VALTUUSTOALOITE KONSERNIOHJEEN ANTAMISESTA NURMIJÄRVEN SÄHKÖ OY:LLE FENNOVOIMAN YDINVOIMAHANKKEESTA IRTAUTUMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTUUSTOALOITE KONSERNIOHJEEN ANTAMISESTA NURMIJÄRVEN SÄHKÖ OY:LLE FENNOVOIMAN YDINVOIMAHANKKEESTA IRTAUTUMISEKSI"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KONSERNIOHJEEN ANTAMISESTA NURMIJÄRVEN SÄHKÖ OY:LLE FENNOVOIMAN YDINVOIMAHANKKEESTA IRTAUTUMISEKSI 607/ /2013 KH 282 Vihreiden valtuustoryhmä ym. (yhteensä 11 valtuutettua) esittävät valtuustoaloitteessaan, että Nurmijärven kunta antaisi Nur mi jär ven Sähkö Oy:lle konserniohjeen Fennovoiman ydin voi mahank kees ta irtautumiseksi. Kunnanhallitus on antanut aloit teen valmisteltavaksi keskushallinnolle yhteistyössä Nur mi jär ven Säh kö Oy:n kanssa. Valmisteltu vastaus on pyydetty toi mit ta maan kun nan hal li tuk sel le viimeistään Valtuustoaloite on liittee nä. Keskushallinto ja Nurmijärven Sähkö Oy toteavat val tuus to aloit teesta seu raa vaa: Taustaa Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Nur mi jär ven Sähkö Oy:n linjaukset Fennovoima Oy:n voi ma lai toshank keen hankintavaiheeseen osallistumisesta voimalaitoksen raken ta mis pää tök seen saakka. Lisäksi kunnanhallitus on oikeuttanut Nur mi jär ven Sähkö Oy:n hallituksen päättämään vaiheittain osal listu mi ses ta voimalaitoshankkeen hankintavaiheeseen ja mer kit semään hank keen rahoitukseen tarvittavat lisämerkinnät tulevista Suomen Voi ma Oy:n suunnatuista osakeanneista. Perustelut Hankkeen taloudelliset perustelut sekä sen sopivuus yhtiön stra te giaan sekä kuntatalouteen Nurmijärven Sähkö Oy:n strategiassa ja visiossa on linjattu, että yhtiö lisää pitkäjänteisesti päästöttömän sähköntuotannon osuuttaan si joit ta mal la kannattaviin sähköntuotantohankkeisiin. Tässä ta voittee na on tarjota kilpailukykyinen ja ennustettava sähkön hinta toi minta-alu een sa asiakkaille. Yhtiö on toiminut linjauksen mukaisesti osallis tu mal la tällaisiin hankkeisiin, kuten tuulivoimapuistoihin, pien ve sivoi ma osuuk sien, sekä ydinvoimalaosuuksiin Olkiluoto 3 ja 4-hankkeis sa. Näiden olevien ja rakenteilla olevien CO2-pääs töt tö mi en hank kei den yhtiölle tuleva vuosituotanto normaalioloissa tuu li voi man osal ta on 5,5 GWh (hieman yli 2 % nykyisestä yhtiön säh kön myynnis tä), pienvesivoiman puolestaan 4,5 GWh (hieman alle 2 % ny kyises tä sähkönmyynnistä), Olkiluoto 3:n osalta noin 15 GWh (6 %) ja Ol ki luo to 4 hankkeessa yhtiön suunnitellusta energiasta vuo si ta solla on noin 8 GWh (3 %). Fennovoima-hankkeessa ny kyi nen osuu-

2 tem me tuottaisi 83 GWh sähköä vuodessa, mikä olisi noin 34 % nykyi ses tä sähkönmyynnistä. Yhteenlaskettuna edellä mai ni tuil la tuotan to-osuuk sil la katettaisiin noin 47 % Nurmijärven Sähkön tä mänhet ki ses tä sähkön myynnistä. Yhtiön osallistumista tu le vai suu des sa vas taa viin CO2-hankkeisiin tullaan jatkamaan, mikäli yh tiön aset tamat tavoitteet täyttyvät. Fennovoimaan osallistuminen nähdään Nurmijärven Sähkössä ta loudel li ses ti kannattavana hankkeena. Laitoksen suunnitellun val mis tumi sen aikaan voimalaitoksesta tulevan sähkön hinta osakkaille on las kel mien mukaan alle markkinahintaennusteiden. Oman pää oman tuot to hankkeessa täyttää yhtiön asettamat ta voit teet. Fennovoimaan osallistuminen ei vaaranna yhtiön taloutta. Nyt Nur mijär ven Sähkö Oy on vakavarainen ja velaton yhtiö. Suunnitellun hankkeen osalta yhtiön panostukset nykyisellä omistusosuudella oli si vat nykyrahan arvolla keskimäärin alle miljoona euroa vuodessa seu raavan kymmenen vuoden aikana. Laitoksen käyttöönoton jäl keen yhtiö sijoittaisi vielä hieman alle neljä miljoonaa euroa. Suh teu tet tu na yhtiön liikevaihtoon, joka on yli 30 miljoonaa euroa ja vuo tui seen investointitasoon, joka on noin kuusi miljoonaa euroa, Fenno voi maan osallistumista ei voi nähdä yhtiön riskien kannalta lii an suu re na. Hanke voidaan suunnitelmien mukaan toteuttaa tar vit taes sa tu lo rahoi tuk sel la, eli lainaottoon ei tältä osin olisi tarvetta. Yh tiö pys tyy ja kamaan osinkoa omistajalleen tulevaisuudessakin sekä hoi ta maan tarvit ta vat sähköverkko- ja lämpöliiketoimintojen in ves toin nit tu le vai suuden osalta, vaikka yhtiö osallistuisi tähän hank kee seen. Mikäli Fennovoima-hanke ei jostain syystä toteudu, on riskinä siihen as ti sijoitetun pääoman menetys. Nurmijärven Sähkö Oy:n varoja hank keen suunnitteluun on tähän mennessä käytetty noin miljoona eu roa. Mikäli hanke ei jostain syystä etene, tämä sijoitus alas kir ja taan yhtiön tuloslaskelmassa. Hankkeen edetessä Fennovoiman osakkuus tullee olemaan markkinahintaisesti kaupankäynnin koh tee na, mikä mahdollistaa Nurmijärven Sähkölle osallistumisen lisää mi sen tai vähentämisen tulevaisuuden linjauksien mukaisesti. Fennovoima-hankkeen tilanne ja vastauksia valtuustoaloitteen kes kei siin kysymyksiin Omistajapohjan muutokset Fennovoima Oy:ssä on suoraan tai väliyhtiöiden kautta tällä hetkellä 60 osa-kasta. Saksalainen EON on aikaisemmin stra te gia lin jauk sensa mukaisesti päättänyt luopua kaikista Suomessa olevista lii ke toimin nois taan mukaan lukien Fennovoima. EONin tilalle osakkaaksi Fen no voi ma Oy:hyn on suunniteltu venäläistä Rosatomia, joka on ydin ener gia tek no lo gian maailman johtavia toimijoita ja joka tulisi ole-

3 maan hankkeen laitostoimittaja. Fennovoima-hankkeen aikana yh tiön omistajapohja on elänyt paitsi EONin osalta myös suomalaisen osakas kun nan osalta. Joitain suomalaisia toimijoita on ilmoittanut, et tä he eivät tule osallistumaan hankkeeseen, mutta tilalle on tullut uu sia osakkaita. Laitoksen hinta Laitos tullaan toimittamaan avaimet käteen periaatteella kiin teä hintai se na. Laitostoimittaja Rosatomilla on vankka referenssilista ai katau luis sa pysyneistä hankkeista. Laitoshankkeen talouden osalta kes kei nen kysymys on rahoitus. Rosatom sitoutuu hankkeessa jär jestä mään merkittävän määrän ulkopuolista rahoitusta kil pai lu ky kyi seen hintaan, millä on oleellinen merkitys hankkeen kan nat ta vuu teen. Ydinjätteen sijoituspaikka Fennovoima on käynyt yhteistyöneuvotteluja Posivan kanssa. Ydinjät teen loppusijoitusta ei nähdä tällä hetkellä aikataulun kannalta kriitti se nä, vaan kokonaisuuden kannalta järkevä ratkaisu tultaneen löytä mään joko Posiva-yhteistyönä tai Fennovoiman omana rat kai su na. Tarvittaessa valtio voi määrätä ydinenergialain perusteella yh tiöi den yhteistyöstä. Loppusijoituspaikka on ajankohtainen vuoden 2070 jälkeen. Turvamääräykset Suomen turvamääräykset tullaan ottamaan huomioon laitoksen suunnit te lus sa ja kustannusten osalta tulevat turvallisuusvaatimukset on huomioitu. Vaihtoehdot Yhtiön kannalta olemassa on ainakin seuraavia vaihtoehtoja: - Fennovoima-hanke ei käynnisty, jolloin yhtiön sijoitus Fen no voimaan kirjataan alas - Yhtiö ei sijoita lisää hankkeeseen, jolloin yhtiön omistus supistuu vas ta ten tähän asti sijoitettua pääomaa - yhtiö sijoittaa hankkeeseen suunnitellun mukaisesti tai vä hemmän/enem män - yhtiö luopuu hankkeesta myymällä nykyosuutensa pois. Aikataulu Nurmijärven Sähkö Oy haluaa osaltaan jatkaa asian valmistelua. Lopul li ses ti Nurmijärven Sähkö Oy:n hallitus päättää mahdollisesta sitou tu mises ta rakentamisvaiheeseen lokakuussa 2013 ennen kaik kea ko ko nais ta lou del li sin perustein. Sitoumus on voimassa tam mi kuul le 2014 saakka. Mikäli neuvottelutavoitteet Rosatomin kanssa ei vät toteu du, sitoumus raukeaa.

4 Kunnanhallitus antaa konserniohjeen Nurmijärven Sähkö Oy:lle mahdol li ses ta osallistumisesta voimalan rakentamiseen pi dettä väs sä kokouksessa. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille: Kannattavaan hankkee seen osallistuminen parantaa yhtiön ta lou del lis ta asemaa ja tu kee yhtiön strategiaa. Vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Tuotanto on CO2-pääs tö tön tä ja tukee ilmastotavoitteita. Säh kön tuo tan non seurauk se na aiheutuu ydinjätettä, mikä vaatii pitkäaikaista va ras toin tia. Yritysvaikutusten arviointi: Hanke mahdollistaa kohtuuhintaisen sähkön saannin toimialueen yri tyk sil le ja kuntalaisille. Esitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi keskushallinnon ja Nurmijärven Säh kö Oy:n valmistelevan vastauksen Vihreiden valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei kunnanhallitus anna kon serni oh jet ta Nurmijärven Sähkö Oy:lle Fennovoiman ydin voi ma hankkees ta irtautumiseksi, vaan yhtiön hallitus harkitsee asian ko ko naista lou del li sin perustein. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite anna aihetta enempiin toi men pi tei siin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi. Lisätietoja: toimitusjohtaja Jarmo Kurikka, puh kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh hallintojohtaja Jukka Anttila, puh Esittelijän lisäysesitys: Perusteluihin lisätään seuraavaa: Mankala-periaate on energiayhtiöiden toi min ta ta pa, jossa usea pienem pi sähkönkäyttäjä yhdessä perustaa voit toa tuottamattoman osake yh tiön voimalan rakentamista ja ope roin tia varten. Osakkaat rahoit ta vat laitoksen rakentamisen ja yl lä pi don, vastavuoroisesti ne saa vat rakennetusta laitoksesta sähköä oma kus tan nus hin taan. Fenno voi man yhtiöjärjestyksen mukaan kukin osak keenomistaja on vastuus sa yhtiölle, mutta ei millekään muille ta hoil le, yhtiön ydin voi malan tuottaman tai yhtiön muutoin hankkiman säh kön ja muun energian vuotuisista kiinteistä kustannuksista sa mas sa suhteessa kuin se omistaa osakkeita yhtiössä riippumatta sii tä, onko osakkeen- omis taja ottanut yhtiöstä osuutensa sähköstä tai muus ta energiasta. Ku kin osakkeenomistaja on vastuussa yhtiölle, mut ta ei millekään muil le tahoille, yhtiön ydinvoimalan tuottaman säh kön ja muun ener gian sekä yhtiön muuten mistä tahansa läh tees tä hankkiman sähkön ja muun energian muuttuvista kus tan nuk sis ta vastaanottamansa säh-

5 kön tai muun energian määrien mu kai ses sa suhteessa. Hanke rahoitetaan Fennovoima-tasolla suuruusluokaltaan noin ¼ omal la pääomalla ja ¾ vieraalla pääomalla. Sopimuksen mukaan osak kaat eivät takaa Fennovoiman lainoja, joten Nurmijärven Sähkö Oy:llä ei ole tältä osin takausvastuuta. Yhtiön taloudellinen vastuu rajoit tuu sijoitettuun omaan pääomaan sekä mahdollisten kus tan nusnou su jen aiheuttamaan sähkön omakustannushinnan nousuun, joi ta arvioidaan seuraavasti: Tarkastelun pohjalta voidaan todeta perusskenaarioon verrattuna säh kön omakustannushinnan ensimmäisen viiden vuoden ajalta seu raa vaa: - mikäli hankkeen investointikustannus nousee 10 %, on sen li säävä vaikutus sähkön omakustannushintaan noin 5 % - mikäli laitoksen arvioidut käyttö- ja kunnossapitokustannukset kas va vat 10 %, on sen lisäävä vaikutus sähkön oma kus tan nus hintaan noin 3 % - mikäli laitoksen valmistumisaikataulu viivästyy vuodella, on sen lisää vä vaikutus sähkön omakustannushintaan noin 2 %. Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Kuusela mm. Toivosen kannattamana esitti val tuus tol le esitettäväksi, että kunnanhallitus antaa konserniohjeen Nur mi jär ven Sähkö Oy:lle Fennovoiman ydinvoimahankkeesta ir tautu mi sek si. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muu tos esitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan ni men huu to äänes tyk sen: Esittelijän esitys = jaa Kuuselan esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 7 ääntä: Kakko, Latva, Peltonen, Sivula, Tapiolinna, Vaulamo, Mä ke lä ei 3 ääntä: Granholm, Kuusela, Toivonen poissa 1: Räty. Päätös: Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin (poissa) hyväk sy nyt esittelijän esityksen. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi yk simie li ses ti esittelijän lisäysesityksen. Handolin ja Schildt poistuivat esteellisinä (Nurmijärven Sähkö Oy:n hal li tuk sen jäseniä) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Han doli nin tilalla toimi varajäsen Granholm.

6 Päätökseen kuuluu liite nro 6.

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle Kunnanhallitus 250 18.08.2014 Kunnanhallitus 38 26.01.2015 Pyhäjoen kunnan osakkuus Fennovoima Oy:ssä / Hanhikivi I -ydinvoimahankkeeseen sijoittaminen 29/02.05.05/2014 Khall 18.08.2014 250 Pyhäjoen kunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN Kunnanhallitus 257 29.09.2014 Valtuusto 82 08.10.2014 KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN 562/00.04.01/2014 KH 257 Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on lähettänyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273 Kaupunginhallitus 273 03.11.2014 Kaupunginhallitus 70 09.03.2015 Kaupunginhallitus 89 30.03.2015 Kaupunginhallitus 123 04.05.2015 Kaupunginhallitus 137 11.05.2015 Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 09.02.2015 Kunnan Taitoa Oy; talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus

Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus Kaupunginhallitus 626 08.12.2014 Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus 639/00/01/00/2010 KH 626 Valtuuston päätöksen 29.9.2014 jälkeiset toimet Valmistelijat:

Lisätiedot

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi Kaupunginhallitus 19 26.01.2015 Kaupunginhallitus 33 16.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 23.03.2015 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 6621/07.02.00/2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot