Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014 2015"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO YLEISPERUSTELUT Valtion toimenpiteet ja kuntatalous valtion talousarvioesityksen mukaan Yleinen taloudellinen tilanne Kuntien menot vuosina Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvio Taloussuunnitelma Talousarvion ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset TULOSLASKELMA Toimintakate Toimintatulot Toimintamenot Käyttökate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Tilikauden tulos Suunnitelmapoistot RAHOITUSOSA Tulorahoitus Investoinnit Pitkäaikaisten saamisten muutokset Antolainojen vähennykset ja lisäykset Pitkäaikaisten saamisten lisäykset/vähennykset Pääomarahoitus Pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos KÄYTTÖTALOUSOSA INVESTOINTIOSA TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET LIITTEET 1 Tuloslaskelma 2013 päätililuokittain 2 Tuloslaskelma kunta yhteensä

3 1 1. JOHDANTO Kuntalain 65 :ssä on säädökset talousarviosta ja suunnitelmasta: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Taloussuunnitelma on tehty kolmeksi vuodeksi. Talousarvioon ja suunnitelmaan kaikki määrärahat ja tuloarviot on otettu bruttomääräisinä. Nettobudjetointiin ei ole toistaiseksi siirrytty millään tulosalueella. Talousarvio ja suunnitelma on käsitelty toimielimissä. Talousarvion tasapainotusvaiheessa on ollut tiedossa valtion tulo ja menoarvoesityksen pääpiirteittäinen vaikutus kunnallistalouteen valtioneuvoston eduskunnalle antaman esityksen pohjalta. Myös vuotta 2013 koskevat tuloratkaisut ovat olleet tiedossa ja ne on huomioitu talousarvioesityksessä. Kunta alan virka ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimuskauden pituus on 26 kuukautta. Sopimuksissa ovat mukana KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ sekä Tehy ry eli kunta ala kokonaisuudessaan. Kunta alan työ ja virkaehtosopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta raamisopimukseksi Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

4 2 2. YLEISPERUSTELUT 2.1. Valtion toimenpiteet ja kuntatalous valtion talousarvioesityksen mukaan Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös ensi vuodelle povataan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä näkymin vasta vuonna Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta talouteemme. Eurokriisin hoitaminen on keskeisessä asemassa taloudenkehityksen kääntämisessä kohti suotuisaa taloudellista kehitystä myös Suomessa. Viime aikoina laadituissa kokonaistaloudellisista kehitystä koskevissa ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä. Taloudellisen kasvun on kuitenkin yleisesti ennustettu hidastuvan viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Talouden ajautuminen taantumaan näyttääkin todennäköiseltä. Taloudellisen toimintaympäristön kehityksen ohella kansantaloutemme tulevaan kehitykseen vaikuttavat eurokriisin hoitamisen ohella Suomen omien talouspoliittisten toimenpiteitten onnistuminen. Valtiovarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräisestä vuotuisesta kasvusta tälle ja ensi vuodelle on prosentin luokkaa. Edessä on pitkä hitaan kasvun aika, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 3,5 %. Raamisopimuksen mukaiset palkkaratkaisut merkitsevät sitä, että ansiotason kohoaminen on vuonna 2013 hitaampaa kuin tänä vuonna. Valtiovarainministeriö ennustaa yleisen ansiotasoindeksin nousevan ensi vuonna 2,6 %. Arvonlisäveron korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä osana veropoliittisia toimenpiteitä kohottaa vuonna 2013 osaltaan kuluttajahintoja vuositasolla noin 0,6 0,7 prosenttiyksikköä. Kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan kuitenkin lievästi hidastuvan vuonna 2013 ja inflaatio jäänee alle 2,5 prosentin. Työllisyystilanne heikkeni vielä vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2011 edellisen vuoden tasosta puolisen prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %, mikä merkitsee, että työttömänä on tänä vuonna keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyys pysynee tänä vuonna 2012 viime vuoden tasolla ja työllisyysaste kohoaa jonkin verran työvoiman tarjonnan vähetessä. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna kuitenkin vain niukasti, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtiovarainministeriö arvioi 8,1 %. Vuonna 2011 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin neljä prosenttia. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat paria edellistä vuotta nopeammin eli kolmisen prosenttia. Yhteisöveron tilitykset lisääntyivät erityisen ripeästi, lähes 20 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät parisen prosenttia. Tilityksiä kertyi viime vuonna hieman yli 19 miljardia euroa. Vuonna 2012 kunnallisveron tilityksiä lisäävät lähinnä ansiotulojen lähes 4 prosentin arvioitu kasvu. Myös kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi tälle vuodelle 0,09 prosenttiyksikköä ja on 19,25. Tilityksiä pienentävät osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt muu

5 3 tokset, joista merkittävimmät ovat perusvähennyksen ja työtulovähennyksen muutokset. Tuloista tehtävät vähennykset kasvavat tänä vuonna yli seitsemän prosenttia. Työtulovähennyksen korotus vähentää myös kuntien tuloveron tuottoa tänä vuonna. Tänä vuonna kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 3,8 %. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhti hieman hidastuu ja on arvion mukaan 3,4 %. Kehysriihessä päätettiin luopua väliaikaisesti vuosina ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista. Kunnallisverotuksessa ansiotuloista tehtävien vähennyksien arvioidaan lisääntyvän noina vuosina vain vähän eli parisen prosenttia. Myös kunnallisverosta tehtävät vähennykset pysyvät suurin piirtein vuoden 2012 nimellisellä tasolla. Indeksien jäädytys kasvattaa osaltaan myös kunnallisveron tuottoa. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna 4,2 % tänä vuonna kertyviä tilityksiä enemmän. Työllisyystilanteen mahdollinen heikkeneminen ennustettua enemmän pienentäisi kuitenkin varsin optimistista arviota ensi vuoden tilitysten kasvusta. Talouskehityksen paraneminen parina viime vuonna heijastui myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero supistui vuonna 2009 merkittävästi, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kasvu jatkui voimakkaana myös viime vuonna. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi Hallitusohjelmassa päätettiin, että kuntien yhteisöveron jako osuutta jatketaan vuosina viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Yhteisöverokantaa alennettiin vuodesta 2012 alkaen puolellatoista prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin. Aleneminen kompensoitiin kunnille kuntaryhmän jako osuutta korottamalla. Vuonna 2012 jako osuus yhteisöveron tuotosta on 28,34 %. Ensi vuonna sovellettava jako osuus noussee tämän vuoden luvusta, mutta täsmällinen jako osuus on vielä päättämättä. Yritystoiminnan tukemiseksi esitetään erilaisia verokannusteita vuoden 2013 alusta. Nämä toimenpiteet vaikuttavat jakoosuuteen. Muutoksilla ei ole periaatteessa vaikutusta kuntien tilityksiin, koska väliaikaisesti voimassa olevat yhteisöjen verohuojennukset kompensoidaan kunnille. Yhteisöveron tuottoon liittyy paljon epävarmuutta lähinnä yleisen taloudellisen kehityksen johdosta, mutta myös kuntien jako osuutta koskevien päätösten vuoksi. Tämän hetkisessä arviossa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään vuonna 2012 yhteisöveroa kokonaisuudessaan noin 23 % vähemmän kuin vuonna Vielä vuosi sitten muutosarvio yhteisöveron tilityksistä oli kahdeksan prosentin supistuminen. Vuonna 2013 yhteisöveron tilitykset kunnille pysyvät näillä näkymin kuluvan vuoden tasolla. Vuonna 2012 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 1,3 miljardia euroa ja vuonna 2013 tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti.

6 4 Taulukko: Yleinen taloudellinen tilanne Vuosi 2010* 2011* 2012* 2013** Muutos % Tuotanto (määrä) 3,3 2,7 1,0 1,0 Ansiotaso 2,6 2,7 3,5 2,6 Inflaatio 1,2 3,4 2,6 2,4 % yksikköä Työttömyysaste 8,4 7,8 7,6 8,1 Verot/BKT 42,4 43,3 43,2 43,8 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä/bkt 2,8 0,9 1,7 1,2 Julkinen velka/bkt 48,6 49,1 53,0 54,9 Euribor 3 kk, % 0,8 1,4 0,6 1,9 10 vuoden korko, % 3,0 3,0 1,8 3,4 * Ennakkotieto ** Ennuste Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, syyskuu Kuntien menot vuosina Kunta alalla saavutettiin viime vuoden syksyllä neuvottelutulos virka ja työehtosopimuksista vuosille Niin sanottu raamisopimus tuli voimaan vuoden 2012 tammikuun alusta. Sopimus on voimassa 26 kuukautta ja sopimuskausi päättyy Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimusaloilla. Jatkossakin kuntatalouden palkanmaksuvara riippuu lähinnä yleisen talouskehityksen siivittämästä kuntien omien verotulojen kasvusta. Kunta alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 3,2 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma arvion. Kunta alan palkkasumma kasvanee hieman enemmän. Vuonna 2013 kunta alan ansiotasoindeksi kohonnee 2,3 %. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu vuonna 2013 jäänee ansiotason muutoksen tasolle.

7 5 Taulukko: Keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita. Vuosi Kuluttajahintaindeksi Palkansaajien ansiotasoindeksi Peruspalvelun hintai 2000= =100 Kaikki palkansaajat Kuntasektori 2000 = 100 vuosimuutos% vuosi vuosi vuosi Vuosi pisteluku pisteluku muutos% pisteluku muutos% pisteluku muutos% ,0 100,0 100,0 100, ,6 2,6 104,5 4,5 103,5 3,5 103,5 3, ,2 1,6 108,2 3,5 106,8 3,2 106,5 2, ,1 0,9 112,6 4,0 110,7 3,7 109,8 3, ,3 0,2 116,8 3,8 115,1 4,0 113,5 3, ,2 0,9 121,4 3,9 119,9 4,2 117,5 3, ,9 1,6 124,9 2,9 123,5 3,0 121,4 3, ,6 2,5 129,2 3,4 128,1 3,7 125,6 3, ,1 4,1 136,3 5,5 135,1 5,5 132,3 5, ,1 0,0 141,8 4,0 139,8 3,5 135,0 2, ,5 1,2 145,5 2,6 144,5 3,4 138,5 2,6 2011* 120,4 3,4 149,4 2,7 148,9 3,0 143,1 3,3 2012** 123,6 2,6 154,6 3,5 153,6 3,2 147,5 3,1 2013** 126,5 2,4 158,6 2,6 157,2 2,3 150,9 2,3 2014** 129,4 2,3 163,4 3,0 161,6 2,8 155,0 2,7 2015** 132,0 2,0 169,1 3,5 166,9 3,3 159,6 3,0 2016** 134,7 2,0 175,0 3,5 172,4 3,3 164,3 2,9 * Tässä taulukossa on vertailun helpottamiseksi käytetty muunnettuja indeksejä, joiden perusvuodeksi on merkitty 2000=100 Lähde: Tilastokeskus, ennusteet VM 2.2. Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvio Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut, että huolimatta tiukasta kuntataloudesta palvelu tarjonnalla ja tasolla pystytään vastaamaan kunnalle asetettuihin vaatimuksiin. Palvelutarjontaa ei ole olennaisesti leikattu, mutta investointeja on järjestelmällisesti siirretty alkamaan myöhemmin ja investointien toteutustapaa on harkittu uudelleen.

8 6 Vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät seuraavat henkilöstöresurssilisäykset: Kirkonkylän päiväkoti neliosastoiseksi lastenhoitaja lukien lastenhoitaja lukien Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri lukien (hoidettu työllisyysvaroin) Vanhustenhuolto hoitaja lukien hoitaja lukien Vuoden 2012 aikana on täytetty toimia, jotka olivat kustannuksissa vuonna 2012 vain osan vuotta mutta vuonna 2013 tulevat olemaan täysimääräisinä seuraavasti: sosiaaliohjaaja lukien 2 x lastentarhanopettaja/kirkon lukien kylän päiväkoti 2 ½ x lastenhoitaja/kirkonkylän pk lukien Kirkonkylän päiväkodin keittiö ja lukien siivoushenkilö laaja alainen erityisopettaja (Sivla) lukien Talousarviokaudella palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus vaihtelee sopimusaloittain. Lääkärisopimuksessa se on 1,3 %, opetusalalla 1,36 % sekä KVTES:n, teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla 1,46 %. Helmikuussa 2013 on myös sopimusalakohtainen järjestelyerä, joka pääsääntöisesti on paikallinen järjestelyerä. Opetusalalla ja lääkärisopimuksessa osa järjestelyerästä on käytetty keskitetysti. Palkankorotusten ja sivukulujen huomioimista kunnan taloussuunnittelussa on käsitelty tarkemmin kappaleessa Toimintamenot. Taulukko: Raamisopimuksen mukaiset korotukset eri aloilla vuonna 2013 Korotukset KVTES OVTES LS TS TTES Yleiskorotus 1,46 % 1,36 % 1,3 % 1,46 % 1,46 % Paikallinen järjestelyerä 0,6 % 0,3 % 0,2 % * 0,6 % 0,6 % Keskitetysti käytetty järjestelyerä 0,4 % 0,56 % * LS:ssä keskimääräinen vaikutus. Paikallisen järjestelyerän suuruus

9 7 Talousarvion keskeiset tasapainotukseen liittyvät tuloperusteet ovat seuraavat: tuloveroprosentti vuodelle 2013 on 20,50 % kiinteistöveroprosentit on vahvistettu seuraaviksi: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (vuonna ,85 %) vakituiset asuinrakennukset 0,43 % vapaa ajan rakennukset 1,00 % (vuonna ,85 %) voimalaitokset 1,10 % yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % rakentamattomille rakennuspaikoille 3,00 % * *(vuonna 2012 ei määritelty, joten käytännössä yl. kiint.veroprosentti) koiraveroa ei kanneta verojen tilityserien arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton veroennustekehikkoa valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton julkaiseman valtionosuuslaskurin avulla maksuja ja taksoja on tarkistettu hallintokunnissa vastaamaan kustannustason nousua Talousarvion tasapainotus Kunnan taseessa oli vuoden 2012 alkaessa ylijäämää aikaisemmilta tilikausilta euroa. Vuoden 2012 tulos näyttäisi tämän hetken arvioiden mukaan toteutuvan noin 1,0 M alijäämäisenä, joten taloussuunnitelmaa lähdetään tekemään arviolta 4,7 milj. euron taseylijäämällä. Kaikki taloussuunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä Taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnalle strategian, joka sisältää arvojen ja vision lisäksi koko valtuustokautta koskevia tavoitteita. Kunnan keskeiset hallintokunnat ovat työstäneet itselleen strategian vuosille Strategiatyön pohjaksi hallintokunta on täsmentänyt ja päivittänyt toiminta ajatuksensa. Hallintokunnan strategiaperustan muodostavat Hausjärvi visio ja hallintokunnan toiminta ajatus. Hallintokunnan strategia muodostaa keskeisimmän sisällöllisen lähtökohdan hallintokunnan 2013 talousarvio ja suunnitelmaehdotuksille. Hallintokuntaa koskevat strategiset painotukset näkyvät hallintokuntien ehdotuksissa. Taloussuunnitelmaa voidaan pitää toimialan strategiana Talousarvion ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Valtuusto päättää talousarvion määrärahojen lukumäärästä ja euromääräisestä tasosta.

10 8 Kunnan toiminta perustuu toimialoihin ja palvelukeskuksiin, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia tasoja. Toinen palvelukeskuksista sisältää myös ympäristölautakunnan. Käyttötalousosan sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty taulukossa kunkin toimielimen yleisen osan yhteydessä. Aiempaan poiketen valtuustotason sitovien tavoitteiden lisäksi on asetettu myös lautakuntiin nähden sitovia tavoitteita. Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty valtuustoa koskevassa talousarvion osassa. Konserniyhteisöjä koskevat toiminnalliset tavoitteet on esitetty erikseen talousarviokirjan lopussa. Sitova tavoite sitoo kunnanhallitusta, lautakuntia, palvelukeskuksia ja viranhaltijoita samalla tavoin kuin määräraha. Sitovat tavoitteet ovat tavalla tai toisella mitattavissa. Yhden määrärahan puitteissa voi olla yksi tai useampia sitovia toiminnallisia tavoitteita, mutta kahdella tai useammalla määrärahalla ei voi olla yhteisiä sitovia toiminnallisia tavoitteita. Tilinpäätökseen liittyvässä toimintakertomuksessa verrataan toteutunutta toimintaa valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin. Tulos ja vastuualueita koskevissa osissa on esitetty erilaisia tavoitteita, painopisteitä ja tunnuslukuja. Ne ovat luonteeltaan operatiivisia, eikä niillä ole sitovuutta toimielimiin nähden. Käyttötalousosan ja investointiosan sitovuus on seuraava: 1. Käyttötalousosan määrärahojen käytöstä ja tuloarvioiden toteutumisesta päättää toimielintasolla valtuusto. Määrärahojen käytöstä ja tuloarvioiden toteutumisesta tulosaluetasolla päättää asianomainen toimielin ottaen huomioon valtuuston talousarvion hyväksymät mahdolliset sitovat meno tai tuloperusteet, joilla poiketaan sitovuuden yleissäännöstä. 2. Valtuusto päättää investointien määrärahojen käytöstä ja tuloarvioiden toteutumisesta hankeryhmittäin lukuun ottamatta rakennusinvestointeja, jotka ovat sitovia hanketasolla. Valtuuston hankeryhmittäin päättämistä osista hanketasolla päättää tekninen lautakunta. 3. Valtuusto hyväksyy sitovasti myös seuraavat tuloslaskelmaosan määrärahat: korkomenot, muut rahoitusmenot ja satunnaiset kulut sekä rahoitusosasta antolainojen lisäykset, pitkäaikaisten lainojen vähennykset ja lyhytaikaisten lainojen vähennykset. Valtuusto hyväksyy sitovasti seuraavat tuloslaskelmaosan tuloarviot: verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot ja satunnaiset tulot sekä rahoitusosasta antolainojen vähennykset, pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja lyhytaikaisten lainojen lisäykset. Valtuusto hyväksyy talousarviossa sitovasti rahoitusosasta myös satunnaiset erät ja toimintapääoman muutoksen. 4. Investointiosan irtaimen määrärahan siirrosta käyttötalousosaan päättää kunnanhallitus. 5. Toimielimet eivät saa päättää käyttösuunnitelmissaan sisäisten erien käytöstä. 6. Kunnanhallitus voi tarvittaessa täsmentää näitä määräyksiä talousarvion täytäntöönpano ohjeissa.

11 9 Tilivelvolliset vuonna 2013 Hausjärven kunnan voimassa olevan hallintosäännön 30 :ssä todetaan tilivelvollisuudesta seuraavaa: Kunnanvaltuusto määrittää luottamustoimielimet, joiden jäsenet ovat tilivelvollisia ja tilivelvolliset viranhaltijat virkanimikkeen tarkkuudella voimassaolevien sääntöjen ja talousarviorakenteen perusteella. Tilivelvolliset päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä tai tehtävien tai virkanimikkeiden muuttuessa. Kuntalain tulkintateoksen (Harjula Prättälä 2007 s. 566) mukaan tilivelvollisten luettelon hyväksyminen kuuluu valtuustolle. Tilivelvollisten määritteleminen liittyy sisäisen valvonnan ketjun varmistamiseen. Tilivelvolliset on määriteltävä mm. siksi, että valtuuston vastuuvapauslausunto tilinpäätöksestä kohdistuu tilivelvollisiin. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi. Näin ollen tilivelvolliseen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja tilivelvolliselle voidaan myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 75 :n mukaisesti tilivelvollinen on kunnan toimielimen jäsen ja kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavissa vastuullisessa tehtävässä, kuten kunnanjohtaja ja tulosalueen vastaavat viranhaltijat. Viranhaltijoista tilivelvollisina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Tilivelvollisuus ei tuo esimerkiksi viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle hänen asemansa perusteella muutoinkin esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä päättävänä viranhaltijana. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvontavastuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta. Tilivelvolliset vuonna 2013 ovat seuraavat: Toimielin Tulosalue Keskusvaalilautakunnan toiminnot Tarkastuslautakunnan toiminnot Kunnanhallituksen alaiset toiminnot: Hallinto ja sisäiset palvelut palvelukeskus Elinkeinot ja kehittäminen palvelukeskus Ympäristölautakunnan alaiset toiminnot Perusturvalautakunnan alaiset toiminnot Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot Tekninen lautakunnan alaiset toiminnot (ml Vesilaitos) Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Kaavoituspäällikkö Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Investointiosa Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Rahoitusosa Kunnanjohtaja Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnan toimielinten jäsenet ovat kuntalain mukaisesti tilivelvollisia.

12 10 YLEISPERUSTELUT KÄYTTÖTALOUSOSA INVESTOINTIOSA TOIMIELIN A TOIMIELIN C TOIMIELIN B TOIMIELIN A TOIMIELIN C TOIMIELIN B Tehtävä 2 Tehtävä 1 Tavoitteet Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Hanke 2 Hanke 1 Menot Tulot Netto TULOSLASKELMAOSA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä RAHOITUSOSA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Tulorahoitus ja investoinnit netto Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen LIITTEET Kuva 1: Talousarvion rakenne Harjula, Prättälä: Kuntalaki

13 11 3. TULOSLASKELMA Suomen Kuntaliitto on uudistanut kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja suunnitelmaa koskevan suosituksensa keväällä Suositusta ei ole noudatettu sellaisenaan: niin sanottuja kohderahoitteisia talousarviosidonnisia tuottajia ei ole eritelty suosituksen mukaisesti. Tällaiseksi luokitellaan erityisesti vesihuoltolaitos. Vuoden 2013 talousarvio on siis laadittu aiemman Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja suunnitelman tuloslaskelmaosassa. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohta on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate/toimintajäämä, tilikauden tulos ja tilikauden yli tai alijäämä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei kuntalaki edellytä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi Tilikauden ylijäämä (alijäämä) voi talousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuonna olla yli tai alijäämäinen. Tilikauden tuloksen arvioinnissa on taloussuunnitelmalla keskeinen merkitys. Kunnanhallituksen tulee tehdä toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Lisäksi talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman tuloslaskelma. Historiatietona siinä on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöstä ja vuoden 2012 alkuperäistä talousarviota koskevat luvut. Sarake LTK2013 on hallintokuntien esitykset vuoden 2013 talousarvioksi. Sarake TA2013 on kunnanvaltuuston päätös vuoden 2013 talousarvioksi ja seuraavat sarakkeet ovat suunnitelmakauden kaksi viimeistä vuotta. Tuloslaskelman toimintatuloissa ja menoissa on eritelty sisäiset erät ja muut toimintatulot ja kulut. Tuloslaskelmataulukon jälkeen on esitetty tuloslaskelman kaavan mukaisessa järjestyksessä talousarvioon ja suunnitelmaan sisältyvien erien perustelut.

14 12 TULOSLASKELMA (luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 LTK TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot 9 560, , , , , ,3 Ulkoiset tuotot 5 403, , , , , ,9 Sisäiset tuotot 4 157, , , , , ,4 Valmistus omaan käyttöön 34,7 13,0 17,3 17,3 0,0 0,0 Toimintakulut , , , , , ,3 Ulkoiset tuotot , , , , , ,9 Sisäiset kulut 4 157, , , , , ,4 Toimintakate , , , , , ,0 Verotulot , , , , , ,0 Kunnallisvero , , , , , ,7 Yhteisövero 1 363, , , , , ,0 Kiinteistövero 1 156, , , , , ,3 Valtionosuudet , , , , , ,7 Rahoitustuotot ja kulut 469,8 590,0 560,0 560,0 700,0 700,0 Korkotuotot 26,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Muut rahoitustuotot 81,9 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Korkokulut 566,1 640,0 610,0 610,0 740,0 740,0 Muut rahoituskulut 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Vuosikate 2 254, , , , , ,7 Poistot ja arvonalentumiset 1 613, , , , , ,8 Suunnitelman mukaiset poistot 1 613, , , , , ,8 Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 640,9 0,0 667,9 588,9 810,3 18,1 Poistoeron muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Varausten muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden yli alijäämä 640,9 0,0 667,9 588,9 810,3 18,1 Yksityiskohtaisempi tuloslaskelma on liitteenä 1.

15 13 Tuloslaskelman tunnusluvut Tulolaskelman tunnusluvut TP2011 TA2012 TA2013 LTK TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot/toimintakulut 20,0 % 19,9 % 19,5 % 19,9 % 19,8 % 19,8 % Vuosikate/poistot 139,7 % 100,0 % 67,4 % 71,2 % 64,8 % 99,3 % Vuosikate /as Asukasmäärä Toimintakate Toimintakate muodostuu varsinaisen toiminnan toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksesta. Luku osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi veroilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2012 talousarvioon verrattuna toimintakate heikkenee noin euroa eli 4,8 % Toimintatulot Toimintatulot vastaavat entistä käyttötulojen käsitettä. Sisäiset ja ulkoiset erät on budjetoitu erikseen. Vuoden 2012 talousarvioon nähden toimintatulot ovat euroa eli 5,0 % suuremmat Toimintamenot Toimintamenot vastaavat entistä käyttömenojen käsitettä. Kokonaisuutena toimintamenot ovat euroa (4,9 %) vuoden talousarviota suuremmat. Eri menolajien merkittävimmät perustelut ovat seuraavat: Henkilöstömenot Vakituisen henkilöstön palkat on laskettu käytössä olevan Budnetti3 ohjelman palkkasuunnittelu osion kautta henkilöittäin. Pohjana ovat toukokuun 2012, joihin on laskettu arvio vuoden 2013 palkankorotukseksi OVTES alalla 1,70 % ja 2,01 % muiden henkilöstöryhmien osalta siten kuin ne tulisivat voimaan Henkilösivukulujen laskennassa on käytetty seuraavia sivukuluprosentteja, jotka perustuvat osin arvioon: KuEL maksu 16,55 %, VaEL 21,00 %, sairausvakuutusmaksu 2,27 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,5 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,84 %. Tämän lisäksi talousarvioon on varattu eläkemenoperusteisiin KuELmaksuihin n euroa (kuluvana vuonna euroa) ja varhe maksuihin euroa (kuluvana vuonna euroa). Suurin osa ( euroa) varhe maksuvarauksesta koskee yhteisvastuullista varhemaksua, mutta kunnan oman varhe maksun varaus on enemmän kuin kaksinkertaistunut. Palkka ja palkkiomenot kasvavat 3,6 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Henkilöstömenojen kasvu vuoden 2012 talousarvioon nähden on euroa eli 3,5 %. Vuoden 2012 henkilöstömenojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksuosuudet kuntayhtymille Kuntayhtymien osuudet sisältyvät asiakaspalveluiden ostoihin. Näihin on varattu määrärahat kuntayhtymistä saatujen ilmoitusten perusteella tai toimielinten/viranhaltijoiden arvioihin perustuen. Terveyskeskuksen kuntayhtymälle on varattu euroa (kuluvana vuonna euroa). Kokonaiskasvua kuntayhtymän osuudessa on vuoden 2012 talousarvioon nähden 6,9 %. Erikoissairaanhoidon maksuihin varaus on

16 euroa (kuluvana vuonna euroa), jossa kasvu vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon on 7,1 %. Lisäksi eläkemenoperusteisiin KuEl maksuihin on varattu yhteensä euroa (kuluvana vuonna euroa). Terveydenhoitomenojen kokonaiskasvu on kaikkiaan eli 7,2 %. Sisäiset erät Sisäisissä erissä ovat tilapalvelun, ruokahuollon ja siivoushuollon sekä hallinnon sisäiset laskutukset muilta hallintokunnilta. Toimintatuloissa ja menoissa on sisäisiä eriä n euroa. Suunnitelmakausi Suunnitelmavuosille on varattu ulkoisiin toimintamenoihin kasvua 2,5 % vuodessa. Kasvu on äärimmäisen niukka ja edellyttää erittäin tiukkaa menolisäysten harkintaa Käyttökate Käyttökate saadaan lisäämällä toimintakatteeseen verotulot ja valtionosuudet. Vuoden 2013 käyttökatteeksi jää euroa. Vuoden 2012 käyttökatteeseen verrattuna käyttökate on euroa pienempi Verotulot Kunnallisvero Hallituksen budjettiriihen ansiotulojen verotukseen liittyvät päätökset noudattavat pitkälti viime kevään budjettikehyksen päätöksiä tai aiemmin tehtyjä linjauksia. Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 17,6 miljardia euroa vuodelle 2013, joka on noin 4,2 prosenttia enemmän kuin vuonna Kunnallisveron kehitys riippuu veropohjan eli veronalaisten ansiotulojen kehityksestä sekä veroperusteiden muutoksista. Ansiotuloverotuksen veroperusteisiin tehdään mittaluokaltaan hyvin maltillisia muutoksia vuonna Osana valtiontalouden sopeutustoimia hallitus on päättänyt jättää tekemättä vuosina inflaatiokehitystä tai ansiotason nousua vastaavat tarkistukset ansiotuloveroperusteisiin. Myös perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan noin 30 eurolla ja työtulovähennyksen enimmäismäärää n. 25 eurolla. Lisäksi työtulovähennyk sen kertymäprosenttia korotettaisiin 0,2 prosenttiyksikköä 7,3 %:iin. Näiden vähennysten korotukset alentavat kunnallisveron tuottoa yhteensä n. 30 milj. eurolla. Lisäksi on esitetty tehtäväksi muutoksia, jotka jossain määrin lisäävät kunnallisverotuottoa vuonna Asuntolainan korkovähennyksen alentaminen edelleen 5 prosenttiyksiköl lä kasvattaa kunnallisverotuottoa arvioiden mukaan noin 12 milj. euroa. Kilometrikorvausten verovapaa osuuden alenta minen kasvattaisi kunnallisveron tuottoa noin 6 milj. euroa vuonna Yhteensä edellä mainittu veroperustemuutokset vuodelle 2013 alentavat kunnallisveron tuottoa yht. 12 milj. euroa, joka esitetään kompensoitavan peruspalvelun valtionosuu teen. Näin veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntien kokonaistuloihin

17 15 Yhteisövero Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tuloskehitys että kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Kuntien yhteisöveron jako osuuden 5 prosenttiyksikön määräaikainen korotus jatkuu vuosina Yhteisövero tuottoa lisääviä veroperustemuutoksia ovat yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen sekä kilometrikorvauksien verovapaan määrän alentaminen. Vuoden 2012 kuntien yhteisöveron jako osuuteen vaikuttavat lisäksi vuonna 2013 tuleva yritysten Yle vero, joka maksetaan ja tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle yhteisöveron yhteydessä ja siten se laskee kuntien jako osuutta yhteisöverotuottoon. Yhteisöveron perusteisiin liittyvillä muutosesityksillä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntein yhteisöverotuottoon, sillä muutokset kompensoidaan kunnille nostamalla kuntien osuutta yhteisöverotuotosta. Kiinteistövero Valtiovarainministeriö on käynnistänyt yhdessä Suomen Kuntaliiton ja Verohallinnon kanssa hankkeen, jossa selvitetään kiinteistöverotuksen uudistamistarpeita. Mahdolliset toimenpide ehdotukset voivat vaikuttaa jo vuoden 2013 kiinteistöveron tilityksiin. Hausjärven kunnan verotulot vuonna 2013 ja suunnitelmakaudella Talousarvioesityksessä verotulojen määräksi on arvioitu euroa, mikä on 6,1 % korkeampi kuin vuoden 2012 talousarvion mukaiset verotulot. Kunnallisveron ennakoitu kasvu perustuu erityisesti korkeampaan tuloveroprosenttiin sekä suurempaan palkkasummaan, joka puolestaan johtuu palkankorotuksista ja asukasluvun kasvusta. Hausjärven kunnan veroprosentteihin on tehty muutoksia vuodelle Tuloveroprosentti on valtuuston päätöksellä vahvistettu 20,50 %:ksi, kun vuonna 2012 prosentti oli 20,00. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavan suuruiset: vakituinen asuinrakennus 0,43 % yleinen kiinteistöveroprosentti ja kesäasunnot 1,00 (vuonna ,85 %) voimalaitokset 1,10 % yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %* *(vuonna 2012 ei määritelty, joten peritty yleinen kiint.veroprosentti)

18 16 Verotulojen tilitykset vuosina ja arviot vuosille ovat verohallinnon laatiman veroennustekehikon mukaan seuraavat Taulukko: Verotulojen tilitykset ja arviot vuosille *arvio vuosi kunn.vero mu % yht.vero mu % kiint.vero yhteensä mu % ,0 7, ,0 17,5 842, ,0 8, ,0 9, ,0 5,8 899, ,0 9, ,5 6,3 978,3 26,3 957, ,9 4, ,8 0, ,5 16, , ,2 0, ,2 4, ,2 20, , ,1 4,6 2012* ,0 3, ,0 9, , ,0 2,8 2013* ,1 6, ,7 10, , ,1 6,1 2014* ,7 4, ,0 0, , ,0 4,0 2015* ,7 6, ,0 6, , ,0 6,2 Lähde: Kunnan omat arviot ja Verohallinnon veroennustekehikko työkalu Valtionosuudet Valtionosuudet vuodelle 2013 on laskettu käytössä olleiden laskentaohjeiden ja arviotietojen perusteella. Valtionosuuksien määräksi vuodelle 2013 on arvioitu euroa, euroa vuodelle 2014 ja euroa vuodelle Vuoden 2013 valtionosuusarviossa on vähennystä vuodelle 2012 arvioituun määrään on 0,3 milj. (1,9 %). Valtionosuudet on laskettu Kuntaliiton tämänhetkisten ohjeiden mukaisesti, mutta valtionosuuksien lopullinen määrää tarkentuu vasta joulukuussa. Valtionosuudet siis vähenevät absoluuttisesti. Tämä johtuu erityisesti Suomen hallituksen päätös vuoden 2013 valtionosuusrahoitukseen kohdistuvasta 125 milj. :n lisäleikkauksesta, joka merkitsee kunnan omarahoituksen kasvua noin 23 eurolla asukasta kohden. Lisäksi opetus ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuonna Indeksikorotuksen maksamatta jättämisen vuoksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaista valtionosuusrahoitusta myönnetään kunnille 68,3 milj. vähemmän, mistä kuntien osuus on noin 50 milj..

19 17 Taulukko: Hausjärven kunnan valtionosuudet ja talousarviosummat yleinen sos.ja terv. huolto op. ja kulttuuri järj. muut. tasaus YHT Mu % , , , ,0 14, , , , ,0 8,2 peruspalvelut op. ja verotulot kulttuuri järj. muut. tasaus YHT Mu % , , ,7 26, ,3 7, , , ,3 26, ,5 4,4 2012* , , ,1 26, ,9 1,6 2013* , , ,6 0, ,2 1,9 2014* , , ,6 0, ,0 0,1 2015* , , ,6 0, ,7 0,4 *arvio Lähde: Kunnan kirjanpito ja kunnan arvio, jonka muodostamisessa käytetty apuna Kuntaliiton valtionosuuslaskuria ja laskelmia 3.3. Vuosikate Vuosikate saadaan lisäämällä käyttökatteeseen korkotulot ja muut mahdolliset rahoitustulot ja vähentämällä siitä korkokulut ja muut rahoituskulut. Näitä eriä kutsutaan yhteisnimellä rahoitustulot ja menot. Vuoden 2013 vuosikate on euroa, eli noin euroa pienempi kuin vuoden 2012 talousarviossa. Vuoden 2014 vuosikate on noin euroa ja vuoden 2015 vuosikate noin euroa. 3.4 Tilikauden tulos Tilikauden tulokseen päädytään vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot ja lisäämällä ja vähentämällä siitä satunnaiset tulot ja menot. Vuonna 2013 tilikauden tulos on alijäämäinen , vuonna 2014 alijäämäinen euroa ja vuonna 2015 alijäämäinen euroa Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistoja koskevat arvioperusteet on huomioitu kunnanvaltuuston tekemien päätösten mukaisina. Suunnitelmapoistojen perusteiden muutos käsitellään kunnanvaltuustossa tammikuussa 2013.

20 18 4. RAHOITUSOSA Kunnan toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. (luvut ) TP 2011 TA 2012 Enn.2012 TA 2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 457 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS Kassavarat ,3 Kassavarat ,5 Rahavarojen muutos

21 19 Rahoituslaskelman tunnusluvut (luvut ) TP 2011 TA 2012 Enn.2012 TA 2013 TS2014 TS2015 Investointien tulorahoitus % 74,5 39,2 19,4 39,9 43,9 92,1 (100*vuosikate/(investointimenot rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 34,8 21,2 10,8 19,4 19,4 32,8 (100 x vuosikate) (Investointimenot rahoitusosuudet+antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 (Vuosikate + korkokulut) (korkokulut + lainanlyhennykset) Kassan riittävyys pv x kassavarat 31.12/kassasta maksut tilikaudella 4.1. Tulorahoitus Tulorahoitus käsittää tuloslaskelmasta saatavan vuosikatteen sekä mahdolliset satunnaiset erät ja pakollisten varausten muutokset Investoinnit Investointiosan kokonaisuus on talousarvio ja taloussuunnitelmavuosina seuraavan kaltainen. Taulukko: Investoinnit (1.000 ) TA 2013 TS 2014 TS Menot yhteensä 3 655, , , ,5 Tulot yhteensä 190,0 90,0 90,0 370,0 Netto yhteensä 3 465, , , ,5 Tarkemmin investointeja on käsitelty talousarviokirjan investointiosassa.

22 Pitkäaikaisten saamisten muutokset Antolainojen vähennykset ja lisäykset Antolainojen vähennyksiin tai lisäyksiin ei ole varauduttu Pitkäaikaisten saamisten lisäykset/vähennykset Pitkäaikaisten saamisten vähennyksenä ei ole jälkirahoitteisten hankkeiden valtionosuuksia.

23 Pääomarahoitus Pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys Lainakannan muuttuminen koostuu pitkäaikaisten lainojen lisäyksistä ja vähennyksistä. Lainakannan kehitys on edellä kuvatuilla lainojen vähennyksillä ja lisäyksillä seuraava. Lainakannan erittely (luvut ) TP 2011 TA 2012 Enn.2012 TA 2013 TS2014 TS2015 Lainakanta Nettomuutos Lainakanta Asukasluku Lainakanta, /asukas Lyhytaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisia lainoja ei ole huomioitu rahoitustarpeen kattamiseksi. Niitä käytetään tilivuoden aikana kassanhallinnassa, mutta niiden saldo tilivuosien vaihtuessa pyritään nollaamaan.

24 22 5. KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosiossa on aluksi esitetty yhteenveto toimielimien ja niiden tehtäväalueiden tuloista ja menoista. Käyttötalousosassa on toimielimittäin esitetty valtuuston hyväksymät määrärahat (menot) ja tuloarviot (tulot) sekä näiden erotuksena netto. Talousarviovuoden TA2013 määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Suunnitelmavuosien TS2014 ja TS2015 määrärahat ja tuloarviot ovat ohjeellisia. Historiatietoina esitetään vuoden 2011 tilinpäätöksen ja vuoden 2012 alkuperäisen talousarvion luvut. Kunnanvaltuustoa koskevassa osassa on esitetty valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet eli strategiset vuositavoitteet. Tulosalueittain on esitetty lautakuntiin nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tulostavoitteet sekä keskeiset painopistealueet ja tunnusluvut. Vain toimielimen yleisessä osassa esitetyt sitovat tavoitteet ovat sitovia toimielimeen nähden. Tulosalueiden kohdalla esitetyt painopistealueet, kehittämiskohteet ja tunnusluvut ovat operatiivisia tavoitteita ja indikaattoreita, joilla ei ole erityistä sitovuutta. Lisäksi tulosalueittain on esitetty kunnanhallitukseen/lautakuntiin nähden sitovat tulo ja menoperusteet sekä menoja, tuloja ja nettoa koskeva laskelma, jossa historiatietona on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksen ja vuoden 2012 talousarvion mukaiset luvut. Tämä laskelma sisältää myös taloussuunnitelmavuosien 2014 ja 2015 ohjeelliset luvut. Talousarviossa esitetty sitova tavoite sitoo valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavalla kuin määräraha. Taulukoissa on euromäärät ilmoitettu tuhansin euroin.

25 23 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2013 TA 2012, TA 2012, 10 Kunnanvaltuusto Tulot 0,1 0,0 0,0 0,0 Menot 57,9 53,7 57,4 57,1 3,4 6,3 % Toimintakate 57,8 53,7 57,4 57,1 3,4 6,3 % 20 Keskusvaalilautakunta Tulot 12,6 25,0 0,0 0,0 25,0 100,0 % Menot 11,7 30,4 0,1 0,1 30,3 99,7 % Toimintakate 0,9 5,4 0,1 0,1 5,3 98,1 % 30 Tarkastuslautakunta Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot 17,0 18,8 21,3 21,3 2,5 13,3 % Toimintakate 17,0 18,8 21,3 21,3 2,5 13,3 % 41 Kunnanhallitus Tulot 177,0 250,9 251,1 251,1 0,2 0,1 % Menot 458,9 436,7 437,9 433,1 3,6 0,8 % Toimintakate 281,8 185,8 186,8 182,0 3,8 2,0 % 430 Kunnanhallitus ja ylin johto Tulot 177,0 250,9 251,1 251,1 0,2 0,1 % Menot 417,5 394,6 409,7 404,9 10,3 2,6 % Toimintakate 240,5 143,7 158,6 153,8 10,1 7,0 % 440 Kuntien yhteistoiminta Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot 41,4 42,1 28,2 28,2 13,9 33,0 % Toimintakate 41,4 42,1 28,2 28,2 13,9 33,0 % 45 Hallinto ja sisäiset palvelut palvelukeskus Tulot 2 021, , , ,6 91,7 4,3 % Menot 2 700, , , ,6 70,9 2,5 % Toimintakate 679,6 676,8 724,3 656,0 20,8 3,1 % 450 Keskitetty hallinto Tulot 75,1 75,0 100,0 95,0 20,0 26,7 % Menot 302,6 312,3 361,3 347,3 35,0 11,2 % Toimintakate 227,5 237,3 261,3 252,3 15,0 6,3 %

26 24 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2012, TA 2013 LTK t 455 Hallinnon sisäiset palvelut Tulot 77,3 62,8 52,0 52,5 10,3 16,4 % Menot 555,8 546,7 538,6 538,5 8,2 1,5 % Toimintakate 478,6 483,9 486,6 486,0 2,1 0,4 % 466 Ruoka ja siivouspalvelut Tulot 1 866, , , ,1 82,0 4,1 % Menot 1 837, , , ,8 44,1 2,2 % Toimintakate 28,2 47,4 26,6 85,3 37,9 80,0 % 470 Kansainvälinen toiminta Tulot 2,7 0,0 0,0 0,0 Menot 4,3 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 % Toimintakate 1,7 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 % 48 Elinkeinot ja kehittäminen palvelukeskus Tulot 575,2 530,4 597,1 622,9 92,5 17,4 % Menot 1 910, , , ,2 68,8 3,4 % Toimintakate 1 335, , , ,3 23,7 1,6 % 480 Hallintopalvelut Tulot 6,5 0,0 0,0 0,0 Menot 476,3 510,5 543,6 542,9 32,4 6,3 % Toimintakate 469,8 510,5 543,6 542,9 32,4 6,3 % 482 Elinkeinojen kehittäminen Tulot 363,8 356,3 409,5 420,3 64,0 18,0 % Menot 981,0 990,4 995, ,3 44,9 4,5 % Toimintakate 617,2 634,1 586,0 615,0 19,1 3,0 % 490 Ympäristölautakunta Tulot 204,8 174,1 187,6 202,6 28,5 16,4 % Menot 453,3 521,5 523,6 513,0 8,5 1,6 % Toimintakate 248,5 347,4 336,0 310,4 37,0 10,7 %

27 25 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2012, TA 2013 LTK t 51 Perusturvalautakunta Tulot 1 634, , , ,7 216,9 13,1 % Menot , , , , ,0 6,5 % Toimintakate , , , , ,1 6,0 % 510 Hallintopalvelut Tulot 0,9 0,0 0,4 0,4 Menot 245,5 245,7 249,6 235,5 10,2 4,2 % Toimintakate 244,6 245,7 249,2 235,1 10,6 4,3 % 520 Sosiaalityö Tulot 285,9 300,7 287,7 309,1 8,4 2,8 % Menot 2 236, , , ,3 325,3 13,6 % Toimintakate 1 950, , , ,2 316,9 15,2 % 540 Vammaispalvelut Tulot 83,4 66,0 99,2 99,2 33,2 50,3 % Menot 2 460, , , ,3 27,0 1,0 % Toimintakate 2 377, , , ,1 60,2 2,3 % 550 Vanhustenhuolto Tulot 1 263, , , ,0 174,9 13,6 % Menot 4 919, , , ,5 277,4 5,6 % Toimintakate 3 655, , , ,5 102,5 2,8 % 570 Terveyspalvelut Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot , , , , ,5 7,2 % Toimintakate , , , , ,5 7,2 %

28 26 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2012, TA 2013 LTK t 61 Sivistyslautakunta Tulot 898, ,3 989, ,0 19,3 1,9 % Menot , , , ,7 527,5 3,6 % Toimintakate , , , ,7 546,8 4,0 % 610 Hallintopalvelut Tulot 66,5 91,7 103,2 103,2 11,5 12,5 % Menot 275,3 313,6 441,7 430,0 116,4 37,1 % Toimintakate 208,8 221,9 338,5 326,8 104,9 47,3 % 620 Varhaiskasvatus Tulot 374,3 429,3 434,0 434,0 4,7 1,1 % Menot 4 193, , , ,2 386,9 9,1 % Toimintakate 3 819, , , ,2 382,2 10,0 % 630 Peruskoulut Tulot 277,5 344,7 264,8 296,8 47,9 13,9 % Menot 8 027, , , ,5 46,6 0,6 % Toimintakate 7 749, , , ,7 1,3 0,0 % 670 Toisen asteen koulutus Tulot 0,5 0,2 0,0 0,0 0,2 100,0 % Menot 700,0 724,8 788,8 788,4 63,6 8,8 % Toimintakate 699,5 724,6 788,8 788,4 63,8 8,8 % 701 Kulttuuri ja museotoiminta Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot 12,9 13,0 12,9 12,9 0,1 0,8 % Toimintakate 12,9 13,0 12,9 12,9 0,1 0,8 % 731 Liikunta ja nuorisotoimi Tulot 51,2 48,5 49,2 49,2 0,7 1,4 % Menot 296,7 277,7 307,1 287,1 9,4 3,4 % Toimintakate 245,5 229,2 257,9 237,9 8,7 3,8 % 750 Kirjastotoimi Tulot 44,9 47,3 49,3 49,3 2,0 4,2 % Menot 491,2 505,2 513,4 513,3 8,1 1,6 % Toimintakate 446,3 457,9 464,1 464,0 6,1 1,3 % 760 Kansalaisopisto Tulot 84,0 78,6 88,5 88,5 9,9 12,6 % Menot 335,6 336,5 359,6 326,3 10,2 3,0 % Toimintakate 251,6 257,9 271,1 237,8 20,1 7,8 %

29 27 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO TA 2013/ (sis. sisäiset erät, luvut ) TP2011 TA2012 TA2013 TA 2012, TA 2013 LTK t 81 Tekninen lautakunta Tulot 4 241, , , ,6 138,0 3,3 % Menot 5 098, , , ,1 190,5 3,7 % Toimintakate 856,3 935, ,2 987,5 52,5 5,6 % 810 Hallintopalvelut Tulot 246,2 250,8 257,4 256,9 6,1 2,4 % Menot 1 014, , , ,4 46,6 4,3 % Toimintakate 768,0 826,0 835,4 866,5 40,5 4,9 % 830 Yhteiskuntatekniset palvelut Tulot 421,4 398,2 422,5 426,5 28,3 7,1 % Menot 1 090, , , ,4 26,3 2,3 % Toimintakate 668,6 732,9 740,3 730,9 2,0 0,3 % 855 Vesihuoltolaitos Tulot 1 082, , , ,3 13,0 1,1 % Menot 904,4 811,4 904,2 886,2 74,8 9,2 % Toimintakate 178,0 419,9 264,1 332,1 87,8 20,9 % 870 Tilapalvelu Tulot 2 491, , , ,9 116,6 5,0 % Menot 2 089, , , ,1 42,8 2,0 % Toimintakate 402,4 204,0 246,4 277,8 73,8 36,2 % Kaikki yhteensä Tulot 9 560, , , ,9 495,0 5,0 % Menot , , , , ,7 4,9 % Toimintakate , , , , ,7 4,8 %

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallituksen ehdotus 31.10.2017 TP16 TA17* TA17** TE18

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 44 TULOSSUUNNITELMA 45 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot