton suo sittamia tun nusvärejä käytettäisiin koko maassa kuntakeräykses sä. Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP ry YTP ry edustaa lähes seitsemääkymmentä jätehuollon osaamista ja palvelua tarjoavaa yksityistä yritystä, joiden toimintaan kuntien antamat jätehuoltomääräykset vaikuttavat. Lajitteluvelvoitteiden kiristyminen koetaan tervetulleena muutoksena, koska EU ohjaa vahvasti kohti tehokasta kierrätystä ja jo nyt yhdyskuntajätteen kierrätystä koskee 50 %:n kierrätystavoite. Yksi etusijajärjestystä tukeva ja kierrätyksen kannalta keskeinen toimi koetaan olevan Pöytäkirjantarkistajieri nimet Hallitus Valtuusto

19 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeuden jätelautakunta biojätteen pysyminen erillään muista jätteistä tehokkaan synty paikkalajittelun myötä. Tätä tukee ehdotuksessa oleva biojättei den erilliskeräyksen laajentuminen. Luonnoksessa on lausunnon mukaan huomioitu kuntalaisten tarpeet kimppa-astioiden etäi syyksien määrittelyssä sekä vapaa-ajan asuntojen jätehuollon jär jestämisessä. YTP haluaa kiinnittää jätelautakunnan huomion seuraaviin seik koihin: Yleinen osa: Jätehuoltomääräyksien tulee olla informathviset. Jä tehuoltomääräysten yleinen osa on selkeä, mutta YTP ry toivoo siihen lisättävän omaa kappalettaan etusijajärjestyksen edistämi sestä. Elinkeinoelämän vastuuta koskien etusijajärjestyksen to teutumista tulisi tässä kohdassa korostaa, sillä lajittelu- ja erilliske räysvelvoitteet määräysosiossa koskevat vain yhdyskuntajätettä. Lausunnon mukaan yleisen osan kappaleessa 1.3 tulisi poistaa lause Muita yhdyskuntajätteen tuottajia ovat jätelain 32 :n mu kaan mm. virastot, oppilaitokset, lflkehuoneistot, sosiaali-ja terve yspalvelujen tuottajat sekä seurakunnat. Erityisesti lukehuoneis toja ei voi näin vapaasti liittää määräysosiossa kunnan vastuulle kuuluviksi. Lause tulisi korvata jätelain 32 :n luettelolla. Lukua 1.5 tulisi tarkentaa. Kappaleessa tulee tuoda esille, että elinkeinotoiminnan harjoittaja sopfl jätehuollon järjestämisestä yk sityisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Vain tarjonnan puute voi joh taa kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden käyt töön. Määräysosion 2 :n ja 5 :n kohdalla koskien kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutta ei lausunnon mukaan tuoda esille sitä, että kunnan tulee arvioida palvelutarjonnan puute. YT korostaa, että Lakeuden jätelautakunnan toimialueella on tarjolla yksityistä palvelutarjontaa myös jätteen käsittelyyn. YTP ry haluaa myös lausunnossaan muistuttaa, että tuottajien ke räyksen täydentäminen edellyttää jätelautakunnalta erillistä hallin topäätöstäjätelain 35.1 :n nojalla. Lausunnon mukaan pakkaus jätteiden luovuttaminen yksityisille toimijoille on tietyin ehdoin sal littua. Lausunto antaa seuraavat korjausehdotukset 15 3 mo mentti: Pientaloalueilla on mahdollista liittyä hyödynnettävien jät teiden khnteistöittäiseen kuljetukseen tekemällä siitä sopimuksen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. sekä momentthn: Sellai set kunteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoit teet eivät koske, voivat liittyä hyödynnettävien jätteiden kiinteistöit täiseen kuljetukseen tekemällä siitä sopimuksen jätteenkulje tusyrityksen kanssa.. Lausunnon mukaan korjausehdotukset pe Pöytäkiriantarkistajien nimet L~~a Hallitus Valtuusto

20 ILMAJOEN KUNTA Kokousp~iv~määrä Sivu Lakeuden jätelautakunta rustuvatjätelain 41 :n 3. momenttiin, jonka nojalla tapahtuva ke räys ei edellytä kunnan päätöstä tai suostumista. Pakkausjätteet tulee tällöinkin toimittaa tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanot topaikkoihin. Ähtärin kaupunki, kaupunginhallitus Lausunnon mukaan ehdotus jätehuoltomääräyksistä on ajanmu kainen, selkeä ja vastaa nykytilanteen asettambn vaatimuksiin. Ähtärin kaupungilla ei ole asiassa muuta lausuttavaa. Westenergy Oy Lausunnon mukaan lajitteluvelvollisuuden laajeneminen lasin, metallin ja biojätteen osalta tulee näkymään jätteenpolttolaitoksel le toimitettavan jätteen laadussa ja näin polttoon menisi jatkossa entistä vähemmän laitokseen kuulumatonta tavaraa. Wes tenenergy Oy:n lausunnossa pyydetään ottamaan huomioon seu raavat kaksi asiaa jätehuoltomääräysluonnoksessa: 2 määritelmfln tulee korjata poltettavan jätteen kohdalle, että jä te hyödynnetään energiana jätteenpolttolaitoksessa, ei jätevoima lassa. 45 :ssä toivotaan tarkennusta energiansäästölamppujen oikeaan lajitteluun. Lamput ovat vaarallista jätettä elohopean vuoksi, joten niitä ei tule sijoittaa poltettavan jätteen joukkoon toisin kuin hehku la m p p uj a. Vastine annettuihin lausuntoihin Vastineissa käsitellään mahdolliset samat asiat vain kertaalleen. Alavuden kaupunki, Kaupunginhallitus Alavuden kaupunginhallituksen lausunto on otettu luonnoksessa kokonaisuudessaan huomioon seuraavasti: 14 :n on selvennetty, että maksu perästuu vastaanottopisteen väärinkäytön seurauksena syntyvistä kustannuksista. Kuitenkin yksityiskohtaiset maksujen perusteet löytyvät aina erillisestä asia kirjasta, jätemaksutaksasta. 15 :n Kohtuullinen matka jäi luonnokseen sellaisenaan. Tällä hetkellä on edelleen epäselvää, kuinka monta pakkausjätemuovin keräyspistettä Lakeuden jätelautakunnan toimialueella tulee ole maan vuodesta 2016 alkaen. Näin ollen jätehuoltomääräyksnn on vaikea tässä tilanteessa määritellä esimerkiksi tarkkaa kilometriin perustuvaa etäisyyttä. Pöytäkirjantarkistajien nimet Laytåi9inta Hallitus Valtuusto

21 ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Lakeudenjätelautakunta :ssä kflnteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysvälien poikke ustapauksissa on määräykseksi esitetty, että koneellisella jäähdy tyksellä varustettujen biojätesäiliöiden keräysaika voisi talvikau della olla 4 viikon välein. Jäteyhtiön tekniikan asian tuntuoiden konsultoinnin jälkeen muutettu määräysluonnokseen ehdotettu neljä viikkoa sillä poikkeamalla, että ne syväkeräyssäili öt, jotka käyttävät kompostoituvaa sisäsäkkiä ovat edelleen 2 vii kon tyhjennysvälin purissä. Kompostoituva sisäsäkki ei kestäne neljän viikon tyhjennysväliä. Tämän lisäksi sana koneellineri jääh dytys on korvattu hajunpoistoteknukalla. Myös otsonointi on teho kas tapa poistaa hajuja ja jäte on edelleen neljän viikon jälkeen soveltuvaa biokaasulaitoksen prosessiin. Jätehuoltomääräysluon noksen teksti muutettu: biojätteen syväkeräyssäiliön (lukuun ot tamatta kompostoituvalla suojasäkillä varustettu syväkeräyssäiliö) tai hajunpoistoteknflkalla varustetun säiliön tyhjennysväli voidaan harventaa 4 viikon välein tapahtuvaksi edellyttäen) että tyhjennys välin pidentämisestä ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydel le, ja että biojätteet eivät jäädy säiliöön kflnni. Asiasta tehdään il moitus jäteyhtiölle.. 31 määräävä lause on muutettu muodosta Kiinteistöllä suaitse van ajoväylän tulee kantaa tielflkennelain sallimat ajoneuvojen painot muotoon Jos kbnteistöllä sijaitseva ajoväylä ei kanna tie Iflkennelain sallimia ajoneuvojen painoja, tulee jäteastia siirtää kantavan tien varteen. 40 koskien asumisessa syntyvien liettei den tyhjennyksiä on korjattu muotoon Jos khnteistölle johtava ajoväylä tai piha ei kanna tielukennelain sallimia ajoneuvojen pai noja, tulee tästä ilmoittaa jäteyhtiölle. Tällöin kohteelle järjeste tään vaihtoehtoinen kalusto. 34 :ää koskien esitetään pyhäpäivistä johtuvaa jäteastian tyh jennyspäivien muuttumisten ilmoittamista esimerkiksi paikallisleh dissä. Jäteyhtiö vastaa tiedotuksesta. Tällä hetkellä pyhäpäivistä johtuvat muutokset koskien jätteenkuljetuksia ilmoitetaan lehdistö tiedotteilla sekä jäteyhtiön kotisivuilla. Lehdistötiedote tarkoittaa sitä, että lehti päättää itse, julkaiseeko se tiedotteen vai ei. Jäteyhtiö ilmoitta~ maksullisin ilmoituksin tällä hetkellä omasta toiminnasta aiheutuvat muutokset, esim. urakoitsijavaihdokset. Valtakunnallisesti määrätyt pyhäpäivät eivät ole jäteyhtiön toimin nasta johtuvia. Muut jäteyhtiöt eivät ilmoita maksullisesti pyhäpäi vistä ja vain osa ilmoittaa urakoitsijanvaihdoksista. Tasapuolisuu den nimissä asia tulisi ilmoittaa kaikissa paikallislehdissä, joita on yli 10. Ilmoitus maksaa lehdestä ja ilmoituksen koosta riippuen n /kpl. Suomalaisessa kalenterissa on vuosittaisia viralli sia pyhäpäiviä yhteensä 13 kappaletta (sis. 3 sunnuntaipyhää) Jos tyhjennysmuutoksista ilmoitetaan maksullisesti 10 lehdessä 10 pyhäpäivän tyhjennykset, kustantaa tämä halvimmillaan Pöytäkirjantarkistajien nimet ~ Lau~~, Hallitus valtuusto

ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemisek si myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden pii

ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemisek si myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden pii HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Jätelautakunta 17.12.2014 1 Dnro JÄTELA: 3967 /20 14 63 Jätehuoltomääräysten uusiminen JÄTELA 17.12.2014 63 Valmistelija: vs. jätehuoltokoordinaattori Sirpa

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Sisältö 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty. Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien kunnalliset yhteiset jätehuoltomääräykset 1.6.2015 alkaen Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Soveltamisala Jäljempänä annetut määräykset ovat

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Hallitus 11.11.2014; 54 2015 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset 1.4.2015 alkaen 1.4.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset LIITE 6 Kymen jätelautakunnan Jätehuoltomääräykset Sisällysluettelo 1. luku Yleiset määräykset Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Määritelmät 2 Jätehuollon tavoitteet 3 2. luku Kunnan järjestämä jätehuolto

Lisätiedot

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä Alueellinen jätelautakunta Hyväksytty 10.12.2014 11 2 SISÄLTÖ 1. luku: Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 4 1 Soveltamisala...4 2

Lisätiedot

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2016 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Soveltamisala Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015. Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015. Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015 Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014 1 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA TAVOITTEET... 4 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 JOHDANTO... 4 1.1 MITÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET OVAT JA MIKSI NIITÄ ANNETAAN... 4 1.2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätehuoltomääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Sisältö Johdanto... 5 Osa 1...6 Yleistä jätehuollon järjestämisestä...6 Vastuu jätehuollon järjestämisestä...6 Kunnan

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kymen jätelautakunta 23.05.2013 Aika 23.05.2013 klo 14:00-17:40 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta),

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA

JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA Akaa, Forssa, Humppila, Jokioinen, Koski TL, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala, Somero, Tammela, Urjala, Ypäjä Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA vuosille 2015

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot