(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO"

Transkriptio

1 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista yksityiskohdista, ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkimisesta 24. marraskuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1234/2008, a, I ja IV luvussa säädettyjen menettelyjen toiminnasta sekä näiden menettelyjen mukaisesti toimitettavista asiakirjoista (2013/C 223/01) Sisällys Sivu 1. JOHDANTO MENETTELYÄ KOSKEVAT OHJEET MUUTOSTEN KÄSITTELYÄ VARTEN Tyypin IA pienet muutokset Tyypin IA ilmoitusten toimittaminen Tyypin IA muutosten arviointi vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Tyypin IA muutosten arviointi puhtaasti kansallisessa menettelyssä Tyypin IA muutosten arviointi keskitetyssä menettelyssä Tyypin IB pienet muutokset Tyypin IB ilmoitusten toimittaminen Tyypin IB muutosten tarkastelu vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Tyypin IB muutosten arviointi puhtaasti kansallisessa menettelyssä Tyypin IB muutosten arviointi keskitetyssä menettelyssä Tyypin huomattavat muutokset Tyypin hakemusten toimittaminen Tyypin muutosten arviointi vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Tyypin muutosten arvioinnin tulos vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Tyypin muutosten arviointi puhtaasti kansallisessa menettelyssä Tyypin muutosten arvioinnin tulos puhtaasti kansallisessa menettelyssä Tyypin muutosten arviointi keskitetyssä menettelyssä

2 C 223/2 Euroopan unionin virallinen lehti Sivu Tyypin muutosten arvioinnin tulos keskitetyssä menettelyssä Laajennukset Laajennushakemusten toimittaminen Laajennuksen arviointi kansallisessa menettelyssä Laajennuksen arviointi keskitetyssä menettelyssä Ihmisten influenssarokotteet Ihmisten influenssarokotteiden vuotuiseen päivitykseen liittyvien muutosten toimittaminen Muutosten arviointi vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Muutosten arviointi puhtaasti kansallisessa menettelyssä Muutosten arviointi keskitetyssä menettelyssä Kiireelliset turvallisuusrajoitukset Vaatimusten noudattamista koskeva lausuma lastenlääkeasetuksen mukaisesti MENETTELYLLISET OHJEET TYÖNJAKOA VARTEN Muutoshakemuksen toimittaminen työnjakomenettelyä soveltaen Työnjaon arviointi, johon ei sisälly keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjä lääkkeitä Sellaisen työnjaon arvioinnin tulos, johon ei sisälly keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjä lääkkeitä Työnjaon arviointi, johon sisältyy keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjä lääkkeitä Sellaisen työnjaon arvioinnin tulos, johon sisältyy keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjä lääkkeitä LTE

3 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/3 1. JOHDANTO Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkimisesta 24. marraskuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1234/2008 ( 1 ), josta käytetään jäljempänä nimitystä muutosasetus, säännellään myyntilupien muutoksia koskevaa menettelyä. Sitä on muutettu komission asetuksella (EU) N:o 712/2012 ( 2 ). Muutosasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komissio laatii ohjeistot eri muutosluokkia koskevista yksityiskohdista, asetuksen, a, I ja IV luvussa säädettyjen menettelyjen toiminnasta sekä näiden menettelyjen mukaisesti toimitettavista asiakirjoista. Näitä ohjeita sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 ( 3 ), direktiivin 2001/82/EY ( 4 ), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY ( 5 ) ja neuvoston direktiivin 87/22/ETY ( 6 ) mukaisesti myönnettyjen ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien muutoksiin. Niiden tarkoituksena on helpottaa muutosasetuksen tulkintaa ja soveltamista. Ohjeissa annetaan tarkkoja tietoja eri menettelyjen soveltamisesta, mukaan luettuna kuvaus kaikista asiaankuuluvista vaiheista muutoshakemuksen jättämisestä aina menettelyn lopputulokseen eli soveltamiseen. 2001/83/EY 28 ja 29 artiklassa säädettyä myyntiluvan myöntämismenettelyä. Myyntilupia, jotka on myönnetty direktiivin 2001/82/EY 36, 37 ja 38 artiklassa ja direktiivin 2001/83/EY 32, 33 ja 34 artiklassa säädetyn, täydelliseen yhdenmukaistamiseen johtaneen erityismenettelyn mukaisesti, pidetään myös vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti myönnettyinä myyntilupina. Viittauksella puhtaasti kansalliseen menettelyyn tarkoitetaan menettelyä, jossa jäsenvaltio myöntää myyntiluvan unionin säännöstön mukaisesti vastavuoroisen tunnustamismenettelyn ulkopuolella. Näissä ohjeissa olevalla viittauksella kyseeseen tuleviin jäsenvaltioihin tarkoitetaan muutosasetuksen 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti kutakin jäsenvaltiota, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt myyntiluvan kyseiselle lääkkeelle. Viittauksella asianomaisiin jäsenvaltioihin tarkoitetaan kaikkia kyseeseen tulevia jäsenvaltioita paitsi viitejäsenvaltiota. Viittauksella kansalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen tarkoitetaan viranomaista, joka on myöntänyt myyntiluvan puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti. Näissä ohjeissa oleva viittaus virastoon tarkoittaa Euroopan lääkevirastoa. Lisäksi näiden ohjeiden liitteessä kuvataan yksityiskohtaisesti muutosten luokittelu muutosasetuksen 2 artiklassa määriteltyihin luokkiin tyypin IA pienet muutokset, tyypin IB pienet muutokset ja tyypin huomattavat muutokset ja annetaan tarvittaessa lisätietoja yksittäisten muutosten yhteydessä ilmoitettavista tieteellisistä tiedoista ja näiden dokumentoinnista. Näiden ohjeiden liitettä päivitetään säännöllisesti muutosasetuksen 5 artiklan mukaisten suositusten perusteella sekä tieteen ja tekniikan kehittyessä. 2. MENETTELYÄ KOSKEVAT OHJEET MUUTOSTEN KÄSITTE LYÄ VARTEN Myyntiluvassa esitetään ehdot, joiden mukaisesti lääkkeen myynti on sallittua EU:ssa. Myyntilupa muodostuu seuraavista: i) myyntiluvan myöntämispäätös, jonka on antanut asianomainen viranomainen; ja Näiden ohjeiden kannalta merkitykselliset määritelmät annetaan direktiivissä 2001/82/EY, direktiivissä 2001/83/EY, asetuksessa (EY) N:o 726/2004 sekä muutosasetuksessa. Lisäksi näissä ohjeissa samaan emoyhtiöön tai samaan yhtiöryhmään kuuluvia myyntiluvan haltijoita sekä myyntiluvan haltijoita, jotka ovat tehneet keskenään sopimuksia tai jotka harjoittavat yhteistoimintaa asianomaisen lääkkeen saattamiseksi markkinoille, on pidettävä samana myyntiluvan haltijana, jäljempänä luvanhaltija ( 7 ). Näissä ohjeissa olevalla viittauksella keskitettyyn menettelyyn tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 726/2004 säädettyä myyntilupien myöntämismenettelyä. Viittauksella vastavuoroiseen tunnustamismenettelyyn tarkoitetaan direktiivissä 87/22/ETY, direktiivin 2001/82/EY 32 ja 33 artiklassa sekä direktiivin ( 1 ) EUVL L 334, , s. 7. ( 2 ) EUVL L 209, , s. 4. ( 3 ) EYVL L 136, , s. 1. ( 4 ) EYVL L 311, , s. 1. ( 5 ) EYVL L 311, , s. 67. ( 6 ) EYVL L 15, , s. 38. ( 7 ) EYVL C 229, , s. 4. ii) tekninen selvitys, jossa on hakijan direktiivin 2001/82/EY 12 artiklan 3 kohdan 14 artiklan sekä liitteen I, direktiivin 2001/83/EY 8 artiklan 3 kohdan 11 artiklan ja liitteen I, asetuksen (EY) N:o 726/ artiklan 2 kohdan ja 31 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen (EY) N:o 1394/ artiklan mukaisesti toimittamat. Myyntiluvan myöntämispäätöksen sekä teknisen selvityksen muuttamista koskeviin menettelyihin sovelletaan muutosasetusta. Ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden tapauksessa myyntipäällysmerkintöjen tai pakkausselosteen muutoksiin, jotka eivät liity valmisteyhteenvetoon, ei kuitenkaan sovelleta muutosasetuksen menettelyjä. Näistä muutoksista on ilmoitettava direktiivin 2001/83/EY 61 artiklan 3 kohdan mukaisesti asiaan liittyville toimivaltaisille viranomaisille, ja ne voidaan panna täytäntöön, jos toimivaltainen viranomainen ei ole vastustanut niitä 90 päivän kuluessa.

4 C 223/4 Euroopan unionin virallinen lehti Näissä ohjeissa katetaan seuraavat, muutosasetuksen 2 artiklassa määritellyt muutosluokat: Tyypin IA pienet muutokset Tyypin IB pienet muutokset Tyypin huomattavat muutokset Laajennukset Kiireelliset turvallisuusrajoitukset. Viitejäsenvaltio, kansallinen toimivaltainen viranomainen tai virasto ( 1 ) vastaa haltijoiden mahdollisiin kysymyksiin tulossa olevista yksittäisistä muutoksista. Tarvittaessa viitejäsenvaltion, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai viraston kanssa voidaan järjestää ilmoittamista edeltävä neuvottelu, jossa annetaan sääntelyyn tai menettelyyn liittyviä yksityiskohtaisia neuvoja. On huomattava, että jos muutosten ryhmään kuuluu erisiä muutoksia, koko ryhmä on ilmoitettava ja käsiteltävä ryhmän merkittävimmän muutostyypin mukaisesti. Jos ryhmässä on esimerkiksi yksi laajennus ja yksi tyypin huomattava muutos, ryhmä käsitellään laajennushakemuksena. Tyypin IB ja tyypin IA pieniä muutoksia sisältävä ryhmä käsitellään tyypin IB muutoksena. 2.1 Tyypin IA pienet muutokset Nämä ohjeet koskevat muutosasetuksen7, 8, 11, 13 a, 13 d, 13 e, 14, 17, 23 ja 24 artiklan soveltamista tyypin IA pieniin muutoksiin. Muutosasetuksessa ja näiden ohjeiden liitteessä esitetään luettelo muutoksista, joita on pidettävä tyypin IA pieninä muutoksina. Pienet muutokset eivät edellytä ennalta annettavaa hyväksyntää, mutta luvanhaltijan on ilmoitettava ne 12 kuukauden kuluessa toteuttamisesta (ns. tee ja kerro -menettely). Tietyt tyypin IA pienet muutokset on kuitenkin ilmoitettava välittömästi toteuttamisen jälkeen lääkkeen keskeytyksettömän valvonnan varmistamiseksi. Näiden ohjeiden liitteessä selvennetään ehtoja, joiden perusteella muutoksessa voidaan noudattaa tyypin IA muutosmenettelyä, ja määritellään, mitkä tyypin IA pienet muutokset on ilmoitettava välittömästi toteuttamisen jälkeen Tyypin IA ilmoitusten toimittaminen Tyypin IA pienet muutokset eivät edellytä viranomaisen ennakkotarkastelua ennen kuin luvanhaltija voi toteuttaa ne. Luvanhaltijan on kuitenkin toimitettava viimeistään 12 kuukauden kuluttua toteuttamispäivästä samanaikaisesti kaikille kyseeseen tuleville jäsenvaltioille, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle (tapauksen mukaan) ilmoitus asianomaisesta muutoksesta. Luvanhaltija voi sisällyttää tyypin IA pienen muutoksen, jota ei tarvitse ilmoittaa välittömästi, sellaiseen ilmoitukseen, joka sisältää välittömästi ilmoitettavia tyypin IA pieniä muutoksia tai mitä tahansa muita muutoksia. Muutosasetuksen 7 artiklan 2 kohdan a, b tai c alakohdassa tai 13 d artiklan 2 kohdan a, b tai c alakohdassa (tapauksen mukaan) säädetyt edellytykset on täytettävä. Kun näissä ohjeissa viitataan muutosilmoitusten tai hakemusten toimittamiseen, toimitettavien kappaleiden lukumäärän ilmoittaa keskitetyn menettelyn yhteydessä virasto. Vastavuoroisen tunnustamismenettelyn yhteydessä kappaleiden määrän ilmoittavat eläinlääkkeiden osalta direktiivin 2001/82/EY 31 artiklalla ja ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden osalta direktiivin 2001/83/EY 27 artiklalla perustetut koordinointiryhmät, jäljempänä koordinointiryhmät, ja puhtaasti kansallisen menettelyn yhteydessä kansallinen toimivaltainen viranomainen. Luvanhaltija voi ryhmitellä yhteen ilmoitukseen useita tyypin IA pieniä muutoksia, kuten muutosasetuksen 7 artiklan 2 kohdassa ja 13 d artiklan 2 kohdassa säädetään. Tyypin IA muutosten ryhmittelyssä on kaksi mahdollisuutta: 1) Luvanhaltija voi ryhmitellä yhden myyntiluvan ehtoja koskevia useita tyypin IA pieniä muutoksia yhteen, kunhan ne ilmoitetaan samaan aikaan samalle asiaan liittyvälle viranomaiselle. Lääkkeen (sekä ihmisten että eläinten) myyntiluvan muutoshakemuslomake on saatavilla osoitteesta documents/eudralex/vol-2/index_en.htm. Luvanhaltijan on toimitettava asiaan liittyvän viranomaisen pyynnöstä välittömästi kaikki muutosten toteuttamiseen liittyvät. ( 1 ) Viitejäsenvaltioon viittaaminen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kyseessä ovat vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti hyväksytyt valmisteet, kansalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen viittaaminen puolestaan tarkoittaa, että valmisteet on hyväksytty puhtaasti kansallisella menettelyllä, ja virastoon viittaaminen tarkoittaa, että valmisteet on hyväksytty keskitetyllä menettelyllä. 2) Luvanhaltija voi ryhmitellä useiden myyntilupien ehtoja koskevan yhden tai useamman tyypin IA pienen muutoksen yhteen ilmoitukseen, kunhan muutokset ovat samoja kaikkien myyntilupien osalta ja ne ilmoitetaan samaan aikaan samalle asiaan liittyvälle viranomaiselle. Tyypin IA pienistä muutoksista ilmoittamista koskeva 12 kuukauden määräaika antaa luvanhaltijalle mahdollisuuden kerätä lääkkeisiinsä liittyviä tyypin IA muutoksia vuoden ajan. Näistä muutoksista voidaan kuitenkin tehdä yksi ilmoitus vain, kun ryhmittelyä koskevat edellytykset täyttyvät (samat muutokset kaikkiin asianomaisiin lääkkeisiin). Sen vuoksi saattaa olla, että 12 kuukauden aikana toteutetuista muutoksista tehtävä ilmoitus (nk. vuosiraportti) edellyttää useita ilmoituksia; on tehtävä

5 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/5 esimerkiksi ilmoitus, joka koskee yhtä tyypin IA pientä muutosta, ilmoitus, joka koskee yhden myyntiluvan ehtoihin tehtävien tyypin IA pienten muutosten ryhmää, ja ilmoitus, joka koskee useiden myyntilupien ehtoihin tehtävien tyypin IA pienten muutosten ryhmää. Ilmoituksessa on mainittava muutosasetuksen liitteessä IV luetellut, ja ne on esitettävä seuraavasti asianmukaisen otsikoinnin ja numeroinnin mukaisesti asiakirjassa The rules governing medicinal products in the European Union, Volume 2B, Notice to applicants (lääkkeisiin sovellettavat säännöt Euroopan unionissa, nide 2B, hakijoiden opas), jäljempänä EU:n yhteinen tekninen asiakirja, kuvatussa muodossa tai asiakirjassa Notice to applicants Volume 6B (hakijoiden opas, nide 6B) kuvatussa muodossa (eläinlääkkeet, kun EU:n yhteisen teknisen asiakirjan muoto ei ole käytettävissä): Saatekirje Täytetty EU:n muutoshakemuslomake (julkaistu hakijoiden oppaassa), joka sisältää yksityiskohtaiset asianomaisesta myyntiluvasta tai -luvista sekä kuvauksen kaikista ilmoitetuista muutoksista ja niiden toteutuspäivän tapauksen mukaan. Jos muutos on seurausta toisesta muutoksesta tai liittyy toiseen muutokseen, muutosten välinen suhde on kuvattava hakemuslomakkeen asianomaisessa jaksossa. Viittaus muutoskoodiin, joka esitetään näiden ohjeiden liitteessä ja joka osoittaa, että kaikki ehdot ja asiakirjoja koskevat vaatimukset täyttyvät, tai tapauksen mukaan viittaus luokittelusuositukseen, joka on julkaistu muutosasetuksen 5 artiklan mukaisesti ja jota on käytetty asiaan liittyvässä hakemuksessa. Kaikki näiden ohjeiden liitteessä täsmennetyt asiakirjat. Jos muutokset vaikuttavat valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin tai pakkausselosteeseen: tarkistetut valmiste asiamukaisessa muodossa sekä mahdolliset käännökset. Jos tyypin IA pieni muutos vaikuttaa ulomman päällyksen tai pakkauksen tai pakkausselosteen yleiseen suunnitteluun tai luettavuuteen, viitejäsenvaltiolle, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle on toimitettava vedokset ja näytteet. Vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti käsiteltävien muutosten yhteydessä viitejäsenvaltiolle on lisäksi toimitettava lähetyspäiväluettelo, jossa mainitaan tyypin IA muutosmenettelyn numero, päivämäärät, jolloin hakemukset on lähetetty kullekin kyseeseen tulevalle jäsenvaltiolle, ja vahvistus siitä, että asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edellyttämät asiaan liittyvät maksut on maksettu. Puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti käsiteltävien muutosten yhteydessä on vahvistettava, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen edellyttämä asiaan liittyvä maksu on maksettu. Keskitetyssä menettelyssä käsiteltävien muutosten yhteydessä tyypin IA pienen muutoksen tai muutosten asiaan liittyvä maksu, josta säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 297/95 ( 1 ), on maksettava viraston maksumenettelyjen mukaisesti. ( 1 ) EYVL L 35, , s. 1. Muutosasetuksen 7 tai 13 d artiklassa tarkoitettujen useita saman luvanhaltijan myyntilupia koskevien ryhmiteltyjen tyypin IA pienten muutosten yhteydessä on lähetettävä yhteinen saatekirje ja hakemuslomake sekä erilliset hakemusta tukevat asiakirjat ja tarkistetut valmiste (mikäli tarpeen) jokaisesta asianomaisesta lääkkeestä. Näin asiaan liittyvät viranomaiset pystyvät päivittämään jokaisen ryhmään kuuluvan myyntiluvan asiakirjat asiaa koskevien muutettujen tai uusien tietojen mukaisesti Tyypin IA muutosten arviointi vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Viitejäsenvaltio arvioi tyypin IA ilmoituksen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Viitejäsenvaltio ilmoittaa luvanhaltijalle ja asianomaisille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksesta viimeistään 30 päivänä. Jos myyntilupa edellyttää muutoksia myyntiluvan myöntämispäätökseen, kaikki kyseeseen tulevat jäsenvaltiot päivittävät myyntiluvan myöntämispäätöksen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun ne vastaanottavat viitejäsenvaltion lähettämän arvioinnin tulokset, kunhan myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettu kyseeseen tuleville jäsenvaltioille. Kun yhdessä ilmoituksessa ilmoitetaan yksi tai useampi tyypin IA pieni muutos, viitejäsenvaltio ilmoittaa luvanhaltijalle, mikä muutos tai mitkä muutokset on hyväksytty tai hylätty sen arvion perusteella. Myyntiluvan haltija ei saa toteuttaa hylättyjä muutoksia. Jos tyypin IA pienten muutosten tapauksessa hakemuksessa ei toimiteta kaikkia tarvittavia asiakirjoja, tämä ei välttämättä johda muutoksen välittömään hylkäämiseen, jos luvanhaltija toimittaa puuttuvat asiakirjat välittömästi asianomaisen viranomaisen pyynnöstä. On kuitenkin painotettava, että tyypin IA pienet muutokset voidaan erityistilanteissa hylätä, ja tällöin luvanhaltijan on välittömästi keskeytettävä jo toteutettujen muutosten soveltaminen Tyypin IA muutosten arviointi puhtaasti kansallisessa menettelyssä Kansallinen toimivaltainen viranomainen arvioi tyypin IA ilmoituksen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa luvanhaltijalle arvioinnin tuloksesta viimeistään 30 päivänä. Jos myyntilupa edellyttää muutoksia myyntiluvan myöntämispäätökseen, kansallinen toimivaltainen viranomainen päivittää myyntiluvan myöntämispäätöksen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun se ilmoitti luvanhaltijalle arvioinnin tulokset, kunhan myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettu kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Kun yhdessä ilmoituksessa ilmoitetaan yksi tai useampi tyypin IA pieni muutos, kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa luvanhaltijalle, mikä muutos tai mitkä muutokset on hyväksytty tai hylätty sen arvion perusteella.

6 C 223/6 Euroopan unionin virallinen lehti Jos tyypin IA pienten muutosten tapauksessa hakemuksessa ei toimiteta kaikkia tarvittavia asiakirjoja, tämä ei välttämättä johda muutoksen välittömään hylkäämiseen, jos luvanhaltija toimittaa puuttuvat asiakirjat välittömästi asianomaisen viranomaisen pyynnöstä. On kuitenkin painotettava, että tyypin IA pienet muutokset voidaan erityistilanteissa hylätä, ja tällöin luvanhaltijan on välittömästi keskeytettävä jo toteutettujen muutosten soveltaminen. Luvanhaltijat voivat koota yhteen ilmoitukseen useita samaa myyntilupaa koskevia tyypin IB pieniä muutoksia ryhmäksi tai koota samaa myyntilupaa koskevan yhden tai useamman tyypin IB pienen muutoksen ryhmäksi muiden pienten muutosten kanssa, kunhan kyseessä on jokin muutosasetuksen liitteessä I lueteltu tapaus tai kun asiasta on sovittu ennalta viitejäsenvaltion, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai viraston kanssa (tapauksen mukaan) Tyypin IA muutosten arviointi keskitetyssä menettelyssä Virasto arvioi tyypin IA ilmoituksen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean tai eläinlääkekomitean kyseiselle valmisteelle nimittämä esittelijä ei osallistu arviointiin. Virasto lähettää esittelijälle silti tiedoksi jäljennöksen tyypin IA ilmoituksesta. Virasto ilmoittaa luvanhaltijalle arvioinnin tuloksesta viimeistään 30 päivänä. Jos arvioinnin tulos on myönteinen ja komission tekemään myyntiluvan myöntämispäätökseen edellytetään muutoksia, virasto ilmoittaa komissiolle ja toimittaa sille tarkistetut asiakirjat. Tällöin komissio päivittää myyntiluvan myöntämispäätöksen viimeistään 12 kuukauden kuluttua. Kun yhdessä ilmoituksessa ilmoitetaan yksi tai useampi tyypin IA pieni muutos, virasto ilmoittaa selvästi luvanhaltijalle, mikä muutos tai mitkä muutokset on hyväksytty tai hylätty sen arvion perusteella. Jos tyypin IA pienten muutosten tapauksessa hakemuksessa ei toimiteta kaikkia tarvittavia asiakirjoja, tämä ei välttämättä johda muutoksen välittömään hylkäämiseen, jos luvanhaltija toimittaa puuttuvat asiakirjat välittömästi viraston pyynnöstä. On kuitenkin painotettava, että tyypin IA pienet muutokset voidaan erityistilanteissa hylätä, ja tällöin luvanhaltijan on keskeytettävä jo toteutettujen muutosten soveltaminen. Puhtaasti kansallisella menettelyllä hyväksyttyjen lääkkeiden tapauksessa luvanhaltija voi lisäksi koota useisiin myyntilupiin yhdessä jäsenvaltiossa vaikuttavia useita tyypin IB pieniä muutoksia ryhmäksi tai koota useisiin myyntilupiin yhdessä jäsenvaltiossa vaikuttavan yhden tai useamman tyypin IB pienen muutoksen ryhmäksi muiden pienten muutosten kanssa, kunhan i) muutokset ovat samoja kaikkien kyseisten myyntilupien osalta, ii) muutokset toimitetaan samaan aikaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja iii) kansallinen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ennalta ryhmittelyn. Kun sama tyypin IB pieni muutos tai sama pienten muutosten ryhmä (ks. edellä) vaikuttaa useisiin saman luvanhaltijan myyntilupiin, luvanhaltija voi ilmoittaa nämä muutokset yhtenä hakemuksena työnjakoa varten (katso kohta 3 työnjako ). Ilmoituksessa on mainittava muutosasetuksen liitteessä IV luetellut, ja ne on esitettävä seuraavasti EU:n yhteisen teknisen asiakirjan asianmukaisen otsikoinnin ja numeroinnin mukaisesti tai hakijoiden oppaan niteessä 6B kuvatussa muodossa (eläinlääkkeet, kun EU:n yhteisen teknisen asiakirjan muoto ei ole käytettävissä): Saatekirje 2.2 Tyypin IB pienet muutokset Nämä ohjeet koskevat muutosasetuksen 7, 9, 11, 13 b, 13 d, 13 e, 15, 17, 23 ja 24 artiklan soveltamista tyypin IB pieniin muutoksiin. Muutosasetuksessa ja näiden ohjeiden liitteessä esitetään luettelo muutoksista, joita on pidettävä tyypin IB pieninä muutoksina. Tällaiset pienet muutokset on ilmoitettava ennen niiden toteuttamista. Luvanhaltijan on odotettava 30 päivää, ennen kuin se toteuttaa muutoksen, jotta asiaan liittyvät viranomaiset varmasti ehtivät hyväksyä ilmoituksen ( kerro, odota ja toimi -menettely) Tyypin IB ilmoitusten toimittaminen Luvanhaltijan on toimitettava tyypin IB pieniä muutoksia koskevat ilmoitukset samanaikaisesti kaikille kyseeseen tuleville jäsenvaltioille, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle (tapauksen mukaan). Täytetty EU:n muutoshakemuslomake (julkaistu hakijoiden oppaassa), joka sisältää yksityiskohtaiset asianomaisesta myyntiluvasta tai -luvista. Jos muutos on seurausta toisesta muutoksesta tai liittyy toiseen muutokseen, muutosten välinen suhde on kuvattava hakemuslomakkeen asianomaisessa jaksossa. Jos muutos on katsottava luokittelemattomaksi, on sisällytettävä yksityiskohtainen perustelu sen ilmoittamiseksi tyypin IB muutoksena. Viittaus muutoskoodiin, joka esitetään näiden ohjeiden liitteessä ja joka osoittaa, että kaikki ehdot ja asiakirjoja koskevat vaatimukset täyttyvät, tai tapauksen mukaan viittaus luokittelusuositukseen, joka on julkaistu muutosasetuksen 5 artiklan mukaisesti ja jota on käytetty asiaan liittyvässä hakemuksessa. Ehdotettua muutosta tukevat asiaan liittyvät asiakirjat, myös näiden ohjeiden liitteessä mahdollisesti määritellyt asiakirjat.

7 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/7 Jos muutosten pyytäjänä on toimivaltainen viranomainen ja muutokset perustuvat luvan myöntämisen jälkeisten olosuhteiden tai lääketurvatoiminnan velvoitteiden nojalla ilmoitettuihin uusiin tietoihin, saatekirjeeseen on liitettävä jäljennös pyynnöstä. Jos muutokset vaikuttavat valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin tai pakkausselosteeseen: tarkistetut valmiste asiamukaisessa muodossa sekä mahdolliset käännökset. Jos tyypin IB pieni muutos vaikuttaa ulomman päällyksen tai pakkauksen tai pakkausselosteen yleiseen suunnitteluun tai luettavuuteen, viitejäsenvaltiolle, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle on toimitettava vedokset ja näytteet. Vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti käsiteltävien muutosten yhteydessä viitejäsenvaltiolle on lisäksi toimitettava lähetyspäiväluettelo, jossa mainitaan tyypin IB muutosmenettelyn numero, päivämäärät, jolloin hakemukset on lähetetty kullekin kyseeseen tulevalle jäsenvaltiolle, ja vahvistus siitä, että asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edellyttämät asiaan liittyvät maksut on maksettu. Puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti käsiteltävien muutosten yhteydessä on vahvistettava, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen edellyttämä asiaan liittyvä maksu on maksettu. Keskitetyssä menettelyssä käsiteltävien muutosten yhteydessä tyypin IB pienen muutoksen tai muutosten asiaan liittyvä maksu, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 297/95, on maksettava viraston maksumenettelyjen mukaisesti Tyypin IB muutosten tarkastelu vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Kun tyypin IB ilmoitus vastaanotetaan, se käsitellään seuraavasti: Viitejäsenvaltio tarkistaa seitsemän vuorokauden kuluessa, voidaanko ehdotettu muutos katsoa tyypin IB pieneksi muutokseksi ja onko ilmoitus oikein tehty ja puutteeton ( kelpuuttaminen ), ennen kuin arviointimenettely käynnistetään. Jos ehdotettua muutosta ei katsota tyypin IB pieneksi muutokseksi näiden ohjeiden liitteen perusteella tai sitä ei ole luokiteltu tyypin IB pieneksi muutokseksi muutosasetuksen 5 artiklan mukaisessa suosituksessa ja viitejäsenvaltio katsoo, että muutos voi vaikuttaa merkittävästi lääkkeen laatuun, turvallisuuteen tai tehoon, viitejäsenvaltio ilmoittaa tästä välittömästi kyseeseen tuleville jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. Jolleivät kyseeseen tulevat jäsenvaltiot ilmaise erimielisyyttään seuraavien seitsemän vuorokauden kuluessa, luvanhaltijaa pyydetään tarkistamaan ja täydentämään hakemustaan, jotta se täyttää tyypin huomattavaa muutosta koskevalta hakemukselta edellytetyt vaatimukset. Kelpuutetun tarkistetun muutoshakemuksen vastaanottamisen jälkeen pannaan vireille tyypin arviointimenettely (katso kohta 2.3.2). Jos kyseeseen tulevat jäsenvaltiot ovat eri mieltä viitejäsenvaltion kanssa, viitejäsenvaltion on tehtävä lopullinen päätös ehdotetun muutoksen luokituksesta ottaen huomioon sille lähetetyt huomiot. Jos viitejäsenvaltion kanta on, että ehdotettu muutos voidaan katsoa tyypin IB pieneksi muutokseksi, luvanhaltijalle ilmoitetaan kelpuutuksen tuloksesta ja menettelyn aloittamispäivämäärästä. Viitejäsenvaltio ilmoittaa luvanhaltijalle menettelyn tuloksesta 30 päivän kuluessa kelpuutetun ilmoituksen vastaanottamisen vahvistamisesta. Jollei viitejäsenvaltio ole toimittanut luvanhaltijalle lausuntoaan ilmoituksesta 30 päivän kuluessa kelpuutetun ilmoituksen vastaanoton vahvistamisesta, ilmoitus katsotaan hyväksytyksi. Jos lopputulos on kielteinen, luvanhaltija voi muuttaa ilmoitusta 30 päivän kuluessa voidakseen ottaa asianmukaisesti huomioon muutoksen hylkäämiseen johtaneet syyt. Jollei luvanhaltija muuta ilmoitustaan pyynnön mukaisesti 30 päivän kuluessa, kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden katsotaan hylänneen muutoksen. Viitejäsenvaltio ilmoittaa luvanhaltijalle muutoksen tai muutosten lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä (sekä kielteisen tuloksen perustelut) 30 päivän kuluessa muutetun ilmoituksen vastaanottamisesta. Vastaava ilmoitus toimitetaan myös asianomaisille jäsenvaltioille. Kun yhdessä ilmoituksessa on ilmoitettu useita pieniä muutoksia, viitejäsenvaltio ilmoittaa luvanhaltijalle ja asianomaisille jäsenvaltioille, mikä muutos tai mitkä muutokset on hyväksytty tai hylätty sen arvion perusteella. Asiaan liittyvät viranomaiset päivittävät tarpeen mukaan myyntiluvan kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun viitejäsenvaltio on päättänyt menettelyn, kunhan myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettu kyseeseen tuleville jäsenvaltioille. Hyväksytyt tyypin IB pienet muutokset voidaan kuitenkin toteuttaa tarvitsematta odottaa myyntiluvan päivitystä Tyypin IB muutosten arviointi puhtaasti kansallisessa menettelyssä Kun tyypin IB ilmoitus vastaanotetaan, se käsitellään seuraavasti: Kansallinen toimivaltainen viranomainen tarkistaa, voidaanko ehdotettu muutos katsoa tyypin IB pieneksi muutokseksi ja onko ilmoitus oikein tehty ja puutteeton ( kelpuuttaminen ), ennen kuin arviointimenettely käynnistetään. Jos ehdotettua muutosta ei katsota tyypin IB pieneksi muutokseksi näiden ohjeiden liitteen perusteella tai sitä ei ole luokiteltu tyypin IB pieneksi muutokseksi muutosasetuksen 5 artiklan

8 C 223/8 Euroopan unionin virallinen lehti mukaisessa suosituksessa ja kansallinen toimivaltainen viranomainen katsoo, että muutos voi vaikuttaa merkittävästi lääkkeen laatuun, turvallisuuteen tai tehoon, luvanhaltijaa pyydetään tarkistamaan ja täydentämään hakemustaan, jotta se täyttää tyypin huomattavaa muutosta koskevalta hakemukselta edellytetyt vaatimukset. Kelpuutetun tarkistetun muutoshakemuksen vastaanottamisen jälkeen pannaan vireille tyypin arviointimenettely (katso kohta 2.3.4). Jos kansallisen toimivaltaisen viranomaisen kanta on, että ehdotettu muutos voidaan katsoa tyypin IB pieneksi muutokseksi, luvanhaltijalle ilmoitetaan kelpuutuksen tuloksesta ja menettelyn aloittamispäivämäärästä. Kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa luvanhaltijalle menettelyn tuloksesta 30 päivän kuluessa kelpuutetun ilmoituksen vastaanottamisen vahvistamisesta. Jollei kansallinen toimivaltainen viranomainen ole toimittanut luvanhaltijalle lausuntoaan ilmoituksesta 30 päivän kuluessa kelpuutetun ilmoituksen vastaanoton vahvistamisesta, ilmoitus katsotaan hyväksytyksi. Jos lopputulos on kielteinen, luvanhaltija voi muuttaa ilmoitusta 30 päivän kuluessa voidakseen ottaa asianmukaisesti huomioon muutoksen hylkäämiseen johtaneet syyt. Jollei luvanhaltija muuta ilmoitustaan pyynnön mukaisesti 30 päivän kuluessa, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen katsotaan hylänneen muutoksen. Kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa luvanhaltijalle muutoksen tai muutosten lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä (sekä kielteisen tuloksen perustelut) 30 päivän kuluessa muutetun ilmoituksen vastaanottamisesta. Kun yhdessä ilmoituksessa ilmoitetaan useita pieniä muutoksia, kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa luvanhaltijalle, mikä muutos tai mitkä muutokset on hyväksytty tai hylätty sen arvion perusteella. Kansallinen toimivaltainen viranomainen päivittää tarpeen mukaan myyntiluvan kuuden kuukauden kuluessa menettelyn päättämisestä, kunhan myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettu kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Hyväksytyt tyypin IB pienet muutokset voidaan kuitenkin toteuttaa tarvitsematta odottaa myyntiluvan päivitystä Tyypin IB muutosten arviointi keskitetyssä menettelyssä Kun tyypin IB ilmoitus vastaanotetaan, virasto käsittelee sen seuraavasti: Jos ehdotettua muutosta ei katsota tyypin IB pieneksi muutokseksi näiden ohjeiden liitteen perusteella tai sitä ei ole luokiteltu tyypin IB pieneksi muutokseksi muutosasetuksen 5 artiklan mukaisessa suosituksessa ja virasto katsoo, että muutos voi vaikuttaa merkittävästi lääkkeen laatuun, turvallisuuteen tai tehoon, luvanhaltijaa pyydetään tarkistamaan ja täydentämään hakemustaan, jotta se täyttää tyypin huomattavaa muutosta koskevalta hakemukselta edellytetyt vaatimukset. Kelpuutetun tarkistetun muutoshakemuksen vastaanottamisen jälkeen pannaan vireille tyypin arviointimenettely (katso kohta 2.3.6). Jos viraston kanta on, että ehdotettu muutos voidaan katsoa tyypin IB pieneksi muutokseksi, luvanhaltijalle ilmoitetaan kelpuutuksen tuloksesta ja menettelyn aloittamispäivämäärästä. Esittelijä osallistuu tyypin IB ilmoituksen arviointiin. Virasto ilmoittaa luvanhaltijalle menettelyn tuloksesta 30 päivän kuluessa kelpuutetun ilmoituksen vastaanottamisen vahvistamisesta. Jollei virasto ole toimittanut luvanhaltijalle lausuntoaan ilmoituksesta 30 päivän kuluessa kelpuutetun ilmoituksen vastaanoton vahvistamisesta, ilmoitus katsotaan hyväksytyksi. Jos lopputulos on kielteinen, luvanhaltija voi muuttaa ilmoitusta 30 päivän kuluessa voidakseen ottaa asianmukaisesti huomioon muutoksen hylkäämiseen johtaneet syyt. Jollei luvanhaltija muuta ilmoitusta 30 päivän kuluessa, ilmoitus katsotaan hylätyksi. Virasto ilmoittaa luvanhaltijalle muutoksen tai muutosten lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä (sekä kielteisen tuloksen perustelut) 30 päivän kuluessa muutetun ilmoituksen vastaanottamisesta. Kun yhdessä ilmoituksessa ilmoitetaan useita pieniä muutoksia, virasto ilmoittaa luvanhaltijalle yksiselitteisesti, mikä muutos tai mitkä muutokset on hyväksytty tai hylätty sen arvion perusteella. Jos viraston lausunto on myönteinen ja muutos vaikuttaa tai muutokset vaikuttavat komission tekemään myyntiluvan myöntämispäätökseen, virasto ilmoittaa asiasta komissiolle ja toimittaa sille asiaan liittyvät asiakirjat. Komissio päivittää tarpeen mukaan myyntiluvan viimeistään 12 kuukauden kuluttua. Hyväksytty tyypin IB pieni muutos tai muutokset voidaan kuitenkin toteuttaa tarvitsematta odottaa päivitystä komission tekemään myyntiluvan myöntämispäätökseen, ja hyväksytty muutos tai muutokset sisällytetään mahdollisten myöhempien sääntelymenettelyjen liitteisiin. Virasto tarkistaa seitsemän vuorokauden kuluessa, voidaanko ehdotettu muutos katsoa tyypin IB pieneksi muutokseksi ja onko ilmoitus oikein tehty ja puutteeton ( kelpuuttaminen ), ennen kuin arviointimenettely käynnistetään. 2.3 Tyypin huomattavat muutokset Nämä ohjeet koskevat muutosasetuksen 7, 10, 11, 13, 13 c, 13 d, 13 e, 16, 17, 23 ja 24 artiklan soveltamista tyypin huomattaviin muutoksiin.

9 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/9 Muutosasetuksessa ja näiden ohjeiden liitteessä esitetään luettelo muutoksista, joita on pidettävä tyypin huomattavina muutoksina. Tällaiset huomattavat muutokset edellyttävät asiaan kuuluvan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää ennen kuin ne voidaan toteuttaa Tyypin hakemusten toimittaminen Luvanhaltijan on toimitettava tyypin huomattavia muutoksia koskevat ilmoitukset samanaikaisesti kaikille kyseeseen tuleville jäsenvaltioille, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle (tapauksen mukaan). Luvanhaltijat voivat koota yhteen ilmoitukseen useita samaa myyntilupaa koskevia tyypin huomattavia muutoksia ryhmäksi tai koota samaa myyntilupaa koskevan yhden tai useamman tyypin huomattavan muutoksen ryhmäksi muiden pienten muutosten kanssa, kunhan kyseessä on jokin muutosasetuksen liitteessä I lueteltu tapaus tai kun asiasta on sovittu ennalta viitejäsenvaltion, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai viraston kanssa (tapauksen mukaan). Puhtaasti kansallisella menettelyllä hyväksyttyjen lääkkeiden tapauksessa luvanhaltija voi lisäksi koota useisiin myyntilupiin yhdessä jäsenvaltiossa vaikuttavia useita tyypin huomattavia muutoksia ryhmäksi tai koota useisiin myyntilupiin yhdessä jäsenvaltiossa vaikuttavan yhden tai useamman tyypin huomattavan muutoksen ryhmäksi muiden pienten muutosten kanssa, kunhan i) muutokset ovat samoja kaikkien kyseisten myyntilupien osalta, ii) muutokset toimitetaan samaan aikaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja iii) kansallinen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ennalta ryhmittelyn. Kun sama tyypin huomattava muutos tai sama muutosten ryhmä (ks. edellä) vaikuttaa useisiin saman luvanhaltijan myyntilupiin, luvanhaltija voi ilmoittaa nämä muutokset yhtenä hakemuksena työn jakamiseksi (katso kohta 3 työn jakaminen ). Hakemuksessa on mainittava muutosasetuksen liitteessä IV luetellut, ja ne on esitettävä seuraavasti EU:n yhteisen teknisen asiakirjan asianmukaisen otsikoinnin ja numeroinnin mukaisesti tai hakijoiden oppaan niteessä 6B kuvatussa muodossa (eläinlääkkeet, kun EU:n yhteisen teknisen asiakirjan muoto ei ole käytettävissä): Saatekirje. Täytetty EU:n muutoshakemuslomake (julkaistu hakijoiden oppaassa), joka sisältää yksityiskohtaiset asianomaisesta myyntiluvasta tai -luvista. Jos muutos on seurausta toisesta muutoksesta tai liittyy toiseen muutokseen, muutosten välinen suhde on kuvattava hakemuslomakkeen asianomaisessa jaksossa. Viittaus muutoskoodiin, joka esitetään näiden ohjeiden liitteessä ja joka osoittaa, että kaikki ehdot ja asiakirjoja koskevat vaatimukset täyttyvät, tai tapauksen mukaan viittaus luokittelusuositukseen, joka on julkaistu muutosasetuksen 5 artiklan mukaisesti ja jota on käytetty asiaan liittyvässä hakemuksessa. Ehdotettuun muutokseen tai muutoksiin liittyvät lisä. Päivitys tai lisäys laatutiivistelmään, ei-kliinisiin katsauksiin ja kliinisiin katsauksiin (tai eläinlääkkeiden yhteydessä asiantuntijan raportteihin) tarpeen mukaan. Kun mukana toimitetaan yksikin ei-kliininen tai kliininen tutkimusraportti, sen tai niiden asiaan liittyvät tiivistelmät on sisällytettävä moduuliin 2. Jos muutosten pyytäjänä on toimivaltainen viranomainen ja muutokset perustuvat luvan myöntämisen jälkeisten olosuhteiden tai lääketurvatoiminnan velvoitteiden nojalla ilmoitettuihin uusiin tietoihin, saatekirjeeseen on liitettävä jäljennös pyynnöstä. Jos muutokset vaikuttavat valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin tai pakkausselosteeseen, tarkistetut valmiste asiamukaisessa muodossa sekä mahdolliset käännökset. Jos tyypin huomattava muutos vaikuttaa ulomman päällyksen tai pakkauksen tai pakkausselosteen yleiseen suunnitteluun tai luettavuuteen, viitejäsenvaltiolle, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle on toimitettava vedokset ja näytteet. Vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti käsiteltävien muutosten yhteydessä viitejäsenvaltiolle on lisäksi toimitettava lähetyspäiväluettelo, jossa mainitaan tyypin muutosmenettelyn numero, päivämäärät, jolloin hakemukset on lähetetty kullekin kyseeseen tulevalle jäsenvaltiolle, ja vahvistus siitä, että asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edellyttämät asiaan liittyvät maksut on maksettu. Puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti käsiteltävien muutosten yhteydessä on vahvistettava, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen edellyttämä asiaan liittyvä maksu on maksettu. Keskitetyssä menettelyssä käsiteltävien muutosten yhteydessä tyypin muutoksen tai muutosten asiaan liittyvä maksu, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 297/95, on maksettava viraston maksumenettelyjen mukaisesti Tyypin muutosten arviointi vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Kun tyypin hakemus vastaanotetaan, viitejäsenvaltio käsittelee sen seuraavasti: Jos hakemus on toimitettu yhtä aikaa kaikille kyseeseen tuleville jäsenvaltioille ja se sisältää kohdassa luetellut, viitejäsenvaltio ilmoittaa tyypin huomattavaa muutosta koskevan kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta. Menettely alkaa sinä päivänä, jona viitejäsenvaltion ilmoitus kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta on päivätty. Luvanhaltijalle ja asianomaisille jäsenvaltioille ilmoitetaan aikataulu menettelyn alkaessa.

10 C 223/10 Euroopan unionin virallinen lehti Pääsääntöisesti tyypin huomattavien muutosten yhteydessä sovelletaan 60 päivän arviointimääräaikaa. Viitejäsenvaltio voi lyhentää määräaikaa asian kiireellisyyden vuoksi erityisesti turvallisuuskysymysten yhteydessä tai pidentää sitä 90 päivään, jos kyse on liitteessä V olevassa I osassa luetelluista muutoksista tai muutosten ryhmittelystä muutosasetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Muutosasetuksen liitteessä V olevassa 2 osassa lueteltujen eläinlääkkeiden muutoksiin sovelletaan 90 päivän määräaikaa. Viitejäsenvaltio laatii arviointiraportin luonnoksen ja hakemusta koskevan päätöksen ilmoitetussa aikataulussa ja jakelee sen asianomaisille jäsenvaltioille näiden huomioita varten sekä luvanhaltijalle tiedoksi. Asianomaiset jäsenvaltiot toimittavat huomionsa viitejäsenvaltiolle aikataulussa asetetuissa määräajoissa. Viitejäsenvaltio voi pyytää luvanhaltijalta lisätietoja arvioinnin kuluessa. Luvanhaltijalle lähetettävien lisätietopyyntöjen yhteyteen on liitettävä aikataulu, jossa esitetään, mihin mennessä luvanhaltijan on toimitettava pyydetyt, sekä tapauksen mukaan jatkettu arviointimääräaika. Yleensä sovelletaan yhden kuukauden keskeytystä. Tätä pidempää keskeytystä haluavan luvanhaltijan on lähetettävä perusteltu pyyntö viitejäsenvaltion hyväksyttäväksi. Menettely keskeytetään lisätietojen vastaanottamiseen saakka. Vastausten arviointi voi kestää enintään 30 tai 60 päivää luvanhaltijalta pyydettyjen tietojen monimutkaisuuden ja määrän mukaan. Luvanhaltijan vastauksen saatuaan viitejäsenvaltio viimeistelee arviointiraportin luonnoksen ja hakemusta koskevan päätöksen ja jakelee sen asianomaisille jäsenvaltioille näiden huomioita varten sekä luvanhaltijalle tiedoksi. 5 kohdan soveltamiseksi erimielisyyteen ja ilmoittaa asiasta luvanhaltijalle ja asianomaisille jäsenvaltioille. Hakijalla ei ole oikeutta saattaa asiaa koordinointiryhmän käsiteltäväksi. Jos hakemus, joka koskee sellaisten muutosten ryhmää, johon sisältyy ainakin tyypin muutos, on saatettu koordinointiryhmän käsiteltäväksi, päätöstä niistä muutoksista, joita ei ole saatettu koordinointiryhmän käsiteltäväksi, lykätään siihen asti, kun erityismenettely on saatettu päätökseen (mukaan luettuna tapauksen mukaan asian saattaminen ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean käsiteltäväksi direktiivin 2001/83/EY artiklan mukaisesti tai eläinlääkekomitean käsiteltäväksi direktiivin 2001/82/EY mukaisesti). Koordinointiryhmä ja myöhemmin ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea tai eläinlääkintäkomitea keskustelee kuitenkin vain niistä muutoksista, joiden osalta on havaittu ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuva mahdollinen vakava riski, ei koko ryhmästä. Viitejäsenvaltio ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle muutoksen tai muutosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä (sekä kielteisen lopputuloksen perustelut). Kun yhdessä hakemuksessa on toimitettu useita tyypin muutoksia tai ryhmä tyypin ja pieniä muutoksia, viitejäsenvaltio ilmoittaa luvanhaltijalle ja asianomaisille jäsenvaltioille, mikä muutos tai mitkä muutokset on hyväksytty tai hylätty. Luvanhaltija voi peruuttaa ryhmitellystä hakemuksesta yksittäisiä muutoksia menettelyn aikana (ennen kuin viitejäsenvaltion arviointi on valmis). Kun tiedoksi annetaan valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin tai pakkausselosteeseen tehtäviä muutoksia koskeva myönteinen päätös, luvanhaltijan on toimitettava seitsemän päivän kuluessa käännökset valmistetietojen teksteistä kaikille kyseeseen tuleville jäsenvaltioille Tyypin muutosten arvioinnin tulos vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Viitejäsenvaltio viimeistelee arviointimääräajan loppuun mennessä arviointiraportin ja päätöksensä hakemuksesta, ja toimittaa nämä asianomaisille jäsenvaltioille. Muutoksen tai muutosten hyväksymisen jälkeen kyseeseen tulevien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset muuttavat tarpeen mukaan myyntilupaa muutoksen tai muutosten huomioon ottamiseksi kahden kuukauden kuluessa, kunhan myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettu kyseeseen tuleville jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot tunnustavat 30 päivän kuluessa arviointiraportin ja päätöksen vastaanottamisesta päätöksen ja ilmoittavat asiasta viitejäsenvaltiolle, ellei havaita sellaista ihmisten terveyteen kohdistuvaa mahdollista vakavaa riskiä tai (eläinlääkkeiden tapauksessa) ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa mahdollista vakavaa riskiä, joka estää viitejäsenvaltion päätöksen tunnustamisen. Jäsenvaltion, joka havaitsee 30 päivän kuluessa viitejäsenvaltion arviointiraportin ja päätöksen vastaanottamisesta tällaisen mahdollisen vakavan riskin, on ilmoitettava siitä viitejäsenvaltiolle ja annettava yksityiskohtainen lausunto kantansa syistä. Hyväksytty tyypin huomattava muutos tai muutokset voidaan toteuttaa 30 päivän kuluessa siitä, kun luvanhaltijalle on ilmoitettu, että viitejäsenvaltio on hyväksynyt muutoksen tai muutokset, kunhan myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettu kyseeseen tulevalle jäsenvaltiolle. Jos hakemus on toimitettu koordinointiryhmän käsiteltäväksi, muutosta tai muutoksia ei saa toteuttaa ennen kuin erityismenettelyssä on päätetty, että muutos tai muutokset hyväksytään. Ne ryhmään sisältyvät muutokset, joita ei ole saatettu koordinointiryhmän käsiteltäväksi, voidaan kuitenkin toteuttaa, jos viitejäsenvaltio niin ilmoittaa. Tällöin viitejäsenvaltio vie hakemuksen asianmukaisen koordinointiryhmän käsiteltäväksi direktiivin 2001/82/EY 33 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan tai direktiivin 2001/83/EY 29 artiklan 3, 4 ja Turvallisuusseikkoihin liittyvät muutokset on toteutettava viitejäsenvaltion ja luvanhaltijan kesken sovitussa aikataulussa.

11 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/ Tyypin muutosten arviointi puhtaasti kansallisessa menettelyssä Kun tyypin hakemus vastaanotetaan, kansallinen toimivaltainen viranomainen käsittelee sen seuraavasti: Jos hakemus sisältää kohdassa luetellut, kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tyypin huomattavaa muutosta koskevan kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta. Menettely alkaa sinä päivänä, jona ilmoitus kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta on päivätty. Luvanhaltijalle ilmoitetaan aikataulusta menettelyn alussa. Pääsääntöisesti tyypin huomattavien muutosten yhteydessä sovelletaan 60 päivän arviointimääräaikaa. Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi lyhentää määräaikaa asian kiireellisyyden vuoksi erityisesti turvallisuuskysymysten yhteydessä tai pidentää sitä 90 päivään, jos kyse on liitteessä V olevassa I osassa luetelluista muutoksista tai muutosten ryhmittelystä muutosasetuksen 13 d artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Muutosasetuksen liitteessä V olevassa osassa 2 lueteltujen eläinlääkkeiden muutoksiin sovelletaan 90 päivän määräaikaa. Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi pyytää luvanhaltijalta lisätietoja arvioinnin kuluessa. Luvanhaltijalle lähetettävien lisätietopyyntöjen yhteyteen on liitettävä aikataulu, jossa esitetään, mihin mennessä luvanhaltijan on toimitettava pyydetyt, sekä tapauksen mukaan jatkettu arviointimääräaika. Menettely keskeytetään lisätietojen vastaanottamiseen saakka. Keskeytyksen pituus on pääsääntöisesti yksi kuukausi. Tätä pidempää keskeytystä haluavan luvanhaltijan on lähetettävä perusteltu pyyntö kansallisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi. Vastausten arviointi voi kestää enintään 30 tai 60 päivää luvanhaltijalta pyydettyjen tietojen monimutkaisuuden ja määrän mukaan Tyypin muutosten arvioinnin tulos puhtaasti kansallisessa menettelyssä Kansallinen toimivaltainen viranomainen viimeistelee arviointimääräajan loppuun mennessä arviointinsa, johon sisältyy sen päätös hakemuksesta, ja ilmoittaa luvanhaltijalle muutoksen tai muutosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä (sekä kielteisen lopputuloksen perustelut). Kun yhdessä hakemuksessa on toimitettu useita tyypin muutoksia tai ryhmä tyypin ja pieniä muutoksia, kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa luvanhaltijalle, mikä muutos tai mitkä muutokset on hyväksytty tai hylätty. Luvanhaltija voi peruuttaa ryhmitellystä hakemuksesta yksittäisiä muutoksia menettelyn aikana (ennen kuin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen arviointi on valmis). kuukauden kuluessa, kunhan myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettu kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Hyväksytty tyypin huomattava muutos tai muutokset voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun luvanhaltijalle on ilmoitettu, että kansallinen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt muutoksen tai muutokset, kunhan myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettu kyseeseen tulevalle jäsenvaltiolle. Turvallisuusseikkoihin liittyvät muutokset on toteutettava kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ja luvanhaltijan kesken sovitussa aikataulussa Tyypin muutosten arviointi keskitetyssä menettelyssä Kun tyypin hakemus vastaanotetaan, virasto käsittelee sen seuraavasti: Jos virastolle toimitettu hakemus sisältää kohdassa luetellut, virasto ilmoittaa tyypin huomattavaa muutosta koskevan kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta. Virasto aloittaa menettelyn kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisen vahvistamispäivään mennessä. Myyntiluvan luvanhaltijalle ilmoitetaan hyväksytystä aikataulusta menettelyn alussa. Pääsääntöisesti tyypin huomattavien muutosten yhteydessä sovelletaan 60 päivän arviointimääräaikaa. Virasto voi lyhentää määräaikaa asian kiireellisyyden vuoksi erityisesti turvallisuuskysymysten yhteydessä tai pidentää sitä 90 päivään, jos kyse on liitteessä V olevassa I osassa luetelluista muutoksista tai muutosten ryhmittelystä muutosasetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Muutosasetuksen liitteessä V olevassa osassa 2 lueteltujen eläinlääkkeiden muutoksiin sovelletaan 90 päivän määräaikaa. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea tai eläinlääkekomitea voi pyytää lisätietoja arvioinnin kuluessa. Luvanhaltijalle lähetettävien lisätietopyyntöjen tai täydentävien lisätietopyyntöjen yhteyteen on liitettävä aikataulu, jossa esitetään, mihin mennessä luvanhaltijan on toimitettava pyydetyt, sekä tapauksen mukaan jatkettu arviointimääräaika. Menettely keskeytetään lisätietojen vastaanottamiseen saakka. Yleensä sovelletaan enintään yhden kuukauden keskeytystä. Kuukautta pidempää keskeytystä haluavan luvanhaltijan on lähetettävä perusteltu pyyntö virastolle, joka antaa sen vastaavan komitean hyväksyttäväksi. Täydentävien lisätietopyyntöjen yhteydessä sovelletaan pääsääntöisesti uutta menettelyn keskeytystä enintään kuukaudeksi; perustelluista syistä keskeytys voi kestää enintään kaksi kuukautta. Vastausten arviointi komiteassa voi kestää enintään 30 tai 60 päivää myyntiluvan luvanhaltijalta pyydettyjen tietojen monimutkaisuuden ja määrän mukaan. Muutoksen tai muutosten hyväksymisen jälkeen kansalliset toimivaltaiset viranomaiset muuttavat tarpeen mukaan myyntilupaa muutoksen tai muutosten huomioon ottamiseksi kahden Tarvittaessa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevässä komiteassa tai eläinlääkekomiteassa voidaan järjestää suullinen selvitys komitean tai luvanhaltijan pyynnöstä.

12 C 223/12 Euroopan unionin virallinen lehti Tyypin muutosten arvioinnin tulos keskitetyssä menettelyssä Kun ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea tai eläinlääkekomitea on hyväksynyt lausunnon, virasto ilmoittaa luvanhaltijalle 15 päivän kuluessa, onko lausunto myönteinen vai kielteinen (sekä kielteisen tuloksen perustelut). Kun yhdessä hakemuksessa on toimitettu useita tyypin muutoksia tai tyypin muutos tai muutoksia yhdessä pienten muutosten kanssa, virasto antaa lausunnon menettelyn lopullisesta tuloksesta. Lausunnossa mainitaan myös ne muutokset, joita ei ole katsottu voitavan hyväksyä. Luvanhaltija voi peruuttaa ryhmitellystä hakemuksesta yksittäisiä muutoksia menettelyn aikana (ennen kuin viraston lausunto on valmis). Asetuksen (EY) N:o 726/ artiklan 2 kohdassa ja 34 artiklan 2 kohdassa säädettyä uudelleentarkastelumenettelyä sovelletaan myös tyypin huomattavia muutoksia koskevista hakemuksista annettuihin lausuntoihin. Jos viraston lopullinen lausunto on myönteinen ja muutos vaikuttaa tai muutokset vaikuttavat komission tekemään myyntiluvan myöntämispäätökseen, virasto toimittaa komissiolle lausuntonsa ja sen perustelut sekä myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat. Saatuaan lopullisen lausunnon ja asiaan liittyvät komissio muuttaa tarpeen mukaan myyntilupaa kahden kuukauden kuluessa seuraavissa tapauksissa: i) muutokset, jotka liittyvät uuden terapeuttisen käyttöaiheen lisäämiseen tai olemassa olevan muuttamiseen; ii) muutokset, jotka liittyvät uuden vasta-aiheen lisäämiseen; iii) muutokset, jotka liittyvät annostuksen muuttamiseen; iv) muutokset, jotka koskevat lisäystä tai muutosta muuhun kuin elintarviketuotantoon tarkoitettuihin eläinlääkkeen kohde-eläinlajeihin; v) muutokset, jotka liittyvät serotyypin, kannan tai vasta-aineen taikka seroen, kantojen tai vasta-aineiden yhdistelmän korvaamiseen tai lisäämiseen eläimille tarkoitetussa rokotteessa; vi) muutokset, jotka liittyvät ihmisen influenssaa vastaan tarkoitettujen kausiluonteisten, pandemiaa edeltävien ja pandemiarokotteiden vaikuttavien aineiden muutoksiin; vii) muutokset, jotka liittyvät eläinlääkkeen varoajan muutoksiin; viii) muut tyypin muutokset, joiden tarkoituksena on muuttaa eläinlääkkeen myyntiluvan myöntämispäätöstä kansanterveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön liittyvän merkittävän huolenaiheen vuoksi. Muiden muutosten tapauksessa komissio muuttaa tarvittaessa myyntiluvan myöntämispäätöstä viimeistään 12 kuukauden kuluttua. Hyväksytyt tyypin merkittävät muutokset, jotka edellyttävät komission tekemän myyntiluvan myöntämispäätöksen muuttamista kahden kuukauden kuluessa, voidaan toteuttaa vasta, kun komissio on ilmoittanut asiasta luvanhaltijalle. Jos myyntiluvan myöntämispäätöksen muuttamista ei edellytetä kahden kuukauden kuluessa tai jos hyväksytty muutos tai muutokset eivät vaikuta komission tekemän myyntiluvan myöntämispäätöksen ehtoihin, muutos tai muutokset voidaan toteuttaa, kun virasto on ilmoittanut luvanhaltijalle, että sen lausunto on myönteinen. Turvallisuusseikkoihin liittyvät muutokset on toteutettava komission ja luvanhaltijan kesken sovitussa aikataulussa. 2.4 Laajennukset Muutosasetuksen liitteessä I luetellaan muutokset, jotka katsotaan myyntiluvan laajennuksiksi. Kuten muutosasetuksen 19 artiklassa säädetään, laajentamista koskevat hakemukset arvioidaan samalla menettelyllä, jota on sovellettu siihen liittyvään alkuperäiseen myyntilupaan. Laajennukselle voidaan joko myöntää uusi myyntilupa tai laajennus sisällytetään alkuperäiseen myyntilupaan, johon se liittyy Laajennushakemusten toimittaminen Laajennushakemukset toimitetaan kaikille kyseeseen tuleville jäsenvaltioille, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle (tapauksen mukaan). Luvanhaltijat voivat koota yhteen ilmoitukseen useita samaa myyntilupaa koskevia laajennuksia ryhmäksi tai koota yhden tai useamman laajennuksen ryhmäksi yhden tai useamman muun muutoksen kanssa, kunhan kyseessä on jokin muutosasetuksen liitteessä I lueteltu tapaus tai kun asiasta on sovittu ennalta viitejäsenvaltion, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai viraston kanssa (tapauksen mukaan). Muutosasetuksessa ei kuitenkaan säädetä työnjaon soveltamisesta laajentamishakemuksiin. Hakemus on esitettävä seuraavasti EU:n yhteisen teknisen asiakirjan asianmukaisen otsikoinnin ja numeroinnin mukaisesti tai hakijoiden oppaan niteessä 6B kuvatussa muodossa (eläinlääkkeet, kun EU:n yhteisen teknisen asiakirjan muoto ei ole käytettävissä): Saatekirje Täytetty EU:n hakemuslomake (julkaistu hakijoiden oppaassa) Ehdotettuun laajennukseen liittyvät lisä. Hakijoiden oppaan niteen 2A tai 6A liitteeseen 1 liittyvästä liitteestä IV on luettavissa ohjeita laajennushakemuksiin tarvittavista asianmukaisista lisätutkimuksista. Täydellinen moduuli 1 (eläinlääkkeiden yhteydessä osa 1) ja perustelut moduulin 1 tai osan 1 asiaan liittyvissä kohdissa mainittujen tietojen tai asiakirjojen puuttumiselle.

13 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/13 Päivitys tai lisäys laatutiivistelmään, ei-kliinisiin katsauksiin ja kliinisiin katsauksiin (tai eläinlääkkeiden yhteydessä asiantuntijan raportteihin) tarpeen mukaan. Kun mukana toimitetaan yksikin ei-kliininen tai kliininen tutkimusraportti, sen tai niiden asiaan liittyvät tiivistelmät on sisällytettävä moduuliin 2. Jos laajennus vaikuttaa valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin tai pakkausselosteeseen: tarkistetut valmiste asianmukaisessa muodossa. Vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti käsiteltävien laajennushakemusten yhteydessä viitejäsenvaltiolle on lisäksi toimitettava lähetyspäiväluettelo, jossa mainitaan menettelyn numero, päivämäärät, jolloin hakemukset on lähetetty kullekin kyseeseen tulevalle jäsenvaltiolle, ja vahvistus siitä, että asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edellyttämät asiaan liittyvät maksut on maksettu. Nopeutetussa muutosmenettelyssä on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan hallinnollisia ja laadullisia seikkoja (valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste sekä kemialliset, farmaseuttiset ja biologiset asiakirjat). Toisessa vaiheessa arvioidaan lisätietoja tarpeen mukaan. On suositeltavaa, että luvanhaltijat neuvottelevat vuotuisten päivitysten toimittamisesta ennalta viitejäsenvaltion, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai viraston kanssa Ihmisten influenssarokotteiden vuotuiseen päivitykseen liittyvien muutosten toimittaminen Hakemukset, jotka koskevat muutoksia ihmisten influenssarokotteiden vaikuttavien aineiden vuotuiseksi päivittämiseksi, on toimitettava viitejäsenvaltiolle ja kaikille asianomaisille jäsenvaltioille, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle (tapauksen mukaan). Puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti käsiteltävien laajennushakemusten yhteydessä on vahvistettava, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen edellyttämä asiaan liittyvä maksu on maksettu. Keskitetyssä menettelyssä käsiteltävien laajennushakemusten yhteydessä laajennuksen tai laajennusten asiaan liittyvä maksu, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 297/95, on maksettava viraston maksumenettelyjen mukaisesti Laajennuksen arviointi kansallisessa menettelyssä Kun laajennushakemus vastaanotetaan vastavuoroisen tunnustamismenettelyn tai puhtaasti kansallisen menettelyn yhteydessä, se käsitellään samalla tavoin kuin alkuperäinen myyntilupahakemus direktiivin 2001/82/EY tai direktiivin 2001/83/EY mukaisesti Laajennuksen arviointi keskitetyssä menettelyssä Kun virasto vastaanottaa laajennushakemuksen, se käsittelee hakemuksen samalla tavoin kuin alkuperäisen myyntilupahakemuksen asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti. 2.5 Ihmisten influenssarokotteet Nämä ohjeet koskevat muutosasetuksen 12, 13 f ja 18 artiklan soveltamista ihmisten influenssarokotteita koskevien hakemusten vuotuiseen päivitykseen. Ihmisten influenssarokotteiden valmistukseen luontaisten erityispiirteiden vuoksi ihmisten influenssarokotteen vaikuttavan aineen vuotuiseen muuttamiseen sovelletaan erityistä nopeutettua muutosmenettelyä ihmisten influenssarokotteen viruskannan tai -kantojen koostumusta tulevana kautena koskevan EU:n suosituksen mukaisesti. Lisäksi muutosasetuksen 21 artiklassa säädetään erityisestä kiireellisestä menettelystä pandemiatilanteissa. Muissa ihmisten influenssarokotteiden muutoksissa noudatetaan näiden ohjeiden muissa kohdissa esitettyjä muutosmenettelyjä. Hakemus on esitettävä EU:n yhteisen teknisen asiakirjan asianmukaisen otsikoinnin ja numeroinnin mukaisesti: Saatekirje Täytetty EU:n hakemuslomake (julkaistu hakijoiden oppaassa). Päivitys tai lisäys laatutiivistelmään, ei-kliinisiin katsauksiin ja kliinisiin katsauksiin tarpeen mukaan. Kun mukana toimitetaan yksikin ei-kliininen tai kliininen tutkimusraportti, sen tai niiden asiaan liittyvät tiivistelmät on sisällytettävä moduuliin 2. Ehdotettuun muutokseen tai muutoksiin liittyvät lisä. Tarkistetut valmiste asianmukaisessa muodossa. Vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti käsiteltävien ihmisten influenssarokotteiden vuotuista päivittämistä koskevien hakemusten yhteydessä viitejäsenvaltiolle on lisäksi toimitettava lähetyspäiväluettelo, jossa mainitaan menettelyn numero, päivämäärät, jolloin hakemukset on lähetetty kullekin kyseeseen tulevalle jäsenvaltiolle, ja vahvistus siitä, että asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edellyttämät asiaan liittyvät maksut on maksettu. Puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti käsiteltävien ihmisten influenssarokotteiden vuotuista päivittämistä koskevien hakemusten yhteydessä on vahvistettava, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen edellyttämä asiaan liittyvä maksu on maksettu. Keskitetyssä menettelyssä käsiteltävien ihmisten influenssarokotteiden vuotuista päivittämistä koskevien hakemusten yhteydessä muutoksen asiaan liittyvä maksu, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 297/95, on maksettava viraston maksumenettelyjen mukaisesti.

14 C 223/14 Euroopan unionin virallinen lehti Muutosten arviointi vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä Kun ihmisten influenssarokotteen vuotuista päivittämistä koskeva hakemus vastaanotetaan, viitejäsenvaltio käsittelee sen seuraavasti: Viitejäsenvaltio ilmoittaa kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta seitsemän päivän kuluessa ja ilmoittaa luvanhaltijalle ja kyseeseen tuleville jäsenvaltioille menettelyn alkamisesta. Viitejäsenvaltio laatii arviointiraportin ja hakemusta koskevan päätöksen. Tätä varten viitejäsenvaltio tarkastelee ensin hallinnollisia ja laadullisia tietoja. Koska viitejäsenvaltion on lähetettävä arviointi ja päätösluonnos viimeistään asetuksessa säädetyn 45 päivän määräajan kuluessa, odotetaan, että viitejäsenvaltio saa hallinnollisten ja laadullisten tietojen arvioinnin tyypillisesti valmiiksi 30 päivän kuluessa kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta, jotta lisätietojen (etenkin kliinisten ja säilyvyyttä koskevien tietojen) arviointiin olisi riittävästi aikaa. Viitejäsenvaltio voi pyytää luvanhaltijaa toimittamaan lisätietoja (etenkin kliinisiä ja säilyvyyttä koskevia tietoja); tällöin se ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille. Jos luvanhaltijalle lähetetään lisätietoja koskeva pyyntö, 45 päivän määräaika keskeytetään siihen asti, että luvanhaltija on toimittanut pyydetyt. Viitejäsenvaltio toimittaa arviointiraportin ja päätösluonnoksen asianomaisille jäsenvaltioille. Asianomaiset jäsenvaltiot tekevät 12 päivän kuluessa vastaanottamispäivästä päätöksen ja ilmoittavat siitä luvanhaltijalle ja viitejäsenvaltiolle. Virasto ilmoittaa ihmisten influenssarokotteen vuotuista muutosta koskevan kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta seitsemän päivän kuluessa ja ilmoittaa luvanhaltijalle menettelyn alkamisesta. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevällä komitealla on enintään 55 päivää aikaa menettelyn alusta lukien arvioida hakemus. Komitea voi pyytää luvanhaltijaa toimittamaan lisätietoja (etenkin kliinisiä ja säilyvyyttä koskevia tietoja); tällöin 55 päivän määräaika keskeytetään siihen asti, että luvanhaltija on toimittanut pyydetyt. Komissio muuttaa tarvittaessa komitean lopullisen lausunnon perusteella myyntiluvan myöntämispäätöstä ja päivittää yhteisön lääkerekisterin. 2.6 Kiireelliset turvallisuusrajoitukset Muutosasetuksen 22 artiklassa säädetään, että luvanhaltija voi ottaa käyttöön alustavia kiireellisiä turvallisuusrajoituksia, jos ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden tapauksessa ilmenee ihmisten terveyteen kohdistuva riski taikka eläinlääkkeiden tapauksessa ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuva riski. Kiireelliset turvallisuusrajoitukset koskevat myyntiluvan ehtoihin tehtävää väliaikaista muutosta, joka tehdään lääkkeen turvallisen käytön kannalta merkityksellisten uusien tietojen johdosta. Nämä kiireelliset muutokset otetaan tämän jälkeen käyttöön muuttamalla myyntilupaa vastaavasti Muutosten arviointi puhtaasti kansallisessa menettelyssä Kun ihmisten influenssarokotteen vuotuinen muutoshakemus vastaanotetaan, kansallinen toimivaltainen viranomainen käsittelee sen seuraavasti: Luvanhaltijan on ilmoitettava käyttöön otettavista rajoituksista välittömästi kaikille kyseeseen tuleville jäsenvaltioille, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle (tapauksen mukaan). Kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa ihmisten influenssarokotteen vuotuista muutosta koskevan kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta ja ilmoittaa siitä luvanhaltijalle. Arvioinnin aikana kansallinen toimivaltainen viranomainen voi pyytää luvanhaltijaa toimittamaan lisätietoja (etenkin kliinisiä ja säilyvyyttä koskevia tietoja); tällöin 45 päivän määräaika keskeytetään siihen asti, että luvanhaltija on toimittanut pyydetyt. Kansallinen toimivaltainen viranomainen viimeistelee 45 päivän kuluessa kelpuutetun hakemuksen vastaanottamisesta arviointinsa, johon sisältyy sen päätös hakemuksesta, ja ilmoittaa luvanhaltijalle muutoksen tai muutosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä (sekä kielteisen lopputuloksen perustelut) Muutosten arviointi keskitetyssä menettelyssä Kun ihmisten influenssarokotteen vuotuinen muutoshakemus vastaanotetaan, virasto käsittelee sen seuraavasti: Jollei asiaan liittyvä viranomainen tai virasto (keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden osalta) ole esittänyt vastalausetta 24 tunnin kuluessa tiedon vastaanottamisesta, kiireelliset turvallisuusrajoitukset katsotaan hyväksytyiksi. Ne on toteutettava viitejäsenvaltion, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai viraston (tapauksen mukaan) ja luvanhaltijan kesken sovittavan määräajan kuluessa. Kiireellisiä turvallisuusrajoituksia voivat määrätä myös komissio (keskitetysti hyväksytyt lääkkeet) tai kansalliset toimivaltaiset viranomaiset (kansallisesti hyväksytyt lääkkeet), mikäli ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden yhteydessä aiheutuu riski ihmisten terveydelle tai eläinlääkkeiden yhteydessä riski ihmisten tai eläinten terveydelle. Luvanhaltijan on toimitettava vastaava muutoshakemus, joka vastaa kiireellisiä turvallisuusrajoituksia (riippumatta siitä, onko rajoituksia pyytänyt luvanhaltija vai onko ne määrännyt komissio tai jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset), mahdollisimman pian 15 päivän kuluessa.

15 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/ Vaatimusten noudattamista koskeva lausuma lastenlääkeasetuksen mukaisesti Lastenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1901/2006 ( 1 ) ( lastenlääkeasetus ) säädetään palkkioista: (tapauksen mukaan) kanssa sovittuja tapauksia vastaavia muutosryhmiä, kunhan mukana ei ole laajennuksia, jotka vaikuttavat i) saman luvanhaltijan useampaan kuin yhteen puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa; tai Asetuksen (EY) N:o 1901/ artiklan 1 kohdan mukaisesti patentin tai lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus saada kuuden kuukauden jatko asetuksen (ETY) N:o 1768/92 ( 2 ) 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun voimassaoloaikaan (nyt: asetus (EY) N:o 469/2009) tietyin edellytyksin, mukaan luettuna lastenlääkeasetuksen 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lausuman lisääminen myyntilupaan ( noudattamista koskeva lausuma ). Asetuksen (EY) N:o 1901/ artiklan mukaisesti harvinaislääkkeen myyntiluvan haltijalla on oikeus asetuksen (EY) N:o 141/ artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotiskauden pidentämiseen 12 vuoteen tietyin edellytyksin, mukaan luettuna noudattamista koskevan lausuman lisääminen myyntilupaan. Jotta lastenlääkeasetuksen 36 ja 37 artiklassa säädettyjä palkkioita voitaisiin hyödyntää, myyntilupaan voidaan vaatia muutosta, jolla siihen lisätään noudattamista koskeva lausuma. Muutosasetuksen 23 a artiklalla yksinkertaistetaan menettelyä, jolla noudattamista koskeva lausuma lisätään myyntilupaan niin, että asetuksessa (EY) N:o 1901/2006 säädettyjä palkkioita voidaan hakea mahdollisimman nopeasti, kunhan lastenlääkeasetuksessa säädetyt vaatimukset on täytetty. Luvanhaltijoiden on toimitettava asiaan liittyvälle viranomaiselle muutospyyntö noudattamista koskevan lausuman sisällyttämiseksi myyntilupaan. Sen jälkeen kun on varmistettu, että kaikki asiaan liittyvät edellytykset täyttyvät, asiaan liittyvä viranomainen sisällyttää noudattamista koskevan lausuman myyntiluvan tekniseen selvitykseen. Oikeusvarmuuden vuoksi asiaan liittyvä viranomainen toimittaa luvanhaltijalle vahvistuksen siitä, että noudattamista koskeva lausuma on sisällytetty tekniseen selvitykseen, 30 päivän kuluessa asiaan liittyvän arvioinnin tekemisestä. Keskitetyn menettelyn mukaisesti myönnettyjen myyntilupien tapauksessa vahvistuksen siitä, että noudattamista koskeva lausuma on sisällytetty tekniseen selvitykseen, antaa Euroopan lääkevirasto. 3. MENETTELYLLISET OHJEET TYÖNJAKOA VARTEN Muutosasetuksen 20 artiklassa annetaan luvanhaltijalle mahdollisuus toimittaa yhdessä hakemuksessa tyypin IB muutoksia, tyypin muutoksia tai asetuksen liitteessä I lueteltuja tai viitejäsenvaltion, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai viraston ( 1 ) EUVL L 378, , s. 1. ( 2 ) Tämä asetus on kumottu 6. heinäkuuta 2009 asetuksella (EY) N:o 469/2009. ii) saman luvanhaltijan useampaan kuin yhteen vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan; tai iii) saman luvanhaltijan useampaan kuin yhteen keskitetyn menettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan; tai iv) saman luvanhaltijan yhteen tai useampaan puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan ja yhteen tai useampaan keskitetyn menettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan; tai v) saman luvanhaltijan yhteen tai useampaan puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan ja yhteen tai useampaan vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan; tai vi) saman luvanhaltijan yhteen tai useampaan vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan ja yhteen tai useampaan keskitetyn menettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan; tai vii) saman luvanhaltijan yhteen tai useampaan puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan, yhteen tai useampaan vastavuoroisen tunnustamismenettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan tai yhteen tai useampaan keskitetyn menettelyn mukaisesti myönnettyyn myyntilupaan. Jotta vältetään päällekkäinen työ tällaisten muutosten arvioinnissa, on perustettu työnjakomenettely, jossa yksi jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja virastosta valittu viranomainen ( viiteviranomainen ) tutkii muutoksen kaikkien muiden asiaan liittyvien viranomaisten puolesta. Jos vähintään yksi kyseisistä myyntiluvista on myönnetty keskitetyssä menettelyssä, virasto toimii viiteviranomaisena (kohta 3.4). Kaikissa muissa tapauksissa koordinointiryhmän luvanhaltijan suosituksen huomioon ottaen valitsema kansallinen toimivaltainen viranomainen toimii viiteviranomaisena (kohta 3.2). suunnittelun helpottamiseksi luvanhaltijoita kannustetaan ilmoittamaan virastolle tai koordinointiryhmälle sekä ehdotetulle viiteviranomaiselle etukäteen sellaisen muutoksen tai muutosryhmän toimittamisesta, johon on tarkoitus soveltaa työnjakomenettelyä.

16 C 223/16 Euroopan unionin virallinen lehti Työnjakomenettelyn hyödyntäminen edellyttää, että samaa muutosta tai muutoksia sovelletaan asiaan liittyviin eri lääkkeisiin, jolloin mahdollisia tuotekohtaisia vaikutuksia ei tarvitse arvioida lainkaan (tai juurikaan). Kun sama muutos tai muutokset koskevat eri myyntilupia, on toimitettava erilliset hakemusta tukevat kullekin asiaan liittyvälle lääkkeelle tai tehtävä erillinen tuotekohtainen arviointi, joten näihin muutoksiin ei voida soveltaa työnjakomenettelyä. V olevassa I osassa luetelluista muutoksista tai muutosten ryhmittelystä muutosasetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan tai 13 d artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Viiteviranomainen laatii lausunnon ilmoitetussa aikataulussa ja jakelee sen asianomaisille jäsenvaltioille näiden huomioita varten sekä luvanhaltijalle tiedoksi. Asianomaiset jäsenvaltiot toimittavat huomionsa aikataulussa asetetuissa määräajoissa. 3.1 Muutoshakemuksen toimittaminen työnjakomenettelyä soveltaen Työnjakomenettelyyn tarkoitettu muutos tai muutosryhmä on toimitettava edellä kohdissa kuvatulla tavalla yhtenä pakettina, joka kattaa kaikkien lääkkeiden kaikki muutokset. Pakettiin on sisällyttävä yhteinen saatekirje ja hakemus sekä erilliset hakemusta tukevat asiakirjat kullekin asiaan liittyvälle lääkkeelle sekä (tarvittaessa) tarkistetut valmiste kullekin asiaan liittyvälle lääkkeelle. Näin virasto ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset pystyvät päivittämään jokaisen työnjakomenettelyyn sisältyvän myyntiluvan asiakirjat asiaa koskevien muutettujen tai uusien tietojen mukaisesti. Työnjakohakemus on toimitettava kaikille asiaan liittyville viranomaisille eli kaikille jäsenvaltioille, joissa asiaan liittyvät tuotteet ovat saaneet luvan, sekä virastolle (keskitetyssä menettelyssä). 3.2 Työnjaon arviointi, johon ei sisälly keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjä lääkkeitä Kun luvanhaltija ilmoittaa koordinointiryhmälle tulevasta työnjakomenettelystä, joka ei vaikuta keskitetysti myönnettyihin myyntilupiin, koordinointiryhmä tekee seuraavassa kokouksessaan luvanhaltijan ehdotuksen huomioon ottaen päätöksensä viiteviranomaisesta ja muutosasetuksen 20 artiklan 3 kohdan kolmannen kappaleen nojalla mahdollisesta toisesta asiaan liittyvästä viranomaisesta, joka avustaa viiteviranomaista. Koordinointiryhmä ilmoittaa luvanhaltijalle päätöksestä ja siitä, mikä kansallinen toimivaltainen viranomainen toimii viiteviranomaisena. Viitejäsenvaltio voi pyytää luvanhaltijalta lisätietoja arvioinnin kuluessa. Luvanhaltijalle lähetettävien lisätietopyyntöjen yhteyteen on liitettävä aikataulu, jossa esitetään, mihin mennessä luvanhaltijan on toimitettava pyydetyt, sekä tapauksen mukaan jatkettu arviointimääräaika. Yleensä sovelletaan yhden kuukauden keskeytystä. Tätä pidempää keskeytystä haluavan luvanhaltijan on lähetettävä perusteltu pyyntö viitejäsenvaltion hyväksyttäväksi. Menettely keskeytetään lisätietojen vastaanottamiseen saakka. Vastausten arviointi voi kestää enintään 30 tai 60 päivää luvanhaltijalta pyydettyjen tietojen monimutkaisuuden ja määrän mukaan. Luvanhaltijan vastauksen saatuaan viitejäsenvaltio viimeistelee lausuntoluonnoksen ja jakelee sen asianomaisille jäsenvaltioille näiden huomioita varten sekä luvanhaltijalle tiedoksi. 3.3 Sellaisen työnjaon arvioinnin tulos, johon ei sisälly keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjä lääkkeitä Viiteviranomainen antaa arviointimääräajan loppuun mennessä lausuntonsa hakemuksesta ja ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. Jos lausunto on myönteinen, siihen on liitettävä luettelo niistä muutoksista, joita ei pidetä hyväksyttävinä (tarpeen mukaan). Muutoksia voidaan pitää hyväksyttävinä vain joidenkin lääkkeiden osalta. Jos lopputulos on kielteinen, sen perustelut on selitettävä. Kun työnjakohakemus vastaanotetaan, viiteviranomainen käsittelee sen seuraavasti: Viiteviranomainen vahvistaa kelpuutetun työnjakomenettelyä koskevan hakemuksen vastaanoton. Viiteviranomainen käynnistää menettelyn välittömästi kelpuutetun hakemuksen vastaanoton vahvistamisen jälkeen. Luvanhaltijalle ja asianomaisille jäsenvaltioille ilmoitetaan aikataulu menettelyn alkaessa. Asianomaiset jäsenvaltiot tunnustavat lausunnon 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta ja ilmoittavat asiasta viitejäsenvaltiolle, ellei havaita sellaista ihmisten terveyteen kohdistuvaa mahdollista vakavaa riskiä tai (eläinlääkkeiden tapauksessa) ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa mahdollista vakavaa riskiä, joka estää viitejäsenvaltion lausunnon tunnustamisen. Jäsenvaltion, joka havaitsee 30 päivän kuluessa viitejäsenvaltion lausunnon vastaanottamisesta tällaisen mahdollisen vakavan riskin, on ilmoitettava siitä viitejäsenvaltiolle ja annettava yksityiskohtainen lausunto kantansa syistä. Pääsääntöisesti työnjakomenettelyissä käytetään 60 päivän arviointimääräaikaa tai muutosasetuksen liitteessä V olevassa osassa 2 lueteltujen muutosten yhteydessä 90 päivän arviointimääräaikaa. Viiteviranomainen voi kuitenkin lyhentää määräaikaa asian kiireellisyyden vuoksi erityisesti turvallisuuskysymysten yhteydessä tai pidentää sitä 90 päivään, jos kyse on liitteessä Tällöin viiteviranomainen vie hakemuksen asianmukaisen koordinointiryhmän käsiteltäväksi direktiivin 2001/82/EY 33 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan tai direktiivin 2001/83/EY 29 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan soveltamiseksi erimielisyyteen ja ilmoittaa asiasta luvanhaltijalle ja kyseeseen tuleville jäsenvaltioille. Luvanhakijalla ei ole oikeutta saattaa asiaa koordinointiryhmän käsiteltäväksi.

17 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/17 Jos asia saatetaan koordinointiryhmän käsiteltäväksi, työnjakohakemusta koskeva päätösmenettely keskeytetään siihen asti, kun erityismenettelyä koskeva päätös on tehty (mukaan luettuna tapauksen mukaan asian saattaminen ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean käsiteltäväksi direktiivin 2001/83/EY artiklan mukaisesti tai eläinlääkekomitean käsiteltäväksi direktiivin 2001/82/EY mukaisesti). Kun tiedoksi annetaan valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin tai pakkausselosteeseen tehtäviä muutoksia koskeva myönteinen lausunto, luvanhaltijan on toimitettava seitsemän päivän kuluessa käännökset valmistetietojen teksteistä kaikille kyseeseen tuleville jäsenvaltioille. Pääsääntöisesti työnjakomenettelyissä käytetään 60 päivän arviointimääräaikaa tai muutosasetuksen liitteessä V olevassa osassa 2 lueteltujen muutosten yhteydessä 90 päivän arviointimääräaikaa. Viiteviranomainen voi kuitenkin lyhentää määräaikaa asian kiireellisyyden vuoksi erityisesti turvallisuuskysymysten yhteydessä tai pidentää sitä 90 päivään, jos kyse on liitteessä V olevassa I osassa luetelluista muutoksista tai muutosten ryhmittelystä muutosasetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan tai 13 d artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea tai eläinlääkekomitea voi pyytää lisätietoja arvioinnin kuluessa. Luvanhaltijalle lähetettävien lisätietopyyntöjen tai täydentävien lisätietopyyntöjen yhteyteen on liitettävä aikataulu, jossa esitetään, mihin mennessä luvanhaltijan on toimitettava pyydetyt, sekä tapauksen mukaan jatkettu arviointimääräaika. Lausunnon hyväksymisen tai, jos on käynnistetty erityismenettely, koordinointiryhmän hyväksymisen tai komission päätöksen (tapauksen mukaan) ilmoittamisen jälkeen kyseeseen tulevat jäsenvaltiot muuttavat myyntilupaa 30 päivän kuluessa, kunhan myyntiluvan muuttamiseksi tarvittavat asiakirjat on toimitettu kyseeseen tuleville jäsenvaltioille. Työnjakomenettelyn mukaisesti hyväksytyt tyypin IB pienet muutokset voidaan toteuttaa heti, kun viiteviranomaisen myönteinen lausunto on vastaanotettu. Tyypin merkittävät muutokset (myös ne, jotka sisältävät tyypin IB pieniä muutoksia yhteen ryhmiteltynä), jotka on hyväksytty työnjakomenettelyn mukaisesti, voidaan panna täytäntöön 30 päivää viiteviranomaisen myönteisen lausunnon vastaanottamisen jälkeen, kunhan myyntiluvan muuttamiseksi tarvittavat asiakirjat on toimitettu kyseeseen tuleville jäsenvaltioille. Jos hakemus on toimitettu koordinointiryhmän käsiteltäväksi, muutosta tai muutoksia ei saa toteuttaa ennen kuin erityismenettelyssä on päätetty, että muutos tai muutokset hyväksytään. Turvallisuusseikkoihin liittyvät muutokset on toteutettava luvanhaltijan ja viiteviranomaisen kesken sovitussa aikataulussa. 3.4 Työnjaon arviointi, johon sisältyy keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjä lääkkeitä Kun vastaanotetaan työnjakomenettelyä koskeva hakemus, joka vaikuttaa ainakin yhteen keskitetysti myönnettyyn myyntilupaan, virasto käsittelee sen seuraavasti: Virasto vahvistaa kelpuutetun työnjakomenettelyä koskevan hakemuksen vastaanoton. Virasto käynnistää menettelyn välittömästi kelpuutetun hakemuksen vastaanoton vahvistamisen jälkeen. Luvanhaltijalle ilmoitetaan hyväksytystä aikataulusta menettelyn alussa. Virasto nimittää esittelijän (ja joissain tapauksissa myös avustavan esittelijän) johtamaan arviointimenettelyä. Menettely keskeytetään lisätietojen vastaanottamiseen saakka. Yleensä sovelletaan enintään yhden kuukauden keskeytystä. Kuukautta pidempää keskeytystä haluavan luvanhaltijan on lähetettävä perusteltu pyyntö virastolle, joka antaa sen ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean tai eläinlääkekomitean hyväksyttäväksi. Täydentävien lisätietopyyntöjen yhteydessä sovelletaan pääsääntöisesti uutta määräajan keskeytystä enintään kuukauden ajan; perustelluista syistä keskeytys voi kestää enintään kaksi kuukautta. Vastausten arviointi komiteassa voi kestää enintään 30 tai 60 päivää luvanhaltijan toimittamien tietojen monimutkaisuuden ja määrän mukaan. Tarvittaessa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevässä komiteassa tai eläinlääkekomiteassa voidaan järjestää suullinen selvitys komitean tai luvanhaltijan pyynnöstä. 3.5 Sellaisen työnjaon arvioinnin tulos, johon sisältyy keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjä lääkkeitä Virasto antaa arviointimääräajan loppuun mennessä hakemusta koskevan lausunnon, johon sisältyy arviointiraportti. Virasto ilmoittaa asiasta luvanhaltijalle ja kyseeseen tuleville jäsenvaltioille (tarpeen mukaan). Jos luvanhaltija ei hyväksy lausuntoa, se voi pyytää uudelleentarkastelua asetuksen (EY) N:o 726/ artiklan 2 kohdassa ja 34 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Jos viraston lausunto on myönteinen ja muutos vaikuttaa tai muutokset vaikuttavat komission tekemään myyntiluvan myöntämispäätökseen, virasto toimittaa komissiolle lausuntonsa ja sen perustelut sekä myyntiluvan muuttamiseen tarvittavat asiakirjat. Jos virasto katsoo, että joitakin muutoksia ei voida hyväksyä, lausuntoon on liitettävä luettelo niistä muutoksista, joita ei pidetä hyväksyttävinä. Muutoksia voidaan pitää hyväksyttävinä vain joidenkin lääkkeiden osalta.

18 C 223/18 Euroopan unionin virallinen lehti Kun kyseeseen tulevat jäsenvaltiot ovat vastaanottaneet tai komissio on vastaanottanut myönteisen lausunnon, sovelletaan seuraavia vaiheita: Vastavuoroisen tunnustamismenettelyn tai puhtaasti kansallisen menettelyn mukaisesti hyväksyttyjen lääkkeiden tapauksessa kyseeseen tulevien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä lausunto, ilmoitettava tästä virastolle ja tarvittaessa muutettava kansallisia myyntilupia 60 päivän kuluessa, kunhan myyntiluvan tai -lupien muuttamiseksi tarvittavat asiakirjat on toimitettu. Tyypin IB pienet muutokset (lukuun ottamatta niitä, jotka on ryhmitelty tyypin merkittävien muutosten kanssa yhteen) voidaan toteuttaa heti, kun viraston myönteinen lausunto on vastaanotettu. Tyypin merkittävät muutokset (ja tyypin IB pienet muutokset, jotka on ryhmitelty tyypin muutosten kanssa yhteen) voidaan toteuttaa 30 päivän kuluessa siitä, kun viraston myönteinen lausunto on vastaanotettu, kunhan i) myyntiluvan muuttamiseksi tarvittavat asiakirjat on toimitettu kyseeseen tuleville jäsenvaltioille ja ii) hakemusta ei ole toimitettu koordinointiryhmän käsiteltäväksi. Keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden tapauksessa komissio muuttaa tarvittaessa ja kunhan myyntilupien muuttamiseksi tarvittavat asiakirjat on toimitettu asiaan liittyviä lupia kahden kuukauden kuluessa seuraavissa tapauksissa: i) muutokset, jotka liittyvät uuden terapeuttisen käyttöaiheen lisäämiseen tai olemassa olevan muuttamiseen; ii) muutokset, jotka liittyvät uuden vasta-aiheen lisäämiseen; iii) muutokset, jotka liittyvät annostuksen muuttamiseen; iv) muutokset, jotka koskevat lisäystä tai muutosta muuhun kuin elintarviketuotantoon tarkoitettuun eläinlääkkeen kohde-eläinlajiin; v) muutokset, jotka liittyvät serotyypin, kannan tai vastaaineen taikka seroen, kantojen tai vasta-aineiden yhdistelmän korvaamiseen tai lisäämiseen eläimille tarkoitetussa rokotteessa; vi) muutokset, jotka liittyvät ihmisen influenssaa vastaan tarkoitettujen kausiluonteisten, pandemiaa edeltävien ja pandemiarokotteiden vaikuttavien aineiden muutoksiin; vii) muutokset, jotka liittyvät eläinlääkkeen varoajan muutoksiin; viii) muut tyypin muutokset, joiden tarkoituksena on muuttaa eläinlääkkeen myyntiluvan myöntämispäätöstä kansanterveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön liittyvän merkittävän huolenaiheen vuoksi. Muiden muutosten tapauksessa komissio muuttaa myyntiluvan myöntämispäätöstä viimeistään 12 kuukauden kuluttua. Tyypin IB pienet muutokset (lukuun ottamatta niitä, jotka on ryhmitelty tyypin merkittävien muutosten kanssa yhteen) voidaan toteuttaa heti, kun viraston myönteinen lausunto on vastaanotettu. Tyypin merkittävät muutokset (ja ne tyypin IB pienet muutokset, jotka on ryhmitelty yhteen tyypin muutosten kanssa), lukuun ottamatta muutoksia, jotka edellyttävät komission päätöksen hyväksymistä kahden kuukauden kuluessa, voidaan toteuttaa 30 päivän kuluessa siitä, kun viraston myönteinen lausunto on vastaanotettu, kunhan myyntiluvan muuttamiseksi tarvittavat asiakirjat on toimitettu. 4. LTE Liitteessä on neljä lukua, joissa muutokset luokitellaan seuraavasti: A) Hallinnolliset mukautukset, B) Laadulliset mukautukset, C) Turvallisuuteen, tehoon ja lääketurvaan liittyvät mukautukset ja D) Erityiset mukautukset veriplasman pää sisältävään asiakirjaan (Plasma Master File) ja rokoteantigeenin pää sisältävään asiakirjaan (Vaccine Antigen Master File). Kun tekstissä viitataan tämän liitteen kohtiin, muutos on merkittävä seuraavaa rakennetta käyttäen: X.N.x.n ( muutoskoodi ). X viittaa tässä liitteessä olevaa, muutoksen sisältävää lukua kuvaavaan suuraakkoseen (esim. A, B, C tai D) N viittaa muutoksen sisältävän luvun sisäiseen osajakoon (esim. I,, I) x viittaa muutoksen sisältävän luvun alakohtaan (esim. a, b, c) n viittaa tässä liitteessä yksittäiselle muutokselle annettuun numeroon (esim. 1, 2, 3). Liitteen kukin luku sisältää seuraavat: Luettelo muutoksista, jotka on luokiteltava tyypin IA pieniksi muutoksiksi tai tyypin huomattaviksi muutoksiksi muutosasetuksen 2 artiklan ja liitteen määritelmien mukaisesti. Lisäksi ilmoitetaan, mitkä tyypin IA pienet muutokset edellyttävät muutosasetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädettyä välitöntä ilmoitusta. Luettelo muutoksista, joita on pidettävä tyypin IB pieninä muutoksina. On huomattava, että muutosasetuksen 3 artiklan mukaisesti tätä luokkaa sovelletaan oletusarvoisesti. Liitteessä ei myöskään pyritä esittämään tyhjentävää luetteloa tämän luokan muutoksista. Tässä liitteessä ei käsitellä laajennusten luokittelua, koska ne on esitetty muutosasetuksen liitteessä I olevassa tyhjentävässä luettelossa. Kaikkia muutosasetuksen liitteessä I täsmennettyjä muutoksia on pidettävä myyntiluvan laajennuksina; mitään muita muutoksia ei voida luokitella sellaisiksi.

19 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/19 Jos yksi tai useampi tässä liitteessä tyypin IA pienelle muutokselle määritellyistä ehdoista ei täyty, kyseinen muutos voidaan ilmoittaa tyypin IB muutoksena ( oletusarvoisesti tyypin IB muutos ), jollei muutosta ole nimenomaisesti luokiteltu tyypin huomattavaksi muutokseksi tässä liitteessä tai muutosasetuksen 5 artiklan mukaisessa suosituksessa tai jollei hakija katso, että muutos voi vaikuttaa merkittävästi lääkkeen laatuun, turvallisuuteen tai tehoon. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että oletusarvoisesti tyypin IB muutoksena ilmoitettu muutos voi vaikuttaa merkittävästi lääkkeen laatuun, turvallisuuteen tai tehoon, se voi pyytää, että hakemus päivitetään ja käsitellään tyypin muutoksena. Tässä liitteessä testimenetelmällä on sama merkitys kuin analyysimenetelmällä ja raja-arvoilla on sama merkitys kuin hyväksymisedellytyksillä. Laatuvaatimusparametrilla tarkoitetaan laatutekijää, jolle määritellään testimenetelmä ja raja-arvot, esim. määritys, identiteetti, vesipitoisuus. Kun laatuvaatimusparametri lisätään tai poistetaan, samalla lisätään tai poistetaan vastaavat testimenetelmä ja raja-arvot. Jos samaan aikaan tehdä useita pieniä muutoksia (esim. samaan menetelmään tai prosessiin tai materiaaliin) tai jos vaikuttavan aineen tai lopputuotteen laatutietoja päivitetään merkittävästi, hakijan on otettava huomioon muutosten kokonaisvaikutus lääkkeen laatuun, turvallisuuteen tai tehoon harkitessaan asianmukaista luokitusta ja ilmoitettava muutokset tämän mukaisesti. Tyypin IB ja tyypin muutoksista on annettava lisätietoja kulloisenkin mukautuksen luonteen mukaisesti. Jos muutos on tämän lisäksi sellainen, että sen perusteella on tarkistettava valmisteyhteenvetoa, myyntipäällysmerkintöjä tai pakkausselostetta (joista käytetään yhteisesti nimitystä valmiste ), näiden mukautus katsotaan muutoksen osaksi. Tällöin päivitetyt valmiste ja mahdolliset käännökset on toimitettava hakemuksen osana. Vedokset ja näytteet on toimitettava viitejäsenvaltiolle, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle. Ei ole tarpeen ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille Euroopan farmakopean tai jäsenvaltion kansallisen farmakopean päivitetystä monografiasta, jos luvan saaneen lääkkeen asiakirjoissa viitataan voimassa olevaan painokseen. Hakijoiden on syytä muistaa, että päivitettyä monografiaa on ryhdyttävä noudattamaan kuuden kuukauden kuluessa. Mahdolliset mukautukset Euroopan farmakopean sertifikaatin tueksi laadittujen asiakirjojen sisältöön on toimitettava lääkkeiden ja terveydenhuollon eurooppalaiselle laatutyöelimelle (European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM). Jos todistusta kuitenkin tarkistetaan sen jälkeen, kun EDQM on arvioinut mukautusta, kaikki asianomaiset myyntiluvat on päivitettävä. Direktiivin 2001/83/EY liitteessä I olevan I osan 1 kohdan nojalla veriplasman pää sisältävän asiakirjan (jäljempänä PMF ) ja rokoteantigeenin pää sisältävän asiakirjan ( VAMF ) mukautusten yhteydessä noudatetaan muutosasetuksessa säädettyjä muutosten arviointimenettelyjä. Sen vuoksi näiden ohjeiden luvussa D annetaan luettelo muutoksista, jotka koskevat erityisesti PMF- tai VAMF-asiakirjoja. Näiden muutosten tarkistuksen jälkeen kaikki kyseiset myyntiluvat on päivitettävä näiden ohjeiden luvun B.V mukaisesti. Mikäli veriplasmasta peräisin olevan lääkkeen lähtöaineena käytettävää ihmisveriplasmaa koskevia asiakirjoja ei toimiteta PMF:n osana, myyntilupaa koskevissa asiakirjoissa kuvattua lähtöainetta koskevat muutokset on käsiteltävä tämän liitteen mukaisesti. Tässä liitteessä esiintyvillä viittauksilla myyntilupaa koskevien asiakirjojen mukautuksiin tarkoitetaan lisäystä, korvaamista tai poistamista, jollei muuta ole nimenomaisesti todettu. Jos asiakirjojen mukautukset ovat pelkästään toimituksellisia, niitä ei yleensä pidä toimittaa erillisenä muutoksena vaan ne voidaan sisällyttää asiakirjojen kyseistä osaa koskevaan muutokseen. Tällaisissa tapauksissa hakemuksessa on ilmoitettava selvästi, että kyseessä on toimituksellinen mukautus, ja on annettava ilmoitus siitä, ettei asiakirjojen kyseisen osan sisältö ole muuttunut toimituksellisen mukautuksen vuoksi ilmoitetun muutoksen sisältöä lukuun ottamatta. On huomattava, että toimituksellisiin mukautuksiin sisältyy vanhentuneen tai tarpeettoman tekstin poistaminen, muttei laatuvaatimusparametrien tai valmistusselostusten poistaminen.

20 C 223/20 Euroopan unionin virallinen lehti LTE Aihealue / Mukautusten ala Muutos Sivu A. HALLINNOLLISET MUKAUTUKSET B. LAADULLISET MUKAUTUKSET I Vaikuttava aine a) Valmistus b) Vaikuttavan aineen valvonta c) Pakkauksen sulkemistapa d) Säilyvyys e) Suunnitteluavaruus ja hyväksynnän jälkeinen muutoksenhallintasuunnitelma Lopputuote a) Kuvaus ja koostumus b) Valmistus c) Apuaineiden tarkastus d) Lopputuotteen tarkastus e) Pakkauksen sulkemistapa f) Säilyvyys g) Suunnitteluavaruus ja hyväksynnän jälkeinen muutoksenhallintasuunnitelma h) Vieraiden aineiden turvallisuus I CEP/TSE/monografiat IV Lääkinnälliset laitteet V Mukautukset muihin sääntelymenettelyihin perustuvaan myyntilupaan a) PMF/VAMF b) Erityismenettely C. TURVALLISUUTTA, TEHOA, LÄÄKETURVAA KOSKEVAT MUKAUTUKSET I Ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet Eläinlääkkeet erityiset mukautukset D. PMF/VAMF

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2008R1234 FI 02.11.2012 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1234/2008, annettu 24 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

12.12.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 334/7

12.12.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 334/7 12.12.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 334/7 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1234/2008, annettu 24 päivänä marraskuuta 2008, ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2015 L 159/27 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2014 COM(2014) 557 final 2014/0256 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista

B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 1995R0297 FI 20.11.2005 003.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 Neuvoston ja Coreperin esityslistoissa käytettävät termit 7178/16 AJL/isk

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 6 MUUT REKISTERIMERKINNÄT LUKU 1 VASTAKANTEET

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan kehitysrahaston (EKR) komitean työjärjestyksen hyväksymisestä

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan kehitysrahaston (EKR) komitean työjärjestyksen hyväksymisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston (EKR) komitean työjärjestyksen hyväksymisestä FI FI LIITE asiakirjaan

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2309/93, annettu 22 heinäkuuta 1993,

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2309/93, annettu 22 heinäkuuta 1993, NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2309/93, annettu 22 heinäkuuta 1993, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston

Lisätiedot

L 167/44 Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/44 Euroopan unionin virallinen lehti L 167/44 Euroopan unionin virallinen lehti 27.6.2012 Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kemikaaliviraston tuloja ei käytetä tähän asetukseen perustuvien tehtävien hoitamiseen.

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

LIITE I LÄÄKEVALMISTEEN NIMI, LÄÄKEMUOTO, VAHVUUS, ELÄINLAJI, ANTOREITIT JA MYYNTILUVAN HALTIJA 1/7

LIITE I LÄÄKEVALMISTEEN NIMI, LÄÄKEMUOTO, VAHVUUS, ELÄINLAJI, ANTOREITIT JA MYYNTILUVAN HALTIJA 1/7 LIITE I LÄÄKEVALMISTEEN NIMI, LÄÄKEMUOTO, VAHVUUS, ELÄINLAJI, ANTOREITIT JA MYYNTILUVAN HALTIJA 1/7 Myyntiluvan hakija/haltija Tuotteen kauppanimi Lääkemuoto Vahvuus Eläinlaji Antotiheys ja -reitti Annossuositus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1999D0468 FI 23.07.2006 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/13

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/13 28.2.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 55/13 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot