Eduskunnan puhemiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 91/2012 vp yritysten valvonta maakaupoissa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvoihin kuuluvat turvallisuus, vastuu, avoimuus ja luotettavuus. Nämä arvot eivät ole toteutuneet kaikissa tonttikaupoissa, joita on tehty Suomesta erityisesti EU:n ulkopuolisten Suomeen rekisteröityjen yritysten taholta ulkomailla asuvien ja ulkomaalaisten yhteisöjen kiinteistöhankintojen valvonnasta annetun lain kumoamisen jälkeen lukien. Erityisesti yhtiömuotoiset ostajat ovat antaneet kiinteistöhankinnoistaan ja niiden tarkoituksista harhauttavia tietoja. Todistettavasti on ollut useita yrityksiä, joiden yritysrekisteristä ei löydy mitään muuta toimintaa kuin tonttien ostaminen. Monet esimerkit kertovat ostajan suurista lupauksista, kuntien ja kaupunkien suurista investoinneista, mutta ostotapahtuman jälkeen ostajan kokonaan katomisesta. Suomesta käsin tätä monisäikeistä yritysverkostoa voi olla hyvin vaikeaa jäljittää. On ikävää, jos tällaiset epärehelliset yrittäjät pääsevät leimaamaan maiden ja kansojen välistä yhteistyötä eri alueilla. EU ei aseta esteitä EU:n ulkopuolisten tahojen kiinteistöhankintojen rajoittamiselle. Rajoitetta ovat asettaneet esimerkiksi Puola, Slovenia sekä Tanska. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Miten ministeri ja hallitus aikovat puuttua yritysten valvontaan, jotta tappiota tuottavat yritykset eivät toimi kaupankäynnin välineenä maakaupoissa? Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2012 Suna Kymäläinen /sd Versio 2.0

2 Ministerin vastaus Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Suna Kymäläisen /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 91/2012 vp: Miten ministeri ja hallitus aikovat puuttua yritysten valvontaan, jotta tappiota tuottavat yritykset eivät toimi kaupankäynnin välineenä maakaupoissa? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Suomessa elinkeinovapaus on turvattu perusoikeutena perustuslaissa. Elinkeinon harjoittamisesta säädetään tarkemmin elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa (122/1919). Oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa on ensinnäkin luonnollisella henkilöllä, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella. Elinkeinon harjoittamisen oikeus on henkilön kansalaisuudesta riippumaton. Esimerkiksi kolmannen maan kansalainen, jolla on pysyvä asuinpaikka Suomessa, saa harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Oikeus harjoittaa elinkeinoa on myös suomalaisella yhteisöllä sekä Suomessa sivuliikkeen rekisteröineellä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan perustetulla ulkomaisella yhteisöllä, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Suomalaisella yhteisöllä tarkoitetaan esimerkiksi kaupparekisteriin merkittyä suomalaista osakeyhtiötä, jonka kotipaikka on Suomessa oleva kunta. Ulkomaisella yhteisöllä, jolla on kotipaikka ETA-valtiossa, tarkoitetaan esimerkiksi ulkomaista osakeyhtiötä, jolla on kotipaikka toisessa ETA-valtiossa. Suomalainen osakeyhtiö voi olla kokonaan paitsi suomalaisessa myös ulkomaisessa omistuksessa, koska vuonna 1993 voimaan tulleella ulkomaalaisten yritysostojen seurannassa annetulla lailla (1612/1992) poistettiin lainsäädännöstä ulkomaalaisomistusta koskevat rajoitukset suomalaisissa osakeyhtiöissä. Osakeyhtiö ei voi myöskään vapaaehtoisesti yhtiöjärjestykseen otettavin määräyksin rajoittaa osakkeidensa omistusta ulkomaalaisilta. Ulkomaalainen tai ulkomainen yhteisö harjoittaa yleensä elinkeinotoimintaa Suomessa joko perustamalla Suomeen osakeyhtiön tai ostamalla suomalaisen osakeyhtiön osakekannan. Näin ollen suomalaisen osakeyhtiön koko osakekannan voi omistaa ETA:n ulkopuolella asuva yksityishenkilö tai ETA:n ulkopuolinen yritys. Ulkomainen yhteisö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa, voi elinkeinotoiminnan harjoittamista varten perustaa Suomeen myös sivuliikkeen, joka merkitään kaupparekisteriin. Sen sijaan ulkomainen yhteisö ja säätiö, jolla on kotipaikka ETA-alueen ulkopuolella, tarvitsee sivuliikkeen perustamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen luvan. Lupakäytännössä sivuliikeluvat on yleensä myönnetty. Ulkomaalaisomistuksen vapauttamisesta huolimatta osakeyhtiölaissa (624/2006) on ETA:n ulkopuolella asuvien osalta osakeyhtiön hallintoon osallistumista koskevia rajoituksia. Osakeyhtiölain mukaan vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka ETA-alueella, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Lisäksi osakeyhtiön toimitusjohtajan asuinpaikan on aina oltava ETAalueella, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä yhtiölle poikkeuslupaa. Lupakäytäntö on ollut varsin tiukka. Esimerkiksi hallituksen jäseniä 2

3 Ministerin vastaus KK 91/2012 vp Suna Kymäläinen /sd koskevia lupia on myönnetty lähtökohtaisesti vain henkilöille, jotka asuvat vakituisesti Sveitsissä. Patentti- ja rekisterihallitus ei valvo yrityksiä eikä niiden harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä on pitää kaupparekisteriä. Kaupparekisterilain (129/1979) mukaan ennen elinkeinotoiminnan aloittamista on tehtävä Patentti- ja rekisterihallitukselle perusilmoitus, joka sisältää kaupparekisteriin merkittävät elinkeinonharjoittajaa ja tämän elinkeinotoimintaa koskevat perustiedot. Esimerkiksi osakeyhtiön osalta rekisteriin merkitään muun muassa hallituksen puheenjohtajan ja jokaisen jäsenen sekä mahdollisen toimitusjohtajan henkilötiedot. Kaupparekisteri on julkinen rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista ja kaupparekisteriin tehdyistä ilmoituksista. Suomessa valvottiin aiemmin ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain (1613/1992) mukaisella lupamenettelyllä vapaa-ajan asunnoksi tai virkistyskäyttöön tarkoitettujen kiinteistöjen siirtymistä ulkomaalaisomistukseen. Lupamenettelystä luovuttiin , kun edellä mainittu laki kumottiin. Tähän oli syynä se, että Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa koskeva siirtymämääräys (liittymisasiakirjan 87 artikla) velvoitti poistamaan vapaa-ajan asuntojen hankkimista koskevat rajoitukset Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta. Lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 171/1999 vp) perusteluissa todetaan, että rajoituksia ei voida pitää perusteltuina myöskään unionin ulkopuolisiin maihin nähden. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään kiinteistön omistaja lainhuudatuksen perusteella. Lainhuudatuksen uutta omistajaa suojaavista oikeusvaikutuksista johtuen lainhuudon hakemisen laiminlyöminen on hyvin poikkeuksellista. Rekisteri osoittaa siten kiinteistön omistajan varsin luotettavasti. Rekisteristä tehtävän ajon perusteella voidaan tarvittaessa selvittää sellaisten kiinteistöjen omistajat, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai yritys- ja yhteisötunnusta. Kiinteistöjen kauppahintarekisteriin viedään jokaisesta kiinteistökaupasta kaupanvahvistajan ilmoittamat tiedot, mukaan lukien tieto kiinteistön ostajasta. Tämä koskee myös yritysten tekemiä kauppoja. Sen sijaan yritysten omistussuhteissa tapahtuneet muutokset, kuten esimerkiksi osakekannan myyminen toiselle yritykselle tai yksityishenkilölle, eivät ilmene kiinteistöjen kauppahintarekisteristä tai lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Näissä tilanteissa ei ole juridisesti kysymys kiinteistökaupasta, vaikka yrityksellä ei kiinteistön lisäksi mitään muuta omaisuutta olisikaan. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että lainsäädännön keinoin on hyvin vaikeaa puuttua kysymyksessä tarkoitettuun EU:n ulkopuolisten tahojen toimintaan Suomessa. Kyse on viime kädessä siitä, että jos esimerkiksi ulkomaisen yhtiön hanke edellyttää kunnalta infrastruktuurin rakentamista, tulisi kunnan ennen sopimuksen tekemistä varmistua siitä, että harjoitettavaksi aiottu toiminta on suunnitelmallista ja asetetut tavoitteet realistisia. Kunnan on syytä hankkia tarvittavat tiedot yhtiön omistajista ja johdosta arvioidakseen heidän luotettavuuttaan sekä selvittää yksityiskohtaisesti, miten hankkeelle on varmistettu riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012 Työministeri Lauri Ihalainen 3

4 Ministerns svar Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 91/2012 rd undertecknat av riksdagsledamot Suna Kymäläinen /sd: På vilket sätt tänker ministern och regeringen ingripa i övervakningen av företag utanför EU som är registrerade i Finland, för att hindra förlustbringande företag från att göra markaffärer? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: I Finland har näringsfriheten tryggats som en grundläggande fri- och rättighet i grundlagen. Närmare bestämmelser om idkande av näring finns i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919). Rätt att idka näring i Finland har för det första fysiska personer som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Rätten att idka näring är inte beroende av personens nationalitet. Till exempel en tredjelandsmedborgare som är fast bosatt i Finland får idka näring i Finland. Rätt att idka näring i Finland har också finska sammanslutningar samt utländska sammanslutningar som registrerat en filial i Finland och som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med finsk sammanslutning avses t.ex. ett i handelsregistret infört finskt aktiebolag, vars hemort är en kommun i Finland. Med utländsk sammanslutning som har hemort i en EES-stat, avses t.ex. ett utländskt aktiebolag, som har hemort i någon annan EES-stat. Ett finskt aktiebolag kan förutom i finsk ägo också vara helt i utländsk ägo, eftersom begränsningarna av utländskt ägande i finska aktiebolag ströks ur lagstiftningen genom lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (1612/1992). Ett aktiebolag kan inte heller genom frivilliga bestämmelser i bolagsordningen begränsa utlänningars aktieinnehav i bolaget. En utlänning eller en utländsk sammanslutning bedriver i allmänhet näringsverksamhet i Finland antingen genom att bilda ett aktiebolag i Finland eller genom att förvärva aktiestocken i ett finskt aktiebolag. Således kan hela aktiestocken i ett finskt aktiebolag ägas av en privatperson som är bosatt utanför ESS eller av ett företag som har sin hemort utanför EES. En utländsk sammanslutning som har sin hemort i en EES-stat kan för bedrivande av näringsverksamhet också öppna en filial i Finland, som införs i handelsregistret. En utländsk sammanslutning eller stiftelse som har sin hemort utanför EES-området behöver däremot tillstånd av Patent- och registerstyrelsen för att kunna öppna filial i Finland. I tillståndspraxis har tillstånd att öppna filial i allmänhet beviljats. Trots att det utländska ägandet har liberaliserats begränsar aktiebolagslagen (624/2006) möjligheterna för utlänningar som är bosatta utanför EES att delta i aktiebolagets förvaltning. Enligt aktiebolagslagen ska minst en styrelseledamot vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar bolaget dispens från detta krav. Dessutom ska aktiebolagets verkställande direktör alltid vara bosatt inom EES-området, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar bolaget dispens. Dispenspraxis har varit ganska sträng. T.ex. har dispens för styrelseledamöter i princip 4

5 Ministerns svar KK 91/2012 vp Suna Kymäläinen /sd beviljats endast personer som är fast bosatta i Schweiz. Patent- och registerstyrelsen övervakar inte företag och deras näringsverksamhet. Patent- och registerstyrelsen har till uppgift att föra handelsregistret. Enligt handelsregisterlagen (129/1979) ska, innan näringsverksamhet inleds, till Patentoch registerstyrelsen för antecknande i handelsregistret göras en grundanmälan som innehåller grundläggande uppgifter om näringsidkaren och dennes näringsverksamhet. När det gäller t.ex. ett aktiebolag antecknas i handelsregistret bl.a. personuppgifter om styrelseordföranden och varje styrelseledamot samt om den eventuella verkställande direktören. Handelsregistret är ett offentligt register. Var och en har rätt att få uppgifter om det som antecknats i handelsregistret och om anmälningar till registret. I Finland kontrollerades tidigare överföringen i utländsk ägo av fastigheter som är avsedda för fritidsboende eller rekreation genom ett tillståndsförfarande enligt lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (1613/1992). Tillståndsförfarandet slopades den 1 januari 2000, då lagen upphävdes. Orsaken var att övergångsbestämmelsen om Finlands medlemskap i Europeiska unionen (artikel 87 i anslutningsakten) ålade Finland att slopa begränsningarna av fastighetsförvärv för medlemsstaternas del. I motiveringen till regeringens proposition (RP 171/1999 rd) konstateras det att begränsningarna inte heller kan anses motiverade i fråga om länder utanför unionen. I lagfarts- och inteckningsregistret införs fastighetsägaren på basis av lagfarten. Det är mycket ovanligt att sökandet av lagfart försummas, eftersom lagfarten medför rättsverkningar som skyddar den nya ägaren. Registret utvisar alltså på ett mycket tillförlitligt sätt ägaren till en fastighet. Genom sökning i registret kan man vid behov ta reda på ägarna till fastigheter i sådana fall där ägarna saknar finsk personbeteckning eller finskt företags- och organisationsnummer. I köpeskillingsregistret över fastigheter införs de uppgifter som köpvittnet lämnat om envar fastighetsaffär, inbegripet uppgiften om fastighetens köpare. Detta gäller också köp som görs av företag. Däremot framgår förändringar i företagens ägarförhållanden, t.ex. försäljning av aktiestocken till ett annat företag eller en privatperson inte från köpeskillingsregistret över fastigheter eller lagfarts- och inteckningsregistret. I dessa fall är det inte juridiskt fråga om ett fastighetsköp, fastän bolaget inte äger någon annan egendom än fastigheten. Med stöd av vad som anförts ovan kan konstateras att det via lagstiftningen är mycket svårt att ingripa i den av aktörer utanför EU bedrivna verksamhet i Finland som avses i spörsmålet. I sista hand innebär det att om ett utländskt bolag t.ex. har ett projekt som förutsätter att kommunen ska bygga infrastruktur, bör kommunen innan ett avtal ingås försäkra sig om att den verksamhet som ska bedrivas är planmässig och att de uppsatta målen är realistiska. Kommunen har skäl att inhämta all behövlig information om bolagets ägare och ledning för att kunna bedöma deras pålitlighet och i detalj utreda, hur projektet har garanterats tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar. Helsingfors den 13 mars 2012 Arbetsminister Lauri Ihalainen 5

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp Linkki 30.9.2013 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_613_2013_p.shtml#vastaus KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistettu versio 2.0 KK 613/2013 vp - Jari Lindström

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 18/2008 vp Ikääntyvien henkilöiden asumishankkeen rahoitus Eduskunnan puhemiehelle Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa peräänkuulutetaan uutta yhteisöllisyyttä. Hallitusohjelman

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2005:14. Eurooppaosuuskuntalakityöryhmän

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2005:14. Eurooppaosuuskuntalakityöryhmän TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2005:14 Eurooppaosuuskuntalakityöryhmän mietintö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Eurooppaosuuskuntalakityöryhmä

Lisätiedot

Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot

Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:3 Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot Keskustelumuistio KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...4 Sammandrag...8 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...12 YLEISPERUSTELUT...13

SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...4 Sammandrag...8 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...12 YLEISPERUSTELUT...13 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...4 Sammandrag...8 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...12 YLEISPERUSTELUT...13 1. Nykytila...13 1.1. Asetuksen voimaantulo...13 1.2. Neuvoston asetuksen pääasiallinen sisältö...13

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 342/2013 vp Lainauskorvaukseen varatun määrärahan taso Eduskunnan puhemiehelle Tekijänoikeuteen perustuva lainauskorvausjärjestelmä on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2007. Kirjallisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2013 vp Päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon ohjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Yhä useampi lapsi vammautuu tai sairastuu vakavasti äidin päihteiden käytön vuoksi jo ennen syntymää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 225/2011 vp Sijaissynnytysten mahdollistaminen Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Sijaissynnytys on keinohedelmöityksen kaltainen menetelmä. Toimenpiteenä sillä tarkoitetaan munasolun

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 790/2013 vp Reumaa sairastavien hoidon taso ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen Eduskunnan puhemiehelle Aiemmin reumaa sairastava on voinut päästä suoraan reumalääkärille, mutta nykyisin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 58/2008 vp Hammaslääkäripalvelujen saatavuus Itä-Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Kuopiossa koulutettiin vuodesta 1973 alkaen hammaslääkäreitä 20 vuosikurssia, mutta nyt siellä on oltu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 538/2013 vp Euroopan kriisimaiden tukemisen korkokustannukset Eduskunnan puhemiehelle Vastauksessaan kysymykseeni Euroopan kriisimaiden tukemisen asiantuntijakuluista ja korkokustannuksista

Lisätiedot

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar 1.1.2009 alkaen Helsingin Osuuskauppa Elanto säännöt Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi Helsingin

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4 Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Julkaisun päivämäärä 6.5.2003 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Osakeyhtiölakityöryhmä

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliiton Sovintomenettely. Finlands Advokatförbunds Förlikningsförfarande

Suomen Asianajajaliiton Sovintomenettely. Finlands Advokatförbunds Förlikningsförfarande Suomen Asianajajaliiton Sovintomenettely Finlands Advokatförbunds Förlikningsförfarande Mitä sovintomenettely on? Sovintomenettelyssä puolueeton sovittelija avustaa osapuolia löytämään erimielisyyteensä

Lisätiedot

SSI LAW. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004

SSI LAW. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004 SSI LAW Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004 KAIKKI OVAT LUPAUKSISSAAN SAMANLAISIA. ERO ON TÖISSÄ. ALLA UTLOVAR DETSAMMA. SKILLNADERNA FRAMSTÅR AV RESULTATEN.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 52/2010 vp Maahanmuuttopolitiikan kokonaishinta suomalaiselle yhteiskunnalle Eduskunnan puhemiehelle TV1:n MOT-ohjelma 8.2.2010 raportoi, että valtionhallinto ei pysty tuottamaan lukuja,

Lisätiedot

UUDEN PERUSTUSLAIN SEURANTARAPORTTI I

UUDEN PERUSTUSLAIN SEURANTARAPORTTI I UUDEN PERUSTUSLAIN SEURANTARAPORTTI I Katsaus perustuslakiuudistuksen toimeenpanoon ajalta 1.3.2000-28.2.2001 1 TIIVISTELMÄ Uusi perustuslaki Uusi perustuslaki (731/1999) tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 249/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.9.16. A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS FINNORSZÁG C 9/10 (ex N 417/09) állami támogatás Ideiglenes mentesség

Lisätiedot

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 4/2008 Toukokuu Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 Logistiikkaseminaareissa esillä väylät ja strategiat ss. 18 21 Yritysrahoitus ja vakuuttaminen SUOM EN KULJETUS JA LOGISTIIKKA numero 4

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2013. Venäläiset vapaa-ajan asukkaina Suomessa 2030

TEM raportteja 20/2013. Venäläiset vapaa-ajan asukkaina Suomessa 2030 TEM raportteja 20/2013 Venäläiset vapaa-ajan asukkaina Suomessa 2030 Saaristoasiain neuvottelukunta 22.5.2013 Venäläiset vapaa-ajan asukkaina Suomessa 2030 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9. Asunto-osakeyhtiölaki työryhmän mietintö

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9. Asunto-osakeyhtiölaki työryhmän mietintö TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9 Asunto-osakeyhtiölaki työryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9 Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6452 ISBN 952-466-362-7

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Finavia Oyj:n johdannaissopimukset vuosina 2009 2011

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Finavia Oyj:n johdannaissopimukset vuosina 2009 2011 Tuloksellisuustarkastuskertomus Finavia Oyj:n johdannaissopimukset vuosina 2009 2011 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 25 2015 Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu Mietintöjä ja lausuntoja 25/2015 ISSN 1798-7105

Lisätiedot

Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden ja valtion liikelaitosten antama vaali- ja puoluerahoitus 2006-2009 ja omistajaohjaus

Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden ja valtion liikelaitosten antama vaali- ja puoluerahoitus 2006-2009 ja omistajaohjaus Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden ja valtion liikelaitosten antama vaali- ja puoluerahoitus 2006-2009 ja omistajaohjaus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 204/2010

Lisätiedot

Natura 2000 -verkoston valmistelu

Natura 2000 -verkoston valmistelu TA R K A S T U S K E RT O M U S 1 4 0 / 2 0 0 7 TARKASTUSKERTOMUS 140/2007 Natura 2000 -verkoston valmistelu Valtiontalouden tarkastusvirasto Annankatu 44, PL 1119 00101 HELSINKI Puhelin (09) 4321 Telekopio

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1 JOHDANTO...1 1.1 Lausunnonantajat...1 1.2 Kielilain uudistaminen...1 1.3 Yleisarvio annetuista lausunnoista...2

SISÄLLYS. 1 JOHDANTO...1 1.1 Lausunnonantajat...1 1.2 Kielilain uudistaminen...1 1.3 Yleisarvio annetuista lausunnoista...2 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Lausunnonantajat...1 1.2 Kielilain uudistaminen...1 1.3 Yleisarvio annetuista lausunnoista...2 2 INLEDNING...3 2.1 Remissinstanser...3 2.2 Språklagsreform...3 2.3 Allmänt

Lisätiedot

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT SUOMI SVENSKA ENGLISH RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PL 32, 02601 Espoo, p. 0100 87 900 www.ray.fi RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot Voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä

Lisätiedot