KAUPUNKISTRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET KONSERNIHALLINNOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKISTRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET KONSERNIHALLINNOSSA"

Transkriptio

1 KAUPUNKISTRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET KONSERNIHALLINNOSSA Kh Kaupunginjohtaja Rantanen: "Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian. Sitä täydentävät toimialakohtaiset strategiat sekä tärkeimpiin poikkihallinnollisiin tehtäviin (esimerkiksi henkilöstöstrategia) laaditut erillisstrategiat. Kaupunkistrategian johtamisnäkökulmana on toimiva päätöksenteon tamperelainen malli. Sen perusajatuksena on säilyttää kaupungin kyky tarvittaessa päättää nopeasti suurista ja vaikeistakin asioista. Päätöksentekokyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen katsotaan tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi, joka mahdollistaa kaupungin tavoitetietoisen ja menestyksellisen johtamisen. Jo lähitulevaisuudessa kaupunki kohtaa mittavia haasteita järjestää palvelutuotanto ja sen rahoitus kaupunkilaisia tyydyttävällä tavalla. Päätöksentekokykyyn vaikuttavia asioita ovat ensisijaisesti luottamushenkilöjohtamisen edellytysten parantaminen sekä luottamushenkilö- ja virkamiesjohtamisen hyvä yhteensovittaminen. Myös kaupungin keskushallinnon kyky keskittyä strategiseen ohjaukseen ja luottamushenkilöjohtamista palvelevien vaihtoehtojen tuottamiseen on laadukkaan päätöksenteon ja johtamisen kannalta oleellisen tärkeää. Vuosina valmisteltu ja vuoden 1993 alusta käynnistetty kaupungin nykyinen päätöksenteko- ja toimintamalli ei enää kaikilta osin täytä strategian vaatimuksia, vaan sitä on pystyttävä kehittämään. Kaupunginhallitus päätti , että kaupunginjohtajan johdolla aloitetaan kaupunkistrategian täytäntöönpanohanke, jonka keskeisenä asiana on arvioida ja uudistaa kaupungin päätöksenteko- ja toimintamallia siten, että työn tulokset ovat käytettävissä ja pantavissa täytäntöön viimeistään seuraavan vaalikauden vaihtuessa. Työtä ohjaa ja valvoo kaupunginhallituksen nimeämä strategiatoimikunta. Kaupunginjohtaja nimesi hankkeen asiakokonaisuuksia valmistelemaan kolme työryhmää, joiden tehtävät määriteltiin seuraavasti: - palvelutuotannon laadun ja palveluiden saatavuuden varmistaminen, - kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen sekä - strategisen johtamisen edellytysten parantaminen. Työryhmät saavat omat selvitystyönsä ja niistä laaditut raportit valmiiksi alkuvuoden 2003 aikana. Strategiatoimikunta käsittelee selvityksiä ja tekee niiden pohjalta mahdollisia kehittämisehdotuksia vuoden 2003 aikana.

2 Työryhmien työskentelyn rinnalla kaupunginjohtajan johdolla on valmisteltu myös konsernihallinnon välittömiä uudistustarpeita, jotka on tarpeen panna täytäntöön ja käynnistää viimeistään vuoden 2004 alusta lukien. Työryhmien selvitystyöt sivuavat toisiaan ja niiden tuloksia on tarkasteltava kokonaisuutena harkittaessa muutoksia nykyiseen toimintatapaan. Jäljempänä kuvatussa konsernihallinnon muutoksessa on jo huomioitu eräitä työryhmien selvitystöistä ilmeneviä muutostarpeita. Konsernihallinnon muutokset on valmisteltu siten, että lähtökohtana on huomioitu kaupunkistrategiasta syntyvät muun muassa seuraavat kaupunkitasoisen johtamisen haasteet: - Konserniohjauksen on perustustuttava strategiaan ja sen toteuttamiseen. Strategian ja sen toteuttamisen valmistelu päätöksentekoa varten on keskushallinnon keskeisin tehtävä. - Strategiasta syntyvät haasteet ovat paljolti 'poikkihallinnollisia', jolloin tehokas strategian toteuttaminen edellyttää toimialojen tiivistä yhteistyötä, uusia toimialat ylittäviä toimintatapoja ja resurssien uutta kohdentamista toimialojen välillä. - Kaupungin on otettava käyttöön vaihtoehtoisia tapoja tuottaa kaupunkilaisille palveluja ja kehitettävä siksi kykyään uudistaa palvelutuotantoa, sen ohjausta ja yhteistyötä muiden palveluntuottajien kanssa. - Palvelujen tehokas hankinta edellyttää tilaaja-osaamisen ja omistajapolitiikan vahvistamista. - Kaupungin on kyettävä aikaisempaa laajempaan ja tehokkaampaan toimintaan erilaisissa palveluja tuottavissa verkostoissa ja kyettävä rakentamaan alueellisesti kumppanuuksia kaupunkilaisten tarpeiden täyttämiseksi. - Monimuotoistuvaa uutta palvelujen hankinta- ja tuotanto-organisaatiota on ohjattava demokraattisesti ja huolehdittava luottamushenkilöpäätöksenteon vahvistamisesta palvelutarjontaa, palvelujen tuottamistapaa ja palveluiden rahoitusta koskevissa asioissa. - Valtuuston valtaa on vahvistettava kaupungin toiminnan strategisessa ohjaamisessa. Kaupunkilaisten luottamusta päätöksentekoon ja sen avoimuuteen on parannettava ja luotava uusia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun. Päätöksenteko- ja toimintamallin uudistamisessa tulee lisäksi kiinnittää huomiota seuraaviin kunnallishallinnossa näkyvissä oleviin kehityssuuntiin: - Keskittyminen palvelujen saatavuuden varmistamiseen tilanteessa, jossa rahoitusmahdollisuudet heikkenevät samanaikaisesti väestö- ja henkilöstörakenteen nopean muuttumisen kanssa. - Keskittyminen omistajaedusta huolehtimiseen osakkuusyhtiöissä, liikelaitoksissa, kuntayhtymissä ja muissa yhteisöissä. - Keskittyminen sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen ja kaupungin edunvalvontaan yhteistoimintaverkostoissa. - Keskittyminen kaupungin kokonaisedun mukaiseen johtamiseen ja toimialat ylittävän näkökulman ylläpitämiseen kaupungin johtamisessa.

3 Kaupungin on pyrittävä vastaamaan näihin haasteisiin muun muassa seuraavin tavoin: - Pyritään uudistamaan, monipuolistamaan ja seudullistamaan palvelutuotantoa. Tästä seuraa haaste palvelutuotannon ohjaukselle, tilaajatoiminnoille ja yleensä palvelutuotannon toimintatapojen kehittämiselle. - Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä palvelutarpeiden täyttämiseksi. Tästä seuraa haaste toimiala-ajattelulle ja virastorakenteelle, budjetoinnille ja resurssien uudelleen kohdentamiselle toimialojen välillä sekä haaste organisaatioyksiköiden väliselle yhteistyölle. - Pyritään kohdentamaan kehittämisresurssit kokonaisuuden kannalta mahdollisimman tehokkaasti ja strategisesti vaikuttavasti. Tästä seuraa haaste konsernin kehitystoiminnan järjestämiselle ja rahoittamiselle sekä kaupunkistrategian toimeenpanon johtamiselle. Edellä mainittujen haasteiden ja kehitystarpeiden perusteella on hahmoteltu liitteenä 1 oleva Tampereen kaupungin konsernirakenne tulevaisuudessa, joka muodostuu kolmesta keskeisestä toimintakokonaisuudesta: - strategiset prosessit ja niiden ohjaus - palvelutuotanto ja sen ohjaus sekä - liiketoiminta ja sen omistajaohjaus. Jäljempänä esiteltävä konsernihallinnon uudistus perustuu keskittymiseen näihin tehtäväkokonaisuuksiin ja niiden mahdollisimman tehokkaaseen hoitamiseen kaupunkikokonaisuuden ja luottamushenkilöjohtamisen näkökulmasta. Konsernihallintoon nyt tehtävät muutokset ovat ensimmäinen vaihe kohti konsernin jakamista edellä mainittuihin toimintakokonaisuuksiin. Tehtävät muutokset eivät ole ristiriidassa vielä selvitysvaiheessa olevien pormestari- tai kuntaneuvosmallien kanssa. Tulevaisuudessa palveluiden tilaajaosaamista on nykyisestään vahvistettava ja omaa palvelutuotantoa on kyettävä ohjaamaan nykyistä toimintatapaa joustavammin. Luottamushenkilöhallinnossa tehtävät muutokset Strategian täytäntöönpanohankkeen tueksi järjestetyt kyselyt sekä johtavien luottamushenkilöiden kanssa käydyt keskustelut osoittavat, että kaupunginhallituksen strategista otetta kaupungin johtamisesta tulee nykyisestään parantaa. Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelua korostavaa roolia tulee vahvistaa ja samalla arvioida uudelleen liiketoiminnan ohjauksen toteuttamistapa. Kaupunginhallituksen vuoden 1993 alusta voimaantullut suunnittelukokouskäytäntö ei ole osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi. Suunnittelukokouskäytäntöä on useaan otteeseen yritetty uudistaa, viimeksi kaupunginhallituksen päätöksellä , mutta näissä pyrkimyksissä ei ole riittävällä tavalla onnistuttu. Strategisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon tulisi saada nykyistä järjestelmää selvemmin poliittisten

4 päätöksentekijöiden näkemys asioiden jatkovalmistelua varten. Tämän vuoksi nykyinen suunnittelukokouskäytäntö tulee lopettaa ja sen tilalle perustaa kaupunginhallitukseen suunnittelujaosto, jonka tehtäväksi annetaan valmistella laajakantoisia kaupunkisuunnitteluun kuuluvia asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupunkistrategia, toiminta- ja taloussuunnittelun periaatteet, yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, yleiskaavoitus, asemakaavoitusohjelma, maapolitiikka, kaupunkisuunnittelun ennusteet, merkittävimmät konsernin projektit, kehittämissuunnitelmat ja niin edelleen. Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston keskeisimmät tehtävät on kuvattu liitteessä 2. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston tehtävänä on ollut liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen, joissa kaupungilla on päätösvaltaa, omistajaohjaus sekä kaupungin sisäisten palveluiden yksiköiden (auto- ja konekeskus, materiaalikeskus, tietotekniikkakeskus ja tilakeskus) omistajaohjaus. Liiketoimintajaoston tehtävät ja toimenkuva eivät ole nykyisessä toimintamallissa toteutuneet suunnitellulla tavalla. Liiketoimintajaoston tehtävät ovat myös selvästi vähentyneet, koska nykyisille liikelaitoksille (sähkö-, liikenne- ja vesilaitos) on perustettu niiden johtamisesta vastuussa olevat johtokunnat. Parhaillaan on käynnissä selvitykset muodostaa myös tietotekniikkakeskuksesta sekä tilakeskuksesta itsenäiset liikelaitokset, jolloin myös näitä yksiköitä johtamaan perustetaan johtokunnat ja liiketoimintajaoston tehtävät entisestään vähenevät. Tässä tilanteessa liiketoimintajaosto voidaan mielestäni lakkauttaa ja siirtää liikelaitosten ja yhtiöiden omistajaohjaus suoraan kaupunginhallituksen tehtäväksi. Kaupunginhallituksen tehtäviin on nykyisessä päätöksentekojärjestelmässä kuulunut kiinteistötoimeen sekä asuntotoimeen liittyvät tehtävät. Näiden tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen edellyttää asioihin perehtyvän asiantuntijalautakunnan perustamista. Perustettavan kiinteistö- ja asuntolautakunnan tehtävänä olisi pääasiassa nykyisten asuntoja kiinteistötoimen tehtävien hoitaminen, asuntolainsäädännön mukaisen ratkaisuvallan käyttäminen sekä kaupungin asumisen alakonsernin asuntopoliittinen omistajaohjaus. Kaupungin maapolitiikan peruskysymykset jätettäisiin edelleen kaupunginhallituksen tehtäviksi. Kaupunginhallituksen tehtäviin on nykyisessä toimintatavassa kuulunut myös kaupungin elinkeinoasiat. Elinkeino-, matkailu- ja maaseutuasioiden sekä työllisyys- ja elinkeinopoliittisten projektien (muun muassa etampere, BioneXt, Hervanta ja Työn tiet) ohjaaminen voitaisiin jatkossa keskittää perustettavan lautakunnan, elinkeinolautakunnan, tehtäviksi. Näin voitaisiin vahvistaa erityisesti työllisyys- ja elinkeinopoliittisten projektien koordinointia ja ohjausta nykyistä tehokkaammin. Merkittävien uusien kehittämisprojektien käynnistäminen jäisi edellä kuvatun kaupunginhallituksen suunnittelujaoston päätettäväksi. Elinkeinolautakunnan keskeisimmät tehtävät on kuvattu liitteessä 3.

5 Palvelujen hankintalautakunnan työ käynnistyi vuoden 2002 alussa. Lautakunta perustettiin edistämään palvelumarkkinoiden hyväksikäyttöä kuntalaisten palvelujen tuottamisessa. Lautakunta on poikkihallinnollinen elin ja se arvioi kaupunginhallituksen apuna, mikä palvelun tuotantotapa on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisin. Lautakunnan vuoden 2002 merkittävin työ on ollut kaupungin palvelujen hankintastrategian valmistelu. Kaupunginhallitus hyväksyi palvelujen hankintastrategian Jatkossa lautakunnan keskeisiä tehtäviä olisivat strategian täytäntöönpano ja seuranta, palvelumarkkinoiden seuraaminen sekä lautakunnalle kuuluvan ratkaisuvallan käyttö uuden palvelun käynnistyessä tai entisen palvelun oleellisesti laajentuessa. Palvelujen hankintalautakunnan tärkein työ on ollut uuden strategian valmistelu. Nyt kun strategia on valmis, sen toteuttaminen ja täytäntöönpano on järkevää siirtää kaupunginhallituksen ja sen uuden suunnittelujaoston tehtäväksi. Tämän tehtävän hoitaminen edellyttää riittävien voimavarojen osoittamista konsernihallintoon. Lautakunnan tehtävien siirtäminen kaupunginhallitukselle korostaa palveluiden tuottamistapojen arvioinnin tärkeyttä koko kaupungin johtamisen ja toimintamallien kehittämisen kannalta. Kaupunginhallituksen mahdollisuudet ohjata strategian soveltamista käytäntöön ovat myös paremmat. Edellä kuvatulla tavalla muutettu Tampereen kaupungin luottamushenkilöhallinnon organisaatio on liitteenä 4. Kaupungin konsernihallinnon viranhaltijaorganisaatiossa tehtävät muutokset Strategian täytäntöönpanohankkeen yhteydessä toteutetut kyselyt niin luottamushenkilöiden, kaupungin laajennetun johtoryhmän kuin henkilöstönkin keskuudessa osoittavat, että konsernihallintoa on tietyiltä osin vahvistettava ja toisaalta tiivistettävä karsimalla konsernihallintoon kuulumattomia tehtäviä pois. Myös edellä kuvatut kaupunginhallituksen ja lautakuntien tehtävänjaossa toteutettavat muutokset edellyttävät välittömiä muutoksia nykyiseen konsernihallintoon. Käytännön johtamisen näkökulmasta uudistuksen tavoitteena tulisi olla selkeämpien kokonaisuuksien aikaansaaminen konsernihallinnossa, jolloin huomio keskittyisi enemmän kaupunkistrategian toteuttamisen kannalta tärkeisiin tehtäviin. Strategian toteuttamisen näkökulmasta on tärkeää, että konsernihallinto keskittyy jatkossa entistä selkeämmin konsernijohtamisen päätehtäväalueisiin: strategisiin prosesseihin ja niiden ohjaukseen, palvelutuotannon ohjaukseen sekä liiketoiminnan omistajaohjaukseen. Konsernin johtamisen kannalta merkittäviä strategisia prosesseja ovat päätösvalmistelu- ja johtamisjärjestelmä, osallistumismallien uudistaminen, osaavan henkilöstön turvaaminen, strateginen henkilöstöohjaus, strateginen suunnittelu, toiminta- ja taloussuunnittelu, palveluiden tuotantotapojen uudistaminen ja

6 kehittäminen, alue- ja seutukehitys, liikelaitosten ja yhteisöjen omistajaohjaus, rahoitus sekä liiketoiminta- ja rahoitusmallien kehittäminen. Konsernihallinnon strategiset prosessit on kuvattu liitteenä 5. Konsernihallinnon kannalta on tärkeää turvata näiden prosessien johtamiseen ja ohjaukseen riittävät resurssit. Kaupungin konsernihallinto on nykyisessä järjestelmässä organisoitu viiteen kaupunginjohtajan alaiseen ryhmään: elinkeino-, hallinto-, henkilöstö-, suunnittelu- ja rahoitus-, sekä tulosarviointiryhmään. Näiden lisäksi suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat käytännössä seuraavat yksiköt ja tehtävät: kansainväliset asiat, palveluiden hankinta, sisäinen tarkastus, tietohallinto, seutuyhteistyö, viestintä sekä yleinen edunvalvonta. Konsernihallinnon organisaatio voidaan mielestäni jatkossa keskittää kolmeen strategisia prosesseja kaupunginjohtajan apuna ohjaavaan ryhmään: hallinto- ja henkilöstö-, talous- ja suunnittelu- sekä liiketoiminta- ja rahoitusryhmään. Ryhmät tulee muodostaa siten, että ne keskittyvät strategisten prosessien ohjaukseen ja konsernitasoisten asioiden hoitamiseen ja niiden tehtävistä erotetaan palvelukeskuksiksi konsernihallintoon kuulumattomat ulkoiset ja sisäiset palvelut. Ryhmien tehtävät on kuvattu liitteessä 6. Ryhmien lisäksi konsernihallinnossa suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa on tarkoituksenmukaista pitää kansainvälisten asioiden, sisäisen tarkastuksen ja viestinnän yksiköt. Konsernihallintoon kuuluvia tehtäviä hoitaa nykyisin osittain myös liiketointa ja sisäisiä palveluja johtava apulaiskaupunginjohtaja esikuntineen. Hän johtaa seuraavien yksiköiden toimintaa: autoja konekeskus, materiaalikeskus, tietotekniikkakeskus, tilakeskus, asuntotoimi, kiinteistötoimi, sähkölaitos, liikennelaitos ja vesilaitos. Näistä yksiköistä neljä ensiksi mainittua toimivat kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston alaisuudessa ja loput yksiköt suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Apulaiskaupunginjohtaja vastaa myös kaupungin omistajaohjauksesta niissä yhteisöissä, joissa kaupungilla on päätösvaltaa. Apulaiskaupunginjohtajan apuna valmistelusta vastaavana yksikkönä kaupunginkansliassa toimii liiketoimintayksikkö. Nykyistä konsernihallinnon organisaatiota ja tehtävienjakoa tulee mielestäni muuttaa siten, että nykyinen liiketoimesta ja sisäisistä palveluista vastaavan apulaiskaupunginjohtajan vakanssi lakkautetaan ja sen tehtävät jaetaan seuraavasti: Auto- ja konekeskus siirretään alkuvaiheessa teknisestä ja ympäristötoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan alaisuuteen. Myöhemmässä vaiheessa selvitetään mahdollisuudet muodostaa keskuksesta liikelaitos, jota johtaa johtokunta ja joka toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Materiaalikeskus jää konsernihallintoon palvelukeskukseksi. Myöhemmin harkitaan voidaanko osa materiaalikeskuksesta

7 yhdistää auto- ja konekeskukseen ja muodostaa perustettavasta liikelaitoksesta logistiikkapalvelujen keskus. Tietotekniikkakeskuksesta ja tilakeskuksesta muodostetaan molemmista liikelaitokset, niiden johtoon asetetaan johtokunnat ja ne siirretään suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen. Kiinteistö- ja asuntotointa johtamaan perustetaan lautakunta, jonka alaisuudessa nykyiset yksiköt jatkossa toimivat. Yksiköt kuuluvat teknisestä ja ympäristötoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan alaisuuteen. Sähkölaitos, liikennelaitos ja vesilaitos jatkavat liikelaitoksina. Liikelaitosten johdossa ovat johtokunnat ja ne ovat suoraan kaupunginhallituksen alaisia. Vanhojen ja nyt muodostettavien uusien liikelaitosten sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta huolehtii jatkossa kaupunginjohtajan alaisuudessa uusi, perustettava liiketoiminta- ja rahoitusryhmä. Ryhmän tehtävänä on lisäksi vastata kaupungin ja kaupunkikonsernin sijoitus- ja rahoitustoiminnasta, maksuliikenteestä sekä niin sanotusta konsernipankista. Ryhmä vastaa myös erilaisten liiketoiminta- ja rahoitusmallien kehittämisestä kaupunkikonsernin tarpeisiin. Nykyiset hallinto- ja henkilöstöryhmät yhdistetään ja niistä erotetaan konsernihallintoon kuulumattomat tehtävät erillisiksi palvelukeskuksiksi. Yhdistäminen perustuu pyrkimykseen koota konsernin strategiset tehtävät toiminnallisesti selkeisiin ja tehokkaisiin kokonaisuuksiin. Uusi ryhmä vastaa kaupungin päätösvalmistelu- ja johtamisjärjestelmästä, lakimiestehtävistä, tietohallinnosta, strategisesta henkilöstöohjauksesta sekä muusta konsernitason henkilöstöhallinnosta. Talous- ja suunnitteluryhmän tehtävänä on strateginen suunnittelu, toiminta- ja taloussuunnittelu, johdon raportointi sekä laskenta. Uutena tehtävänä ryhmä vastaa myös kaupunginhallituksen suunnittelujaoston valmistelutehtävistä, seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä sekä tilasto- ja tutkimuspalveluista. Toiminta- ja taloussuunnittelusta vastaavan yksikön tehtävänkuvaa ja voimavaroja investointien (talonrakentaminen, yhdyskuntarakentaminen) tilaajana ja koordinoijana vahvistetaan. Palvelujen hankintalautakunnan lakkauttaminen edellyttää, että kaupunginkansliaan perustetaan kehittämisyksikkö, jolla on tarvittavat resurssit kehittää ja arvioida kaupungin palveluiden hankintaa ja tuotantotapoja. Kehittämisyksikkö toimii talous- ja suunnitteluryhmän yhteydessä, jolloin varmistetaan yhteys sekä kaupungin strategiseen suunnitteluun että toiminta- ja taloussuunnitteluun. Tällöin palveluiden hankintatapojen arviointi ei myöskään jää irralliseksi tehtäväksi, vaan se on osa strategisten prosessien ohjausta toimialoihin päin. Järjestelyä tukee myös yhteisten resurssien käytöstä saatavat hyödyt. Seutuyhteistyön kuulumista talous- ja suunnitteluryhmään puoltaa se, että seudullisissa asioissa on usein kysymys yhteisen

8 palvelutuotannon järjestämisestä, ja silloin on tärkeää yhteys toiminta- ja taloussuunnitteluun. Todennäköistä on, että tulevaisuudessa seudullisia palveluja varten perustetaan oma poliittisesti johdettu hallintonsa, jolloin sen yhteydessä toimisi luonnollisesti myös oma valmisteluyksikkö. Kaupungin omien kannanottojen valmistelu jää kuitenkin edelleen talous- ja suunnitteluryhmän tehtäväksi. Elinkeinoryhmä siirtyy elinkeinolautakunnan alaiseksi valmisteluyksiköksi. Se toimii edelleen kaupunginjohtajan alaisuudessa. Tulosarviointiryhmän tehtävät siirtyvät talous- ja suunnitteluryhmälle. Nykyisten kaupunginkanslian ryhmien tehtävistä erotetaan seuraavat sisäisiä ja ulkoisia palveluja tuottavat palvelukeskukset omiksi yksiköikseen: - Virastopalvelut (virastomestarit, puhelinkeskus, konttorikoneet, henkilöautot) - Henkilöstöhallintopalvelut (henkilöstöasiat, koulutus, yhteistoiminta, palkat) - Taloushallintopalvelut (reskontrat, maksuliikenne, henkilöstökassa, perintä) - Henkilöstön terveydenhuoltopalvelut - Ruokahuoltopalvelut - Arkistopalvelut - Yksityistalouden neuvontapalvelut (holhous, talous- ja velkaneuvonta, sosiaaliasiamies, kuluttajaneuvonta) - Materiaalihallintopalvelut (sopimukset, kilpailutus, ostotoiminta, varastot). Palvelukeskuksista muodostetaan mahdollisimman itsenäisiä kokonaisuuksia ja niiden palvelut tuotteistetaan. Palvelukeskukset toimivat konsernihallinnon ryhmien alaisuudessa myöhemmin tarkemmin määritellyllä tavalla. Jatkossa selvitetään mahdollisuudet muodostaa eräistä palvelukeskuksista liikelaitoksia. Alustavasti kaavaillut palvelukeskukset on kuvattu liitteenä 7. Uuden toimintamallin mukaisen organisaation henkilövalintoja varten tulee nykyisen konsernihallinnon henkilöstön keskuudessa suorittaa tarvittavat henkilöarvioinnit. Henkilöarviointien tekemisessä on tarpeen turvautua ulkopuolisen henkilöstökonsultin apuun. Edellä kuvattujen luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatioissa tehtävien muutosten tärkeimpänä syynä on vahvistaa luottamushenkilöjohtamista ja kaupunkikonsernin kykyä toteuttaa strategiaa valtuuston hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti." Esityslistan liitteenä on kaaviokuvat 1-7. Päätösehdotus. Kaupunginjohtaja Rantanen: Kaupunginhallitus päättänee,

9 esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että edellä olevat periaatteet kaupungin konsernirakenteen uudistamiseksi hyväksytään. Samalla kaupunginhallitus päättänee, että edellä olevat periaatteet kaupungin konsernihallinnon uudistamiseksi hyväksytään ja, että tarvittavat johtosääntö- ja muut muutokset valmistellaan siten, että ne ovat toteutettavissa vuoden 2004 alusta lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Päätös Tampereen kaupungin konsernirakennekaavio otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (liite 32 ). Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ilmoitus toimialat, kaupunginkanslian ryhmät ja yksiköt

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan hallinto Oulun konsernihallinto. Luottamushenkilöiden koulutus Konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen

Tulevaisuuden kunnan hallinto Oulun konsernihallinto. Luottamushenkilöiden koulutus Konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen Tulevaisuuden kunnan hallinto Oulun konsernihallinto Luottamushenkilöiden koulutus 30.5.2017 Konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen Kunnan tehtävät tulevaisuudessa Kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Ehdotus kaupunginhallitus 23.11.2015 1 Toiminta-ajatus Konsernihallinnon

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät Toimintamallin kuvaus 2 3 Kaupungin organisaatio,

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talous ja strategiat

Tampereen kaupungin talous ja strategiat Tampereen kaupungin talous ja strategiat Uuden kaupunginvaltuuston koulutus Ikaalinen 7. 8.1.2008 7.1.2009 I 1 Konsernihallinto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta Valtuusto päättää kunnan

Lisätiedot

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018.

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2017 1 (5) 769 V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 HEL 2017-009006 T 00 01 01 Päätös Käsittely esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys

Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys aupunginjohtaja Matti ennanen 11.1.2010 1 ehdyt päätökset 2009 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinopolitiikan toteuttamista vastaavan uuden liikelaitoksen perustaminen,

Lisätiedot

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (7) 9 Konserniohjeen uudistaminen HEL 2013-004511 T 00 01 05 Esitys Käsittely päätti panna asian pöydälle. Konsernijaosto päätti panna asian yksimielisesti pöydälle

Lisätiedot

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Kari Hakari TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus 2002 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 1 / 20 07 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Paino:

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika 8:00-9:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Pajamäki, Osku Honkasalo, Veronika Lindell, Harri Majuri, Pekka Perälä,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7550/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7550/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2016 1 (1) 404 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle palvelualueuudistuksen jatkokehittämistä koskevassa valitusasiassa Kaupunginlakimies

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTAORGANISAATIOTOIMIKUNNAN VÄLIRAPORTTI. Toimintaorganisaatiolinjaukset

TALOUS- JA TOIMINTAORGANISAATIOTOIMIKUNNAN VÄLIRAPORTTI. Toimintaorganisaatiolinjaukset TALOUS- JA TOIMINTAORGANISAATIOTOIMIKUNNAN VÄLIRAPORTTI Toimintaorganisaatiolinjaukset 31.1.2014 1. Taustaa Kaupunginhallitus päätti 11.3.2013 järjestetyssä kokouksessaan asettaa talous- ja toimintaorganisaatiotoimikunnan,

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen

258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Dnro TRE: 1753 /00.01.05/2015 258 Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Lisätietoja valmistelusta: strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi Kh 23.11.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Johtokunnan kuuleminen Espoon kaupungin hallintosääntöuudistusta koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Johtokunnan kuuleminen Espoon kaupungin hallintosääntöuudistusta koskevassa asiassa 09.03.2017 Sivu 1 / 1 983/2017 00.01.01.00 6 Johtokunnan kuuleminen Espoon kaupungin hallintosääntöuudistusta koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Sivu 1 / 8 Dno TRE:5065/00.01.01/2013 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Hyväksytty 2.1.2014, konsernijohtaja Kirsi Koski 1 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän tehtävät ja toimiala Hallinto-

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 71 07.03.2016 Kaupunginhallitus 123 02.05.2016 Kaupunginhallitus 132 16.05.2016 Kaupunginhallitus 172 13.06.2016 Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu Kh 07.03.2016

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Kuntalaisfoorumi Uuden sukupolven organisaatio 4.10.2010 Veijo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (9) 4 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen HEL 2013-014056 T 00 01 00 Päätös Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN. Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN. Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Dnro Kh 458/2017 (00.021) KH 8.5.2017 / 130 Kv 29.5.2017 / 56 Tausta Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 1 (5) 441 Asiakirjahallinnon periaatteet ja johtavan viranhaltijan nimeäminen HEL 2017-004408 T 00 01 00 Päätös päätti hyväksyä Helsingin kaupungin asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014-

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kaupungin johtoryhmä 29.1.2014 Talpo 17.2.2014 Kaupungin johtoryhmä 13.3.2014 Yhteistyötoimikunta 14.3.2014 Kaupunginhallitus 17.3.2014

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki. toimistoissa sosiaali- ja terveysasemilla harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatiloissa kirjastoissa

Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki. toimistoissa sosiaali- ja terveysasemilla harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatiloissa kirjastoissa Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1 Organisaatio Ateria- ja puhtauspalvelutoiminta on organisoitu liiketoiminta-alueille asiakaslähtöisesti. Liiketoiminta-alueita ovat lasten ja nuorten palveluiden

Lisätiedot

Hallituksen itsearvointikysely 2016

Hallituksen itsearvointikysely 2016 Hallituksen itsearvointikysely 2016 Raportti tulostettu 8.8.2016 Vastausprosentti 71,4% (10/14) Ei sisällä avoimia vastauksia 1.1-1.3 Miten yhtymähallitus on onnistunut tehtävässään 1.1 Hallinto ja hallinnon

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Muutettu 27.5.2014 Voimaan 27.5.2014 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunnan tehtävänä on johtaa, ohjata

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintouudistus

Helsingin kaupungin hallintouudistus Helsingin kaupungin hallintouudistus Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna 24.11.2016 Kaupunginkanslia Taustat ja tavoitteet Strategiaohjelma 2013 2016: Uudistetaan kaupungin johtamisjärjestelmä, tavoitteina

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus 1

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus  1 Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä 20.6.2017 Satakunnan maakuntauudistus www.satakunta2019.fi 1 Valmisteluryhmän tehtävä ja keskeiset tavoitteet - Yhteiskunnan turvallisuusympäristö

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot