Lapin tiestön kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin tiestön kehittäminen"

Transkriptio

1 Timo Perälä, Esko Perälä, Mauri Myllylä, Teemu Perälä, Martti Perälä, Minna Koukkula Lapin tiestön kehittäminen Selvitys tulevaisuuden haasteiden merkityksestä Lapin tieverkolle gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 74/2008

2

3 Timo Perälä, Esko Perälä, Mauri Myllylä, Teemu Perälä, Martti Perälä, Minna Koukkula Lapin tiestön kehittäminen Selvitys tulevaisuuden haasteiden merkityksestä Lapin tieverkolle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 74/2008 Tiehallinto Rovaniemi 2008

4 Kansikuva: Pohjois-Suomen EU-toimisto ISSN X TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Julkaisua myy/saatavana Lapin tiepiiri TIEHALLINTO Lapin tiepiiri Hallituskatu 3 B ROVANIEMI Puhelin Fax

5 Timo Perälä, Esko Perälä, Teemu Perälä, Martti Perälä, Mauri Myllylä, Minna Koukkula: Lapin tiestön kehittäminen. Rovaniemi Tiehallinto, Lapin tiepiiri. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 74/2008, 65 s. ISSN X, TIEH , ISSN , TIEH v. Asiasanat: Tieverkko, Lapin tiepiiri, kehittäminen, toimenpiteet, palvelutaso Aiheluokka: 10, 30 TIIVISTELMÄ Lapin tiepiirin alue on laaja ja harvaan asuttu. Välimatkat ovat pitkiä ja liikenneverkko on eräin osin puutteellinen. Rautatieverkko palvelee vain osaa Lappia. Tieverkossa on kantavuus- ja palvelutasopuutteita. Saavutettavuudelle ja yritysten kilpailukyvylle hyväkuntoinen tieverkko on ensisijainen asia. Toimintaympäristön muutokset luovat reunaehtoja alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikenneverkon kehittämiseen. Muutosten hallinta ja toteutus ovat kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Lapin tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat vahvasti sidoksissa toimintaympäristön globaaliin muutokseen. Kansainvälisen talouden vakaus sekä raakaaineisiin, teollisuuden vientiin ja matkailupalveluihin kohdistuva kysyntä heijastuu välittömästi Lapin talouteen ja työllisyyteen. Lappi on merkittävässä asemassa osana Barentsin aluetta. Alueen merkitys Euroopan raakaaineiden lähteenä tulee kasvamaan. Alueen luonnonvarojen ja muiden resurssien hyödyntäminen raaka-aineiden tuotannossa ja jalostamisessa sekä matkailussa jää vajavaiseksi, jos liikenneyhteydet Lappiin ja Lapin sisällä ovat puutteelliset. Kehitysnäkymät edellyttävät Lapin tieverkolta hyvää kuntoa, riittävää kestävyyttä ja palvelutasoa ympäri vuoden. Myös alemman tieverkon kunnon turvaaminen on tärkeä tehtävä puukuljetuksien, maatalouden ja matkailun kehittymiseksi. Lapin yleiset kehitysnäkymät ovat myönteiset ja odotukset paremmasta tulevaisuudesta ovat lisääntyneet koko maakunnassa. Tässä selvityksessä on käyty läpi Lapin tiepiirin alueen tulevaisuuden haasteita eri näkökulmista ja pohdittu niiden merkitystä Lapin tiepiirin tieverkon kehittämiselle. Näkökulmia ovat olleet globaaliset muutokset, heikot signaalit, Lapin yleiset kehitysnäkymät, eri elinkeinojen muutokset, kansalaisten tarpeet, ilmastonmuutos sekä muut mahdolliset muutostekijät. Muutostekijöiden selvityksen ja Lapin tieverkon nykytilanteen pohjalta on laadittu Lapin tieverkon kehittämisohjelma vuoteen Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet ovat pitkälti yleisiä linjauksia, jotka antavat aiheita useille tarkemmille selvityksille, tarkasteluille, suunnitteluille ja toimenpiteille. Ohjelmassa on esitetty Lapin tiestön tavoiteverkkoon, sen palvelutasoon, liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttavia linjauksia. Lopuksi selvityksessä on esitetty linjauksien perusteella toimenpideohjelma, johon on kerätty linjauksista aiheutuvat uudet toimenpidetarpeet.

6

7 ESIPUHE Lapin tiepiiri käynnisti vuoden 2008 alussa selvitystyön tulevaisuuden haasteiden merkityksestä Lapin tiestölle. Tulevaisuudessa Lapin tiepiirin alueella on odotettavissa paljon merkittäviä toimintaympäristön muutoksia, joiden vaikutuksia on syytä tarkastella tieverkon ja tienpidon näkökulmasta. Lapin tiepiirissä selvitystyötä ovat ohjanneet suunnittelupäällikkö Jorma Leskinen, Raimo Raatikainen ja Ulla Alapeteri. Selvitystyön laatimisesta on vastannut Navico Oy, jossa projektipäällikkönä on toiminut dipl.ins. Timo Perälä ja asiantuntijoina dipl.ins. Martti Perälä, dipl.ins. Esko Perälä, dipl.ins. Mauri Myllylä, MMM Teemu Perälä ja ins. AMK Minna Koukkula. Selvitystyön aikana on käyty läpi kattava aineisto koskien Lapin ja sen liikenneverkkojen kehittämistä. Lisäksi työn aikana on kuultu useita eri Lapin alueen viranomaisia ja toimijoita heidän tulevaisuuden haasteiden näkemyksistään ja niiden merkityksestä Lapin tiepiirin alueen tieverkolle ja tienpidolle. Rovaniemellä joulukuussa 2008 Tiehallinto Lapin tiepiiri

8 6 Lapin tiestön kehittäminen Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET 10 3 LAPIN ALUERAKENNE JA ALUEIDEN KÄYTÖN TAVOITTEET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Lapin aluerakenne Valtakunnallinen liikennepolitiikka 12 4 LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE Lapin tieverkko ja luokitukset Liikenne ja liikenneturvallisuus Tienpidon rahoitus ja toimintalinjat Tieverkon hoito ja ylläpito Tieverkon, siltojen ja kevyen liikenteen väylien kunto Käynnissä olevat ja tulevat investointi- ja ylläpitohankkeet Muu tieverkko Yhteenveto 24 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Globaalit muutostekijät Heikot signaalit Lapin kehitysnäkymät Elinkeinojen muutokset Kaivannaisteollisuus Metalliteollisuus Metsäteollisuus Energia Matkailu Elintarvike- ja luonnontuoteala Kauppa ICT ja tietotekniikka Uudet alat Kansalaisten tarpeet Muut huomioitavat muutostekijät Ilmastonmuutoksen vaikutukset tienpitoon Lapissa 45 6 LAPIN TIEVERKON KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN Tavoitetieverkko liikennejärjestelmän osana Tieverkon palvelutaso Liikenneturvallisuus ja ympäristö Tienpidon rahoitus 59

9 Lapin tiestön kehittäminen Toimenpideohjelma 60 LÄHDELUETTELO 62

10

11 Lapin tiestön kehittäminen 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO Lapin tiepiirin alue on laaja ja harvaan asuttu. Välimatkat ovat pitkiä ja liikenneverkko on eräin osin puutteellinen. Rautatieverkko palvelee vain osaa Lappia. Tieverkossa on kantavuus- ja palvelutasopuutteita. Saavutettavuudelle ja yritysten kilpailukyvylle hyväkuntoinen tieverkko on ensisijainen asia. Lappi on merkittävässä asemassa osana Barentsin aluetta. Alueen merkitys Euroopan raaka-aineiden lähteenä tulee kasvamaan. Alueen luonnonvarojen ja muiden resurssien hyödyntäminen raaka-aineiden tuotannossa ja jalostamisessa sekä matkailussa jää vajavaiseksi, jos liikenneyhteydet Lappiin ja Lapin sisällä ovat puutteelliset. Kehitysnäkymät edellyttävät Lapin tieverkolta hyvää kuntoa, riittävää kestävyyttä ja palvelutasoa ympäri vuoden. Myös alemman tieverkon kunnon turvaaminen on tärkeä tehtävä puukuljetuksien, maatalouden ja matkailun kehittymiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti , Lappi -työryhmän selvittämään toimia, joilla Lapin kehitykselle myönteisiä hankkeita voidaan vauhdittaa ja miten alueen kielteisimpiin kehityssuuntiin saadaan muutoksia. Työryhmä jätti loppuraporttinsa Kuva 1. Lappi on merkittävä osa monessa eri korridorissa (Lähde: Pohjois-Suomen EU-toimisto)

12 10 Lapin tiestön kehittäminen SELVITYKSEN TAVOITTEET 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET Työn päätavoitteena oli laatia Lapin tiepiirin tavoitetieverkon kuvaus ja määrittää kehittämistarpeet toimenpiteineen. Tavoitetieverkko käsittää maantiet, niillä olevat sillat ja maanteihin liittyvät kevyen liikenteen väylät. Kehittämissuunnitelmassa esitetään tieverkon rakenteelliset ja toiminnalliset parantamistarpeet toimenpide-ehdotuksineen. Tieverkon rakenteellisissa toimenpiteissä on huomioitu toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat liikennemäärän muutokset ja niistä johtuvat muutokset tieverkon palvelutasolle eri liikennemuodoille. Kuva 2. Työn periaatteellinen kuvaus

13 Lapin tiestön kehittäminen 11 LAPIN ALUERAKENNE JA ALUEIDEN KÄYTÖN TAVOITTEET 3 LAPIN ALUERAKENNE JA ALUEIDEN KÄYTÖN TA- VOITTEET 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päättää alueiden kehittämislain (602/2002) 9 :n mukaisesti määräajaksi valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Lakia sovelletaan alueiden kehittämiseen, alueiden kehittämistä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja toimenpanoon sekä suunnitelmien ja ohjelmien yhteensovittamiseen ja seurantaan. Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta (1402/2006) tuli voimaan , osa muutoksista jo Uudistuksessa maakunnan liittojen asema alueiden kehittämisessä vahvistui. Alueiden kehittämisen päätavoitteina ovat: 1) alueiden kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, 2) alueiden elinvoimaisuuden vahvistaminen ja alueellisten kehityserojen pienentäminen sekä 3) alueellisten erityishaasteiden ratkaiseminen. Aluepolitiikan painotukset ovat elinkeino- ja yritystoiminta, osaaminen ja työvoima, palvelut ja yhteydet. Tavoitteena on alueiden kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun vahvistaminen, alueiden osaamisen edistäminen, niiden omien vahvuuksien ja erikoistumisen parantaminen sekä elinympäristön laadun kehittäminen Liikenteen osalta valtakunnalliset tavoitteet painottavat kaikkien alueiden saavutettavuutta liikennepalveluilla ja -yhteyksillä. Valtioneuvosto on tarkistanut eräiltä osin sen tekemää päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Ilmastonmuutos ja energian säästö ovat merkittävimmät alueidenkäyttötavoitteisiin muutoksia aiheuttaneet tekijät. Erikoishuomion kohteena ovat aluerakenne, yhdyskuntarakenne ja liikenne. Lapin tieverkon kehittämisen kannalta keskeisiä tavoitteita ovat: - Aluerakennetta kehitetään monikeskeisenä ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Sujuva asiointiliikenne turvataan kaikilla alueilla. - Kaupunkiseutuja ja taajamia eheytetään. Erityisesti niiden keskustaalueita kehitetään. Luodaan edellytykset hyvälle taajamakuvalle. - Liikennejärjestelmä ja alueiden käyttö palveluineen ja työpaikkoineen sovitetaan yhteen niin, että henkilöautoliikenne vähenee sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytykset paranevat. Ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytykset ja liikenneturvallisuuden parantaminen ovat erityishuomion kohteena. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja kehittämällä, - Turvataan matkakuljetusketjujen toimivuus ja eri liikennemuotojen yhteistyö. Varataan alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaaleille ja matkakeskuksille. - Luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Tulvavaara-alueet otetaan huomioon. Kiviaineshuolto ja suojelutarpeet sovitetaan yhteen.

14 12 Lapin tiestön kehittäminen LAPIN ALUERAKENNE JA ALUEIDEN KÄYTÖN TAVOITTEET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maakunnan suunnittelua ja kehittämistä. Maakunnan liittojen rooli alueiden kehittämisessä on vahvistunut. Liikenteen osalta painotetaan kaikkien alueiden saavutettavuutta sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käytön turvaamista ja liikenneturvallisuuden parantamista. 3.2 Lapin aluerakenne Lapin maakunta koostuu kuudesta seutukunnasta: Tunturi-Lapin, Pohjois- Lapin, Itä-Lapin, Torniojokilaakson, Kemi-Tornion sekä Rovaniemen seutukunnista. Lapin maakunnan kehitys on varsin eriytynyt ja alueelliset kehityserot seutukuntien välillä ovat merkittäviä. Tästä on osoituksena Itä-Lapin seutukunnan nimeäminen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi Lapin maakunnan liitolla on lainsäädännön mukaan vastuu maakunnan suunnittelusta ja kehittämisestä alueiden kehittämislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Maakunnan suunnittelu käsittää kolme lakisääteistä suunnitteluvälinettä: maakuntasuunnitelman (Eläköön Lappi 2022), maakuntaohjelman (Lappi, Pohjoisen luova menestyjä ) ja maakuntakaavan (Rovaniemen maakuntakaava, Itä-Lapin maakuntakaava, Pohjois-Lapin maakuntakaava, Tunturi-Lapin maakuntakaava). Lapin uuden maakuntasuunnitelman 2030 laadinta on alkanut vuonna 2008 ja se valmistuu loppuvuodesta Voimassa olevassa maakuntasuunnitelmassa aluerakenteen tavoitteena on kuntakeskuspainotteinen aluerakenne, jossa keskusverkon muodostavat Rovaniemen ja Kemi-Tornion aluekeskukset, Kemijärven, Sodankylän, Ivalo- Saariselän ja Kittilä-Levin kaupunkitasoiset keskukset, kuntakeskukset, matkailukeskukset sekä voimakkaimmat kylät. Eri elinkeinoalojen resurssien turvaaminen ja niiden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn varmistaminen ovat olennaisia kysymyksiä Lapin tulevaisuudessa. Osaavan työvoiman saaminen Lapin kasvaville aloille ja peruspalveluihin on erityisen tärkeää. Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset sekä energiakysymykset antavat paljon pohdittavaa. Lapin aluerakenteen tavoitteena on kuntakeskuspainotteinen aluerakenne. Lapin maakunnan kehitys on varsin eriytynyt ja alueelliset kehityserot seutukuntien välillä ovat merkittäviä. Elinkeinoelämän resurssitarpeet ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn varmistaminen ovat olennaisia kysymyksiä. 3.3 Valtakunnallinen liikennepolitiikka Suomen liikennepolitiikkaa on linjattu valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa vuoden 2008 maaliskuussa ilmestyneessä julkaisussa (LVM 17/2008). Liikennepoliittisessa selonteossa päämääränä on pitkäjänteisyyden lisääminen. Pääteemoja ovat toimiva liikennejärjestelmä elinkeinoelämän ja talouden kasvun tukena, ilmastonmuutos, joukko- ja kevytliikenteen

15 Lapin tiestön kehittäminen 13 LAPIN ALUERAKENNE JA ALUEIDEN KÄYTÖN TAVOITTEET houkuttavuuden lisääminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvat yhteydet yli rajojen sekä toimivat kuljetusmarkkinat. Lapin osalta liikennepoliittisessa selonteossa mainitaan erityisesti käynnistyvien kaivostoimintojen huomioiminen liikenneverkkoihin sekä Lapin matkailukeskusten hyvän saavutettavuuden takaaminen. Lapin kansainvälisistä yhteyksistä selonteossa tuodaan esille yhteydet Barentsin ja Luoteis-Venäjän alueille. Barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntäminen ja ympäristöhankkeiden toteutus lisäävät Lapin merkitystä. Alueen liikenneverkon kehittämisessä on otettava huomioon Barentsin alueen tuomat vaikutukset ja mahdollisuudet. Lapin kaivoksien ja matkailukeskusten liikenneyhteystarpeet sekä Barentsin alueen merkitys kansainvälisine yhteyksineen nousevat esille vuoden 2008 liikennepoliittisessa selonteossa. Kuva 3. Hyvät liikenneyhteydet tärkeisiin matkailukeskuksiin ovat tärkeitä Lapin matkailuelinkeinolle ja sen kehittymiselle

16 14 Lapin tiestön kehittäminen LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE 4 LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE Lapin maantieverkon pituus oli kilometriä eli noin 12 % Suomen koko maantieverkosta. Maantieverkolla sijaitsee siltaa. Lapin maantieverkosta noin 67 % eli kilometriä on päällystetty. Tieverkko ja sen sillat on rakennettu pääosin ja 1970-luvuilla. Varsinkin päällystetyn päätieverkon ja siltojen kunto rapistuu nopeasti. Alemman päällystetyn ja muun alemman tieverkon kunto on tämän hetkisiin tarpeisiin nähden tyydyttävässä kunnossa. Lähinnä keväällä ja alkukesästä kelirikko aiheuttaa sorateillä kunnon heikkenemistä. Lapin maantieverkon liikennesuorite vuonna 2007 oli miljoonaa ajoneuvokilometriä/vuosi. Tämä on noin viisi prosenttia koko maan maanteiden liikennesuoritteesta. Keskimääräinen vuorokausiliikenne Lapin maantieverkolla vuonna 2007 oli 533 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vastaava luku oli koko maassa ajoneuvoa vuorokaudessa. Lapin pääteiden liikennemäärä kasvaa vuosittain kolmesta viiteen prosenttia. Liikennemäärän kasvu keskittyy Kemin, Tornion ja Rovaniemen alueille sekä matkailukeskuksiin johtaville teille. Alemman tieverkon liikennemäärät ovat pysyneet viime vuosina suhteellisen vakaana. Tiepiirin perustiepidon rahoituksesta 80 % menee tieverkon hoitoon ja ylläpitoon. Liikenneympäristön parantamisinvestointeihin tiepiirillä on käytettävissä vuosittain noin 2-3 miljoonaa euroa. Tarve olisi kuitenkin huomattavasti suurempi. 4.1 Lapin tieverkko ja luokitukset Lapin tiepiirissä oli maanteitä km. Näistä oli valtateitä km, kantateitä km, seututeitä km ja yhdysteitä km. Kaksiajorataisia valtateitä oli yhteensä 68 kilometriä Kemin - Tornio -alueella ja Rovaniemen läheisyydessä. Kevyen liikenteen väyliä Lapin tiepiirissä oli 513 km. Muuta tiestöä oli 253 km, joista polku- ja talviteitä 169 km. Kevyen liikenteen väylistä valtaosa sijoittuu Kemi - Tornio -alueelle ja valtatien 4 varteen Kemi - Rovaniemi välille. Tieverkosta osa kuuluu merkittäviin kansallisiin tai kansainvälisiin tieverkkoihin. Kyseisiä tieverkoja ovat Eurooppa- ja TEN-tieverkko sekä kevyen liikenteen Euroopan kattava pyöräilyverkosto EuroVelo. Muita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä yhteyksiä/terminaaleja ovat rautatiet Kolarista ja Sallasta Kemin kautta etelään sekä lentoasemat, satamat ja rajanylityspaikat. Autoliikenteen rajanylityspaikkoja on Lapin tiepiirin alueella 14. Näistä kuusi on Ruotsin, kuusi Norjan ja kaksi Venäjän rajalla.

17 Lapin tiestön kehittäminen 15 LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE Kuva 4. Tieverkon jakautuminen toiminnallisiin luokkiin, kansainväliset maantieverkot sekä rataverkko, satamat, lentoasemat ja rajanylityspaikat tiepiirin alueella, oikealla kevyen liikenteen väylät ja tiepiirin polkutiet Tiepiirin alueella on virallisesti kaksi matkailutietä: Revontulentie ja Via Karelia eli Runon ja rajan tie. Revontulentie seuraa valtatietä 21 Torniosta Kilpisjärvelle. Via Karelian reitti kulkee Suomen itärajaa pitkin Suomenlahden rannalta Sallan Kelloselkään. Tiepiirin alueella Via Karelia seuraa maantietä nro 95 ja kantatietä 82. Tieverkolla on siltaa. Näistä on vesistösiltoja kpl, risteyssiltoja 30 kpl, alikulkukäytäviä 192 kpl ja muita siltoja 45 kpl. Lapin tieverkosta noin 67 % eli kilometriä on kestopäällystetty, josta 81 % on pehmeitä asfalttibetoneita (PAB). Päällystetyn tieverkon jakautuminen päällysteluokkiin on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Tieverkon jakautuminen päällysteluokkiin Valtatiet km Kantatiet km Seututiet km Yhdystiet km Kevyen liikenteen väylät km Muut km Yhteensä km AB PAB SOP Sora 0 0* EOS Yht * n. 400 metrin matka soralla

18 16 Lapin tiestön kehittäminen LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE Kuva 5. Tieverkon jakautuminen päällysteluokkiin (vas.) ja tieverkon jakautuminen ajoradan leveyden mukaan (oik.) Tieverkosta noin 70 % eli km on 4,5-6,5 metriä leveitä. Tyypillisesti tien leveys on 5-6 metriä. Tarkemmat tiedot ovat esitetty taulukassa 2. Taulukko 2. Tieverkon jakautuminen ajoradan leveyden mukaan Valtatiet km Kantatiet km Seututiet km Yhdystiet km Kevyen liikenteen väylät km Muut km Yhteensä km Alle 4 m m m m Yli 7 m EOS Yht Liikenne ja liikenneturvallisuus Pääteiden liikennemäärien oletetaan kasvavan jatkossa 3-5 % vuodessa. Nopeinta kasvu on kehittyvien asutuskeskuksien tuntumassa ja matkailukeskuksiin johtavilla teillä. Alemman tieverkon tilanne odotetaan pysyvän ennallaan, koska maaseudun asutuksen harveneminen ja palveluiden keskittyminen lähes kumoavat toisensa vaikutukset liikennemäärän muutoksiin. Lapin maantieverkon keskimääräinen vuorokausiliikenne oli vuonna 2007

19 Lapin tiestön kehittäminen 17 LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE noin 533 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 8 %. Kuva 6. Tieverkon keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2007 (vas.). Tieverkon raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2007 (oik.) Raskaan liikenteen ajoreitteihin vaikuttavat tieverkon tilarajoitukset. Lapin tieverkolla on 267 alikulkusiltaa tai muuta kuljetuksen korkeutta rajoittavaa kohdetta jota ei voi kiertää lähietäisyydeltä. Kohteista 116 kpl sijaitsee valtateillä. Leveysrajoituksia, joissa ei ole kiertomahdollisuutta on valtateillä vain 4 kpl. Suurin osa tieverkon tilarajoituksista sijoittuu tiepiirin suurimpien kaupunkien läheisyyteen (Rovaniemi, Kemi, Tornio) ja niiden yhteysväleille. Maanteiden varsilla on tierekisteritietojen mukaan 838 tienkäyttäjien tarpeiden mukaista palvelualuetta, joista 85 on perusvarustelutason levähtämisalueita. Loput palvelualueista on pysäköimisalueitta, joista 115:llä on lisävarusteita. Tiepiirin alueella ei sijaitse yhtään korkeimman tason levähdysaluetta. Rajanylityspaikkojen liikenne on lisääntynyt vuodesta 2005 vuoden 2008 toukokuuhun noin 20 %. Raskaan liikenteen määrä on vähentynyt liikenteestä viimeisten kolmen vuoden aikana raakapuun tuontimäärien vähentyessä. Rajanylityspaikoille johtavat tiet ovat tiepiirin alueella pääosin nykyisen liikenteen tarpeita vastaavassa kunnossa. Liikenneturvallisuus Tiepiirin alueella on tapahtunut vuosina yhteensä ilmoitettua onnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 163 henkilöä ja loukkaantui henkilöä. Valtaosa (70 %) kaikista onnettomuuksista tapahtui taajama-

20 18 Lapin tiestön kehittäminen LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE alueen ulkopuolella, jossa nopeusrajoitus oli 80 km/h tai sitä suurempi. Raskas liikenne oli osallisena 865 onnettomuudessa, joissa kuoli 43 henkilöä. Kaikista onnettomuuksista kohtaamisonnettomuuksia oli 406 kpl, joista 94 % tapahtui taajaman ulkopuolella. Hirvi- tai muita eläinonnettomuuksia oli kpl, joissa kuoli 9 ja loukkaantui 262 henkilöä. Tieverkon nopeusrajoitukset ovat esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Nopeusrajoitusten tyypillisyys Nopeus km/h oikea puoli km Tien vasen puoli km Yleisrajoitus taajaman ulkopuolella Yht Lapin tiepiirin maantieverkosta n. 13 % eli kilometriä on valaistu Tiehallinnon tai kunnan toimesta. Tiehallinnon omistuksessa on 82 % valaistuksesta. Valaistavat tieosuudet koostuvat taajamateistä sekä taajamien sisääntuloteistä sekä vilkkaista valta- ja kantateistä. Tiepiirin alueella on 45 tasoristeystä, joista kymmenen on ilman turvalaitetta. Näistä kaksi sijaitsee valtatiellä 21, Kolarin pohjoispuolella suljetulla rataosuudella. Pääosa eli 33 tasoristeystä on varustettu turvapuomilaittein. 4.3 Tienpidon rahoitus ja toimintalinjat Tiepiirin vuosittainen perustienpidon rahoitus on ollut 2005 vuodesta lähtien noin 45 miljoonaa euroa. Siitä käytetään tieverkon ylläpitoon ja peruskorjauksiin 20 miljoonaa euroa, joka on noin 44 % koko rahoituksesta. Tieverkon hoitoon käytetään noin 16,5 miljoonaa euroa eli noin 36 % rahoituksesta. Suunnitteluun, liikenteenhallintaan ja hallintoon käytetään vuosittain 5,5 6,0 miljoonaa euroa ja loput 2-3 miljoonaa euroa käytetään investointiluonteisiin parantamishankkeisiin. Tämä perustienpidon investointirahoitus kohdistetaan pienehköihin alueellisiin liikenneturvallisuushankkeisiin sekä teemapakettihankkeisiin. Maantieverkon suuria kehittämishankkeita valtio rahoittaa erikseen talousarviossaan. Tieverkon kehittämiseen käytetään myös Euroopan unionin aluekehitysrahastorahaa ja valtion työllisyysrahoitusta. Myös kunnat ja kaupungit osallistuvat tärkeiksi näkemiensä tiehankkeiden toteutukseen. Taulukossa 4 on esitetty tiepiirin tienpidon rahoitus vuosina

21 Lapin tiestön kehittäminen 19 LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE Taulukko 4. Tiepiirin rahoitus vuosina (Toiminta- ja taloussuunnitelman päivitys 2008, Lapin tiepiiri) Rahoitus (M ) perustienpito 44,5 47,5 44,9 43,6 - hallintomomentti vuodesta ,21 EU -ohjelmien hankkeet 2,29 3,06 0,37 - TE -keskus 1,21 1,08 0,2 1,25 kunnat ja kaupungit 0,33 0,17 1,17 0,49 Yht. 48,3 51,8 46,7 49,5 Maarakennusalan kustannusten nousun myötä rakentamisen kustannukset ovat nousseet viimeisen neljän vuoden aikana noin 20 %. Tämä on aiheuttanut sen, että ylläpito- ja investointiluonteiset toimenpiteet ovat jääneet tuntuvasti tarvetta pienemmäksi. Liikennepoliittisessa selonteossa (2008) esitetään 72 miljoonan euron lisärahoitusta perustienpitoon sekä 50 miljoonan euron teemarahoitusta mm. pääteiden liikenneturvallisuuden parantamiseen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. Perustienpidon lisärahoituksesta Lapin tiepiirin osuus tulisi olemaan 3,5-5 miljoonaa euroa. 4.4 Tieverkon hoito ja ylläpito Lapin maantieverkko jakaantuu seitsemään hoitoluokkaan Tiehallinnon strategian mukaisesti. Yleisesti ottaen pääteillä hoidon taso on hyvä ja muilla teillä tyydyttävä tai välttävä riippuen tien hoitoluokituksesta. Lapin tiepiiri voi nostaa talvihoidon tasoa paikallisesti esimerkiksi matkailusesonkien aikana. Tiepiirissä on käynnissä yhdeksän hoidon alueurakkaa: Ivalon, Kemijärven, Kemin, Kittilän, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen ja Sodankylän alueurakat. Vuonna 2008 kilpailutettu Kittilän alueurakka kilpailutetaan seuraavan kerran vuona Tiepiiri pyrkii säilyttämään päällystetyn tieverkon pintakunnon nykyisellään. Tiepiiri on myös linjannut, että pitkillä yhteysväleillä liikkuminen pitää olla sujuvaa ja turvallista. Nämä strategiset linjaukset edellyttävät lähivuosia voimakkaampaa panostamista pääteiden pinnan tasaisuuteen ja sen kuntoon. Alemman päällystetyn tieverkon ja kevyen liikenteen väylien pintakunto pidetään nykyisessä tasossaan. Muu alempi tieverkko pidetään liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tiepiirissä on parhaillaan laadittavana tieverkon hoito- ja ylläpitosuunnitelma, joka valmistuu alkuvuodesta Suunnitelmassa esitetään hoidon ja ylläpidon palvelutaso tuotteittain.

22 20 Lapin tiestön kehittäminen LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE Kuva 7. Tieverkon jakautuminen hoitoluokkiin (vasen) ja tieverkon jakautuminen ylläpitoluokkiin (oikea) 4.5 Tieverkon, siltojen ja kevyen liikenteen väylien kunto Lapin pääosin ja luvuilla rakennetun tieverkon kunto on heikkenemässä. Tiepiiri on linjannut toiminta- ja taloussuunnitelmassaan ( ), että pinta- ja siltojen kunnon heikkeneminen pysäytetään. Rakenteellisen kunnon heikkenemistä pystytään vain hidastamaan nykyisellä rahoituksella. Lapin tieverkon pintakunto oli vuoden 2008 syksyllä hyvä. Noin kolmannes maantieverkosta oli kuntoluokituksen mukaan erittäin hyvässä tai hyvässä kunnossa. Vain 4 % Lapin tiepiirin tieverkosta oli huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Pahasti urautunutta osuutta tieverkolla oli noin 60 kilometriä Y1 ja Y2 -luokissa. Lapin tiepiiri on peruskorjannut tai uusinut viimeisen viiden vuoden aikana 6-13 siltaa vuosittain. Näiden toimenpiteiden lisäksi tieverkon siltojen kuntoa on parannettu pääasiassa muun ylläpitotoiminnan yhteydessä. Ylläpitokorjauksia tehdäänkin vuosittain noin 40 sillalle. Vuoden 2008 alussa painorajoitettuja siltoja tieverkolla oli 31 kappaletta. Alemman tieverkon tyydyttävä rakenteellinen kunto pyritään takamaan raskaan liikenteen ja etenkin raakapuukuljetusten reiteillä korjaamalla vuosittain runkokelirikkokohteita kilometriä. Toimenpiteillä pyritään saamaan aikaan mahdollisimman pitkiä soratieyhteyksiä, joilla voitaisiin liikennöidä ympärivuotisesti. Toteutuneet korjaukset ovat vähentäneet huomattavasti painorajoitusten tarvetta. Nykyisin tieverkolla on kelirikkorajoituksia vuositasolla kilometriä.

23 Lapin tiestön kehittäminen 21 LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE Kuva 8. Tieverkolla sijaitsevat painorajoitetut sillat ja tieverkon kelirikkorajoitukset vuosina sekä painorajoitus uhka 4.6 Käynnissä olevat ja tulevat investointi- ja ylläpitohankkeet Suuret kehittämisinvestoinnit toteutetaan eduskunnan myöntämällä hankekohtaisella rahoituksella ja pienet alueelliset investoinnit rahoitetaan perustienpidon investointirahoituksesta. Suunnittelukauden aikana käynnissä olevat sekä toteutettavaksi suunnitellut investointihankkeet on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Tiepiirin merkittävimmät hankkeet Nro Tie Kohteen nimi Kunta Perustienpidon investointihankkeet Suunniteltu toteuttamisajankohta Ranuan keskustien parantaminen Ranua Taalontie - Sirkan kylän eteläp. jk+pp tie Kittilä Kittilän pohjoispään jk+pp-tien jatko Kittilä Häkinvaara - Valajaskoski jk + pp tie Rovaniemi Pohjantie- Sattanen jk+pp tie Sodankylä Pelkosenniemen kirkonkylän RP Pelkosenniemi Isokylä-Kallaanvaara jk+pp-tie Kemijärvi Äkäslompolon jk+pp-tie Kolari Pyhätunturin jk+pp tien jatko Pelkosenniemi 2010

24 22 Lapin tiestön kehittäminen LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE Nro Tie Kohteen nimi Kunta Suunniteltu toteuttamisajankohta Palojoensuun jk+pp tie Enontekiö Karunki-Hoolinpää jk+pp tie Tornio Ivalon jk+pp tien jatkaminen Inari Lautiosaaren jk+pp tie Keminmaa Posion kiertoliittymä ja jk+pp tie Posio Luusuantien liikennejärjestelyt Kemijärvi Saariselän tiejärjestelyt Inari Rajalla På Gränsen Tornio 2008 Pienet liikenneturvallisuushankkeet Valaistuksen uusiminen/rakentaminen Perustienpito, teemapakettien hankkeet Koulumatkat maaseututaajamissa 31 4 Louen jk+pp -tie Tervola Saisajoen jk+pp -tie Tervola Vanttauskosken jk+pp -tie Rovaniemi Sataman ja terminaalit Röyttän satamatie, teemahanke Tornio EU- ja työllisrahoituskohteet 40 Repojoki-Kuttura Inari Hanhimaa - Kiistala Kittilä Erillisrahoitteiset hankkeet 51 4 Kemin kohta, + sillat Kemi Rovaniemen kohta (edell.edusk.päätöstä) Rovaniemi Ei tietoa Palojoensuu - Kilpisjärvi (edell. edusk. päätöstä) Enontekiö Ei tietoa Liikennepoliittiset teemahankkeet 54 4 Keskikaideohjelma Oulun lr. - Maksniemi Simo Kaivoshankkeet ja erilliset jälkirahoitushankkeet Suhangon kaivostie Ranua Ei tietoa 62 Kevitsan kaivostie Sodankylä Soklin kaivostie Savukoski Ei tietoa 65 Oikaraisen silta Rovaniemi Ei tietoa Suurikuusikko Kittilä Perustienpidon liikenteellisesti merkittävimmät siltahankkeet 71 5 Kokkosnivan silta L-1076 Pelkosenniemi Korpikosken silta L-567 Rovaniemi Kemihaaran silta L-625 Savukoski Kitisen silta L-497 Sodankylä Valajaskosken patosilta L-2073 Rovaniemi Peurakosken silta L-458 Sodankylä Tolosjoen silta L-1089 Inari Liakanjoen silta L122 Tornio Piittisjoen silta L-1579 Rovaniemi Juotasluuansuan silta L-1506 Rovaniemi Kaukosen silta L-339 Kittilä Liakanjoen Salmenkosken silta L-982 Tornio Akkunuskanavan silta L-1331 Kemi Alaniemen silta L-38 Simo Ounasjoen salmen silta L-396 Kittilä 2011

25 Lapin tiestön kehittäminen 23 LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE Kuva 9. Tiepiirin merkittävimmät hankkeet Päällystetyn tieverkon pintakunto on nykyisellään riittävän hyvä ja tiepiiri kohdentaakin päällysteiden ylläpidon määrärahat jatkossa kuntotason ylläpitämiseen. Sitä vastoin siltojen parantamista ja sorateiden kunnostusta pyritään lisäämään määrärahojen puitteissa. Tämänhetkiset ylläpitotoimenpiteet kohdennetaan painorajoitusten poistamiseen ja kelirikkokohteiden korjaamiseen. 4.7 Muu tieverkko Lapin läänin alueella sijaitsee maantieverkon lisäksi katuverkkoa ja yksityisteitä. Katuverkon hoidosta ja ylläpidosta vastaavat kunnat ja kaupungit. Yksityisteistä vastaavat tiekunnat, yritykset tai tieosakkaat. Osalle yksityisteitä voidaan kriteerien täyttyessä hakea valtionapua kunnostamiseen Tiehallinnolta tai kunnilta. Osa yksityisteistä on metsätalouden kuljetuksia palvelevia metsäteitä, joiden perusparantamiseen ja rakentamiseen voi saada avustusta valtiolta. Valtaosassa Lapin kunnista ja kaupungeista katuverkon kunto heikkenee lähinnä määrärahojen niukkuuden vuoksi. Monilla kunnilla ja kaupungeilla olisi

26 24 Lapin tiestön kehittäminen LAPIN TIEPIIRIN TIEVERKON NYKYTILANNE myös kehittämistä omassa toiminnassaan. Toiminnan kehittäminen toisi pitkällä aikavälillä säästöä esimerkiksi katujen ylläpidossa, kun tarkemman tienpidon avulla pystyttäisiin toimenpiteet toteuttamaan täsmäparannuksina. Tiehallinto on kohdistamassa määrärahoja alemman maantieverkon parantamiseen, jotta raskaan liikenteen kuljetukset mahdollistuisivat. Kuljetusten esteet sijaitsevat useammin yksityisteillä kuin alemmalla maantieverkolla. Yksityisteiden hoitoon on kohdennettu valtion vuoden 2008 budjetissa enemmän määrärahaa kuin aikaisempina vuosina. Myös valtionavun myöntämisen periaatteita ollaan muuttamassa niin, että Tiehallinto voi jakaa avustuksia myös puunkuljetuksen kannalta merkittäville yksityisteille, joiden varressa ei ole vaadittavaa määrää pysyvää asutusta. Suomen metsäautotiestö on pääasiassa rakennettu luvulla ja on suurelta osin perusparannuksen tarpeessa. Lapissa oleva metsäautotiestö oletetaan edustavan valtakunnallista tasoa. Tarkkaa tietoa metsäautotiestön kunnosta ei ole, mutta monessa kohteessa ei voida liikennöidä kuin talvikaudella. 4.8 Yhteenveto Nykyisen rahoituksen puitteissa Lapin tiepiiri turvaa tiestön päivittäisen liikennöitävyyden ja tieverkon kunnon säilymisen. Varsinkin talvihoidon tason tiepiiri pitää tulevina vuosina nykyisellään. Sorateiden kelirikkotilanne ja kesäajan liikennöitävyys paranevat kelirikkokorjauksien sekä kulutuskerroksen tehostuneen uusimisen myötä. Päällystetyn tieverkon pintakunto pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla. Siltojen kunnon heikkeneminen tiepiiri pyrkii pysäyttämään toiminta- ja taloussuunnitelmakauden aikana. Investointeihin käytettävät perustienpidon määrärahat suunnataan elinkeinoelämän kehitystä ja liikenneturvallisuutta parantaviin hankkeisiin. Rahoitus ei riitä vastaamaan kasvaviin investointitarpeisiin, joten kohteet pyritään toteuttamaan täsmäparannuksina. Perustienpidon investointimäärärahojen lisäksi tieverkolla toteutetaan kohde-, teema- tai muun erillisrahoituksen kautta myös muita pienehköjä investointihankkeita.

27 Lapin tiestön kehittäminen 25 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Toimintaympäristön muutokset luovat reunaehtoja alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikenneverkon kehittämiseen. Muutosten hallinta ja toteutus ovat kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Kuitenkin alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitysmekanismista on tullut samalla yhä monimutkaisempi. Kasvun ja kilpailukyvyn perustekijät vaihtelevat eri alueilla suuresti riippuen alueen lähtökohdista, kehitysvaiheesta ja erityisluonteesta. Globaalit trendit ja muutostekijät vaikuttavat koko maailmantalouteen. Heikot signaalit kertovat mahdollisista tulevista uusista suunnista. Lapin tulevaisuuden näkymät, elinkeinojen kilpailukyky ja koko alueen elinvoimaisuus ovat tiiviisti sidoksissa näihin kehityssuuntiin. Seuraavissa luvuissa on käsitelty toimintaympäristön muutoksia Lapin kannalta sekä miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat Lapin tiepiirin tiestön kehittämistarpeeseen. Kuva 10. Toimintaympäristön muutostekijöitä 5.1 Globaalit muutostekijät Globaalit muutostekijät ovat selvästi havaittuja, jatkuvia, yleisiä ilmiöitä, jotka vaikuttavat kaikkialle. Tässä tarkastelussa on päähuomio Lapin oloihin ja etenkin sen liikennejärjestelmään vaikuttavissa globaaleissa muutostekijöissä. Ne voivat olla vaikutuksiltaan toivottavia tai ei-toivottuja. Niihin liittyvät epävarmuustekijät tai valinnat johtavat skenaarioihin erilaisista tulevaisuuden kuvista. Globaalit muutostekijät tulee tiedostaa ja ottaa huomioon Lapin kehittämisessä. Niihin vaikuttaminen on puolestaan maailman laajuinen tehtävä. Seuraavassa kuvataan kuutta muutostekijää, jotka ovat - teknologinen kehitys - logistiset virrat - globalisaatio - ilmastonmuutos - väestön sosio-ekonominen kehitys - arvopohjan muutokset

28 26 Lapin tiestön kehittäminen TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Teknologinen kehitys. Kuljetusteknologian alalla kaikki nykyiset liikennevälineet kehittyvät. Henkilöautot muuttuvat energiaystävällisemmiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Rekkojen koko kasvaa ja ne siirtyvät pitkissä kuljetuksissa juniin. Rautatiet sähköistyvät ja nopeat matkustajajunat ja erikoiskuljetusvaunut yleistyvät. Myös laivojen koko ja syväys kasvavat. Satamat keskittyvät ja kansainvälistyvät. Ne tarvitsevat syväväyläyhteydet. Lentokalusto ja lentokentät suurenevat keskittyen pitkiin kuljetuksiin ja kamppailuun taloudellisuuden ja kasvihuonekaasupäästötavoitteiden kanssa. Kaikki kuljetusmuodot ovat Lapin kehitykseen vaikuttamassa. Alueen maantieteellinen asema ja elinkeinorakenne vaikuttavat kehittämiseen. Energian tuotannossa tarvitaan uutta teknologiaa esimerkiksi syvällä Barentsin meren pohjassa olevien kaasukenttien hyödyntämisessä. Kaasun nesteytys kuljetuksia varten edellyttää myös uutta teknologiaa. Barentsin alueen maailmanlaajuisesti merkittävät investoinnit ovat käynnistyneet Lumikki -kaasukentän rakentamisella Pohjois-Norjan Hammerfestissa. Kaasukenttä on koekäyttövaiheessa. Murmanskin edustan mannerjalustan Shtokmanovskoje -kaasukentän lisenssinhaltijan Gazpromin tytäryhtiö Sevmorneftegaz on tehnyt sopimuksen kentän ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta Sveitsiin rekisteröidyn Shtokman Development AG:n kanssa. Varsinaista rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Yhtiö on aloittamassa Teriberkassa Kuolan niemimaan pohjoisosassa hankkeen tukikohdan rakennustöitä. Informaatio- ja viestintäteknologia on myös muuttuva teknologian alue. Sille ei ole vielä rajoja näkyvissä. Informaatio- ja viestintäteknologian sovellukset ovat tulevaisuudessa tärkeä osa tieverkkoja. Toisaalta sen merkitystä pohjoisten alueiden kehittämisen kannalta ei pidetä niin tärkeänä kuin muun teknologian, logistiikan ja globalisaation merkitystä. Kuva 11. Työskentelyä pohjoisen arktisissa olosuhteissa (kuvan lähde: Seppo Heikkilä, Pohjois-Suomen EU-toimisto)

29 Lapin tiestön kehittäminen 27 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Logistiset virrat. Maapallon suurimmat logistiset virrat suuntautuvat USA:han ja Kiinaan. Tärkeimmät pohjoisen alueen kehitykseen vaikuttavat trendit ovat kaivos- ja metalliteollisuuden kuljetusten kasvu, konttiliikenteen kasvu, öljykuljetusten kasvu sekä kasvavat pääoma- ja rahoitusvirrat. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnan kehityksellä on suuri merkitys logististen virtojen suuruuteen. Hiilikuljetusten suuruus riippuu hiilen korvaavien energiamuotojen kilpailukyvystä. Suomen rajojen lähellä kulkevat maailmanlaajuisesti merkittävät ja kasvavat raaka-ainevirrat. Arktisten alueiden öljy- ja kaasukenttien käyttöönotto edellyttää uusia logistisia ratkaisuja kuten jäissä kulkevaa laivastoa ja jääoloissa toimivaa öljyntuotantokalustoa. Maaliikenneyhteydet kansainvälistyviin satamiin ovat merkittävässä asemassa. Ilmastonmuutoksen johdosta avautuva Jäämeren Koillisväylä muodostaa uuden logistisen virran pohjoisessa. Tavoitettavuuden paraneminen ja ihmisten vaurastuminen muuttavat elämäntapoja ja lisäävät etenkin matkailuliikennettä. Matkailuliikenteen kasvihuonepäästöjen osuuden odotetaan kasvavan nykyisestä 5-10 %:sta kymmenkertaiseksi. Pohjoisten alueiden matkailullinen merkitys kasvaa huippupakkasten vähentyessä ja lumivarmuuden ansiosta. Matkailuliikenteen ja sen oheistoimintojen kasvihuonepäästöt tekevät kuitenkin matkailun kehittymisestä ristiriitaisen ilmiön. Globalisaatiolla tarkoitetaan toimintojen maailmanlaajuisen työnjaon syvenemistä ja niiden leviämistä uusille alueille. Ihmisten muutto kaupunkeihin ja syrjäseutujen autioituminen on vaikutuksiltaan suuri globaali ilmiö. Rajalliset luonnonvarat ja niiden tarpeen rajaton kasvu ovat myös kytköksissä globalisaatioon. Öljyn ja muun energian riittävyys ja markkinahinnan nousu ovat talouskehityksessä avainasemassa. USA säilyy ainakin lähitulevaisuudessa suurimpana taloutena ja sen innovaattorina. Aasian talous Kiina etunenässä kasvaa Euroopan kustannuksella. Venäjän talouden kasvu ja EU:n laajeneminen vaikuttavat Suomessa merkittävästi. Globalisaatio johtaa poliittisen ja taloudellisen yhteistyön lisääntymiseen sekä ihmisten liikkuvuuteen. llmastonmuutoksesta seuraa maapallon keskilämpötilan nousu, jäätiköiden sulaminen ja vedenpintojen kohoaminen sekä sään ääri-ilmiöiden ja ympäristökatastrofien lisääntyminen seurannaisvaikutuksineen. Muutokset voivat olla nopeita. Ilmastonmuutoksen seurauksiin sopeutuminen ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen pyrkiminen tulevat olemaan vaikuttavia voima- ja epävarmuustekijöitä. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuvan energian käytön ja liikenteen vähentämistä. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia globaaleja toimintoja. Tieverkon ja sen kunnossapidon kehittäminen on yksi tällainen toiminto. Väestön sosioekonominen kehitys. Maapallon väestö kasvaa ja kaupungistuu kovaa vauhtia. Tästä seuraa suuria tehtäviä asumisen järjestämiselle, terveyden huollolle, puhtaan veden saannille, liikenteen järjestämiselle, ympäristön hoidolle ja järjestyksen pidolle. Pohjoisilla alueilla väestö on vähentynyt ja ikääntynyt ja keskittymässä kasvukeskuksiin. Alueen taloudellisen kehityksen ehto on, että suunta muuttuu. Ilmastopakolaisuutta pidetään yhtenä tulevana suurena globaalina ilmiönä. Kun pohjoisten alueiden elinolot paranevat, ne ovat tällöin muuttovoittoalueita.

30 28 Lapin tiestön kehittäminen TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Ruoan hinta nousee ilmaston muutoksen ja siitä johtuvan viljeltävän maan vähenemisen seurauksena. Väestön lisääntyminen ja ravintokasvien käyttö energian tuotantoon vaikuttavat samaan suuntaan. Toisaalta osa väestöstä saa nauttia tulotason noususta sekä koulutuksen ja tiedon lisääntymisen tuomasta hyvinvoinnin kasvusta. Väestön ikääntymiseen ja työvoiman vähenemiseen on vastattava koulutuksella, korkealla osaamisella, työuran pidentämisellä ja maahanmuuttopolitiikalla. Uusien ilmiöiden hallintaan tarvitaan ennen kaikkea laaja-alaisen johtamisen osaamista. Arvopohjan muutokset vaikuttavat yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja sen kehitykseen. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa. Nähtävillä olevan länsimaistumisen myötä yksilölliset arvot korostuvat ja yhteisölliset arvot menettävät merkitystään. Omasta mukavuudesta tinkiminen on vaikeasti hyväksyttävissä ja perusteltavissa. Sitoutuminen hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja niiden arvomaailmaan vähenee. Ihminen haluaa olla vapaa ja tehdä omat valintansa. Näin toimiessaan ihminen on aiheuttanut tuhoa ympäristölleen. Tästä opiksi ottaen ympäristöarvojen merkitys voimistuu. Lapin kansainvälinen sijainti liiketoiminnan tukialueena ja gatewayasemana Barentsin luonnonvaroiltaan rikkaan alueen keskiössä on suuri globaali kehitystekijä. Arvioiden mukaan pohjoisen alueen investointien kokonaisarvo vuoteen 2015 mennessä on noin 50 miljardia euroa. Tästä on merialueiden investointien osuus noin miljardia ja muut investoinnit noin 20 miljardia euroa. Lappi voi hyötyä panostamalla kansallisin ja alueellisin toimenpitein liikenne- ja viestintäyhteyksien kehittämiseen ja palveluihin. Tosin maailmanpoliittinen tilanne ja talouden vakaus heijastuvat Lapin raaka-aineisiin, teollisuuden vientiin ja matkailupalvelujen kysyntään. Globaalit muutostekijät vaikuttavat etenkin Lapin tieverkon kehittämiseen. Logistiset virrat on tärkein muutostekijä. Tiet on mitoitettava raskaalle kalustolle. Tieyhteydet tärkeisiin satamiin ja lentokentille tulee suunnitella. Matkailuliikenteen kasvuun ja sen ohjaukseen on varauduttava. Kaivokset ja muut tuotantolaitokset ovat suuria liikenteen synnyttäjiä. Rajan ylityskohdat on määriteltävä. Informaatio- ja viestintäteknologian sovellukset ovat tärkeä osa tieverkon tulevaisuutta. Kansainvälinen liikenneyhteistyö on otettava tärkeään asemaan. Ilmastonmuutos on suuri epävarmuustekijä ja aiheuttaa ristiriitaa muiden kehittämistavoitteiden kanssa. Sen vaikutus vaatii uutta ajattelua ja erilaisia toimenpiteitä. Tieympäristöihin on panostettava. 5.2 Heikot signaalit Pinnalla oleville megatrendeille syntyy vastavoimia, joista voi kehittyä jatkossa uusia megatrendejä. Tällainen vastavoima on aikamme heikko signaali; ilmiö, joka on oraalla. Sillä ei ole menneisyyttä, se ei löydy aikasarjoista eikä vallitsevasta talousviisaudesta. Mutta siitä voi tulevaisuudessa muodostua aivan keskeinen ilmiö - teknologinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen. Esimerkiksi ympäristökysymykset ja internet olivat aikoinaan heikkoja signaaleja, jotka sittemmin ovat voimakkaasti vaikuttaneet koko maailman kehitykseen.

31 Lapin tiestön kehittäminen 29 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET On hankalaa ennakoida, mitkä heikot signaalit varttuvat merkittäväksi muutostekijöiksi ja joilla on tulevaisuudessa huomattavia vaikutuksia yhteiskuntaan. Megatrendien yleisesti tunnistettuja vastavoimia ovat mm. lokalisaatio ja yhteisöllisyys, joiden toteutumisella suuremmassa mittakaavassa voi olla suuriakin vaikutuksia Lapin elinkeinoelämään ja sitä kautta tieverkkoon. Lokalisaation voimistuminen voi tarkoittaa esimerkiksi Lapille tärkeän matkailuelinkeinon rakennemuutosta. Kotimaan matkailu suosio lisääntyy ja ulkomaan matkoja tehdään huomattavasti vähemmän Suomesta ja Suomeen. Tätä ilmiötä voi kiihdyttää entisestään lentoliikenteen hintojen huomattava kasvu tai lentoliikenteen rajoitukset. Lokalisaatio voi aiheuttaa muutoksia myös muissa elinkeinoissa. Se voi tarkoittaa mm. alueiden omavaraisuuden kasvua elintarviketeollisuudessa. Kaupungistuminen ja yksilöllisyyden korostuminen aiheuttavat päinvastaisia ilmiöitä. Oravan pyörästä pois jättäytymiseen ja yhteisöllisten paratiisisaarekkeiden perustamiseen on Lapin alueella erinomaiset edellytykset. Heikot signaalit voivat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi Lapin tulevaisuuteen. Matkailussa lähimatkailun merkitys korostuu. Lentoliikenteen merkitys matkailussa vähenee. Hyvien junayhteyksien merkitys korostuu ja koko matkailulogistinen ketju on saatava toimivaksi. Lapissa tämä tarkoittaa hyviä henkilö- ja tavaralogistisia yhteyksiä terminaalien ja matkailukohteiden välille. Omavaraisuus elintarviketuotannossa kasvaa. Alemman tieverkon yhteyksien merkitys tuotantopaikoille korostuu. Uusien mahdollisten paratiisisaarekkeiden synty kaupunkilaistumisen vastareaktiona vaatii niiden tieyhteyksien kehittämistä. 5.3 Lapin kehitysnäkymät Lapin tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat vahvasti sidoksissa toimintaympäristön globaaliin muutokseen. Kansainvälisen talouden vakaus sekä raakaaineisiin, teollisuuden vientiin ja matkailupalveluihin kohdistuva kysyntä heijastuu välittömästi Lapin talouteen ja työllisyyteen. Ratkaisevaa on myös se, kuinka Lapin ja laajemmin koko Pohjoiskalotin ja Barentsin alueen vetovoima kehittyy ilmaston muutoksen, investointien, työvoiman ja matkailijoiden näkökulmasta. Kansallisin toimenpitein voidaan vahvistaa alueen vetovoimaisuutta panostamalla liikennejärjestelmään ja palveluihin. Kansainvälisen talouden kysyntä puolestaan määrittelee vientimarkkinoiden kysynnän ja kasvupotentiaalin. Alueen vetovoimaisuus ja kysynnän kehitys yhdessä määrittelevät ne kehittämisen reunaehdot, joissa Lapin kehittämispolitiikkaa tehdään sekä kansallisesti että alueen omin toimenpitein. Lapin yleiset kehitysnäkymät ovat myönteiset ja odotukset paremmasta tulevaisuudesta ovat lisääntyneet koko maakunnassa. Maakunnan työllisyys on parantunut ja työllisyysaste on noussut yli 62 prosentin. Kaupan, rakentamisen ja palveluiden investoinnit ovat lisääntyneet keskusseuduilla ja muualla maakunnassa myös teollisuuden investoinnit ovat kasvussa. Matkailu kehittyy ja odotukset kaivosalan kasvusta ovat suuret. Maailmantalouden muutokset voivat muuttaa näkymiä nopeasti ja huomattavastikin.

32 30 Lapin tiestön kehittäminen TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Kuva 12. Lapin tulevaisuus perustuu jatkossa vahvasti omien luonnonvarojen ja luonnonolojen hyödyntämiseen (kuvan lähde: Seppo Heikkilä, Pohjois- Suomen EU-toimisto) Lapin tulevaisuus perustuu jatkossa vahvasti omien luonnonvarojen ja luonnonolojen hyödyntämiseen. Lapin elinkeinoelämän lähivuosien kehittämistehtävät voidaan jakaa kahteen alueeseen: - Luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden kehittämiseen ja - matkailuvetoisen elämysklusterin kehittämiseen. Luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden kehittäminen vaatii panostusta liikenneinfrastruktuuriin ja energiahuoltoon. Lappi-työryhmä toteaa loppuraportissaan , että Lapin menestyvät ja kehittyvät elinkeinot tarvitsevat toimivat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet sekä niihin perustuvat palvelujärjestelmät. Raide- ja tieliikenteen kehittämiseksi työryhmä esittää: - Raideliikennettä kehitetään voimakkaasti Lapin teollisuuden kuljetustarpeiden, raaka-aine- ja energiahuollon sekä matkailun tulevaisuuden liikenneyhteyksien turvaamiseksi. Tavoitteena tulee olla raideliikenteen lisääminen Keski-Euroopasta Suomeen ja Lappiin sekä Venäjän Murmanskin alueelle. - Toteutetaan seuraavat Lapin kaivoshankkeiden edellyttämät infrastruktuurihankkeet (rautatiet, maantiet) (kustannukset yhteensä noin 600 milj. euroa ilman alv.) : Pajala-Kolari, Sokli, Suurkuusikko, Suhanko ja Kevitsa talouspoliittisen ministerivaliokunnan tekemän periaatepäätöksen pohjalta. Kolarin ja Soklin kaivoksien liikenneyhteyksistä tehdään talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaan erillinen selvitys, jossa otetaan huomioon myös Pohjois-Suomen muut elinkeinopoliittiset tarpeet. - Kehitetään kansainvälistä yhteistyötä Lapista Ruotsiin, Norjan Tromsiin ja Finnmarkeniin ja erityisesti Venäjän Murmanskin alueelle johtavien liikenneyhteyksien parantamiseksi ja niiden huomioimiseksi EU:n TEN-verkon 2010 suuntaviivoissa.. - Työryhmä tukee LVM:n asettaman työryhmän selvityksen (LVM:n julkaisu 14/2008) tuloksia Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittämisestä Itä- ja Pohjois-Suomessa

33 Lapin tiestön kehittäminen 31 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Meriliikenteen kehittämiseksi työryhmä esittää: - Kemin Ajoksen syväsataman meriväylän syventäminen 10 metristä 13 metriin käynnistetään pikaisesti malmikuljetusten turvaamiseksi. Lentoliikenteen kehittämiseksi työryhmä esittää: - Käynnistetään vuoden 2009 talousarviossa kolmivuotinen kokeiluhanke ympärivuotisen lentoliikenteen turvaamiseksi Lapin matkailupainotteisille lentokentille Kittilään, Ivaloon, Enontekiölle ja Kuusamoon sekä niiltä ja raideliikenteen pääteasemilta tarvittavan jatkoliikenteen lähialueen matkailukeskuksiin liikenne- ja viestintäministeriön asettaman Lapin joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä selvittäneen työryhmän mietinnön (LVM:n julkaisu 23/2007) mukaisesti. Lapin yleiset kehitysnäkymät ovat hyvät ja usko tulevaisuuteen on lisääntynyt koko maakunnassa. Elinkeinoelämän kehittäminen perustuu jatkossa luonnonvaroihin perustuvan elinkeinoelämän ja matkailuvetoisen elämysklusterin kehittämiseen. Luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden kehittäminen edellyttää myös liikenneinfrastruktuurin kehittämistä. Lapin tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa toimintaympäristön globaaliin muutokseen. Maailmantalouden muutokset voivat muuttaa näkymiä nopeasti ja huomattavastikin. Lappi-työryhmä on esittänyt loppuportissaan joukon toimenpiteitä pohjoisten liikenneyhteyksien ja -infrastruktuurin kehittämiseksi. 5.4 Elinkeinojen muutokset Lapin aluetalous perustuu vahvasti omien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Lapin elinkeinoelämä on hyötynyt maailmanmarkkinoiden imusta teollisuuden ja matkailun vahvana kasvuna. Myös kaivostoiminta on aktivoitumassa raaka-aineiden korkeiden maailmanmarkkinahintojen ja maakunnan hyvien malmivarantojen ansiosta. Lapin rakentaminen ja kauppa ovat kasvaneet. Energiantuotannossa Lapilla on edelleen huomattavaa vesivoima-, bioraakaaineen ja tuulivoimarakentamisen potentiaalia, joihin kohdistuva kiinnostus on kasvanut öljyn hinnan nousun sekä EU:n ja kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten myötä. Kuva 13. Lapin matkailukeskuksien odotetaan kehittyvän edelleen voimakkaasti

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Raporttiluonnos 18.8.2014 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 4 1.1 Valtakunnalliset ja alueelliset strategiset suunnitelmat... 4 1.2

Lisätiedot

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf)

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu ja taitto: Proinno Design Oy, Sodankylä Paino: Litoset

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto Kuvat: Sito Oy ja Laura Syväoja Kartat: Karttakeskus, L4356 Julkaisu B:56 ISBN 978-951-766-208-6

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan liitto POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Hämeen liiton julkaisu 2014 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Joroisten kunta Leppävirran kunta Pieksämäen kaupunki Varkauden kaupunki Kaakkois-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA KESKIKARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta ItäSuomen lääninhallitus SavoKarjalan tiepiiri PohjoisKarjalan liitto Kansikuva: SitoKuopio Oy

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 LAPPI Pohjoisen luova menestyjä LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 luonnos 10.6.2009 SISÄLTÖ Saatteeksi... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Maakuntasuunnitelmalla suunta tulevaisuuteen...3 1.2 Lappi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot