ITÄ-SUOMEN TAPAHTUMAMATKAILUN TOIMINTA- KENTTÄ JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SUOMEN TAPAHTUMAMATKAILUN TOIMINTA- KENTTÄ JA KEHITTÄMISEN KOHTEET"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN TAPAHTUMAMATKAILUN TOIMINTA- KENTTÄ JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Esitys tapahtumamatkailun kehittämishankekokonaisuudeksi lähtökohtana Itä-Suomi -ohjelman M9: East Side Story Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Joensuun yliopisto Taina Laitinen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 ITÄ-SUOMI -OHJELMAN MAKROHANKE M 9: EAST SIDE STORY Makrohankkeen tausta Itä-Suomi -ohjelman esiselvitys Keihäänkärkitapahtumien tilanteesta Esiselvityksen toimenpide-ehdotukset Makrohankkeen jatkovalmistelu ja kohderyhmä Itäsuomalaisten tapahtumien kehittämistarpeet Yhtymäkohdat matkailun ja elämystuotannon klusterin toimintaan Yhtymäkohdat valtakunnallisiin strategioihin TAPAHTUMALIIKETOIMINTAMALLIT JA RAHOITUS Tapahtumien kulurakenteesta Tapahtumien rahoitusperusteista Valtion rahoitus tapahtumissa Kolmannen sektorin rahoitus Tuen käyttö ja tuotannon rakenteet Ratkaisuja rahoituspohjan parantamiseksi Julkisen ja yksityisen rahoituksen yhteensovittaminen Tapahtumien verkostoituminen Tapahtumien organisaatiomuoto Strateginen perusajattelu osaksi tapahtumatuottamista

3 4 TAPAHTUMASTAKO MATKAILUTUOTE? Kulttuurin tuotteistaminen Kulttuurin kulutuksen trendit Asiakaslähtöisyys kulttuuriorganisaatioissa Kulttuurimatkailu ja -matkailijat: esimerkkitapauksena Wales Suomalaiset tapahtumat ulkomaan matkailijoiden matkakohteeksi Itä-Suomen matkailun tarkastelu TAPAHTUMIEN ALUETALOUDELLINEN MERKITYS Tapahtumien taloudelliset vaikutukset Tapahtumien aluetaloudellisesta merkittävyydestä Tapahtumat tapahtumapaikkakuntien imagon luojina KULTTUURITAPAHTUMIEN KEHITTÄMINEN Kansainvälinen tapahtumatutkimus- ja kehitystoiminta Suomessa rahoitetut kulttuuri- ja tapahtumahankkeet Tapahtumakehittämiseen tähtäävät koulutushankkeet Tapahtumien yhteismarkkinointihankkeet Kulttuuritapahtumat Itä-Suomessa YHTEENVETO Itä-Suomen tapahtumien kehittäminen East Side Story -hankekokonaisuuden mahdollisuudet

4 1 JOHDANTO Euroopan unionin reuna-alueena Itä-Suomi kamppailee väestön vähenemisen ja talousongelmien kanssa. Yksi alueen vahvuuksista on kulttuuritapahtumien laaja tarjonta, mikä houkuttelee alueelle satoja tuhansia matkailijoita vuosittain. Alueen tapahtumista menestyneimpiin suomalaisiin tapahtumiin kuuluvat muun muassa Savonlinnan Oopperajuhlat, Kuhmon kamarimusiikki ja Kuopio Tanssii ja Soi. Valtakunnallista ja kansainvälistä merkitystä saavuttaneina ne ovat pystyneet vakiinnuttamaan asemansa sekä taiteellisesti että taloudellisesti. Alueella on lisäksi laaja kirjo pieniä ja keskisuuria tapahtumia, joiden tuottamisessa on enemmän haasteita kuin suurissa tapahtumissa. Erityisesti pienet tapahtumat ovat ammattimaistumisen edessä, jos aikovat selvitä muuttuvasta taloudellisesta tilanteesta. Kulttuurin tuottamisen kulut nousevat samaan aikaan kun talkootyön määrä vähenee. Tapahtumien toimintaan vaikuttavat yleinen kulttuuripolitiikka, rahoitusperusteet ja kulutustrendit sekä aluepoliittiset päätökset. Tällä hetkellä suuri osa valtakunnallisestikin merkittävistä tapahtumista toimii liian pienin resurssein, mikä vaikuttaa sekä toiminnan laatuun että sosiaaliseen kestävyyteen. Tapahtumakentässä muutokset ovat olleet nopeita tällä vuosituhannella, minkä vuoksi henkilöstömäärät, ammattitaito sekä teknologiset valmiudet ovat jääneet nopeasti kehityksestä jälkeen. Aluepoliittisesti tapahtumien merkitys ja mahdollisuudet on tunnustettu, ja intoa niiden järjestämiseen rajallisista resursseista huolimatta on riittänyt. Keinoja toiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi on haettu EU-rahoituskausien aikana. Kehityksessä kiinni pysyminen on tästä huolimatta ollut tapahtumille haasteellista. Kehittyminen edellyttää tapahtumilta ajattelutavan uudistamista, uusia toimintatapoja ja ennakkoluulotonta suhtautumista yhteistyöhön. Vuonna 2005 valmistuneessa Itä-Suomi -ohjelmassa tapahtumamatkailun kehittäminen on nostettu koko Itä-Suomen myönteiseen kehitykseen vaikuttavaksi osa-alueeksi. Ohjelman valmistelun yhteydessä tehdyn kulttuuriyhteistyöselvityksen yleisenä tavoitteena oli tarkastella mahdollisuuksia kehittää Itä-Suomen kulttuuri- ja elämystarjontaa, vetovoimaa ja taloutta eri alueiden keskeisimpien kulttuuritapahtumien välisenä yhteistyönä. Painopisteenä selvityksessä olivat korkeakulttuuriset tapahtumat ja luovan talouden merkityksen kasvuun. Selvityksen tavoitteena oli tarjota perustyökalu yhteistyön jatkokehitykselle. Samalla se analysoi yhteistyöstä saatavia paikallisia ja tapahtumiin kohdistuvia välittömiä hyötyjä. (Grünstein ja Aulanko 2004, 3). Kyseessä olevan selvityksen tuloksia käydään läpi luvuissa kaksi ja neljä. 4

5 Itä-Suomi -ohjelman toimeksiannosta aloitetussa varsinaisen makrohankkeen valmisteluvaiheessa näkökulmaa laajennettiin kattamaan korkeakulttuuristen suurten tapahtumien lisäksi myös erikokoiset ja populaarikulttuuria edustavat tapahtumat. Makrohankkeen valmistelussa on tehty lisäksi peruskartoitus alueen tapahtumien tilanteesta. Rauol Grünstein ja Emma Alangon (2004) tekemän selvityksen mukaan pohjaa kärkitapahtumien menestykselle luovat laaja ja kattava kulttuuritarjonta sekä tapahtumien laaja kirjo alueella. Nyt käsissä olevassa selvitysraportissa selvitetään tapahtumien toiminnan haasteita ja kehittämisen problematiikkaa. Lähtökohtana selvityksessä on tapahtumien toiminnan edellytysten ja aluetaloudellisten vaikutusten parantaminen Itä-Suomessa. Tapahtumia tarkastellaan pääasiassa niiden rahoituspohjan, paikallisten vaikutusten sekä verkostoitumisen edellytysten ja esteiden näkökulmista. Selvityksessä on lähdetty liikkeelle tapahtumakentän tarpeiden selvittämisestä kysymällä, mitä apua toimintaan tarvitaan ja missä toiminnan pullonkaulat ovat. Vastauksia on haettu tutkimuskirjallisuudesta, toteutettujen hankkeiden kokemuksista sekä tapahtumien ja tukiorganisaatioiden asiantuntijoilta. Aineistonkeruun metodina on ollut triangulaatio tutkimuskirjallisuuden, lomakyselyn ja havainnoinnin yhdistelmä. Selvitysraportti alkaa taustojen esittelyllä ja jatkuu tapahtumien liiketoiminta- ja tapahtumatuotantomallien sekä rahoituksen kuvauksella. Verkostoitumista käsitellään tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella. Tapahtumien kehittämisen tärkeitä osa-alueita markkinointia ja myyntiä käsitellään matkailullisen tuotteistamisen yhteydessä. Raportissa pyritään myös hahmottelemaan tapahtumien yhteistyön mahdollisuuksia Itä-Suomessa. Itäsuomalainen hankemaailma, rahoituslähteet ja ohjelmat on otettu selvityksessä huomioon. Raportissa ei pohdita ainoastaan sitä, mitä tapahtumissa pitäisi tehdä vaan myös sitä, miten tapahtumia voidaan hankekokonaisuuden keinoin kehittää. Selvitys luo pohjaa East Side Story -hankkeiden taustalle esitellen lähinnä ongelmakenttää ja toimintatapoja, ei niinkään valmiita ratkaisuja. Ratkaisuja esitettyihin kysymyksiin lähdetään kattavasti hakemaan varsinaisissa hankkeissa. East Side Story -hankekokonaisuudella tähdätään tapahtumien organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Etusijalle kehittämisessä etusijalle on nostetaan käytännön tarpeet. Tavoitteena on luoda tapahtumille työkaluja talouden, markkinoinnin ja toiminnan arvioinnin tueksi. Lopuksi esitetään hankekokonaisuussuunnitelma Itä-Suomen tapahtumien kehittämiseksi. 5

6 2 ITÄ-SUOMI -OHJELMAN MAKROHANKE M 9: EAST SIDE STORY 2.1 MAKROHANKKEEN TAUSTA Itä-Suomi -ohjelman esiselvitys Osana Itä-Suomi -ohjelman valmistelua Image Match Oy (Grünstein ja Aulanko 2004) toteutti Itäisen Suomen suuret tulevaisuuden kysymykset -työryhmän toimeksiannosta Itä-Suomen kulttuuritarjontaan liittyvän selvityksen. Selvitys koostui työryhmän teettämistä teemaselvityksistä, joiden pyrkimyksenä oli määrittää joukko keihäänkärkihankkeita Itä-Suomen kehittämiseksi. Itä-Suomi ymmärrettiin tässä yhteydessä viideksi maakunnaksi: Pohjois- ja Etelä-Savoksi, Pohjois- ja Etelä-Karjalaksi sekä Kainuuksi. Suuret tulevaisuuden kysymykset -projekti haki eurooppalaiseen toimintaympäristöön sopivia ja koko Itä-Suomen myönteistä kehitystä vauhdittavia makrohankkeita ja toimintamalleja. Itä-Suomi -ohjelmassa todetaan, että Itä-Suomen yhteistyössä tulee tunnistaa paitsi yhteiset tavoitteet myös kysymykset, joissa yhteisiä tavoitteita ei ole. Viime vuosina Itä-Suomea ovat yhdistäneet yhteiset uhat ja EU:n tavoite 1-ohjelma; tosin jälkimmäinen ei kata Etelä-Karjalaa. Itä-Suomella ei ole yhtä keskusta eikä sitä yhdistä yksi kehitysvyöhyke. (Etelä-Suomen maakuntaliitto 2005, 7). Itä-Suomen alueen maakuntien tavoitteiden hajanaisuus leimaa myös tämän laajan alueen tapahtumakenttää. Yhteisenä intressinä on toimintapohjan vakauttaminen, mutta alueen laajuudesta ja tapahtumien moninaisuudesta johtuen kehittämistarpeet ovat hyvin erilaisia. Image Match Oy:n kulttuuriyhteistyöselvityksen yleisenä tavoitteena oli tarkastella mahdollisuuksia kehittää Itä-Suomen kulttuuri- ja elämystarjontaa, vetovoimaa ja taloutta eri alueiden keskeisimpien kulttuuritapahtumien välisenä yhteistyönä. Yleinen näkökulma liittyi toisaalta kulttuurimatkailun ja toisaalta luovan talouden merkityksen kasvuun. Erityisenä pyrkimyksenä oli selvittää, miten keihäänkärkitapahtumat voisivat yhteistyössä hyödyntää itäistä ja venäläistä kulttuuritarjontaa. Selvityksen pääpainopisteeksi sovittiin korkeakulttuuriset tapahtumat ja niihin liittyvät kohderyhmät. Tarkoituksena oli luoda konkreettinen runko tapahtumien yhteistyölle. Samalla selvityksessä määriteltiin yhteistyön yleisiä ehtoja erityisesti matkailun, markkinoinnin, sponsoroinnin ja rahoituksen näkökulmista. Käsite korkeakulttuuri ymmärrettiin Image Match Oy:n selvityksessä hyvin laajassa merkityksessä. Ensisijaiset tekijät keihäänkärkitapahtumia valittaessa olivat tapahtumien ja käyntikohteiden korkea- 6

7 laatuinen kulttuurisisältö, ammattimainen organisaatio, valtakunnallinen ja mahdollisesti kansainvälinen kiinnostavuus sekä jakautuminen eri maakuntien kesken. Tarkasteltavat keihäänkärkitapahtumat olivat maakunnittain: Etelä-Savo: Ballet Mikkeli (Mikkeli), Joroisten Musiikkipäivät (Joroinen), Mikkelin Musiikkijuhlat (Mikkeli), Savonlinnan Balettijuhlat (Savonlinna), Savonlinnan Oopperajuhlat (Savonlinna), Taidekeskus Retretti (Punkaharju), Taidekeskus Salmela (Mäntyharju) Pohjois-Savo: Kuopio Tanssii ja Soi (Kuopio) Etelä-Karjala: Imatra Big Band Festival (Imatra) Pohjois-Karjala: Kihaus Folk Music Festival (Rääkkylä), Lieksan Vaskiviikko (Lieksa) Kainuu: Kuhmon Kamarimusiikki (Kuhmo) Yllä mainitut tapahtumat jakautuvat sekä maantieteellisesti että ajallisesti laajalle alueelle. Eteläisin tarkasteltavista kohteista on Imatra Big Band Festival, pohjoisin puolestaan Kuhmon Kamarimusiikki. Fyysinen välimatka näiden kahden paikkakunnan välillä on noin 400 kilometriä. Ajankohdaltaan tapahtumat jakautuvat koko kesälle kesäkuun alkupuolelta syyskuun lopulle asti. Kaikkia tapahtumia yhdistävä tekijä kesäisen ajankohdan lisäksi on itäsuomalaisen luonnon läheisyys, joka tekee kokonaisuudesta matkailijan kannalta ainutlaatuisen. (Grünstein ja Aulanko 2004, 8). Tarkasteltujen festivaalien toiminnalle on yhteistä se, että ne kaikki kuuluvat oman alansa huipputapahtumiin Suomessa ja osittain myös kansainvälisesti. Tapahtumat onnistuvat myös vuosi vuodelta saamaan tapahtumiinsa maailmanluokan esiintyjiä eri puolilta maailmaa. Tapahtumien välillä on selkeitä eroja ohjelmatarjonnassa ja profiileissa. Osa tapahtumista, kuten Ballet Mikkeli, Mikkelin musiikkijuhlat, Savonlinnan Oopperajuhlat, Kuhmon Kamarimusiikki ja Joroisten Musiikkipäivät, on profiloitunut klassiseen korkeakulttuuriin. Vastaavasti esimerkiksi Imatra Big Band Festival, Lieksan Vaskiviikko sekä Kuopio Tanssii ja Soi hakevat tietoisesti myös populaari- ja nykykulttuurista kiinnostunutta suurta yleisöä. Maantieteellisesti lähekkäin sijaitsevat balettitapahtumat Ballet Mikkeli ja Savonlinnan balettijuhlat perustuvat molemmat venäläisten ryhmien vierailuihin. Kyseiset tapahtumat ovat olleet kuitenkin profiililtaan erilaisia. Mikkelissä on tiukasti keskitytty venäläiseen balettiin, kun taas Savonlinnassa on haluttu täydentää venäläisen baletin tarjontaa muilla vierailevilla ryhmillä. (Grünstein ja Aulanko 2004, 8-9). Tätä selvitystä kirjoitettaessa Savonlinnan 7

8 balettijuhlat on peruttu kahtena vuonna peräkkäin, ja niiden tulevaisuus on epävarma. Vuoden 2007 on ilmoitettu olevan välivuosi, ja vuodelle 2008 juhlia on kaavailtu talousongelmista huolimatta. Tarkastelluista kuvataidekohteista Taidekeskus Salmela on erikoistunut kotimaiseen nykytaiteeseen ja tarjoaa kuvataiteen lisäksi runsaasti oheisohjelmaa, kun taas Retretissä painottuvat suuret näyttelyt, joissa on matala kynnys korkeakulttuuriin. Savonlinnan Oopperajuhlat on kokonsa ja ohjelmistonsa puolesta ainutlaatuinen. Puhtaasti musiikkiin painottuvista tapahtumista Mikkelin Musiikkijuhlilla on selkein Venäjä-yhteys vuosittain vierailevaan Pietarin Mariinski-orkesteriin. Kuhmon Kamarimusiikki ja Lieksan Vaskiviikko on erikoistunut kamarimusiikkiin. Lieksa on erikoistunut erityisesti vaskipuhallinmusiikkiin. Kihauksen painopiste on suomalais-ugrilaisessa kansanmusiikissa, ja Imatra Big Band Festivalin big band- ja rytmimusiikissa. Nämä kaksi tapahtumaa ovatkin suuntautuneet populaarikulttuurikulttuuriin enemmän kuin useimmat muut tarkastellut tapahtumat. (Grünstein ja Aulanko 2004, 8-9). Image Match Oy:n selvitys tarjosi perustyökalun yhteistyön jatkokehitykselle. Samalla se analysoi yhteistyöstä saatavia paikallisia ja tapahtumiin kohdistuvia välittömiä hyötyjä. (Grünstein ja Aulanko 2004, 3). East Side Story -selvityksen valmistuttua Matkailun Osaamiskeskuksen Savonlinnan solmupiste jatkoi makrohankkeen valmistelua ja laajensi valmistelun kattamaan esiselvityksen saaman palautteen perusteella myös erikokoiset ja populäärikulttuuriset tapahtumat Keihäänkärkitapahtumien tilanteesta Grünsteinin ja Aulangon (2004) raportissa tarkasteltujen itäsuomalaisten festivaalien budjettien yhteenlaskettu summa on noin 13,9 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäisten tapahtumien välillä on kuitenkin suuria eroja taloudellisissa resursseissa. Omassa luokassaan suurimpana suomalaisena festivaalina on Savonlinnan Oopperajuhlat, jonka vuosibudjetti on noin 7,7 miljoonaa euroa. Vastakkaisesta päästä löytyy Joroisten Musiikkipäivät, joka toteutetaan vuosittain noin euron budjetilla. Tarkastelussa olleiden tapahtumien budjettien keskiarvo on 1,14 miljoonaa euroa. Jos Oopperajuhlien osuus jätetään huomioimatta päästään lähemmäksi useimpien festivaalien todellisuutta, jolloin keskiarvo on noin 0,5 miljoonaa euroa. Budjettien kokoluokan suhteen festivaalit voidaan jakaa karkeasti neljään eri ryhmään. Ylimmällä tasolla ovat Oopperajuhlat ja käytännössä myös Retretti. Seuraavaksi suurimpina joukosta erottautuvat Kuhmon Kamarimusiikki, Kuopio Tanssii ja Soi, Imatra Big Band Festival, Savonlinnan Balettijuhlat sekä Taidekeskus Salmela. Mikkeliläiset Ballet Mikkeli ja Mikkelin Musiikkijuhlat olisivat voimavaransa yhdistäessään myös tässä ryhmässä, mutta nykytilanteessa ne ovat talouden kannalta sa- 8

9 maa kokoluokkaa kuin Lieksan Vaskiviikko. Joroisten Musiikkipäivät on selkeästi muita pienempi toimija. (Grünstein ja Aulanko 2004, 9-29 ja 29-30). Budjettien kokonaiskertymää tarkastellessa kannattaa huomioida, että osa festivaaleista saa budjetissa näkyvien suorien tukien lisäksi erilaisia epäsuoria tukia esimerkiksi ilmaisia tiloja, markkinointipalveluita. Useimmat tapahtumat eivät myöskään pidä kirjaa vaihtosopimuksiin perustuvien sponsorointisopimusten kaupallisesta arvosta, mikä osaltaan vääristää budjettiin perustuvaa resurssien tarkastelua. (Grünstein ja Aulanko 2004, 2004, 30). Useamman tarkastellun tapahtuman seuraavien vuosien suuret kysymykset liittyvät talouden tervehdyttämiseen. Velkaantuminen ja jatkuva taloudellinen tasapainottelu ovat useiden tapahtumien tärkeimpiä huolenaiheita. Resurssipulasta huolimatta ohjelmisto, joka on tapahtuman elinehto, tulisi saada pidettyä korkeatasoisena. Grünstein (2004, 30) toteaakin kärjistäen, että osa tapahtumista, kuten Ballet Mikkeli, Mikkelin Musiikkijuhlat, Savonlinnan Balettijuhlat, Kihaus ja Joroisten Musiikkipäivät, ovat syystä tai toisesta tilanteessa, jossa niitä uhkaa joko taloudellinen tai organisatorinen ahdinko tai jonkinasteinen näivettyminen. Toisessa päässä Grünsteinin (2004, 30) mukaan ovat paikkansa saavuttaneet, vakavaraiset festivaalit, kuten Savonlinnan Oopperajuhlat, Kuopio Tanssii ja Soi, Kuhmon Kamarimusiikki ja Imatra Big Band Festival sekä innovatiivisuutensa ansiosta menestyvä Taidekeskus Salmela. Lieksan Vaskiviikko ja Retretti sijoittuvat näiden kahden ääripään välimaastoon. Vaikka kävijämäärien erot eivät ole suoraan verrannollisia tapahtumien budjetteihin, kävijämäärät vaihtelevat joka tapauksessa merkittävästi tapahtumasta toiseen. Eroja aiheuttavia tekijöitä on useita. Esimerkiksi tapahtuman kesto ja myytävien lippujen määrä, kävijäprofiilin rakenne, lippujen hinnoittelu sekä ilmaistapahtumien määrä voivat vaikuttaa kävijämääriin. Hyvä mittari on myös tapahtumissa toteutunut käyttöaste, jota kuitenkin vain harvat tapahtumat mittaavat. Grünsteinin ja Aulangon (2004, 31) raportin mukaan festivaalien kävijämääriä tarkastellessa huomaa, että tulevaisuudestaan epävarmimmat tapahtumat ovat myös niitä, joiden kävijämäärät ovat alhaisimmat. Jos Ballet Mikkelin, Mikkelin Musiikkijuhlien ja Savonlinnan Balettijuhlien kävijämäärän yhdistäisi, ei kokonaisuus vielä sellaisenaankaan yltäisi esimerkiksi Lieksan Vaskiviikon tasolle. Toisaalta on huomattava, että kävijätilastoissa pienimpänä olevat kolme tapahtumaa, Mikkelin Musiikkijuhlat, Ballet Mikkeli ja Joroisten Musiikkipäivät ovat melko pienelle kohderyhmälle suunnattuja hyvin korkealaatuisia kokonaisuuksia. 9

10 TNS Gallup Oy:n loppusyksyllä 2004 Gallup-kanavalla tekemän Suomalaiset tapahtumat ja käyntikohteet kyselyn perusteella koko maassa parhaiten tunnetut Itä-Suomen korkeakulttuurikohteet ovat Savonlinnan Oopperajuhlat (77 prosenttia), Retretti (73 prosenttia), Kuopio Tanssii ja Soi (65 prosenttia) ja Kuhmon Kamarimusiikki (62 prosenttia). Tuntemattomimpia tapahtumia ovat Savonlinnan Balettijuhlat ja Ballet Mikkeli (molemmat 10 prosenttia), Mikkelin Musiikkijuhlat (17 prosenttia) ja Kihaus (24 prosenttia). Hyvää keskitasoa ovat Salmela (31 prosenttia), Lieksan Vaskiviikko (38 prosenttia) ja Imatra Big Band Festival (45 prosenttia). Tutkimukseen vastanneista henkilöistä Retretissä oli vieraillut (11 prosenttia) ja Savonlinnan Oopperajuhlilla (6 prosenttia). Noin kolme prosenttia vastanneista oli käynyt Imatra Big Band Festivalilla, Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalilla ja Taidekeskus Salmelassa. Kuhmossa oli vieraillut noin 2 prosenttia. Muiden tapahtumien arvot liikkuvat yhden prosentin molemmin puolin. Kysyttäessä tapahtumia, joihin kyselyyn vastanneet haluaisivat osallistua, esille nousivat jälleen selkeästi Retretti, Savonlinnan Oopperajuhlat ja Taidekeskus Salmela. Myös Kuopio Tanssii ja Soi, Kuhmon Kamarimusiikki ja Imatra Big Band tuntuivat kiinnostavan. Sekä yleisön kiinnostuksen että taloudellisen elinvoimaisuuden kannalta katsottuna tarkasteltujen keihäänkärkien joukosta nousee esiin tapahtumia ja käyntikohteita, jotka ovat jo selvästi onnistuneet profiloitumaan valtakunnallisesti muita alueen toimijoita menestyksekkäämmin. Tällaisia kohteita ovat Savonlinnan Oopperajuhlat ja Retretti, Kuopio Tanssii ja Soi ja Kuhmon Kamarimusiikki sekä Taidekeskus Salmela ja Imatra Big Band. Näistä kaksi ensimmäistä näyttäytyvät itäisen Suomen kulttuurikohteiden lippulaivoina suurelle yleisölle, kun taas kaksi seuraavaa ovat kymmenien vuosien aikana vakiinnuttaneet asemansa ja luoneet itselleen selkeän ja korkeatasoisen profiilin, ja sitä kautta lisänneet kiinnostavuuttaan myös suuren yleisön silmissä. Kaksi viimeksi mainittua antavat vaikutelman elinvoimasta ja kokeilunhalusta, jota hyödyntämällä voitaisiin esimerkiksi löytää uusia kulttuuriyleisöjä. (Grünstein ja Aulanko 2004, 31) Esiselvityksen toimenpide-ehdotukset Itä-Suomi -ohjelmaa varten tehdyssä esiselvityksessä (Grünstein ja Aulanko 2004) ehdotettiin, että Itä-Suomen kulttuuritapahtumien välille pyritään löytämään yhteistyömuoto, jonka tavoitteena on kehittää festivaalien tunnettuutta ja mielikuvaa, kävijämääriä, toiminnan taloudellista panostuotossuhdetta ja yleisiä toimintaedellytyksiä sekä yleistä suotuista kehitystä. Yhteistyötä ehdotettiin seuraavilla osa-alueilla: viestintä, markkinointi, matkailu, sponsorointi ja yritysmyynti, avustukset, tutkimus, tuotannot ja taloushallinto. Viestinnässä ehdotettiin tapahtumiin liittyvän tarinallisuuden ja elämyksellisyyden kehittämistä. Viestintäyhteistyön osa-alueita ovat muun 10

11 muassa tiedottaminen, kansainväliseen mediaan liittyvä suhdetoimintatyö ja ulkomaisen median tuominen tapahtumiin, yleisesitteet, ohjelmaesitteet, muut painotuotteet sekä yhteinen asiakaslehti. Markkinoinnissa ehdotettiin yhteisen East Side Story - brändin luomista, joka koostuisi korkealaatuisesta kulttuuritarjonnasta, luonnonkauniista ympäristöstä, hyvästä yksilöllisestä palvelusta ja matkailupaketoinnista sekä itäisestä ulottuvuudesta. Markkinoinnin kehittämisen osa-alueina nostettiin esille www-sivut, asiakasrekisterien yhdistäminen ja kehittäminen, asiakaslehti, sähköposti ja mobiilipalvelut sekä yhteinen lipunmyynti. (Grünstein ja Aulanko 2004, 35-42). Matkailun kehittämisessä keskeiselle sijalle nousivat puolestaan yhteispaketointi ja -myynti sekä kulttuurireittien muodostaminen Itä-Suomen alueella. Sponsoroinnin osalta East Side Story - tapahtumien oman sponsoroinnin ja tapahtumien yhteissponsoroinnin mahdollisuuksia haluttiin selvittää. Tuotannollisella puolella ehdotettiin tuotantoyhteistyötä sekä venäläisen kulttuuritarjonnan sisällyttämistä tapahtumiin. Taloushallinnossa mahdollisuuksia löytyy selvityksen mukaan kirjanpidon ja tilinpäätösten, talousseurannan sekä laskutuksen, reskontran ja palkanlaskennan keskittämisessä. (Grünstein ja Aulanko 2004, 35-42). Tutkimuksilla kartoitettavia osa-alueita selvityksen mukaan olisivat yleisön demografiset tiedot, yleisön sosiografinen ja psykografinen tarkastelu, RISC-taustoitus, yleisön ja ei-yleisön kulutus- ja matkailukäyttäytyminen yleisesti ja paikkakunnalla, yleisön ja ei-yleisön suhtautuminen tapahtumaan, sisältöön ja palveluihin sekä yleisön mielikuva- ja suhdekysymykset. Tämän lisäksi ehdotettiin sponsorointiin liittyvien tutkimusten tekemistä, alueellisten ja valtakunnallisten tunnettuus-, mielikuva- ja suhdekysymysten tutkimista, alueellisen vaikuttavuuden tutkimista taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja luovasta näkökulmasta, motivaatio- ja tarvekartoitusten tekemistä sekä syventävien fokusryhmätutkimusten tekemistä. Vertailevat tutkimukset yleisöstä ja sen käyttäytymisestä, East Side Storyn osalta ja valtakunnallisesti, olisivat tutkimustoimintaan liittyvän yhteistyön arvokkainta antia. Tiedon taitava hyödyntäminen voisi merkittävästi parantaa tapahtumien kehittämistä, palveluita ja yhteismarkkinoinnin sekä ristiinmarkkinoinnin tehoa. Selvityksen ehdotuksen mukaan yhteinen tutkimusvastaava takaisi tutkimustoiminnan johdonmukaisuuden. Tutkimustoiminnan käytännön organisointia voitaisiin toteuttaa merkittävissä määrin myös yhteisen harjoittelutyövoiman turvin. Yhteinen asiakasrekisteri loisi lisäksi hyvän pohjan yhteiselle tutkimustyölle (puhelinhaastattelut, postitettavat asiakaskyselyt, wwwkyselyt). (Grünstein ja Aulanko 2004, 42). 11

12 Yhteistyön organisoinnin tulee Grünsteinin ja Aulangon (2004, 43) selvityksen mukaan olla konkreettista, tehokasta, läpinäkyvää ja ohjattavaa. Kaikki osapuolet ovat yhteistyössä vapaaehtoisesti, jos siihen ryhtyvät. Panos-tuotossuhteen tulee osoittaa yhteistyön kannattavuus kaikille toimijoille erikseen. Esityksessä ehdotettiin, että yhteistyötä toteuttaisi, yhteistyön laajuudesta riippuen, 2 5 henkilön organisaatio. Yhteistyö voisi käynnistyä esimerkiksi viestinnän, markkinoinnin ja yhteisen sponsorointihankinnan alueilla ja laajentua tästä muille alueille. Esiselvityksen mukaan kattobrändin perustaminen ja siihen liittyvät valtakunnalliset markkinointitoimenpiteet ovat vähimmäisvaatimus sille, että tämän muotoista yhteistyötä on ylipäätään järkevää käynnistää. Yllä olevan ehdotuksen rahoittamiseksi yhteiseen kokonaisuuteen liittyvät suorat panostukset (avustukset, sponsorointi) nähtiin selvityksessä kiinnostavana mahdollisuutena. Yhteistyön käynnistymisen todennäköisyys kasvaa selvityksen tekijöiden mukaan, mikäli kokonaisuudelle saadaan toimijoista riippumatonta suoraa rahoitusta ainakin alkuvaiheessa. Selvityksen ehdotus yleisiksi periaatteiksi yhteistyön toimenpiteiden ja niiden kustannusten kohdentamiseksi on seuraava: 1. Yhteisistä kustannuksista ja yhteisistä samanarvoisista toimenpiteistä peritään suoritukset toimijan koon perusteella. Koko määrittyy liikevaihdon, markkinoilta saatavan omarahoituksen, lipputulojen tai kävijämäärän perusteella. 2. Tapahtumille tarjottavien toimenpiteiden ja vastikkeiden määrä on suhteessa toimijan kokoon siten, että suurelle tapahtumalle tarjotaan enemmän ja järeämpiä toimenpiteitä kuin pienemmälle (esimerkiksi näkyvyys mainonnassa ja sivumäärä asiakaslehdessä). 3. Sellaisista erillisistä palveluista, jotka synnyttävät erilliskustannuksia (tutkimukset ja taloushallinto) peritään suoritukset kustannuksia vastaavasti. Yhteistyön organisointi voitaisiin toteuttaa erillisen, perustettavan organisaation voimin. Organisaatio olisi juridiselta muodoltaan osakeyhtiö, vaikka voiton tavoitteleminen ei olisikaan yhteistyön ensisijainen tavoite. Lisäksi osakeyhtiö voisi yleishyödyllisestä yhdistyksestä poiketen tehdä ostoistaan arvonlisäverovähennyksiä, joiden tuoma kustannushyöty on huomattava (noin 18 prosenttia ostojen arvonlisäverollisesta arvosta). Vaihtoehtona olisi myös ostaa palvelut ulkoiselta markkinointiin, yritysyhteistyöhön ja kulttuuritoimintaan liittyvältä toimijalta. Tärkeimmäksi asiaksi koettiin, että yhteistyötä toteuttaa kokeneiden ammattilaisten joukko, ja sitä ohjattaisiin asiakkaan tai hallituksen toimesta kiinteästi. Jokainen yhteistyöhön liittyvä tapahtuman- 12

13 tuottaja olisi asiakkaan asemassa, ja voisi siten luonnollisesti määrittää ne palvelut, joita itse haluaa ostaa. Yhteinen Osakeyhtiö voisi toimia jonkin verkostoon kuuluvan tapahtuman yhteydessä, jossakin Itä- Suomen kaupungissa. Selvityksessä ehdotettiin ensisijaisiksi vaihtoehdoiksi Savonlinnan Oopperajuhlia tai erityisesti Mikkeli Festivalsia, jos tämä kytketään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin toimintaan ja sinne mahdollisesti perustettavaan Itäisen kulttuurin keskukseen. Osakeyhtiömuotoisen toiminnan rinnalle voitaisiin tarvittaessa perustaa East Side Story -verkoston kannatusyhdistys, jolla voisi olla paikallisen talkootyön ja haettavien avustusten näkökulmasta tärkeä merkitys. (Grünstein ja Aulanko 2004, 43). Esimerkki osakeyhtiömuotoisesta kulttuuritoiminnasta on löydettävissä Mikkelistä. Siellä toimijat yhdistivät voimansa Mikkelin konsertti- ja kongressikeskus Mikaelin toiminnan yhteyteen vuonna 2005 siten, että Mikkelin Mikaeli osakeyhtiöön tulivat osakkaiksi Mikkelin kaupunki, Ballet Mikkeli (baletin taustayhtiö SCI-Finance Oy) ja Mikkelin Musiikkijuhlat ry. Yhtiön toimialana ovat tilavuokraus, tapahtuma- ja kongressijärjestelyt, tapahtumamyynti sekä konserttitalon palvelujen hoito ja kehittäminen. (Mikkelin kaupunki 2005, 145). Vuoden 2007 taloudellinen vastuu Ballet Mikkelistä siirtyi takaisin SCI-Finance Oy:lle vuoden 2006 tappion vuoksi. (Mikkelin kaupunki 2007). East Side Story -makrohankkeen jatkovalmistelussa on todettu, että tapahtumien yksi yhteinen brändi voi olla vaikea sovittaa kentän näkemyksiin yhteistyön mahdollisuuksista. Esimerkiksi Savonlinnan Oopperajuhlien brändin todettiin olevan niin paljon mahdollista yhteisbrändiä vahvempi, ettei sen kannattaisi lähteä yhteismarkkinointiin mukaan. (mm. Tirkkonen 2006, Robertson 2006, Perheentupa 2006). 13

14 2.1.4 Makrohankkeen jatkovalmistelu ja kohderyhmä Itä-Suomi -ohjelman makrohankkeen M9: East Side Story suunnittelua jatkettiin Joensuun yliopiston erillislaitoksen Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen toimesta. Alkuraportin kentältä saaman palautteen perusteella hankevalmisteluun otettiin mukaan pienet ja keskisuuret tapahtumat ja niiden kehittämistarpeet. Hankevalmistelun alkuvaiheeseen koottiin valmistelutyöryhmä Savonlinna-salin silloisen johtajan Riitta Pulliaisen johdolla (liite 1). Marraskuuhun 2006 mennessä hankkeeseen kiinnostuksensa osoittivat seuraavat tapahtumat: Anti Contemporary Art Festival (Kuopio) Ballet Mikkeli Imatra Big Band Festival Imatran nukketeatterifestivaali Joroisten Musiikkipäivät Kajaanin Runoviikko Sana ja Sävel Kallava -teatterifestivaali (Kuopio) Kangasniemen Musiikkiviikot Kihaus Folk Music (Rääkkylä) Kirjakantti (Kuopio) Kuopio Tanssii ja Soi Kulttuuriosuuskunta Kihu (Joutseno) Kumpurock (Outokumpu) Lemi-Lappeenranta musiikkiviikko Lieksan Vaskiviikko Lyhytelokuvafestivaali Kinokisa (Outokumpu) Pieksämäen Teatterimaraton Puutaidenäyttely (Juva) Savolaisen huumorin päivät (Iisalmi) Sylvi Symposiumi -kirjallisuustapahtuma (Pieksämäki) Vekara-Varkaus Vilimit -elokuvafestivaali (Kuopio) ÄlläKoo lastenkulttuurin edistämishanke 14

15 Näiden lisäksi Suomussalmen Musiikkijuhlat on kiinnostunut toimintansa kehittämisestä. Hankkeeseen on ehdotettu mukaan myös uusia tapahtumia tai niihin rinnastettavia toimijoita, kuten Ilomantsin Pianopirttiä (Olli Mustonen) ja Kontioniemen Elokuvakylää (Markku Pölönen). Kaikki esiselvityksessä mukana olleista tapahtumista eivät kuitenkaan varmistaneet osallistumistaan hankkeeseen. Seuraaville tapahtumille on tiedotettu hankkeesta: Opera Cava Nilsiä, Vihreät Niityt Kiuruvesi ja Kainuun Jazzkevät. Hankkeeseen mukaan lähdöstä ovat kieltäytyneet lähinnä yhtiöpohjaisesti johdetut tapahtumat, kuten Lappeenranta Festivals, Joensuun Juhannus ja Kuopion Rockcock (Arde Jokinen, Arde Jokinen Oy Taikku Yhtiöt Ab) sekä Linnoituksen yö Lappeenrannasta (Hohto Oy). Hankekokonaisuuden muotoutuessa on tarpeen kartoittaa koko Itä-Suomen alueen tapahtumien kenttä, jotta tapahtumiin ja toimijoihin voidaan olla yhteydessä ja tarjota niille osallistumismahdollisuutta Itäsuomalaisten tapahtumien kehittämistarpeet Itäsuomalaisille tapahtumille lähetettiin toukokuussa 2006 kysely, jolla selvitettiin tapahtumien kehittämistarpeita ja kiinnostusta hanketta kohtaan (liite 2 ja liite 4). Esitän seuraavaksi tiivistetysti kyselyn tuloksia. Tuloksia on hyödynnetty East Side Story -hankevalmistelun pohjana. Kyselyyn vastanneista tapahtumista neljä kuului suuriin tapahtumiin, joilla on valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja merkitystä. Suurten tapahtumien kiinnostus keskittyykin kansainväliseen markkinointiin ja myyntiin sekä sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Loput kyselyyn vastanneet tapahtumat olivat pieniä ja keskisuuria tapahtumia, joiden yleisöt koostuvat pääasiassa paikkakunnan tai lähialueen asukkaista. Vain pieni joukko näiden tapahtumien asiakkaista on muualta tulleita kulttuurimatkailijoita. Pienten ja keskisuurten tapahtumien tärkeimpiä kehittämisen esteitä ovat infrastruktuuriset tekijät. Tapahtumapaikkakunnan majoituskapasiteetti ja oheispalvelujen tarjonta on maaseutupaikkakunnilla rajallista tai tasoltaan heikkoa. Tapahtumien laajentamista tai yleisömäärän kasvattamista ei näistä syistä monissa tapauksissa pidetä mahdollisena. Rahoituksen kehitys ja resurssien vähyys ovat ongelma erityisesti pienille ja keskisuurille tapahtumille. Julkisen rahoituksen (kunnat ja opetusministeriö) osuus on pysynyt vuosien saatossa euromääräisesti tai prosentuaalisesti ennallaan tai pienentynyt. Sen kasvua toivotaan, mutta siihen ei oikein uskota. 15

16 Tapahtumaorganisaatioissa ei aluetaloudellista vaikuttavuutta lukuun ottamatta tapahtumien vaikuttavuutta ole tutkittu. Vaikuttavuuden tutkimiseen panostamisen on kuitenkin todettu edistävän rahoituksen saamista sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Yrityksiltä saadun rahoituksen määrä on kasvanut isoimmilla tapahtumilla huomattavasti. Pienten ja keskisuurten tapahtumien sponsorituen määrä sen sijaan vaihtelee paljon tapahtumakohtaisesti. Erityisesti keskisuuret ja pienet festivaalit kaipaavat työkaluja sponsoriyhteistyön kehittämiseen. Kanta-asiakasetuja on tarjolla tapahtumaa järjestävän yhdistyksen ja kannatusyhdistyksen jäsenille. Useimmiten nämä ovat alennuksia pääsylipuista tai ilmaistilaisuuksia. Jäsenille tapahtumaa markkinoidaan suorapostituksin ennakkoon ennen varsinaisen markkinoinnin aloittamista. Kaikilla tapahtumia järjestävillä yhdistyksillä ei ole jäseniä, vaan suorapostitusrekisteriä kerätään postituslistoin esimerkiksi www-sivujen kautta. Suoramarkkinointia jäsenille ja kanta-asiakkaille pidetään yhtenä tärkeimmistä markkinoinnin kanavista. Asiakasrekistereiden toimivuudessa sekä yhteensopivuudessa muiden tieto- ja lipunmyyntijärjestelmien kanssa koetaan olevan puutteita. Keskisuurten ja pienten tapahtumien markkinointi suurelle yleisölle hoidetaan paikallisesti ja alueellisesti. Segmentointia käytetään jonkin verran. Mitä pienemmästä tapahtumasta on kyse, sitä myöhemmin markkinointi aloitetaan. Markkinointi koetaankin suuria tapahtumia lukuun ottamatta ongelmaksi taloudellisten ja henkilöresurssien vähäisyyden vuoksi. Suuremmilla ja keskikokoisilla tapahtumilla johtaminen ja tuotannon organisoiminen ovat ammattimaista tai lähes ammattimaista toimintaa. Pienissä tapahtumissa tavoitteet ja tarvittava ammattimaisuuden aste ovat toisenlaiset. Monilla tapahtumilla ei ole enempää kuin 1-2 kokopäivätoimista, ympärivuotista työntekijää, joista toisen päätoimi on usein paikkakunnan kulttuuritoimessa. Määräaikaisia työntekijöitä ja alan harjoittelijoita työskentelee tapahtumissa kiireisimpänä kesäaikana. Pieniä tapahtumia järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin. Erityisesti pienten ja myös keskisuurten tapahtumien resurssit palkata ammattilaisia ovat erittäin heikot, mistä johtuen käytännön järjestelyt hoidetaan pääasiassa talkoovoimin. Myös suurissa tapahtumissa on kymmeniä talkoolaisia vuosittain, vaikka palkattujen työntekijöiden määrä onkin selkeästi suurempi. Ammattimaisimmissa tapahtumissa talkootyön merkitys ja heidän määränsä on selvästi pienempi. Talkoolaisten määrä on useimmilla paikkakunnilla vähenemään päin. Suurilla tapahtumilla ympärivuotinen, kokoaikainen palkattu henkilöstö on riittävä. Osa toiminnoista on ulkoistettu, ja määräaikaisia ammattilaisia on hyvin saatavilla. Tapahtumat ovat pääosin tyytyväisiä työvoiman saatavuuteen paikkakunnillaan. Suurimmat tapahtumat rekrytoivat kuitenkin myös valtakunnallisesti. Paikallista osaajien tarvetta on joillain tietyillä osaalueilla, kuten ravintolapalveluissa, viestinnässä, myynnissä ja tekniikassa. 16

17 East Side Story -makrohankkeen yhteismarkkinoinnin kokonaisuuteen oli kiinnostusta kaikilla kyselyyn vastanneilla. Ulkomaan markkinointi ja yritysmarkkinointi kiinnostivat varsinkin suuria toimijoita. Pienten toimijoiden pääasiallisen kiinnostuksen kohteena olivat kotimaan markkinointi ja yhteinen tiedotus. Yhteistä markkinointia ja brändiä pidettiin kiinnostavana ajatuksena, mutta siihen suhtauduttiin kuitenkin varauksella. Edellytyksenä markkinointiyhteistyölle pidettiin muiden mukana olevien tapahtumia tasoa, sisältöä sekä yleistä tunnettuutta. Mahdollisia esteitä yhden yhteisen brändin luomiselle tuleekin imagojen yhteensopivuuden ja kohdemarkkinoiden erojen vuoksi. Itäsuomalaisten tapahtumien yhteismarkkinointiin lienee mahdollista luoda melko löyhä yhteismarkkinoinnin malli, jonka alle voidaan muodostaa alabrändejä toimialoittain tai teemoittain imagoltaan yhteensopivien tapahtumien ryhmissä. Kiinnostusta tapahtumilla oli myös yhteistuotantoihin, paketointiin ja tutkimusyhteistyöhön sekä asiakasrekistereiden ja e-liiketoiminnan kehittämiseen. Kiinnostusta osallistua hankkeeseen rajoittavat vastaajien mukaan muut hanketoiminnot tai resurssien vähyys. Hankkeelta toivottiin konkreettisia tuloksia ja hyötyjä tapahtumille. (ks. myös Grünstein ja Aulanko 2004, 9-29). 2.2 YHTYMÄKOHDAT MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON KLUSTERIN TOIMINTAAN Suomessa on tällä hetkellä viisi kansallista Osaamiskeskusta, joiden tehtäviin kuuluvat innovaatiojärjestelmien ja -verkostojen luominen, yritysten toimintaedellytysten kehittäminen, liiketoiminnan kansainvälistymisen edesauttaminen sekä kumppanuuksien vahvistaminen liitännäistoimialojen klustereihin (Raulo 2006). Osaamiskeskuksen eri toimipisteiden (Jyväskylä, Helsingin metropolialue, Turku, Rovaniemi ja Savonlinna) osaamisalueet täydentävät toisiaan. Osaamiskeskusohjelman ehdotuksessa Matkailun ja elämystuotannon klusteriksi visiona on kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja liiketoimintamalleja, soveltaa ja hyödyntää uuden teknologian sekä palveluinnovaatioiden mahdollisuuksia. Ehdotuksessa todetaan, että kansainvälinen kasvu saavutetaan hyödyntämällä teknologiaratkaisuja, vahvistamalla toimijoiden liiketoiminta-osaamista ja nostamalla tuotteiden jalostusarvoa. Kansainvälisillä markkinoilla vaaditaan laadukkaita tuotekokonaisuuksia, toimivia palveluketjuja ja verkostoja. Menestystekijäksi osaamisalalla nousee yritysten, tutkimuksen ja koulutustoiminnan luova ympäristö (Raulo 2006). 17

18 Itäsuomalaiset tapahtumat kuuluivat osaamiskeskusohjelmassa keskeisiin kehitysympäristöihin. East Side Storyn sisällöt vastaavat matkailun ja elämystuotannon klusterin toimintalinjoihin kattavasti. Tarpeet osa-alueiden kehittämiseen nousevat tapahtumakentältä ja ongelmat ovat pitkälti samoja kuin matkailualalla laajemmin. Savonlinnan toimipisteen osaamiskeskustoiminnan kautta East Side Story linkittyy kansalliseen matkailualan kehittämistoimintaan, mikä edistää uusia avauksia, kansallista vaikuttavuutta ja kaksisuuntaista kansainvälistymistä. 2.3 YHTYMÄKOHDAT VALTAKUNNALLISIIN STRATEGIOIHIN Opetusministeriön tavoite on kehittää toimintaa huolehtimalla riittävistä perusvoimavaroista maan eri osissa. EU:ssa korostetaan kulttuurin taloudellista ja sosiaalista merkitystä. Taidetarjonta ja erilaiset palvelut onkin alettu nähdä tekijöinä, jotka määrittävät alueiden ja paikkakuntien arvostusta, vetovoimaa ja asemaa kulttuurien kohtauspaikkana. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan haasteena ovat väestön keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin, väestön ikääntyminen ja nuorten ikäluokkien pienentyminen, kulttuurin monimuotoisuuden lisääntyminen, väestöä lisäävä ja monikulttuuristava maahanmuutto sekä globalisaatio. Maaseutumaisten alueiden perusongelmia ovat väestön ikääntyminen ja nuorten ikäpolvien muutto kaupunkeihin. Julkinen rahoitus on niukentunut viime vuosikymmeninä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan monimuotoistuessa, mikä tekee näistä toimialoista aiempaa haasteellisempia hallinnoida ja ohjata. (Opetusministeriö 2003a, 11-13). Peruspalvelujen turvaamiseksi toivotaan hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä poikkihallinnollisesti, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä sekä alue- ja paikallistasolla. Kansainvälistymisen myötä suomalainen yhteiskunta moniarvoistuu. Nuorten kannalta on tärkeää, että heillä on riittävät valmiudet valintojen tekemiseen yksilöllisyyttä korostavassa yhteiskunnassa ja kyky käyttää kulttuurin ja koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Yhtenä osa-alueena kulttuurin merkitystä puntaroitaessa toimenpideohjelmassa nostetaan esille kulttuurin työllistämismahdollisuudet, muun muassa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen toteutetun kulttuurimatkailun kautta. (Opetusministeriö 2003a, 14). Valtion rahoituksella pystytään tukemaan koko valtakunnan kattavaa taide- ja kulttuurilaitosten kirjoa. Useimmiten kulttuurilaitokset keskittyvät maakuntakeskuksiin. Haasteena tulevaisuudessa onkin kulttuurin saavutettavuuden parantaminen. Palveluja tulisi viedä maakunnan keskuksesta ympäröiville alueille sekä tukea asiakkaiden liikkumista palvelujen ääreen maakuntakeskukseen. Palvelujen tasaarvoinen saatavuus edellyttää kunnilta yhteistyötä, jota on tehty muun muassa tiedotusta ja markkinointia tehostamalla. (Opetusministeriö 2003a, 17-18). Palvelujen tasa-arvoista saatavuutta pyritään parantamaan myös lisäämällä teattereiden ja orkestereiden kiertuetoimintaa (Opetusministeriö 2003a, 18

19 28). Alueellinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö luovat pohjaa kulttuurin tuottamiselle niin resurssipulasta kärsivälle kulttuurisektorille kuin muillekin hallinnon aloille (esimerkiksi sosiaalipuolelle ja terveydenhuoltoon). Valtion mahdollisuus tukea uusia kulttuurihankkeita on pienentynyt, ja tähän ratkaisua on haettu Euroopan unionin rakennerahastoista. Kulttuurin uusien hankkeiden rahoitus siirtyi 1990-luvun puolivälin jälkeen pääosin hankerahoituksen varaan. (Opetusministeriö 2003a, 17-18). Kulttuurihankkeissa tarvitaan kulttuuriyrittäjyyden ja kulttuurin tuottamisen osaamista, jota tapahtumilla on, ja jota voidaan kehittää edelleen. Tapahtumien merkitys kulttuuripalvelujen tuottajana on entistäkin merkittävämpi peruspalvelujen heiketessä kunnissa. Kasvusuuntana tapahtumilla voi olla kävijämäärien kasvattamisen sijaan osaamisen monistaminen ympärivuotiseksi ja toiminnan laajentaminen esimerkiksi koulutukseen. Matkailustrategioissa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti on nostettu esille tapahtumien merkitys Suomen markkinoinnissa. Matkailun edistämiskeskuksen toimenpiteissä tuodaan tapahtumat esille aiempaa vahvemmin. Tapahtumat nähdään paikallisen kulttuurimatkailun mahdollisuuksina. Kulttuurin kentällä harvoin kuitenkaan ymmärretään ja hyväksytään, että kohteen aitous ei välttämättä saa ihmisiä liikkeelle, vaan kulttuuri täytyy paketoida ja tuotteistaa (muun muassa Wilenius 2004, 112). Matkailukentän yleisiä heikkouksia ovat asiakkaan palveluketjun hallinnan puutteet sekä palvelujen epätasainen laatu. Verkostomaisia tuotekokonaisuuksia on tarjolla vähän. Valtakunnallisessa matkailustrategiassa todetaan, että alalla tarvitaan osaamista, positiivista palveluasennetta, tehokasta verkostotoimintaa, entistä tarkempaa segmentointia ja täsmäkanavien valintaa. Kanavien valinnassa yhtenä tärkeänä osa-alueena nähdään sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tapahtumien tilastoinnin kehittäminen nostetaan esille kehittämiskohteena. Suomen matkailullista potentiaalia nähdään olevan tuoteteemoissa, joita ovat lumi- ja joulutuotteet, vesistötuotteet, hyvinvointituotteet ja tapahtumat. Tapahtumatuotteiden myynnille odotetaan kolmen prosentin vuosittaista kasvua. Kehitettäviä matkailun muotoja näihin tuoteteemoihin liittyen ovat kokous-, kongressi- ja kannustematkailu, lyhytlomat sekä kiertomatkailu. Tuotteiden tulee soveltua niin kotimaisille ja ulkomaisille kuin työ- ja vapaa-ajan matkailijoille sekä individuaali- ja ryhmämatkailuun. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006, 15, 23, 28-29). Alueellisten matkailustrategioiden lisäksi kaupungeissa on lähdetty tekemään kaupunkikohtaisia tapahtumastrategioita. Kuopiossa työ on alkanut syksyllä Myös Iisalmessa on todettu tapahtumien olevan kaupungin selkeä vetovoimatekijä, ja ne on nostettu markkinointiviestinnässä etualalle. 19

20 Luovuuden merkitys alueille on nostettu esille useissa strategioissa. Työn alla ovat Suomen kulttuurivientistrategia ulkoministeriön, opetusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta, kehittämistoiminnan pitkäjänteisyyteen ja prosessimaisuuteen tähtäävä luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia (Kauppa- ja teollisuusministeriö, valmistunut ) sekä selvitys luovien alojen yritystoiminnan kehittämisestä aluekeskusohjelman kulttuuriverkostossa (valmistuu kesäkuussa 2007). Vuonna 2006 valmistui luovuusstrategia, jonka loppuraportissa todetaan, että kulttuuripolitiikan asemaa vahvistetaan sisällyttämällä kulttuuri kaikkiin keskeisiin valtion, alueiden, kuntien ja elinkeinoelämän toimintaa ohjaaviin strategioihin. Tavoitteena on turvata kulttuuriperinnön, kulttuurisen infrastruktuurin, kulttuuripalveluiden ja taiteilijoiden apurahajärjestelmän tarpeet. Toisaalta nykyinen rahankäyttö arvioidaan, ja kulttuurin rahoituspohjaa monipuolistetaan peruspanostusten lisäksi kulttuurisen ja taiteellisen luovuuden soveltamiseksi ja tuotteistamiseksi. Eri taiteenalojen asemaa kehitetään toiminnan perustan ja säteilyvaikutusten vahvistamiseksi. Luovuusstrategiassa nostetaan esille luovuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen kaikilla toimialoilla ja alueilla. Strategiassa nostetaan esille myös liiketoimintaosaamisen kehittäminen toimialalla. (Opetusministeriö 2006a, 9). Luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseksi valmistuneeseen toimintamalliselvitykseen viittaan myöhemmin tässä selvityksessä (Opetusministeriö 2006b). Itä-Suomen Maakuntaohjelmissa matkailun ja kulttuurin kehittäminen nousee esille kautta linjan (Kainuun maakuntaliitto 2006, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2006, Etelä-Savon maakuntaliitto 2006, Pohjois-Savon maakuntaliitto 2006), mutta painotuksissa on suuria eroja maakunnissa. Esimerkiksi toimenpidetasolle saakka kulttuurin ja matkailun kehittäminen ei välttämättä kuitenkaan ylety. Erillisissä kulttuuri- tai matkailustrategioissa alan kehittämistä nostetaan esille erikseen. EUrahoituskaudella kulttuuri- ja tapahtumamatkailu kuuluu EAKR-ohjelman toimintalinjoihin osana alueiden vetovoimaisuuden parantamista. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2007). 20

21 3 TAPAHTUMALIIKETOIMINTAMALLIT JA RAHOITUS Tapahtumien rahoituspohja ja sen epävarmuus nousevat selkeästi esille peruskartoituksessa (tapahtumien nykytilanne Itä-Suomessa) sekä Grünsteinin ja Aulangon (2004) esiselvityksen aineistossa. Seuraavassa selvitetään tapahtumien kulurakennetta, rahoitusta ja rahoituksen perusteita. Lisäksi käsitellään tapahtumien organisaatiomuodon ja toiminnan malleja, joita voi kutsua myös niiden liiketoimintamalleiksi. 3.1 TAPAHTUMIEN KULURAKENTEESTA Kulttuuriala on erittäin työvoimavaltainen, mikä pitää kustannusten tason korkeana. Kulttuurin tuotantoa voidaan verrata käsityöhön koneellistettuna aikana, mikä vaikuttaa kustannuksiin. Tapahtumien rahoituspohja on useimmiten heikko tuoton vaihdellessa vuosittain. Esimerkiksi Provinssirock oli taloudellisissa vaikeuksissa 1990-luvun alkupuolella, mutta sen kannattavuus nyt kymmenen vuotta myöhemmin on hyvä. Se oli myös ensimmäisiä tapahtumia, joita alettiin verottaa 2000-luvun alkupuolella. Tapahtumien budjetointia vaikeuttaa tulojen huono ennustettavuus. Kesätapahtuman tuloihin vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet, muut samanaikaiset tapahtumat ja muut vapaa-ajan viettotavat. Yksikin huono yleisövuosi voi vaikuttaa talouteen pitkällä aikavälillä. Toiminnan laajentaminen, esimerkiksi konserttien määrän nostaminen, nostaa työntekijäkustannuksia kuten taiteilijapalkkioita lähes samassa suhteessa, ja lisätoiminnot edellyttävät myös tuottojen kasvua. Kulttuurin huono tuottavuus voi viedä talouspohjan heikkenemiskierteeseen. Tapahtumien liiketoiminta- tai tapahtumatuotantomallina voidaan pitää tasapainoa niin sanottujen varmojen produktioiden ja riskiproduktioiden välillä. Riskiprosentti budjetista on pidettävä riittävän pienenä. Esimerkkinä ohjelmistorakenteessa, jossa riskitekijät on otettu huomioon, on Savonlinnan oopperajuhlien malli, johon sisältyy: - uusi oopperaproduktio vuosittain - uusi ooppera joka kolmas vuosi - suosittujen oopperoita pitäminen ohjelmistossa useamman vuoden ajan - vierailevan oopperatalon kahden oopperan esitykset juhlien viimeisellä viikolla Savonlinnan Oopperajuhlien ohjelmistosuunnittelussa pyritään taiteellisten laadun ja taloudellisten tekijöiden tasapainottamiseen. Uusiin produktioihin liittyy aina taloudellinen riski ja sen vuoksi suosittujakin oopperoita on aina pidettävä ohjelmistossa. (Wanhill 2006, 5). 21

22 Jos talous heikkenee, pystyy organisaatio laskemaan kustannuksiaan vähentämällä oopperoiden määrää (Wanhill 2006, 12). Oopperaan produktiokustannusten osalta ovat verrattavissa myös teatteri- ja tanssiproduktiot. Esitysten määrällä on konserttitoiminnan kustannuksiin suuri vaikutus. Orkesteriproduktioilla on produktiokohtaisia harjoituskustannuksia, joten myös teosten yhteistuotannot samalla ohjelmistolla pienentävät esityskohtaisia kustannuksia. Näin ollen eri taidelajien kustannusrakenne muodostuu erilaiseksi, ja niiden riskien arvioiminen pitää tehdä erikseen. Toimijoiden rahoituspohjan ja toiminnan riskien selvittämiseksi on tarpeen vertailla niiden kulu- ja tulorakennetta. Käytännössä kuitenkin organisaatiomuotojen ja kirjanpitokäytäntöjen erojen vuoksi vertailu on vaikeaa. Kustannusten vertailtavuutta kulttuurilaitoksissa on selvittänyt Jouni Kaipainen (Seppälä ja Kaipainen 1997). Eroja kulttuurilaitosten toiminnassa on esimerkiksi kiinteistömenoissa: tilansa omistava laitos voi vuokrata tiloja ulkopuolisille organisaatioille, jotka maksavat niistä käytön mukaan. Vuokratulot voidaan laskea vertailuissa mukaan varainhankintaan, mikäli tilat ovat omat. Tapahtumissa vuokratulojen suuruuden vaihtelut toimijoiden välillä ovat suuria monien kuntien antaessa tukea tilavuokrien muodossa. Toimijoiden organisointitavat (kuten tilapäisen työvoiman käyttö, rahastojen ja kannatusyhdistysten tuki), kirjanpitokäytännöt toiminnan juridisen luonteen mukaan sekä raha- ja eirahamääräisen tuen kirjaamisen erot vaikeuttavat toimijoiden kulujen vertaamista. Täyskunnallisilla kulttuurilaitoksilla on laskennallisia eriä, kuten kiinteistöjen poistot ja korot kiinteistömenoissa, joiden yhteyttä käypään tasoon ulkopuolisen on vaikea tietää. (Seppälä ja Kaipainen 1997, ). Tapahtumien kulurakenteiden vertailtavuus on vaikeaa samoista syistä kuin muidenkin kulttuuriorganisaatioiden. Tapahtumat ovat vasta vähitellen tulemassa arvonlisäveron piiriin, mikä osaltaan saa ostot näyttämään erisuuruisilta eri tapahtumissa. Arvonlisävero on pääsylipuista 8 prosenttia ja tuotemyynnistä 22 prosenttia, mikäli tapahtumaa verotetaan. Perinteisesti tapahtumia, joiden taustaorganisaatiot ovat pääsääntöisesti yleishyödyllisiä yhdistyksiä, ei ole verotettu, eivätkä ne ole olleet arvonlisäverovelvollisia. Näin ollen budjetteja ja kulurakennetta verrattaessa pitää ottaa huomioon organisaatiomuotojen ja eri verokantojen vaikutukset. Näiden lisäksi vertailtavuuteen vaikuttavat tapahtumien keskinäiseen vaihtokauppaan perustuva toiminta, jota ei kirjata kirjanpitoon. Edellä mainituista syistä tapahtumatoiminnan rahoituksen riskien arviointi on monisyistä taidelajista ja organisaatiomuodosta riippuen, ja siihen kannattaa panostaa East Side Story -hankkeissa. 22

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MATKAILULLINEN MERKITTÄVYYS JA KANSAINVÄLINEN POTENTIAALI

SUOMALAISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MATKAILULLINEN MERKITTÄVYYS JA KANSAINVÄLINEN POTENTIAALI SUOMALAISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MATKAILULLINEN MERKITTÄVYYS JA KANSAINVÄLINEN POTENTIAALI Katja Pasanen ja Eva-Maria Hakola MEK : A:166 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS HELSINKI 2009 ISBN 978-952-5682-30-4

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

YRITYSYHTEISTYÖ MIKKELIN TEATTERISSA Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä

YRITYSYHTEISTYÖ MIKKELIN TEATTERISSA Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä Elisa Suominen YRITYSYHTEISTYÖ MIKKELIN TEATTERISSA Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Halonen, Katri (toim.): Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. ISBN 978-952-5797-21-3

Halonen, Katri (toim.): Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. ISBN 978-952-5797-21-3 1 Kulttuuri kokoaa KULTTuurITApAhTumIEn muuttuvat verkostot TOIm. KATrI HALOnEn Halonen, Katri (toim.): Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. ISBN 978-952-5797-21-3 Metropolia Ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

Helsinki. Worldskills 2005. vaikutukset. järjestäjien, yhteistyökumppanien. aluetalouden kannalta. Ammattitaidon MM-kilpailut

Helsinki. Worldskills 2005. vaikutukset. järjestäjien, yhteistyökumppanien. aluetalouden kannalta. Ammattitaidon MM-kilpailut Worldskills 2005 Helsinki Ammattitaidon MM-kilpailut vaikutukset järjestäjien, yhteistyökumppanien ja aluetalouden kannalta Seppo Laakso Hanna Kuisma Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Skills-julkaisuja

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Leena Mäkelä-Marttinen, Sinikka Ruohonen, Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Sanna Hälvä, Eija Gullman-Kaleva LUOVA KAAKKO Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Kotka 2012 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN TAPAHTUMAKARTOITUS

SAVONLINNAN SEUDUN TAPAHTUMAKARTOITUS Laura Holma ja Anni Hämäläinen SAVONLINNAN SEUDUN TAPAHTUMAKARTOITUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 1 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Laura Holma ja Anni Hämäläinen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009 Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle 1 JOHDANTO 1.1 Luovien alojen ja aluekehityksen yhteydet

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen 1 Kulttuuri kokoaa KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen TEKIJÄT Kai Artes (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Leena Björkqvist (Yrkeshögskolan Novia), Katri Halonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu),

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen 1 Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen Toimittaneet Pirita Tolvanen, Kristine Matilainen & Silja Suntola 2014 Toimitusassistentti

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 2.1 Selvityksen tavoitteet 2.2 Keskeiset

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Alueellisesti www.alueellisesti.wikispaces.com Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Satu Salmela Selvityksen tarkoitus Tämän työn tarkoituksena on perehtyä Kokkolan kaupunginkirjaston Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot