EOLYS (TM) DPX42 KITS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EOLYS (TM) DPX42 KITS"

Transkriptio

1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen/seoksen käytöt : Erityiset käyttötavat: Polttoaineet ja polttoaineiden lisäaineet Käyttötavat, joita ei suositella : Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys : RHODIA OPERATIONS Z.I. 26 rue Chef de Baie La Rochelle Cedex 1 - France Tel : +33 (0) Sähköpostiosoite : 1.4 Hätäpuhelinnumero MULTI LINGUAL EMERGENCY NUMBER (24/7) Europe/America/Africa : (UK) Middle East/Africa speaking Arabic : (UK) Asia Pacific : (Singapore) China : (Beijing) China : (Qingdao) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (67/548/ETY,1999/45/EY) Xn: Haitallinen R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 2.2 Merkinnät Haitalliset tuotteet on lueteltava etiketissä: Alkanes C11-C15-iso- EY-direktiivien mukaiset merkinnät (67/548/ETY,1999/45/EY) Varoitusmerkki : Haitallinen Varoitusmerkki(merkit) : Xn Haitallinen R-lausekkeet : R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 1 / 12

2 S-lausekkeet : S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S23 Vältettävä sumun, kaasun ja huurun hengittämistä. 2.3 Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 aineella Ei sovelleta. Tämä tuote on seos 3.2 Seoksen Kemiallinen luonne : seos pohjautuu Isoparafiiniliuotin Orgaaninen seriumyhdiste Tietoa osista ja epäpuhtauksista Kemiallinen nimi Tuotenumero Alkanes C11-C15-iso- CAS-Nro. : EINECS-Nro. : Luokitus 67/548/ETY Xn; R65 R66 Luokitus ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Pitoisuus [%] Aspiraatiovaara, Luokka 1 ; H304 >= 90 Rekisteröintinumero: xxxx oma luokitus Cerium Oxide Isostearate CAS-Nro. : R53 < 10 oma luokitus Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa / 12

3 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet : Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Laita likaantunut vaatetus suljettuun pussiin myöhemmin tapahtuvaa puhdistamista varten. Hengitettynä : Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Yhteydenotto lääkäriin mikäli tarpeellista. Ihokosketus : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Roiskeet silmiin : Huuhdeltava runsaalla vedellä silmäluomet levittäen. (vähintään 15 minuuttia). Nieleminen : EI saa oksennuttaa. Älä anna mitään juotavaa. Yhteydenotto lääkäriin mikäli tarpeellista. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Leimahduspiste : > 62 C Itsesyttymislämpötila : > 200 C, arvioitu Syttyvyyden/räjähtämisen raja : 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : Vaahto jauhe Hiilidioksidi (CO2) Soveltumattomat sammutusaineet : Suuritehoinen paloruisku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat tulipalossa : Palava neste 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet : Käsineet Suojalasit Saappaat Täysin suojaava puku Paineilmalaitteet (EN 133) 3 / 12

4 KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa : Poistettava kaikki sytytyslähteet. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä höyryn hengittämistä. Henkilökohtaiset suojaimet Paineilmalaitteet (EN 133) Suojalasit Saappaat Kemikaaleilta suojaava kokovartalopuku Läpäisemättömät käsineet Nitriilit Suojattava liekeiltä ja kuumilta pinnoilta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Padottava. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Talteenotto : Pumppaa tuote suljettavaan säiliöön :- asianmukaisesti merkittynä. Kootaan vuoto, imeytetään se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan, vermikuliittiin) ja siirretään astiaan paikallisten/kansallisten säädösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13). Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Puhdistus/ siivous : Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä. Jätteiden käsittely : Sisältö/ astia on toimitettava hävitettäväksi hyväksyttyyn polttolaitokseen. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Tekniset toimenpiteet : Estä varotoimenpitein sähköstaattisen varauksen muodostuminen. Ohjeet koskien tuoteen turvallista käsittelyä ja käyttöä : Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä kohdepoistoa käytön yhteydessä. 4 / 12

5 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet Suositeltavat : Säilytettävä viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Vältettävä : Varastoitava suojassa kuumuudelta. Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Säilytys kaukana yhteensopimattomista materiaaleista osoitetaan valmistajan Yhteensopimattomat tuotteet : Hapot Emäkset ja emäksiset tuotteet Pelkistävät materiaalit Pakkaaminen Pakkausmateriaalit - Suositeltavat : Ruostumaton teräs, Teflon (R), Hiilivetyjä kestävät materiaaalit. Pakkausmateriaalit - Vältettävä : kumit. Varastointilämpötila : 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksensuojaus Käsiensuojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus / Kehon suojaus : Käytä hengityssuojainta tarkoitusta vastaavalla suodattimella, mikäli altistumisriski osoittaa sen olevan välttämätöntä. : Jos käsien kosketusvaara on olemassa, käytä tarkoituksenmukaisia käsineitä Nitriilit Valittujen suojakäsineiden tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY ja siitä johdetun standardin EN 374 mukaisia. Käsineet on tarkistettava ennen käyttöä. : Suojalasit : Täysin suojaava puku Riisu ja pese likaantunut vaatetus. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Käytä puhdasta ja hyväkuntoista henkilökohtaista suojavarustusta. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. 5 / 12

6 Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet : Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Padottava. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto : Olomuoto: neste Väri: ruskea Haju : Hiilivedyt Hajukynnys : ph : Ei havaittu (liukenematon tuote) Kiehumispiste/kiehumisalue : C Leimahduspiste : > 62 C Haihtumisnopeus (butyyliasetaatti = 1) : Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) : Syttyvyyden/räjähtämisen raja : Itsesyttymislämpötila : > 200 C arvioitu Höyrynpaine : 47,5 hpa ( 38 C) Höyryntiheys : Ominaispaino : 0,812 g/cm3 ( 15 C) Liukenevuus : Vesiliukoisuus : < 0,002 mg/l Liukoisuus muihin liuottimiin: yleiset orgaaniset liuottimet. : liukenee Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi : log Pow: 4,57 arvioitu, log Pow: > 6 Rakenne-aktiivisuussuhde (SAR) Lämpöhajoaminen : Viskositeetti : Viskositeetti, kinemaattinen : 1,806 mm2/s ( 25 C) Räjähtävyys : Hapettavuus : Tietoa ei ole käytettävissä. 6 / 12

7 9.2 Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Kemiallinen stabiilisuus : Pysyvä normaalissa lämpötilassa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit : Vahvat emäkset Voimakkaat hapettimet Mineraalihapot 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys suun kautta : Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Ainesosien tietojen mukaan Ainesekoitusten luokittelukriteerien mukaisesti. Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta : Oireet: Höyry, Mahdolliset terveysvaikutukset, kohonneissa pitoisuuksissa, Huimaus, Päänsärky, Huumaavia vaikutuksia, Neurologiset häiriöt Välitön myrkyllisyys ihon kautta : Ei luokiteltu haitalliseksi ihokosketuksessa Ainesekoitusten luokittelukriteerien mukaisesti. Ainesosien tietojen mukaan Akuutti myrkyllisyys (muut annostelutavat) : 7 / 12

8 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ihon ärsytys : Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Ainesosien tietojen mukaan Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Silmien ärsytys : Saattaa aiheuttaa lievää satunnaista ärsytystä silmän verkkokalvossa. Ainesosien tietojen mukaan Ainesekoitusten luokittelukriteerien mukaisesti. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Herkistyminen Alkanes C11-C15-iso- : IhmisetMenetelmä: Iholle saatuna ei herkistävä Cerium Oxide Isostearate : Magnusson ja Kligman menetelmä - marsutmenetelmä: Iholle saatuna ei herkistävä Mutageenisuus Genotoksisuus in vitro Cerium Oxide Isostearate : Mutageenisuus (Salmonella typhimurium - käänteinen mutaatio koe) aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny negatiivinen Genotoksisuus in vivo : Mutageenisuus (in vitro, nisäkäs, sytogeneettinen testi) aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny negatiivinen Syöpää aiheuttavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Myrkyllisyys lisääntymiselle ja kehitykselle Myrkyllisyys : lisääntymiselle/hedelmällisyydelle Kehitysmyrkyllisyys/ Teratogeenisuus : STOT Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen : Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Cerium Oxide Isostearate : Altistuminen suun kautta 28 Days - rotta NOEL: 1000 mg/kg 8 / 12

9 Saadut kokemukset ihmisen altistumisesta Saadut kokemukset ihmisen altistumisesta : Hengitys : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Korkeat pitoisuudet. Höyry Ainesosien tietojen mukaan Höyry Mahdolliset terveysvaikutukset kohonneissa pitoisuuksissa Huimaus Päänsärky Huumaavia vaikutuksia Neurologiset häiriöt Aspiraatiomyrkyllisyys Aspiraatiomyrkyllisyys : KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Ympäristömyrkyllisyyden arviointi Välitön myrkyllisyys vesieliöille : Ainesosien tietojen mukaan Ei ole tiedossa, että tuotteella olisi haitallisia vaikutuksia vesieliöihin Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Biologinen hajoavuus Alkanes C11-C15-iso- : Lopullinen aeroobinen hajoaminen Luonnostaan biohajoava. Cerium Oxide Isostearate : Lopullinen aeroobinen hajoaminen Biologisesti ei helposti hajoava Biokertyvyys Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Alkanes C11-C15-iso- : Mahdollinen biokertyvyys Cerium Oxide Isostearate : Mahdollinen biokertyvyys 9 / 12

10 12.4 Liikkuvuus maaperässä Tiedetty jakautuminen ympäristön eri osiin Alkanes C11-C15-iso- : Tuotteen lopullinen määränpää : Ilma Cerium Oxide Isostearate : Tuotteen lopullinen määränpää : Maaperä Sedimentti 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ympäristöarviointi : Ei luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi EY-kriteerien mukaan. Ainesekoitusten luokittelukriteerien mukaisesti. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteen hävitys Hävitysohjeet : Jäte on poltettava sopivassa polttolaitoksessa, jolla on vastaavien viranomaisten lupa. Puhdistusohjeet ja pakkauksen hävitys Ilmoitus : Anna astian tyhjentyä täydellisesti ja sen jälkeen puhdista höyryllä. Syy jätteiden käsittelyä varten : Puhdistuksen jälkeen voidaan käyttää uudelleen. Muut tiedot : Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR säädöksiä ei ole RID säädöksiä ei ole IMDG säädöksiä ei ole IATA säädöksiä ei ole ADN/ADNR säädöksiä ei ole Huomautus: Yllä oleva luokitus on se, joka oli voimassa tämän tiedotteen julkaisu päivämääränä. Siinä tapauksessa, että vaarallisten aineiden kuljetussäädöksissä on mahdollisesti tapahtunut muutoksia, kehotamme varmistamaan uusimpien säädösten voimassaolon edustajalta. 10 / 12

11 KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Ei erityistä säännöstelytietoa, tietämämme mukaan Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: Muut tiedot Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Aspiraatiovaara, Luokka 1 H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Merkinnät Haitalliset tuotteet on lueteltava etiketissä: Alkanes C11-C15-iso- ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Varoitusmerkki : Huomiosana : Vaara Vaaralausekkeet : H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Turvalausekkeet : Toimenpiteet: P301 + P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P331 EI saa oksennuttaa. Varastointi: P405 Varastoi lukitussa tilassa. Jätteiden käsittely: P501 Sisältö/ astia on toimitettava hävitettäväksi hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen. R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R53 R65 R66 Kohdissa 2 ja 3 mainittujen S-lausekkeiden täydelliset tekstit. S23 S24 S62 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Vältettävä sumun, kaasun ja huurun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 11 / 12

12 Kohdissa 3 ja 16 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kohdissa 3 ja 16 mainittujen P-lausekkeiden täydelliset tekstit. Huom: Tässä dokumentissa numeroiden tuhaterotin on "," (pilkku), desimaalierotin on "." (piste). Tässä [Turvallisuustietoesitteessä] esitetyt tiedot pitävät parhaan käsityksemme mukaan paikkansa niiden julkaisuajankohtana. Nämä tiedot annetaan yksinomaan käyttäjän auttamiseksi tuotteen käsittelyn, käytön, varastoinnin, kuljetuksen ja luovutuksen toteuttamisessa tyydyttävällä turvallisuustasolla, eivätkä tiedot miltään osin määrittele tuotteen takuuta, laatua tai muita ominaisuuksia. Tietoja tulee käyttää yhdessä teknisten tietojen kanssa mutta ne ei korvaa teknisiä tietoja. Tieto koskee ainoastaan tiettyä tuotetta eikä välttämättä ole sovellettavissa, jos tuotetta käytetään muussa kuin määritellyssä tuotantoprosessissa tai yhdessä muiden materiaalien kanssa, paitsi jos käyttöön tällaisen tuotantoprosessin yhteydessä tai materiaalin kanssa on yksiselitteisesti viitattu. [Turvallisuustietoesitteen] tiedot eivät vapauta käyttäjää vastuusta varmistaa, että käyttäjä noudattaa kaikkia säännöksiä, jotka liittyvät sen toimintaan. 12 / 12

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1 / 8 1 Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot TUOTTEEN NIMI : Käyttö : Polttoaineen lisäaine. TOIMITTAJA : Valmistaja: Nimi : RHODIA OPERATIONS

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 15-SEA 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tuotenro : 022102 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

: TALON PALASYÖTTI / BLOCKBETE

: TALON PALASYÖTTI / BLOCKBETE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A12720B 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot