HALLINTOSÄÄNTÖ MUSTASAAREN KUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ MUSTASAAREN KUNTA"

Transkriptio

1 MUSTASAAREN KUNTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA TULEE VOIMAAN

2 MUSTASAAREN KUNNAN Sivu SISÄLLYS 1 LUKU I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 5 2 Kaksikielisyys kunnan toiminnassa 5 3 Tiedottaminen 5 4 Kunnan asukkaiden aloitteet 6 5 Asiakirjojen luovuttaminen 6 6 Asiakirjoista perittävät maksut 6 7 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 6 LUKU II ORGANISAATIO 8 Luottamuselimet 7 9 Henkilöstöorganisaatio 8 10 Henkilöstöorganisaation tehtävät Konsernipalvelut Sivistyspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut 9 11 Kunnan johtoryhmä 9 12 Henkilöstöorganisaation sisäinen yhteistyö 9 13 Yhteistyötoimikunta Työsuojelutoimikunta 10 LUKU III TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖSVALTA Kunnanhallitus ja sen jaostot 15 Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallituksen toimiala ja tehtävät Kunnanhallituksen päätösvalta Esittely Sihteeri Viranhaltijan päätösvalta 12 Henkilöstöjaosto 21 Kokoonpano ja toimikausi Henkilöstöjaoston toimiala ja tehtävät Henkilöstöjaoston päätösvalta Esittely Sihteeri 14 Kehittämisjaosto 26 Kokoonpano ja toimikausi Kehittämisjaoston toimiala ja tehtävät Kehittämisjaoston päätösvalta Esittely Sihteeri 15 1

3 Kunnanjohtaja 31 Kelpoisuusvaatimukset Sijainen Päätösvalta 15 Lautakunnat ja niiden jaostot sekä neuvostot 34 Toimivalta Lautakuntien ja neuvostojen kokoonpano Kaikille lautakunnille yhteiset tehtävät Kaikille lautakunnille yhteinen päätösvalta Viranhaltijoiden yleinen päätösvalta Esittely Sihteeri 18 Sivistyslautakunta 41 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät Päätösvalta Esittely 18 Sivistyslautakunnan jaostot 45 Kokoonpano ja valinta Tehtävät ja päätösvalta Esittely 19 Koulujen johtokunnat 48 Kokoonpano ja valinta Johtokuntien tehtävät Esittely ja läsnäolo-oikeus Muu edustus 20 Rakennuslautakunta 52 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät Päätösvalta Viranhaltijan päätösvalta Esittely 21 Keskusvaalilautakunta 57 Kokoonpano Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Esittely 22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 60 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät Päätösvalta Esittely 22 Valvontalautakunta 64 Kokoonpano, toimiala, tehtävät ja päätösvalta 23 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta 65 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät Päätösvalta 24 2

4 68 Esittely 25 Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jaostot Tiejaosto 69 Kokoonpano ja valinta Jaoston tehtävät Esittely 25 Siivous- ja ruokapalvelujaosto 72 Kokoonpano ja valinta Jaoston toimiala ja tehtävät Jaoston päätösvalta Esittely 26 Sosiaalilautakunta 76 Kokoonpano Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Esittely 26 Hoivalautakunta 79 Kokoonpano, toimiala, tehtävät ja päätösvalta Neuvostoille yhteiset määräykset 27 Vammaisneuvosto 81 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät 27 Elinkeinoneuvosto 83 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät 28 Vanhusneuvosto 85 Kokoonpano Toimiala ja tehtävät 28 Nuorisovaltuusto 87 Kokoonpano, toiminta ja tehtävät 28 LUKU IV HENKILÖSTÖASIAT 88 Luvun määräysten soveltaminen Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsopimussuhteeksi Viran haettavaksi julistaminen Viran kelpoisuusvaatimukset Viranhaltijavalinnat Työsopimukset Määräaikaisten viranhaltijoiden ottaminen Koeaika Päätösvalta palkka-asioissa Virkasuhteen muutokset Eron myöntäminen, irtisanominen ja lomauttaminen Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Kirjallinen varoitus, suullinen tai kirjallinen huomautus 32 3

5 102 Viranhaltijan/työntekijän tehtävänkuvaus Päätösvalta henkilöstöasioissa 33 LUKU V KUNNAN TALOUS 104 Talousarvio Tilivelvolliset ja tehtäväaluevastaavat Poistosuunnitelma 34 LUKU VI KOKOUSMENETTELY 107 Soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Asioiden valmistelu Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus kunnan muissa toimielimissä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 38 LUKU VII HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 122 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 39 Tarkastuslautakunta 123 Kokoonpano Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus 40 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 129 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät Vastuunjako Konserniyhteisöt ja konsernijohto 41 MUUT MÄÄRÄYKSET 133 Voimaantulo 42 PERUSTELUT 43 4

6 MUSTASAAREN KUNNAN Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan LUKU I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tämä hallintosääntö on laadittu kuntalain 50. :n mukaisesti. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä Mustasaaren kunnan hallinto-organisaatiosta, tehtävänjaosta ja toimivallan jaosta, kunnan päätöksenteosta, toimivallasta henkilöstöasioissa, kunnan taloudenhoidosta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä kokousmenettelystä. Hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena seuraaviin johtosääntöihin nähden: valtuuston työjärjestys palkkiosääntö seudullisen valvontalautakunnan johtosääntö hoivalautakunnan johtosääntö kielisääntö. 2 Kaksikielisyys kunnan toiminnassa Kunnan hallinnossa ja toiminnassa otetaan tasapuolisesti huomioon ruotsinkielisen ja suomenkielisen kieliryhmän tarpeet. Kunnan palvelut järjestetään niin, että asukkaita ja asiakkaita pystytään palvelemaan maan virallisilla kielillä kaikilla kunnan tehtäväalueilla. Valtuuston hyväksymässä kielisitoumuksessa on tarkempia ohjeita palvelujen antamisesta ruotsiksi ja suomeksi. Kielisäännössä määritellään Mustasaaren kunnan henkilöstön kielitaitovaatimukset. Kielisitoumuksessa mainitaan, että esityslistat, pöytäkirjat, liitteet ja muut asiakirjat laaditaan ruotsiksi, sekä mitkä niistä käännetään suomeksi. 3 Tiedottaminen Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavasta kunnan henkilöstöstä. 5

7 4 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle toimielimen päättämällä tavalla. Mikäli aloite vaatii erityistä valmistelua, asiaa käsittelevän viranomaisen on ilmoitettava aloitteentekijälle arvioitu käsittelyaika ja henkilö, joka antaa lisätietoja käsittelystä. Ilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä. 5 Asiakirjojen luovuttaminen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4. :n ja 14. :n 1. momentin tarkoittama kunnan toimielin voi siirtää alaiselleen viranhaltijalle viranomaisen oikeuden päättää omaan toimialaansa kuuluvan asiakirjan luovuttamisesta. 6 Asiakirjoista perittävät maksut Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Kunnanhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja määristä. 7 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanjohtaja tai tämän sijainen taikka kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa toimialapäällikkö, talousjohtaja tai kansliapäällikkö, jollei kunnanhallitus ole yksittäistapauksessa valtuuttanut muita henkilöitä. Kunnanjohtaja voi myös yksin allekirjoittaa tai valtuuttaa toisen viranhaltijan allekirjoittamaan sellaisen sopimuksen tai sitoumuksen, joka perustuu valtuuston, kunnanhallituksen tai kunnanhallituksen jaoston päätökseen. Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja tai tämän sijainen tai hallintojohtaja tai tämän sijainen taikka joku muu kunnanhallituksen valtuuttama viranhaltija. 6

8 Kaavoituspäällikkö tai maankäyttöinsinööri voi kumpikin erikseen allekirjoittaa asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan omakoti-, paritalo- tai rivitalo- taikka yritystontin myymistä tai vuokraamista koskevan kauppakirjan, maanvuokrasopimuksen tai muun sopimuksen taikka sitoumuksen, kun nämä perustuvat valtuuston tai kunnanhallituksen hyväksymiin periaatteisiin. Muiden toimielinten päättämissä asioissa tehtävät sopimukset, sitoumukset, toimituskirjat ja muut asiakirjat allekirjoittaa toimielimen esittelijä tai sihteeri, jollei toimielin ole valtuuttanut muita henkilöitä. Viranhaltija allekirjoittaa niitä asioita koskevat päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, joista hänellä on oikeus päättää. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen tehtävään määrätty henkilö. LUKU II ORGANISAATIO 8 Luottamuselimet Kunnan luottamushenkilöorganisaatio: toimielin kunnanvaltuusto tarkastuslautakunta kunnanhallitus sivistyslautakunta rakennuslautakunta keskusvaalilautakunta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhdyskuntarakentamisen lautakunta sosiaalilautakunta valvontalautakunta hoivalautakunta jaosto, johtokunta, neuvosto henkilöstöjaosto kehittämisjaosto vammaisneuvosto elinkeinoneuvosto nuorisovaltuusto vanhusneuvosto ruotsinkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto suomenkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto Korsholms gymnasiumin johtokunta Korsholms högstadiumin johtokunta Mustasaaren keskuskoulun johtokunta tiejaosto siivous- ja ruokapalvelujaosto ympäristöjaosto 7

9 9 Henkilöstöorganisaatio Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja toimintaa johtaa kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnan henkilöstöorganisaatio jaetaan toimialapäälliköiden johtamiin vastuualueisiin seuraavasti: vastuualue toimialapäällikkö konsernipalvelut - konsernihallinto hallintojohtaja - kuntakehitys kehittämisjohtaja - yhdyskuntarakentaminen tekninen johtaja sivistyspalvelut sivistysjohtaja terveyspalvelut terveysjohtaja sosiaalipalvelut sosiaalijohtaja Toimialapäällikkö on työnantajan edustaja omalla vastuualueellaan. Toimialapäällikkö vastaa vastuualueen toiminnan organisoinnista. Toimialapäällikkö voi tarvittaessa asettaa vastuualueelleen johtoryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen toiminta ja henkilöstöresurssit. Kunnanhallitus päättää konsernihallinnon valmistelusta, mille vastuualueelle kunkin toimielimen henkilöstö kuuluu. 10 Henkilöstöorganisaation tehtävät 10.1 Konsernipalvelut Konsernipalvelujen vastuualueeseen kuuluvat konsernihallinto, kuntakehitys ja yhdyskuntarakentaminen. Konsernihallinto vastaa hallintopalveluista, talouspalveluista, IT-palveluista ja henkilöstöpalveluista sekä tukipalveluista, kuten tiedottamisesta ja hankinnoista. Konsernihallinto vastaa hallinnon tukipalvelujen ohjauksesta ja johdosta. Kuntakehitys vastaa kunnan strategisesta kehittämis- ja maankäyttöpolitiikasta, investointihankkeiden tarveharkinnasta, elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen kehittämisestä, tilastojen tuottamisesta, palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja kehittämishankkeista. Yhdyskuntarakentaminen vastaa kunnallistekniikasta, kaavoituksesta, kiinteistötoimesta ja vesihuoltolaitoksesta sekä rakennus- ja kunnallisteknisten investointien toteuttamisesta. Yhdyskuntarakentamiseen kuuluvat myös valvontaviranomaisina toimivat rakennusvalvonta ja Länsirannikon ympäristöyksikkö. 8

10 10.2 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut vastaa päivähoidosta, esiopetuksesta, perusopetuksesta (vuosiluokat 1 9), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, Korsholms gymnasiumista, Mustasaaren aikuisopistosta, Mustasaaren musiikkiopistosta ja Mustasaaren kirjastosta sekä liikuntatoiminnasta, kulttuuritoiminnasta, raittiusasioista ja nuorisotoiminnasta Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut vastaa perhe- ja yksilöhuollosta sekä vanhustenhuollosta ja kotipalvelusta Terveyspalvelut Terveyspalvelut vastaa Mustasaaren ja Vöyrin muodostaman yhteistoimintaalueen perusterveydenhuollosta. Hoivalautakunta päättää johtosääntönsä nojalla terveyskeskuksen toiminnan järjestämisestä. 11 Kunnan johtoryhmä Kunnalla on kunnanjohtajan valitsema johtoryhmä. Johtoryhmä avustaa kunnanjohtajaa kunnan toiminnan, taloudenhoidon ja hallinnon johtamisessa ja kehittämisessä. 12 Henkilöstöorganisaation sisäinen yhteistyö Kunnanjohtaja voi vastuualueiden välisen yhteistyön kehittämiseksi asettaa niiden henkilöstöstä koostuvia tiimejä. Tavoitteena on luoda näiden viranhaltijatiimien organisoidulla työskentelyllä edellytykset sille, että kunnan eri toimialojen näkökannat voidaan huomioida esimerkiksi asioiden valmistelussa, palvelutuotannon kehittämisessä ja investointien suunnittelussa. Kunnanjohtaja asettaa ainakin kehittämistiimin ja hyvinvointitiimin. Kehittämistiimin tehtävänä on panna alulle, selvittää, valmistella ja arvioida maankäyttöä, kaavoitusta, palvelutuotannon kehittämisen yhteensovittamista ja tukemista sekä investointihankkeita koskevia asioita. Hyvinvointitiimin tehtävänä on panna alulle, selvittää, valmistella ja arvioida hyvinvointistrategiasta, hyvinvointikertomuksesta, kunnan palvelutuotannon kehittämisestä sekä yhteisistä henkilöstöasioista johtuvia asioita. Konsernipalvelujen toiminnan yhteensovittamiseksi voidaan vastuualueiden johtoryhmistä muodostaa yhteinen johtoryhmä. Sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen toiminnan yhteensovittamiseksi tulee vastuualueiden johtoryhmistä muodostaa yhteinen johtoryhmä. Sivistyspalvelujen toiminnan yhteensovittamiseksi sivistysjohtaja asettaa johtoryhmän. 9

11 Kunnanjohtaja tai toimialapäälliköt voivat asettaa erityisiä tehtäviä varten työryhmiä. 13 Yhteistyötoimikunta Kunnassa on työpaikkademokratian ja työsuojelun toteuttamiseksi yhteistyötoimikunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstö valitsee yhteistyötoimikuntaan kuusi jäsentä edustamaan kaikkia henkilöstöryhmiä. Henkilöstöjaosto valitsee toimikuntaan kolme työnantajan edustajaa. Yhteistyötoimikunta valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on seurata, kehittää ja ohjata kunnan työpaikkademokratiaa ja työsuojelua sekä vaikuttaa viranhaltijoiden/työntekijöiden työtehtäviin ja työolosuhteisiin annetuissa taloudellisissa rajoissa, niin että yhdessä saavutetaan kunnan asettamat tavoitteet. 14 Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikunta asetetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti. LUKU III TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖSVALTA KUNNANHALLITUS JA SEN JAOSTOT 15 Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallituksessa on kolmetoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 16 Kunnanhallituksen toimiala ja tehtävät Kunnanhallitus luo edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnille vaikuttamalla yhteiskunnalliseen kehitykseen, johtamalla ja kehittämällä strategista suunnittelua ja kunnan hallintoa sekä ohjaamalla ja yhteensovittamalla organisaation toimintaa Mustasaaren strategian ja valtuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä konserniohjauksesta. Kunnanhallitus voi kunnan kaikilla toimialoilla antaa sellaisia lausuntoja ja tehdä sellaisia esityksiä, joiden se katsoo olevan kunnan etujen mukaisia. 10

12 Kunnanhallitus valmistelee valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat lukuun ottamatta kuntalain 53. :ssä tarkoitettuja asioita, vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta sekä antaa selityksen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen. Kunnanhallituksen tehtävänä on 1. kunnan kehittämisen ohjaus, strateginen johtaminen, seuranta ja arviointi 2. valtuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden seuranta sekä toiminnan tavoitteiden noudattamisen valvonta 3. kokonaisvaltainen vastuu palveluista, taloudenhoidosta ja maankäytöstä 4. kokonaisvaltainen vastuu elinkeino- ja maapolitiikasta sekä työllisyyden hoidosta 5. kuntayhtymien toiminnan ja muun kuntien välisen toiminnan seuraaminen, vastuu muusta edunvalvonnasta ja ystävyyskuntatoiminnasta 6. omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen toimeenpano, konserniohjaus ja -valvonta 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpano ja kehittäminen. Kunnanhallituksen vastuualueeseen kuuluvat lisäksi ne tehtävät, jotka eivät tämän tai muun säännön nojalla kuulu muun toimielimen tehtäväalueeseen. 17 Kunnanhallituksen päätösvalta Kunnanhallituksen päätösvaltaan kuuluu sen lisäksi mitä laissa, asetuksessa, johtosäännössä tai muussa säännössä määrätään, päättää seuraavista asioista: 1. kiinteän omaisuuden osto tai vaihto myönnettyjen talousarviomäärärahojen puitteissa ja valtuuston asettamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti 2. kunnan taseen pysyviin vastaaviin kuuluvan kiinteän omaisuuden myynti tai vaihto, kun kauppahinta on alle euroa 3. maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Mustasaaren kunnan maapoliittisessa ohjelmassa tarkoitettujen maapoliittisten pakkokeinojen käyttäminen kiinteän omaisuuden hankkimiseksi 4. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun rakennuskehotuksen antaminen 5. rakennuskiellon määrääminen tai pidentäminen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan tai yleiskaavan laatimista varten 6. maankäyttösopimusten tekeminen maanomistajien kanssa valtuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti 7. alueen nimeäminen kehittämisalueeksi maankäyttö- ja rakennuslain 111. :n nojalla 8. pitkäaikaisten lainojen ottaminen valtuuston talousarviossa tai erikseen päättämissä rajoissa 9. lainojen myöntäminen 10. maksujen ja muiden korvausperusteiden vahvistaminen palveluista, joita kunta tarjoaa kunnanhallituksen tehtäväalueilla 11

13 11. vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron, kiinteistöveron tai muun julkisoikeudellisen maksun suorittamisesta kunnanhallituksen tehtäväalueilla 12. vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta kunnanhallituksen tehtäväalueilla 13. vahingonkorvauksen maksaminen kunnanhallituksen vastuualueilla sattuneesta vahingosta niissä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi 14. kunnan vakuutusturva 15. kunnan taseen vaihtuviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden myynti ja vaihto 16. kunnan riskienhallinnan toteuttaminen ja yhteensovittaminen 17. kunnassa ja kuntakonsernissa sovellettavan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen hyväksyminen 18. muut rahoitusta koskevat asiat 19. kunnan lausunnon antaminen valtateiden ja muiden valtion teiden tiesuunnitelmista 20. lausunnon antaminen maakuntakaavoituksesta, naapurikuntien yleiskaavoista sekä ympäristövaikutusten arviointihankkeista kehittämisjaoston valmistelun pohjalta 21. yleisten teiden perusparantamisen ja päällystämisen kiireellisyysjärjestyksen, yleisten teiden kevyen liikenteen väylien rakentamisen kiireellisyysjärjestyksen sekä tievalaistuksen kiireellisyysjärjestyksen hyväksyminen valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti 22. kunnan virallisten ilmoituskanavien valinta 23. viranhaltijan valtuuttaminen ratkaisemaan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluva asia. 18 Esittely Asiat ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksessa kunnanjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee hallintojohtaja. Jos myös hallintojohtaja on estynyt tai esteellinen, asiat esittelee kansliapäällikkö. Kunnanhallitus voi myös yksittäistapauksessa ja erityisestä syystä päättää, että asia ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 19 Sihteeri Kunnanhallituksen sihteerinä toimii hallintojohtaja. 20 Viranhaltijan päätösvalta Talousjohtaja päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta valtuuston vahvistamaan määrään asti. 12

14 HENKILÖSTÖJAOSTO 21 Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaoston, johon kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstöjaosto valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi. Kunnanhallitus valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 22 Henkilöstöjaoston toimiala ja tehtävät Henkilöstöjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan henkilöstöpoliittisissa asioissa ja yleisissä työnantaja- ja rekrytointiasioissa sekä kehittää kunnan työnantajaroolia. Henkilöstöjaoston tehtävänä on 1. hyväksyä palkkahinnoitteluohjeet 2. hyväksyä harkinnanvaraisen palkallisen virka- ja työvapaan myöntämisohjeet 3. tehdä aloitteita henkilöstöpolitiikan yleiseksi kehittämiseksi 4. laatia ehdotuksia henkilöstöpoliittisiksi strategioiksi 5. antaa ohjeita työsopimussuhdetta ja työntekijää koskevaan päätöksentekoon 6. kehittää kunnan työsuojelutoimintaa yhteistyössä työsuojeluviranomaisten ja sisäisen työsuojeluorganisaation kanssa 7. valmistella viranhaltijoiden valintaa koskevat asiat kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. 23 Henkilöstöjaoston päätösvalta Henkilöstöjaoston päätösvaltaan kuuluu, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, 1. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano 2. paikallisten neuvottelujen käyminen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti 3. paikallisten sopimusten tekeminen ja paikallisten neuvottelujen käyminen virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta 4. työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan ja työsuojelutoimikuntaan 5. johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden valinta 6. työllistymistä edistävien toimenpiteiden ja suunnitelmien hyväksyminen kunnassa 7. kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan valtuuttaminen ratkaisemaan henkilöstöjaoston toimivaltaan kuuluva asia. 13

15 24 Esittely Asiat ratkaistaan henkilöstöjaoston kokouksessa kunnanjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee HR-päällikkö. Henkilöstöjaosto voi myös yksittäistapauksessa ja erityisestä syystä päättää, että asia ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 25 Sihteeri Henkilöstöjaoston sihteerinä toimii HR-päällikkö. KEHITTÄMISJAOSTO 26 Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallitus valitsee kehittämisjaoston, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jaosto valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi. Kunnanhallitus valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 27 Kehittämisjaoston toimiala ja tehtävät Kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa. Kehittämisjaoston tehtävänä on 1. laatia joka toinen vuosi valtuuston käsiteltäväksi strateginen ohjausasiakirja Mustasaaren strategian, strategisen yleiskaavan ja muiden valtuuston hyväksymien ohjausasiakirjojen pohjalta huomioiden kunnan palvelutarjonta 2. vastata strategisesta kehittämis- ja maankäyttöpolitiikasta sekä kunnan strategisesta maapolitiikasta 3. sovittaa yhteen kunnan investointihankkeet ja esittää, miten hankkeet huomioidaan taloussuunnitelman investointiohjelmassa 4. vastata kunnan elinkeinopolitiikasta 5. vastata saariston, matkailun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä 6. valmistella vuosittain valtuustolle ehdotus viisivuotiseksi kaavoitusohjelmaksi 7. hyväksyä maankäytön tavoitteet sellaisten maankäyttösuunnitelmien (yleiskaava tai asemakaava) pohjaksi, jotka poikkeavat strategisesta yleiskaavasta tai muista yleiskaavoista 8. vastata kunnan omista kehittämishankkeista 9. vastata joukkoliikenteen kehittämisestä 10. vastata kunnan markkinoinnista 11. valmistella kunnanhallitukselle lausunnot maakuntakaavoituksesta, naapurikuntien yleiskaavoista, valtateiden tiesuunnitelmista ja ympäristövaikutusten arviointihankkeista. 14

16 28 Kehittämisjaoston päätösvalta Kehittämisjaoston päätösvaltaan kuuluu, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, 1. hyväksyä visiosuunnitelmien, kaavarunkojen ja vastaavien laatiminen kehittämissuunnittelun ja maankäytön pohjaksi 2. päättää maankäytön, talonrakennushankkeiden ja muiden kehittämishankkeiden suunnittelukilpailun järjestämisestä 3. päättää yhteisiin tai EU:n tukemiin hankkeisiin osallistumisesta 4. päättää avustusten myöntämisestä yleishyödylliseen toimintaan kunnanhallituksen vastuualueella 5. valtuuttaa kunnanhallituksen alainen viranhaltija ratkaisemaan kehittämisjaoston toimivaltaan kuuluva asia. 29 Esittely Asiat ratkaistaan kehittämisjaoston kokouksessa kehittämisjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee hallintojohtaja. Kunnanjohtaja voi yksittäistapauksissa ottaa esittelyoikeuden itselleen. Kehittämisjaosto voi myös yksittäistapauksissa ja erityisestä syystä päättää, että asia ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 30 Sihteeri Kehittämisjaoston sihteerinä toimii elinkeinopäällikkö. KUNNANJOHTAJA 31 Kelpoisuusvaatimukset Kunnanjohtajaksi valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta julkishallinnosta tai organisaation johtamisesta. 32 Sijainen Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen kunnanjohtajan tehtäviä hoitaa hallintojohtaja. Jos myös hallintojohtaja on estynyt tai esteellinen, kunnanjohtajan tehtäviä hoitaa kansliapäällikkö. Jos virka on avoin tai viranhaltijan poissaolo kestää yli kaksi kuukautta, kunnanhallitus päättää, miten kunnanjohtajan tehtävät hoidetaan. 33 Päätösvalta Sen lisäksi, mitä kuntalaissa tai muissa laeissa tai muualla määrätään, kunnanjohtajalla on oikeus ratkaista kunnanhallituksen puolesta seuraavat asiat: 15

17 1. edustaa kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa tai valita joku muu kunnan viranhaltija taikka kutsua luottamushenkilö tähän tehtävään, jollei kunnanhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä 2. jollei kunnanhallitus toisin päätä, käyttää itse tai valtuutetun asiamiehen välityksellä kunnan puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä sellaisten yhteenliittymien ja yhteisöjen kokouksissa, joiden jäsen kunta on 3. päättää tuki-ilmoittelusta, muistamisesta ja kunnan muusta edustamisesta kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti 4. päättää kaava-alueiden tonttien vuokraamisesta ja myymisestä valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti 5. antaa lupa kunnan vaakunan tai logon käyttämiseen. LAUTAKUNNAT JA NIIDEN JAOSTOT SEKÄ NEUVOSTOT 34 Toimivalta Kunnan lautakunnilla on kokonaisvastuu kunnallisten palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä tehtäväalueillaan huomioiden kunnan kokonaisvaltainen visio ja strategia, valtuuston asettamat tavoitteet ja valtuuston osoittamat resurssit sekä kunnanhallituksen antamat ohjeet. 35 Lautakuntien ja neuvostojen kokoonpano Valtuusto valitsee lautakunnat toimikaudekseen. Valtuusto valitsee myös vammaisneuvoston, elinkeinoneuvoston ja vanhusneuvoston toimikautensa ajaksi. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja lukuun ottamatta valvontalautakuntaa ja hoivalautakuntaa, joiden puheenjohtajista määrätään toimielimen omassa johtosäännössä. 36 Kaikille lautakunnille yhteiset tehtävät Kunkin lautakunnan tulee tehtäväalueillaan 1. hyväksyä yleiset ohjeet 2. vastata kunnanhallituksessa tai valtuustossa ratkaistavien asioiden valmistelusta 3. valvoa lakisääteisten tehtävien hoitamista 4. käyttää kunnan puhevaltaa tehtäväalueidensa hallintoasioissa ja antaa kunnan lausuntoja tehtäväalueisiinsa kuuluvista asioista 5. raportoida kunnanhallitukselle säännöllisesti tehtäväalueidensa tilanteesta kunnanhallituksen päättämän raportointijärjestelmän mukaisesti 6. vastata tehtäväalueillaan tiedottamisesta kuntalaisille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. 16

18 37 Kaikille lautakunnille yhteinen päätösvalta Kunkin lautakunnan tulee tehtäväalueillaan 1. päättää asioista, jotka toimielimellä lain, asetuksen, kunnan muun johtosäännön, sopimuksen, työohjelman tai tämän säännön nojalla on oikeus ratkaista 2. päättää painopistealueista ja resurssien jaosta huomioiden käytettävissä olevat resurssit, valtuuston asettamat tavoitteet sekä vaikutukset muiden lautakuntien toimintaan 3. myöntää toiminta-avustukset ja muut avustukset talousarvion puitteissa sekä valvoa avustusten käyttöä 4. päättää yhteisiin hankkeisiin osallistumisesta 5. hyväksyä investointiohjelmassa huomioitujen talonrakennushankkeiden huonetilaohjelmat ja luonnospiirustukset 6. päättää irtaimen omaisuuden ostosta, myynnistä, vaihdosta, vuokralle ottamisesta, vuokralle antamisesta, lahjoituksesta ja poistosta 7. päättää vahingonkorvauksen maksamisesta niissä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi 8. päättää maksuista, jotka peritään kunnan tarjoamista palveluista, sekä myöntää vapautus tai lykkäys maksun suorittamisesta, mikäli tähän on erityinen syy 9. päättää esinevakuutusten ottamisesta hallinnoimalleen omaisuudelle 10. päättää tehtäväalueitaan koskevien sopimusten tekemisestä ja sitoumusten antamisesta 11. päättää toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta huomioiden, mitä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on päätetty 12. valtuuttaa lautakunnan alainen viranhaltija ratkaisemaan lautakunnan tai jaoston toimivaltaan kuuluva asia. 38 Viranhaltijoiden yleinen päätösvalta Sen lisäksi, mitä tämän säännön mukaan on viranhaltijan päätettävissä, viranhaltijalla on tehtäväalueellaan tai tulosyksikössään oikeus valtuuttaa alaisensa viranhaltija ratkaisemaan asioita. 39 Esittely Asiat esitellään kussakin toimielimessä tämän säännön määräysten mukaisesti, jollei valvontalautakunnan tai hoivalautakunnan johtosäännössä toisin määrätä. Päätöksenteon pohjana on esittelijän ehdotus. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii hänen sijaisensa, jollei asianomaisen toimielimen kohdalla muuta määrätä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 17

19 40 Sihteeri Kukin lautakunta, jaosto ja neuvosto valitsee itselleen sihteerin, jollei tässä säännössä muuta mainita. SIVISTYSLAUTAKUNTA 41 Kokoonpano Sivistyslautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee sivistyslautakunnan jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 42 Toimiala ja tehtävät Sivistyslautakunta vastaa seuraavista tehtävistä: 1. päivähoito päivähoitolain mukaisesti, lasten kotihoidon tuki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisesti ja esiopetus perusopetuslain mukaisesti 2. perusopetus (vuosiluokat 1 9) perusopetuslain mukaisesti 3. lukio-opetus lukiolain mukaisesti 4. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta perusopetuslain mukaisesti 5. musiikin, tanssin, kuvataiteen ja teatteritaiteen opetus taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti 6. kirjastotoiminta kirjastolain mukaisesti. 43 Päätösvalta Sivistyslautakunta päättää kunnalle edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista sekä seuraavista asioista: 1. esiopetuspaikan, perusopetuspaikan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan paikan määräytymisen periaatteet 2. esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetusoikeuden periaatteet 3. esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat. 44 Esittely Asiat ratkaistaan sivistyslautakunnan kokouksessa sivistysjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee taloussuunnittelija. 18

20 Sivistyslautakunnan jaostot 45 Kokoonpano ja valinta Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii ruotsinkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto ja suomenkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto, joihin kumpaankin kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Sivistyslautakunta valitsee jaostojen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muita kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. Sivistyslautakunta valitsee jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 46 Tehtävät ja päätösvalta Ruotsinkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto ja suomenkielinen esiopetus- ja koulutusjaosto vastaavat ja päättävät seuraavista koululainsäädännön mukaisista, omaa kieliryhmää koskevista asioista: 1. esiopetuksen opetussuunnitelma 2. perusopetuksen opetussuunnitelma 3. lukio-opetuksen opetussuunnitelma 4. sivistyslautakunnan valtuutuksen perusteella jaostossa päätettävät asiat 5. asiat, joista on muutoin määrätty. 47 Esittely Asiat ratkaistaan ruotsinkielisen jaoston kokouksessa sivistysjohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee päivähoidon päällikkö. Asiat ratkaistaan suomenkielisen jaoston kokouksessa Mustasaaren keskuskoulun rehtorin esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee päivähoidon päällikkö. Koulujen johtokunnat 48 Kokoonpano ja valinta Sivistyslautakunta valitsee toimikaudekseen seuraavien koulujen johtokunnat: Korsholms högstadium, Korsholms gymnasium ja Mustasaaren keskuskoulu. Johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat koulun opettajakunnan edustaja ja koulun muun henkilökunnan edustaja sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokuntaan kuuluu myös kaksi oppilasjäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Oppilasjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, 18 vuotta täyttäneillä oppilasjäsenillä on myös äänioikeus. 19

21 Sivistyslautakunta valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 49 Johtokuntien tehtävät Sivistyslautakunta vahvistaa johtokuntien tehtävät. 50 Esittely ja läsnäolo-oikeus Asiat ratkaistaan johtokunnan kokouksessa koulun rehtorin esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee rehtorin sijainen. Sivistyslautakunnan puheenjohtajalla, jaostojen puheenjohtajilla, sivistysjohtajalla ja sivistystoimenjohtajalla on läsnäolo-oikeus johtokuntien kokouksessa. 51 Muu edustus Edustuksesta muiden kuntien oppilaitosten toimielimissä on voimassa mitä asiasta on erikseen sovittu koulujen ylläpitäjien kanssa. Edustajat valitsee sivistyslautakunta. RAKENNUSLAUTAKUNTA 52 Kokoonpano Rakennuslautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 53 Toimiala ja tehtävät Rakennuslautakunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Rakennuslautakunta toimii maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena ja asumisolojen tukemisesta ja parantamisesta annetun lainsäädännön mukaisena asuntoviranomaisena. Rakennuslautakunnan tehtävänä on 1. vastata rakennusvalvonnasta ja maa-ainesten ottotoiminnan valvonnasta 2. vastata rakentamisen neuvonnasta ja muusta rakennusvalvontaan liittyvästä neuvonnasta 3. valvoa, että liikenneväylät, kadut, torit ja aukiot sekä puistot ja ulkooleskelupaikat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyvyyden vaatimukset 4. valvoa, että rakennuspaikalle asennetaan osoitemerkintä. 20

22 54 Päätösvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai päätetty, rakennuslautakunta päättää 1. rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja muiden lupien myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, lukuun ottamatta niissä asioissa, joissa päätösvalta on siirretty johtavalle rakennustarkastajalle (hallintosääntö 55) 2. rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella 3. poikkeamisen myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 171. :n nojalla 4. asioista, jotka koskevat asemakaava-alueella tarvetta tehdä oja tai sijoittaa ojitusta varten tarpeellinen suojapenger tai pumppuasema toisen alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 161 a :n nojalla 5. maa-ainesluvan myöntämisestä maa-aineslain nojalla 6. valtion asuntolainan ja korkotukilainan myöntämisestä. 55 Viranhaltijan päätösvalta Johtava rakennustarkastaja päättää seuraavista asioista: 1. rakennusluvan myöntäminen enintään kahden asunnon asuinrakennuksen tai lomarakennuksen ja näitä palvelevien talousrakennusten rakentamiseen voimassa olevan kaavan mukaisesti tai poikkeusluvalla taikka suunnittelutarveratkaisulla 2. rakennusluvan myöntäminen asemakaava- ja yleiskaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 125. :n tarkoittamiin korjaus- ja muutostöihin, jotka suoritetaan muissa kuin 1. kohdassa mainituissa rakennuksissa edellyttäen, että haetut toimenpiteet noudattavat voimassa olevaa kaavaa 3. rakennusluvan myöntäminen asemakaava- ja yleiskaava-alueen ulkopuolella enintään kaksi asuntoa käsittävän asuintalon tai lomarakennuksen taikka niihin kuuluvien talousrakennusten laajentamiseen enintään puolella alkuperäisen rakennuksen kerrosalasta. 56 Esittely Asiat ratkaistaan rakennuslautakunnan kokouksessa johtavan rakennustarkastajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee virkavuosiltaan vanhin rakennustarkastaja. KESKUSVAALILAUTAKUNTA 57 Kokoonpano Keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä sekä seitsemän varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi voidaan valita myös muita kuin valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 21

23 58 Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Keskusvaalilautakunta vastaa vaalilain nojalla kunnan keskusvaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa ja mahdollisissa kansanäänestyksissä. 59 Esittely Asiat ratkaistaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa kansliapäällikön esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee viestintäsihteeri. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 60 Kokoonpano Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 61 Toimiala ja tehtävät Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden määräysten nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä: liikuntalaki, nuorisotyölaki, laki kuntien kulttuuritoiminnasta, raittiustyölaki, laki vapaasta sivistystyöstä. Lautakunta luo yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa edellytykset toiminnalle edellä mainituilla alueilla. 62 Päätösvalta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää seuraavista asioista: 1. toiminta-avustusten ja muiden kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet 2. kunnan liikuntapaikkojen harjoitusvuorojen jakoperusteet 3. aikuisopiston lukuvuoden työ- ja loma-ajat 4. aikuisopiston kurssitoiminnan opetustuntien kehyssuunnitelma 5. aikuisopiston kurssitoiminnan ryhmäkoon periaatteet. 63 Esittely Asiat ratkaistaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa vapaaaikapäällikön esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee aikuisopiston rehtori. 22

24 VALVONTALAUTAKUNTA 64 Kokoonpano, toimiala, tehtävät ja päätösvalta Valvontalautakunnan kokoonpanosta, toimialasta, tehtävistä ja päätösvallasta määrätään omalla johtosäännöllä. YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA 65 Kokoonpano Yhdyskuntarakentamisen lautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 66 Toimiala ja tehtävät Yhdyskuntarakentamisen lautakunta vastaa kaavoitusasioista, kunnallisteknisistä asioista, kiinteistötoimesta mukaan lukien siivous ja ruokapalvelut, vesihuoltolaitoksesta sekä rakennusinvestoinneista (talonrakennus) ja kunnallisteknisistä investoinneista (julkinen omaisuus). Yhdyskuntarakentamisen lautakunta luo edellytyksiä kunnanosien laajentamiselle sekä viihtyisille ja turvallisille asuinympäristöille. Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan tehtävänä on 1. toimia kunnan kaavoitusviranomaisena 2. valmistella yleiskaavoja ja asemakaavoja strategisen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti tai, tästä poikettaessa, kehittämisjaoston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti 3. antaa kunnan lausunto naapurikuntien asemakaavoista 4. valmistella esitykset maa-alueiden ostosta tai myynnistä 5. valmistella esitykset maapoliittisten pakkokeinojen käyttämisestä 6. vastata rakennusten ja tilojen hoidosta ja kunnossapidosta 7. vastata liikuntapaikkojen ja muiden vapaa-aikatoimintaan tarkoitettujen rakennusten, rakennelmien ja alueiden hoidosta ja kunnossapidosta 8. vastata kunnan siivous- ja ruokapalveluista 9. vastata laitosten, liikenneväylien, tievalaistuksen, viheralueiden, puistojen ja yleisten alueiden hoidosta sekä kunnallistekniikasta 10. vastata maantielain ja yksityisistä teistä annetun lain nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä 11. vastata kunnan tieverkon ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen liittyvistä kunnan tehtävistä 12. vastata niiden yksityisteiden kunnossapidosta, joista kunta on tehnyt kunnossapitosopimuksen 13. toimia kunnan viranomaisena ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain nojalla 14. valmistella kunnanhallitukselle ehdotukset yleisten teiden perusparantamisen ja päällystämisen kiireellisyysjärjestykseksi, yleisten teiden kevyen lii- 23

25 kenteen väylien rakentamisen kiireellisyysjärjestykseksi sekä tievalaistuksen rakentamisen kiireellisyysjärjestykseksi valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti 15. valmistella kunnanhallitukselle kunnan lausunnot tiesuunnitelmista maantien tai kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi tai perusparantamiseksi 16. vastata tarvittaessa öljyvahinkojen jälkitorjunnasta öljyvahinkojen torjuntalain nojalla 17. vastata kunnalle vesihuoltolain nojalla kuuluvista tehtävistä 18. vastata kunnan talonrakennuksen ja julkisen omaisuuden sekä vesihuoltolaitoksen investointien suunnittelusta ja toteuttamisesta 19. vastata hulevesien hallinnasta. 67 Päätösvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai päätetty, yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluu 1. hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 7. :n tarkoittama kaavoituskatsaus 2. hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla vaikutukseltaan vähäiset kaavat 3. arvioida maankäyttö- ja rakennuslain 60. :n nojalla asemakaavan ajanmukaisuus 4. hyväksyä asemakaavoitussopimukset tai muut maankäyttösopimukset 5. hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kunnan maksama korvaus maanomistajalle katualueen tai maan lunastamisesta 6. hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maanomistajan maksettavaksi määrättävä katualueen korvaus 7. ottaa kantaa kiinteistönmuodostamislain nojalla kunnalle kuuluviin asioihin 8. hyväksyä ohjeet kunnan maa-alueiden vuokralle antamisesta tai kiinteän omaisuuden vuokralle ottamisesta 9. myöntää kunnan asuntotontin ostajalle oikeus myydä rakentamaton tontti edelleen erityisestä syystä 10. hyväksyä ohjeet asuntotonttien ja yritystonttien luovuttamisesta asemakaavoitetuilta alueilta 11. ottaa kantaa siihen, voiko vuokralainen lunastaa yritystontin 12. vahvistaa asemakaavatien tiepiirustukset ja luovuttaa asemakaavatie yleiseen käyttöön 13. päättää kadunpidosta ja kadunpidon antamisesta ulkopuolisen tehtäväksi 14. hyväksyä yksityisteiden kunnossapitosopimukset valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti 15. hyväksyä kunnan vesihuoltolaitoksen liittymissopimukset, jotka tehdään vesihuoltolaitoksen vahvistetuista toimitusehdoista poikkeavin perustein 16. vahvistaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alue valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti 17. hyväksyä kunnan talonrakennushankkeita koskevat pääpiirustukset, kun hanke perustuu asianomaisen lautakunnan hyväksymiin luonnospiirustuksiin ja huonetilaohjelmaan ja ottaen huomioon valtuuston päätös investointiohjelmasta voimassa olevassa talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 24

26 18. päättää kunnan talonrakennuksen tai julkisen omaisuuden investointien toteuttamisesta kunkin vuoden investointitalousarviota koskevan valtuuston päätöksen mukaisesti. 68 Esittely Asiat ratkaistaan yhdyskuntarakentamisen lautakunnan kokouksessa teknisen johtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen kaavoitusasiat esittelee kaavoituspäällikkö, vesihuoltolaitoksen asiat vesihuoltopäällikkö ja muut asiat kiinteistöpäällikkö. Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jaostot Tiejaosto 69 Kokoonpano ja valinta Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan alaisuudessa toimii tiejaosto, johon kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee jaoston jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muita kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 70 Jaoston tehtävät Tiejaosto huolehtii yksityisistä teistä annetun lain ja asetuksen nojalla kunnalle kuuluvista tietoimitusasioista. 71 Esittely Asiat ratkaistaan tiejaoston kokouksessa tiemestarin esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee rakennuttajainsinööri. Siivous- ja ruokapalvelujaosto 72 Kokoonpano ja valinta Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan alaisuudessa toimii siivous- ja ruokapalvelujaosto, johon kuuluu viisi jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee jaoston jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muita kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava lautakunnan jäseniä. 25

27 73 Jaoston toimiala ja tehtävät Siivous- ja ruokapalvelujaoston tehtävänä on 1. valmistella ehdotukset keittiötoimintojen järjestämiseksi 2. antaa lausunnot kiinteistöjen uudisrakentamisen, lisärakentamisen ja muutostöiden piirustuksista ruokapalvelujen ja siivottavuuden osalta 3. valmistella siivous- ja ruokapalvelujen tehtäväalueen talousarvioehdotus. 74 Jaoston päätösvalta Siivous- ja ruokapalvelujaoston päätösvaltaan kuuluu 1. päättää tavaroiden ja palvelujen hankintaperusteiden hyväksymisestä siivouksen ja ruokapalvelujen osalta 2. päättää henkilöstöresurssien mitoitusperiaatteiden hyväksymisestä. 75 Esittely Asiat ratkaistaan siivous- ja ruokapalvelujaoston kokouksessa kiinteistöpäällikön esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee ruokapalvelupäällikkö. SOSIAALILAUTAKUNTA 76 Kokoonpano Sosiaalilautakuntaan kuuluu yksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 77 Toimiala, tehtävät ja päätösvalta Sosiaalilautakunta huolehtii sosiaalihuoltolain ja muiden sosiaalipalvelujen toimialaa koskevien lakien nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä. Sosiaalilautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, vastata asukkaiden hyvän sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämisestä sekä ehkäistä sosiaalisia epäkohtia. 78 Esittely Asiat ratkaistaan sosiaalilautakunnan kokouksessa sosiaalijohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen asiat esittelee vanhustenhuollon päällikkö. 26

28 HOIVALAUTAKUNTA 79 Kokoonpano, toimiala, tehtävät ja päätösvalta Hoivalautakunnan kokoonpanosta, toimialasta, tehtävistä ja päätösvallasta määrätään omalla johtosäännöllä. 80 Neuvostoille yhteiset määräykset Valtuuston asettamat neuvostot noudattavat VI luvussa annettuja määräyksiä kokousmenettelystä sekä hallintosäännön muita yleisiä määräyksiä kunnan toimielimistä. VAMMAISNEUVOSTO 81 Kokoonpano Vammaisneuvostoon kuuluu seitsemän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 82 Toimiala ja tehtävät Vammaisneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, vammaisjärjestöjen ja vammaisten kesken. Vammaisneuvosto huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille kuuluvat vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13. :n mukaan. Vammaisneuvoston tehtävänä on 1. edistää ja kehittää kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa 2. edistää vammaisväestön yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja vammaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada kunnan palveluja 3. seurata vammaisten tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta vammaisten elinoloihin, kuten kunnan rakennukset ja maankäytön suunnittelu 4. valvoa, että vammaisväestölle tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille toimielimille. ELINKEINONEUVOSTO 83 Kokoonpano Elinkeinoneuvostoon kuuluu seitsemän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 27

29 84 Toimiala ja tehtävät Elinkeinoneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien kesken. Elinkeinoneuvoston tehtävänä on 1. edistää ja kehittää kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa 2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan yrittäjille tärkeistä asioista 3. antaa lausuntoja Mustasaaren elinkeinoelämän kehittämisestä kunnan yrityskeskusten suunnittelua koskevissa asioissa 4. valvoa, että kunnan yrittäjille tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille toimielimille. VANHUSNEUVOSTO 85 Kokoonpano Vanhusneuvostoon kuuluu seitsemän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee jäsenistä neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 86 Toimiala ja tehtävät Vanhusneuvoston on varmistettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vanhusneuvosto huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille kuuluvat ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mukaan. Vanhusneuvoston tehtävänä on 1. edistää ja kehittää kunnan ja vanhusväestön yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa 2. edistää vanhusväestön yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin 3. seurata vanhusväestön tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia vanhustenhuoltoon liittyvistä asioista 4. valvoa, että vanhusväestölle tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille toimielimille. NUORISOVALTUUSTO 87 Kokoonpano, toiminta ja tehtävät Nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja siihen kuuluu 22 nuorta, jotka ovat iältään vuotta. Äänioikeutettuja ovat nuoret yläkoulun 28

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

MUSTASAAREN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ MUSTASAAREN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuuston päätös 4.5.2017 2 Sisällysluettelo...1...1 I OSA...10 Hallinnon ja toiminnan järjestäminen...10 1 luku...10 Kunnan johtaminen...10 1 Hallintosäännön soveltaminen...10

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 12.6.2017 25 Voimaantulo: 16.7.2017 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Muutos KV

Muutos KV Kaupunginhallituksen johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 99 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutos KV 10.12.2012 134 2 1 luku YLEISTÄ 1 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot