Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management Kouvola Unit LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit Research Reports 5 Pekka Salmi Biojalostukseen liittyvien teknologiatrendien tarkastelu patenttitilastojen valossa ISBN ISBN (PDF) ISSN-L ISSN Kouvola 2013 i

2 ii

3 TIIVISTELMÄ Biotuli-raportti Biojalostukseen liittyvien teknologiatrendien tarkastelu patenttitilastojen valossa Tämä raportti on kirjoitettu osana BIOTULI (Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) -projektia. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa biojalostukseen liittyviä teknologiatrendejä patenttitilastojen avulla. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa käsiteltiin kansallisille tai alueellisille patenttiviranomaisille jätettyjen patenttihakemusten määriä. Myös patenttihakemusten määrien kehitystä ajan suhteen tarkasteltiin valituilla teknologia-alueilla. Tilastoista voitiin havaita esimerkiksi, että biomassan käsittelyyn ja fermentaation hyödyntämiseen (avainsanojen perusteella) liittyvien patenttihakemusten määrät ovat kasvaneet nopeasti kahtena viimeisenä vuosikymmenenä suhteessa patentointiaktiivisuuden kehitykseen yleisesti. Kerätystä patenttiaineistosta selvitettiin edelleen keksintöaktiivisuuden maantieteellinen jakautuminen. Tarkastelu osoitti muun muassa, että USA on paitsi erittäin merkittävä markkina, jolle patenttisuojaa haetaan, myös useimmilla teknologia-alueilla eniten patentoituja keksintöjä tuottanut valtio. Analyysissä poimittiin lopuksi valikoituja esimerkkejä eniten viittauksia saaneista patenteista teknologia-alueittain. Näillä esimerkeillä pyrittiin lähinnä tuomaan esille, minkä tyyppisiä keksintöjä tarkasteltaviin teknologia-alueisiin kuuluu. Yleisenä havaintona voitiin todeta, että eniten viittauksia saaneet patentit olivat melko usein suuryritysten omistamia, mutta merkittäviä patentteja kuului toisaalta myös pk-yrityksille sekä yliopistoille ja erilaisille tutkimuslaitoksille. Tarkastelluista patenteista oli lisäksi nähtävissä, kuinka biojalostukseen liittyviä menetelmiä pyritään jatkuvasti kehittämään tehokkaammiksi ja edullisemmiksi niin energiantuotannon alueella kuin muunkin biomassan hyödyntämisen kohdalla. Hakusanat: biojalostus, teknologiatrendi, patenttianalyysi iii

4 ABSTRACT Biotuli report An examination of biorefining-related technology trends based on patent statistics This report has been written as part of the BIOTULI (New products and business models for the biorefinery industry) project. The aim of the study was to examine biorefining-related technology trends based on patent statistics. The first step in the analysis concerned the number of patent applications received by national or regional patent offices. Also the growth rates of patent filings over time were examined in the selected technology fields. The statistics showed, for example, that the numbers of patent applications related to the treatment of biomass and the utilization of fermentation (based on keyword searches) have increased rapidly during the last two decades as compared to the change in patenting activity in general. The patent data was further analyzed to estimate the geographical distribution of inventions. Among the findings was that USA is not only the key market for which patent protection is sought, but also the leading producer of patented inventions in most technology fields. Finally, selected examples of the most cited patents within each technology field were presented. The aim of this was mainly to illustrate the types of inventions in the examined fields. As a general finding, it was observed that the most cited patents were quite often owned by large corporations, but significant patents had also been granted to smaller companies, universities and various research organizations. From the patent examination, it could also be seen how biorefiningrelated processes are constantly being developed to be more efficient and less expensive both in energy production and other areas of biomass utilization. Keywords: biorefining, technology trend, patent analysis iv

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO AINEISTO PATSTAT -tietokanta Hakukriteerit ANALYYSI Patenttihakemusten määrä alueittain ja ajan suhteen Keksintöjen maantieteellinen jakautuminen Esimerkkejä patenteista teknologia-alueittain Patenttiviittauksista Antibakteeriset aineet Entsymaattinen hydrolyysi ja kromatografia Lämpökäsittelymenetelmät ja polttolaitteet Biomassa ja fermentaatio YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET LIITE 1. PATSTAT-PATENTTITIETOKANNAN RELAATIOMALLIN RAKENNE LIITE 2. PATENTTIHAKEMUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMINEN LIITE 3. MERKITTÄVÄSTI VIITTAUKSIA SAANEITA PATENTTEJA v

6 1 JOHDANTO Patenttianalyysi on yksi tärkeimpiä menetelmiä tarkasteltaessa tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) laajuutta sekä teknologioiden kehitystä ja diffuusiota. Patentti-informaation avulla voidaan esimerkiksi mitata T&K-toiminnan aktiivisuutta alueellisesti tai ajan suhteen sekä teknologioiden siirtymistä toimialojen tai kansakuntien välillä (Griliches, 1990; Nelson, 2009). Patentteja tarkastellaan usein myös T&K-projektien yhteydessä paitsi patenttirikkomusten välttämiseksi, myös käytössä olevien teknologioiden kartoittamiseksi (ja näin kehitettävän teknologian kilpailukyvyn arviointiin). Lisäksi patenttianalyysin avulla voidaan yrittää ennustaa tulevaisuuden teknologioita (Daim et al., 2006). Biojalostuksen osalta patenttitarkastelut ovat kohdistuneet erityisesti biopolttoaineiden ja bioenergian tuottamiseen liittyviin teknologioihin (esim. Preiss & Kowalski, 2010; Thompson, 2012). Analyyseistä on selvästi nähtävissä voimakas patentointiaktiivisuuden lisääntyminen viime vuosina (WIPO, 2009), mikä on seurausta kasvaneesta tarpeesta uusiutuville energialähteille. Biomassan muuttaminen polttoaineeksi on toisaalta vain yksi biojalostuksen muoto. Muita biomassasta jalostettuja lopputuotteita voivat olla esimerkiksi erilaiset polymeerit, kemikaalit, komposiittimateriaalit, pakkausmateriaalit sekä terveysvaikutteiset tuotteet. Tällaisiin bioperäisiin tuotteisiin liittyvien patenttien systemaattisia tarkasteluja on kuitenkin tehty vähemmän (säännöllisiä katsauksia yksittäisiin patentteihin toisaalta löytyy useista lähteistä, kuten Industrial Biotechnology ja Biofuels, Bioproducts & Biorefining -lehdistä). Tässä selvitystyössä tarkastellaan patentteja, joissa kuvatut keksinnöt liittyvät läheisesti Biotuli-hankkeessa (www.biotuli-hanke.fi) hyödynnettyihin teknologioihin (biomassan lämpökäsittelyyn ja erotustekniikoihin) ja tavoiteltuihin tuotteisiin (antibakteeriset valmisteet). Tavoitteena on selvittää ensin patenttihakemusten kokonaismäärän perusteella patentointiaktiivisuus alueellisesti eli se, millä markkinoilla tarkasteltaviin teknologioihin liittyviä keksintöjä on erityisesti haluttu suojata. Patenttihakemusten kokonaismääriä 1

7 tarkastellaan myös näiden ajallisen kehityksen suhteen. Tämän jälkeen kerätystä aineistosta poimitaan kunkin patenttiperheen osalta varhaisimman tekopäivän omaava hakemus, jolloin saadaan parempi kuva patenttien taustalla olevien keksintöjen määrästä. Määrittämällä edelleen näihin yksittäisiin patentteihin merkittyjen keksijöiden kansallisuuksien jakauma, voidaan keksintöaktiivisuutta arvioida maantieteellisesti valituilla osa-alueilla (tässä suhteessa selvitys eroaa esim. Fiegenbaumin [2011] tutkimuksesta, jossa alkuperäisen patenttihakemuksen ympärille syntyneiden patenttiperheiden rakennetta tarkastelemalla analysoidaan tiedon alueellista diffuusiota). Lopuksi selvitystyössä tarkastellaan valikoituja esimerkkejä patentoiduista keksinnöistä eri teknologia-alueilta. Nämä esimerkit valitaan eniten viittauksia saaneiden patenttien joukosta, huomioiden kuitenkin patentin sisältökuvaus. 2

8 2 AINEISTO Analysoitava aineisto kerättiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston patenttipalvelimelta, joka hyödyntää PATSTAT-tietokantaa (Patent Statistical Database). 2.1 PATSTAT -tietokanta PATSTAT on Euroopan patenttitoimiston EPO:n (European Patent Office) ylläpitämä tietokanta, joka esiteltiin ensimmäisen kerran huhtikuussa 2006 (tietokantaa päivitetään kahdesti vuodessa). Tietokanta on maailmanlaajuinen ja sisältää patenttitietoja yli 100 maasta, mukaan lukien noin 60 miljoona patenttihakemusta ja noin 30 miljoona myönnettyä patenttia (EPO, 2012). PATSTAT ei ole suoraan käyttövalmis tietokanta, sillä sen käyttö edellyttää omaa relaatiotietokantapalvelinta, jolle patenttiaineisto siirretään. Tietojen siirtämisen jälkeen patenttiaineistolle voidaan tehdä SQL (Structured Query Language)- kyselyjä esimerkiksi phpmyadmin -ohjelmaa käyttäen. Tarkastelussa käytetyssä tietokannan versiossa on 21 taulukkoa, joista keskeisimpien sisältö ja relaatiomallin rakenne ilmenevät liitteestä 1 (EPFL, 2012). SQL-kyselyistä saatavien tulosten osalta on syytä huomata, että patenttitietokanta ei sisällä täydellisiä tietoja kaikista erillisen patenttitunnisteen omaavista hakemuksista. Tässä selvityksessä patentteja haetaan hakemuksien nimi-, tiivistelmä- ja patenttiluokituskentistä, joten hakutulosten validiteetti riippuu siitä miten moneen näistä kentistä tietoja on tallennettu. Erillisten patenttihakemustunnisteiden (yhteensä kpl) kohdalla IPCpatenttiluokitus löytyy tapauksessa (79,7 %), nimi tapauksessa (72.4 %) ja tiivistelmä tapauksessa (41.1 %), joten varsinkin avainsanoihin perustuvien hakujen kohdalla tulosjoukosta jää pois merkittävä osa tarkasteluun haluttavista patenteista. Toisaalta, koska patentit muodostavat usein patenttiperheitä, joihin kuuluvista hakemuksista ainakin yhden tulisi sisältää tiivistelmä (OECD, 2008), voidaan hakutuloksiin lisätä puuttuvat, tarkasteltaviin keksintöihin liittyvät patentit jälkeenpäin (ks. seuraava kappale). 3

9 Hakutuloksien kattavuuteen vaikuttaa myös hakemuksien nimi- ja tiivistelmäkentissä käytetty kieli. Seuraavasta taulukosta 1 ilmenevät yleisimmin esiintyvien kielten suhteelliset osuudet em. kentissä. Taulukko 1. Patenttien nimi- ja tiivistelmäkentissä käytettyjen kielten suhteelliset osuudet Kieli/kenttä EN DE FR ES IT PT muut nimi 76.7 % 12.1 % 4.2 % 2.1 % 1.2 % 1.1 % 2.6 % tiivistelmä 94.2 % 1.1 % 1.5 % 2.2 % 0.1 % 0.8 % 0.1 % Taulukosta voidaan todeta, että kuuden yleisimmin käytetyn kielen osuus nimikentissä on 97.4 % ja tiivistelmäkentissä 99.9 %. Tiivistelmien osalta pelkästään englanninkielisiä avainsanoja käyttämällä päästäisiin hyvään hakujen kattavuuteen, mutta parhaan tuloksen saavuttamiseksi avainsanoista muodostettiin erilliset muodot kaikille em. kuudelle kielelle. Suomessa tehtyjen patenttihakemusten kartoittamiseksi avainsanoista muodostettiin lisäksi suomenkieliset muodot. 2.2 Hakukriteerit Tietynlaisia teknologioita kuvaavia patentteja voi hakea tietokannoista periaatteessa joko patenttiluokituksen (esimerkiksi kansainvälinen patenttiluokitus, IPC) perusteella tai etsimällä tiettyjä avainsanoja patenttikuvauksista (nimistä ja tiivistelmistä). Patenttitarkastelua varten kartoitettiin ensin asiantuntijahaastatteluiden avulla relevantteja teknologioita sekä kemiantekniikan että energiatekniikan tutkimuksiin liittyen. Energiatekniikan osalta keskeisiksi menetelmiksi todettiin pyrolyysi, torrefiointi sekä erilaiset polttoprosessit. Näille teknologioille voitiin myös määritellä liitännäiset IPC:n mukaiset patenttiluokat C07C, C10B/G/J/L sekä F23 ja F27 (ks. taulukko 2). Kemiantekniikan menetelmien kohdalla hakukriteerien rajaaminen patenttiluokkien perusteella sen sijaan osoittautui hankalammaksi ja patenttihaut 4

10 päätettiin tehdä pelkästään avainsanojen avulla. Koska monet hankkeessa käytetyt erotustekniikan ja analytiikan menetelmät ovat sovellettavissa biojalostuksen prosesseja laajemmin, valittiin avainsanoiksi ainoastaan entsymaattinen hydrolyysi ja kromatografia. Lisäksi tavoiteltuja lopputuotteita ajatellen valittiin avainsanoiksi antibakteerinen / antimikrobinen. Lopuksi biojalostukseen liittyviä patentteja päätettiin hakea termeillä fermentaatio ja biomassa (osana yleisempää trenditarkastelua). Käytetyt hakukriteerit on vielä tiivistetty seuraavaan taulukkoon (% = jokerimerkki hakutermin katkaisemiseksi). Taulukko 2. Patenttiaineiston hakukriteerit PATSTATtaulukko/sarake Hakutermi(t) Selitys 1 C07C% C10B% Asykliset tai karbosykliset yhdisteet Kaasun, koksin, tervan tai vastaavien tuotteiden valmistus hajoittavan tislauksen avulla hiilipitoisista aineista C10G% Hiilivetyöljyjen krakkaus. Nestemäisten hiilivetyseosten valmistus esim. hajoittavan hydrauksen avulla, oligomeroimalla tai polymeroimalla. Hiilivetyöljyjen erotus öljyliuskeesta, öljyhiekasta tai kaasuista. Pääasiassa hiilivetyä sisältävien seosten puhdistus. Maaöljyn reformointi. Mineraalivahat tls209_appln_ipc. ipc_class_symbol C10J% C10L% Generaattorikaasun, vesikaasun, synteettisen kaasun ja niitä sisältävien seosten valmistus kiinteästä hiilipitoisesta raaka-aineesta. Ilman ja muiden kaasujen karburointi Muualla mainitsemattomat polttoaineet. Maakaasu, synteettinen maakaasu joka on valmistettu muilla kuin alaluokkiin C 10 G tai K kuuluvilla menetelmillä. Nestekaasu. Polttoaineisiin tai tuleen lisättävät aineet savun tai haitallisten jätteiden vähentämiseksi tai noen poiston helpottamiseksi. Sytyttimet F23% Polttolaitteet ja menetelmät F27% Teollisuusuunit, retortit 5

11 %antibact% OR %antibakt% OR %antimicrob% OR %antimikrob% OR %antibiot% %biomas% %chromatograph% OR %cromatograf% OR %kromatograf% antibakteerinen, antimikrobinen, antibiootti [DE, EN, ES, FI, FR, IT, PT] biomassa [DE, EN, ES, FI, FR, IT, PT] kromatografia [DE, EN, ES, FI, FR, IT, PT] tls202_appln_title. appln_title / tls203_appln_abstr. appln_abstract (%enzym% %enzim% %entsy%) (%hydroly% %idrolis%) %ferment% OR OR AND OR entsyymi/entsymaattinen & hydrolyysi [DE, EN, ES, FI, FR, IT, PT] fermentaatio [DE, EN, ES, FI, FR, IT, PT] %pyroly% %pirolis% OR pyrolyysi [DE, EN, ES, FI, FR, IT, PT] %torref% torrefiointi [DE, EN, ES, FI, FR, IT, PT] 1 Patenttiluokkien kuvauksien lähteenä Patentti- ja rekisterihallitus (2011) Aineistohaun ensimmäisessä vaiheessa SQL-kyselyjen hakukriteereinä käytettiin edellä mainittuja avainsanoja ja patenttiluokkia. Avainsanahakujen osalta oli kuitenkin huomioitava, että koska vain noin 40 % PATSTAT-tietokannan patenteista sisältää tiivistelmän, hakutulosten joukossa oli monessa tapauksessa vain osa samaan keksintöön liittyvistä patenttihakemuksista ja näille eri maissa myönnetyistä patenteista (so. saman patenttiperheen patenteista). Tämän vuoksi avainsanahakujen tuloksia täydennettiin selvittämällä ensin tietokannan tls218_docdb_fam -taulusta hakutuloksena saatuja patenttitunnisteita vastaavat patenttiperhetunnisteet, sekä hakemalla edelleen näiden tunnisteiden avulla kaikki ko. patenttiperheiden patentit. Patenttiluokkiin perustuvien hakutulosten osalta vastaavaa toimenpidettä ei päätetty tehdä, koska tietokannassa patentin IPCluokitus löytyy lähes 80 %:ssa tapauksissa, jolloin haun ulkopuolelle jääviä relevantteja dokumentteja on todennäköisesti melko vähän. Lisäksi hakutulosten suuresta määrästä johtuen tls218_docdb_fam -taulun läpikäynti kullekin erilliselle patenttitunnisteelle olisi vaatinut kohtuuttoman pitkän ajan. 6

12 Avainsanoihin ja patenttiluokkiin pohjautuvien hakujen jälkeen aineistoa rajattiin edelleen lisäämällä poissulkeviksi kriteereiksi appln_filing_date -kentän päivämäärä ja appln_kind -kentän koodi D2. Myös patentit, joiden hakemusnumeron (appln_nr) viimeisenä merkkinä on kirjain (A, D, T, X), suodatettiin pois hakuprosessissa (ks. esim. EPO, 2009 ja Eurostat, 2011). 7

13 3 ANALYYSI Seuraavassa taulukossa 3 on esitetty avainsana- ja patenttiluokkahakuun perustuvien SQL-kyselyjen hakutulokset, joissa yksittäisten patenttihakemustunnisteiden määrissä on eritelty kansallisille/alueellisille patenttivirastoille jätetyt patentit (A), kansainväliset patentit (W), hyödyllisyysmallit (U) sekä muut dokumenttityypit. Myös eri dokumenttityyppien (appln_kind) määrien suhteelliset osuudet on merkitty taulukkoon. Taulukko 3. Hakutulosten määrä dokumenttityypeittäin Patenttiluokka / teknologia tunnisteiden lukumäärä A W U muut 1 C07C C10B/G/J/L F23 & F (85,5 %) (3,7 %) (0,2 %) (10,6 %) (83,8 %) (3,7 %) (3,3 %) (9,2 %) (72,2 %) (1,9 %) (20,3 %) (5,7 %) antibakteeriset aineet (82,9 %) (5,0 %) (0,8 %) (11,2 %) biomassa kromatografia (80,0 %) (8,2 %) (3,9 %) (7,9 %) (82,9 %) (5,1 %) (1,1 %) (10,9 %) entsymaattinen hydrolyysi (81,4 %) (5,4 %) (0,2 %) (13,0 %) fermentaatio pyrolyysi (85,5 %) (4,0 %) (2,1 %) (8,4 %) (85,3 %) (4,5 %) (1,2 %) (9,0 %) 8

14 torrefiointi (76,9 %) (4,8 %) (2,1 %) (16,3 %) 1 Useimmin esiintyvät koodit näiden dokumenttien kohdalla olivat kaikissa kyselyissä D ja T. Tuloksista voidaan todeta ensinnäkin, että eri hakemustyyppien suhteelliset osuudet vaihtelevat huomattavasti eri teknologioiden välillä: Esimerkiksi termit biomassa ja entsymaattinen + hydrolyysi (näiden eri muodoissa) kuvauksessaan sisältäville keksinnöille on haettu suhteellisesti eniten kansainvälisiä patentteja, kun taas patenttiluokkiin F23 ja F27 (polttolaitteet ja - menetelmät, uunit) liittyville on haettu runsaasti hyödyllisyysmalleja. Kahden ensinnä mainitun, selkeämmin biojalostukseen liittyvän patenttijoukon kohdalla kansainvälisten patenttihakemusten suurempi osuus selittyy ainakin osittain sillä, että tällaisen hakemustyypin mahdollistanut Patent Cooperation Treaty (PCT) astui voimaan vuonna 1978 (jota ennen keksinnöille pystyi hakemaan suojaa ainoastaan suoraan kansallisista patenttivirastoista tai tietyistä alueellisista patenttivirastoista, kuten Euroopan patenttivirastosta). Uudempien teknologioiden kohdalla kansainvälisten patenttien osuus on näin luonnollisesti suurempi. Hyödyllisyysmallia voidaan puolestaan hakea silloin kun keksintö ei täytä patentoitavilta keksinnöiltä vaadittua keksinnöllisyysvaatimusta. Koska erilaisten polttolaitteiden ja uunien kohdalla voi olla monesti vaikeampi osoittaa selkeää teknologista uutuusarvoa, tämä voisi selittää haettujen hyödyllisyysmallien suuremman osuuden. Ja vaikka hyödyllisyysmallin suoja on lyhyempi (korkeintaan 10 vuotta), on se toisaalta myös patenttia halvempi suojausmenetelmä (www.prh.fi). Taulukosta 3 voidaan myös todeta, että käytettyjen avainsanojen avulla saadut tulokset eivät kaikissa tapauksissa välttämättä anna hyvää kuvaa ko. teknologiaan liittyvien patenttien todellisesta määrästä: erityisesti torrefioinnin kohdalla hakutulosten suhteellisen alhainen määrä viittaisi siihen, että termiä ei käytetä kovin yleisesti ko. teknologiaan liittyvien keksintöjen patenttikuvauksissa. Nämä patentit huomioidaan kuitenkin analyysissä, sillä esimerkiksi patenttiviittausten 9

15 tarkastelun kautta voidaan tunnistaa merkittäviä biojalostukseen liittyviä keksintöjä. 3.1 Patenttihakemusten määrä alueittain ja ajan suhteen Patenttihakemusten määriä tarkastellessa on syytä huomata, että samasta keksinnöstä voi olla tehty useita erillisiä patenttihakemuksia: jos hakija on halunnut suojaa keksinnölleen myös ulkomailla, hän on voinut kotimaassa tekemänsä hakemuksen lisäksi jättää hakemuksen yhdelle tai useammalle ulkomaiselle tai kansainväliselle/alueelliselle patenttiviranomaiselle (kuten EPO:lle). Patenttisuojan hakeminen ulkomailla aloitetaan toisaalta nykyisin usein kansainvälisellä (PCT) patenttihakemuksella, joka antaa hakijalle oikeuden tehdä varsinainen hakemus myöhemmin (30kk:n kuluessa) PCT-sopimukseen liittyneissä valtioissa (ks. prosessikuvauksesta esim. OECD, 2009). Koska kansainvälinen hakemus ei teknisesti ottaen ole patenttihakemus, vaan optio aloittaa patentointiprosessi jäsenvaltioissa, PCT-hakemuksia ei usein huomioida patenttitilastoissa. Tässä käsiteltävässä aineistossa kaikilla kansainvälisillä patenteilla on kuitenkin jo vähintään yksi patenttiviranomaiskohtainen hakemustunnus, joten esimerkiksi hakemusten määrää patenttiviranomaisittain tarkasteltaessa ei ole tarvetta erotella kansainvälisiä patentteja. Tällainen tilasto (patenttihakemukset A+W patenttiviranomaisittain) on esitetty taulukossa 4. 10

16 Taulukko 4. Patenttihakemusten kokonaismäärä patenttiviranomaisittain jaoteltuna C07C C10B/G/J/L F23 & F27 antibakteeriset biomassa aineet US US JP US RU 7716 JP JP US JP US 4433 DE FR DE EP EP 2664 EP DE FR DE CN 2445 GB GB GB CA JP 2381 FR CN EP CN DE 1759 CN EP SU GB 8748 CA 1391 CA CA CN KR 8308 AU 865 AU AU 8117 CA AU 6896 GB 590 CH KR 5284 KR 9244 FR 5344 BR 589 FI 6134 FI 1304 FI 2348 FI 2256 FI 265 muut muut muut muut muut 6068 kromatografia entsymaattinen fermentaatio pyrolyysi torrefiointi hydrolyysi JP JP 3790 JP US 7839 US 143 US US 3569 CN JP 6017 EP 122 CN 7669 EP 2235 US DE 4480 DE 117 EP 6890 CN 1998 KR 9004 EP 3397 FR 89 DE 6352 DE 1754 EP 7804 GB 3020 CN 83 GB 3803 CA 1383 DE 7249 CN 2455 CA 74 CA 3621 GB 1087 GB 6151 CA 2241 BR 71 KR 2328 AU 858 FR 5311 FR 2095 GB 59 AU 2214 FR 837 CA 4249 KR 1437 JP 57 FR 2199 KR 607 RU 3125 RU 1136 IT 51 FI 599 FI 311 FI 809 FI 354 FI 13 muut muut 7281 muut muut muut 437 Yllä olevista luvuista on huomattava, että nämä kansallisille tai alueellisille patenttiviranomaisille jätettyjen patenttihakemusten määrät kuvaavat ennen kaikkea sitä, missä määrin kyseisille maantieteellisille alueille on haettu patenttisuojaa valituilla teknologia-alueilla, eivätkä niinkään keksintöaktiivisuutta 11

17 patenttiviranomaisen sijaintimaassa. Ulkomaalaisten hakijoiden tekemien hakemusten osuus vaihtelee toisaalta huomattavasti patenttivirastoittain: esimerkiksi Japanin patenttitoimistolle jätetyistä hakemuksista suurin osa tulee kotimaasta, Yhdysvaltain patenttivirastolle jätetyistä hakemuksista noin puolet on ulkomaalaisten tekemiä, ja Brasiliassa puolestaan valtaosa hakemuksista on ulkomaalaisten jättämiä (ks. esim. WIPO, 2011). Jos tarkastelussa huomioitaisiin ainoastaan ensihakemukset (joilla ei ole etuoikeusvaatimuksia), saataisiin parempi käsitys keksintöaktiivisuudesta patenttiviranomaisen sijaintimaassa (tutkimusten mukaan noin 80 % patenttien ensihakemuksista on sijaintimaan asukkaiden/yritysten tekemiä; WIPO, 2007). Taulukon lukuja tarkasteltaessa voidaan nähdä, että Yhdysvaltain ja Japanin patenttivirastoille sekä Euroopan alueelliselle (EP) ja merkittävimmille kansallisille patenttiviranomaisille (Saksa, Ranska ja Iso-Britannia) on odotetusti jätetty eniten hakemuksia useimpien teknologia-alueiden kohdalla. Mielenkiintoisempi havainto onkin esimerkiksi se, että eniten patenttihakemuksia, joiden tiivistelmässä käytetään termiä biomassa, on jätetty Venäjän patenttivirastolle. Koska Venäjän patenttivirastolle jätetyistä hakemuksista suurin osa (lähes 70 % vuonna 2010; WIPO 2011) on kotimaisten hakijoiden jättämiä, voidaan päätellä, että Venäjällä on ollut runsaasti keksintöaktiivisuutta biomassan käsittelyyn liittyen. Venäjällä on itse asiassa suurempi metsäpinta-ala kuin millään muulla valtiolla, joten biomassan merkittävät hyödyntämismahdollisuudet voivat hyvin selittää suuren patenttihakemusten määrän. Taulukosta voidaan lisäksi havaita, että Kiinan patenttivirastolle jätettyjen hakemusten määrä on suhteellisesti melko suuri monilla tarkasteltavilla teknologia-alueilla. Suomen patenttivirastolle (PRH) jätettyjen hakemusten kohdalla kunkin teknologia-alueen patenttien kokonaismäärään suhteutettuna useimmiten patenttisuojaa on haettu sellaisille keksinnöille, joiden kuvauksessa esiintyvät termit entsymaattinen ja hydrolyysi sekä antibakteerinen näiden eri muodoissa (osuudet 1.2 % ja 1.1 %, vastaavasti). Patenttihakemusten kokonaismääriä voidaan tarkastella paitsi patenttiviranomaisittain (alueellisesti), myös näiden ajallisen kehityksen suhteen. 12

18 Liitteen 2 kuvissa on esitetty valittujen teknologia-alueiden osalta patenttihakemusten määrät vuosikymmenittäin eriteltynä. Hakemusten määrissä on edelleen erotettu kansallisille/alueellisille patenttivirastoille jätettyjen hakemusten (A) ja kansainvälisten patenttihakemusten (W) määrät. Tarkasteltava aikaväli on valittu kullakin alueella sen mukaan, millä vuosikymmenellä patentteja on alettu hakea enenevässä määrin (so. kaikkia vanhimpia tietokannasta löytyviä hakemuksia ei ole huomioitu). Jos tarkastellaan ensiksi IPC-luokkiin C07C, C10B/G/J/L ja F23/27 kuuluvien hakemusten määriä, voidaan nähdä voimakas kasvu 1960-luvulta 1970-luvulle siirryttäessä. Tämä kuvastaa hyvin yleistä patentointiaktiivisuuden lisääntymistä keskeisten patenttivirastojen kohdalla tällä ajanjaksolla (ks. esim. WIPO, 2008). Toisaalta, 1980-luvulta eteenpäin patenttihakemusten kokonaismäärä on kasvanut melko tasaisesti (poikkeuksina kuitenkin vuodet 1990, 1991, 1994, 2002 ja 2009, jolloin hakemusten määrä väheni edellisestä; WIPO, 2011), joten em. IPCluokkiin kuuluvien patenttihakemusten määrän kehitys ei kaikilta osin ole yleisemmän trendin mukainen. Esimerkiksi luokkaan C07C (asykliset tai karbosykliset yhdisteet) kuuluvia patenttihakemuksia jätettiin 1970-luvulla enemmän kuin tätä seuranneina vuosikymmeninä, mikä on luultavasti ainakin osittain seurausta kyseisen vuosikymmenen energiakriisistä, kun taas luokkiin F23 ja F27 (polttolaitteet ja -menetelmät, teollisuusuunit, retortit) kuuluvien patenttihakemusten määrä on ollut hienoisessa laskussa 1980-luvulta eteenpäin. Selkeimmän poikkeaman yleiseen patentointitrendiin muodostavat patenttihakemukset, joiden tiivistelmästä löytyy sana biomassa. Näiden määrä alkoi kasvaa voimakkaasti vasta 1990-luvulla, ja 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä patenttihakemuksia jätettiin lähes viisinkertainen määrä edelliseen vuosikymmeneen verrattuna, mikä on selvästi yhteydessä kasvaneeseen kiinnostukseen biopolttoaineiden ja bioenergian tuottamiseen. Myös termin fermentaatio käyttö on lisääntynyt patenteissa hyvin nopeasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Pyrolyysi-termin esiintymisessä patenttien tiivistelmissä on puolestaan nähtävissä poikkeuksellisen voimakas kasvu luvulta 1970-luvulle siirryttäessä. Koska pyrolyysimenetelmät sisältyvät usein 13

19 IPC-luokkaan C07C, tämä havainto on yhdenmukainen ko. patenttiluokan hakemusten määrän kehittymisen kanssa. Entsymaattisen hydrolyysin ja kromatografisten menetelmien hyödyntämiseen avainsanojen perusteella viittaavien keksintökuvausten kohdalla patenttihakemuksissa on nähtävissä melko suoraviivainen kasvu viimeisen 50 vuoden aikana. Tarkasteltaessa kansainvälisten patenttihakemusten osuuksia kaikista hakemuksista, voidaan todeta, että 1980-luvulla osuus oli välillä 0.87 % (C07C) % (biomassa), 1990-luvulla välillä 3.65 % (F23 & F27) % (biomassa), ja viimeisellä tarkasteltavalla vuosikymmenellä välillä 7.45 % (fermentaatio) % (antibakteeriset aineet). Osuudessa on siis nähtävissä selkeä kasvu kaikilla teknologia-alueilla. Kasvunopeudessa on kuitenkin eroja eri teknologioiden välillä. Kun tarkastellaan kansainvälisten hakemusten määrän prosentuaalista kasvua 1980-luvulta 1990-luvulle siirryttäessä, nopeinta kasvu oli termin antibakteerinen (tämän eri muodoissa) tiivistelmässään sisältävien ja IPC-luokkaan C07C kuuluvien patenttien kohdalla (määrä yli seitsenkertaistui). Verrattaessa puolestaan aikavälejä ja , nopeinta kasvu oli biomassan käsittelyyn viittaavien keksintöjen kohdalla (patenttihakemuksia oli yli viisinkertainen määrä edelliseen vuosikymmeneen verrattuna). Koska kansainvälisen patentin hakeminen indikoi hakijan luottamusta oman keksintönsä merkittävyyteen (hakuprosessin pituuden ja kansallista patenttia korkeamman hinnan vuoksi), antaa kansainvälisten patenttien määrä/osuus myös viitteitä kyseisen sektorin T&K-panostuksen määrästä. Kansainvälisten patenttien hakijamaiden osuuksista voidaan lisäksi yleisesti mainita, että vuonna 2010 kolme eniten patentteja hakenutta valtiota olivat USA, Japani ja Saksa (prosenttiosuudet 45.0, 32.1 ja 17.6, vastaavasti). Kahdenkymmenen eniten kansainvälisiä patentteja hakeneiden valtioiden joukossa suurin hakemusmäärän kasvuprosentti ( ) puolestaan oli Kiinalla (kasvu 55.6 %, sijoitus neljäs 12.3 % osuudella), Intialla (kasvu 33.7 %, sijoitus % osuudella) ja Etelä-Korealla (kasvu 20.3 %, sijoitus viides 9.7 % osuudella). Ruotsin sijoitus tällä listalla oli kyseisenä vuotena 10 (3.3 % osuudella) ja Suomen 13 (2.1 % osuudella) (WIPO, 2011). 14

20 3.2 Keksintöjen maantieteellinen jakautuminen Edellä käsitellyssä aineistossa olivat mukana (tiettyjen suodatuskriteerien jälkeen) kaikki PATSTAT-tietokannasta valituilla hakutermeillä löytyneet hakemukset. Kun avainsanahakujen osalta tuloksia täydennettiin vielä tls218_docdb_fam - taulusta haetuilla patenttiperheiden muilla patenttihakemuksilla, tarkoittaa tämä sitä, että sama yksittäinen keksintö on monessa tapauksessa tilastoitu enemmän kuin kerran. Esimerkkinä patenttiperheestä on triadinen patentti, joka on samalle keksinnölle (saman keksijän/hakijan toimesta) Euroopan, USA:n ja Japanin patenttivirastoista haettu patenttien joukko. Kun tarkastellaan alueellista keksintöaktiivisuutta, on olennaista kuitenkin erottaa patenttiperheiden patenttien taustalla olevat keksinnöt. Yksittäisten keksintöjen tarkastelua varten aineistosta valittiin kunkin patenttiperheen osalta patenttihakemus, jolla oli varhaisin tekopäivä (filing date). Keksintöjen maantieteellisen jakauman selvittämiseksi näistä patenttihakemuksista analysoitiin sitten edelleen keksijöiden kansallisuuksien jakautuminen. Koska patenttihakemukseen merkityt keksijät eivät välttämättä ole samasta maasta (jos henkilöitä on useampi), ei kansallisuuskoodien avulla voida aina määritellä yksiselitteistä hakijavaltiota. Yksiselitteisen hakijamaan määrittelyä patenteille vaikeuttaa myös se, että PATSTAT-tietokannassa patenttiin merkittyjen keksijöiden kansallisuuskoodit eivät ole missään tietyssä järjestyksessä (taulussa tls206_person). Keksintöaktiivisuuden maakohtaisen vertailun mahdollistamiseksi laskettiin siksi kunkin tarkasteltavan patenttitulosjoukon osalta jokaiselle esiintyvälle kansallisuuskoodille tätä vastaavien erillisten patenttihakemustunnisteiden lukumäärä. Tällä tavalla osa patenteista (johon on merkitty keksijöitä useammasta maasta) tulee tilastoitua useammin kuin kerran, mutta näiden merkitys on melko vähäinen (Patenttitulosjoukoista laskettiin vertailun vuoksi kaikkien esiintyvien kansallisuuskoodien suhteelliset osuudet, mutta näin saadut alueittaiset jakaumat eivät poikenneet merkittävästi alla esitetyistä). Seuraavaan taulukkoon 5 on merkitty keksijöiden kansallisuuskoodien suhteelliset osuudet jälleen teknologiaalueittain. 15

21 Taulukko 5. Patenttien hakijoiden (keksijöiden) kansallisuuskoodien suhteelliset osuudet C07C C10B/G/J/L F23 & F27 antibakteeriset biomassa aineet US 13.8 % US 13.5 % US 6.3 % US 17.9 % RU 23.0 % DE 7.8 % CN 5.7 % DE 5.6 % CN 5.9 % US 10.5 % JP 4.5 % DE 3.9 % SU 4.7 % KR 5.7 % DE 6.2 % CN 3.9 % FR 2.5 % FR 2.7 % JP 4.5 % CN 5.7 % FR 2.2 % SU 2.0 % CN 1.9 % DE 3.7 % FR 1.7 % CH 2.2 % GB 1.6 % KR 1.8 % GB 2.4 % KR 1.3 % GB 1.8 % KR 1.4 % JP 1.7 % FR 1.7 % JP 1.3 % SU 1.8 % JP 1.4 % CH 1.5 % CH 1.4 % CA 1.3 % KR 0.9 % RU 1.0 % GB 1.3 % RU 1.4 % SU 1.2 % NL 0.9 % CA 0.9 % RU 0.8 % IT 1.1 % BR 1.1 % FI 0.1 % FI 0.2 % FI 0.3 % FI 0.1 % FI 0.6 % muu / 60.2 % muu / 65.9 % muu / 71.3 % muu / 54.2 % muu / 46.1 % NA NA NA NA NA kromatografia entsymaattinen fermentaatio pyrolyysi torrefiointi hydrolyysi US 12.9 % US 12.7 % CN 15.8 % US 16.8 % CN 12.5 % CN 10.6 % CN 10.6 % KR 9.3 % DE 7.7 % FR 10.8 % JP 4.7 % JP 4.4 % US 5.8 % CN 5.2 % US 10.1 % DE 3.9 % DE 3.7 % DE 4.1 % KR 3.8 % BR 6.4 % KR 2.5 % FR 3.0 % FR 2.7 % RU 3.2 % IT 5.4 % SU 2.5 % KR 2.7 % JP 2.7 % JP 3.2 % DE 4.5 % FR 1.5 % RU 1.9 % RU 2.6 % FR 3.1 % NL 3.3 % RU 1.2 % CH 1.5 % CH 0.9 % GB 1.2 % ES 3.1 % GB 1.0 % NL 1.4 % SU 0.8 % CA 1.1 % CH 2.6 % CH 0.9 % GB 1.4 % GB 0.8 % SU 1.0 % GB 2.4 % FI 0.3 % FI 0.4 % FI 0.1 % FI 0.4 % FI 0.5 % muu / NA 58.1 % muu / NA 56.2 % muu / NA 54.3 % muu / NA 53.3 % muu / NA 38.6 % Verrattaessa taulukon 5 keksijöiden kansallisuuksien suhteellisia osuuksia taulukon 4 patenttitoimistokohtaisiin hakemusmääriin, voidaan ensinnäkin nähdä, 16

22 että USA on paitsi erittäin merkittävä markkina, jolle patenttisuojaa haetaan, myös useimmilla alueilla eniten patentoituja keksintöjä tuottanut valtio. Japanissa tuotettujen keksintöjen määrän suhteellinen osuus on puolestaan joillakin teknologia-alueilla hieman pienempi kuin mitä Japanin markkinoille haettujen patenttien kokonaismäärästä voisi päätellä. Päinvastainen tilanne taas on esimerkiksi Kiinassa ja Etelä-Koreassa, joissa tuotetaan runsaasti keksintöjä, joille haetaan patenttisuojaa erityisesti kotimarkkinoiden ulkopuolelta. Tarkasteltaessa keksintöjen alkuperämaiden suhteellisia osuuksia yksittäisten teknologia-alueiden kohdalla, voidaan myös nähdä nyt suoraan, että Venäjällä on syntynyt selvästi eniten keksintöjä, joiden kuvauksessa esiintyy biomassa-termi (tämä on suhteellisen keksintöaktiviteetin perusteella tärkein tarkasteltavista teknologia-alueista myös Suomessa 0.6 % osuudella). Toinen selkeästi havaittava poikkeus USA:n valta-asemaan keksintöjen tuottajana on fermentaatiota (avainsanojen perusteella) hyödyntävät keksinnöt, joiden kohdalla suurin keksintöaktiivisuus on Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Verrattaessa keksintöaktiivisuutta alueellisesti on hyvä kuitenkin huomata, että kahden viimeksi mainitun maan osuudet ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tämä voisi näin ollen selittää Kiinassa tuotettujen keksintöjen merkittävän osuuden erityisesti uudempien teknologioiden kohdalla (entsymaattinen hydrolyysi, fermentaatio, jne.). Selkeämpi kuva Kiinan merkityksen kasvusta T&K-toiminnassa saadaan kun tarkastellaan suhteellisten hakemusmäärien kehitystä hakijamaittain. Seuraavassa kuvassa 1 on esitetty IPC-luokan C07C osalta yksittäisiin keksintöihin pohjautuvien patenttiperheiden määrien suhteelliset osuudet neljän eniten keksintöjä tuottaneen maan kohdalla. Kuvasta voidaan ensinnäkin havaita, että 1900-luvun alussa ( ) erittäin suuri osa keksinnöistä tehtiin Saksassa ja USA:ssa, kun taas aikavälillä näiden valtioiden suhteelliset osuudet pienenivät merkittävästi muiden alueiden keksintöaktiivisuuden lisääntyessä. Aikavälillä puolestaan sekä Saksan että USA:n osuudet keksintöaktiivisuudesta kasvoivat selvästi, näiden valtioiden tuottaessa eniten keksintöjä tällä sektorilla. Tarkastelujakson viimeisellä vuosikymmenellä Saksan 17

23 ja USA:n osuus syntyneistä patenttiperheistä vastaavasti laski (erityisesti Saksan kohdalla), mikä oli seurausta jälleen muiden valtioiden keksintöaktiivisuuden kasvusta. Japanin kohdalla patenttiperheiden suhteellinen osuus on kasvanut melko tasaisesti 1960-luvulta asti, kun taas Kiinan kohdalla patenttihakemuksia alettiin tehdä vasta 1980-luvulla. Kiinalaisten tekemien keksintöjen suhteellinen osuus on kuitenkin kasvanut erittäin voimakkaasti kahdella edellisellä vuosikymmenellä. 30,0 % C07C 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % US DE JP CN 0,0 % Kuva 1. Kansallisuuskoodien US, DE, JP ja CN sisältävien patenttihakemusten (patenttiperheiden) suhteelliset osuudet patenttiluokan C07C osalta Taulukossa 6 on lopuksi esitetty lukumäärät teknologia-alueittain niille hakutulosten joukossa olleille patenttikuvauksille (so. yksittäisille keksinnöille), joissa on mukana suomalainen keksijä. Suurin määrä keksintöjä Suomessa on tämän tilaston mukaan tehty F23- ja F27-luokkien polttomenetelmiin ja -laitteisiin liittyen. Tällä alueella on itse asiassa suurin keksintöjen lukumäärä jokaisella tarkasteltavalla ajanjaksolla. Seuraavaksi eniten keksintöjä on tehty odotetusti kahden muun tarkasteltavan IPC-luokan alueella (so. hakutuloksia on myös kokonaisuudessaan eniten luokkien C07C ja C10B/G/J/L alueilla). Avainsanoihin perustuvien hakutulosten osalta eniten keksintöjä on tehty kromatografiaan ja biomassan käsittelyyn liittyen. Näitä lukumääriä tarkasteltaessa on kuitenkin syytä 18

24 huomata, että niihin lukeutuvat ainoastaan ne patenttikuvaukset, joiden nimessä tai tiivistelmässä hakukriteerinä käytetty avainsana esiintyy. Erityisen selvästi tämä avainsanahakuihin liittyvä menetelmällinen ongelma näkyy torrefiointiin liittyvien keksintöjen kohdalla. On siis todennäköistä, että tätä lämpökäsittelymenetelmää hyödyntäviä keksintöjä on tehty huomattavasti enemmän, kuin mitä termin torrefiointi esiintymismäärä antaa olettaa. Taulukko 6. Kansallisuuskoodin FI sisältävät patenttihakemukset (patenttiperheet) Yht. C07C C10B/G/J/L F23 & F antibakteeriset aineet biomassa kromatografia entsymaattinen hydrolyysi fermentaatio pyrolyysi torrefiointi Esimerkkejä patenteista teknologia-alueittain Seuraavissa kappaleissa (ja liitteessä 3) listataan eniten viittauksia saaneita patentteja teknologia-alueittain sekä esitetään esimerkkejä lähemmin Biotulihankkeen sisältöön liittyvistä patentoiduista keksinnöistä (huomioiden sekä keksinnön kuvaus että sille myönnetyn patentin saamien viittausten määrä). Patenttitiedoissa on annettu patentin nimen ja hakijan lisäksi julkaisunumero ja ensihakemuksen tekovuosi (priority date). On hyvä huomata, että julkaisunumeroksi on pääsääntöisesti annettu yksi Yhdysvaltain patenttiviraston myöntämä tunnus, joka ei useimmiten ole ensimmäinen hakemukselle myönnetty, mutta kuuluu kuitenkin samaan patenttiperheeseen. Tunnuksen valinnassa oli siis 19

25 periaatteena pyrkimys esitystavan yhdenmukaisuuteen, sen sijaan, että olisi valittu esimerkiksi varhaisin julkaisunumero eri patenttitoimistojen myöntämien patenttien joukosta (tässä osiossa mainituista patenteista voi katsoa lisätietoja www-osoitteista Eniten viittauksia saaneiden patenttien listojen osalta voidaan puolestaan todeta, että nämä on koottu eteenpäin ja taaksepäin viittaustilastojen kärkisijoilla olleista patenteista (ikäjärjestyksessä), eivätkä näin ollen ole viittausten lukumäärän mukaan järjestetty. Viittausten lukumäärän perusteella järjestämisen ongelmana on paitsi laskentatapaan liittyvä menetelmällinen epätarkkuus, myös vaikeus suhteuttaa viittausten lukumäärä patentin ikään (ks. alla) Patenttiviittauksista Patenttihakemukset sisältävät yleensä viittauksia aikaisempiin patentteihin sekä muihin keksintöön liittyviin dokumentteihin, kuten tutkimuspapereihin (nonpatent literature). Näiden tarkoituksena on selittää, mihin varhaisempiin keksintöihin ja teknologioihin hakijan keksintö pohjautuu (ja mikä on näin ollen keksinnön uutuusarvo). Sekä hakija itse että patenttihakemuksen tarkastaja voivat tehdä tällaisia taaksepäin viittauksia, jos he näkevät näillä olevan merkitystä tarkasteltavan keksinnön patentoitavuuteen. Patenttianalyyseissä voidaan tarkastella paitsi viittauksia taaksepäin, myös viittauksia eteenpäin (so. mihin myöhemmin myönnettyihin patenttihakemuksiin tarkasteltava patentti toimii lähteenä). Näistä jälkimmäisten määrää pidetään usein indikaattorina patentin merkittävyydelle. Toisaalta, myös viittausten määrä taaksepäin voi antaa viitteitä patentin merkittävyydestä. Yleisesti voitaisiin olettaa, että suuri taaksepäin viittausten määrä kertoisi patenttihakemuksen heikkoudesta (koska patentin myöntämisen todennäköisyys on tällöin pienempi, patentin sisältämä teollisuusoikeus on rajoitetumpi, jne.), mutta on myös tutkimuksia, joissa on todettu taaksepäin viittausten määrän korreloivan positiivisesti patentin laadun kanssa (ks. Lanjouw & Schankermann, 2002). Arvioitaessa patentin merkittävyyttä sen saamien viittausten perusteella on kuitenkin huomioitava patentin ikä: melko tuore patentti voi olla 20

26 arvokkaampi/merkittävämpi kuin vuosikymmeniä vanha patentti vähäisemmästä viittausten määrästä huolimatta. Tässä selvitystyössä hakutuloksina saatujen patenttihakemusten osalta kartoitettiin sekä näiden sisältämät viittaukset aiempiin patentteihin että näiden saamat viittaukset myöhemmiltä patenttihakemuksilta. Jälkimmäisessä tapauksessa viittausten määrä antaa viitteitä alkuperäisen hakutulosjoukon patenttien merkittävyydestä, kun taas taaksepäin viittausten kautta voidaan kartoittaa tärkeitä patentteja, jotka eivät sisälly alkuperäiseen tulosjoukkoon. Käytännössä taaksepäin viittaukset saatiin kerättyä PATSTAT-tietokannasta hakemalla kullekin patenttihakemustunnisteelle (appln_id) tämän julkaisutunnisteiden (pat_publn_id) perusteella viitattujen patenttien julkaisutunnisteet (cited_pat_publn_id) taulusta tls212_citation. Eteenpäin viittaukset puolestaan saatiin hakemalla tarkasteltavien patenttihakemustunnisteiden (appln_id) julkaisutunnisteet (pat_publn_id) taulun tls212_citation sarakkeesta cited_pat_publn_id (viittaavien patenttien tunnisteet saatiin edelleen pat_publn_id -sarakkeesta). Tällaisten patenttien julkaisutunnisteiden välisten viittausten kohdalla on huomattava, että tarkasteltava patentti voi viitata taaksepäin useampaan samaan patenttiperheeseen kuuluvaan dokumenttiin ja vastaavasti tarkasteltavaan patenttiin voi olla eteenpäin viittaus useammasta samaan patenttiperheeseen kuuluvasta dokumentista. Lisäksi viittauksia voi olla saman patenttiperheen eri dokumenttien välillä. Tämän vuoksi kunkin patentin kohdalla taaksepäin viittausten määrää laskiessa huomioitiin ainoastaan erillisiin patenttiperheisiin tehdyt viittaukset ja eteenpäin viittausten määrää laskiessa huomioitiin ainoastaan erillisistä patenttiperheistä tehdyt viittaukset (samaan patenttiperheeseen kuuluvat hakemukset määriteltiin jälleen PATSTAT:in tls218_docdb_fam -taulun avulla). Patenttiperheiden sisäiset viittaukset jätettiin huomioimatta Antibakteeriset aineet Jos tarkastellaan ensiksi antibakteerisiin aineisiin liittyviä patentteja niiden saamien viittausten määrien perusteella (liite 3A), voidaan nähdä, että listalla olevat patentit liittyvät lähinnä antibioottisten yhdisteiden (US , 21

27 US , US ) tai antibakteeristen materiaalien (US , US ) valmistukseen, lääkeaineiden kehoon kuljettamiseen (US , US ) sekä mikro-organismien geenisekvenssien määrittelyyn (US , US ) tai DNA:n muunteluun (US ) esimerkiksi lääkeaineiden valmistamiseksi. Hakijoiden joukosta löytyy niin suuria lääkevalmistajia (Hoechst AG [Aventis], Merck, Takeda Pharmaceutical), biolääketieteen yrityksiä (Human Genome Sciences, Liposome Technology) kuin yliopistoja (Columbia, Stanford). Listalla mainitsemattomia, mutta viittausten määrän perusteella merkittäviä patentteja omistavia muita organisaatiota ovat esimerkiksi Bayer AG, GlaxoSmithKline, Pfizer (Warner-Lambert) ja Upjohn. Tältä osin tarkastelun tulos ei ole kovin yllättävä eli suuret, monikansalliset lääkevalmistajat sekä biolääketieteen yritykset ja yliopistot erityisesti USA:ssa näyttävät omistavan tärkeimmät patentit. Viittauksia saaneiden patenttien listoilta etsittiin myös lähemmin Biotulihankkeen sisältöön liittyviä patenttikuvauksia. Ensiksi patentteja rajattiin antibakteeristen yhdisteiden lähtömateriaalien osalta etsimällä tiivistelmistä avainsanoja kuusi (spruce / picea), mänty (pinaceae) ja koivu (birch / betula). Eteenpäin ja taaksepäin viittauksia saaneiden patenttien listoilta näillä lisähakukriteereillä löytyi yhteensä 41 hakemusta. Esimerkkeinä näistä ovat seuraavat amerikkalaisille yliopistoille myönnetyt patentit: julkaisunro hakemusvuosi nimi hakija US Triterpenes having antibacterial activity Regents of the University of Minnesota (US) US Plant proanthocyanidin extract effective at inhibiting adherence of bacteria with P-type fimbriae to surfaces Rutgers, the State University of New Jersey (US) Minnesotan yliopiston patentin tiivistelmässä antibakteeristen yhdisteiden (triterpeenien) mahdolliseksi lähteeksi mainitaan koivun kuori ja Rutgersin 22

28 yliopiston patentin tiivistelmässä proantosyanidiinin mahdolliseksi lähteeksi puolestaan mainitaan mänty. Patentteja rajaavina hakukriteereinä käytettiin lisäksi avainsanoja sairaala ja pinta/pinnoite (hospital + surface/coating). Näitä hakutermejä käytettäessä eteenpäin tai taaksepäin viittauksia saaneita patentteja löytyi yhteensä 72. Esimerkkeinä mainittakoon seuraavat: julkaisunro hakemusvuosi nimi hakija US Method of reducing the number of microorganisms in a media and a Dow Corning Corporation (US) method of preservation US Chemical disinfectant based on phenolic active components and glutaraldehyde Bayer Aktiengesellschaft (DE) US Antimicrobial flush solutions Board of Regents, the University of Texas System (US) Dow Corningin patentissa antibakteerisuus perustuu pinta-aktiivisen aineen käyttöön, Bayer AG:n desinfiointiaineessa käytetään fenoliyhdisteiden ja glutaraldehydin seosta ja Teksasin yliopiston kehittämän (alkoholia sisältävän) liuoksen antimikrobisena ainesosana voidaan käyttää useampia antibakteerisia yhdisteitä. Näistä esimerkkeinä mainituista patenteista on hyvä todeta, etteivät niiden saamien viittausten määrät ole kovin merkittäviä. On myös huomattava, että itse hakutulosten määrät käytetyillä kriteereillä (kahdessa vaiheessa) eivät kerro vastaavien keksintöjen yleisyydestä eli kohdistetumpien hakujen avulla tulosjoukko luultavasti kasvaisi merkittävästi. Tässä tarkastelussa olennaisempaa onkin havaita, että hakutulosten joukossa ei ole patentteja, joissa olisi kuvattu samanlaisia menetelmiä kuin mitä Biotuli-hankkeessa on käytetty antibakteeristen yhdisteiden erottamiseksi puuperäisistä materiaaleista. 23

29 Viittaustilastoista poimittiin lopuksi muutamia esimerkkejä suomalaisille yrityksille tai henkilöille myönnetyistä patenteista. Alla luetelluista antibakteerisiin aineisiin liittyvistä patenteista voidaan todeta muun muassa, että Biocon Oy:n ja Bioabsorbable Concepts Ltd:n keksinnöt liittyvät infektioiden torjumiseen kirurgisten toimenpiteiden ja erilaisten implanttien asentamisen yhteydessä. Extracta Oy:lle sekä Yrjö Malkille ja Olavi Nikkilälle myönnetyt patentit taas liittyvät elintarvikkeiden/rehujen pilaantumisen/homehtumisen estämiseen antimikrobisilla lisäaineilla. julkaisunro hakemusvuosi nimi hakija US Method for preventing microbial surface deterioration of foods and Yrjö Malkki & Olavi Elis Nikkilä feeds EP A Articles for tissue contact containing Biocon Oy an antimicrobial agent US Use of hydroxy acid or a product Oy Extracta Ltd. containing the same in animal feed US Bioabsorbable drug delivery system for local treatment and prevention of infections Bioabsorbable Concepts Ltd Entsymaattinen hydrolyysi ja kromatografia Hakutermeillä entsymaattinen ja hydrolyysi tulokseksi saatujen patenttien kohdalla eniten taaksepäin viittauksia saaneet patentit liittyivät monessa tapauksessa ravintoaineiden valmistukseen (ks. liite 3B). Erityisesti erilaisten proteiiniyhdisteiden (kuten hydrolysoitujen heraproteiinien) erottamiseen liittyviä menetelmiä (US , US , US ) kuvattiin useammassa patentissa, mutta joukossa oli myös esimerkiksi menetelmäkuvaus ravintokäyttöön soveltuvien yhdisteiden (mm. makeutukseen sopivan maltoosin) erottamiseksi kokojyväviljoista (US ). Hieman toisenlainen entsymaattista hydrolyysiä hyödyntävä keksintö puolestaan oli USA:n entisen energiatutkimuksesta vastaavan viraston kehittämä menetelmä sokerin tuottamiseksi lignoselluloosasta (US ). Lignoselluloosan muuntaminen 24

30 bioetanoliksi on ollut voimakkaan mielenkiinnon kohteena, koska lignoselluloosa on monista lähteistä saatavissa oleva biomassan muoto. Eteenpäin viittauksia tarkasteltaessa kärkeen sijoittuivat muun muassa kaksi Genencor Internationalin entsyymikehitykseen liittyvää patenttia (EP , EP ). Molemmissa tapauksissa kehitettyjä entsyymejä voidaan käyttää kemiallisten sidosten hydrolyysiin ja ensin mainitussa patentissa entsyymien yhdeksi mahdolliseksi käyttökohteeksi mainitaan pesuaineet. Japanilaisen Kao Corporationin patentti puolestaan kuvaa nimenomaisesti pesuaineen koostumusta. Yhtenä esimerkkinä runsaasti viittauksia saaneista patenteista voidaan vielä mainita toisen japanilaisen yrityksen kehittämä entsymaattinen menetelmä trehaloosin kustannustehokkaaksi erottamiseksi tärkkelyksestä (US ). Trehaloosi on disakkaridi, jota voidaan käyttää muun muassa painonhallinta- ja urheiluelintarvikkeissa. Suomalaisyritysten entsyymien käyttöön liittyvistä keksinnöistä on mainittu alla muutamia. Alko Oy:llä on ensinnäkin useita patentteja tällä alueella liittyen esimerkiksi selluloosan entsymaattiseen hydrolyysiin (EP A1) sekä erilaisten sienilajien geenimuunteluun entsyymien tuottamiseksi selluloosan/pulpin käsittelyyn (US ja US ). ROAL Oy, joka oli Alko Oy:n ja saksalaisen Röhm GmbH:n perustama yhteisyritys (nyk. Altian ja Associated British Foodsin omistuksessa), taas on patentoinut menetelmän fermentoitavien sokerien tuottamiseksi lignoselluloosasta entsyymien avulla. Genencor Internationalin (aiemmin Cultor Oy:n ja Eastman Chemical Companyn yhteisyritys) patentti liittyy niin ikään sellun käsittelyyn entsymaattisen hydrolyysin avulla. Hieman toisenlaiset käyttötarkoitukset entsymaattisella hydrolyysillä on Cultor Oy:n ja Valio Oy:n keksinnöissä. Ensin mainitussa taikinan ominaisuuksia pyritään parantamaan lisäämällä siihen erilaisia entsyymejä (mm. sellulaasia ja glukoosioksidaasia), kun taas jälkimmäisessä entsyymien avulla tuotetaan proteiinihydrolysaatti, josta on poistettu fenyylialaniini-aminohappo. 25

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Patentteja alennuksella? EPO:n sääntömuutokset alkaen 1.4.2014 SME-alennukset Euro-PCT, Search ja Examination feet Search

Lisätiedot

Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun

Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2007 Patentointi 2006 Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun Väkilukuun suhteutettuna Suomessa tehtiin kolmanneksi eniten eurooppalaisia

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

Puurakentamisen innovaatiomaisema. Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT

Puurakentamisen innovaatiomaisema. Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT Puurakentamisen innovaatiomaisema Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT 2 Innovaatiomaisema Mitä alalla tapahtuu? Jos aikoo perustaa tehtaan Kiinaan olla mukana muutoksessa Perustuu tuhansien

Lisätiedot

Patenttiseurannan käyttöohje

Patenttiseurannan käyttöohje Patenttiseurannan käyttöohje Patiq Oy Hakkukuja 1 a, 02650 Espoo www.patiq.com Sisällysluettelo PATENTTISEURANNAN HYÖDYT 3 SEURANTARAPORTIN KÄYTTÄMINEN 4 1. VÄLILEHDET 4 1.1 Etusivu 5 1.2 Myönnetyt Patentit

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan Yhdysvaltain (USPTO) ja Euroopan (EPO) patenttivirastot

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten yritysten ja yhteisöjen

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Tutkija Tero Lähde, Patentti- ja rekisterihallitus Sisältöä 2014 julkisiksi tulleista Patenttijulkaisuista

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015 21.12.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne. Vuoden 2014 luvut ovat ennakkotietoja. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013 20.12.2013, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Chemical Abstracts - SciFinder Scholar

Chemical Abstracts - SciFinder Scholar Chemical Abstracts - SciFinder Scholar 1 SciFinderia käytetään erikseen ladattavan käyttöliittymäohjelmiston kautta. Käytön aloitus edellyttää asiakasohjelman lataamista kullekin työasemalle, josta tietokantaa

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Katja Forssén & Veli-Matti Ritakallio Sosiaalipolitiikan laitos Perheiden muuttuvat elinolot kirjan julkaisuseminaari

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Mitä mikrobilääkkeiden kulutusluvut kertovat? Antibioottipäivä 9.11.2010 Katariina Kivilahti-Mäntylä

Mitä mikrobilääkkeiden kulutusluvut kertovat? Antibioottipäivä 9.11.2010 Katariina Kivilahti-Mäntylä Mitä mikrobilääkkeiden kulutusluvut kertovat? Antibioottipäivä 9.11.2010 Katariina Kivilahti-Mäntylä 1. Mikrobilääkkeiden kulutus eläimille Suomessa 2010-10-09 Antibioottipäivä KKM 2 Kokonaiskulutus Suomessa

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Uusi teollinen biotekniikka ja biotalous. Prof. Merja Penttilä VTT

Uusi teollinen biotekniikka ja biotalous. Prof. Merja Penttilä VTT Uusi teollinen biotekniikka ja biotalous Prof. Merja Penttilä VTT ÖLJYJALOSTAMO Yhteiskuntamme on öljystä riippuvainen Öljyn riittämättömyys ja hinta CO 2 Ilmaston muutos BIOJALOSTAMO Iso haaste - mutta

Lisätiedot

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm.

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010)

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Pikahaku - Basic Search:... - 1-2. Tarkennettu haku asiasanoilla - Advanced Ovid Search... - 1-3. Tulosjoukkojen yhdistely... - 5-4. Vapaasanahaku yksittäisellä

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

TOISEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTONESTEET

TOISEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTONESTEET TOISEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTONESTEET BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Marina Congress Center Pekka Jokela Manager, Technology Development UPM BIOPOLTTOAINEET Puusta on moneksi liiketoiminnaksi Kuidut

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa LEHDISTÖTIEDOTE EUROOPAN PATENTTIVIRASTO Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa Suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön SCIENCE CITATION INDEX Monitieteinen tietokanta, joka sisältää biologian, lääketieteen ja psykiatrian alalta n. 7100 lehteä SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 19. Syyskuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Prof. Ulla Lassi, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kokkola 24.2.2011 24.2.2011 1 HighBio-hanke Päärahoittaja: EU

Lisätiedot

Puupohjainen Bio-SNG kaasutusteknologian kehitysnäkymiä. Gasumin kaasurahaston seminaari / Bankin auditorio / ti 10.12.2013 tutkija Ilkka Hannula VTT

Puupohjainen Bio-SNG kaasutusteknologian kehitysnäkymiä. Gasumin kaasurahaston seminaari / Bankin auditorio / ti 10.12.2013 tutkija Ilkka Hannula VTT Puupohjainen Bio-SNG kaasutusteknologian kehitysnäkymiä Gasumin kaasurahaston seminaari / Bankin auditorio / ti 10.12.2013 tutkija Ilkka Hannula VTT 2 Lämpötila 700-900 C Paine 1-20 bar CO, H 2, CH 4,

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

University Admissions Finland. KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF

University Admissions Finland. KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF University Admissions Finland KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF University Admissions Finland Liitekäsittelyn palvelukeskus, jota ohjaa kymmenen yliopiston konsortio Palvelukeskus syntynyt

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA Marianne Torkko 27.9.2014 1.10.2014 1 Julkaisut Torkko M, Linna A, Katajavuori N, Juppo A.M. 2013. Quality KPIs in pharmaceutical and food industry. J Pharm Innov. 2013;

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma - Tuomo Suortti/Tekes 22.11.2012 DM 1036318 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Lisätiedot

Innovaatio- ja patenttimaisemat

Innovaatio- ja patenttimaisemat 26.9.2013 1 Innovaatio- ja patenttimaisemat Maisema antaa yleiskuvan tietystä tekniikan alasta tai organisaatiosta. Patenttimaisema pohjautuu patenttitietoon; innovaatiomaisema lisäksi myös teknis-tieteelliseen

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE Toukokuu, 2013 Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Application Platform Microsoft HYÖDYNNÄ KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETO NEW WORLD OF DATA

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

FeedNavigator. BMF 28.11.2006 Tiina Heino. Terveystieteiden keskuskirjasto - Terkko Lääketieteellinen tiedekunta

FeedNavigator. BMF 28.11.2006 Tiina Heino. Terveystieteiden keskuskirjasto - Terkko Lääketieteellinen tiedekunta FeedNavigator BMF 28.11.2006 Tiina Heino Terveystieteiden keskuskirjasto - Terkko Lääketieteellinen tiedekunta FeedNavigator Uutuusseurantapalvelu Luoneet: Jukka Englund ja Pasi Keski-Nisula, Terkko Kategorioita:

Lisätiedot

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet A271117, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 1. Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Alkon myymälöiden vaikutus niiden välittömässä läheisyydessä tai vaikutuspiirissä

Lisätiedot