HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA"

Transkriptio

1 HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

2 TIIVISTELMÄ Lehtimäki, Tuulia & Leppänen, Niina Hoitajia liian vähän, ei heillä ole aikaa. Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena. 56s., 3 liitettä. Pieksämäki, kevät Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto. Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus. Opinnäytetyö oli luonteeltaan produktio. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä viriketoimintaa ja monipuolistaa sitä vanhainkodeissa, sillä erilaisilla viriketoiminnoilla voi parantaa ja ylläpitää vanhusten elämänlaatua ja toimintakykyä. Tavoitteena oli tutkia, mitä viriketoimintaa kahdessa vanhainkodeissa Pieksämäellä jo on ja millaista toimintaa kaivattaisiin lisää. Opinnäytetyössä otettiin huomioon sekä vanhusten että työntekijöiden näkökulmat. Vanhuksia haastateltiin ja työntekijöille tehtiin kyselylomakkeet. Kun opinnäytetyön aihe ja kohderyhmä oli valittu, perehdyttiin aihetta koskevaan kirjallisuuteen. Sen jälkeen kahden vanhainkodin asukkaita haastateltiin ja työntekijöille tehtiin kyselylomakkeet. Kyselylomakkeissa oli sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia kysymyksiä. Haastattelujen ja kyselyiden pohjalta alettiin tehdä virikevihkoa, joka vietiin painoon keväällä Kyselyiden ja haastatteluiden lisäksi työssä käytettiin teoreettista viitekehystä työn suunnitteluvaiheessa sekä koko työprosessin ajan. Työprosessissa ja virikevihkossa käsiteltiin asioita myös hengellisestä viitekehyksestä käsin. Läpi työn otettiin huomioon kristillisen lähimmäisenrakkauden arvot ja periaatteet. Kirjan kuvat ja tekstit on tehty itse. Virikevihossa käytettiin vanhuksilta ja työntekijöiltä saamia vastauksia. Yhteensä 15 vanhusta haastateltiin. Kyselylomakkeisiin vastasi 19 työntekijää. Vanhusten vastauksista ilmeni, että viriketoiminnalle on kaipuuta vanhusten keskuudessa. Vaikka kaikki vanhukset eivät osanneet täsmentää, minkälaista toimintaa haluaisivat, he antoivat ideoita ja ajatuksia virikevihkoa varten. Työntekijöiden mielestä taas vanhainkodeissa on jo tarpeeksi viriketoimintaa ja osa koki, ettei vanhuksilla ole halua ja voimia osallistua enempään toimintaa kuin mitä jo järjestettiin. Asiasanat: vanhainkoti, vanhuus, toimintakyky, viriketoiminta, produktio.

3 ABSTRACT Lehtimäki, Tuulia and Leppänen, Niina Too Few Nurses, They Don t Have Time. Performance of Elderly People Supported by Stimulating Activities. 56p., 3 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Spring Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services, Diacon The form of the study was a product. The aim of our study was to add stimulating activity and diversify stimulating activities in the old people s homes. Elderly people s quality of life and performance can be improved and maintained with different stimulating activities. The aim was to research what kind of stimulating activities there are and what kind of stimulating activities are required more in two old people's homes in Pieksämäki. In our product we took into account both elderly people s and nurses point of views. We interviewed elderly people and made questionnaire to nurses. After choosing the topic of our thesis and the target group we familiarized with literature concerning the subject. After that we interviews some elderly people from the two old people s homes in Pieksämäki and made the questionnaires to nurses. Questionnaires included both qualitative and quantitative questions. Based on interviews and questionnaires we started to make a book of stimulative activities which we took to the press in spring In planning and throughout the work process we used besides questionnaires and interviews also the theoretical context of working whit elderly people. We also processed things of spiritual context in the work process and the book of stimulating activities. Throughout the work we noticed the values and principles of Christian charity. We wrote the text and took the pictures ourselves. In the book of stimulating activities we used the answers we got from the elderly people and nurses. We interview a total of 15 elderly people and 19 nurses answered our questionnaires. From the answers of elderly people we noticed that there is longing for stimulating activities among the elderly people. Although all elderly people couldn t specify the nature of activities they wanted to have they gave us ideas and thoughts for our book of stimulating activities. Nurses opinion was that there are already enough stimulating activities in old people s homes and there are is neither will nor power among the elderly people to participate in more activities than already is being organized. Keywords: old people s home, age, performance, stimulating activities, production.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖN TAVOITTEET VANHUSTEN LAITOSHOITO Millaista on hyvä laitoshoito? Viriketoiminnan merkitys vanhustenhoidon kannalta Elämänlaatu Laitoshoitoympäristö TOIMINTAKYKY JA TERVEYS Toimintakyvyn käsite Vuodepotilaana DEMENTOITUNUT VANHUS Dementia ja muistisairaudet Virikkeellisyys dementoituneen vanhuksen kohdalla Liikunta dementiapotilaiden kanssa Puhumaton vanhus SOSIAALISET SUHTEET JA NIIDEN MERKITYS VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT Vapaaehtoistoiminta viriketoiminnassa Vapaaehtoistyöntekijät ikäihmisten hoitoyksiköissä USKONNOLLISUUS Kristinusko vanhuksen vakaumuksena Kohtaaminen Vanhuksen sielunhoito VIRIKETOIMINTA Virike- ja harrastustoiminta Taide virkistäjänä ja mielen eheyttäjänä Muistelu Kirjoittaminen ja kirjallisuus Musiikki aktiivisuutta säilyttämässä Elokuvat viriketoiminnassa Luonnon tarjoamat mahdollisuudet... 34

5 9.8 Liikunta virkistää fyysisesti ja henkisesti OPINNÄYTETYÖN PROSESSIN KUVAUS TUTKIMUSTULOKSIA Haastatteluista saatuja vastauksia Työntekijöiden vastauksia JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA Tavoitteiden onnistuminen ja arviointia Sovellettavuus työelämään Jatkotutkimusehdotuksia Eettisyys Oppimiskokemuksia ja pohdintaa työstä LÄHTEET LIITE 1: Haastattelurunko LIITE 2: Tutkimuslomake LIITE 3: OSAKSI ELÄMÄÄ Virikkeitä vanhainkoteihin, palvelutaloihin ja vanhusten kanssa työskenteleville... 59

6 1 JOHDANTO Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat sosiaalityön tutkimukseen, kehittämiseen ja kouluttamiseen. Kehittämisen kohteena ovat erityisesti sosiaalityössä käytettävät työmenetelmät sekä niiden arviointi. Myös tiettyihin kohdealueisiin ja asiakasryhmiin, kuten vanhuksiin, liittyvä sosiaalityö on kehittämisen kohteena. Vanhusten kanssa tehtävä sosiaalityö on noussut kehittämisen kohteeksi, ja sosiaalityöhön liittyen on hiljattain käynnistetty paljon kehittämishankkeita. (Seppänen 2006, 7.) Uutena havaintona on etenkin huomattu taiteen, kulttuurin ja muun virikkeellisyyden positiiviset vaikutukset suhteessa vanhuksen terveyteen ja elämänlaadun kokemukseen. Ikärakenteen muutokset ovat nostaneet vanhustyön kysymykset keskeisiksi haasteiksi. Kunnallisessa palvelurakenteessa vanhussosiaalityö on tosin vielä melko näkymätöntä. Vanhussosiaalityöhön erikoistuneita sosiaalityöntekijöitä on vähän, eikä vanhussosiaalityötä omana erityisalueenaan näy kovinkaan monen kunnan palvelurakenteen kuvauksessa. (Seppänen 2006, 8.) Voikin siis olettaa, että vanhussosiaalityölle on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää, sillä vanhussosiaalityön kenttä tarjoaa entistä monipuolisemmin hyvän vanhuuden edellytyksiä ikääntyville. Sosiaalityön neuvottelukunnan toimenpideohjelman mukaan sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015 sisältää linjauksia ja ehdotuksia sosiaalityön kehittämiseksi pitkällä tähtäyksellä. Näiden linjausten keskeltä on nostettu keskeisiksi asioiksi muun muassa ennalta ehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, kuntouttava sosiaalityö ja asiakkaiden osallisuuden sekä eettisyyden vahvistaminen. (Seppänen 2006, ) Muutos entistä laajempaan elämän loppuvuosien ja hyvinvoinnin kehittämiseen on siis vireillä laajemmin, kuin se on aikaisemmin ollut. Vanhustyössä asiakkuus on erityistä, sillä se juontuu sosiaalisista, biologisista ja psyykkisistä vanhenemisprosesseista sekä vanhuudesta ainutkertaisena elämäntapana (Seppänen 2006, 31). On hienoa, ettei vanhuutta enää ajatella sairaudeksi, joksi se miellettiin lääketieteen kehittyessä ja vanhuuden medikalisoituessa, vaan sitä on alettu jälleen pitää osana normaalia ja täyttä elämää.

7 7 Aiheemme vanhainkotien virikkeellisyydestä on ajankohtainen, sillä ikärakenteet muuttuvat tulevaisuudessa. Ikärakenteiden muutosten lisäksi vanhukset voivat olla tulevaisuudessa yhä enemmän laatutietoisempia. Kun vertaa entisaikaa nykyaikaan, ihmiset eivät vaatineet asioita niin paljoa kuin nykyään. Ei ollut vara vaatia. Ihmiskunta kuitenkin on kehittynyt eteenpäin ja ihmiset vaativat laatua. Kun nykyajan työikäiset vanhenevat, he osaavat vaatia palvelua ja viriketoimintaa vanhainkodeissa ja laitoksissa. Tässä työssä käsittelemme erityisesti laitoksessa ja vanhainkodissa asuvia vanhuksia. Halusimme myös ottaa huomioon erityisesti dementiaa sairastavat vanhukset, sillä dementia on tärkein pitkäaikaishoitoon johtava sairaus. Opinnäytetyömme on produktio, ja tutkimusten ja haastattelujen johdosta teimme virikekirjasen vanhainkotien virikkeellisyyttä lisäämään. (LIITE 3.) Lisäksi myös muut vanhustyöntekijät voivat saada ideoita viriketyöhön kirjasestamme.

8 8 2 TYÖN TAVOITTEET Opinnäytetyömme tavoitteena on edesauttaa viriketoiminnan lisääntymistä ja monipuolistumista vanhainkodeissa, sillä erilaisilla viriketoiminnoilla voi parantaa ja ylläpitää vanhusten elämänlaatua ja toimintakykyä sekä ehkäistä joitakin sairauksia. Tavoitteena oli tutkia, mitä viriketoimintaa vanhainkodeissa jo on ja minkä verran sekä millaista toimintaa kaivattaisiin. Otimme huomioon sekä vanhusten että työntekijöiden näkökulmat. Uusien tutkimusten ja teorioiden lisäksi pyrimme käsittelemään työprosessia ja virikekirjasta myös hengellisestä viitekehyksestä käsin. Jokainen ihminen on tärkeä ja tasa-arvoinen. Niin hoito- kuin muussakin työssä lähimmäisenrakkauden arvot ja periaatteet on tärkeää huomioida. Tarkoituksena oli luoda tekemämme tutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta virikekirjanen (LIITE 3), joka ottaa huomioon myös aisti- ja liikuntarajoitteiset sekä muistihäiriöiset vanhukset. Virikekirjasesta oli tarkoitus tehdä mahdollisimman houkutteleva sekä sisällöllisesti että toteutuksen kannalta, jotta sen sisältämät ohjeet ja ideat siirtyisivät elämään käytäntöön. Tavoitteena oli siis luoda selkeä ja johdonmukainen virikekirjanen. Vihkon sisältämät ohjeet on pyritty tekemään sellaisiksi, ettei niiden toteutus vaadi erityistä ammattitaitoa eikä liikaa aikaa tai voimavaroja. Osa vihkon sisältämästä toiminnasta olisi toteutettavissa 5 15 minuutissa, jotta niissäkin paikoissa, joissa aikaa viriketoiminnalle on vähän, voitaisiin toteuttaa edes jonkinlaista toimintaa. Virikekirjasesta pyrimme saamaan monipuolisen, joka pitää sisällään esimerkiksi kädentaitoja, liikuntaohjeita, hartauksia, leikkejä, visailuja ja niin edelleen. Ajatuksena oli, että monipuolisuuden vuoksi virikekirjanen olisi erilaisempi kuin monet muut virikevihot ja -kirja ja tuomme sen avulla uusia käyttökelpoisia ideoita vanhainkoteihin ja vanhusten kanssa työskenteleville. Sen lisäksi, että virikekirjanen tuo ideoita, joiden toteuttamiseen tarvitaan työntekijä tai vapaaehtoinen vetäjäksi, se sisältää myös ideoita, joiden toteuttamiseen vaaditaan vain vanhusten kokoaminen yhteen paikkaan. Tämä paitsi lisää vanhusten välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta myös sallii heidän osallistumisensa päivittäisestä rutiinista poikkeaviin hetkiin.

9 9 Virikekirjasen lisäksi tavoitteena on, että opinnäytetyöstä voisi saada lisää tietoa aiheesta sekä teoreettisen viitekehyksen kautta että tutkimustulosten vastauksista. Vaikka tutkimusten jälkeen analysoimme vastaukset ja käytimme niitä sekä virikekirjasessa että opinnäytetyössä ideoita antavina tekijöinä, vastauksia emme kuitenkaan yleistäneet.

10 10 3 VANHUSTEN LAITOSHOITO Väestö vanhenee ja palvelujen tarve nähdään lisääntyvän ikääntyneiden jokapäiväisessä selviytymisessä. Vuosituhannen vaihtuessa 65 vuotta täyttäneitä oli 14,9 % suomalaisista: yli 74-vuotiaita oli 6,5 % ja 85 vuotta täyttäneiden osuus oli 1,5 %. Asuinympäristö ja siihen liittyvät lähipalvelut vaikuttavat vanhuspalvelujen kysyntään. Vuosituhanteen vaihtuessa yli 75-vuotiaista valtaosa asui kotonaan. (Tilvis 2003, ) Pitkäkestoisessa, tuetussa tai osittain tuetussa palvelu- tai laitosorganisaatiossa asuu 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista 5 7 %. Alun alkaen palveluasuminen on ollut vaihtoehtoinen asumismuoto kotona asumisen ja laitoshoidon välissä, mutta palveluasunnoissa olevien vanhusten terveys ja toimintakyky on vuosien mittaan heikentynyt niin, että palveluasumisesta on vähitellen muodostunut vanhainkotitasoista, ympärivuorokautista hoitoa vaativaa toimintaa. (Pikkarainen b 2007, 61.) 3.1 Millaista on hyvä laitoshoito? Hoitamisen rooli on noussut kristillisestä ymmärtämisestä ja käsityksestä ihmisestä Jumalan kuvana, elävänä Pyhän Hengen temppelinä. Hoitamisen ainutlaatuisuuteen liittyy kristillisessä ajattelutavassa hoitaminen kokonaisvaltaisesti, ihmisen kohteleminen täysvaltaisena itseisarvoisena persoonana. (Miller & Shelly 1999, 16.) Hyvä laitoshoito edellyttää, että hoitavaa henkilökuntaa on riittävästi ikääntyneiden määrään ja hoidollisiin tarpeisiin nähden. Vaikka henkilöstön määrän ja laadun välillä ei tutkimuksissa ole osoitettu olevan suoraa syy-seuraus-suhdetta, on henkilöstön väsymisen ja palvelun heikon laadun välillä yhteys. Laitoshoitoa kehitettäessä hyvän hoidon edellytysten turvaaminen on ensisijaista. Se edellyttää osaamista, henkilökuntaa ja oikeaa asennetta, vanhusten oikeuksien kunnioittamista. (Backman, Paasivaara & Voutilainen 2002, ) Näslindh-Ylispangarin (2005, 153) mukaan vanhustyön uhkana eivät ole vain henkilöresurssit vaan eettiset ja moraaliset uhkat. Laitoshoidossa voi unohtua vanhusten yksi-

11 11 löllisyys ja se, että jokaisella on arvokas elämäntarina. Vanhukset saavat yksilöllistä hoitotyötä, kun heidän elämäntilanteeseen on perehdytty kokonaisvaltaisesti. Jos vanhuksen elämänhistoriaansa ja kokonaistilanteeseensa ei ole paneuduttu huolella, laitoshoito on vanhuksen toimintakykyä passivoivaa. Kun henkilökunta tuntee esimerkiksi vanhuksen elämänvaiheita ja tapahtumia lapsuudessa ja nuoruudessa, hän voi ymmärtää vanhuksen mahdollisia pelkoja ja ahdistuksia, joita nykytilanteessa kokee. Vanhusten hoidon ja palvelun tavoitteena on hyvän elämänlaadun turvaaminen. Vanhusten oikeudet itsenäisyyteen, osallistumiseen, itsensä toteuttamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä arvokkuuteen ovat tärkeitä asioita. Näiden oikeuksien konkretisoituminen laitoshoidossa tarkoittaa muun muassa sitä, että vanhus saa riittävästi tietoa osallistuakseen oman hoitonsa suunnitteluun ja arviointiin. Hänelle myös annetaan valinnan mahdollisuuksia päivittäisten toimintojen yhteydessä, tukea ja rohkaisua omatoimisuuteen sekä yksityisyyttä turvaavaa kohtelua hoitotoimintojen yhteydessä. Lisäksi vanhukselle tulee tarjota mielekästä, aikuisen ihmisen minäkuvaa tukevaa toimintaa joka päivä. (Backman ym. 2002, 115.) Hyvän laitoshoidon osana on ihanteellisissa tapauksissa käsite rakkaudellinen laitoshoito. Kokemus rakkaudesta on ihmisille hyvin tärkeää. Rakastetuksi tulemisen kokemus avaa uudenlaisia mahdollisuuksia toipumiseen ja hyvinvointiin, kun taas rakkauden puute ja kokemus rakkauden puutteesta saa ihmisen voimaan huonommin, ja se on koettu sairastuttavana asiana. (Kiikkala 2004, 25.) Olisikin ehkä aiheellista miettiä, toteutuvatko hoitotyön käytännöt ihmisyyden, kanssaihmisyyden ja lähimmäisenrakkauden lähtökohdista, ja toisaalta myös sitä, mitä haasteita ne tuovat hoitotyölle ja hoitajille. Hyvän hoidon perusteissa ja lähes jokaisen hoitolaitoksen ja vanhustenpalvelutalon eettisissä periaatteissa lukee jotain ihmisarvosta ja tasavertaisuudesta sekä asiakaslähtöisyydestä. Kuitenkin usein unohtuu, että asiakaslähtöisessä työskentelyssä työntekijä on läsnä paitsi asiantuntijana myös ihmisenä. Työn pitäisi lähteä liikkeelle aina ensisijaisesti asiakkaan esittämistä asioista, kysymyksistä ja hoidon tarpeesta. Työntekijän suurimpia haasteita ovatkin työn tekeminen asiakasta ymmärtääkseen ja ollakseen läsnä. Sikäli mikäli asiakkaan omakohtainen kokemus nostetaan palvelun arvioinnin lähtökohdaksi, merkitsee se asiantuntijahierarkian purkamista ja sen muuttamista yhteistyösuhteeksi. (Munnukka 2004, )

12 12 Rakkauden voisi sanoa olevan ihmisen perustarve, jokainen tarvitsee rakkautta, mutta vain harva uskaltaa sanoa sen ääneen. Rakkauden puuttuminen elämästä masentaa ihmistä, silloin saattaa tuntea itsensä hylätyksi, kelvottomaksi ja yksinäiseksi. Rakkaudellinen työote ei tarkoita, että työntekijöiden pitäisi rakastaa jokaista asiakasta vaan nimenomaisesti puuttua omaan mahdollisesti rakkaudettomaan työtapaansa. Rakkaudellisella työotteella on tarkoitus antaa asiakkaalle kokemus, että työntekijä aidosti välittää hänen hyvinvoinnistaan, ettei asiakkaita ahdettaisi samaan muottiin ja kohdeltaisi samanlaisin rutiiniksi muodostunein tavoin. Rakkauden kokemus lähtee liikkeelle pienistä asioista, siitä, että pidetään kädestä kiinni, kosketetaan ja annetaan toiselle mahdollisuus kertoa mikä hänen mieltään painaa. Rakkaudellinen hoitotapa on myös kiireetön hoitotapa. (Kiikkala 2004, ) 3.2 Viriketoiminnan merkitys vanhustenhoidon kannalta Virikkeellä ja viriketoiminnalla tarkoitamme toimintaa, jonka avulla harjoitetaan keskittymiskykyä, aisteja, muistia ja sosiaalisia taitoja. Virikkeellisyys liittyy oleellisesti fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn, sen tarkoituksena on parantaa elämänlaatua vaikuttamalla vuorovaikutussuhteisiin, ympäristönolosuhteisiin ja vanhuksen päivien sisältöön. Toimintaa voi joko järjestää erikseen tai virikkeellisyys voi olla myös vanhuksen omatoimisuuden tukemista. Viriketoiminnalla pyritään puuttumaan ja ennaltaehkäisemään eristäytymistä ja vetäytymistä. Sillä myös tuetaan normaaleja ihmissuhteita ja sosiaalista kanssakäymistä pyrkien ehkäisemään laitostumista. Virikkeellisyys on tärkeä osa elämää myös psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, sillä se tuo iloa elämään ja siten ennaltaehkäisee masennusta ja syrjään vetäytymistä. Vanhus, jonka ympärillä on virikkeitä, on usein virkeämpi ja aktiivisempi kuin vanhus, jonka ympärillä ei ole mitään virikkeellisyyttä. Liikkuva, pohdiskeleva ja aktiivinen vanhus kokee myös luonnollista väsymystä, mikä vähentää unilääkkeiden tarvetta ja saattaa parantaa yöunen laatua, erityisesti kello välisenä aikana harjoitettu fyysinen rasitus edesauttaa nukahtamista ja parantaa yöunen laatua. Liikunnalla ja ravinnolla muutenkin on suuri merkitys ihmisen terveyden kannalta. Vanhuksen liikkuvuutta lisäävällä viriketoiminnalla on jonkin tasoisia parantavia vaikutuksia aivojen suorituskykyyn ja vireystasoon. (Huovinen & Partinen 2007.)

13 13 Jokainen haluaa toteuttaa itseään ja kokea mielihyvää tekemisestä ja onnistumisesta. Vanhuksilla tämän tarpeen toteutumisen mahdollisuudet on otettava huomioon heidän toimintakykynsä ja elinympäristönsä mukaan. Arkipäivien tulisi sisältää mahdollisuuksia toimintaan ja tekemiseen, ei pelkästään olemiseen. Sisällyksekäs arkipäivä toimintoineen voi osaltaan lievittää vanhusten ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Toimintakyvyn heikentyminen ei saisi olla esteenä toiminnalle, vaan mielekästä toimintaa tulisi käyttää soveltaen. On tärkeää, että vanhus itse saa valita osallistumisensa, ja hänen yksilöllistä tapaansa osallistua on kunnioitettava. Jollekin vanhukselle osallistumista voi olla esimerkiksi jonkun ryhmätilanteen seuraaminen. (Heimonen, Holma & Voutilainen 2002, 45.) Helposti voidaan ajatella, että muistamattoman vanhuksen elämään ei kuuluisi huumori. Vanhuksella kuitenkin voi olla kirkkaita hetkiä, jolloin hänen huumorintajunsa hämmästyttää hoitajia. Huumori kuuluu ihmisen elämään. Vanhus on saattanut joutua luopumaan monista asioista, esimerkiksi terveydestään ja ystävistään, ja se voi aiheuttaa alakuloisuutta sekä masentuneisuutta. Hoitohenkilökunnan ja vanhusten välinen vuorovaikutus on erittäin merkityksellistä vanhuksille. Henkilökunnalla saattaa kulua työaika perushoitoon eikä työntekijällä ole aikaa vanhuksille. Tällöin on unohdettu ja ymmärretty väärin, että vanhusten kanssa ollaan vuorovaikutuksessa oikeastaan koko ajan. (Isola & Kylmä 1999, 23.) Erilaisten yhteisten arkisten tilanteiden kautta yhteinen tekeminen voi olla luontevaa. Päivän lehtien lukeminen yhdessä ja uutisista keskusteleminen on mielekästä arkipäivän toimintaa, joka samalla tukee vanhuksen elämän kiinnittymistä yhteiskunnan tapahtumiin. Yhteiset juhlat, yhteinen kodin askareiden tekeminen tai retket tarjoavat hyviä mahdollisuuksia toiminnallisuuteen. Luontevasti syntyvien tilanteiden lisäksi toiminta voi olla suunnitelmallista ja säännönmukaisesti toteutuvaa ryhmätoimintaa. (Heimonen ym. 2002, )

14 Elämänlaatu Ikääntyneiden ihmisten elämänlaatututkimuksissa yhdeksi elämänlaadun ulottuvuudeksi määritellään sosiaalinen hyvinvointi, joka sisältää muun muassa sosiaaliset suhteet, harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit. Toiseen, emotionaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat luova itseilmaisu, nautinto, hengellisyys sekä arvostuksen tunne. Kolmas elämänlaadun ulottuvuus on hyvinvoinnin tuottava ulottuvuus, johon sisältyvät toisten auttaminen, oppiminen, oman toiminnan autonomia ja toiminnan mielekkyys. Neljäntenä on fyysinen ulottuvuus. (Pikkarainen 2007, 96.) Rakkauden tunne vahvistaa, eheyttää ja kohottaa itsetuntoa. Kokemus rakkaudesta ja välittämisestä saa asiakkaan tuntemaan itsensä pidetyksi ja kelvolliseksi. Rakkauden kokeminen on yksi suurimmista tekijöistä, jotka ehkäisevät masennusta ja syrjään vetäytymistä. Oman itsensä kokeminen arvokkaaksi ja hyväksytyksi kannustaa osallistumaan ympäröivään toimintaan niillä resursseilla, mitä itsellä on ilman, että tarvitsee pelätä olevansa jotenkin huonompi tai ala-arvoisempi kuin muut. (Kiikkala 2004, ) 3.4 Laitoshoitoympäristö Vanhuksen laitoshoidon ympäristössä keskeisiä suunnittelun tavoitteita ovat kodikkuus ja viihtyisyys. Nykyisten laitosympäristöjen suurimpia puutteita ovat esimerkiksi usean hengen huoneet, suuret osasto- ja yksikkökoot sekä puutteelliset harrastustilat. Myös pitkät käytävät tekevät työn raskaaksi henkilökunnalle ja vähentävät asukkaiden luontevaa osallistumista yksikön yhteiseen elämään. Vaikka käytävät tarjoavat kävelytilaa, ne toisaalta aiheuttavat levottomuutta. (Kotilainen 2002, ) Aktiivisella ja tekemisen mahdollisuuksia sisältävällä ympäristöllä on suuri merkitys vanhuksille, etenkin, jos heillä on käyttäytymishäiriöitä kuten jatkuvaa vaeltelemista. Toiminnan avulla vanhuksen energia voidaan ohjata hyödylliseen tekemiseen ja näin vähentää vanhuksissa mahdollisesti esiintyvää levottomuutta. (Houtsonen & Pyykkönen 2003, 8.)

15 15 4 TOIMINTAKYKY JA TERVEYS 4.1 Toimintakyvyn käsite Keskeinen käsite vanhustyössä on toimintakyvyn käsite. Vanhuksen toimintakyky määrittää sen, miten vahvasti hän pystyy osallistumaan eri toimintoihin ja tapahtumiin. Toimintakyky on vahvasti linkitetty vanhuksen terveydentilaan ja hyvinvointiin sekä kokemukseen terveydestä ja hyvinvoinnista. Toimintakyvyn mittaamiseen on olemassa lukuisia erilaisia mittareita, näistä RAVAindeksin avulla mitataan fyysistä toimintakykyä yleensä. Toimintakykyä mitattaessa lähes aina mitataan vanhuksen fyysistä toimintakykyä, sen sijaan psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky jäävät usein arvioimatta kokonaan. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn lisäksi olisi hyvä ottaa huomioon myös ympäristötekijöiden vaikutus. (Seppänen 2006, 37.) Vanhuksen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa se, miten hän selviää jokapäiväisestä elämästä. Toimintakykyä voidaan tarkastella toimintavajavuuksina tai jäljellä olevana toimintakykynä. Toimintakykyä voidaan myös tarkastella fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, henkisestä sekä hengellisestä näkökulmasta. On selvää, että toimintakyvyn eri osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja osin myös päällekkäin. Esimerkiksi sosiaalinen ja fyysinen toimintakyky ovat yhteydessä toisiinsa, sillä heikentynyt liikuntakyky saattaa hankaloittaa sosiaalista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. (Lyyra 2007, 21.) Vanhuuteen kuuluvat erilaiset toimintakyvyn rajoitteet. Teorian mukaan vanhuksen voimavarojen rajallisuus ja toimintatilanteen olosuhteet voivat rajoittaa toimintaan osallistumista. Toimintastrategioiden avulla hän kuitenkin voi parantaa mahdollisuuksiaan osallistua toimintaan ja ylläpitää terveyden tasapainoa. Kompensoivien prosessien avulla vanhus voi säilyttää sopivan toimintatason. Se, millä tavoin vanhuksen toiminnanvajavuus häiritsee selviytymistä jokapäiväisestä elämästä, riippuu ulkopuolisesta tuesta ja yksilön kompensaatiomekanismista. Kun voimavarat heikkenevät, yksilön terveyden ja toimintakyvyn tasapainoa voidaan palauttaa esimerkiksi muuttamalla yksilön asettamia

16 16 tavoitteita, lisäämällä sosiaalista tukea, parantamalla fyysistä ympäristöä tai kuntouttamalla. (Lyyra 2007, ) Etenkin vanhuksille toimintakyvyn ylläpitäminen on ehdottoman tärkeää. Toimintakykyä edistetään yleensä kokonaisvaltaisesti, ei vain yhteen osa-alueeseen keskittymällä. Esimerkiksi kognitiivista toimintakykyä tukee uusien asioiden opetteleminen ja harrastustoiminta, toisaalta nämä parantavat myös sosiaalista toimintakykyä. Fyysiset harrastukset vaikuttavat sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn ja vastaavasti sama toimii myös päinvastaisesti, psyykkisen toimintakyvyn vahvistuessa mahdollisuudet suhteessa fyysisiin aktiviteetteihin voimistuvat. Parhaisiin tuloksiin päästään kehittäessä tasaisesti toimintakyvyn eri osa-alueita. (Haukka ym. 2006, ) 4.2 Vuodepotilaana Vuodepotilaan tila-, paikka- ja kotikokemus syntyy hyvästä perushoivasta, toisten ihmisten läsnäolosta sekä vuorovaikutuksesta. Läheiset ja hoitopaikan henkilökunta toimintoineen sekä asenteineen vaikuttavat siihen, miten vuodepotilas viihtyy laitoksessa tai vanhainkodissa, ja miten hän kokee ympäristön. Vanhuksen hoiva tulisi toteuttaa ajallisesti, kiireettömästi potilasta kunnioittaen ja arvostaen. (Pikkarainen 2007, 63.) Vanhuksen vuoteeseen kasaantuu elämän viimeisissä vaiheissa paljon toimintoja ja kohtaamisia. Vuoteessa ei vain nukuta tai levätä vaan siinä myös syödään, peseydytään, ulostetaan ja virtsataan, osallistutaan sosiaaliseen elämään ja odotetaan. Vuoteessa olemista voidaan myös rikastuttaa aistillisesti ja kokemuksellisesti ja pienillä elementeillä voidaan saada monipuolisuutta olemiseen. Vuodevaatteiden värit ja materiaalit tuottavat hyvää oloa vanhuspotilaalle näkö- ja tuntoaistin kautta. Riittävän painava peitto taas jäsentää oman kehon ääriviivoja ja rauhoittaa levotonta oloa. (Pikkarainen 2007, 63.)

17 17 5 DEMENTOITUNUT VANHUS 5.1 Dementia ja muistisairaudet Kun puhutaan dementiasta, sillä tarkoitetaan aivoja vaurioittavan sairauden aiheuttamaa laaja-alaista henkisten toimintojen heikentymistä. Tavallisia oireita ovat muistin ja päättelyn häiriöt sekä usein myös afasiaa, agnosiaa ja apraksiaa. Afasialla tarkoitetaan kielellisiä häiriöitä, agnosialla hahmottamisen häiriöitä ja apraksialla tahdonalaisia liikkeitä. Oire on usein etenevä, kuten esimerkiksi Alzheimerin taudissa, mutta se voi myös pysyä samana. Nykyisin dementia on tärkein pitkäaikaishoitoon johtava oireyhtymä. (Sulkava 2003, 72.) Dementiaa aiheuttavia sairauksia ovat muun muassa Alzheimerin tauti (60 %), aivoverenkiertoperäinen vaskulaarinen dementia (20 30 %) ja Lewyn kappale -tauti (10 15 %). Väestön vanhetessa dementiapotilaiden lukumäärä tulee kasvamanaan tulevina vuosikymmeninä huomattavasti, sillä dementian yleisyys lisääntyy iän mukana. (Sulkava 2003, 73.) Kun dementiapotilaiden lukumäärä kasvaa, heihin tulisi kiinnittää huomiota entistä enemmän. Dementiaa sairastavat kaipaavat myös virikkeellisyyttä arkeen. Onko viriketoimintaa dementiaa sairastavien kanssa tutkittu tarpeeksi? Tulisiko sitä kehittää? 5.2 Virikkeellisyys dementoituneen vanhuksen kohdalla Dementoituneen hoidossa lääkkeettömät hoidot ovat ensisijaisia, lääkehoidot ovat vasta toissijaisia Hoitoympäristön turvallisuus ja virikkeiden lisääminen ovat osa hyvää hoitoa (Sulkava 2003, 85). Dementoituneelle vanhukselle on tärkeää järjestää toimintaa, sillä se tukee omatoimisuutta ja toimintakykyä. Toiminta on vanhuksen aktivoimista huomioon ottaen hänen yksilöllisyytensä ja elämänhistoriansa. Toiminnan avulla voidaan harjaannuttaa esimerkiksi keskittymiskykyä, aisteja, muistia, kielellisiä kykyjä sekä sosiaalisia taitoja. Toiminta tuo myös päiviin sisältöä, kohentaa mielialaa ja auttaa elämän mielekkyyden säilyttämisessä. Jokaisen dementoituneen vanhuksen kodalla tulisikin pohtia niitä taitoja ja kykyjä, joita käyttämällä juuri hän voi toteuttaa itseään.

18 18 Tämä taas edellyttää tietoa vanhuksen eletystä elämästä, mielipuuhista ja harrastuksista. (Backman ym. 2002, 118.) Erilaisten ohjattujen ryhmätoimintojen sisällyttäminen arkipäiviin laitoksissa on tärkeää. Yhdessä toimiminen tukee dementoituneiden vanhusten yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta. Ryhmät muotoutuvat luontevimmin osallistujien dementian asteen ja mielenkiinnon kohteiden perusteella. Liikunnasta kiinnostunut viihtyy liikuntaryhmässä, kirjallisuuden ystävä osallistuu lukutuokioon ja niin edelleen. (Backman ym. 2002, 118.) Kuitenkin ohjauksen tulisi olla joka kerta samanlaista, jotta osallistuja voisi oppia uuden tavan. Ohjaajan on hyvä miettiä, mitä muuta tapaa ohjauksessa voisi käyttää kuin sanallista muotoa. Ohjaaja toimii mallina ja luo hyvää ilmapiiriä esimerkiksi iloisella mielellä, rauhallisella käytöksellä sekä innostuneella otteella. (Hartikainen & Kivelä 2001, 448.) 5.3 Liikunta dementiapotilaiden kanssa Dementoivissa sairauksissa liikunnalliset ongelmat, kuten kävelyvaikeudet, tasapainoongelmat ja kaatuilu, ovat yleisiä. Liikunta vähenee liikuntakykyiselläkin vanhuksella aloitekyvyttömyyden ja apatian vuoksi. Tämä aiheuttaa lihaskunnon heikkenemistä ja yleiskunnon laskua. Liikkumattomuudesta syntyy taas uusia ongelmia: kaatumistapaturmat lisääntyvät. Ihmisellä on luontainen tarve liikkua ja liikuntamahdollisuuksien puuttuminen tai rajoittaminen aiheuttaa usein käytösoireiden pahenemista ja vaeltelua. Rauhoittavien lääkkeiden käyttö lisääntyy, ja se heikentää edelleen liikuntakykyä sekä kaatuilutaipumusta. (Pirttilä 2004, 16.) Pienten tutkimusten mukaan fysioterapia saattaa ainakin tilapäisesti kohentaa suorituskykyä ja vähentää käytösoireita laitoshoidossa olevilla vanhuksilla. Liikunta aktivoi aivotoimintaa ja liikuntaharjoitukset parantaa kommunikaatiokykyä. (Pirttilä 2004, )

19 Puhumaton vanhus Kun vanhuksella on dementia, kielen abstraktisuus ja symbolisuus vähitellen purkautuvat ja isommat kokonaisuudet tuottavat vaikeuksia. Tällöin puheella tukemisen ja ohjaamisen merkitys korostuu. Vanhuksen kanssa puhutaan konkreettisesti, selkeästi ja tässä hetkessä, ja arki muuttuu yksittäisiksi toiminnoiksi sekä niiden kertaamiseksi ja toistamiseksi. Tämä puolestaan tuo arkeen turvallisuutta ja tuttuutta, mutta samalla syvempi ja monitasoisempi kommunikaatio muuttuu haasteelliseksi. (Suomi 2003, 126.) Kun työskennellään puhumattoman vanhuksen kanssa, puhe- ja tunnetyön merkitys korostuu. Puhumisesta tulee tapa koskettaa, tehdä perushoitoon liittyviä toimenpiteitä ja jäsentää omaa kehoa ja identiteettiä. Puhumisen rinnalla käytetään apuna muita aisteja, esimerkiksi tunto- ja hajuaistia. Valitettavan usein puhumaton vanhus kohdataan kuitenkin hiljaa tai ohi puhuen kuin hän ei ymmärtäisi. Tekeekö puhumaton vanhus työntekijän olon neuvottomaksi? (Suomi 2003, 126.) Omaisten kanssa tehtävä työ korostuu varsinkin silloin, kun vanhus ei itse pysty kommunikoimaan. Puhe- ja tunnetyön osaaminen korostuu varsinkin silloin, kun keskustellaan palvelun ja hoidon tavoitteista, odotuksista ja toiveista sekä asiakkaan elämän laadusta. (Suomi 2003, 126.)

20 20 6 SOSIAALISET SUHTEET JA NIIDEN MERKITYS Suunniteltaessa viriketoimintaa on hyvä ottaa huomioon sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys ihmiselle. Ihminen tarvitsee läheisyyttä, rakkautta ja turvaa. Yhteenkuuluvuuden tarvetta voidaan tyydyttää arvojen ja kiinnostuksen kohteiden jakamisella sekä yhteisellä toiminnalla kanssatovereiden kesken. Vanhuksen saama arvostus on tärkeä hyvinvoinnin kannalta. Ihmisillä on tarve saada ja antaa huolenpitoa sekä kokea toisten tarvitsevan heitä. Suhteilla puolisoon, lapsiin, muihin sukulaisiin ja ystäviin on erilaisia merkityksiä vanhuksille, mitkä voivat vaihdella eri tilanteissa ja elämän eri vaiheissa. (Lyyra & Tiikkainen 2007, 71.) Lisäksi seurakunnan työntekijät ovat usein koskettaneet ja olleet osa vanhuksen elämää. Seurakunnan työntekijän vierailut voivat olla merkityksellisiä vanhainkodin asukkaille. Sosiaalisiin ja vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavat vanhuksilla monet fyysiset sekä psyykkiset tekijät, kuten esimerkiksi huono liikkumiskyky, sairaudet, aistitoimintojen ja muistin heikkeneminen ja mieliala. Varsinkin heikko näkö ja kuulo vaikeuttavat vuorovaikutusta toisten kanssa, jolloin vanhus alkaa vältellä sosiaalisia tilanteita. (Lyyra & Tiikkainen 2007, 78.) Yksinäisyys ja eristyneisyys niin kodeissa kuin laitoksissakin ovat nykyajan vanhusten yleisiä ongelmia. Terveyden kriteereihin kuuluu kyky rakastaa ja vastaanottaa rakkautta, kyky luoda yhteyksiä toisiin ihmisiin ja tuntea henkistä tyydytystä sekä ilmaista itseään ja toimia luovasti. (Haukka ym. 2006, 80.) Puhuttaessa rakkaudesta on tärkeää muistaa myös jokaisen yksilöllinen hengellinen elämä. Rukoilemisesta, virsien laulamisesta ja Raamatun lukemisesta vanhus voi kokea ja saada tunteen, ettei hän ole yksin. On joku, joka kuuntelee: Jeesus. Viriketoiminta voi lieventää yksinäisyyttä ja lisätä sosiaalisten kontaktien määrään. Vanhus saa mahdollisuuden toimia yhdessä toisten ihmisten kanssa ja kokea päivän rikkaampana.

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä Soininvaara, Annemaria Utriainen, Outi 2010Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kummajuna ja muita juttua -Musiikki

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Vanhukset ei lopu koskaan

Vanhukset ei lopu koskaan Vanhukset ei lopu koskaan Väestön ikääntyminen diakoniatyöntekijöiden silmin Itä-Suomen yliopisto, teologian osasto Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2015 Käytännöllinen teologia Anu Backman

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot