1. Taustahistoriaa LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö PL Valtioneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Taustahistoriaa LAUSUNTO 7.3.2008. Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö PL Valtioneuvosto Asia: Lausuntopyyntö: Euroopan komission (DG Enterprise and Industry) tulevaa potilasinformaatiota koskevan direktiiviehdotuksen pääperiaatteista Key ideas of a legal proposal on information to patients Lausunnon sisältö: 1. Taustahistoriaa 2. Prosessi ja toimijat 3. Lääkeyritykset tiedon jakajana intressiristiriita 4. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM (2007) 862 lopullinen, ) 5. Ehdotuksen sisältö 6. Vaikutukset terveydenhuollon järjestelmätasolla 7. Menetelmät ja valvonta 8. Kansalaisten edustus (potilaat ja kuluttajat) 9. Toimenpide-ehdotukset 10. Lopuksi Viitteet 1. Taustahistoriaa Asia oli edellisen kerran esillä EU:ssa vuosina (ns. ensimmäinen kierros, nyt toinen kierros). Silloin lääketeollisuus ja komissio ajoivat asiaa eteenpäin komissaari Erkki Liikasen myötävaikutuksella. Osapuolet puhuivat itse välillä reseptilääkkeitä koskevasta informoinnista ja välillä markkinoinnista. Toisella kierroksella osapuolet ja komission perustama lääkefoorumi ovat puhuneet potilasinformaatiosta ja yrittäneet välttää puhumasta lääkemarkkinoinnista kuluttajille. Komissio ja lääketeollisuus vetosivat ensimmäisellä kierroksella voimakkaasti siihen, että potilasjärjestöt haluavat tämänkaltaista toimintaa. Kyseisten potilasjärjestöjen tulemista esiin peräänkuulutettiin julkisesti, mutta ne eivät koskaan ilmoittautuneet. Silloinen yhdistetty parlamentin ympäristöja teollisuuskomitea hylkäsi komission aloitteen ja asia eteni parlamentin täysistuntoon ja neuvostoon. Äänestysluvut olivat selvät: 494 vastusti ja 42 kannatti komission ehdotusta. Asia jäi itämään ns. johtavien teollisuusmaiden G10 -työryhmään, josta komissio perusti myöhemmin Lääkefoorumin. Vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa 70 % eurokansanedustajista vaihtui. Maaliskuussa 2006 samat liberaalisiiven eurokansanedustajat, jotka ajoivat asiaa ensimmäisellä 1

2 kierroksella, perustivat parlamenttiin lobbausverkoston (ns. Patient Information Network, PIN) nostamaan asian uudestaan esiin. Keväällä 2007 neljä maailman suurinta lääkeyritystä ilmoitti aikeestaan ryhtyä kertomaan lääkkeistään suoraan kuluttajille PharmaTV:n välityksellä, joka toimisi digikanavalla ja verkossa (Guardian ). Interaktiivisesta PharmaTV:sta oli myös valmistettu 10 minuuttia kestävä pilotti-dvd, jossa lääkeyritykset kertoivat valitsemiaan asioita uusimmista lääkkeistään. British Medical Journalissa on julkaistu EU:n potilasinformaatio-hankkeeseen liittyviä artikkeleita koko 2000-luvun ajan ja vuoden 2007 alusta lähtien vähintään kerran kuukaudessa. 2. Prosessi ja toimijat EU:n Lääkefoorumin kokoonpanosta on ollut valmisteluprosessin aikana vaikea saada tietoa. Siinä on mukana jäsenmaiden edustus, kolme henkilökohtaisin perustein valittua eurokansanedustajaa sekä erittäin laaja edustus lääketeollisuudesta. Potilaiden näkökulman edustajaksi komissio on valinnut European Patients Forumin (EPF), joka on lähes täysin teollisuuden rahoittama, vahvasti teollisuuteen sitoutunut potilasjärjestö ja julkaissut hanketta tukevan raportin lääketeollisuuden kustannuksella (EPF; kts. myös BMJ ; HAI-Europe 2005). Komissio on valinnut Lääkefoorumiin uusia edustajia sellaisten tilalle, jotka ovat kieltäytyneet teollisuusyhteistyöstä. Lääkefoorumi on perustettu ilman laajempaa terveysyhteisöä edustavien tahojen konsultaatiota. Euroopan kansanterveysjärjestöjen yhteisö (European Public Health Association, EPHA), johon kuuluu myös lääkäri- ja kuluttajajärjestöjä, tiedeyhteisöjä ja viranomaistahoja pitää Lääkefoorumin työtä puolueellisena, kiistanalaisena ja epäluotettavana. Hanketta on arvosteltu huonosta valmistelusta ja prosessin läpinäkymättömyydestä. Lääkefoorumin ja erityisesti sen potilasinformaatiota koskevan työryhmän menettelytapoja ja menetelmiä on kritisoitu laajasti. Samaan asiaan liittyviin erilaisiin lausuntopyyntöihin on pyydetty kommentteja, vaikka edellinen lausuntokierros on vielä kesken. Erityisesti komission raporttia Report on current practices with regards to the provision of information to patients on medicinal products on pidetty laadultaan erittäin huonona. Nyt on kysymyksessä neljäs komission lausuntopyyntö samasta asiasta viimeisen kymmenen kuukauden aikana. Edellisten lausuntojen mielipiteitä ei ole huomioitu. Lisäksi komissio rajoittaa vastausajan kahdeksaan viikkoon, hallintoa koskevan valkoisen paperin vähimmäisaikaan. Komission ehdotuksessa ei ole esitetty erityisiä kysymyksiä ja se on saatavilla vain englannin kielellä, mikä antaa etulyöntiaseman vastaamisessa kansainvälisille lääkeyrityksille. Vuonna 2007 komissio kehotti erityisesti kaupallisia tahoja vastaamaan yhteen lausuntopyynnöistään. Komissio on jälleen laittanut uuden, nyt käsillä olevan asiakirjan lausuntokierrokselle huolimatta siitä, että hankkeeseen liittyvää vaikutusten arviointia ei ole saatettu loppuun. Prosessin läpinäkyvyyden kannalta on arveluttavaa, että lausuntopyyntöön voi vastata kieltämällä vastauksensa julkaisemisen. 3. Lääkeyritykset tiedon jakajana intressiristiriita Sekä vuosituhannen alussa että nyt teollisuudesta riippumattomat kuluttajajärjestöt ja lääkärijärjestöt ovat vastustaneet hanketta voimakkaasti. Esimerkiksi Hollannissa lääkärit ryhtyivät vuonna 2002 vastaiskukampanjaan käyttäen keinoinaan samoja joukkotiedotusvälineitä (esim. televisio), 2

3 jotka toivat sairausmarkkinoinnin myötä potilasvyöryn vastaanotoille. British Medical Association on julkaissut komission suunnitelmia ja hanketta vastustavan kannanoton vuonna Standing Committee of European Doctors on tuonut esille, että lääkäritkään eivät aina saa kaikkea tarvitsemaansa tietoa lääkeyrityksiltä, vaan teollisuus toimittaa tietoa, jota se itse haluaa (BMJ ). Esimerkiksi Suomessa on juuri uutisoitu lääkeyritys Pfizerin markkinoivan kolesterolilääke Lipitoria väärin lääkäreille: yritys jätti kertomatta tiedotteessaan, että aivoverenvuodon riski lisääntyi 66% ja mainitsi vain vähentyneestä aivohalvauksen riskistä (Mediuutiset ). Komission tarkoittama potilasinformaatio on komission omissa lausumissa fokusoitunut lähes yksinomaan reseptilääkeinformaatioksi ja yritysten jakamaan laadultaan korkeatasoiseen lääketietoon. Tällaisessa tiedon tuottamisessa eri roolit ja vastuut menevät sekaisin. Kun vastuu lääketiedosta siirretään teollisuuden välitettäväksi suoraan kuluttajille, erityisesti yritysten itsesäätelyä korostamalla (kts. kohta 7. Menetelmät ja valvonta), markkinointi tuodaan mukaan takaoven kautta. Kuluttajat eivät pysty jalostettujen markkinointitekniikoiden johdosta erittelemään tieteelliseen näyttöön perustuvaa oikeaa tietoa kaupallisuuden värittämästä informaatiosta. Teollisuus ei ole puolueeton ja riippumaton terveyttä ja sairautta tai lääkkeitä koskeva tiedon lähde eikä jakaja. Teollisuus on jäävi jakamaan tietoa selvän intressiristiriidan takia. Lääkeyritysten tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon taloudellista voittoa itselleen ja sijoittajille toiminnan laajentamiseksi. Komissio ei näytä tunnustavan sitä tosi asiaa, että eri toimijoilla on erilaiset intressit ja lähtökohdat. Komission näyttää myös uskovan, että potilasjärjestöjen ja lääkeyritysten yhteistyö on automaattisesti hyvä asia eikä komissio ole keskustellut rahoitusriippuvuudesta ja yhteistyömuodoista. Kumppanuuden (Public Private Partnership, PPP) käsitteestä, erityisesti lääkeinformaatiossa, ei ole saavutettu yksimielistä ymmärrystä Lääkefoorumissakaan. Suomen Kuluttajaliitto suhtautuu erittäin kriittisesti kumppanuuden sopivuuteen tiedon jakamisessa potilaille. Suomen Kuluttajaliitto kyseenalaistaa komission ajatuksen, että olisi tarve jakaa reseptilääkkeitä koskevaa informaatiota teollisuuden toimesta suoraan kuluttajille. Tiedon jakaminen on terveydenhuollon ammattilaisten ja viranomaisten tehtävä. Lääke- ja potilasturvallisuusasioihin liittyvä informaatio kansalaisille (myös lääkeväärennöksiin liittyen) tulee olla viranomaisten, eikä lääkeyritysten toimialuetta. Suomessa lääkärien ja apteekkarien ammattikunnat erotettiin aikoinaan siksi, että lääkkeen määrääjänä ei voi toimia sama henkilö, joka myy lääkettä ja saa siten lääkemyynnistä suoraan taloudellista voittoa. Nyt suunnitellussa EU-lainsäädäntömuutosehdotuksessa on kyse vastaavasta tilanteesta toisinpäin: kaupallinen informaation antaja hyötyy itse taloudellisesti siitä, mitä enemmän se myy. 4. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM (2007) 862 lopullinen, ) Direktiivillä 2004/27/EY direktiiviin 2001/83/EY lisätyssä 88a artiklassa edellytetään, että komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen nykyisistä tietokäytännöistä etenkin internetin osalta, sekä, että analysoituaan nämä tiedot komissio laatii tarvittaessa ehdotuksia, joissa määritellään tietostrategia, jolla varmistetaan laadukkaat, objektiiviset, luotettavat ja muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävät tiedot lääkkeistä ja muista hoidoista, ja käsittelee tietolähteen vastuuta koskevaa kysymystä. Komission lausuntopyynnön kohteena oleva asiakirja ei vastaa siihen tehtävään, joka komissiolle on edellä annettu. 3

4 Komissio pitää mainitussa tiedonannossaan ongelmana erityisesti sitä, minkälaista tietoa kansalaisille voidaan tarjota tai jo tarjotaan internetissä. Samoin komissio toteaa kansalaisten olevan eriarvoisessa asemassa verkkoteitse saatavan tiedon suhteen. Komission haluna näyttää olevan myös harmonisoida erityisesti verkkoteitse tarjolla olevaa informaatiota. Komissio ei kuitenkaan lähde ratkaisemaan asiaa verkkoviestimien epätasaisen käytön näkökulmasta kehittämällä näiden teknologisten apuvälineiden saatavuutta ja koulutusta käytön ja informaation etsimisen suhteen. Edelleen vain puolet jäsenvaltioiden kansalaisista käyttää internetiä. Internetin käyttö jäsenvaltioiden välillä vaihtelee erittäin laajasti entisten Itä-Euroopan maiden reilusta 20%:sta pohjoismaiden lähes 80%:iin. Lisäksi internetin käyttö vaihtelee suuresti väestöryhmittäin samankin jäsenvaltion sisällä. Komissio ei tuo esille sitä, että internetissäkin kansalaisten käytössä on puolueettomia ja riippumattomia tiedonlähteitä. Komissio ei myöskään missään vaiheessa ole tuonut esille tämänkaltaisten tietolähteiden toiminnan turvaamista ja kehittämistä. Komissio painottaa vain lääkeyritysten verkkoteitse tapahtuvaa kansalaisten informointia. Toisin kuin komissio toteaa, kansalaisten ei tule tehdä reseptilääkkeiden valintapäätöksiä lääkeyritysten antaman tiedon varassa eikä heidän tule osata vaatia lääkäreiltä reseptilääkkeitä. Toisin kuin komissio toteaa, potilaiden ja kuluttajien tehtävänä ei myöskään pidä olla terveydenhuoltohenkilöstön kouluttaminen. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus täytyy tapahtua muulla tavoin, kuin että maallikot kouluttavat ammattilaisia lääkeyrityksiltä saadun informaation varassa! Ei pidä myöskään rohkaista nykyisen kaltaista sairausinformaation nimissä tehtävää sairauksien kaupustelua, jossa lääkeyritysten toimesta kansalaisia pelotellaan sairauksilla ja ominaisuuksilla, saatetaan heidät turhaan ahdistuneiksi omasta terveydestään ja jatkuvaan itsensä testaamiskierteeseen, sekä hakeutumaan tarpeettomasti hoitoon (kts. myös kohta 5. Ehdotuksen sisältö). Komission tiedonannon mukaan jäsenvaltioiden viranomaiset eivät pysty tarjoamaan tietoa, mutta teollisuus pystyy. Tämä on hämmästyttävä väite (kts. kohta 9. Toimenpide-ehdotukset). Lisäksi komissio näyttää olevan sitä mieltä, että teollisuus (aina) jakaa tieteellisiin tosiasioihin perustuvaa oikeaa tietoa, vaikka viime vuosina julkaistut lukuisat kirjoitukset kansainvälisissä tiedelehdissä puhuvat toista. Komissio näyttää olevan sitä mieltä, että lääkeyritykset ilmoittavat myös kaikki mahdolliset lääkkeiden haittavaikutukset. Yritykset eivät ole ilmoittaneet kaikkia haittavaikutuksia, ennemminkin niitä on pyritty salaamaan ja vähättelemään niin kauan kuin se on ollut mahdollista (esim. kansainvälisesti Vioxx, Prozac; Suomessa viimeaikaisia pienemmässä mittakaavassa esille nousseita esim. Champix: itsemurhataipumus, Viagra: lapsettomuus, Lipitorin markkinointi lääkäreille kertomatta tiedotteessa aivoverenvuodon riskin lisääntymisestä 66% - ja mainiten vain vähentyneestä aivohalvauksen riskistä). Komission ajatukset, että lääkkeitä koskevan tiedon lähteellä ei ole merkitystä ja että byrokratiaa vähennettäisiin ovat täysin perusteettomia (kts. myös kohta. 3. Lääkeyritykset tiedon jakajana intressiristiriita ja kohta 7. Menetelmät ja valvonta). 5. Ehdotuksen sisältö Komissio toteaa, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat ensisijaisia tiedonlähteitä. Ristiriitaisesti komissio on kuitenkin itse nostamassa lääkeyritysten tarjoaman informaation agendalle ja vapautettavaksi suoraan kuluttajille. Harmonisointi EU-kontekstissa tarkoittaa yleensä jonkun asian vähimmäistasoa siten, että maissa, joissa kyseinen asia koetaan ongelmaksi, asiaa korjataan ylöspäin lähemmäksi tasoa, joka toisissa mallimaissa vallitsee. Nyt käsillä olevassa ehdotuksessa on selvästi kyseessä lääkeyritysten tietyn toimintatavan lisääminen laajamittaisesti jo niissäkin maissa, joissa terveyttä, sairautta ja lääkkeitä koskevaa informaatiota on hyvin tarjolla potilaille ja kuluttajille, myös internetissä. 4

5 Komission alkuperäinen argumentointi potilasinformaatiosta on muuttunut komission omassa kielenkäytössä ja käytännöissä yksinomaan lääkeinformaatioksi. Lääkeinformaatioon fokusoituminen vinouttaa informaatiota ja ylipäänsä hoitoja lääkehoitoihin. Komissio nostaa jopa sairauksien ehkäisyssä informaation keskiöön lääkkeet, esimerkiksi rokotteet. Kuluttajiin kohdistuva potilasinformaatio on lukuisien muiden toimijoiden ja myös Suomen Kuluttajaliiton mielestä oikeasti (pääasiassa) terveyskasvatusta ja -valistusta, terveyden edistämistä ja ehkäisevää toimintaa. Mikäli kyseessä on sellaisen lääkeyritysten kuluttajiin kohdistaman terveystiedotuksen ja muun kuluttajiin kohdistettavan terveyttä ja sairautta käsittelevän informaation ja reseptilääkeinformaation laillistaminen, jota esimerkiksi Suomessa jo tapahtuu erittäin laajamittaisesti lakia kiertämällä ns. sairauskampanjoiden nimissä, voidaan todeta, että informaatio ei täytä komission omia kriteereitä: informaatio ei ole hyvälaatuista, objektiivista eikä luotettavaa jne., vaan kysymys on reseptilääkkeiden myynninedistämisestä. Vallitseviin käytäntöihin kuuluu, että yritykset käyttävät tunnepohjaista lähestymistapaa, pelottelevat sairauksilla ja ominaisuuksilla, ylidramatisoivat niitä ja niiden vaikutuksia, saattavat kuluttajia turhaan ahdistuneiksi omasta terveydestään ja jatkuvaan itsensä testaamiskierteeseen sekä kehottavat hakeutumaan hoitoon turhaan. Komission omat kriteerit informaatiosta eivät tule toteutumaan, koska yrityslähtöinen tiedon painoarvo korostuisi ja yksittäiset lääkeyritykset pystyisivät: - valitsemaan spesifit sairaudet ja ominaisuudet joista ne jakaisivat tietoa (eli ne sairaudet ja ominaisuudet, joihin niiden omassa tuotevalikoimassa olevalla lääkkeellä voidaan vaikuttaa) - valitsemaan erityiset lääkkeet joista ne jakaisivat tietoa (kts. edellinen kohta) - valitsemaan kustakin lääkkeestä annettavan tiedon (edellyttäen ettei tieto ole harhaanjohtavaa) - mahdollistaa oleellisen tiedon kertomatta jättämisen ja johtaa tiedon vinoutumiseen - päättämään kuinka paljon resursseja ne satsaavat mistäkin lääkkeestä käytettävään informaatioon. Lisäksi: - painopiste vinoutuisi siten, että ei-lääkkeelliset hoitomuodot ja elämäntapamuutokset jäisivät vähemmälle huomiolle - painopiste vinoutuisi tiettyjen lääkkeiden suuntaan (erityisesti kalliit ja pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut lääkkeet epäselviin tiloihin terveyden ja sairauden välimaastossa sekä uudet lääkkeet, joista ei tiedetä, onko niiden pitkäaikaiskäyttö turvallista). - painopiste vinoutuisi erilaisten tilojen medikalisointiin (esim. normaalielämän ongelmat, ikääntymiseen liittyvät riskit ja ilmiöt, sosiaaliset ongelmat, ihmisen persoonallisuuteen liittyvät piirteet) - potilaat ja kuluttajat painostaisivat lääkäreitä kirjoittamaan reseptilääkkeitä asioihin, joita heillä ei ole diagnosoitu - potilaat ja kuluttajat painostaisivat lääkäreitä vaihtamaan aiemmin tehdyn diagnoosin perusteella määrätyn lääkkeen toiseen lääkkeeseen, josta he ovat saaneet yrityksen informaatiota - lisääntyvien lääkekustannusten lisäksi terveydenhuollon kustannukset lisääntyisivät monin eri tavoin - paineet terveydenhuoltobudjetteja kohtaan kasvaisivat - haittavaikutusten raportoinnissa siirryttäisiin kohti suoraa raportointia yrityksille. Jos potilailla ja kuluttajilla ylipäänsä on informaation puutetta reseptilääkkeitä koskevan tiedon saamisessa, tietoa tulee tarjota ilman kaupallisia intresseijä. Komission perustelu tarpeettoman byrokratian (!) välttämisestä, kun kyseessä on suoraan kansalaisia lähestyvä kaupallinen toimija ja lääkkeet, on ajattelematon. Keskiössä tulee olla yksittäisten potilaiden ja kuluttajien terveys ja kansanterveydelliset näkökohdat, eivätkä yksittäisten lääkeyritysten priori- 5

6 teetit ja lääketeollisuuden suosiminen kansanterveyden kustannuksella. Komission valmistelema ehdotus ei ole potilasturvallisuuden eikä lääketurvallisuuden mukainen. Riskit ja haitat ovat laajamittaiset ja kiistattomat (esim. Toiviainen 2006, liitteenä; Toiviainen 2007: Stakesin Tutkimuksia 160/ 2007, s , 36-38, 71-73; kts. myös kohta 6. Vaikutukset järjestelmätasolla). Kuluttajien terveydentilaa mittaavien testien erilaisten rajojen on todettu olevan mielivaltaisia. Informaatiota tarjotaan valikoidusti ja epätarkasti kuvaillen (Toiviainen 2006, liitteenä; Toiviainen 2008, hyväksytty julkaistavaksi). Komission ehdotuksen toteutuminen tulisi lisäämään valtavasti vinoutunutta tietoa. Komission valmistelema lakiehdotus ei ole kansalaisten etujen mukainen, ei aseta potilaiden ja kuluttajien intressejä etusijalle eikä vastaa heidän tarpeisiinsa tai paranna väestön terveyttä. Ehdotus ja lakimuutos eivät tee kansalaisista valistuneita, informoituja kuluttajia. Ongelmia, joita kuluttajilla saattaa olla pyrkimyksissään saada korkealaatuista terveystietoa ei ratkaista lainsäädäntömuutoksella. Jos tarkoituksena on hyvin informoitu potilas, ollaan kaukana päämäärästä ja väärään suuntaan menossa. Olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä ei tule avata eikä muuttaa. 6. Vaikutukset terveydenhuollon järjestelmätasolla Lakiehdotusmuutos on osa komission uudistuksia, joissa pyritään edistämään eurooppalaisen lääketeollisuuden kilpailukykyä. Komissio ei ole tuonut esille, että eri toimijoilla on selvästi toisistaan eroavat näkökulmat siihen, mitä potilaiden osallistumisella ja aktiivisuudella palvelujen käyttäjinä sekä konsumerismilla terveyspalveluissa tarkoitetaan. Kuluttajajärjestöt ovat perinteisesti puhuneet potilaiden asemasta ja oikeuksista yleisellä tasolla sekä korostaneet potilaiden ja kuluttajien suojeluun ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia. Teollisuuden ja komission kuluttajanäkökulma on kulutuskeskeisyyden korostamista. Komissio vetoaa siihen, että kaupan ja kulutuksen terveyssektorilla tulisi kasvaa käyttäen esimerkkinä Yhdysvaltoja. Siellä lääkeyritykset markkinoivat väestölle ja kansalaiset vaativat kyseisiä lääkkeitä lääkäreiltä. Seurauksena yritysten voitot ovat kasvaneet. Lääkeyritysten lääkemarkkinointiin käyttämät taloudelliset satsaukset ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä yritykset käyttävät tutkimukseen ja tuotekehittelyyn (Public Citizen 2001, Taulukko liitteenä). Lääkemarkkinointiin yleensä, samoin kuin reseptilääkkeiden yleisömainontaan käytetyt summat ovat kolminkertaistuneet viimeisen 10 vuoden aikana (Yleisömainonta yleensä: 1996: 11.4 miljard.$ : 29.9 miljard. $, New England Journal of Medicine 2007; Reseptilääkkeiden yleisömarkkinointi: : 212%, Rosenthal ym. 2002, : 330%, Donohue ym. 2007). Komissio vetoa perusteettomaan väitteeseen jonka mukaan sillä, että lääkeyritykset lähestyisivät suoraan kuluttaja saavutettaisiin pitkällä aikavälillä sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Tosiasiassa taloudellisina hyötyjinä ovat lääkeyritykset, markkinatutkimuslaitokset, PR-toimistot, mainostoimistot ja sijoittajat. Yhdysvalloissa terveydenhuolto perustuu pääosin yksityiseen vakuutusjärjestelmään. Hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti ja väestöryhmien väliset terveyserot ovat erittäin suuret. Yhdysvalloissa on nähty tarpeelliseksi perustaa uusi ei-lääkkeellisiin interventioihin keskittyvä elin, koska huolimatta suurimmasta kulutuksesta terveydenhuoltoon, maa sijoittuu häntäpäähän teollistuneiden maiden terveydessä (BMJ ). Komissio ja lääketeollisuus eivät huomioi eurooppalaisia kansallisia ja suurelta osin verorahoitteisia, demokratiaan perustuvia terveydenhuoltojärjestelmiä. Hankkeen suuntaus johtaa väistämättä kohti yksityiseen vakuuttamiseen perustuvaa järjestelmää, kahtiajakoon ja kerrostuneisuuteen sekä terveyserojen ja epätasa-arvon lisääntymiseen. Samoin rohkaistaan palvelujen ylikäytön ja turhien lääkärikäyntien lisäämiseen sekä uusien tarpeiden synnyttämiseen potilaan ongelmien ratkaisun sijaan. Lisäksi väestövastuu ja palvelujen demokratia jäävät vähäisemmälle kiinnostuksel- 6

7 le, kun fokusoidutaan yksilön oikeuksiin ja yksittäiset toiveet ovat korostetussa asemassa. Vallan uudelleenjako ja roolien muuttaminen vaikuttaa palvelujen ja hoitojen suunnitteluun, järjestämiseen, kohdentamiseen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Resurssien kohdentaminen uudestaan (priorisointi) tulee väistämättä vastaan samoin lääkäreiden taloudelliset kannusteet suhteessa terveydenhuollon laajenemiseen ja lisääntyviin kustannuksiin. Kustannusten kasvu johtaa paineiden kasvuun järjestelmän ja rahoituksen muuttamiseksi. Lisäksi suomalainen järjestelmä on perustunut siihen, että palveluja tarjotaan tarpeen eikä maksukyvyn mukaan ja heikompia on puolustettu (vs. vahvojen laki ). Komission ehdotus ei ole eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien eikä suomalaisen järjestelmän etujen mukainen. 7. Menetelmät ja valvonta Komission push: Klausuuli siitä, että yritysten tulisi INFORMOIDA kansallisia viranomaisia ennen tiedon tarjoamista kuluttajille ei ole riittävä. Tarvitaan yksityiskohtaisempaa säännöstelyä, ohjeistusta ja valvontaa. Komission soft pull: Klausuuli siitä, että yritysten tuli ILMOITTAA kansallisille viranomaisille kuluttajiin suunnatusta toiminnastaan jne. ei ole riittävä (kts. edellinen kohta). Komission request: Valituksiin perustuva valvonta ei riitä. Vähimmäisvaatimus on ilman ennakkoilmoitusta tehtävät pistokokeet viranomaisten ja valistuneiden maallikkojen (esimerkiksi henkilöt jotka ei-kaupallinen toimija on kouluttanut tehtävään) suorittamina. Push & Soft pull & Request: Kaikissa perusperiaatteena on teollisuuden omaehtoisuuteen ja omaehtoiseen etiikkaan nojautuminen ja luottaminen, joka ei riitä. Perusongelma on myös se, että epäkohtiin puututaan vain, mikäli joku on aktiivinen ja osaa valittaa. Esimerkiksi Suomessa valvontaan resurssoidaan nykyiselläänkin liian vähän. Ennakkotarkastuksista ei tule luopua päinvastoin - niitä tulee lisätä (etenkin jos komission ehdotus hyväksytään). Tämä liittyy edelleen EU-Advisory Committeen toimintaan (kts. alla). Asian vieminen sinne pidentää valituksen käsittelyprosessia kohtuuttoman pitkään kiistanalaisen toiminnan saadessa luvan jatkua, vaikka muut tahot kuin teollisuus pitäisi sitä ongelmallisena. National regulatory body: Kokoonpanosta puuttuu kuluttajaedustus, mikä on ristiriidassa kansalaisten osallistumista korostavan EU- ja Suomen terveyspolitiikan (retoriikan) kanssa. Sen sijaan potilasjärjestöjen edustus on mainittu, vaikka potilasjärjestöjen rahoitus ja yhteistyömuotojen laaja kirjo lääkeyritysten kanssa on noussut keskustelunaiheeksi niin useissa jäsenvaltioissa kuin EU-tasolla laajemmin (kts. myös kohta 8: Kansalaisten edustus). Kokoonpanossa olisi lääketeollisuuden edustus kumppanuuden soveltaminen siihen, että kysymyksessä on lääkeyritysten itseensä kohdistama valvonta ei palvele kansalaisten eikä kuluttajien etuja (kts. myös kohta 5. Ehdotuksen sisältö). Lisäksi EU ei voine sanoa, että kunkin jäsenmaan nykyinen valvontaviranomainen olisi vastuussa monitoroinnista. Esimerkiksi Suomessa on useampia lääkehuollon alueella toimivia viranomaistahoja ja parhaillaan menossa lääkehuoltoa koskeva selvitys kokonaisuuden uudelleenorganisoimisen pohjaksi. EU-Advisory Committee/Code of Conducts: Kts. edellinen kohta. Komissio perustaisi EU-tasolle itse johtamansa elimen, jota tulisi konsultoida ennen kansallisen valvonnan periaatteiden hyväksymistä ja joka seuraisi kansallisten viranomaisten toimintaa ja ratkaisisi kiistakysymyksiä. Tämä näyttää ennemmin säännöstelyn, ohjeistuksen ja valvonnan höllentämiseltä kuin kansallisten erityispiirteiden ja käytäntöjen huomioimiselta. 7

8 8. Kansalaisten edustus (potilaat ja kuluttajat) Huolimatta intressiristiriitaa koskevista EU-ohjeista, kansalaisten edustajat valitaan EU:ssa usein teollisuusrahoitteisista potilasryhmistä ja verkostoista. Potilaita edustaa Lääkefoorumissa European Patients Forum (EPF), ), joka on lähes täysin teollisuuden rahoittama, vahvasti teollisuuteen sitoutunut potilasjärjestö ja julkaissut hanketta tukevan raportin lääketeollisuuden kustannuksella (EPF; BMJ ; HAI-Europe 2005). Euroopan lääkevirastossa potilaita edustaa International Alliance of Patients Organisations, joka saa rahoituksestaan 99% yrityksiltä ja raportoi säännöllisesti erittäin tiheällä aikataululla toiminnastaan ja suunnitelmistaan yrityksille (IAPO; aivovuoto on yksi strategisen yrityssponsoroinnin muoto). Tiettyjen sairausryhmien alueella ja yleensä EU:ssa toimii myös lukuisia muita potilasjärjestöjen laajoja yhteenliittymiä (esim. Patient View, Together4Health), jotka ovat teollisuuden perustamia bulvaanijärjestöjä tarkoituksenaan kerätä myös tietoa järjestöjen toiminnasta ja suunnitelmista teollisuuden käyttöön muokattavaksi (ns. strateginen yrityssponsrointi). 9. Toimenpide-ehdotukset Potilailla täytyy olla oikeus saada tarpeitaan vastaavaa informaatiota. Tähän tavoitteeseen tulee pyrkiä nykyisen EU-lainsäädännön rajoissa. Kuluttajien informoituja valintoja voidaan auttaa kehittämällä toimintatapoja olemassa olevan lainsäädännön puitteissa. Kehittämistapoja: 1. Huolehditaan Euroopan lääkeviraston (EMEA) roolista keskeisenä ja puolueettomana lääkkeitä koskevan informaation lähteenä. 2. Kehitetään ajatusta Euroopan terveysinformaatio-kirjastosta, joka sisältäisi EMEA:n keskitetyn hyväksymismenettelyn kautta EU-alueelle tulleet lääkkeet käännettynä EU-kielille, ja johon jäsenvaltiot voisivat lisätä kansallisten lääkeviranomaisten validoimaa tietoa. 3. Nopeutetaan tiedon sisäänajo-prosessia kaikkien niiden lääkkeiden kohdalla, jotka viedään eri viranomaisproseduurien kautta Eudrapharm-tietokantaan (Eudrapharm database). 4. Tuetaan informaatioaloitteita kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla (esim. EU:n laajuiset ehkäisyn ja terveyden edistämisen kampanjat, EU:n terveysportaali - EU health portal, kansanterveysohjelmasta rahoitetut hankkeet). 5. Parannetaan joidenkin luotettaviksi tiedettyjen EU-tason internet-sivujen näkyvyyttä ja laajennetaan niiden välisiä synergioita. Esimerkiksi EMEA:n ja EU:n terveysportaalin internet-sivuja on erittäin vaikea löytää tavallisella internet-haulla. 6. Hyviä informaation lähteitä kuluttajille ovat lääkärin lisäksi esimerkiksi apteekit, pakkausselosteet (ja valmisteyhteenvedot). Kehitetään pakkausselosteiden sisältöä ja relevanssia informaatiovälineenä. 7. Saatetaan lääkeyritykset täyttämään velvollisuutensa koskien lääkepakkauksia. 8. EU-kansalaisten epätasa-arvoa tiedon suhteen voidaan parantaa esimerkiksi sillä, että pakkausselosteet julkaistaan internetissä. (Esimerkiksi Suomessa kyseiset tiedonlähteet ovat viranomaisen hyväksymiä ja teollisuuden julkaisemia ja saatavilla myös internetissä. Tämänkaltaisen toiminnan laajentaminen myös muihin jäsenvaltioihin on hyvä ajatus. Muuhun kumppanuuden lisäämiseen tulee suhtautua kriittisesti, erittäin suurella harkinnalla ja vain erityisen painavin perusteluin kunkin yksittäisen hankkeen ja jäsenvaltion erityispiirteet huomioiden.) 9. Komission tulisi panostaa puolueettomien ja riippumattomien tahojen internet-sivustojen kehittämiseen, rahoitukseen ja säännölliseen näkyvyyteen kaupallisten tahojen (lisääntyvän) toimin- 8

9 nan turvaamisen sijaan (esim. EU:ssa EMEA:n ja EU:n terveysportaalin sivut; Suomessa kansalaisten terveyskirjasto 10. Vaalitaan kansallisia terveysinformaation foorumeita. 11. Arvioidaan suomalaisen Käypä Hoito -tietokannan, joka sisältää tietoa myös näytön asteen arvioinnista, jalostamista muihin EU-jäsenvaltioihin. 12. Arvioidaan suomalaisen kansalaisille suunnatun Terveyskirjasto-tietokannan jalostamista muihin EU-jäsenvaltioihin. 13. Kehitetään terveyskirjastojen verkostoja. 14. Implementoidaan potilaita ja kuluttajia voimaannuttavia terveyskasvatusohjelmia. 15. Rahoitetaan aloitteita, jotka huomioivat sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat. 16. Varmistetaan lääkehuollon alueella toimivien viranomaisten läpinäkyvyys. 17. Saatetaan virallinen tieto kaikissa jäsenmaissa yhtälailla käytettäväksi ja taataan pääsy siihen. 18. Taataan pääsy lääkkeiden arviointia koskevaan tietoon ja lääketurvallisuustietoon. 19. Varmistetaan että lääkkeiden käytön edistämistä koskeva eurooppalainen säännöstely tulee voimaan. Yhteenveto: Maailmanlaajuisesti, EU:ssa ja myös Suomessa on puolueettomia ja riippumattomia tiedonlähteitä, joita tulee kehittää, joiden rahoitus on turvattava ja jotka tulisi saattaa paremmin väestön tietoisuuteen opastamalla kansalaisia säännöllisesti hyville terveysinformaation lähteille. 10. Lopuksi Sekä ensimmäisellä että nykyisellä kierroksella hanketta on valmisteltu komissiossa teollisuusja yritystoiminnan pääosastolla, ei terveys- ja kuluttajansuojelu-asioiden pääosastolla (SAN- CO). Lääkkeisiin liittyvät asiat tulisi EU:ssa nähdä terveyspolitiikkaan liittyvänä asiana, kuten yksittäisissä jäsenvaltioissa on laita, eikä teollisuuspolitiikan näkökulmasta. Erityisesti terveys- ja potilasinformaatiota koskevassa strategiassa SANCO:lla tulisi olla johtava rooli. Kaikki lääkkeisiin liittyvät asiat tulee siirtää teollisuus- ja yritystoiminnan osastolta SANCO:oon, jossa kaikki osapuolet ovat edustettuina. Viitteet BMJ Drug companies expected to get more leeway in communicating with patients in Europe (News). BMJ Consumers fight to halt move towards direct to consumer advertising in Europe (News). BMJ : Commission will look at non-medical ways to improve health of all Americans (News). Donohue J. A history of drug advertising: The evolving roles of consumers and consumer protection. The Milbank Quarterly 2006; 84: EPF. European Patients Forum. The Guardian Coming soon: the shopping channel run by drug firms. 9

10 HAI-Europe Health Action International-Europe. Does the European Patients Forum represent patient or industry interests? A case study in the need for mandatory financial disclosure. IAPO. International Alliance of Patients Organisations. Mediuutiset Pfizer markkinoi Lipitoria väärin. Rosenthal MB et al. Promotion of prescription drugs to consumers. N Engl J Med 2002; 346: Toiviainen H. Konsumerismi, potilaiden ja kuluttajien aktiivinen toiminta sekä erityisesti lääkäreiden kokemukset ja näkemykset potilaista kuluttajina. Stakes: Tutkimuksia 160/2007. Toiviainen H. Reseptilääkkeiden markkinointia ei pidä rinnastaa informointiin. Helsingin Sanomat: Vieraskynä Suomen Kuluttajaliitto ry Sinikka Turunen pääsihteeri Hanna Toiviainen kehittämispäällikkö, terveyspalvelujen asiantuntija 10

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi Suomen Kuluttajaliitto ry 28.2.2008 Lääketeollisuus ry:lle Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi Yleistä: Suomen Kuluttajaliitto pitää periaatteessa hyvänä asiana sitä,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kokoomus puolueen jäsen Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi??? Yritystoiminta

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta Lontoo-Malaga julistus Astmatutkimukseen panostamisesta Johdanto Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä 300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Foorumin teema Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta

Foorumin teema Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta Foorumin teema Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta 13.9.2012 II Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi, Säätytalo Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Katri Hämeen-Anttila, FaT Dosentti, kehittämispäällikkö Fimea Lääkehoitojen arviointiprosessi Lääkejakelujärjestelmä Suomalaisen lääkejakelujärjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Harvinaiset sairaudet Euroopassa

Harvinaiset sairaudet Euroopassa Harvinaiset sairaudet Euroopassa Helena Kääriäinen 5.10.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Euroopan unionin suositus toimista harvinaisten sairauksien alalla (suositus 2009/C 151/02) kansallinen ohjelma osaamiskeskukset

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista?

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Anna-Maria Mäki-Kuutti, tutkija Tampereen yliopisto, COMET Ehkäisevän työn päivät Lahti 25.9.2014 Sisältö Mistä puhumme,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

Harvinaisten sairauksien tutkimisen eettiset pulmat

Harvinaisten sairauksien tutkimisen eettiset pulmat Harvinaisten sairauksien tutkimisen eettiset pulmat Helena Kääriäinen Tutkimusprofessori, THL Varapj, TUKIJA Harvinaiset sairaudet Ovat nimensä mukaan harvinaisia EU:ssa tauti lasketaan harvinaiseksi,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan?

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? Priorisointi terveydenhuollossa 1.11.2012 Mervi Kattelus Terveyspoliittinen

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) 28.5.2013 Noora Heinonen Potilasdirektiivin taustaa

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti

Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Jonottamatta hoitoon THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 28.1.2016 1 Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on kehittynyt vuosien saatossa niin,

Lisätiedot

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri Leena Räsänen, Evira 7.5.2015 EU:n eläinlääkeasetusehdotus Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä annettu 10.9.2014 yhdessä lääkerehuasetusehdotuksen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää?

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Etiikan päivä 2014 Juhani Eskola 19.3.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen teemat Otsikon kysymys on ymmärrettävä Rokotekehitys

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen Pärjäin-pilotti Säröstä Pyrintöön Jani Koskinen Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman ja ICT 2015 -raportin esityksiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa,

Lisätiedot

Hankintadirektiivien uudistus ja SGEI-sääntelyn uudistus

Hankintadirektiivien uudistus ja SGEI-sääntelyn uudistus Hankintadirektiivien uudistus ja SGEI-sääntelyn uudistus - Mitä kuuluu? Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012 Katariina Huikko lakimies Uudistuksen tausta Vihreä kirja EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta,

Lisätiedot

Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2014-2017 - Ohjausryhmän raportti

Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2014-2017 - Ohjausryhmän raportti http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1877140 Raportteja ja muistioita 2014:5 13.03.2014 Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2014-2017 - Ohjausryhmän raportti Koko julkaisu (pdf, 402 kb)

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan lausunto 20.5.2013 Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta Seura- ja harrastuseläinten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Parlamentti: Poliittinen (äänestäjien) intressi: - 754 jäsentä + kroaatit 12 vaaleissa

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0217(COD) 6.4.2005 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula 2 Aiheitani tänään Tieteen avoimuus Datapolitiikat Tutkimuskulttuurin haasteet Eettisesti kestävä aineiston avoimuus Aineistonhallinta

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 21.9.2009, Bryssel, 21.9.2009 K(2009)7421 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Javlor - vinfluniinia ditartraattina" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.- 4.2011. Saatesanat RP

Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.- 4.2011. Saatesanat RP Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.- 4.2011 Saatesanat RP Vaikeita kysymyksiä jäädytetystä moraalista. Mitä ovat terveys ja sairaus? Miten suuri osa yhteisestä varallisuudesta voidaan

Lisätiedot