Ympäristölupahakemus, erillisliite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite"

Transkriptio

1 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Päätös Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ympäristölupahakemuksesta; risu- ja haravointijätteen vastaanotto, varastointi ja murskaus tilalla Mattila II, Vuoreslahdentie /11.01/2015 LUPAJ 29 (valm. Paula Malinen) ASIA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on hakenut ympäristönsuojelulain 27 :n mu kais ta lupaa risu- ja haravointijätteen vastaanotolle, va rastoin nil le ja murskaukselle tilalla Mattila II, kiin teis tö tun nus , osoite Vuoreslahdentie 191. Lupahakemukseen si sältyy anomus aloit taa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupahakemus, erillisliite LUVAN HAKIJA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä PL KAJAANI Ly-tunnus: Yhteyshenkilö: Piirainen Eero puh LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely vaatii ym pä ris tönsuo je lu lain 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon kohdan 13 f mukaan ympäristöluvan. Lisäksi toiminnalle, josta saattaa ai heu tua eräis tä naapuruussuhteista an ne tun lain (26/1920) 17 :n 1 mo mentis sa tarkoitettua kohtuutonta ra si tus ta, tulee olla ympäristölupa (YSL 27 2 mom., kohta 3). TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (YSA 2 1 mom. kohta 12 f). ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on saapunut Kajaanin kaupungille Hakemusta on täydennetty TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN- NE

2 Kyseessä on uusi toiminta, jolle ei ole ennestään muita lupia. Mat ti la II tilalla sijaitsee Kainuun Voima Oy:n energiapuun ja ruokohelven va ras toin ti- ja murskausalue, jolle on myönnetty ympäristölupa Kainuun Voima Oy omistaa Mattila II-tilan, ja Kainuun jä te huol lon kuntayhtymä on vuokrannut Kainuun Voima Oy:ltä noin yh den hehtaarin suuruisen alueen puutarhajätteiden ja risujen vastaan ot to pai kak si. Alu eel la on ollut Kajaanin kaupungin terveyslautakunnan val von tajaos ton myöntämä sijoituslupa kallion louhinnalle ja murskauk sel le sekä B-luokan asfalttiasemalle viiden vuoden mää rä ajak si. Ka jaa nin kaupunginhallitus on myöntänyt alueelle maa-aines ten ottamisluvan viideksi vuodeksi. Kajaanin kaupungin ym pä ristö lau ta kun ta on myöntänyt alueelle luvan ki vi ai nek sen murs kaus tuot tei den varastoinnille ja seulonnalle as ti. Alueella on voimassa Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava Osayleiskaavassa kiinteistön pohjoisosa on varattu maa-ai nes ten ottoa varten (EO) ja muu osa on merkinnällä maa- ja met sä ta lous valtai nen alue (M). Kainuun Voima Oy:n energiapuualue ja Kai nuun jätehuollon kuntayhtymän vuokra-alue sijaitsevat osa yleis kaa van M-alu eel la. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA HÄIRIINTYVÄT KOH TEET Risujen ja haravointijätteen vastaanotto-, varastointi- ja murs kausalue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä kaupungin kes kustas ta. Alue ra joit tuu etelässä ja idässä metsäalueisiin ja ja muissa ilman suun nis sa Kainuun Voima Oy:n energiapuuterminaaliin. Kiinteistön koillispuolella noin 200 metrin etäi syy del lä kiinteistön rajas ta on Parkinniemen teollisuuskaatopaikka. Noin 700 metriä kiinteis tön rajalta sijaitsee pieneläinten hau taus maa. Hautausmaa ei enää ole hautauskäytössä. Lähimmät asuinrakennukset ovat idässä Lohtajan kaupunginosassa noin 1,2 kilometrin, kaakossa Teerisuon alueella noin 0,7 kilometrin ja luoteessa noin kilometrin etäisyydellä varastoalueesta. Lähin op pilai tos on Lohtajan koulu noin kahden kilometrin etäisyydellä. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole vedenhankinnan kannalta tärkei tä poh ja ve si aluei ta, luonnonsuojelualueita ja mahdollisesti häi riinty viä luon to koh tei ta. Noin 200 metrin etäisyydellä kiinteistön koil lispuo lel la on kuntopolku/hiihtolatu. LAITOKSEN TOIMINTA Alueella vastaanotetaan, varastoidaan ja murskataan asumisessa, kau pan ja teollisuuden toiminnassa syntynyttä haravointi- ja ri su jä tet-

3 tä. Vastaanotto tapahtuu vuorokauden ympäri. Vastaanotetut ma te riaa lit läjitetään korkeintaan vuoden ajaksi. Haravointijätteiden vastaanottoalue asfaltoidaan ennen toiminnan aloit ta mis ta. Puuaineksen vastaanottoalue asfaltoidaan muutaman vuo den kuluttua toiminnan aloittamisesta. Alue erotetaan ympärysojalla ja aidalla tai maavallilla Kainuun Voiman terminaalialueesta. Terminaalialueelle rakennetaan erillinen puo mil la suljettava liittymä alueelle tulevalta tieltä. Ympärivuotinen vastaanotto vaatii alueelle valaistuksen ja mah dol lises ti myös kameravalvonnan. Kameravalvonnalla ehkäistään mahdol lis ta ilkivaltaa ja asiattomien jätteiden tuomista alueelle. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän (Ekokymppi) vastaanottoalueen pää asial li nen toiminta on keväällä, kesällä ja syksyllä. Kainuun Voima Oy:n terminaalitoiminta on vilkkaimmillaan talvisin. Puuaines Puuaines, kuten oksat, risut ja rungot, läjitetään 4 7 metriä leveisiin ja useita kymmeniä metrejä pitkiin aumoihin. Korkeutta aumoillla on 3 5 metriä. Aumat ovat muutaman metrin etäisyydellä toisistaan. Varastoitu puuaines murskataan varastoalueella hakkeeksi. Murskaus ta on kerrallaan kahtena tai kolmena päivänä pari kertaa vuodes sa arkipäivisin klo 6 22 välisenä aikana. On mah dol lis ta, mutta epä to den nä köis tä, että Ekokympin vas taan ot to alu eel la ja Kainuun Voi ma Oy:n terminaalialueella on yhtä aikaa puu ai nek sen murskaus lai tos. Puuhake kuljetetaan hyödynnettäväksi Kainuun Voima Oy:n höy ryvoi ma las sa. Kuljetuksia on kuorma tai pari päivässä muutamina päivi nä vuodessa. Haravointijätteet Haravointitähteet läjitetään irtonaisilla betonielementeillä rajattuun sii loon. Haravointitähde kuljetetaan Majasaaren jätekeskukseen hyödyn net tä väk si aumakompostoinnissa. Raaka-aineet, laitteistot, kemikaalit, polttoaineet ja energian käyt tö Alueella varastoidaan puuainesta vuodessa maksimissaan tn ja haravointitähdettä tn. Alueella ei varastoida käsiteltyä puu aines ta, kierrätys- tai purkupuuta eikä painekyllästettyä puuta. Puujäte murskataan ostopalveluna urakoitsijan mobiilimurskaimella. Murs kauk ses sa on mukana myös pyöräkone. Koneet ovat alueella

4 tar vit taes sa. Energiapuun varastointi ja murskaus tehdään ulkona. Kiin teis tön alu eel la ei ole rakennuksia, käymälää tai muuta katettua ti laa. Alueel le hankitaan sähköliittymä. Alueella ei ole vesijohtoa eikä vie märiä. Va ras toin nis sa ja murskaustoiminnassa ei käytetä vettä eikä toimin nas sa syn ny jätevesiä. Polttoainetta käytetään ainoastaan työ koneis sa ja kul je tus ajo neu vois sa. Alueella ei käytetä kemikaaleja (lukuun ottamatta vähäisiä määriä ko nei den päivittäiseen huoltoon liittyviä huoltorasvoja tai vastaavia). Työ ko nei den polttoaineena on diesel tai polttoöljy, jota ei säilytetä alu eel la vaan työkoneiden tankkaus tehdään pääasiassa muualla. Tar vit taes sa murskaimen ja pyöräkuormaajan tarvitsema polttoaine tuo daan ja säilytetään asianmukaisissa siirrettävissä lit ran säi liöis sä. Alueella ei ole pysyvää polttoaineiden varastointia, ei kä siel lä varastoida vaaralliseksi luokiteltavia jätteitä. Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Toiminnan suurin riski on tulipalo, jonka savu voi aiheuttaa haittaa lähi alu een asukkaille. Mahdollisen tulipalon varalta työkoneissa on alku sam mu tus ka lus toa. Työkoneen tai rekka-auton rikkoutuessa maahan voi päästä öljyä. Öljyvahingon varalle alueella on haketta imeytys ma te ri aa lik si. Liikenne ja liikennejärjestelyt Liikenne on suurimmaksi osaksi henkilöautoilla tapahtuvaa asia kaslii ken net tä. Liikenne alueelle tapahtuu päällystetyn Vuoreslahdentien kaut ta. Ekokympin vastaanottoalueelle tulevat asiakkaat ohjataan alu eel le selkeillä opasteilla. Pääsy Kainuun Voiman ter mi naa li alu eelle estetään puomilla. Raskas liikenne kulkee Vuoreslahdentieltä valtatie 5:lle. Lii ken ne viras ton vuoden 2010 liikennemäärätilastojen mu kaan Vuo res lah dentietä käyttää keskimäärin 1200 ajoneuvoa vuo ro kau des sa (raskaan lii ken teen määrää ei ole eritelty). Valtatie 5:llä Vuo res lah den tien liit tymän kohdalla ajaa keskimäärin 6700 ajo neu voa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on keskimäärin 780 ajo neu voa. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Ilmapäästöt koostuvat työkoneiden pakokaasupäästöistä sekä kä sitel tä vän voimalaitospolttoaineen pölyämisestä. Pölyäminen johtuu en si si jai ses ti murskaus- ja kuormaustoiminnoista. Pölyn määrään ja le viä mi seen vaikuttavat voimakkaasti säätila sekä materiaalin kosteus. Pääasiassa pölyn leviäminen rajoittuu varastoalueelle ja sitä ym pä röi väl le metsäkaistalle.

5 Melupäästöt ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Suurin melunaiheuttaja on puu ainek sen murskaus. Murskaustoimintaa harjoitetaan kerrallaan kah tena tai kolmena päivänä pari kertaa vuodessa arkisin klo Muita me lun läh tei tä ovat työkoneet ja rekka-autoliikenne. Lastaus- ja kul jetus toi min taa harjoitetaan sekä arkisin että viikonloppuisin ympäri vuo ro kau den. Päästöt vesistöön ja viemäriin Alueella ei ole vesijohtoa, kaivoa tai viemäriä. Alueen vesipäästöt koos tu vat ainoastaan sadevesistä, jotka imeytyvät maaperään tai valu vat pintavaluntana aluetta ympäröivään ojaan ja liittymän mo lemmin puo li sia ojia pitkin eteläpuoliselle suolle. Puusta irtoava hie no jakoi nen kiintoaines viedään haravointitähteiden mukana Ma ja saa ren jä te kes kuk seen. Jätteet Vastaanoton yhteyteen sijoitetaan muutama lukittava ener gia jä te astia mahdollisia tyhjiä muovipusseja ja säkkejä varten. Astiat tyh jen netään tarvittaessa. Päästöjen vähentämistä koskevat toimet Alueen ja ympäristön siisteydestä huolehditaan alueen käytön yh teydes sä. Aluetta ympäröi metsäkaista, joka vähentää puupölyn le viämis tä ympäristöön. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminnalla ei ole hakemuksen mukaan vaikutuksia yleiseen viih tyisyy teen, ihmisen terveyteen eikä luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Toiminnalla ei ole vaikutuksia ve sistöön eikä sen käyttöön. Pakokaasuista johtuvat ilmapäästöt ovat vähäi set eivätkä vaikuta alueen ilman laatuun. Toiminta voi aiheuttaa kä si tel tä vän aineksen pölyämistä, mistä aiheutuva mahdollinen haitta rajoittuu va ras to alu eel le ja sitä ympäröivään metsään. Toiminnalla ei ole vai ku tus ta alueen maaperään ja pohjaveteen. Murskaus- ja las taus toi min ta aiheuttaa jonkin verran melua. Alueen välittömässä lä hei syy des sä ei ole häiriintyviä kohteita. Lähimmät asuin ra ken nukset si jait se vat noin 700 metrin etäisyydellä kohteesta. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖN KAN- NAL TA PARAS KÄYTÄNTÖ Toiminnassa käytetään nykyaikaisia koneita ja kuljetuskalustoa. Kalus to soveltuu kyseessä olevaan toimintaan. Koneet ja laitteet huol letaan säännöllisesti ja niiden kunto tarkistetaan aina käytön yh tey des-

6 sä. TOIMINNAN TARKKAILU Hakemuksessa ei ole esitetty ehdotusta tark kai lu suun ni tel ma ksi. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Kuuluttaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kajaanin kaupungin ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Ko ti-kajaa ni -lehdessä sekä ilmoitettu erikseen tiedossa oleville asian osai sil le. Lupa-asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä kau pun gin ta lol la Kajaani Infossa. Lupahakemuksesta on on pyydetty lausunto terveydensuojeluvi ranomai sel ta. Terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, että sillä ei ole huomauttamista hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, puh tai etu ni mi.sukunimi(at)kajaani.fi. ASIAN RATKAISU Vs. teknisen johtajan ehdotus: Ympäristöteknisen lautakunnan lu pajaos to myöntää Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle ympäristöluvan ri su jen ja haravointijätteen vastaanotolle, varastoinnille ja murs kauksel le tilalla Mattila II ( ). Toiminnassa on noudatettava hakemusta, jollei lupamääräyksissä to sin määrätä. Lupamääräykset Laitoksen toiminta 1. Laitoksella saa vastaanottaa, varastoida, ja murskata puu ai nesta 6000 tonnia vuodessa ja haravointijätettä 2000 tonnia vuo dessa. Risu- ja haravointijätteen vastaanotto- ja varastointipaikat on mer kit tä vä selvästi opastein. 2. Laitoksella saa murskata alueelle tuotua puuainesta maa nantais ta perjantaihin klo 7 22 kaksi kertaa vuoden aikana enin tään kol me päivää kerrallaan. Murskattu puuaines tulee toi mit taa hyö-

7 ty käyt töön tai asianmukaiseen käsittelyyn. 3. Alueella ei saa vastaanottaa eikä varastoida käsiteltyä eikä kylläs tet tyä puutavaraa ei kä purku - yms. jätteeksi luokiteltavaa puu ta eikä muita jätteitä. Mah dol li set kuor mien mukana tulleet tai muu ten alueelle tuodut jät teet on toimitettava asianmukaiseen paik kaan käsiteltäväksi. Alue tulee pitää siistinä. Alueella tulee olla käytettävissä riit tä västi jäteastioita puutarhajätteen pakkausjätteelle, kuten esimerkiksi muo visäkeil le. Mikäli toiminnasta aiheutuu ympäristön roskaantumista,luvan saa jan on välittömästi siivottava roskaantuneet alueet. 4. Alueella ei saa varastoida poltto- eikä voiteluaineita, eikä pestä ajo neu vo ja, koneita ja laitteita. Meluntorjunta ja päästöt ilmaan 5. Toiminnasta ja tilalla olevasta energiapuuterminaalista aiheutuva yh teis me lu ta so ei saa ylittää asumiseen käy tet tä vil lä alueilla ulko na klo 7 22 A-painotettua ekvivalenttitason (LAeq) arvoa 55 db eikä klo 22 7 arvoa 50 db. Tarvittaessa toi min nan har joit ta jan tu lee selvittää me lu ta sot mittauksin. Mikäli me lu ta sot ylittyvät, on vä lit tö mäs ti ryh dyt tä vä toimenpiteisiin me lun leviämisen es tä misek si. 6. Toiminnasta ei saa aiheutua haju- eikä pölyhaittaa. Pölyävät ainek set on tarvittaessa suojattava katteella, esimerkiksi pres suilla. Pintavesien käsittely 7. Alueelta tulevat valumavedet on kerättävä ja johdettava alueelta pois tai imeytettävä maaperään. Valumavedet on joh det ta va ja kä si tel tä vä niin, ettei kiintoainesta pääse valumaan naa pu ri kiinteis töil le. Valumavesien mukana ei ym pä ris töön saa päästää öljy jä tai ke mi kaa le ja. Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 8. Poikkeuksellisista päästöistä sekä häiriötilanteista, jois ta voi olla hait taa tai vaaraa ympäristölle, on ilmoitettava pe las tus lai tok selle ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toi min nan harjoit ta jan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin va hin ko jen torju mi sek si ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

8 9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle varastoalueella ja murs kaus ase mal la tulee olla alkusammutuskalustoa sekä riit täväs ti saatavilla asianmukaista imeytysmateriaalia. Käytetty imeytys ma te ri aa li tulee toimittaa asianmukaiseen paikkaan kä si tel täväk si vaarallisena jätteenä. Tarkkailu ja raportointi 10. Toiminnanharjoittajan on nimettävä alueella vastaava hoitaja, jon ka yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti kaupungin ym päris tön suo je lu vi ran omai sel le. 11. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Kir jan pi don tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: Murskauslaitoksen toiminta-ajat/vuosi Murskatun puuaineksen määrä (tonnia/vuosi) Vastaanotetut jätteet (ton nia/vuo si) Laitokselta lähteneet jätteet ja niiden toimituspaikka (tonnia/vuo si) Vuoden lopussa varastoituna olevat jätteet Kirjanpito on esitettävä valvovalle viranomaiselle vuosittain helmi kuun loppuun mennessä. Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen 12. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnassa tapah tu vis ta olen nai sis ta muutoksista tai toiminnan kes keyt tä mises tä. Lu van hal ti jan vaihtuessa on uuden haltijan ilmoitettava täs tä kir jal li ses ti kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkei ses tä ympäristön tilan tarkkailusta ja mahdollisesta maa perän pi laan tu mi sen selvittämisestä tulee laatia suunnitelma, joka tu lee toimittaa viimeistään kolme kuukautta ennen toi min nan lopet ta mis ta kaupungin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esi te tyl lä tavalla lupamääräyksiä noudattaen, toiminta täyttää ym päris tön suo je lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annetut vaatimukset ja ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla on sää detty. Ympäristönsuojelulain 59 :n mukaista jätteen käsittelytoiminnan va-

9 kuut ta ei ole vaadittu, koska vakuudella katettavat kustannukset toimin taa lopetettaessa ovat jätteen määrä ja laatu huomioon ottaen vä häi set. Toiminnanharjoittajalla on toimintaan riittävä asian tun temus. Luvan myöntämisen edellytykset Puutarhajätteen ja puuaineksen vastaanotto-, varastointi- ja murskaus alue ei sijaitse ase ma kaa va-alu eel la, eikä vedenhankinnan kan nal ta tärkeällä poh ja ve si alu eel la. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat yli 500 metrin etäisyydellä lai tok ses ta. Kun otetaan huomioon sijoituspaikka ja annetut lupamääräykset, toimin nas ta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ym pä ris tön pilaan tu mis ta tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pi laan tu mis ta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka ve den han kinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaaran tu mis ta toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapu reil le. Lupamääräysten perustelut Puutarhajätteen vastaanottomääriä ja varastointiaikaa on rajoitettu jot ta varmistetaan, että laitoksella olevista jätteistä ei aiheudu ym päris tön pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naapureille (lu pa määräys 1). Toiminta-aikaa ja melu koskevilla määräyksillä varmistetaan, ettei toi min nas ta yksin tai yhdessä muun alueella harjoitettavan toi min nan kanssa aiheudu meluhaittaa (lupamääräykset 2 ja 5). Lupamääräyksellä 3 varmistetaan, että alueella vastaanotetaan vain ha ke muk sen mukaista puu- ja haravointijätettä, alue ympäristöineen on siisti ja että alueelle mahdollisesti tuodut muut jät teet toimitetaan asian mu kai seen käsittelyyn Lupamääräyksillä 5 ja 6 varmistetaan, ettei laitoksen toiminnasta aiheu du naapurustolle melu- eikä pölyhaittaa. Melumittaukset vaa ditaan tehtäväksi tarpeen mukaan, jotta esimerkiksi mahdollisessa melu va li tus ta pauk ses sa melutasot voidaan selvittää. Erillistä me lu sel vitys tä ei ole katsottu tarpeelliseksi vaa tia toiminnan sijainti ja me luavan toiminnan laatu ja kesto huo mi oon ottaen. Toiminnasta ei saa aiheutua pinta- ja pohjavesien sekä maaperän pi laan tu mis ta tai muuta haittaa (lupamääräykset 4 ja 7). Poikkeus- ja häiriötilanteita koskeva lupamääräykset 8 ja 9 on an nettu, jotta tarvittavat torjuntatoimet voidaan tehdä mahdollisimman nopeas ti ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vä häi-

10 sik si. Toiminnan ympäristövaikutusten seuraaminen ja valvonta edel lyt tävät, että valvontaviranomainen saa tarvittavat tiedot toiminnasta (lupa mää räyk set 10, 11 ja 12). Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista toimin nan lopettamisen jälkeenkään. Mahdollisiin toiminnan lo pet ta misen jälkeisiin ympäristövelvoitteisiin on varauduttava tarpeellisilla selvi tyk sil lä ja etukäteissuunnittelulla (lupamääräys 13). LUVAN VOIMASSAOLO Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa lupaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 89 ja 93 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai val von tavi ran omai sen aloitteesta peruuttaa luvan. Lupamääräysten tarkistaminen Eduskunta on hyväksynyt lain ympäristönsuojelulain (527/2014) muuttamisesta. Lain muutoksella kumottiin ym pä ris tönsuo je lu lain 71, jonka mukaan ympäristöluvassa voitiin määrätä lupa mää räyk set tarkistettavaksi. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto määrää, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä nou dat taen. Vakuutta ei vaadita asetettavaksi, koska luvan hakijana on kun ta yhty mä (YSL 198 ). KÄSITTELYMAKSU Käsittelymaksu on 1200 euroa. Maksun määräämisessä on sovellettu Kajaanin kaupungin ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen maksutaksaa, joka on tullut voimaan SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 527/2014: 27, 48, 49, 52 53, 58, 59, 62, 190, 199. Ympäristönsuojeluasetus 713/2014): 2, 6, 15. Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

11 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu teen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto: Hyväksyi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 20.04.2017 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.04.2017 29 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 12.4.2017:

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 16.08.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / PEKKA KAARTINEN, 851-424-17-67

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja

Johtava ympäristötarkastaja 566/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS ERITYISEN HÄIRITSEVÄÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA: Stora Enso Oy, Puuaineksen murskaus, Metsäenergiaterminaali Pitkäkadun

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot