merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja"

Transkriptio

1 5477/76 houksenalaisuus voi päättyä aikaisemminkin, houksenalaisuus päättyy alailcäisen solmiessa avioliiton. Säännös koskee myös erivapauden nojalla solmittuja avioliittoja, joten mitään täs mällistä alinta ikärajaa täysivaltaisuuden saavut tamiselle ei ole. Holhouksenalaisuus voi myös suuden pitentämistä, jos hän katsoo, että hol Hoihouslain mukaan henkilö, joka ei ole taisuuden vaatimaa kypsyyttä ja vakavuutta. täin harvinainen toimenpide. alaikäisen hoihooja voi holeotin täytettyä 19 Älaikäinen henkilö on pääsääntöisesti vailla lestaan antaa tai vastaanottaa hoihooja, joka täyttänyt 20 vuotta, on hoihouksenalainen. Hol jatkua henkilön täytettyä 20 vuotta ilman hol hottavaksi julistamista. Hoihouslain mukaan Tuomioistuin voi tällöin holliottia kuultuaan oikeustoimikelpoisuutta eikä saa hallita omai suuttaan. Pätevät tahdonilmaisut hänen puo sä holhouksenalaisuuden pitentäminen on erit 1.1. Lainsäädäntö. sillä hoihouslain 18 :n (343/69) mukaan hoi v a 1 m i s t e 1 u. nes asianomainen täyttää 24 vuotta. Käytännös vuotta esittää tuomioistuirnelle hoffiouksenalai pitentää hoihousaikaa enintään siihen asti, kun hotti ei alaikäisyytensä aikana saavuta täysival ohella käyttää puhevaltaa henkilöään koske Lainsäädännössämme on varsin runsaasti eri edustaa alaikäistä viranomaisen luona. Kuiten kitykseifinen taloudellista toimintaa sääteleväs kin 15 vuotta täyttänyt saa hallita, mitä hän nen edellyttää yleensä täysivaltaisuutta. Eräissä matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 tapauksissa liiketoiminnan harjoittamisen edel omalla työllään on ansainnut, ja 15 mutta ei 20 vuotta täyttäneellä on oikeus hoihoojansa vassa asiassa. laisia ikärajoja, joilla ei ole yhteyttä keskenään. Hoffiouslain täysi-ikäisyysraja on edelleen mer lytykseksi on määrätty täysi-ikäisyysrajaa kor keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. valtaisuutta. Henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta, on holhouksenalaisuudestaan huolimatta itse oi syä alaikäisen tahdonilmaisut. Lisäksi hoihooja 1. Nykyinen tilanne ja asian myös voi joko ennakolta tai jälkikäteen hyväk sin 18 vuotta. Keskeisin merkityksensä sillä on työ- ja sosiaalilainsäädännön aloilla. Muussa lainsäädännössä täysi-ikäisyysraja on Näistä voidaan esimerkkinä mainita yhdistyslaki, jonka eräät säännökset edellyttävät täysi Lainsäädännössämme yleisin ikäraja on nykyi vuotta täyttänyt. sä lainsäädännössä. Liiketoiminnan harjoittami YLEISPERUSTELUTO dä testamentti, käyttää itsenäistä puhevahaa syysrajaan. Siksi esitetään muutoksia kunnalli seen vaalikelpoisuuteen ja tuotantokomitean esiintyvät ikärajat liittyvät kiinteästi täysi-ikäi jäsenen vaalikelpoisuuteen sekä oikeuteen teh tassa. Uudistus on tarkoitettu tulemaan voi sukunimensä sekä lastensuojelutoimenpiteiden maan 1 päivänä heinäkuuta vuoteen. Eräät muut lainsäädännössämme oppisopimusten tekemiseen, oikeuteen muuttaa kohdistamiseen nuoreen henkilöön ja tällaisen henkilön pitämiseen sosiaalilautakunnan huos

2 tukeminen. yleisesti myönteisenä kehityksenä. Äänioikeus Perheoikeuden alalla lapsen elatuksesta an netun, 1 päivänä lokakuuta 1976 voimaan tu tävä henkilö. Eräät eläkelakien mukaiset etuu listumisesta ja työpaikkojen alueeffisesta jakau tumisesta johtuva muuttoliike aiheuttavat, että raja aiheuttaa kuitenkin eräitä käytännöllisiä vaikeuksia, sillä alle 20-vuotias nuori joutuu 1 2. Muutoksen syyt. jansa muodoffisen suostumuksen. täysivaltaisuutta. vat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kus tan nuksista, mikäli se harkitaan kohtuuliiseksi. ta. Tämän ikärajan jälkeen vanhemmat vastaa töisesti, kun hän täyttää kahdeksantoista vuot saada elatusta va nhernmiltaan päättyy pääsääin levan lain (704/75) mukaan lapsen oikeus vastaavasti huoltajan oikeus tiettyihin avustuk det lakkaavat nuoren täyttäessä 1$ vuotta ja sun lakkaa huollettavan täyttäessä 18 vuotta. paikkansa vuoksi usein irroittautumaan kotoaan nuoret joutuvat joko koulutuksensa tai työ ja toimivat itsenäisesti siitä huolimatta, että koulutustasolle asettamat vaatimukset sekä teol jo ennen 20 vuoden ikää. Tällaiset nuoret vas kunnassa. Yhteiskunnan nykyisin kansalaisten lainen nuorten asema on tämän hetken yhteis he ovat vailla muodollista, laissa säädettyä sääntelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, mil taavat myös yleensä itse omista elinehdoistaan tai pääasiallisesti itse huolehtivat toimeentulos määrätä työansioistaan. Täysivaltaisuuden ikä taan, ei 20 vuoden ikäraja enää vastaa tosi nen kehitys, tiedon tason kohoaminen sekä tiettyihin toimenpiteisiin hankkimaan hoihoo dosta, että 15 vuotta täyttänyt henkilö voi itse asiallisesti vallitsevaa tilannetta jo senkin joh Sekä vaalikelpoisuus- että täysivaltaisuusiän On yleisesti tunnettua, että nuorten fyysi Sellaisten nuorten kohdalla, jotka kokonaan Täysivaltaisuusiän sääntelyssä on mahdolli suuksien mukaan pyrittävä siihen, että lähei eduskunnalle hallituksen esitys täysi-ikäisyysra jan alentamisesta 18 vuoteen, on vastaava muu Luxemburgissa ja Italiassa. Yhdistyneessä Ku ningaskunnassa ikäraja on jo vuodesta 1969 täysivaltaisuus- sekä erityisesti valtiollisen ääni- kunnalliseen toimintaan ja tällaisen toiminnan olla myönteinen suhtautuminen nuorten yhteis kun Suomessa kevättalvella 1973 annettiin dostuvat yhdenmukaisiksi. Kuten jo edellä on sesti täysivaltaisuuteen liittyvät ikärajat muo sena siitä, että nuorten toimintarnahdollisuuk ikärajan alentaminen 18 vuodeksi, mikä toteu asetettu äänioikeuden ikärajaksi. Tämän lisäksi tettiin vuonna 1972, voidaan nähdä osoituk on pidettävä suotavana, että täysivaltaisuusiän todettu, on sosiaalilainsäädännössä yleisimmin sia säänneltäessä tulee eräänä päätavoitteena sesti yhdenmukaiseen säännöstöön. Sen jälkeen seurattu 18 vuoden ikärajaa, joka myös on nitun eduskunnalle annetun esityksen antamisen tos toteutettu Ruotsissa, ja Tanskassakin on sääntelyssä voidaan päästä myös kansainväli jälkeen on täysi-ikäisyysraja alennettu 18 vuo tarkoitus antaa asiasta esitys lähiaikoina. Mai teen myös Saksan Liittotasavallassa, Ranskassa, vuonna 1972 hyväksynyt suosituksen täysi-ikäi ja äänioikeusikärajaksi 20 vuotta eduskunta sa. Euroopan neuvoston ministerikomitea on syysfaja on tavallisin myös sosialistisissa mais edellytti, että hallitus kiireellisesti tutkituttaa syysrajan alentamisesta jäsenmaissa 18 vuoteen. ollut 18 vuotta. Tämä 18 vuoden täysi-ikäi 1.3. Eduskunnan toivomukset ja lausumat. Hyväksyessään vuonna 1969 täysivahaisuus

3 ta säännöksistä, joihin liittyy 20 tai 21 vuoden ikäraja, on, samalla kun täysi-ikäisyysraja ja vaalikelpoisuusikäraj a ehdotetaan alennettavaksi muutos tulee toteutuessaan merkitsemään ikärajan alenemista 1$ vuoteen kaikissa niissä lain kohdissa, joissa on kysymys täysi-ikäisyydestä viksi ne lainkohdat, jotka kiinteästi koskevat ilman, että laissa erityisesti mainitaan täysi-ikäi Lainsäädännössämme on lukuisia muitakin tällaisia on sosiaaliturvaa, hoitoa, huoltoa ja moin niitä on säännöksissä, jotka koskevat kel ryhtyä johonkin määrättyyn oikeudelliseen toi menpiteeseen esimerkiksi tuomiois tuimessa tai ilmenevien erityisten näkökohtien valossa. Esi Niistä lukuisista lainsäädännössämme olevis henkilön itsenäistä päätösvaltaa. Ehdotettu rangaistuksia koskevassa lainsäädännössä. Sa hallintornenettelyssä. Nämä eivät kuitenkaan perusteellisesti harkittava kussakin tapauksessa tyksen ulkopuolelle on myös jätetty kysymyk syyden ikäraja. olisi tässä yhteydessä muutettava. Ikärajaa on liity täysi-ikäisyysrajaan niin kiinteästi, että ne tiettyä ikää edellyttäviä säännöksiä. Erityisesti poisuutta toimia ammatissa tai tehtävässä tahi 20 vuodesta 18 vuoteen, ehdotettu muutettu käyttää itse puheval taa hallintoviranomaisten distettavana. nen Suomen kansalainen, joka ennen vaalivuot tulevat samoiksi. 1. Yleistä. setioikeudesta edustaa vajaavaltaista hallintomenettelyssä sekä vaj aavaltaisen oikeudesta luona, koska hallintomenettelyä koskeva lain säädäntö on parhaillaan kokonaisuudessaan uu 2.1. Valtiopäiväjärjestys. Valtiopäiväjärjestyksen 7 S:n 1 momenttia vaalikelpoinen on henkilö, joka ei ole holhouk taan muutettavaksi siten, että henkilö, joka on merkitsee tämä muutos voimassa olevan vaali kelpoisuusikärajan alenemista 18 vuoteen. Kos merkitsee vaalikelpoisuusikäraj an aleneminen tuksen esitys on laadittu voimassa olevan kun- senalainen. Koska holhouslain 16 ää ehdote ka valtiopäiväjärjestyksen 6 :n mukaan jokai ta on täyttänyt 18 vuotta, on vaalioikeutettu, sitä, että äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikärajat Täysi-ikäisyysrajan alentamista koskeva halli 2.2. Kunnallislald. täyttänyt 18 vuotta, ei ole holhouksenalainen, (357/72) ehdotetaan muutettavaksi siten, että 2. Lakien mukaiset perustelut. YKSITYISKOHTÄISET PERUSTELUT. lousvaliokunnalta. Molenimat viimeksi mainitut ta lausunnon lakivaliokunnalta sekä laki- ja ta on valmistelevasti lähetetty käsiteltäväksi pe lituksen esitykset n:ot 36 ja 48/1973 vp. Asia rustuslakivaliokuntaan, joka on pyytänyt asias valiokunnat ovat antaneet lausuntonsa, mutta (haii. esit. n:o 140/1975 II vp.). Esitys olisi lokakuussa 1976 pidettävien kun nallisvaalien ehdokasasettelun kannalta käsitel tävä kiireellisesti ja siten ennen kuin eduskun nalle jo annettu esitys uudeksi kunnallislaiksi sistä.

4 siten, että holhousajan pitennystä voitaisiin hakea alaikäisen täytettyä 17 vuotta. Pitennys olisi edelleenkin voimassa neljä vuot ta ja se tulisi siis lakkaamaan vajaavahaisen täyttäessä 22 vuotta. Lain 18 :n (343/69) säännös ehdotetaan muutettavaksi siten, että hoihouksenalaisuus lakkaisi, jos vaj aavahainen solmii avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 18 vuotta tai 17 :n nojalla pitennetyn va jaavahaisuuden kestäessä. Hoihouslain muuttaminen ehdotetulla taval la ei tule aiheuttamaan muutoksia sellaiseen elatusvelvoifisuuteen, joka on vahvistettu en nen tämän lain voimaantuloa päättymään lap sen saavutettua sopimuksessa tai päätöksessä määrätyn 1$ vuotta korkeamman iän. Muutos ei myöskään tule vaikuttamaan sellaiseen ela tusvelvoifisuuteen, joka on vahvistettu päätty mään lapsen saavutettua määrätyn, 18 vuotta auaaisemman iän. Lapsen elatuksesta annetun lain tullessa voimaan 1 päivästä lokakuuta 1976 tulee viimeksi mainituissa tapauksissa kuiten kin mahdolliseksi vaatia tuomioistuimessa ela tusvelvoifisuuden jatkamista 18 ikävuoteen asti. Eräissä tuomioistuimen päätöksissä elatusvel vollisuus on määrätty jatkumaan siihen saakka, kunnes lapsi tulee täysivaltaiseksi määrättyä ikää mainitsematta. Tällaisia päätöksiä lienee annettu varsinkin siinä vaiheessa, jolloin jo on ollut tiedossa, että täysivaltaisuusikäraja tulee vastaisuudessa alenemaan ja elatusvelvollisuu den päättyminen on haluttu sitoa kunakin het kenä voimassa olevaan täysi-ikäisyysrajaan. Sen jälkeen kun täysivakaisuusikärajaa vuonna 1969 alennettiin 21 vuodesta 20 vuoteen, on ilmen nyt epäselvyyttä varsinkin täytäntöönpanovai heessa, miten tällaisia päätöksiä ja sopimuksia on tulkittava. Eduskunnan lakivaliokunta on hallituksen aikaisempia samaa asiaa koskevia esityksiä antamishetkellä. Tämän vuoksi ehdotetaan voi maantulosäännöksen 3 momenttiin otettavaksi nimenomainen säännös, jonka mukaan elatus velvollisuus näissä tapauksissa päättyy silloin, kun lapsi on täyttänyt muutettavaksi ehdote tussa hoihouslain 16 :ssä tarkoitetun 18 vuo den iän. Sellaisia päätöksiä, joissa elatusvel voifisuus on määrätty päättymään lapsen tul lessa täysivaltaiseksi, on edellä sanotun mukai sesti tulkittava siten, että elatusavun suoritta minen on sidottu kulloinkin voimassa olevaan yleiseen täysivaltaisuusikään. Näin ollen ei myöskään vajaavaltaisuuden pitentäminen yli 18 vuoden ikärajan tai hoihottavaksi julistami nen 1$ vuoden ikärajan saavuttamisen jälkeen tule sinänsä aiheuttamaan, että myös velvolli suus suorittaa elatusapua tulisi vastaavasti ulot tumaan yli 18 vuoden iän, ellei samassa yh teydessä ole erikseen vaadittu elatusvelvoifi suuden kestoajan pitennystä ja ellei tätä vaa timusta ole hyväksytty. Edellä selostettuja elatusvelvollisuuden päät tymisajankohtaa määritteleviä periaatteita on soveilettava myös silloin, kun elatuksesta teh tyä sopimusta tai siitä annettua päätöstä tä män lain voimaantulon jälkeen sopimuksen kohtuuttomuuden tai muuttuneiden olosuhtei den perusteella kanteen johdosta muutetaan tuomioistuimen päätöksellä ja elatusapua on alkuperäisessä sopimuksessa tai päätöksessä määrätty suoritettavaksi aikaisempaan täysival taisuusikärajaan saakka. Olosuhteiden muuttu misena ei ehdotuksen mukaan olisi pidettävä sitä, että lapsi lain voimaan tultua tulee täysi valtaiseksi täytettyään 1$ vuotta. Kysymys elatusapumaksujen perintävahuu desta lapsen tultua täysi-ikäiseksi on tullut esil le jo aikaisemmin alennettaessa vuonna 1969 täysi-ikäisyysraja 21 vuodesta 20 vuoteen. Oi keusministeriössä suoritettu selvitys näyttää

5 on joutunut vastaamaan yksin lapsen elatuk sesta siltä ajalta, jolloin elatusapumaksut on jä tetty suorittamatta. Sen sijaan käytännössä on ilmennyt epätietoisuutta siitä, kenelle elatus apumaksut on suoritettava, jos elatusta on so pimuksessa tai päätöksessä määrätty maksetta vaksi lapsen huohajalle, mutta lapsi on jo en nen elatusapumaksuj en erääntymistä saavutta nut täysivaltaisuuden. Tämän vuoksi on esi tykseen katsottu tarpeelliseksi ottaa nimen omainen säännös siitä, että täysivaltaisuusiän saavuttamisen jälkeen erääntyneet elatusapu maksut on aina suoritettava täysivaltaiseksi tul leelle lapselle, joka useassa tapauksessa esimer ldksi opiskelun aikana ei asu enää samassa ta loudessa ailcaisem;nan huoltajansa kanssa ja jou tuu tämän johdosta itse huolehtimaan asumi sensa ja toimeentulonsa aiheuttamien kustan nusten suorittamisesta Perintökaari. Testamentintekokelpoisuutta koskeva perin tökaaren 9 luvun 1 :n säännös (344/69) asettaa yleisen ikärajan testamentin tekemistä koskevalle oikeustoimelle. Testarnentintekokel poisuuden ikärajan sääntelyssä tulevat tämän vuoksi huomioon otettaviksi ne samat nä kökohdat, jotka ovat yleisen täysivaltaisuus iän sääntelyn perustana. Tämän vuoksi ehdo tetaan säännöstä muutettavaksi siten, että myös testamentin tekokelpoisuuden yleiseksi ikärajak si tulisi 18 vuoden ikä. Muutoksen ulottuvuut ta ennen lain voimaantuloa tehtyihin testament teihin olisi kuitenkin voimaantulosäännöksellä rajoitettava siten, että ennen lain voimaantu loa kuolleen henkilön testamentteihin olisi so vellettava aikaisempaa lakia Oikeudenkäymiskaari. Oikeuskäytännössä on ilmennyt epäselvyyttä siitä, kenellä on oikeus käyttää alaikäisen pu hevaltaa lapsen elatusta koskevassa asiassa, kun kysymys on lapsen oikeudesta saada elatusta hänen tultua täysivaltaiseksi. Eräät oikeuskäy tännössä annetut ratkaisut näyttävät viittaavan siihen, että lapsen laillisella edustajalla ei olisi oikeutta lapsen puolesta käyttää puhevaitaa täl laisissa tapauksissa ja että myöskään lapsi itse ei alaikäisyytensä aikana voisi käyttää puheval taa hänelle täysivaltaisuuden saavuttamisen jäl keen tulevasta elatuksesta. Lapsen elatuksesta annetun lain 3 :n 2 momentin mukaan lap sen oikeus saada datusta tulee päättymään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Koska hallituk sen esityksen mukaan myös yleinen täysival- - taisuusikäraja tulisi olemaan 1$ vuotta, on oi keuskäytännössä esiintyneiden tulkintavaikeuk sien johdosta katsottu tarpeelliseksi ehdottaa oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 :n 1 mo menttiin sisällytettäväksi nimenomainen sään nös siitä, että holhoojalla on oikeus käyttää vajaavaltaisen puhevaltaa myös silloin, kun ky symys on lapsen oikeudesta saada elatusta täy tettyään 18 vuotta. Tällä tavoin voidaan muun muassa turvata se, ettei lapsi, joka olisi oikeu tettu saamaan elatusta 18 vuotta täytettyään, joudu tuon ikärajan täytettyään jäämään väli ailcaisesti vaille hänelle kuuluvaa elatusapua. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 :n 2 momentin mukaan vajaavahaisen henkilöä kos kevassa asiassa vai aavahaisella, jonka vajaaval taisuus ei johdu mielisairaudesta, heikontunees ta mielentilasta tai muusta niihin verrattavasta syystä, on oikeus itse yksinään käyttää puhe valtaa, jos hän on täyttänyt 20 vuotta. Sano tun luvun 2 :n mukaan rikosasiassa, jossa vas taaja on vajaavaltainen, holhooj alla on oikeus

6 taava säännös oikeudesta ilmoittaa rikos syyt teeseen ja syyteoikeuäen käy ttämisestä rikosasioissa. Myös tämä lainkohta olisi muutettava ehdotuksen mukaista täysivaltaisuusikärajaa vastaavaksi. Mainittujen säännösten sanamuoto ehdotetaan samalla yhdenmukaistettavaksi. ta, on kuultava, jos hänen hoihoojansa on pan nut vireille hänen sukunimensä muuttamis hakernuksen ja kuuleminen voi vaivatta ja il man ajanhukkaa tapahtua. Täysi-ikäisyysrajan alentuessa 18 vuoteen tämä säännös käy tar peettomaksi Lastensuojelulaki. 3. Voimaantulo. Lastensuojelulain (52/36) 22 :n 1 mo mentin (346/69) mukaan sosiaalilautakunnan päättämä sanotun lain 9 :n 2 momentin c, d ja e kohdan mukainen suojelutoimenpide lak kaa nuoreen henkilöön eli henkilöön nähden, joka toimenpiteeseen ryhdyttäessä oli täyttänyt 16 mutta ei 18 vuotta, hänen täyttäessään 20 vuotta, jollei lautakunta katso olevan syytä lakkauttaa sitä aikaisemmin. Lain 23 :n 4 mo mentissa taas säädetään, että lapsen tai nuoren henidiön, joka mainitaan lain 8 :n 1 momen tin e kohdassa tai saman pykälän 2 momentis sa, pitäminen lautakunnan huostassa lakkaa vii meistään hänen täyttäessään 20 vuotta, ei kui tenkaan aikaisemmin kuin vuoden kuluttua huostaanotosta. Kummankin lainkohäan mu kaan suojelutoirnenpide lakkaa viimeistään asianomaisen saavuttaessa yksityisoikeudellisen täysi-ikäisyyden. Se, että täysivaltaisuuden saa vuttamiselle tässä suhteessa on annettu ratkai seva merkitys kyseisiä ikärajoja määrättäessä, il menee myös lastensuojelulain 24 :n säännök sestä, jonka mukaan suoj elutoimenpiteet nuo reen henkilöön nähden lakkaavat heti, jos hän solmii avioliiton ja hoffiouksenalaisuus tämän johdosta hoihouslain 18 :n nojalla päättyy. Tämän vuoksi ehdotetaan Jastensuojehlain 22 :n 1 momentissa ja 23 :n 4 momentissa esiintyvät 20 vuoden ikärajat alennettaviksi 18 vuoteen. Koska hallituksen esityksessä ehdotetaan kunnallislain 16 :ää muutettavaksi siten, että kunnallisen vaalikelpoisuuden ikäraja alennet taisiin 12 vuoteen, liittyy esitys seuraavien, lo kakuussa 1976 toimeenpantavien kunnallisvaa lien järjestämiseen. Tämän lisäksi esityksessä ehdotetaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 :n 1 momenttia muutettavaksi siten, että va jaavaltaisen lapsen hoihoojalla olisi puhevalta lapsen elatusta koskevissa asioissa myös silloin, kun asiassa on kysymys elatuksesta lapsen saa vutettua esityksessä tarkoitetun täysivaitaisuus iän eli 1$ vuotta. Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan päättyy lapsen oikeus saada ela tusta lapsen täyttäessä 18 vuotta, jollei lapsi tarvitse elatusta koulutusta varten. Tässä esi tykses sä ehdotettu oikeudenkäyrniskaaren 12 luvun 1 :n 1 momentin muutos tulisi ta kaamaan sen, että alle 18 vuotiaalle lapselle voitaisiin huoltajan esittämästä vaatimuksesta vahvistaa suoritettavaksi elatusapua lapsen kou lutusta varten vielä senkin jälkeen kun lapsi on täyttänyt 1$ vuotta, jos koulutuksen tarve jo elatusapua vahvistettaessa on arvioitavissa. Koska on pidettävä tärkeänä, että ehdotetut säännökset tulisivat voimaan hyvissä ajoin en nen seuraavia kunnallisvaaleja sekä ennen lap sen elatuksesta annetun lain voimaan tuloa, edellytetään, että ehdotetut lait tulisivat voi maan 1 päivänä heinäkuuta 1976.

7 2 luku. Laki Laki \,Taalikeipoinen kunnan luottamustoimiin on, Tämä laki tulee voimaan päivänä näin kuuluvaksi: hoihouksenalainen. katsomatta jokainen vaalioikeutettu, joka ei ole kuuta 197 kunnassa asuva henkilö, jolla 13 :n mukaan mikäli niistä ei ole erikseen säädetty, jokainen kuuta 197 on äänioikeus ja joka ei ole holhouksenalainen. lain 16, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (360/72), lain 16, 17 :n 1 momentti ja 18 5, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä toukokuuta 1969 annetussa laissa (343/69), näin kuuluviksi: Joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta, sainnut. Vaalikelpoinen edustajaksi on asuinpaikkaan Tämä laki tulee voimaan päivänä Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä elokuuta 1948 annetun kunnallis Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä elokuuta 1898 annetun hoihous Holhottavista tenkin hallita, mitä hän omalla työllään on an kunnallislain 16 : n muuttamisesta. lioihouslain muuttamisesta. on holhouksen alainen eikä saa hallita omai suuttaan. Viisitoista vuotta tayttanyt saa kui

8 on ollut naimisissa, ja viisitoista vuotta täyt Oikeudesta tehdä ja saada testamentti. Joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mentin saa tehdä nuorempikin, jos hän on tai saa testamentilla määrätä jäämistöstään. Testa 1. nellä on oikeus itse vallita. Tämä laki tulee voimaan päivänä sovellettava aikaisempaa lakia. henkilön tekemään testamenttiin on kuitenkin 9 luku. tänyt muutoinkin siitä omaisuudesta, jota hä Ennen tämän lain voimaantuloa kuolleen kuuta 197 (344/69), näin kuuluvaksi: kaaren 9 luvun 1, sellaisena kuin se on 30 päivänä toukokuuta 1969 annetussa laissa perintökaaren 9 luvun 1 :n muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintö Laki 4. tamasta elatusapua lapselle sen jälkeen kun kuuta 197 lakkaa hoihouksenalaisuus. Tämä laki tulee voimaan päivänä Tämän lain säännökset eivät vapauta suorit : ssä mainitun holhouksenalaisuuden aikana, on täyttänyt kahdeksantoista vuotta taikka 17 lapsi on täyttänyt 18 vuotta, jos lapselle on tullut täysivaltaiseksi, on maksettava lapselle. lee täysivaltaiseksi täytettyään 18 vuotta. kuttavana olosuhteiden muutoksena ei ole pi vasti sovellettava, jos lapsen elatuksesta teh tyä sopimusta tai siitä annettua päätöstä tämän lain voimaantulon jälkeen muutetaan muuttu Lapsen elatusta varten vahvistettu elatusapu, joka on erääntynyt sen jälkeen, kun lapsi on neiden olosuhteiden tai sopimuksen kohtuutto muuden perusteella. Elatusvelvollisuuteen vai dettävä sitä, että lapsi lain tultua voimaan tu

9 pystyväksi sekä ennen vaalipäivää täyttänyt kahdeksantoista vuotta ja ollut asianomaisen Tämä laki tulee voimaan kuuta 197 paivana 6. oikeudenkymiskaaren 12 luvun 1 ja 2 :n muuttamisesta. Eduskunnaii päätöksen mukaisesti muutetaan oikeuderikäymiskaaren 12 luvun 1 ja 2 5, sellaisina kuin niistä ovat 1 muutettuna 14 päivänä tammikuuta 1972 ja 16 päivänä helmikuuta 1973 annetuilla laeilla (21/72 ja 151/73) sekä 2 5 ensiksi mainitussa lais sa, näin kuuluviksi: 12 luku. Äsianosaisista. Asian osaisen pzilevallan käyttäminen Äsianosaisena riita-asiassa tai asianomistajana rikosasiassa olevan vaj aavaltaisen puhevaltaa käyttää hänen holhooj ansa tai laillisesti mää rätty muu edustajansa. Jos vajaavaltaisella on oikeus vallita sitä, mikä on riidan kohteena tai niihin rikos on kohdistunut, taikka jos riita koskee oikeustointa, jonka tekemiseen hänellä on kelpoisuus, vajaavaltaisella on kuitenkin oi keus itse yksinään käyttää puhevaltaansa asias sa. Lapsen elatusta koskevassa asiassa käyttää hoihooja yksin vajaavaltaisen puhevaitaa myös silloin, kun kysymys on lapsen oikeudesta saa da elatusta täytettyään 18 vuotta. Vajaavahaisen henkilöä koskevassa asiassa vajaavaltaisella, jonka vajaavahaisuus ei johdu mielisairaudesta, heikontuneesta mielentilasta tai muusta niihuii verrattavasta syystä, on oikeus itse yksinään käyttää puhevaltaa, jos hän on täyttänyt 18 vuotta. Jos hän on täyttänyt 15 mutta ei 18 vuotta, oikeus käyttää puheval taa sanotunlaisessa asiassa on vaj aavahaiseila ja hänen hoihoojallaan kummallakin erikseen Vas taajana rikosasiassa vajaavaitainen käyt tää puhevaltaansa itse, jos hän on syyntakei nen. Hoihoojalla on kuitenkin lisäksi oikeus itsenäisesti käyttää puhevahaa holhottavansa puolesta, jos tämä ei ole täyttänyt 1$ vuotta. Jollei vastaaja ole syyntakeinen, käyttää puhevaltaa hänen hoihoojansa tai laillisesti määrät ty muu edustajansa. Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta /76 Laki

10 syytteeseen pantavaksi ja syyttää rikoksesta on vajaavaitaisen holhoojalla tai laiffisesti määrä tyllä muulla edustajalla. Hoffioojaan ja edus tajaan nähcten on tällöin noudatettava, mitä rikoslain 8 luvun 6 S:ssä ja tässä pykälässä on asianomistajasta säädetty. Mainittu oikeus on kuitenkin vajaavaltaisella yksin, mikäli ri kos on kohdistunut omaisuuteen, jota hän saa neesta mielentilasta tai muusta niihin verratta vasta syystä, tuo oikeus on 18 vuotta täyttä neellä vajaavaltaisella yksin sekä 13 vaan ei 18 vuotta täyttäneeilä ja hänen hoihoojailaan kummallakin erikseen. Tämä laki tulee voimaan kunta 197 päivänä 0 0. Laki lastensuojelulain 22 ja 23 :n muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1936 annetun lasten suojelulain 22 :n 1 momentti ja 23 :n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivä nä toukokuuta 1969 annetussa laissa (346/69), näin kuuluviksi: 22. Sosiaalilautakunnan päättämä, 9 :n 2 mo mentin c, d ja e kohdan mukainen suojelutoimenpide lakkaa lapseen nähden hänen täy tettyään kuusitoista vuotta, mutta jatkuu 8 :n 2 momentissa edellytetyissä tapauksissa senkin jälleen, jollei lautakunta toisin päätä. Nuoreen henkilöön nähden lakkaa edellä sa nottu toimenpide hänen täyttäessään kahdek santoista vuotta, jollei lautakunta katso olevan syytä lakkauttaa sitä jo aikaisemmin. Sellaisen lapsen tai nuoren henkilön pitämi nen lautakunnan huostassa, joka mainitaan 8 :n 1 momentin e kohdassa tai saman pykä län 2 momentissa, lakkaa viimeistään hänen täyttäessään kahdeksantoista vuotta, ei kuiten kaan aikaisemmin kuin vuoden kuluttua huos taanotosta. laki tulee voimaan päivänä kunta 197

11 Laki Laki keutta 10. merimieslain 10 :n muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä kesäkuuta 1955 annetun meri mieslain (341/55) 10 :n 3 momentti näin kuuluvaksi: 10. Tämä laki tulee voimaan päivänä Ennen kuin alaikäinen otetaan merimiestoi- kuuta 197 meen, on hänen ikänsä selvitettävä väestöre kisterinpitäj än tai muun viranomaisen antamal la todistuksella. Tällainen todistus on annetta va lunastuksetta. 11. sukunimestä annetun lain 13 :n muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1920 sukunimestä annetun lain (328/20) 13 :n 2 momentti näin kuuluvaksi: 13. tai mielisairaan puolesta 1 luvussa säädetyn Holl-iooja on myös oikeutettu ala- Muissa kuin edellisessä momentissa maini- ikäisen tai mielisairaan puolesta tekemään ha tuissa tapauksissa tekee holhooja alaikäisen kemuksen sukunimen muuttamisesta, kun hol

12 Oikeusministeri KristiaI1 Gestrii

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö/muutoksia toimeentulotukilakiin

Sosiaali- ja terveysministeriö/muutoksia toimeentulotukilakiin Hallitus 39 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysministeriö/muutoksia toimeentulotukilakiin H 39 Sosiaali ja terveysministeriön 19.12.2012 antama kuntainfo10/2012 toimeentulotukilakiin tulevista muutoksista:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä HE 131/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 229 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sokerilain 5 :n, kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain 3 :n ja kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HE 151/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 :n ja 7 :n muuttamisesta

HE 151/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 :n ja 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 :n ja 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 151/2015 vp Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntosäästöpalkkiolakia siten,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot