Sähköön liitettyjen oireiden tutkiminen alkoi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköön liitettyjen oireiden tutkiminen alkoi"

Transkriptio

1 Katsaus Sähköallergia ei ole allergiaa, mitä se on? Jukka Uitti ja Rauno Pääkkönen Sähköön ja sähkölaitteisiin liittyvää oireyhtymää on kutsuttu sähköallergiaksi. Käsite sähköherkkyys vastaisi paremmin kyseistä ilmiötä ja sen yleistynyttä englanninkielistä nimitystä»sensitivity to electricity». Oireyhtymää on tutkittu paljon Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa sekä Yhdysvalloissa. Suomessakin on henkilöitä, jotka yhdistävät oireensa sähköiseen ympäristöön. Tehtyjen tutkimusten ja kaksoissokkokokeiden perusteella ei ole näyttöä siitä, että sähkö- tai magneettikentät olisivat syinä oireisiin. Useat yksilöön, hänen reagointitapaansa ja ympäristöön liittyvät tekijät näyttävät olevan yhteydessä oireiden syntyyn. Samanlaista on kuvattu myös muiden ns. ympäristöoireyhtymien yhteydessä. Somatisoinnilla on katsottu olevan merkitystä oireiden muodostuksessa, mutta etiologiasta ei ole vielä muotoutunut kokonaiskuvaa. Siksi ympäristö ja psykososiaaliset tekijät olisi syytä ottaa huomioon mahdollisimman kattavasti. Sähköön liitettyjen oireiden tutkiminen alkoi 1980-luvulla Ruotsissa ja Norjassa. Näyttöpäätetyöntekijöillä esiintyi ihon oireita, kuumotusta, punoitusta ja pistelyä (Berg 1988, Swanbeck ja Bleeker 1989). Osalle iho-oireita saaneista näytti myöhemmin kehittyvän erilaisia vegetatiivisen hermoston oireita (Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997). Oireisto on saanut Ruotsissa runsaasti huomiota ja epidemian luonteen (Liden 1996). Aiheesta on siellä kirjoitettu runsaasti myös ei-tieteellisiä julkaisuja. Suomessa oireyhtymää ei ole tutkittu. Oireiden mahdollisina aiheuttajina on tutkittu ihmisen ympäristössä esiintyviä varsin erilaisia sähkö- ja magneettikenttiä (Bergqvist 1989, Swanbeck ja Bleeker 1989). Sähköjärjestelmien ja -laitteiden ympäristöstä mitatut sähkökenttien voimakkuudet ovat olleet V/m ja magneettivuon tiheydet µt (Korpinen 1996). Asunnoissa taustakenttien voimakkuus on tavallisesti noin 10 V/m ja magneettivuon tiheys µt. Mitatut sähkö- ja magneettikentät ovat pieniä terveysperustaisiin ohjearvoihin verrattuna. Monissa Keski-Euroopan maissa on pohdittu sähköherkkyyden ja radiotaajuisten kenttien yhteyttä, kun taas Pohjoismaissa lähinnä vain matkapuhelinmastot ja -järjestelmät ovat aiheuttaneet kyselyitä (Bergqvist ja Vogel 1997, Bergqvist ym. 1998). Sähkö- ja magneettikenttiä esiintyy monia muitakin eri taajuusalueella ja eri aaltomuodossa. Teoriassa on mahdollista, että löytyy jokin taajuus, aaltomuoto tai kentän ominaisuus, jolla olisi vaikutusta myös oireisiin. Tarkempaa tietoa ei kuitenkaan näytä olevan toistaiseksi käytettävissä runsaasta tutkimuksesta huolimatta. Oireiden esiintyvyys ja oireita aiheuttavat tekijät Sähköherkkyytenä on pidetty oireyhtymää, jossa henkilöt kokevat iho-oireita ja erilaisia toiminnallisia hermoston oireita, mm. päänsärkyä, huimausta, huonoa oloa, väsymystä, keskittymiskyvyn vaikeutta, voimattomuutta, hengitysvaikeuksia ja sydämentykytystä (Bergqvist 1989). Yhtenäistä kriteeristöä oireyhtymällä ei Duodecim 2000; 116:

2 ole. Uusimmassa katsauksessa sähköherkkyydeksi kutsutaan epämukavuutta ja terveyshaittaa, joita aiheutuu osalle ihmisistä sähkölaitteiden läheisyydessä (Bergqvist ym. 1998). Yli puolet tutkituista on pitänyt iho-oireita vallitsevimpina (Berg ym. 1990b). Hermoston, aistinelinten, ylähengitysteiden tai vatsan alueen oireet ovat yleensä kehittyneet iho-oireiden jälkeen (Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997). Miehillä hermojärjestelmän oireet ovat olleet ensisijaisia, kun taas naisilla oireilu on kohdistunut enemmän ihoon (Bergqvist ym. 1998). Oireet ovat luonteeltaan yleisiä ja liittyvät moniin muihinkin syihin, joten ne eivät ole mitenkään spesifisiä sähköherkkyydelle. Lähes kolmanneksella toimistotyöntekijöistä esiintyy iho-oireita (Bergqvist ym. 1998). Oireisista kaksi kolmasosaa on naisia, yleensä hyvin koulutettuja ja työhönsä sitoutuneita (Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997). Taulukkoon 1 on koottu olennaiset asiat sähköherkkyyttä käsitelleistä vertaisarvioiduista tutkimuksista, jotka ovat olleet luonteeltaan kuvailevia, kliinisiä, kohortti- tai tapaus-verrokkitutkimuksia. Sähköherkkyysoireiden aiheuttajiksi on epäilty useita eri tekijöitä. Yleensä iho-oireet on liitetty näyttöpäätteisiin ja loisteputkiin (Sandström ym. 1997, Bergqvist ym. 1998). Vaikka osassa epidemiologisista tutkimuksista ihon kutinaa ja poltetta on esiintynyt enemmän näyttöpäätetyötä tekevillä kuin muilla toimistotyöntekijöillä, selvää annos-vastesuhdetta ei kuitenkaan ole havaittu (taulukko 1). Samoin muilla yksilöllisillä ja ympäristötekijöillä on ollut merkitystä ja yhteyttä oireiden syntyyn (taulukko 1). Vaikka amalgaamin on epäilty liittyvän oireyhtymään, koehenkilöitä altistettaessa magneettikentille ei ole todettu elohopean vapautumista elimistöön (Bergqvist ym. 1998). Erään kyselyn mukaan polttava suu, sylkihäiriöt ja leukaniveloireet olivat yleisiä sähköherkkyysoireisilla (Bergdahl ym. 1994). Tutkimuksessa ei ollut vertailuryhmää, ja muutenkin valikoituneen ryhmän tulokset eivät ole yleistettävissä. Ruotsissa on tehty useita hyvin suunniteltuja ja toteutettuja kaksoissokkotutkimuksia (Liden 1996, Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997). Koehenkilöinä on ollut pääasiassa oireilevia, jotka uskoivat aistivansa sähkömagneettisia kenttiä. Kaiken kaikkiaan yli kaksisataa koehenkilöä on havainnut kenttiä sattuman todennäköisyydellä (Bergqvist ym. 1998). Osa tuloksista on julkaistu vain tutkimusraportteina. Eräässä katsauksessa käytiin läpi seitsemän tutkimusta, eikä kukaan niiden 140 koehenkilöstä kyennyt havaitsemaan näyttöpäätteistä, milloin kentät olivat olemassa ja milloin eivät (Liden 1996). Vain yhdessä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa pääteltiin tulosten perusteella esiintyvän jonkinlaista sähkö- ja magneettikentille herkistymistä (Rea ym. 1991). Tätä tutkimusta on arvosteltu teknisen toteutuksen ja asetelman suhteen (Bergqvist ym. 1998). Vastaavia tuloksia ei ole saatu muualla. Onko sähköallergiaa olemassa? Sähköherkkyyttä on kutsuttu virheellisesti sähköallergiaksi. Sähköön liittyvissä oireissa ei ole kysymys lääketieteellisesti määritellystä allergiasta (Hannuksela ym. 1999). Yliherkkyyskään ei ole suositeltava käsite, koska sillä tarkoitetaan niitä allergistyyppisiä reaktioita, joiden immunologista mekanismia ei vielä tunneta (Terho ym. 1993). Tutkijat eivät ole todenneet rakenteellisia eroja oireisten ja oireettomien ihon välillä (Berg ym. 1990a), joten sähköherkkyyteen liittyviä spesifisiä iholöydöksiä ei ole osoitettu tieteellisesti. Kliinisiin tutkimuksiin lähetetyistä potilaista suurimmalla osalla iho-ongelmat ovat osoittautuneet muista syistä, mm. ihosairauksista johtuviksi (Liden 1990). Ne saattavat pahentua näyttöpäätetyössä, kuten ruusufinniä (Berg 1988) tai atooppista ihottumaa (Stenberg ym. 1995) sairastavilla on todettu. Näyttöpäätetyöhön liittyvistä ihotutkimuksista eniten huomiota ovat saaneet ruotsalaisen Olle Johanssonin ryhmän tutkimukset (Johansson ym ja 1996, Gangi ja Johansson 1997) (taulukko 1), joista osa on jäänyt julkaisematta. Näiden tutkimusten pienissä aineistoissa tehdyt havainnot voivat johtua muista ympäristötekijöistä. Tutkimuksia ei ole tehty kaksoissokkoasetelmalla, joten niiden perusteella ei voida tehdä päätelmiä syysuhteista. 942 J. Uitti ja R. Pääkkönen

3 Taulukko 1. Sähköherkkyyden iho- ja silmäoireet, yleisyys, aiheuttajat ja epäillyt syntymekanismit. Oireet Tutkimustyyppi ja Tulos Epäillyt syyt tai mekanismit tutkittavien määrä Ihon punoitus, kutina, polte Ihoklinikkaan lähetetyt Suurimmalla osalla potilaista Staattinen sähkö, pöly, psykologinäyttöpäätetyössä»sähköallergiapotilaat» muu ihotauti set tekijät saattoivat pahentaa? (Berg 1988) (n = 201) Ihon kutina ja polte (yleisem- Kysely toimistotyöntekijöille Näyttöpäätetyön ajan mukaan Psyko-neuroendokrinologinen? pää) näyttöpäätetyössä (n = 3 877) ei eroa objektiivisissa (Berg ym. 1990b) löydöksissä Iho-oireet Tutkimus 47 iho-oireiselle ja Iho-oireisilla suuremmat stressi- Henkinen kuorma oli iho-oireisilla (Berg ym. 1992) oireettomalle näyttöpääte- hormonipitoisuudet ja pie- suurempi, ns. teknostressi? työntekijälle nemmät testosteroniarvot Silmäoireet näyttöpäätetyössä Kysely ja työpaikkakäynnit Punoitus, kutina ja valonarkuus Lasien käyttö, ikä, stressi, ergono- (Bergqvist ja Knave 1994) (n = 353) yhteydessä näyttöpäätetyö- mia, kuiva ilma myötävaikuttahön (yli 20 viikkotuntia) vina tekijöinä Iho-oireet Ihotautilääkärin ja työympäris- Ei yhteyttä iho-oireiden tai Työkuorma ja -tahti yhteydessä (Bergqvist ja tön tutkimukset yllä maini- -sairauksien ja sähkömag- oireisiin ja eryteemaan, ilman Wahlberg 1994) tuille henkilöille neettikenttien välillä kuivuus yhteydessä seborrooiseen ihottumaan Iho-oireet 163 tapaus-verrokin seuranta Vain 37%:lla oireet jäljellä Työn organisoinnilla, ilmapiirillä (Eriksson ym. 1997) näyttöpäätetyönteki- viisivuotisseurannassa sekä yksilöllisillä tekijöillä vaijän joukosta kutusta oireisiin Iho-oireet, ns. näyttö- Kahden ihmisen avoin altistus Syöttösolujen lisääntyminen, Biologiset muutokset näyttöpäätpääteihottuma televisiota katselemalla dendriittisten solujen ohi- teeseen liittyvän säteilyn vuoksi (Johansson ym. 1994) (alustava koe) menevä esiintyminen mahdollisia Iho-oireet, ns. näyttö- 3 oireetonta, 4 subjektiivisesti Useat biologiset markkerit iho- Ei voitu väittää selittyvän vain säteipääteihottuma oireilevaa, 5 objektiivisia biopsioissa erilaiset oireisilla lyllä, vaan myös ympäristötekijöil- (Johansson ym. 1996) iholöydöksiä saanutta ja oireettomilla lä voi olla vaikutusta tuloksiin Kasvojen ihottuma 183 ihoklinikkaan lähetettyä Ei tyypillistä taudinkuvaa, Ei tukea näyttöpäätteeseen liit- (Liden 1990) potilasta (näyttöpäätteen muita syitä tyvyydestä osuutta epäilty) Kasvojen iho-oireet 163 tapaus-verrokin seuranta Psykososiaalisilla ja sähkö- Monitekijäinen; atooppinen ihot- (Stenberg ym. 1995) magneettisilla tekijöillä tuma, sisäilman laatu, mm. yhdessä muiden tekijöiden paperipöly, siivous kanssa yhteys oireisiin Sähkö- ja magneettikentistä tai niiden ominaisuuksista ei siis ole löytynyt selvää aiheuttajaa oireille. Niihin liittyvää vaikutusta vastaan puhuvat monet seikat: solutason tutkimuksissa vaikutuksia on osoitettavissa vain suhteellisen suurilla kentillä, oireyhtymää esiintyy ryhmätason ilmiönä vain yhdessä maassa, eivätkä sähköherkät ole havainneet kenttiä altistuskokeissa. Sähkömagneettisten kenttien voidaan ajatella olevan myötävaikuttava tekijä oireiden syntyyn, mutta tällaisen vaikutuksen osoittaminen on vaikeata. Psykosomaattisista mekanismeista Sähköherkkyyteen näyttää vaikuttavan fysikaalisten tekijöiden lisäksi stressivälitteisiä ja psykosomaattisia mekanismeja (Bergqvist ym. 1998). Koska Bergin ym. (1992) (taulukko 1) tutkimusryhmässä 47 iho-oireisella toimistotyöntekijällä stressihormonipitoisuudet kasvoivat ja testosteronipitoisuus pieneni vain työpäivinä, iho-oireisten tulkittiin kärsivän vertailuryhmää enemmän työhön liittyvästä stressistä. Toisessa tutkimuksessa ei todettu altistuskokei- Sähköallergia ei ole allergiaa, mitä se on? 943

4 den yhteydessä vastaavia stressin aiheuttamia fysiologisia muutoksia (Andersson ym. 1996). Hillert ja Kolmodin-Hedman (1997) ovat todenneet sähköherkkyyspotilailla psykososiaalisia stressitekijöitä: työkuorman kasvua, uusia työjärjestelyjä, uusien työmenetelmien tai laitteiden nopeaa käyttöönottoa tai perheongelmia. Vielä ei tiedetä, ovatko oireisilla todetut viitteelliset löydökset sympaattisen hermoston ylitoiminnasta sisäisen rakenteellisen tekijän vai ulkoisen ympäristötekijän vaikutusta (Mild ym. 1998). Erääksi kompleksisen ongelman selitykseksi on ajateltu somatisointia, ja ilmiötä on kutsuttu ympäristön somatisoitumisoireyhtymäksi (Cullen 1987, Nilsson ym. 1994). Tällöin oireiden syy haetaan tiedostamatta ympäristötekijöistä, joita muut ovat epäilleet aiheuttajiksi, usein ympäristön kemiallisista, fysikaalisista tai ergonomisista tekijöistä. Liden (1996) viittaa katsauksessaan psykosomatiikan historiaan, diagnoosien muuntumiseen ajan myötä. Autonomisen hermoston ylitoiminnasta johtuneita oireita on kutsuttu eri aikoina eri nimillä, mm. dystoniaksi, sydänhermoviaksi, hyperventilaatio-oireyhtymäksi ja paniikkihäiriöksi. Vaikka ruotsalaisilla potilailla ei ole esiintynyt psykiatrista problematiikkaa kuin vain harvoissa tapauksissa, heillä näyttää kuitenkin olevan vahva taipumus somatisoida (Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997). Lyhytkestoinen somatisointi on yleistä, ja se liittyy usein psykososiaalisiin tilanteisiin eikä välttämättä ole yhteydessä psykiatriseen häiriöön (Karlsson ja Koponen 1995). Muihinkin ympäristötekijöihin liittyvissä oireyhtymissä on tuotu esiin vastaavia mekanismeja (Liden 1996, Graveling ym. 1999). Muista ympäristöoireyhtymistä Ns. ympäristöoireyhtymistä (environmental syndromes) on muitakin esimerkkejä kuin sähköherkkyys (Cullen ym. 1987). Näissä potilaat ja heitä hoitaneet lääkärit alkavat mieltää yleiset oireet oireyhtymiksi ilman, että syy-yhteydestä on tieteellistä näyttöä (Kipen ja Fiedler 1999). Näihin oireyhtymiin on luettu mm. monikemikaaliherkkyys krooninen väsymysoireyhtymä, fibromyalgia ja ärtynyt paksusuoli. Oireyhtymien esiintyvyyksissä on huomattavaa päällekkäisyyttä (Fiedler ym. 1996, Kipen ja Fiedler 1999). Yhteiskunnallisilla ja joukkoviestimiin liittyvillä tekijöillä on merkitystä ilmiön saaman huomion ja sen laajuuden kannalta (Liden 1996). Työolojen ja työtekniikan kehitys luo uusia selityksiä oireille suunnaten huomion tiettyihin tekijöihin niiden pahentajina (Dembe 1996). Sisäilmasto-ongelmissa voi esiintyä samoja sosiaalisia rakenteita, jolloin psykososiaaliset tekijät saattavat vaikuttaa fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten tekijöiden aiheuttamien oireiden esiintyvyyteen (Lahtinen ym. 1996). Ympäristöoireyhtymien tutkimista vaikeuttavat vähäiset tiedot oireita aiheuttavista ja pahentavista tekijöistä, valikoituneet aineistot ja vaihtelevat diagnostiset kriteerit. Voitaisiin spekuloida, että osalla ihmisistä esiintyy taipumusta aistimusmaailman herkkyyteen, joka limbisen systeemin kautta aiheuttaisi vegetatiivisen hermoston labiiliutta. Yhteydet hajuaistin, aivojen limbisen järjestelmän ja hypotalamuksen (hormonien säätely) välillä saattavat olla tärkeitä tarkasteltaessa elimistön vasteita kemikaaleihin (Graveling ym. 1999). Mielenkiintoisia havaintoja on tehty myös sähkömagneettisten kenttien vaikutuksesta koe-eläinten melatoniinintuotantoon; tulokset ovat osin ristiriitaisia ja vastaavat havainnot ihmisten osalta vasta alustavia (Bergqvist ja Vogel 1997). Lääketieteen filosofian kannalta on mielenkiintoista, jos tieteen objektiivisuuden, havaintojen ja löydösten vaatimus on ristiriidassa ihmisten subjektiivisten kokemusten kanssa. Ihmisten kokemia aistimuksia ja oireita ei voida käsityksemme mukaan jättää huomioimatta sillä perusteella, että ei tiedetä, mistä ne johtuvat. Sähköherkkyys on oletettavasti monen samanaikaisesti vaikuttavan tekijän aiheuttama oireyhtymä, jonka syntyyn vaikuttavat persoonallisuuden ominaisuudet ja fysiologinen alttius, työn organisointiin liittyvät syyt sekä ympäristön fysikaaliset ja kemialliset tekijät (Liden 1996, Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997). Ympäristöoireyhtymien vaikutuksista olemme muokanneet kuvan J. Uitti ja R. Pääkkönen

5 Tiedotusvälineet/ Yleinen mielipide Ympäristötekijät - sähkö- ja magneettikentät - kemikaalit - sisäilmasto Muut tekijät Psykososiaaliset tekijät Tieto altistuksesta Elimistön reseptorit Alttius ja herkkyys Psykosomaattiset tuntemukset - ahdistuneisuus - huolestuneisuus Fysiologiset vaikutukset - aivot - autonominen hermosto muut tekijät ja mekanismit? OIREET Kuva 1. Ympäristöoireyhtymien mahdollisia syntymekanismeja. Oireiden ennuste Euroopan komission asiantuntijakyselyn mukaan sähköherkkyyttä kokevat eivät ole yhtenäinen ryhmä (Bergqvist ja Vogel 1997). Raportissa sähköherkkyyttä kokevat luokiteltiin kolmeen ryhmään: 1) henkilöt, joilla oireet ovat uusia, 2) henkilöt, joille on vahvistunut vakaumus sähkön ja oireiden välisestä vuorovaikutuksesta, sekä 3) erakoituneet. Iho-oireiden vuoksi hoitoon hakeutuneiden ennuste on hyvä, sillä suurimmalla osalla oireet häviävät 1 2 vuoden kuluessa ilman, että altistumisolosuhteet olisivat muuttuneet (Berg 1988, Eriksson ym. 1997). Suositeltavaa on erottaa näyttöpäätteisiin liittyviä iho-oireita kokevat niistä sähkölle herkistä, joilla esiintyy neurasteenistyyppisiä oireita (Eriksson ym. 1997). Viimeksi mainitulla ryhmällä oireet ovat vaikeampia ja pysyvämpiä ja liittyvät kaikentyyppisiin sähkölaitteisiin (Bergqvist ym. 1998). Gustavssonin ja Ekenvallin (1992) tutkimuksessa selvitettiin 24 oireilevan tilannetta ja mahdollisuuksia palata työhön. Uusintahaastattelussa 2.5 vuotta myöhemmin 45 % potilaista oli parantunut jonkin verran ja miesten oireiden väheneminen oli selvempää. Koko työympäristöön kohdistuneilla toimenpiteillä saatiin 90 %:lla oireisista aikaan selvä tai täydellinen paraneminen (Liden ym. 1996). Seurantatutkimusten mukaan vaikeampienkin oireiden paranemisen ennuste on % kahden ja viiden vuoden kuluttua (Eriksson ym. 1997, Liden ym. 1996). Tapausselostusten mukaan välttämiskäyttäytymistä syntyy ihmisten tulkitessa jo lievät oireet merkiksi vakavasta sairaudesta (Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997). Osalle oireet näyttävät jääneen pysyviksi, hyvin pieni osa oireilevista eristäytyy, jättää työnsä ja elää jopa sähköttömissä olosuhteissa (Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997, Bergqvist ym. 1998). Ongelman ratkaisumahdollisuudet Näyttöpäätteen vaihtaminen ei ole parantanut oireisten tilannetta (Gustavsson ja Ekenvall 1992), eikä altistuksen vähentämisestä ole havaittu olevan hyötyä (Eriksson ym. 1997, Ofte- Sähköallergia ei ole allergiaa, mitä se on? 945

6 dal ym. 1999). Toimenpiteet kenttien vähentämiseksi eivät siis ole perusteltuja. Henkilön terveydentilan ja työympäristön arviointi on toimenpidearvioiden lähtökohta. Hoidon on oltava monitieteistä, ja sen on pyrittävä kattamaan useat oireisiin mahdollisesti vaikuttavat tekijä (Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997). Asiaa voidaan tarkastella yhtä kokonaisvaltaisesti kuin sisäilman laatuun liittyvissä ongelmissa, joissa myös toiminnallisia oireita pyritään asteittain vähentämään. Näköergonomiaa, yleensä ergonomiaa, sisäilmastotekijöitä ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä pitäisi kartoittaa huolellisesti. Sähköherkkyyttä kokevien oireet ovat todellisia, vaikka niiden syyt jäävätkin epäselviksi. Yksittäisten hoitotoimenpiteiden vaikuttavuuksista ei ole tehty tieteellisiä arvioita (Bergqvist ym. 1998). Ruotsissa on käytetty lääkärin, työ- tai ympäristöhygieenikon ja psykoterapeutin muodostamia ryhmiä. Lääkärin tutkimuksen jälkeen ryhmä on keskustellut potilaan kanssa yksilön alttiustekijöistä ja myötävaikuttavista sairauksista, informoinut häntä mahdollisista oirekuvaa selittävistä tekijöistä ja keskustellut hänen kanssaan nykyisestä tietämyksestä, joka liittyy sähkömagneettisten kenttien biologisiin vaikutuksiin (Hillert ja Kolmodin-Hedman 1997). Oireiden jatkuessa on suositeltu kognitiivista terapiaa, mutta muistakin hoidoista on voinut olla hyötyä. Yksittäiselle potilaalle on tärkeätä hyvän hoitosuhteen antama luottamus, jolloin on voitu osoittaa myös yksinkertaisten provokaatiotestien avulla, että sähkömagneettiset kentät eivät ole oireiden aiheuttajia. Provokaatiotestejä on käytetty myös kognitiivisen terapian ryhmissä, ja tällöin on saatu hyviä tuloksia (Andersson ym. 1996). Lopuksi Sähkö- ja magneettikenttien ja oireiden välisestä yhteydestä ei ole saatu tieteellistä näyttöä. Myös muista ympäristöoireyhtymistä, kuten kemikaaliherkkyydestä, on tehty runsaasti ulkomaisia tutkimuksia, mutta mekanismit ovat niissäkin jääneet teoriatasolle. Uusista aivotutkimuksen, psykoimmunologian ja neurofysiologian menetelmistä voisi olla tällä alueella hyötyä yhdistettynä mahdollisimman korkeatasoiseen epidemiologiseen tutkimukseen. Kompleksisen ongelman edellyttämässä tutkimusasetelmassa on vaativinta hallita useiden erityyppisten tekijöiden vaikutuksia. Ilman selvempää hypoteesia kokeellinen asetelma ei tule kysymykseen. Todennäköisesti aihealueen vaatima monialaisuus ja monitieteisyys on rajoittanut ja rajoittaa tutkimusmahdollisuuksia. Sähköherkkyyttä kokevien oireet ovat todellisia, vaikka niiden syyt jäävätkin epäselviksi. Suurimmalla osalla oireet ilmenevät näyttöpäätteisiin ja loisteputkiin liittyvinä iho-oireina, jotka paranevat ajan myötä joko itsestään tai asianmukaisen tiedotuksen ja suhtautumisen avulla. Vain harvalle oireisista kehittyy pitkäkestoisia neurasteenisia oireita, jotka esiintyessään yleensä liittyvät mihin tahansa sähkölähteeseen. Tilanteissa, joissa ihmiset kokevat oireita näyttöpäätetyön tai sähkölaitteiden yhteydessä, empaattinen ja asiallinen suhtautuminen työpaikalla ja vastaanotolla on välttämätöntä. Aikaisilla toimenpiteillä voidaan olettaa ehkäistävän vaikeampien oireyhtymien kehittyminen. Oireistoon vaikuttavien samanaikaisten tekijöiden selvittäminen edellyttää mahdollisimman monipuolista tutkimista, jolla voi jo sinänsä olla myönteistä vaikutusta. Erityisesti työterveyshuoltohenkilöstön tulisi sähköherkkyysepäilyissä selvittää huolellisesti yksilön alttiudet ja sairaudet sekä ympäristötekijät: ergonomiaan, sisäilmastoon, aistimaailmaan sekä psykososiaalisiin stressitekijöihin liittyvät ja vaikuttavat seikat. Teknisesti on vaikeata löytää ympäristöön kohdistuvia korjaavia toimenpiteitä, koska kunkin tekijän osuutta oireiden syntyyn ei tunneta riittävästi. 946 J. Uitti ja R. Pääkkönen

7 Kirjallisuutta Andersson B, Berg M, Arnetz B, Melin L, Langlet I, Liden S. A cognitivebehavioural treatment of patients suffering from»electric hypersensitivity». Subjective effects and reactions in a double-blind provocation study. J Occup Environ Med 1996;38: Berg M. Skin problems in workers using visual display terminals: a study of 201 patients. Contact Dermatitis 1988;19: Berg M, Hedblad M-A, Erhard K. Facial skin complaints and work at visual display units: a histopathological study. Acta Derm Venereol 1990(a);70: Berg M, Liden S, Axelson O. Facial skin complaints and work at visual display units: an epidemiological study of office employees. J Am Acad Dermatol 1990(b);22: Berg M, Arnetz B, Lidén S, Eneroth P, Kallner A. Techno-stress, a phychophysiological study of employees with VDU-associated skin complaints. J Occup Med 1992;34: Bergdahl J, Anneroth G, Stenman E. Description of persons with symptoms presumed to be caused by electricity or visual display units oral aspects. Scand J Dent Res 1994;102:41 5. Bergqvist U. Possible health effects of working with VDUs. Brit J Ind Med 1989;46: Bergqvist U, Knave B. Eye discomfort and work with visual display terminals. Scand J Work Environ Health 1994;20: Bergqvist U, Wahlberg J. Skin symptoms and disease during work with visual display terminals. Contact Dermatitis 1994;30: Bergqvist U, Vogel E, toim. Possible health implications of subjective symptoms and electromagnetic fields. Arbete och hälsa 1997: 19. Stockholm: Arbetslivsinstitut, Bergqvist U, Brante T, Fransson K, ym. Elektromagnetiska fält, elöverkönslighet och neurologisk sjukdom en kunskapöversikt. Arbete och hälsa 1998: 28. Stockholm: Arbetlivsinstitut, Cullen MR. The worker with multiple chemical sensitivities: an overview. Occup Med 1987;2: Dembe AE. Occupation and disease. How social factors affect the conception of work-related disorders. New Haven and London: Yale University Press, Eriksson N, Höög J, Sandström M, Stenberg B. Facial skin symptoms in office workers. A five-year follow-up study. J Occup Environ Med 1997;39: Fiedler N, Kipen H, deluca J, Kelly-McNeil B, Natelson B. A controlled comparison of multiple chemical sensitivities and chronic fatigue syndrome. Psychosom Med 1996;58: Gangi S, Johansson O. Skin changes in»screen dermatitis» versus classical UV- and ionizing irradiation-related damage-similarities and differences. Exp Dermatol 1997;6: Graveling RA, Pilkington A, George JPK, Butler MP, Tannahill SN. A review of multiple chemical sensitivity. Occup Environ Med 1999;56: Gustavsson P, Ekenvall L. Kortas arbetspassen vid bildskärmen kan symptomen på elöverkänslighet avta. Läkartidningen 1992;89: Hannuksela M, Haahtela T, Terho EO. Allergia ja ympäristölääketiede. Kirjassa: Haahtela T, Hannuksela M, Terho EO, toim. Allergologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 1999, s Hillert L, Kolmodin-Hedman B. Hypersensitivity to electricity: sense or sensibility? J Psychosomatic Res 1997;42: Johansson O, Hilliges M, Björnhagen V, Hall K. Skin changes in patients claiming to suffer from»screen dermatitis»: a two-case openfield provocation study. Exp Dermatol 1994;3: Johansson O, Hilliges M, Han S. A screening of skin changes, with special emphasis on neurochemical marker antibody evaluation, in patients claiming to suffer from»screen dermatitis» as compared to normal healthy conditions. Exp Dermatol 1996;5: Karlsson H, Koponen S. Somatisointi kliinisenä ongelmana. Duodecim 1995;111: Kipen HM, Fiedler N. Invited commentary: Sensitivities to chemicalscontext and implications. Am J Epid 1999;150:13 6. Korpinen L. Cardiovascular effects of short term exposure to electric and magnetic fields of electricity power transmission. Julkaisuja 182. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Lahtinen M, Huuhtanen P, Reijula, K. Psykososiaaliset tekijät sisäilmasto-oireilun taustalla. Duodecim 1996;112: Liden C. Contact allergy: a cause of facial dermatitis among visual display unit operators. Am J Cont Dermat 1990;1: Liden S, Reizenstein P, Sedvall G, Ehn L. Studie och behandling av en grupp med elöverkänslighet. Över hälften kunde återgå till arbetet. Läkartidningen 1996;93: Liden S. Sensitivity to electricity a new environmental epidemic. Allergy 1996;51: Mild KH, Anneroth G, Bergdahl J, ym. El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie. Arbetlivsrapport 1998:11. Arbetlivsinstitutet, 1998, s. 42. Nilsson C-G, Göthe C-J, Molin C. Hur hanteras det yttre miljösyndromet? Nord Med 1994;109: Oftedal G, Nyvang A, Moen B. Lonf-term effects on symptoms by reducing electric fields from visual display units. Scand J Work Environ Health 1999;25: Rea WJ, Yagin P, Fenyves EJ, ym. Electromagnetic field sensitivity. J Bioelectricity 1991;19: Sandström M, Lyskov E, Berglund A, ym. Neurophysiological effects of flickering light in patients with perceived electrical hypersensitivity. J Occup Environ Med 1997;39: Stenberg B, Eriksson N, Mild KH, ym. Facial skin symptoms in visual display terminal (VDT) workers. A case-referent study of personal, psychosocial, building and VDT-related risk indicators. Int J Epidemiol 1995;24: Swanbeck G, Bleeker T. Skin problems from visual display units. Acta Derm Venereol 1989;69: Terho E, Haahtela T, Hannuksela M. Allergian käsitteitä ja määritelmiä. Kirjassa: Haahtela T, Hannuksela M, Terho EO, toim. Allergologia. Helsinki: Duodecim, 1993, s JUKKA UITTI, LT, osastonylilääkäri RAUNO PÄÄKKÖNEN, dosentti, erikoistutkija Tampereen aluetyöterveyslaitos PL 486, Tampere Työlääketieteen poliklinikka (TAYS) Jätetty toimitukselle Hyväksytty julkaistavaksi Sähköallergia ei ole allergiaa, mitä se on? 947

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ 11 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ Tapio Litmanen, Jaakko Kuustonen, Kari Jokela SISÄLLYSLUETTELO 11.1 Riskien hahmottaminen... 502 11.2 Riskiajattelun yleistyminen... 503 11.3 Riskianalyysi päätöksenteon

Lisätiedot

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria anna.urrila@helsinki.fi Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tarkkaavuushäiriön monitieteiset selitysmallit ristiriidasta yhteiseen ymmärrykseen?

Tarkkaavuushäiriön monitieteiset selitysmallit ristiriidasta yhteiseen ymmärrykseen? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2006: 43 295 308 A r t i k k e l i Tarkkaavuushäiriön monitieteiset selitysmallit ristiriidasta yhteiseen ymmärrykseen? Tämän artikkelin tavoitteena on valottaa

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus*

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* Matti Sarvimäki post-doc -tutkija, erikoistutkija, Research Economist

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen Katsaus Katri Rantanen ja Ritva Hurskainen Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen Suomessa kohdunpoisto on yksi yleisimmistä naiselle tehtävistä toimenpiteistä; se on tehty joka viidennelle yli

Lisätiedot

MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A

MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A Laura Lahtela & Anna-Maria Rajala Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Lokakuu 2010 TIIVISTELMÄ Mitä 50-vuotiaat

Lisätiedot

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA A 66 Teemu Rantanen (toim.) KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN Näkökulmia rikosseuraamusalan työn kehittämiseen Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa?

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2004:1 Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Keskisen sosiaalikeskuksen palveluohjausprojektin loppuarviointiraportti 11.12.2003

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Sivumäärä 64 ja liitteet (3kpl) Tiivistelmä. Aika Syksy 2013

Sivumäärä 64 ja liitteet (3kpl) Tiivistelmä. Aika Syksy 2013 OULUN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Tekijä Emilia Ainasoja Työn nimi Ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäytön piirteet, riskitekijät sekä ohjaajien suhtautuminen äänenkäyttöön

Lisätiedot

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Jyväskylän yliopisto Hanna Vänttilä Terveystieteellinen tiedekunta Terveyskasvatus Kanditaatin tutkielma Syksy 2004 hapavant@cc.jyu.fi 1. Johdanto

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori

8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori 8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori Hiljattain näin seuraavan tilanteen: Nuori tyttö, ehkä noin kymmenen vuoden ikäinen, seisoi kioskin edessä. Hän näytti hämmentyneeltä,

Lisätiedot

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström Kipu Veikko Granström But shall I live in hope? All men I hope live so. Shakespeare, Richard III Kipupotilaat sanovat usein, että vika ei ole korvien välissä. Kuitenkin merkittävä osa kipuhavainnon prosessia

Lisätiedot

KONFLIKTEISTA AIHEUTUVA STRESSI JA SIITÄ SELVIYTYMINEN OPETTAJAN TYÖSSÄ

KONFLIKTEISTA AIHEUTUVA STRESSI JA SIITÄ SELVIYTYMINEN OPETTAJAN TYÖSSÄ MATTI HAIKONEN KONFLIKTEISTA AIHEUTUVA STRESSI JA SIITÄ SELVIYTYMINEN OPETTAJAN TYÖSSÄ Väitöskirja Helsingin yliopisto Sosiaalipsykologian laitos Tutkimusraportteja 1 Matti Haikonen ISBN 951-45-8673-5

Lisätiedot

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Uniapnean hoito parantaa henkistä suorituskykyä. Helena Hallikainen ja Hannu Nyrkkö

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Uniapnean hoito parantaa henkistä suorituskykyä. Helena Hallikainen ja Hannu Nyrkkö ALKUPERÄISTUTKIMUS Uniapnean hoito parantaa henkistä suorituskykyä Helena Hallikainen ja Hannu Nyrkkö Obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä on yleinen ja siten kansanterveydellisesti merkittävä päiväsaikaista

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot