Jotta tilaus olisi INGRAM MICROa sitova, täytyy INGRAM MICROn vahvistaa tilaus kirjallisesti ennen loppuun suoritettua toimitusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jotta tilaus olisi INGRAM MICROa sitova, täytyy INGRAM MICROn vahvistaa tilaus kirjallisesti ennen loppuun suoritettua toimitusta."

Transkriptio

1 Yleiset ehdot 01. Yleistä Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin INGRAM MICROn tuotetoimituksiin ja ne kattavat kaikki sovitut asiat, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin. Tilauksen tehdessään asiakas hyväksyy nämä ehdot. Asiakkaan omia ehtoja ei sovelleta sopimukseen. Näihin ehtoihin ei voi tehdä lisäyksiä tai muutoksia muutoin kuin kirjallisella sopimuksella, jonka on allekirjoittanut yrityksen nimenkirjoitusoikeuden haltija. Jotta tilaus olisi INGRAM MICROa sitova, täytyy INGRAM MICROn vahvistaa tilaus kirjallisesti ennen loppuun suoritettua toimitusta. Koska INGRAM MICROn jakeluverkko kattaa Euroopan, asiakkaalle voidaan toimittaa tuotteet muusta maasta kuin Suomesta, ja tällöin tuotteen mukana toimitetaan INGRAM MICROn kyseisessä maassa laatima lähetysluettelo. Vaikka lähetysluettelo sisältäisi näistä ehdoista poikkeavia myynti- ja toimitusehtoja, noudatetaan INGRAM MICROn suomalaisia ehtoja. Asiakas vastaa tuotteiden valinnasta samoin kuin niiden käytöstä sekä käytön tuloksista. 02. Määritelmät Seuraavilla termeillä on näissä yleisissä ehdoissa alla mainitut merkitykset, ellei erikseen toisin ilmoiteta: "INGRAM MICRO" tarkoittaa INGRAM MICRO AB:tä, jonka osoite on Kronborgsgränd 13, BOX39, Kista, Sweden "Asiakas" tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, joka on tehnyt INGRAM MICROn vastaanottaman ja hyväksymän tilauksen. "Tuote" tarkoittaa tietokoneita, tietokoneiden osia ja lisävarusteita, ohjelmistoja, oheislaitteita ja muita INGRAM MICROn myytäväksi ja toimitettavaksi tarjoamia tuotteita ja palveluita. 03. Hinnat Elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet, tuotteiden hinta on INGRAM MICROn kulloinkin IMpuls-tietojärjestelmässään tai web-sivuillaan ilmoittama hinta, jonka perusteella kaikki muut hinnastot ja hintatiedostot luodaan. Hintoihin sisältyy tulli, mutta hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Mahdollisten kuljetus- ja pakkauskustannuksen maksuvelvollisuudesta määrätään jäljempänä kohdassa 5. INGRAM MICROlla on oikeus toimituspäivään asti muuttaa tarjouksentekohetkellä voimassa olleita hintoja sillä perusteella, että toimittajan hinnat, tullitariffit, maksut, valuuttakurssit tai muut INGRAM MICROn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat olosuhteet ovat muuttuneet. 04. Maksuehdot Mikäli INGRAM MICRO ei ole muuta ilmoittanut tilausvahvistuksessaan, maksu on suoritettava laskua vastaan viimeistään 7 päivän kuluttua - tai erillisen sopimuksen mukaan - laskun päiväyksestä. Asiakassuhteen luotollisuus edellyttää, että asiakkaan ostot Ingram Microlta vuosineljänneksellä ovat vähintään 4 tuhatta Euroa. INGRAM MICRO laatii laskun toimituksen yhteydessä. Maksuviivästysten yhteydessä INGRAM MICRO laskuttaa kulloinkin soveltamansa viivästyskoron, viivästyskorko on mainittu laskussa. Kirjallisista maksumuistutuksista ja muista toimista, jotka ovat tarpeen erääntyneen saatavan perimiseksi asiakkaalta, INGRAM MICRO on oikeutettu saamaan korvauksen perimisestä syntyneistä kohtuullisista kuluista. Maksuhäiriö tapauksissa erääntyvät kaikki asiakkaan avoimet laskut heti. Asiakas on mahdollisesta toimituksen virheellisyyttä tai puutteellisuutta koskevasta reklamaatiostaan huolimatta velvollinen suorittamaan sovitussa ajassa täyden kauppahinnan siitä osasta toimitusta, joka ei ole virheellinen tai puutteellinen. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti INGRAM MICROlle viiden (5) työpäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Sovitut alennukset voidaan käyttää hyväksi vain ja yksinomaan, mikäli maksu on kokonaan suoritettu sovitussa ajassa. 05. Toimitus, viivästyminen, kuljetus ja vaaranvastuun siirtyminen Kaikissa toimitusilmoituksissa toimitusaika on arvioitu ja siten likimääräinen. Tuotteet on tarkoitus luovuttaa 30 päivän kuluessa INGRAM MICROn tilausvahvistuksessa ilmoitetusta toimitusajankohdasta. INGRAM MICROn velvollisuus on tämän ajan kuluessa päättää luovutuksen tarkasta ajankohdasta. INGRAM MICROn toimituksen viivästyminen ei oikeuta asiakasta vahingonkorvaukseen tai muuhun korvaukseen viivästyksen syystä riippumatta. Jos INGRAM MICROn tuotteiden luovutus viivästyy enemmän kuin 30 päivää INGRAM MICROn tilausvahvistuksessa ilmoitetusta ajankohdasta, asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa. Asiakkaalle ei kuitenkaan ole oikeutta purkaa kauppaa, ellei asiakas 14 päivän kuluessa edellä mainitun toimitusajan umpeutumisesta lukien ilmoita INGRAM MICROlle kirjallisesti kaupan purkamisesta. Mikäli kauppa puretaan, INGRAM MICROn on maksettava takaisin se osa suoritetusta kauppahinnasta, joka koskee niitä tuotteita, joiden kauppa on purettu. Asiakas ei ole oikeutettu muuhun korvaukseen tai vahingonkorvaukseen kaupan purkamisen perusteella. Asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa viivästyksen yhteydessä muusta kuin edellä mainitusta syystä. Vaaranvastuu tuotteista siirtyy asiakkaalle tuotteiden luovutushetkellä.tuotteet vapaasti Ingram Micro Ab:n varastossa. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, INGRAM MICRO huolehtii tuotteiden kuljetuksesta asiakkaan osoitteeseen asiakkaan kustannuksella. INGRAM MICRO valitsee tällöin sopivan kuljetustavan ja asiakas vastaa tuotteiden rahdista ja kuljetusvakuutuksesta

2 Mikäli asiakas jättää tuotteet itse valitsemansa kuljetusliikkeen kuljetettavaksi katsotaan tuotteet, luovutetuksi asiakkaalle silloin, kun tuotteet luovutetaan kyseiselle kuljetusliikkeelle, vaikka kuljetusliike ainoastaan välittäisi kuljetuksen eikä itse huolehtisi siitä. 06. Omistusoikeuden pidätys INGRAM MICRO pitää itsellään myydyn tuotteen omistusoikeuden vakuutena oikeudestaan kauppasummaan kohdassa 4 mainittuine viivästyskorkoineen sekä kauppahinnan perimisestä aiheutuvista kohtuullisista kuluista, kunnes tuote on maksettu kokonaan. Mikäli toimitus tapahtuu loppuasiakkaalle, on Ingram Microlla oikeus erikseen sopia omistuksen pidätyksestä lain vaatimalla tavalla. 07. Takuu Toimitetuissa tuotteissa on valmistajan tai toimittajan INGRAM MICROlle myöntämä takuu. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia INGRAM MICROlta mitään lisätakuuta tuotteille. INGRAM MICRO ei vastaa muista tiedoista, jotka on annettu toimitusketjussa ennen INGRAM MICROa, eikä muista kuin INGRAM MICROn antamista tiedoista. Takuuaikaa ei pidennetä sen perusteella, että INGRAM MICRO korjaa tuotteissa olleet virheet tai vaihtaa tuotteet uusiin. INGRAM MICRO hoitaessa takuun valmistajan puolesta asiakkaan tulee olla yhteydessä INGRAM MICRON palautusnumeron saamiseksi. 08. Toimituksen puutteet ja reklamaatiot Asiakkaan velvollisuus on aina tarkastaa toimitettujen kollien ja kuormalavojen määrä sekä tarkastaa tavarat kuljetusvaurioiden varalta. Jos asiakas havaitsee vastaanottotarkastuksessa, että tuote on puutteellinen toimitetun määrän suhteen, asiakkaan on reklamoitava tästä INGRAM MICROlle kirjallisesti kirjeitse, telefaxilla tai sähköpostilla viipymättä, kuitenkin viimeistään viiden (5) työpäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Mikäli reklamaatio koskee kuljetusvauriota, reklamaatio on tehtävä suoraan kuljetusliikkeelle viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen. INGRAM MICRO ei vastaa vahingosta, joka on syntynyt sen seurauksena, että asiakas ei ole noudattanut sovittuja tai tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita tai valmistajan laatimaa opasta. Mikäli INGRAM MICROlla on oikeutettu vaatimus valmistajaa tai toimittajaa kohtaan, INGRAM MICRO välittää ja siirtää vaatimuksensa asiakkaalle siten, että asiakkaan velvollisuudeksi tulee esittää vaatimuksensa suoraan valmistajalle tai toimittajalle. Jos tuotteessa on havaittu puute, INGRAM MICRO voi suorittaa tästä korvauksen, jonka määrä on kaikissa tapauksissa enintään kyseisen tuotteen kauppahinta. 9. Ohjelmistojen käyttöoikeudet Suorittaessaan ohjelmiston kauppahinnan asiakas saa omistusoikeuden vain siihen tallennusvälineeseen, jossa ohjelmisto toimitetaan. Ohjelmiston omistusoikeus tai tekijänoikeus ei siis siirry asiakkaalle. Asiakas saa käyttöoikeuden ohjelmistoon suoraan ohjelmiston valmistajalta. Ohjelmiston käyttöoikeuden luovutus tapahtuu valmistajan ilmoittamin ehdoin, jotka toimitetaan ohjelmiston mukana. Asiakkaan on huolellisesti noudatettava ohjelmiston käyttöoikeuden luovutukseen liittyviä ehtoja. 10. Patentti, tavaramerkki ja muut aineettomat oikeudet Jos asiakas ilmoittaa viipymättä INGRAM MICROlle kirjallisesti, että asiakasta vastaan on nostettu kanne sillä perusteella, että tuotteet rikkovat suomalaista patenttia, tavaramerkkiä tai muuta aineetonta oikeutta, INGRAM MICROlla on oikeus omalla tai oikeudenomistajan kustannuksella edustaa asiakasta tällaisessa oikeudenkäynnissä sekä maksaa oikeudessa määrätyt kulut ja vahingonkorvaus sillä edellytyksellä, että INGRAM MICROlle tai oikeudenomistajalle myönnetään yksinoikeus vastata kanteeseen ja neuvotella tapauksen ratkaisusta tai sovinnosta ja sillä edellytyksellä, että asiakkaalle mahdollisesti tuleva vahingonkorvaus tai muu korvaus luovutetaan INGRAM MICROlle. Jos asiakasta vasten nostetaan kanne, joka koskee patentin, tavaramerkin tai muun aineettoman oikeuden loukkausta, tai mikäli INGRAM MICROn näkemyksen mukaan on todennäköistä, että sellainen kanne nostetaan, INGRAM MICRO saa omalla tai oikeudenomistajan kustannuksella vaihtaa tuotteet sellaisiin tuotteisiin, jotka eivät loukkaa patenttia tai muuta aineetonta oikeutta. Mikäli INGRAM MICRO ei pysty toimimaan mainittujen vaihtoehtojen mukaan, asiakkaan on INGRAM MICROn kirjallisesta pyynnöstä palautettava tuotteet. INGRAM MICROn on tällöin maksettava asiakkaalle tuotteista korvaus, mutta tämä korvaus ei voi ylittää määrältään sitä korvausta, jonka INGRAM MICRO itse saa valmistajalta tai toimittajalta. INGRAM MICRO ei ole vastuussa patentin tai tekijänoikeuden loukkausta koskevista kanteista, jotka perustuvat tämän sopimuksen mukaisesti toimitetun tuotteen toimintoihin tai käyttöön, jos kyseistä tuotetta käytetään yhdessä sellaisen laitteiston kanssa, jota INGRAM MICRO ei ole toimittanut, ja jos tällainen loukkaus olisi voitu välttää käyttämällä muuta laitteistoa riippumatta siitä, olisiko tällöin voitu suorittaa samoja tai erilaisia toimintoja tai saada samoja tai erilaisia tuloksia. INGRAM MICRO ei myöskään ole vastuussa kanteista, jotka perustuvat tämän sopimuksen mukaisesti toimitetun tuotteen muuttamiseen tai muuntamiseen, jos tällainen kanne olisi voitu välttää pidättymällä näistä muutoksista tai muunnoksista. Edellä sanottu määrittää täysin INGRAM MICROn koko vastuun, kun on kyse patentin, tavaramerkin tai muun aineettoman oikeuden loukkauksesta. 11. Vastuu menetyksestä tai vahingosta Henkilö- ja esinevahingot (ml. ympäristöön kohdistuva vahinko) - 2 -

3 INGRAM MICRO vastaa alla mainituin rajoituksin ja ainoastaan Suomen lainsäädännön mukaisesti INGRAM MICROn tai INGRAM MICROn työntekijöiden aiheuttamista tai INGRAM MICROn olennaisesta sopimusrikkomuksesta aiheutuneista tuottamuksellisista henkilö- ja esinevahingoista, jotka eivät ole vähäisiä. INGRAM MICROn vahingonkorvausvastuu rajoittuu yksinomaan vahingosta aiheutuneiden välittömien kustannusten korvaukseen. Puhdas varallisuusvahinko INGRAM MICRO ei vastaa asiakkaalle aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta, kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöstä, tulon menetyksestä, vahingonkorvausvelvollisuudesta ja uhkasakosta ja muista vastaavista, vaikka INGRAM MICROlle olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. INGRAM MICRO vastaa kuitenkin alla mainituin rajoituksin ja Suomen lainsäädännön mukaisesti asiakkaalle aiheutuvista välittömistä kuluista ja menoista, joiden asiakas osoittaa aiheutuneen INGRAM MICROn tai INGRAM MICROn työntekijöiden toiminnan tai INGRAM MICROn olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, jos taloudellinen menetys on johtunut tuottamuksesta, joka ei ole vähäinen. Vastuunrajoitus Asiakkaan mahdolliset kauppahinnan alennusvaatimukset samoin kuin INGRAM MICROn vastuu vahingoista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta, rajoittuvat määrältään sovittuun kauppahintaan, ellei INGRAM MICRO ole syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. INGRAM MICROn tästä sopimuksesta johtuva vastuu ei kata välillisiä vahinkoja eikä vahinkoja, joita INGRAM MICRO sopimuksen solmimishetkellä ei kohtuudella voinut ennakoida. 12. Vientilupa Suomessa tai Suomen ulkopuolella oleville loppukäyttäjille edelleen myytävien tuotteiden toimitus edellyttää, että asiakas hankkii ne vientiluvat tai valtuutukset, joita ulkomaan tai Suomen viranomaiset vaativat. Näistä ehdoista, muista osapuolten välisistä sopimuksista tai asiakkaan ja valmistajan välisistä sopimuksista johtuvien, tuotteen luovutus- tai muuta hallussapitooikeutta koskevien rajoitusten lisäksi tuotteen tai tuotteen osan vientiä tai muuta hallussapitoa voi rajoittaa vaatimus Suomen tai ulkomaan viranomaisilta hankittavasta vientiluvasta. Asiakas vastaa siitä, että tuotteen tai tuotteen osan vienti tai muu hallussapito ei riko tällaisia määräyksiä. Tietoja vientikaupan säännöistä Tämä tiedote sisältää tietoja tärkeistä kauppasäännöistä teknologia- ja tietokonetuotteita jälleenmyyville asiakkaillemme. Seuraavat tiedot liittyvät pääasiassa Yhdysvaltain kauppaministeriön vientivalvontasäännöksiin. Ota selvää omassa maassasi sovellettavista kauppaa koskevista määräyksistä vastaavalta kansalliselta kauppaviranomaiselta. Myyjä vastaa siitä, että sen harjoittama jälleenmyynti ei loukkaa Yhdysvaltain, EU:n tai paikallisten viranomaisten vientimääräyksiä. Tuoteluokittelu Kauppaan kohdistuvien sääntöjen määrä vaihtelee hallituksen tekemän tuoteluokituksen ja kohdemaan mukaan. Tuoteluokituksen perusteella tietyt teknologia-, tietokone- ja televiestintätuotteet saattavat edellyttää soveltuvissa säännöissä määritettyä virallista vientilupaa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi seuraavat tuottet niihin rajoittumatta: laitteisto-, ohjelmisto- ja teknologiatuotteet, joihin sisältyy vahvoja salausominaisuuksia, tietyt verkkoinfrastruktuurituotteet, kuten ääniviestintään tarkoitetut tehokkaat reitittimet tai kytkimet, ulkomaisille loppukäyttäjille myytävät tuotteet, tietyt ulkomaisille teleyhtiöille ja Internet-palveluntarjoajille (ISP) myytävät verkkoinfrastruktuurituotteet. Asiakkaita koskevat rajoitukset - tunne asiakkaasi Ingram Microlta ostettuja tuotteita ei saa myydä sellaisille henkilöille, yhteisöille tai yrityksille, jotka on julkaistu kauppaa valvovien viranomaisten tai paikallisten viranomaisten toimittamilla kieltolistoilla. Yhdysvaltalainen yritys tai sen tytäryhtiöt eivät saa harjoittaa vientikauppaa sellaisten yritysten tai yksityishenkilöiden kanssa, jotka on mainittu Yhdysvaltain hallituksen Table of Denial Orders-, Entity List-, Specially Designated Nationals List- tai Debarred List -luettelossa. Kohdemaata koskevat rajoitukset Ingram Micro -tuotteita ei saa ilman lupaa viedä tai jälleenviedä Yhdysvaltain kauppasaartoon asettamiin ja terroristien tukemisesta epäiltyihin maihin, joita ovat Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Libya, Sudan ja Syyria. Saat lisätietoja lähimmästä Yhdysvaltain lähetystöstä tai konsulaatista. Joukkotuhoaseiden kehittämisen estäminen Joukkotuhoaseiden kehittämisen estäminen perustuu yksityiskohtaisiin tuotteiden loppukäyttöä ja käyttäjien toimintaa sääteleviin määräyksiin. Valvontasääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että jälleenmyynti ei liity kiellettyyn ydinmateriaalin loppukäyttöön tai loppukäyttäjiin ilman asianmukaista Yhdysvaltain hallituksen, EUviranomaisen tai paikallisen viranomaisen myöntämää lupaa kiellettyyn ohjusten loppukäyttöön tai loppukäyttäjiin ilman asianmukaista Yhdysvaltain hallituksen, EUviranomaisen tai paikallisen viranomaisen myöntämää lupaa kiellettyyn kemiallisten ja biologisten aseiden loppukäyttöön tai loppukäyttäjiin ilman asianmukaista Yhdysvaltain hallituksen, EU-viranomaisen tai paikallisen viranomaisen myöntämää lupaa. Mitään tuotteita ei saa myydä ilman lupaa loppukäyttäjille, joiden tiedetään osallistuvan edellä mainittujen materiaalien tai tarvikkeiden kehittämiseen. Vaikka useimpia Ingram Micro -tuotteita voi laillisesti viedä useimpiin kohdemaihin, niitä ei saa lain mukaan tarjota ydinaseiden, kemiallisten tai biologisten aseiden tai ohjustekniikan kehittämiseen osallistuville loppukäyttäjille. Sääntöjen kiertämistä koskevat ohjeet - 3 -

4 Sääntöjen kiertämistä koskevien määräysten tarkoitus on estää soveltuvien vientimääräysten tai niiden osien tahaton loukkaaminen. Jälleenmyyjän tulee keskeyttää tuotteen vienti, jälleenvienti tai luovutus, mikäli yritys tai henkilö saa tiedon, että vientimääräyksiä on loukattu tai niitä tullaan loukkaamaan tuotteen viennin yhteydessä. Yritys ei saa viedä, jälleenviedä tai luovuttaa tuotetta, jos sillä on tiedossa, että asiakas aikoo jälleenviedä tai luovuttaa tuotteen ilman asianmukaista lupaa. Lain mukaan tuotteiden tarjoaminen henkilöille tai yrityksille, jotka aikovat toimittaa tuotteet luvattomiin kohteisiin tai tarkoituksiin tai kielletyille loppukäyttäjille, on kielletty. Yhdysvaltain hallituksen Country Group D -luettelo Country Group D -maaluettelo sisältää maat, joissa Yhdysvaltain hallitus epäilee esiintyvän kansalliseen turvallisuuteen tai aseiden kehittämiseen liittyvää toimintaa, kuten ydinaseiden, ohjustekniikan ja kemiallisten tai biologisten aseiden kehittämiseen liittyvää toimintaa niihin rajoittumatta. Epäilyjen perusteella Yhdysvaltain hallitus rajoittaa sellaisten tuotteiden vientiä tai jälleenvientiä, jotka edistävät merkittävästi tällaista toimintaa Group D -luetteloon sisältyvissä maissa. Tuotteeseen liittyvän vientimääräysnumeroon perustuvan luokittelun mukaan tietyt teknologia-, tietokone- ja televiestintätuotteet saattavat edellyttää Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten virallista vientilupaa. Country Group D -luettelo on Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten sääntöjen (Export Administration Regulations) osan 740 liitteessä 1. Saat lisätietoja lähimmästä Yhdysvaltain lähetystöstä tai konsulaatista. 13. Vapautumisperusteet Työtaistelu, sota, ilkivalta, tulipalo, vesivahinko, murto, viranomaisen toimet, virhe, puute tai sellainen viivästys energiahuollossa, televiestinnässä, muussa viestinnässä, kuljetuksessa tai alihankkijan suorituksessa, jota INGRAM MICRO tai toimittaja eivät ole voineet ennakoida, sekä kaikki muut saman- tai muunkaltaiset INGRAM MICROn tai toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat olosuhteet, jotka estävät tai vaikeuttavat toimituksen suorittamista, oikeuttavat INGRAM MICROn pidentämään toimitusaikaa tai siirtämään toimia, joihin nämä syyt vaikuttavat, vastaavassa määrin myöhemmäksi. 14. Korvaava laitteisto Elleivät osapuolet ole sopineet toisin, toimituksen viivästyminen, tuotteessa oleva virhe tai puute tai vapautumisperusteen muodostava tapahtuma oikeuttavat INGRAM MICROn täyttämään velvollisuutensa asiakkaalle toimittamalla tälle korvaavan laitteiston, joka on toiminnaltaan vastaava kuin tilauksessa vahvistettu tuote. 15. Tietoa loppukäyttäjälle Asiakkaan velvollisuutena on tiedottaa loppukäyttäjälle näistä ehdoista niiltä osin, kuin ne voivat vaikuttaa loppukäyttäjään tuotteen oston, käytön tai käyttöoikeuden osalta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi patenttia, tavaramerkkiä ja muita aineettomia oikeuksia sekä valmistajan mahdollisesti antamia takuita koskevat tiedot. Tuotteiden käyttöön voi liittyä rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi niiden käyttöä ydinvoimaloissa tai muissa vastaavissa ympäristöissä. Asiakkaan velvollisuutena on hankkia INGRAM MICROlta lisätietoja siinä tapauksessa, että tuotteet on tarkoitettu muuhun kuin kaupalliseen, julkiseen tai yksityiseen käyttöön. INGRAM MICROlla ei vastata sellaisesta Asiakkaan loppukäyttäjälle Tuotteiden käytöstä antamasta tiedosta joka poikkeaa siitä tiedosta jonka INGRAM MICRO on Asiakkaalle Tuotteesta antanut. 16. Sopimuksen siirto Tätä näistä ehdoista ja asiakkaan tilauksesta muodostuvaa sopimusta ei voida siirtää ilman INGRAM MICROn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien luovutus ei ole pätevä ilman mainittua suostumusta. 17. Osittainen pätemättömyys ja riidat Mikäli jokin tai jotkin näiden ehtojen määräyksistä todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta heikentävästi tai muulla tavalla muiden määräysten pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta esittää mitään vaatimuksia riippumatta vaatimusten luonteesta tai perusteesta jotka perustuvat näihin ehtoihin, jos vaatimuksen perusteen syntymisestä on kulunut yli kaksi (2) vuotta, tai mikäli kyse on suorittamattomasta maksusta, jos viimeisestä maksusuorituksesta on kulunut yli kaksi (2) vuotta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Ingram Micro Ab:n kotipaikan alioikeudessa. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Myyntiehdot Tuotteiden tai palvelujen tilaaminen/ostaminen Ingram Micro Ab:sta tarkoittaa samalla Ingramin Yleisten ehtojen hyväksymistä. Asiakaskohtaiset hinnat löytyvät sivuiltamme ja hinnat ovat verottomia ja vapaasti Ingram Micro varastosta.toimittajan muuttaessa hintoja tai hintarakennetta, pidättää Ingram Micro oikeuden muuttaa näitä hintoja/ehtoja välittömästi. Myyntiehtomme ovat jatkuvan tarkastuksen alla. Voimassa olevat ehdot löytyvät sivuiltamme. Ingram Micro ei vastaa mahdollisista virheistä tai hintamuutoksista web'ssämme tai muissa tiedotteissa

5 Maksuehdot Luottoraja ja luoton pituus määritellään tavanomaisen luotontarkistuksen jälkeen. Myönnetty maksuaika on 7 päivää netto laskun päiväyksestä ellei muuta ole sovittu. Maksuviivästysten yhteydessa Ingram Micro laskuttaa kulloinkin soveltamansa viivästyskoron, viivästyskorko on mainittu laskussa. Maksuhäiriö tapauksissa erääntyvät kaikki asiakkaan avoimet laskut heti. Ingram Micro pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa tai lopettaa asiakastilin. Toimituskielto Mikäli luottoraja ylittyy tai asiakastilillä on erääntyneitä saatavia Ingram Micro pidättää itsellään oikeuden olla toimittamatta asiakkaan tilauksia. Rahti Ingram Micro veloittaa toimituksista kulloinkin voimassa olevan rahtihinnaston mukaisesti mikäli muuta ei ole sovittu. Rahtihinnasto on nähtävissä Ingram Micro vastaa tavaran vakuuttamisesta toimituksen ajalle. Tavaran vastuu siirtyy jälleenmyyjälle, kun tilattu tuote luovutetaan toimitusehtojen mukaisesti. Erikoisehdot, mikäli toimitus Suomen rajojen ulkopuolelle Mikäli tuotteet toimitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle, sovelletaan toimitusehtoa vapaasti Ingram Micro varasto, Tallbacksgatan 13, Rosersberg. Tarkastusvelvollisuus Jälleenmyyjän tai jälleenmyyjän loppuasiakkaan velvollisuus on aina tarkistaa toimitettujen kollien ja kuormalavojen määrä sekä tarkstaa tavarat kuljetusvaurioiden varalta. Mikäli asiakkaalle on toimitettu väärä tuote tai se on vaurioitunut kuljetuksessa, on asiakkaalla oikeus palauttaa se 5 päivän sisällä vastaanotosta. Palautuslupa tulee pyytää Ingram Micron asiakaspalvelusta ja se tulee liittää mukaan palautettavaan tuotteeseen. Tuotteen tulee olla avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Vientirajoitus Eräät Ingram Micron valikoimaan kuuluvat tuotteet kuuluvat kategoriaan korkean teknologian tuotteet. Tämä tarkoittaa, että niihin littyy vientirajoituksia tiettyihin maihin. Joitakin USA'ssa valmistettuja tuotteita ei saa ollenkaan tai rajoitetusti viedä tiettyihin maihin. On jälleenmyyjän vastuulla olla tietoinen kyseisistä säännöistä. Jälleenmyyjä vapauttaa Ingram Micron vastuusta, mikäli näitä sääntöjä rikotaan. Ingram Micro voi kieltäytyä toimittamasta yrityksille, jotka löytyvät erityisiltä sulkulistoilta (esim US Department of Commerce "Table of Denied Orders"). Tarkemmat tiedot vientirajoituksista löytyy Yleisistä Ehdoista Force majeure Ingram Micro ei vastaa vahingosta tai myöhästymisestä, joka johtuu lakimuutoksesta, viranomaisten toiminnasta, sodasta, tullilaista, maahantuontisäännöistä, lisenssirajoituksista, lakosta tai muusta vastaavasta olosuhteesta joka estää tai/ja vaikeuttaa Ingram Micron toimitusta, niin että se voi tapahtua ainoastaan suhteettoman korkein kuluin. Toimitukset Toimitettavissa (varastossa vapaata saldoa) olevat tilaukset, jotka on tehty ennen klo toimitetaan seuraavan päivän aikana Suur-Helsingin alueelle sekä Turkuun ja Tampereelle. Muualle Suomeen toimitukset tapahtuvat pääsääntöisesti 2 päivän sisällä tilauksesta. Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta korvaukseen suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka mahdollisesti johtuu Ingram Micron sovittua myöhäisemmästä toimitusajasta. Tuotetiedot Tuotetiedot löytyvät Takuuehdot Takuu Noudatamme jokaisen toimittajan omia takuuehtoja. Jälleenmyyjä ei voi saada parempia takuuehtoja Ingram Microlta, kun mitä toimittaja lupaa. Ingram Micro ei vastaa vara- tai korjausosista takuuaikana. Takuut jaetaan seuraaviin ryhmiin; DOA (Dead-On-Arrival) - tuote ei toimi heti pakkauksen avauksen jälkeen Normaali takuu DOA (Dead-On-Arrival) DOA (Dead-On-Arrival) tarkoittaa, että tuote ei toimi heti pakkauksen avauksen jälkeen. Tarkistakaa Takuutietokannasta kuinka eri toimittajat käsittelevät DOA tuotteet. Mikäli Ingram Micro vastaa DOA-käsittelystä, noudatamme seuraavia ehtoja; Reklamaatio tulee tehdä DOA ajan sisällä. Noudatamme jokaisen toimittajan omia takuuehtoja. Jälleenmyyjä ei voi saada - 5 -

6 parempia takuuehtoja Ingram Microlta, kun mitä toimittaja on määritellyt. Ingram Micro ei vastaa vara- tai korjausosista takuuaikana. Tuote hyvitetään päivän alimpaan hintaan tai laskutettuun hintaan. Jotta palautus hyväksyttäisiin, on ennen sitä annettava yksityskohtainen vikaselostus ja tuote on palautettava täydellisenä ja alkuperäispakkauksessa. Ingram Micro pidättää oikeuden joko korvaamaan samalla tai vastaavalla tuotteella, korjaamaan tai hyvittämään DOA-ajan sisällä palautettu tuote. Jälleenmyyjän tulee hakea palautusnumero (ns RMA-numero) Ingram Microsta. Hakemus tehdään kotisivuillamme Palautusnumero on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä. Palautuksen hyväksymiseen vaaditaan tarkka vikaselostus. HUOM! Rikki tia muuta vastaavaa selostusta ei hyväksytä. Kaikki tuotteet tulee palauttaa alkuperäispakkauksessa. Plautusnumero tulee olla nähtävissä paketin ulkopuolella. Tuote, joka palautetaan Ingram Microlle ilman palautusnumeroa tai joka poikkeaa hyväksytystä palautuspyynnöstä, palautetaan ilman käsittelyä takaisin jälleenmyyjän kustannuksella. Muut takuut Mikäli Ingram Micro hoitaa takuun valmistajan puolesta, noudatamme seuraavia ehtoja: Noudatamme jokaisen toimittajan omia takuuehtoja. Jälleenmyyjä ei voi saada parempia takuuehtoja Ingram Microlta, kun mitä toimittaja on määritellyt. Ingram Micro ei vastaa vara- tai korjausosista takuuaikana. Ingram Micro pidättää oikeuden joko korvaamaan samalla tai vastaavalla tuotteella, korjaamaan tai hyvittämään takuuajan sisällä palautettu tuote. Mikäli tuote hyvitetään, se hyvitetään päivän alimpaan hintaan tai laskutettuun hintaan. Palautus tapahtuu jälleenmyyjän omalla kustannuksella. Jälleenmyyjän tulee hakea palautusnumero (ns RMA-numero) Ingram Microsta. Hakemus tehdään kotisivuillamme Palautusnumero on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä. Palautuksen hyväksymiseen vaaditaan tarkka vikaselostus. HUOM! Rikki tai muuta vastaavaa selostusta ei hyväksytä. Palautusnumero tulee olla nähtävissä paketin ulkopuolella. Tuote, joka palautetaan Ingram Microlle ilman palautusnumeroa tai joka poikkeaa hyväksytystä palautuspyynnöstä, palautetaan ilman käsittelyä takaisin jälleenmyyjän kustannuksella. Tarkistakaa takuutietokannasta kuinka takuut käsitellään toimittajakohtaisesti. Puutteita tuotteissa Reklamaatio tehdään asiakaspalveluun tai toimittajalle ohjeiden ja rutiinien mukaisesti, jotka toimittaja on määritellyt ja jotka löytyvät dokumentoituna takuutietokannassa. Muut palautusehdot Väärä tilaus Jälleenmyyjän tilaaman väärän tuotteen palautus voidaan hyväksyä joissakin tapauksissa. Asiasta tulee reklamoida 5 päivän sisällä toimituksesta. RMA numero pyydetään normaaliin tapaan. Ingram Micro pidättää oikeuden hylätä kyseinen anomus. Mahdollinen hyvitys tapahtuu aina päivän alimpaan hintaan tai laskutettuun hintaan. Palautuksesta Ingram Micro veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palautus tapahtuu jälleenmyyjän omalla kustannuksella. Jälleenmyyjän tulee hakea palautusnumero (ns RMA-numero) Ingram Microsta. Hakemus tehdään kotisivuillamme Palautusnumero on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä. Tuote tulee olla tuotevalikoimassa palautushetkenä. Kaikki tuotteet tulee palauttaa täydellisenä, alkuperäispakkauksessa ja olla ilman likaa, hintalappuja, vahinkoja jne. Palautusnumero tulee olla nähtävillä paketin ulkopuolella. Varsinaiseen myyntipakkaukseen ei tule tehdä merkintöjä. Tuote, joka palautetaan Ingram Microlle ilman palautusnumeroa tai joka poikkeaa hyväksytystä palautushakemuksesta, palautetaan ilman käsittelyä takaisin. Kaikki palautukset tapahtuvat jälleenmyyjän kustannuksella. Väärä toimitus Mikäli vastaanotatte tuotteen, joka todistetusti on muu kuin jonka tilasitte, tulee asiasta reklamoida 5 päivän sisällä tilauksen saavuttua jälleenmyyjälle tai jälleenmyyjän loppuasiakkaalle. Jälleenmyyjän tulee hakea palautusnumero (ns. RMA-numero) Ingram Microsta. Hakemus tehdään kotisivuillamme Palautusnumro on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä. Korvaus tapahtuu joko hyvityksenä tai tilatulla tuotteella. Ingram Micro pidättää oikeuden päättää, kummalla tavalla korvaus tapahtuu. Mahdollinen hyvitys tehdään laskutetulla hinnalla ja sisältää rahdin. Kaikki tuotteet tulee palauttaa täydellisenä, alkuperäispakkauksessa ja olla ilman likaa, hintalappuja, vahinkoja jne. Palautusnumero tulee olla nähtävissä pakatin ulkopuolella. Varsinaiseen myyntipakkaukseen ei tule tehdä merkintöjä. Tuote, joka palautetaan Ingram Microlle ilman palautusnumeroa tai joka poikkeaa palautusanomuksesta, palautetaan ilman käsittelyä takaisin

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot.

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot. 1. YLEISTÄ Tämä sopimus perustuu yleisesti kaupan yleisiin toimitusehtoihin. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

3.0 Kuluttajasopimusehdot

3.0 Kuluttajasopimusehdot AURIME OY:N TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT ALKAEN 2.9.2014 Aurime Oy toimittaa uusiutuviin energiamuotoihin perustuvia lämmitys- ja viilennysratkaisuja koko Suomeen. Ratkaisut voivat sisältää palvelua, tuote

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Tuoteluettelo FI Heinäkuu 2014 Tuoteluettelo

Tuoteluettelo FI Heinäkuu 2014 Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo FI Heinäkuu 2014 Näe tulevaisuuteen! Löydä eristeiden uusi standardi. Luonnollisen ruskea A1 paloluokitus Lämmöneriste Kestävä kehitys Ääneneriste Säästää energiaa EcoBatt ja

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1. OSAPUOLTEN OIKEUDELLINEN ASEMA: Yhdistyneitä kansakuntia ja urakoitsijaa kutsutaan jäljempänä myös osapuoliksi, ja:

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

RAISIOAGRO OY. MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen

RAISIOAGRO OY. MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen 1. Soveltamisala Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Raisioagro Oy:n

Lisätiedot

Elisan yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.1.2011

Elisan yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.1.2011 Elisan yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.1.2011 1. Yleistä 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisan palvelujen toimituksiin asiakkaalle. Palvelut voivat sisältää liittymiä, muita Elisan viestintäpalveluja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot