Ammatillinen opiskelu ja siinä ohjaaminen. Jouko Ignatius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillinen opiskelu ja siinä ohjaaminen. Jouko Ignatius"

Transkriptio

1 Ammatillinen opiskelu ja siinä ohjaaminen Jouko Ignatius

2 Opettajan/ryhmäohjaajan tulee tuntea hyvin opetussuunnitelman rakenne, sisältö ja vuosisuunnitelma. opetussisällöt tulee käydä aina opiskelijoiden kanssa läpi ja selventää miten niiden opetus on käytännössä tarkoitus järjestää. arviointikriteerit ja arviointiin vaikuttavat asiat tulee tuoda opiskelijoille esille jokaisen opiskeluperiodin alussa. jos opiskeluperiodiin kuuluu näyttö, niin se tulee olla myös opiskelijoiden tiedossa ennen varsinaista ammatin opiskelua ja/tai työssäoppimisjakson alkua. opiskelijoille tulee kertoa minkä laajuinen näytön tulee olla ja mitkä ovat sen arviointikriteerit. opiskelija voi itse pääosin neuvotella työpaikkaohjaajan kanssa näytön käytännön järjestelyistä. opiskelijalle tulee kertoa, että hän on kaiken oppimisen keskeisin henkilö. Vain hän voi viimekädessä vaikuttaa/päättää kuinka paljon hän omaksuu asioita.

3 kun opiskelun perusasiat alkavien opintojen osalta on kerrottu, on aika sopia yhdessä miten opiskelu on hyvä käytännössä hoitaa ja onko opiskelijoilla erityistoivomuksia. opiskelijoiden kanssa käydään keskustelu, johon opiskelijoilla on mahdollisuus valmisteluvaiheessa vaikuttaa, mutta kun sopimukseen on päästy, niin opettaja ottaa ohjat käsiin ja on selkeästi ohjaten laivan kapteeni. jokaisesta opinnosta on hyvä tehdä verkko-opintomateriaali esim. moodleen. ensimmäinen tehtävä voisikin olla pohdintatehtävä, missä opiskelija pohtii yksilöllisesti mitä hän opetukselta/opiskelulta odottaa. Näin saavutetaan psykologinen sopimus, mikä on hyvin tärkeä saavuttaa, kun aiotaan saada hyviä oppimistuloksia. opettajan tulee kertoa realistisesti ja perustella mitkä asiat opiskelijoiden toiveista voidaan toteuttaa ja mitkä asiat eivät saata toteutua. Opettajan tulee kertoa myös omat toiveet ja pakolliset asiat mitkä on oltava suoritettuna kunkin opinnon osalta, että se on hyväksyttävissä. Näin opiskelija tietää mitä häneltä odotetaan.

4 kun opiskelijoilla on käytössä verkko-opiskeluaineisto ja siihen liitettyjä tehtäviä, niin opiskelija voi työnopetuksen työvaiheiden välillä, tai työmaalle lähtöä odotellessa käydä niitä tekemässä. Näin opiskelijan turhauttava odottelu jää pois ja hän voi keskittyä oppimistehtäviin. ennen asiakastyömaan tai harjoitustyön aloitusta kannattaa moodleen laatia työturvallisuuteen liittyvä riskikartoitustehtävä, jonne opiskelija dokumentoi ne asiat jotka työturvallisuuteen liittyen on huomioitava kussakin työssä. opettaja voi linkittää lähdeaineistoksi työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja ohjeistukset, joita opiskelija voi käyttää apuna riskikartoitustehtävää tehdessä. viimeiseksi opiskeluaiheen tehtäväksi kannattaa tehdä moodleen itsearviointitehtävä, missä opiskelija pohtii mitä on tehnyt ja oppinut ja missä asioissa on vielä erityistä kehittymistarvetta.

5 Huomioita opetukseen liittyen: ota opiskelijat yksilöllisesti huomioon opetustilanteessa. ota myös opiskelijoiden vertaisohjaus käyttöön opetustyössäsi. ota rohkeasti selkeä ohjaajan rooli neuvotellessa työpaikan kanssa työssäoppimisesta ja ota opiskelija mukaan keskusteluihin mahdollisimman alkuvaiheessa. ohjaa työpaikkaohjaajaa huomioimaan myös työturvallisuusasiat. kerro rehellisesti opiskelijan valmiuksista työpaikkaohjaajalle ja siitä mitä erityisesti tulisi huomioida opiskelijan opetuksessa. käy riittävän usein työssäoppimispaikalla ja keskustele työpaikkaohjaajan kanssa. Ole paikalla kun työpaikalla tehdään arviointia ja kerro mitä arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota. anna kirjallista palautetta wilman ja moodlen kautta. puutu välittömästi opiskelijan ongelmakäyttäytymiseen, kahden kesken, kiihtymättä.

6 Ota opiskelijat mukaan tekemään oppimateriaalia. Valokuvien ja videoleikkeiden avulla opiskelijat voivat tehdä opetustuokioita oppimistaan asioista käyttämällä esim. PowerPoint ohjelmaa. Näin opiskelijat joutuvat kertaamaan oppimiaan asioita ja uudet opiskelijat saavat sopivan havainnollista oppimateriaalia moodle- sivustoilleen.

7 Huomioita jatkuu - korosta mieluummin opiskelijan vahvuuksia ja osaamista enemmän, kuin sitä mitä hän ei vielä osaa. Näin tuet hänen itsetuntoa ja alennat rimaa hakea töitä. - anna opiskelijoille rohkeasti vastuuta ja osoita, että luotat heihin. Vastuuta opiskelijoita myös henkilökohtaisesti. - ota opiskelijat melko nopeasti neuvotteluihin mukaan työn teettävien asiakkaiden kanssa. - tiedota opiskelijoille, kun joudut poistumaan opiskelutilanteesta, niin he eivät ihmettele minne opettaja on kadonnut. - Kun olet opetustilanteessa, niin älä anna matkapuhelimen keskeyttää opiskelijoiden kanssa tapahtuvaa keskustelu- tai opetustilannetta.

8 opintojakson ja tutkinnonosan päätyttyä alan opettajien tulee yhdessä tiimityönä pohdiskella opiskelijoiden poissaoloihin ja arviointiin liittyvät asiat. Näin yhteinen linja säilyy ja opiskelijoille välittyvät selkeät, yhteisesti sovitut toimintamallit. tärkeintä kaikessa on, että opettaja on esimerkkinä täsmällisyydessä, oikeudenmukaisuudessa, työturvallisuudessa ja työmoraalissa. Opettajan ylimielisyydellä ja itsensä korostamisella ei opetustyössä tule menestymään. Opiskelija ei opi, vaikka tekisit miten paljon töitä hänen puolestaan. Opiskelijan on itse annettava tehdä virheitä ja kannustettava kokeilemaan/harjoittelemaan. Opiskelijat ovat entistä lyhytjännitteisempiä, mutta älä lähde siihen mukaan, vaan vaadi toistoja.

9 Opettajan tulee antaa selkeät ohjeet ja päivän tavoitteet opiskelijoille joka päivä ja pitää niistä kiinni, että opiskelijan luottamus ohjaukseen säilyy. Jos ohjeet muuttuvat jatkuvasti, niin opiskelija joutuu/ päätyy ohjailemaan opiskeluaan vain omaan suuntaan ja se ei välttämättä suuntaudu oppimisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Voipa hän äänestää myös jaloillaan. Opettajan tulee noudattaa opetussuunnitelmaa ja välttää ottamasta tutkinnon osaan kuulumattomia harjoitustöitä tuttavilta miellyttääkseen sidosryhmiä. Pitää myös välttää ottamasta liian vaikeita töitä, vaikka niiden tekeminen opiskelijoiden edessä hivelisikin opettajan omaa itsetuntoa. Jos harjoitus- /asiakastyöt ovat niin vaikeita, että opettajan on ne itse tehtävä, niin opettajan opettajuus on pahasti hakusessa. Opettajan on pystyttävä pitämään kaikki opiskelijat tekemässä töitä. Jos opiskelijat joutuvat usein odottelemaan opettajan ohjausta työssä on opettajan ryhmänkäsittelytaidoissa paljon parannettavaa. On kannustettava aloittamaan myös töitä joita ei ole ennen tehnyt ilman, että opettaja on näyttänyt niiden tekemisen. Jos opettaja on tehnyt itsensä niin tärkeäksi, että hänen on kaikki näytettävä ennen kuin saa aloittaa, niin opiskelijat istuvat suurimman osan opiskeluajasta.

10 Jokaisesta tutkinnon osasta tulee opettajatiimissä määritellä ne harjoitustyöt, mitkä jokaisen opiskelijan on tehtävä. Kustakin harjoitustyöstä olisi hyvä laatia työkortti, mikä ohjaa opettajaa ja opiskelijaa työn suorittamisessa. Kannattaa luoda esim. moodle- tehtäväkurssi, mihin tutkinnonosittain laitetaan tehtäväkortit näkyviin. Näin opiskelija näkee mitkä pakolliset työt on tehtävä ja opettajan ohjaava arviointi paranee. Viimeiseksi työkortiksi voisi laittaa asiakastyö/työssäoppimistehtävän.

11 opettajan ei koskaan missään tilanteessa tule moittia työpaikkansa asioita tai muiden henkilökuntaan kuuluvien työtä opiskelijoiden tai ulkopuolisten henkilöiden kuullen. Opettajatiimin tulee sopia selkeästi kuka vastaa mistäkin. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Kunnioitetaan sitä missä kukin on hyvä ja jaetaan tehtävät siten, että opiskelijat saavat parhaan mahdollisen opin, mitä on annettavissa. luodaan sellainen ilmapiiri opettajatiimissä, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi, eikä kenenkään tarvitse esittää parempaa kuin onkaan. Ei ole kenenkään etu, jos olemme mustasukkaisia opetuksellisista asioista ja pimitämme tietoamme. Luodaan keskusteleva ja toisia kunnioittava ilmapiiri, missä oman alan kehittämisjutusteluista tulee päivittäistä aivoja kutittavaa hupia.

12 MISTÄ VOIDAAN HAVAITA JA HUOMATA, ETTÄ OPISKELIJALLA ON: Taito suunnitella opiskeluaan ja työskentelyään? opiskelija pohtii mitä tarvitaan työskentelyyn opiskelija tietää miksi opiskelee, päämäärätietoisuus opiskelija haluaa itse, miksi ja mitä, on kiinnostunut alasta opiskelijalla on käsitys alan vaatimuksista opiskelija esittää kysymyksiä opiskelija viestii opettajan kanssa, kaksisuuntainen dialogi opiskelija valikoi oikeat työmenetelmät ja välineet Taito säädellä opiskeluaan ja työskentelyään? opiskelija tekee ja osallistuu hopsin tekemiseen opiskelija on kiinnostunut vaihtoehdoista opiskelija harkitsee ja pohtii valinnaisten opintojen merkitystä opiskelija tekee oikeaan aikaan suoritukset, ajankäytönhallinta opiskelija on kiinnostunut suoritusten arvioinneista ja pyytää palautetta onnistumisesta opiskelija seuraa omaa tilannettaan opintosuoritusrekisteristä opiskelija hakee itsenäisesti TOP paikkoja Taito opiskella ja työskennellä? opiskelija hyödyntää omat vahvuutensa ja oppimistyylinsä = tietoisuus omasta itsestä ja opiskelustrategioista opiskelija hyödyntää Minä oppijana tietoa opiskelijalla on päämäärä tietoisuus ja selkeä oma tavoite opiskelija tekee tehtävät ja pyytää tarvittaessa apua opiskelija prosessoi tiedon hankintaa opiskelija tunnistaa oman osaamisensa rajat Taito arvioida opiskeluaan ja työskentelyään? opiskelija osaa soveltaa oppimaansa opiskelija osaa tehdä työsuunnitelman ja arvioida / verrata toteutumaa suunnitelmaa, ajankäytön arviointi opiskelija huomaa itse onnistumiset ja virheet opiskelija havaitsee puutteita menetelmissä tai välineissä opiskelija antaa palautetta pyytämättä opiskelija osaa pohtia käytettyä aikaa ja resurssia Kyky ottaa ja kantaa vastuuta omasta opiskelustaan? opiskelija huolehtii poissaolojen aikaiset aukkojen paikkaamiset opiskelija ilmoittaa poissaoloistaan ryhmäohjaajalle opiskelija palauttaa ja tekee annetut tehtävät aikataulussa opiskelija pyytää tukea kun ei osaa opiskelija huolehtii omalta osaltaan työympäristöstä ja välineistä opiskelija vastaa työrauhan säilymisestä ja kehittämisestä opiskelija noudattaa sääntöjä ja kehittää niitä opiskelija tunnistaa ja tunnustaa omien toimiensa seuraukset Vuorovaikutustaidot? opiskelija on aktiivinen kuuntelija ja keskustelija opiskelija ilmaisee itseään opiskelija antaa myös muille tilaa keskustelussa opiskelijalla on halu ja kyky tehdä yhteistyöskentelyä opiskelija on halukas kuulemaan vaihtoehtoja ja tarvittaessa muuttamaan omaa käsitystään opiskelija on aktiivinen auttaja, huomioi toiset opiskelija ymmärtää ja hyväksyy toisten erilaisuuden, puuttuminen kiusaamiseen opiskelija pitää huolen hyvästä ilmapiiristä opiskelija tekee ehdotuksia

13 Mitä maalarin olisi hyvä hallita omassa työssään värisuunniteluun ja kuviointimaalaustöihin liittyen? Kerro käytännön esimerkkejä milloin maalari tarvitsee värisuunnittelutaitoja. Kerro käytännön esimerkkejä siitä, mihin maalarit tekevät kuviointimaalaustöitä. Mitkä tiedot ja ominaisuudet tekevät maalarista hyvän värisuunnittelijan ja mitä taitoja pitäisi olla maalarilla, joka kuvioi seiniä? Mitä tietoja ja taitoja sinä haluaisit erityisesti oppia värisuunnittelu ja kuviointimaalaus-opintojaksolla. Mitkä asiat vaativat sinulta erityistä huomiota, että suoriudut tästä opintojaksosta hyvin, eli mitä uhkia on sille, että et oppisi kaikkia niitä asioita joita pitäisi oppia. Mitkä asiat toiminnassasi puoltavat sitä, että tulet onnistumaan ja oppimaan ne työt, mitä pitääkin. Pohdiskele laajasti ja keskittyen, että mitä taitoja ja tietoja tulisi olla maalarilla, joka menee tekemään huoneistoremonttia itsenäisenä yrittäjänä. Aloita pohdiskelu ensin käytännön tasolta, eli helpoimmasta päästä. Sinun on ensin pohdiskeltava/päätettävä, että mitä eri asioita/töitä yleensä remontissa teetetään. Koita miettiä asiaa aina asiakkaan kannalta/näkökulmasta.

14 Edellisessä tehtävässä pohdiskelit mitä tietoja ja taitoja maalarin tulisi hallita huoneistoremontissa. Vertaa näitä asioita tämän hetkiseen osaamiseesi ja kirjoita tähän, että mitkä asiat sinä jo hallitset ja mitkä asiat kaipaavat vielä harjoittelua. On toki otettava huomioon, että ammattilaiseksi tullaan vasta työelämässä saadun kokemuksen kautta, mutta voit silti verrata tämä hetkistä osaamistasi ammattilaisen osaamiseen. Pohdiskele itsearvioinnissasi myös mitkä ovat valmiutesi sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta katsottuna. Sisäinen yrittäjyyden osa-alue sisältää esim. seuraavia taitoja: toimia oma-aloitteisesti (aloitekyky), -asiakaslähtöisesti (asiakaspalvelu), kehittää yrityksen toimintoja, laatutietoisuus jne. Kirjaile vielä ajatuksiasi, että mistä käytännön toimintatavoistasi esim. asiakas, työkaverit ja opettaja ovat voineet huomata em. osaamisesi. Tee vielä itsearviointi siitä, että mitkä ovat sinun valmiudet seuraavissa alla luetelluissa asioissa ja miten se on näkynyt sinun käytännön toiminnoissa koulussa ja työssäoppimisjaksoilla. Työn suunnitteluvalmiudet (osaatko hahmottaa mitä pitää tehdä, mitä raaka-aineita tai työkaluja tarvitaan, paljonko raaka-aineita tarvitaan? Tunnistanko työn mahdolliset riskit/työturvallisuuteen liittyvät asiat? Osaanko hahmottaa kuinka pitkää työssä tulee menemään jne.) Säännöllisyys ja sovituista asioista kiinni pitäminen, tulenko ajoissa paikalle ja ilmoitanko heti jos joudun olemaan poissa. Jäänkö herkästi kotiin, eli onko muut asiat tärkeämpiä kuin työ tai koulu (sitoutuminen). Palautanko koulutehtävät ja arviointilomakkeet ym. ajoissa, vai pitääkö opettajan siitä usein muistuttaa? Työn hallinta käytännössä, oikea työjärjestys, laatu ja nopeus/tuottavuus. Itsensä kehittäminen (Missä minä olen jo riittävän hyvä ja mitä taitoja minun on kehitettävä?) ja laatutietoisuus (osaanko katsoa mihin laatuun työt on tehtävä ja joko työ on riittävän/sopivan hyvä?) Vastuullisuus, Otanko vastuun asiakastyön valmistumisesta ja koulussa tehtävien palauttamisesta sovittujen aikojen puitteissa? Otanko vastuun siitä, että omalta osaltani teen kaikkeni, että opin minulle opetetut asiat/työtekniikat. Vuorovaikutus, otatko huomioon työ- ja opiskelukaverit, vai onko oman edun tavoittelu enemmän esillä toiminnassani? Mitkä ovat minun kommunikaatiotaidot? Selvitänkö työssä ja koulussa tulleita asioita ihmisten kanssa luontevasti, vai tuntuuko se epämiellyttävältä. Annanko mieluummin muiden päättää asioista ja kysellä miten pitäisi toimia? Tuleeko usein riitaa työ-/opiskelukavereiden tai opettajien kanssa? Osaanko kuunnella asiakasta ja hänen toivomuksiaan, sekä ottaa ne huomioon työssäni?

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa T yö pa i k k a - kouluttajan rooli Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa koulutusta koskevissa asioissa. Työsi painottuu erityisesti työssä oppimisen ohjaukseen. Parhaimmat

Lisätiedot

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Työssäoppimisen oppimisprosessin suunnittelu... 5 1.1 ToPo Työpaikalla tapahtuvan (työ)oppimisprosessin

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella.

Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella. VEDOS Ohjaa ja opasta onnistuneen työssäoppimisen tueksi Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella. Opiskelija (nimi ja puh.) Oppilaitoksen edustaja (nimi ja puh.) Elinikäisen

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot

2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ

2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ Tukea työnhakuun 2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ 1. TYÖELÄMÄVALMIUDET JA TYÖNANTAJAN ODOTUKSET 6 2. MINÄ TYÖNHAKIJANA 9 2.1. OSAAMISENI JA VAHVUUTENI 9 2.2. KOULUTUKSENI 11 2.3. TYÖKOKEMUKSENI

Lisätiedot