SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 173"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus AIKA klo 15:00-18:47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 119 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTO REILA-HANKE TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN 179 YHTEISPALVELU 124 SIMON KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SIMON KUNNAN ELINVOIMASTRATEGIA EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMESTA ASIOINTIKULJETUSTARJOUKSET/ALANIEMI JA 185 SIMONIEMI-HEPOLANPERÄ 128 KEMI-TORNIO ALUEEN SEUTULIIKENNETYÖRYHMÄN 186 JÄSEN 129 ALOITE VUONNA 2013 KUNNASTA 187 POISMUUTTANEIDEN SYISTÄ MUUTTOON 130 VALTUUSTOALOITE/SAARENRANNAN 189 VENESATAMAAN VALO 131 SIMONIEMEN KALASATAMAN ALUEEN JA 190 HUOLTORAKENNUKSEN KÄYTTÖ 132 KOULULAISTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SAAPUNEET KIRJEET HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAT KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJAT KUNNANJOHTAJAN KATSAUS NEUVOTTELUKUTSU MERI-LAPIN 198 KUNTAJAKOSELVITYKSEN JATKOTOIMENPITEISTÄ 140 OSAVUOSIKATSAUS 3/ ESITYS ELINKEINOASIOITA KEHITTÄVÄN HENKILÖN 200 PALKKAAMISEKSI 142 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 202

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hamari Helena 15:00-18:47 Pja Kuusela Tapani 15:00-18:47 Varapja Leskinen Tarja 15:00-18:47 Jäsen Simoska Minna 15:00-18:47 Jäsen Lämsä Seppo 15:00-18:47 Jäsen Poistui 139 käsittelyn aikana. Böök Tuomo 15:00-18:47 Varajäsen Martimo Sauli 15:00-18:47 Valtuuston pja Vakkala Lauri 15:00-18:47 I valt varapja Poikela Matti 15:00-18:47 II valt varapja Poistui 140 käsittelyn aikana. Marttila Vivi 15:00-18:47 Kunnanjohtaja Ylitalo Keijo 15:00-18:47 Hallintojohtaja,pöy täkirjanpit POISSA Marttila Tuomo Jäsen Korpikoski Terho Jäsen ALLEKIRJOITUKSET Helena Hamari Keijo Ylitalo Vivi Marttila Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 131 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Simoska Tuomo Böök Seppo Lämsä 121 Keskustoimisto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall ehdotus kj Koska kokous on kutsuttu koolle kunnanhallituksen hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall ehdotus kj Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Simoska ja Tuomo Böök.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTO 445/ /2015 Khall Kunnanvaltuusto on tälle vuodelle myöntänyt lainavaltuutta euroa. Kunta on pyytänyt luottolaitoksilta lainatarjoukset euron lainasta. Laina käytetään kunnan investointien rahoit ta mi seen ja talousarviolainana. Tarjoukset on pyydetty Kemin Seu dun Osuuspankilta, Kuntien eläkevakuutukselta, Kun ta ra hoi tuksel ta, Nordea-pankilta ja DanskeBankilta. Saapuneet lai na tar joukset esitellään kokouksessa. Lisätietoaineisto: Lainatarjousvertailut ehdotus kj ehdotus annetaan kokouksessa. Kunnanhallitus päätti ottaa Kuntarahoitus Oy:ltä :n 10 vuoden kiinteäkorkoisen lainan(korkoindikaatio: 1,087% p.a. sisältäen marginaalin). Kunnanhallituksen jäsen Minna Simoska ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi Minna Simoskan tilalle valittiin Seppo Lämsä.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus REILA-HANKE 434/ /2015 Khall Lapin ammattikorkeakoulu pyytää Simon kuntaa mukaan hank keeseen REILA reittimerkintöjen turvallisuus. Simon kunnan mak suosuus olisi 5000 euroa jakautuen vuosille Hankkeen tavoitteena on kunnan oman reitteihin liittyvän työn tu kemi nen ja työkalujen kehittäminen reittien kokonaisvaltaiseen hal lintaan. - yhteistyön ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä kun nan omien reittiasiantuntijoiden kanssa - maastoreittien riskikartoituksen karttatyönä - riskikartoitukseen perustuvan merkintäsuunnitelman laatiminen kun nan maastoreiteille - rahallinen säästö tulevissa reittihankkeissa, kun on jo mer kin täsuun ni tel ma ja yhteisesti sovitut mallit ja ohjeistukset - Lappi-tason verkostoituminen - Lappilaisen vaikuttamisen vahvistaminen valtionhallinnossa ta pahtu vaan valmisteluun Lisätietoaineisto: Reila-hankkeen esittely ja hankehakemus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää, ettei Simon kunta osallistu Reila- suunnitteluhankkeeseen. ehdotus hyväksyttiin.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU 422/ /2015 Khall Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta on tullut voimaan Lain 1 Työllistymistä edistävä monialainen yh teis pal ve lu kuuluu seuraavasti: Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yh teis toi min ta mal lia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kan sanelä ke lai tos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suun nit te levat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset pal ve luko ko nai suu det sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etene mi ses tä ja seurannasta siten kuin laissa säädetään. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työl listy mis tä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työ voi ma pal ve lu ja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Palve lu jen tarjoamisesta säädetään erikseen. Valtioneuvoston asetuksen mukaan työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kol mek si vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteis pal ve lun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kun tien ja Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta. Johtoryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinotoimiston, sen toi mi aluee seen kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen nimeämät hen kilöt. Jokaiselle henkilölle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Jos työ- ja elinkeinotoimiston toimialueelle asetetaan useampi kuin yksi joh to ryh mä, kunnat nimeävät jäsenet ja varajäsenet siihen joh to ryhmään, jonka toimialueeseen ne kuuluvat. Johtoryhmässä edus tet tuina olevat kunnat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän pu heen johta jan ja varapuheenjohtajan. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työl lis ty mis tä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä joh to ryh män toimialueella. Yhteistyösopimuksessa sovitaan: 1) työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yh teisis tä toimenpiteistä monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi; 2) monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta muualla kuin yhteisissä toi mi pis teis sä; 3) työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen mo nialai seen yhteis- palveluun osoittamasta henkilöstöstä; 4) työttömille monialaisen yhteispalvelun yhteisissä toimipisteissä ja muu al la kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavista palveluista.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Johtoryhmä asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun val ta kunnal li siin tavoitteisiin perustuvat toimialueensa tavoitteet ja sopii moni alai se na yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoi tet tu jen määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja arvioi monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteu tu mis ta. Lapin työ- ja elinkeinotoimisto on järjestänyt neuvottelun työl lis ty mis tä edistävän yhteispalveluverkoston (TYP-verkosto) raken ta mi ses ta Lappiin. Keskustelun tuloksena neuvottelussa pää dyttiin ratkaisuun, jossa Lappiin perustetaan yksi TYP-verkosto. Neuvot te lus sa sovittiin, että kunnat nimeävät edustajansa TYP-joh to ryhmään. Lapin TE-toimisto pyytää ilmoittamaan johtoryhmään nimettävän hen ki lön huhtikuun 2015 loppuun mennessä. TYP-verkoston rakentamiseen liittyvä yhdyshenkilö Lapin TE-toi mistos sa on palvelujohtaja Eija Sokero. ehdotus kj Kunnanhallitus nimeää Simon kunnan edustajan ja hänelle varamiehen Lapin työllistämistä edistävän yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäseneksi. Kunnanhallitus nimesi Lapin työllistämistä edistävän yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäseneksi hallintojohtajan Keijo Ylitalon ja varajäseneksi vapaa-aikatoimenjohtajan Soile Vakkalan.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus SIMON KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 Khall Simon kunnan hyvinvointityöryhmä on valmistellut kunnan sähköisen hy vin voin ti ker to muk sen vuonna Kertomus on lähetetty kunnan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Kertomus lisätietoaineistona. Vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala tulee kunnanhallituksen kokouk seen esittelemään hyvinvointikertomuksen. ehdotus kj Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kertomuksen ja lähettää sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus SIMON KUNNAN ELINVOIMASTRATEGIA 537/ /2012 Khall Suomen kuntien selviytyminen tulevien vuosien palvelutarpeiden haasteista riippuu kuntien elinvoimaisuudesta. Valtioneuvoston käynnistämän kuntauudistus hankkeen selkeyttämiseksi on laadittava kunnan elinvoimastrategia, joka ulottuu vuoteen Strategiatyön on annettava tavoitteet ja ratkaisut niille toimenpiteille, joilla kunta yksin ja yhdessä muiden kanssa pystyy takaamaan laadukkaat palvelut alueen asukkaille myös vuonna 2025 ja siitä eteenpäin. Elinvoimastrategia koostuu yleisestä kuntastrategiasta, elinkeinostrategiasta, hyvinvointipalvelujen strategiasta, sivistystoimen strategiasta sekä maankäytön ja yhdyskuntatekniikan strategiasta. Elinvoimastrategian sisältö on nykytilasta lähtevää kehitysarviointia ja tavoitteiden asettamista sekä oikeiden toimenpiteiden määrittämistä, joilla haluttuihin tavoitteisiin päästään. Strategiatyö antaa hyvän perustan arvioida myös mahdollisia kuntarakenteen muutoksia. Elinvoimastrategia pitää laatia kunnan luottamusmiesten ja kunnan viranhaltioiden yhteistyönä talven ja kevään aikana siten, että se olisi alkukesällä valtuuston käsittelyssä. Strategiatyö tehdään seuraavissa vaiheissa: - johtoryhmä laatii strategian asiasisällön luonnoksen helmikuun aikana - kunnanhallitus käsittelee asiasisällön maaliskuussa - asiasisällön pohjalta työstetään eri osa-alueiden tavoit teita ja toimenpiteitä kunnanvaltuuston työseminaaris sa huhtikuun alkupuoliskolla - työseminaarin tulosten pohjalta laaditaan virkamiestyö nä elinvoimastrategian luonnos, joka esitellään valtuuston iltakoulus sa toukokuulla - kunnanhallitus tuo strategian valtuuston päätettäväksi kesäkuussa ehdotus kj Kunnanhallitus päättää käynnistää Simon kunnan elinvoi mastrategian laa ti misen. ehdotus hyväksyttiin. Khall

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Elinvoimastrategiatyö on edennyt verkkaasti siten, että sen elin keino stra te gia osuus on valmis jatkokäsittelyyn. Kunnanhallituksen tulee eh dot taa elinkeinopolitiikalle suuntaviivat ottaen huomioon seu tukun nan kokonaiskehityksen näkymät. Elinkeinostrategia on li sä tietoaineistona. ehdotus kj Kunnanhallitus käsittelee elinvoimastrategian elinkeino-osiota ja päät tää työn jatkamisesta. Kunnanhallitus käsitteli elinkeino-osion ja päätti jatkaa työryhmien työ tä. Valtuustoseminaari elinvoimastrategiasta pyritään jär jes tämään toukokuussa Khall Kunnanhallituksen vuoden 2015 talousarvion tavoitteena on kunnan elin voi ma stra te gian laatiminen. Elinvoimastrategiaa on työstetty vuosien aikana, jolloin elinvoimastrategian työstämiseen on osal lis tu nut kunnan johtoryhmä. Vuoden 2014 aikana strategiatyötä ei ole viety eteenpäin johtuen kuntajakoselvityksestä. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää jatkaa elinvoimastrategiatyön laatimista. Kunnanhallitus päätti jatkaa elinvoimastrategian laatimista. Kunnanhallitus päätti perustaa uuden elinkeinopoliittisen työryhmän seuraavasti: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sauli Martimo, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Lauri Vakkala, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Matti Poikela, kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Hamari, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tapani Kuusela, kunnanhallituksen jäsen Minna Simoska, kunnanjohtaja Vivi Marttila, hallintojohtaja Keijo Ylitalo, maataloussihteeri Heikki Pennanen ja teknisen toimen päällikkö Ilkka Soukka.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMESTA 447/ /2015 Khall Minna Peisa on kirjeellään pyytänyt eroa luot ta mus toimes ta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hän on ollut va ra jä se nenä sivistyslautakunnassa. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Min na Peisalle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja va litsee uuden varajäsenen Minnan Peisan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. ehdotus hyväksyttiin.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus ASIOINTIKULJETUSTARJOUKSET/ALANIEMI JA SIMONIEMI-HEPOLANPERÄ 441/ /2015 Khall Kunta on pyytänyt tarjoukset asiointikuljetuksista reiteillä Simon Asema - Alaniemi (to) ja Simon Asema - Simoniemi - Hepolanperä (pe). Rei tit ajetaan kerran viikossa mikäli asiakas on tilannut kuljetuksen edel li se nä päivänä. Tarjoukset on pyydetty 6 toimijalta. Tarjoukset on jätettävä klo mennessä ehdotus kj Kunnanhallitus päättää valita asiointikuljetusten hoitajaksi ajalle halvimman tarjouksen jättäneen yrityksen. Tarjous ver tai lu esitetään kokouksessa. Kunnanhallitus valitsi halvimman tarjouksen jättäneen Taxari Charter Oy:n asiointikuljetusten hoitajaksi ajalle

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus KEMI-TORNIO ALUEEN SEUTULIIKENNETYÖRYHMÄN JÄSEN 449/ /2015 Khall Kunnanhallitus on aikoinaan nimennyt Kemi-Tornio alueen seu tu liiken ne työ ryh män jäseneksi kunnaninsinööri Markku Rimalin. Markku Ri ma li on jäänyt eläkkeelle, joten seutuliikennetyöryhmään tulisi nime tä uusi jäsen. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää nimetä seutuliikennetyöryhmään Simon kunnan edustajaksi hallintojohtaja Keijo Ylitalon ja varalle Ilkka Soukka. ehdotus hyväksyttiin.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus ALOITE VUONNA 2013 KUNNASTA POISMUUTTANEIDEN SYISTÄ MUUTTOON 269/ /2014 Kvalt Valtuutettu Ari Hiltula jätti Simon Kokoomuksen päivätyn aloitteen, jossa esitetään, että Simon kunta selvittää vuonna 2013 kunnasta poismuuttaneiden syyt poismuuttoon. Aloite lähetetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Khall ehdotus kj Kunnanhallitus lähettää aloitteen johtoryhmälle valmisteltavaksi. ehdotus hyväksyttiin. Khall Vastauksena valtuutettu Ari Hiltulan/Simon Kokoomuksen aloitteeseen johtoryhmä toteaa seuraavaa: Muuttoliike tasaa alueiden välisiä työllisyyseroja kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti. Muuttomotiivit voivat vaihdella paljon muun muassa muuttoetäisyydestä ja ihmisten henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten iästä ja koulutustaustasta riippuen. Ihmiset, koulutus, työpaikat ja palvelut keskittyvät yhä pienemmälle alueelle. Maaseutumaisten kuntien muuttovirrat ovat selvästi riippuvaisempia työmarkkinoiden muutoksista. Talouden hiipuminen aiheuttaa muuttosysäyksen kaupunkimaisiin kuntiin. Toisaalta eläkeikäisten muuttovirrat suurista kaupungeista pienempiin ja maaseudulle ovat olleet viime vuosina kasvussa. Rakennemuutoksista kärsivät pienet kaupungit kuuluvat suurimpiin työikäisten menettäjiin ja suhteellisesti eniten työikäisiä menettävät Pohjois-ja Itä-Suomen pienet kunnat. Muuttoalttius on korkein vuotiailla, toisin sanoen perheenperustajilla, työelämään siirtyjillä ja opiskelemaan lähtevillä. Näihin ikäryhmiin osuvat useat muuttamisen syyt. Miehillä asepalvelus siirtää muuttoa. Simossa kuntaan muutti vuonna henkilö ja kunnasta pois 182 henkilöä. Vuonna 2014 kuntaan muutti 108 henkilöä ja pois 133 henkilöä. Ulkomailta kuntaan muutti vuonna henkilöä ja ulkomaille 1 henkilö. Vuonna 2014 Simoon tuli ulkomailta 2 henkilöä ja ulkomaille lähti 3 henkilöä.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdotus kj Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi johtoryhmän vastauksen Simon Kokoomuksen aloitteeseen ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE/SAARENRANNAN VENESATAMAAN VALO 446/ /2015 Kvalt Vasemmistoliiton edustajat jättivät valtuustoaloitteen, jossa esitetään Maks nie men Saarenrannan venesatamaan yhtä valoa, joka toimii merk ki va lo na veneilijöille. Tarve on todellinen, sillä rannat ovat pu sikoi tu neet, peittävät ranta-aitat, eivätkä ne kyllä pimeällä kunnolla näy. Aloite lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Khall ehdotus kj Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle selvitettäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus SIMONIEMEN KALASATAMAN ALUEEN JA HUOLTORAKENNUKSEN KÄYTTÖ 450/ /2015 Khall Lions Club Simo esittää kirjeellään seuraavaa: Lions Club Simo esittää, että Simon kunta luovuttaisi Simoniemen ka la sa ta man alueen huoltorakennuksineen korvauksetta Lions Club Si mon käyttöön rantaillan järjestämistä varten ehdotus kj Kunnanhallitus päättää luovuttaa Simoniemen kalasataman alueen ja huoltorakennuksen Lions Club Simon käyttöön Ran ta illan järjestämistä varten. ehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja Keijo Ylitalo ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan pitäjäksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi valittiin kunnanjohtaja Vivi Marttila.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus KOULULAISTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN Khall Tämän vuoden talousarviossa on euron määräraha nuorten kesätyöllistämiseen kuntaan. Työpaikat on tarkoitettu vuosina syntyneille, 15-vuotta täyttäneille. Työn yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa ja työaika 3 h 50 min/pvä tai 1 viikko ja työaika 7 h 40 min/pvä (yht. 38 h15 min) riippuen työpaikasta. Palkka on 280, si säl täen lomakorvauksen. Kesätyöpaikat on ilmoitettu haettavaksi mennessä kunnanviraston ja koulujen ilmoitustauluilla sekä kunnan nettisivulla. Kesätyöpaikkahakemukset esitellään kokouksen yhteydessä. ehdotus kj Kunnanhallitus suorittaa henkilöiden valinnan kunnan ke sä työ paikkoi hin. Kunnanhallitus valitsi 24 nuorta kunnan kesätyöpaikkoihin. He eivät ole aiemmin olleet kunnan kesätöissä. Lisäksi varattiin 5 paikkaa sosiaalisin perustein täytettäväksi.

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n 1 momentin mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valtuusto on kokouksessaan käsitellyt seuraavat asiat: 17 Teknisen toimen päällikön viran täyttäminen 18 Teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan valinta 20 Karsikon kalasataman laiturin loppuselvitys vuodelta Valtuuston työjärjestyksen 5 :n tarkoittamat valtuutettujen aloitteet ehdotus kj Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa tekemät päätökset laillisiksi ja hyväksyy päätökset täytäntöönpantaviksi. ehdotus hyväksyttiin.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall Kuntalain 51 :n mukaan hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja myös joh to sään nös sä määrätty viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitus menettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi men asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöillä kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle delegoidun pää tösvallan perusteella tehdyt päätökset. Pää tök set on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomai sille hen ki lö koh tai ses ti. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, käyt tää kö se Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tehdyt viranhaltijapäätökset ja päätti ettei se käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJEET Khall Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjeet ja päätökset: Peräpohjolan Kehitys ry Vuosiraportti 2014, lisätietoaineistona Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirje /2015; Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työ eh to so pi muk sen (OVTES ) yleiskorotus lukien Yleiskirje /2015; Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön pal kan tar kis tuk set Suomen Kuntaliitto Yleiskirje /2015; Muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin - tehokkuutta maapolitiikan hoitoon ja kaavoituksen sujuvuuteen, uute na näkökulmana maankäytön suunnittelussa kilpailun toimivuus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ; Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun määrä ai ko jen valtakunnallinen valvonta Lupapäätös ; Tainivaaran turvetuotantoalueen ym pä ris tölu pa sekä toiminnan aloittamislupa, hakija Simon Turvejaloste Oy JUKO Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Luottamusmiesilmoitus, pääluottamusmieheksi ajalle valittu Sami Mäkikyrö ja va ra pää luot ta mus miehek si Mervi Paalanen Oikeusministeriö Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä "Kä rä jä oi keus verkos ton kehittäminen" ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAT Khall Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat kunnan eri hallintokuntien asiakirjat: Teknisen lautakunnan pöytäkirja Ympäristölautakunnan pöytäkirja ehdotus kj Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, etteivät pöytäkirjoihin sisältyvät päätökset anna aihetta kuntalain 51 :n mukaisiin ottotoimenpiteisiin. ehdotus hyväksyttiin.

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJAT Khall Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat eri kuntayhtymien asiakirjat: Koulutuskuntayhtymä Lappia Yhtymähallituksen pöytäkirja Lapin liitto Hallituksen pöytäkirja ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Khall ehdotus kj Kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta valmistelussa olevista sekä muistakin kuntaan ja kunnan toimintaan vaikuttavista asioista. Samassa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelua ko. katsauksen pohjalta ja evästää valmistelutyötä. Katsauksen aikana voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä. Kuullaan tilannekatsaus ja merkitään tiedoksi. Kuultiin tilannekatsaus ja merkittiin tietoon saatetuksi.

26 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus NEUVOTTELUKUTSU MERI-LAPIN KUNTAJAKOSELVITYKSEN JATKOTOIMENPITEISTÄ 231/ /2014 Khall Kuntajakoselvittäjät Martti Ruotsalainen ja Timo Mäkitalo ovat kut suneet Kemin kaupungin ja Simon kunnan edustajat keskustelemaan Me ri-la pin kuntajakoselvityksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä maa nan tai na Tilaisuuteen Simon kunnan puolelta osal listu vat aikaisemmin nimetyt edustajat. ehdotus kj Kunnanhallitus keskustelee muuttuneesta kun ta ja kosel vi tystilanteesta. Kunnanhallitus keskusteli muuttuneesta kuntajakoselvitystilanteesta.

27 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 Khall Hallintojohtaja on laatinut osavuosikatsauksen maaliskuun lopun tilan tees ta. Suppea katsaus sisältää tuloslaskelman, to teu tu ma ver tailun, investoinnit ja rahoituslakelman. Lisätietoaineisto: Osavuosikatsaus 3/2015 ehdotus kj Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

28 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus ESITYS ELINKEINOASIOITA KEHITTÄVÄN HENKILÖN PALKKAAMISEKSI 453/ /2015 Khall ehdotus kj Lauri Vakkala jätti kokouksessa esityksen elinkeinoasioita kehittävän hen ki lön palkkaamiseksi määräajaksi hoitamaan rahoitustuen ha kemis ta kansallisista ja EU-rahastoista. Esitys otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn budjetin laatimisen yhteydessä. ehdotus hyväksyttiin.

29 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall ehdotus kj Tämän kokouksen pykälät, jotka on päätetty päätösehdotuksen mukaisesti, tarkastetaan välittömästi kokoukses sa. Hyväksyttiin.

30 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Khall Kun kokoukselle esitetyt asiat oli loppuun käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi. Pöytäkirjan liitteenä seuraa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

31 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 124, 126, 129, 130, 133, 138, 139, 140, 141 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 119, 120,121, 122, 123, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136,137 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Simon kunnanhallitus Ratatie 6, Simo, fax Pykälät: 119, 120,121, 122, 123, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136,137 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4 OULU Postiosoite: PL OULU

32 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sähköposti: fax Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite Pykälät Valitusaika ja postiosoite, sähköposti,telefax päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on jo ku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän ni mi ja kotikunta. Lisäksi on il moitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi daan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asia kirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakir jat toimite taan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vas tuulla. Tä mä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Pos tiin asiakir jat on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen va litusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa ( ,00 euroa). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle valitusviranomaiselle.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Vapaa-ajan lautakunta 21.05.2014 AIKA 21.05.2014 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 Kunnanhallitus 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:30-21:10 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 309 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot