Tilapäinen yksilöintitunniste sosiaalija terveydenhuollossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilapäinen yksilöintitunniste sosiaalija terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 ESISELVITYS 4/2014 Heidi Berglind, Riitta Konttinen, Heikki Virkkunen, Anna Kärkkäinen, Jari Suhonen, Tiina Peksiev Tilapäinen yksilöintitunniste sosiaalija Versio 0.92

2 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: ISBN xxx-x (painettu) ISBN xxx-x(verkkojulkaisu) ISSN X (verkkojulkaisu) Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere, 2013

3 Lukijalle/Esipuhe TOIMITETAAN / LAADITAAN MYÖHEMMIN THL Työpaperi nro/2013vuosi 3 Tutkimuksen nimi

4 Tiivistelmä Etunimi Sukunimi. Julkaisun nimi suomeksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi XX/vuosi. XXX sivua. Helsinki ISBN xxx-x (painettu); ISBN xxx-x (verkkojulkaisu) TOIMITETAAN / LAADITAAN MYÖHEMMIN Avainsanat: lorem, ipsum, dolor sit amet THL Työpaperi nro/2013vuosi 4 Tutkimuksen nimi

5 Sammandrag Förnamn Efternamn. Julkaisun nimi suomeksi [Publikations namn på svenska]. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Diskussionsunderlag XX/år. XXX sidor. Helsingfors, Finland ISBN xxx-x (tryckt); ISBN xxx-x (nätpublikation) TOIMITETAAN / LAADITAAN MYÖHEMMIN Nyckelord: lorem, ipsum, dolor sit amet THL Työpaperi nro/2013vuosi 5 Tutkimuksen nimi

6 Abstract Firstname Lastname. Julkaisun nimi suomeksi [Name of the Publication]. National Institute for Health and Welfare (THL). Discussionpaper XX/year. XXX pages. Helsinki, Finland ISBN xxx-x (printed); ISBN xxx-x (online publication) TOIMITETAAN / LAADITAAN MYÖHEMMIN Keywords: lorem, ipsum, dolor sit amet THL Työpaperi nro/2013vuosi 6 Tutkimuksen nimi

7 Sisällys Lukijalle/Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 Sammandrag... 5 Abstract Tilapäisen yksilöintitunnisteen tausta ja tarkoitus Henkilötunnuksen luominen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä Henkilötunnus ja sen myöntäminen Tarvitaan asioinnissa Henkilötunnuksen muuttaminen Tilapäisen yksilöintitunnisteen käytön nykytila ja käyttötarpeet Kanta-palveluissa Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeiden perustelut Lähtökohdat Käyttötarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon-palveluissa Ulkomaalaisen henkilötunnus Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta Tekninen toteutus Tunnisteen muodostaminen ja tavoitetila Tunnisteen rakenne ja muoto Iältään tuntemattoman potilaan TITUn syntymäaikaosan tuottaminen Tunnisteen käyttäminen TITU:jen ja HETU:jen yhdistäminen TITU-rekisteri Ratkaisuehdotusten toimeenpanon pohdinta Tilapäisen yksilöintitunnisteen muut käyttötarpeet ja -tapaukset sekä vaikutukset Aikataulu ja eteneminen Resurssit ja työmääräarvio THL Esiselvitys v

8 Muutoshistoria PVM Versio Muutos Muuttaja Organisaatio Dokumentin 1. Heidi Berglind THL versio Dokumentti Heidi Berglind, THL päivitetty pidetyn työpajan kommenttien perusteella. Riitta Konttinen Muokkaus ja Riitta Konttinen THL stilisointi Stilisointi ja Tiina Peksiev THL kommenttien (Kela,VRK, Migri) lisäys Siirto THL:n Tiina Peksiev THL Työpaperi - pohjalle Lisätty kommentit Tiina Peksiev THL Stilisoitu kommenttien Riitta Konttinen THL perus- teella Stilisointi Tiina Peksiev THL Stilisointi Riitta Konttinen THL Stilisointi Riitta Konttinen THL Stilisointi Heikki Virkkunen THL THL Esiselvitys v

9 Tilapäisen yksilöintitunnisteen tausta ja tarkoitus 1 Tilapäisen yksilöintitunnisteen tausta ja tarkoitus Tässä esiselvityksessä kuvataan tilapäisen yksilöintitunnisteen (aikaisemmin väliaikainen henkilötunnus ) tausta, käytön nykytila ja käyttötarpeet sekä kehittämisehdotukset. Väestörekisterikeskuksen (VRK) esityksestä tämän asian yhteydessä aikaisemmin käytettyä väliaikainen henkilötunnus -käsitettä ei tulisi enää käyttää vaan se tulisi korvata tilapäinen yksilöintitunnus -käsitteellä, jota tässä dokumentissa käytetään niiltä osin, kun asian kuvaus ei liity taustahistoriaan (vrt. luku 4.1). Tilapäisen yksilöintitunnisteen tarvetta on tarkasteltu Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden (Kanta- ja Kansa- palvelut) näkökulmasta. Esiselvityksen aikana kuitenkin nousi esille tarve tilapäisen yksilöintitunnisteen sote-ratkaisua laajempaan, kansalliseen ratkaisuun. Tilapäistä yksilöintitunnistetta tarvitaan tilanteissa, joissa henkilö/potilas sairauden tilasta, ikä- ja /tai kehitystasosta tai kieliongelmista johtuen ei tiedä tai muista tai ei pysty kertomaan omaa henkilötunnustaan tai henkilötunnuksen selvittäminen ei esimerkiksi potilaan tajuttomuuden vuoksi ole mahdollista. Lisäksi tilapäisen yksilöintitunnisteen tarve on niillä ulkomaalaisilla, joilla ei vielä ole tunnistetta. Terveydenhuollossa asioiville henkilöille, joita ei voida syystä tai toisesta tunnistaa, joudutaan luomaan tällä hetkellä aina tietyn muotoinen henkilötunnus, josta potilastietojärjestelmä muodostaa viimeiset neljä merkkiä, kukin omien sääntöjensä mukaisesti. Haasteellista on, että tilapäisten yksilöintitunnisteiden luomisen merkkimäärä on rajallinen, jolloin myös tämä vaihtoehto tarvitsee ratkaisun. Tilapäistä yksilöintitunnistetta (aikaisemmin väliaikainen henkilötunnus ) on käytetty potilastietojärjestelmissä jo ennen Kanta-palveluiden käyttöönottoa. Kanta-palveluiden käyttöönoton yhteydessä haasteeksi on noussut se, että tunnus luodaan potilastietojärjestelmissä, joilla ei ole yhteistä valtakunnallista tietokantaa. Näin ollen tilapäinen yksilöintitunniste luodaan organisaatiokohtaisesti. Jos potilas siirretään eri rekisterin piirissä olevasta kunnasta toiseen, luodaan tilapäinen yksilöintitunniste pääsääntöisesti uudelleen, koska aiemmin luotua tunnistetta ei pystytä käyttämään toisessa rekisterissä ja potilastietojärjestelmässä. Tilapäisen yksilöintitunnisteen tarve ja sen luominen yhtenäisellä tavalla on ilmeinen. Tässä dokumentissa luvussa 5 kuvataan esimerkit seuraavista ratkaisuvaihtoehdoista: 1. tilapäisen yksilöintitunnisteen luominen toteutetaan yhtenäisesti siten, että kaikki asiakas- ja potilastietojärjestelmät käyttävät samaa logiikkaa, 2. tunnuksia luodaan kansallisen tilapäisen yksilöintitunnisterekisterin kautta, jolloin tunnukset olisivat ainutkertaisia ja henkilölle muodostuisi vain yksi tilapäinen yksilöintitunniste. Edellä mainituilla esimerkkitoteutuksilla vältyttäisiin siltä, että samalla henkilöllä olisi useita eri tunnuksia eri järjestelmissä. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarkoituksissa on huomioitava mahdolliset rajaukset ja riippuvuudet sekä riskit suhteessa jo olemassa oleviin, VRK:n tuottamaan, virallisen henkilötunnuksen luomiseen liittyviin palveluihin. Tässä esiselvityksessä kartoitetaan toteuttamisen mahdollisuudet ja esitetään jatkotoimenpiteet. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnan operatiivisen ohjauksen (OPER)- yksikkö käynnisti tilapäisen yksilöintitunnisteen muodostamiseen liittyvän esiselvityksen Kansaneläkelaitoksen (Kela) pyynnöstä, joka esitettiin asiaan liityvässä Kela-THLvideoneuvottelussa. Esiselvityksen eteneminen kuvataan taulukossa 1 (liite 1). Esiselvitystä ovat edistäneet taulukossa 2 (liite 1) kuvatut asiantuntijat. Asiantuntijuutta on täydennetty kokouskohtaisesti asian käsittelyn edetessä. Työryhmä on kokoontunut erikseen kutsuttuna. Taulukossa 3 (liite1) kuvattu työryhmä on Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen yhteistyöryhmän alatyöryhmäksi asetettu arkkitehtuuriryhmä (SOTE KA-työryhmä), jolle tilapäisen yksilöintitunnuksen esiselvitys on esitelty kertaalleen. THL Esiselvitys v

10 2. Henkilötunnuksen luominen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä 2. Henkilötunnuksen luominen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä 2.1 Henkilötunnus ja sen myöntäminen Tämä luku pohjautuu VRK:n tietoon, joka on saatavissa osoitteesta: Henkilötunnus on Suomessa kansalaisten yksilöimiskeino. Täysin samannimisiä kansalaisia löytyy, mutta ei kahta, joilla olisi täysin sama henkilötunnus: se säilyy muuttumattomana koko elinajan. Henkilötunnus otettiin Suomessa käyttöön 1960-luvulla. Henkilötunnuksen saa Suomessa tai ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen syntymätodistuksen perusteella. Henkilötunnuksen saaminen Suomessa syntyneelle lapselle ei vaadi toimenpiteitä vanhemmilta. Sairaala ilmoittaa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan väestötietojärjestelmään, ja syntymätietojen rekisteröimisen yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus. Myös ulkomaalainen, jonka oleskelu Suomessa on pysyvää tai kestää vähintään vuoden, saa henkilötunnuksen. Lisäksi henkilötunnus voidaan antaa maassa tilapäisesti oleskelevalle henkilölle, sekä eräissä tapauksissa ulkomailla asuville perheenjäsenille, jos se katsotaan lain perusteella tarpeelliseksi. Ulkomaalaisen on itse ilmoittauduttava asuinpaikkansa maistraattiin rekisteröintiä varten. Tilapäisesti Suomessa oleskeleva ulkomaalainen voi rekisteröityä myös verotoimistossa tai jättää rekisteröinti-ilmoituksen Maahanmuuttovirastoon. 2.2 Tarvitaan asioinnissa Henkilötunnusta tarvitaan esimerkiksi eläkkeiden ja muiden kansalaisille tarjottavien etuuksien hakemisessa. Sitä tarvitaan myös palkkoja ja palkkioita maksettaessa. Pankissa asioidessa tunnus on välttämätön, ja se vaaditaan yleensä jo tiliä avatessa. Henkilötunnuksen huolellinen käyttö vähentää rekistereiden virhemahdollisuuksia ja parantaa siten yksilön tietosuojaa. Tunnusta ei kuitenkaan tarvita aina. Usein asioiden hoito sujuu pelkällä nimellä ja syntymäajalla. 2.3 Henkilötunnuksen muuttaminen Henkilötunnus on yksilöllinen ja se on tarkoitettu pysyväksi. Henkilötunnus voidaan muuttaa ainoastaan silloin, jos se on ehdottoman välttämätöntä henkilön suojelemiseksi sellaisissa tilanteissa, joissa hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uhka tai joku muu kuin henkilötunnuksen haltija on toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista661/2009). Henkilötunnuksen muuttamista harkittaessa edellytetään, että käytöstä on aiheutunut merkittävää taloudellista tai muuta haittaa tunnuksen oikealle haltijalle ja että muuttamisella voidaan tosiasiallisesti estää väärinkäytön haitallisten seurausten jatkuminen. Muuttamisen tarvetta voidaan arvioida poliisin tekemän uhka-arvion perusteella esimerkiksi todistajansuojelutilanteessa. Päätöksen asiassa tekee Väestörekisterikeskus. Väestötietojärjestelmään talletettu henkilötunnus voidaan muuttaa myös, jos henkilö on transseksu- THL Esiselvitys v

11 2. Henkilötunnuksen luominen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä aalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) mukaisesti vahvistettu vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi. Tällöin muuttamisesta päättää maistraatti. Ohje henkilötunnuksen muuttamisesta liite 2. Henkilötunnuksen muodostaminen liite 3. THL Esiselvitys v

12 3. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käytön nykytila ja käyttötarpeet Kanta-palveluissa 3. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käytön nykytila ja käyttötarpeet Kanta-palveluissa Tällä hetkellä potilastietojärjestelmissä on tietoja henkilöistä, joilla ei joko ole henkilötunnusta tai he eivät ole pystyneet sitä kertomaan asioidessaan. Esimerkiksi lapsi ei välttämättä tiedä henkilötunnustaan tai henkilö (=potilas) voi olla esimerkiksi tajuton, jolloin henkilötunnusta ei ole mahdollista selvittää sillä hetkellä. Tällöin potilastietojärjestelmässä luodaan väliaikainen henkilötunnus (jatkossa tilapäinen yksilöintitunniste), joka vaihdetaan henkilön oikeaksi henkilötunnukseksi, kun se mahdollisesti saadaan selville. Ongelma tilapäisten yksilöintitunnisteiden luomisessa on se, että tällä hetkellä jokainen potilastietojärjestelmä toimii joko organisaatiokohtaisesti tai alueellisesti omassa tietokannassa. Siten esimerkiksi Hämeenlinnassa terveydenhuolto-organisaatiossa käytössä olevassa potilastietojärjestelmässä potilaalle luotu tilapäinen yksilöintitunniste ei välity potilaan mukana Helsinkiin. Hoitopaikan muuttuessa toisessa terveydenhuolto-organisaatiossa käytössä oleva potilastietojärjestelmä luo potilaalle uuden tilapäisen yksilöintitunnuksen. Terveydenhuollossa asioivat tuntemattomat henkilöt kirjataan puolestaan potilastietojärjestelmiin henkilötunnuksella, jonka muoto on esim , jossa ensimmäiset kuusi (6) merkkiä ovat aina samat ja yksilöintitunnisteen loppuosa on muuttuva. Tässä ongelmaksi muodostuu se, että tunnisteessa käytettävien merkkien määrä on rajallinen ja jossakin vaiheessa ne loppuvat. 5.pdf/f d5f-bb55-2a ac4: Sähköisten lääkemääräysten laatiminen nimellä ja syntymäajalla otetaan käyttöön ennen lakisääteisen sähköisen lääkemääräyksen pakollisuutta Tällä hetkellä syntymäajalla ja nimellä määrätyt lääkemääräykset voivat aiheuttaa sekaannuksia Kelan ylläpitämässä Reseptikeskuksessa, koska samalla nimellä ja syntymäajalla laaditut lääkemääräykset ovat teknisestä näkökulmasta saman henkilön lääkemääräyksiä. Potilasjärjestelmistä osa vaatii tilapäisen yksilöintitunnisteen, mutta niitä ei käytetä sähköisissä lääkemääräyksissä. Ongelmana on, että tilapäiset yksilöintitunnisteet eivät ole yksiselitteisiä. Potilastietojärjestelmät generoivat ne itsenäisesti ja samalla henkilöllä on eri järjestelmissä erilaiset tilapäiset yksilöintitunnisteet. Tilapäinen yksilöintitunnisteen käyttö on huomioitu Potilastiedon arkiston vaatimuksissa siten, että tilapäisellä yksilöintitunnisteella kirjatut asiakirjat pystytään arkistoimaan. Tilapäinen yksilöintitunniste voidaan päivittää viralliseen henkilötunnukseen, kun kansalainen sellaisen saa. Jos asiakirja on laadittu tilapäisellä yksilöintitunnisteella, asiakirjaa ei luovuteta muihin organisaatioihin. THL Esiselvitys v

13 4. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeiden perustelut 4. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeiden perustelut 4.1 Lähtökohdat Tilapäisen yksilöintitunnistetta ei pystytä käyttämään Kanta-palveluiden sähköisessä lääkemääräyksessä: sähköisiä lääkemääräyksiä voidaan laatia tällä hetkellä vain henkilöille, joilla on virallinen henkilötunnus. Niille joilla ei ole henkilötunnusta, laaditaan perinteinen paperiresepti. Sähköinen lääkemääräys olisi mahdollista laatia henkilötunnuksen ja nimen tai nimen ja syntymäajan perusteella. Käytännössä viimeksi mainittu ei toteudu, koska kaikki potilastietojärjestelmävalmistajat eivät ole vielä toteuttaneet toiminnallisuuta nimellä ja syntymäajalla sähköisen lääkemääräyksen laatimiseksi. Nimellä ja syntymäajalla lääkemääräyksen laatiminen vaatisi ammattilaiselta huolellisuutta, jotta potilasturvallisuus ja tietosuoja eivät vaarantuisi. Sama koskee lääkkeen toimittamista: apteekilla pitää olla mahdollisuus hakea vain tietyn henkilön lääkemääräykset. Nimellä ja syntymäajalla kirjatut lääkemääräykset voivat sekoittua Reseptikeskuksessa. Organisaatiokohtaiset väliaikaiset henkilötunnukset, joita samalla henkilöllä voi olla useampia, ovat myös ongelma. VRK ei anna tilapäisiä henkilötunnuksia, vaan kaikille väestötietojärjestelmään rekisteröitäville henkilöille, myös Suomessa tilapäisesti asuville ulkomaalaisille, annetaan pysyvä henkilötunnus. Vastasyntyneille pyritään reaaliaikaiseen henkilötunnuksen antamiseen heti syntymän jälkeen. Ensisijaisesti on ratkaistava se, miten väestötietojärjestelmästä saadaan pysyvä henkilötunnus mahdollisimman nopeasti henkilöille, joille se on mahdollista, kuten vastasyntyneet ja maahanmuuttajat. Jos mahdollisuutta pysyvään henkilötunnnukseen ei ole, henkilön olisi saatava tilapäinen yksilöintitunniste, joka voidaan yhdistää myöhemmin pysyvään henkilötunnukseen, mikäli henkilöllä on sellainen tai hän saa sellaisen. 4.2 Käyttötarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon-palveluissa Tässä luvussa kuvataan tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeet ja perustelut yhtenäiselle toteutukselle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Yhtenä ratkaisuna esitetään, että tilapäisen yksilöintitunnisteen luomisessa olisi käytössä kansallinen rekisteri, joka luo pyynnöstä tunnisteen ja jossa ylläpidetään ja josta on saatavissa tilapäisiä yksilötunnisteita ja niiden haltijoita koskevia tietoja. Tämä mahdollistaisi yhden henkilökohtaisen, paikasta, organisaatiosta tai järjestelmästä riippumattoman tunnisteen. Toinen ratkaisu olisi, että tilapäisen yksilöintitunnisteen luomiseen muodostetaan yhtenäinen, kaikissa potilastietojärjestelmissä käytettävä logiikka. Tällä vältyttäisiin kansallisen rekisterin perustamiselta, joka voisi olla aikataulullisesti haastava tehtävä, koska rekisterin perustamisessa olisi selvitettävä tarpeet laajalti ja huomioitava toteutuksessa monenlaisia ja mahdollisesti ristiriitaisiakin vaatimuksia. VRK ei luo uutta henkilötunnusta väestötietojärjestelmässsä henkilöille, joilla on jo henkilötunnus. Terveydenhuollossa tarve tilapäiselle yksilöintitunnisteelle on esimerkiksi tajuttomilla potilailla, joita ei ole voitu heti tunnistaa. Vastasyntyneiden ensirekisteröintiä (henkilötunnuksen antamista) VRK kehittää reaaliaikaiseksi samoin Suomeen muuttavien ulkomaalaisten henkilötunnuksen antomenettelyä pyritään nopeuttamaan ja selkeyttämään eduskunnan käsiteltävänä olevalla väestötietojärjestelmää koskevan lain muutoksella. Tilapäinen yksilöintitunniste ja sen käyttö vaikuttaa muun muassa Kanta-palvelun Omakantan käyttöön, Potilastiedon arkiston käytön laajennukseen, Sähköisen lääkemääräyksen käyttöön ja lähitulevaisuudessa myös Sosiaalihuollon tiedonhallintaan. Sähköisen lääkemääräyksen lain 61/2007 muutoksen mukaan, sellaisena kuin se on laissa 251/2014, sähköinen lääkemääräys on pakollinen pkv- ja huumausainelääke- THL Esiselvitys v

14 4. Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttötarpeiden perustelut määräysten osalta alkaen ja kaikkien lääkemääräysten osalta , tällöin tilapäisen yksilöintitunnisteen tarve on oleellinen. 4.3 Ulkomaalaisen henkilötunnus Tässä luvussa käsitellään tilapäisesti ja pysyvästi Suomessa asuvien ulkomaalaisten henkilötunnuksen myöntämisen perusteita. Ulkomaalainen henkilö saa henkilötunnuksen yleensä vasta ensimmäisen oleskeluluvan saatuaan ja muutettuaan Suomeen. Maistraatti ja rajoitetusti Verohallinto päättää ulkomaalaisen henkilön tietojen rekisteröimisestä väestötietojärjestelmään ja siten henkilötunnuksen antamisesta. Ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa. VM:n tiedote Tiedote 190/2013, Yksilöiminen ei ole väestötietojärjestelmään ja siitä annettaviin varsinaisiin henkilötunnuksiin liittyvä asia. Tällä hetkellä maahanmuuttajalla voi olla useita henkilötunnuksia ja näin ollen myös useita Kelakortteja hallussaan. Viimeksi mainittu voi johtua esimerkiksi siitä, että virallisen henkilötunnuksen muuttamista koskeva tieto (henkilön vanha tunnus passivoidaan, ja ilmoitetaan siihen liitettynä uusi, aktiivi tunnus) ei ole siirtynyt virheettömästi VRK:lta paikallisen terveydenhuollon toimijan tietojärjestelmään. Tällöin henkilön molemmat tunnukset voivat olla voimassa olevina esimerkiksi paikallisessa potilastietojärjestelmässä. Tulisi selvittää, miten aktiivi-passiivitunnuksen päivitys väestötietojärjestelmästä toteutetaan kuntayhtymiin. VRK:lla näkyy henkilötunnushistoria eli nykyinen aktiivitunnus ja vanhat passiivitunnukset, ja tämä muutos välitetään väestötietojärjestelmästä terveydenhuollon toimijoille toteutetussa henkilötietojen päivityspalvelussa THL Esiselvitys v

15 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta 5.1 Tekninen toteutus Tilapäisen yksilöintitunnisteen luomisesta Kelan Kanta-palveluyksikössä on pohdittu, miten tilapäinen yksilöintitunniste yhdistetään virallisiin henkilötunnuksiin. Kanta:ssa on jo käytössä tilapäisissä yksilöintitunnisteissa OID-tunnus. Varmistamista vaatii vielä, miten henkilötunnus kulkee mukana CDA-rakenteessa. On varmistettava onko tilapäisissä yksilöintitunnisteissa mahdollista käyttää ainoastaan 11-merkkiä, jolloin ainoa vaihtoehto olisi valtakunnallinen yksilöintitunniste-rekisteri/tietokanta. On pohdittu myös vaihtoehtoa, voisiko VRK:n luoda tilapäisen yksilöintitunnisteen, joka muutetaan myöhemmin viralliseen muotoon. Ratkaisuvaihtoehtona on mietitty mm. seuraavaa vaihtoehtoa, jonka toteuttamismahdollisuus ja - logiikka olisi selvitettävä: organisaatio tuottaisi tilapäisen yksilöintitunnisteen niin kutsuttuun yksilöintitunnisteiden yhdistämisrekisteriin, jolloin sitä ei tarvitsisi hakea erikseen. Kun henkilölle saataisiin virallinen henkilötunnus, se päivitettäisiin (=yhdistettäisiin) kyseessä olevalle henkilölle. Ei siis tehtäisi valtakunnallista yksilöintitunniste-rekisteriä, joka tuottaa tilapäisen yksilöintitunnisteen vaan organisaatio tuottaisi tilapäisen yksilöintitunnisteen itse. Tilapäisen yksilöintitunnisteen teknisessä toteutuksessa tulisi huomioida: Kanta-palveluihin, Potilastiedon arkistoon ja Reseptikeskukseen tallennettavissa potilasasiakirjoissa tilapäinen yksilöintitunniste pitäisi olla organisaatiosta riippumaton. Tilapäistä yksilöintitunnistetta tarvitaan, jotta asiakirjojen yhdistäminen tiettyyn henkilöön voidaan tehdä luotettavasti. Periaatteessa paras vaihtoehto olisi, jos tilapäiset yksilöintitunnisteet olisivat kansallisessa master-rekisterissä eli VRK:lla. Teknisellä tasolla ne menisivät eri OID:n eli myöntävän organisaation juureen. Tällä pystyttäisiin takaamaan tunnuksen uniikkius. Väestörekisterikeskuksen edustaja kuitenkin katsoi, että Väestörekisterikeskuksen tehtävänä ei ole tuottaa väestötietojärjestelmästä tilapäisiä yksilöintitunnuksia operatiivisten rekisterien rajattuun käyttötarkoitukseen, vaan antaa pysyviä henkilötunnuksia luotettavasti tunnistetuille ja riittävän kattavat henkilötiedot omaaville henkilöille, huolehtien mahdollisimman hyvin siitä, että yhdellä fyysisellä henkilöllä olisi vain yksi henkilötunnus. KanSassa (Kansallinen Sosiaalihuollon tiedonhallintapalvelu) ei niinkään ole kyseessä potilasturvallisuusasia vaan ennemminkin etuusasia (toimeentulotuen osalta) ja kotouttamiseen liittyvät toimenpiteet. 5.2 Tunnisteen muodostaminen ja tavoitetila Luvut pohjautuvat THL/OPER:n asiantuntijalääkäri Heikki Virkkusen selvitykseen ja kuvaavat tilapäisen yksilöintitunnisteen tavoitetilaa. Sosiaali- ja asioivan henkilön tilapäisen yksilöintitunnisteen (TITU) muodostaa potilas- tai asiakastietojärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä (jäljempänä kaikki PTJ) kuten tähänkin saakka. PTJ huolehtii siitä, että järjestelmän sisällä samaa tunnistetta ei käytetä eri potilailla/asiakkailla kuten tähänkin saakka. Jotta eri järjestelmien välillä käytettäessä ja valtakunnallisiin järjestelmiin (earkisto / Reseptikeskus) tallennettaessa tunnisteen yksilöllisyys säilyy, tunnisteen alkuun liitetään tunnisteen muodostaneen organisaation OID-tunnus (root= YTUNNUS extension= V002Q ) kuten tähänkin saakka. Virallisissa (VRK:n myöntämissä) henkilötunnuksissa on vastaavasti solmuluokan THL Esiselvitys v

16 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta OID-tunnus (root= extension= ). Jotta eri organisaatioissa muodostetut TITU:t ovat tunnistettavissa ja käytettävissä kaikissa järjestelmissä, määrittelee THL TITU:n muodostamissäännöt. 5.3 Tunnisteen rakenne ja muoto Tilapäisen yksilöintitunnisteen (TITU) muoto ja rakenne vastaavat henkilötunnuksen (HETU) muotoa ja ne erotetaan toisistaan syntymäajan ja tarkentimen välisen merkin (HETUssa +, - tai A) avulla. HETU:a ja TITU:a voidaan siksi käsitellä järjestelmissä samaan tapaan 1. Tilapäisen yksilöintitunnisteen voi joutua tuottamaan useasta eri syystä, joista tärkeimmät tulee voida erottaa toisistaan. Tunnus muodostetaan kuten HETU: alkuun potilaan syntymäaika kuudella merkillä muotoa PPKKVV, sitten välimerkki alla esitetysti ja loppuun kolminumeroinenjuokseva tunniste ( ), jonka viimeinen numero on miehillä pariton ja naisilla parillinen, ja viimeiseksi tarkastusmerkki, joka saadaan jakamalla tunnisteessa oleva 9-merkkinen numero luvulla 31 kuten HETU:ssa). HETU:n muodostamisesta TITU:n muodostaminen poikkeaa vain välimerkin osalta. Erottamisissa välimerkkinä käytetään seuraavia merkkejä (ISO-kirjain = (oletettavasti) 2000-luvulla syntynyt, pieni-kirjain = (oletettavasti) 1900-luvulla syntynyt): V =vastasyntynyt poikavauva, jonka syntymäpäivä tiedetään: o tunnus on muotoa V001P (ennen kuin saa virallisen HETUn) V = vastasyntynyt tyttövauva, jonka syntymäpäivä tiedetään: o tunnus on muotoa V002Q (ennen kuin saa virallisen HETUn) Y/y= ulkomaalainen mies, jonka syntymäaika tiedetään (esim. passista tai potilaan kertomana): o tunnus on muotoa y011A U/u= ulkomaalainen mies, jonka syntymäaika tiedetään vain arviolta (esim. potilaan arvioima ikä n.50v ): 2 o tunnus on muotoa u0092 T/t=tuntematon nainen, jonka syntymäaikaa ei tiedetä (arviolta 20-60v) 3 o tunnus on muotoa t008L S/s=suuronnettomuustilanteessa, tuntematon tyttö, jonka syntymäaikaa ei tiedetä 3 o tunnus on muotoa S008L Off-line tilanteissa, kun koneelta, jolla tunnus kirjataan, ei saada yhteyttä järjestelmän TITU:ja hallinnoivalle palvelimelle (esim. ensihoidossa), tulee paikallisen sovelluksen tuottaa hetkellinen -tunnus offlinetoiminnan ajaksi ja palvelinyhteyden palatessa, muuttaa tunnus ylläkuvatun TITU:n muodostusperiaatteiden mukaiseksi. 5.4 Iältään tuntemattoman potilaan TITUn syntymäaikaosan tuottaminen Jos potilaan iästä tiedetään oletettu syntymävuosi, eikä sitä voida todentaa vääräksi, käytetään oletettua tietoa kuin se olisi oikea. Myös jos oletettu syntymäkuukausi ja -päivä ovat tiedossa, käytetään oletettua tietoa siten kuin se olisi oikea. Siltä osin kuin potilaan iästä ei ole tietoa, käytetään syntymäpäivänä kuu- 1 edellyttää kuitenkin käsittelyssä (OID-muotoisen) tunnisteen tuottaneen organisaation etuliitteen (root) käyttöä 2 jos potilaan summittainen ikä on tiedossa, käytetään syntymäaikana kuluvan kuukauden 1. päivää ja arvioitua syntymävuotta 3 jos potilaan ikä ei ole tiedossa, arvioidaan se karkeasti ja käytetään syntymäaikana kuluvan kuukauden 1. päivää ja alla olevan taulukon mukaista arviota ikävuosista THL Esiselvitys v

17 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta kauden 1. päivää, syntymäkuukautena kuluvaa kuukautta tai jos kyseessä on vauva, kuukautta, joka saadaan vähentämällä kuluvasta kuukaudesta alla olevan taulukon mukainen määrä kuukausia. Syntymävuotena käytetään karkean ikäarvion mukaisesti vuotta, joka saadaan vähentämällä kuluvasta vuodesta alla olevan taulukon mukainen määrä vuosia. Taulukko 1. Iän arviointi Arvioitu ikä 60+v 70v 20-60v 40v 12-20v 15v 7-12v 10v 2-7v 5v ½-2v 1v 0-½v 0v 3kk Kuluvasta vuodesta vähennettävät vuodet / kuukaudet Ote työkokouksesta: Potilastietojärjestelmissä vastasyntyneellä tarvitaan muutaman tunnin ajan tilapäistä yksilöintitunnistetta esimerkiksi tilanteessa, kun vastasyntyneestä otetaan verikokeet ja pysyvää henkilötunnusta ei ole vielä käytettävissä PTJ:ssä. Yhtenäinen tilapäinen yksilöintitunniste olisi hyvä saada Kanta-palveluista, jolloin vastasyntyneelle, esimerkiksi siirtotilanteissa synnytysosastolta tehohoitoon, ei tulisi useita tilapäisiä yksilöintitunnisteita eri PTJ:stä. Tämän osalta olisi hyvä, jos lapsi voitaisiin rekisteröidä jo ennen kuin synnytys on käynnistymässä (edellyttää muun muassa sukupuolitietoa?). Joka tapauksessa tällä hetkellä kyseessä on muutaman tunnin viive, ennen kuin henkilötunnus saadaan vastasyntyneelle. 5.5 Tunnisteen käyttäminen Valtakunnallisissa järjestelmissä sekä PTJ:ssä tunnisteita tulee jatkossa käsitellä yhdessä organisaation OID-tunnuksen kanssa. OID tunnusta ei tule näyttää käyttäjälle, mutta eri organisaatioissa tuotetut TITU:t, joilla on sama loppuosa (11 merkkiä) tulee erottaa toisistaan (eri henkilöiksi) ja tunnisteen muodostanut organisaatio tulee tarvittaessa (erikseen) näyttää käyttäjälle. esim y008L (PSHP) y008L (Riihimäki) TITU:lla yksilöidyn henkilön tietoja voi tallentaa valtakunnallisiin palveluihin (earkisto / Reseptikeskus) ja niistä voi myös hakea tietoja (olisi siis muutos nykyiseen), kuten tavallisella HETUlla. Kun potilaalle/asiakkaalle muodostetaan TITU, tulostetaan siitä hänelle mukaan tilapäinen tunnistedokumentti (A4), johon kirjataan tarpeelliset tiedot ja jolla hän voi jatkossa tunnistaa itsensä hoitotilanteessa. Näin aiemmin tallennetut tiedot saadaan hoitotilanteessa käyttöön myös ilman virallista HETU:a. Potilaan, jolle on jossain organisaatiossa muodostettu TITU, mutta jolla ei ole virallista suomalaista HETU:a, tullessa hoidettavaksi toiseen organisaatioon, ei muodosteta uutta TITU:a vaan käytetään hänelle aiemmin muodostettua TITU:a aina, kun se on tiedossa. Esimerkiksi tajutonta potilasta siirrettäessä terveyskeskuksesta sairaalaan TITU voidaan välittää siirtävän yksikön henkilökunnan toimesta ja esimerkiksi turistin joutuessa käymään useammassa hoitopaikassa voi hän tunnistautua hänelle annetulla tunnistedokumentilla. Näin hoitoon liittyvät tiedot saadaan kokonaisuudessaan käyttöön koko hoitoketjussa. THL Esiselvitys v

18 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta Ote työkokouksesta / Tunnuksen muoto: Tunnuksen pitäisi olla yksilöllinen myös tapauksissa, joissa potilas vaihtaa organisaatiota tai kun potilas saa useampia henkilötunnuksia, jotka pitäisi lopulta yhdistää viralliseen henkilötunnukseen, kun potilas sen saa tai jos potilaalla on se jo olemassa. Tunnuksen muoto olisi sama virallisen henkilötunnuksen kanssa; erottimena käytettäisiin välimerkkiä ja tälle varattaisiin tietyt kirjaimet tätä päättelyä varten (v, u, t, s). Välimerkkinä voi VRK:n kannalta käyttää muita kuin jo käytössä olevia (+, -, A) merkkejä. Nyt on käytetty numerosarjaa 2-899, ja 900-numerosarja on vielä vapaasti käytettävissä. Se, olisiko tunnus ammattihenkilöillä, pitää pohtia erikseen. 900-sarjaa on käytetty Kelan testitunnuksina. Kohdassa 5.5 kuvattu tunnus tuotettaisiin jokaisessa organisaatiossa (ei haeta mistään yhtenäisestä rekisteristä), mutta kuitenkin niin, että tunnus tehtäisiin yhtenäisten sääntöjen mukaisesti. Tällöin tunnus olisi yksilöllinen ja yhteiskäyttöön sopiva organisaatiosta riippumatta. 5.6 TITU:jen ja HETU:jen yhdistäminen TITU-rekisteri Kun TITU tallennetaan Potilastiedon arkistoon osana potilasasiakirjojen henkilötietoja, kootaan TITU:t Tiedonhallintapalvelun (THP) henkilötietojen erilliseen TITU-rekisteriin. Kun potilas tunnistetaan, yhdistetään potilaan TITU viralliseen HETU:un ja yhdistystieto kootaan THP TITU-rekisteriin. Myös jos potilaan TITU luotettavasti tunnistetaan samaksi henkilöksi aiemmin käytetyn TITUn kanssa, voidaan myös kaksi (tai useampia) TITU:ja yhdistää toisiinsa. Eli TITU-rekisterissä voi olla seuraavan kaltaisia tunnuspareja: TITU1 / ---- TITU1 / TITU2 TITU1 / HETU1 (HETU1 / HETU2 periaatteessa tavalla voidaan yhdistää myös 2 virallista HETUa) Kun TITU-rekisteri on käytössä, voidaan sen perusteella saman potilaan eri tunnuksilla olevat tiedot yhdistää toisiinsa, ja yhdellä tunnuksella haettaessa voidaan palauttaa potilaan kaikki (eri tunnuksilla tallennetut) tiedot. Tietoja haettaessa HETU:lla tai TITU:lla, tulisi aina tarkistaa, löytyykö kyseinen tunnus TITUrekisteristä, ja jos löytyy, palauttaa kaikilla keskenään vastaavilla tunnuksilla oleva tieto. Kun potilas on tunnistettu, voidaan omassa organisaatiossa / järjestelmässä oleviin tietoihin korjata potilaan virallinen HETU ja tämä voidaan tehdä jokaisessa organisaatiossa / järjestelmässä erikseen, kun tieto saadaan organisaatioihin / järjestelmiin. (Mietittävä erikseen, onko tälle tarvetta TITU-rekisterin myötä?) Mikäli tämän ajatusmallin katsotaan soveltuvan tarkoitukseensa, vaatii se vielä jatkohiomista ja tarkentamista, muun muassa henkilötietolomakkeen käyttöä tähän tarkoitukseen täytyy miettiä ja myös muita toimintatapoja. Ote työkokouksesta: Kohdassa 5.6 kuvataan tietojen yhdistäminen ja tiedot voisi tallentaa Kantaan. Esimerkiksi turisti, joka on käyttänyt terveydenhuoltopalveluja Helsingissä, jossa hänelle on annettu tilapäinen tunniste ja hän asioi Rovaniemellä, eikä muista tunnistettaan -> Rovaniemellä luodaan uusi tunniste, ja nämä kaksi tunnistetta lopulta yhdistettäisiin. Miten muutos näkyisi asiakirjoissa? THL Esiselvitys v

19 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta Sosiaalihuollon asiakirjoissa tiedon muuttaminen jälkikäteen ei ole hyvä ratkaisu, vaan pitäisi tietää täydellinen/tarkka tieto. Jo tehtyihin asiakirjoihin ei pitäisi päästä jälkikäteen muuttamaan tietoa. 5.7 Ratkaisuehdotusten toimeenpanon pohdinta Kelan mukaan ratkaisu vaikuttaisi muilta osin toteuttamiskelpoiselta, mutta täytyy vielä miettiä, missä tilapäisiä yksilöintitunnisteita säilytetään ja kuka ylläpitää rekisteriä. Helpoimmin rekisterin voisi toteuttaa Kanta-palveluihin. Yksi vaihtoehto voisi olla Potilastiedon arkiston Tiedonhallintapalvelu eli THP TITU- rekisteri. Edellä mainittu tuleva väestötietojärjestelmää koskeva lakimuutos poistaa maahanmuuttajien osalta tilapäisen yksilöintitunnisteen myöntämisen tarpeen (ks. linkki kohta 4.3) niiden osalta, jotka saavat oleskeluluvan Suomesta. Tarve tilapäiselle yksilöintitunnisteelle on olemassa vielä niillä ulkomaalaisilla henkilöillä, jotka eivät pyydä tietojensa rekisteröintiä väestötietojärjestelmään tai jotka eivät esimerkiksi puutteellisten tunnistautumisasiakirjojen takia saa tietojaan rekisteröidyksi väestötietojärjestelmään. Kaikki VRK:n väestötietojärjestelmässä olevat henkilötunnukset on tarkoitettu niin sanotuiksi pysyviksi ja henkilötunnuksen antaminen liittyy erottamattomasti henkilön ensirekisteröintiin, jossa tämän luotettavana pidettävään selvitykseen perustuvat henkilötiedot kuten nimi, syntymäaika ja paikka sekä kansalaisuus merkitään järjestelmään eli tilapäisiä yksilöintitunnisteita ei VRK:sta anneta. VRK:n näkökulmasta, jossa korostuu perushenkilötietojen luotettavuus ja yksilöitävyys, esimerkiksi tajuttomilla on jo olemassa pysyvä henkilötunnus, eikä uutta henkilötunnusta tule antaa, jolloin henkilöllä olisi ainakin rekisterissä kaksi identiteettiä. Maahanmuuttajien osalta Maahanmuuttovirastolla olisi suora rekisteröintiyhteys VRK:lle samoin kuin maistraatilla ja verohallinnolla. On mietittävä järkevin vaihtoehto tilapäisen yksilöintitunnisteen luomiseen: ei paikallisesti ptj:ssä vaan keskitetysti. Keskusteltiin vastasyntyneiden osalta henkilötunnusten tuottamisen nopeuttamisesta reaaliaikaiseksi. Pohdinnassa on mahdollisuus, voidaanko tuottaa henkilötunnus syntymässä olevalle. Tämän ulkopuolelle jäävät ne vastasyntyneet, joille kiireellisen syntymätapahtuman vuoksi ei ehditä tuottamaan henkilötunnusta riittävän nopeasti. Henkilötunnuksessa on kuitenkin tieto sukupuolesta ja todellisesta syntymäpäivästä, joista jälkimmäistä ei voida luotettavasti määritellä kuin vasta lapsen synnyttyä. Etukäteinen syntymäpäivän arviointi aiheuttaisi henkilötunnuksen jälkikäteisen korjaamisen tarvetta useammin kuin nykyisessä toimintatavassa. Väestötietojärjestelmään rekisteröidään ainoastaan elävänä syntyneet lapset. Rekisteröinti on siis myös osoitus henkilön oikeuskelpoisuudesta, jota sikiöllä ei Suomessa ole. Tilapäisen yksilöintitunnisteen luomisessa ja rekisterin säilyttämisessä on vielä tarkennettavia asioita sekä juridiikan varmistamista. Juridisesta näkökulmasta valtakunnallisen tilapäisen yksilöintitunnisteen kehittäminen ja ylläpitäminen eivät kuulu Kelan lakisääteisiin Kanta-tehtäviin. Esitettyyn erilliseen rekisteriin liittyvien tietojen käsittely ei myöskään sisälly asiakastietolain perusteella potilaan tiedonhallintapalvelussa Kelan rekisteriin tallennettaviin tietoihin, vaan kyse on terveydenhuollon palvelujen antajan rekisteriin tallennettavista tiedoista. Yleiskäyttöisten tai toimialakohtaisten tilapäisten yksilöintitunnusten kehittäminen ja ylläpitäminen eivät kuulu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmätoimialan tehtäviin. Henkilötunnuksen antamiseen eli henkilön väestötietojärjestelmään rekisteröintiin liittyvät periaatteet, menettelytavat, vastuut ja käsiteltävien tietojen oleelliset asiasisällöt on säädetty lailla (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009). THL Esiselvitys v

20 5. Ratkaisuehdotukset tilapäisen yksilöintitunnisteen toteuttamisesta 5.8 Tilapäisen yksilöintitunnisteen muut käyttötarpeet ja -tapaukset sekä vaikutukset Tämän esiselvityksen sekä Kelan kanssa käydyn keskustelun perusteella tarvitaan kattava selvitys, tarvitaanko tilapäistä yksilöintitunnistetta myös muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseissa. Tarpeen on myös selvittää kokonaisarkkitehtuurin periaatteiden mukainen toimialariippumaton ratkaisu, jota kaikki voivat hyödyntää. Mikäli selvitys osoittaa, ettei muilla toimialoilla oletarvetta tilapäiselle yksilöintitunnisteelle, Kelan Kanta-palvelujen rooli voitaneen arvioida uudelleen ja tehdä myös mahdollisesti tarvittavat lainmuutokset. THL Esiselvitys v

21 6. Aikataulu ja eteneminen 6. Aikataulu ja eteneminen Tilapäisen yksilöintitunnisteen käyttöönottoaikataulun arveltiin tämän dokumentin ensimmäisen version laadinnan yhteydessä olevan syyskuu Aikatauluun tiedettiin jo tuolloin vaikuttavan Potilastiedon arkiston vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaisen tietosisällön käyttöönoton sekä sähköisen lääkemääräyksen mahdollinen pakollisuuden, joka määräytyy Lain 61/2007 muutoksessa. Tämä tarkoittaisi, että alkuperäisen aikataulun mukaan tilapäisen yksilöintitunnisteen määrittelyt olisi valmistuttava 2014 aikana, jotta järjestelmävalmistavat ehtisivät toteuttaa muutokset omiin järjestelmiinsä. Aikatauluun vaikuttaa, joudutaanko tilapäisen yksilöintitunnisteen muotoa muuttamaan järjestelmätasolla. Taulukko 2. Tilapäisen yksilöintitunnisteen esiselvityksen jatkokäsittely Toimija Tehtävä Aikataulu Tila THL Esiselvityksen lähettäminen Valmis kommentoitavaksi ja täydennettäväksi sidosryhmien asiantuntijoille THL Komenttien kokoaminen ja esiselvityksen stilisointi Sotearkkitehtuurityöryhmä Yhteistyökokous Tilannekatsaus THL/OPER Kommenttien kokoaminen THL/OPER VIILA-yhteistyöryhmä Esittely Sotearkkitehtuurityöryhmä Yhteistyökokous Tilannekatsaus THL/OPER Dokumnetin stilisointi THL/OPER Lausuntokierrokselle THL/OPER Lausuntojen kokoaminen ja jatkosuunnitelman laatiminen THL Esiselvitys v

22 6. Aikataulu ja eteneminen 6.1 Resurssit ja työmääräarvio Tämän esiselvityksen kommettien perusteella laaditaan jatkosuunnitelma tilapäisen yksilöintitunnisteen määrittelystä. Samassa yhteuydessä tarkastellaan toteutukseen tarvittavat resurssit, testausaikataulu sekä tuotantoon siirto. THL Esiselvitys v

23 Abstract THL Esiselvitys v

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Esitysmuotoa kutsutaan kantaluvun paikkamerkinnäksi, sillä merkinnässä jokainen numero liittyy sijaintinsa mukaan tiettyyn kantaluvun potenssiin.

Esitysmuotoa kutsutaan kantaluvun paikkamerkinnäksi, sillä merkinnässä jokainen numero liittyy sijaintinsa mukaan tiettyyn kantaluvun potenssiin. POHDIN projekti TIETOTURVA LUVUISSA ja TUNNUKSISSA (1/2) LUKUJÄRJESTELMISTÄ Lukujärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisvaltaista tapaa, jolla luvut sanotaan, kirjoitetaan tai koodataan. Muinaisina aikakausina

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Riitta Konttinen, Juha Mykkänen THL/OPER 1 Tässä esityksessä

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 uj30lgm 22.10.2015 HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Teema: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeet ja niiden eteneminen Kanta-palvelut ja

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info 29.9.2015 Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asioinnin tarve terveydenhuollossa Hyppönen, H., Hyry, J., Valta, K., Ahlgren,

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys)

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) PROJEKTIN ESITTELY 9.12.2015 Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta-palveluiden toimintaympäristö Kansalainen Kanta-palvelut Terveyskeskus

Lisätiedot

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Juha Tretjakov 18.3.2014 Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Käyttäjähallinta ja yksilöinti Käyttäjän yksilöinti Suomalainen oppijanumero Oppilaitosten opiskelijanumerot Henkilötunnus HETU Sähköinen

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilötunnus ja henkilön yksilöinti Maarit Huotari, Lainsäädäntöneuvos Omadata tiedonhallinnan käsitteenä ja säädösympäristö -seminaari

Henkilötunnus ja henkilön yksilöinti Maarit Huotari, Lainsäädäntöneuvos Omadata tiedonhallinnan käsitteenä ja säädösympäristö -seminaari Henkilötunnus ja henkilön yksilöinti 29.11.2017 Maarit Huotari, Lainsäädäntöneuvos Omadata tiedonhallinnan käsitteenä ja säädösympäristö -seminaari Tausta: miksi selvitys tehdään? Nykytila: Henkilötunnuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 1(9) Lääkitysmäärittelyt Lääkitysprojekti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 2(9) Pvm Päivitetyt asiat Tekijä 2.10.2017 Ensimmäinen (kommentoitavaksi)

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela Soteuudistuksen toimeenpano Kantapalveluissa (Soutuhanke) Erja Vornanen Kela 7.11.2017 Soutu hankkeen sisältö Sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kantapalveluissa Hankkeessa

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

Infostruktuuri. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020: - pohja kuntoon https://www.innokyla.fi/web/verkosto Kori 5

Infostruktuuri. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020: - pohja kuntoon https://www.innokyla.fi/web/verkosto Kori 5 https://www.innokyla.fi/web/verkosto1249796 Sote-tieto hyötykäyttöön 2020: Infostruktuuri - pohja kuntoon 16.9.2016 Juha Mykkänen, THL Jari Porrasmaa, STM Kori 5 Infostruktuuri - Pohja kuntoon 2 20.9.2016

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Kanta-palvelujen toiminnassa tai yhteyksissä havaitaan häiriö 4 3 Ilmoitus käyttötukeen 5 4 Tiedota häiriöstä muuta henkilöstöä 6 5 Häiriön laajuus 6 6 Toimintamalli Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys ATK-päivät Turku THL / OPER - Maritta Korhonen / Heikki Virkkunen 1 Eteneminen perustuu säädöksiin ATK-päivät Turku THL

Lisätiedot

Johtopäätöksiä Kanta-arkiston toisiokäytön mahdollisuudet -workshopista

Johtopäätöksiä Kanta-arkiston toisiokäytön mahdollisuudet -workshopista Johtopäätöksiä Kanta-arkiston toisiokäytön mahdollisuudet -workshopista 1.12.2016 Pekka Kahri, Arto Vuori 22.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN TOISSIJAISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAA

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE Henkilötietotietolain 10 ja 24 :ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 :n mukaisesti. 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Pii Niemi Oy Puhelin: 02

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Projektipäällikkö Corinne Björkenheim, Socca pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Projektipäällikkö Corinne Björkenheim, Socca pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Rekisteriseloste 1 (3) Laatimispäivä/Päivityspäivä 07.08.2017 1. Rekisterin nimi 2. Rekisterinpitäjä 3. Rekisterin vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot