Ongelmajätteiden varastointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ongelmajätteiden varastointi"

Transkriptio

1 Ekokemin ohje 4/04 Ongelmajätteiden varastointi Paikka kaikille ja kaikki paikoilleen Ongelmajätteet on varastoitava yhtä huolellisesti ja samoja määräyksiä noudattaen kuin muutkin haitalliset tai vaaralliset aineet. Ongelmajätevaraston ylläpitoon kuuluu myös varastokirjanpito. Siitä käy ilmi mitä ja kuinka paljon varastoon on tullut, mitä siellä on ja mitä on viety pois. Varasto on ainoastaan jättei - den väliaikainen säilytyspaikka. Toimita jätteet varastostasi käsiteltäväksi vähintään kerran vuodessa.

2 Huolellisuus ja järjestelmällisyys luovat turvallisuutta Merkinnät varastoon ja astioihin Merkitse ongelmajätevarasto tai jätteiden paikka varastossa selvästi. Hyvä merkintä on esimerkiksi noin 80x120 cm:n kokoinen kilpi, jossa on lueteltu varastoitavat jätteet sekä niiden kemikaalilain mukaiset varoitusmerkinnät. Jos varastoit vain yhtä jätelajia, voit lisätä varaston kylttiin myös jätettä koskevat tiedot, silloin et tarvitse jäteastioihin merkintöjä varastointia varten. Paikat ja astiat eri jätelajeille Kun säilytät varastossa erityyppisiä jätteitä, varaa niille omat paikat tai osastot. Varastopaikkoja suunnitellessasi ota huomioon myös aineiden pitäminen erillään toisistaan. Kun varastoon kerätään pieniä määriä keskenään erilaisia kemikaaleja, voidaan toimiva ratkaisu rakentaa keräyslaatikoiden avulla. Kullekin jätetyypille varataan oma laatikkonsa, joka merkitään jätteen vaaraominaisuuden mukaan. Kuhunkin laatikkoon kootaan kyseisen vaaraominaisuuden mukaiset kemikaalit pakkauksissaan. Omissa laatikoissaan erityyppiset aineet pysyvät erillään toisistaan, ja ne voidaan tarvittaessa helposti siirtää uuteen varastopaikkaan. Laatikot toimivat myös altaina pakkausten vuotojen ja rikkoutumisten varalta. Jätetyypeittäin varatut laatikot ovat siisti ja turvallinen ratkaisu pienten kemikaalierien varastoissa. Konttityyppisen varaston käyttö on helppoa, varasto voidaan varustella tarkoituksenmukaisesti ja se on vaivattomasti siirrettävissä. Varmista talvellakin esteetön pääsy varastolle. Varastokirjanpito Laki velvoittaa pitämään kirjaa ongelmajätteistä. Kirjanpitovelvollisia ovat kotitalouksia lukuun ottamatta kaikki ongelmajätteiden tuottajat, haltijat, kerääjät ja käsittelijät. Ongelmajätekirjanpidosta tulee käydä ilmi mitä jätteitä varastoon on tullut, mitä varastossa on ja mitä varastosta on viety pois. Eteenpäin toimitetuista aineista on tunnettava niiden laatu, määrä, toimittamisen ajankohta ja määränpää. Jätekirjanpidoksi käy niin ruutuvihko kuin atkpohjainen seurantajärjestelmä. Pääasia on, että kirjanpidolla pystyt osoittamaan, että tunnet toiminnastasi syntyneiden ja hallinnassasi olevien ongelmajätteiden laadun ja määrän. Varastosta pois toimitetuista jätteistä riittävä dokumentti on siirtoasiakirja, siitä käy ilmi kaikki tarvittavat tiedot. Siirtoasiakirja on säilytettävä kolme vuotta allekirjoituksesta. PIDÄ AINEET ERILLÄÄN Kaikki aineet eivät kemiallisesti sovi toistensa läheisyyteen. Keskenään voimakkaasti reagoivat aineryhmät on varastoitava toisistaan erillään niin, etteivät ne onnettomuus- tai vahinkotapauksissakaan pääse aiheuttamaan haittaa tai vaaraa. Pidä aina erillään: palavat nesteet hapot emäkset hapettavat aineet aineet, jotka voivat itsesytytyksen tai tulipalon sattuessa aiheuttaa erityistä vaaraa. Palavat nesteet Kun palavia nesteitä varastoidaan yli vapaan säilytysrajan (asuin- tai toimistotiloja käsittävän rakennuksen huoltotiloissa 200 litraa), ne on varastoitava paloteknisesti erillisessä tilassa, palavan nesteen varastossa. Palavien aineiden kanssa samassa tilassa ei saa varastoida väkeviä happoja, räjähdystarvikkeita, peroksideja, kalsiumkarbidia tai muita aineita, jotka voivat tulipalon tai itsesytytyksen sattuessa aiheuttaa erityistä vaaraa.

3 Myrkylliset aineet Myrkyllisiä aineita ei saa varastoida yhdessä seuraavien aineiden kanssa: itsestään syttyvien, helposti syttyvien tai syttyvien aineiden kanssa hapettavien aineiden kanssa orgaanisten peroksidien kanssa sellaisten aineiden kanssa, jotka joutuessaan kosketuksiin veden kanssa kehittävät syttyviä kaasuja puristettujen tai nesteytettyjen kaasujen kanssa ammoniumnitraattipitoisten lannoitteiden kanssa. Koneellinen ilmanvaihto ATEX-luokitelluissa tiloissa varmistaa, että ilmaa raskaammat syttyvät kaasutkaan eivät pääse muodostamaan räjähdyskelpoisia kaasuseoksia. Henkilökohtaisen turvallisuutesi ja jätteiden käsittelyprosessien vuoksi pidä seuraavat aineet ehdottomasti erillään toisistaan ja muista jätteistä: 1. Elohopea 2. Syanidi 3. Jodi ja bromi 4. Kalium ja natrium 5. Tunnistamattomat jätteet Yksinkertaisinta on tietysti toimittaa vaarallisimmat jätteet välittömästi käsiteltäviksi, eikä varastoida niitä lainkaan. VARASTON TEKNISET VAATIMUKSET Kemikaalivarastolta edellytetään turvallisuutta aineet eivät saa päästä varastosta karkaamaan millään tavoin. 1. Esteetön kulku Varastoon on oltava esteetön kulkureitti, jotta jätteet voidaan tarvittaessa noutaa myös talvisaikaan ja varastolle päästään myös hätätapauksissa helposti. 2. Valuma-altaat Kun varastossa säilytetään nestemäisiä aineita, varastotilan tulee olla allastettu astioiden vuotojen tai rikkoutumisen varalta. Suoja-allas tai kynnystys tulee mitoittaa vähintään suurimman varastoitavan irtosäiliön tilavuuden mukaiseksi. Varaston lattiapinnoitteen tulee olla kemikaalin vaikutusta kestävä. Tilaa ei saa viemäröidä suoraan viemäriverkkoon tai vesistöön Katettu tila Varastointiastiat tulisi suojata sään vaihteluilta. Lämmittämätön katostyyppinen varastokin on toimiva, jos lämpötilan vaihtelu ei vaurioita varastointiastioita eikä jätteellä ole jäätymisvaaraa. Vähimmäisvaatimus on, että veden pääsy jäteastioihin on estetty. 4. Paloturvallisuus ja räjähdysvaara Varastoon on järjestettävä riittävä valaistus ja ilmanvaihto. Palavien nesteiden varastolla tulee olla oma, erillinen ilmanvaihtonsa. Rakenteissa on tällöin käytettävä palamattomia materiaaleja. Jos varastoidaan helposti syttyviä aineita, on arvioitava myös aineiden, tilan ja toimintojen aiheuttama räjähdysvaara (ATEX). Arvioinnin perusteella tila luokitellaan ja sinne valitaan luokituksen mukainen valaistus, muu sähkövarustus ja työskentelyvälineistö. Yleensä edellytetään räjähdysvaaralliseen tilaan hyväksyttyjä ratkaisuja Lukittu tila Ongelmajätteet ovat terveydelle haitallisia tai vaarallisia aineita, joten asiattomien pääsy varastoon on estettävä. Myrkylliset aineet sekä lääkkeet on aina säilytettävä lukitussa tilassa Lääkkeet Lääkkeiden varastointi jätteinä tulisi aina järjestää ongelmajätteiden ammattimaisen keräysyrityksen tai apteekin yhteyteen, mistä toimitukset tapahtuvat suoraan ongelmajätteiden käsittelyyn. Lääkejätteisiin saattaa kohdistua asiaankuulumatonta mielenkiintoa, jota turvallinen varastointi tehokkaasti hillitsee.

4 Aine ei saa joutua kosketuksiin näiden ai nei den kanssa Ongelmajätekortti Selvitä yrityksessäsi syntyvät on gel ma jät teet. Käytä tätä kort tia apu na si. Ammoniakki elohopea, kal sium hy poklo riit ti, kloori, fluorivety Ammoniumnitraatti emäkset, hapot, kloraatit, kloriitit, hypokloriitit, kloridit, rikki, hienojakoiset me tal li - jau heet, palavat ai neet, pa la vat nes teet, rä jäh dys tar vik keet Asetoni väkevä rikki- ja typ pi hap po se os Asetyleeni bromi, elohopea, hopea, kloori, kupari Elohopea ammoniakki, ase ty lee ni, vahvat hapot, vety Etikkahappo kromihappo, per kloo ri hap po, permanganaatit, peroksidit, typpihappo Etikkahappoanhydridi vesi Fosforipentoksidi vesi Hiilivedyt bromi, kloori, kro mi hap po, natriumperoksidi Hydrosulfiitti kosteus Kloraatit ammoniumsuolat, ha pot, rikki, helposti palavat orgaaniset yh dis teet Kloori ammoniakki, asetyleeni, hiilivedyt, vety Klooridioksidi ammoniakki, me taa ni, rikkivety Kromihappo naftaleeni, tär pät ti ja muut palavat nesteet Kupari asetyleeni, ve ty per ok si dit Natriumperoksidi hapettuvat ai neet, esim. metanoli, etikkahappo, etikkahappoanhydridi, bentsaldehydi, rik ki hii li, glyseroli, ety lee ni g ly ko li, etyy li - ase taat ti, furfuraali Palavat nesteet ammoniumnitraatti, typpihappo, vetyperoksidi Perkloorihappo etikkahappoanhydridi, alkoholi, orgaaniset aineet Rikkihappo kaliumpermanganaatti, kloraatit, natriumkloraatti, perk lo raa tit, vesi Rikkivety hapettavat kaasut, typ pi hap po Syanidit hapot Typpihappo (väkevä) am mo niuma se taat ti, etikkahappo, kro mi - hap po, syaanivetyhappo, rikkivety, palavat nes teet ja kaa sut Vetyperoksidi asetoni, nit ro me taa ni, kromi, kupari, rauta, useimmat me tal lit ja niiden suolat, muut or gaa ni set aineet Ongelmajätteemme Määrä vuodessa Erityistä Käytetyt voiteluöljyt, mustat Käytetyt voiteluöljyt, kirkkaat Kiinteät öljyiset jätteet Akut ja paristot Maali-, liima- ja lakkajätteet Loisteputket Aerosolit Kylmälaitteet Kuvaputkilaitteet Painekyllästetty puu Liuottimet Kemikaalit Syttyvät Hapettavat Syövyttävät Hapot Emäkset Myrkylliset Elohopea Jodi Syanidi Kaasut Lääkkeet Torjunta-aineet Tartuntavaaralliset jätteet Tunnistamattomat jätteet Merkitse korttiin jätteesi ja niihin liit ty vät erityispiirteet ku ten vaa ra omi nai suus tai elohopea-, jodi- tai syani di pi toi suus. Käy sen jälkeen läpi jät tees tä huo leh ti mi nen työ vaiheittain, al ka en pakkausten valinnasta ja pää ty en kul je tus rat kai sui hin. Kun huomaat aiheita tai toiminnan osa-alu ei ta, joissa tar vit set lisätietoja tai oh jei ta, ota yhteys Ekokemin asi an tun ti joi hin.

5 Ekokem Oy Ab maksaa postimaksun Eko kem Oy Ab Asiakaspalvelu Lähettäjän nimi: Yritys: Tunnus VAS TAUS LÄ HE TYS Osasto: Osoite: Postitoimipaikka: Puhelin: Sähköpostiosoite: VARASTOINNIN LUVANVARAISUUS Ilmoitus viranomaiselle? Pelkästään ongelmajätteitä varastoitaessa toiminta on harvoin niin laajaa, että se edellyttää ilmoitusta viranomaisille saati lupaa. Toiminnan laajuus tai vähäisyys määritellään kaikkien samalla tuotantolaitoksella käsiteltyjen ja varastoitujen aineiden vaarallisuuden ja määrän perusteella. Jos käsittelet kemikaaleja tai varastoit merkittäviä määriä ongelmajätteitä, selvitä toimintasi luvan- tai ilmoituksenvaraisuus. Lisätietoja saat esimerkiksi Ongelmajäteoppaasta, teollisuuskemikaaliasetuksesta (59/1999) tai kuntasi pelastusviranomaiselta. Vaikka toimintasi olisikin pienimuotoista etkä kuulu edes ilmoitusvelvollisiin, niin noudata silti säädösten yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Varaston vastuuhenkilö Ongelmajätevarastolla on hyvä olla nimetty hoitaja, joka käytännössä vastaa varaston asianmukaisesta kunnosta ja järjestyksestä. Laajaa, luvanvaraista toimintaa varten tuotantolaitoksella tulee olla nimetty käytön valvoja, joka täyttää asetuksessa määritellyt pätevyysvaatimukset. Pilaantuneet maamassat Pilaantuneiden maamassojen välivarastointi tai käsittely vaatii aina viranomaisen hyväksynnän. Luvan, tai toimintamallista riippuen ilmoituksen, käsittelee alueellisen ympäristökeskuksen tai kunnan viranomainen.

6 Työskentely turvalliseksi Työskentely- ja turvaohjeet Varaston työskentelyohjeissa kuvataan varastossa suoritettavat tehtävät. Ohjeiden avulla tiedot oikeista työtavoista siirtyvät työntekijältä toiselle. Ohjeilla varmistetaan, että esimerkiksi lajittelu tehdään aina samoin perustein. Varastossa on oltava myös lyhyet ohjeet hätätilanteiden varalta ja helposti näkyvällä paikalla hätäpuhelinnumero. Henkilökohtaiset suojavälineet Perusvarusteet ongelmajätteiden parissa toimittaessa ovat kunnolliset henkilökohtaiset suojakäsineet ja -kengät, hengityssuojain, suojalasit, suojaesiliina sekä tietysti vahva, puuvillasta valmistettu suojahaalari. Suojavälineet tulee säilyttää varaston ulkopuolella. Jos varusteiden ainoa mahdollinen säilytyspaikka on ongelmajätevarastossa, niille on varattava tiivis säilytyskaappi, jotta ne säilyvät käyttökelpoisina. Avoimessa varastossa suojaimet likaantuvat jätteistä irtoavalla pölyllä ja haihtuvilla aineilla, ja ne ovat nopeasti enemmän vaaraksi kuin suojaksi käyttäjälleen. Vahinkojen torjunta ja ensiapuvälineet Perusvälineistöä ongelmajätevaraston vahinkojen torjumiseen ovat imeytysaineet sekä lapio, harja ja keräysastiat. Tulipalon varalta tulee olla AB III E teholuokan sammutin. Ensiapuvälineistön perustarvikkeet ovat silmänhuuhtelupullo, hätäsuihku ja sidetarpeet. Pidä tarvikkeet riittävän lähellä mahdollista käyttökohdettaan, mutta ei itse varastossa. Varastoon sijoitettuna ne ovat vaaratilanteessa käyttökelvottomia. Lisätietoja Ohje kemikaalien kappaletavaravarastoinnista, Kemikaalineuvottelukunta ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus, Tukes-Ohje, Turvatekniikan Keskus, 2003 SFS-käsikirja 59, Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, Standardoimisliitto, 1998 Ongelmajäteopas, Ekokem Oy Ab, 2006, tietoa lajittelusta ja oikeista toimintatavoista. Henkilösuojainten valinta ja käyttö työpaikoilla, Työministeriö, 1996 VNp 659/96 Ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä. Ekokem Oy Ab Kuulojankatu 1 PL RIIHIMÄKI Puh faksi Valitse työhösi sopivat suojavälineet, tarkista, että ne ovat kunnossa, ja varaa ne valmiiksi ennen työhön ryhtymistä. 2/2006 Painotalo Auranen, Forssa Pai no tuo te

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Kone- ja tuotantotekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS Työn tekijä: Joonas Halttunen Työn valvoja: Martti Linnoaro Työn ohjaaja: Hanna Näätsaari

Lisätiedot

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014 VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA Päivitys 07/2014 SISÄLLYS 1 VASTUUT JA TYÖTURVALLISUUS... 2 2 VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO... 3 3 ASEMALLA KERÄTTÄVÄT VAARALLISET JÄTTEET...

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Ekokemin ohje 1/14. Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet

Ekokemin ohje 1/14. Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet Ekokemin ohje 1/14 Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet Terveydenhuollossa syntyy useita alalle ominaisia erityisjätteitä, joista osa on vaarallista jätettä. Vaaralliset ja erityisjätteet edellyttävät

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin:

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin: 2 KEMIKAALIT Suomen kemikaaleja koskevat säädökset perustuvat kemikaalilakiin (liite 1), mutta samalla ne täyttävät työturvallisuuslain vaatimukset. Suomen kemikaalilainsäädäntö perustuu EU:n kemikaalisäädöksiin,

Lisätiedot

Turvallinen työskentely koululaboratoriossa

Turvallinen työskentely koululaboratoriossa Turvallinen työskentely koululaboratoriossa MAOL RY Kemian toimikunta 2002 1 Taustaa 2 Säädökset ja tietolähteet 2.1 Yleiset säädökset 2.2 Luokitukseen ja merkintään liittyvää lainsäädäntöä 2.3 Muita tietolähteitä

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 86 05.06.2013 Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi 199/11.01.00/2013 Ymplk 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ammoniumnitraatin varastointi maatilalla

Ammoniumnitraatin varastointi maatilalla Ammoniumnitraatin varastointi maatilalla Johdanto Maatiloilla käytetään kasvien lannoitukseen enimmäkseen perinteisiä NPK-lannoitteita. Niiden lisäksi on uutena lannoiteryhmänä suomalaisille tiloille tullut

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa

Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012. Radioaktiivisten aineiden kuljetus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012. Radioaktiivisten aineiden kuljetus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012 Radioaktiivisten aineiden kuljetus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN-L 1799-9464 ISSN 1799-9464 ISBN 978-952-478-740-6 (nid.)

Lisätiedot

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta julkaisutiedot Tekstit: Tukes ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Kuvat: Lauri Mannermaa, sivun 18 kuva Kari Rissa Ulkoasu & taitto Print Line

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot