Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014 2015"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO YLEISPERUSTELUT Valtion toimenpiteet ja kuntatalous valtion talousarvioesityksen mukaan Yleinen taloudellinen tilanne Kuntien menot vuosina Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvio Taloussuunnitelma Talousarvion ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset TULOSLASKELMA Toimintakate Toimintatulot Toimintamenot Käyttökate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Tilikauden tulos Suunnitelmapoistot RAHOITUSOSA Tulorahoitus Investoinnit Pitkäaikaisten saamisten muutokset Antolainojen vähennykset ja lisäykset Pitkäaikaisten saamisten lisäykset/vähennykset Pääomarahoitus Pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos KÄYTTÖTALOUSOSA INVESTOINTIOSA TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET LIITTEET 1 Tuloslaskelma 2013 päätililuokittain 2 Tuloslaskelma kunta yhteensä

3 1 1. JOHDANTO Kuntalain 65 :ssä on säädökset talousarviosta ja suunnitelmasta: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Taloussuunnitelma on tehty kolmeksi vuodeksi. Talousarvioon ja suunnitelmaan kaikki määrärahat ja tuloarviot on otettu bruttomääräisinä. Nettobudjetointiin ei ole toistaiseksi siirrytty millään tulosalueella. Talousarvio ja suunnitelma on käsitelty toimielimissä. Talousarvion tasapainotusvaiheessa on ollut tiedossa valtion tulo ja menoarvoesityksen pääpiirteittäinen vaikutus kunnallistalouteen valtioneuvoston eduskunnalle antaman esityksen pohjalta. Myös vuotta 2013 koskevat tuloratkaisut ovat olleet tiedossa ja ne on huomioitu talousarvioesityksessä. Kunta alan virka ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimuskauden pituus on 26 kuukautta. Sopimuksissa ovat mukana KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ sekä Tehy ry eli kunta ala kokonaisuudessaan. Kunta alan työ ja virkaehtosopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta raamisopimukseksi Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

4 2 2. YLEISPERUSTELUT 2.1. Valtion toimenpiteet ja kuntatalous valtion talousarvioesityksen mukaan Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös ensi vuodelle povataan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä näkymin vasta vuonna Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta talouteemme. Eurokriisin hoitaminen on keskeisessä asemassa taloudenkehityksen kääntämisessä kohti suotuisaa taloudellista kehitystä myös Suomessa. Viime aikoina laadituissa kokonaistaloudellisista kehitystä koskevissa ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä. Taloudellisen kasvun on kuitenkin yleisesti ennustettu hidastuvan viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Talouden ajautuminen taantumaan näyttääkin todennäköiseltä. Taloudellisen toimintaympäristön kehityksen ohella kansantaloutemme tulevaan kehitykseen vaikuttavat eurokriisin hoitamisen ohella Suomen omien talouspoliittisten toimenpiteitten onnistuminen. Valtiovarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräisestä vuotuisesta kasvusta tälle ja ensi vuodelle on prosentin luokkaa. Edessä on pitkä hitaan kasvun aika, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 3,5 %. Raamisopimuksen mukaiset palkkaratkaisut merkitsevät sitä, että ansiotason kohoaminen on vuonna 2013 hitaampaa kuin tänä vuonna. Valtiovarainministeriö ennustaa yleisen ansiotasoindeksin nousevan ensi vuonna 2,6 %. Arvonlisäveron korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä osana veropoliittisia toimenpiteitä kohottaa vuonna 2013 osaltaan kuluttajahintoja vuositasolla noin 0,6 0,7 prosenttiyksikköä. Kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan kuitenkin lievästi hidastuvan vuonna 2013 ja inflaatio jäänee alle 2,5 prosentin. Työllisyystilanne heikkeni vielä vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2011 edellisen vuoden tasosta puolisen prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %, mikä merkitsee, että työttömänä on tänä vuonna keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyys pysynee tänä vuonna 2012 viime vuoden tasolla ja työllisyysaste kohoaa jonkin verran työvoiman tarjonnan vähetessä. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna kuitenkin vain niukasti, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtiovarainministeriö arvioi 8,1 %. Vuonna 2011 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin neljä prosenttia. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat paria edellistä vuotta nopeammin eli kolmisen prosenttia. Yhteisöveron tilitykset lisääntyivät erityisen ripeästi, lähes 20 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät parisen prosenttia. Tilityksiä kertyi viime vuonna hieman yli 19 miljardia euroa. Vuonna 2012 kunnallisveron tilityksiä lisäävät lähinnä ansiotulojen lähes 4 prosentin arvioitu kasvu. Myös kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi tälle vuodelle 0,09 prosenttiyksikköä ja on 19,25. Tilityksiä pienentävät osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt muu

5 3 tokset, joista merkittävimmät ovat perusvähennyksen ja työtulovähennyksen muutokset. Tuloista tehtävät vähennykset kasvavat tänä vuonna yli seitsemän prosenttia. Työtulovähennyksen korotus vähentää myös kuntien tuloveron tuottoa tänä vuonna. Tänä vuonna kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 3,8 %. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhti hieman hidastuu ja on arvion mukaan 3,4 %. Kehysriihessä päätettiin luopua väliaikaisesti vuosina ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista. Kunnallisverotuksessa ansiotuloista tehtävien vähennyksien arvioidaan lisääntyvän noina vuosina vain vähän eli parisen prosenttia. Myös kunnallisverosta tehtävät vähennykset pysyvät suurin piirtein vuoden 2012 nimellisellä tasolla. Indeksien jäädytys kasvattaa osaltaan myös kunnallisveron tuottoa. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna 4,2 % tänä vuonna kertyviä tilityksiä enemmän. Työllisyystilanteen mahdollinen heikkeneminen ennustettua enemmän pienentäisi kuitenkin varsin optimistista arviota ensi vuoden tilitysten kasvusta. Talouskehityksen paraneminen parina viime vuonna heijastui myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero supistui vuonna 2009 merkittävästi, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kasvu jatkui voimakkaana myös viime vuonna. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi Hallitusohjelmassa päätettiin, että kuntien yhteisöveron jako osuutta jatketaan vuosina viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Yhteisöverokantaa alennettiin vuodesta 2012 alkaen puolellatoista prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin. Aleneminen kompensoitiin kunnille kuntaryhmän jako osuutta korottamalla. Vuonna 2012 jako osuus yhteisöveron tuotosta on 28,34 %. Ensi vuonna sovellettava jako osuus noussee tämän vuoden luvusta, mutta täsmällinen jako osuus on vielä päättämättä. Yritystoiminnan tukemiseksi esitetään erilaisia verokannusteita vuoden 2013 alusta. Nämä toimenpiteet vaikuttavat jakoosuuteen. Muutoksilla ei ole periaatteessa vaikutusta kuntien tilityksiin, koska väliaikaisesti voimassa olevat yhteisöjen verohuojennukset kompensoidaan kunnille. Yhteisöveron tuottoon liittyy paljon epävarmuutta lähinnä yleisen taloudellisen kehityksen johdosta, mutta myös kuntien jako osuutta koskevien päätösten vuoksi. Tämän hetkisessä arviossa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään vuonna 2012 yhteisöveroa kokonaisuudessaan noin 23 % vähemmän kuin vuonna Vielä vuosi sitten muutosarvio yhteisöveron tilityksistä oli kahdeksan prosentin supistuminen. Vuonna 2013 yhteisöveron tilitykset kunnille pysyvät näillä näkymin kuluvan vuoden tasolla. Vuonna 2012 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 1,3 miljardia euroa ja vuonna 2013 tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti.

6 4 Taulukko: Yleinen taloudellinen tilanne Vuosi 2010* 2011* 2012* 2013** Muutos % Tuotanto (määrä) 3,3 2,7 1,0 1,0 Ansiotaso 2,6 2,7 3,5 2,6 Inflaatio 1,2 3,4 2,6 2,4 % yksikköä Työttömyysaste 8,4 7,8 7,6 8,1 Verot/BKT 42,4 43,3 43,2 43,8 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä/bkt 2,8 0,9 1,7 1,2 Julkinen velka/bkt 48,6 49,1 53,0 54,9 Euribor 3 kk, % 0,8 1,4 0,6 1,9 10 vuoden korko, % 3,0 3,0 1,8 3,4 * Ennakkotieto ** Ennuste Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, syyskuu Kuntien menot vuosina Kunta alalla saavutettiin viime vuoden syksyllä neuvottelutulos virka ja työehtosopimuksista vuosille Niin sanottu raamisopimus tuli voimaan vuoden 2012 tammikuun alusta. Sopimus on voimassa 26 kuukautta ja sopimuskausi päättyy Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimusaloilla. Jatkossakin kuntatalouden palkanmaksuvara riippuu lähinnä yleisen talouskehityksen siivittämästä kuntien omien verotulojen kasvusta. Kunta alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 3,2 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma arvion. Kunta alan palkkasumma kasvanee hieman enemmän. Vuonna 2013 kunta alan ansiotasoindeksi kohonnee 2,3 %. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu vuonna 2013 jäänee ansiotason muutoksen tasolle.

7 5 Taulukko: Keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita. Vuosi Kuluttajahintaindeksi Palkansaajien ansiotasoindeksi Peruspalvelun hintai 2000= =100 Kaikki palkansaajat Kuntasektori 2000 = 100 vuosimuutos% vuosi vuosi vuosi Vuosi pisteluku pisteluku muutos% pisteluku muutos% pisteluku muutos% ,0 100,0 100,0 100, ,6 2,6 104,5 4,5 103,5 3,5 103,5 3, ,2 1,6 108,2 3,5 106,8 3,2 106,5 2, ,1 0,9 112,6 4,0 110,7 3,7 109,8 3, ,3 0,2 116,8 3,8 115,1 4,0 113,5 3, ,2 0,9 121,4 3,9 119,9 4,2 117,5 3, ,9 1,6 124,9 2,9 123,5 3,0 121,4 3, ,6 2,5 129,2 3,4 128,1 3,7 125,6 3, ,1 4,1 136,3 5,5 135,1 5,5 132,3 5, ,1 0,0 141,8 4,0 139,8 3,5 135,0 2, ,5 1,2 145,5 2,6 144,5 3,4 138,5 2,6 2011* 120,4 3,4 149,4 2,7 148,9 3,0 143,1 3,3 2012** 123,6 2,6 154,6 3,5 153,6 3,2 147,5 3,1 2013** 126,5 2,4 158,6 2,6 157,2 2,3 150,9 2,3 2014** 129,4 2,3 163,4 3,0 161,6 2,8 155,0 2,7 2015** 132,0 2,0 169,1 3,5 166,9 3,3 159,6 3,0 2016** 134,7 2,0 175,0 3,5 172,4 3,3 164,3 2,9 * Tässä taulukossa on vertailun helpottamiseksi käytetty muunnettuja indeksejä, joiden perusvuodeksi on merkitty 2000=100 Lähde: Tilastokeskus, ennusteet VM 2.2. Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvio Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut, että huolimatta tiukasta kuntataloudesta palvelu tarjonnalla ja tasolla pystytään vastaamaan kunnalle asetettuihin vaatimuksiin. Palvelutarjontaa ei ole olennaisesti leikattu, mutta investointeja on järjestelmällisesti siirretty alkamaan myöhemmin ja investointien toteutustapaa on harkittu uudelleen.

8 6 Vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät seuraavat henkilöstöresurssilisäykset: Kirkonkylän päiväkoti neliosastoiseksi lastenhoitaja lukien lastenhoitaja lukien Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri lukien (hoidettu työllisyysvaroin) Vanhustenhuolto hoitaja lukien hoitaja lukien Vuoden 2012 aikana on täytetty toimia, jotka olivat kustannuksissa vuonna 2012 vain osan vuotta mutta vuonna 2013 tulevat olemaan täysimääräisinä seuraavasti: sosiaaliohjaaja lukien 2 x lastentarhanopettaja/kirkon lukien kylän päiväkoti 2 ½ x lastenhoitaja/kirkonkylän pk lukien Kirkonkylän päiväkodin keittiö ja lukien siivoushenkilö laaja alainen erityisopettaja (Sivla) lukien Talousarviokaudella palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus vaihtelee sopimusaloittain. Lääkärisopimuksessa se on 1,3 %, opetusalalla 1,36 % sekä KVTES:n, teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla 1,46 %. Helmikuussa 2013 on myös sopimusalakohtainen järjestelyerä, joka pääsääntöisesti on paikallinen järjestelyerä. Opetusalalla ja lääkärisopimuksessa osa järjestelyerästä on käytetty keskitetysti. Palkankorotusten ja sivukulujen huomioimista kunnan taloussuunnittelussa on käsitelty tarkemmin kappaleessa Toimintamenot. Taulukko: Raamisopimuksen mukaiset korotukset eri aloilla vuonna 2013 Korotukset KVTES OVTES LS TS TTES Yleiskorotus 1,46 % 1,36 % 1,3 % 1,46 % 1,46 % Paikallinen järjestelyerä 0,6 % 0,3 % 0,2 % * 0,6 % 0,6 % Keskitetysti käytetty järjestelyerä 0,4 % 0,56 % * LS:ssä keskimääräinen vaikutus. Paikallisen järjestelyerän suuruus

9 7 Talousarvion keskeiset tasapainotukseen liittyvät tuloperusteet ovat seuraavat: tuloveroprosentti vuodelle 2013 on 20,50 % kiinteistöveroprosentit on vahvistettu seuraaviksi: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (vuonna ,85 %) vakituiset asuinrakennukset 0,43 % vapaa ajan rakennukset 1,00 % (vuonna ,85 %) voimalaitokset 1,10 % yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % rakentamattomille rakennuspaikoille 3,00 % * *(vuonna 2012 ei määritelty, joten käytännössä yl. kiint.veroprosentti) koiraveroa ei kanneta verojen tilityserien arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton veroennustekehikkoa valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton julkaiseman valtionosuuslaskurin avulla maksuja ja taksoja on tarkistettu hallintokunnissa vastaamaan kustannustason nousua Talousarvion tasapainotus Kunnan taseessa oli vuoden 2012 alkaessa ylijäämää aikaisemmilta tilikausilta euroa. Vuoden 2012 tulos näyttäisi tämän hetken arvioiden mukaan toteutuvan noin 1,0 M alijäämäisenä, joten taloussuunnitelmaa lähdetään tekemään arviolta 4,7 milj. euron taseylijäämällä. Kaikki taloussuunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä Taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnalle strategian, joka sisältää arvojen ja vision lisäksi koko valtuustokautta koskevia tavoitteita. Kunnan keskeiset hallintokunnat ovat työstäneet itselleen strategian vuosille Strategiatyön pohjaksi hallintokunta on täsmentänyt ja päivittänyt toiminta ajatuksensa. Hallintokunnan strategiaperustan muodostavat Hausjärvi visio ja hallintokunnan toiminta ajatus. Hallintokunnan strategia muodostaa keskeisimmän sisällöllisen lähtökohdan hallintokunnan 2013 talousarvio ja suunnitelmaehdotuksille. Hallintokuntaa koskevat strategiset painotukset näkyvät hallintokuntien ehdotuksissa. Taloussuunnitelmaa voidaan pitää toimialan strategiana Talousarvion ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Valtuusto päättää talousarvion määrärahojen lukumäärästä ja euromääräisestä tasosta.

10 8 Kunnan toiminta perustuu toimialoihin ja palvelukeskuksiin, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia tasoja. Toinen palvelukeskuksista sisältää myös ympäristölautakunnan. Käyttötalousosan sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty taulukossa kunkin toimielimen yleisen osan yhteydessä. Aiempaan poiketen valtuustotason sitovien tavoitteiden lisäksi on asetettu myös lautakuntiin nähden sitovia tavoitteita. Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty valtuustoa koskevassa talousarvion osassa. Konserniyhteisöjä koskevat toiminnalliset tavoitteet on esitetty erikseen talousarviokirjan lopussa. Sitova tavoite sitoo kunnanhallitusta, lautakuntia, palvelukeskuksia ja viranhaltijoita samalla tavoin kuin määräraha. Sitovat tavoitteet ovat tavalla tai toisella mitattavissa. Yhden määrärahan puitteissa voi olla yksi tai useampia sitovia toiminnallisia tavoitteita, mutta kahdella tai useammalla määrärahalla ei voi olla yhteisiä sitovia toiminnallisia tavoitteita. Tilinpäätökseen liittyvässä toimintakertomuksessa verrataan toteutunutta toimintaa valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin. Tulos ja vastuualueita koskevissa osissa on esitetty erilaisia tavoitteita, painopisteitä ja tunnuslukuja. Ne ovat luonteeltaan operatiivisia, eikä niillä ole sitovuutta toimielimiin nähden. Käyttötalousosan ja investointiosan sitovuus on seuraava: 1. Käyttötalousosan määrärahojen käytöstä ja tuloarvioiden toteutumisesta päättää toimielintasolla valtuusto. Määrärahojen käytöstä ja tuloarvioiden toteutumisesta tulosaluetasolla päättää asianomainen toimielin ottaen huomioon valtuuston talousarvion hyväksymät mahdolliset sitovat meno tai tuloperusteet, joilla poiketaan sitovuuden yleissäännöstä. 2. Valtuusto päättää investointien määrärahojen käytöstä ja tuloarvioiden toteutumisesta hankeryhmittäin lukuun ottamatta rakennusinvestointeja, jotka ovat sitovia hanketasolla. Valtuuston hankeryhmittäin päättämistä osista hanketasolla päättää tekninen lautakunta. 3. Valtuusto hyväksyy sitovasti myös seuraavat tuloslaskelmaosan määrärahat: korkomenot, muut rahoitusmenot ja satunnaiset kulut sekä rahoitusosasta antolainojen lisäykset, pitkäaikaisten lainojen vähennykset ja lyhytaikaisten lainojen vähennykset. Valtuusto hyväksyy sitovasti seuraavat tuloslaskelmaosan tuloarviot: verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot ja satunnaiset tulot sekä rahoitusosasta antolainojen vähennykset, pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja lyhytaikaisten lainojen lisäykset. Valtuusto hyväksyy talousarviossa sitovasti rahoitusosasta myös satunnaiset erät ja toimintapääoman muutoksen. 4. Investointiosan irtaimen määrärahan siirrosta käyttötalousosaan päättää kunnanhallitus. 5. Toimielimet eivät saa päättää käyttösuunnitelmissaan sisäisten erien käytöstä. 6. Kunnanhallitus voi tarvittaessa täsmentää näitä määräyksiä talousarvion täytäntöönpano ohjeissa.

11 9 Tilivelvolliset vuonna 2013 Hausjärven kunnan voimassa olevan hallintosäännön 30 :ssä todetaan tilivelvollisuudesta seuraavaa: Kunnanvaltuusto määrittää luottamustoimielimet, joiden jäsenet ovat tilivelvollisia ja tilivelvolliset viranhaltijat virkanimikkeen tarkkuudella voimassaolevien sääntöjen ja talousarviorakenteen perusteella. Tilivelvolliset päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä tai tehtävien tai virkanimikkeiden muuttuessa. Kuntalain tulkintateoksen (Harjula Prättälä 2007 s. 566) mukaan tilivelvollisten luettelon hyväksyminen kuuluu valtuustolle. Tilivelvollisten määritteleminen liittyy sisäisen valvonnan ketjun varmistamiseen. Tilivelvolliset on määriteltävä mm. siksi, että valtuuston vastuuvapauslausunto tilinpäätöksestä kohdistuu tilivelvollisiin. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi. Näin ollen tilivelvolliseen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja tilivelvolliselle voidaan myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 75 :n mukaisesti tilivelvollinen on kunnan toimielimen jäsen ja kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavissa vastuullisessa tehtävässä, kuten kunnanjohtaja ja tulosalueen vastaavat viranhaltijat. Viranhaltijoista tilivelvollisina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Tilivelvollisuus ei tuo esimerkiksi viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle hänen asemansa perusteella muutoinkin esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä päättävänä viranhaltijana. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvontavastuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta. Tilivelvolliset vuonna 2013 ovat seuraavat: Toimielin Tulosalue Keskusvaalilautakunnan toiminnot Tarkastuslautakunnan toiminnot Kunnanhallituksen alaiset toiminnot: Hallinto ja sisäiset palvelut palvelukeskus Elinkeinot ja kehittäminen palvelukeskus Ympäristölautakunnan alaiset toiminnot Perusturvalautakunnan alaiset toiminnot Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot Tekninen lautakunnan alaiset toiminnot (ml Vesilaitos) Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Kaavoituspäällikkö Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Investointiosa Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Rahoitusosa Kunnanjohtaja Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnan toimielinten jäsenet ovat kuntalain mukaisesti tilivelvollisia.

12 10 YLEISPERUSTELUT KÄYTTÖTALOUSOSA INVESTOINTIOSA TOIMIELIN A TOIMIELIN C TOIMIELIN B TOIMIELIN A TOIMIELIN C TOIMIELIN B Tehtävä 2 Tehtävä 1 Tavoitteet Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Hanke 2 Hanke 1 Menot Tulot Netto TULOSLASKELMAOSA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä RAHOITUSOSA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Tulorahoitus ja investoinnit netto Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen LIITTEET Kuva 1: Talousarvion rakenne Harjula, Prättälä: Kuntalaki

13 11 3. TULOSLASKELMA Suomen Kuntaliitto on uudistanut kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja suunnitelmaa koskevan suosituksensa keväällä Suositusta ei ole noudatettu sellaisenaan: niin sanottuja kohderahoitteisia talousarviosidonnisia tuottajia ei ole eritelty suosituksen mukaisesti. Tällaiseksi luokitellaan erityisesti vesihuoltolaitos. Vuoden 2013 talousarvio on siis laadittu aiemman Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja suunnitelman tuloslaskelmaosassa. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohta on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate/toimintajäämä, tilikauden tulos ja tilikauden yli tai alijäämä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei kuntalaki edellytä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi Tilikauden ylijäämä (alijäämä) voi talousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuonna olla yli tai alijäämäinen. Tilikauden tuloksen arvioinnissa on taloussuunnitelmalla keskeinen merkitys. Kunnanhallituksen tulee tehdä toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Lisäksi talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman tuloslaskelma. Historiatietona siinä on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöstä ja vuoden 2012 alkuperäistä talousarviota koskevat luvut. Sarake LTK2013 on hallintokuntien esitykset vuoden 2013 talousarvioksi. Sarake TA2013 on kunnanvaltuuston päätös vuoden 2013 talousarvioksi ja seuraavat sarakkeet ovat suunnitelmakauden kaksi viimeistä vuotta. Tuloslaskelman toimintatuloissa ja menoissa on eritelty sisäiset erät ja muut toimintatulot ja kulut. Tuloslaskelmataulukon jälkeen on esitetty tuloslaskelman kaavan mukaisessa järjestyksessä talousarvioon ja suunnitelmaan sisältyvien erien perustelut.

14 12 TULOSLASKELMA (luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 LTK TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot 9 560, , , , , ,3 Ulkoiset tuotot 5 403, , , , , ,9 Sisäiset tuotot 4 157, , , , , ,4 Valmistus omaan käyttöön 34,7 13,0 17,3 17,3 0,0 0,0 Toimintakulut , , , , , ,3 Ulkoiset tuotot , , , , , ,9 Sisäiset kulut 4 157, , , , , ,4 Toimintakate , , , , , ,0 Verotulot , , , , , ,0 Kunnallisvero , , , , , ,7 Yhteisövero 1 363, , , , , ,0 Kiinteistövero 1 156, , , , , ,3 Valtionosuudet , , , , , ,7 Rahoitustuotot ja kulut 469,8 590,0 560,0 560,0 700,0 700,0 Korkotuotot 26,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Muut rahoitustuotot 81,9 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Korkokulut 566,1 640,0 610,0 610,0 740,0 740,0 Muut rahoituskulut 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Vuosikate 2 254, , , , , ,7 Poistot ja arvonalentumiset 1 613, , , , , ,8 Suunnitelman mukaiset poistot 1 613, , , , , ,8 Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 640,9 0,0 667,9 588,9 810,3 18,1 Poistoeron muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Varausten muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden yli alijäämä 640,9 0,0 667,9 588,9 810,3 18,1 Yksityiskohtaisempi tuloslaskelma on liitteenä 1.

15 13 Tuloslaskelman tunnusluvut Tulolaskelman tunnusluvut TP2011 TA2012 TA2013 LTK TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot/toimintakulut 20,0 % 19,9 % 19,5 % 19,9 % 19,8 % 19,8 % Vuosikate/poistot 139,7 % 100,0 % 67,4 % 71,2 % 64,8 % 99,3 % Vuosikate /as Asukasmäärä Toimintakate Toimintakate muodostuu varsinaisen toiminnan toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksesta. Luku osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi veroilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2012 talousarvioon verrattuna toimintakate heikkenee noin euroa eli 4,8 % Toimintatulot Toimintatulot vastaavat entistä käyttötulojen käsitettä. Sisäiset ja ulkoiset erät on budjetoitu erikseen. Vuoden 2012 talousarvioon nähden toimintatulot ovat euroa eli 5,0 % suuremmat Toimintamenot Toimintamenot vastaavat entistä käyttömenojen käsitettä. Kokonaisuutena toimintamenot ovat euroa (4,9 %) vuoden talousarviota suuremmat. Eri menolajien merkittävimmät perustelut ovat seuraavat: Henkilöstömenot Vakituisen henkilöstön palkat on laskettu käytössä olevan Budnetti3 ohjelman palkkasuunnittelu osion kautta henkilöittäin. Pohjana ovat toukokuun 2012, joihin on laskettu arvio vuoden 2013 palkankorotukseksi OVTES alalla 1,70 % ja 2,01 % muiden henkilöstöryhmien osalta siten kuin ne tulisivat voimaan Henkilösivukulujen laskennassa on käytetty seuraavia sivukuluprosentteja, jotka perustuvat osin arvioon: KuEL maksu 16,55 %, VaEL 21,00 %, sairausvakuutusmaksu 2,27 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,5 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,84 %. Tämän lisäksi talousarvioon on varattu eläkemenoperusteisiin KuELmaksuihin n euroa (kuluvana vuonna euroa) ja varhe maksuihin euroa (kuluvana vuonna euroa). Suurin osa ( euroa) varhe maksuvarauksesta koskee yhteisvastuullista varhemaksua, mutta kunnan oman varhe maksun varaus on enemmän kuin kaksinkertaistunut. Palkka ja palkkiomenot kasvavat 3,6 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Henkilöstömenojen kasvu vuoden 2012 talousarvioon nähden on euroa eli 3,5 %. Vuoden 2012 henkilöstömenojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksuosuudet kuntayhtymille Kuntayhtymien osuudet sisältyvät asiakaspalveluiden ostoihin. Näihin on varattu määrärahat kuntayhtymistä saatujen ilmoitusten perusteella tai toimielinten/viranhaltijoiden arvioihin perustuen. Terveyskeskuksen kuntayhtymälle on varattu euroa (kuluvana vuonna euroa). Kokonaiskasvua kuntayhtymän osuudessa on vuoden 2012 talousarvioon nähden 6,9 %. Erikoissairaanhoidon maksuihin varaus on

16 euroa (kuluvana vuonna euroa), jossa kasvu vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon on 7,1 %. Lisäksi eläkemenoperusteisiin KuEl maksuihin on varattu yhteensä euroa (kuluvana vuonna euroa). Terveydenhoitomenojen kokonaiskasvu on kaikkiaan eli 7,2 %. Sisäiset erät Sisäisissä erissä ovat tilapalvelun, ruokahuollon ja siivoushuollon sekä hallinnon sisäiset laskutukset muilta hallintokunnilta. Toimintatuloissa ja menoissa on sisäisiä eriä n euroa. Suunnitelmakausi Suunnitelmavuosille on varattu ulkoisiin toimintamenoihin kasvua 2,5 % vuodessa. Kasvu on äärimmäisen niukka ja edellyttää erittäin tiukkaa menolisäysten harkintaa Käyttökate Käyttökate saadaan lisäämällä toimintakatteeseen verotulot ja valtionosuudet. Vuoden 2013 käyttökatteeksi jää euroa. Vuoden 2012 käyttökatteeseen verrattuna käyttökate on euroa pienempi Verotulot Kunnallisvero Hallituksen budjettiriihen ansiotulojen verotukseen liittyvät päätökset noudattavat pitkälti viime kevään budjettikehyksen päätöksiä tai aiemmin tehtyjä linjauksia. Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 17,6 miljardia euroa vuodelle 2013, joka on noin 4,2 prosenttia enemmän kuin vuonna Kunnallisveron kehitys riippuu veropohjan eli veronalaisten ansiotulojen kehityksestä sekä veroperusteiden muutoksista. Ansiotuloverotuksen veroperusteisiin tehdään mittaluokaltaan hyvin maltillisia muutoksia vuonna Osana valtiontalouden sopeutustoimia hallitus on päättänyt jättää tekemättä vuosina inflaatiokehitystä tai ansiotason nousua vastaavat tarkistukset ansiotuloveroperusteisiin. Myös perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan noin 30 eurolla ja työtulovähennyksen enimmäismäärää n. 25 eurolla. Lisäksi työtulovähennyk sen kertymäprosenttia korotettaisiin 0,2 prosenttiyksikköä 7,3 %:iin. Näiden vähennysten korotukset alentavat kunnallisveron tuottoa yhteensä n. 30 milj. eurolla. Lisäksi on esitetty tehtäväksi muutoksia, jotka jossain määrin lisäävät kunnallisverotuottoa vuonna Asuntolainan korkovähennyksen alentaminen edelleen 5 prosenttiyksiköl lä kasvattaa kunnallisverotuottoa arvioiden mukaan noin 12 milj. euroa. Kilometrikorvausten verovapaa osuuden alenta minen kasvattaisi kunnallisveron tuottoa noin 6 milj. euroa vuonna Yhteensä edellä mainittu veroperustemuutokset vuodelle 2013 alentavat kunnallisveron tuottoa yht. 12 milj. euroa, joka esitetään kompensoitavan peruspalvelun valtionosuu teen. Näin veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntien kokonaistuloihin

17 15 Yhteisövero Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tuloskehitys että kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Kuntien yhteisöveron jako osuuden 5 prosenttiyksikön määräaikainen korotus jatkuu vuosina Yhteisövero tuottoa lisääviä veroperustemuutoksia ovat yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen sekä kilometrikorvauksien verovapaan määrän alentaminen. Vuoden 2012 kuntien yhteisöveron jako osuuteen vaikuttavat lisäksi vuonna 2013 tuleva yritysten Yle vero, joka maksetaan ja tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle yhteisöveron yhteydessä ja siten se laskee kuntien jako osuutta yhteisöverotuottoon. Yhteisöveron perusteisiin liittyvillä muutosesityksillä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntein yhteisöverotuottoon, sillä muutokset kompensoidaan kunnille nostamalla kuntien osuutta yhteisöverotuotosta. Kiinteistövero Valtiovarainministeriö on käynnistänyt yhdessä Suomen Kuntaliiton ja Verohallinnon kanssa hankkeen, jossa selvitetään kiinteistöverotuksen uudistamistarpeita. Mahdolliset toimenpide ehdotukset voivat vaikuttaa jo vuoden 2013 kiinteistöveron tilityksiin. Hausjärven kunnan verotulot vuonna 2013 ja suunnitelmakaudella Talousarvioesityksessä verotulojen määräksi on arvioitu euroa, mikä on 6,1 % korkeampi kuin vuoden 2012 talousarvion mukaiset verotulot. Kunnallisveron ennakoitu kasvu perustuu erityisesti korkeampaan tuloveroprosenttiin sekä suurempaan palkkasummaan, joka puolestaan johtuu palkankorotuksista ja asukasluvun kasvusta. Hausjärven kunnan veroprosentteihin on tehty muutoksia vuodelle Tuloveroprosentti on valtuuston päätöksellä vahvistettu 20,50 %:ksi, kun vuonna 2012 prosentti oli 20,00. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavan suuruiset: vakituinen asuinrakennus 0,43 % yleinen kiinteistöveroprosentti ja kesäasunnot 1,00 (vuonna ,85 %) voimalaitokset 1,10 % yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %* *(vuonna 2012 ei määritelty, joten peritty yleinen kiint.veroprosentti)

18 16 Verotulojen tilitykset vuosina ja arviot vuosille ovat verohallinnon laatiman veroennustekehikon mukaan seuraavat Taulukko: Verotulojen tilitykset ja arviot vuosille *arvio vuosi kunn.vero mu % yht.vero mu % kiint.vero yhteensä mu % ,0 7, ,0 17,5 842, ,0 8, ,0 9, ,0 5,8 899, ,0 9, ,5 6,3 978,3 26,3 957, ,9 4, ,8 0, ,5 16, , ,2 0, ,2 4, ,2 20, , ,1 4,6 2012* ,0 3, ,0 9, , ,0 2,8 2013* ,1 6, ,7 10, , ,1 6,1 2014* ,7 4, ,0 0, , ,0 4,0 2015* ,7 6, ,0 6, , ,0 6,2 Lähde: Kunnan omat arviot ja Verohallinnon veroennustekehikko työkalu Valtionosuudet Valtionosuudet vuodelle 2013 on laskettu käytössä olleiden laskentaohjeiden ja arviotietojen perusteella. Valtionosuuksien määräksi vuodelle 2013 on arvioitu euroa, euroa vuodelle 2014 ja euroa vuodelle Vuoden 2013 valtionosuusarviossa on vähennystä vuodelle 2012 arvioituun määrään on 0,3 milj. (1,9 %). Valtionosuudet on laskettu Kuntaliiton tämänhetkisten ohjeiden mukaisesti, mutta valtionosuuksien lopullinen määrää tarkentuu vasta joulukuussa. Valtionosuudet siis vähenevät absoluuttisesti. Tämä johtuu erityisesti Suomen hallituksen päätös vuoden 2013 valtionosuusrahoitukseen kohdistuvasta 125 milj. :n lisäleikkauksesta, joka merkitsee kunnan omarahoituksen kasvua noin 23 eurolla asukasta kohden. Lisäksi opetus ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuonna Indeksikorotuksen maksamatta jättämisen vuoksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaista valtionosuusrahoitusta myönnetään kunnille 68,3 milj. vähemmän, mistä kuntien osuus on noin 50 milj..

19 17 Taulukko: Hausjärven kunnan valtionosuudet ja talousarviosummat yleinen sos.ja terv. huolto op. ja kulttuuri järj. muut. tasaus YHT Mu % , , , ,0 14, , , , ,0 8,2 peruspalvelut op. ja verotulot kulttuuri järj. muut. tasaus YHT Mu % , , ,7 26, ,3 7, , , ,3 26, ,5 4,4 2012* , , ,1 26, ,9 1,6 2013* , , ,6 0, ,2 1,9 2014* , , ,6 0, ,0 0,1 2015* , , ,6 0, ,7 0,4 *arvio Lähde: Kunnan kirjanpito ja kunnan arvio, jonka muodostamisessa käytetty apuna Kuntaliiton valtionosuuslaskuria ja laskelmia 3.3. Vuosikate Vuosikate saadaan lisäämällä käyttökatteeseen korkotulot ja muut mahdolliset rahoitustulot ja vähentämällä siitä korkokulut ja muut rahoituskulut. Näitä eriä kutsutaan yhteisnimellä rahoitustulot ja menot. Vuoden 2013 vuosikate on euroa, eli noin euroa pienempi kuin vuoden 2012 talousarviossa. Vuoden 2014 vuosikate on noin euroa ja vuoden 2015 vuosikate noin euroa. 3.4 Tilikauden tulos Tilikauden tulokseen päädytään vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot ja lisäämällä ja vähentämällä siitä satunnaiset tulot ja menot. Vuonna 2013 tilikauden tulos on alijäämäinen , vuonna 2014 alijäämäinen euroa ja vuonna 2015 alijäämäinen euroa Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistoja koskevat arvioperusteet on huomioitu kunnanvaltuuston tekemien päätösten mukaisina. Suunnitelmapoistojen perusteiden muutos käsitellään kunnanvaltuustossa tammikuussa 2013.

20 18 4. RAHOITUSOSA Kunnan toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. (luvut ) TP 2011 TA 2012 Enn.2012 TA 2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 457 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS Kassavarat ,3 Kassavarat ,5 Rahavarojen muutos

21 19 Rahoituslaskelman tunnusluvut (luvut ) TP 2011 TA 2012 Enn.2012 TA 2013 TS2014 TS2015 Investointien tulorahoitus % 74,5 39,2 19,4 39,9 43,9 92,1 (100*vuosikate/(investointimenot rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 34,8 21,2 10,8 19,4 19,4 32,8 (100 x vuosikate) (Investointimenot rahoitusosuudet+antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 (Vuosikate + korkokulut) (korkokulut + lainanlyhennykset) Kassan riittävyys pv x kassavarat 31.12/kassasta maksut tilikaudella 4.1. Tulorahoitus Tulorahoitus käsittää tuloslaskelmasta saatavan vuosikatteen sekä mahdolliset satunnaiset erät ja pakollisten varausten muutokset Investoinnit Investointiosan kokonaisuus on talousarvio ja taloussuunnitelmavuosina seuraavan kaltainen. Taulukko: Investoinnit (1.000 ) TA 2013 TS 2014 TS Menot yhteensä 3 655, , , ,5 Tulot yhteensä 190,0 90,0 90,0 370,0 Netto yhteensä 3 465, , , ,5 Tarkemmin investointeja on käsitelty talousarviokirjan investointiosassa.

22 Pitkäaikaisten saamisten muutokset Antolainojen vähennykset ja lisäykset Antolainojen vähennyksiin tai lisäyksiin ei ole varauduttu Pitkäaikaisten saamisten lisäykset/vähennykset Pitkäaikaisten saamisten vähennyksenä ei ole jälkirahoitteisten hankkeiden valtionosuuksia.

23 Pääomarahoitus Pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys Lainakannan muuttuminen koostuu pitkäaikaisten lainojen lisäyksistä ja vähennyksistä. Lainakannan kehitys on edellä kuvatuilla lainojen vähennyksillä ja lisäyksillä seuraava. Lainakannan erittely (luvut ) TP 2011 TA 2012 Enn.2012 TA 2013 TS2014 TS2015 Lainakanta Nettomuutos Lainakanta Asukasluku Lainakanta, /asukas Lyhytaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisia lainoja ei ole huomioitu rahoitustarpeen kattamiseksi. Niitä käytetään tilivuoden aikana kassanhallinnassa, mutta niiden saldo tilivuosien vaihtuessa pyritään nollaamaan.

24 22 5. KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosiossa on aluksi esitetty yhteenveto toimielimien ja niiden tehtäväalueiden tuloista ja menoista. Käyttötalousosassa on toimielimittäin esitetty valtuuston hyväksymät määrärahat (menot) ja tuloarviot (tulot) sekä näiden erotuksena netto. Talousarviovuoden TA2013 määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Suunnitelmavuosien TS2014 ja TS2015 määrärahat ja tuloarviot ovat ohjeellisia. Historiatietoina esitetään vuoden 2011 tilinpäätöksen ja vuoden 2012 alkuperäisen talousarvion luvut. Kunnanvaltuustoa koskevassa osassa on esitetty valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet eli strategiset vuositavoitteet. Tulosalueittain on esitetty lautakuntiin nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tulostavoitteet sekä keskeiset painopistealueet ja tunnusluvut. Vain toimielimen yleisessä osassa esitetyt sitovat tavoitteet ovat sitovia toimielimeen nähden. Tulosalueiden kohdalla esitetyt painopistealueet, kehittämiskohteet ja tunnusluvut ovat operatiivisia tavoitteita ja indikaattoreita, joilla ei ole erityistä sitovuutta. Lisäksi tulosalueittain on esitetty kunnanhallitukseen/lautakuntiin nähden sitovat tulo ja menoperusteet sekä menoja, tuloja ja nettoa koskeva laskelma, jossa historiatietona on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksen ja vuoden 2012 talousarvion mukaiset luvut. Tämä laskelma sisältää myös taloussuunnitelmavuosien 2014 ja 2015 ohjeelliset luvut. Talousarviossa esitetty sitova tavoite sitoo valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavalla kuin määräraha. Taulukoissa on euromäärät ilmoitettu tuhansin euroin.

25 23 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2013 TA 2012, TA 2012, 10 Kunnanvaltuusto Tulot 0,1 0,0 0,0 0,0 Menot 57,9 53,7 57,4 57,1 3,4 6,3 % Toimintakate 57,8 53,7 57,4 57,1 3,4 6,3 % 20 Keskusvaalilautakunta Tulot 12,6 25,0 0,0 0,0 25,0 100,0 % Menot 11,7 30,4 0,1 0,1 30,3 99,7 % Toimintakate 0,9 5,4 0,1 0,1 5,3 98,1 % 30 Tarkastuslautakunta Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot 17,0 18,8 21,3 21,3 2,5 13,3 % Toimintakate 17,0 18,8 21,3 21,3 2,5 13,3 % 41 Kunnanhallitus Tulot 177,0 250,9 251,1 251,1 0,2 0,1 % Menot 458,9 436,7 437,9 433,1 3,6 0,8 % Toimintakate 281,8 185,8 186,8 182,0 3,8 2,0 % 430 Kunnanhallitus ja ylin johto Tulot 177,0 250,9 251,1 251,1 0,2 0,1 % Menot 417,5 394,6 409,7 404,9 10,3 2,6 % Toimintakate 240,5 143,7 158,6 153,8 10,1 7,0 % 440 Kuntien yhteistoiminta Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot 41,4 42,1 28,2 28,2 13,9 33,0 % Toimintakate 41,4 42,1 28,2 28,2 13,9 33,0 % 45 Hallinto ja sisäiset palvelut palvelukeskus Tulot 2 021, , , ,6 91,7 4,3 % Menot 2 700, , , ,6 70,9 2,5 % Toimintakate 679,6 676,8 724,3 656,0 20,8 3,1 % 450 Keskitetty hallinto Tulot 75,1 75,0 100,0 95,0 20,0 26,7 % Menot 302,6 312,3 361,3 347,3 35,0 11,2 % Toimintakate 227,5 237,3 261,3 252,3 15,0 6,3 %

26 24 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2012, TA 2013 LTK t 455 Hallinnon sisäiset palvelut Tulot 77,3 62,8 52,0 52,5 10,3 16,4 % Menot 555,8 546,7 538,6 538,5 8,2 1,5 % Toimintakate 478,6 483,9 486,6 486,0 2,1 0,4 % 466 Ruoka ja siivouspalvelut Tulot 1 866, , , ,1 82,0 4,1 % Menot 1 837, , , ,8 44,1 2,2 % Toimintakate 28,2 47,4 26,6 85,3 37,9 80,0 % 470 Kansainvälinen toiminta Tulot 2,7 0,0 0,0 0,0 Menot 4,3 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 % Toimintakate 1,7 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 % 48 Elinkeinot ja kehittäminen palvelukeskus Tulot 575,2 530,4 597,1 622,9 92,5 17,4 % Menot 1 910, , , ,2 68,8 3,4 % Toimintakate 1 335, , , ,3 23,7 1,6 % 480 Hallintopalvelut Tulot 6,5 0,0 0,0 0,0 Menot 476,3 510,5 543,6 542,9 32,4 6,3 % Toimintakate 469,8 510,5 543,6 542,9 32,4 6,3 % 482 Elinkeinojen kehittäminen Tulot 363,8 356,3 409,5 420,3 64,0 18,0 % Menot 981,0 990,4 995, ,3 44,9 4,5 % Toimintakate 617,2 634,1 586,0 615,0 19,1 3,0 % 490 Ympäristölautakunta Tulot 204,8 174,1 187,6 202,6 28,5 16,4 % Menot 453,3 521,5 523,6 513,0 8,5 1,6 % Toimintakate 248,5 347,4 336,0 310,4 37,0 10,7 %

27 25 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2012, TA 2013 LTK t 51 Perusturvalautakunta Tulot 1 634, , , ,7 216,9 13,1 % Menot , , , , ,0 6,5 % Toimintakate , , , , ,1 6,0 % 510 Hallintopalvelut Tulot 0,9 0,0 0,4 0,4 Menot 245,5 245,7 249,6 235,5 10,2 4,2 % Toimintakate 244,6 245,7 249,2 235,1 10,6 4,3 % 520 Sosiaalityö Tulot 285,9 300,7 287,7 309,1 8,4 2,8 % Menot 2 236, , , ,3 325,3 13,6 % Toimintakate 1 950, , , ,2 316,9 15,2 % 540 Vammaispalvelut Tulot 83,4 66,0 99,2 99,2 33,2 50,3 % Menot 2 460, , , ,3 27,0 1,0 % Toimintakate 2 377, , , ,1 60,2 2,3 % 550 Vanhustenhuolto Tulot 1 263, , , ,0 174,9 13,6 % Menot 4 919, , , ,5 277,4 5,6 % Toimintakate 3 655, , , ,5 102,5 2,8 % 570 Terveyspalvelut Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot , , , , ,5 7,2 % Toimintakate , , , , ,5 7,2 %

28 26 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2012, TA 2013 LTK t 61 Sivistyslautakunta Tulot 898, ,3 989, ,0 19,3 1,9 % Menot , , , ,7 527,5 3,6 % Toimintakate , , , ,7 546,8 4,0 % 610 Hallintopalvelut Tulot 66,5 91,7 103,2 103,2 11,5 12,5 % Menot 275,3 313,6 441,7 430,0 116,4 37,1 % Toimintakate 208,8 221,9 338,5 326,8 104,9 47,3 % 620 Varhaiskasvatus Tulot 374,3 429,3 434,0 434,0 4,7 1,1 % Menot 4 193, , , ,2 386,9 9,1 % Toimintakate 3 819, , , ,2 382,2 10,0 % 630 Peruskoulut Tulot 277,5 344,7 264,8 296,8 47,9 13,9 % Menot 8 027, , , ,5 46,6 0,6 % Toimintakate 7 749, , , ,7 1,3 0,0 % 670 Toisen asteen koulutus Tulot 0,5 0,2 0,0 0,0 0,2 100,0 % Menot 700,0 724,8 788,8 788,4 63,6 8,8 % Toimintakate 699,5 724,6 788,8 788,4 63,8 8,8 % 701 Kulttuuri ja museotoiminta Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot 12,9 13,0 12,9 12,9 0,1 0,8 % Toimintakate 12,9 13,0 12,9 12,9 0,1 0,8 % 731 Liikunta ja nuorisotoimi Tulot 51,2 48,5 49,2 49,2 0,7 1,4 % Menot 296,7 277,7 307,1 287,1 9,4 3,4 % Toimintakate 245,5 229,2 257,9 237,9 8,7 3,8 % 750 Kirjastotoimi Tulot 44,9 47,3 49,3 49,3 2,0 4,2 % Menot 491,2 505,2 513,4 513,3 8,1 1,6 % Toimintakate 446,3 457,9 464,1 464,0 6,1 1,3 % 760 Kansalaisopisto Tulot 84,0 78,6 88,5 88,5 9,9 12,6 % Menot 335,6 336,5 359,6 326,3 10,2 3,0 % Toimintakate 251,6 257,9 271,1 237,8 20,1 7,8 %

29 27 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2012, TA 2013 LTK t 81 Tekninen lautakunta Tulot 4 241, , , ,6 138,0 3,3 % Menot 5 098, , , ,1 190,5 3,7 % Toimintakate 856,3 935, ,2 987,5 52,5 5,6 % 810 Hallintopalvelut Tulot 246,2 250,8 257,4 256,9 6,1 2,4 % Menot 1 014, , , ,4 46,6 4,3 % Toimintakate 768,0 826,0 835,4 866,5 40,5 4,9 % 830 Yhteiskuntatekniset palvelut Tulot 421,4 398,2 422,5 426,5 28,3 7,1 % Menot 1 090, , , ,4 26,3 2,3 % Toimintakate 668,6 732,9 740,3 730,9 2,0 0,3 % 855 Vesihuoltolaitos Tulot 1 082, , , ,3 13,0 1,1 % Menot 904,4 811,4 904,2 886,2 74,8 9,2 % Toimintakate 178,0 419,9 264,1 332,1 87,8 20,9 % 870 Tilapalvelu Tulot 2 491, , , ,9 116,6 5,0 % Menot 2 089, , , ,1 42,8 2,0 % Toimintakate 402,4 204,0 246,4 277,8 73,8 36,2 % Kaikki yhteensä Tulot 9 560, , , ,9 495,0 5,0 % Menot , , , , ,7 4,9 % Toimintakate , , , , ,7 4,8 %

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. KUNTASTRATEGIA... 2 3. YLEISPERUSTELUT... 3 3.1. Valtion toimenpiteet ja kuntatalous valtion talousarvioesityksen mukaan... 3 3.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne... 3 3.1.2.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1 ORIVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017 2018

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017 2018 SISÄLLYS LIITTEET... 1 1. JOHDANTO... 1 2. KUNTASTRATEGIA... 2 3. YLEISPERUSTELUT... 3 3.1. Valtion toimenpiteet ja kuntatalous valtion talousarvioesityksen mukaan... 3 3.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot