KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuus ja 237 täytäntöönpanokelpoisuus 116 Henkilöstöraportin hyväksyminen Valtuustoaloitteet vuodelta Kuntalaisaloitteet vuodelta Lausunnon antaminen Seinäjoen kaupungille työllistymistä 242 edistävän monialaisen yhteispalvelun kustannusjaosta 120 Jäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen 244 yhteispalvelun johtoryhmään 121 Lausunnon antaminen TE-toimiston toimipaikkojen 246 lakkauttamisesta 122 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän 248 mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 123 Lausunnon antaminen erityisen koulutustehtävän asemaa 251 lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 124 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen Kauhavan kaupunki / 252 TeliaSonera Finland Oyj 125 Kassalainan myöntövaltuuden korottaminen / Kauhavan 253 Vuokra-asunnot Oy 126 Tiedotusasiat 254

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki A. 17:00-17:45 pj. Hakala Teemu 17:00-17:45 jäsen Hauta Tiina 17:00-17:45 jäsen Heikkilä Paavo 17:00-17:45 jäsen Hietamäki Petri 17:00-17:45 jäsen Kankaansyrjä Mika 17:00-17:45 jäsen Koivisto Tuula 17:00-17:45 jäsen Mattila Marita 17:00-17:45 jäsen Sorvisto Anna-Leena 17:00-17:45 jäsen Virrankoski Ville 17:00-17:45 1. vpj. Vuorinen Anna-Maija 17:00-17:45 jäsen Övermark Niina 17:00-17:45 2. vpj. Salo Petri 17:00-17:45 valt. pj. Korpimäki Marja-Leena 17:00-17:45 valt. 2. vpj. Salo Liisa 17:00-17:45 hallintojohtaja, esittelijä Luhtala Hannele 17:00-17:45 henkilöstöjohtaja, pöytäkirjanpitäjä POISSA Kurvinen Antti valt. 1. vpj. Lumio Markku kaupunginjohtaja, esittelijä Esittelijä 125 LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Anna-Leena Sorvisto ja Ville Virrankoski. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Heikki A. Hakala Hannele Luhtala PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Anna-Leena Sorvisto Ville Virrankoski PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Kaupunginhallitus 115 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntalain mukaan kaupunginhallitus huolehtii kaupunginvaltuuston päätösten täy tän töön pa nos ta sekä laillisuusvalvonnasta. Kaupunginhallituksen tulee tode ta, että kaupunginvaltuuston päätöksiä ei ole tehty virheellisessä jär jes tykses sä tai että ne eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi taikka ole muutoin lainvastaisia. Mikäli kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös ei ole laillinen, sen tulee jättää päätös täytäntöönpanematta sekä saattaa asia uudelleen kau pun ginval tuus ton käsiteltäväksi. Syy täytäntöönpanematta jättämiseen on sel vi tet tävä. Kaupunginvaltuuston päätöksien toimeenpanot on kirjattu Dy nas ty asian hal lin ta jär jes tel mään ao. pykälien kohdalle. Valtuuston kokouksessa annettiin kaksi valtuustoaloitetta kau pungin hal li tuk sel le valmisteltavaksi: 1. Sirpa Lammi jätti kahdeksan valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen kos kien mahdollisuutta tarjota kuntalaisille oman talouden vihannesten ja marjo jen kasvatuspaikkoja eri kaupunginosissa. 2. Eero Paavola jätti yhdeksän valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen kos kien Keskustan koulun pihan peruskorjausta ja asfaltointia kesän 2015 aika na. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston tekemät pää tökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene kau pun gin val tuus ton toi mi val taa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää pan na ne täytäntöön, mikäli päätöksistä ei ole valitettu. Kaupunginhallitus antaa jätetyt aloitteet tekniselle toimelle val mis telta vak si. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstöraportin hyväksyminen 167/ /2015 Konserni- ja henkilöstöjaosto Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Vuosittain on laadittu henkilöstöraportti kuvaamaan henkilöstöä koskevia asioita lisäksi tasekirjassa on lyhyt yhteenveto raportin tiedoista. Vuonna 2013 on annettu suositus henkilöstöraportoinnista. Suositus sisältää lä hin nä ne asiat, jotka henkilöstöraporttiin tulisi vähintään sisältyä sekä eräiden tun nus lu ku jen laskentaohjeet. Suurin osa suosituksen asioista on jo aiemmin esi tet ty raportissa, mutta mm tunnuslukuja on laskettu monella tavalla (esim sai ra us pois sa olot voidaan laskea noin 6 eri tavalla, joten niiden vertaaminen on ollut vaikeaa). Raportointiohjelmasta ei ole ollut saatavissa suosituksen mukai sia tunnuslukuja ennen kuin vuotta 2014 koskien. Suosituksen etuna on, että mi kä li kunnissa otetaan laajasti suosituksen tunnusluvut käyttöön, henkilöstöä kos ke via tunnuslukuja voidaan paremmin verrata eri kuntien välillä. Liitteenä olevan raportin rakennetta on muutettu aiempien vuosien toivomusten pe rus teel la; aluksi on tekstiosa ja sen lisäksi taulukko-osa. Edelleen raportissa on osin kahdenlaisia tunnuslukuja samasta asiasta, koska on haluttu seurata ja esittää aikasarjoja, jotta pystytään näkemään kehityssuuntia. Vanhat tunnus lu vut poistuvat siinä vaiheessa kun uusia pystytään esittämään noin kolmen vuoden ajalta. Vuoden 2014 raportin luvut eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia edellisiin vuo siin, koska kesken vuoden, , varhaiskasvatus siirtyi kaupungin toimin nak si ja henkilöstön määrä kasvoi huomattavasti. Taulukoissa on mah dol lisuuk sien mukaan pyritty esittämään tunnuslukuja myös ilman var hais kas va tusta. Konserni- ja henkilöstöjaoston tulee osaltaan hyväksyä raportti ja toimittaa se lau sun toa varten yt-ryhmälle ja sen jälkeen edelleen kaupunginhallituksen ja -val tuus ton käsiteltäväksi. Raportti toimitetaan tiedoksi myös työ suo je lu toi mikun nal le. Kaupunginjohtajan ehdotus: Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan hen kilös tö ra por tin vuodelta 2014 sekä pyytää siitä yt-ryhmän lausunnon ja toimittaa sen edel leen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 116 Henkilöstöraportti vuodelta 2014 jaetaan listan mukana. Yt-ryhmä on käsittellyt raportin kokouksessaan eikä sillä ole huomautettavaa raportin johdosta. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2014 henkilöstöraportin ja antaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloitteet vuodelta / /2014 Kaupunginhallitus 117 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuuston kokouskutsussa mai nit tujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite an ne taan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi vaan se lä he tetään kaupunginhallituksen valmistetavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloit tees ta käydään lähetekeskustelu, miten asia on valmisteltava. Kaupunginhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä val tuus tol le luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita valtuusto ei edel lisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on il moi tet tava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuonna 2014 jätettiin vain yksi valtuustoaloite Eino Lauttamus ym. jät ti vät valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki yhdessä Lapuan kaupun gin kanssa aloittaisi neuvottelut ELY:n tai mahdollisesti muidenkin ra hoit tajien kanssa Kumpu-Alakylä tien päällystämisestä. Tekninen toimi on ollut yh tey des sä ELY-keskukseen ja Lapuan kaupunkiin kysei ses tä asiasta. ELY-kes kuk sel la on lähivuosien päällystysohjelmassa Kumpu-Ala ky lä tien pääl lys tä mi nen siltä osuudelta, kun se on jo päällystetty Lapuan suunnasta. Muilta osin tiel le ei ole suunniteltu kestopäällystettä. Koko tieosuus tarvitsisi pe rus kor jauk sen, jos se päällystetään, ja näillä liikennemäärillä si tä ei olla edes ottamassa lä hi vuo si na investointiohjelmaan. Lapuan kau pungin teknisen johtajan mukaan Lapualla ei ole tarvetta osallistua Kum pu-ala ky lä tien päällystämiseen. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lähettänyt Kauhavan kaupunginvaltuustolle osoi te tun, päivätyn, kirjeen, jossa todetaan mm., että alhaisista liiken ne mää ris tä johtuen tien päällystäminen ei ole kannattavaa. Kirje jaetaan lis tan mukana. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus antaa esittelytekstissä olevat selvitykset vuoden 2014 valtuus to aloit teen kä sit te lys tä tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että aloit e ei edellytä enää kaupungin päättäviltä viranomaisilta toimenpiteitä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) ,

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kuntalaisaloitteet vuodelta / /2014, 419/ /2014, 694/ /2009, 386/ /2014, 357/ /2014 Kaupunginhallitus 118 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntalain 23 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloit teita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen joh dos ta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään ker ran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden joh dos ta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kak si prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava val tuustos sa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulos ta. Valtuuston tietoon on tuotu jo vuoden 2014 kansalaisaloitteista mennessä tehdyt. Listan mukana jaetaan luettelo, jossa on jälkeen tehdyt kuntalaisaloitteet vuodelta 2014 ja niiden johdosta teh dyt toimenpiteet. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen saapuneet kuntalaisaloitteet ja niiden joh dos ta tehdyt toimenpiteet sekä antaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedok si. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Keskustelun jälkeen todettiin, että mikäli kaikki aloitteet eivät ole liitelistassa, ne tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Seinäjoen kaupungille työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kustannusjaosta 533/ /2014 Kaupunginhallitus 119 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tulivat voi maan Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta käy te tään lyhennystä TYP. Laki edellyttää, että kaikki kunnat ovat mukana toimin nas sa viimeistään vuoden 2016 alussa. Toiminta voi kuitenkin käynnistyä ai em min kin. Monialaisen yhteispalvelulain tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä se kä selkiyttää ja kehittää kuntien ja valtion välistä yhteistyötä pit kä ai kais työttö myy den hoidossa. Lain myötä tavoitellaan työttömyydestä aiheutuvien jul kisten menojen laskua ja työttömien aseman kohentumista. Laki takaa pit kä aikais työt tö mil le yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta huolimatta. Työllistymistä edis tä väl lä yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kun ta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän pal ve lutar peen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksen mukaisen pal ve luko ko nai suu den sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seu rannas ta. Monialaista yhteispalvelua on Etelä-Pohjanmaalla valmisteltu alueryhmässä, jos sa on ollut edustajia alueen kunnista, kuntayhtymistä, ja Te-toimistosta. Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen edustajana alueryhmässä on ollut so si aa li pal velu jen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Ete lä-poh jan maal la toimisi vii meis tään vuoden 2016 alusta alkaen yksi hal linnol li nen työvoiman pal ve lu kes kus, joka vastaisi monialaisesta yhteispalvelusta maa kun nas sa. Monialaisen yhteispalvelun rakentamista on valmisteltu siltä poh jal ta, et tä Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston alueelle perustetaan yksi verkos to ja yksi joh to ryh mä, joka vastaa yhteispalvelun järjestämisestä koko maakun nan alu eel la. Verkoston päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella ja verkoston muut toi mipai kat sijaitsevat nykyisellään Kauhavalla, Kauhajoella, Alavudella ja Ala jär vel lä. Sei nä joen toimipaikkaan tulee videoneuvottelulaitteet, joiden kautta yh teys maa kun nan asiakkaisiin muodostetaan. Kunnat nimeävät jäsenet joh toryh mään. Evijärven ja Lappajärven kunnat sekä Kauhavan kaupunki saavat nime tä yhden johtoryhmän jäsenen ja tälle varajäsenen. Johtoryhmä nimeää mo ni alais ta yhteispalvelua johtavan henkilön ja tämän varahenkilön. Johtavan hen ki lön tehtävänä on vastata mm. monialaisen yhteispalvelun yhteisten toimipisteiden ja muun toiminnan or ga ni soin nis ta monialaisen yhteispalvelun alueellisten tavoitteiden ja palveluiden jär jestä mi seen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumisesta monialaisen yhteispalvelun yhteiskäytäntöjen ja prosessien ke hit tä mi sestä monialaisen yhteispalvelun edustuksesta yhteistyötahojen suuntaan asioiden valmistelusta johtoryhmään typ-toiminnan yhteistyökäytäntöjen ja prosessien kehittämisestä työnjohdollisista tehtävistä (ei esimiesvaltaa)

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kuntaliiton yleiskirjeen 3/2015 mukaan kuntien tulee sopia keskenään TYP:n joh ta van henkilön työnantajaorganisaationa toimivasta kunnasta. TE-toimisto, kun nat ja Kela vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osallistuvansa hen kilös tön palkkaus ja muista kustannuksista. Monialaisen yhteispalvelun yhteisen toi mi pis teen toimitila-, laite- ja tietoliikennekustannukset sekä muut mo ni alaises ta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan TE-toi mis ton ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kesken. Kela osallistuu kus tan nuk siin TE-toimiston ja kuntien kanssa erillisen sopimuksen mukaisesti. Kun ta liit to suosittaa, että työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kun nil le yhteisten kustannusten jakoperusteena käytetään yli 300 päivää työttö myy den perusteella työmarkkinatukea saaneiden määrää tammikuun 2015 ti lan teen mukaan. TYP:n valmistelusta vastanneen alueryhmän alaisuudessa on toiminut hal linto-, palvelut- sekä viestintä ja tiedonkulku -työryhmät. Hal lin to työ ryh mäs sä Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen edustajana on ollut sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola ja palvelutyöryhmässä aikuissosiaalityön johtava so si aali työn te ki jä Raili-Helena Kan gas luoma. Hallintotyöryhmä on linjannut, että TYP:n johtava henkilö pal ka taan Seinäjoen kaupungin organisaatioon. Edelleen hallintotyöryhmän mukaan toi min nas ta aiheutuvat kustannukset on tar koituk sen mu kais ta korvata asu kas lu kuun suhteutettuna. Seinäjoen kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa mo nialais ta yhteispalvelujärjestelmää varten monialaisen yhteispalvelun (TYP) johta van henkilön määräaikaisen viran, kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi tie de kor kea kou lu tut kin ta, ajalle Edelleen Seinäjoen valtuus to on päättänyt, että johtavan henkilön toiminnasta aiheutuneet kus tan nukset vyörytyksineen jaetaan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti edel lyt täen kun tien päätöstä asiassa. Monialaisen yhteistoimintapalvelun kunnilta las ku tetta vak si vuosikustannuksiksi on arvioitu eu roa / vuosi. Mikäli kus tannuk set jaetaan kuntien kesken asukasluvun perusteella, muodostuu Kau ha van osuu dek si noin euroa / vuosi. Kuluvan vuoden kustannus tulisi ole maan noin euroa. Seinäjoen kaupunki pyytää Kauhavan kaupungin kannanottoa työllisyyttä edistä vän monialaisen yhteispalvelun johtavan henkilön toiminnasta aiheutuvien kus tan nus ten jakoon liittyen mennessä. Listan mukana jae taan pöytä kir jan ote Seinäjoen kaupunginvaltuuston päätöksestä. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Kauhavan kaupungilla ei ole huomau tet ta vaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtavan henki lön palkka- ym. kustannusten jakamiseen kunnille asukasluvun perusteella. Kau ha van kaupunki edellyttää, että vyörytyserien määräytymisen tulee olla läpi nä ky vää. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Jäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään 533/ /2014 Kaupunginhallitus 120 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan Lain sää dän nön tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden vä hentä mi nen, kuntien ja val tion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen se kä kuntien vai ku tus mah dol li suuk sien lisääminen pitkäaikaistyöttömien pal velu jen järjestämisessä. Sa mal la pyritään alentamaan työttömyydestä aiheutuvia jul ki sia menoja. Pit kä ai kais työt tö mien yhdenvertaisuutta pyritään parantamaan niin, että asiakas saa samanlaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Pal ve lujär jes tel män toi mi vuut ta pyritään myös parantamaan. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla (TYP) tarkoitetaan yhteis toi min ta mal lia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat yh teis palve lua tar vit se van työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannal ta tar koi tuk sen mukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työl lis ty mispro ses sin etenemisestä ja seurannasta. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tar joa mal la heille monialaisena yh teis pal velu na julkisia työvoimapalveluja sekä so si aa li-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Etelä-Pohjanmaalle muodostetaan yksi hallinnollinen yksikkö, joka tarjoaa työllis ty mis tä edistävää monialaista yhteispalvelua. Yksikölle nimetään johtoryhmä, jo hon kunnat saavat nimetä edustajansa. Johtoryhmän tehtävänä on asettaa mo ni alai sen yhteispalvelun alueelliset tavoitteet valtakunnallisten tavoitteiden poh jal ta sekä seuraa ja arvioi monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoit tei den toteutumista. Johtoryhmä sopii Te-toimiston, kuntien ja Kelan yh teisis tä toimipisteistä, monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta muualla kuin yhtei ses sä toimipisteessä sekä TE-toimiston, kuntien ja Kelan monialaiseen yhteis pal ve luun osoittamasta henkilöstöstä. Edelleen johtoryhmän tehtävänä on so pia työttömille yhteisissä toimipisteissä palveluista ja palvelujen jär jes tä miseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmasta sekä mitkä TE-toi miston, kunnan ja Kelan palvelut ovat tarjolla yhteisissä toimipisteissä. Johtoryhmä laa tii yhteistyösopimuksen monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä mennessä. Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto pyytää seuraavia kuntia nimeämään men nes sä monialaisen yhteispalvelun (=TYP) joh to ryh mään yhden yhteisen jä se nen ja hänelle varajäsenen: Alajärvi, Vimpeli ja Soini Alavus, Kuortane ja Ähtäri Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka ja Lapua (2 jäsentä ja 2 varajäsentä) Seinäjoki Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva Myös sekä Kela että Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto nimeävät johtoryhmään yh den jäsenen ja varajäsenen.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lappajärven ja Evijärven kunnanhallitukset ovat nimenneet johtoryhmän jä senek si Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Top pari-pel to lan ja varajäseneksi aikuissosiaalityön johtava työntekijä Raili-Helena Kan gas luoman. Hallintojohtajan esitys: Kauhavan kaupunki nimeää yhteisesti Lappajärven ja Evijärven kuntien kanssa työl lis ty mis tä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtoryhmän jä senek si Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Top pari-pel to lan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kuntayhtymä Kak sineu voi sen aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Raili-Helena Kan gasluoman. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen TE-toimiston toimipaikkojen lakkauttamisesta 285/ /2015 Kaupunginhallitus 121 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Kauhavan kaupungilta lausuntoa Etelä-Poh jan maan työ- ja elinkeinotoimiston toimipaikkojen lakkauttamisesta Alavu den osalta alkaen ja Kauhavan osalta alkaen. Lau suntoa pyydetään mennessä. Etelä-Pohjanmaalla toimii yksi itsenäinen TE-toimisto. Etelä-Pohjanmaan ELY-kes kuk sen määräämät toimipaikat tulisivat sijaitsemaan Alajärvellä, Kauha joel la ja Seinäjoella. Alavuden ja Kauhavan toimipaikat lakkautettaisiin, Kau ha val la työskentelyä jatkaisi kuitenkin TE-toimiston yritysneuvoja. Etelä-Poh jan maan TE-toimisto osallistuu yhteispalvelulain mukaisten yh teis pal velu pis tei den toi min taan, joita on Kauhavalla Alahärmässä, Ylihärmässä ja Kortes jär vel lä. Lausuntopyynnössä ELY-keskus linjaa, että palvelun kehityssuunta on sähköis ten palvelujen lisäämisessä. Jo nyt TE-toimistojen asiakaspalvelu tapahtuu pää sään töi ses ti puhelimen ja sähköisen asioinnin kautta. Lisäksi TE-toi mis toilta edellytetään tänä vuonna syntyväksi toimitilasäästöjä. Nykyinen hen ki lös tömää rä ei myöskään riitä viiden toimipaikan ylläpitämiseen ja resursointiin. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Kauhavan kaupunki paheksuu valtion menettelyä maakuntien toimintojen karsi mi ses sa, jonka myötä Kauhavan kaltaiset seutukeskukset ovat joutuneet tois tu vas ti valtion aluehallintopalvelujen saneerauksen kärkikohteiksi. Valtion tuottavuusohjelman seurauksena Kauhava on menettänyt lyhyen ajan si säl lä mm. ammattikorkeakoulun opetuspisteen, Lentosotakoulun, ve ro toi miston, poliisin ja kihlakunnanviraston, käräjäoikeuden, oikeusaputoiminnan sekä KE LA:n ja maistraatin palvelutoimintoja joko osittain tai kokonaan. Esimerkiksi Lentosotakoulun lakkauttamisen myötä Kauhavan kaupunki menet ti n. 270 puolustusvoimien työpaikkaa, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia Kauha van työikäisestä työvoimasta. Yhteiskunnallisena vaikutuksena, Kauhavan kau pun gin verotulot ovat pienentyneet n. miljoona euroa, mikä on yli kaksi prosent tia kaikista kunnallisverotuloista. Korvaavien toimien ansiosta, Kauhavan kau pun ki on kuitenkin selvinnyt Lentosotakoulun menetyksestä hyvin. Myös am mat ti kor kea kou lu tuk sen maakunnalliset keskittämisratkaisut ovat ai heut taneet suuria taloudellisia ja toiminnallisia menetyksiä aluekehittämisen kannalta. Kauhavan kaupunki ei hyväksy Etelä-Pohjanmaan TE-Toimiston suunnitelmaa, Kau ha van toimipaikan lakkauttamisesta. Kauhavan alueella työttömistä työnha ki jois ta runsas kolmannes (36,1 %) on yli 50-vuotiaita. Tälle ikäryhmälle pelkäs tään sähköiseen ja puhelimitse tapahtuvaan asiointiin siirtyminen ei ole luon te vaa.

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kauhavan kaupunki toivoo, että Etelä-Pohjanmaan TE-Toimisto tulee säi lyt tämään Kauhavan toimipisteen myös jatkossa. Kauhavan alueella on jo nyt tietyis sä ammattiryhmissä havaittavissa työvoimapulaa, joten työnhakijoiden paikal li sen ja henkilökohtaisen palvelutarjonnan säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi myös tulevina vuosina. Kunnat osallistuvat merkittävällä osuudella yli 300 päivää työttömänä olleiden työ mark ki na tuen rahoittamiseen. Erityisesti tämän pitkäaikaistyöttömän ryhmän työllistymiseen on panostettava myös Kauhavan alueella. Pit kä ai kais työttö mien ryhmä käyttää myös vähiten sähköisiä palveluja. Koska ns. 3:n toi minta lin jan (eniten apua tarvitsevien) työnhakijoiden työllistymistä hoidetaan yhteis työs sä perusturvan/sosiaalitoimen kanssa, Kauhavan kaupunki edellyttää yh teis työn jatkuvan siten, että TE-toimisto jatkossakin järjestää 3. toi min ta linjan työvoimaneuvojan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaaliohjaajan työpariksi fyy si ses ti Kauhavalle. Mikäli TE-toimiston palvelut siirtyvät kauemmaksi on vaarana, että tulee ryhmä työt tö miä, jotka eivät asioi lainkaan TE-toimiston kanssa, vaan he jäävät ko konaan toimeentulotuen piiriin. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) ,

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 188/ /2015 Kaupunginhallitus 122 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Oikeusministeriö pyytää päivätyllä kirjeellään mm. Kauhavan kau pungil ta mennessä lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Kä rä jä oi keus ver kos ton kehittäminen". Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia eh dotus käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Mietintö tuli luovuttaa oi keus minis te riöl le mennessä. Työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaan laatia eh do tus käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi siten, että lainkäytön laatu ja oikeus tur van taso voidaan säilyttää edelleenkin korkealla tasolla nykyisten ta loudel lis ten reunaehtojen vallitessa. Työryhmän tuli ottaa huomioon lisäksi kie lel liset oikeudet, kansalaisnäkökulma ja maantieteelliset näkökohdat. Työryhmän tuli arvioida käräjäoikeuksien määrää ja sijaintipaikkakuntia useista nä kö kul mis ta. Huomioon oli otettava mm. muiden oikeudenhoidon toi mi joi den si jain ti, toimipaikkojen riittävä maantieteellinen kattavuus, kansliatoimintojen tai is tun to jen turhan hajauttamisen ehkäiseminen, suunnitelmat videotallenteiden käy tön lisäämisestä ja mahdollisuudet hoitaa asioita sähköisesti, vi deo neu votte luin tai muulla nykyaikaisella välineellä. Tehtävänä oli arvioida rakenneuudistuksella saavutettavia kustannussäästöjä se kä henkilöstövaikutuksia. Arvioidessaan käräjäoikeuksien toimitilatarpeita työ ryh män tuli ottaa huomioon valtion toimitilastrategia sekä oikeusministeriön hal lin non alan toimitilakonsepti. Työryhmän oli lisäksi selvitettävä kanslioiden ja is tun to paik ko jen tarve. Työryhmä on arvioinnissaan ottanut huomioon mahdollisuuden, että sum maari set asiat siirretään käräjäoikeuksista ulosottolaitokselle tai keskitetään muu tamaan käräjäoikeuteen. Tällä on huomattavan suuri merkitys käräjäoikeuksien asia mää riin ja henkilöstötarpeeseen tulevaisuudessa. Työryhmä on kiin nit tänyt huomiota myös käräjäoikeuksien toi mi ti lo jen turvallisuuteen. Käräjäoikeuksien vahvistaminen siten, että oikeusturvan saa ta vuus ja lain käytön laatu voidaan muuttuvassa toimintaympäristössä tur va ta tu le vai suu des sakin edellyttää käräjäoikeuksilta riittävän suurta ko koa. Työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksi köi tä, joissa työmäärä ja resurssit voidaan jakaa ny kyis tä tehokkaammin ja ta sai sem min. Työryhmän käsityksen mukaan toi min to jen hajauttaminen useam paan toimipisteeseen ei ole este käräjäoikeuden hy väl le ja tehokkaalle toi min nal le. Se kuitenkin asettaa haasteita sekä joh ta mi sel le että henkilöstölle. Tavoitteena on ollut myös muodostaa nykyistä tasakokoisempia kä rä jä oi keuksia. Työryhmä on pyrkinyt muodostamaan käräjäoikeuksista sellaisia, että niiden tuo mio pii rin alueella asuvan väestön määrä ja sitä myötä asiamäärät jakau tu vat käräjäoikeuksien kesken nykyistä tasaisemmin. Myös tuomarin eri-

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus tyis osaa mis ta voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmalla maantieteellisellä alueel la. Lisäksi tavoitteena on ol lut selkiyttää tuomiopiirijakoa ja keskittää osaamis ta myös niissä asiaryhmissä, jot ka on keskitetty eräisiin käräjäoikeuksiin. Työ ryh mä on pyrkinyt myös huo leh ti maan kielellisten oikeuksien to teut ta mi sesta. Käräjäoikeusverkostoa on arvioitu kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdot taa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toi mi paikkoi hin. Poikkeuksena olisivat Ahvenanmaan, Helsingin, Keski-Suomen, Pir kanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet, joiden tuomiopiirit säilyi si vät ennallaan. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kä rä jä oi keus ver kos ton jatkokehittämiseksi (ei etusijajärjestystä): 1. Käräjäoikeuksia olisi 17. Mallin lähtökohtana on ollut asia- ja hen ki lös tömää ril tään pienimpien käräjäoikeuksien sekä eräiden muiden kä rä jä oikeuk sien yhdistäminen. 2. Käräjäoikeuksia olisi 14. Malli vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toi mialuei ta. Molemmat mallit noudattaisivat pääsääntöisesti maakuntajakoa. Työryhmä eh dot taa, että käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vähennetään ny kyi sestä 57:stä 33:een. Käräjäoikeuksilla olisi valtakunnallisesti 17 tai 14 hal lin nol lisen kanslian li säk si 7 tai 10 muuta kansliaa. Istuntopaikkoja olisi 9 paik ka kunnal la. Käräjäoikeus tai kanslia lakkaisi 12 paikkakunnalta. Osalla näistä paik kakun nis ta säilyisi kuitenkin is tun to paik ka. Vireillä olevat lakkautukset to teu tet taisiin suunnitelmien mu kai ses ti. Nykyisistä istuntopaikoista lakkautettaisiin val taosa, koska ne ovat vä häi sel lä käytöllä, niiden turvallisuudessa on puutteita ja nii den vaatima tekninen va rus te lu ta so edellyttäisi käyttötarpeeseen nähden suu ria investointeja. Is tun to paik ko ja säilytettäisiin lähinnä Lapin alueella, missä nii den tarve on pitkistä vä li mat kois ta johtuen suuri. Tuomioistuinten yhdistymisen seurauksena käräjäoikeuksien henkilöstöä voidaan pidemmällä aikavälillä vähentää henkilötyövuodella. Yk sik kö ko kojen kasvaessa on kuitenkin tarpeen perustaa hallintopäällikön virkoja pääosin kaik kiin käräjäoikeuksiin. Henkilöstömenoista arvioidaan saatavan vuositasolla 1,5-2,0 mil joo nan euron säästöt. Toimitilakustannusten arvioidaan laskevan niin ikään 1,5-2,0 miljoonalla eurolla vuodessa. Turvallisuusjärjestelyjen raken ta mi nen ny kyi sel le toimipaikkaverkostolle maksaisi lähes 5 miljoonaa euroa enem män kuin eh do tuk sen mukaiselle verkostolle. Kauhavan kaupunki kuuluu tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden toi mi alu ee seen. Kauhavalla toimii käräjäoikeuden istuntopaikka. 17 käräjäoikeuden mallissa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus säilyy. Esityksen mu kaan Kauhavan istuntopaikka lakkaa. Käräjäoikeudella olisi toimipaikka vain Sei nä joel la. 14 käräjäoikeuden mallissa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistettäisiin Poh jan maan käräjäoikeuden kanssa. Kauhavan istuntopaikka esitetään lakkau tet ta vak si. Pohjanmaan käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia olisi Vaa sassa ja muut kansliat ja istuntopaikat Seinäjoella ja Kokkolassa.

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa seuraavasta linkistä: OMML_14_2015_Karajaoik.pdf Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Kauhavan kaupunki paheksuu valtion menettelyä maakuntien toimintojen karsi mi ses sa, jonka myötä Kauhavan kaltaiset seutukeskukset ovat joutuneet tois tu vas ti valtion aluehallintopalvelujen saneerauksen kärkikohteiksi. Valtion tuottavuusohjelman seurauksena Kauhava on menettänyt lyhyen ajan si säl lä mm. ammattikorkeakoulun opetuspisteen, Lentosotakoulun, ve ro toi miston, poliisin, käräjäoikeuden kanslian, oikeusaputoiminnan sekä KELA:n ja maist raa tin palvelutoimintoja joko osittain tai kokonaan. Näiden menetysten seu rauk se na on Kauhavalta kadonnut merkittävä määrä työpaikkoja, myös alu eel la kipeästi tarvittavia naistyöpaikkoja. Lakkauttamisista on aiheutunut Kau ha van kaupungille suuria toiminnallisia ja taloudellisia menetyksiä. Esitetyt mallit ovat siinä mielessä tasavertaisia, että molemmissa vaih to eh doissa istuntopaikka ja kanslia säilyy Seinäjoella. Kauhavan kaupunki näkee kuiten kin loogisena, että käräjäoikeuden ja poliisin toimialueet olisivat samat. Kauhavan kaupunki ei hyväksy Kauhavan istuntopaikan lakkauttamista. Is tunto pai kal la on asianmukaiset ja turvalliset toimitilat. Työryhmän toteaman mukaan toimintojen hajauttaminen useampaan toimipisteeseen ei ole este kä rä jäoi keu den hyvälle ja tehokkaalle toiminnalle. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 197/ /2015 Kaupunginhallitus 123 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Opetus- ja kulttuuri ministeriö asetti KT Atso Taipaleen ja rehtori Kyös ti Värrin selvittämään ja arvioimaan erityisen koulutustehtävän asemaa ja tar vet ta ottaen huomioon valtioneuvoston antama asetus (942/2015) lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista ta voitteis ta ja tuntijaosta. Selvitys on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Kau havan kaupungilta lausuntoa selvityshenkilöiden ehdotuksista. Selvitys on luet tavis sa ministeriön internetsivuilla. Vs. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala ja Kauhavan lukion rehtori Toni Uusimäki ovat valmistelleet kaupungin lausunnon. Lausunto on liitteenä. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvi tyk ses tä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen Kauhavan kaupunki / TeliaSonera Finland Oyj 190/ /2015 Kaupunginhallitus 124 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Kauhavan vanhalle kaupungintalolle on sijoitettu Anvia Oy:n, TeliaSonera Finland Oyj:n, Järvinet Oy:n, Kauhavan kaupungin ja Kuntayhtymä Kak si neu voisen tietoliikenne- ja -tek niik ka lait tei ta. Jotta käytöstä poistettu kaupungintalo voi daan tulevaisuudessa pur kaa, tulee em. toimijoiden laitteet siirtää pois raken nuk ses ta, mikä edel lyt tää teleyhteyksien tur vaa mi sek si uuden te le ra kennuk sen rakentamista. Em. osapuolet ovat pitäneet asiasta yhteistyöneuvotteluja ja Neuvotteluissa on päädytty seuraavaan ratkaisuehdotukseen: TeliaSonera Finland Oyj rakentaa uuden teletilan (ko ko 20,4 m²) vanhan kau pungin ta lon tontille. Kauhavan kaupunki puolestaan vuokraa ra ken nuk sen tar vit seman maa-alueen TeliaSonera Fin land Oyj:lle. Järvinet Oy, Kau ha van kaupunki ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen me ne vät laitetilaan vuok ral le. Te le ra ken nus ta käyt tä vät tarvittaessa myös muut kin operaattorit Soneran ja ope raat to rei den eril lis so pi mus ten mukaisesti. Sonera on lähettänyt maanvuokrasopimuksen kaupungille hyväksyttäväksi. Vuok rat ta va alue on 160 m² kiinteistöstä Kuntala 4:280, osoitteessa Puk ki lanrait ti 1. Vuokra-aika on 30 vuotta, Vuokra, , mak se taan kertasuorituksena sopimuksen alkaessa. Lisäksi kaupunki saa laite ti las ta tarvitsemansa "yhden kaapin" laitetilan sekä laitteiden tarvitseman säh kö ener gian ilmaiseksi. Laitetilan vuokra olisi 40 /kk. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää vuokrata TeliaSonera Finland Oyj:lle 160 m² ko koisen alueen kiinteistöltä Kuntala 4:280 liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen mu kai ses ti. Sopimus tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) ,

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kassalainan myöntövaltuuden korottaminen / Kauhavan Vuokra-asunnot Oy 306/ /2015 Kaupunginhallitus 125 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on hankkinut kau pun gin hal li tuk sen ohjaukseen pe rus tuen uusia asunto-osakkeita. Uutena hankkeena on kesällä käyn nis tymäs sä Hakolan rivitalojen peruskorjaus. Yhtiöllä on tarkoitus ra hoit taa em. inves toin nit pitkäaikaisella lainalla, joka haetaan syksyn 2015 ai ka na. Rahoituksen varmistamiseksi pitkäaikaisen lainan nostamisajankohtaan saakka Kauhavan Vuokra-asunnot Oy pyytää Kauhavan kaupungilta kassalainan nos to va ran korottamista nykyisestä eurosta euroon. Yhtiö esit tää, että korotettu nostovara olisi voimassa saakka. Kauhavan kaupungin hallintosäännön 31 :n mukaan hallintojohtaja voi myöntää kaupungin vähintään 90-prosenttisesti omistamille yhtiöille alle vuoden mittai sia kassalainoja ja päättää lainaehdoista kaupunginhallituksen ohjeistuksen mu kai ses ti. Kaupunginhallitus on ohjeistanut hallintojohtajaa siten, että yhdelle yhtiölle voidaan myöntää kassalainoja enintään euroon saakka. Korkona peritään kaupungin oma rahoituskustannus tai vä hintään 3 kuukauden euriborin mukainen korko + markkinatilanne huomioiden koh tuul li nen marginaali. Tällä hetkellä koko hallintojohtajan kassalainan myöntövaltuus on käytössä Kau ha van Vuokra-asunnot Oy:n osalta. Lyhytaikaisen kassalainan myön tö valtuu tuk sen nostaminen miljoonaan euroon edellyttää kaupunginhallituksen erillis pää tös tä. Lisäksi on huomioitava, että näinkin suuren lainamäärän myön tämi sel lä on vaikutusta myös kaupungin maksuvalmiuteen, ja se saattaa edel lyttää esim. kuntatodistusohjelman käyttöä. Vs. hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää myöntää hallintojohtajalle euron li sä val tuuden lyhytaikaisen kassalainan myöntämiseen Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:lle. Yhtiölle myönnetyn kassalainan määrä saa olla enintään euroa. Korotettu enimmäislainamäärä on voimassa saakka. Mikäli kaupunki käyttää rahoituksen hankintaan kuntatodistus-ohjelmaa, tulee myön ne tyn kassalainan koron kattaa kaupungille aiheutuva kustannus. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. hallintojohtajan esityksen. Mika Kankaansyrjä, Paavo Heikkilä ja Teemu Hakala poistuivat kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Tiedotusasiat Kaupunginhallitus 126 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asia kirjat ovat tutustumista varten nähtävänä kaupungin hallinto-osastolla ko kous päivä nä: Vaasan hallinto-oikeus on lähettänyt päätöksen valitukseen vesilain mu kai sesta ojitustoimitusta koskevassa asiassa/haapojanluoma. Päätöksestä kuu lu tettu (705/ /2013). Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kuntayhtymänsä hallituksen pöy tä kir jan ot teen 85 / otsakkeella "Jäsenkuntalaskutuksen ale nemi nen" (330/ /2014). Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kaupungille kirjeen otsakkeella "Ajan koh tais ta liikuntatoimen kentässä" (313/ /2015). Kauhavan Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään Kauhavan kaupungin yh tiö ko kous edus ta ja Heikki Hakala on saanut kutsun suoraan. Ab Ekorosk Oy:n yhtiökokous pidetään Kauhavan kaupungin yh tiöko kous edus ta ja Juha Takamaa saa suoraan paperit ko. kokoukseen. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista 2.6. liitteineen. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen pöytäkirja Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin Kauhavan kaupungin vi ranomais ten päätöksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa , ja 126. Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 120, 124 ja 125. HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kaupunginhallitus Kauppatie 109, Kauhava fax. (06) sähköposti: Pykälät: 120, 124 ja 125. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköisesti vireillepannussa valitusasiakirjassa ei vaadita allekirjoitusta (Kts. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) klo 9.00 Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite Radanrakentajantie 5, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, Vaasa Faksi: Sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/ :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.. Kaavapäätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Julkipanomenettelyssä päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Vapaa-aikalautakunta 06.02.2017 AIKA 06.02.2017 klo 18:00-18:32 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Yhteistyösopimus Härmänmaan 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 29 Konserni- ja henkilöstöjaosto 21.06.2016 AIKA 21.06.2016 klo 11:00-12:01 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 Opetuspäällikön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot