HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA"

Transkriptio

1 HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

2 TIIVISTELMÄ Lehtimäki, Tuulia & Leppänen, Niina Hoitajia liian vähän, ei heillä ole aikaa. Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena. 56s., 3 liitettä. Pieksämäki, kevät Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto. Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus. Opinnäytetyö oli luonteeltaan produktio. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä viriketoimintaa ja monipuolistaa sitä vanhainkodeissa, sillä erilaisilla viriketoiminnoilla voi parantaa ja ylläpitää vanhusten elämänlaatua ja toimintakykyä. Tavoitteena oli tutkia, mitä viriketoimintaa kahdessa vanhainkodeissa Pieksämäellä jo on ja millaista toimintaa kaivattaisiin lisää. Opinnäytetyössä otettiin huomioon sekä vanhusten että työntekijöiden näkökulmat. Vanhuksia haastateltiin ja työntekijöille tehtiin kyselylomakkeet. Kun opinnäytetyön aihe ja kohderyhmä oli valittu, perehdyttiin aihetta koskevaan kirjallisuuteen. Sen jälkeen kahden vanhainkodin asukkaita haastateltiin ja työntekijöille tehtiin kyselylomakkeet. Kyselylomakkeissa oli sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia kysymyksiä. Haastattelujen ja kyselyiden pohjalta alettiin tehdä virikevihkoa, joka vietiin painoon keväällä Kyselyiden ja haastatteluiden lisäksi työssä käytettiin teoreettista viitekehystä työn suunnitteluvaiheessa sekä koko työprosessin ajan. Työprosessissa ja virikevihkossa käsiteltiin asioita myös hengellisestä viitekehyksestä käsin. Läpi työn otettiin huomioon kristillisen lähimmäisenrakkauden arvot ja periaatteet. Kirjan kuvat ja tekstit on tehty itse. Virikevihossa käytettiin vanhuksilta ja työntekijöiltä saamia vastauksia. Yhteensä 15 vanhusta haastateltiin. Kyselylomakkeisiin vastasi 19 työntekijää. Vanhusten vastauksista ilmeni, että viriketoiminnalle on kaipuuta vanhusten keskuudessa. Vaikka kaikki vanhukset eivät osanneet täsmentää, minkälaista toimintaa haluaisivat, he antoivat ideoita ja ajatuksia virikevihkoa varten. Työntekijöiden mielestä taas vanhainkodeissa on jo tarpeeksi viriketoimintaa ja osa koki, ettei vanhuksilla ole halua ja voimia osallistua enempään toimintaa kuin mitä jo järjestettiin. Asiasanat: vanhainkoti, vanhuus, toimintakyky, viriketoiminta, produktio.

3 ABSTRACT Lehtimäki, Tuulia and Leppänen, Niina Too Few Nurses, They Don t Have Time. Performance of Elderly People Supported by Stimulating Activities. 56p., 3 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Spring Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services, Diacon The form of the study was a product. The aim of our study was to add stimulating activity and diversify stimulating activities in the old people s homes. Elderly people s quality of life and performance can be improved and maintained with different stimulating activities. The aim was to research what kind of stimulating activities there are and what kind of stimulating activities are required more in two old people's homes in Pieksämäki. In our product we took into account both elderly people s and nurses point of views. We interviewed elderly people and made questionnaire to nurses. After choosing the topic of our thesis and the target group we familiarized with literature concerning the subject. After that we interviews some elderly people from the two old people s homes in Pieksämäki and made the questionnaires to nurses. Questionnaires included both qualitative and quantitative questions. Based on interviews and questionnaires we started to make a book of stimulative activities which we took to the press in spring In planning and throughout the work process we used besides questionnaires and interviews also the theoretical context of working whit elderly people. We also processed things of spiritual context in the work process and the book of stimulating activities. Throughout the work we noticed the values and principles of Christian charity. We wrote the text and took the pictures ourselves. In the book of stimulating activities we used the answers we got from the elderly people and nurses. We interview a total of 15 elderly people and 19 nurses answered our questionnaires. From the answers of elderly people we noticed that there is longing for stimulating activities among the elderly people. Although all elderly people couldn t specify the nature of activities they wanted to have they gave us ideas and thoughts for our book of stimulating activities. Nurses opinion was that there are already enough stimulating activities in old people s homes and there are is neither will nor power among the elderly people to participate in more activities than already is being organized. Keywords: old people s home, age, performance, stimulating activities, production.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖN TAVOITTEET VANHUSTEN LAITOSHOITO Millaista on hyvä laitoshoito? Viriketoiminnan merkitys vanhustenhoidon kannalta Elämänlaatu Laitoshoitoympäristö TOIMINTAKYKY JA TERVEYS Toimintakyvyn käsite Vuodepotilaana DEMENTOITUNUT VANHUS Dementia ja muistisairaudet Virikkeellisyys dementoituneen vanhuksen kohdalla Liikunta dementiapotilaiden kanssa Puhumaton vanhus SOSIAALISET SUHTEET JA NIIDEN MERKITYS VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT Vapaaehtoistoiminta viriketoiminnassa Vapaaehtoistyöntekijät ikäihmisten hoitoyksiköissä USKONNOLLISUUS Kristinusko vanhuksen vakaumuksena Kohtaaminen Vanhuksen sielunhoito VIRIKETOIMINTA Virike- ja harrastustoiminta Taide virkistäjänä ja mielen eheyttäjänä Muistelu Kirjoittaminen ja kirjallisuus Musiikki aktiivisuutta säilyttämässä Elokuvat viriketoiminnassa Luonnon tarjoamat mahdollisuudet... 34

5 9.8 Liikunta virkistää fyysisesti ja henkisesti OPINNÄYTETYÖN PROSESSIN KUVAUS TUTKIMUSTULOKSIA Haastatteluista saatuja vastauksia Työntekijöiden vastauksia JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA Tavoitteiden onnistuminen ja arviointia Sovellettavuus työelämään Jatkotutkimusehdotuksia Eettisyys Oppimiskokemuksia ja pohdintaa työstä LÄHTEET LIITE 1: Haastattelurunko LIITE 2: Tutkimuslomake LIITE 3: OSAKSI ELÄMÄÄ Virikkeitä vanhainkoteihin, palvelutaloihin ja vanhusten kanssa työskenteleville... 59

6 1 JOHDANTO Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat sosiaalityön tutkimukseen, kehittämiseen ja kouluttamiseen. Kehittämisen kohteena ovat erityisesti sosiaalityössä käytettävät työmenetelmät sekä niiden arviointi. Myös tiettyihin kohdealueisiin ja asiakasryhmiin, kuten vanhuksiin, liittyvä sosiaalityö on kehittämisen kohteena. Vanhusten kanssa tehtävä sosiaalityö on noussut kehittämisen kohteeksi, ja sosiaalityöhön liittyen on hiljattain käynnistetty paljon kehittämishankkeita. (Seppänen 2006, 7.) Uutena havaintona on etenkin huomattu taiteen, kulttuurin ja muun virikkeellisyyden positiiviset vaikutukset suhteessa vanhuksen terveyteen ja elämänlaadun kokemukseen. Ikärakenteen muutokset ovat nostaneet vanhustyön kysymykset keskeisiksi haasteiksi. Kunnallisessa palvelurakenteessa vanhussosiaalityö on tosin vielä melko näkymätöntä. Vanhussosiaalityöhön erikoistuneita sosiaalityöntekijöitä on vähän, eikä vanhussosiaalityötä omana erityisalueenaan näy kovinkaan monen kunnan palvelurakenteen kuvauksessa. (Seppänen 2006, 8.) Voikin siis olettaa, että vanhussosiaalityölle on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää, sillä vanhussosiaalityön kenttä tarjoaa entistä monipuolisemmin hyvän vanhuuden edellytyksiä ikääntyville. Sosiaalityön neuvottelukunnan toimenpideohjelman mukaan sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015 sisältää linjauksia ja ehdotuksia sosiaalityön kehittämiseksi pitkällä tähtäyksellä. Näiden linjausten keskeltä on nostettu keskeisiksi asioiksi muun muassa ennalta ehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, kuntouttava sosiaalityö ja asiakkaiden osallisuuden sekä eettisyyden vahvistaminen. (Seppänen 2006, ) Muutos entistä laajempaan elämän loppuvuosien ja hyvinvoinnin kehittämiseen on siis vireillä laajemmin, kuin se on aikaisemmin ollut. Vanhustyössä asiakkuus on erityistä, sillä se juontuu sosiaalisista, biologisista ja psyykkisistä vanhenemisprosesseista sekä vanhuudesta ainutkertaisena elämäntapana (Seppänen 2006, 31). On hienoa, ettei vanhuutta enää ajatella sairaudeksi, joksi se miellettiin lääketieteen kehittyessä ja vanhuuden medikalisoituessa, vaan sitä on alettu jälleen pitää osana normaalia ja täyttä elämää.

7 7 Aiheemme vanhainkotien virikkeellisyydestä on ajankohtainen, sillä ikärakenteet muuttuvat tulevaisuudessa. Ikärakenteiden muutosten lisäksi vanhukset voivat olla tulevaisuudessa yhä enemmän laatutietoisempia. Kun vertaa entisaikaa nykyaikaan, ihmiset eivät vaatineet asioita niin paljoa kuin nykyään. Ei ollut vara vaatia. Ihmiskunta kuitenkin on kehittynyt eteenpäin ja ihmiset vaativat laatua. Kun nykyajan työikäiset vanhenevat, he osaavat vaatia palvelua ja viriketoimintaa vanhainkodeissa ja laitoksissa. Tässä työssä käsittelemme erityisesti laitoksessa ja vanhainkodissa asuvia vanhuksia. Halusimme myös ottaa huomioon erityisesti dementiaa sairastavat vanhukset, sillä dementia on tärkein pitkäaikaishoitoon johtava sairaus. Opinnäytetyömme on produktio, ja tutkimusten ja haastattelujen johdosta teimme virikekirjasen vanhainkotien virikkeellisyyttä lisäämään. (LIITE 3.) Lisäksi myös muut vanhustyöntekijät voivat saada ideoita viriketyöhön kirjasestamme.

8 8 2 TYÖN TAVOITTEET Opinnäytetyömme tavoitteena on edesauttaa viriketoiminnan lisääntymistä ja monipuolistumista vanhainkodeissa, sillä erilaisilla viriketoiminnoilla voi parantaa ja ylläpitää vanhusten elämänlaatua ja toimintakykyä sekä ehkäistä joitakin sairauksia. Tavoitteena oli tutkia, mitä viriketoimintaa vanhainkodeissa jo on ja minkä verran sekä millaista toimintaa kaivattaisiin. Otimme huomioon sekä vanhusten että työntekijöiden näkökulmat. Uusien tutkimusten ja teorioiden lisäksi pyrimme käsittelemään työprosessia ja virikekirjasta myös hengellisestä viitekehyksestä käsin. Jokainen ihminen on tärkeä ja tasa-arvoinen. Niin hoito- kuin muussakin työssä lähimmäisenrakkauden arvot ja periaatteet on tärkeää huomioida. Tarkoituksena oli luoda tekemämme tutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta virikekirjanen (LIITE 3), joka ottaa huomioon myös aisti- ja liikuntarajoitteiset sekä muistihäiriöiset vanhukset. Virikekirjasesta oli tarkoitus tehdä mahdollisimman houkutteleva sekä sisällöllisesti että toteutuksen kannalta, jotta sen sisältämät ohjeet ja ideat siirtyisivät elämään käytäntöön. Tavoitteena oli siis luoda selkeä ja johdonmukainen virikekirjanen. Vihkon sisältämät ohjeet on pyritty tekemään sellaisiksi, ettei niiden toteutus vaadi erityistä ammattitaitoa eikä liikaa aikaa tai voimavaroja. Osa vihkon sisältämästä toiminnasta olisi toteutettavissa 5 15 minuutissa, jotta niissäkin paikoissa, joissa aikaa viriketoiminnalle on vähän, voitaisiin toteuttaa edes jonkinlaista toimintaa. Virikekirjasesta pyrimme saamaan monipuolisen, joka pitää sisällään esimerkiksi kädentaitoja, liikuntaohjeita, hartauksia, leikkejä, visailuja ja niin edelleen. Ajatuksena oli, että monipuolisuuden vuoksi virikekirjanen olisi erilaisempi kuin monet muut virikevihot ja -kirja ja tuomme sen avulla uusia käyttökelpoisia ideoita vanhainkoteihin ja vanhusten kanssa työskenteleville. Sen lisäksi, että virikekirjanen tuo ideoita, joiden toteuttamiseen tarvitaan työntekijä tai vapaaehtoinen vetäjäksi, se sisältää myös ideoita, joiden toteuttamiseen vaaditaan vain vanhusten kokoaminen yhteen paikkaan. Tämä paitsi lisää vanhusten välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta myös sallii heidän osallistumisensa päivittäisestä rutiinista poikkeaviin hetkiin.

9 9 Virikekirjasen lisäksi tavoitteena on, että opinnäytetyöstä voisi saada lisää tietoa aiheesta sekä teoreettisen viitekehyksen kautta että tutkimustulosten vastauksista. Vaikka tutkimusten jälkeen analysoimme vastaukset ja käytimme niitä sekä virikekirjasessa että opinnäytetyössä ideoita antavina tekijöinä, vastauksia emme kuitenkaan yleistäneet.

10 10 3 VANHUSTEN LAITOSHOITO Väestö vanhenee ja palvelujen tarve nähdään lisääntyvän ikääntyneiden jokapäiväisessä selviytymisessä. Vuosituhannen vaihtuessa 65 vuotta täyttäneitä oli 14,9 % suomalaisista: yli 74-vuotiaita oli 6,5 % ja 85 vuotta täyttäneiden osuus oli 1,5 %. Asuinympäristö ja siihen liittyvät lähipalvelut vaikuttavat vanhuspalvelujen kysyntään. Vuosituhanteen vaihtuessa yli 75-vuotiaista valtaosa asui kotonaan. (Tilvis 2003, ) Pitkäkestoisessa, tuetussa tai osittain tuetussa palvelu- tai laitosorganisaatiossa asuu 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista 5 7 %. Alun alkaen palveluasuminen on ollut vaihtoehtoinen asumismuoto kotona asumisen ja laitoshoidon välissä, mutta palveluasunnoissa olevien vanhusten terveys ja toimintakyky on vuosien mittaan heikentynyt niin, että palveluasumisesta on vähitellen muodostunut vanhainkotitasoista, ympärivuorokautista hoitoa vaativaa toimintaa. (Pikkarainen b 2007, 61.) 3.1 Millaista on hyvä laitoshoito? Hoitamisen rooli on noussut kristillisestä ymmärtämisestä ja käsityksestä ihmisestä Jumalan kuvana, elävänä Pyhän Hengen temppelinä. Hoitamisen ainutlaatuisuuteen liittyy kristillisessä ajattelutavassa hoitaminen kokonaisvaltaisesti, ihmisen kohteleminen täysvaltaisena itseisarvoisena persoonana. (Miller & Shelly 1999, 16.) Hyvä laitoshoito edellyttää, että hoitavaa henkilökuntaa on riittävästi ikääntyneiden määrään ja hoidollisiin tarpeisiin nähden. Vaikka henkilöstön määrän ja laadun välillä ei tutkimuksissa ole osoitettu olevan suoraa syy-seuraus-suhdetta, on henkilöstön väsymisen ja palvelun heikon laadun välillä yhteys. Laitoshoitoa kehitettäessä hyvän hoidon edellytysten turvaaminen on ensisijaista. Se edellyttää osaamista, henkilökuntaa ja oikeaa asennetta, vanhusten oikeuksien kunnioittamista. (Backman, Paasivaara & Voutilainen 2002, ) Näslindh-Ylispangarin (2005, 153) mukaan vanhustyön uhkana eivät ole vain henkilöresurssit vaan eettiset ja moraaliset uhkat. Laitoshoidossa voi unohtua vanhusten yksi-

11 11 löllisyys ja se, että jokaisella on arvokas elämäntarina. Vanhukset saavat yksilöllistä hoitotyötä, kun heidän elämäntilanteeseen on perehdytty kokonaisvaltaisesti. Jos vanhuksen elämänhistoriaansa ja kokonaistilanteeseensa ei ole paneuduttu huolella, laitoshoito on vanhuksen toimintakykyä passivoivaa. Kun henkilökunta tuntee esimerkiksi vanhuksen elämänvaiheita ja tapahtumia lapsuudessa ja nuoruudessa, hän voi ymmärtää vanhuksen mahdollisia pelkoja ja ahdistuksia, joita nykytilanteessa kokee. Vanhusten hoidon ja palvelun tavoitteena on hyvän elämänlaadun turvaaminen. Vanhusten oikeudet itsenäisyyteen, osallistumiseen, itsensä toteuttamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä arvokkuuteen ovat tärkeitä asioita. Näiden oikeuksien konkretisoituminen laitoshoidossa tarkoittaa muun muassa sitä, että vanhus saa riittävästi tietoa osallistuakseen oman hoitonsa suunnitteluun ja arviointiin. Hänelle myös annetaan valinnan mahdollisuuksia päivittäisten toimintojen yhteydessä, tukea ja rohkaisua omatoimisuuteen sekä yksityisyyttä turvaavaa kohtelua hoitotoimintojen yhteydessä. Lisäksi vanhukselle tulee tarjota mielekästä, aikuisen ihmisen minäkuvaa tukevaa toimintaa joka päivä. (Backman ym. 2002, 115.) Hyvän laitoshoidon osana on ihanteellisissa tapauksissa käsite rakkaudellinen laitoshoito. Kokemus rakkaudesta on ihmisille hyvin tärkeää. Rakastetuksi tulemisen kokemus avaa uudenlaisia mahdollisuuksia toipumiseen ja hyvinvointiin, kun taas rakkauden puute ja kokemus rakkauden puutteesta saa ihmisen voimaan huonommin, ja se on koettu sairastuttavana asiana. (Kiikkala 2004, 25.) Olisikin ehkä aiheellista miettiä, toteutuvatko hoitotyön käytännöt ihmisyyden, kanssaihmisyyden ja lähimmäisenrakkauden lähtökohdista, ja toisaalta myös sitä, mitä haasteita ne tuovat hoitotyölle ja hoitajille. Hyvän hoidon perusteissa ja lähes jokaisen hoitolaitoksen ja vanhustenpalvelutalon eettisissä periaatteissa lukee jotain ihmisarvosta ja tasavertaisuudesta sekä asiakaslähtöisyydestä. Kuitenkin usein unohtuu, että asiakaslähtöisessä työskentelyssä työntekijä on läsnä paitsi asiantuntijana myös ihmisenä. Työn pitäisi lähteä liikkeelle aina ensisijaisesti asiakkaan esittämistä asioista, kysymyksistä ja hoidon tarpeesta. Työntekijän suurimpia haasteita ovatkin työn tekeminen asiakasta ymmärtääkseen ja ollakseen läsnä. Sikäli mikäli asiakkaan omakohtainen kokemus nostetaan palvelun arvioinnin lähtökohdaksi, merkitsee se asiantuntijahierarkian purkamista ja sen muuttamista yhteistyösuhteeksi. (Munnukka 2004, )

12 12 Rakkauden voisi sanoa olevan ihmisen perustarve, jokainen tarvitsee rakkautta, mutta vain harva uskaltaa sanoa sen ääneen. Rakkauden puuttuminen elämästä masentaa ihmistä, silloin saattaa tuntea itsensä hylätyksi, kelvottomaksi ja yksinäiseksi. Rakkaudellinen työote ei tarkoita, että työntekijöiden pitäisi rakastaa jokaista asiakasta vaan nimenomaisesti puuttua omaan mahdollisesti rakkaudettomaan työtapaansa. Rakkaudellisella työotteella on tarkoitus antaa asiakkaalle kokemus, että työntekijä aidosti välittää hänen hyvinvoinnistaan, ettei asiakkaita ahdettaisi samaan muottiin ja kohdeltaisi samanlaisin rutiiniksi muodostunein tavoin. Rakkauden kokemus lähtee liikkeelle pienistä asioista, siitä, että pidetään kädestä kiinni, kosketetaan ja annetaan toiselle mahdollisuus kertoa mikä hänen mieltään painaa. Rakkaudellinen hoitotapa on myös kiireetön hoitotapa. (Kiikkala 2004, ) 3.2 Viriketoiminnan merkitys vanhustenhoidon kannalta Virikkeellä ja viriketoiminnalla tarkoitamme toimintaa, jonka avulla harjoitetaan keskittymiskykyä, aisteja, muistia ja sosiaalisia taitoja. Virikkeellisyys liittyy oleellisesti fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn, sen tarkoituksena on parantaa elämänlaatua vaikuttamalla vuorovaikutussuhteisiin, ympäristönolosuhteisiin ja vanhuksen päivien sisältöön. Toimintaa voi joko järjestää erikseen tai virikkeellisyys voi olla myös vanhuksen omatoimisuuden tukemista. Viriketoiminnalla pyritään puuttumaan ja ennaltaehkäisemään eristäytymistä ja vetäytymistä. Sillä myös tuetaan normaaleja ihmissuhteita ja sosiaalista kanssakäymistä pyrkien ehkäisemään laitostumista. Virikkeellisyys on tärkeä osa elämää myös psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, sillä se tuo iloa elämään ja siten ennaltaehkäisee masennusta ja syrjään vetäytymistä. Vanhus, jonka ympärillä on virikkeitä, on usein virkeämpi ja aktiivisempi kuin vanhus, jonka ympärillä ei ole mitään virikkeellisyyttä. Liikkuva, pohdiskeleva ja aktiivinen vanhus kokee myös luonnollista väsymystä, mikä vähentää unilääkkeiden tarvetta ja saattaa parantaa yöunen laatua, erityisesti kello välisenä aikana harjoitettu fyysinen rasitus edesauttaa nukahtamista ja parantaa yöunen laatua. Liikunnalla ja ravinnolla muutenkin on suuri merkitys ihmisen terveyden kannalta. Vanhuksen liikkuvuutta lisäävällä viriketoiminnalla on jonkin tasoisia parantavia vaikutuksia aivojen suorituskykyyn ja vireystasoon. (Huovinen & Partinen 2007.)

13 13 Jokainen haluaa toteuttaa itseään ja kokea mielihyvää tekemisestä ja onnistumisesta. Vanhuksilla tämän tarpeen toteutumisen mahdollisuudet on otettava huomioon heidän toimintakykynsä ja elinympäristönsä mukaan. Arkipäivien tulisi sisältää mahdollisuuksia toimintaan ja tekemiseen, ei pelkästään olemiseen. Sisällyksekäs arkipäivä toimintoineen voi osaltaan lievittää vanhusten ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Toimintakyvyn heikentyminen ei saisi olla esteenä toiminnalle, vaan mielekästä toimintaa tulisi käyttää soveltaen. On tärkeää, että vanhus itse saa valita osallistumisensa, ja hänen yksilöllistä tapaansa osallistua on kunnioitettava. Jollekin vanhukselle osallistumista voi olla esimerkiksi jonkun ryhmätilanteen seuraaminen. (Heimonen, Holma & Voutilainen 2002, 45.) Helposti voidaan ajatella, että muistamattoman vanhuksen elämään ei kuuluisi huumori. Vanhuksella kuitenkin voi olla kirkkaita hetkiä, jolloin hänen huumorintajunsa hämmästyttää hoitajia. Huumori kuuluu ihmisen elämään. Vanhus on saattanut joutua luopumaan monista asioista, esimerkiksi terveydestään ja ystävistään, ja se voi aiheuttaa alakuloisuutta sekä masentuneisuutta. Hoitohenkilökunnan ja vanhusten välinen vuorovaikutus on erittäin merkityksellistä vanhuksille. Henkilökunnalla saattaa kulua työaika perushoitoon eikä työntekijällä ole aikaa vanhuksille. Tällöin on unohdettu ja ymmärretty väärin, että vanhusten kanssa ollaan vuorovaikutuksessa oikeastaan koko ajan. (Isola & Kylmä 1999, 23.) Erilaisten yhteisten arkisten tilanteiden kautta yhteinen tekeminen voi olla luontevaa. Päivän lehtien lukeminen yhdessä ja uutisista keskusteleminen on mielekästä arkipäivän toimintaa, joka samalla tukee vanhuksen elämän kiinnittymistä yhteiskunnan tapahtumiin. Yhteiset juhlat, yhteinen kodin askareiden tekeminen tai retket tarjoavat hyviä mahdollisuuksia toiminnallisuuteen. Luontevasti syntyvien tilanteiden lisäksi toiminta voi olla suunnitelmallista ja säännönmukaisesti toteutuvaa ryhmätoimintaa. (Heimonen ym. 2002, )

14 Elämänlaatu Ikääntyneiden ihmisten elämänlaatututkimuksissa yhdeksi elämänlaadun ulottuvuudeksi määritellään sosiaalinen hyvinvointi, joka sisältää muun muassa sosiaaliset suhteet, harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit. Toiseen, emotionaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat luova itseilmaisu, nautinto, hengellisyys sekä arvostuksen tunne. Kolmas elämänlaadun ulottuvuus on hyvinvoinnin tuottava ulottuvuus, johon sisältyvät toisten auttaminen, oppiminen, oman toiminnan autonomia ja toiminnan mielekkyys. Neljäntenä on fyysinen ulottuvuus. (Pikkarainen 2007, 96.) Rakkauden tunne vahvistaa, eheyttää ja kohottaa itsetuntoa. Kokemus rakkaudesta ja välittämisestä saa asiakkaan tuntemaan itsensä pidetyksi ja kelvolliseksi. Rakkauden kokeminen on yksi suurimmista tekijöistä, jotka ehkäisevät masennusta ja syrjään vetäytymistä. Oman itsensä kokeminen arvokkaaksi ja hyväksytyksi kannustaa osallistumaan ympäröivään toimintaan niillä resursseilla, mitä itsellä on ilman, että tarvitsee pelätä olevansa jotenkin huonompi tai ala-arvoisempi kuin muut. (Kiikkala 2004, ) 3.4 Laitoshoitoympäristö Vanhuksen laitoshoidon ympäristössä keskeisiä suunnittelun tavoitteita ovat kodikkuus ja viihtyisyys. Nykyisten laitosympäristöjen suurimpia puutteita ovat esimerkiksi usean hengen huoneet, suuret osasto- ja yksikkökoot sekä puutteelliset harrastustilat. Myös pitkät käytävät tekevät työn raskaaksi henkilökunnalle ja vähentävät asukkaiden luontevaa osallistumista yksikön yhteiseen elämään. Vaikka käytävät tarjoavat kävelytilaa, ne toisaalta aiheuttavat levottomuutta. (Kotilainen 2002, ) Aktiivisella ja tekemisen mahdollisuuksia sisältävällä ympäristöllä on suuri merkitys vanhuksille, etenkin, jos heillä on käyttäytymishäiriöitä kuten jatkuvaa vaeltelemista. Toiminnan avulla vanhuksen energia voidaan ohjata hyödylliseen tekemiseen ja näin vähentää vanhuksissa mahdollisesti esiintyvää levottomuutta. (Houtsonen & Pyykkönen 2003, 8.)

15 15 4 TOIMINTAKYKY JA TERVEYS 4.1 Toimintakyvyn käsite Keskeinen käsite vanhustyössä on toimintakyvyn käsite. Vanhuksen toimintakyky määrittää sen, miten vahvasti hän pystyy osallistumaan eri toimintoihin ja tapahtumiin. Toimintakyky on vahvasti linkitetty vanhuksen terveydentilaan ja hyvinvointiin sekä kokemukseen terveydestä ja hyvinvoinnista. Toimintakyvyn mittaamiseen on olemassa lukuisia erilaisia mittareita, näistä RAVAindeksin avulla mitataan fyysistä toimintakykyä yleensä. Toimintakykyä mitattaessa lähes aina mitataan vanhuksen fyysistä toimintakykyä, sen sijaan psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky jäävät usein arvioimatta kokonaan. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn lisäksi olisi hyvä ottaa huomioon myös ympäristötekijöiden vaikutus. (Seppänen 2006, 37.) Vanhuksen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa se, miten hän selviää jokapäiväisestä elämästä. Toimintakykyä voidaan tarkastella toimintavajavuuksina tai jäljellä olevana toimintakykynä. Toimintakykyä voidaan myös tarkastella fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, henkisestä sekä hengellisestä näkökulmasta. On selvää, että toimintakyvyn eri osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja osin myös päällekkäin. Esimerkiksi sosiaalinen ja fyysinen toimintakyky ovat yhteydessä toisiinsa, sillä heikentynyt liikuntakyky saattaa hankaloittaa sosiaalista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. (Lyyra 2007, 21.) Vanhuuteen kuuluvat erilaiset toimintakyvyn rajoitteet. Teorian mukaan vanhuksen voimavarojen rajallisuus ja toimintatilanteen olosuhteet voivat rajoittaa toimintaan osallistumista. Toimintastrategioiden avulla hän kuitenkin voi parantaa mahdollisuuksiaan osallistua toimintaan ja ylläpitää terveyden tasapainoa. Kompensoivien prosessien avulla vanhus voi säilyttää sopivan toimintatason. Se, millä tavoin vanhuksen toiminnanvajavuus häiritsee selviytymistä jokapäiväisestä elämästä, riippuu ulkopuolisesta tuesta ja yksilön kompensaatiomekanismista. Kun voimavarat heikkenevät, yksilön terveyden ja toimintakyvyn tasapainoa voidaan palauttaa esimerkiksi muuttamalla yksilön asettamia

16 16 tavoitteita, lisäämällä sosiaalista tukea, parantamalla fyysistä ympäristöä tai kuntouttamalla. (Lyyra 2007, ) Etenkin vanhuksille toimintakyvyn ylläpitäminen on ehdottoman tärkeää. Toimintakykyä edistetään yleensä kokonaisvaltaisesti, ei vain yhteen osa-alueeseen keskittymällä. Esimerkiksi kognitiivista toimintakykyä tukee uusien asioiden opetteleminen ja harrastustoiminta, toisaalta nämä parantavat myös sosiaalista toimintakykyä. Fyysiset harrastukset vaikuttavat sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn ja vastaavasti sama toimii myös päinvastaisesti, psyykkisen toimintakyvyn vahvistuessa mahdollisuudet suhteessa fyysisiin aktiviteetteihin voimistuvat. Parhaisiin tuloksiin päästään kehittäessä tasaisesti toimintakyvyn eri osa-alueita. (Haukka ym. 2006, ) 4.2 Vuodepotilaana Vuodepotilaan tila-, paikka- ja kotikokemus syntyy hyvästä perushoivasta, toisten ihmisten läsnäolosta sekä vuorovaikutuksesta. Läheiset ja hoitopaikan henkilökunta toimintoineen sekä asenteineen vaikuttavat siihen, miten vuodepotilas viihtyy laitoksessa tai vanhainkodissa, ja miten hän kokee ympäristön. Vanhuksen hoiva tulisi toteuttaa ajallisesti, kiireettömästi potilasta kunnioittaen ja arvostaen. (Pikkarainen 2007, 63.) Vanhuksen vuoteeseen kasaantuu elämän viimeisissä vaiheissa paljon toimintoja ja kohtaamisia. Vuoteessa ei vain nukuta tai levätä vaan siinä myös syödään, peseydytään, ulostetaan ja virtsataan, osallistutaan sosiaaliseen elämään ja odotetaan. Vuoteessa olemista voidaan myös rikastuttaa aistillisesti ja kokemuksellisesti ja pienillä elementeillä voidaan saada monipuolisuutta olemiseen. Vuodevaatteiden värit ja materiaalit tuottavat hyvää oloa vanhuspotilaalle näkö- ja tuntoaistin kautta. Riittävän painava peitto taas jäsentää oman kehon ääriviivoja ja rauhoittaa levotonta oloa. (Pikkarainen 2007, 63.)

17 17 5 DEMENTOITUNUT VANHUS 5.1 Dementia ja muistisairaudet Kun puhutaan dementiasta, sillä tarkoitetaan aivoja vaurioittavan sairauden aiheuttamaa laaja-alaista henkisten toimintojen heikentymistä. Tavallisia oireita ovat muistin ja päättelyn häiriöt sekä usein myös afasiaa, agnosiaa ja apraksiaa. Afasialla tarkoitetaan kielellisiä häiriöitä, agnosialla hahmottamisen häiriöitä ja apraksialla tahdonalaisia liikkeitä. Oire on usein etenevä, kuten esimerkiksi Alzheimerin taudissa, mutta se voi myös pysyä samana. Nykyisin dementia on tärkein pitkäaikaishoitoon johtava oireyhtymä. (Sulkava 2003, 72.) Dementiaa aiheuttavia sairauksia ovat muun muassa Alzheimerin tauti (60 %), aivoverenkiertoperäinen vaskulaarinen dementia (20 30 %) ja Lewyn kappale -tauti (10 15 %). Väestön vanhetessa dementiapotilaiden lukumäärä tulee kasvamanaan tulevina vuosikymmeninä huomattavasti, sillä dementian yleisyys lisääntyy iän mukana. (Sulkava 2003, 73.) Kun dementiapotilaiden lukumäärä kasvaa, heihin tulisi kiinnittää huomiota entistä enemmän. Dementiaa sairastavat kaipaavat myös virikkeellisyyttä arkeen. Onko viriketoimintaa dementiaa sairastavien kanssa tutkittu tarpeeksi? Tulisiko sitä kehittää? 5.2 Virikkeellisyys dementoituneen vanhuksen kohdalla Dementoituneen hoidossa lääkkeettömät hoidot ovat ensisijaisia, lääkehoidot ovat vasta toissijaisia Hoitoympäristön turvallisuus ja virikkeiden lisääminen ovat osa hyvää hoitoa (Sulkava 2003, 85). Dementoituneelle vanhukselle on tärkeää järjestää toimintaa, sillä se tukee omatoimisuutta ja toimintakykyä. Toiminta on vanhuksen aktivoimista huomioon ottaen hänen yksilöllisyytensä ja elämänhistoriansa. Toiminnan avulla voidaan harjaannuttaa esimerkiksi keskittymiskykyä, aisteja, muistia, kielellisiä kykyjä sekä sosiaalisia taitoja. Toiminta tuo myös päiviin sisältöä, kohentaa mielialaa ja auttaa elämän mielekkyyden säilyttämisessä. Jokaisen dementoituneen vanhuksen kodalla tulisikin pohtia niitä taitoja ja kykyjä, joita käyttämällä juuri hän voi toteuttaa itseään.

18 18 Tämä taas edellyttää tietoa vanhuksen eletystä elämästä, mielipuuhista ja harrastuksista. (Backman ym. 2002, 118.) Erilaisten ohjattujen ryhmätoimintojen sisällyttäminen arkipäiviin laitoksissa on tärkeää. Yhdessä toimiminen tukee dementoituneiden vanhusten yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta. Ryhmät muotoutuvat luontevimmin osallistujien dementian asteen ja mielenkiinnon kohteiden perusteella. Liikunnasta kiinnostunut viihtyy liikuntaryhmässä, kirjallisuuden ystävä osallistuu lukutuokioon ja niin edelleen. (Backman ym. 2002, 118.) Kuitenkin ohjauksen tulisi olla joka kerta samanlaista, jotta osallistuja voisi oppia uuden tavan. Ohjaajan on hyvä miettiä, mitä muuta tapaa ohjauksessa voisi käyttää kuin sanallista muotoa. Ohjaaja toimii mallina ja luo hyvää ilmapiiriä esimerkiksi iloisella mielellä, rauhallisella käytöksellä sekä innostuneella otteella. (Hartikainen & Kivelä 2001, 448.) 5.3 Liikunta dementiapotilaiden kanssa Dementoivissa sairauksissa liikunnalliset ongelmat, kuten kävelyvaikeudet, tasapainoongelmat ja kaatuilu, ovat yleisiä. Liikunta vähenee liikuntakykyiselläkin vanhuksella aloitekyvyttömyyden ja apatian vuoksi. Tämä aiheuttaa lihaskunnon heikkenemistä ja yleiskunnon laskua. Liikkumattomuudesta syntyy taas uusia ongelmia: kaatumistapaturmat lisääntyvät. Ihmisellä on luontainen tarve liikkua ja liikuntamahdollisuuksien puuttuminen tai rajoittaminen aiheuttaa usein käytösoireiden pahenemista ja vaeltelua. Rauhoittavien lääkkeiden käyttö lisääntyy, ja se heikentää edelleen liikuntakykyä sekä kaatuilutaipumusta. (Pirttilä 2004, 16.) Pienten tutkimusten mukaan fysioterapia saattaa ainakin tilapäisesti kohentaa suorituskykyä ja vähentää käytösoireita laitoshoidossa olevilla vanhuksilla. Liikunta aktivoi aivotoimintaa ja liikuntaharjoitukset parantaa kommunikaatiokykyä. (Pirttilä 2004, )

19 Puhumaton vanhus Kun vanhuksella on dementia, kielen abstraktisuus ja symbolisuus vähitellen purkautuvat ja isommat kokonaisuudet tuottavat vaikeuksia. Tällöin puheella tukemisen ja ohjaamisen merkitys korostuu. Vanhuksen kanssa puhutaan konkreettisesti, selkeästi ja tässä hetkessä, ja arki muuttuu yksittäisiksi toiminnoiksi sekä niiden kertaamiseksi ja toistamiseksi. Tämä puolestaan tuo arkeen turvallisuutta ja tuttuutta, mutta samalla syvempi ja monitasoisempi kommunikaatio muuttuu haasteelliseksi. (Suomi 2003, 126.) Kun työskennellään puhumattoman vanhuksen kanssa, puhe- ja tunnetyön merkitys korostuu. Puhumisesta tulee tapa koskettaa, tehdä perushoitoon liittyviä toimenpiteitä ja jäsentää omaa kehoa ja identiteettiä. Puhumisen rinnalla käytetään apuna muita aisteja, esimerkiksi tunto- ja hajuaistia. Valitettavan usein puhumaton vanhus kohdataan kuitenkin hiljaa tai ohi puhuen kuin hän ei ymmärtäisi. Tekeekö puhumaton vanhus työntekijän olon neuvottomaksi? (Suomi 2003, 126.) Omaisten kanssa tehtävä työ korostuu varsinkin silloin, kun vanhus ei itse pysty kommunikoimaan. Puhe- ja tunnetyön osaaminen korostuu varsinkin silloin, kun keskustellaan palvelun ja hoidon tavoitteista, odotuksista ja toiveista sekä asiakkaan elämän laadusta. (Suomi 2003, 126.)

20 20 6 SOSIAALISET SUHTEET JA NIIDEN MERKITYS Suunniteltaessa viriketoimintaa on hyvä ottaa huomioon sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys ihmiselle. Ihminen tarvitsee läheisyyttä, rakkautta ja turvaa. Yhteenkuuluvuuden tarvetta voidaan tyydyttää arvojen ja kiinnostuksen kohteiden jakamisella sekä yhteisellä toiminnalla kanssatovereiden kesken. Vanhuksen saama arvostus on tärkeä hyvinvoinnin kannalta. Ihmisillä on tarve saada ja antaa huolenpitoa sekä kokea toisten tarvitsevan heitä. Suhteilla puolisoon, lapsiin, muihin sukulaisiin ja ystäviin on erilaisia merkityksiä vanhuksille, mitkä voivat vaihdella eri tilanteissa ja elämän eri vaiheissa. (Lyyra & Tiikkainen 2007, 71.) Lisäksi seurakunnan työntekijät ovat usein koskettaneet ja olleet osa vanhuksen elämää. Seurakunnan työntekijän vierailut voivat olla merkityksellisiä vanhainkodin asukkaille. Sosiaalisiin ja vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavat vanhuksilla monet fyysiset sekä psyykkiset tekijät, kuten esimerkiksi huono liikkumiskyky, sairaudet, aistitoimintojen ja muistin heikkeneminen ja mieliala. Varsinkin heikko näkö ja kuulo vaikeuttavat vuorovaikutusta toisten kanssa, jolloin vanhus alkaa vältellä sosiaalisia tilanteita. (Lyyra & Tiikkainen 2007, 78.) Yksinäisyys ja eristyneisyys niin kodeissa kuin laitoksissakin ovat nykyajan vanhusten yleisiä ongelmia. Terveyden kriteereihin kuuluu kyky rakastaa ja vastaanottaa rakkautta, kyky luoda yhteyksiä toisiin ihmisiin ja tuntea henkistä tyydytystä sekä ilmaista itseään ja toimia luovasti. (Haukka ym. 2006, 80.) Puhuttaessa rakkaudesta on tärkeää muistaa myös jokaisen yksilöllinen hengellinen elämä. Rukoilemisesta, virsien laulamisesta ja Raamatun lukemisesta vanhus voi kokea ja saada tunteen, ettei hän ole yksin. On joku, joka kuuntelee: Jeesus. Viriketoiminta voi lieventää yksinäisyyttä ja lisätä sosiaalisten kontaktien määrään. Vanhus saa mahdollisuuden toimia yhdessä toisten ihmisten kanssa ja kokea päivän rikkaampana.

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Ikääntyminen ja henkiset voimavarat

Ikääntyminen ja henkiset voimavarat Ikääntyminen ja henkiset voimavarat Agronomiliiton tilaisuus 5.11.2013 Vuoden psykologi Toimialapäällikkö, PsT Sirkkaliisa Heimonen Ikäinstituutti Ikäinstituutti - hyvän vanhenemisen asiantuntija Tehtävänä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työote

Asumissosiaalinen työote 31.3.2017 Asumissosiaalinen työote Heli Alkila Asunto ensin - periaate Uudistuva ammatillisuus Laajentuva työyhteisö Arvot, unelmat, valta ja eettisyys: Unelmat antavat suunnan tekemiselle. Mikä on minun

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Hyvä vuorovaikutus muistisairautta sairastavan kanssa. Arja Isola professori emerita Oulun yliopisto. 11/04/2014 Arja Isola 1

Hyvä vuorovaikutus muistisairautta sairastavan kanssa. Arja Isola professori emerita Oulun yliopisto. 11/04/2014 Arja Isola 1 Hyvä vuorovaikutus muistisairautta sairastavan kanssa Arja Isola professori emerita Oulun yliopisto 11/04/2014 Arja Isola 1 Välittäminen Välittäminen! Mitä se merkitsee? 1. Toisistamme välittäminen 2.

Lisätiedot

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI 4.3.2010 4.3.2010 Fyysinen agressiivisuus Levottomuus Kielellinen agressiivisuus Huutelu Häiritseminen Sylkeminen Ulosteilla sotkeminen Pahantuulen puuskat Epäluuloisuus Vaeltelu/eksyminen

Lisätiedot

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti Terveydenhuoltoalan l siirtoergonomian i asiantuntija ij ja työseminaari 10.6.2010 Kannattavaa kumppanuuttakuntouttavallakuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväkikoti Kartanonväki kodit kdit

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä

äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä Palveluinnovaatio virikkeelliseen ja kuntouttavaan vanhustyöhön. Kehitetty Tekesin iwell hankkeessa vanhustyön toimijoiden

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri

MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri HYVÄN VANHUUDEN EDELLYTYKSIÄ ovat mm. - Oma toiminta - Asunto - Taloudelliset seikat - Yhteisöllisyys, lähiyhteisö - Esteettömyys

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE

MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE - musiikki työvälineenä vanhustyössä Sanna Lahtinen ja Liisa Äijö, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Sanna Lahtinen ja Liisa

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Hyvän hoidon ulottuvuudet

Hyvän hoidon ulottuvuudet Hyvän hoidon ulottuvuudet Kysymyksiä omaishoitajuudesta -seminaari 18.10.2017 Tieteiden talo, Helsinki Jari Pirhonen, FT Hyvä elämä Onnellisuus edellyttää mahdollisuutta ja valmiutta elää mahdollisimman

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Eläkeikäisen hyvinvointi ja eläkemuutokseen valmentautuminen. Marja Saarenheimo FT, tutkija, psykologi Vanhustyön keskusliitto

Eläkeikäisen hyvinvointi ja eläkemuutokseen valmentautuminen. Marja Saarenheimo FT, tutkija, psykologi Vanhustyön keskusliitto Eläkeikäisen hyvinvointi ja eläkemuutokseen valmentautuminen Marja Saarenheimo FT, tutkija, psykologi Vanhustyön keskusliitto Täyttä elämää eläkkeellä 7.2.2015 Mitä vanhuudelle on tapahtunut? Notkistunut

Lisätiedot

Tmi OwnStory. Tarja Jutila MMM, dipl. taideterapeutti

Tmi OwnStory. Tarja Jutila MMM, dipl. taideterapeutti Tarja Jutila MMM, dipl. taideterapeutti Taideterapia on taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa luovaa, hauskaa ja joskus vakavaakin henkilökohtaista prosessointia. Tärkeintä ei ole lopputulos, vaan koko

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta?

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 Sinikka Tyynelä Yksikön johtaja Ikääntyvien asumispalvelut / Keski-Suomi

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista Tutkimusraportti Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen tilaajina ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mielenterveys voimavarana Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mitä mielenterveys tarkoittaa Mielen terveys vs. mielen sairaus? Mielen kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta Sisäisiä,

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista HAE apua ajoissa www.muistiliitto.fi Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä järjestö. Liitto ja sen jäsenyhdistykset

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

ASIAKKAAN VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN RAI-seminaari 26.9.2007

ASIAKKAAN VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN RAI-seminaari 26.9.2007 ASIAKKAAN VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN RAI-seminaari 26.9.2007 Eva-Maria Emet Johtava hoitaja Folkhälsan Botnia / Östanlid Voimavarojen tunnistaminen kuntouttavan hoitotyön suunnittelussa Kartoittaminen Riskit

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Ilo irti ympäristöstä!

Ilo irti ympäristöstä! Ilo irti ympäristöstä! Kotona kiikun kaakunverkostotapaaminen 5.11.2015 Tampere Dos. Erja Rappe Al Koti on paras paikka kun luottaa omaan pärjäämiseensä. kun luottaa saavansa haluamaansa apua tarvittaessa.

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista MUISTI JA MUISTIHÄIRIÖT Muisti on tapahtumasarja, jossa palautetaan mieleen aiemmin opittuja ja koettuja asioita sekä opitaan uutta. Kun muisti

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Harriet Finne-Soveri, tutkimusprofessori Ikäihmisten palvelut / PALO / TA4 3.4.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sisältö Toimintakyvystä Kuntoutumisesta

Lisätiedot

YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus

YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus Elisa Tiilikainen, VTM, jatko-opiskelija 6.6.2013 VIII Gerontologian päivät SESSIO XXIII: Elämänkulku

Lisätiedot

Osa I 1 Ikääntymisen, vanhuuden ja vanhusten palvelujen nykytila 2 Vanhuus, haavoittuvuus ja hoidon eettisyys

Osa I 1 Ikääntymisen, vanhuuden ja vanhusten palvelujen nykytila 2 Vanhuus, haavoittuvuus ja hoidon eettisyys Sisällys Esipuhe 5 Osa I VANHUUS JA HAAVOITTUVUUS vanhustyön HAASTEENA 13 1 Ikääntymisen, 2 Vanhuus, vanhuuden ja vanhusten palvelujen nykytila 14 Ikääntyvä yhteiskunta 14 Elämänkulku, ikääntyminen ja

Lisätiedot

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Uudelle polulle Omaishoitajako. Kuka hän on? Mitä hän tekee? Hän nostaa, kantaa, pesee, pukee, syöttää, juottaa. Touhuaa päivät, valvoo yöt. Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa. Hän väsyy tiuskii, komentaa.

Lisätiedot

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Vanhuksia on moneksi Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsenäisesti kotona asuvat, mutta jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

VANHU(U)SKÄSITYK- SET medikaalisesta sosiokulttuuriseen. Teija Nuutinen PKKY/AIKO

VANHU(U)SKÄSITYK- SET medikaalisesta sosiokulttuuriseen. Teija Nuutinen PKKY/AIKO VANHU(U)SKÄSITYK- SET medikaalisesta sosiokulttuuriseen Teija Nuutinen PKKY/AIKO Video: Ikääntymistä kohti ylpeydellä (n. 10 min) Aamutv: Anna Pylkkänen www.proudage.fi Miksi vanheneminen on arvokasta?

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

PUUTARHATERAPIA DEMENTIATYÖN TUKENA

PUUTARHATERAPIA DEMENTIATYÖN TUKENA PUUTARHATERAPIA DEMENTIATYÖN TUKENA Aistikokemuksia vahvistamassa Opinnäytetyö HAMK Sosiaalialankoulutusohjelma Raija-Leena Löövi 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ JA KESKEISET TEORIAT... 2 2.1 Keskeisiä

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Lähes päivittäin 41,0 30,2 29,0 35,6 42,0 33,2 34,2 37,5 36,6 Muutaman kerran 31,0 28,4 22,4 28,6 34,0 36,6 35,3 35,1 32,1

Lähes päivittäin 41,0 30,2 29,0 35,6 42,0 33,2 34,2 37,5 36,6 Muutaman kerran 31,0 28,4 22,4 28,6 34,0 36,6 35,3 35,1 32,1 Taulukko 182. Kuinka monta sellaista läheistä ystävää tai omaista on, joiden kanssa on helppo olla ja joiden kanssa voi puhua erilaisista tärkeistä asioista sukupuolen ja iän mukaan (%)(kys2/17). Ei yhtään

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kohtaaminen Uudenmaan Muistiluotsi Muistiohjaaja Tanja Koljonen

Muistisairaan ihmisen kohtaaminen Uudenmaan Muistiluotsi Muistiohjaaja Tanja Koljonen Muistisairaan ihmisen kohtaaminen 22.5.2017 Uudenmaan Muistiluotsi Muistiohjaaja Tanja Koljonen Muistisairaudet Suomessa Lähes 193 000 muistisairasta ihmistä 14 500 uutta sairastunutta vuosittain 7 000

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

Aikuisväestön hyvinvointimittari Minun elämäntilanteeni

Aikuisväestön hyvinvointimittari Minun elämäntilanteeni Aikuisväestön hyvinvointimittari Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu eri osa-alueista. Seuraava kyselyssä käydään läpi kaikki keskeiset ulottuvuudet, joilla näyttäisi

Lisätiedot

Taiteesta ja kulttuurista elämänhallintaa. Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio

Taiteesta ja kulttuurista elämänhallintaa. Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Taiteesta ja kulttuurista elämänhallintaa Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 2 2010-2014 Ohjelman strategiset

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Voimaannuttava hoitoympäristö. Vanhustyön hyvinvointipäivät 12.-13.11.2015, Tallinna Sini Eloranta, sh, TtT sinelo@utu.fi

Voimaannuttava hoitoympäristö. Vanhustyön hyvinvointipäivät 12.-13.11.2015, Tallinna Sini Eloranta, sh, TtT sinelo@utu.fi Voimaannuttava hoitoympäristö Vanhustyön hyvinvointipäivät 12.-13.11.2015, Tallinna ini Eloranta, sh, TtT sinelo@utu.fi Esityksessä keskitytään Fyysinen, sosiaalinen ja symbolinen ympäristö Koti on paikka,

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet

Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet Kati Närhi, Sirpa Kannasoja ja Mari Kivitalo, JYU Sari Rissanen, Elisa Tiilikainen, Hanna Ristolainen, Tuula Joro ja Anneli Hujala, UEF Osahankkeen tavoite

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN JOHDANNOKSI JOKA NELJÄNNELLÄ SUOMALAISELLA ON JOKIN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖ MASENNUS ON YKSI KANSASAIRAUKSISTAMME MASENNUS AIHEUTTAA VIREYSTILAN

Lisätiedot

Arjen hurmaa ympäristöstä. Osallistumisen hurmaa loppuseminaari 3.11.2014 Kotka Dos. Erja Rappe HY

Arjen hurmaa ympäristöstä. Osallistumisen hurmaa loppuseminaari 3.11.2014 Kotka Dos. Erja Rappe HY Arjen hurmaa ympäristöstä Osallistumisen hurmaa loppuseminaari 3.11.2014 Kotka Dos. Erja Rappe HY Ympäristö Fyysinen ympäristö: luonnollinen ja rakennettu Sosiaalinen ympäristö: suhteet ihmisten välillä,

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot