Ympäristölupahakemus, erillisliite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite"

Transkriptio

1 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Päätös Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ympäristölupahakemuksesta; risu- ja haravointijätteen vastaanotto, varastointi ja murskaus tilalla Mattila II, Vuoreslahdentie /11.01/2015 LUPAJ 29 (valm. Paula Malinen) ASIA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on hakenut ympäristönsuojelulain 27 :n mu kais ta lupaa risu- ja haravointijätteen vastaanotolle, va rastoin nil le ja murskaukselle tilalla Mattila II, kiin teis tö tun nus , osoite Vuoreslahdentie 191. Lupahakemukseen si sältyy anomus aloit taa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupahakemus, erillisliite LUVAN HAKIJA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä PL KAJAANI Ly-tunnus: Yhteyshenkilö: Piirainen Eero puh LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely vaatii ym pä ris tönsuo je lu lain 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon kohdan 13 f mukaan ympäristöluvan. Lisäksi toiminnalle, josta saattaa ai heu tua eräis tä naapuruussuhteista an ne tun lain (26/1920) 17 :n 1 mo mentis sa tarkoitettua kohtuutonta ra si tus ta, tulee olla ympäristölupa (YSL 27 2 mom., kohta 3). TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (YSA 2 1 mom. kohta 12 f). ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on saapunut Kajaanin kaupungille Hakemusta on täydennetty TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN- NE

2 Kyseessä on uusi toiminta, jolle ei ole ennestään muita lupia. Mat ti la II tilalla sijaitsee Kainuun Voima Oy:n energiapuun ja ruokohelven va ras toin ti- ja murskausalue, jolle on myönnetty ympäristölupa Kainuun Voima Oy omistaa Mattila II-tilan, ja Kainuun jä te huol lon kuntayhtymä on vuokrannut Kainuun Voima Oy:ltä noin yh den hehtaarin suuruisen alueen puutarhajätteiden ja risujen vastaan ot to pai kak si. Alu eel la on ollut Kajaanin kaupungin terveyslautakunnan val von tajaos ton myöntämä sijoituslupa kallion louhinnalle ja murskauk sel le sekä B-luokan asfalttiasemalle viiden vuoden mää rä ajak si. Ka jaa nin kaupunginhallitus on myöntänyt alueelle maa-aines ten ottamisluvan viideksi vuodeksi. Kajaanin kaupungin ym pä ristö lau ta kun ta on myöntänyt alueelle luvan ki vi ai nek sen murs kaus tuot tei den varastoinnille ja seulonnalle as ti. Alueella on voimassa Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava Osayleiskaavassa kiinteistön pohjoisosa on varattu maa-ai nes ten ottoa varten (EO) ja muu osa on merkinnällä maa- ja met sä ta lous valtai nen alue (M). Kainuun Voima Oy:n energiapuualue ja Kai nuun jätehuollon kuntayhtymän vuokra-alue sijaitsevat osa yleis kaa van M-alu eel la. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA HÄIRIINTYVÄT KOH TEET Risujen ja haravointijätteen vastaanotto-, varastointi- ja murs kausalue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä kaupungin kes kustas ta. Alue ra joit tuu etelässä ja idässä metsäalueisiin ja ja muissa ilman suun nis sa Kainuun Voima Oy:n energiapuuterminaaliin. Kiinteistön koillispuolella noin 200 metrin etäi syy del lä kiinteistön rajas ta on Parkinniemen teollisuuskaatopaikka. Noin 700 metriä kiinteis tön rajalta sijaitsee pieneläinten hau taus maa. Hautausmaa ei enää ole hautauskäytössä. Lähimmät asuinrakennukset ovat idässä Lohtajan kaupunginosassa noin 1,2 kilometrin, kaakossa Teerisuon alueella noin 0,7 kilometrin ja luoteessa noin kilometrin etäisyydellä varastoalueesta. Lähin op pilai tos on Lohtajan koulu noin kahden kilometrin etäisyydellä. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole vedenhankinnan kannalta tärkei tä poh ja ve si aluei ta, luonnonsuojelualueita ja mahdollisesti häi riinty viä luon to koh tei ta. Noin 200 metrin etäisyydellä kiinteistön koil lispuo lel la on kuntopolku/hiihtolatu. LAITOKSEN TOIMINTA Alueella vastaanotetaan, varastoidaan ja murskataan asumisessa, kau pan ja teollisuuden toiminnassa syntynyttä haravointi- ja ri su jä tet-

3 tä. Vastaanotto tapahtuu vuorokauden ympäri. Vastaanotetut ma te riaa lit läjitetään korkeintaan vuoden ajaksi. Haravointijätteiden vastaanottoalue asfaltoidaan ennen toiminnan aloit ta mis ta. Puuaineksen vastaanottoalue asfaltoidaan muutaman vuo den kuluttua toiminnan aloittamisesta. Alue erotetaan ympärysojalla ja aidalla tai maavallilla Kainuun Voiman terminaalialueesta. Terminaalialueelle rakennetaan erillinen puo mil la suljettava liittymä alueelle tulevalta tieltä. Ympärivuotinen vastaanotto vaatii alueelle valaistuksen ja mah dol lises ti myös kameravalvonnan. Kameravalvonnalla ehkäistään mahdol lis ta ilkivaltaa ja asiattomien jätteiden tuomista alueelle. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän (Ekokymppi) vastaanottoalueen pää asial li nen toiminta on keväällä, kesällä ja syksyllä. Kainuun Voima Oy:n terminaalitoiminta on vilkkaimmillaan talvisin. Puuaines Puuaines, kuten oksat, risut ja rungot, läjitetään 4 7 metriä leveisiin ja useita kymmeniä metrejä pitkiin aumoihin. Korkeutta aumoillla on 3 5 metriä. Aumat ovat muutaman metrin etäisyydellä toisistaan. Varastoitu puuaines murskataan varastoalueella hakkeeksi. Murskaus ta on kerrallaan kahtena tai kolmena päivänä pari kertaa vuodes sa arkipäivisin klo 6 22 välisenä aikana. On mah dol lis ta, mutta epä to den nä köis tä, että Ekokympin vas taan ot to alu eel la ja Kainuun Voi ma Oy:n terminaalialueella on yhtä aikaa puu ai nek sen murskaus lai tos. Puuhake kuljetetaan hyödynnettäväksi Kainuun Voima Oy:n höy ryvoi ma las sa. Kuljetuksia on kuorma tai pari päivässä muutamina päivi nä vuodessa. Haravointijätteet Haravointitähteet läjitetään irtonaisilla betonielementeillä rajattuun sii loon. Haravointitähde kuljetetaan Majasaaren jätekeskukseen hyödyn net tä väk si aumakompostoinnissa. Raaka-aineet, laitteistot, kemikaalit, polttoaineet ja energian käyt tö Alueella varastoidaan puuainesta vuodessa maksimissaan tn ja haravointitähdettä tn. Alueella ei varastoida käsiteltyä puu aines ta, kierrätys- tai purkupuuta eikä painekyllästettyä puuta. Puujäte murskataan ostopalveluna urakoitsijan mobiilimurskaimella. Murs kauk ses sa on mukana myös pyöräkone. Koneet ovat alueella

4 tar vit taes sa. Energiapuun varastointi ja murskaus tehdään ulkona. Kiin teis tön alu eel la ei ole rakennuksia, käymälää tai muuta katettua ti laa. Alueel le hankitaan sähköliittymä. Alueella ei ole vesijohtoa eikä vie märiä. Va ras toin nis sa ja murskaustoiminnassa ei käytetä vettä eikä toimin nas sa syn ny jätevesiä. Polttoainetta käytetään ainoastaan työ koneis sa ja kul je tus ajo neu vois sa. Alueella ei käytetä kemikaaleja (lukuun ottamatta vähäisiä määriä ko nei den päivittäiseen huoltoon liittyviä huoltorasvoja tai vastaavia). Työ ko nei den polttoaineena on diesel tai polttoöljy, jota ei säilytetä alu eel la vaan työkoneiden tankkaus tehdään pääasiassa muualla. Tar vit taes sa murskaimen ja pyöräkuormaajan tarvitsema polttoaine tuo daan ja säilytetään asianmukaisissa siirrettävissä lit ran säi liöis sä. Alueella ei ole pysyvää polttoaineiden varastointia, ei kä siel lä varastoida vaaralliseksi luokiteltavia jätteitä. Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Toiminnan suurin riski on tulipalo, jonka savu voi aiheuttaa haittaa lähi alu een asukkaille. Mahdollisen tulipalon varalta työkoneissa on alku sam mu tus ka lus toa. Työkoneen tai rekka-auton rikkoutuessa maahan voi päästä öljyä. Öljyvahingon varalle alueella on haketta imeytys ma te ri aa lik si. Liikenne ja liikennejärjestelyt Liikenne on suurimmaksi osaksi henkilöautoilla tapahtuvaa asia kaslii ken net tä. Liikenne alueelle tapahtuu päällystetyn Vuoreslahdentien kaut ta. Ekokympin vastaanottoalueelle tulevat asiakkaat ohjataan alu eel le selkeillä opasteilla. Pääsy Kainuun Voiman ter mi naa li alu eelle estetään puomilla. Raskas liikenne kulkee Vuoreslahdentieltä valtatie 5:lle. Lii ken ne viras ton vuoden 2010 liikennemäärätilastojen mu kaan Vuo res lah dentietä käyttää keskimäärin 1200 ajoneuvoa vuo ro kau des sa (raskaan lii ken teen määrää ei ole eritelty). Valtatie 5:llä Vuo res lah den tien liit tymän kohdalla ajaa keskimäärin 6700 ajo neu voa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on keskimäärin 780 ajo neu voa. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Ilmapäästöt koostuvat työkoneiden pakokaasupäästöistä sekä kä sitel tä vän voimalaitospolttoaineen pölyämisestä. Pölyäminen johtuu en si si jai ses ti murskaus- ja kuormaustoiminnoista. Pölyn määrään ja le viä mi seen vaikuttavat voimakkaasti säätila sekä materiaalin kosteus. Pääasiassa pölyn leviäminen rajoittuu varastoalueelle ja sitä ym pä röi väl le metsäkaistalle.

5 Melupäästöt ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Suurin melunaiheuttaja on puu ainek sen murskaus. Murskaustoimintaa harjoitetaan kerrallaan kah tena tai kolmena päivänä pari kertaa vuodessa arkisin klo Muita me lun läh tei tä ovat työkoneet ja rekka-autoliikenne. Lastaus- ja kul jetus toi min taa harjoitetaan sekä arkisin että viikonloppuisin ympäri vuo ro kau den. Päästöt vesistöön ja viemäriin Alueella ei ole vesijohtoa, kaivoa tai viemäriä. Alueen vesipäästöt koos tu vat ainoastaan sadevesistä, jotka imeytyvät maaperään tai valu vat pintavaluntana aluetta ympäröivään ojaan ja liittymän mo lemmin puo li sia ojia pitkin eteläpuoliselle suolle. Puusta irtoava hie no jakoi nen kiintoaines viedään haravointitähteiden mukana Ma ja saa ren jä te kes kuk seen. Jätteet Vastaanoton yhteyteen sijoitetaan muutama lukittava ener gia jä te astia mahdollisia tyhjiä muovipusseja ja säkkejä varten. Astiat tyh jen netään tarvittaessa. Päästöjen vähentämistä koskevat toimet Alueen ja ympäristön siisteydestä huolehditaan alueen käytön yh teydes sä. Aluetta ympäröi metsäkaista, joka vähentää puupölyn le viämis tä ympäristöön. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminnalla ei ole hakemuksen mukaan vaikutuksia yleiseen viih tyisyy teen, ihmisen terveyteen eikä luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Toiminnalla ei ole vaikutuksia ve sistöön eikä sen käyttöön. Pakokaasuista johtuvat ilmapäästöt ovat vähäi set eivätkä vaikuta alueen ilman laatuun. Toiminta voi aiheuttaa kä si tel tä vän aineksen pölyämistä, mistä aiheutuva mahdollinen haitta rajoittuu va ras to alu eel le ja sitä ympäröivään metsään. Toiminnalla ei ole vai ku tus ta alueen maaperään ja pohjaveteen. Murskaus- ja las taus toi min ta aiheuttaa jonkin verran melua. Alueen välittömässä lä hei syy des sä ei ole häiriintyviä kohteita. Lähimmät asuin ra ken nukset si jait se vat noin 700 metrin etäisyydellä kohteesta. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖN KAN- NAL TA PARAS KÄYTÄNTÖ Toiminnassa käytetään nykyaikaisia koneita ja kuljetuskalustoa. Kalus to soveltuu kyseessä olevaan toimintaan. Koneet ja laitteet huol letaan säännöllisesti ja niiden kunto tarkistetaan aina käytön yh tey des-

6 sä. TOIMINNAN TARKKAILU Hakemuksessa ei ole esitetty ehdotusta tark kai lu suun ni tel ma ksi. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Kuuluttaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kajaanin kaupungin ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Ko ti-kajaa ni -lehdessä sekä ilmoitettu erikseen tiedossa oleville asian osai sil le. Lupa-asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä kau pun gin ta lol la Kajaani Infossa. Lupahakemuksesta on on pyydetty lausunto terveydensuojeluvi ranomai sel ta. Terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, että sillä ei ole huomauttamista hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, puh tai etu ni mi.sukunimi(at)kajaani.fi. ASIAN RATKAISU Vs. teknisen johtajan ehdotus: Ympäristöteknisen lautakunnan lu pajaos to myöntää Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle ympäristöluvan ri su jen ja haravointijätteen vastaanotolle, varastoinnille ja murs kauksel le tilalla Mattila II ( ). Toiminnassa on noudatettava hakemusta, jollei lupamääräyksissä to sin määrätä. Lupamääräykset Laitoksen toiminta 1. Laitoksella saa vastaanottaa, varastoida, ja murskata puu ai nesta 6000 tonnia vuodessa ja haravointijätettä 2000 tonnia vuo dessa. Risu- ja haravointijätteen vastaanotto- ja varastointipaikat on mer kit tä vä selvästi opastein. 2. Laitoksella saa murskata alueelle tuotua puuainesta maa nantais ta perjantaihin klo 7 22 kaksi kertaa vuoden aikana enin tään kol me päivää kerrallaan. Murskattu puuaines tulee toi mit taa hyö-

7 ty käyt töön tai asianmukaiseen käsittelyyn. 3. Alueella ei saa vastaanottaa eikä varastoida käsiteltyä eikä kylläs tet tyä puutavaraa ei kä purku - yms. jätteeksi luokiteltavaa puu ta eikä muita jätteitä. Mah dol li set kuor mien mukana tulleet tai muu ten alueelle tuodut jät teet on toimitettava asianmukaiseen paik kaan käsiteltäväksi. Alue tulee pitää siistinä. Alueella tulee olla käytettävissä riit tä västi jäteastioita puutarhajätteen pakkausjätteelle, kuten esimerkiksi muo visäkeil le. Mikäli toiminnasta aiheutuu ympäristön roskaantumista,luvan saa jan on välittömästi siivottava roskaantuneet alueet. 4. Alueella ei saa varastoida poltto- eikä voiteluaineita, eikä pestä ajo neu vo ja, koneita ja laitteita. Meluntorjunta ja päästöt ilmaan 5. Toiminnasta ja tilalla olevasta energiapuuterminaalista aiheutuva yh teis me lu ta so ei saa ylittää asumiseen käy tet tä vil lä alueilla ulko na klo 7 22 A-painotettua ekvivalenttitason (LAeq) arvoa 55 db eikä klo 22 7 arvoa 50 db. Tarvittaessa toi min nan har joit ta jan tu lee selvittää me lu ta sot mittauksin. Mikäli me lu ta sot ylittyvät, on vä lit tö mäs ti ryh dyt tä vä toimenpiteisiin me lun leviämisen es tä misek si. 6. Toiminnasta ei saa aiheutua haju- eikä pölyhaittaa. Pölyävät ainek set on tarvittaessa suojattava katteella, esimerkiksi pres suilla. Pintavesien käsittely 7. Alueelta tulevat valumavedet on kerättävä ja johdettava alueelta pois tai imeytettävä maaperään. Valumavedet on joh det ta va ja kä si tel tä vä niin, ettei kiintoainesta pääse valumaan naa pu ri kiinteis töil le. Valumavesien mukana ei ym pä ris töön saa päästää öljy jä tai ke mi kaa le ja. Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 8. Poikkeuksellisista päästöistä sekä häiriötilanteista, jois ta voi olla hait taa tai vaaraa ympäristölle, on ilmoitettava pe las tus lai tok selle ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toi min nan harjoit ta jan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin va hin ko jen torju mi sek si ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

8 9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle varastoalueella ja murs kaus ase mal la tulee olla alkusammutuskalustoa sekä riit täväs ti saatavilla asianmukaista imeytysmateriaalia. Käytetty imeytys ma te ri aa li tulee toimittaa asianmukaiseen paikkaan kä si tel täväk si vaarallisena jätteenä. Tarkkailu ja raportointi 10. Toiminnanharjoittajan on nimettävä alueella vastaava hoitaja, jon ka yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti kaupungin ym päris tön suo je lu vi ran omai sel le. 11. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Kir jan pi don tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: Murskauslaitoksen toiminta-ajat/vuosi Murskatun puuaineksen määrä (tonnia/vuosi) Vastaanotetut jätteet (ton nia/vuo si) Laitokselta lähteneet jätteet ja niiden toimituspaikka (tonnia/vuo si) Vuoden lopussa varastoituna olevat jätteet Kirjanpito on esitettävä valvovalle viranomaiselle vuosittain helmi kuun loppuun mennessä. Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen 12. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnassa tapah tu vis ta olen nai sis ta muutoksista tai toiminnan kes keyt tä mises tä. Lu van hal ti jan vaihtuessa on uuden haltijan ilmoitettava täs tä kir jal li ses ti kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkei ses tä ympäristön tilan tarkkailusta ja mahdollisesta maa perän pi laan tu mi sen selvittämisestä tulee laatia suunnitelma, joka tu lee toimittaa viimeistään kolme kuukautta ennen toi min nan lopet ta mis ta kaupungin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esi te tyl lä tavalla lupamääräyksiä noudattaen, toiminta täyttää ym päris tön suo je lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annetut vaatimukset ja ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla on sää detty. Ympäristönsuojelulain 59 :n mukaista jätteen käsittelytoiminnan va-

9 kuut ta ei ole vaadittu, koska vakuudella katettavat kustannukset toimin taa lopetettaessa ovat jätteen määrä ja laatu huomioon ottaen vä häi set. Toiminnanharjoittajalla on toimintaan riittävä asian tun temus. Luvan myöntämisen edellytykset Puutarhajätteen ja puuaineksen vastaanotto-, varastointi- ja murskaus alue ei sijaitse ase ma kaa va-alu eel la, eikä vedenhankinnan kan nal ta tärkeällä poh ja ve si alu eel la. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat yli 500 metrin etäisyydellä lai tok ses ta. Kun otetaan huomioon sijoituspaikka ja annetut lupamääräykset, toimin nas ta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ym pä ris tön pilaan tu mis ta tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pi laan tu mis ta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka ve den han kinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaaran tu mis ta toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapu reil le. Lupamääräysten perustelut Puutarhajätteen vastaanottomääriä ja varastointiaikaa on rajoitettu jot ta varmistetaan, että laitoksella olevista jätteistä ei aiheudu ym päris tön pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naapureille (lu pa määräys 1). Toiminta-aikaa ja melu koskevilla määräyksillä varmistetaan, ettei toi min nas ta yksin tai yhdessä muun alueella harjoitettavan toi min nan kanssa aiheudu meluhaittaa (lupamääräykset 2 ja 5). Lupamääräyksellä 3 varmistetaan, että alueella vastaanotetaan vain ha ke muk sen mukaista puu- ja haravointijätettä, alue ympäristöineen on siisti ja että alueelle mahdollisesti tuodut muut jät teet toimitetaan asian mu kai seen käsittelyyn Lupamääräyksillä 5 ja 6 varmistetaan, ettei laitoksen toiminnasta aiheu du naapurustolle melu- eikä pölyhaittaa. Melumittaukset vaa ditaan tehtäväksi tarpeen mukaan, jotta esimerkiksi mahdollisessa melu va li tus ta pauk ses sa melutasot voidaan selvittää. Erillistä me lu sel vitys tä ei ole katsottu tarpeelliseksi vaa tia toiminnan sijainti ja me luavan toiminnan laatu ja kesto huo mi oon ottaen. Toiminnasta ei saa aiheutua pinta- ja pohjavesien sekä maaperän pi laan tu mis ta tai muuta haittaa (lupamääräykset 4 ja 7). Poikkeus- ja häiriötilanteita koskeva lupamääräykset 8 ja 9 on an nettu, jotta tarvittavat torjuntatoimet voidaan tehdä mahdollisimman nopeas ti ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vä häi-

10 sik si. Toiminnan ympäristövaikutusten seuraaminen ja valvonta edel lyt tävät, että valvontaviranomainen saa tarvittavat tiedot toiminnasta (lupa mää räyk set 10, 11 ja 12). Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista toimin nan lopettamisen jälkeenkään. Mahdollisiin toiminnan lo pet ta misen jälkeisiin ympäristövelvoitteisiin on varauduttava tarpeellisilla selvi tyk sil lä ja etukäteissuunnittelulla (lupamääräys 13). LUVAN VOIMASSAOLO Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa lupaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 89 ja 93 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai val von tavi ran omai sen aloitteesta peruuttaa luvan. Lupamääräysten tarkistaminen Eduskunta on hyväksynyt lain ympäristönsuojelulain (527/2014) muuttamisesta. Lain muutoksella kumottiin ym pä ris tönsuo je lu lain 71, jonka mukaan ympäristöluvassa voitiin määrätä lupa mää räyk set tarkistettavaksi. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto määrää, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä nou dat taen. Vakuutta ei vaadita asetettavaksi, koska luvan hakijana on kun ta yhty mä (YSL 198 ). KÄSITTELYMAKSU Käsittelymaksu on 1200 euroa. Maksun määräämisessä on sovellettu Kajaanin kaupungin ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen maksutaksaa, joka on tullut voimaan SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 527/2014: 27, 48, 49, 52 53, 58, 59, 62, 190, 199. Ympäristönsuojeluasetus 713/2014): 2, 6, 15. Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

11 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu teen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto: Hyväksyi.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 86 05.06.2013 Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi 199/11.01.00/2013 Ymplk 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 62 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 277/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 62 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 19 22.01.2014 Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 961/11/01/00/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot