- Palveluspaikaksi hakeutuminen. - Mitä palveluspaikan tulee huomioida velvollisen palveluksen aikana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Palveluspaikaksi hakeutuminen. - Mitä palveluspaikan tulee huomioida velvollisen palveluksen aikana."

Transkriptio

1 - Palveluspaikaksi hakeutuminen. - Mitä palveluspaikan tulee huomioida velvollisen palveluksen aikana. Siviilipalveluspäivä Oulussa

2 Uudeksi palveluspaikaksi hakeutuminen Työpalvelupaikkana voi toimia siviilipalveluskeskus tai sen hyväksymä: valtion viranomainen tai liikelaitos, valtion itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai julkisoikeudellinen yhdistys kunnan viranomainen uskonnonvapauslain (453/2003) 2 :ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta tai sen seurakunta yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yksityisoikeudellinen yhteisö, yhdistys tai säätiö MUTTA EI: 1) puoluerekisteriin merkitty puolue; 2) työmarkkinajärjestö; 3) yhteisö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhteisölle tai sen toimintaan osallisille = voittoa tuottava yritys.

3 Palveluspaikaksi hakeminen HAKEMUS Hakijan nimi Osoite Päiväys Postiosoite Y-tunnus Latokartanontie 79 A INGERMANINKYLÄ HAKEMUS SIVIILIPALVELUSPAIKAKSI Hakijan nimi hakee oikeutta toimia siviilipalveluspaikkana ja sitoutuu vastaamaan siviilipalveluslain ja työ- ja elinkeinoministeriön määräysten ja ohjeiden mukaisista palveluspaikan velvoitteista, joita ovat: Hakijan toimiala: Siviilipalvelusasioiden ja sähköisen siviilipalvelusrekisterin vastuuhenkilönä toimii: Nimi ja virka-asema Osoite Matkapuhelinnumero Puhelinnumero Sähköposti www-sivut Velvollisen pääasialliset tehtävät: Allekirjoitus Mallihakemus ja ohjeet siviilipalveluskeskuksen sivuilla :http://www.sivarikeskus.fi/fi/palveluspaikoille/miten_hakeutua_siviilipalveluspaikaksi/ohjeet_yksityisoikeud elliselle_yhteisoille_yhdistykset_saatiot

4 Palveluspaikkasopimus Sopimus palveluspaikkana toimimisesta tehdään siviilipalveluskeskuksen kanssa Palveluspaikan tulee sitoutua kaikkiin lakivelvoitteisiin (majoitus, päivärahat, ruokailu, terveydenhuolto, työmatkakulut) SIVIILIPALVELUSLAKI 45 : Palveluspaikalla on oltava siviilipalvelusvelvollisten valvonnasta vastaava vastuuhenkilö. Siviilipalveluspaikka on velvollinen välittömästi ilmoittamaan siviilipalveluskeskukselle, jos vastuuhenkilö vaihtuu sekä uuden vastuuhenkilön yhteystiedot

5 Palveluspaikkasopimukset esimerkkinä koulu/oppilaitos Sopimus voidaan tehdä kunnan / kaupungin opetustoimelle ja opetustoimen alle sijoitetaan kaikki koulut ja jokaiselle koululle merkitään oma vastuuhenkilö Sopimus voidaan tehdä myös koulukohtaisesti Sopimus on paikkakohtainen

6 Siviilipalvelusrekisteri - SivariWeb

7 Sähköisen siviilipalvelusrekisterin käyttöönotto Vastuuhenkilö saa keskuksesta henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja oletusalasanan Vastuuhenkilö voi myöntää oman organisaation sisällä käyttöoikeuden niille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat

8 Sähköisen siviilipalvelusrekisterin käyttöönotto Siviilipalveluskeskukselta kirjallinen päätös käyttöoikeudesta vastuuhenkilölle Liitteenä ohjeet miten toimia Vastuuhenkilö on puhelimitse yhteydessä keskukseen (yhteystiedot kirjeessä), toimistovirkailijat: - Leena Heikkilä Elina Nordenswan

9 Siviilipalvelusrekisteriin merkitään palvelusaikaiset tapahtumat

10 Mitä palveluspaikan tulee huomioida velvollisen palveluksen aikana. Koulutusjakson aikana Kaikki velvolliset suorittavat neljä viikkoa kestävän koulutusjakson ennen työpalvelun alkamista Käydään läpi velvollisen oikeudet ja velvoitteet palveluksen aikana Tarkastetaan velvollisten palveluskelpoisuus 3 ensimmäisen viikon aikana

11 Koulutusjakson aikana Keskus tarkistaa - rikosrekisteriotteet - sitoumuslomakkeen tiedot HUOM! Velvollisen majoitusosoite tärkeä Tarvittaessa ollaan yhteydessä palveluspaikkaan ja pyydetään täydennystä

12 Kun velvollinen siirtyy suoraan koulutusjaksolta työpalveluun Koulutusjakson aikaiset palvelustapahtumat merkitään sähköiseen siviilipalvelusrekisteriin keskuksen toimesta Työpalvelumääräykset postitetaan pääsääntöisesti ensimmäisen työpalveluviikon aikana Jos keskuksesta ei oteta yhteyttä palveluspaikkaan, niin palvelus voi alkaa määrättynä päivänä

13 Työpalvelun aikana Palveluspaikan tulee perehdyttää velvollinen - siviilipalvelukseen liittyvissä asioissa - työpaikan käytäntöihin ja rutiineihin - sopia käytännön asioista - vaitiolovelvollisuus ja salassapito - huolehtii HL-lomien tasaisesta käytöstä Perehdytyslomake; esimerkki siviilipalveluskeskuksen sivuilla

14 Työpalvelun aikana Työpalvelun alussa täytetään keltainen siviilipalvelustodistus Palveluspaikan leima palveluspaikka 15/ xxxx xxxx palveluspaikka allekirjoitus tehtävä

15 Työpalvelun aikana Päivärahat maksetaan takautuvasti kaksi kertaa kuukaudessa jokaiselta palveluspäivältä pv 5, , ,70 Järjestetään ruokailu/maksetaan ruokarahaa max 13,50 / palveluspäivä Korvataan työmatkat, jos yhdensuuntainen työmatkaa yli 5 km Järjestetään majoitus Järjestetään terveydenhuolto ja hammashuolto

16 Jos velvollinen hakee Henkilökohtaista syylomaa - palveluspaikan vastuuhenkilö myöntää (laki 40 ) - palvelus jatkuu palveluspaikassa syyloman päätyttyä Lykkäystä - velvollisen kirjallinen hakemus keskukseen tarvittavine liitteineen - työpalvelu jatkuu, kunnes keskus on tehnyt asiassa päätöksen, joka lähetään tiedoksi palveluspaikalle

17 Jos velvollinen hakee Siirtoa toiseen palveluspaikkaan - keskukseen toimitetaan velvollisen oma hakemus, nykyisen paikan kirjallinen suostumus ja uuden paikan kanssa tehty sitoumus sekä mahdollinen rikosrekisteriote - palvelus jatkuu, kunnes keskus on tehnyt asiassa päätöksen joka lähetään tiedoksi

18 Jos velvollinen hakee Keskeytystä terveydellisillä syillä - myös palveluspaikka voi hakea - keskukseen toimitetaan sairauslomatodistukset/ lääkärinlausunto sekä velvollisen oma hakemus ja palveluspaikan keskeyttämispyyntö - palvelus jatkuu palveluspaikassa, kunnes keskus on tehnyt asiassa päätöksen, joka lähetetään tiedoksi - Keskeytyspäivä on merkitty keskuksen päätökseen

19 Jos velvollinen Kirjallisesti ilmoittaa kieltäytyvänsä siviilipalveluksen suorittamisesta - hänet kotiutetaan välittömästi samana päivänä - rekisteriin merkitään palvelustapahtumat - kirjallinen kieltäytyminen ja henkilöasiakirjat palautetaan keskukseen välittömästi

20 Palvelusrikkomusilmoitukset Jos velvollinen laiminlyö palvelusvelvoitteitaan (esim. olemalla luvatta poissa palveluksesta) palveluspaikat tekevät palvelusrikkomusilmoituksen siviilipalveluskeskukselle Palvelusvelvollinen kutsutaan kuulemistilaisuuteen, jossa hänellä on mahdollisuus antaa oma selvityksensä tapahtuneeseen Kuulemistilaisuus pidetään lähes poikkeuksetta Lapinjärvellä Siviilipalveluskeskuksessa Tutkinnan suorittaa ja kurinpitorangaistuksen määrää aina siviilipalveluskeskuksen viranhaltija Kurinpitorangaistuksia ovat: Kirjallinen varoitus, Työtä yli säännönmukaisen työajan, HL-lomapäivien pidättäminen tai Päivärahaoikeuksien pidättäminen.

21 Jos palveluspaikka hakee Palveluksen keskeytystä runsaiden sairauslomien vuoksi yli 14 vrk:tta Siviilipalveluskeskukseen tulee toimittaa kopiot sairauslomatodistuksista, palveluspaikan hakemus ja velvollisen kirjallinen kuuleminen asiassa Palvelus jatkuu kunnes siviilipalveluskeskus on tehnyt asiassa päätöksen

22 Jos palvelus keskeytyy Täytetään keltainen siviilipalvelustodistus Palvelus- paikan leima palveluspaikka 15/ / Lykkäys xxxx xxxx palveluspaikka allekirjoitus tehtävä allekirjoitus

23 Kun palvelus päättyy Täytetään keltainen siviilipalvelustodistus palveluspaikka Palveluspaikan leima 15/ Täysin palvellut xxxx xxxx palveluspaikka allekirjoitus tehtävä allekirjoitus

24 Kun palvelus päättyy Velvollinen allekirjoittaa AINA lääkärintarkastuskortin Varataan aika lääkärintarkastukseen mikäli velvollinen niin itse haluaa Velvolliselle annetaan kirjallinen kotiuttamisilmoitus Velvolliselle annetaan pyydettäessä palvelustodistus

25 Kun palvelus päättyy Palvelustapahtumat merkitään sähköiseen siviilipalvelusrekisteriin - SivariWeb Henkilöasiakirjat ja kopio kotiuttamisilmoituksesta lähetetään keskukseen

26 VR:n sähköiset matkaliput E-lippu Käyttäjätunnuksen saa siviilipalveluskeskuksesta Tunnus on sähköpostitse tuleva asiakasnumero ( numeroa ), tunnus pitää vaihtaa 1. kirjautumiskerralla Ostosovelluksen käyttöohje osoitteessa

27 Majoitus Palveluspaikka vastaa AINA osoittamansa majoituksen kustannuksista velvollisen oma tai vanhempien koti palveluspaikan erikseen vuokraama asunto soluasunnon osa Majoituksen tulee olla asianmukainen ja siinä pitää voida asua palveluksen aikana Majoituksen osoite merkitään sitoumuslomakkeeseen

28 Majoituskorvaus Valtio korvaa siviilipalveluspaikalle palvelusvelvollisen kuukausittaiset majoitukset osoitetun sijaintipaikkakunnan mukaan 1. kuntaryhmä ; Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa enintään 250 euroa / kk 2. Kuntaryhmä : Muut kunnat enintään 150 euroa /kk Vanhempien omistama tai vuokraama asunto enintään 100 euroa / kk Majoituskustannukset korvataan enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti

29 Majoituskorvaushakemus Palveluspaikan on haettava aiheutuneet majoituskustannukset siviilipalveluskeskukselta takautuvasti viimeistään sen kalenterivuoden päättyessä, johon majoituskustannukset kohdistuvat (tehtynä SivariWebissä viimeistään 31.12) Palveluspaikan on esitettävä maksamistaan majoituskustannuksista luotettava selvitys Korvaushakemus tehdään SivariWebissä velvollisen tiedoissa, jossa avataan kohta Kulukorvaukset Tee majoituskorvaushakemus ja lisätään liitteet pdf-muodossa MUISTA Y-tunnus

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä Terveydenhuoltoala Palvelualat Opetusala Päiväkoti- ja nuorisoala llä Kun työ on väliä Sisältö Sisältö Tervetuloa Seureen! Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

VARTIOINTIALAN työehtosopimus

VARTIOINTIALAN työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 VARTIOINTIALAN työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Sisältö

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot