merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja"

Transkriptio

1 5477/76 houksenalaisuus voi päättyä aikaisemminkin, houksenalaisuus päättyy alailcäisen solmiessa avioliiton. Säännös koskee myös erivapauden nojalla solmittuja avioliittoja, joten mitään täs mällistä alinta ikärajaa täysivaltaisuuden saavut tamiselle ei ole. Holhouksenalaisuus voi myös suuden pitentämistä, jos hän katsoo, että hol Hoihouslain mukaan henkilö, joka ei ole taisuuden vaatimaa kypsyyttä ja vakavuutta. täin harvinainen toimenpide. alaikäisen hoihooja voi holeotin täytettyä 19 Älaikäinen henkilö on pääsääntöisesti vailla lestaan antaa tai vastaanottaa hoihooja, joka täyttänyt 20 vuotta, on hoihouksenalainen. Hol jatkua henkilön täytettyä 20 vuotta ilman hol hottavaksi julistamista. Hoihouslain mukaan Tuomioistuin voi tällöin holliottia kuultuaan oikeustoimikelpoisuutta eikä saa hallita omai suuttaan. Pätevät tahdonilmaisut hänen puo sä holhouksenalaisuuden pitentäminen on erit 1.1. Lainsäädäntö. sillä hoihouslain 18 :n (343/69) mukaan hoi v a 1 m i s t e 1 u. nes asianomainen täyttää 24 vuotta. Käytännös vuotta esittää tuomioistuirnelle hoffiouksenalai pitentää hoihousaikaa enintään siihen asti, kun hotti ei alaikäisyytensä aikana saavuta täysival ohella käyttää puhevaltaa henkilöään koske Lainsäädännössämme on varsin runsaasti eri edustaa alaikäistä viranomaisen luona. Kuiten kitykseifinen taloudellista toimintaa sääteleväs kin 15 vuotta täyttänyt saa hallita, mitä hän nen edellyttää yleensä täysivaltaisuutta. Eräissä matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 tapauksissa liiketoiminnan harjoittamisen edel omalla työllään on ansainnut, ja 15 mutta ei 20 vuotta täyttäneellä on oikeus hoihoojansa vassa asiassa. laisia ikärajoja, joilla ei ole yhteyttä keskenään. Hoffiouslain täysi-ikäisyysraja on edelleen mer lytykseksi on määrätty täysi-ikäisyysrajaa kor keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. valtaisuutta. Henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta, on holhouksenalaisuudestaan huolimatta itse oi syä alaikäisen tahdonilmaisut. Lisäksi hoihooja 1. Nykyinen tilanne ja asian myös voi joko ennakolta tai jälkikäteen hyväk sin 18 vuotta. Keskeisin merkityksensä sillä on työ- ja sosiaalilainsäädännön aloilla. Muussa lainsäädännössä täysi-ikäisyysraja on Näistä voidaan esimerkkinä mainita yhdistyslaki, jonka eräät säännökset edellyttävät täysi Lainsäädännössämme yleisin ikäraja on nykyi vuotta täyttänyt. sä lainsäädännössä. Liiketoiminnan harjoittami YLEISPERUSTELUTO dä testamentti, käyttää itsenäistä puhevahaa syysrajaan. Siksi esitetään muutoksia kunnalli seen vaalikelpoisuuteen ja tuotantokomitean esiintyvät ikärajat liittyvät kiinteästi täysi-ikäi jäsenen vaalikelpoisuuteen sekä oikeuteen teh tassa. Uudistus on tarkoitettu tulemaan voi sukunimensä sekä lastensuojelutoimenpiteiden maan 1 päivänä heinäkuuta vuoteen. Eräät muut lainsäädännössämme oppisopimusten tekemiseen, oikeuteen muuttaa kohdistamiseen nuoreen henkilöön ja tällaisen henkilön pitämiseen sosiaalilautakunnan huos

2 tukeminen. yleisesti myönteisenä kehityksenä. Äänioikeus Perheoikeuden alalla lapsen elatuksesta an netun, 1 päivänä lokakuuta 1976 voimaan tu tävä henkilö. Eräät eläkelakien mukaiset etuu listumisesta ja työpaikkojen alueeffisesta jakau tumisesta johtuva muuttoliike aiheuttavat, että raja aiheuttaa kuitenkin eräitä käytännöllisiä vaikeuksia, sillä alle 20-vuotias nuori joutuu 1 2. Muutoksen syyt. jansa muodoffisen suostumuksen. täysivaltaisuutta. vat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kus tan nuksista, mikäli se harkitaan kohtuuliiseksi. ta. Tämän ikärajan jälkeen vanhemmat vastaa töisesti, kun hän täyttää kahdeksantoista vuot saada elatusta va nhernmiltaan päättyy pääsääin levan lain (704/75) mukaan lapsen oikeus vastaavasti huoltajan oikeus tiettyihin avustuk det lakkaavat nuoren täyttäessä 1$ vuotta ja sun lakkaa huollettavan täyttäessä 18 vuotta. paikkansa vuoksi usein irroittautumaan kotoaan nuoret joutuvat joko koulutuksensa tai työ ja toimivat itsenäisesti siitä huolimatta, että koulutustasolle asettamat vaatimukset sekä teol jo ennen 20 vuoden ikää. Tällaiset nuoret vas kunnassa. Yhteiskunnan nykyisin kansalaisten lainen nuorten asema on tämän hetken yhteis he ovat vailla muodollista, laissa säädettyä sääntelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, mil taavat myös yleensä itse omista elinehdoistaan tai pääasiallisesti itse huolehtivat toimeentulos määrätä työansioistaan. Täysivaltaisuuden ikä taan, ei 20 vuoden ikäraja enää vastaa tosi nen kehitys, tiedon tason kohoaminen sekä tiettyihin toimenpiteisiin hankkimaan hoihoo dosta, että 15 vuotta täyttänyt henkilö voi itse asiallisesti vallitsevaa tilannetta jo senkin joh Sekä vaalikelpoisuus- että täysivaltaisuusiän On yleisesti tunnettua, että nuorten fyysi Sellaisten nuorten kohdalla, jotka kokonaan Täysivaltaisuusiän sääntelyssä on mahdolli suuksien mukaan pyrittävä siihen, että lähei eduskunnalle hallituksen esitys täysi-ikäisyysra jan alentamisesta 18 vuoteen, on vastaava muu Luxemburgissa ja Italiassa. Yhdistyneessä Ku ningaskunnassa ikäraja on jo vuodesta 1969 täysivaltaisuus- sekä erityisesti valtiollisen ääni- kunnalliseen toimintaan ja tällaisen toiminnan olla myönteinen suhtautuminen nuorten yhteis kun Suomessa kevättalvella 1973 annettiin dostuvat yhdenmukaisiksi. Kuten jo edellä on sesti täysivaltaisuuteen liittyvät ikärajat muo sena siitä, että nuorten toimintarnahdollisuuk ikärajan alentaminen 18 vuodeksi, mikä toteu asetettu äänioikeuden ikärajaksi. Tämän lisäksi tettiin vuonna 1972, voidaan nähdä osoituk on pidettävä suotavana, että täysivaltaisuusiän todettu, on sosiaalilainsäädännössä yleisimmin sia säänneltäessä tulee eräänä päätavoitteena sesti yhdenmukaiseen säännöstöön. Sen jälkeen seurattu 18 vuoden ikärajaa, joka myös on nitun eduskunnalle annetun esityksen antamisen tos toteutettu Ruotsissa, ja Tanskassakin on sääntelyssä voidaan päästä myös kansainväli jälkeen on täysi-ikäisyysraja alennettu 18 vuo tarkoitus antaa asiasta esitys lähiaikoina. Mai teen myös Saksan Liittotasavallassa, Ranskassa, vuonna 1972 hyväksynyt suosituksen täysi-ikäi ja äänioikeusikärajaksi 20 vuotta eduskunta sa. Euroopan neuvoston ministerikomitea on syysfaja on tavallisin myös sosialistisissa mais edellytti, että hallitus kiireellisesti tutkituttaa syysrajan alentamisesta jäsenmaissa 18 vuoteen. ollut 18 vuotta. Tämä 18 vuoden täysi-ikäi 1.3. Eduskunnan toivomukset ja lausumat. Hyväksyessään vuonna 1969 täysivahaisuus

3 ta säännöksistä, joihin liittyy 20 tai 21 vuoden ikäraja, on, samalla kun täysi-ikäisyysraja ja vaalikelpoisuusikäraj a ehdotetaan alennettavaksi muutos tulee toteutuessaan merkitsemään ikärajan alenemista 1$ vuoteen kaikissa niissä lain kohdissa, joissa on kysymys täysi-ikäisyydestä viksi ne lainkohdat, jotka kiinteästi koskevat ilman, että laissa erityisesti mainitaan täysi-ikäi Lainsäädännössämme on lukuisia muitakin tällaisia on sosiaaliturvaa, hoitoa, huoltoa ja moin niitä on säännöksissä, jotka koskevat kel ryhtyä johonkin määrättyyn oikeudelliseen toi menpiteeseen esimerkiksi tuomiois tuimessa tai ilmenevien erityisten näkökohtien valossa. Esi Niistä lukuisista lainsäädännössämme olevis henkilön itsenäistä päätösvaltaa. Ehdotettu rangaistuksia koskevassa lainsäädännössä. Sa hallintornenettelyssä. Nämä eivät kuitenkaan perusteellisesti harkittava kussakin tapauksessa tyksen ulkopuolelle on myös jätetty kysymyk syyden ikäraja. olisi tässä yhteydessä muutettava. Ikärajaa on liity täysi-ikäisyysrajaan niin kiinteästi, että ne tiettyä ikää edellyttäviä säännöksiä. Erityisesti poisuutta toimia ammatissa tai tehtävässä tahi 20 vuodesta 18 vuoteen, ehdotettu muutettu käyttää itse puheval taa hallintoviranomaisten distettavana. nen Suomen kansalainen, joka ennen vaalivuot tulevat samoiksi. 1. Yleistä. setioikeudesta edustaa vajaavaltaista hallintomenettelyssä sekä vaj aavaltaisen oikeudesta luona, koska hallintomenettelyä koskeva lain säädäntö on parhaillaan kokonaisuudessaan uu 2.1. Valtiopäiväjärjestys. Valtiopäiväjärjestyksen 7 S:n 1 momenttia vaalikelpoinen on henkilö, joka ei ole holhouk taan muutettavaksi siten, että henkilö, joka on merkitsee tämä muutos voimassa olevan vaali kelpoisuusikärajan alenemista 18 vuoteen. Kos merkitsee vaalikelpoisuusikäraj an aleneminen tuksen esitys on laadittu voimassa olevan kun- senalainen. Koska holhouslain 16 ää ehdote ka valtiopäiväjärjestyksen 6 :n mukaan jokai ta on täyttänyt 18 vuotta, on vaalioikeutettu, sitä, että äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikärajat Täysi-ikäisyysrajan alentamista koskeva halli 2.2. Kunnallislald. täyttänyt 18 vuotta, ei ole holhouksenalainen, (357/72) ehdotetaan muutettavaksi siten, että 2. Lakien mukaiset perustelut. YKSITYISKOHTÄISET PERUSTELUT. lousvaliokunnalta. Molenimat viimeksi mainitut ta lausunnon lakivaliokunnalta sekä laki- ja ta on valmistelevasti lähetetty käsiteltäväksi pe lituksen esitykset n:ot 36 ja 48/1973 vp. Asia rustuslakivaliokuntaan, joka on pyytänyt asias valiokunnat ovat antaneet lausuntonsa, mutta (haii. esit. n:o 140/1975 II vp.). Esitys olisi lokakuussa 1976 pidettävien kun nallisvaalien ehdokasasettelun kannalta käsitel tävä kiireellisesti ja siten ennen kuin eduskun nalle jo annettu esitys uudeksi kunnallislaiksi sistä.

4 siten, että holhousajan pitennystä voitaisiin hakea alaikäisen täytettyä 17 vuotta. Pitennys olisi edelleenkin voimassa neljä vuot ta ja se tulisi siis lakkaamaan vajaavahaisen täyttäessä 22 vuotta. Lain 18 :n (343/69) säännös ehdotetaan muutettavaksi siten, että hoihouksenalaisuus lakkaisi, jos vaj aavahainen solmii avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 18 vuotta tai 17 :n nojalla pitennetyn va jaavahaisuuden kestäessä. Hoihouslain muuttaminen ehdotetulla taval la ei tule aiheuttamaan muutoksia sellaiseen elatusvelvoifisuuteen, joka on vahvistettu en nen tämän lain voimaantuloa päättymään lap sen saavutettua sopimuksessa tai päätöksessä määrätyn 1$ vuotta korkeamman iän. Muutos ei myöskään tule vaikuttamaan sellaiseen ela tusvelvoifisuuteen, joka on vahvistettu päätty mään lapsen saavutettua määrätyn, 18 vuotta auaaisemman iän. Lapsen elatuksesta annetun lain tullessa voimaan 1 päivästä lokakuuta 1976 tulee viimeksi mainituissa tapauksissa kuiten kin mahdolliseksi vaatia tuomioistuimessa ela tusvelvoifisuuden jatkamista 18 ikävuoteen asti. Eräissä tuomioistuimen päätöksissä elatusvel vollisuus on määrätty jatkumaan siihen saakka, kunnes lapsi tulee täysivaltaiseksi määrättyä ikää mainitsematta. Tällaisia päätöksiä lienee annettu varsinkin siinä vaiheessa, jolloin jo on ollut tiedossa, että täysivaltaisuusikäraja tulee vastaisuudessa alenemaan ja elatusvelvollisuu den päättyminen on haluttu sitoa kunakin het kenä voimassa olevaan täysi-ikäisyysrajaan. Sen jälkeen kun täysivakaisuusikärajaa vuonna 1969 alennettiin 21 vuodesta 20 vuoteen, on ilmen nyt epäselvyyttä varsinkin täytäntöönpanovai heessa, miten tällaisia päätöksiä ja sopimuksia on tulkittava. Eduskunnan lakivaliokunta on hallituksen aikaisempia samaa asiaa koskevia esityksiä antamishetkellä. Tämän vuoksi ehdotetaan voi maantulosäännöksen 3 momenttiin otettavaksi nimenomainen säännös, jonka mukaan elatus velvollisuus näissä tapauksissa päättyy silloin, kun lapsi on täyttänyt muutettavaksi ehdote tussa hoihouslain 16 :ssä tarkoitetun 18 vuo den iän. Sellaisia päätöksiä, joissa elatusvel voifisuus on määrätty päättymään lapsen tul lessa täysivaltaiseksi, on edellä sanotun mukai sesti tulkittava siten, että elatusavun suoritta minen on sidottu kulloinkin voimassa olevaan yleiseen täysivaltaisuusikään. Näin ollen ei myöskään vajaavaltaisuuden pitentäminen yli 18 vuoden ikärajan tai hoihottavaksi julistami nen 1$ vuoden ikärajan saavuttamisen jälkeen tule sinänsä aiheuttamaan, että myös velvolli suus suorittaa elatusapua tulisi vastaavasti ulot tumaan yli 18 vuoden iän, ellei samassa yh teydessä ole erikseen vaadittu elatusvelvoifi suuden kestoajan pitennystä ja ellei tätä vaa timusta ole hyväksytty. Edellä selostettuja elatusvelvollisuuden päät tymisajankohtaa määritteleviä periaatteita on soveilettava myös silloin, kun elatuksesta teh tyä sopimusta tai siitä annettua päätöstä tä män lain voimaantulon jälkeen sopimuksen kohtuuttomuuden tai muuttuneiden olosuhtei den perusteella kanteen johdosta muutetaan tuomioistuimen päätöksellä ja elatusapua on alkuperäisessä sopimuksessa tai päätöksessä määrätty suoritettavaksi aikaisempaan täysival taisuusikärajaan saakka. Olosuhteiden muuttu misena ei ehdotuksen mukaan olisi pidettävä sitä, että lapsi lain voimaan tultua tulee täysi valtaiseksi täytettyään 1$ vuotta. Kysymys elatusapumaksujen perintävahuu desta lapsen tultua täysi-ikäiseksi on tullut esil le jo aikaisemmin alennettaessa vuonna 1969 täysi-ikäisyysraja 21 vuodesta 20 vuoteen. Oi keusministeriössä suoritettu selvitys näyttää

5 on joutunut vastaamaan yksin lapsen elatuk sesta siltä ajalta, jolloin elatusapumaksut on jä tetty suorittamatta. Sen sijaan käytännössä on ilmennyt epätietoisuutta siitä, kenelle elatus apumaksut on suoritettava, jos elatusta on so pimuksessa tai päätöksessä määrätty maksetta vaksi lapsen huohajalle, mutta lapsi on jo en nen elatusapumaksuj en erääntymistä saavutta nut täysivaltaisuuden. Tämän vuoksi on esi tykseen katsottu tarpeelliseksi ottaa nimen omainen säännös siitä, että täysivaltaisuusiän saavuttamisen jälkeen erääntyneet elatusapu maksut on aina suoritettava täysivaltaiseksi tul leelle lapselle, joka useassa tapauksessa esimer ldksi opiskelun aikana ei asu enää samassa ta loudessa ailcaisem;nan huoltajansa kanssa ja jou tuu tämän johdosta itse huolehtimaan asumi sensa ja toimeentulonsa aiheuttamien kustan nusten suorittamisesta Perintökaari. Testamentintekokelpoisuutta koskeva perin tökaaren 9 luvun 1 :n säännös (344/69) asettaa yleisen ikärajan testamentin tekemistä koskevalle oikeustoimelle. Testarnentintekokel poisuuden ikärajan sääntelyssä tulevat tämän vuoksi huomioon otettaviksi ne samat nä kökohdat, jotka ovat yleisen täysivaltaisuus iän sääntelyn perustana. Tämän vuoksi ehdo tetaan säännöstä muutettavaksi siten, että myös testamentin tekokelpoisuuden yleiseksi ikärajak si tulisi 18 vuoden ikä. Muutoksen ulottuvuut ta ennen lain voimaantuloa tehtyihin testament teihin olisi kuitenkin voimaantulosäännöksellä rajoitettava siten, että ennen lain voimaantu loa kuolleen henkilön testamentteihin olisi so vellettava aikaisempaa lakia Oikeudenkäymiskaari. Oikeuskäytännössä on ilmennyt epäselvyyttä siitä, kenellä on oikeus käyttää alaikäisen pu hevaltaa lapsen elatusta koskevassa asiassa, kun kysymys on lapsen oikeudesta saada elatusta hänen tultua täysivaltaiseksi. Eräät oikeuskäy tännössä annetut ratkaisut näyttävät viittaavan siihen, että lapsen laillisella edustajalla ei olisi oikeutta lapsen puolesta käyttää puhevaitaa täl laisissa tapauksissa ja että myöskään lapsi itse ei alaikäisyytensä aikana voisi käyttää puheval taa hänelle täysivaltaisuuden saavuttamisen jäl keen tulevasta elatuksesta. Lapsen elatuksesta annetun lain 3 :n 2 momentin mukaan lap sen oikeus saada datusta tulee päättymään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Koska hallituk sen esityksen mukaan myös yleinen täysival- - taisuusikäraja tulisi olemaan 1$ vuotta, on oi keuskäytännössä esiintyneiden tulkintavaikeuk sien johdosta katsottu tarpeelliseksi ehdottaa oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 :n 1 mo menttiin sisällytettäväksi nimenomainen sään nös siitä, että holhoojalla on oikeus käyttää vajaavaltaisen puhevaltaa myös silloin, kun ky symys on lapsen oikeudesta saada elatusta täy tettyään 18 vuotta. Tällä tavoin voidaan muun muassa turvata se, ettei lapsi, joka olisi oikeu tettu saamaan elatusta 18 vuotta täytettyään, joudu tuon ikärajan täytettyään jäämään väli ailcaisesti vaille hänelle kuuluvaa elatusapua. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 :n 2 momentin mukaan vajaavahaisen henkilöä kos kevassa asiassa vai aavahaisella, jonka vajaaval taisuus ei johdu mielisairaudesta, heikontunees ta mielentilasta tai muusta niihin verrattavasta syystä, on oikeus itse yksinään käyttää puhe valtaa, jos hän on täyttänyt 20 vuotta. Sano tun luvun 2 :n mukaan rikosasiassa, jossa vas taaja on vajaavaltainen, holhooj alla on oikeus

6 taava säännös oikeudesta ilmoittaa rikos syyt teeseen ja syyteoikeuäen käy ttämisestä rikosasioissa. Myös tämä lainkohta olisi muutettava ehdotuksen mukaista täysivaltaisuusikärajaa vastaavaksi. Mainittujen säännösten sanamuoto ehdotetaan samalla yhdenmukaistettavaksi. ta, on kuultava, jos hänen hoihoojansa on pan nut vireille hänen sukunimensä muuttamis hakernuksen ja kuuleminen voi vaivatta ja il man ajanhukkaa tapahtua. Täysi-ikäisyysrajan alentuessa 18 vuoteen tämä säännös käy tar peettomaksi Lastensuojelulaki. 3. Voimaantulo. Lastensuojelulain (52/36) 22 :n 1 mo mentin (346/69) mukaan sosiaalilautakunnan päättämä sanotun lain 9 :n 2 momentin c, d ja e kohdan mukainen suojelutoimenpide lak kaa nuoreen henkilöön eli henkilöön nähden, joka toimenpiteeseen ryhdyttäessä oli täyttänyt 16 mutta ei 18 vuotta, hänen täyttäessään 20 vuotta, jollei lautakunta katso olevan syytä lakkauttaa sitä aikaisemmin. Lain 23 :n 4 mo mentissa taas säädetään, että lapsen tai nuoren henidiön, joka mainitaan lain 8 :n 1 momen tin e kohdassa tai saman pykälän 2 momentis sa, pitäminen lautakunnan huostassa lakkaa vii meistään hänen täyttäessään 20 vuotta, ei kui tenkaan aikaisemmin kuin vuoden kuluttua huostaanotosta. Kummankin lainkohäan mu kaan suojelutoirnenpide lakkaa viimeistään asianomaisen saavuttaessa yksityisoikeudellisen täysi-ikäisyyden. Se, että täysivaltaisuuden saa vuttamiselle tässä suhteessa on annettu ratkai seva merkitys kyseisiä ikärajoja määrättäessä, il menee myös lastensuojelulain 24 :n säännök sestä, jonka mukaan suoj elutoimenpiteet nuo reen henkilöön nähden lakkaavat heti, jos hän solmii avioliiton ja hoffiouksenalaisuus tämän johdosta hoihouslain 18 :n nojalla päättyy. Tämän vuoksi ehdotetaan Jastensuojehlain 22 :n 1 momentissa ja 23 :n 4 momentissa esiintyvät 20 vuoden ikärajat alennettaviksi 18 vuoteen. Koska hallituksen esityksessä ehdotetaan kunnallislain 16 :ää muutettavaksi siten, että kunnallisen vaalikelpoisuuden ikäraja alennet taisiin 12 vuoteen, liittyy esitys seuraavien, lo kakuussa 1976 toimeenpantavien kunnallisvaa lien järjestämiseen. Tämän lisäksi esityksessä ehdotetaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 :n 1 momenttia muutettavaksi siten, että va jaavaltaisen lapsen hoihoojalla olisi puhevalta lapsen elatusta koskevissa asioissa myös silloin, kun asiassa on kysymys elatuksesta lapsen saa vutettua esityksessä tarkoitetun täysivaitaisuus iän eli 1$ vuotta. Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan päättyy lapsen oikeus saada ela tusta lapsen täyttäessä 18 vuotta, jollei lapsi tarvitse elatusta koulutusta varten. Tässä esi tykses sä ehdotettu oikeudenkäyrniskaaren 12 luvun 1 :n 1 momentin muutos tulisi ta kaamaan sen, että alle 18 vuotiaalle lapselle voitaisiin huoltajan esittämästä vaatimuksesta vahvistaa suoritettavaksi elatusapua lapsen kou lutusta varten vielä senkin jälkeen kun lapsi on täyttänyt 1$ vuotta, jos koulutuksen tarve jo elatusapua vahvistettaessa on arvioitavissa. Koska on pidettävä tärkeänä, että ehdotetut säännökset tulisivat voimaan hyvissä ajoin en nen seuraavia kunnallisvaaleja sekä ennen lap sen elatuksesta annetun lain voimaan tuloa, edellytetään, että ehdotetut lait tulisivat voi maan 1 päivänä heinäkuuta 1976.

7 2 luku. Laki Laki \,Taalikeipoinen kunnan luottamustoimiin on, Tämä laki tulee voimaan päivänä näin kuuluvaksi: hoihouksenalainen. katsomatta jokainen vaalioikeutettu, joka ei ole kuuta 197 kunnassa asuva henkilö, jolla 13 :n mukaan mikäli niistä ei ole erikseen säädetty, jokainen kuuta 197 on äänioikeus ja joka ei ole holhouksenalainen. lain 16, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (360/72), lain 16, 17 :n 1 momentti ja 18 5, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä toukokuuta 1969 annetussa laissa (343/69), näin kuuluviksi: Joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta, sainnut. Vaalikelpoinen edustajaksi on asuinpaikkaan Tämä laki tulee voimaan päivänä Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä elokuuta 1948 annetun kunnallis Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä elokuuta 1898 annetun hoihous Holhottavista tenkin hallita, mitä hän omalla työllään on an kunnallislain 16 : n muuttamisesta. lioihouslain muuttamisesta. on holhouksen alainen eikä saa hallita omai suuttaan. Viisitoista vuotta tayttanyt saa kui

8 on ollut naimisissa, ja viisitoista vuotta täyt Oikeudesta tehdä ja saada testamentti. Joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mentin saa tehdä nuorempikin, jos hän on tai saa testamentilla määrätä jäämistöstään. Testa 1. nellä on oikeus itse vallita. Tämä laki tulee voimaan päivänä sovellettava aikaisempaa lakia. henkilön tekemään testamenttiin on kuitenkin 9 luku. tänyt muutoinkin siitä omaisuudesta, jota hä Ennen tämän lain voimaantuloa kuolleen kuuta 197 (344/69), näin kuuluvaksi: kaaren 9 luvun 1, sellaisena kuin se on 30 päivänä toukokuuta 1969 annetussa laissa perintökaaren 9 luvun 1 :n muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintö Laki 4. tamasta elatusapua lapselle sen jälkeen kun kuuta 197 lakkaa hoihouksenalaisuus. Tämä laki tulee voimaan päivänä Tämän lain säännökset eivät vapauta suorit : ssä mainitun holhouksenalaisuuden aikana, on täyttänyt kahdeksantoista vuotta taikka 17 lapsi on täyttänyt 18 vuotta, jos lapselle on tullut täysivaltaiseksi, on maksettava lapselle. lee täysivaltaiseksi täytettyään 18 vuotta. kuttavana olosuhteiden muutoksena ei ole pi vasti sovellettava, jos lapsen elatuksesta teh tyä sopimusta tai siitä annettua päätöstä tämän lain voimaantulon jälkeen muutetaan muuttu Lapsen elatusta varten vahvistettu elatusapu, joka on erääntynyt sen jälkeen, kun lapsi on neiden olosuhteiden tai sopimuksen kohtuutto muuden perusteella. Elatusvelvollisuuteen vai dettävä sitä, että lapsi lain tultua voimaan tu

9 pystyväksi sekä ennen vaalipäivää täyttänyt kahdeksantoista vuotta ja ollut asianomaisen Tämä laki tulee voimaan kuuta 197 paivana 6. oikeudenkymiskaaren 12 luvun 1 ja 2 :n muuttamisesta. Eduskunnaii päätöksen mukaisesti muutetaan oikeuderikäymiskaaren 12 luvun 1 ja 2 5, sellaisina kuin niistä ovat 1 muutettuna 14 päivänä tammikuuta 1972 ja 16 päivänä helmikuuta 1973 annetuilla laeilla (21/72 ja 151/73) sekä 2 5 ensiksi mainitussa lais sa, näin kuuluviksi: 12 luku. Äsianosaisista. Asian osaisen pzilevallan käyttäminen Äsianosaisena riita-asiassa tai asianomistajana rikosasiassa olevan vaj aavaltaisen puhevaltaa käyttää hänen holhooj ansa tai laillisesti mää rätty muu edustajansa. Jos vajaavaltaisella on oikeus vallita sitä, mikä on riidan kohteena tai niihin rikos on kohdistunut, taikka jos riita koskee oikeustointa, jonka tekemiseen hänellä on kelpoisuus, vajaavaltaisella on kuitenkin oi keus itse yksinään käyttää puhevaltaansa asias sa. Lapsen elatusta koskevassa asiassa käyttää hoihooja yksin vajaavaltaisen puhevaitaa myös silloin, kun kysymys on lapsen oikeudesta saa da elatusta täytettyään 18 vuotta. Vajaavahaisen henkilöä koskevassa asiassa vajaavaltaisella, jonka vajaavahaisuus ei johdu mielisairaudesta, heikontuneesta mielentilasta tai muusta niihuii verrattavasta syystä, on oikeus itse yksinään käyttää puhevaltaa, jos hän on täyttänyt 18 vuotta. Jos hän on täyttänyt 15 mutta ei 18 vuotta, oikeus käyttää puheval taa sanotunlaisessa asiassa on vaj aavahaiseila ja hänen hoihoojallaan kummallakin erikseen Vas taajana rikosasiassa vajaavaitainen käyt tää puhevaltaansa itse, jos hän on syyntakei nen. Hoihoojalla on kuitenkin lisäksi oikeus itsenäisesti käyttää puhevahaa holhottavansa puolesta, jos tämä ei ole täyttänyt 1$ vuotta. Jollei vastaaja ole syyntakeinen, käyttää puhevaltaa hänen hoihoojansa tai laillisesti määrät ty muu edustajansa. Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta /76 Laki

10 syytteeseen pantavaksi ja syyttää rikoksesta on vajaavaitaisen holhoojalla tai laiffisesti määrä tyllä muulla edustajalla. Hoffioojaan ja edus tajaan nähcten on tällöin noudatettava, mitä rikoslain 8 luvun 6 S:ssä ja tässä pykälässä on asianomistajasta säädetty. Mainittu oikeus on kuitenkin vajaavaltaisella yksin, mikäli ri kos on kohdistunut omaisuuteen, jota hän saa neesta mielentilasta tai muusta niihin verratta vasta syystä, tuo oikeus on 18 vuotta täyttä neellä vajaavaltaisella yksin sekä 13 vaan ei 18 vuotta täyttäneeilä ja hänen hoihoojailaan kummallakin erikseen. Tämä laki tulee voimaan kunta 197 päivänä 0 0. Laki lastensuojelulain 22 ja 23 :n muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1936 annetun lasten suojelulain 22 :n 1 momentti ja 23 :n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivä nä toukokuuta 1969 annetussa laissa (346/69), näin kuuluviksi: 22. Sosiaalilautakunnan päättämä, 9 :n 2 mo mentin c, d ja e kohdan mukainen suojelutoimenpide lakkaa lapseen nähden hänen täy tettyään kuusitoista vuotta, mutta jatkuu 8 :n 2 momentissa edellytetyissä tapauksissa senkin jälleen, jollei lautakunta toisin päätä. Nuoreen henkilöön nähden lakkaa edellä sa nottu toimenpide hänen täyttäessään kahdek santoista vuotta, jollei lautakunta katso olevan syytä lakkauttaa sitä jo aikaisemmin. Sellaisen lapsen tai nuoren henkilön pitämi nen lautakunnan huostassa, joka mainitaan 8 :n 1 momentin e kohdassa tai saman pykä län 2 momentissa, lakkaa viimeistään hänen täyttäessään kahdeksantoista vuotta, ei kuiten kaan aikaisemmin kuin vuoden kuluttua huos taanotosta. laki tulee voimaan päivänä kunta 197

11 Laki Laki keutta 10. merimieslain 10 :n muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä kesäkuuta 1955 annetun meri mieslain (341/55) 10 :n 3 momentti näin kuuluvaksi: 10. Tämä laki tulee voimaan päivänä Ennen kuin alaikäinen otetaan merimiestoi- kuuta 197 meen, on hänen ikänsä selvitettävä väestöre kisterinpitäj än tai muun viranomaisen antamal la todistuksella. Tällainen todistus on annetta va lunastuksetta. 11. sukunimestä annetun lain 13 :n muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1920 sukunimestä annetun lain (328/20) 13 :n 2 momentti näin kuuluvaksi: 13. tai mielisairaan puolesta 1 luvussa säädetyn Holl-iooja on myös oikeutettu ala- Muissa kuin edellisessä momentissa maini- ikäisen tai mielisairaan puolesta tekemään ha tuissa tapauksissa tekee holhooja alaikäisen kemuksen sukunimen muuttamisesta, kun hol

12 Oikeusministeri KristiaI1 Gestrii

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen

Lisätiedot

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 l u- vun 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi Alle kaksitoistavuotias lapsi voitaisiin liittää

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

HE 77/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia. vuodesta 16 vuoteen.

HE 77/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia. vuodesta 16 vuoteen. HE 77/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 7 luvun :n ja 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että äänioikeusikäraja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 176/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 176/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 176/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että korvauksen saajilla

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen HE 168/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirlckokunnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ortodoksisesta kirkkokunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas- Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain :n muuttamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp. - HE n:o 11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 129/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräissä sosiaali-

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 155 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisä maksettaisiin

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

1981 vp. n:o 110 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1981 vp. n:o 110 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1981 vp. n:o 110 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsen elatuksesta annetun lain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan vahvistettua elatusapua

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot