1. Taustahistoriaa LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö PL Valtioneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Taustahistoriaa LAUSUNTO 7.3.2008. Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö PL Valtioneuvosto Asia: Lausuntopyyntö: Euroopan komission (DG Enterprise and Industry) tulevaa potilasinformaatiota koskevan direktiiviehdotuksen pääperiaatteista Key ideas of a legal proposal on information to patients Lausunnon sisältö: 1. Taustahistoriaa 2. Prosessi ja toimijat 3. Lääkeyritykset tiedon jakajana intressiristiriita 4. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM (2007) 862 lopullinen, ) 5. Ehdotuksen sisältö 6. Vaikutukset terveydenhuollon järjestelmätasolla 7. Menetelmät ja valvonta 8. Kansalaisten edustus (potilaat ja kuluttajat) 9. Toimenpide-ehdotukset 10. Lopuksi Viitteet 1. Taustahistoriaa Asia oli edellisen kerran esillä EU:ssa vuosina (ns. ensimmäinen kierros, nyt toinen kierros). Silloin lääketeollisuus ja komissio ajoivat asiaa eteenpäin komissaari Erkki Liikasen myötävaikutuksella. Osapuolet puhuivat itse välillä reseptilääkkeitä koskevasta informoinnista ja välillä markkinoinnista. Toisella kierroksella osapuolet ja komission perustama lääkefoorumi ovat puhuneet potilasinformaatiosta ja yrittäneet välttää puhumasta lääkemarkkinoinnista kuluttajille. Komissio ja lääketeollisuus vetosivat ensimmäisellä kierroksella voimakkaasti siihen, että potilasjärjestöt haluavat tämänkaltaista toimintaa. Kyseisten potilasjärjestöjen tulemista esiin peräänkuulutettiin julkisesti, mutta ne eivät koskaan ilmoittautuneet. Silloinen yhdistetty parlamentin ympäristöja teollisuuskomitea hylkäsi komission aloitteen ja asia eteni parlamentin täysistuntoon ja neuvostoon. Äänestysluvut olivat selvät: 494 vastusti ja 42 kannatti komission ehdotusta. Asia jäi itämään ns. johtavien teollisuusmaiden G10 -työryhmään, josta komissio perusti myöhemmin Lääkefoorumin. Vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa 70 % eurokansanedustajista vaihtui. Maaliskuussa 2006 samat liberaalisiiven eurokansanedustajat, jotka ajoivat asiaa ensimmäisellä 1

2 kierroksella, perustivat parlamenttiin lobbausverkoston (ns. Patient Information Network, PIN) nostamaan asian uudestaan esiin. Keväällä 2007 neljä maailman suurinta lääkeyritystä ilmoitti aikeestaan ryhtyä kertomaan lääkkeistään suoraan kuluttajille PharmaTV:n välityksellä, joka toimisi digikanavalla ja verkossa (Guardian ). Interaktiivisesta PharmaTV:sta oli myös valmistettu 10 minuuttia kestävä pilotti-dvd, jossa lääkeyritykset kertoivat valitsemiaan asioita uusimmista lääkkeistään. British Medical Journalissa on julkaistu EU:n potilasinformaatio-hankkeeseen liittyviä artikkeleita koko 2000-luvun ajan ja vuoden 2007 alusta lähtien vähintään kerran kuukaudessa. 2. Prosessi ja toimijat EU:n Lääkefoorumin kokoonpanosta on ollut valmisteluprosessin aikana vaikea saada tietoa. Siinä on mukana jäsenmaiden edustus, kolme henkilökohtaisin perustein valittua eurokansanedustajaa sekä erittäin laaja edustus lääketeollisuudesta. Potilaiden näkökulman edustajaksi komissio on valinnut European Patients Forumin (EPF), joka on lähes täysin teollisuuden rahoittama, vahvasti teollisuuteen sitoutunut potilasjärjestö ja julkaissut hanketta tukevan raportin lääketeollisuuden kustannuksella (EPF; kts. myös BMJ ; HAI-Europe 2005). Komissio on valinnut Lääkefoorumiin uusia edustajia sellaisten tilalle, jotka ovat kieltäytyneet teollisuusyhteistyöstä. Lääkefoorumi on perustettu ilman laajempaa terveysyhteisöä edustavien tahojen konsultaatiota. Euroopan kansanterveysjärjestöjen yhteisö (European Public Health Association, EPHA), johon kuuluu myös lääkäri- ja kuluttajajärjestöjä, tiedeyhteisöjä ja viranomaistahoja pitää Lääkefoorumin työtä puolueellisena, kiistanalaisena ja epäluotettavana. Hanketta on arvosteltu huonosta valmistelusta ja prosessin läpinäkymättömyydestä. Lääkefoorumin ja erityisesti sen potilasinformaatiota koskevan työryhmän menettelytapoja ja menetelmiä on kritisoitu laajasti. Samaan asiaan liittyviin erilaisiin lausuntopyyntöihin on pyydetty kommentteja, vaikka edellinen lausuntokierros on vielä kesken. Erityisesti komission raporttia Report on current practices with regards to the provision of information to patients on medicinal products on pidetty laadultaan erittäin huonona. Nyt on kysymyksessä neljäs komission lausuntopyyntö samasta asiasta viimeisen kymmenen kuukauden aikana. Edellisten lausuntojen mielipiteitä ei ole huomioitu. Lisäksi komissio rajoittaa vastausajan kahdeksaan viikkoon, hallintoa koskevan valkoisen paperin vähimmäisaikaan. Komission ehdotuksessa ei ole esitetty erityisiä kysymyksiä ja se on saatavilla vain englannin kielellä, mikä antaa etulyöntiaseman vastaamisessa kansainvälisille lääkeyrityksille. Vuonna 2007 komissio kehotti erityisesti kaupallisia tahoja vastaamaan yhteen lausuntopyynnöistään. Komissio on jälleen laittanut uuden, nyt käsillä olevan asiakirjan lausuntokierrokselle huolimatta siitä, että hankkeeseen liittyvää vaikutusten arviointia ei ole saatettu loppuun. Prosessin läpinäkyvyyden kannalta on arveluttavaa, että lausuntopyyntöön voi vastata kieltämällä vastauksensa julkaisemisen. 3. Lääkeyritykset tiedon jakajana intressiristiriita Sekä vuosituhannen alussa että nyt teollisuudesta riippumattomat kuluttajajärjestöt ja lääkärijärjestöt ovat vastustaneet hanketta voimakkaasti. Esimerkiksi Hollannissa lääkärit ryhtyivät vuonna 2002 vastaiskukampanjaan käyttäen keinoinaan samoja joukkotiedotusvälineitä (esim. televisio), 2

3 jotka toivat sairausmarkkinoinnin myötä potilasvyöryn vastaanotoille. British Medical Association on julkaissut komission suunnitelmia ja hanketta vastustavan kannanoton vuonna Standing Committee of European Doctors on tuonut esille, että lääkäritkään eivät aina saa kaikkea tarvitsemaansa tietoa lääkeyrityksiltä, vaan teollisuus toimittaa tietoa, jota se itse haluaa (BMJ ). Esimerkiksi Suomessa on juuri uutisoitu lääkeyritys Pfizerin markkinoivan kolesterolilääke Lipitoria väärin lääkäreille: yritys jätti kertomatta tiedotteessaan, että aivoverenvuodon riski lisääntyi 66% ja mainitsi vain vähentyneestä aivohalvauksen riskistä (Mediuutiset ). Komission tarkoittama potilasinformaatio on komission omissa lausumissa fokusoitunut lähes yksinomaan reseptilääkeinformaatioksi ja yritysten jakamaan laadultaan korkeatasoiseen lääketietoon. Tällaisessa tiedon tuottamisessa eri roolit ja vastuut menevät sekaisin. Kun vastuu lääketiedosta siirretään teollisuuden välitettäväksi suoraan kuluttajille, erityisesti yritysten itsesäätelyä korostamalla (kts. kohta 7. Menetelmät ja valvonta), markkinointi tuodaan mukaan takaoven kautta. Kuluttajat eivät pysty jalostettujen markkinointitekniikoiden johdosta erittelemään tieteelliseen näyttöön perustuvaa oikeaa tietoa kaupallisuuden värittämästä informaatiosta. Teollisuus ei ole puolueeton ja riippumaton terveyttä ja sairautta tai lääkkeitä koskeva tiedon lähde eikä jakaja. Teollisuus on jäävi jakamaan tietoa selvän intressiristiriidan takia. Lääkeyritysten tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon taloudellista voittoa itselleen ja sijoittajille toiminnan laajentamiseksi. Komissio ei näytä tunnustavan sitä tosi asiaa, että eri toimijoilla on erilaiset intressit ja lähtökohdat. Komission näyttää myös uskovan, että potilasjärjestöjen ja lääkeyritysten yhteistyö on automaattisesti hyvä asia eikä komissio ole keskustellut rahoitusriippuvuudesta ja yhteistyömuodoista. Kumppanuuden (Public Private Partnership, PPP) käsitteestä, erityisesti lääkeinformaatiossa, ei ole saavutettu yksimielistä ymmärrystä Lääkefoorumissakaan. Suomen Kuluttajaliitto suhtautuu erittäin kriittisesti kumppanuuden sopivuuteen tiedon jakamisessa potilaille. Suomen Kuluttajaliitto kyseenalaistaa komission ajatuksen, että olisi tarve jakaa reseptilääkkeitä koskevaa informaatiota teollisuuden toimesta suoraan kuluttajille. Tiedon jakaminen on terveydenhuollon ammattilaisten ja viranomaisten tehtävä. Lääke- ja potilasturvallisuusasioihin liittyvä informaatio kansalaisille (myös lääkeväärennöksiin liittyen) tulee olla viranomaisten, eikä lääkeyritysten toimialuetta. Suomessa lääkärien ja apteekkarien ammattikunnat erotettiin aikoinaan siksi, että lääkkeen määrääjänä ei voi toimia sama henkilö, joka myy lääkettä ja saa siten lääkemyynnistä suoraan taloudellista voittoa. Nyt suunnitellussa EU-lainsäädäntömuutosehdotuksessa on kyse vastaavasta tilanteesta toisinpäin: kaupallinen informaation antaja hyötyy itse taloudellisesti siitä, mitä enemmän se myy. 4. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM (2007) 862 lopullinen, ) Direktiivillä 2004/27/EY direktiiviin 2001/83/EY lisätyssä 88a artiklassa edellytetään, että komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen nykyisistä tietokäytännöistä etenkin internetin osalta, sekä, että analysoituaan nämä tiedot komissio laatii tarvittaessa ehdotuksia, joissa määritellään tietostrategia, jolla varmistetaan laadukkaat, objektiiviset, luotettavat ja muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävät tiedot lääkkeistä ja muista hoidoista, ja käsittelee tietolähteen vastuuta koskevaa kysymystä. Komission lausuntopyynnön kohteena oleva asiakirja ei vastaa siihen tehtävään, joka komissiolle on edellä annettu. 3

4 Komissio pitää mainitussa tiedonannossaan ongelmana erityisesti sitä, minkälaista tietoa kansalaisille voidaan tarjota tai jo tarjotaan internetissä. Samoin komissio toteaa kansalaisten olevan eriarvoisessa asemassa verkkoteitse saatavan tiedon suhteen. Komission haluna näyttää olevan myös harmonisoida erityisesti verkkoteitse tarjolla olevaa informaatiota. Komissio ei kuitenkaan lähde ratkaisemaan asiaa verkkoviestimien epätasaisen käytön näkökulmasta kehittämällä näiden teknologisten apuvälineiden saatavuutta ja koulutusta käytön ja informaation etsimisen suhteen. Edelleen vain puolet jäsenvaltioiden kansalaisista käyttää internetiä. Internetin käyttö jäsenvaltioiden välillä vaihtelee erittäin laajasti entisten Itä-Euroopan maiden reilusta 20%:sta pohjoismaiden lähes 80%:iin. Lisäksi internetin käyttö vaihtelee suuresti väestöryhmittäin samankin jäsenvaltion sisällä. Komissio ei tuo esille sitä, että internetissäkin kansalaisten käytössä on puolueettomia ja riippumattomia tiedonlähteitä. Komissio ei myöskään missään vaiheessa ole tuonut esille tämänkaltaisten tietolähteiden toiminnan turvaamista ja kehittämistä. Komissio painottaa vain lääkeyritysten verkkoteitse tapahtuvaa kansalaisten informointia. Toisin kuin komissio toteaa, kansalaisten ei tule tehdä reseptilääkkeiden valintapäätöksiä lääkeyritysten antaman tiedon varassa eikä heidän tule osata vaatia lääkäreiltä reseptilääkkeitä. Toisin kuin komissio toteaa, potilaiden ja kuluttajien tehtävänä ei myöskään pidä olla terveydenhuoltohenkilöstön kouluttaminen. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus täytyy tapahtua muulla tavoin, kuin että maallikot kouluttavat ammattilaisia lääkeyrityksiltä saadun informaation varassa! Ei pidä myöskään rohkaista nykyisen kaltaista sairausinformaation nimissä tehtävää sairauksien kaupustelua, jossa lääkeyritysten toimesta kansalaisia pelotellaan sairauksilla ja ominaisuuksilla, saatetaan heidät turhaan ahdistuneiksi omasta terveydestään ja jatkuvaan itsensä testaamiskierteeseen, sekä hakeutumaan tarpeettomasti hoitoon (kts. myös kohta 5. Ehdotuksen sisältö). Komission tiedonannon mukaan jäsenvaltioiden viranomaiset eivät pysty tarjoamaan tietoa, mutta teollisuus pystyy. Tämä on hämmästyttävä väite (kts. kohta 9. Toimenpide-ehdotukset). Lisäksi komissio näyttää olevan sitä mieltä, että teollisuus (aina) jakaa tieteellisiin tosiasioihin perustuvaa oikeaa tietoa, vaikka viime vuosina julkaistut lukuisat kirjoitukset kansainvälisissä tiedelehdissä puhuvat toista. Komissio näyttää olevan sitä mieltä, että lääkeyritykset ilmoittavat myös kaikki mahdolliset lääkkeiden haittavaikutukset. Yritykset eivät ole ilmoittaneet kaikkia haittavaikutuksia, ennemminkin niitä on pyritty salaamaan ja vähättelemään niin kauan kuin se on ollut mahdollista (esim. kansainvälisesti Vioxx, Prozac; Suomessa viimeaikaisia pienemmässä mittakaavassa esille nousseita esim. Champix: itsemurhataipumus, Viagra: lapsettomuus, Lipitorin markkinointi lääkäreille kertomatta tiedotteessa aivoverenvuodon riskin lisääntymisestä 66% - ja mainiten vain vähentyneestä aivohalvauksen riskistä). Komission ajatukset, että lääkkeitä koskevan tiedon lähteellä ei ole merkitystä ja että byrokratiaa vähennettäisiin ovat täysin perusteettomia (kts. myös kohta. 3. Lääkeyritykset tiedon jakajana intressiristiriita ja kohta 7. Menetelmät ja valvonta). 5. Ehdotuksen sisältö Komissio toteaa, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat ensisijaisia tiedonlähteitä. Ristiriitaisesti komissio on kuitenkin itse nostamassa lääkeyritysten tarjoaman informaation agendalle ja vapautettavaksi suoraan kuluttajille. Harmonisointi EU-kontekstissa tarkoittaa yleensä jonkun asian vähimmäistasoa siten, että maissa, joissa kyseinen asia koetaan ongelmaksi, asiaa korjataan ylöspäin lähemmäksi tasoa, joka toisissa mallimaissa vallitsee. Nyt käsillä olevassa ehdotuksessa on selvästi kyseessä lääkeyritysten tietyn toimintatavan lisääminen laajamittaisesti jo niissäkin maissa, joissa terveyttä, sairautta ja lääkkeitä koskevaa informaatiota on hyvin tarjolla potilaille ja kuluttajille, myös internetissä. 4

5 Komission alkuperäinen argumentointi potilasinformaatiosta on muuttunut komission omassa kielenkäytössä ja käytännöissä yksinomaan lääkeinformaatioksi. Lääkeinformaatioon fokusoituminen vinouttaa informaatiota ja ylipäänsä hoitoja lääkehoitoihin. Komissio nostaa jopa sairauksien ehkäisyssä informaation keskiöön lääkkeet, esimerkiksi rokotteet. Kuluttajiin kohdistuva potilasinformaatio on lukuisien muiden toimijoiden ja myös Suomen Kuluttajaliiton mielestä oikeasti (pääasiassa) terveyskasvatusta ja -valistusta, terveyden edistämistä ja ehkäisevää toimintaa. Mikäli kyseessä on sellaisen lääkeyritysten kuluttajiin kohdistaman terveystiedotuksen ja muun kuluttajiin kohdistettavan terveyttä ja sairautta käsittelevän informaation ja reseptilääkeinformaation laillistaminen, jota esimerkiksi Suomessa jo tapahtuu erittäin laajamittaisesti lakia kiertämällä ns. sairauskampanjoiden nimissä, voidaan todeta, että informaatio ei täytä komission omia kriteereitä: informaatio ei ole hyvälaatuista, objektiivista eikä luotettavaa jne., vaan kysymys on reseptilääkkeiden myynninedistämisestä. Vallitseviin käytäntöihin kuuluu, että yritykset käyttävät tunnepohjaista lähestymistapaa, pelottelevat sairauksilla ja ominaisuuksilla, ylidramatisoivat niitä ja niiden vaikutuksia, saattavat kuluttajia turhaan ahdistuneiksi omasta terveydestään ja jatkuvaan itsensä testaamiskierteeseen sekä kehottavat hakeutumaan hoitoon turhaan. Komission omat kriteerit informaatiosta eivät tule toteutumaan, koska yrityslähtöinen tiedon painoarvo korostuisi ja yksittäiset lääkeyritykset pystyisivät: - valitsemaan spesifit sairaudet ja ominaisuudet joista ne jakaisivat tietoa (eli ne sairaudet ja ominaisuudet, joihin niiden omassa tuotevalikoimassa olevalla lääkkeellä voidaan vaikuttaa) - valitsemaan erityiset lääkkeet joista ne jakaisivat tietoa (kts. edellinen kohta) - valitsemaan kustakin lääkkeestä annettavan tiedon (edellyttäen ettei tieto ole harhaanjohtavaa) - mahdollistaa oleellisen tiedon kertomatta jättämisen ja johtaa tiedon vinoutumiseen - päättämään kuinka paljon resursseja ne satsaavat mistäkin lääkkeestä käytettävään informaatioon. Lisäksi: - painopiste vinoutuisi siten, että ei-lääkkeelliset hoitomuodot ja elämäntapamuutokset jäisivät vähemmälle huomiolle - painopiste vinoutuisi tiettyjen lääkkeiden suuntaan (erityisesti kalliit ja pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut lääkkeet epäselviin tiloihin terveyden ja sairauden välimaastossa sekä uudet lääkkeet, joista ei tiedetä, onko niiden pitkäaikaiskäyttö turvallista). - painopiste vinoutuisi erilaisten tilojen medikalisointiin (esim. normaalielämän ongelmat, ikääntymiseen liittyvät riskit ja ilmiöt, sosiaaliset ongelmat, ihmisen persoonallisuuteen liittyvät piirteet) - potilaat ja kuluttajat painostaisivat lääkäreitä kirjoittamaan reseptilääkkeitä asioihin, joita heillä ei ole diagnosoitu - potilaat ja kuluttajat painostaisivat lääkäreitä vaihtamaan aiemmin tehdyn diagnoosin perusteella määrätyn lääkkeen toiseen lääkkeeseen, josta he ovat saaneet yrityksen informaatiota - lisääntyvien lääkekustannusten lisäksi terveydenhuollon kustannukset lisääntyisivät monin eri tavoin - paineet terveydenhuoltobudjetteja kohtaan kasvaisivat - haittavaikutusten raportoinnissa siirryttäisiin kohti suoraa raportointia yrityksille. Jos potilailla ja kuluttajilla ylipäänsä on informaation puutetta reseptilääkkeitä koskevan tiedon saamisessa, tietoa tulee tarjota ilman kaupallisia intresseijä. Komission perustelu tarpeettoman byrokratian (!) välttämisestä, kun kyseessä on suoraan kansalaisia lähestyvä kaupallinen toimija ja lääkkeet, on ajattelematon. Keskiössä tulee olla yksittäisten potilaiden ja kuluttajien terveys ja kansanterveydelliset näkökohdat, eivätkä yksittäisten lääkeyritysten priori- 5

6 teetit ja lääketeollisuuden suosiminen kansanterveyden kustannuksella. Komission valmistelema ehdotus ei ole potilasturvallisuuden eikä lääketurvallisuuden mukainen. Riskit ja haitat ovat laajamittaiset ja kiistattomat (esim. Toiviainen 2006, liitteenä; Toiviainen 2007: Stakesin Tutkimuksia 160/ 2007, s , 36-38, 71-73; kts. myös kohta 6. Vaikutukset järjestelmätasolla). Kuluttajien terveydentilaa mittaavien testien erilaisten rajojen on todettu olevan mielivaltaisia. Informaatiota tarjotaan valikoidusti ja epätarkasti kuvaillen (Toiviainen 2006, liitteenä; Toiviainen 2008, hyväksytty julkaistavaksi). Komission ehdotuksen toteutuminen tulisi lisäämään valtavasti vinoutunutta tietoa. Komission valmistelema lakiehdotus ei ole kansalaisten etujen mukainen, ei aseta potilaiden ja kuluttajien intressejä etusijalle eikä vastaa heidän tarpeisiinsa tai paranna väestön terveyttä. Ehdotus ja lakimuutos eivät tee kansalaisista valistuneita, informoituja kuluttajia. Ongelmia, joita kuluttajilla saattaa olla pyrkimyksissään saada korkealaatuista terveystietoa ei ratkaista lainsäädäntömuutoksella. Jos tarkoituksena on hyvin informoitu potilas, ollaan kaukana päämäärästä ja väärään suuntaan menossa. Olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä ei tule avata eikä muuttaa. 6. Vaikutukset terveydenhuollon järjestelmätasolla Lakiehdotusmuutos on osa komission uudistuksia, joissa pyritään edistämään eurooppalaisen lääketeollisuuden kilpailukykyä. Komissio ei ole tuonut esille, että eri toimijoilla on selvästi toisistaan eroavat näkökulmat siihen, mitä potilaiden osallistumisella ja aktiivisuudella palvelujen käyttäjinä sekä konsumerismilla terveyspalveluissa tarkoitetaan. Kuluttajajärjestöt ovat perinteisesti puhuneet potilaiden asemasta ja oikeuksista yleisellä tasolla sekä korostaneet potilaiden ja kuluttajien suojeluun ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia. Teollisuuden ja komission kuluttajanäkökulma on kulutuskeskeisyyden korostamista. Komissio vetoaa siihen, että kaupan ja kulutuksen terveyssektorilla tulisi kasvaa käyttäen esimerkkinä Yhdysvaltoja. Siellä lääkeyritykset markkinoivat väestölle ja kansalaiset vaativat kyseisiä lääkkeitä lääkäreiltä. Seurauksena yritysten voitot ovat kasvaneet. Lääkeyritysten lääkemarkkinointiin käyttämät taloudelliset satsaukset ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä yritykset käyttävät tutkimukseen ja tuotekehittelyyn (Public Citizen 2001, Taulukko liitteenä). Lääkemarkkinointiin yleensä, samoin kuin reseptilääkkeiden yleisömainontaan käytetyt summat ovat kolminkertaistuneet viimeisen 10 vuoden aikana (Yleisömainonta yleensä: 1996: 11.4 miljard.$ : 29.9 miljard. $, New England Journal of Medicine 2007; Reseptilääkkeiden yleisömarkkinointi: : 212%, Rosenthal ym. 2002, : 330%, Donohue ym. 2007). Komissio vetoa perusteettomaan väitteeseen jonka mukaan sillä, että lääkeyritykset lähestyisivät suoraan kuluttaja saavutettaisiin pitkällä aikavälillä sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Tosiasiassa taloudellisina hyötyjinä ovat lääkeyritykset, markkinatutkimuslaitokset, PR-toimistot, mainostoimistot ja sijoittajat. Yhdysvalloissa terveydenhuolto perustuu pääosin yksityiseen vakuutusjärjestelmään. Hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti ja väestöryhmien väliset terveyserot ovat erittäin suuret. Yhdysvalloissa on nähty tarpeelliseksi perustaa uusi ei-lääkkeellisiin interventioihin keskittyvä elin, koska huolimatta suurimmasta kulutuksesta terveydenhuoltoon, maa sijoittuu häntäpäähän teollistuneiden maiden terveydessä (BMJ ). Komissio ja lääketeollisuus eivät huomioi eurooppalaisia kansallisia ja suurelta osin verorahoitteisia, demokratiaan perustuvia terveydenhuoltojärjestelmiä. Hankkeen suuntaus johtaa väistämättä kohti yksityiseen vakuuttamiseen perustuvaa järjestelmää, kahtiajakoon ja kerrostuneisuuteen sekä terveyserojen ja epätasa-arvon lisääntymiseen. Samoin rohkaistaan palvelujen ylikäytön ja turhien lääkärikäyntien lisäämiseen sekä uusien tarpeiden synnyttämiseen potilaan ongelmien ratkaisun sijaan. Lisäksi väestövastuu ja palvelujen demokratia jäävät vähäisemmälle kiinnostuksel- 6

7 le, kun fokusoidutaan yksilön oikeuksiin ja yksittäiset toiveet ovat korostetussa asemassa. Vallan uudelleenjako ja roolien muuttaminen vaikuttaa palvelujen ja hoitojen suunnitteluun, järjestämiseen, kohdentamiseen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Resurssien kohdentaminen uudestaan (priorisointi) tulee väistämättä vastaan samoin lääkäreiden taloudelliset kannusteet suhteessa terveydenhuollon laajenemiseen ja lisääntyviin kustannuksiin. Kustannusten kasvu johtaa paineiden kasvuun järjestelmän ja rahoituksen muuttamiseksi. Lisäksi suomalainen järjestelmä on perustunut siihen, että palveluja tarjotaan tarpeen eikä maksukyvyn mukaan ja heikompia on puolustettu (vs. vahvojen laki ). Komission ehdotus ei ole eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien eikä suomalaisen järjestelmän etujen mukainen. 7. Menetelmät ja valvonta Komission push: Klausuuli siitä, että yritysten tulisi INFORMOIDA kansallisia viranomaisia ennen tiedon tarjoamista kuluttajille ei ole riittävä. Tarvitaan yksityiskohtaisempaa säännöstelyä, ohjeistusta ja valvontaa. Komission soft pull: Klausuuli siitä, että yritysten tuli ILMOITTAA kansallisille viranomaisille kuluttajiin suunnatusta toiminnastaan jne. ei ole riittävä (kts. edellinen kohta). Komission request: Valituksiin perustuva valvonta ei riitä. Vähimmäisvaatimus on ilman ennakkoilmoitusta tehtävät pistokokeet viranomaisten ja valistuneiden maallikkojen (esimerkiksi henkilöt jotka ei-kaupallinen toimija on kouluttanut tehtävään) suorittamina. Push & Soft pull & Request: Kaikissa perusperiaatteena on teollisuuden omaehtoisuuteen ja omaehtoiseen etiikkaan nojautuminen ja luottaminen, joka ei riitä. Perusongelma on myös se, että epäkohtiin puututaan vain, mikäli joku on aktiivinen ja osaa valittaa. Esimerkiksi Suomessa valvontaan resurssoidaan nykyiselläänkin liian vähän. Ennakkotarkastuksista ei tule luopua päinvastoin - niitä tulee lisätä (etenkin jos komission ehdotus hyväksytään). Tämä liittyy edelleen EU-Advisory Committeen toimintaan (kts. alla). Asian vieminen sinne pidentää valituksen käsittelyprosessia kohtuuttoman pitkään kiistanalaisen toiminnan saadessa luvan jatkua, vaikka muut tahot kuin teollisuus pitäisi sitä ongelmallisena. National regulatory body: Kokoonpanosta puuttuu kuluttajaedustus, mikä on ristiriidassa kansalaisten osallistumista korostavan EU- ja Suomen terveyspolitiikan (retoriikan) kanssa. Sen sijaan potilasjärjestöjen edustus on mainittu, vaikka potilasjärjestöjen rahoitus ja yhteistyömuotojen laaja kirjo lääkeyritysten kanssa on noussut keskustelunaiheeksi niin useissa jäsenvaltioissa kuin EU-tasolla laajemmin (kts. myös kohta 8: Kansalaisten edustus). Kokoonpanossa olisi lääketeollisuuden edustus kumppanuuden soveltaminen siihen, että kysymyksessä on lääkeyritysten itseensä kohdistama valvonta ei palvele kansalaisten eikä kuluttajien etuja (kts. myös kohta 5. Ehdotuksen sisältö). Lisäksi EU ei voine sanoa, että kunkin jäsenmaan nykyinen valvontaviranomainen olisi vastuussa monitoroinnista. Esimerkiksi Suomessa on useampia lääkehuollon alueella toimivia viranomaistahoja ja parhaillaan menossa lääkehuoltoa koskeva selvitys kokonaisuuden uudelleenorganisoimisen pohjaksi. EU-Advisory Committee/Code of Conducts: Kts. edellinen kohta. Komissio perustaisi EU-tasolle itse johtamansa elimen, jota tulisi konsultoida ennen kansallisen valvonnan periaatteiden hyväksymistä ja joka seuraisi kansallisten viranomaisten toimintaa ja ratkaisisi kiistakysymyksiä. Tämä näyttää ennemmin säännöstelyn, ohjeistuksen ja valvonnan höllentämiseltä kuin kansallisten erityispiirteiden ja käytäntöjen huomioimiselta. 7

8 8. Kansalaisten edustus (potilaat ja kuluttajat) Huolimatta intressiristiriitaa koskevista EU-ohjeista, kansalaisten edustajat valitaan EU:ssa usein teollisuusrahoitteisista potilasryhmistä ja verkostoista. Potilaita edustaa Lääkefoorumissa European Patients Forum (EPF), ), joka on lähes täysin teollisuuden rahoittama, vahvasti teollisuuteen sitoutunut potilasjärjestö ja julkaissut hanketta tukevan raportin lääketeollisuuden kustannuksella (EPF; BMJ ; HAI-Europe 2005). Euroopan lääkevirastossa potilaita edustaa International Alliance of Patients Organisations, joka saa rahoituksestaan 99% yrityksiltä ja raportoi säännöllisesti erittäin tiheällä aikataululla toiminnastaan ja suunnitelmistaan yrityksille (IAPO; aivovuoto on yksi strategisen yrityssponsoroinnin muoto). Tiettyjen sairausryhmien alueella ja yleensä EU:ssa toimii myös lukuisia muita potilasjärjestöjen laajoja yhteenliittymiä (esim. Patient View, Together4Health), jotka ovat teollisuuden perustamia bulvaanijärjestöjä tarkoituksenaan kerätä myös tietoa järjestöjen toiminnasta ja suunnitelmista teollisuuden käyttöön muokattavaksi (ns. strateginen yrityssponsrointi). 9. Toimenpide-ehdotukset Potilailla täytyy olla oikeus saada tarpeitaan vastaavaa informaatiota. Tähän tavoitteeseen tulee pyrkiä nykyisen EU-lainsäädännön rajoissa. Kuluttajien informoituja valintoja voidaan auttaa kehittämällä toimintatapoja olemassa olevan lainsäädännön puitteissa. Kehittämistapoja: 1. Huolehditaan Euroopan lääkeviraston (EMEA) roolista keskeisenä ja puolueettomana lääkkeitä koskevan informaation lähteenä. 2. Kehitetään ajatusta Euroopan terveysinformaatio-kirjastosta, joka sisältäisi EMEA:n keskitetyn hyväksymismenettelyn kautta EU-alueelle tulleet lääkkeet käännettynä EU-kielille, ja johon jäsenvaltiot voisivat lisätä kansallisten lääkeviranomaisten validoimaa tietoa. 3. Nopeutetaan tiedon sisäänajo-prosessia kaikkien niiden lääkkeiden kohdalla, jotka viedään eri viranomaisproseduurien kautta Eudrapharm-tietokantaan (Eudrapharm database). 4. Tuetaan informaatioaloitteita kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla (esim. EU:n laajuiset ehkäisyn ja terveyden edistämisen kampanjat, EU:n terveysportaali - EU health portal, kansanterveysohjelmasta rahoitetut hankkeet). 5. Parannetaan joidenkin luotettaviksi tiedettyjen EU-tason internet-sivujen näkyvyyttä ja laajennetaan niiden välisiä synergioita. Esimerkiksi EMEA:n ja EU:n terveysportaalin internet-sivuja on erittäin vaikea löytää tavallisella internet-haulla. 6. Hyviä informaation lähteitä kuluttajille ovat lääkärin lisäksi esimerkiksi apteekit, pakkausselosteet (ja valmisteyhteenvedot). Kehitetään pakkausselosteiden sisältöä ja relevanssia informaatiovälineenä. 7. Saatetaan lääkeyritykset täyttämään velvollisuutensa koskien lääkepakkauksia. 8. EU-kansalaisten epätasa-arvoa tiedon suhteen voidaan parantaa esimerkiksi sillä, että pakkausselosteet julkaistaan internetissä. (Esimerkiksi Suomessa kyseiset tiedonlähteet ovat viranomaisen hyväksymiä ja teollisuuden julkaisemia ja saatavilla myös internetissä. Tämänkaltaisen toiminnan laajentaminen myös muihin jäsenvaltioihin on hyvä ajatus. Muuhun kumppanuuden lisäämiseen tulee suhtautua kriittisesti, erittäin suurella harkinnalla ja vain erityisen painavin perusteluin kunkin yksittäisen hankkeen ja jäsenvaltion erityispiirteet huomioiden.) 9. Komission tulisi panostaa puolueettomien ja riippumattomien tahojen internet-sivustojen kehittämiseen, rahoitukseen ja säännölliseen näkyvyyteen kaupallisten tahojen (lisääntyvän) toimin- 8

9 nan turvaamisen sijaan (esim. EU:ssa EMEA:n ja EU:n terveysportaalin sivut; Suomessa kansalaisten terveyskirjasto 10. Vaalitaan kansallisia terveysinformaation foorumeita. 11. Arvioidaan suomalaisen Käypä Hoito -tietokannan, joka sisältää tietoa myös näytön asteen arvioinnista, jalostamista muihin EU-jäsenvaltioihin. 12. Arvioidaan suomalaisen kansalaisille suunnatun Terveyskirjasto-tietokannan jalostamista muihin EU-jäsenvaltioihin. 13. Kehitetään terveyskirjastojen verkostoja. 14. Implementoidaan potilaita ja kuluttajia voimaannuttavia terveyskasvatusohjelmia. 15. Rahoitetaan aloitteita, jotka huomioivat sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat. 16. Varmistetaan lääkehuollon alueella toimivien viranomaisten läpinäkyvyys. 17. Saatetaan virallinen tieto kaikissa jäsenmaissa yhtälailla käytettäväksi ja taataan pääsy siihen. 18. Taataan pääsy lääkkeiden arviointia koskevaan tietoon ja lääketurvallisuustietoon. 19. Varmistetaan että lääkkeiden käytön edistämistä koskeva eurooppalainen säännöstely tulee voimaan. Yhteenveto: Maailmanlaajuisesti, EU:ssa ja myös Suomessa on puolueettomia ja riippumattomia tiedonlähteitä, joita tulee kehittää, joiden rahoitus on turvattava ja jotka tulisi saattaa paremmin väestön tietoisuuteen opastamalla kansalaisia säännöllisesti hyville terveysinformaation lähteille. 10. Lopuksi Sekä ensimmäisellä että nykyisellä kierroksella hanketta on valmisteltu komissiossa teollisuusja yritystoiminnan pääosastolla, ei terveys- ja kuluttajansuojelu-asioiden pääosastolla (SAN- CO). Lääkkeisiin liittyvät asiat tulisi EU:ssa nähdä terveyspolitiikkaan liittyvänä asiana, kuten yksittäisissä jäsenvaltioissa on laita, eikä teollisuuspolitiikan näkökulmasta. Erityisesti terveys- ja potilasinformaatiota koskevassa strategiassa SANCO:lla tulisi olla johtava rooli. Kaikki lääkkeisiin liittyvät asiat tulee siirtää teollisuus- ja yritystoiminnan osastolta SANCO:oon, jossa kaikki osapuolet ovat edustettuina. Viitteet BMJ Drug companies expected to get more leeway in communicating with patients in Europe (News). BMJ Consumers fight to halt move towards direct to consumer advertising in Europe (News). BMJ : Commission will look at non-medical ways to improve health of all Americans (News). Donohue J. A history of drug advertising: The evolving roles of consumers and consumer protection. The Milbank Quarterly 2006; 84: EPF. European Patients Forum. The Guardian Coming soon: the shopping channel run by drug firms. 9

10 HAI-Europe Health Action International-Europe. Does the European Patients Forum represent patient or industry interests? A case study in the need for mandatory financial disclosure. IAPO. International Alliance of Patients Organisations. Mediuutiset Pfizer markkinoi Lipitoria väärin. Rosenthal MB et al. Promotion of prescription drugs to consumers. N Engl J Med 2002; 346: Toiviainen H. Konsumerismi, potilaiden ja kuluttajien aktiivinen toiminta sekä erityisesti lääkäreiden kokemukset ja näkemykset potilaista kuluttajina. Stakes: Tutkimuksia 160/2007. Toiviainen H. Reseptilääkkeiden markkinointia ei pidä rinnastaa informointiin. Helsingin Sanomat: Vieraskynä Suomen Kuluttajaliitto ry Sinikka Turunen pääsihteeri Hanna Toiviainen kehittämispäällikkö, terveyspalvelujen asiantuntija 10

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi Suomen Kuluttajaliitto ry 28.2.2008 Lääketeollisuus ry:lle Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi Yleistä: Suomen Kuluttajaliitto pitää periaatteessa hyvänä asiana sitä,

Lisätiedot

VAIHTOEHTO EU :LLE. Suomen. EU suosii lääketeollisuutta kansanterveyden kustannuksella. 141-tuesta ei. Suomen armeija yhteensovitetaan Naton kanssa

VAIHTOEHTO EU :LLE. Suomen. EU suosii lääketeollisuutta kansanterveyden kustannuksella. 141-tuesta ei. Suomen armeija yhteensovitetaan Naton kanssa EU :LLE VAIHTOEHTO 1/2008 A PU EU suosii lääketeollisuutta kansanterveyden kustannuksella -sivu 3 A A K A NS LAI SIA! Suomen 141-tuesta ei sosiaalifoorumi pidetty kiinni valtaa Tampereen -sivu 4 -sivu

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 19, n:o 6 joulukuu 2001 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää joulunalusaikaa kaikille. Kerrankin myös täällä Etelä-Suomessa on ollut lumista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2014 COM(2014) 215 final KOMISSION TIEDONANTO Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät FI FI 1. Johdanto Terveydenhuoltojärjestelmien

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. terveysalan mobiilisovelluksista ("mhealth") {SWD(2014) 135 final}

VIHREÄ KIRJA. terveysalan mobiilisovelluksista (mhealth) {SWD(2014) 135 final} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2014 COM(2014) 219 final VIHREÄ KIRJA terveysalan mobiilisovelluksista ("mhealth") {SWD(2014) 135 final} FI FI Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Terveysalan mobiilisovellusten

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

"VAPAUTA VATSASI" Aikakauslehdissä esiintyvien lääkemainosten retoriikkaa

VAPAUTA VATSASI Aikakauslehdissä esiintyvien lääkemainosten retoriikkaa "VAPAUTA VATSASI" Aikakauslehdissä esiintyvien lääkemainosten retoriikkaa Reetta Katisko Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Tiedeviestintä Pro gradu -tutkielma Kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS Progradu -tutkielma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikan maisteriohjelma LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy MUUTTUVA APTEEKKIEN ROOLI SIVU 14 ETÄFARMASIA SIVU 16 PROVIISORIT MÄÄRÄÄVÄT LÄÄKKEITÄ SIVU 20 FARMAKOGENETIIKKA SIVU 22 APTEEKIN KIRJANPITO SIVU 28 SÄÄNTÖUUDISTUS SIVU 34 YHDISTYMISKYSELYN TULOKSET SIVU

Lisätiedot

Terveysfoorumi. Miten terveydenhuollon valinnat. Liite 46 16.11.2012. Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua. Suomen lääkärilehti

Terveysfoorumi. Miten terveydenhuollon valinnat. Liite 46 16.11.2012. Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua. Suomen lääkärilehti Terveysfoorumi Suomen lääkärilehti Miten terveydenhuollon valinnat Finlands Läkartidning pitäisi tehdä? 2012 Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua Liite

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 1 (24) 4.10.2011 dnro 5396/60.04.01/2011 LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 Rajaukset Strategiasta rajataan pois rokotteisiin, ravintolisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, sekä eläinlääkkeisiin

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS JA LÄÄKE- ESITTELYTOIMINTA APTEEKKIHENKILÖSTÖLLE

LÄÄKETEOLLISUUDEN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS JA LÄÄKE- ESITTELYTOIMINTA APTEEKKIHENKILÖSTÖLLE LÄÄKETEOLLISUUDEN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS JA LÄÄKE- ESITTELYTOIMINTA APTEEKKIHENKILÖSTÖLLE Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD-VI projektityö Proviisori Esko Sorvala Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y Potilaan oikeudet välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? POTILAAN OIKEUDET välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? Kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia

Lisätiedot

Lääkäreiden täydennyskoulutus: AMEE:n koulutusopas No.35

Lääkäreiden täydennyskoulutus: AMEE:n koulutusopas No.35 Lääkäreiden täydennyskoulutus: AMEE:n koulutusopas No.35 Kirjoittajat: Davis N, Davis D, Bloch R. Alkuperäisestä tekstistä kääntänyt: Topi Litmanen, käännöksen tarkastanut Kristiina Patja Alkuperäinen

Lisätiedot

APTEEKKIEN MARKKINOINTI

APTEEKKIEN MARKKINOINTI APTEEKKIEN MARKKINOINTI Päivi Lepo Helsingin Yliopisto Kouluttamis- ja kehittämiskeskus Palmenia Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD toukokuu 2011 HELSINGIN YLIOPISTON KOULUTUS- JA

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin Hanna Halme, Katriina Kippo, Kai Lahtonen, Pauli Saarenketo Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi

Lisätiedot

Päätöksentekoprosessi valtakunnallisessa hankkeessa.

Päätöksentekoprosessi valtakunnallisessa hankkeessa. Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Päätöksentekoprosessi valtakunnallisessa hankkeessa. Mini interventioprojekti. Pro gradu tutkielma Suvi Mäklin Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Joulukuu

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI 1(11) Työ- ja elinkeinoministeriö KHT-yhdistys ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä KHT- ja HTM-tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

Itsepalvelun leviäminen hoivapalveluihin on konsumerismin tuotos

Itsepalvelun leviäminen hoivapalveluihin on konsumerismin tuotos avaukset Itsepalvelun leviäminen hoivapalveluihin on konsumerismin tuotos Helena Tuorila Itsepalvelu valtaa alaa hoivapalveluissa. Tutkimus- ja hoitomenetelmien jatkuvasti kehittyessä terveyspalvelujen

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla:

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla: Johdanto Tämä on tiivistelmä teoksesta Public Health and the EU: an overview. Teos on tällä hetkellä saatavana ainoastaan englanninkielisenä ja sen voi ladata ilmaiseksi Euroopan kansanterveysallianssin

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Kaisa Sorsa Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Toimialakohtaista tarkastelua Kaisa Sorsa 100

Lisätiedot