Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho"

Transkriptio

1 Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

2 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki -projektin toimeksiannosta. Hankkeen keskeiset rahoittajat ovat Euroopan Sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus. Selvityksessä analysoitiin 20 eri kuntien, seutukuntien ja maakuntien maahanmuuttostrategiaa, monikulttuurisuus- ja kotoutumisohjelmaa. Lisäksi peilattiin maahanmuuttoa erikseen viiden maakuntaohjelman sisällön kautta. Analyysin kohteena olevat ohjelmat on esitelty taulukossa 1. Selvitys jakautuu tilastolliseen ja laadulliseen osioon, jotka yhdessä muodostavat tulkintoihin vaikuttavan kokonaisuuden. Tilastollisessa osiossa analysoitiin yleisesti maahanmuuton kasvavaa merkitystä 2000-luvulla ja pureuduttiin sen jälkeen selvitysalueen kuntien maahanmuuton määrään ja rakenteeseen vuosina Laadullisessa osion tavoitteena oli identifioida eli tunnistaa eri alueiden strategioiden ja ohjelmien perusteella sellaisia hyviä käytäntöjä, toimintamalleja, kokemuksia, tuotoksia ja tuloksia, joita voidaan hyödyntää neljän Keski-Uudenmaan kunnan ja kolmen Riihimäen seudun kunnan maahanmuutto- ja monikulttuurisuusohjelmien laadintaan liittyvässä prosessissa tai tausta-aineistona. Tavoitteena oli nostaa jokaisesta strategiasta ja ohjelmasta aluetasosta riippumatta esiin keskeisiä käytännön toteuttamiseen liittyviä näkökulmia ja sitä kautta keskeisiä kehittämistarpeita. Laadullinen sisällönanalyysi toteutettiin niin sanotulla meta-analyysillä. Selvityksen kohteena olivat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava ja Nurmijärvi Keski-Uudeltamaalta ja Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki Kanta-Hämeestä. Selvitysalueella asui noin asukasta huhtikuun lopussa Analyysin kohteeksi valittiin paikallisia, seudullisia ja maakunnallisia maahanmuutto-, monikulttuurisuus- tai kotoutusohjelmia eri puolilta Suomea. Analyysin kohteena oli ohjelmia sekä suurista, keskisuurista ja pienistä kaupungeista että seudullisia ja maakunnallisia ohjelmia. Analyysin kohteeksi valittiin tutkimuksellisista syistä tietoisesti väestöpohjaltaan ja sijainniltaan toisistaan poikkeavia heterogeenisiä alueita. Näin analyysiin saatiin mukaan sellaisia alueita, joilla on yhtäältä pitkäaikaisempaa kokemuksellista ja tuloksellista tietoa maahanmuutosta ja toisaalta alueita joissa maahanmuuton edistäminen on alkutekijöissään. Tavoitteena oli monipuolisen kohdejoukon avulla tunnistaa mahdollisimman kattavasti sellaisia tekijöitä, joilla saattaa olla käytännön merkitystä Keski-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen kunnissa. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin tietokanta eri aluetason ohjelmista ja strategioista. Aineisto kerättiin sähköiseen muotoon. Ensivaiheen aineistoon perehtymisen ja läpikäymisen jälkeen tehtiin yksityiskohtainen, analyyttinen ja järjestelmällinen syväanalyysi hyödyntämällä metodisena menetelmänä niin sanottua meta-analyysiä. Meta-analyysi on tilastollinen menetelmä, jonka avulla etsitään laajasta aineistosta isoja päätelmiä yhdistämällä aiempia samaa asiaa tai teemaa käsitelleitä tutkimustuloksia. Tavoitteena

3 3 on saada aikaan synteesi, joka antaa tutkittavista kysymyksistä eli selvityksen kohteena olleista maahanmuuttostrategioiden ja ohjelman keskeisestä sisällöstä vahvempaa näyttöä kuin pureutumalla yksittäisen alueen yksittäiseen strategiaan tai ohjelmaan. Taulukko 1. Analyysin kohteena olevat ohjelmat ja strategiat Ohjelman nimi Kunnallinen ohjelma Seudullinen ohjelma Alueellinen ohjelma Helsinki Monimuotoisuus ja maahanmuutto-ohjelma X Kotoutuminen Kuopioon toimenpideohjelma X Savonlinnan kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma X Oulu tavoitteena kansainvälinen työvoima ohjelma X Kouvolan maahanmuutto-ohjelma X Espoon monikulttuurisuusohjelma X Vantaan monikulttuurisuusohjelma X Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma X Lieksan kaupungin maahanmuuttostrategia 2020 X Pieksämäen maahanmuutto-ohjelma X Kauhajoen seudun maahanmuuttostrategia X Järvi-Pohjanmaan yhteis-toiminta-alueen maahan-muuttostrategia ja kotoutta-misohjelma X Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttajien kotouttamisohjelma X Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelma X Lappeenrannan seudun maahanmuutto-ohjelma X Itä-Suomen maahanmuutto-strategia 2014 (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu) X Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma X Pohjanmaan ja Keski-Pohjan-maan työperäisen maahan-muuton strategia X Pirkanmaan maahanmuut-topoliittinen puiteohjelma X Lapin maahanmuuttostrategia 2017 X

4 4 Kuviossa 1 esitetään selvityksen toteuttamiseen liittyvät aineistot ja selvityksen toteuttamisen vaiheet. Kuvio 1. Selvityksen toteuttamisen vaiheet Meta-analyysiin valittiin viisi keskeistä tutkimuskysymystä tai teemaa, joiden kautta analysoitiin kaikkia aineistoon kuuluvia maahanmuuttostrategioita ja ohjelmia. Metaanalyysin keskeiset tutkimuskysymykset olivat seuraavat: I. Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen, II. III. IV. Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Työperäisen maahanmuuton edistäminen Alueen vetovoiman ja houkuttelevuuden edistäminen V. Suvaitsevaisten arvojen ja asenteiden sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

5 5 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMINEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Maahanmuuttajien kotoutumisen juridiset näkökulmat liittyivät kotouttamislakiin ja kotouttamissuunnitelmaan. 2.1 Kotoutumislaki Laki kotoutumisen edistämisestä annettiin ja se astui voimaan Kotoutumislain 32 :n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Soveltamisala koskee kaikkia eri perustein kuntaan tulleita maahanmuuttajia. Uutena asiana laissa on muun muassa se, että kunnalla on kokonais ja koordinaatiovastuu maahanmuuttajien kotouttamisasioissa. Kunnan kotouttamisohjelma voi olla kunnallinen tai seudullinen. Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kotoutumislain 33 pykälässä määritellään tarkemmin, mitä kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää. Sen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on sisältää suunnitelma siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina. Kunnalla on velvoite laatia ja laatiminen edellytys jatkossa valtion pakolaisista maksettavien kuntakorvausten maksamiselle Lisäksi keskinäinen työnjako kunnan kotouttamisasioissa täsmennetään, mutta lähtökohtana on se, että kaikki kunnan toimialat tulee olla mukana tekemässä kotouttamistyötä. Lisäksi kunnan aloitteesta mukaan voidaan kutsua, TE-toimiston, Kelan, poliisin ja 3.sektorin edustajat. Monialaista yhteistyötä vahvistetaan mm. paikallisten neuvottelukuntien asettamisella kotouttamisen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Ely-keskus seuraa kotouttamisohjelmia ja valtakunnallisesti toteutetaan kunnilla kotoutumispalveluiden seurantakyselyjä Kunnan tehtävät ovat seuraavat (30 ): Kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta Maahanmuuttaja kunnan asukkaana on lähtökohtana kotoutumisen edistämisess Huolehdittava, että palvelut soveltuvat maahanmuuttajille Huolehdittava, että toimenpiteet ja palvelut järjestetään tarvetta vastaavasti Huolehdittava oman henkilöstön kotouttamisen osaamisen kehittämisestä Kaikki kunnan toimijat mukana: esim. neuvola, terveyskeskus, sosiaalitoimisto, päivähoito, koulu, nuorisopalvelut, liikunta- ja kulttuuritoiminta

6 6 Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävät ovat seuraavat (40 ): Vastaa työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille Huolehdittava, että palvelut sopivat myös maahanmuuttajille 2.2 Kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea, on oikeus yhteistyössä kunnan ja TEtoimiston kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan. Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelma korvaa työvoimapalvelulaissa tarkoitetun työnhakusuunnitelman. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan samoista asioista kuin työnhakusuunnitelmassa eli kartoitetaan asiakkaan osaaminen ja työnhakuvalmiudet ja sovitaan toimenpiteet työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Maahanmuuttajalla, jolla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, on velvollisuus osallistua kotoutumissuunnitelman laatimiseen sekä suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin. Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan enintään kolme vuotta tai erillisellä suunnitelmaoikeuden pidentämispäätöksellä (kotiäidit, sairauslomilla olevat) enintään viisi vuotta siitä, kun maahanmuuttaja on ensimmäisen kerran merkitty suomalaisen kotikunnan väestötietojärjestelmään. Kotouttamislain (1386/2010) 13 :n mukaan kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kunnan, työvoimatoimiston ja maahanmuuttajan kesken toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Koska maahanmuuttajien ammattitaidot ja koulutustaustat vaihtelevat suuresti, palvelutarpeet ovat hyvin yksilöllisiä.

7 7 3. MAAHANMUUTON MÄÄRÄ JA PROFIILI SELVITYSALUEEN KUNNISSA Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapon (2012) mukaan Suomessa olisi alle 15-vuotiaita vähemmän kuin 120 vuoteen, jos vieraskielisiä ei olisi. Suomeen olisi viimeisen 20 vuoden aikana syntynyt lasta vähemmän, jos vieraskieliset äidit eivät olisi hankkineet lapsia. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuonna 2002 olisi syntynyt vain lasta eli vähemmän kuin yhtenäkään vuonna suuren nälkävuoden 1868 jälkeen. Jos poikkeusvuosi 1868 jätetään huomiotta, syntynyttä lasta täytyy hakea vieläkin kauempaa eli vuodelta Maahanmuutto on ennen muuta 2000-luvun ilmiö Suomessa. Ulkomaan kansalaisten määrä ja osuus väkiluvusta on kasvanut nopeasti 2000-luvun aikana, mutta ulkomaalaisten määrä on edelleen alhainen millä tahansa mittarilla mitattuna verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Suomessa asui ulkomaan kansalaista, vieraskielistä ja ulkomailla syntynyttä vuoden 2011 lopussa. Sellaisia, jotka ovat sekä ulkomailla syntyneitä, vieraskielisiä että ulkomaan kansalaisia oli Suomen väestöstä alle kuusi prosenttia oli ulkomailla syntyneitä tai toisen polven maahanmuuttajia vuoden 2011 lopussa. Ruotsissa ulkomailla syntyneitä on noin kolme kertaa enemmän (15 %) ja toisen polven maahanmuuttajiakin jo noin viisi prosenttia koko väestöstä. Norjassa ja Tanskassa ulkomailla syntyneiden osuus on kaksinkertainen (10 %) Suomeen verrattuna. Ulkomaan kansalaisten osuus oli noin 3,3 % ja vieraskielisten 4,9 % väestöstä. Vaikka ulkomaan kansalaisten määrä on alhainen, on kasvuvauhti ollut varsin ripeää. Suomessa oli noin ulkomaan kansalaista vuonna 1990, mutta määrä noin henkilöön vuonna 2000 ja edelleen noin henkilöön vuoden 2011 lopussa. Toisin sanoen valtaosa vieraskielisistä on tullut Suomeen viimeisen 15 vuoden aikana. Suurin vieraskielisten ryhmä oli venäjää äidinkielenään puhuvat, joita oli henkilöä. Seuraavaksi suurimmat vieraskieliset ryhmät olivat vironkieliset (38 364),somalinkieliset (14 769), englanninkieliset (14 666) ja arabiankieliset (12 042) Maahanmuuttojen määrä on ollut viime vuonna korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Tilastokeskuksen mukaan ulkomailta Suomeen muutti vuoden 2012 aikana henkeä. Määrä on edellisvuotta suurempi ja suurin luku itsenäisyyden aikana. Vuosina 2011 ja 2012 rikottiin aikaisemmat maahanmuuttoennätykset. Maahanmuutoista noin 75 % oli ulkomaan kansalaisten muuttoja. Vuosina 2011 ja 2012 ulkomailta saatu muuttovoitto nousi noin henkilöön. Muuttovoitto ulkomailta nousi kaksi kertaa merkittävämmäksi tekijäksi koko maan väestönlisäyksessä kuin luonnollinen väestönlisäys. Suomen vuoden 2012 väestönlisäyksestä vieraskielisten osuus oli peräti 87 prosenttia. Yhtenä 2000-luvun muuttoliikkeen keskeisenä erityispiirteenä voidaan pitää juuri lisääntynyttä maahanmuuttoa. Maahanmuutosta on tullut usealla alueella joko tärkein tai ainoa väestönkehityksen dynaaminen osatekijä. Suomen ja ulkomaiden välisessä muuttoliikkeessä kaikki maakunnat ovat muuttovoitollisia. Siirtolaisuus tasapainottaa usean sellaisenkin maakunnan muuttotasetta, jotka kärsivät muuttotappioista maan sisäisessä muuttoliikkeessä. Nettomaahanmuuton ja -maassamuuton summa oli tappiollinen vain kuudessa maakunnassa. Noin puolessa Suomen maakunnista vieraskielisten osuus työikäisestä väestöstä on vähintään neljä prosenttia. Alueelliset erot ovat suuria. Kuviossa 2. on esitetty vieraskielisten osuus

8 8 työikäisestä väestöstä maakunnittain. Maakunnittain tarkasteltuna vieraskielisten osuus väestöstä oli korkein Uudellamaalla, 9,3 prosenttia, Ahvenanmaalla, 6,1 prosenttia ja VarsinaisSuomessa, 5,1 prosenttia. Vieraskielisten osuus väestöstä oli matalin Etelä-Pohjanmaalla, 1,6 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla, 1,9 prosenttia. Pääkaupunkiseudun asukkaista 11,8 prosenttia oli vieraskielisiä. Uudellamaalla vieraskielisten osuus on melkein kuusinkertainen Etelä-Pohjanmaahan verrattuna. Lähde: Tilastokeskus, Väestö- ja kuolemansyytilastot; Markus Rapo 2012 Kuvio 2. Vieraskielisten osuus (%) työikäisestä väestöstä maakunnittain vuonna 2010 Vuosina noin 95 prosenttia kunnista sai muuttovoittoa maahanmuutosta lisääntyneen maahanmuuton ja alhaisen lähtötason vuoksi. Vaikka lähes kaikki kunnat saavat määrällistä muuttovoittoa maahanmuutosta, vieraskieliset keskittyvät jopa kantaväestöä enemmän harvoihin kuntiin. Asukasluvultaan neljässä suurimmassa kunnassa (Helsinki, Espoo, Tampere ja Vantaa) asuu lähes neljännes väestöstä, mutta noin puolet vieraskielisestä väestöstä. Vieraskielisistä lähes neljä viidestä (75 %) asuu 17 kunnassa. Helsingissä asuu sekä lukumääräisesti että suhteellisesti eniten vieraskielisiä. Vuoden 2010 lopussa Helsingissä asui runsaat vieraskielistä, mikä oli 11 prosenttia pääkaupungin väestöstä. Kunnittain vieraskielisten osuudet väestöstä olivat korkeimmat Helsingissä (12,2 prosenttia), Vantaalla (11,9 prosenttia) ja Espoossa (11,3 prosenttia) Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaasta väestöstä on vaihdellut suuresti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Huippulukemissa oltiin 1980-luvun lopulla, jolloin koko väestön työllisyysaste oli lähemmäs 75 prosenttia. Vuoden 1993 lamassa saavutettiin aallonpohja: työtä oli vain 60 prosentilla työikäisestä väestöstä. Maahanmuuttajien työllisyysaste on heikompi

9 9 kaikissa ikäryhmissä kantaväestöön verrattuna. Maahanmuuttajista jää suurempi osa ilman perusasteen jälkeistä koulutusta kuin koko väestössä keskimäärin, mikä entisestään vaikeuttaa heidän pääsyään työmarkkinoille. Ulkomaalaista syntyperää olevien (18 63-vuotiaiden) työllisyysaste oli 53,3 % vuoden 2011 lopussa, kun suomalaista syntyperää olevien työllisyysaste oli 70,9 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työllisyysaste oli korkein vuotiaiden ikäryhmässä sekä ulkomaalaista että kotimaista syntyperää omaavilla. Suomalaista syntyperää olevien työllisyysaste oli kaikissa ikäryhmissä keskimäärin 17,6 % korkeampi kuin ulkomaalaistaustaisilla. Suurin erotus ikäryhmittäin tarkasteltuna oli vuotiaiden ikäryhmässä (erotus 26,4 %). Alueelliset erot ulkomaalaisperäisten työllisyysasteessa olivat varsin suuret. Ulkomaalaisperäisten työllisyysaste oli korkein Etelä-Pohjanmaalla (59,9 %), Satakunnassa (57,6 %) ja Kanta-Hämeessä (56,1 %) ja alhaisin Lapissa (41 %), Pohjois-Karjalassa (41,5 %) ja Kymenlaaksossa (43,1 %). Kanta-Hämeen ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste oli kolmanneksi korkein (56,1 %) ja Uudenmaan neljänneksi (55,9 %) korkein 19 maakunnan joukossa. Työllistyminen näyttää olevan vaikeinta ensimmäisen polven maahanmuuttajilla (kuvio 2). Heidän työllisyysasteensa on parhaimmillaankin ollut noin kahdeksan prosenttiyksikköä alempi kuin koko väestön ja pahimmillaan jopa 26 prosenttiyksikköä alempi. Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus; Ruotsalainen & Nieminen 2012 Kuvio 3. Eri väestöryhmien työllisyysasteet vuosina Kuvioissa 4. ja 5. esitetään sekä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Nurmijärven että Hausjärven, Lopin ja Riihimäen demografinen kilpailukyky väestönkehityksen kolmen osatekijän mukaan.

10 10 Kuvio 4. Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Nurmijärven demografinen kilpailukyky väestönkehityksen osatekijöiden mukaan vuosina

11 11 Keski-Uudenmaan neljän kunnan väestönlisäys oli yhteensä henkilöä vuosina Väestönlisäys jakautui osatekijöittäin tarkasteltuna varsin tasaisesti luonnollisen väestönlisäyksen (53 %) ja muuttoliikkeen (47 %) välillä. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava ja Nurmijärvi saivat luonnollista väestönlisäystä (syntyvyyskuolleisuus) joka ainoa vuosi 2000-luvulla. Kaikki neljä kuntaa saivat muuttovoittoa maan sisäisestä muuttoliikkeestä yhteenlaskettuna vuosina , mutta kärsivät myös yksittäisinä vuosina muuttotappioita. Maahan- ja maastamuuton erotus eli nettosiirtolaisuus oli positiivinen kaikissa neljässä kunnassa. Hyvinkää ja Järvenpää saivat muuttovoittoa siirtolaisuudesta joka ainoa vuosi vuosien välillä. Kerava ja Nurmijärvi saivat yksittäisinä vuosina vähäisiä muuttotappioita siirtolaisuudesta. Kunnittain tarkasteltuna Nurmijärven väestönlisäys oli määrällisesti suurin (8391 henkilöä). Keravan (4369) ja Järvenpään (4200) väestönlisäys oli määrällisesti samaa luokkaa. Hyvinkään väestönlisäys (3299) oli hieman alhaisempi. Väestönkehityksen osatekijöiden mukaan tarkasteltuna rakenne oli hyvin erilainen neljässä Keski-Uudenmaan kunnassa. Järvenpään väestönlisäys perustui vahvasti luonnolliseen väestönlisäykseen (71,7 prosenttia). Keravalla luonnollisen väestönlisäyksen osuus kasvusta oli 52,7 %:ia, Hyvinkäällä 46,7 %:ia ja Nurmijärvellä 44 %:ia. Siirtolaisuuden merkitys väestönlisäyksessä oli ylivoimaisesti korkein Hyvinkäällä, jossa 27,5 % väestönlisäyksestä perustui siirtolaisuuteen. Toisessa ääripäässä oli Nurmijärvi, jossa vain 5,5 % väestönlisäyksestä selittyi siirtolaisuuteen. Keravalla noin viidennes (18,3 %) kasvusta perustui siirtolaisuuteen ja Järvenpäässä alle viidennes (15 %). Riihimäen seudun kolmen kunnan eli Hausjärven, Lopen ja Riihimäen väestönlisäys oli yhteensä 4563 henkilöä vuosina (kuvio 4). Väestönkehitys jakautui osatekijöittäin tarkasteltuna epätasapainoisella tavalla ja poikkesi merkittävästi esimerkiksi Keski- Uudenmaan neljän kunnan tilanteesta. Riihimäen seudun kolmessa kunnassa luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli vain 13 % väestönlisäyksestä ja muuttoliikkeen peräti 87 %. Kunnittain tarkasteltuna Riihimäen väestönlisäys oli määrällisesti suurin (3094 henkilöä). Lopen (+848) ja Hausjärven (+621) väestönlisäys oli merkittävä kuntien väestöpohja huomioiden. Hausjärvi (+170) ja Riihimäen (+446) syntyneiden enemmyys ylitti kuolleisuuden, mutta Lopella (- 21) tilanne oli päinvastoin. Riihimäen seudun kuntien väestönlisäys perustui vahvasti maan sisäiseen muuttoliikkeeseen. Riihimäki ja Loppi saivat muuttovoittoa maan sisäisestä muuttoliikkeestä yhtä vuotta (Riihimäki vuosi 2009 ja Loppi vuosi 2012) lukuun ottamatta koko ajanjakson ajan. Hausjärvi sai muuttovoittoa maassamuutosta koko ajanjakson ajan, mutta neljää vuotena muuttotase oli negatiivinen. Nettosiirtolaisuus oli positiivinen kaikissa kolmessa kunnassa joka vuosi vuosien välisenä aikana. Riihimäen seudun kuntien väestönlisäys perustui vahvasti muuttovoittoihin maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Lopella maan sisäisen muuttoliikkeen merkitys oli peräti 92,7 % väestönlisäyksestä, Riihimäellä 68,6 % ja Hausjärvelläkin 54,1 %. Siirtolaisuuden merkitys väestönkasvussa oli viidenneksen luokkaa Hausjärvellä (18,5 %) ja Riihimäellä (17 %), mutta Lopella enää alle 10 %:ia (9,8 %).

12 12 Kuvio 5. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen demografinen kilpailukyky väestönkehityksen osatekijöiden mukaan vuosina

13 13 Vieraskielisten (muu kuin suomi, ruotsi tai saamen kieli) määrä on lisääntynyt kaikissa selvitysalueen kunnissa 2000-luvulla. Taulukossa 2. on esitetty vieraskielisten määrän kehitys selvitysalueen kunnissa vuosina Vuonna 2000 Keski-Uudenmaan neljässä kunnassa ja Riihimäen seudun kolmessa kunnassa oli yhteensä vieraskielistä. Nopeaa muutosta yhden vuosikymmenen aikana kuvaa se, että vieraskielisten määrä oli noussut jo henkilöön vuoden 2012 lopussa. Vieraskielisten määrä toisin sanoen lähes kolminkertaistui 13 vuoden aikana. Kunnittain tarkasteltuna vieraskielisten määrä lisääntyi määrällisesti eniten Keravalla ja Hyvinkäällä. Lähtötasoon verrattuna vieraskielisten määrä lisääntyi suhteellisesti eniten Nurmijärvellä, Riihimäellä ja Hausjärvellä. Vieraskielisten määrän kasvun nopeutta kuvaa se, että osassa selvitysalueen kuntia vieraskielisten määrä kolminkertaistui 13 vuoden aikana (Nurmijärvi, Riihimäki, Hausjärvi ja Kerava). Loppi oli ainoa selvitysalueen kunta, jossa vieraskielisten määrä vain kaksinkertaistui 13 vuoden aikana. Taulukko 2. Vieraskielisten määrän kehitys selvitysalueen kunnissa vuosina KUNTA MUUTOS ABS. MUU- TOS % Hausjärvi ,2 Hyvinkää ,8 Järvenpää ,2 Kerava ,5 Loppi ,1 Nurmijärvi ,5 Riihimäki ,7 YHTEENSÄ ,8 Kuvioissa 6 ja 7 on purettu yksityiskohtaisemmin maahan-, maasta- ja nettomaahanmuuttoa kaikkien selvitysalueen kuntien osalta vuosina Helsingin seudun neljä kuntaa saivat nettosiirtolaisuudesta muuttovoittoa yhteensä henkilöä ja Riihimäen seudun kolme kuntaa 725 henkilöä vuosina Selvitysalueen yhteenlaskettu muuttovoitto oli henkilöä. Hyvinkää sai nettosiirtolaisuudesta muuttovoittoa 907 henkilöä vuosina eli keskimäärin 70 henkilöä vuodessa. Hyvinkään muuttotase siirtolaisuudesta oli positiivinen koko ajanjakson ajan. Muuttovoitot vaihtelivat 12 henkilön (vuosi 2001) ja 136 henkilön (vuosi 2008) välillä.

14 14 Hyvinkään erityispiirre muihin selvitysalueen kuntiin on se, että se sai nettosiirtolaisuudesta enemmän muuttovoittoa kuin maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Järvenpää sai nettosiirtolaisuudesta muuttovoittoa 632 henkilöä eli keskimäärin 48,6 henkilöä vuodessa. Muuttotase oli positiivinen koko ajanjakson ajan. Muuttovoitot vaihtelivat 0 henkilön (vuosi 2001) ja 117 henkilön (vuosi 2011) välillä. Järvenpään muuttotase siirtolaisuudesta kasvoi voimakkaasti vuosina Järvenpään erityispiirre oli se, että kaupunki sai siirtolaisuudesta kaksi kertaa enemmän muuttovoittoa kuin maassamuutosta. Kerava sai siirtolaisuudesta muuttovoittoa 798 henkilöä eli 61,4 henkilöä vuodessa. Muuttotase oli positiivinen lukuun ottamatta vuosia 2000 ja Keravan muuttovoitot kasvoivat merkittävästi 2010-luvun vaihteen jälkeen: 136 henkilöä vuonna 2011 ja 151 henkilöä vuonna Keravan erityispiirre vuonna 2012 oli se, että kaupunki sai enemmän muuttovoittoa siirtolaisuudesta kuin kertaakaan tutkimusajanjakson aikana ja samanaikaisesti eniten muuttotappiota maan sisäisestä muuttoliikkeestä (-341 henkilöä). Nurmijärvi sai siirtolaisuudesta muuttovoittoa 462 henkilöä eli vain 35,5 henkilöä vuodessa. Muuttotase vaihteli -19 henkilön (vuosi 2001) ja 72 henkilön (vuodet 2011 ja 2012) välillä. Siirtolaisuudesta saadut muuttovoitot kasvoivat tutkimusajanjakson loppua kohden. Nurmijärven erityispiirre selvitysalueen muihin kuntiin oli se, että nettosiirtolaisuuden merkitys oli vähäisin väestönlisäyksessä (5,5 %). Nurmijärvi sai maassamuutosta 9 kertaa enemmän muuttovoittoa kuin siirtolaisuudesta. Hausjärvi sai siirtolaisuudesta 115 henkilöä muuttovoittoa eli 8,8 henkilöä vuodessa. Muuttotase oli positiivinen koko tutkimusajanjakson ajan. Muuttovoitot vaihtelivat vuosittain 3 ja 14 henkilön välillä. Siirtolaisuuden merkitys väestönlisäyksessä (18,5 %) oli toiseksi suurin Hyvinkään jälkeen. Loppi sai siirtolaisuudesta muuttovoittoa 83 henkilöä eli 6,4 henkilöä vuodessa. Muuttotase oli positiivinen koko ajanjakson ajan ja vaihteli 1 ja 18 henkilön välillä vuosittain. Siirtolaisuuden merkitys väestönlisäyksessä oli toiseksi (9,8%) alhaisin Nurmijärven jälkeen. Riihimäki sai siirtolaisuudesta muuttovoittoa 527 henkilöä eli 40,5 henkilöä vuodessa. Muuttotase oli positiivinen joka vuosi 2000-luvulla. Muuttovoitot vaihtelivat 2 ja 106 henkilön välillä. Siirtolaisuudesta saadut muuttovoitot kasvoivat merkittävästi ajanjakson jälkipuoliskolla. Riihimäki sai maassamuutosta neljä kertaa enemmän muuttovoittoa kuin siirtolaisuudesta.

15 15 Kuvio 6. Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Nurmijärven maahan-, maasta- ja nettomaahanmuutto vuosina

16 16 Kuvio 7. Hausjärven, Lopin ja Riihimäen maahan-, maasta- ja nettomaahanmuutto vuosina

17 17 Selvitysalueen kuntien tulijoiden maahanmuuttajien profiilia on mahdollista arvioida työmarkkinaaseman ja ikärakenteen näkökulmasta. Taulukkoon 3. on koottu maahan- ja maastamuuton erotus työmarkkina-aseman mukaan kunnittain vuosina Maahanmuuttajien työmarkkinaasema voi olla työllinen (työssä oleva), työtön työnhakija tai työvoiman ulkopuolella oleva. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat opiskelijat, lapset, eläkeläiset, työvoimaan kuulumattomat ja muut. Selvitysalueen kuntien tilanne on maahanmuuttajien työmarkkina-aseman näkökulmasta hyvä. Jokainen selvitysalueen kunta sai muuttovoittoa sekä työllisistä että työttömistä ja työvoiman ulkopuolisista. Selvitysalueen kunnat saivat työllisistä maahanmuuttajista muuttovoittoa yhteensä 442 henkilöä. Työllisten osuus muuttovoitosta oli 39,4 %. Työttömien yhteenlaskettu muuttovoitto oli 168 henkilöä ja työvoiman ulkopuolisen väestön 512 henkilöä. Taulukko 3. Selvitysalueen maahanmuuttaneiden nettomuutto työmarkkina-aseman mukaan vuosina KUNTA Työlliset Työttömät Lapset Opiskelijat Varusmiehet Eläkeläiset Muut työvoimaan kuulumattomat Muut Yhteensä Hyvinkää Järvenpää Kerava Nurmijärvi Hausjärvi Loppi Riihimäki Yhteensä Muuttoliike on luonteeltaan valikoivaa. Valikoivuus tulee esiin varsinkin iän suhteen. Muuttoliike ja muuttajat muovaavat aluerakennetta muuttopäätöksiin liittyvien valintojen kautta. Kaksi kolmesta muuttajasta on iältään alle 35-vuotiaita. Noin puolet kaikista muutoista tehdään ikävuosien aikana. Kaija Ruotsalaisen ja Jari Niemisen (2012) tilastoanalyysin mukaan maahanmuuttajat ovat ikärakenteeltaan koko väestöön verrattuna hyvin nuoria. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista puuttuvat lapset ja vanhukset: yli 85 prosenttia heistä on vuotiaita. Toisen polven vajaasta maahanmuuttajasta 80 prosenttia on alle 15-vuotiaita lapsia. Kun koko väestössä yli 64-vuotiaita oli vuoden 2011 lopussa 18 prosenttia, niin ulkomaalaistaustaisista heidän osuutensa oli alle kuusi prosenttia.

18 18 Kuvioissa 8 ja 9 esitetään maahanmuuttajien ikärakenne kunnittain sekä Keski-Uudenmaan neljässä kunnassa että Riihimäen seudun kolmessa kunnassa vuosina Maahanmuuttajat ovat iältään maan sisällä muuttaneiden tavoin muuta väestöä nuorempia. Kaikista muuttajista (maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto) keskimäärin kaksi kolmesta muutosta tehdään alle 35-vuotiaana. Keski-Uudenmaan kunnissa maahanmuutosta saatu muuttovoitto keskittyi vahvasti alle 35- vuotiaiden ikäryhmiin. Alle 35-vuotaiden osuus muuttovoitosta oli 71,2 % ja vuotiaiden ikäryhmän vain 10,7 %. Yli 65-vuotiaiden osuus muuttovoitosta oli marginaalinen (3,2 %). Maahanmuutosta saadut muuttovoitot olivat suurimmillaan vuotiaiden ikäryhmässä. Kehyskuntien erityispiirre on se, että ne saavat eniten muuttovoittoa vuotiaiden ikäryhmästä niin maan sisäisessä muuttoliikkeessä kuin siirtolaisuudessa. Kunnittain tarkasteltuna tilanne oli samankaltainen kuin neljän kunnan kokonaisuuden kohdalla. Hyvinkää, Kerava ja Nurmijärvi saivat eniten määrällistä muuttovoittoa siirtolaisuudesta vuotiaiden ikäryhmästä, mutta Järvenpää sen sijaan alle 15-vuotiaista lapsista. Kuvio 8. Keski-Uudenmaan neljän kunnan nettomaahanmuutto ikäryhmittäin vuosina Riihimäen seudun kolmessa kunnassa siirtolaisuudesta saatu muuttovoitto keskittyi Keski- Uudenmaan tavoin alle 35-vuotiaiden ikäryhmään. Alle 35-vuotiaiden ikäryhmien osuus

19 19 muuttovoitosta oli 69,8 %, vuotiaiden 24,9 % ja yli 65-vuotiaiden 5,4 %. Kaikki kolme kuntaa saivat muuttovoittoa maahanmuutosta kaikissa ikäryhmissä. Muuttovoitot keskittyivät Keski- Uudenmaan kehyskuntien tavoin eniten vuotiaiden ikäryhmään: joka kolmas maahanmuuttaja oli kyseisestä ikäryhmästä. Riihimäellä muuttovoitot keskittyivät tasavahvasti ja vuotiaiden ikäryhmiin. Hausjärvellä muuttovoittoa tuli eniten alle 15-vuotiaista lapsista. Lopella muuttovoitot keskittyivät ensisijaisesti ja vuotiaiden ikäryhmiin. Kuvio 9. Riihimäen seudun kolmen kunnan nettomaahanmuutto ikäryhmittäin vuosina

20 20 4. META-ANALYYSI MAAHANMUUTTOSTRATEGIOISTA JA OHJELMISTA Meta-analyysi valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska sen avulla saadaan laajasta aineistosta nostettua esiin keskeiset päätelmät. Meta-analyysi on toimiva analyysitapa laaja-alaisen aineiston rajaamisessa valittuihin tutkimuskysymyksiin tai näkökulmiin. Aineiston rajaaminen tai teemoittaminen auttaa pureutumaan analyysin kohteena olevan ilmiön ominaisuuksiin. Kuviossa 10. esitetään meta-analyysin valitut tutkimuskysymykset tai näkökulmat. Jokaista tutkimuskysymystä käsitellään seuraavissa alaluvuissa erikseen aluksi tiivistettynä kokonaisuutena, jonka jälkeen nostetaan esiin eri alueiden strategioiden ja ohjelmien sisältöä ko. kysymyksen osalta. Kuvio 10. Meta-analyysin viisi keskeistä näkökulmaa 5.1 Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen Kotoutumiskoulutusta halutaan kehittää työelämälähtöisemmäksi. Keskeisinä keinoina nousevat aineistosta esiin muun muassa räätälöidyt koulutusmallit: yksilöllinen ohjaus, yksilölliset koulutus- ja kotouttamispolut, joustavat opiskelumahdollisuudet, osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, taso- ja näyttötestit, yrittäjyysneuvonta jne. Kotoutumiskoulutusten kehittämisessä korostuvat erilaiset tuottamistavat. Esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen haasteet nostetaan perustellusti esiin usean alueen strategioissa ja ohjelmissa. Lapin kaltaisilla harvaan asutuilla alueilla taas panostetaan muun muassa verkkopohjaiseen koulutukseen ja tutorointiin koulutuksellisen tasa-arvon nimissä. Koulutuksen tarjoajat tekevät

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Osa 2 Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimussarja Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot