Jotta tilaus olisi INGRAM MICROa sitova, täytyy INGRAM MICROn vahvistaa tilaus kirjallisesti ennen loppuun suoritettua toimitusta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jotta tilaus olisi INGRAM MICROa sitova, täytyy INGRAM MICROn vahvistaa tilaus kirjallisesti ennen loppuun suoritettua toimitusta."

Transkriptio

1 Yleiset ehdot 01. Yleistä Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin INGRAM MICROn tuotetoimituksiin ja ne kattavat kaikki sovitut asiat, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin. Tilauksen tehdessään asiakas hyväksyy nämä ehdot. Asiakkaan omia ehtoja ei sovelleta sopimukseen. Näihin ehtoihin ei voi tehdä lisäyksiä tai muutoksia muutoin kuin kirjallisella sopimuksella, jonka on allekirjoittanut yrityksen nimenkirjoitusoikeuden haltija. Jotta tilaus olisi INGRAM MICROa sitova, täytyy INGRAM MICROn vahvistaa tilaus kirjallisesti ennen loppuun suoritettua toimitusta. Koska INGRAM MICROn jakeluverkko kattaa Euroopan, asiakkaalle voidaan toimittaa tuotteet muusta maasta kuin Suomesta, ja tällöin tuotteen mukana toimitetaan INGRAM MICROn kyseisessä maassa laatima lähetysluettelo. Vaikka lähetysluettelo sisältäisi näistä ehdoista poikkeavia myynti- ja toimitusehtoja, noudatetaan INGRAM MICROn suomalaisia ehtoja. Asiakas vastaa tuotteiden valinnasta samoin kuin niiden käytöstä sekä käytön tuloksista. 02. Määritelmät Seuraavilla termeillä on näissä yleisissä ehdoissa alla mainitut merkitykset, ellei erikseen toisin ilmoiteta: "INGRAM MICRO" tarkoittaa INGRAM MICRO AB:tä, jonka osoite on Kronborgsgränd 13, BOX39, Kista, Sweden "Asiakas" tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, joka on tehnyt INGRAM MICROn vastaanottaman ja hyväksymän tilauksen. "Tuote" tarkoittaa tietokoneita, tietokoneiden osia ja lisävarusteita, ohjelmistoja, oheislaitteita ja muita INGRAM MICROn myytäväksi ja toimitettavaksi tarjoamia tuotteita ja palveluita. 03. Hinnat Elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet, tuotteiden hinta on INGRAM MICROn kulloinkin IMpuls-tietojärjestelmässään tai web-sivuillaan ilmoittama hinta, jonka perusteella kaikki muut hinnastot ja hintatiedostot luodaan. Hintoihin sisältyy tulli, mutta hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Mahdollisten kuljetus- ja pakkauskustannuksen maksuvelvollisuudesta määrätään jäljempänä kohdassa 5. INGRAM MICROlla on oikeus toimituspäivään asti muuttaa tarjouksentekohetkellä voimassa olleita hintoja sillä perusteella, että toimittajan hinnat, tullitariffit, maksut, valuuttakurssit tai muut INGRAM MICROn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat olosuhteet ovat muuttuneet. 04. Maksuehdot Mikäli INGRAM MICRO ei ole muuta ilmoittanut tilausvahvistuksessaan, maksu on suoritettava laskua vastaan viimeistään 7 päivän kuluttua - tai erillisen sopimuksen mukaan - laskun päiväyksestä. Asiakassuhteen luotollisuus edellyttää, että asiakkaan ostot Ingram Microlta vuosineljänneksellä ovat vähintään 4 tuhatta Euroa. INGRAM MICRO laatii laskun toimituksen yhteydessä. Maksuviivästysten yhteydessä INGRAM MICRO laskuttaa kulloinkin soveltamansa viivästyskoron, viivästyskorko on mainittu laskussa. Kirjallisista maksumuistutuksista ja muista toimista, jotka ovat tarpeen erääntyneen saatavan perimiseksi asiakkaalta, INGRAM MICRO on oikeutettu saamaan korvauksen perimisestä syntyneistä kohtuullisista kuluista. Maksuhäiriö tapauksissa erääntyvät kaikki asiakkaan avoimet laskut heti. Asiakas on mahdollisesta toimituksen virheellisyyttä tai puutteellisuutta koskevasta reklamaatiostaan huolimatta velvollinen suorittamaan sovitussa ajassa täyden kauppahinnan siitä osasta toimitusta, joka ei ole virheellinen tai puutteellinen. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti INGRAM MICROlle viiden (5) työpäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Sovitut alennukset voidaan käyttää hyväksi vain ja yksinomaan, mikäli maksu on kokonaan suoritettu sovitussa ajassa. 05. Toimitus, viivästyminen, kuljetus ja vaaranvastuun siirtyminen Kaikissa toimitusilmoituksissa toimitusaika on arvioitu ja siten likimääräinen. Tuotteet on tarkoitus luovuttaa 30 päivän kuluessa INGRAM MICROn tilausvahvistuksessa ilmoitetusta toimitusajankohdasta. INGRAM MICROn velvollisuus on tämän ajan kuluessa päättää luovutuksen tarkasta ajankohdasta. INGRAM MICROn toimituksen viivästyminen ei oikeuta asiakasta vahingonkorvaukseen tai muuhun korvaukseen viivästyksen syystä riippumatta. Jos INGRAM MICROn tuotteiden luovutus viivästyy enemmän kuin 30 päivää INGRAM MICROn tilausvahvistuksessa ilmoitetusta ajankohdasta, asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa. Asiakkaalle ei kuitenkaan ole oikeutta purkaa kauppaa, ellei asiakas 14 päivän kuluessa edellä mainitun toimitusajan umpeutumisesta lukien ilmoita INGRAM MICROlle kirjallisesti kaupan purkamisesta. Mikäli kauppa puretaan, INGRAM MICROn on maksettava takaisin se osa suoritetusta kauppahinnasta, joka koskee niitä tuotteita, joiden kauppa on purettu. Asiakas ei ole oikeutettu muuhun korvaukseen tai vahingonkorvaukseen kaupan purkamisen perusteella. Asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa viivästyksen yhteydessä muusta kuin edellä mainitusta syystä. Vaaranvastuu tuotteista siirtyy asiakkaalle tuotteiden luovutushetkellä.tuotteet vapaasti Ingram Micro Ab:n varastossa. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, INGRAM MICRO huolehtii tuotteiden kuljetuksesta asiakkaan osoitteeseen asiakkaan kustannuksella. INGRAM MICRO valitsee tällöin sopivan kuljetustavan ja asiakas vastaa tuotteiden rahdista ja kuljetusvakuutuksesta

2 Mikäli asiakas jättää tuotteet itse valitsemansa kuljetusliikkeen kuljetettavaksi katsotaan tuotteet, luovutetuksi asiakkaalle silloin, kun tuotteet luovutetaan kyseiselle kuljetusliikkeelle, vaikka kuljetusliike ainoastaan välittäisi kuljetuksen eikä itse huolehtisi siitä. 06. Omistusoikeuden pidätys INGRAM MICRO pitää itsellään myydyn tuotteen omistusoikeuden vakuutena oikeudestaan kauppasummaan kohdassa 4 mainittuine viivästyskorkoineen sekä kauppahinnan perimisestä aiheutuvista kohtuullisista kuluista, kunnes tuote on maksettu kokonaan. Mikäli toimitus tapahtuu loppuasiakkaalle, on Ingram Microlla oikeus erikseen sopia omistuksen pidätyksestä lain vaatimalla tavalla. 07. Takuu Toimitetuissa tuotteissa on valmistajan tai toimittajan INGRAM MICROlle myöntämä takuu. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia INGRAM MICROlta mitään lisätakuuta tuotteille. INGRAM MICRO ei vastaa muista tiedoista, jotka on annettu toimitusketjussa ennen INGRAM MICROa, eikä muista kuin INGRAM MICROn antamista tiedoista. Takuuaikaa ei pidennetä sen perusteella, että INGRAM MICRO korjaa tuotteissa olleet virheet tai vaihtaa tuotteet uusiin. INGRAM MICRO hoitaessa takuun valmistajan puolesta asiakkaan tulee olla yhteydessä INGRAM MICRON palautusnumeron saamiseksi. 08. Toimituksen puutteet ja reklamaatiot Asiakkaan velvollisuus on aina tarkastaa toimitettujen kollien ja kuormalavojen määrä sekä tarkastaa tavarat kuljetusvaurioiden varalta. Jos asiakas havaitsee vastaanottotarkastuksessa, että tuote on puutteellinen toimitetun määrän suhteen, asiakkaan on reklamoitava tästä INGRAM MICROlle kirjallisesti kirjeitse, telefaxilla tai sähköpostilla viipymättä, kuitenkin viimeistään viiden (5) työpäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Mikäli reklamaatio koskee kuljetusvauriota, reklamaatio on tehtävä suoraan kuljetusliikkeelle viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen. INGRAM MICRO ei vastaa vahingosta, joka on syntynyt sen seurauksena, että asiakas ei ole noudattanut sovittuja tai tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita tai valmistajan laatimaa opasta. Mikäli INGRAM MICROlla on oikeutettu vaatimus valmistajaa tai toimittajaa kohtaan, INGRAM MICRO välittää ja siirtää vaatimuksensa asiakkaalle siten, että asiakkaan velvollisuudeksi tulee esittää vaatimuksensa suoraan valmistajalle tai toimittajalle. Jos tuotteessa on havaittu puute, INGRAM MICRO voi suorittaa tästä korvauksen, jonka määrä on kaikissa tapauksissa enintään kyseisen tuotteen kauppahinta. 9. Ohjelmistojen käyttöoikeudet Suorittaessaan ohjelmiston kauppahinnan asiakas saa omistusoikeuden vain siihen tallennusvälineeseen, jossa ohjelmisto toimitetaan. Ohjelmiston omistusoikeus tai tekijänoikeus ei siis siirry asiakkaalle. Asiakas saa käyttöoikeuden ohjelmistoon suoraan ohjelmiston valmistajalta. Ohjelmiston käyttöoikeuden luovutus tapahtuu valmistajan ilmoittamin ehdoin, jotka toimitetaan ohjelmiston mukana. Asiakkaan on huolellisesti noudatettava ohjelmiston käyttöoikeuden luovutukseen liittyviä ehtoja. 10. Patentti, tavaramerkki ja muut aineettomat oikeudet Jos asiakas ilmoittaa viipymättä INGRAM MICROlle kirjallisesti, että asiakasta vastaan on nostettu kanne sillä perusteella, että tuotteet rikkovat suomalaista patenttia, tavaramerkkiä tai muuta aineetonta oikeutta, INGRAM MICROlla on oikeus omalla tai oikeudenomistajan kustannuksella edustaa asiakasta tällaisessa oikeudenkäynnissä sekä maksaa oikeudessa määrätyt kulut ja vahingonkorvaus sillä edellytyksellä, että INGRAM MICROlle tai oikeudenomistajalle myönnetään yksinoikeus vastata kanteeseen ja neuvotella tapauksen ratkaisusta tai sovinnosta ja sillä edellytyksellä, että asiakkaalle mahdollisesti tuleva vahingonkorvaus tai muu korvaus luovutetaan INGRAM MICROlle. Jos asiakasta vasten nostetaan kanne, joka koskee patentin, tavaramerkin tai muun aineettoman oikeuden loukkausta, tai mikäli INGRAM MICROn näkemyksen mukaan on todennäköistä, että sellainen kanne nostetaan, INGRAM MICRO saa omalla tai oikeudenomistajan kustannuksella vaihtaa tuotteet sellaisiin tuotteisiin, jotka eivät loukkaa patenttia tai muuta aineetonta oikeutta. Mikäli INGRAM MICRO ei pysty toimimaan mainittujen vaihtoehtojen mukaan, asiakkaan on INGRAM MICROn kirjallisesta pyynnöstä palautettava tuotteet. INGRAM MICROn on tällöin maksettava asiakkaalle tuotteista korvaus, mutta tämä korvaus ei voi ylittää määrältään sitä korvausta, jonka INGRAM MICRO itse saa valmistajalta tai toimittajalta. INGRAM MICRO ei ole vastuussa patentin tai tekijänoikeuden loukkausta koskevista kanteista, jotka perustuvat tämän sopimuksen mukaisesti toimitetun tuotteen toimintoihin tai käyttöön, jos kyseistä tuotetta käytetään yhdessä sellaisen laitteiston kanssa, jota INGRAM MICRO ei ole toimittanut, ja jos tällainen loukkaus olisi voitu välttää käyttämällä muuta laitteistoa riippumatta siitä, olisiko tällöin voitu suorittaa samoja tai erilaisia toimintoja tai saada samoja tai erilaisia tuloksia. INGRAM MICRO ei myöskään ole vastuussa kanteista, jotka perustuvat tämän sopimuksen mukaisesti toimitetun tuotteen muuttamiseen tai muuntamiseen, jos tällainen kanne olisi voitu välttää pidättymällä näistä muutoksista tai muunnoksista. Edellä sanottu määrittää täysin INGRAM MICROn koko vastuun, kun on kyse patentin, tavaramerkin tai muun aineettoman oikeuden loukkauksesta. 11. Vastuu menetyksestä tai vahingosta Henkilö- ja esinevahingot (ml. ympäristöön kohdistuva vahinko) - 2 -

3 INGRAM MICRO vastaa alla mainituin rajoituksin ja ainoastaan Suomen lainsäädännön mukaisesti INGRAM MICROn tai INGRAM MICROn työntekijöiden aiheuttamista tai INGRAM MICROn olennaisesta sopimusrikkomuksesta aiheutuneista tuottamuksellisista henkilö- ja esinevahingoista, jotka eivät ole vähäisiä. INGRAM MICROn vahingonkorvausvastuu rajoittuu yksinomaan vahingosta aiheutuneiden välittömien kustannusten korvaukseen. Puhdas varallisuusvahinko INGRAM MICRO ei vastaa asiakkaalle aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta, kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöstä, tulon menetyksestä, vahingonkorvausvelvollisuudesta ja uhkasakosta ja muista vastaavista, vaikka INGRAM MICROlle olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. INGRAM MICRO vastaa kuitenkin alla mainituin rajoituksin ja Suomen lainsäädännön mukaisesti asiakkaalle aiheutuvista välittömistä kuluista ja menoista, joiden asiakas osoittaa aiheutuneen INGRAM MICROn tai INGRAM MICROn työntekijöiden toiminnan tai INGRAM MICROn olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, jos taloudellinen menetys on johtunut tuottamuksesta, joka ei ole vähäinen. Vastuunrajoitus Asiakkaan mahdolliset kauppahinnan alennusvaatimukset samoin kuin INGRAM MICROn vastuu vahingoista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta, rajoittuvat määrältään sovittuun kauppahintaan, ellei INGRAM MICRO ole syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. INGRAM MICROn tästä sopimuksesta johtuva vastuu ei kata välillisiä vahinkoja eikä vahinkoja, joita INGRAM MICRO sopimuksen solmimishetkellä ei kohtuudella voinut ennakoida. 12. Vientilupa Suomessa tai Suomen ulkopuolella oleville loppukäyttäjille edelleen myytävien tuotteiden toimitus edellyttää, että asiakas hankkii ne vientiluvat tai valtuutukset, joita ulkomaan tai Suomen viranomaiset vaativat. Näistä ehdoista, muista osapuolten välisistä sopimuksista tai asiakkaan ja valmistajan välisistä sopimuksista johtuvien, tuotteen luovutus- tai muuta hallussapitooikeutta koskevien rajoitusten lisäksi tuotteen tai tuotteen osan vientiä tai muuta hallussapitoa voi rajoittaa vaatimus Suomen tai ulkomaan viranomaisilta hankittavasta vientiluvasta. Asiakas vastaa siitä, että tuotteen tai tuotteen osan vienti tai muu hallussapito ei riko tällaisia määräyksiä. Tietoja vientikaupan säännöistä Tämä tiedote sisältää tietoja tärkeistä kauppasäännöistä teknologia- ja tietokonetuotteita jälleenmyyville asiakkaillemme. Seuraavat tiedot liittyvät pääasiassa Yhdysvaltain kauppaministeriön vientivalvontasäännöksiin. Ota selvää omassa maassasi sovellettavista kauppaa koskevista määräyksistä vastaavalta kansalliselta kauppaviranomaiselta. Myyjä vastaa siitä, että sen harjoittama jälleenmyynti ei loukkaa Yhdysvaltain, EU:n tai paikallisten viranomaisten vientimääräyksiä. Tuoteluokittelu Kauppaan kohdistuvien sääntöjen määrä vaihtelee hallituksen tekemän tuoteluokituksen ja kohdemaan mukaan. Tuoteluokituksen perusteella tietyt teknologia-, tietokone- ja televiestintätuotteet saattavat edellyttää soveltuvissa säännöissä määritettyä virallista vientilupaa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi seuraavat tuottet niihin rajoittumatta: laitteisto-, ohjelmisto- ja teknologiatuotteet, joihin sisältyy vahvoja salausominaisuuksia, tietyt verkkoinfrastruktuurituotteet, kuten ääniviestintään tarkoitetut tehokkaat reitittimet tai kytkimet, ulkomaisille loppukäyttäjille myytävät tuotteet, tietyt ulkomaisille teleyhtiöille ja Internet-palveluntarjoajille (ISP) myytävät verkkoinfrastruktuurituotteet. Asiakkaita koskevat rajoitukset - tunne asiakkaasi Ingram Microlta ostettuja tuotteita ei saa myydä sellaisille henkilöille, yhteisöille tai yrityksille, jotka on julkaistu kauppaa valvovien viranomaisten tai paikallisten viranomaisten toimittamilla kieltolistoilla. Yhdysvaltalainen yritys tai sen tytäryhtiöt eivät saa harjoittaa vientikauppaa sellaisten yritysten tai yksityishenkilöiden kanssa, jotka on mainittu Yhdysvaltain hallituksen Table of Denial Orders-, Entity List-, Specially Designated Nationals List- tai Debarred List -luettelossa. Kohdemaata koskevat rajoitukset Ingram Micro -tuotteita ei saa ilman lupaa viedä tai jälleenviedä Yhdysvaltain kauppasaartoon asettamiin ja terroristien tukemisesta epäiltyihin maihin, joita ovat Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Libya, Sudan ja Syyria. Saat lisätietoja lähimmästä Yhdysvaltain lähetystöstä tai konsulaatista. Joukkotuhoaseiden kehittämisen estäminen Joukkotuhoaseiden kehittämisen estäminen perustuu yksityiskohtaisiin tuotteiden loppukäyttöä ja käyttäjien toimintaa sääteleviin määräyksiin. Valvontasääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että jälleenmyynti ei liity kiellettyyn ydinmateriaalin loppukäyttöön tai loppukäyttäjiin ilman asianmukaista Yhdysvaltain hallituksen, EUviranomaisen tai paikallisen viranomaisen myöntämää lupaa kiellettyyn ohjusten loppukäyttöön tai loppukäyttäjiin ilman asianmukaista Yhdysvaltain hallituksen, EUviranomaisen tai paikallisen viranomaisen myöntämää lupaa kiellettyyn kemiallisten ja biologisten aseiden loppukäyttöön tai loppukäyttäjiin ilman asianmukaista Yhdysvaltain hallituksen, EU-viranomaisen tai paikallisen viranomaisen myöntämää lupaa. Mitään tuotteita ei saa myydä ilman lupaa loppukäyttäjille, joiden tiedetään osallistuvan edellä mainittujen materiaalien tai tarvikkeiden kehittämiseen. Vaikka useimpia Ingram Micro -tuotteita voi laillisesti viedä useimpiin kohdemaihin, niitä ei saa lain mukaan tarjota ydinaseiden, kemiallisten tai biologisten aseiden tai ohjustekniikan kehittämiseen osallistuville loppukäyttäjille. Sääntöjen kiertämistä koskevat ohjeet - 3 -

4 Sääntöjen kiertämistä koskevien määräysten tarkoitus on estää soveltuvien vientimääräysten tai niiden osien tahaton loukkaaminen. Jälleenmyyjän tulee keskeyttää tuotteen vienti, jälleenvienti tai luovutus, mikäli yritys tai henkilö saa tiedon, että vientimääräyksiä on loukattu tai niitä tullaan loukkaamaan tuotteen viennin yhteydessä. Yritys ei saa viedä, jälleenviedä tai luovuttaa tuotetta, jos sillä on tiedossa, että asiakas aikoo jälleenviedä tai luovuttaa tuotteen ilman asianmukaista lupaa. Lain mukaan tuotteiden tarjoaminen henkilöille tai yrityksille, jotka aikovat toimittaa tuotteet luvattomiin kohteisiin tai tarkoituksiin tai kielletyille loppukäyttäjille, on kielletty. Yhdysvaltain hallituksen Country Group D -luettelo Country Group D -maaluettelo sisältää maat, joissa Yhdysvaltain hallitus epäilee esiintyvän kansalliseen turvallisuuteen tai aseiden kehittämiseen liittyvää toimintaa, kuten ydinaseiden, ohjustekniikan ja kemiallisten tai biologisten aseiden kehittämiseen liittyvää toimintaa niihin rajoittumatta. Epäilyjen perusteella Yhdysvaltain hallitus rajoittaa sellaisten tuotteiden vientiä tai jälleenvientiä, jotka edistävät merkittävästi tällaista toimintaa Group D -luetteloon sisältyvissä maissa. Tuotteeseen liittyvän vientimääräysnumeroon perustuvan luokittelun mukaan tietyt teknologia-, tietokone- ja televiestintätuotteet saattavat edellyttää Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten virallista vientilupaa. Country Group D -luettelo on Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten sääntöjen (Export Administration Regulations) osan 740 liitteessä 1. Saat lisätietoja lähimmästä Yhdysvaltain lähetystöstä tai konsulaatista. 13. Vapautumisperusteet Työtaistelu, sota, ilkivalta, tulipalo, vesivahinko, murto, viranomaisen toimet, virhe, puute tai sellainen viivästys energiahuollossa, televiestinnässä, muussa viestinnässä, kuljetuksessa tai alihankkijan suorituksessa, jota INGRAM MICRO tai toimittaja eivät ole voineet ennakoida, sekä kaikki muut saman- tai muunkaltaiset INGRAM MICROn tai toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat olosuhteet, jotka estävät tai vaikeuttavat toimituksen suorittamista, oikeuttavat INGRAM MICROn pidentämään toimitusaikaa tai siirtämään toimia, joihin nämä syyt vaikuttavat, vastaavassa määrin myöhemmäksi. 14. Korvaava laitteisto Elleivät osapuolet ole sopineet toisin, toimituksen viivästyminen, tuotteessa oleva virhe tai puute tai vapautumisperusteen muodostava tapahtuma oikeuttavat INGRAM MICROn täyttämään velvollisuutensa asiakkaalle toimittamalla tälle korvaavan laitteiston, joka on toiminnaltaan vastaava kuin tilauksessa vahvistettu tuote. 15. Tietoa loppukäyttäjälle Asiakkaan velvollisuutena on tiedottaa loppukäyttäjälle näistä ehdoista niiltä osin, kuin ne voivat vaikuttaa loppukäyttäjään tuotteen oston, käytön tai käyttöoikeuden osalta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi patenttia, tavaramerkkiä ja muita aineettomia oikeuksia sekä valmistajan mahdollisesti antamia takuita koskevat tiedot. Tuotteiden käyttöön voi liittyä rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi niiden käyttöä ydinvoimaloissa tai muissa vastaavissa ympäristöissä. Asiakkaan velvollisuutena on hankkia INGRAM MICROlta lisätietoja siinä tapauksessa, että tuotteet on tarkoitettu muuhun kuin kaupalliseen, julkiseen tai yksityiseen käyttöön. INGRAM MICROlla ei vastata sellaisesta Asiakkaan loppukäyttäjälle Tuotteiden käytöstä antamasta tiedosta joka poikkeaa siitä tiedosta jonka INGRAM MICRO on Asiakkaalle Tuotteesta antanut. 16. Sopimuksen siirto Tätä näistä ehdoista ja asiakkaan tilauksesta muodostuvaa sopimusta ei voida siirtää ilman INGRAM MICROn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien luovutus ei ole pätevä ilman mainittua suostumusta. 17. Osittainen pätemättömyys ja riidat Mikäli jokin tai jotkin näiden ehtojen määräyksistä todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta heikentävästi tai muulla tavalla muiden määräysten pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta esittää mitään vaatimuksia riippumatta vaatimusten luonteesta tai perusteesta jotka perustuvat näihin ehtoihin, jos vaatimuksen perusteen syntymisestä on kulunut yli kaksi (2) vuotta, tai mikäli kyse on suorittamattomasta maksusta, jos viimeisestä maksusuorituksesta on kulunut yli kaksi (2) vuotta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Ingram Micro Ab:n kotipaikan alioikeudessa. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Myyntiehdot Tuotteiden tai palvelujen tilaaminen/ostaminen Ingram Micro Ab:sta tarkoittaa samalla Ingramin Yleisten ehtojen hyväksymistä. Asiakaskohtaiset hinnat löytyvät sivuiltamme ja hinnat ovat verottomia ja vapaasti Ingram Micro varastosta.toimittajan muuttaessa hintoja tai hintarakennetta, pidättää Ingram Micro oikeuden muuttaa näitä hintoja/ehtoja välittömästi. Myyntiehtomme ovat jatkuvan tarkastuksen alla. Voimassa olevat ehdot löytyvät sivuiltamme. Ingram Micro ei vastaa mahdollisista virheistä tai hintamuutoksista web'ssämme tai muissa tiedotteissa

5 Maksuehdot Luottoraja ja luoton pituus määritellään tavanomaisen luotontarkistuksen jälkeen. Myönnetty maksuaika on 7 päivää netto laskun päiväyksestä ellei muuta ole sovittu. Maksuviivästysten yhteydessa Ingram Micro laskuttaa kulloinkin soveltamansa viivästyskoron, viivästyskorko on mainittu laskussa. Maksuhäiriö tapauksissa erääntyvät kaikki asiakkaan avoimet laskut heti. Ingram Micro pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa tai lopettaa asiakastilin. Toimituskielto Mikäli luottoraja ylittyy tai asiakastilillä on erääntyneitä saatavia Ingram Micro pidättää itsellään oikeuden olla toimittamatta asiakkaan tilauksia. Rahti Ingram Micro veloittaa toimituksista kulloinkin voimassa olevan rahtihinnaston mukaisesti mikäli muuta ei ole sovittu. Rahtihinnasto on nähtävissä Ingram Micro vastaa tavaran vakuuttamisesta toimituksen ajalle. Tavaran vastuu siirtyy jälleenmyyjälle, kun tilattu tuote luovutetaan toimitusehtojen mukaisesti. Erikoisehdot, mikäli toimitus Suomen rajojen ulkopuolelle Mikäli tuotteet toimitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle, sovelletaan toimitusehtoa vapaasti Ingram Micro varasto, Tallbacksgatan 13, Rosersberg. Tarkastusvelvollisuus Jälleenmyyjän tai jälleenmyyjän loppuasiakkaan velvollisuus on aina tarkistaa toimitettujen kollien ja kuormalavojen määrä sekä tarkstaa tavarat kuljetusvaurioiden varalta. Mikäli asiakkaalle on toimitettu väärä tuote tai se on vaurioitunut kuljetuksessa, on asiakkaalla oikeus palauttaa se 5 päivän sisällä vastaanotosta. Palautuslupa tulee pyytää Ingram Micron asiakaspalvelusta ja se tulee liittää mukaan palautettavaan tuotteeseen. Tuotteen tulee olla avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Vientirajoitus Eräät Ingram Micron valikoimaan kuuluvat tuotteet kuuluvat kategoriaan korkean teknologian tuotteet. Tämä tarkoittaa, että niihin littyy vientirajoituksia tiettyihin maihin. Joitakin USA'ssa valmistettuja tuotteita ei saa ollenkaan tai rajoitetusti viedä tiettyihin maihin. On jälleenmyyjän vastuulla olla tietoinen kyseisistä säännöistä. Jälleenmyyjä vapauttaa Ingram Micron vastuusta, mikäli näitä sääntöjä rikotaan. Ingram Micro voi kieltäytyä toimittamasta yrityksille, jotka löytyvät erityisiltä sulkulistoilta (esim US Department of Commerce "Table of Denied Orders"). Tarkemmat tiedot vientirajoituksista löytyy Yleisistä Ehdoista Force majeure Ingram Micro ei vastaa vahingosta tai myöhästymisestä, joka johtuu lakimuutoksesta, viranomaisten toiminnasta, sodasta, tullilaista, maahantuontisäännöistä, lisenssirajoituksista, lakosta tai muusta vastaavasta olosuhteesta joka estää tai/ja vaikeuttaa Ingram Micron toimitusta, niin että se voi tapahtua ainoastaan suhteettoman korkein kuluin. Toimitukset Toimitettavissa (varastossa vapaata saldoa) olevat tilaukset, jotka on tehty ennen klo toimitetaan seuraavan päivän aikana Suur-Helsingin alueelle sekä Turkuun ja Tampereelle. Muualle Suomeen toimitukset tapahtuvat pääsääntöisesti 2 päivän sisällä tilauksesta. Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta korvaukseen suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka mahdollisesti johtuu Ingram Micron sovittua myöhäisemmästä toimitusajasta. Tuotetiedot Tuotetiedot löytyvät Takuuehdot Takuu Noudatamme jokaisen toimittajan omia takuuehtoja. Jälleenmyyjä ei voi saada parempia takuuehtoja Ingram Microlta, kun mitä toimittaja lupaa. Ingram Micro ei vastaa vara- tai korjausosista takuuaikana. Takuut jaetaan seuraaviin ryhmiin; DOA (Dead-On-Arrival) - tuote ei toimi heti pakkauksen avauksen jälkeen Normaali takuu DOA (Dead-On-Arrival) DOA (Dead-On-Arrival) tarkoittaa, että tuote ei toimi heti pakkauksen avauksen jälkeen. Tarkistakaa Takuutietokannasta kuinka eri toimittajat käsittelevät DOA tuotteet. Mikäli Ingram Micro vastaa DOA-käsittelystä, noudatamme seuraavia ehtoja; Reklamaatio tulee tehdä DOA ajan sisällä. Noudatamme jokaisen toimittajan omia takuuehtoja. Jälleenmyyjä ei voi saada - 5 -

6 parempia takuuehtoja Ingram Microlta, kun mitä toimittaja on määritellyt. Ingram Micro ei vastaa vara- tai korjausosista takuuaikana. Tuote hyvitetään päivän alimpaan hintaan tai laskutettuun hintaan. Jotta palautus hyväksyttäisiin, on ennen sitä annettava yksityskohtainen vikaselostus ja tuote on palautettava täydellisenä ja alkuperäispakkauksessa. Ingram Micro pidättää oikeuden joko korvaamaan samalla tai vastaavalla tuotteella, korjaamaan tai hyvittämään DOA-ajan sisällä palautettu tuote. Jälleenmyyjän tulee hakea palautusnumero (ns RMA-numero) Ingram Microsta. Hakemus tehdään kotisivuillamme Palautusnumero on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä. Palautuksen hyväksymiseen vaaditaan tarkka vikaselostus. HUOM! Rikki tia muuta vastaavaa selostusta ei hyväksytä. Kaikki tuotteet tulee palauttaa alkuperäispakkauksessa. Plautusnumero tulee olla nähtävissä paketin ulkopuolella. Tuote, joka palautetaan Ingram Microlle ilman palautusnumeroa tai joka poikkeaa hyväksytystä palautuspyynnöstä, palautetaan ilman käsittelyä takaisin jälleenmyyjän kustannuksella. Muut takuut Mikäli Ingram Micro hoitaa takuun valmistajan puolesta, noudatamme seuraavia ehtoja: Noudatamme jokaisen toimittajan omia takuuehtoja. Jälleenmyyjä ei voi saada parempia takuuehtoja Ingram Microlta, kun mitä toimittaja on määritellyt. Ingram Micro ei vastaa vara- tai korjausosista takuuaikana. Ingram Micro pidättää oikeuden joko korvaamaan samalla tai vastaavalla tuotteella, korjaamaan tai hyvittämään takuuajan sisällä palautettu tuote. Mikäli tuote hyvitetään, se hyvitetään päivän alimpaan hintaan tai laskutettuun hintaan. Palautus tapahtuu jälleenmyyjän omalla kustannuksella. Jälleenmyyjän tulee hakea palautusnumero (ns RMA-numero) Ingram Microsta. Hakemus tehdään kotisivuillamme Palautusnumero on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä. Palautuksen hyväksymiseen vaaditaan tarkka vikaselostus. HUOM! Rikki tai muuta vastaavaa selostusta ei hyväksytä. Palautusnumero tulee olla nähtävissä paketin ulkopuolella. Tuote, joka palautetaan Ingram Microlle ilman palautusnumeroa tai joka poikkeaa hyväksytystä palautuspyynnöstä, palautetaan ilman käsittelyä takaisin jälleenmyyjän kustannuksella. Tarkistakaa takuutietokannasta kuinka takuut käsitellään toimittajakohtaisesti. Puutteita tuotteissa Reklamaatio tehdään asiakaspalveluun tai toimittajalle ohjeiden ja rutiinien mukaisesti, jotka toimittaja on määritellyt ja jotka löytyvät dokumentoituna takuutietokannassa. Muut palautusehdot Väärä tilaus Jälleenmyyjän tilaaman väärän tuotteen palautus voidaan hyväksyä joissakin tapauksissa. Asiasta tulee reklamoida 5 päivän sisällä toimituksesta. RMA numero pyydetään normaaliin tapaan. Ingram Micro pidättää oikeuden hylätä kyseinen anomus. Mahdollinen hyvitys tapahtuu aina päivän alimpaan hintaan tai laskutettuun hintaan. Palautuksesta Ingram Micro veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palautus tapahtuu jälleenmyyjän omalla kustannuksella. Jälleenmyyjän tulee hakea palautusnumero (ns RMA-numero) Ingram Microsta. Hakemus tehdään kotisivuillamme Palautusnumero on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä. Tuote tulee olla tuotevalikoimassa palautushetkenä. Kaikki tuotteet tulee palauttaa täydellisenä, alkuperäispakkauksessa ja olla ilman likaa, hintalappuja, vahinkoja jne. Palautusnumero tulee olla nähtävillä paketin ulkopuolella. Varsinaiseen myyntipakkaukseen ei tule tehdä merkintöjä. Tuote, joka palautetaan Ingram Microlle ilman palautusnumeroa tai joka poikkeaa hyväksytystä palautushakemuksesta, palautetaan ilman käsittelyä takaisin. Kaikki palautukset tapahtuvat jälleenmyyjän kustannuksella. Väärä toimitus Mikäli vastaanotatte tuotteen, joka todistetusti on muu kuin jonka tilasitte, tulee asiasta reklamoida 5 päivän sisällä tilauksen saavuttua jälleenmyyjälle tai jälleenmyyjän loppuasiakkaalle. Jälleenmyyjän tulee hakea palautusnumero (ns. RMA-numero) Ingram Microsta. Hakemus tehdään kotisivuillamme Palautusnumro on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä. Korvaus tapahtuu joko hyvityksenä tai tilatulla tuotteella. Ingram Micro pidättää oikeuden päättää, kummalla tavalla korvaus tapahtuu. Mahdollinen hyvitys tehdään laskutetulla hinnalla ja sisältää rahdin. Kaikki tuotteet tulee palauttaa täydellisenä, alkuperäispakkauksessa ja olla ilman likaa, hintalappuja, vahinkoja jne. Palautusnumero tulee olla nähtävissä pakatin ulkopuolella. Varsinaiseen myyntipakkaukseen ei tule tehdä merkintöjä. Tuote, joka palautetaan Ingram Microlle ilman palautusnumeroa tai joka poikkeaa palautusanomuksesta, palautetaan ilman käsittelyä takaisin

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. 1. Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 1.1 Määritelmiä Tavaralla tarkoitetaan

Lisätiedot

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT Daimler Finland Oy Toimitusehdot 01.09.2010 DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA Näitä toimitusehtoja sovelletaan Daimler Finland Oy:n ( Daimler ) ja rekisteröidyn Daimlerin jälleenmyyjän

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Lenze Ab, filial i Finland Sivu 1 (5) Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Yleiset takuu- ja toimitusehdot osana sopimusta Nämä takuu- ja toimitusehdot ovat osa asiakkaan ja Lenze Ab, filial i Finland

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi MICHELIN SISÄRENKAAT VannenauhaT Hinnasto 1.1.2012 www.michelin.fi Henkilöauton sisärenkaat HENKILÖAUTON SISÄRENKAAT - Airstop slang personvagn Kpl/ EURO CAI Tyyppi - slang Venttiili Rengaskoko - däckdimension

Lisätiedot

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot. KKT Group Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan KKT Group Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin,

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot.

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot. 1. YLEISTÄ Tämä sopimus perustuu yleisesti kaupan yleisiin toimitusehtoihin. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Toimitusehdot Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Conseils Oy Secure Link E-mail: myynti@securelink.fi Web: www.securelink.fi 1. ASIAKASTIETOJEN ANTAMINEN 1.1. Tilauksen tekeminen edellyttää

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta,

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, Yleiset myynti- ja toimitusehdot NRG Suomi Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot elinkeinoharjoittajalle 1.1.2014 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan NRG Suomi Oy:n ( Myyjä ) antamiin

Lisätiedot

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT voimassa 1.2.2015 alkaen 1 Soveltamisala 2 Tarjouksen voimassaolo 3 Toimitus 4 Toimitusaika 5 Maksuehdot 6 Valuuttaehto 7 Omistusoikeus 8 Takuu 9 Vahingonkorvaus ja vastuun

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet TEKSTIILIHUOLTOLIITTO RY KULUTUSTAVARARYHMÄ RY 1 TEKSTIILIHUOLTOALAN LAITEHANKINTASOPIMUS voimassa 1.3.2005 alkaen 1 Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* a) Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun

Lisätiedot

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hoivakalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO 1,9 1767.60

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot Hexamer OY Pakurlantie 6 FIN-20380 TURKU PUH: 010 6176 120 FAX: 010 6176 121 E-mail: hexamer@hexamer.fi Web: www.hexamer.fi 15.03.2016 LIITE I 1(5) Yleiset myynti- ja toimitusehdot Näitä yleisiä myynti-

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot

FINTRONIC OY:N TOIMITUSEHDOT

FINTRONIC OY:N TOIMITUSEHDOT FINTRONIC OY:N TOIMITUSEHDOT Voimassa 1.6.2005 alkaen 1. TARJOUS Myyjän tarjous annetaan sitovana ja se on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin sovita. Mikäli myyjän tarjous on tehty

Lisätiedot

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa:

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa: YLEISET MYYNTIEHDOT Danone Finland Oy 1. Yleistä ja Ehtojen Tarkoitus Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa: Myyjä : Danone Finland Oy, Malminkatu 30, 00100 Helsinki,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot

EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Easy LED Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja ) väliseen Myyjän

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2.1. Tarjous... 3 2.2. Sopimuksen syntyminen... 3 3. Myyjän velvollisuudet... 3 3.1. Toimitusaika ja toimituspäivä... 3 3.1.1 Toimitusaika...

Lisätiedot

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT Tässä liitteessä kerrotaan Propagandan ja asiakkaan väliset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin sopijapuolista käytetään nimityksiä Propaganda ja Asiakas sekä yhdessä Sopijapuolet.

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Huoltokäytännöt & yleiset sopimusehdot

Huoltokäytännöt & yleiset sopimusehdot Huoltokäytännöt & yleiset sopimusehdot 1. Johdanto 2. Vastuunrajaukset 3. Toimitusten viivästymiset 4. Tuotekuvaukset ja ohjekirjat 5. Palautusten käsittely 6. Takuukorjaukset 7. Hyvitykset 8. Tuotteiden

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus:

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus: NÄYTTELYSOPIMUS Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: 2. ( Galleria ), y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: Osapuolet sopivat tällä asiakirjalla taideteosten

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1.5.2009 HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Hammasväline Oy:n (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden

Lisätiedot

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi Toimitusehdot Voimassa 01.11.2014 Tuotteita myy Sugart koriste- ja juhlapalvelu Ly-2447334-7. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja oppilaitoksille. Emme toimita lähetyksiä

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 B&K 240111 1 (5) VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 1. Määritelmät, ehtojen soveltuvuus ja kaupan kohde 2. Tilaus 3. Hinnat Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita, jotka

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot