Tilapäinen yksilöintitunniste sosiaalija terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilapäinen yksilöintitunniste sosiaalija terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 ESISELVITYS 4/2014 Heidi Berglind, Riitta Konttinen, Heikki Virkkunen, Anna Kärkkäinen, Jari Suhonen, Tiina Peksiev Tilapäinen yksilöintitunniste sosiaalija Versio 0.92

2 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: ISBN xxx-x (painettu) ISBN xxx-x(verkkojulkaisu) ISSN X (verkkojulkaisu) Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere, 2013

3 Lukijalle/Esipuhe TOIMITETAAN / LAADITAAN MYÖHEMMIN THL Työpaperi nro/2013vuosi 3 Tutkimuksen nimi

4 Tiivistelmä Etunimi Sukunimi. Julkaisun nimi suomeksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi XX/vuosi. XXX sivua. Helsinki ISBN xxx-x (painettu); ISBN xxx-x (verkkojulkaisu) TOIMITETAAN / LAADITAAN MYÖHEMMIN Avainsanat: lorem, ipsum, dolor sit amet THL Työpaperi nro/2013vuosi 4 Tutkimuksen nimi

5 Sammandrag Förnamn Efternamn. Julkaisun nimi suomeksi [Publikations namn på svenska]. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Diskussionsunderlag XX/år. XXX sidor. Helsingfors, Finland ISBN xxx-x (tryckt); ISBN xxx-x (nätpublikation) TOIMITETAAN / LAADITAAN MYÖHEMMIN Nyckelord: lorem, ipsum, dolor sit amet THL Työpaperi nro/2013vuosi 5 Tutkimuksen nimi

6 Abstract Firstname Lastname. Julkaisun nimi suomeksi [Name of the Publication]. National Institute for Health and Welfare (THL). Discussionpaper XX/year. XXX pages. Helsinki, Finland ISBN xxx-x (printed); ISBN xxx-x (online publication) TOIMITETAAN / LAADITAAN MYÖHEMMIN Keywords: lorem, ipsum, dolor sit amet THL Työpaperi nro/2013vuosi 6 Tutkimuksen nimi

7 Sisällys Lukijalle/Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 Sammandrag... 5 Abstract Tilapäisen yksilöintitunnisteen tausta ja tarkoitus Henkilötunnuksen luominen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä Henkilötunnus ja sen myöntäminen Tarvitaan asioinnissa Henkilötunnuksen muuttaminen Tilapäisen yksilöintitunnisteen käytön nykytila ja käyttötarpeet Kanta-palveluissa Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeiden perustelut Lähtökohdat Käyttötarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon-palveluissa Ulkomaalaisen henkilötunnus Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta Tekninen toteutus Tunnisteen muodostaminen ja tavoitetila Tunnisteen rakenne ja muoto Iältään tuntemattoman potilaan TITUn syntymäaikaosan tuottaminen Tunnisteen käyttäminen TITU:jen ja HETU:jen yhdistäminen TITU-rekisteri Ratkaisuehdotusten toimeenpanon pohdinta Tilapäisen yksilöintitunnisteen muut käyttötarpeet ja -tapaukset sekä vaikutukset Aikataulu ja eteneminen Resurssit ja työmääräarvio THL Esiselvitys v

8 Muutoshistoria PVM Versio Muutos Muuttaja Organisaatio Dokumentin 1. Heidi Berglind THL versio Dokumentti Heidi Berglind, THL päivitetty pidetyn työpajan kommenttien perusteella. Riitta Konttinen Muokkaus ja Riitta Konttinen THL stilisointi Stilisointi ja Tiina Peksiev THL kommenttien (Kela,VRK, Migri) lisäys Siirto THL:n Tiina Peksiev THL Työpaperi - pohjalle Lisätty kommentit Tiina Peksiev THL Stilisoitu kommenttien Riitta Konttinen THL perus- teella Stilisointi Tiina Peksiev THL Stilisointi Riitta Konttinen THL Stilisointi Riitta Konttinen THL Stilisointi Heikki Virkkunen THL THL Esiselvitys v

9 Tilapäisen yksilöintitunnisteen tausta ja tarkoitus 1 Tilapäisen yksilöintitunnisteen tausta ja tarkoitus Tässä esiselvityksessä kuvataan tilapäisen yksilöintitunnisteen (aikaisemmin väliaikainen henkilötunnus ) tausta, käytön nykytila ja käyttötarpeet sekä kehittämisehdotukset. Väestörekisterikeskuksen (VRK) esityksestä tämän asian yhteydessä aikaisemmin käytettyä väliaikainen henkilötunnus -käsitettä ei tulisi enää käyttää vaan se tulisi korvata tilapäinen yksilöintitunnus -käsitteellä, jota tässä dokumentissa käytetään niiltä osin, kun asian kuvaus ei liity taustahistoriaan (vrt. luku 4.1). Tilapäisen yksilöintitunnisteen tarvetta on tarkasteltu Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden (Kanta- ja Kansa- palvelut) näkökulmasta. Esiselvityksen aikana kuitenkin nousi esille tarve tilapäisen yksilöintitunnisteen sote-ratkaisua laajempaan, kansalliseen ratkaisuun. Tilapäistä yksilöintitunnistetta tarvitaan tilanteissa, joissa henkilö/potilas sairauden tilasta, ikä- ja /tai kehitystasosta tai kieliongelmista johtuen ei tiedä tai muista tai ei pysty kertomaan omaa henkilötunnustaan tai henkilötunnuksen selvittäminen ei esimerkiksi potilaan tajuttomuuden vuoksi ole mahdollista. Lisäksi tilapäisen yksilöintitunnisteen tarve on niillä ulkomaalaisilla, joilla ei vielä ole tunnistetta. Terveydenhuollossa asioiville henkilöille, joita ei voida syystä tai toisesta tunnistaa, joudutaan luomaan tällä hetkellä aina tietyn muotoinen henkilötunnus, josta potilastietojärjestelmä muodostaa viimeiset neljä merkkiä, kukin omien sääntöjensä mukaisesti. Haasteellista on, että tilapäisten yksilöintitunnisteiden luomisen merkkimäärä on rajallinen, jolloin myös tämä vaihtoehto tarvitsee ratkaisun. Tilapäistä yksilöintitunnistetta (aikaisemmin väliaikainen henkilötunnus ) on käytetty potilastietojärjestelmissä jo ennen Kanta-palveluiden käyttöönottoa. Kanta-palveluiden käyttöönoton yhteydessä haasteeksi on noussut se, että tunnus luodaan potilastietojärjestelmissä, joilla ei ole yhteistä valtakunnallista tietokantaa. Näin ollen tilapäinen yksilöintitunniste luodaan organisaatiokohtaisesti. Jos potilas siirretään eri rekisterin piirissä olevasta kunnasta toiseen, luodaan tilapäinen yksilöintitunniste pääsääntöisesti uudelleen, koska aiemmin luotua tunnistetta ei pystytä käyttämään toisessa rekisterissä ja potilastietojärjestelmässä. Tilapäisen yksilöintitunnisteen tarve ja sen luominen yhtenäisellä tavalla on ilmeinen. Tässä dokumentissa luvussa 5 kuvataan esimerkit seuraavista ratkaisuvaihtoehdoista: 1. tilapäisen yksilöintitunnisteen luominen toteutetaan yhtenäisesti siten, että kaikki asiakas- ja potilastietojärjestelmät käyttävät samaa logiikkaa, 2. tunnuksia luodaan kansallisen tilapäisen yksilöintitunnisterekisterin kautta, jolloin tunnukset olisivat ainutkertaisia ja henkilölle muodostuisi vain yksi tilapäinen yksilöintitunniste. Edellä mainituilla esimerkkitoteutuksilla vältyttäisiin siltä, että samalla henkilöllä olisi useita eri tunnuksia eri järjestelmissä. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarkoituksissa on huomioitava mahdolliset rajaukset ja riippuvuudet sekä riskit suhteessa jo olemassa oleviin, VRK:n tuottamaan, virallisen henkilötunnuksen luomiseen liittyviin palveluihin. Tässä esiselvityksessä kartoitetaan toteuttamisen mahdollisuudet ja esitetään jatkotoimenpiteet. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnan operatiivisen ohjauksen (OPER)- yksikkö käynnisti tilapäisen yksilöintitunnisteen muodostamiseen liittyvän esiselvityksen Kansaneläkelaitoksen (Kela) pyynnöstä, joka esitettiin asiaan liityvässä Kela-THLvideoneuvottelussa. Esiselvityksen eteneminen kuvataan taulukossa 1 (liite 1). Esiselvitystä ovat edistäneet taulukossa 2 (liite 1) kuvatut asiantuntijat. Asiantuntijuutta on täydennetty kokouskohtaisesti asian käsittelyn edetessä. Työryhmä on kokoontunut erikseen kutsuttuna. Taulukossa 3 (liite1) kuvattu työryhmä on Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen yhteistyöryhmän alatyöryhmäksi asetettu arkkitehtuuriryhmä (SOTE KA-työryhmä), jolle tilapäisen yksilöintitunnuksen esiselvitys on esitelty kertaalleen. THL Esiselvitys v

10 2. Henkilötunnuksen luominen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä 2. Henkilötunnuksen luominen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä 2.1 Henkilötunnus ja sen myöntäminen Tämä luku pohjautuu VRK:n tietoon, joka on saatavissa osoitteesta: Henkilötunnus on Suomessa kansalaisten yksilöimiskeino. Täysin samannimisiä kansalaisia löytyy, mutta ei kahta, joilla olisi täysin sama henkilötunnus: se säilyy muuttumattomana koko elinajan. Henkilötunnus otettiin Suomessa käyttöön 1960-luvulla. Henkilötunnuksen saa Suomessa tai ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen syntymätodistuksen perusteella. Henkilötunnuksen saaminen Suomessa syntyneelle lapselle ei vaadi toimenpiteitä vanhemmilta. Sairaala ilmoittaa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan väestötietojärjestelmään, ja syntymätietojen rekisteröimisen yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus. Myös ulkomaalainen, jonka oleskelu Suomessa on pysyvää tai kestää vähintään vuoden, saa henkilötunnuksen. Lisäksi henkilötunnus voidaan antaa maassa tilapäisesti oleskelevalle henkilölle, sekä eräissä tapauksissa ulkomailla asuville perheenjäsenille, jos se katsotaan lain perusteella tarpeelliseksi. Ulkomaalaisen on itse ilmoittauduttava asuinpaikkansa maistraattiin rekisteröintiä varten. Tilapäisesti Suomessa oleskeleva ulkomaalainen voi rekisteröityä myös verotoimistossa tai jättää rekisteröinti-ilmoituksen Maahanmuuttovirastoon. 2.2 Tarvitaan asioinnissa Henkilötunnusta tarvitaan esimerkiksi eläkkeiden ja muiden kansalaisille tarjottavien etuuksien hakemisessa. Sitä tarvitaan myös palkkoja ja palkkioita maksettaessa. Pankissa asioidessa tunnus on välttämätön, ja se vaaditaan yleensä jo tiliä avatessa. Henkilötunnuksen huolellinen käyttö vähentää rekistereiden virhemahdollisuuksia ja parantaa siten yksilön tietosuojaa. Tunnusta ei kuitenkaan tarvita aina. Usein asioiden hoito sujuu pelkällä nimellä ja syntymäajalla. 2.3 Henkilötunnuksen muuttaminen Henkilötunnus on yksilöllinen ja se on tarkoitettu pysyväksi. Henkilötunnus voidaan muuttaa ainoastaan silloin, jos se on ehdottoman välttämätöntä henkilön suojelemiseksi sellaisissa tilanteissa, joissa hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uhka tai joku muu kuin henkilötunnuksen haltija on toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista661/2009). Henkilötunnuksen muuttamista harkittaessa edellytetään, että käytöstä on aiheutunut merkittävää taloudellista tai muuta haittaa tunnuksen oikealle haltijalle ja että muuttamisella voidaan tosiasiallisesti estää väärinkäytön haitallisten seurausten jatkuminen. Muuttamisen tarvetta voidaan arvioida poliisin tekemän uhka-arvion perusteella esimerkiksi todistajansuojelutilanteessa. Päätöksen asiassa tekee Väestörekisterikeskus. Väestötietojärjestelmään talletettu henkilötunnus voidaan muuttaa myös, jos henkilö on transseksu- THL Esiselvitys v

11 2. Henkilötunnuksen luominen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä aalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) mukaisesti vahvistettu vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi. Tällöin muuttamisesta päättää maistraatti. Ohje henkilötunnuksen muuttamisesta liite 2. Henkilötunnuksen muodostaminen liite 3. THL Esiselvitys v

12 3. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käytön nykytila ja käyttötarpeet Kanta-palveluissa 3. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käytön nykytila ja käyttötarpeet Kanta-palveluissa Tällä hetkellä potilastietojärjestelmissä on tietoja henkilöistä, joilla ei joko ole henkilötunnusta tai he eivät ole pystyneet sitä kertomaan asioidessaan. Esimerkiksi lapsi ei välttämättä tiedä henkilötunnustaan tai henkilö (=potilas) voi olla esimerkiksi tajuton, jolloin henkilötunnusta ei ole mahdollista selvittää sillä hetkellä. Tällöin potilastietojärjestelmässä luodaan väliaikainen henkilötunnus (jatkossa tilapäinen yksilöintitunniste), joka vaihdetaan henkilön oikeaksi henkilötunnukseksi, kun se mahdollisesti saadaan selville. Ongelma tilapäisten yksilöintitunnisteiden luomisessa on se, että tällä hetkellä jokainen potilastietojärjestelmä toimii joko organisaatiokohtaisesti tai alueellisesti omassa tietokannassa. Siten esimerkiksi Hämeenlinnassa terveydenhuolto-organisaatiossa käytössä olevassa potilastietojärjestelmässä potilaalle luotu tilapäinen yksilöintitunniste ei välity potilaan mukana Helsinkiin. Hoitopaikan muuttuessa toisessa terveydenhuolto-organisaatiossa käytössä oleva potilastietojärjestelmä luo potilaalle uuden tilapäisen yksilöintitunnuksen. Terveydenhuollossa asioivat tuntemattomat henkilöt kirjataan puolestaan potilastietojärjestelmiin henkilötunnuksella, jonka muoto on esim , jossa ensimmäiset kuusi (6) merkkiä ovat aina samat ja yksilöintitunnisteen loppuosa on muuttuva. Tässä ongelmaksi muodostuu se, että tunnisteessa käytettävien merkkien määrä on rajallinen ja jossakin vaiheessa ne loppuvat. 5.pdf/f d5f-bb55-2a ac4: Sähköisten lääkemääräysten laatiminen nimellä ja syntymäajalla otetaan käyttöön ennen lakisääteisen sähköisen lääkemääräyksen pakollisuutta Tällä hetkellä syntymäajalla ja nimellä määrätyt lääkemääräykset voivat aiheuttaa sekaannuksia Kelan ylläpitämässä Reseptikeskuksessa, koska samalla nimellä ja syntymäajalla laaditut lääkemääräykset ovat teknisestä näkökulmasta saman henkilön lääkemääräyksiä. Potilasjärjestelmistä osa vaatii tilapäisen yksilöintitunnisteen, mutta niitä ei käytetä sähköisissä lääkemääräyksissä. Ongelmana on, että tilapäiset yksilöintitunnisteet eivät ole yksiselitteisiä. Potilastietojärjestelmät generoivat ne itsenäisesti ja samalla henkilöllä on eri järjestelmissä erilaiset tilapäiset yksilöintitunnisteet. Tilapäinen yksilöintitunnisteen käyttö on huomioitu Potilastiedon arkiston vaatimuksissa siten, että tilapäisellä yksilöintitunnisteella kirjatut asiakirjat pystytään arkistoimaan. Tilapäinen yksilöintitunniste voidaan päivittää viralliseen henkilötunnukseen, kun kansalainen sellaisen saa. Jos asiakirja on laadittu tilapäisellä yksilöintitunnisteella, asiakirjaa ei luovuteta muihin organisaatioihin. THL Esiselvitys v

13 4. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeiden perustelut 4. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeiden perustelut 4.1 Lähtökohdat Tilapäisen yksilöintitunnistetta ei pystytä käyttämään Kanta-palveluiden sähköisessä lääkemääräyksessä: sähköisiä lääkemääräyksiä voidaan laatia tällä hetkellä vain henkilöille, joilla on virallinen henkilötunnus. Niille joilla ei ole henkilötunnusta, laaditaan perinteinen paperiresepti. Sähköinen lääkemääräys olisi mahdollista laatia henkilötunnuksen ja nimen tai nimen ja syntymäajan perusteella. Käytännössä viimeksi mainittu ei toteudu, koska kaikki potilastietojärjestelmävalmistajat eivät ole vielä toteuttaneet toiminnallisuuta nimellä ja syntymäajalla sähköisen lääkemääräyksen laatimiseksi. Nimellä ja syntymäajalla lääkemääräyksen laatiminen vaatisi ammattilaiselta huolellisuutta, jotta potilasturvallisuus ja tietosuoja eivät vaarantuisi. Sama koskee lääkkeen toimittamista: apteekilla pitää olla mahdollisuus hakea vain tietyn henkilön lääkemääräykset. Nimellä ja syntymäajalla kirjatut lääkemääräykset voivat sekoittua Reseptikeskuksessa. Organisaatiokohtaiset väliaikaiset henkilötunnukset, joita samalla henkilöllä voi olla useampia, ovat myös ongelma. VRK ei anna tilapäisiä henkilötunnuksia, vaan kaikille väestötietojärjestelmään rekisteröitäville henkilöille, myös Suomessa tilapäisesti asuville ulkomaalaisille, annetaan pysyvä henkilötunnus. Vastasyntyneille pyritään reaaliaikaiseen henkilötunnuksen antamiseen heti syntymän jälkeen. Ensisijaisesti on ratkaistava se, miten väestötietojärjestelmästä saadaan pysyvä henkilötunnus mahdollisimman nopeasti henkilöille, joille se on mahdollista, kuten vastasyntyneet ja maahanmuuttajat. Jos mahdollisuutta pysyvään henkilötunnnukseen ei ole, henkilön olisi saatava tilapäinen yksilöintitunniste, joka voidaan yhdistää myöhemmin pysyvään henkilötunnukseen, mikäli henkilöllä on sellainen tai hän saa sellaisen. 4.2 Käyttötarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon-palveluissa Tässä luvussa kuvataan tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeet ja perustelut yhtenäiselle toteutukselle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Yhtenä ratkaisuna esitetään, että tilapäisen yksilöintitunnisteen luomisessa olisi käytössä kansallinen rekisteri, joka luo pyynnöstä tunnisteen ja jossa ylläpidetään ja josta on saatavissa tilapäisiä yksilötunnisteita ja niiden haltijoita koskevia tietoja. Tämä mahdollistaisi yhden henkilökohtaisen, paikasta, organisaatiosta tai järjestelmästä riippumattoman tunnisteen. Toinen ratkaisu olisi, että tilapäisen yksilöintitunnisteen luomiseen muodostetaan yhtenäinen, kaikissa potilastietojärjestelmissä käytettävä logiikka. Tällä vältyttäisiin kansallisen rekisterin perustamiselta, joka voisi olla aikataulullisesti haastava tehtävä, koska rekisterin perustamisessa olisi selvitettävä tarpeet laajalti ja huomioitava toteutuksessa monenlaisia ja mahdollisesti ristiriitaisiakin vaatimuksia. VRK ei luo uutta henkilötunnusta väestötietojärjestelmässsä henkilöille, joilla on jo henkilötunnus. Terveydenhuollossa tarve tilapäiselle yksilöintitunnisteelle on esimerkiksi tajuttomilla potilailla, joita ei ole voitu heti tunnistaa. Vastasyntyneiden ensirekisteröintiä (henkilötunnuksen antamista) VRK kehittää reaaliaikaiseksi samoin Suomeen muuttavien ulkomaalaisten henkilötunnuksen antomenettelyä pyritään nopeuttamaan ja selkeyttämään eduskunnan käsiteltävänä olevalla väestötietojärjestelmää koskevan lain muutoksella. Tilapäinen yksilöintitunniste ja sen käyttö vaikuttaa muun muassa Kanta-palvelun Omakantan käyttöön, Potilastiedon arkiston käytön laajennukseen, Sähköisen lääkemääräyksen käyttöön ja lähitulevaisuudessa myös Sosiaalihuollon tiedonhallintaan. Sähköisen lääkemääräyksen lain 61/2007 muutoksen mukaan, sellaisena kuin se on laissa 251/2014, sähköinen lääkemääräys on pakollinen pkv- ja huumausainelääke- THL Esiselvitys v

14 4. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeiden perustelut määräysten osalta alkaen ja kaikkien lääkemääräysten osalta , tällöin tilapäisen yksilöintitunnisteen tarve on oleellinen. 4.3 Ulkomaalaisen henkilötunnus Tässä luvussa käsitellään tilapäisesti ja pysyvästi Suomessa asuvien ulkomaalaisten henkilötunnuksen myöntämisen perusteita. Ulkomaalainen henkilö saa henkilötunnuksen yleensä vasta ensimmäisen oleskeluluvan saatuaan ja muutettuaan Suomeen. Maistraatti ja rajoitetusti Verohallinto päättää ulkomaalaisen henkilön tietojen rekisteröimisestä väestötietojärjestelmään ja siten henkilötunnuksen antamisesta. Ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa. VM:n tiedote Tiedote 190/2013, Yksilöiminen ei ole väestötietojärjestelmään ja siitä annettaviin varsinaisiin henkilötunnuksiin liittyvä asia. Tällä hetkellä maahanmuuttajalla voi olla useita henkilötunnuksia ja näin ollen myös useita Kelakortteja hallussaan. Viimeksi mainittu voi johtua esimerkiksi siitä, että virallisen henkilötunnuksen muuttamista koskeva tieto (henkilön vanha tunnus passivoidaan, ja ilmoitetaan siihen liitettynä uusi, aktiivi tunnus) ei ole siirtynyt virheettömästi VRK:lta paikallisen terveydenhuollon toimijan tietojärjestelmään. Tällöin henkilön molemmat tunnukset voivat olla voimassa olevina esimerkiksi paikallisessa potilastietojärjestelmässä. Tulisi selvittää, miten aktiivi-passiivitunnuksen päivitys väestötietojärjestelmästä toteutetaan kuntayhtymiin. VRK:lla näkyy henkilötunnushistoria eli nykyinen aktiivitunnus ja vanhat passiivitunnukset, ja tämä muutos välitetään väestötietojärjestelmästä terveydenhuollon toimijoille toteutetussa henkilötietojen päivityspalvelussa THL Esiselvitys v

15 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta 5.1 Tekninen toteutus Tilapäisen yksilöintitunnisteen luomisesta Kelan Kanta-palveluyksikössä on pohdittu, miten tilapäinen yksilöintitunniste yhdistetään virallisiin henkilötunnuksiin. Kanta:ssa on jo käytössä tilapäisissä yksilöintitunnisteissa OID-tunnus. Varmistamista vaatii vielä, miten henkilötunnus kulkee mukana CDA-rakenteessa. On varmistettava onko tilapäisissä yksilöintitunnisteissa mahdollista käyttää ainoastaan 11-merkkiä, jolloin ainoa vaihtoehto olisi valtakunnallinen yksilöintitunniste-rekisteri/tietokanta. On pohdittu myös vaihtoehtoa, voisiko VRK:n luoda tilapäisen yksilöintitunnisteen, joka muutetaan myöhemmin viralliseen muotoon. Ratkaisuvaihtoehtona on mietitty mm. seuraavaa vaihtoehtoa, jonka toteuttamismahdollisuus ja - logiikka olisi selvitettävä: organisaatio tuottaisi tilapäisen yksilöintitunnisteen niin kutsuttuun yksilöintitunnisteiden yhdistämisrekisteriin, jolloin sitä ei tarvitsisi hakea erikseen. Kun henkilölle saataisiin virallinen henkilötunnus, se päivitettäisiin (=yhdistettäisiin) kyseessä olevalle henkilölle. Ei siis tehtäisi valtakunnallista yksilöintitunniste-rekisteriä, joka tuottaa tilapäisen yksilöintitunnisteen vaan organisaatio tuottaisi tilapäisen yksilöintitunnisteen itse. Tilapäisen yksilöintitunnisteen teknisessä toteutuksessa tulisi huomioida: Kanta-palveluihin, Potilastiedon arkistoon ja Reseptikeskukseen tallennettavissa potilasasiakirjoissa tilapäinen yksilöintitunniste pitäisi olla organisaatiosta riippumaton. Tilapäistä yksilöintitunnistetta tarvitaan, jotta asiakirjojen yhdistäminen tiettyyn henkilöön voidaan tehdä luotettavasti. Periaatteessa paras vaihtoehto olisi, jos tilapäiset yksilöintitunnisteet olisivat kansallisessa master-rekisterissä eli VRK:lla. Teknisellä tasolla ne menisivät eri OID:n eli myöntävän organisaation juureen. Tällä pystyttäisiin takaamaan tunnuksen uniikkius. Väestörekisterikeskuksen edustaja kuitenkin katsoi, että Väestörekisterikeskuksen tehtävänä ei ole tuottaa väestötietojärjestelmästä tilapäisiä yksilöintitunnuksia operatiivisten rekisterien rajattuun käyttötarkoitukseen, vaan antaa pysyviä henkilötunnuksia luotettavasti tunnistetuille ja riittävän kattavat henkilötiedot omaaville henkilöille, huolehtien mahdollisimman hyvin siitä, että yhdellä fyysisellä henkilöllä olisi vain yksi henkilötunnus. KanSassa (Kansallinen Sosiaalihuollon tiedonhallintapalvelu) ei niinkään ole kyseessä potilasturvallisuusasia vaan ennemminkin etuusasia (toimeentulotuen osalta) ja kotouttamiseen liittyvät toimenpiteet. 5.2 Tunnisteen muodostaminen ja tavoitetila Luvut pohjautuvat THL/OPER:n asiantuntijalääkäri Heikki Virkkusen selvitykseen ja kuvaavat tilapäisen yksilöintitunnisteen tavoitetilaa. Sosiaali- ja asioivan henkilön tilapäisen yksilöintitunnisteen (TITU) muodostaa potilas- tai asiakastietojärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä (jäljempänä kaikki PTJ) kuten tähänkin saakka. PTJ huolehtii siitä, että järjestelmän sisällä samaa tunnistetta ei käytetä eri potilailla/asiakkailla kuten tähänkin saakka. Jotta eri järjestelmien välillä käytettäessä ja valtakunnallisiin järjestelmiin (earkisto / Reseptikeskus) tallennettaessa tunnisteen yksilöllisyys säilyy, tunnisteen alkuun liitetään tunnisteen muodostaneen organisaation OID-tunnus (root= YTUNNUS extension= V002Q ) kuten tähänkin saakka. Virallisissa (VRK:n myöntämissä) henkilötunnuksissa on vastaavasti solmuluokan THL Esiselvitys v

16 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta OID-tunnus (root= extension= ). Jotta eri organisaatioissa muodostetut TITU:t ovat tunnistettavissa ja käytettävissä kaikissa järjestelmissä, määrittelee THL TITU:n muodostamissäännöt. 5.3 Tunnisteen rakenne ja muoto Tilapäisen yksilöintitunnisteen (TITU) muoto ja rakenne vastaavat henkilötunnuksen (HETU) muotoa ja ne erotetaan toisistaan syntymäajan ja tarkentimen välisen merkin (HETUssa +, - tai A) avulla. HETU:a ja TITU:a voidaan siksi käsitellä järjestelmissä samaan tapaan 1. Tilapäisen yksilöintitunnisteen voi joutua tuottamaan useasta eri syystä, joista tärkeimmät tulee voida erottaa toisistaan. Tunnus muodostetaan kuten HETU: alkuun potilaan syntymäaika kuudella merkillä muotoa PPKKVV, sitten välimerkki alla esitetysti ja loppuun kolminumeroinenjuokseva tunniste ( ), jonka viimeinen numero on miehillä pariton ja naisilla parillinen, ja viimeiseksi tarkastusmerkki, joka saadaan jakamalla tunnisteessa oleva 9-merkkinen numero luvulla 31 kuten HETU:ssa). HETU:n muodostamisesta TITU:n muodostaminen poikkeaa vain välimerkin osalta. Erottamisissa välimerkkinä käytetään seuraavia merkkejä (ISO-kirjain = (oletettavasti) 2000-luvulla syntynyt, pieni-kirjain = (oletettavasti) 1900-luvulla syntynyt): V =vastasyntynyt poikavauva, jonka syntymäpäivä tiedetään: o tunnus on muotoa V001P (ennen kuin saa virallisen HETUn) V = vastasyntynyt tyttövauva, jonka syntymäpäivä tiedetään: o tunnus on muotoa V002Q (ennen kuin saa virallisen HETUn) Y/y= ulkomaalainen mies, jonka syntymäaika tiedetään (esim. passista tai potilaan kertomana): o tunnus on muotoa y011A U/u= ulkomaalainen mies, jonka syntymäaika tiedetään vain arviolta (esim. potilaan arvioima ikä n.50v ): 2 o tunnus on muotoa u0092 T/t=tuntematon nainen, jonka syntymäaikaa ei tiedetä (arviolta 20-60v) 3 o tunnus on muotoa t008L S/s=suuronnettomuustilanteessa, tuntematon tyttö, jonka syntymäaikaa ei tiedetä 3 o tunnus on muotoa S008L Off-line tilanteissa, kun koneelta, jolla tunnus kirjataan, ei saada yhteyttä järjestelmän TITU:ja hallinnoivalle palvelimelle (esim. ensihoidossa), tulee paikallisen sovelluksen tuottaa hetkellinen -tunnus offlinetoiminnan ajaksi ja palvelinyhteyden palatessa, muuttaa tunnus ylläkuvatun TITU:n muodostusperiaatteiden mukaiseksi. 5.4 Iältään tuntemattoman potilaan TITUn syntymäaikaosan tuottaminen Jos potilaan iästä tiedetään oletettu syntymävuosi, eikä sitä voida todentaa vääräksi, käytetään oletettua tietoa kuin se olisi oikea. Myös jos oletettu syntymäkuukausi ja -päivä ovat tiedossa, käytetään oletettua tietoa siten kuin se olisi oikea. Siltä osin kuin potilaan iästä ei ole tietoa, käytetään syntymäpäivänä kuu- 1 edellyttää kuitenkin käsittelyssä (OID-muotoisen) tunnisteen tuottaneen organisaation etuliitteen (root) käyttöä 2 jos potilaan summittainen ikä on tiedossa, käytetään syntymäaikana kuluvan kuukauden 1. päivää ja arvioitua syntymävuotta 3 jos potilaan ikä ei ole tiedossa, arvioidaan se karkeasti ja käytetään syntymäaikana kuluvan kuukauden 1. päivää ja alla olevan taulukon mukaista arviota ikävuosista THL Esiselvitys v

17 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta kauden 1. päivää, syntymäkuukautena kuluvaa kuukautta tai jos kyseessä on vauva, kuukautta, joka saadaan vähentämällä kuluvasta kuukaudesta alla olevan taulukon mukainen määrä kuukausia. Syntymävuotena käytetään karkean ikäarvion mukaisesti vuotta, joka saadaan vähentämällä kuluvasta vuodesta alla olevan taulukon mukainen määrä vuosia. Taulukko 1. Iän arviointi Arvioitu ikä 60+v 70v 20-60v 40v 12-20v 15v 7-12v 10v 2-7v 5v ½-2v 1v 0-½v 0v 3kk Kuluvasta vuodesta vähennettävät vuodet / kuukaudet Ote työkokouksesta: Potilastietojärjestelmissä vastasyntyneellä tarvitaan muutaman tunnin ajan tilapäistä yksilöintitunnistetta esimerkiksi tilanteessa, kun vastasyntyneestä otetaan verikokeet ja pysyvää henkilötunnusta ei ole vielä käytettävissä PTJ:ssä. Yhtenäinen tilapäinen yksilöintitunniste olisi hyvä saada Kanta-palveluista, jolloin vastasyntyneelle, esimerkiksi siirtotilanteissa synnytysosastolta tehohoitoon, ei tulisi useita tilapäisiä yksilöintitunnisteita eri PTJ:stä. Tämän osalta olisi hyvä, jos lapsi voitaisiin rekisteröidä jo ennen kuin synnytys on käynnistymässä (edellyttää muun muassa sukupuolitietoa?). Joka tapauksessa tällä hetkellä kyseessä on muutaman tunnin viive, ennen kuin henkilötunnus saadaan vastasyntyneelle. 5.5 Tunnisteen käyttäminen Valtakunnallisissa järjestelmissä sekä PTJ:ssä tunnisteita tulee jatkossa käsitellä yhdessä organisaation OID-tunnuksen kanssa. OID tunnusta ei tule näyttää käyttäjälle, mutta eri organisaatioissa tuotetut TITU:t, joilla on sama loppuosa (11 merkkiä) tulee erottaa toisistaan (eri henkilöiksi) ja tunnisteen muodostanut organisaatio tulee tarvittaessa (erikseen) näyttää käyttäjälle. esim y008L (PSHP) y008L (Riihimäki) TITU:lla yksilöidyn henkilön tietoja voi tallentaa valtakunnallisiin palveluihin (earkisto / Reseptikeskus) ja niistä voi myös hakea tietoja (olisi siis muutos nykyiseen), kuten tavallisella HETUlla. Kun potilaalle/asiakkaalle muodostetaan TITU, tulostetaan siitä hänelle mukaan tilapäinen tunnistedokumentti (A4), johon kirjataan tarpeelliset tiedot ja jolla hän voi jatkossa tunnistaa itsensä hoitotilanteessa. Näin aiemmin tallennetut tiedot saadaan hoitotilanteessa käyttöön myös ilman virallista HETU:a. Potilaan, jolle on jossain organisaatiossa muodostettu TITU, mutta jolla ei ole virallista suomalaista HETU:a, tullessa hoidettavaksi toiseen organisaatioon, ei muodosteta uutta TITU:a vaan käytetään hänelle aiemmin muodostettua TITU:a aina, kun se on tiedossa. Esimerkiksi tajutonta potilasta siirrettäessä terveyskeskuksesta sairaalaan TITU voidaan välittää siirtävän yksikön henkilökunnan toimesta ja esimerkiksi turistin joutuessa käymään useammassa hoitopaikassa voi hän tunnistautua hänelle annetulla tunnistedokumentilla. Näin hoitoon liittyvät tiedot saadaan kokonaisuudessaan käyttöön koko hoitoketjussa. THL Esiselvitys v

18 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta Ote työkokouksesta / Tunnuksen muoto: Tunnuksen pitäisi olla yksilöllinen myös tapauksissa, joissa potilas vaihtaa organisaatiota tai kun potilas saa useampia henkilötunnuksia, jotka pitäisi lopulta yhdistää viralliseen henkilötunnukseen, kun potilas sen saa tai jos potilaalla on se jo olemassa. Tunnuksen muoto olisi sama virallisen henkilötunnuksen kanssa; erottimena käytettäisiin välimerkkiä ja tälle varattaisiin tietyt kirjaimet tätä päättelyä varten (v, u, t, s). Välimerkkinä voi VRK:n kannalta käyttää muita kuin jo käytössä olevia (+, -, A) merkkejä. Nyt on käytetty numerosarjaa 2-899, ja 900-numerosarja on vielä vapaasti käytettävissä. Se, olisiko tunnus ammattihenkilöillä, pitää pohtia erikseen. 900-sarjaa on käytetty Kelan testitunnuksina. Kohdassa 5.5 kuvattu tunnus tuotettaisiin jokaisessa organisaatiossa (ei haeta mistään yhtenäisestä rekisteristä), mutta kuitenkin niin, että tunnus tehtäisiin yhtenäisten sääntöjen mukaisesti. Tällöin tunnus olisi yksilöllinen ja yhteiskäyttöön sopiva organisaatiosta riippumatta. 5.6 TITU:jen ja HETU:jen yhdistäminen TITU-rekisteri Kun TITU tallennetaan Potilastiedon arkistoon osana potilasasiakirjojen henkilötietoja, kootaan TITU:t Tiedonhallintapalvelun (THP) henkilötietojen erilliseen TITU-rekisteriin. Kun potilas tunnistetaan, yhdistetään potilaan TITU viralliseen HETU:un ja yhdistystieto kootaan THP TITU-rekisteriin. Myös jos potilaan TITU luotettavasti tunnistetaan samaksi henkilöksi aiemmin käytetyn TITUn kanssa, voidaan myös kaksi (tai useampia) TITU:ja yhdistää toisiinsa. Eli TITU-rekisterissä voi olla seuraavan kaltaisia tunnuspareja: TITU1 / ---- TITU1 / TITU2 TITU1 / HETU1 (HETU1 / HETU2 periaatteessa tavalla voidaan yhdistää myös 2 virallista HETUa) Kun TITU-rekisteri on käytössä, voidaan sen perusteella saman potilaan eri tunnuksilla olevat tiedot yhdistää toisiinsa, ja yhdellä tunnuksella haettaessa voidaan palauttaa potilaan kaikki (eri tunnuksilla tallennetut) tiedot. Tietoja haettaessa HETU:lla tai TITU:lla, tulisi aina tarkistaa, löytyykö kyseinen tunnus TITUrekisteristä, ja jos löytyy, palauttaa kaikilla keskenään vastaavilla tunnuksilla oleva tieto. Kun potilas on tunnistettu, voidaan omassa organisaatiossa / järjestelmässä oleviin tietoihin korjata potilaan virallinen HETU ja tämä voidaan tehdä jokaisessa organisaatiossa / järjestelmässä erikseen, kun tieto saadaan organisaatioihin / järjestelmiin. (Mietittävä erikseen, onko tälle tarvetta TITU-rekisterin myötä?) Mikäli tämän ajatusmallin katsotaan soveltuvan tarkoitukseensa, vaatii se vielä jatkohiomista ja tarkentamista, muun muassa henkilötietolomakkeen käyttöä tähän tarkoitukseen täytyy miettiä ja myös muita toimintatapoja. Ote työkokouksesta: Kohdassa 5.6 kuvataan tietojen yhdistäminen ja tiedot voisi tallentaa Kantaan. Esimerkiksi turisti, joka on käyttänyt terveydenhuoltopalveluja Helsingissä, jossa hänelle on annettu tilapäinen tunniste ja hän asioi Rovaniemellä, eikä muista tunnistettaan -> Rovaniemellä luodaan uusi tunniste, ja nämä kaksi tunnistetta lopulta yhdistettäisiin. Miten muutos näkyisi asiakirjoissa? THL Esiselvitys v

19 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta Sosiaalihuollon asiakirjoissa tiedon muuttaminen jälkikäteen ei ole hyvä ratkaisu, vaan pitäisi tietää täydellinen/tarkka tieto. Jo tehtyihin asiakirjoihin ei pitäisi päästä jälkikäteen muuttamaan tietoa. 5.7 Ratkaisuehdotusten toimeenpanon pohdinta Kelan mukaan ratkaisu vaikuttaisi muilta osin toteuttamiskelpoiselta, mutta täytyy vielä miettiä, missä tilapäisiä yksilöintitunnisteita säilytetään ja kuka ylläpitää rekisteriä. Helpoimmin rekisterin voisi toteuttaa Kanta-palveluihin. Yksi vaihtoehto voisi olla Potilastiedon arkiston Tiedonhallintapalvelu eli THP TITU- rekisteri. Edellä mainittu tuleva väestötietojärjestelmää koskeva lakimuutos poistaa maahanmuuttajien osalta tilapäisen yksilöintitunnisteen myöntämisen tarpeen (ks. linkki kohta 4.3) niiden osalta, jotka saavat oleskeluluvan Suomesta. Tarve tilapäiselle yksilöintitunnisteelle on olemassa vielä niillä ulkomaalaisilla henkilöillä, jotka eivät pyydä tietojensa rekisteröintiä väestötietojärjestelmään tai jotka eivät esimerkiksi puutteellisten tunnistautumisasiakirjojen takia saa tietojaan rekisteröidyksi väestötietojärjestelmään. Kaikki VRK:n väestötietojärjestelmässä olevat henkilötunnukset on tarkoitettu niin sanotuiksi pysyviksi ja henkilötunnuksen antaminen liittyy erottamattomasti henkilön ensirekisteröintiin, jossa tämän luotettavana pidettävään selvitykseen perustuvat henkilötiedot kuten nimi, syntymäaika ja paikka sekä kansalaisuus merkitään järjestelmään eli tilapäisiä yksilöintitunnisteita ei VRK:sta anneta. VRK:n näkökulmasta, jossa korostuu perushenkilötietojen luotettavuus ja yksilöitävyys, esimerkiksi tajuttomilla on jo olemassa pysyvä henkilötunnus, eikä uutta henkilötunnusta tule antaa, jolloin henkilöllä olisi ainakin rekisterissä kaksi identiteettiä. Maahanmuuttajien osalta Maahanmuuttovirastolla olisi suora rekisteröintiyhteys VRK:lle samoin kuin maistraatilla ja verohallinnolla. On mietittävä järkevin vaihtoehto tilapäisen yksilöintitunnisteen luomiseen: ei paikallisesti ptj:ssä vaan keskitetysti. Keskusteltiin vastasyntyneiden osalta henkilötunnusten tuottamisen nopeuttamisesta reaaliaikaiseksi. Pohdinnassa on mahdollisuus, voidaanko tuottaa henkilötunnus syntymässä olevalle. Tämän ulkopuolelle jäävät ne vastasyntyneet, joille kiireellisen syntymätapahtuman vuoksi ei ehditä tuottamaan henkilötunnusta riittävän nopeasti. Henkilötunnuksessa on kuitenkin tieto sukupuolesta ja todellisesta syntymäpäivästä, joista jälkimmäistä ei voida luotettavasti määritellä kuin vasta lapsen synnyttyä. Etukäteinen syntymäpäivän arviointi aiheuttaisi henkilötunnuksen jälkikäteisen korjaamisen tarvetta useammin kuin nykyisessä toimintatavassa. Väestötietojärjestelmään rekisteröidään ainoastaan elävänä syntyneet lapset. Rekisteröinti on siis myös osoitus henkilön oikeuskelpoisuudesta, jota sikiöllä ei Suomessa ole. Tilapäisen yksilöintitunnisteen luomisessa ja rekisterin säilyttämisessä on vielä tarkennettavia asioita sekä juridiikan varmistamista. Juridisesta näkökulmasta valtakunnallisen tilapäisen yksilöintitunnisteen kehittäminen ja ylläpitäminen eivät kuulu Kelan lakisääteisiin Kanta-tehtäviin. Esitettyyn erilliseen rekisteriin liittyvien tietojen käsittely ei myöskään sisälly asiakastietolain perusteella potilaan tiedonhallintapalvelussa Kelan rekisteriin tallennettaviin tietoihin, vaan kyse on terveydenhuollon palvelujen antajan rekisteriin tallennettavista tiedoista. Yleiskäyttöisten tai toimialakohtaisten tilapäisten yksilöintitunnusten kehittäminen ja ylläpitäminen eivät kuulu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmätoimialan tehtäviin. Henkilötunnuksen antamiseen eli henkilön väestötietojärjestelmään rekisteröintiin liittyvät periaatteet, menettelytavat, vastuut ja käsiteltävien tietojen oleelliset asiasisällöt on säädetty lailla (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009). THL Esiselvitys v

20 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta 5.8 Tilapäisen yksilöintitunnisteen muut käyttötarpeet ja -tapaukset sekä vaikutukset Tämän esiselvityksen sekä Kelan kanssa käydyn keskustelun perusteella tarvitaan kattava selvitys, tarvitaanko tilapäistä yksilöintitunnistetta myös muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseissa. Tarpeen on myös selvittää kokonaisarkkitehtuurin periaatteiden mukainen toimialariippumaton ratkaisu, jota kaikki voivat hyödyntää. Mikäli selvitys osoittaa, ettei muilla toimialoilla oletarvetta tilapäiselle yksilöintitunnisteelle, Kelan Kanta-palvelujen rooli voitaneen arvioida uudelleen ja tehdä myös mahdollisesti tarvittavat lainmuutokset. THL Esiselvitys v

21 6. Aikataulu ja eteneminen 6. Aikataulu ja eteneminen Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttöönottoaikataulun arveltiin tämän dokumentin ensimmäisen version laadinnan yhteydessä olevan syyskuu Aikatauluun tiedettiin jo tuolloin vaikuttavan Potilastiedon arkiston vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaisen tietosisällön käyttöönoton sekä sähköisen lääkemääräyksen mahdollinen pakollisuuden, joka määräytyy Lain 61/2007 muutoksessa. Tämä tarkoittaisi, että alkuperäisen aikataulun mukaan tilapäisen yksilöintitunnisteen määrittelyt olisi valmistuttava 2014 aikana, jotta järjestelmävalmistavat ehtisivät toteuttaa muutokset omiin järjestelmiinsä. Aikatauluun vaikuttaa, joudutaanko tilapäisen yksilöintitunnisteen muotoa muuttamaan järjestelmätasolla. Taulukko 2. Tilapäisen yksilöintitunnisteen esiselvityksen jatkokäsittely Toimija Tehtävä Aikataulu Tila THL Esiselvityksen lähettäminen Valmis kommentoitavaksi ja täydennettäväksi sidosryhmien asiantuntijoille THL Komenttien kokoaminen ja esiselvityksen stilisointi Sotearkkitehtuurityöryhmä Yhteistyökokous Tilannekatsaus THL/OPER Kommenttien kokoaminen THL/OPER VIILA-yhteistyöryhmä Esittely Sotearkkitehtuurityöryhmä Yhteistyökokous Tilannekatsaus THL/OPER Dokumnetin stilisointi THL/OPER Lausuntokierrokselle THL/OPER Lausuntojen kokoaminen ja jatkosuunnitelman laatiminen THL Esiselvitys v

22 6. Aikataulu ja eteneminen 6.1 Resurssit ja työmääräarvio Tämän esiselvityksen kommettien perusteella laaditaan jatkosuunnitelma tilapäisen yksilöintitunnisteen määrittelystä. Samassa yhteuydessä tarkastellaan toteutukseen tarvittavat resurssit, testausaikataulu sekä tuotantoon siirto. THL Esiselvitys v

23 Abstract THL Esiselvitys v

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Asianhallinta sosiaalihuollon tietojärjestelmissä

Asianhallinta sosiaalihuollon tietojärjestelmissä Aki Miettinen Päivi Röppänen Juha Mykkänen Maarit Laaksonen Marko Suhonen TYÖPAPERI Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely 23 2013 TYÖPAPERI 23/2013 Aki Miettinen, Päivi Röppänen, Juha Mykkänen, Maarit

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Esiselvitys ensihoitopalvelun valtakunnallisesta tiedonhallinnasta

Esiselvitys ensihoitopalvelun valtakunnallisesta tiedonhallinnasta TYÖPAPERI Lasse Ilkka Esiselvitys ensihoitopalvelun valtakunnallisesta tiedonhallinnasta Kohti kansallista tietojen hyödynnettävyyttä 13 2015 TYÖPAPERI 13/2015 Lasse Ilkka Esiselvitys ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Ohje terveydenhuollon yksiköiden tietojen ilmoittamisesta kansalliseen koodistopalveluun 2 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-245-249-8

Lisätiedot

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 17.6.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 SOVELTAMISALA 3 3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot Itä-Suomen Yliopisto, HIS-yksikkö, Shiftec-tutkimusyksikkö; Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Tekijät Esa Paakkanen, Maarit Laaksonen, Pekka Kortelainen, Juha Mykkänen, Marko Suhonen, Heli Viinikainen,

Lisätiedot

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma Antti Ailio, Pauli Kilpikivi ja Teemu Kilpivuori 04/2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöllisyyden luomista koskeva hanke (identiteettiohjelma) Työryhmän loppuraportti. Sisäinen turvallisuus

Henkilöllisyyden luomista koskeva hanke (identiteettiohjelma) Työryhmän loppuraportti. Sisäinen turvallisuus Henkilöllisyyden luomista koskeva hanke (identiteettiohjelma) Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Henkilöllisyyden

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 OHJAUS Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen Satu Annika Aalto Heikki Virkkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 13

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Open CDA 2008. Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X

Open CDA 2008. Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X Open CDA 2008 Opas HL7 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X Versio 1.00 2 (33) Versiohistoria Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.00-0.1X TK,TS

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2014 1(26) Hyväksytty 26.5.2014 Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2011 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30-16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden kehittäminen kaupparekisterin käytössä

Yritysturvallisuuden kehittäminen kaupparekisterin käytössä Yritysturvallisuuden kehittäminen kaupparekisterin käytössä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 14/2014 Yritysturvallisuuden kehittäminen kaupparekisterin käytössä Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

11.1.2011 STM:N PALAUTE VTV:N TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN 341/54/2008

11.1.2011 STM:N PALAUTE VTV:N TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN 341/54/2008 PALAUTE 1(36) 11.1.2011 STM/4676/2010 STM:N PALAUTE VTV:N TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN 341/54/2008 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Hankkeen tavoite... 2 1.2 Tarkastuskertomusluonnokseen liittyvät menettelytavat...

Lisätiedot

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot