PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 23"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Eron myöntäminen Marjatta Paunalle kunnan luottamustehtävistä ja täydennysvaali 15 Eron myöntäminen Petri Mäkiselle kunnan luottamustehtävistä ja täydennysvaali 16 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen muutos 17 Lisämääräraha vuoden 2014 talousarvioon, investointien talousarvio vedenottamot 18 Muut asiat

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 19:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste OSALLISTUJAT LÄSNÄ Autio Markku Puheenjohtaja Ali-Rontti Ilkka Anttila Jouko Arvola Ulla-Riitta Flemmich Mirjami Hellstén Ari Hutko Sinikka Hämäläinen Timo Jälkö Toni Kajander Rauno Keloniemi Katri Keloniemi-Hurttila Elina Ketola Anne Kullanmäki Reijo Kumpulainen Hanna Lahti Vilja Laukkanen Jarno Lehtovuori Rauno Lindgren Hilkka Miinalainen Toivo Niittymaa Veikko Pitkänen Sanna Pitkänen Veikko Simola Ville saapui 14 aikana klo 19:05 Tamminen Anu Toivonen Aarno Tuuppa Tauno Wärri Pentti Hakonen Matti Varajäsen Lalli Juha Varajäsen Pöllänen Eero Varajäsen Vainio Jari Varajäsen Järvelä Jari Varajäsen Hahko Laura Varajäsen POISSA Aalto Tuija Kallio Reino Lepistö Pasi Pauna Marjatta Rantala Ilkka Rauhansuu Janne Viiri Reijo MUUT Jokela Kari Kunnanjohtaja Kaurila Markku Kehitysjohtaja Pekkola Paula Pk:n pitäjä/hall.pääl

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Markku Autio Paula Pekkola KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä TARKASTUS Jouko Anttila Ulla-Riitta Arvola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytyän kunnanvairasto, Kyrön toimipiste Paula Pekkola hallintopäällikkö

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta. Samassa ajas sa on kokouksesta annettava tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty ja ko kous kut su on samana päivänä julkaistu kunnan ilmoitustauluilla. Kokous kutsu on julkaistu myös Alasatakunta ja Auranmaan Viikkolehti -ni misis sä leh dis sä. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla. Valtuutettu Tuija Aalto oli estynyt ja hänen tilallaan oli SDP:n 2. va ra valtuu tet tu Matti Hakonen. Valtuutettu Reino Kallio oli estynyt ja hänen tilallaan oli Kokoomuksen 1. va ra val tuu tet tu Juha Lalli. Valtuutettu Pasi Lepistö oli estynyt ja hänen tilallaan oli Perussuomalaisten 2. varavaltuutettu Eero Pöllänen. Valtuutettu Marjatta Pauna oli estynyt ja hänen tilallaan oli Pe rus suo malais ten 1. varavaltuutettu Jari Vainio. Valtuutettu Ilkka Rantala oli estynyt ja hänen tilallaan oli Kokoomuksen 2. va ra val tuu tet tu Jari Järvelä. Valtuutettu Reijo Viiri oli estynyt ja hänen tilallaan oli Vasemmistoliiton 1. va ra val tuu tet tu Laura Hahko. Puheenjohtaja totesi suoritetun nimenhuudon perusteella, että paikalla oli 27 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kvalt Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Jouko Anttila ja Ulla-Riitta Arvola. Pöytäkir jan tar kas tus on kunnanviraston Kyrön toimipis teessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Anttila ja Ulla-Riitta Arvola. Pöytäkirjantarkastus on

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen Marjatta Paunalle kunnan luottamustehtävistä ja täydennysvaali 177/P03.00/2010 Khall Marjatta Pauna pyytää päivätyllä kirjeellään eroa kun nan valtuus ton jäsenyydestä sekä perusturvalautakunnan jäsenyydestä paik kakun nal ta muuton takia. Lisäksi Marjatta Pauna on valtuuston vaa li lau takun nan varajäsen. Valmistelija: hallintopäällikkö Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää - todeta Marjatta Paunan luottamustehtävien Pöytyän kunnassa päät tyneen paikkakunnalta muuton vuoksi - todeta, että hänen tilalleen valtuutetuksi kutsutaan Perussuomalaisten en sim mäi nen varavaltuutettu Jari Vainio - valita varajäsenen valtuuston vaalilautakuntaan ja jäsenen pe rus tur va - lau ta kuntaan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kvalt Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti - todeta Marjatta Paunan luottamustehtävien Pöytyän kunnassa päät tyneen paikkakunnalta muuton vuoksi - todeta, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Perussuomalaisten ensim mäi nen varavaltuutettu Jari Vainio sekä - valita valtuuston vaalilautakunnan varajäseneksi Jari Vainion ja pe rus turva lau ta kun nan jäseneksi Katri Keloniemen ja hänen tilalleen va ra jä se neksi Tiina Mäki-Takalan. Pöytäkirjamerkintä: Valtuutettu Ville Simola saapui tämän asian käsittelyn aikana.

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen Petri Mäkiselle kunnan luottamustehtävistä ja täydennysvaali 177/P03.00/2010 Khall Petri Mäkinen pyytää eroa Pöytyän kunnan luot ta mus teh tä vistä paikkakunnalta poismuuton takia. Petri Mäkinen on va paa-ai ka lau ta kunnan varajäsen (varsinainen jäsen Jari Nieminen) ja Elisenvaaran koulun joh to kun nan varajäsen. Johtokunnan jäsenet valitsee koulutuslautakunta. Valmistelija: hallintopäällikkö Päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää todeta Petri Mäkisen luottamustehtävien Pöytyän kunnassa päättyneen paik ka kun nal ta muuton vuoksi ja valita hänen tilalleen va paa-ai ka lau ta kuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kvalt Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti todeta Petri Mäkisen luot ta mus teh tävien Pöytyän kunnassa päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita hä nen tilalleen vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi Mika Saarisen jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi.

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen muutos 171/P01.00/2009 Khall Auran kunnan kanssa on neuvoteltu Pöytyän kansanterveystyön kun ta yhty män perussopimuksen muutoksesta, jolla päätäntävaltaa kuntayhtymän ta lou des ta tuodaan lähemmäs peruskuntia. Tämä muutos toteutetaan pois ta mal la kuntayhtymän päätöksenteosta yhtymävaltuusto ja siirtämällä yh ty mä val tuus tol la olleet pitkälti talouteen liittyvät tehtävät jäsenkuntien val tuus toil le. Eli kyseessä on ns. yhden toimielimen malli, jossa kun ta yh tymän hallitus valmistelee jäsenkuntien päätettäväksi tulevat asiat. Perussopimuksen muuttamisesta päättää kuntalain 79 :n mukaisesti jäsen kun tien valtuustot. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien neuvottelussa sovittiin, että perus tur va joh ta ja Eeva-Sirkku Pöyhönen yhdessä kuntayhtymän henkilöstön kans sa koordinoi perussäännön muutoshankkeen toteuttamista ja sen aiheut ta mia käytännön järjestelyjä sekä tekee tarvittavat esitykset muista toimin nal li sis ta muutoksista ja kuntayhtymän hallintosäännön muutoksista. Kun nan joh ta ja Kari Jokela on päättänyt em. lisätehtävistä pe rus tur va joh tajal le saakka. Valmistelija: hallintopäällikkö Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Pöytyän kan san ter veystyön kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kvalt Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen eh dotuk sen. Liitteet Liite 1 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimusluonnos 2015

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha vuoden 2014 talousarvioon, investointien talousarvio vedenottamot 121/02.02/2013 Teknltk Khall Vuoden 2014 talousarvioissa on varattu vedenottamoiden investointeihin yhteensä euron määräraha. Määrärahasta euroa on varattu Pihlavan vedenottamon investointeihin ja euron määräraha Yläneen vedenottamon investointeihin. Lisäksi talousarviossa on euron tulomäärärahavaraus (Auran maksuosuus Pihlavan investoinnista). Vuoden 2013 talousarviossa oli varattu euroa vedenottamoiden saneerauksiin, mutta hakkeet viivästyivät ja kustannukset tulivat kokonaisuudessaan vuodelle Hanke 410 Pihlavan vedenottamo Toteutetut työt: Täydellinen sähkösaneeraus Automaation päivitys Neljäs pumppu asennettuna Uv-laitteen asennus Määrärahavaraus euroa, tulot Auralta euroa, nettoinvestointi euroa. Toteutuneet menot ,59 euroa, josta Auran osuus ,22 euroa. Nettoinvestointi ,15 euroa. Ylitys 2 261,15 euroa. Hanke 412 Yläneen vedenottamo Toteutetut työt: Rauta-mangaaninpoistolaitteiston hankinta Uv-laitteen asennus Automaation päivitys Määrärahavaraus euroa, nettoinvestointi euroa. Toteutuneet menot ,75 euroa. Nettoinvestointi ,75 euroa. Ylitys ,75 euroa. Valmistelija: Tekninen johtaja Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle yhteensä euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2014 talousarvion investointiosaan tehtävään vedenottamot. Ehdotuksen mukainen. Vedenottamoiden määräraha vuodelle 2013 oli yhteensä euroa. Täs tä toteutui Pihlavan vedenottamon koneiden ja laitteiden saneerauksen osal ta euroa sähkösaneeraussuunnitteluun ja Yläneen ve den ot tamol le oli varauduttu raudan- ja mangaaninpoistojärjestelmän hankintaan. Ylä neen vedeottamon menoksi toteutui vuonna euroa suunnit te luun. Muutostyöt siirtyivät suurelta osin vuodelle 2014.

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Talousarvioon 2014 hankkeeseen Pihlavan vedenottamo on varattu me nomää rä ra hak si euroa ja vuoden vaihteen toteuma näyttää ylitystä 4 111,59. Koska määrärahaylitystä haetaan toteutuneen ylityksen suh teessa, tulisi lisämäärärahaa myönnettäessä huomioida toteutuneet menot, riip pu mat ta tulojen kehityksestä. Tästä syystä Pihlavan vedenottamolle on pe rus tel tua myöntää euron lisämääräraha. Yläneen vedenottamon kustannukset ovat nousseet huomattavasti bud jetoi dus ta. Määrärahavarausta on ollut euroa, kun käyttö on noussut jo pa yli euroon. Lisämäärärahan euroa tarve on ilmeinen. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeelle 410 Pih la van vedenottamo myönnetään euron ja hankkeelle 412 Yläneen vedenottamo myönnetään euron lisämäärärahat. Yhteensä in ves toin tien lisämäärärahan tarve on euroa vuoden 2014 ta lous arvi oon. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kvalt Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Muut asiat Kvalt Muita asioita ei ollut.

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 12, 13, 17, 18 HallintolainkäyttöL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Fax: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 14, 15, 16 Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksi saantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkir jaan

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valituskirjel mä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhe valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai aisamiehensä tai jos valituksen laati jana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koske vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennök senä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tuek si, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis tä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviran omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalle muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeu dessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 07.09.2015 klo 19:00-19:25 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kassalainan myöntäminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 Kaupunginvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali 2. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot