HALLINTOSÄÄNTÖ MUSTASAAREN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ MUSTASAAREN KUNTA"

Transkriptio

1 MUSTASAAREN KUNTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA TULEE VOIMAAN

2 MUSTASAAREN KUNNAN Sivu SISÄLLYS 1 LUKU I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 5 2 Kaksikielisyys kunnan toiminnassa 5 3 Tiedottaminen 5 4 Kunnan asukkaiden aloitteet 6 5 Asiakirjojen luovuttaminen 6 6 Asiakirjoista perittävät maksut 6 7 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 6 LUKU II ORGANISAATIO 8 Luottamuselimet 7 9 Henkilöstöorganisaatio 8 10 Henkilöstöorganisaation tehtävät Konsernipalvelut Sivistyspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut 9 11 Kunnan johtoryhmä 9 12 Henkilöstöorganisaation sisäinen yhteistyö 9 13 Yhteistyötoimikunta Työsuojelutoimikunta 10 LUKU III TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖSVALTA Kunnanhallitus ja sen jaostot 15 Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallituksen toimiala ja tehtävät Kunnanhallituksen päätösvalta Esittely Sihteeri Viranhaltijan päätösvalta 12 Henkilöstöjaosto 21 Kokoonpano ja toimikausi Henkilöstöjaoston toimiala ja tehtävät Henkilöstöjaoston päätösvalta Esittely Sihteeri 14 Kehittämisjaosto 26 Kokoonpano ja toimikausi Kehittämisjaoston toimiala ja tehtävät Kehittämisjaoston päätösvalta Esittely Sihteeri 15 1

3 Kunnanjohtaja 31 Kelpoisuusvaatimukset Sijainen Päätösvalta 15 Lautakunnat ja niiden jaostot sekä neuvostot 34 Toimivalta Lautakuntien ja neuvostojen kokoonpano Kaikille lautakunnille yhteiset tehtävät Kaikille lautakunnille yhteinen päätösvalta Viranhaltijoiden yleinen päätösvalta Esittely Sihteeri 18 Sivistyslautakunta 41 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät Päätösvalta Esittely 18 Sivistyslautakunnan jaostot 45 Kokoonpano ja valinta Tehtävät ja päätösvalta Esittely 19 Koulujen johtokunnat 48 Kokoonpano ja valinta Johtokuntien tehtävät Esittely ja läsnäolo-oikeus Muu edustus 20 Rakennuslautakunta 52 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät Päätösvalta Viranhaltijan päätösvalta Esittely 21 Keskusvaalilautakunta 57 Kokoonpano Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Esittely 22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 60 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät Päätösvalta Esittely 22 Valvontalautakunta 64 Kokoonpano, toimiala, tehtävät ja päätösvalta 23 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta 65 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät Päätösvalta 24 2

4 68 Esittely 25 Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jaostot Tiejaosto 69 Kokoonpano ja valinta Jaoston tehtävät Esittely 25 Siivous- ja ruokapalvelujaosto 72 Kokoonpano ja valinta Jaoston toimiala ja tehtävät Jaoston päätösvalta Esittely 26 Sosiaalilautakunta 76 Kokoonpano Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Esittely 26 Hoivalautakunta 79 Kokoonpano, toimiala, tehtävät ja päätösvalta Neuvostoille yhteiset määräykset 27 Vammaisneuvosto 81 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät 27 Elinkeinoneuvosto 83 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät 28 Vanhusneuvosto 85 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät 28 Nuorisovaltuusto 87 Kokoonpano, toiminta ja tehtävät 28 LUKU IV HENKILÖSTÖASIAT 88 Luvun määräysten soveltaminen Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsopimussuhteeksi Viran haettavaksi julistaminen Viran kelpoisuusvaatimukset Viranhaltijavalinnat Työsopimukset Määräaikaisten viranhaltijoiden ottaminen Koeaika Päätösvalta palkka-asioissa Virkasuhteen muutokset Eron myöntäminen, irtisanominen ja lomauttaminen Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Kirjallinen varoitus, suullinen tai kirjallinen huomautus 32 3

5 102 Viranhaltijan/työntekijän tehtävänkuvaus Päätösvalta henkilöstöasioissa 33 LUKU V KUNNAN TALOUS 104 Talousarvio Tilivelvolliset ja tehtäväaluevastaavat Poistosuunnitelma 34 LUKU VI KOKOUSMENETTELY 107 Soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Asioiden valmistelu Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus kunnan muissa toimielimissä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 38 LUKU VII HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 122 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 39 Tarkastuslautakunta 123 Kokoonpano Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus 40 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 129 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät Vastuunjako Konserniyhteisöt ja konsernijohto 41 MUUT MÄÄRÄYKSET 133 Voimaantulo 42 PERUSTELUT 43 4

6 MUSTASAAREN KUNNAN Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan LUKU I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tämä hallintosääntö on laadittu kuntalain 50. :n mukaisesti. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä Mustasaaren kunnan hallinto-organisaatiosta, tehtävänjaosta ja toimivallan jaosta, kunnan päätöksenteosta, toimivallasta henkilöstöasioissa, kunnan taloudenhoidosta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä kokousmenettelystä. Hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena seuraaviin johtosääntöihin nähden: valtuuston työjärjestys palkkiosääntö seudullisen valvontalautakunnan johtosääntö hoivalautakunnan johtosääntö kielisääntö. 2 Kaksikielisyys kunnan toiminnassa Kunnan hallinnossa ja toiminnassa otetaan tasapuolisesti huomioon ruotsinkielisen ja suomenkielisen kieliryhmän tarpeet. Kunnan palvelut järjestetään niin, että asukkaita ja asiakkaita pystytään palvelemaan maan virallisilla kielillä kaikilla kunnan tehtäväalueilla. Valtuuston hyväksymässä kielisitoumuksessa on tarkempia ohjeita palvelujen antamisesta ruotsiksi ja suomeksi. Kielisäännössä määritellään Mustasaaren kunnan henkilöstön kielitaitovaatimukset. Kielisitoumuksessa mainitaan, että esityslistat, pöytäkirjat, liitteet ja muut asiakirjat laaditaan ruotsiksi, sekä mitkä niistä käännetään suomeksi. 3 Tiedottaminen Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavasta kunnan henkilöstöstä. 5

7 4 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle toimielimen päättämällä tavalla. Mikäli aloite vaatii erityistä valmistelua, asiaa käsittelevän viranomaisen on ilmoitettava aloitteentekijälle arvioitu käsittelyaika ja henkilö, joka antaa lisätietoja käsittelystä. Ilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä. 5 Asiakirjojen luovuttaminen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4. :n ja 14. :n 1. momentin tarkoittama kunnan toimielin voi siirtää alaiselleen viranhaltijalle viranomaisen oikeuden päättää omaan toimialaansa kuuluvan asiakirjan luovuttamisesta. 6 Asiakirjoista perittävät maksut Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Kunnanhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja määristä. 7 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanjohtaja tai tämän sijainen taikka kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa toimialapäällikkö, talousjohtaja tai kansliapäällikkö, jollei kunnanhallitus ole yksittäistapauksessa valtuuttanut muita henkilöitä. Kunnanjohtaja voi myös yksin allekirjoittaa tai valtuuttaa toisen viranhaltijan allekirjoittamaan sellaisen sopimuksen tai sitoumuksen, joka perustuu valtuuston, kunnanhallituksen tai kunnanhallituksen jaoston päätökseen. Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja tai tämän sijainen tai hallintojohtaja tai tämän sijainen taikka joku muu kunnanhallituksen valtuuttama viranhaltija. 6

8 Kaavoituspäällikkö tai maankäyttöinsinööri voi kumpikin erikseen allekirjoittaa asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan omakoti-, paritalo- tai rivitalo- taikka yritystontin myymistä tai vuokraamista koskevan kauppakirjan, maanvuokrasopimuksen tai muun sopimuksen taikka sitoumuksen, kun nämä perustuvat valtuuston tai kunnanhallituksen hyväksymiin periaatteisiin. Muiden toimielinten päättämissä asioissa tehtävät sopimukset, sitoumukset, toimituskirjat ja muut asiakirjat allekirjoittaa toimielimen esittelijä tai sihteeri, jollei toimielin ole valtuuttanut muita henkilöitä. Viranhaltija allekirjoittaa niitä asioita koskevat päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, joista hänellä on oikeus päättää. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen tehtävään määrätty henkilö. LUKU II ORGANISAATIO 8 Luottamuselimet Kunnan luottamushenkilöorganisaatio: toimielin kunnanvaltuusto tarkastuslautakunta kunnanhallitus sivistyslautakunta rakennuslautakunta keskusvaalilautakunta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhdyskuntarakentamisen lautakunta sosiaalilautakunta valvontalautakunta hoivalautakunta jaosto, johtokunta, neuvosto henkilöstöjaosto kehittämisjaosto vammaisneuvosto elinkeinoneuvosto nuorisovaltuusto vanhusneuvosto ruotsinkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto suomenkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto Korsholms gymnasiumin johtokunta Korsholms högstadiumin johtokunta Mustasaaren keskuskoulun johtokunta tiejaosto siivous- ja ruokapalvelujaosto ympäristöjaosto 7

9 9 Henkilöstöorganisaatio Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja toimintaa johtaa kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnan henkilöstöorganisaatio jaetaan toimialapäälliköiden johtamiin vastuualueisiin seuraavasti: vastuualue toimialapäällikkö konsernipalvelut - konsernihallinto hallintojohtaja - kuntakehitys kehittämisjohtaja - yhdyskuntarakentaminen tekninen johtaja sivistyspalvelut sivistysjohtaja terveyspalvelut terveysjohtaja sosiaalipalvelut sosiaalijohtaja Toimialapäällikkö on työnantajan edustaja omalla vastuualueellaan. Toimialapäällikkö vastaa vastuualueen toiminnan organisoinnista. Toimialapäällikkö voi tarvittaessa asettaa vastuualueelleen johtoryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen toiminta ja henkilöstöresurssit. Kunnanhallitus päättää konsernihallinnon valmistelusta, mille vastuualueelle kunkin toimielimen henkilöstö kuuluu. 10 Henkilöstöorganisaation tehtävät 10.1 Konsernipalvelut Konsernipalvelujen vastuualueeseen kuuluvat konsernihallinto, kuntakehitys ja yhdyskuntarakentaminen. Konsernihallinto vastaa hallintopalveluista, talouspalveluista, IT-palveluista ja henkilöstöpalveluista sekä tukipalveluista, kuten tiedottamisesta ja hankinnoista. Konsernihallinto vastaa hallinnon tukipalvelujen ohjauksesta ja johdosta. Kuntakehitys vastaa kunnan strategisesta kehittämis- ja maankäyttöpolitiikasta, investointihankkeiden tarveharkinnasta, elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen kehittämisestä, tilastojen tuottamisesta, palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja kehittämishankkeista. Yhdyskuntarakentaminen vastaa kunnallistekniikasta, kaavoituksesta, kiinteistötoimesta ja vesihuoltolaitoksesta sekä rakennus- ja kunnallisteknisten investointien toteuttamisesta. Yhdyskuntarakentamiseen kuuluvat myös valvontaviranomaisina toimivat rakennusvalvonta ja Länsirannikon ympäristöyksikkö. 8

10 10.2 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut vastaa päivähoidosta, esiopetuksesta, perusopetuksesta (vuosiluokat 1 9), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, Korsholms gymnasiumista, Mustasaaren aikuisopistosta, Mustasaaren musiikkiopistosta ja Mustasaaren kirjastosta sekä liikuntatoiminnasta, kulttuuritoiminnasta, raittiusasioista ja nuorisotoiminnasta Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut vastaa perhe- ja yksilöhuollosta sekä vanhustenhuollosta ja kotipalvelusta Terveyspalvelut Terveyspalvelut vastaa Mustasaaren ja Vöyrin muodostaman yhteistoimintaalueen perusterveydenhuollosta. Hoivalautakunta päättää johtosääntönsä nojalla terveyskeskuksen toiminnan järjestämisestä. 11 Kunnan johtoryhmä Kunnalla on kunnanjohtajan valitsema johtoryhmä. Johtoryhmä avustaa kunnanjohtajaa kunnan toiminnan, taloudenhoidon ja hallinnon johtamisessa ja kehittämisessä. 12 Henkilöstöorganisaation sisäinen yhteistyö Kunnanjohtaja voi vastuualueiden välisen yhteistyön kehittämiseksi asettaa niiden henkilöstöstä koostuvia tiimejä. Tavoitteena on luoda näiden viranhaltijatiimien organisoidulla työskentelyllä edellytykset sille, että kunnan eri toimialojen näkökannat voidaan huomioida esimerkiksi asioiden valmistelussa, palvelutuotannon kehittämisessä ja investointien suunnittelussa. Kunnanjohtaja asettaa ainakin kehittämistiimin ja hyvinvointitiimin. Kehittämistiimin tehtävänä on panna alulle, selvittää, valmistella ja arvioida maankäyttöä, kaavoitusta, palvelutuotannon kehittämisen yhteensovittamista ja tukemista sekä investointihankkeita koskevia asioita. Hyvinvointitiimin tehtävänä on panna alulle, selvittää, valmistella ja arvioida hyvinvointistrategiasta, hyvinvointikertomuksesta, kunnan palvelutuotannon kehittämisestä sekä yhteisistä henkilöstöasioista johtuvia asioita. Konsernipalvelujen toiminnan yhteensovittamiseksi voidaan vastuualueiden johtoryhmistä muodostaa yhteinen johtoryhmä. Sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen toiminnan yhteensovittamiseksi tulee vastuualueiden johtoryhmistä muodostaa yhteinen johtoryhmä. Sivistyspalvelujen toiminnan yhteensovittamiseksi sivistysjohtaja asettaa johtoryhmän. 9

11 Kunnanjohtaja tai toimialapäälliköt voivat asettaa erityisiä tehtäviä varten työryhmiä. 13 Yhteistyötoimikunta Kunnassa on työpaikkademokratian ja työsuojelun toteuttamiseksi yhteistyötoimikunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstö valitsee yhteistyötoimikuntaan kuusi jäsentä edustamaan kaikkia henkilöstöryhmiä. Henkilöstöjaosto valitsee toimikuntaan kolme työnantajan edustajaa. Yhteistyötoimikunta valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on seurata, kehittää ja ohjata kunnan työpaikkademokratiaa ja työsuojelua sekä vaikuttaa viranhaltijoiden/työntekijöiden työtehtäviin ja työolosuhteisiin annetuissa taloudellisissa rajoissa, niin että yhdessä saavutetaan kunnan asettamat tavoitteet. 14 Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikunta asetetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti. LUKU III TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖSVALTA KUNNANHALLITUS JA SEN JAOSTOT 15 Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallituksessa on kolmetoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 16 Kunnanhallituksen toimiala ja tehtävät Kunnanhallitus luo edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnille vaikuttamalla yhteiskunnalliseen kehitykseen, johtamalla ja kehittämällä strategista suunnittelua ja kunnan hallintoa sekä ohjaamalla ja yhteensovittamalla organisaation toimintaa Mustasaaren strategian ja valtuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä konserniohjauksesta. Kunnanhallitus voi kunnan kaikilla toimialoilla antaa sellaisia lausuntoja ja tehdä sellaisia esityksiä, joiden se katsoo olevan kunnan etujen mukaisia. 10

12 Kunnanhallitus valmistelee valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat lukuun ottamatta kuntalain 53. :ssä tarkoitettuja asioita, vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta sekä antaa selityksen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen. Kunnanhallituksen tehtävänä on 1. kunnan kehittämisen ohjaus, strateginen johtaminen, seuranta ja arviointi 2. valtuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden seuranta sekä toiminnan tavoitteiden noudattamisen valvonta 3. kokonaisvaltainen vastuu palveluista, taloudenhoidosta ja maankäytöstä 4. kokonaisvaltainen vastuu elinkeino- ja maapolitiikasta sekä työllisyyden hoidosta 5. kuntayhtymien toiminnan ja muun kuntien välisen toiminnan seuraaminen, vastuu muusta edunvalvonnasta ja ystävyyskuntatoiminnasta 6. omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen toimeenpano, konserniohjaus ja -valvonta 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpano ja kehittäminen. Kunnanhallituksen vastuualueeseen kuuluvat lisäksi ne tehtävät, jotka eivät tämän tai muun säännön nojalla kuulu muun toimielimen tehtäväalueeseen. 17 Kunnanhallituksen päätösvalta Kunnanhallituksen päätösvaltaan kuuluu sen lisäksi mitä laissa, asetuksessa, johtosäännössä tai muussa säännössä määrätään, päättää seuraavista asioista: 1. kiinteän omaisuuden osto tai vaihto myönnettyjen talousarviomäärärahojen puitteissa ja valtuuston asettamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti 2. kunnan taseen pysyviin vastaaviin kuuluvan kiinteän omaisuuden myynti tai vaihto, kun kauppahinta on alle euroa 3. maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Mustasaaren kunnan maapoliittisessa ohjelmassa tarkoitettujen maapoliittisten pakkokeinojen käyttäminen kiinteän omaisuuden hankkimiseksi 4. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun rakennuskehotuksen antaminen 5. rakennuskiellon määrääminen tai pidentäminen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan tai yleiskaavan laatimista varten 6. maankäyttösopimusten tekeminen maanomistajien kanssa valtuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti 7. alueen nimeäminen kehittämisalueeksi maankäyttö- ja rakennuslain 111. :n nojalla 8. pitkäaikaisten lainojen ottaminen valtuuston talousarviossa tai erikseen päättämissä rajoissa 9. lainojen myöntäminen 10. maksujen ja muiden korvausperusteiden vahvistaminen palveluista, joita kunta tarjoaa kunnanhallituksen tehtäväalueilla 11

13 11. vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron, kiinteistöveron tai muun julkisoikeudellisen maksun suorittamisesta kunnanhallituksen tehtäväalueilla 12. vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta kunnanhallituksen tehtäväalueilla 13. vahingonkorvauksen maksaminen kunnanhallituksen vastuualueilla sattuneesta vahingosta niissä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi 14. kunnan vakuutusturva 15. kunnan taseen vaihtuviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden myynti ja vaihto 16. kunnan riskienhallinnan toteuttaminen ja yhteensovittaminen 17. kunnassa ja kuntakonsernissa sovellettavan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen hyväksyminen 18. muut rahoitusta koskevat asiat 19. kunnan lausunnon antaminen valtateiden ja muiden valtion teiden tiesuunnitelmista 20. lausunnon antaminen maakuntakaavoituksesta, naapurikuntien yleiskaavoista sekä ympäristövaikutusten arviointihankkeista kehittämisjaoston valmistelun pohjalta 21. yleisten teiden perusparantamisen ja päällystämisen kiireellisyysjärjestyksen, yleisten teiden kevyen liikenteen väylien rakentamisen kiireellisyysjärjestyksen sekä tievalaistuksen kiireellisyysjärjestyksen hyväksyminen valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti 22. kunnan virallisten ilmoituskanavien valinta 23. viranhaltijan valtuuttaminen ratkaisemaan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluva asia. 18 Esittely Asiat ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksessa kunnanjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee hallintojohtaja. Jos myös hallintojohtaja on estynyt tai esteellinen, asiat esittelee kansliapäällikkö. Kunnanhallitus voi myös yksittäistapauksessa ja erityisestä syystä päättää, että asia ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 19 Sihteeri Kunnanhallituksen sihteerinä toimii hallintojohtaja. 20 Viranhaltijan päätösvalta Talousjohtaja päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta valtuuston vahvistamaan määrään asti. 12

14 HENKILÖSTÖJAOSTO 21 Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaoston, johon kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstöjaosto valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi. Kunnanhallitus valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 22 Henkilöstöjaoston toimiala ja tehtävät Henkilöstöjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan henkilöstöpoliittisissa asioissa ja yleisissä työnantaja- ja rekrytointiasioissa sekä kehittää kunnan työnantajaroolia. Henkilöstöjaoston tehtävänä on 1. hyväksyä palkkahinnoitteluohjeet 2. hyväksyä harkinnanvaraisen palkallisen virka- ja työvapaan myöntämisohjeet 3. tehdä aloitteita henkilöstöpolitiikan yleiseksi kehittämiseksi 4. laatia ehdotuksia henkilöstöpoliittisiksi strategioiksi 5. antaa ohjeita työsopimussuhdetta ja työntekijää koskevaan päätöksentekoon 6. kehittää kunnan työsuojelutoimintaa yhteistyössä työsuojeluviranomaisten ja sisäisen työsuojeluorganisaation kanssa 7. valmistella viranhaltijoiden valintaa koskevat asiat kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. 23 Henkilöstöjaoston päätösvalta Henkilöstöjaoston päätösvaltaan kuuluu, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, 1. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano 2. paikallisten neuvottelujen käyminen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti 3. paikallisten sopimusten tekeminen ja paikallisten neuvottelujen käyminen virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta 4. työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan ja työsuojelutoimikuntaan 5. johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden valinta 6. työllistymistä edistävien toimenpiteiden ja suunnitelmien hyväksyminen kunnassa 7. kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan valtuuttaminen ratkaisemaan henkilöstöjaoston toimivaltaan kuuluva asia. 13

15 24 Esittely Asiat ratkaistaan henkilöstöjaoston kokouksessa kunnanjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee HR-päällikkö. Henkilöstöjaosto voi myös yksittäistapauksessa ja erityisestä syystä päättää, että asia ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 25 Sihteeri Henkilöstöjaoston sihteerinä toimii HR-päällikkö. KEHITTÄMISJAOSTO 26 Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallitus valitsee kehittämisjaoston, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jaosto valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi. Kunnanhallitus valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 27 Kehittämisjaoston toimiala ja tehtävät Kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa. Kehittämisjaoston tehtävänä on 1. laatia joka toinen vuosi valtuuston käsiteltäväksi strateginen ohjausasiakirja Mustasaaren strategian, strategisen yleiskaavan ja muiden valtuuston hyväksymien ohjausasiakirjojen pohjalta huomioiden kunnan palvelutarjonta 2. vastata strategisesta kehittämis- ja maankäyttöpolitiikasta sekä kunnan strategisesta maapolitiikasta 3. sovittaa yhteen kunnan investointihankkeet ja esittää, miten hankkeet huomioidaan taloussuunnitelman investointiohjelmassa 4. vastata kunnan elinkeinopolitiikasta 5. vastata saariston, matkailun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä 6. valmistella vuosittain valtuustolle ehdotus viisivuotiseksi kaavoitusohjelmaksi 7. hyväksyä maankäytön tavoitteet sellaisten maankäyttösuunnitelmien (yleiskaava tai asemakaava) pohjaksi, jotka poikkeavat strategisesta yleiskaavasta tai muista yleiskaavoista 8. vastata kunnan omista kehittämishankkeista 9. vastata joukkoliikenteen kehittämisestä 10. vastata kunnan markkinoinnista 11. valmistella kunnanhallitukselle lausunnot maakuntakaavoituksesta, naapurikuntien yleiskaavoista, valtateiden tiesuunnitelmista ja ympäristövaikutusten arviointihankkeista. 14

16 28 Kehittämisjaoston päätösvalta Kehittämisjaoston päätösvaltaan kuuluu, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, 1. hyväksyä visiosuunnitelmien, kaavarunkojen ja vastaavien laatiminen kehittämissuunnittelun ja maankäytön pohjaksi 2. päättää maankäytön, talonrakennushankkeiden ja muiden kehittämishankkeiden suunnittelukilpailun järjestämisestä 3. päättää yhteisiin tai EU:n tukemiin hankkeisiin osallistumisesta 4. päättää avustusten myöntämisestä yleishyödylliseen toimintaan kunnanhallituksen vastuualueella 5. valtuuttaa kunnanhallituksen alainen viranhaltija ratkaisemaan kehittämisjaoston toimivaltaan kuuluva asia. 29 Esittely Asiat ratkaistaan kehittämisjaoston kokouksessa kehittämisjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee hallintojohtaja. Kunnanjohtaja voi yksittäistapauksissa ottaa esittelyoikeuden itselleen. Kehittämisjaosto voi myös yksittäistapauksissa ja erityisestä syystä päättää, että asia ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 30 Sihteeri Kehittämisjaoston sihteerinä toimii elinkeinopäällikkö. KUNNANJOHTAJA 31 Kelpoisuusvaatimukset Kunnanjohtajaksi valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta julkishallinnosta tai organisaation johtamisesta. 32 Sijainen Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen kunnanjohtajan tehtäviä hoitaa hallintojohtaja. Jos myös hallintojohtaja on estynyt tai esteellinen, kunnanjohtajan tehtäviä hoitaa kansliapäällikkö. Jos virka on avoin tai viranhaltijan poissaolo kestää yli kaksi kuukautta, kunnanhallitus päättää, miten kunnanjohtajan tehtävät hoidetaan. 33 Päätösvalta Sen lisäksi, mitä kuntalaissa tai muissa laeissa tai muualla määrätään, kunnanjohtajalla on oikeus ratkaista kunnanhallituksen puolesta seuraavat asiat: 15

17 1. edustaa kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa tai valita joku muu kunnan viranhaltija taikka kutsua luottamushenkilö tähän tehtävään, jollei kunnanhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä 2. jollei kunnanhallitus toisin päätä, käyttää itse tai valtuutetun asiamiehen välityksellä kunnan puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä sellaisten yhteenliittymien ja yhteisöjen kokouksissa, joiden jäsen kunta on 3. päättää tuki-ilmoittelusta, muistamisesta ja kunnan muusta edustamisesta kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti 4. päättää kaava-alueiden tonttien vuokraamisesta ja myymisestä valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti 5. antaa lupa kunnan vaakunan tai logon käyttämiseen. LAUTAKUNNAT JA NIIDEN JAOSTOT SEKÄ NEUVOSTOT 34 Toimivalta Kunnan lautakunnilla on kokonaisvastuu kunnallisten palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä tehtäväalueillaan huomioiden kunnan kokonaisvaltainen visio ja strategia, valtuuston asettamat tavoitteet ja valtuuston osoittamat resurssit sekä kunnanhallituksen antamat ohjeet. 35 Lautakuntien ja neuvostojen kokoonpano Valtuusto valitsee lautakunnat toimikaudekseen. Valtuusto valitsee myös vammaisneuvoston, elinkeinoneuvoston ja vanhusneuvoston toimikautensa ajaksi. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja lukuun ottamatta valvontalautakuntaa ja hoivalautakuntaa, joiden puheenjohtajista määrätään toimielimen omassa johtosäännössä. 36 Kaikille lautakunnille yhteiset tehtävät Kunkin lautakunnan tulee tehtäväalueillaan 1. hyväksyä yleiset ohjeet 2. vastata kunnanhallituksessa tai valtuustossa ratkaistavien asioiden valmistelusta 3. valvoa lakisääteisten tehtävien hoitamista 4. käyttää kunnan puhevaltaa tehtäväalueidensa hallintoasioissa ja antaa kunnan lausuntoja tehtäväalueisiinsa kuuluvista asioista 5. raportoida kunnanhallitukselle säännöllisesti tehtäväalueidensa tilanteesta kunnanhallituksen päättämän raportointijärjestelmän mukaisesti 6. vastata tehtäväalueillaan tiedottamisesta kuntalaisille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. 16

18 37 Kaikille lautakunnille yhteinen päätösvalta Kunkin lautakunnan tulee tehtäväalueillaan 1. päättää asioista, jotka toimielimellä lain, asetuksen, kunnan muun johtosäännön, sopimuksen, työohjelman tai tämän säännön nojalla on oikeus ratkaista 2. päättää painopistealueista ja resurssien jaosta huomioiden käytettävissä olevat resurssit, valtuuston asettamat tavoitteet sekä vaikutukset muiden lautakuntien toimintaan 3. myöntää toiminta-avustukset ja muut avustukset talousarvion puitteissa sekä valvoa avustusten käyttöä 4. päättää yhteisiin hankkeisiin osallistumisesta 5. hyväksyä investointiohjelmassa huomioitujen talonrakennushankkeiden huonetilaohjelmat ja luonnospiirustukset 6. päättää irtaimen omaisuuden ostosta, myynnistä, vaihdosta, vuokralle ottamisesta, vuokralle antamisesta, lahjoituksesta ja poistosta 7. päättää vahingonkorvauksen maksamisesta niissä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi 8. päättää maksuista, jotka peritään kunnan tarjoamista palveluista, sekä myöntää vapautus tai lykkäys maksun suorittamisesta, mikäli tähän on erityinen syy 9. päättää esinevakuutusten ottamisesta hallinnoimalleen omaisuudelle 10. päättää tehtäväalueitaan koskevien sopimusten tekemisestä ja sitoumusten antamisesta 11. päättää toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta huomioiden, mitä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on päätetty 12. valtuuttaa lautakunnan alainen viranhaltija ratkaisemaan lautakunnan tai jaoston toimivaltaan kuuluva asia. 38 Viranhaltijoiden yleinen päätösvalta Sen lisäksi, mitä tämän säännön mukaan on viranhaltijan päätettävissä, viranhaltijalla on tehtäväalueellaan tai tulosyksikössään oikeus valtuuttaa alaisensa viranhaltija ratkaisemaan asioita. 39 Esittely Asiat esitellään kussakin toimielimessä tämän säännön määräysten mukaisesti, jollei valvontalautakunnan tai hoivalautakunnan johtosäännössä toisin määrätä. Päätöksenteon pohjana on esittelijän ehdotus. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii hänen sijaisensa, jollei asianomaisen toimielimen kohdalla muuta määrätä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 17

19 40 Sihteeri Kukin lautakunta, jaosto ja neuvosto valitsee itselleen sihteerin, jollei tässä säännössä muuta mainita. SIVISTYSLAUTAKUNTA 41 Kokoonpano Sivistyslautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee sivistyslautakunnan jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 42 Toimiala ja tehtävät Sivistyslautakunta vastaa seuraavista tehtävistä: 1. päivähoito päivähoitolain mukaisesti, lasten kotihoidon tuki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisesti ja esiopetus perusopetuslain mukaisesti 2. perusopetus (vuosiluokat 1 9) perusopetuslain mukaisesti 3. lukio-opetus lukiolain mukaisesti 4. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta perusopetuslain mukaisesti 5. musiikin, tanssin, kuvataiteen ja teatteritaiteen opetus taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti 6. kirjastotoiminta kirjastolain mukaisesti. 43 Päätösvalta Sivistyslautakunta päättää kunnalle edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista sekä seuraavista asioista: 1. esiopetuspaikan, perusopetuspaikan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan paikan määräytymisen periaatteet 2. esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetusoikeuden periaatteet 3. esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat. 44 Esittely Asiat ratkaistaan sivistyslautakunnan kokouksessa sivistysjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee taloussuunnittelija. 18

20 Sivistyslautakunnan jaostot 45 Kokoonpano ja valinta Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii ruotsinkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto ja suomenkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto, joihin kumpaankin kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Sivistyslautakunta valitsee jaostojen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muita kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. Sivistyslautakunta valitsee jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 46 Tehtävät ja päätösvalta Ruotsinkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto ja suomenkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto vastaavat ja päättävät seuraavista koululainsäädännön mukaisista, omaa kieliryhmää koskevista asioista: 1. esiopetuksen opetussuunnitelma 2. perusopetuksen opetussuunnitelma 3. lukio-opetuksen opetussuunnitelma 4. sivistyslautakunnan valtuutuksen perusteella jaostossa päätettävät asiat 5. asiat, joista on muutoin määrätty. 47 Esittely Asiat ratkaistaan ruotsinkielisen jaoston kokouksessa sivistysjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee päivähoidon päällikkö. Asiat ratkaistaan suomenkielisen jaoston kokouksessa Mustasaaren keskuskoulun rehtorin esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee päivähoidon päällikkö. Koulujen johtokunnat 48 Kokoonpano ja valinta Sivistyslautakunta valitsee toimikaudekseen seuraavien koulujen johtokunnat: Korsholms högstadium, Korsholms gymnasium ja Mustasaaren keskuskoulu. Johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat koulun opettajakunnan edustaja ja koulun muun henkilökunnan edustaja sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokuntaan kuuluu myös kaksi oppilasjäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Oppilasjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, 18 vuotta täyttäneillä oppilasjäsenillä on myös äänioikeus. 19

21 Sivistyslautakunta valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 49 Johtokuntien tehtävät Sivistyslautakunta vahvistaa johtokuntien tehtävät. 50 Esittely ja läsnäolo-oikeus Asiat ratkaistaan johtokunnan kokouksessa koulun rehtorin esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee rehtorin sijainen. Sivistyslautakunnan puheenjohtajalla, jaostojen puheenjohtajilla, sivistysjohtajalla ja sivistystoimenjohtajalla on läsnäolo-oikeus johtokuntien kokouksessa. 51 Muu edustus Edustuksesta muiden kuntien oppilaitosten toimielimissä on voimassa mitä asiasta on erikseen sovittu koulujen ylläpitäjien kanssa. Edustajat valitsee sivistyslautakunta. RAKENNUSLAUTAKUNTA 52 Kokoonpano Rakennuslautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 53 Toimiala ja tehtävät Rakennuslautakunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Rakennuslautakunta toimii maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena ja asumisolojen tukemisesta ja parantamisesta annetun lainsäädännön mukaisena asuntoviranomaisena. Rakennuslautakunnan tehtävänä on 1. vastata rakennusvalvonnasta ja maa-ainesten ottotoiminnan valvonnasta 2. vastata rakentamisen neuvonnasta ja muusta rakennusvalvontaan liittyvästä neuvonnasta 3. valvoa, että liikenneväylät, kadut, torit ja aukiot sekä puistot ja ulkooleskelupaikat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyvyyden vaatimukset 4. valvoa, että rakennuspaikalle asennetaan osoitemerkintä. 20

22 54 Päätösvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai päätetty, rakennuslautakunta päättää 1. rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja muiden lupien myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, lukuun ottamatta niissä asioissa, joissa päätösvalta on siirretty johtavalle rakennustarkastajalle (hallintosääntö 55) 2. rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella 3. poikkeamisen myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 171. :n nojalla 4. asioista, jotka koskevat asemakaava-alueella tarvetta tehdä oja tai sijoittaa ojitusta varten tarpeellinen suojapenger tai pumppuasema toisen alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 161 a :n nojalla 5. maa-ainesluvan myöntämisestä maa-aineslain nojalla 6. valtion asuntolainan ja korkotukilainan myöntämisestä. 55 Viranhaltijan päätösvalta Johtava rakennustarkastaja päättää seuraavista asioista: 1. rakennusluvan myöntäminen enintään kahden asunnon asuinrakennuksen tai lomarakennuksen ja näitä palvelevien talousrakennusten rakentamiseen voimassa olevan kaavan mukaisesti tai poikkeusluvalla taikka suunnittelutarveratkaisulla 2. rakennusluvan myöntäminen asemakaava- ja yleiskaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 125. :n tarkoittamiin korjaus- ja muutostöihin, jotka suoritetaan muissa kuin 1. kohdassa mainituissa rakennuksissa edellyttäen, että haetut toimenpiteet noudattavat voimassa olevaa kaavaa 3. rakennusluvan myöntäminen asemakaava- ja yleiskaava-alueen ulkopuolella enintään kaksi asuntoa käsittävän asuintalon tai lomarakennuksen taikka niihin kuuluvien talousrakennusten laajentamiseen enintään puolella alkuperäisen rakennuksen kerrosalasta. 56 Esittely Asiat ratkaistaan rakennuslautakunnan kokouksessa johtavan rakennustarkastajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee virkavuosiltaan vanhin rakennustarkastaja. KESKUSVAALILAUTAKUNTA 57 Kokoonpano Keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä sekä seitsemän varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi voidaan valita myös muita kuin valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 21

23 58 Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Keskusvaalilautakunta vastaa vaalilain nojalla kunnan keskusvaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa ja mahdollisissa kansanäänestyksissä. 59 Esittely Asiat ratkaistaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa kansliapäällikön esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee viestintäsihteeri. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 60 Kokoonpano Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 61 Toimiala ja tehtävät Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden määräysten nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä: liikuntalaki, nuorisotyölaki, laki kuntien kulttuuritoiminnasta, raittiustyölaki, laki vapaasta sivistystyöstä. Lautakunta luo yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa edellytykset toiminnalle edellä mainituilla alueilla. 62 Päätösvalta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää seuraavista asioista: 1. toiminta-avustusten ja muiden kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet 2. kunnan liikuntapaikkojen harjoitusvuorojen jakoperusteet 3. aikuisopiston lukuvuoden työ- ja loma-ajat 4. aikuisopiston kurssitoiminnan opetustuntien kehyssuunnitelma 5. aikuisopiston kurssitoiminnan ryhmäkoon periaatteet. 63 Esittely Asiat ratkaistaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa vapaaaikapäällikön esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee aikuisopiston rehtori. 22

24 VALVONTALAUTAKUNTA 64 Kokoonpano, toimiala, tehtävät ja päätösvalta Valvontalautakunnan kokoonpanosta, toimialasta, tehtävistä ja päätösvallasta määrätään omalla johtosäännöllä. YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA 65 Kokoonpano Yhdyskuntarakentamisen lautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 66 Toimiala ja tehtävät Yhdyskuntarakentamisen lautakunta vastaa kaavoitusasioista, kunnallisteknisistä asioista, kiinteistötoimesta mukaan lukien siivous ja ruokapalvelut, vesihuoltolaitoksesta sekä rakennusinvestoinneista (talonrakennus) ja kunnallisteknisistä investoinneista (julkinen omaisuus). Yhdyskuntarakentamisen lautakunta luo edellytyksiä kunnanosien laajentamiselle sekä viihtyisille ja turvallisille asuinympäristöille. Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan tehtävänä on 1. toimia kunnan kaavoitusviranomaisena 2. valmistella yleiskaavoja ja asemakaavoja strategisen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti tai, tästä poikettaessa, kehittämisjaoston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti 3. antaa kunnan lausunto naapurikuntien asemakaavoista 4. valmistella esitykset maa-alueiden ostosta tai myynnistä 5. valmistella esitykset maapoliittisten pakkokeinojen käyttämisestä 6. vastata rakennusten ja tilojen hoidosta ja kunnossapidosta 7. vastata liikuntapaikkojen ja muiden vapaa-aikatoimintaan tarkoitettujen rakennusten, rakennelmien ja alueiden hoidosta ja kunnossapidosta 8. vastata kunnan siivous- ja ruokapalveluista 9. vastata laitosten, liikenneväylien, tievalaistuksen, viheralueiden, puistojen ja yleisten alueiden hoidosta sekä kunnallistekniikasta 10. vastata maantielain ja yksityisistä teistä annetun lain nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä 11. vastata kunnan tieverkon ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen liittyvistä kunnan tehtävistä 12. vastata niiden yksityisteiden kunnossapidosta, joista kunta on tehnyt kunnossapitosopimuksen 13. toimia kunnan viranomaisena ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain nojalla 14. valmistella kunnanhallitukselle ehdotukset yleisten teiden perusparantamisen ja päällystämisen kiireellisyysjärjestykseksi, yleisten teiden kevyen lii- 23

25 kenteen väylien rakentamisen kiireellisyysjärjestykseksi sekä tievalaistuksen rakentamisen kiireellisyysjärjestykseksi valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti 15. valmistella kunnanhallitukselle kunnan lausunnot tiesuunnitelmista maantien tai kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi tai perusparantamiseksi 16. vastata tarvittaessa öljyvahinkojen jälkitorjunnasta öljyvahinkojen torjuntalain nojalla 17. vastata kunnalle vesihuoltolain nojalla kuuluvista tehtävistä 18. vastata kunnan talonrakennuksen ja julkisen omaisuuden sekä vesihuoltolaitoksen investointien suunnittelusta ja toteuttamisesta 19. vastata hulevesien hallinnasta. 67 Päätösvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai päätetty, yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluu 1. hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 7. :n tarkoittama kaavoituskatsaus 2. hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla vaikutukseltaan vähäiset kaavat 3. arvioida maankäyttö- ja rakennuslain 60. :n nojalla asemakaavan ajanmukaisuus 4. hyväksyä asemakaavoitussopimukset tai muut maankäyttösopimukset 5. hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kunnan maksama korvaus maanomistajalle katualueen tai maan lunastamisesta 6. hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maanomistajan maksettavaksi määrättävä katualueen korvaus 7. ottaa kantaa kiinteistönmuodostamislain nojalla kunnalle kuuluviin asioihin 8. hyväksyä ohjeet kunnan maa-alueiden vuokralle antamisesta tai kiinteän omaisuuden vuokralle ottamisesta 9. myöntää kunnan asuntotontin ostajalle oikeus myydä rakentamaton tontti edelleen erityisestä syystä 10. hyväksyä ohjeet asuntotonttien ja yritystonttien luovuttamisesta asemakaavoitetuilta alueilta 11. ottaa kantaa siihen, voiko vuokralainen lunastaa yritystontin 12. vahvistaa asemakaavatien tiepiirustukset ja luovuttaa asemakaavatie yleiseen käyttöön 13. päättää kadunpidosta ja kadunpidon antamisesta ulkopuolisen tehtäväksi 14. hyväksyä yksityisteiden kunnossapitosopimukset valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti 15. hyväksyä kunnan vesihuoltolaitoksen liittymissopimukset, jotka tehdään vesihuoltolaitoksen vahvistetuista toimitusehdoista poikkeavin perustein 16. vahvistaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alue valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti 17. hyväksyä kunnan talonrakennushankkeita koskevat pääpiirustukset, kun hanke perustuu asianomaisen lautakunnan hyväksymiin luonnospiirustuksiin ja huonetilaohjelmaan ja ottaen huomioon valtuuston päätös investointiohjelmasta voimassa olevassa talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 24

26 18. päättää kunnan talonrakennuksen tai julkisen omaisuuden investointien toteuttamisesta kunkin vuoden investointitalousarviota koskevan valtuuston päätöksen mukaisesti. 68 Esittely Asiat ratkaistaan yhdyskuntarakentamisen lautakunnan kokouksessa teknisen johtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen kaavoitusasiat esittelee kaavoituspäällikkö, vesihuoltolaitoksen asiat vesihuoltopäällikkö ja muut asiat kiinteistöpäällikkö. Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jaostot Tiejaosto 69 Kokoonpano ja valinta Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan alaisuudessa toimii tiejaosto, johon kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee jaoston jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muita kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 70 Jaoston tehtävät Tiejaosto huolehtii yksityisistä teistä annetun lain ja asetuksen nojalla kunnalle kuuluvista tietoimitusasioista. 71 Esittely Asiat ratkaistaan tiejaoston kokouksessa tiemestarin esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee rakennuttajainsinööri. Siivous- ja ruokapalvelujaosto 72 Kokoonpano ja valinta Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan alaisuudessa toimii siivous- ja ruokapalvelujaosto, johon kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee jaoston jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muita kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava lautakunnan jäseniä. 25

27 73 Jaoston toimiala ja tehtävät Siivous- ja ruokapalvelujaoston tehtävänä on 1. valmistella ehdotukset keittiötoimintojen järjestämiseksi 2. antaa lausunnot kiinteistöjen uudisrakentamisen, lisärakentamisen ja muutostöiden piirustuksista ruokapalvelujen ja siivottavuuden osalta 3. valmistella siivous- ja ruokapalvelujen tehtäväalueen talousarvioehdotus. 74 Jaoston päätösvalta Siivous- ja ruokapalvelujaoston päätösvaltaan kuuluu 1. päättää tavaroiden ja palvelujen hankintaperusteiden hyväksymisestä siivouksen ja ruokapalvelujen osalta 2. päättää henkilöstöresurssien mitoitusperiaatteiden hyväksymisestä. 75 Esittely Asiat ratkaistaan siivous- ja ruokapalvelujaoston kokouksessa kiinteistöpäällikön esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee ruokapalvelupäällikkö. SOSIAALILAUTAKUNTA 76 Kokoonpano Sosiaalilautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 77 Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Sosiaalilautakunta huolehtii sosiaalihuoltolain ja muiden sosiaalipalvelujen toimialaa koskevien lakien nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä. Sosiaalilautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, vastata asukkaiden hyvän sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämisestä sekä ehkäistä sosiaalisia epäkohtia. 78 Esittely Asiat ratkaistaan sosiaalilautakunnan kokouksessa sosiaalijohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee vanhustenhuollon päällikkö. 26

28 HOIVALAUTAKUNTA 79 Kokoonpano, toimiala, tehtävät ja päätösvalta Hoivalautakunnan kokoonpanosta, toimialasta, tehtävistä ja päätösvallasta määrätään omalla johtosäännöllä. 80 Neuvostoille yhteiset määräykset Valtuuston asettamat neuvostot noudattavat VI luvussa annettuja määräyksiä kokousmenettelystä sekä hallintosäännön muita yleisiä määräyksiä kunnan toimielimistä. VAMMAISNEUVOSTO 81 Kokoonpano Vammaisneuvostoon kuuluu seitsemän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 82 Toimiala ja tehtävät Vammaisneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, vammaisjärjestöjen ja vammaisten kesken. Vammaisneuvosto huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille kuuluvat vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13. :n mukaan. Vammaisneuvoston tehtävänä on 1. edistää ja kehittää kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa 2. edistää vammaisväestön yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja vammaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada kunnan palveluja 3. seurata vammaisten tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta vammaisten elinoloihin, kuten kunnan rakennukset ja maankäytön suunnittelu 4. valvoa, että vammaisväestölle tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille toimielimille. ELINKEINONEUVOSTO 83 Kokoonpano Elinkeinoneuvostoon kuuluu seitsemän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 27

29 84 Toimiala ja tehtävät Elinkeinoneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien kesken. Elinkeinoneuvoston tehtävänä on 1. edistää ja kehittää kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa 2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan yrittäjille tärkeistä asioista 3. antaa lausuntoja Mustasaaren elinkeinoelämän kehittämisestä kunnan yrityskeskusten suunnittelua koskevissa asioissa 4. valvoa, että kunnan yrittäjille tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille toimielimille. VANHUSNEUVOSTO 85 Kokoonpano Vanhusneuvostoon kuuluu seitsemän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 86 Toimiala ja tehtävät Vanhusneuvoston on varmistettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vanhusneuvosto huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille kuuluvat ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mukaan. Vanhusneuvoston tehtävänä on 1. edistää ja kehittää kunnan ja vanhusväestön yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa 2. edistää vanhusväestön yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin 3. seurata vanhusväestön tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia vanhustenhuoltoon liittyvistä asioista 4. valvoa, että vanhusväestölle tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille toimielimille. NUORISOVALTUUSTO 87 Kokoonpano, toiminta ja tehtävät Nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja siihen kuuluu 22 nuorta, jotka ovat iältään vuotta. Äänioikeutettuja ovat nuoret yläkoulun 28

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH 1 PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH Sisällysluettelo 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 3. VIRASTO-ORGANISAATIO 9 4.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 alkaen

TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 alkaen TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 alkaen Kvalt 15.6.2015 34 1 Teuvan kunnan hallintosääntö 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2. luku LUOTTAMUSHENKILÖ-

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 alkaen

TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 alkaen TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 alkaen Kvalt 15.12.2014 91 1 Teuvan kunnan hallintosääntö 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2. luku LUOTTAMUSHENKILÖ-

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö Miehikkälän kvalt 16.12.2014 39 Virolahden kvalt 15.12.2014 56 Kaakon kaksikko 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 K A A K O N K A K S I K K O... 4 1 Yleistä...

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

- kunnanvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - tarkastussääntö.

- kunnanvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - tarkastussääntö. HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (20) LUKU I YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta, toimielinten tehtävistä ja toimivallasta sekä kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 1 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 30.10.2014 55 Voimassaolo 1.11.2014 SISÄLTÖ I luku... 3 YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 II luku... 3 HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

Hallintosääntö KAUSTISEN KUNTA

Hallintosääntö KAUSTISEN KUNTA Hallintosääntö KAUSTISEN KUNTA Hyväksytty: hallintosääntötyöry hmä 4.12.2008 kunnanhallitus 8.12.2008 kunnanvaltuusto 17.12.2008 Voimaantulo: 22.12.2008 Sisällysluettelo I luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö Liite 10 kunnanvaltuuston 8.6.2015 kokouksen pöytäkirjaan 41 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Janakkalan kunnan hallintosääntö Hyväksytty valtuusto 8.6.2015 41 Voimaantulopäivä 1.8.2015 2 (61) 1. LUKU...

Lisätiedot