Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus I Kostamuksen biovoimalahanke, BIOKOS MH 122 EU:n ENPI Karelia-ohjelma Kainuun maakunta -kuntayhtymän hanke-ehdotus Kostamuksen biovoi ma lai tos (BIOKOS) on läpäissyt Karelia ENPI CBC -ohjelman ensim mäi sen ja toisen vaiheen valintaprosessit. Kaikki mukana ole vat venäläiset ja suomalaiset yhteistyöpartnerit ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen ja rahoitukseen. Hanke käynnistyy sen jäl keen, kun Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt hankkeen omalta osaltaan. Hankkeen ydinsisältö Kostamuksen kaupungin omistukseen toimitetaan kaasutukseen perus tu va biopolttolaitos, joka tuottaa lämpöä ja sähköä Kostamuksen kau pun gin jäteveden käsittelylaitoksen yhteydessä. Alueella ovat valmii na kaukolämpöverkko ja sähkön siirtoverkko. Rakennettava laitos käyttää polttoaineena kuivattua lietettä, jota saadaan suoraan jäteveden käsittelylaitokselta ja joka kuivataan pro sessis sa. Jätevesipuhdistamon nykyinen lietteen kui vaus jär jes tel mä toimii laitoksen esikuivaimena, josta esikuivattu liete siirretään ter miseen kuivaukseen, missä se savukaasujen avulla kuivataan kaa sutus kel poi sek si (kosteusprosentti alle 27 %). Lisäksi laitos voi sa manai kai ses ti käyttää puuhaketta ja mm. yhdyskuntajätettä. Kaa su tus laitok ses sa voidaan käyttää myös kaatopaikoille menevää pa la vaa jätettä, mikä on merkittävä parannus jätteiden kä sit te ly on gel miin Kostamuksessa. Laitoksessa palava materiaali kaasutetaan ja prosessin lop pu tuottee na syntyy synteesikaasua. Kaasu käytetään polttomoottorin poltto ai nee na ja moottoriin kytketyn generaattorin avulla tuotetaan sähköä. Polttomoottoreista savukaasut johdetaan rumpukuivaimeen, jos sa ne kuivattavat lietteen. Kaasutus on eksoterminen prosessi, johon ei tarvita ulkopuolista energiaa. Prosessissa syntyvä ylimääräinen lämpöenergia hyödynnetään lämmön talteenottolaitteiston avulla jätevesipuhdistamon läm mi tys tar peisiin. Syntyvä sähköenergia hyödynnetään jätevesipuhdistamon sähkön käyt tö tar pei siin. Prosessissa syntyvä tuhka käytetään maan paran nus ai nee na. Biovoimalaitos tuottaa 0,97 MW lämpöä ja 0,37 MWe sähköä.

2 Bioenergian käytön koulutusta Kostamuksessa ja Kainuussa Investoinnin lisäksi projektissa järjestetään koulutusta alan hen ki lökun nal le rajan molemmilla puolin. Kun kyseessä on uusi innovaatio, han ket ta markkinoidaan ja toimintaperiaatteita esitellään kaupunkien ja piirien energialaitosten henkilökunnalle sekä energiahuollosta päät tä vil le tahoille Kainuussa ja Karjalan tasavallassa. Kaksi laaja-alaista bioenergia forumia Kajaanissa ja Kos ta mukses sa Hankkeessa järjestetään kaksi forumtapahtumaa, joissa esitellään asian tun ti joi den ja bioenergia-alan yritysten toimesta uusimpia bioener gian hyödyntämistä edistäviä teknologisia sovellutuksia ja käytän tö jä Euroopassa ja Venäjällä. Kajaanin forumissa (2013) esitellään ja markkinoidaan suomalaisia ja eurooppalaisia bioenergiaratkaisumalleja ja alan yritykset esit te levät uusinta alan teknologiaa. Kostamuksen forumissa (2014) esitellään Kostamuksen uuden biolai tok sen toimintaperiaatteita sekä esitellään muita Venäjällä käy tössä olevia bioenergiatekniikoita. Laitteiston toimintaperiaatteet Esidesinfioitu ja suodatettu liete syötetään pumppaamalla kuivuriin, jos sa sitä käsitellään lietteestä haihtuvasta vedestä valmistetulla tulis te tul la höyryllä. Tulistukseen käytetään kaasumoottorin pa ko kaasua. Kuivuri toimitetaan valmiina kokonaisuutena sisältäen pää laitteet, sähköistyksen ja automaation. Kuivattu liete johdetaan rumpuperiaatteella toimivaan termiseen kaasut ti meen, jossa kiintoaine monivaiheisesti kaasuuntuu. Lietteen lisäk si kaasutuksessa voidaan hyödyntää erilaisia puuperäisiä polt toai ne ja kei ta. Kaasutin toimitetaan valmiina kokonaisuutena. Kaa sutuk ses sa syntyvä tuhka poistetaan kaasutinrummun loppupäässä ole van tuhkakartion ja sulkuruuvin kautta. Kaasu suodatetaan noin 400 C lämpötilassa keraamisella kynttiläsuodattimella. Kaasua jäähdy te tään ilmaesilämmittimellä ennen sen johtamista moottoriin. Kaasumoottori toimitetaan valmiina kokonaisuutena. Kaasumoottori hyö dyn tää termisesti tuotetun kaasun korkealla hyötysuhteella. Moot to riin kytketty generaattori tuottaa sähköä 400 V jännitteellä, net to säh kön tuot to on noin 300 kw. Uutta innovaatiota

3 Rakennettava biopolttolaitos edustaa uusinta kainuulaista in no vaatio ta. Sen toimintaa on kehitelty Suomessa jo useita vuosia. Pro sessis sa käytettävä kaasutin on todettu Patentti- ja rekisterihallituksen toi mes ta uudeksi keksinnöksi, lietteen puhdistusmenetelmälle on myön net ty patentti ja lietteen hyödyntämisestä energiantuotantoon edel lä kuvatulla tavalla on patenttihakemus vireillä. Testattu tek niik ka mahdollistaa usean polttoaineen samanaikaisen käytön (jäte, lie te, puu, ym. palava aine) sekä tarvittavien komponenttien op ti maa li sen, nopean ja täysin automaattisen ohjauksen. Laitoksella on kor kea hyötysuhde (95%), alhaiset päästöt, automaattinen tehon sää det tävyys, alhaiset käyttökustannukset ja vähäinen ylläpidon tarve. Ympäristöinvestointi Hanke edistää ympäristönsuojelua, koska maastoon läjittämisen sijas ta liete voidaan hyödyntää energiatuotannon polttoaineena. Pa lavan aineen kaasutuksen avulla päästöt vähenevät neljänneksen suoraan polttoon verrattuna. Jätevesilietteen kaasutuksella ja syn ty vän kaasun poltolla alennetaan maaperään, ilmaan ja vesistöön jou tu via päästöjä. Puun ja mm. vedenpuhdistamon lietteen ha joa mis pro sessis sa vapautuu metaani- ja typpioksidipäästöjä, jotka lisäävät kas vihuo ne kaa su ja. Uuden teknologian avulla nämä kaasut otetaan talteen ja hyödynnetään lämmön ja sähkön tuotannossa. Laitos palvelee Kostamuksen ja alueen ympäristön parantamista. Kaa to paik ko jen tarve pienenee, kun rakennetaan biopolttoaineisiin no jau tu vaa teknologiaa ja lämpölaitoksia. Laitoksen avulla vä hen netään mm. kaatopaikkakaasuja ja haitta-aineiden sitoutumista maahan ja pohjaveteen. Kostamuksen biolaitos korvaa raskaan polt to öljyn käyttöä ja siten vähentää siitä aiheutuvia rikkipäästöjä alueella. Kaasutuksen yhteydessä syntyvää tuhkaa on mahdollisuus käyttää maan parannusaineena pelloilla ja metsissä. Kostamuksen kaupungin jätteiden käsittely saadaan EU:n ym pä ris tödi rek tii vit täyttävälle tasolle. Hankkeen avulla saadaan kokemuksia uu des ta teknologiasta ja voidaan jakaa konkreettista tietoa uusista bio voi ma lois ta, joita voidaan hyödyntää monenlaisissa ra ken nus kohteis sa ja soveltaa hyvin erilaisissa ja erikokoisissa julkisten ra kennus ten energiaratkaisuissa Tehokkaan, paikallisen energiatuotannon kehittäminen sekä ym päris tön suo je luun liittyvien näkökohtien huomioon ottaminen edel lyt tävät monipuolista uusiutuvien polttoaineiden hyödyntämistä läm mi tykses sä ja myös sähköntuotannossa. Kostamuksen biovoimalaitos toimii pilottina ja esimerkkinä tämän tavoitteen edistämisessä. Hankkeen hyödyt Kainuuseen

4 1. Hankkeeseen osallistuu kainuulainen yritys, joka yhteistyössä alan toimijoiden kanssa on osallistunut teknologian kehitystyöhön. Laitteis toon kuuluva kaasutin on kainuulainen keksintö. Laitteiston valmis tus ja toimitukset kilpailutetaan. Kilpailuun kutsutaan myös kainuu lai sia yrityksiä. 2. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Ekokymppi on mukana yh teistyös sä, siten, että Kajaanin Majasaaren jätteenkäsittelylaitoksella on käyn nis tet ty vastaavanlaiseen kaasutukseen perustuvan laitoksen koe käyt tö, jossa pyritään hyödyntämään Kainuun kuntien jätteitä. Han ke on saanut Kainuun ELY -keskukselta rahoituksen. Laitoksen koe käyt tö palvelee BIOKOS -hankkeen toteuttamista ja siihen osallis tu vat BIOKOS -hankkeessa mukana olevat kai nuu lai set/suo ma laiset yritykset ja toimijat. 3. Ekokymppi osallistuu BIOKOS -hankkeen koulutus- ja fo rum tapah tu miin sekä seuraa hankkeen toteutumista. Mikäli hankkeesta saa daan myönteisiä kokemuksia, on Kainuun jätehuollon kun ta yh tymä kiinnostunut myös suuremman mittakaavan yhteistyöstä esi merkik si lämpö- ja sähköenergiaa tuottavan lämpölaitoksen muodossa (Lii te 1, Ekokympin lausunto). 4. Paltamossa toimintaansa aloittava Aquaminerals Finland Oy on tilan nut vedenpuhdistusprosessiinsa kainuulaisen yrityksen keksimän vas taa van lai sen kaasuttimen, joka tuottaa prosessiin tarvittavan lämmön puunjalostuksessa syntyvää palavaa jätettä hyödyntämällä. Lait teis to jen toteuttaminen eri käyttökohteisiin sekä niistä saatavat käyt tö ko ke muk set edistävät toimijoiden yhteistyötä ja tukevat alan tuo te ke hi tys tä. 5. Hankkeen avulla vahvistetaan kainuulaista bioenergiaan ja jätteen hyö ty käyt töön liittyvää osaamista. Tietämys bioenergian hyö dyn tä misen uusimmasta teknologisesta kehityksestä saadaan maa kun nan käyttöön. Kainuuseen saadaan hankkeen avulla myönteistä ima goa Suomessa ja Venäjällä. Hanke edistää kainuulaisten yri tys ten mahdollisuuksia muodostua merkittäväksi osaajaksi bio voi ma la hankkei den suunnittelussa, tuotekehittelyssä ja viennissä. 6. Hanke on päänavaus Venäjälle vietävästä biovoimalaratkaisusta. On nis tues saan se avaa kainuulaisille yrityksille uusia vien ti mark kinoi ta kasvavilla Venäjän ympäristöinvestointimarkkinoilla. 7. Vartiuksen kautta tapahtuvat laitteiston vientitoimitukset ja niistä saa ta vat kokemukset edistävät rajaliikenteen kehittämistä sekä li säävät Kainuun Venäjä-vientiin liittyvää osaamista. 8. Hankkeeseen kahdeksi vuodeksi palkattava päätoiminen pro jek-

5 tiosaa ja vahvistaa maakunnan tarvitsemia resursseja bio energia-alal la ja raja-alueyhteistyössä. 9. Kainuun maakunta -kuntayhtymän riskit minimoidaan kirjallisella so pi muk sel la siten, että vastuu hankkeen onnistumisesta kuuluu laite toi mit ta jil le ja Kostamuksen kaupungille. Hankkeen perustiedot Hankkeen hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Hankkeen kesto: 24 kk sopimuksen allekirjoituksesta Hankkeen kokonaiskustannukset: Hankkeen ohjelmarahoitus (90 %): Omarahoituksen tarve kahdelle vuodelle: Budjetti, 24 kk euroa EU+ Venäjä Kostamuksen kaupunkipiiri MYP Teploseti, Kostamus OOO Aplsov, Kostamus Kainuun maakunta -kuntayhtymä RecyclingEnergy Int. Oy, Kajaani PlaNoma Tmi, Espoo Kokonaiskustannnukset Hankkeen rahoitus koostuu Venäjän valtion ja EU:n sekä mukana ole vien partnereiden rahoituksesta. Kainuun maakunta -kun ta yh tymän rahoitusosuus on 2500 /vuosi (kokonaisrahoitus on 5000, jo ka on 0,5 % hankkeen kokonaisbudjetista). Hankkeessa mukana ole vat yritykset ovat sitoutuneet rahoitukseen edellä olevan budjetin mu kaises ti. Kustannuserittely Palkat, asiantuntijat Matkat Laite- ja infrainvestoinnit Markkinointimateriaali Koulutus Foorumit (2 kpl) Muut palvelut Yhteensä Päätökset Hanke on hyväksytty ENPI Karelian valintakomiteassa (JSC)

6 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: ja seurantakomiteassa (JMC) Yh teis työpart ne rit Venäjällä ja Suomessa ovat sitoutuneet hankkeen ra hoi tukseen ja toteutukseen. Ensimmäinen rahoitusneuvottelu ENPI Ka relian hallintoviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu) kanssa on pidetty Oulussa. Aikataulu: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus: 1. Maakuntahallituksen päätös Yksityiskohtaiset rahoitusneuvottelut hallintoviranomaisen (ENPI Karelia, Oulu) kanssa Rahoitussopimuksen allekirjoitus Projektihenkilöstön rekrytointi Projektin käynnistyminen Projektin päättyminen Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh tai projektijohtaja Paavo Keränen, puh tai sähköpostitse Liite nro: 1 Ekokympin lausunto Maakuntahallitus hyväksyy BIOKOS -hankkeen omalta osaltaan ja sitoutuu hankkeen rahoitukseen (5000 euroa). Maakuntahallitus hyväksyi BIOKOS -hankkeen omalta osaltaan ja sitoutuu hankkeen rahoitukseen 5000 euroa. Ehtona on hankkeeseen sitoutumiselle, että sopimuksella varmistetaan ulkoisen rahoituksen saaminen. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 Klo 15:00-16:47 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle Kunnanhallitus 250 18.08.2014 Kunnanhallitus 38 26.01.2015 Pyhäjoen kunnan osakkuus Fennovoima Oy:ssä / Hanhikivi I -ydinvoimahankkeeseen sijoittaminen 29/02.05.05/2014 Khall 18.08.2014 250 Pyhäjoen kunta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/2015 1 (20) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/2015 1 (20) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/2015 1 (20) Maakunnan yhteistyöryhmä () Aika 16.02.2015 klo 13:30 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili pj Kortesoja Jorma varapj Räinä Matti

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Lausunto kaupunginhallitukselle Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4072/11.00.01/2014

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) MYR:in sihteeristö Aika 27.01.2015 klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Kaupunginhallitus 510 21.10.2013 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 336/11.01.00.03/2013 KH 510 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 85 01.09.2015 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) 265/02.02.00/2015 YLK 85 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju,

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106 Maakuntahallitus AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30 PAIKKA Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 67 Kokouksen avaus 108

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma Kaupunkirakennelautakunta 215 09.09.2014 Joensuun kaupungin liittyminen HINKU -hankkeeseen 3865/11.03/2014 KRAKLK 215 Taustaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tehnyt maakunnan kunnille esityksen liit

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot