1. Esipuhe. Sisällys. 1. Esipuhe Esteettömyys 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Esipuhe. Sisällys. 1. Esipuhe 2. 2. Esteettömyys 3"

Transkriptio

1 Esteettömyysopas

2 Sisällys 1. Esipuhe 2 2. Esteettömyys Fyysinen ympäristö Psyykkinen ympäristö Sosiaalinen ympäristö 4 3. Opiskelun vaikeudet Lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat Jännittämisen ongelmat Tarkkaavuuden ja yliaktiivisuuden ongelmat Aspergerin oireyhtymä Mielenterveyden ongelmat Huonokuuloisuus, kuurous Näkövammaisuus, sokeus Liikuntavammaisuus 10 LÄHTEET JA LISÄTIETOA LIITTEET 1. Esipuhe Jokaisella on oikeus kouluttautua ja päämääränä tulisi olla työelämä. On olemassa tukitoimia, joiden ansiosta opiskelu onnistuu, mutta niiden valinta ja käyttö vaativat ohjausta. Erityiset opiskelijat ja heidän mahdollisuutensa pärjätä ovat hyvin pitkälti toisten ihmisten käsissä. Potentiaalia voi olla valtavasti mutta ongelmia voi tulla, ellei kukaan muu uskaltaudu sitä näkemään. Esteettömyys osana opiskelua on hyvin yksinkertainen asia, tekeekö tämä helppous sen ongelmalliseksi ja hankalaksi käsittää? Esteettömyys kun ei ole aina konkreettisesti mitattavissa tai punnittavissa. Aikaisemmin esteettömyys käsitti lähinnä fyysiset tilat, mutta nykyään esteettömyydestä puhutaan kolmella eri tasolla: fyysinen taso, psyykkinen taso ja sosiaalinen taso. Fyysiseen esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota jo pidemmän aikaa, ja usein tilat ovatkin sen suhteen esteettömiä. Entä psyykkinen ja sosiaalinen taso? Kuinka erityisyyteen ja ongelmiin suhtaudutaan? Nähdäänkö erilaisuus ongelmana, vai voisiko se olla myös mahdollisuus? Onko avun hakemisella tai pyytämisellä vastetta? Kuinka monta kertaa täytyy uskaltaa puhua vaikeista asioista, jotta tulee kuulluksi? Missä vaiheessa ei enää jaksa? Kenen oikeastaan pitää integroitua ja mihin? Tämän Centria ammattikorkeakoulun esteettömyysoppaan aihio on syntynyt opiskelija Salla Huhtalan työharjoittelun kehittämistehtävänä Ylivieskan yksikön sosiaalialan koulutusohjelmassa keväällä Ylivieskassa Salla Huhtala 2

3 2. Esteettömyys Lainsäädäntö määrittää esteettömyyden perustan seuraavasti: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Suomen perustuslaki, /731.) Yhdenvertaisuuslain mukaan puolestaan: Työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. (Yhdenvertaisuuslaki /21.) Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyyden eri tasot/ympäristöt ovat toisaalta itsenäisiä, mutta silti tiukasti liitoksissa toisiinsa. (Korkeakoulujen esteettömyyshanke, ESOK 2009.) Taso 1: Design for all -periaatteen mukaiset ympäristöt ja käytännöt vastaavat mahdollisimman monen tarpeisiin Taso 2: Järjestelyt ryhmille, joilla on samankaltaisia tarpeita järjestelyille. Taso 3: Yksilölliset järjestelyt ja apuvälineet Taso 4: Henkilökohtainen apu ja tuki kun yksilölliset järjestelyt ja apuvälineet eivät riitä Kuvio 1. Esteettömyyden eri tasot. (Korkeakoulujen esteettömyyshanke, ESOK 2009.) Kuvio kuvaa hyvin esteettömyyden perusajatuksen, jonka mukaan esteiden poistaminen on kaikkien etu. Esteettömyys on laaja käsite. Esteettömyys oppilaitoksessa on kaikkien yhteinen asia: niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin. Luovuus ja ennakkoluulottomuus ovat oivat välineet kohti esteettömyyttä. Koulutus kuuluu yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan. Ihmisellä on oikeus osallistua koulutukseen riippumatta hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, esimerkiksi vammaisuudesta. Korkeakoulujen on toimittava niin, että kaikilla on tosiasiassa samanlaiset mahdollisuudet saada ylimmän asteen koulutusta, sikäli kuin he ovat täyttäneet opiskelijavalinnan kriteerit. Käytännön yhdenvertaisuustyö ei ole tasapäistämistä, vaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. (Korkeakoulujen esteettömyyshanke, ESOK 2009.) Kaikkien etujen mukaista on ehkäistä syrjintää varmistamalla, että opiskeluympäristö ja -käytänteet ovat mahdollisimman monenlaisille opiskelijoille sopivia. On kuitenkin myös sellaisia yksilöllisiä tarpeita, jotka vaativat erillisiä toimenpiteitä riippumatta tilojen ja käytänteiden toimivuudesta. Niihin vastaaminen on positiivista erityiskohtelua, jota yhdenvertaisuuslaki edellyttää. (Korkeakoulujen esteettömyyshanke, ESOK 2009.) 3

4 2.1 Fyysinen ympäristö Fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan tilojen ja rakennuksien fyysisiä puitteita. Pääseekö esimerkiksi rakennukseen pyörätuolilla sisään? Onko ulko-ovi sijoitettu siten, että näkövammaisen on se mahdollista löytää? Fyysistä ympäristöä tarkastellessa avainasemassa ovat liikuntaesteisille tärkeät luiskat, ovien leveydet ja avautumissuunnat sekä hissinkäyttömahdollisuudet. Tärkeää on kaikkien tilojen saavutettavuus. Onko erityisryhmiin kuuluvan henkilön mahdollista löytää ja päästä kaikkiin tarvitsemiinsa tiloihin? Jos ei, miten saavutettavuus järjestetään? Kustannustehokkainta on ottaa esteettömyysasiat huomioon jo rakennusvaiheessa tai peruskorjauksien yhteydessä. Osa ratkaisuista on myös hyvin yksinkertaisia ja edullisia. Ehkäpä ne myös ajan kanssa muodostuvat hyviksi käytännöiksi. Erilaiset koho-ohjaimet lattiassa helpottavat tilan hahmotusta ja antavat merkin siitä, milloin esim. portaat ovat edessä tai käytävä loppuu. Madallettujen kynnysten käyttö on myös hyvä esimerkki kaikille tyydyttävistä ratkaisuista. Ne mahdollistavat pyörätuolilla liikkumisen, mutta toimivat myös paikantimina näkövammaisille. Monilla erityisryhmiin kuuluvilla ihmisillä on omia hyviä ja toimivia ratkaisuja, jotka kannattaa ottaa puheeksi. Hyvä käytäntö voi olla toimintatapa, ohjeistus tai periaate. Se ei välttämättä liity suoranaisesti esteettömyystyöhön, mutta edistää esteetöntä opiskelua, ja osallistumisen yhdenvertaisuutta. Hyvä käytäntö voi olla vielä kehitysvaiheessa tai jo koeteltu työtapa. (Korkeakoulujen esteettömyyshanke, ESOK 2009.) 2.2 Psyykkinen ympäristö Psyykkinen ympäristö tarkoittaa ihmisten asenteita toisiaan kohtaan. Se ilmenee siinä, miten arvotamme asioita, miten suhtaudumme, puhumme tai käyttäydymme toisiamme kohtaan. Psyykkisellä ympäristöllä tarkoitetaan myös sitä, miten asiat tuodaan esille, ja minkälainen lataus niissä on. Erityisryhmään kuuluvalle on tärkeää, että hänen kanssaan mahdollisia opiskelun esteitä halutaan pohtia, vaikka lopputulos ei olisikaan tavoitteen mukainen. Keskustelukumppaniksi tarvitaan rohkea ja ennakkoluuloton ihminen, joka murtaa vanhoja toimintatapoja ja etsii tilalle uusia. 2.3 Sosiaalinen ympäristö Sosiaalinen ympäristö tarkoittaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, taitoa kohdata ja kohdella toisia ihmisiä. Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät myös tiedot eri sairauksista, vammoista ja elämäntilanteista sekä ymmärrys siitä, miten nämä asiat vaikuttavat ja miten vaikutusten kanssa voi toimia. Täytyy arvostaa itseään, jotta voi arvostaa muita. Sosiaalista ympäristöä miettiessä on hyvä asetella kysymys muotoon: Mitä itse ajattelisin ja haluaisin tuossa tilanteessa?. Myönteiset asenteet vaikuttavat jokaisen opiskeluun, työntekoon ja kaikkeen, missä olemme tekemisissä muiden ihmisten kanssa. On paljon mukavampi olla mukana joukossa, jossa on positiivinen lataus ja toiset mukaan ottava ja salliva ilmapiiri, kuin joukossa, jossa on ikäviä jännitteitä ja toisten vähättelyä. Hyvä sosiaalinen ympäristö on jokaisen työssä ja opiskelussa menestymisen ja jaksamisen parhaaksi. Kannustava ilmapiiri ja tuki ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, jotta opinnoissa on mahdollista menestyä. Menestymisen 4

5 kannalta tärkeä asia on, että pitää itsestään hyvää huolta ja on onnellinen. Myös sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja uusien hankkiminen on tärkeää. 3. Opiskelun vaikeudet 3.1 Lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat Lukivaikeus on erityinen oppimisvaikeus, jolla on neurobiologinen tausta. Lukivaikeus voi olla vähitellen paljastuva vaikeus, joka tulee ilmi siinä vaiheessa, kun tehtävät vaikeutuvat ja odotukset niitä kohtaan kasvavat. Se voi olla myös ns. uudelleen puhkeava vaikeus, joka ilmenee mm. uusia kieliä aloitettaessa. Lukivaikeus voikin ilmetä siten, että vastauksissa alkaa olla erilaisia ja mieleenpainuvia kirjoitusvirheitä. Jokaisen opiskelijan tilanne on yksilöllinen, mutta vaikeudet voivat ilmetä mm. lukemisen hitautena ja virhein luetun ymmärtämisen vaikeutena tekstin tuottamisen vaikeutena muistamisen, vieraiden kielien ja matemaattisen hahmottamisen vaikeuksina. Moniaistikanavaisuuden huomioiminen opetuksessa on ensiarvoisen tärkeää. Tekstin koko tulee olla vähintään 12, ja tiiviin ja selkeän yleiskielen käyttö helpottaa myös lukemisen vaikeuksista kärsivän opiskelijan hahmottamista. Luentojen selkeät jäsentämiset sekä oppimateriaalin toimittaminen etukäteen ovat suureksi avuksi opiskelijalle. Käytännön esimerkkien, tarinoiden ja keskusteluiden käyttö oppimismenetelmänä on toimintatapa lukemisen vaikeudesta kärsivälle opiskelijalle. Tällä tavoin teoria kootaan helposti ymmärrettävän asian ympärille, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu. 5

6 Lukemisen vaikeuksista kärsivällä opiskelijalla voi olla apunaan erilaisia apuvälineitä, kuten nauhuri taikka skanneri. Apuvälineiden käyttöön kannattaa tutustua ja suhtautua positiivisesti. Joustavat käytänteet ja tarkoituksen mukaiset materiaalit kannattaa huomioida jo opetusta suunniteltaessa. Aineistojen saatavuus muissakin muodoissa kuin painettuna tekstinä kannattaa selvittää. Myös tenttitilaisuuksiin ja tiloihin pitää kiinnittää huomiota; rauhallinen tila, mahdollisuus lisäaikaan sekä apuvälineiden käyttöön. Avuksi ovat selkeät vastausohjeet sekä mahdollisuus osoittaa osaamisensa myös vaihtoehtoisilla tentintätavoilla. 3.2 Jännittämisen ongelmat Jännittäminen voi olla tilannesidonnaista ja se voi kulminoitua johonkin tiettyyn tilaan tai tilaisuuteen. Jännittäminen on yleistä ja luonnollista. Ongelmaksi se muodostuu silloin, kun se estää opintoja etenemästä, tai tekee opintojen suorittamisesta työlästä ja hankalaa. Jännittäminen kannattaa ottaa puheeksi. On hyvä, jos opiskeluryhmässä opiskelijat puhuvat avoimesti jännittämisestä, koska moni kokee sen vaikeaksi asiaksi. Keskustelujen kautta voi löytää vertaistukea ryhmästä. Jännityksestä kärsivä opiskelija on yleensä itselleen armottoman vaativa. Hän haluaa onnistua täydellisesti ja saada muiden hyväksynnän. Korkeat vaatimukset ja esiintymistilanteet eivät välttämättä mene suunnitellusti, mikä lisää ahdistusta seuraavalla kerralla. Näin oravanpyörä on valmis ja siitä on vaikea päästä pois. Jännittäminen ei välttämättä näy päällepäin, joten on hyvin vaikea tietää, kuka jännityksestä kärsii ja kenelle se tuottaa ylitsepääsemättömän suuria ongelmia. Saattaa käydä niin, että kun tilanne jossain vaiheessa pakosta paljastuu, on kierre hyvin pitkällä. Olisikin tärkeää, että jännittämisen ei annettaisi mennä siihen pisteeseen, että kouluun on vaikea tulla ja opinnot pahimmassa tapauksessa jopa keskeytyvät jännittämisen vuoksi. Jännittämiselle on olemassa monia syitä, jotka opiskelijan on hyvä selvittää ainakin itsensä kanssa. Se on ensimmäinen askel sille, että jännittämisen kanssa voi elää. Tilanteiden keventäminen huumorilla, omien jännittämiseen liittyvien esimerkkien kertominen tai pienemmille ryhmille esiintyminen voivat auttaa ja ovatkin yleensä pehmeitä keinoja jännittämisestä selviytymiseen. Jännittämistä ei voi poistaa, mutta sen kanssa voi oppia toimimaan. Jokainen opiskelija jännittää jonkin verran ja jännittäminen on edellytys sille, että esiintymisessä voi onnistua. Jännittämisestä kärsivän opiskelijan kanssa voi miettiä, voisiko esityksen toimittaa tallenteena tai suorittaa vaihtoehtoisella tavalla. Kaikkea oppimista hyödyttää yksilöllisyyden huomioon ottava, turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, ja siksi ryhmäytymiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja panostaa. Tarvittaessa apua löytyy opintopsykologin tai opiskelijaterveydenhuollon kautta. 3.3 Tarkkaavuuden ja yliaktiivisuuden ongelmat ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder) on neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö, jonka ydinoireina ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Tarkkaavuusongelmaan voi liittyä myös hahmottamisen, muistamisen sekä kirjoittamisen ongelmia. Pelkkää keskittymishäiriötä ilman hyperaktiivisuutta kutsutaan nimellä ADD eli Attention Deficit Disorder. 6

7 ADHD voi näyttäytyä esimerkiksi aloittamisen ja lopettamisen vaikeutena levottomuutena ja kuuntelemisen ja keskittymisen ongelmina huolimattomuutena. Jokainen opiskelija on yksilö ja hänellä on yksilölliset vaikeudet ja vahvuudet. ADHD-oireisilla henkilöillä onkin usein osaamisalueita, joilla he ovat erityisen lahjakkaita. Jotkut selviytyvät opinnoistaan itsenäisesti ilman tukea, mutta hyviä opiskelukäytänteitä kannattaa etsiä ja niistä on hyvä jutella opinto-ohjaajan ja opettajien kanssa. ADHD-oireisella opiskelijalla olisi hyvä olla mahdollisuus saada opinto-ohjausta niin paljon kuin hän kokee tarvitsevansa, koska asioiden ennalta suunnittelu ja niiden jäsentely auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa. Yleensä ADHD-oireiset henkilöt kokevat itsenäisen opiskelun hyvin haasteelliseksi. Ongelmia voivat tuottaa omatoimisen opiskelusuunnitelman tekeminen keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä vaativien tehtävien suorittaminen ja loppuun saattaminen pelkästään kiinnostaviin tehtäviin uppoaminen ja muiden asioiden takaalalle jääminen. Moniaistikanavaisuuden huomioiminen on hyvin tärkeää ADHD-oireisen opiskelijan kanssa. Tärkeää on tehdä alusta asti selväksi opintojaksojen tavoitteet ja vaatimukset sekä tehtävät ja palautettavat työt päivämäärineen. Nämä tiedot on hyvä antaa myös paperiversiona. Yleensä kuvat jäävät tekstiä tai puhetta paremmin mieleen ja muistiin. Kun tieto tulee useamman kuin yhden aistin kautta, on sen perillepääsy turvatumpaa. Hyväksikoetut toimintatavat tulevat yleensä opiskelijalta itseltään ja niitä kannattaa kuunnella. Paljon riippuu siitä, minkä tasoinen häiriö on kyseessä ja kuinka vahvasti se näkyy arjessa ja opinnoissa. 3.4 Aspergerin oireyhtymä Aspergerin oireyhtymä (AS) on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen kehityshäiriö, joka aiheuttaa ongelmia erityisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä ajattelun ja toiminnan joustavuudessa. Sosiaalista vuorovaikutusta hankaloittavat AS-henkilölle tyypilliset piirteet: rutiinit ja säännöt ylikorostuvat muutoksiin sopeutuminen voi olla vaikeaa kirjaimellinen ymmärtäminen ja puhuminen vähäeleisyys ja ilmeettömyys puutteellinen tietoisuus itsestään selvinä pidetyistä sosiaalisista säännöistä vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin tehtävien aloittaminen ja lopettaminen aiheuttaa hankaluuksia vaikeus osallistua keskusteluun. AS-henkilöä kohdattaessa kannattaa aluksi selvittää, miten AS-henkilö kommunikoi. Parhaita asiantuntijoita ovat AS-henkilö itse, hänen omaisensa ja muut AS-henkilön tuntevat. Kohtaamisessa auttavat seuraavat vinkit: Kommunikoi selkeästi. Käytä konkreettista kieltä ja kirjoitettuja ohjeita. Noudata kommunikoinnissa selkeää vuorottelua. 7

8 Ole rauhallinen, ystävällinen ja määrätietoinen. Älä kuormita aistikanavia liiallisesti. Poista ylimääräiset ärsykkeet, kuten melu, valo, hajut ja liika lämpö. Vältä turhaa puhetta; hiljaisuus voi tarkoittaa hidasta prosessointia. Älä tulkitse. Kyseessä ei ehkä ole uhma, itsekkyys tai paha tahto. Ole suora ja selkeä. Varmista, että asiasi on ymmärretty. Huomioi myös fyysinen etäisyys. Hyvä kohtaaminen auttaa onnistumaan arkielämässä ja helpottaa kanssakäymistä. (Autismi- ja Aspergerliitto ry, 2008.) Opinto-ohjaukseen on kiinnitettävä huomiota ja tuen tarve onkin suurin opintojen alussa ja kohdissa, joissa rutiinit muuttuvat. AS-opiskelijoille opintojen selkeä rakenne ja lukujärjestykset ovat tärkeitä apuvälineitä. AS-ihmisen ajatusmaailma on useasti hyvin kaavasidonnainen ja teoreettinen. Konkreettiset asiat AS-henkilön on helppo käsittää, mutta monta kertaa ongelmia syntyy abstraktien asioiden kanssa. Yleensä AS-opiskelija tarvitsee apua tehtävien loppuun saattamiseen ja siihen, että suuret kokonaisuudet pilkotaan pienemmiksi, jotta ne jäsentyvät selkeämmin. AS-opiskelija jää monesti ns. hiljaisen tiedon ulkopuolelle, joten yksinkertaisilta tuntuviakin asioita kannattaa käsitellä ja tuoda ne esille. Joitakin yleispäteviä neuvoja: rauhallisuus ja asiassa pysyminen ja ulkoisten ärsykkeiden minimointi materiaalin toimittaminen etukäteen materiaalit ja opintojakson suorittamiseen liittyvät ohjeet selkeästi esitettynä muutoksista tiedottaminen mahdollisimman varhain ryhmätöiden ja keskusteluiden korvaaminen muilla tavoin häiriötön istumapaikka ja mahdollisuus käyttää apuvälineitä (lippalakki tms., joka säätelee valoa, kuulosuojaimet). 3.5 Mielenterveyden ongelmat Mielenterveyden ongelmat voivat ilmetä ja vaikuttaa eri tavoin ja eri kestoisesti: toisilla tilapäisesti ja ajoittain ja toisilla pitkäaikaisesti tai melko pysyvästi. Ne voivat ilmetä masentuneisuutena, ahdistuneisuutena, syömishäiriöinä tai psykoottisina oireina. Mielenterveysongelmat ovat hyvin yleisiä, joka neljännes kärsii niistä jossain vaiheessa elämäänsä. Vakavaakin sairautta on hankala, milteipä mahdoton, ennakoida. Mielenterveydenongelmat ovat siinä mielessä meitä kaikkia koskettava asia, että kukaan ei varsinaisesti ole suojassa tai voi suojautua niiltä. Nuoruus ja opiskeluaika ovat riskiaikoja sairastua mielenterveyden ongelmiin, joskin perimä on myös vahvasti mukana mielenterveysongelmiin sairastumisen alttiudessa. Tärkeintä on kuunnella opiskelijaa ja löytää hänelle sellainen realistinen ja kannustava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Liian tiukka opiskelutahti voi ajaa mielenterveyden ongelmiin, mutta myös liian pienet vaatimukset altistavat niille. Ongelmista puhuminen ja niihin sopivien ratkaisumallien esiin nostaminen ja läpikäyminen useasti auttavat. Myös sillä, että saa puhua hankaliksi kokemista asioista, on suuri merkitys. Opiskelussa mielenterveydenongelmat on hyvä ottaa huomioon mm. 8

9 joustavina suoritusmahdollisuuksina joustavina tehtävien palautuspäivinä aineistojen saatavuutena myös verkossa kannustavana ilmapiirinä yksilöllisen tuen saatavuutena. Mielenterveysongelmat eivät välttämättä suoranaisesti vaikuta opiskeluun, mutta hankaluuksia voi aiheuttaa seuraavat seikat: Opiskelijan voi olla vaikeaa sulkea pois ympäristön ärsykkeitä. Tällöin työskentely keskeytyy helposti, ja tiedon prosessointi ja haltuunotto voi olla työläämpää. Opiskelijan voi olla hankalaa suunnitella työskentelyään sekä keskittyä pitkään yhtäjaksoisesti. Lääkkeiden mahdolliset sivuvaikutukset, kuten keskittymisvaikeudet, levottomuuden tunne tai väsymys, voivat haitata opiskelua. 3.6 Huonokuuloisuus, kuurous Kuuro opiskelija käyttää yleensä äidinkielenään viittomakieltä ja osallistuu opetukseen tulkin välityksellä. Huonokuuloinen opiskelija kommunikoi yleensä puheella ja käyttää kuulemisessa apuvälineenä kuulokojetta tai sisäkorvaistutetta. Apunaan huonokuuloinen opiskelija voi käyttää myös: muita teknisiä apuvälineitä huulilta lukemista kuulemisen tueksi viitottua puhetta tai viittomakieltä. Opiskelija yleensä itse tietää parhaiten ne asiat, mitkä tukevat tai hankaloittavat opiskelua eniten ja asiasta kannattaa siten keskustella hänen kanssaan. Oppimismenetelmiin ja opetustilojen valintaan tulee kiinnittää huomiota. Luokkatiloista voi minimoida kaikuisuutta ja melua käyttämällä huopatyynyjä tuolien ja pöytien jaloissa Saatavilla tulisi myös olla induktiosilmukka. 9

10 Valmistautumisella ja sillä, että saa materiaalit etukäteen, on valtava merkitys. Tilanteissa, joissa tulkin täytyy ensin perehtyä materiaaleihin tai esimerkiksi tilanteissa, joissa opiskelijatoverit pitävät esitelmiä, on hyvä olla kirjoitettu materiaali mukana kuullun tueksi. Kuulo-ongelmista kärsivällä opiskelijalla saattaa olla mukanaan kaksi tulkkia: toinen kuullun ymmärtämiseen ja toinen kirjoittamiseen. Tulkit tekevät yhteistyötä keskenään ja tilanteet ja tilat täytyy suunnitella siten, että opiskelija voi nähdä yhtä aikaa valkokankaan, opettajan ja tulkin. Muutamia helpottavia asioita: Pyri valitsemaan sellainen tila, jossa on kiinteä induktiosilmukka. Huolehdi valaistuksen riittävyydestä: tulkin ja opettajan tulee näkyä hyvin. Käytä aina mikrofonia ja huolehdi sen toimivuudesta. Puhu selkeästi kohti kuulijoita. Havainnollista ja näytä käytännössä älä vain puhu. Huolehdi, että opetus- ja yleisötilaisuuksissa on riittävästi taukoja. Anna materiaalit ja tiedotteet kirjallisina tai tiedostomuodossa etukäteen sekä opiskelijalle että tulkille. Kun esität dvd-materiaaleja, huolehdi, että tekstitys on päällä. Huomioi tulkkaustekniset tarpeet: tulkin sijoittuminen, tarvittavat kalusteet ja riittävä tila, tarvittaessa mikrofoni ja jatkojohto. 3.7 Näkövammaisuus, sokeus Heikkonäköiset ihmiset voivat nähdä monin eri tavoin, eivätkä heikkonäköiset ole keskenäänkään vertailukelpoisia: yksi ei näe lukea, mutta pystyy liikkumaan ilman valkoista keppiä, kun toinen puolestaan näkee lukea, mutta tarvitsee liikkumiseen apuvälineitä. On myös olemassa ihmisiä, joiden näkökyky on sokeaksi luokiteltavan tasolla, mutta tutussa tilassa he kykenevät liikkumaan muiden aistiensa avulla. Hämäräsokeus ja häikäistymisherkkyys liittyvät yleensä tiiviisti näkövammaisuuteen. Toiminnallisesti sokeaksi luokiteltava ihminen voi nähdä jotain, esim. valonkajoa. Täydellinen sokeus on erittäin harvinaista. Kohdatessasi sokean tai näkövammaisen puhuttele häntä nimeltä. Kerro myös oma nimesi. Keskustellessa on myös hyvä ilmoittaa kun poistuu tilanteesta, jottei näkövammainen jatka keskustelua tietämättä sen jo päättyneen. Ohjaukseen on kiinnitettävä huomiota varsinkin aluksi, kun tilanteet, tilat ja käytänteet ovat uusia ja vieraita. Yleensä ohjauksen tarve vähenee kun tilat ja talon tavat tulevat tutuiksi ja luokkatilatkin alkavat löytyä. Opetustilanteessa kannattaa huomioida seuraavat asiat: paperitiedotteita käytettäessä tulee fonttikokona olla vähintään 12 pistettä käytä selkeästi luettavaa päätteetöntä fonttityyppiä, esimerkiksi Arial asettele kuva ja teksti erikseen, taustakuvat vaikeuttavat hahmottamista käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan värien välillä puhu luentotilanteessa kaikki seikat, mitkä näkyvät luentojen etukäteissuunnittelu ja materiaalin toimittaminen ennakkoon oppimateriaaleja suunnitellessa kannattaa tarkistaa niiden saatavuus apuvälineiden kanssa yhteensopivan tekniikan käyttö auttaa osallistumaan täysipainoisesti opetukseen opetuksessa on hyvä miettiä korvaa- 10

11 via tehtäviä sellaisten tilalle, joita on mahdoton tehdä. Vaaranpaikat on myös hyvä tunnistaa: ovet joko auki tai kiinni portaiden ja rappusten merkitseminen, jottei kompastu / tipahda. ulko-ovella äänitunniste, jotta sen pystyy löytämään. Opaskoira on näkövammaisen apuväline. Opaskoiran kanssa saa mennä moniin sellaisiinkin paikkoihin, joihin menemisen järjestyslaki muilta koirilta kieltää. Opaskoiran kanssa saa mennä myös terveydensuojeluasetuksen tarkoittamaan elintarvikehuoneistoon. Kun opaskoira on valjaissa, se on silloin töissä eikä sitä saa häiritä. Missään tapauksessa koiraa ei pidä silittää, puhutella eikä muutenkaan puuttua sen työskentelyyn. Varsinkin nuoren koiran työ häiriintyy jopa katselusta. Missään tapauksessa opaskoiralle ei pidä antaa syötävää ulkopuolisen toimesta. 3.8 Liikuntavammaisuus Liikuntavamma voi olla synnynnäinen tai seurausta tapaturmasta tai sairaudesta. Liikuntavammaisilla opiskelijoilla itsenäinen toiminta ja liikuntakyky ovat heikentyneet joko tilapäisesti tai pysyvästi. Liikuntavamman vaikutus on yksilöllinen, ja vamma voi vaikuttaa pelkän liikkumiskyvyn lisäksi mm. käsien käyttöön, koordinaatioon, tasapainoon ja jaksamiseen. Liikuntavammaisella voi olla mukanaan myös muita apuvälineitä kuin pyörätuoli, mm. avustajakoira, joka opaskoiran tavoin on oikeutettu pääsemään tiloihin käyttäjänsä kanssa. Liikuntavammainen henkilö osaa yleensä itse kertoa ja kuvailla parhaiten opiskelua helpottavat ja estävät asiat. Liikuntavammaisen opiskelijan kanssa tulee kiinnittää huomiota ensisijaisesti fyysisiin esteisiin, jotta tarvittaviin paikkoihin on mahdollista päästä. Liikkumisen mahdollistaminen on myös turvallisuuskysymys. Opiskelijan toimintakyky vaihtelee suuresti tilanteesta ja tilasta riippuen. Liikuntavammaisen ihmisen arkeen monet luonnolliset asiat vaikuttavat myös suuremmin, esimerkiksi paksu lumituisku voi joissain tapauksissa olla este paikalle saapumiseen. Muutamia neuvoja ja huomioonotettavia seikkoja: luokassa, käytävillä, hississä jne. pitäisi olla riittävästi tilaa myös erilaisia liikkumisen ja opiskelun apuvälineitä käyttäville opiskelijoille tilassa pitäisi olla tarjolla erilaisille käyttäjille soveltuvia ja säädettäviä kalusteita, esimerkiksi erillinen pöytä ja tuoli opiskelijalla saattaa olla käytössään apuvälineitä, esimerkiksi kannettava tietokone esitykset ja luentomateriaali ovat etukäteen opiskelijan saatavilla sopivassa muodossa opiskelijalla voi olla avustaja, joka avustaa esimerkiksi muistiinpanojen tekemisessä ääni- tai kuvatallenteiden tekeminen omaan opiskelukäyttöön voi olla tarpeen mahdollisesta tilan vaihtumisesta tai opetuksen peruuntumisesta ilmoitetaan viipymättä esimerkiksi tekstiviestillä esitykseen voi osallistua myös etäyhteydellä. 11

12 Lähteet ja lisätietoa ADHD-liitto ry: Autismi- ja Aspergerliitto ry: Erilaisten oppijoiden liitto ry: ESOK-verkosto: Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke : Invalidiliitto: Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö. Saatavilla: Kumpuvuori, J & Högbacka, M Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet Suomessa. Ihmisoikeus instituutti - Institutet för mänsliga rättigheter Åbo akademi. Kuurojen Liitto ry: Niemelä, A Joutuu vähän taisteleen. Tutkimus vammaisten ja kuurojen nuorten koulutuspoluista. OTUS. Saatavilla: otus29.pdf/. Näkövammaisten Keskusliitto ry: Pietilä, P Liikkumisen vaikeuksista ajan hallintaan. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa. Esok-hanke. Saatavilla: Suomen Mielenterveysseura: Suomen perustuslaki /731. Yhdenvertaisuuslaki /21.

13 LIITE 1 ESTEETTÖMYYS HAKUVAIHEESTA TUTKINTOON Ennen valintakokeita Hakijalla on opiskelupaikkaa harkitessaan oltava saatavilla esteetön, mahdollisimman ajantasainen, kattava ja totuudenmukainen kuvaus oppilaitoksen toimintakäytänteistä ja -ympäristöistä sekä opiskelusta ja sen edellytyksistä, edellytyksistä opiskeltavassa ammatissa ja työtehtävissä, joihin koulutuksessa hankittavat taidot antavat mahdollisuuden työllistyä sekä valintakokeesta ja yksilöllisistä järjestelyistä. Tiedotus- ja oppimateriaalien tulee olla saatavissa esteettömässä muodossa. Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisella hakulomakkeella osoitteessa Vieraskieliselle koulutukselle on oma suora osoitteensa www. admissions.fi. Valintakoe Oppilaitoksen on saatava tieto siitä, että joukossa on erityisryhmiin kuuluvia hakijoita, jotta he voivat valmistautua valintakoemenettelyihin. Heti, kun valintakoekutsu tulee, hakijan kannattaa ottaa itse yhteyttä oppilaitokseen. Valintakokeita järjestettäessä ensiarvoisen tärkeää on, että järjestelyt on tehty siten, että ne ovat esteettömät ja mahdollistavat täysipainoisen valintakokeisiin osallistumisen. Valintakoemateriaalien on oltava tiedossa jo hyvissä ajoin, jotta ne voidaan muokata siihen muotoon, missä hakija tarvitsee ne. Oppilaitoksen on huomioitava fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys valintakoejärjestelyissä. Valintakokeen esteettömyyden onnistuminen antaa hakijalle kuvan myös opiskelun esteettömyyden onnistumisesta. Opintojen aloittaminen Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan sellaisessa muodossa, että ne ovat esteettömästi saavutettavissa. Uuden opiskelijan tulee tietää yhteyshenkilöt, jotta tarvittavia erityisjärjestelyjä päästään suunnittelemaan ennen opintojen aloittamista. Oppilaitoksen kannattaa tiedustella opiskelijalta itseltään, miten hän haluaa erityisyyteensä suhtauduttavan. Erityiseksi tekeviä asioita on niin monenlaisia; toiset näkyvät ja toiset taas eivät. Monesti vammoista on hyvä kertoa koko opiskelijaryhmälle, jotta voidaan välttää ennakkoluulojen syntymistä ja romuttaa jo olemassa olevia. Myös henkilökunnan kannattaa korostaa, että opiskelija on kuin kuka tahansa kaikkien muiden joukossa. Erityisyyttä ei kannata korostaa liikaa, eikä asioista tehdä hankalampia kuin ne ovat. Toiset eivät halua puhua asioistaan julki- sesti. Sitäkin täytyy kunnioittaa ja antaa mahdollisuus kertoa asioista sitten, kun se luonnolliselta tuntuu. Opinnoissa on hyvä järjestää säännöllisesti tapaamisia, joissa voi keskustella, mitkä ovat opintoja edistäviä ja mitkä opintoja hidastavia käytänteitä. Opiskelijan kannattaa olla aktiivinen ja opettajan avoin. Eihän kukaan muu voi asioita tietää niin hyvin kuin sellainen ihminen, joka vammansa tai rajoitteensa kanssa joka päivä elää ja selviytyy. Vammaisjärjestöjen ja

14 tukiyhdistysten ammattitaitoa ja tietoa kannattaa käyttää hyväksi, ja ottaa rohkeasti yhteyttä niihin. Yleensä hyvät ja toimivat käytännöt muovautuvatkin opintojen myötä niin, että opinnot sujuvat mutkattomasti. Avainsana taitaakin olla vammasta tai diagnoosista riippuen joustavuus. Tavoite voi olla sama kaikille, keinot sen saavuttamiseksi hyvinkin erilaiset. Myös tietynlaista tarkoituksenmukaisuutta kannattaa myös pohtia opintojen varrella, mutta siitäkin huolimatta täytyy muistaa se, että yleensä erityisryhmään kuuluva ei missään tapauksessa halua selviytyä yhtään sen helpommalla kuin muutkaan vaan olla tasavertainen. Lentävä lause kun keinot loppuvat, luovuus lisääntyy, pitää aukottomasti paikkansa. Opintojen päättymisvaiheessa Opintojen loppusuora on se paikka, missä jokainen opiskelija tarvitsee yleensä enemmän ohjausta. Harjoittelut saattavat lisätä ohjauksen ja kannustuksen tarvetta. Joskus harjoittelupaikan löytäminen voi muodostua esteeksi, työnantajien ennakkoluuloisuuden vuoksi. Yhteistyötä työelämän kanssa tulee tehdä positiivisessa hengessä ja ennakkoluuloja hälventäen. Hyvin sujuneiden opintojen ja saavutetun tutkinnon jälkeen avautuvat työelämän uudet ja monet haasteet. Toivottavasti useat pääsisivät tähän tilanteeseen siten, että opiskelusta jäisi positiivinen fiilis ja into alalle. Tie saa olla kivinen, muttei karikkoinen!

15 LIITE 2 SININ TARINA Sini on 20-vuotias nuori nainen. Hän on juuri kirjoittanut ylioppilaaksi. Lukioaika oli hänelle todella hankala. Ensimmäisestä lukiovuonna lähtien hän tunsi olonsa vaikeaksi oppitunneilla. Hän koki, että ryhmästä ryhmään siirtyminen ja joutuminen koko ajan uusien ihmisten kanssa kasvokkain oli hänelle liian kova stressi. Hän alkoi välttää tilanteita, joissa joutui esiintymään. Lopulta tilanne kävi niin hankalaksi, ettei hän enää tullut kouluun niinä päivinä kun tiesi, että joutuisi pitämään jonkin esitelmän tai luvassa olisi jokin ryhmätyö. Kursseja jäi suorittamatta ja lukuisat poissaolot, joille ei ollut syytä, aiheuttivat kitkaa myös opettajien kanssa. Sini olisi selviytynyt lukiosta huomattavasti paremmalla päättötodistuksella, mutta numerot jäivät alhaisiksi, koska häneltä jäi paljon tehtäviä tekemättä. Onneksi hän sai näyttää koko osaamisensa ylioppilaskirjoituksissa. Kirjoitukset menivätkin hyvin. Sinin oli helppo keskittyä, koska kukaan ei tuijottanut, eikä keneenkään tarvinnut ottaa kontaktia, vaan kirjoitukset sai hoitaa omassa rauhassa. Sinin jännitysongelma ei varsinaisesti lukiossa tullut koskaan tietoon. Sini oli yrittänyt kerran puhua asiasta opolle, mutta hän oli saanut vastauksen, että jokaista jännittää eikä siitä kannata tehdä numeroa. Nyt hän on hakeutumassa ammattikorkeakouluun opiskelemaan ja haluaa hoitaa ongelmansa kuntoon, koska ei halua opinnoista samanlaista tuskataivalta, kuin lukio oli. Sini täyttää yhteishakulomakkeen internetissä. Hänen mielestään lomake on hyvä, koska sen saa täydentää omassa rauhassa yksinään. Tämän jälkeen luvassa on odottelua, mutta onneksi Sini kutsutaan valintakokeisiin. Valintakoekutsun saavuttua Sini ottaa heti selvää asioista ja on puhelimitse yhteydessä koulutusohjelman opinto-ohjaajaan. Opinto-ohjaaja on hyvin kiinnostunut auttamaan ja järjestelyistä sovitaan. Sinille tärkeintä on tietää, miten valintakoepäivä etenee. Tällä tavoin hän voi asennoitua ja valmistautua siihen. Psykologin haastattelu on järjestetty siten, että Sinin vuoro on loppupäivästä. Hän voi siis saapua valintakokeisiin myöhemmin ja turhat odottelut ihmispaljoudessa jäävät vähemmäksi. Huolimatta siitä, että Sinillä on jännittämisongelma, hän kuitenkin uskoo pystyvänsä suoriutumaan valintakokeen eri osioista. Pienten erikoisjärjestelyjen ansiosta Sinin valintakokeet menevät hyvin, vaikkakin hän joutuu useaan kertaan käymään wc:ssä rauhoittelemassa itseään ja keräämässä lisävoimia. Pienoisilla järjestelyillä voidaan tehdä olosuhteet mahdollisiksi siten, että niiden lopputulos ja tarkoitus eivät kuitenkaan muutu. Tässä tapauksessa Sini osallistui kaikkiin samoihin valintakokeen osioihin kuin muutkin hakijat, mutta useita tunteja kestävä odottelu vieraassa ympäristössä ja uusien ihmisten keskellä olisi todennäköisesti ollut hänelle liikaa. Keskustelu asiasta etukäteen auttoi, jotta Sini pystyi jäsentämään tilanteen ja toimimaan kuten pitikin. Kyseisessä esimerkissä jännitysongelma on olemassa, mutta se on sen laatuinen, että pienillä toimenpiteillä Sini kykenee selviytymään opiskeluista ja tulevasta työelämästä. Joissain tilanteissa hän vain tarvitsee hieman apua ja aikaa.

16 Yhteystiedot Centria ammattikorkeakoulu Talonpojankatu 2, Kokkola p. (06) , faksi (06)

Esteetön opiskelijavalinta S U O S I T U S J A O P A S

Esteetön opiskelijavalinta S U O S I T U S J A O P A S Esteetön opiskelijavalinta S U O S I T U S J A O P A S Tämän oppaan on julkaissut valtakunnallinen korkeakoulujen esteettömyyshanke, ESOK. Hanke toimii Opetusministeriön tuella 2007 2009 ja sitä koordinoivat

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ESTEETÖN OPISKELIJAVALINTA -SUOSITUS

KORKEAKOULUJEN ESTEETÖN OPISKELIJAVALINTA -SUOSITUS KORKEAKOULUJEN ESTEETÖN OPISKELIJAVALINTA -SUOSITUS ESOK-hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006-2009 www.esok.fi Diak SISÄLTÖ Johdanto...3 I Esteetön opiskelijavalinta -suositus...4

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi oppimaan hanke Kuntoutussäätiö Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Työryhmä: Seija

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Opi Oppimaan hanke (2006 2010)

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Opi oppimaan hanke Kuntoutussäätiö Kirjoittajat: Seija Haapasalo, Johanna Korkeamäki, Johanna Nukari, Ulla Reiterä-Paajanen, Anna-Leena Saarelainen Koonneet: Karoliina Ahonen

Lisätiedot

Esteettömästi saavutettavissa

Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 ILONA TANSKANEN & TUIJA SUOMINEN-ROMBERG (TOIM.) Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Kannen

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Julkaisija Museovirasto Toimittaja Mikko Teräsvirta PäätoimiTTaja Minna Karvonen Piirrokset Tiina Miettinen taitto Iris Krusius isbn 978-951-616-171-9

Lisätiedot

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Työryhmä Seija Haapasalo Johanna Korkeamäki Heidi Laurila

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

OPISKELUTULKKAUS Kuurojen Liitto ry 2006

OPISKELUTULKKAUS Kuurojen Liitto ry 2006 OPISKELUTULKKAUS 2006 OPISKELUTULKKAUS 2 1. OPISKELLEN ETEENPÄIN 3 1.1. Kuuro opiskelija? 3 1.2. Miksi opiskelutulkkia tarvitaan? 3 1.3. Mikä opiskelutulkki on? 3 1.4. Mistä saa lisätietoja? 3 2. YLEISTÄ

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä

Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä Lukijalle Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi vammaisuuden

Lisätiedot

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma 2012 OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS

Lisätiedot

Salla Jutila ESTEITTÄ PITKIN MATKAA. Lapin ohjelmapalvelutarjonnan esteettömyys. Pro gradu -tutkielma

Salla Jutila ESTEITTÄ PITKIN MATKAA. Lapin ohjelmapalvelutarjonnan esteettömyys. Pro gradu -tutkielma Salla Jutila ESTEITTÄ PITKIN MATKAA Lapin ohjelmapalvelutarjonnan esteettömyys Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/ Matkailututkimus Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA

LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA Hanna Hämäläinen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot